Capitolul 109 Paper 109
Poziţia ajustorilor în raport cu creaturile universului Relation of Adjusters to Universe Creatures
109:0.1 (1195.1) AJUSTORII Gândirii sunt copiii carierei universale, şi într-adevăr Ajustorii virgini trebuie să dobândească experienţă în timp ce creaturile muritoare cresc şi se dezvoltă. Întocmai cum personalitatea copilului creşte pentru luptele existenţei evolutive, tot astfel şi Ajustorul se măreşte în cursul pregătirii sale a stadiului următor de viaţă ascendentă. Întocmai cum copilul dobândeşte o flexibilitate de adaptare în vederea activităţilor sale de adult dedicându-se, în prima sa copilărie, vieţii de societate şi de joacă, tot astfel şi Ajustorul interior dobândeşte abilitatea, pentru stadiul următor al vieţii cosmice, pregătindu-se şi repetând, pe planul muritor, activităţile preliminare care corespund carierei morontiale. Existenţa umană constituie o perioadă de practică, folosită în mod eficient de Ajustor în a se pregăti pentru responsabilităţile sporite şi pentru ocaziile mai importante ale unei vieţi viitoare. Dar eforturile Ajustorului, în timp ce trăieşte în voi, nu sunt în mod particular întoarse către chestiunile vieţii temporale şi ale existenţei planetare. Ajustorii Gândirii fac, astăzi, un fel de repetiţie generală a realităţilor carierei universale în mintea evoluândă a fiinţelor umane. 109:0.1 (1195.1) THE Thought Adjusters are the children of the universe career, and indeed the virgin Adjusters must gain experience while mortal creatures grow and develop. As the personality of the human child expands for the struggles of evolutionary existence, so does the Adjuster wax great in the rehearsals of the next stage of ascending life. As the child acquires adaptative versatility for his adult activities through the social and play life of early childhood, so does the indwelling Adjuster achieve skill for the next stage of cosmic life by virtue of the preliminary mortal planning and rehearsing of those activities which have to do with the morontia career. Human existence constitutes a period of practice which is effectively utilized by the Adjuster in preparing for the increased responsibilities and the greater opportunities of a future life. But the Adjuster’s efforts, while living within you, are not so much concerned with the affairs of temporal life and planetary existence. Today, the Thought Adjusters are, as it were, rehearsing the realities of the universe career in the evolving minds of human beings.
1. Dezvoltarea Ajustorilor ^top 1. Development of Adjusters ^top
109:1.1 (1195.2) Trebuie să existe un plan complet şi minuţios pentru educarea şi dezvoltarea Ajustorilor virgini înainte de a-i trimite afară din Divinington, dar în realitate noi nu ştim mare lucru despre acest subiect. Există fără îndoială şi un sistem extins pentru reeducarea Ajustorilor care au experienţa de a fi sălăşluit într-un muritor, înainte ca ei să se lanseze într-o nouă misiune de asociere cu un altul, însă despre aceasta nu mai suntem realmente informaţi. 109:1.1 (1195.2) There must be a comprehensive and elaborate plan for the training and development of virgin Adjusters before they are sent forth from Divinington, but we really do not know very much about it. There undoubtedly also exists an extensive system for retraining Adjusters of indwelling experience before they embark upon new missions of mortal association, but, again, we do not actually know.
109:1.2 (1195.3) Ajustorii Personalizaţi mi-au spus că, de fiecare dată când un om locuit de un Veghetor nu reuşeşte să supravieţuiască, Veghetorul este supus unui curs de pregătire complementar din momentul întoarcerii sale în Divinington. Această educaţie suplimentară este făcută posibilă prin experienţa de a fi locuit într-o fiinţă umană, şi ea este întotdeauna dată înainte ca Ajustorul să fie retrimis pe lumile evolutive ale timpului. 109:1.2 (1195.3) I have been told by Personalized Adjusters that every time a Monitor-indwelt mortal fails of survival, when the Adjuster returns to Divinington, an extended course of training is engaged in. This additional training is made possible by the experience of having indwelt a human being, and it is always imparted before the Adjuster is remanded to the evolutionary worlds of time.
109:1.3 (1195.4) Experienţa vie efectivă nu are substitut cosmic. Perfecţiunea divinităţii unui Ajustor al Gândirii nou format nu îl dotează, în nici un fel, pe acest Veghetor de Mister cu o aptitudine de a îndeplini o slujire experimentată. Experienţa este inseparabilă de o existenţă vie; ea este singurul lucru de care nici o înzestrare divină nu vă poate scuti de a o dobândi prin viaţă efectivă. De aceea, laolaltă cu toate fiinţele care trăiesc şi funcţionează în sfera prezentă a Supremului, Ajustorii Gândirii trebuie să dobândească experienţă. Ei trebuie să avanseze prin evoluţie, de la grupurile inferioare neexperimentate până la grupurile superioare mai experimentate. 109:1.3 (1195.4) Actual living experience has no cosmic substitute. The perfection of the divinity of a newly formed Thought Adjuster does not in any manner endow this Mystery Monitor with experienced ministrative ability. Experience is inseparable from a living existence; it is the one thing which no amount of divine endowment can absolve you from the necessity of securing by actual living. Therefore, in common with all beings living and functioning within the present sphere of the Supreme, Thought Adjusters must acquire experience; they must evolve from the lower, inexperienced, to the higher, more experienced, groups.
109:1.4 (1196.1) Ajustorii trec printr-o carieră precisă de dezvoltare în mintea muritorilor. Ei ating o realitate a înfăptuirii care rămâne veşnic activul lor. Ei îşi dobândesc progresiv abilitatea şi aptitudinile de Ajustor în urma tuturor contactelor lor cu rasele materiale, independent de supravieţuirea sau non-supravieţuirea subiectului lor muritor particular. Ei sunt de asemenea asociaţi la egalitate cu mintea umană pentru a stimula evoluţia sufletului nemuritor capabil să supravieţuiască. 109:1.4 (1196.1) Adjusters pass through a definite developmental career in the mortal mind; they achieve a reality of attainment which is eternally theirs. They progressively acquire Adjuster skill and ability as a result of any and all contacts with the material races, regardless of the survival or nonsurvival of their particular mortal subjects. They are also equal partners of the human mind in fostering the evolution of the immortal soul of survival capacity.
109:1.5 (1196.2) Ajustorii ating primul lor stadiu de evoluţie fuzionând cu sufletul supravieţuitor al unei fiinţe muritoare. Astfel, prin natură, voi evoluaţi spre interior şi în sus, de la om până la Dumnezeu, în timp ce Ajustorul evoluează spre exterior şi în jos, de la Dumnezeu până la om. Şi astfel produsul final al acestei uniuni de divinitate şi de umanitate va fi veşnic fiul omului şi fiul lui Dumnezeu. 109:1.5 (1196.2) The first stage of Adjuster evolution is attained in fusion with the surviving soul of a mortal being. Thus, while you are in nature evolving inward and upward from man to God, the Adjusters are in nature evolving outward and downward from God to man; and so will the final product of this union of divinity and humanity eternally be the son of man and the son of God.
2. Ajustorii autonomi ^top 2. Self-Acting Adjusters ^top
109:2.1 (1196.3) Voi aţi fost puşi la curent cu clasificarea Ajustorilor după experienţa lor - Ajustorii virgini, avansaţi şi supremi. Trebuie de asemenea să recunoaşteţi o anumită clasificare funcţională - Ajustorii autonomi. Un Ajustor este clasat ca autonom dacă: 109:2.1 (1196.3) You have been informed of the classification of Adjusters in relation to experience—virgin, advanced, and supreme. You should also recognize a certain functional classification—the self-acting Adjusters. A self-acting Adjuster is one who:
109:2.2 (1196.4) 1. El a dobândit o anumită experienţă necesară în viaţa evoluândă a unei creaturi volitive, fie locuind temporar pe un tip de lume unde Ajustorii sunt pregătiţi numai cu subiecţi muritori, fie pe o planetă unde fuziunea este efectivă, dar unde fiinţa sa umană nu a reuşit să supravieţuiască. Acest Veghetor este ori un Ajustor avansat ori un Ajustor suprem. 109:2.2 (1196.4) 1. Has had certain requisite experience in the evolving life of a will creature, either as a temporary indweller on a type of world where Adjusters are only loaned to mortal subjects or on an actual fusion planet where the human failed of survival. Such a Monitor is either an advanced or a supreme Adjuster.
109:2.3 (1196.5) 2. El a dobândit echilibrul puterii spirituale la o fiinţă umană care a trecut de cel de-al treilea cerc psihic şi căreia i s-a acordat un înger păzitor personal. 109:2.3 (1196.5) 2. Has acquired the balance of spiritual power in a human who has made the third psychic circle and has had assigned to him a personal seraphic guardian.
109:2.4 (1196.6) 3. El are un subiect care a luat decizia supremă, care s-a logodit în mod solemn şi sincer cu Ajustorul său. Ajustorul vede dinainte clipa când se va realiza fuziunea şi când se va considera uniunea ca un fapt împlinit. 109:2.4 (1196.6) 3. Has a subject who has made the supreme decision, has entered into a solemn and sincere betrothal with the Adjuster. The Adjuster looks beforehand to the time of actual fusion and reckons the union as an event of fact.
109:2.5 (1196.7) 4. El are un subiect care a fost înrolat într-unul dintre corpurile de rezervă ale destinului pe o lume evolutivă de ascensiune a muritorilor. 109:2.5 (1196.7) 4. Has a subject who has been mustered into one of the reserve corps of destiny on an evolutionary world of mortal ascension.
109:2.6 (1196.8) 5. La un moment dat, în cursul somnului omenesc, el a fost temporar detaşat de mintea muritorului, unde era închis, pentru a înfăptui vreo misiune de legătură, de contact, de reînregistrare sau un alt serviciu extrauman legat de administrarea spirituală a lumii afectării sale. 109:2.6 (1196.8) 5. At some time, during human sleep, has been temporarily detached from the mind of mortal incarceration to perform some exploit of liaison, contact, reregistration, or other extrahuman service associated with the spiritual administration of the world of assignment.
109:2.7 (1196.9) 6. El a servit, în vreme de criză, în experienţa unei fiinţe care era complementul material al unei personalităţi spirituale însărcinate cu îndeplinirea vreunei misiuni cosmice esenţiale în economia spirituală a planetei. 109:2.7 (1196.9) 6. Has served in a time of crisis in the experience of some human being who was the material complement of a spirit personality intrusted with the enactment of some cosmic achievement essential to the spiritual economy of the planet.
109:2.8 (1196.10) Ajustorii autonomi par înzestraţi cu voinţă de un grad însemnat în toate chestiunile care nu implică personalitatea umană a sălaşului lor imediat, aşa cum o dovedesc numeroasele lor misiuni dinăuntrul şi din afara muritorilor cărora le sunt ataşaţi. Aceşti Ajustori participă la multiplele activităţi ale tărâmului, dar funcţionează mai adesea ca oaspeţi nepercepuţi de tabernacolele pământene pe care ei înşişi le-au ales. 109:2.8 (1196.10) Self-acting Adjusters seem to possess a marked degree of will in all matters not involving the human personalities of their immediate indwelling, as is indicated by their numerous exploits both within and without the mortal subjects of attachment. Such Adjusters participate in numerous activities of the realm, but more frequently they function as undetected indwellers of the earthly tabernacles of their own choosing.
109:2.9 (1196.11) Este dincolo de orice îndoială că aceşti Ajustori de un tip mai elevat şi mai experimentat pot comunica cu aceia care lucrează pe alte tărâmuri. Deşi Ajustorii autonomi comunică astfel efectiv între ei, ei nu o fac decât pe nivelurile muncii lor reciproce şi în scopul de a conserva datele pe care ei trebuie să le păstreze şi care sunt esenţiale slujirii Ajustorilor pe tărâmurile şederii lor; s-a ştiut totuşi că, în anumite ocazii, ei au acţionat în treburile interplanetare în vremuri de criză. 109:2.9 (1196.11) Undoubtedly these higher and more experienced types of Adjusters can communicate with those in other realms. But while self-acting Adjusters do thus intercommunicate, they do so only on the levels of their mutual work and for the purpose of preserving custodial data essential to the Adjuster ministry of the realms of their sojourn, though on occasions they have been known to function in interplanetary matters during times of crisis.
109:2.10 (1197.1) Ajustorii supremi şi autonomi pot părăsi corpul uman la voinţă. Aceşti locuitori nu formează o parte organică sau biologică a vieţii unui muritor; ei se suprapun dumnezeieşte peste această viaţă. Ei au fost prevăzuţi în planurile de viaţă originare, însă nu sunt indispensabili existenţei materiale. Este totuşi bine să notăm că, chiar şi temporar, ei îşi părăsesc rar tabernacolul lor muritor după ce au fost odată instalaţi acolo. 109:2.10 (1197.1) Supreme and self-acting Adjusters can leave the human body at will. The indwellers are not an organic or biologic part of mortal life; they are divine superimpositions thereon. In the original life plans they were provided for, but they are not indispensable to material existence. Nevertheless it should be recorded that they very rarely, even temporarily, leave their mortal tabernacles after they once take up their indwelling.
109:2.11 (1197.2) Ajustorii care acţionează pe un plan superior sunt cei care au îndeplinit triumfal sarcinile care le-au fost încredinţate şi care nu aşteaptă decât disoluţia vehiculului vieţii materiale sau transferul sufletului nemuritor. 109:2.11 (1197.2) The superacting Adjusters are those who have achieved the conquest of their intrusted tasks and only await the dissolution of the material-life vehicle or the translation of the immortal soul.
3. Poziţia Ajustorilor în raport cu diferite tipuri de muritori ^top 3. Relation of Adjusters to Mortal Types ^top
109:3.1 (1197.3) Caracteristicile muncii specifice a Veghetorilor de Mister variază conform cu natura afectării lor, potrivit căreia ei sunt Ajustorii de legătură sau Ajustorii de fuziune. Unii Ajustori sunt pur şi simplu pregătiţi pentru durata de viaţă temporară a subiectului lor; alţii sunt dăruiţi în calitate de candidaţi la personalitate cu permisiunea de a fuziona pe vecie dacă subiectul lor supravieţuieşte. Munca lor comportă de asemenea uşoare variante printre diverse tipuri planetare precum şi în diferite sisteme şi universuri. Însă, în ansamblu, muncile lor sunt remarcabil de uniforme, mai uniforme decât sunt îndatoririle oricărui alt ordin creat al unor fiinţe celeste. 109:3.1 (1197.3) The character of the detailed work of Mystery Monitors varies in accordance with the nature of their assignments, as to whether or not they are liaison or fusion Adjusters. Some Adjusters are merely loaned for the temporal lifetimes of their subjects; others are bestowed as personality candidates with permission for everlasting fusion if their subjects survive. There is also a slight variation in their work among the different planetary types as well as in different systems and universes. But, on the whole, their labors are remarkably uniform, more so than are the duties of any of the created orders of celestial beings.
109:3.2 (1197.4) Pe anumite lumi primitive (grupul primei serii) Ajustorii sălăşluiesc în mintea creaturilor cu titlu de pregătire experienţială, mai ales pentru a se cultiva şi a se dezvolta progresiv. Ajustorii virgini sunt în general trimişi în aceste lumi în perioada iniţială sau oamenii primitivi ajung în valea deciziilor, însă unde relativ puţini dintre ei aleg să se înalţe la înălţimile morale care depăşesc stăpânirea de sine şi dobândirea caracterului, pentru a atinge nivelele superioare ale spiritualităţii emergente. (Totuşi, multe dintre fiinţele umane care nu reuşesc să fuzioneze cu Ajustorii lor supravieţuiesc ca ascendenţi contopiţi cu Spiritul.) Ajustorii primesc o instruire preţioasă şi dobândesc o experienţă minunată în cursul asocierii lor tranzitorii cu mintea primitivă, şi ei pot utiliza ulterior această experienţă în beneficiul fiinţelor superioare de pe alte lumi. Nimic din ceea ce are o valoare de supravieţuire nu s-a pierdut vreodată în vastul univers. 109:3.2 (1197.4) On certain primitive worlds (the series one group) the Adjuster indwells the mind of the creature as an experiential training, chiefly for self-culture and progressive development. Virgin Adjusters are usually sent to such worlds during the earlier times when primitive men are arriving in the valley of decision, but when comparatively few will elect to ascend the moral heights beyond the hills of self-mastery and character acquirement to attain the higher levels of emerging spirituality. (Many, however, who fail of Adjuster fusion do survive as Spirit-fused ascenders.) The Adjusters receive valuable training and acquire wonderful experience in transient association with primitive minds, and they are able subsequently to utilize this experience for the benefit of superior beings on other worlds. Nothing of survival value is ever lost in all the wide universe.
109:3.3 (1197.5) Pe un alt tip de lume (grupul celei de-a doua serii), Ajustorii sunt pur şi simplu pregătiţi pentru fiinţe umane. Acolo, Veghetorii nu pot niciodată atinge personalitatea prin fuziunea cu ajutorul acestei şederi, dar ei aduc un ajutor considerabil subiecţilor lor umani în timpul vieţii muritoare ale acestora din urmă, mult mai mult decât pot ei să dea muritorilor Urantiei. În speţă, Ajustorii sunt detaşaţi pe lângă creaturile muritoare pentru durata unei singure vieţi, ca modele pentru realizarea lor spirituală superioară. Ei servesc ca auxiliari temporari în sarcina misterioasă de a perfecţiona un caracter susceptibil de supravieţuire. Aceşti Ajustori nu revin după moartea naturală. Partenerii lor supravieţuitori ating viaţa eternă prin fuziunea cu Spiritul. 109:3.3 (1197.5) On another type of world (the series two group) the Adjusters are merely loaned to mortal beings. Here the Monitors can never attain fusion personality through such indwelling, but they do afford great help to their human subjects during the mortal lifetime, far more than they are able to give to Urantia mortals. The Adjusters are here loaned to the mortal creatures for a single life span as patterns for their higher spiritual attainment, temporary helpers in the intriguing task of perfecting a survival character. The Adjusters do not return after natural death; these surviving mortals attain eternal life through Spirit fusion.
109:3.4 (1197.6) Pe lumile precum Urantia (grupul celei de-a treia serii), există adevărate logodne cu „darurile divine”, un angajament pe viaţă şi pe moarte. Dacă supravieţuiţi, se va produce o uniune eternă, o fuziune perpetuă, reunirea într-o singură fiinţă a omului şi a Ajustorului. 109:3.4 (1197.6) On worlds such as Urantia (the series three group) there is a real betrothal with the divine gifts, a life and death engagement. If you survive, there is to be an eternal union, an everlasting fusion, the making of man and Adjuster one being.
109:3.5 (1197.7) În muritorii tricerebrali ai acestei serii de lumi, Ajustorii ajung să stabilească un contact real mult mai extins cu subiecţii lor în timpul vieţii lor temporale decât în cazul tipurilor umane monocerebrale sau bicerebrale. Însă, după moarte, tipurile tricerebrale îşi urmăresc cariera întocmai ca şi fiinţele cu unul sau cu două creiere - de felul raselor Urantiei. 109:3.5 (1197.7) In the three-brained mortals of this series of worlds, the Adjusters are able to gain far more actual contact with their subjects during the temporal life than in the one- and two-brained types. But in the career after death, the three-brained type proceed just as do the one-brained type and the two-brained peoples—the Urantia races.
109:3.6 (1198.1) Pe lumile unde oamenii sunt bicerebrali, şi după şederea unui Fiu de consacrare al Paradisului, este ceva rar ca Ajustorii virgini să fie acordaţi unor persoane a căror capacitate de a supravieţui este indubitabilă. Noi credem că, pe aceste lumi, practic toţi Ajustorii, sălăşluind în bărbaţii şi femeile inteligenţi şi având capacitate de supravieţuire, aparţin tipului avansat sau tipului suprem. 109:3.6 (1198.1) On the two-brain worlds, subsequent to the sojourn of a Paradise bestowal Son, virgin Adjusters are seldom assigned to persons who have unquestioned capacity for survival. It is our belief that on such worlds practically all Adjusters indwelling intelligent men and women of survival capacity belong to the advanced or to the supreme type.
109:3.7 (1198.2) În multe rase evolutive primitive ale Urantiei, existau trei grupe de fiinţe. În primul rând, cele care erau atât de apropiate de animale încât capacitatea de a primi un Ajustor le lipsea totalmente. În al doilea rând, cele care arătau referitor la această problemă o capacitate incontestabilă şi care primeau rapid un Ajustor din momentul când atingeau vârsta responsabilităţii morale. O a treia clasă de oameni ocupa o poziţie de frontieră; ei erau apţi să primească Ajustorul, dar Veghetorul nu putea sălăşlui în mintea lor decât la cererea personală a fiecărui individ. 109:3.7 (1198.2) In many of the early evolutionary races of Urantia, three groups of beings existed. There were those who were so animalistic that they were utterly lacking in Adjuster capacity. There were those who exhibited undoubted capacity for Adjusters and promptly received them when the age of moral responsibility was attained. There was a third class who occupied a borderline position; they had capacity for Adjuster reception, but the Monitors could only indwell the mind on the personal petition of the individual.
109:3.8 (1198.3) Mulţi Ajustori virgini au dobândit o preţioasă experienţă preliminară luând contact cu mintea evolutivă la fiinţele virtual descalificate pentru supravieţuire, ca urmare a tarelor ereditare provenind de la strămoşii inapţi şi inferiori. Aceşti Ajustori sunt astfel mai bine calificaţi pentru a fi acordaţi ulterior unei minţi de un tip superior pe vreo altă lume. 109:3.8 (1198.3) But with those beings who are virtually disqualified for survival by disinheritance through the agency of unfit and inferior ancestors, many a virgin Adjuster has served a valuable preliminary experience in contacting evolutionary mind and thus has become better qualified for a subsequent assignment to a higher type of mind on some other world.
4. Ajustorii şi personalitatea umană ^top 4. Adjusters and Human Personality ^top
109:4.1 (1198.4) Formele superioare de intercomunicare inteligentă dintre fiinţele umane sunt în mare măsură ajutate de Ajustorii interiori. Animalele au efectiv sentimente de simpatie, dar nu îşi comunică concepte unele altora; ele pot exprima emoţii, dar nu idei sau idealuri. Înainte să-i primească pe Ajustorii Gândirii, oamenii de origine animală nu au nici raporturi intelectuale de un tip superior, nici de comuniune spirituală cu tovarăşii lor. Totuşi, atunci când creaturile evolutive îşi dezvoltă facultatea lor de vorbire, ele se află pe calea bună a primirii Ajustorului. 109:4.1 (1198.4) The higher forms of intelligent intercommunication between human beings are greatly helped by the indwelling Adjusters. Animals do have fellow feelings, but they do not communicate concepts to each other; they can express emotions but not ideas and ideals. Neither do men of animal origin experience a high type of intellectual intercourse or spiritual communion with their fellows until the Thought Adjusters have been bestowed, albeit, when such evolutionary creatures develop speech, they are on the highroad to receiving Adjusters.
109:4.2 (1198.5) Animalele comunică efectiv între ele într-o manieră grosolană, dar nu este decât puţină sau nici un pic personalitate în acest contact primitiv. Ajustorii nu sunt personalitatea, ci fiinţe prepersonale. Totuşi, ei vin din sursa personalităţii, iar prezenţa lor sporeşte calitatea manifestărilor personalităţii umane; aceasta este în special adevărat dacă Ajustorul a avut experienţe anterioare. 109:4.2 (1198.5) Animals do, in a crude way, communicate with each other, but there is little or no personality in such primitive contact. Adjusters are not personality; they are prepersonal beings. But they do hail from the source of personality, and their presence does augment the qualitative manifestations of human personality; especially is this true if the Adjuster has had previous experience.
109:4.3 (1198.6) Tipul de Ajustor are mare influenţă asupra potenţialului de expresie al personalităţii umane. În cursul tuturor epocilor, mulţi mari conducători intelectuali şi spirituali ai Urantiei şi-au datorat influenţa lor în principal superiorităţii şi experienţei prealabile a Ajustorului interior. 109:4.3 (1198.6) The type of Adjuster has much to do with the potential for expression of the human personality. On down through the ages, many of the great intellectual and spiritual leaders of Urantia have exerted their influence chiefly because of the superiority and previous experience of their indwelling Adjusters.
109:4.4 (1198.7) Ajustorii interiori au cooperat, într-o mare măsură, cu alte influenţe spirituale pentru a-i transforma şi umaniza pe descendenţii oamenilor primitivi ai vremurilor de demult. Dacă Ajustorii care locuiesc în mintea locuitorilor Urantiei ar urma să fie retraşi, lumea ar reveni lent la multe dintre moravurile şi practicile oamenilor din epocile primitive. Veghetorii divini sunt unul dintre adevăratele potenţiale ale civilizaţiei progresive. 109:4.4 (1198.7) The indwelling Adjusters have in no small measure co-operated with other spiritual influences in transforming and humanizing the descendants of the primitive men of olden ages. If the Adjusters indwelling the minds of the inhabitants of Urantia were to be withdrawn, the world would slowly return to many of the scenes and practices of the men of primitive times; the divine Monitors are one of the real potentials of advancing civilization.
109:4.5 (1198.8) Eu am observat un Ajustor al Gândirii care locuia într-o o minte de pe Urantia şi care, după arhivele Uversei, locuise anterior cincisprezece gânditori din Orvonton. Noi nu ştim dacă acest Veghetor avusese experienţe similare în alte suprauniversuri, dar presupun ca a avut. El este un Ajustor minunat şi una dintre forţele Urantiei cele mai utile şi cele mai puternice din prezenta epocă. Ceea ce alţii au pierdut pentru a fi refuzat să supravieţuiască, gazda umană a acestui Ajustor (şi întreaga voastră lume) câştigă acum. Celui care n-are calităţi de supravieţuire, i se va lua chiar şi Ajustorul experimentat pe care îl are acum; pe când cel căruia are perspective de supravieţuire, i se va da chiar şi Ajustorul cu experienţă prealabilă al unui dezertor indolent. 109:4.5 (1198.8) I have observed a Thought Adjuster indwelling a mind on Urantia who has, according to the records on Uversa, indwelt fifteen minds previously in Orvonton. We do not know whether this Monitor has had similar experiences in other superuniverses, but I suspect so. This is a marvelous Adjuster and one of the most useful and potent forces on Urantia during this present age. What others have lost, in that they refused to survive, this human being (and your whole world) now gains. From him who has not survival qualities, shall be taken away even that experienced Adjuster which he now has, while to him who has survival prospects, shall be given even the pre-experienced Adjuster of a slothful deserter.
109:4.6 (1199.1) Într-un sens, se poate ca Ajustorii să întreţină un anumit grad de fecundaţie încrucişată la nivel planetar în domeniile adevărului, ale frumuseţii şi ale bunătăţii, dar rar li se dă ocazia să mai locuiască o a doua oară pe aceeaşi planetă. Nici un Ajustor care serveşte acum pe Urantia nu a mai stat înainte pe această lume. Ştiu despre ce vorbesc, deoarece noi avem numărul şi biografia lor în arhivele Uversei. 109:4.6 (1199.1) In a sense the Adjusters may be fostering a certain degree of planetary cross-fertilization in the domains of truth, beauty, and goodness. But they are seldom given two indwelling experiences on the same planet; there is no Adjuster now serving on Urantia who has been on this world previously. I know whereof I speak since we have their numbers and records in the archives of Uversa.
5. Handicapuri materiale la şederea ajustorului ^top 5. Material Handicaps to Adjuster Indwelling ^top
109:5.1 (1199.2) Ajustorii supremi şi autonomi sunt adesea în măsură să aducă factori importanţi din punct de vedere spiritual minţii umane atunci când ea îşi dă drumul liber în canalele deblocate, dar controlate ale imaginaţiei creatoare. În aceste momente, şi adesea în timpul somnului, Ajustorul poate opri curenţii mentali, blocând cursul, şi deviind astfel procesiunea ideilor. Acest lucru este menit să efectueze profunde transformări spirituale în străfundurile supraconştiinţei. Forţele şi energiile minţii sunt astfel mai bine ajustate la accentul tonalităţilor de contact ale nivelului spiritual al prezentului şi al viitorului. 109:5.1 (1199.2) Supreme and self-acting Adjusters are often able to contribute factors of spiritual import to the human mind when it flows freely in the liberated but controlled channels of creative imagination. At such times, and sometimes during sleep, the Adjuster is able to arrest the mental currents, to stay the flow, and then to divert the idea procession; and all this is done in order to effect deep spiritual transformations in the higher recesses of the superconsciousness. Thus are the forces and energies of mind more fully adjusted to the key of the contactual tones of the spiritual level of the present and the future.
109:5.2 (1199.3) Este uneori posibil să vă aveţi mintea iluminată, să auziţi vocea divină care vorbeşte continuu în voi şi să deveniţi parţial conştienţi de înţelepciunea, de adevărul, de bunătatea şi de frumuseţea personalităţii potenţiale care vă locuieşte constant. 109:5.2 (1199.3) It is sometimes possible to have the mind illuminated, to hear the divine voice that continually speaks within you, so that you may become partially conscious of the wisdom, truth, goodness, and beauty of the potential personality constantly indwelling you.
109:5.3 (1199.4) Dar atitudinile voastre mentale instabile şi adesea schimbătoare au frecvent ca efect contracararea planurilor Ajustorilor şi întreruperea muncii lor. Nu este numai natura înnăscută a raselor umane aceea care interferează cu operaţiunile Ajustorilor. Propriile voastre opinii preconcepute, idei înapoiate şi prejudecăţi învechite întârzie foarte mult slujirea lor. Din cauza acestor handicapuri, creaţiile lor nedesăvârşite sunt adesea singurele care să se ivească în conştiinţă; confuzia conceptelor este atunci inevitabilă. De aceea, în analiza situaţiilor mentale, nu se găseşte siguranţă decât în recunoaşterea fiecărui gând şi a fiecărei experienţe exact ca ceea ce este ea realmente şi esenţialmente, fără a ţine câtuşi de puţin cont de ceea ce ar putea ea să fie. 109:5.3 (1199.4) But your unsteady and rapidly shifting mental attitudes often result in thwarting the plans and interrupting the work of the Adjusters. Their work is not only interfered with by the innate natures of the mortal races, but this ministry is also greatly retarded by your own preconceived opinions, settled ideas, and long-standing prejudices. Because of these handicaps, many times only their unfinished creations emerge into consciousness, and confusion of concept is inevitable. Therefore, in scrutinizing mental situations, safety lies only in the prompt recognition of each and every thought and experience for just what it actually and fundamentally is, disregarding entirely what it might have been.
109:5.4 (1199.5) Marea problemă a vieţii constă în ajustarea tendinţelor ancestrale ale vieţii la cerinţele imboldurilor spirituale provocate de gândirea divină a Veghetorilor de Mister. În carierele universului şi suprauniversului, nici un om nu poate servi doi stăpâni în acelaşi timp; în viaţa pe care o trăiţi în prezent pe Urantia, fiecare om este obligat să o facă. El trebuie să devină expert în arta practicării unui compromis omenesc continuu şi temporar, neascultând din punct de vedere spiritual decât de un maestru; de aceea atât de multe persoane se poticnesc şi eşuează, se ostenesc şi sucombă sub tensiunea luptei evolutive. 109:5.4 (1199.5) The great problem of life is the adjustment of the ancestral tendencies of living to the demands of the spiritual urges initiated by the divine presence of the Mystery Monitor. While in the universe and superuniverse careers no man can serve two masters, in the life you now live on Urantia every man must perforce serve two masters. He must become adept in the art of a continuous human temporal compromise while he yields spiritual allegiance to but one master; and this is why so many falter and fail, grow weary and succumb to the stress of the evolutionary struggle.
109:5.5 (1199.6) Legatele ereditare ale facultăţilor cerebrale şi cele ale supracontrolului electrochimic concură ambele la delimitarea sferei de activitate a unui Ajustor, dar nici un handicap ereditar nu împiedică niciodată (într-o minte normală) împlinirea spirituală finală. Ereditatea poate să intervină în rapiditatea cuceririi personalităţii, dar ea nu împiedică consumarea finală a aventurii ascendente. Dacă chiar vreţi să cooperaţi cu Ajustorul vostru, mai devreme sau mai târziu el va dezvolta un suflet morontial nemuritor. După contopirea cu acest suflet, darul divin va prezenta noua creatură Fiului Stăpân suveran al universului local şi, în cele din urmă, Tatălui Ajustorilor din Paradis. 109:5.5 (1199.6) While the hereditary legacy of cerebral endowment and that of electrochemical overcontrol both operate to delimit the sphere of efficient Adjuster activity, no hereditary handicap (in normal minds) ever prevents eventual spiritual achievement. Heredity may interfere with the rate of personality conquest, but it does not prevent eventual consummation of the ascendant adventure. If you will co-operate with your Adjuster, the divine gift will, sooner or later, evolve the immortal morontia soul and, subsequent to fusion therewith, will present the new creature to the sovereign Master Son of the local universe and eventually to the Father of Adjusters on Paradise.
6. Persistenţa adevăratelor valori ^top 6. The Persistence of True Values ^top
109:6.1 (1200.1) Ajustorii nu eşuează niciodată. Nimic din ceea ce merită să supravieţuiască nu se pierde vreodată. Orice valoare semnificativă la o creatură volitivă este sigură de supravieţuire, independent de supravieţuirea sau nesupravieţuirea personalităţii care a descoperit această semnificaţie sau apreciază această valoare. Desigur, o creatură muritoare poate să respingă supravieţuirea, dar experienţa vieţii sale nu este risipită. Ajustorul etern duce cu sine într-o altă lume caracteristicile valabile ale acestei vieţi aparent ratate. Acolo, el conferă aceste înţelesuri şi valori supravieţuitoare unei minţi de tip mai elevat, unei minţi apte să supravieţuiască. Nici o experienţă valabilă nu are vreodată loc în van; nici un adevărat înţeles, nici o valoare reală nu piere vreodată. 109:6.1 (1200.1) Adjusters never fail; nothing worth surviving is ever lost; every meaningful value in every will creature is certain of survival, irrespective of the survival or nonsurvival of the meaning-discovering or evaluating personality. And so it is, a mortal creature may reject survival; still the life experience is not wasted; the eternal Adjuster carries the worth-while features of such an apparent life of failure over into some other world and there bestows these surviving meanings and values upon some higher type of mortal mind, one of survival capacity. No worth-while experience ever happens in vain; no true meaning or real value ever perishes.
109:6.2 (1200.2) În ceea ce priveşte candidaţii la fuziune, dacă un Veghetor de Mister este părăsit de asociatul său muritor, dacă acest partener uman refuză să urmărească cariera ascendentă, atunci, în clipa în care este eliberat prin moartea naturală (sau mai înainte), Ajustorul duce cu sine tot ceea ce are o valoare de supravieţuire şi ceea ce a evoluat în mintea creaturii nesupravieţuitoare. Dacă, de nenumărate ori, un Ajustor nu reuşeşte să fuzioneze cu o personalitate fiindcă subiecţii lui umani succesivi nu au supravieţuit, şi dacă acest Veghetor va fi ulterior personalizat, orice experienţă dobândită de a fi locuit în mintea tuturor acestor subiecţi, şi de a-i stăpâni, devine deplina posesiune a acestui Ajustor din nou Personalizat; el va beneficia de această dotare şi va o va întrebuinţa în cursul tuturor epocilor viitoare. Un Ajustor Personalizat de acest ordin este o reunire compozită a tuturor acestor trăsături supravieţuitoare ale tuturor creaturilor care au fost gazdele lui. 109:6.2 (1200.2) As related to fusion candidates, if a Mystery Monitor is deserted by the mortal associate, if the human partner declines to pursue the ascending career, when released by natural death (or prior thereto), the Adjuster carries away everything of survival value which has evolved in the mind of that nonsurviving creature. If an Adjuster should repeatedly fail to attain fusion personality because of the nonsurvival of successive human subjects, and if this Monitor should subsequently be personalized, all the acquired experience of having indwelt and mastered all these mortal minds would become the actual possession of such a newly Personalized Adjuster, an endowment to be enjoyed and utilized throughout all future ages. A Personalized Adjuster of this order is a composite assembly of all the survival traits of all his former creature hosts.
109:6.3 (1200.3) Când Ajustorii având o lungă experienţă de univers se oferă de bună voie ca să locuiască în Fii divini în misiunea de consacrare, ei ştiu perfect că acest serviciu, prin el însuşi, nu le va permite niciodată să atingă personalitatea. Însă Tatăl spiritelor acordă adesea personalitate acestor voluntari şi îi stabileşte drept conducători ai speciei lor. Aceste personalităţi sunt cele care, pe Divinington, au onoarea de a se vedea investite cu autoritate. Natura lor excepţională încorporează un mozaic de calităţi omeneşti provenind de la multiplele lor experienţe de locuire în muritori, şi de asemenea transcrierea spirituală a divinităţii umane a Fiului paradisiac de manifestare cu care ei şi-au terminat experienţa de locuire. 109:6.3 (1200.3) When Adjusters of long universe experience volunteer to indwell divine Sons on bestowal missions, they full well know that personality attainment can never be achieved through this service. But often does the Father of spirits grant personality to these volunteers and establish them as directors of their kind. These are the personalities honored with authority on Divinington. And their unique natures embody the mosaic humanity of their multiple experiences of mortal indwelling and also the spirit transcript of the human divinity of the Paradise bestowal Son of the terminal indwelling experience.
109:6.4 (1200.4) Activităţile Ajustorilor din universul vostru local sunt dirijate de Ajustorul Personalizat al lui Mihail din Nebadon, chiar Veghetorul care l-a călăuzit pas cu pas în cursul vieţii sale umane în trupul lui Ioşua ben Iosif. Acest extraordinar Ajustor a fost fidel misiunii sale. Acest brav Ajustor a condus cu înţelepciune natura umană a Fiului Paradisiac, călăuzind întotdeauna mintea lui muritoare în alegerea căii perfectei voinţe a Tatălui. Acest Ajustor îl servise mai întâi pe Machiventa Melchizedek în vremea lui Abraham; el se lansase în isprăvi prodigioase înainte de a locui în el, dar şi în intervalul acestor experienţe de manifestare. 109:6.4 (1200.4) The activities of Adjusters in your local universe are directed by the Personalized Adjuster of Michael of Nebadon, that very Monitor who guided him step by step when he lived his human life in the flesh of Joshua ben Joseph. Faithful to his trust was this extraordinary Adjuster, and wisely did this valiant Monitor direct the human nature, ever guiding the mortal mind of the Paradise Son in the choosing of the path of the Father’s perfect will. This Adjuster had previously served with Machiventa Melchizedek in the days of Abraham and had engaged in tremendous exploits both previous to this indwelling and between these bestowal experiences.
109:6.5 (1200.5) Acest Ajustor va triumfa realmente în mintea umană a lui Isus - această minte care menţine, în fiecare dintre situaţiile recurente ale vieţii, o consacrare devotată voinţei Tatălui, zicând: „Facă-se voia ta, iar nu mea”. O asemenea consacrare constituie un adevărat paşaport pentru a trece peste limitările de natură omenească către realitatea de realizare divină. 109:6.5 (1200.5) This Adjuster did indeed triumph in Jesus’ human mind—that mind which in each of life’s recurring situations maintained a consecrated dedication to the Father’s will, saying, “Not my will, but yours, be done.” Such decisive consecration constitutes the true passport from the limitations of human nature to the finality of divine attainment.
109:6.6 (1200.6) Acest acelaşi Ajustor reflectă acum, în natura de nepătruns a puternicei lui personalităţi, umanitatea lui Ioşua ben Iosif anterioară botezului său, transcrierea veşnică şi vie a valorilor veşnice şi vii pe care cei mai mari dintre urantieni le-au scos la iveală din umilele circumstanţe ale unei vieţi obişnuite, aşa cum a fost ea trăită până la înflorirea totală a valorilor spirituale susceptibile de a fi atinse în experienţa unui muritor. 109:6.6 (1200.6) This same Adjuster now reflects in the inscrutable nature of his mighty personality the prebaptismal humanity of Joshua ben Joseph, the eternal and living transcript of the eternal and living values which the greatest of all Urantians created out of the humble circumstances of a commonplace life as it was lived to the complete exhaustion of the spiritual values attainable in mortal experience.
109:6.7 (1201.1) Orice lucru având o valoare permanentă şi care este încredinţat unui Ajustor este asigurat de o supravieţuire eternă. În anumite cazuri, Veghetorii deţin aceste posesiuni pentru a le revărsa în viitor peste o minte umană pe care o vor locui. În alte cazuri, Veghetorii, o dată personalizaţi, conservă în depuneri aceste realităţi păstrate şi supravieţuitoare pentru a le întrebuinţa mai târziu în serviciul Arhitecţilor Universului Principal. 109:6.7 (1201.1) Everything of permanent value which is intrusted to an Adjuster is assured eternal survival. In certain instances the Monitor holds these possessions for bestowal on a mortal mind of future indwelling; in others, and upon personalization, these surviving and conserved realities are held in trust for future utilization in the service of the Architects of the Master Universe.
7. Destinul Ajustorilor Personalizaţi ^top 7. Destiny of Personalized Adjusters ^top
109:7.1 (1201.2) Noi nu putem afirma că fragmentele non-Ajustori ale Tatălui sunt personalizabile, dar voi aţi fost informaţi că personalitatea este conferită de Tatăl Universal care acţionează suveran din liberul său arbitru. După câte ştim, fragmente de tipul Ajustor ale Tatălui nu ating personalitatea decât dobândind atribute personale prin exercitarea slujbei lor de servire pe lângă o fiinţă personală. Aceşti Ajustori Personalizaţi îşi au căminul în Divinington, unde îi instruiesc şi îi conduc pe asociaţii lor prepersonali. 109:7.1 (1201.2) We cannot state whether or not non-Adjuster Father fragments are personalizable, but you have been informed that personality is the sovereign freewill bestowal of the Universal Father. As far as we know, the Adjuster type of Father fragment attains personality only by the acquirement of personal attributes through service-ministry to a personal being. These Personalized Adjusters are at home on Divinington, where they instruct and direct their prepersonal associates.
109:7.2 (1201.3) Ajustorii Gândirii Personalizaţi, lipsiţi de piedici şi de sarcini, sunt stabilizatorii şi compensatorii suverani ai imensului univers al universurilor. Ei combină experienţa Creatorului şi cea a creaturilor. Ei sunt existenţialul şi experienţialul. Ei sunt fiinţe izvorâte concomitent din timp şi din eternitate. Ei asociază factorul personal şi cel prepersonal în administrarea universului. 109:7.2 (1201.3) Personalized Thought Adjusters are the untrammeled, unassigned, and sovereign stabilizers and compensators of the far-flung universe of universes. They combine the Creator and creature experience—existential and experiential. They are conjoint time and eternity beings. They associate the prepersonal and the personal in universe administration.
109:7.3 (1201.4) Ajustorii Personalizaţi sunt agenţi de execuţie infinit de înţelepţi şi de puternici ai Arhitecţilor maestrului Univers. Ei sunt agenţi personali cu deplină slujire ai Tatălui Universal - personal, prepersonal, suprapersonal. Ei sunt slujitori personali a tot ceea ce este extraordinar, neobişnuit şi neaşteptat pe toate tărâmurile absonite transcendentale ale domeniului Dumnezeului cel Ultim, chiar şi până la nivelele Dumnezeului cel Absolut. 109:7.3 (1201.4) Personalized Adjusters are the all-wise and powerful executives of the Architects of the Master Universe. They are the personal agents of the full ministry of the Universal Father—personal, prepersonal, and superpersonal. They are the personal ministers of the extraordinary, the unusual, and the unexpected throughout all the realms of the transcendental absonite spheres of the domain of God the Ultimate, even to the levels of God the Absolute.
109:7.4 (1201.5) Ei sunt singurele fiinţe din univers care îmbrăţişează în ele înseşi toate relaţiile cunoscute de personalitate. Ei sunt omnipersonali ei sunt înaintea personalităţii, sunt personalitatea şi sunt după personalitate. Întocmai ca în eternul trecut, ei administrează personalitatea Tatălui Universal în eternul prezent şi în eternul viitor. 109:7.4 (1201.5) They are the exclusive beings of the universes who embrace within their being all the known relationships of personality; they are omnipersonal—they are before personality, they are personality, and they are after personality. They minister the personality of the Universal Father as in the eternal past, the eternal present, and the eternal future.
109:7.5 (1201.6) Tatăl a dăruit Fiului Etern personalitate existenţială pe nivelele infinitului şi ale absolutului, dar el a ales să rezerve pentru propria sa slujire personalitatea experienţială proprie Ajustorului Personalizat, personalitate care este dată Ajustorului prepersonal existenţial. Aceste două tipuri de personalitate sunt deci destinate suprapersonalităţii eterne viitoare de slujire transcendentală pe tărâmurile absonite ale celui Ultim şi ale Supremului Ultim, mergând chiar şi până la nivelele celui Ultim Absolut. 109:7.5 (1201.6) Existential personality on the order of the infinite and absolute, the Father bestowed upon the Eternal Son, but he chose to reserve for his own ministry the experiential personality of the type of the Personalized Adjuster bestowed upon the existential prepersonal Adjuster; and they are thus both destined to the future eternal superpersonality of the transcendental ministry of the absonite realms of the Ultimate, the Supreme-Ultimate, even to the levels of the Ultimate-Absolute.
109:7.6 (1201.7) Rar se văd Ajustori fără misiune în univers. Ocazional, ei se consultă cu Cei Îmbătrâniţi de Zile; Ajustorii Personalizaţi ai septuplilor Fii Creatori vin uneori pe lumile sediu ale constelaţiilor pentru a discuta cu şefii Vorondadeki. 109:7.6 (1201.7) Seldom are the Personalized Adjusters seen at large in the universes. Occasionally they consult with the Ancients of Days, and sometimes the Personalized Adjusters of the sevenfold Creator Sons come to the headquarters worlds of the constellations to confer with the Vorondadek rulers.
109:7.7 (1201.8) Atunci când observatorul planetar Vorondadek al Urantiei - Prea Înaltul conservator care şi-a asumat de urgenţă, cu puţină vreme în urmă, regenţa lumii voastre - şi-a afirmat autoritatea în prezenţa guvernatorului general rezident, el a debutat în administrarea sa provizorie a Urantiei cu o echipă completă aleasă de el. El a atribuit imediat, tuturor asociaţilor lui şi asistenţilor lui, posturile lor planetare respective, dar nu el a fost cel care i-a desemnat pe cei trei Ajustori Personalizaţi care au apărut înaintea lui de îndată ce şi-a asumat regenţa. El nici nu a ştiut că ei vor apărea astfel, căci ei nu manifestaseră în felul acesta prezenţa lor în epoca unei regenţe anterioare. Preaînaltul regent nu a dat misiune şi nu a atribuit post acestor Ajustori Personalizaţi voluntari. Totuşi, aceste trei fiinţe omnipersonale se numărau printre cele mai active dintre fiinţele celeste numeroase şi variate care serveau atunci pe Urantia. 109:7.7 (1201.8) When the planetary Vorondadek observer of Urantia—the Most High custodian who not long since assumed an emergency regency of your world—asserted his authority in the presence of the resident governor general, he began his emergency administration of Urantia with a full staff of his own choosing. He immediately assigned to all his associates and assistants their planetary duties. But he did not choose the three Personalized Adjusters who appeared in his presence the instant he assumed the regency. He did not even know they would thus appear, for they did not so manifest their divine presence at the time of a previous regency. And the Most High regent did not assign service or designate duties for these volunteer Personalized Adjusters. Nevertheless, these three omnipersonal beings were among the most active of the numerous orders of celestial beings then serving on Urantia.
109:7.8 (1202.1) Ajustorii Personalizaţi îndeplinesc o gamă largă de servicii pentru numeroase ordine de personalităţi din univers, dar noi nu suntem autorizaţi să discutăm despre aceste slujiri cu creaturi evolutive locuite de Ajustor. Aceste extraordinare divinităţi umane se numără printre personalităţile cele mai remarcabile din tot marele univers, şi nimeni nu îndrăzneşte să prezică care ar putea fi misiunile lor viitoare. 109:7.8 (1202.1) Personalized Adjusters perform a wide range of services for numerous orders of universe personalities, but we are not permitted to discuss these ministries with Adjuster-indwelt evolutionary creatures. These extraordinary human divinities are among the most remarkable personalities of the entire grand universe, and no one dares to predict what their future missions may be.
109:7.9 (1202.2) [Prezentat de un Mesager Solitar al Orvontonului] 109:7.9 (1202.2) [Presented by a Solitary Messenger of Orvonton.]