Capitolul 44 Paper 44
Artizanii celeşti The Celestial Artisans
44:0.1 (497.1) PRINTRE coloniile de curtoazie ale diverselor lumi-sediu divizionare sau universale putem găsi un ordin unic de personalităţi compozite numit artizanii celeşti. Aceste fiinţe sunt maeştrii artişti şi artizani ai domeniilor morontiale şi domeniilor spirituale inferioare. Ei sunt spiritele şi semispiritele ocupate cu ornamentarea morontială şi cu înfrumuseţarea spirituală. Aceşti artizani sunt răspândiţi în întregul mare univers - pe lumile-sediu ale suprauniversurilor, ale universurilor locale, ale constelaţiilor şi ale sistemelor, precum şi pe toate sferele stabilizate în lumină şi în viaţă; însă domeniul lor principal de activitate se găseşte în constelaţii şi, în special, pe cele şapte sute şaptezeci de lumi care înconjoară pe fiecare dintre sferele lor sediu. 44:0.1 (497.1) AMONG the courtesy colonies of the various divisional and universe headquarters worlds may be found the unique order of composite personalities denominated the celestial artisans. These beings are the master artists and artisans of the morontia and lower spirit realms. They are the spirits and semispirits who are engaged in morontia embellishment and in spiritual beautification. Such artisans are distributed throughout the grand universe—on the headquarters worlds of the superuniverses, the local universes, the constellations, and systems, as well as on all spheres settled in light and life; but their chief realm of activity is in the constellations and especially on the seven hundred seventy worlds surrounding each headquarters sphere.
44:0.2 (497.2) Cu toate că această lucrare este aproape de neînţeles pentru o minte materială, trebuie să fie posibil să se înţeleagă că lumile morontiale şi spirituale nu sunt lipsite nici de arte superioare, nici de cultură celestă. 44:0.2 (497.2) Though their work may be almost incomprehensible to the material mind, it should be understood that the morontia and spirit worlds are not without their high arts and supernal cultures.
44:0.3 (497.3) Artizanii celeşti nu sunt creaţi ca atare; ei formează un grup de recruţi selecţionaţi, compus din anumite personalităţi educatoare născute în universul central şi din elevii lor voluntari aleşi dintre muritorii ascendenţi şi dintre numeroasele alte grupuri celeste. Corpul de Învăţământ iniţial al acestor artizani a fost desemnat de Spiritul Infinit în colaborare cu cele Şapte Spirite Maestru. El se compunea atunci din şapte mii de instructori ai Havonei, o mie pentru fiecare dintre cele şapte diviziuni de artizani. Având ca punct de plecare acest nucleu, acest strălucitor corp de lucrători experimentaţi în treburile morontiale şi spirituale s-a dezvoltat de-a lungul vremurilor. 44:0.3 (497.3) The celestial artisans are not created as such; they are a selected and recruited corps of beings composed of certain teacher personalities native to the central universe and their volunteer pupils drawn from the ascending mortals and numerous other celestial groups. The original teaching corps of these artisans was sometime assigned by the Infinite Spirit in collaboration with the Seven Master Spirits and consisted of seven thousand Havona instructors, one thousand to each of the seven divisions of artisans. With such a nucleus to start with, there has developed through the ages this brilliant body of skillful workers in spirit and morontia affairs.
44:0.4 (497.4) Orice personalitate morontială sau orice entitate spirituală; adică orice fiinţă având un rang inferior celui de filiaţie divină înnăscută, este eligibilă pentru corpul artizanilor celeşti. După sosirea lor pe lumile morontiale Fiii Ascendenţi ai lui Dumnezeu, venind din sferele evolutive, pot cere să fie admişi în corpul artiştilor. Dacă sunt suficient de înzestraţi, ei pot alege această carieră pentru o perioadă mai mult sau mai puţin lungă, însă nimeni nu se poate înrola în rândul artizanilor celeşti pentru mai puţin de un mileniu, o mie de ani ai timpului suprauniversal. 44:0.4 (497.4) Any morontia personality or spirit entity is eligible for admission to the corps of the celestial artisans; that is, any being below the rank of inherent divine sonship. Ascending sons of God from the evolutionary spheres may, after their arrival on the morontia worlds, apply for admission to the artisan corps and, if sufficiently gifted, may choose such a career for a longer or shorter period. But no one may enlist with the celestial artisans for less than one millennium, one thousand years of superuniverse time.
44:0.5 (497.5) Toţii artizanii celeşti sunt înscrişi în sediul suprauniversului, însă dirijaţi de supraveghetorii morontiei pe capitalele universurilor locale. Corpul central al supraveghetorilor morontiei, funcţionând pe lumea-sediu a fiecărui univers local, îi desemnează în şapte diviziuni majore având următoarele activităţi: 44:0.5 (497.5) All celestial artisans are registered on the superuniverse headquarters but are directed by morontia supervisors on the local universe capitals. They are commissioned in the following seven major divisions of activity by the central corps of morontia supervisors functioning on the headquarters world of each local universe:
44:0.6 (497.6) 1. Muzicienii celeşti 44:0.6 (497.6) 1. Celestial Musicians.
44:0.7 (497.7) 2. Reproducătorii celeşti 44:0.7 (497.7) 2. Heavenly Reproducers.
44:0.8 (497.8) 3. Constructorii divini 44:0.8 (497.8) 3. Divine Builders.
44:0.9 (497.9) 4. Înregistratorii gândurilor 44:0.9 (497.9) 4. Thought Recorders.
44:0.10 (498.1) 5. Manipulatorii energiei 44:0.10 (498.1) 5. Energy Manipulators.
44:0.11 (498.2) 6. Modelatorii şi decoratorii 44:0.11 (498.2) 6. Designers and Embellishers.
44:0.12 (498.3) 7. Lucrătorii armoniei 44:0.12 (498.3) 7. Harmony Workers.
44:0.13 (498.4) Învăţătorii originari ai acestor şapte grupe sunt toţi veniţi din lumi perfecte ale Havonei, şi Havona conţine modelele, studiile modelelor pentru toate fazele şi formele de activităţi artistice ale spiritului. Sarcina de a întreprinde transferul artelor de pe Havona pe lumile spaţiului este uriaşă, însă tehnica şi execuţia artiştilor celeşti s-au ameliorat din epocă în epocă. La fel ca în toate fazele carierei ascendente, fiinţele cele mai avansate pe o anumită cale sunt rugate să îşi comunice constant cunoştinţele şi competenţa lor superioară însoţitorilor lor mai puţin favorizaţi. 44:0.13 (498.4) The original teachers of these seven groups all hailed from the perfect worlds of Havona, and Havona contains the patterns, the pattern studies, for all phases and forms of spirit artistry. While it is a gigantic task to undertake to transfer these arts of Havona to the worlds of space, the celestial artisans have improved in technique and execution from age to age. As in all other phases of the ascending career those who are most advanced in any line of endeavor are required constantly to impart their superior knowledge and skill to their less favored fellows.
44:0.14 (498.5) Pe lumile palat, veţi arunca o primă privire asupra artelor transplantate de pe Havona. Frumuseţea lor şi aprecierea voastră a frumuseţii lor nu vor înceta să crească din ce în ce mai mult, până când veţi ajunge în sălile spirituale ale Salvingtonului, unde veţi vedea capodoperele care îi inspiră pe artizanii celeşti ai domeniului spiritului. 44:0.14 (498.5) You will first begin to glimpse these transplanted arts of Havona on the mansion worlds, and their beauty and your appreciation of their beauty will heighten and brighten until you stand in the spirit halls of Salvington and behold the inspiring masterpieces of the supernal artists of the spirit realms.
44:0.15 (498.6) Toate aceste activităţi ale lumilor morontiale şi spirituale sunt reale. Lumea spiritului este o realitate pentru fiinţele spirituale, şi lumea materială este cea care e mai ireală pentru noi. Spiritele de formă superioară trec liber prin materia obişnuită. Spiritele elevate nu reacţionează la nimic material, decât doar la anumite energii fundamentale. Pentru fiinţele materiale, lumea spiritului este mai mult sau mai puţin ireală. Pentru fiinţele spirituale, lumea materială este aproape în întregime ireală, o simplă umbră a substanţei realităţilor spirituale. 44:0.15 (498.6) All these activities of the morontia and spirit worlds are real. To spirit beings the spirit world is a reality. To us the material world is the more unreal. The higher forms of spirits freely pass through ordinary matter. High spirits are reactive to nothing material excepting certain of the basic energies. To material beings the spirit world is more or less unreal; to spirit beings the material world is almost entirely unreal, being merely a shadow of the substance of spirit realities.
44:0.16 (498.7) Dacă mă folosesc doar de viziunea spirituală, nu pot percepe clădirea în care este tradusă şi înregistrată această expunere. Un Consilier Divin al Uversei care se găseşte lângă mine percepe încă şi mai puţin bine aceste creaţii pur materiale. Pentru a distinge cum vă apar aceste structuri materiale, noi contemplăm o contrapondere spirituală prezentată minţii noastre de unul dintre transformatorii energiei care ne însoţesc. Această clădire materială nu este exact reală pentru o fiinţă spirituală ca mine, însă desigur, ea este foarte reală şi foarte utilă pentru muritorii materiali. 44:0.16 (498.7) I cannot, with exclusive spirit vision, perceive the building in which this narrative is being translated and recorded. A Divine Counselor from Uversa who chances to stand by my side perceives still less of these purely material creations. We discern how these material structures appear to you by viewing a spirit counterpart presented to our minds by one of our attending energy transformers. This material building is not exactly real to me, a spirit being, but it is, of course, very real and very serviceable to material mortals.
44:0.17 (498.8) Anumite tipuri de fiinţe sunt capabile să discearnă atât realitatea creaturilor lumii spirituale, cât şi a lumii materiale. Aparţin acestei clase cele numite creaturi „de ordinul patru” ale Servitorilor Havonei şi creaturi de ordinul patru ale conciliatorilor. Îngerii timpului şi spaţiului sunt înzestraţi cu aptitudinea de a distinge atât fiinţele spirituale, cât şi fiinţele materiale. După eliberarea lor de viaţa trupească, muritorii ascendenţi au acelaşi dar. Atunci când au atins nivelele spirituale superioare, ascenderii sunt capabili să recunoască realităţile materiale morontiale şi spirituale. 44:0.17 (498.8) There are certain types of beings who are capable of discerning the reality of the creatures of both the spirit and the material worlds. Belonging to this class are the so-called fourth creatures of the Havona Servitals and the fourth creatures of the conciliators. The angels of time and space are endowed with the ability to discern both spirit and material beings as also are the ascending mortals subsequent to deliverance from the life in the flesh. After attainment of the higher spirit levels the ascenders are able to recognize material, morontia, and spirit realities.
44:0.18 (498.9) Am, de asemenea, aici lângă mine un Puternic Mesager de pe Uversa, un ascender contopit cu Ajustorul său. El a fost înainte un muritor, şi vă percepe aşa cum sunteţi; în acelaşi timp, el poate vedea Mesagerul Solitar, supernafimul şi alte fiinţe celeste prezente. Pe parcursul lungii voastre ascensiuni, voi nu veţi pierde niciodată puterea de a recunoaşte pe asociaţii voştri din existenţele anterioare. Pe parcursul înaintării voastre ascendente pe scara vieţii, vă veţi păstra întotdeauna aptitudinea de a recunoaşte pe tovarăşii nivelelor voastre de experienţă anterioare şi inferioare şi de a fraterniza cu ei. Fiecare reînviere sau nou transfer va adăuga un grup suplimentar de fiinţe spirituale câmpului vostru de viziune, fără să vă priveze câtuşi de puţin de lumea aptitudinii voastre de a-i recunoaşte pe prietenii şi pe tovarăşii voştri din stările precedente. 44:0.18 (498.9) There is also here with me a Mighty Messenger from Uversa, an ascendant Adjuster-fused, onetime mortal being, and he perceives you as you are, and at the same time he visualizes the Solitary Messenger, the supernaphim, and other celestial beings present. Never in your long ascendancy will you lose the power to recognize your associates of former existences. Always, as you ascend inward in the scale of life, will you retain the ability to recognize and fraternize with the fellow beings of your previous and lower levels of experience. Each new translation or resurrection will add one more group of spirit beings to your vision range without in the least depriving you of the ability to recognize your friends and fellows of former estates.
44:0.19 (498.10) Toate acestea sunt făcute posibile în experienţa muritorilor ascendenţi prin acţiunea Ajustorului Gândirii interiori, care păstrează duplicatele experienţelor întregii voastre vieţi. Voi sunteţi astfel asiguraţi de a nu pierde niciodată o însuşire adevărată după ce aţi avut-o odată, iar aceşti Ajustori vă însoţesc peste tot, ca o parte a voastră şi în realitate ca fiind voi. 44:0.19 (498.10) All this is made possible in the experience of ascending mortals by the action of the indwelling Thought Adjusters. Through their retention of the duplicates of your entire life’s experiences, you are assured of never losing any true attribute you once had; and these Adjusters are going through with you, as a part of you, in reality, as you.
44:0.20 (499.1) Însă sunt aproape disperat din cauza neputinţei de a comunica minţii materiale natura muncii artiştilor celeşti. Sunt continuu pus în situaţia de a deforma gândirea şi de a deforma limbajul pentru a încerca să desfăşor în faţa minţii umane realitatea operaţiunilor morontiale şi a fenomenelor cvasispirituale. Înţelegerea voastră este incapabilă să sesizeze, iar limbajul vostru este inapt să transmită semnificaţia, valoarea şi raportul acestor activităţi semispirituale. Îmi continui totuşi efortul meu de a ilumina mintea umană în ceea ce priveşte aceste realităţi, înţelegând pe deplin că îmi este pe deplin imposibil să reuşesc într-un asemenea proiect. 44:0.20 (499.1) But I almost despair of being able to convey to the material mind the nature of the work of the celestial artisans. I am under the necessity of constantly perverting thought and distorting language in an effort to unfold to the mortal mind the reality of these morontia transactions and near-spirit phenomena. Your comprehension is incapable of grasping, and your language is inadequate for conveying, the meaning, value, and relationship of these semispirit activities. And I proceed with this effort to enlighten the human mind concerning these realities with the full understanding of the utter impossibility of my being very successful in such an undertaking.
44:0.21 (499.2) Nu pot să fac altceva decât să schiţez o paralelă grosolană între activităţile materiale ale muritorilor şi multiplele funcţiuni ale artiştilor celeşti. Dacă arta şi împlinirile culturale ale rasei Urantiei ar fi mai elevate, aş putea să merg mult mai departe în eforturile mele pentru a proiecta mintea umană de la lucrurile materiale către lucrurile morontiale . Tot ce pot eu spera să fac este să insist asupra faptului că aceste operaţiuni ale lumilor morontiale şi spirituale sunt absolut reale. 44:0.21 (499.2) I can do no more than attempt to sketch a crude parallelism between mortal material activities and the manifold functions of the celestial artisans. If the Urantia races were more advanced in art and other cultural accomplishments, then could I go that much farther in an effort to project the human mind from the things of matter to those of morontia. About all I can hope to accomplish is to make emphatic the fact of the reality of these transactions of the morontia and the spirit worlds.
1. Muzicienii celeşti ^top 1. The Celestial Musicians ^top
44:1.1 (499.3) Cu câmpul limitat al auzului uman, nu puteţi deloc să concepeţi melodiile morontiale. Ele comportă chiar o gamă materială de sunete magnifice, nerecunoscute de simţul uman al auzului, fără a menţiona întinderea de neconceput a armoniilor morontiale şi spirituale. Melodiile spirituale nu sunt unde sonore materiale, ci pulsaţii spirituale primite de spiritele personalităţilor celeste. Amplitudinea gamei, sufletul expresiei şi măreţia execuţiei, asociate cu melodia sferelor, depăşesc în întregime înţelegerea umană. Am văzut milioane de fiinţe fermecate şi menţinute într-un extaz sublim, în timp ce melodia domeniului se desfăşura pe circuitele celeste de energie spirituală. Aceste minunate melodii pot fi teledifuzate până la marginile unui univers. 44:1.1 (499.3) With the limited range of mortal hearing, you can hardly conceive of morontia melodies. There is even a material range of beautiful sound unrecognized by the human sense of hearing, not to mention the inconceivable scope of morontia and spirit harmony. Spirit melodies are not material sound waves but spirit pulsations received by the spirits of celestial personalities. There is a vastness of range and a soul of expression, as well as a grandeur of execution, associated with the melody of the spheres, that are wholly beyond human comprehension. I have seen millions of enraptured beings held in sublime ecstasy while the melody of the realm rolled in upon the spirit energy of the celestial circuits. These marvelous melodies can be broadcast to the uttermost parts of a universe.
44:1.2 (499.4) Muzicienii celeşti se ocupă de producerea armoniilor celeste manipulând următoarele forţe spirituale: 44:1.2 (499.4) The celestial musicians are occupied with the production of celestial harmony by the manipulation of the following spirit forces:
44:1.3 (499.5) 1. Sunetele spirituale- întreruperile curentului spiritului. 44:1.3 (499.5) 1. Spiritual sound—spirit current interruptions.
44:1.4 (499.6) 2. Lumina spirituală- controlul şi intensificarea luminii domeniilor morontiale şi spirituale. 44:1.4 (499.6) 2. Spiritual light—the control and intensification of the light of the morontia and spiritual realms.
44:1.5 (499.7) 3. Interferenţele energetice- melodia produsă prin folosirea abilă a energiilor morontiale şi spirituale. 44:1.5 (499.7) 3. Energy impingements—melody produced by the skillful management of the morontia and spirit energies.
44:1.6 (499.8) 4. Simfoniile colorate- melodia tonurilor morontiale colorate, care se numără printre cele mai înalte împliniri ale muzicienilor celeşti. 44:1.6 (499.8) 4. Color symphonies—melody of morontia color tones; this ranks among the highest accomplishments of the celestial musicians.
44:1.7 (499.9) 5. Armonia spiritelor asociate- aranjamentul şi asocierea diverselor ordine de fiinţe morontiale şi spirituale producând melodii maiestuoase. 44:1.7 (499.9) 5. Harmony of associated spirits—the very arrangement and association of different orders of morontia and spirit beings produce majestic melodies.
44:1.8 (499.10) 6. Melodia gândirii- meditaţia gândurilor spirituale poate fi perfecţionată astfel încât să explodeze în melodii ale Havonei. 44:1.8 (499.10) 6. Melody of thought—the thinking of spiritual thoughts can be so perfected as to burst forth in the melodies of Havona.
44:1.9 (499.11) 7. Muzica spaţiului- printr-un acord corespunzător, se pot primi melodiile altor sfere pe circuitele de teledifuziune ale universului. 44:1.9 (499.11) 7. The music of space—by proper attunement the melodies of other spheres can be picked up on the universe broadcast circuits.
44:1.10 (500.1) Există mai mult de cinci mii de moduri diferite de a manipula sunetele, culorile şi energiile. Acestea sunt tehnici analoage folosirii instrumentelor muzicale de către oameni. Figurile de ansamblu de dans ale creaturilor materiale reprezintă indubitabil o încercare rudimentară şi caricaturală pentru a se apropia de armonia celestă care pune în locul lor fiinţele şi personalităţile. Mecanismul senzorial al corpurilor materiale nu recunoaşte celelalte cinci forme de melodii morontiale. 44:1.10 (500.1) There are over one hundred thousand different modes of sound, color, and energy manipulation, techniques analogous to the human employment of musical instruments. Your ensembles of dancing undoubtedly represent a crude and grotesque attempt of material creatures to approach the celestial harmony of being placement and personality arrangement. The other five forms of morontia melody are unrecognized by the sensory mechanism of material bodies.
44:1.11 (500.2) Armonia, muzica celor şapte nivele de asocieri melodioase, este unicul cod universal de comunicare al spiritului. Muzica, aşa cum o înţeleg muritorii Urantiei, atinge expresia cea mai înaltă în şcolile Jerusemului, cartier general al sistemului vostru, unde se învaţă armoniile sunetului fiinţelor semimateriale. Muritorii nu reacţionează la alte forme de melodii morontiale şi de armonii celeste. 44:1.11 (500.2) Harmony, the music of the seven levels of melodious association, is the one universal code of spirit communication. Music, such as Urantia mortals understand, attains its highest expression in the schools of Jerusem, the system headquarters, where semimaterial beings are taught the harmonies of sound. Mortals do not react to the other forms of morontia melody and celestial harmony.
44:1.12 (500.3) Aprecierea muzicii pe Urantia este atât fizică, cât şi spirituală, iar muzicienii umani au făcut mult pentru a rafina gustul muzical, de la barbaria monotonă a strămoşilor voştri primitivi până la nivelele superioare de apreciere ale sunetelor. Cea mai mare parte a muritorilor de pe Urantia reacţionează la muzică mai mult cu muşchii lor materiali decât cu mintea şi spiritul, însă aprecierea muzicii s-a ameliorat constant pe parcursul ultimelor treizeci şi cinci de milenii. 44:1.12 (500.3) Appreciation of music on Urantia is both physical and spiritual; and your human musicians have done much to elevate musical taste from the barbarous monotony of your early ancestors to the higher levels of sound appreciation. The majority of Urantia mortals react to music so largely with the material muscles and so slightly with the mind and spirit; but there has been a steady improvement in musical appreciation for more than thirty-five thousand years.
44:1.13 (500.4) Melodia sincopată reprezintă o tranziţie între monotonia muzicală a oamenilor primitivi şi armonia deplină a expresiei a melodiilor semnificative ale celor mai recenţi muzicieni ai voştri. Aceste tipuri primitive de ritmuri stimulează reacţiile simţurilor care iubesc muzica, fără a antrena exerciţiul puterilor intelectuale superioare apreciatoare ale armoniilor. Ele oferă deci, în general, mai multă atracţie pentru indivizii imaturi sau spiritual indolenţi. 44:1.13 (500.4) Tuneful syncopation represents a transition from the musical monotony of primitive man to the expressionful harmony and meaningful melodies of your later-day musicians. These earlier types of rhythm stimulate the reaction of the music-loving sense without entailing the exertion of the higher intellectual powers of harmony appreciation and thus more generally appeal to immature or spiritually indolent individuals.
44:1.14 (500.5) Cea mai bună muzică a Urantiei nu este decât un ecou fugitiv al magnificelor acorduri auzite de asociaţii celeşti ai muzicienilor voştri, care nu au păstrat decât câteva măsuri în aceste armonii de forţe morontiale înregistrate sub forma melodiilor muzicale de armonii sonore. Muzica morontio-spirituală foloseşte destul de adesea cele şapte moduri de expresie şi de reproducere, astfel încât mintea umană se găseşte mult handicapată atunci când încearcă să reducă aceste melodii ale sferelor superioare la simple note de sunete muzicale. Aceasta seamănă cu o încercare de a reproduce acordurile unei mari orchestre cu ajutorul unui singur instrument muzical. 44:1.14 (500.5) The best music of Urantia is just a fleeting echo of the magnificent strains heard by the celestial associates of your musicians, who left but snatches of these harmonies of morontia forces on record as the musical melodies of sound harmonics. Spirit-morontia music not infrequently employs all seven modes of expression and reproduction, so that the human mind is tremendously handicapped in any attempt to reduce these melodies of the higher spheres to mere notes of musical sound. Such an effort would be something like endeavoring to reproduce the strains of a great orchestra by means of a single musical instrument.
44:1.15 (500.6) Voi aţi compus câteva melodii foarte frumoase pe Urantia, însă progresele voastre muzicale sunt foarte departe de a le atinge pe acelea ale numeroaselor planete ale Sataniei, care sunt vecinele voastre. Dacă Adam şi Eva ar fi supravieţuit, atunci aţi fi avut adevărată muzică; însă darul armoniei, care era atât de dezvoltat în natura lor, a fost atât de diluat de liniile în tendinţele nemuzicale, încât o apreciere serioasă a armoniei se întâlneşte doar la un muritor dintr-o mie. Însă nu trebuie să vă descurajaţi; un adevărat muzician poate să apară într-o bună zi pe Urantia, şi popoare întregi vor fi captivate de magnificele acorduri ale melodiilor ei. O singură fiinţă umană din acest ordin ar putea să schimbe definitiv orientarea unei întregi naţiuni, şi chiar a întregii lumi civilizate. Este literalmente adevărat că „melodia are puterea de a transforma o întreagă lume”. Muzica va rămâne întotdeauna limba universală a oamenilor, a îngerilor şi a spiritelor. Armonia este limba Havonei. 44:1.15 (500.6) While you have assembled some beautiful melodies on Urantia, you have not progressed musically nearly so far as many of your neighboring planets in Satania. If Adam and Eve had only survived, then would you have had music in reality; but the gift of harmony, so large in their natures, has been so diluted by strains of unmusical tendencies that only once in a thousand mortal lives is there any great appreciation of harmonics. But be not discouraged; some day a real musician may appear on Urantia, and whole peoples will be enthralled by the magnificent strains of his melodies. One such human being could forever change the course of a whole nation, even the entire civilized world. It is literally true, “melody has power a whole world to transform.” Forever, music will remain the universal language of men, angels, and spirits. Harmony is the speech of Havona.
2. Reproducătorii celeşti ^top 2. The Heavenly Reproducers ^top
44:2.1 (500.7) Omul muritor cu greu ar putea concepe altfel decât într-un mod restrânsă şi deformată funcţiunile reproducătorilor celeşti, pe care sunt nevoit să încerc a le ilustra, servindu-mă de simbolismul grosolan şi limitat al limbii voastre materiale. Lumea morontio-spirituală comportă o mie şi una de valori supreme, lucruri meritând să fie reproduse, însă rămânând necunoscute pe Urantia, experienţe aparţinând unor categorii de activităţi care au „pătruns foarte puţin mintea oamenilor”, realităţi pe care Dumnezeu le ţine în rezervă pentru cei care supravieţuiesc vieţii trupeşti. 44:2.1 (500.7) Mortal man can hardly hope for more than a meager and distorted concept of the functions of the heavenly reproducers, which I must attempt to illustrate through the gross and limited symbolism of your material language. The spirit-morontia world has a thousand and one things of supreme value, things worthy of reproduction but unknown on Urantia, experiences that belong in the category of the activities which have hardly “entered into the mind of man,” those realities which God has in waiting for those who survive the life in the flesh.
44:2.2 (501.1) Există şapte grupe de reproducători celeşti şi voi încerca să explic munca lor, clasându-i în felul următor: 44:2.2 (501.1) There are seven groups of the heavenly reproducers, and I will attempt to illustrate their work by the following classification:
44:2.3 (501.2) 1. Cântăreţii- armonizatorii care reprezintă armoniile specifice ale trecutului şi interpretează melodiile prezentului. Însă toate acestea sunt efectuate pe nivelul morontial. 44:2.3 (501.2) 1. The singers—harmonists who reiterate the specific harmonies of the past and interpret the melodies of the present. But all of this is effected on the morontia level.
44:2.4 (501.3) 2 Coloriştii- aceşti artişti de lumină şi umbră pe care î-am putea numi desenatori şi pictori. Ei notează scene pasagere şi episoade tranzitorii pentru plăcerea viitoare a morontialilor. 44:2.4 (501.3) 2. The color workers—those artists of light and shade you might call sketchers and painters, artists who preserve passing scenes and transient episodes for future morontia enjoyment.
44:2.5 (501.4) 3. Cineaşti ai luminii- realizatori ai reproducerii fenomenelor semispirituale reale, pentru care filmul cinematografic nu ar fi decât o ilustrare rudimentară. 44:2.5 (501.4) 3. The light picturizers—the makers of the real semispirit-phenomena preservations of which motion pictures would be a very crude illustration.
44:2.6 (501.5) 4. Dramaturgi ai istoriei- cei care reproduc prin spectacole evenimentele decisive din istoria şi din analele universului. 44:2.6 (501.5) 4. The historic pageanteers—those who dramatically reproduce the crucial events of universe records and history.
44:2.7 (501.6) 5. Artizanii profetici- cei care proiectează semnificaţiile istoriei în viitor. 44:2.7 (501.6) 5. The prophetic artists—those who project the meanings of history into the future.
44:2.8 (501.7) 6. Povestitorii de istorii vii- cei care perpetuează sensul şi semnificaţia experienţei de viaţă. Ei proiectează experienţa personală prezentă în valorile de împlinire viitoare. 44:2.8 (501.7) 6. The life-story tellers—those who perpetuate the meaning and significance of life experience. The projection of present personal experiences into future attainment values.
44:2.9 (501.8) 7. Interpreţii administrării- cei care descriu semnificaţia filozofiei guvernamentale şi a tehnicii administrative, dramaturgii celeşti ai suveranităţii. 44:2.9 (501.8) 7. The administrative enactors—those who depict the significance of governmental philosophy and administrative technique, the celestial dramatists of sovereignty.
44:2.10 (501.9) Reproducătorii celeşti colaborează foarte adesea şi în mod eficient cu directorii de retrospecţie pentru a combina recapitulări ale amintirilor cu anumite forme de repaus mintal şi de divertisment personal. Înainte de conclavurile morontiale şi de adunările spirituale, aceşti reproducători celeşti se asociază uneori pentru a da spectacole dramatice uluitoare, reprezentând scopurile acestor reuniuni. Am asistat recent la una dintre aceste fantastice reprezentări, în care peste un milion de actori au produs o succesiune de o mie de scene. 44:2.10 (501.9) Very often and effectively the heavenly reproducers collaborate with the reversion directors in combining memory recapitulation with certain forms of mind rest and personality diversion. Before the morontia conclaves and spirit assemblies these reproducers sometimes associate themselves in tremendous dramatic spectacles representative of the purpose of such gatherings. I recently witnessed such a stupendous presentation in which more than one million actors produced a succession of one thousand scenes.
44:2.11 (501.10) În activităţile lor educative morontiale, învăţătorii intelectuali superiori şi Slujitoarele de tranziţie utilizează foarte pe larg şi în mod eficient aceste diverse grupuri de reproducători celeşti. Însă ei nu orientează toate eforturile lor către exemple tranzitorii; o mare, o foarte mare parte a muncii lor, prezintă un caracter permanent, şi va rămâne moştenire perpetuă pentru toate timpurile viitoare. Aceşti artişti sunt atât de multilateral înzestraţi, încât dacă ei lucrează în masă, sunt capabili să reinterpreteze o epocă. În colaborare cu slujitorii serafici ei pot, efectiv, descrie valori eterne ale lumii spirituale, muritorilor timpului care le vizionează. 44:2.11 (501.10) The higher intellectual teachers and the transition ministers freely and effectively utilize these various groups of reproducers in their morontia educational activities. But not all of their efforts are devoted to transient illustration; much, very much, of their work is of a permanent nature and will forever remain as a legacy to all future time. So versatile are these artisans that, when they function en masse, they are able to re-enact an age, and in collaboration with the seraphic ministers they can actually portray the eternal values of the spirit world to the mortal seers of time.
3. Constructorii divini ^top 3. The Divine Builders ^top
44:3.1 (501.11) Există oraşe „ale căror constructor şi întemeietor este Dumnezeu”. Din tot ceea ce este familiar muritorilor, noi posedăm contraponderea spirituală şi chiar mult mai mult. Noi avem case, confort spiritual şi necesarul morontial. Pentru orice satisfacţie materială de care fiinţele umane se pot bucura, noi dispunem de mii de realităţi spirituale care servesc la îmbogăţirea şi lărgirea existenţei noastre. Constructorii divini operează în şapte grupe: 44:3.1 (501.11) There are cities “whose builder and maker is God.” In spirit counterpart we have all that you mortals are familiar with and inexpressibly more. We have homes, spirit comforts, and morontia necessities. For every material satisfaction which humans are capable of enjoying, we have thousands of spiritual realities that serve to enrich and enlarge our existence. The divine builders function in seven groups:
44:3.2 (502.1) 1. Desenatorii şi constructorii de locuinţe- cei care construiesc şi refac lăcaşurile afectate indivizilor şi grupurilor de muncă. Aceste domicilii morontiale şi spirituale sunt reale. Ele ar fi invizibile viziunii voastre limitate, însă pentru noi ele sunt foarte reale şi foarte frumoase. Într-o anumită măsură, toate fiinţele spirituale au un cuvânt de spus constructorilor cu privire la anumite detalii ale planurilor şi ale proiectelor lăcaşurilor lor spirituale sau morontiale. Aceste locuinţe sunt amenajate şi ornate conform nevoilor creaturilor morontiale sau spirituale care trebuie să le locuiască. Toate aceste construcţii prezintă o mare varietate şi oferă indivizilor ample oportunităţi de a se exprima. 44:3.2 (502.1) 1. The home designers and builders—those who construct and remodel the abodes assigned to individuals and working groups. These morontia and spirit domiciles are real. They would be invisible to your short-range vision, but they are very real and beautiful to us. To a certain extent, all spirit beings may share with the builders certain details of the planning and creation of their morontia or spirit abodes. These homes are fitted up and embellished in accordance with the needs of the morontia or of the spirit creatures who are to inhabit them. There is abundant variety and ample opportunity for individual expression in all these constructions.
44:3.3 (502.2) 2. Constructorii din domeniul meseriilor- cei a căror funcţiune este de a desena şi asambla locurile lucrătorilor obişnuiţi ai domeniilor spirituale şi morontiale. Aceşti constructori sunt comparabili celor care construiesc pe Urantia atelierele şi uzinele industriale. Lumile de tranziţie comportă, în mod necesar, o economie de întrajutorare reciprocă şi o diviziune specializată a muncii. Fiecare din noi nu face de toate; există diversitatea funcţiunilor la fiinţele morontiale şi spirituale evoluânde. Constructorii acestor clădiri construiesc nu numai cele mai bune ateliere, însă ei contribuie, de asemenea, la avansarea profesională a lucrătorilor. 44:3.3 (502.2) 2. The vocation builders—those who function in designing and assembling the abodes of the regular and routine workers of the spirit and morontia realms. These builders are comparable to those who construct the Urantia workshops and other industrial plants. The transition worlds have a necessary economy of mutual ministry and specialized division of labor. We do not all do everything; there is diversity of function among morontia beings and evolving spirits, and these vocation builders not only build better workshops but also contribute to the vocational enhancement of the worker.
44:3.4 (502.3) 3. Constructorii de edificii recreative- imensele edificii sunt utilizate pe parcursul perioadelor de repaus pe care muritorii le-ar numi recreaţii şi, într-un anumit sens, jocuri. Un cadru convenabil este prevăzut pentru directorii de retrospecţie, umoriştii lumilor morontiale, aceste sfere de tranziţie pe care au loc educaţia fiinţelor ascendente, care au fost recent retrase de pe planetele evolutive. Chiar şi spiritele superioare se anumitor forme de umor reminiscent pe parcursul perioadei lor de reîncărcare spirituală. 44:3.4 (502.3) 3. The play builders. Enormous edifices are utilized during the seasons of rest, what mortals would call recreation and, in a certain sense, play. Provision is made for a suitable setting for the reversion directors, the humorists of the morontia worlds, those transition spheres whereon takes place the training of ascendant beings but recently removed from the evolutionary planets. Even the higher spirits engage in a certain form of reminiscent humor during their periods of spiritual recharging.
44:3.5 (502.4) 4. Constructorii edificiilor cultuale- arhitecţii experimentaţi ai templelor spirituale şi morontiale. Toate lumile de ascensiune muritoare posedă temple de cult, care sunt creaţiile cele mai înaintate ale domeniilor morontiale şi ale sferelor spirituale. 44:3.5 (502.4) 4. The worship builders—the experienced architects of the spirit and the morontia temples. All the worlds of mortal ascent have temples of worship, and they are the most exquisite creations of the morontia realms and the spirit spheres.
44:3.6 (502.5) 5. Constructorii de şcoli- cei care construiesc cartierele generale de pregătire morontială şi de instruire spirituală superioară. Calea este întotdeauna deschisă pentru a dobândi mai multe cunoştinţe, pentru a primi învăţăminte suplimentare în ceea ce priveşte munca voastră prezentă şi viitoare, precum şi cunoaşterea culturală universală, învăţăminte destinate să facă muritorii ascendenţi cetăţeni mai inteligenţi şi mai eficienţi în lumile morontiale şi spirituale. 44:3.6 (502.5) 5. The education builders—those who build the headquarters of morontia training and advanced spirit learning. Always is the way open to acquire more knowledge, to gain additional information respecting one’s present and future work as well as universal cultural knowledge, information designed to make ascending mortals more intelligent and effective citizens of the morontia and spirit worlds.
44:3.7 (502.6) 6. Planificatorii Morontiei- cei care construiesc pentru asocierea coordonată a tuturor personalităţilor, a tuturor domeniilor, aşa cum se găsesc ele, în orice moment, prezente pe orice sferă. Aceşti autori de proiecte colaborează cu Supraveghetorii Puterii Morontiale pentru a îmbogăţi coordonarea vieţii morontiale progresive. 44:3.7 (502.6) 6. Morontia planners—those who build for the co-ordinate association of all the personalities of all realms as they are at any one time present on any one sphere. These planners collaborate with the Morontia Power Supervisors to enrich the co-ordination of the progressive morontia life.
44:3.8 (502.7) 7. Constructorii de edificii publice- artizani care stabilesc planurile şi construiesc locurile de reuniune, altele decât cele destinate cultului. Mari şi magnifice sunt aceste locuri de reuniune publică. 44:3.8 (502.7) 7. The public builders—the artisans who plan and construct the designated places of assembly other than those of worship. Great and magnificent are the places of common assembly.
44:3.9 (502.8) Nici aceşti constructori şi nici ornamentarea lor nu ar fi cu adevărat reale pentru înţelegerea senzorială a muritorilor materiali, însă ele sunt foarte reale pentru noi. Dacă voi aţi putea să vă găsiţi aici, în carne şi oase, nu aţi putea vedea aceste temple; însă, cu toate acestea, toate aceste creaţii supramateriale sunt efectiv aici. Noi le distingem clar şi ne bucurăm la fel de deplin de ele. 44:3.9 (502.8) While neither these structures nor their embellishment would be exactly real to the sensory comprehension of material mortals, they are very real to us. You would be unable to see these temples could you be there in the flesh; nevertheless, all of these supermaterial creations are actually there, and we clearly discern them and just as fully enjoy them.
4. Înregistratorii gândurilor ^top 4. The Thought Recorders ^top
44:4.1 (503.1) Aceşti artişti se consacră păstrării şi reproducerii gândirii superioare a domeniilor şi funcţionează în şapte grupuri: 44:4.1 (503.1) These artisans are devoted to the preservation and reproduction of the superior thought of the realms, and they function in seven groups:
44:4.2 (503.2) 1. Păstrătorii Gândirii. Sunt artizani dedicaţi conservării gândirii superioare a domeniilor. Pe lumile morontiale, ei adună preţioasele perle ale funcţiunii mentale. Înainte de a veni pentru prima dată pe Urantia, am văzut documente şi am auzit difuziunea ideaţiei anumitor mari gânditori ai acestei planete. Înregistratorii gândirii conservă aceste nobile idei în limba Uversei. 44:4.2 (503.2) 1. Thought preservers. These are the artisans dedicated to the preservation of the higher thought of the realms. On the morontia worlds they truly treasure the gems of mentation. Before first coming to Urantia, I saw records and heard broadcasts of the ideation of some of the great minds of this planet. Thought recorders preserve such noble ideas in the tongue of Uversa.
44:4.3 (503.3) Fiecare supraunivers are propria sa limbă, o limbă vorbită de personalităţile sale şi care este răspândită în toate sectoarele sale. Ea se numeşte limba Uversei în suprauniversul nostru. Fiecare univers local are, de asemenea, propriul său limbaj. Fiinţele dintre toate ordinele superioare ale Nebadonului sunt bilingve; ele vorbesc atât limba Nebadonului, cât şi aceea al Uversei. Atunci când doi indivizi provenind din universuri locale diferite se întâlnesc, ei comunică în limba Uversei. Cu toate acestea, dacă unul dintre ei vine dintr-un alt supraunivers, ei trebuie să facă apel la un traducător. În universul central, nu este deloc nevoie de o limbă, înţelegerea este perfectă şi aproape completă; doar Zeii nu sunt în întregime înţeleşi. Suntem învăţaţi că o întâlnire întâmplătoare în Paradis revelează mai multă înţelegere reciprocă decât o limbă muritoare ar putea comunica în o mie de ani. Chiar şi pe Salvington, noi „cunoaştem la fel cum suntem cunoscuţi”. 44:4.3 (503.3) Each superuniverse has its own language, a tongue spoken by its personalities and prevailing throughout its sectors. This is known as the tongue of Uversa in our superuniverse. Each local universe also has its own language. All of the higher orders of Nebadon are bilingual, speaking both the language of Nebadon and the tongue of Uversa. When two individuals from different local universes meet, they communicate in the tongue of Uversa; if, however, one of them hails from another superuniverse, they must have recourse to a translator. In the central universe there is little need of a language; there exists perfect and well-nigh complete understanding; there, only the Gods are not fully comprehended. We are taught that a chance meeting on Paradise reveals more of mutual understanding than could be communicated by a mortal language in a thousand years. Even on Salvington we “know as we are known.”
44:4.4 (503.4) Aptitudinea de a traduce gândirea în limbaj, în sferele morontiale şi spirituale, depăşeşte înţelegerea muritorilor. Viteza cu care noi putem condensa gândurile într-o inscripţie permanentă poate fi accelerată de înregistratori abili, astfel încât echivalentul de mai mult de cinci sute de mii de cuvinte sau simboluri mentale poate fi înregistrat într-un minut din timpul Urantiei. Aceste limbaje ale universului sunt mult mai bogate decât limbajele lumilor în evoluţie. Simbolurile conceptuale ale Uversei cuprind peste un miliard de caractere, cu toate că alfabetul său fundamental nu conţine decât şaptezeci de simboluri. Limbajul Nebadonului nu este la fel de dezvoltat, simbolurile sale de bază, alfabetul său nu conţin decât patruzeci şi opt de caractere. 44:4.4 (503.4) The ability to translate thought into language in the morontia and spirit spheres is beyond mortal comprehension. Our rate of reducing thought to a permanent record can be so speeded up by the expert recorders that the equivalent of over half a million words, or thought symbols, can be registered in one minute of Urantia time. These universe languages are far more replete than the speech of the evolving worlds. The concept symbols of Uversa embrace more than a billion characters, although the basic alphabet contains only seventy symbols. The language of Nebadon is not quite so elaborate, the basic symbols, or alphabet, being forty-eight in number.
44:4.5 (503.5) 2. Înregistratorii conceptului. Acest al doilea grup se ocupă de păstrarea imaginilor conceptuale, modelele ideilor. Este o formă de înregistrare permanentă, necunoscută în domeniile materiale. Prin această metodă, pot dobândi într-o oră a timpului vostru, mai multe cunoştinţe decât aţi putea voi câştiga citind cu atenţie scrieri obişnuite pe parcursul a o sută de ani. 44:4.5 (503.5) 2. Concept recorders. This second group of recorders are concerned with the preservation of concept pictures, idea patterns. This is a form of permanent recording unknown on the material realms, and by this method I could gain more knowledge in one hour of your time than you could gain in one hundred years of perusing ordinary written language.
44:4.6 (503.6) 3. Înregistratorii ideografici. Noi posedăm echivalentul limbii voastre scrise şi vorbite, însă pentru a conserva gândurile folosim, în general, punerea în imagine conceptuală şi tehnicile ideografice. Cei care păstrează ideogramele pot ameliora de o mie de ori munca înregistratorilor conceptelor. 44:4.6 (503.6) 3. Ideograph recorders. We have the equivalent of both your written and spoken word, but in preserving thought, we usually employ concept picturization and ideograph techniques. Those who preserve ideographs are able to improve one thousandfold upon the work of the concept recorders.
44:4.7 (503.7) 4. Promotorii artei oratorice. Acest grup de înregistratori este dedicat scopului de a păstra gândirea pentru a o reproduce prin arta oratorică. Însă în limbajul Nebadonului, într-o cuvântare de jumătate de oră, noi putem expune tema întregii vieţi a unui muritor de pe Urantia. Singura voastră speranţă de a înţelege aceste operaţiuni constă în a face o pauză şi a examina tehnica vieţii voastre de vis dezordonată şi mutilată - maniera în care voi puteţi, în câteva secunde, să traversaţi ani de experienţă în fantasmele somnului din perioada nocturnă. 44:4.7 (503.7) 4. Promoters of oratory. This group of recorders are occupied with the task of preserving thought for reproduction by oratory. But in the language of Nebadon we could, in a half hour’s address, cover the subject matter of the entire lifetime of a Urantia mortal. Your only hope of comprehending these transactions is to pause and consider the technique of your disordered and garbled dream life—how you can in a few seconds traverse years of experience in these fantasies of the night season.
44:4.8 (503.8) Arta oratorică a lumii spirituale este una dintre rarele desfătări care vă aşteaptă, voi care aţi auzit doar discursurile nepricepute şi şovăitoare de pe Urantia. Există în discursurile Salvingtonului şi ale Edentiei o armonie muzicală şi o eufonie de expresii inspiratoare, aflate dincolo de orice descriere. Aceste concepte înflăcărate seamănă cu nişte bijuterii de mare frumuseţe în cununi de glorie. Dar n-o pot face! Nu pot să îi transmit minţii umane întinderea şi adâncimea acestor realităţi ale unei alte lumi! 44:4.8 (503.8) The oratory of the spirit world is one of the rare treats which await you who have heard only the crude and stumbling orations of Urantia. There is harmony of music and euphony of expression in the orations of Salvington and Edentia which are inspiring beyond description. These burning concepts are like gems of beauty in diadems of glory. But I cannot do it! I cannot convey to the human mind the breadth and depth of these realities of another world!
44:4.9 (504.1) 5. Directorii de teledifuziune. Teledifuziunile Paradisului, suprauniversurilor şi universurilor locale sunt plasate sub supravegherea generală a acestui grup de conservatori ai gândirii. Ei servesc atât în calitate de cenzori şi de editori, cât şi de coordonatori ai materialelor de teledifuziune; ei adaptează pentru suprauniversuri toate difuziunile Paradisului şi traduc mesajele Celor Îmbătrâniţi de Zile în limbile individuale ale universurilor locale. 44:4.9 (504.1) 5. The broadcast directors. The broadcasts of Paradise, the superuniverses, and the local universes are under the general supervision of this group of thought conservers. They serve as censors and editors as well as co-ordinators of the broadcast material, making a superuniverse adaptation of all Paradise broadcasts and adapting and translating the broadcasts of the Ancients of Days into the individual tongues of the local universes.
44:4.10 (504.2) Trebuie, de asemenea, să se modifice difuziunile universurilor locale pentru ca ele să poată fi primite de sistemele şi de planetele individuale. Transmisia rapoartelor spaţiale este întotdeauna cu grijă supravegheată şi comportă, în mod regulat, o înregistrare de întoarcere pentru a confirma că fiecare raport a fost bine primit pe fiecare lume a unui anume circuit. Aceşti directori de teledifuziuni sunt experţi în tehnica de utilizare a curenţilor spaţiului pentru tot ceea ce priveşte comunicările de informaţii. 44:4.10 (504.2) The local universe broadcasts must also be modified for reception by the systems and the individual planets. The transmittal of these space reports is carefully supervised, and there is always a back registry to insure the proper reception of every report on every world in a given circuit. These broadcast directors are technically expert in the utilization of the currents of space for all purposes of intelligence communication.
44:4.11 (504.3) 6. Înregistratorii ritmurilor. Urantienii i-ar numi, fără îndoială, pe aceşti artişti poeţi, cu toate că lucrările lor sunt foarte diferite de producţiile voastre poetice şi le transcend aproape infinit. Atât pentru creaturile morontiale, cât şi pentru cele spirituale, este mai puţin epuizant să se recurgă la ritm. Prin urmare, se face adesea un efort de a creşte eficienţa, sporind în acelaşi timp plăcerea, executând ritmic numeroase funcţiuni. Aş dori să aveţi privilegiul să auziţi câteva teledifuziuni poetice ale ansamblurilor Edentiei, pentru a vă bucura de frumuseţea culorii şi a tonului, a geniilor constelaţiei care sunt maeştri în această formă specială de expresie de sine şi de armonizare socială. 44:4.11 (504.3) 6. The rhythm recorders. Urantians would undoubtedly denominate these artisans poets, although their work is very different from, and almost infinitely transcends, your poetic productions. Rhythm is less exhausting to both morontia and spirit beings, and so an effort is frequently made to increase efficiency, as well as to augment pleasure, by executing numerous functions in rhythmic form. I only wish you might be privileged to hear some of the poetic broadcasts of the Edentia assemblies and to enjoy the richness of the color and tone of the constellation geniuses who are masters of this exquisite form of self-expression and social harmonization.
44:4.12 (504.4) 7. Înregistratorii morontiei. Nu ştiu cum să descriu minţii materiale funcţiunea acestui important grup de înregistratori ai gândirii, care lucrează pentru a conserva imaginile de ansamblu ale diverselor grupări de treburi morontiale şi de operaţiuni spirituale; printr-o comparaţie grosolană, ei sunt fotografii de grup ai lumilor de tranziţie. Ei păstrează pentru viitor scenele şi asociaţiile vitale ale epocilor progresive, păstrându-le în arhivele sălilor de înregistrări morontiale. 44:4.12 (504.4) 7. The morontia recorders. I am at a loss to know how to depict to the material mind the function of this important group of thought recorders assigned to the work of preserving the ensemble pictures of the various groupings of morontia affairs and spirit transactions; crudely illustrated, they are the group photographers of the transition worlds. They save for the future the vital scenes and associations of these progressive epochs, preserving them in the archives of the morontia halls of records.
5. Manipulatorii energiei ^top 5. The Energy Manipulators ^top
44:5.1 (504.5) Aceşti artişti interesanţi şi eficienţi se ocupă de toate tipurile de energii: fizice, mentale şi spirituale. 44:5.1 (504.5) These interesting and effective artisans are concerned with every kind of energy: physical, mindal, and spiritual.
44:5.2 (504.6) 1. Manipulatorii de energie fizică. Manipulatorii de energie fizică servesc pe parcursul unor lungi perioade cu directorii de putere şi sunt experţi în manipularea şi în controlul numeroaselor faze de energie fizică. Competenţa lor se întinde la cei trei curenţi fundamentali şi la cele treizeci de segregări subsidiare ale energiei suprauniversurilor. Aceste fiinţe aduc un ajutor inestimabil Supraveghetorilor de Putere Morontială ai lumilor de tranziţie. Ei sunt studenţii proiecţiilor cosmice ale Paradisului. 44:5.2 (504.6) 1. Physical-energy manipulators. The physical-energy manipulators serve for long periods with the power directors and are experts in the manipulation and control of many phases of physical energy. They are conversant with the three basic currents and the thirty subsidiary energy segregations of the superuniverses. These beings are of inestimable assistance to the Morontia Power Supervisors of the transition worlds. They are the persistent students of the cosmic projections of Paradise.
44:5.3 (504.7) 2. Manipulatorii de energie mentală. Sunt experţi în intercomunicarea dintre lumile morontiale şi celelalte tipuri de creaturi inteligente. Această formă de comunicare între muritori nu există practic pe Urantia. Aceşti artizani sunt specialişti care contribuie în a-i face pe ascenderii morontiali apţi să comunice între ei. Munca lor înglobează numeroase aventuri unice de legături intelectuale, care sunt peste puterea mea de a descrie minţii materiale. Aceşti artişti sunt studenţii plini de zel ai circuitelor mentale ale Spiritului Infinit. 44:5.3 (504.7) 2. Mind-energy manipulators. These are the experts of intercommunication between morontia and other types of intelligent beings. This form of communication between mortals is practically nonexistent on Urantia. These are the specialists who promote the ability of the ascending morontia beings to communicate with one another, and their work embraces numerous unique adventures in intellect liaison which are far beyond my power to portray to the material mind. These artisans are the keen students of the mind circuits of the Infinite Spirit.
44:5.4 (505.1) 3. Manipulatorii de energie spirituală. Manipulatorii de energie spirituală formează un grup misterios. Energia spirituală acţionează conform unor legi bine stabilite, exact ca energia fizică. Altfel spus, când se studiază forţa spiritului, se pot face deducţii sigure pentru a obţine efecte precise, aşa cum se face pentru energiile fizice. Legile lumii spiritului sunt la fel de sigure şi demne de încredere ca acelea ale domeniilor materiale. Pe parcursul câtorva din ultimele milioane de ani, numeroase tehnici pentru a absorbi energia spirituală au fost îmbunătăţite de aceşti studenţi ai legilor fundamentale ale Fiului Etern, legi care guvernează energia spirituală aşa cum ea este aplicată fiinţelor celeste ale ordinelor morontiale şi de altă natură, în întregul univers. 44:5.4 (505.1) 3. Spiritual-energy manipulators. The manipulators of spiritual energy are an intriguing group. Spiritual energy acts in accordance with established laws, just as does physical energy. That is, spirit force, when studied, yields dependable deductions and can be precisely dealt with, even as can the physical energies. There are just as certain and reliable laws in the spirit world as obtain in the material realms. During the last few millions of years many improved techniques for the intake of spiritual energy have been effected by these students of the fundamental laws of the Eternal Son governing spirit energy as applied to the morontia and other orders of celestial beings throughout the universes.
44:5.5 (505.2) 4. Manipulatorii de compoziţie. Formează grupul aventuros al fiinţelor bine instruite, care se consacră asociaerii fundamentale a celor trei faze originale de energie divină manifestate în toate universurile ca energii fizice, mentale şi spirituale. Ei sunt personalităţile agere care caută, în realitate, să descopere prezenţa în univers a Dumnezeului Suprem, deoarece în această personalitate a Deităţii trebuie să se producă unificarea experienţială a oricărei divinităţi a marelui univers. Şi, într-o anumită măsură, aceşti artişti au obţinut, în vremurile din urmă, câteva succese bune. 44:5.5 (505.2) 4. The compound manipulators. This is the adventurous group of well-trained beings who are dedicated to the functional association of the three original phases of divine energy manifested throughout the universes as physical, mindal, and spiritual energies. These are the keen personalities who are in reality seeking to discover the universe presence of God the Supreme, for in this Deity personality there must occur the experiential unification of all grand universe divinity. And to a certain extent, these artisans have in recent times met with some success.
44:5.6 (505.3) 5. Consilierii de transporturi. Acest corp de consilieri tehnici pe lângă serafimii transportori este foarte capabil pentru a colabora cu studenţii stelelor în vederea stabilirii traseelor şi de a ajuta într-un alt fel pe şefii transporturilor în lumile spaţiului. Ei sunt supraveghetorii traficului sferelor şi sunt prezenţi pe toate planetele locuite. Urantia este servită de un corp de şaptezeci de consilieri de transport. 44:5.6 (505.3) 5. The transport advisers. This corps of technical advisers to the transport seraphim are most proficient in collaborating with the star students in working out routings and in otherwise assisting the chiefs of transport on the worlds of space. They are the traffic supervisors of the spheres and are present on all inhabited planets. Urantia is served by a corps of seventy transport advisers.
44:5.7 (505.4) 6. Specialiştii de comunicaţii. Urantia este, de asemenea, servită de doisprezece tehnicieni de comunicare interplanetară şi interuniversală. Aceste fiinţe cu îndelungată experienţă cunosc profund legile transmisiei şi ale interferenţei în aplicaţiile lor în ceea ce priveşte comunicările domeniilor. Acest corp se ocupă de toate formele de mesaje spaţiale, mai puţin cele ale Mesagerilor Gravitaţiei şi ale Mesagerilor Solitari. Pe Urantia, ei trebuie să împlinească o mare parte a muncii lor pe circuitul arhanghelilor. 44:5.7 (505.4) 6. The experts of communication. Urantia, likewise, is served by twelve technicians of interplanetary and interuniverse communication. These long-experienced beings are expert in the knowledge of the laws of transmittal and interference as applied to the communications of the realms. This corps is concerned with all forms of space messages except those of Gravity and Solitary Messengers. On Urantia much of their work must be accomplished over the archangels’ circuit.
44:5.8 (505.5) 7. Învăţătorii de odihnă. Odihna divină este asociată cu tehnica de absorbţie de energie spirituală. Este necesară o revitalizare în energie morontială şi spirituală, tot atât de sigur ca în energie fizică, dar nu pentru aceleaşi motive. Sunt nevoit să folosesc exemple grosolane pentru a încerca să vă iluminez; oricum ar fi, noi, care aparţinem lumii spiritului, trebuie să ne oprim periodic activităţile regulate şi să mergem în locuri corespunzătoare de întâlnire, unde intrăm în repausul divin în care recuperăm astfel energiile noastre care se epuizează. 44:5.8 (505.5) 7. The teachers of rest. Divine rest is associated with the technique of spiritual-energy intake. Morontia and spirit energy must be replenished just as certainly as physical energy, but not for the same reasons. I am, perforce, compelled to employ crude illustrations in my attempts to enlighten you; nevertheless, we of the spirit world must stop our regular activities periodically and betake ourselves to suitable places of rendezvous where we enter the divine rest and thus recuperate our depleting energies.
44:5.9 (505.6) Veţi primi primele voastre lecţii în aceste domenii atunci când veţi atinge lumile palat după ce aţi devenit fiinţe morontiale şi aţi început să experimentaţi tehnica problemelor spirituale. Voi ştiţi ceva despre cercul interior al Havonei şi al pelerinilor care, după ce au traversat cercurile precedente, trebuie să fie instalaţi în lungul repaus reînsufleţitor al Paradisului. Nu este vorba doar de o necesitate tehnică referitoare la tranzitul dintre cariera timpului şi serviciul eternităţii ci, de asemenea, de o exigenţă, de o formă de repaus indispensabilă pentru a recupera pierderile de energie incidente ultimelor etape ale carierei ascendente şi a înmagazina rezerve de putere spirituale în vederea stadiului următor al carierei fără sfârşit. 44:5.9 (505.6) You will receive your first lessons in these matters when you reach the mansion worlds after you have become morontia beings and have begun to experience the technique of spirit affairs. You know of the innermost circle of Havona and that, after the pilgrims of space have traversed the preceding circles, they must be inducted into the long and revivifying rest of Paradise. This is not only a technical requirement of transit from the career of time to the service of eternity, but it is also a necessity, a form of rest required to replenish the energy losses incident to the final steps of the ascendant experience and to store reserves of spirit power for the next stage of the endless career.
44:5.10 (506.1) Aceşti manipulatori ai energiilor funcţionează şi în multe alte sute de moduri, prea numeroase pentru a fi catalogate; de exemplu, ei se sfătuiesc cu serafimii, cu heruvimii şi cu sanovimii cu privire la mijloacele cele mai eficiente pentru a se alimenta cu energie şi pentru a menţine echilibrele cele mai utile ale forţelor divergente dintre heruvimii activi şi sanovimii pasivi. Aceşti experţi îşi aduc ajutorul sub numeroase alte forme creaturilor morontiale şi spirituale în eforturile lor de a înţelege repausul divin care este atât de esenţial pentru folosirea eficientă a energiilor fundamentale ale spaţiului. 44:5.10 (506.1) These energy manipulators also function in hundreds of other ways too numerous to catalogue, such as counseling with the seraphim, cherubim, and sanobim regarding the most efficient modes of energy intake and as to the maintenance of the most helpful balances of divergent forces between active cherubim and passive sanobim. In many other ways do these experts lend assistance to morontia and spirit creatures in their efforts to understand the divine rest, which is so essential to the effective utilization of the basic energies of space.
6. Modelatorii şi decoratorii ^top 6. The Designers and Embellishers ^top
44:6.1 (506.2) Cât aş fi dorit să ştiu să descriu munca distinsă a acestor artizani unici. Orice încercare din partea mea de a explica munca de înfrumuseţare spirituală nu ar face decât să reamintească minţii materiale propriile voastre eforturi jalnice, însă valoroase, pentru a îndeplini aceste lucruri pe lumea voastră, a minţii şi a materiei. 44:6.1 (506.2) How I wish I knew how to portray the exquisite work of these unique artisans! Every attempt on my part to explain the work of spirit embellishment would only recall to material minds your own pitiful but worthy efforts to do these things on your world of mind and matter.
44:6.2 (506.3) Deşi toate corpurile modelatorilor şi decoratorilor cuprind peste o mie de subdiviziuni de activităţi, ele sunt grupate în următoarele şapte categorii majore: 44:6.2 (506.3) This corps, while embracing over one thousand subdivisions of activity, is grouped under the following seven major heads:
44:6.3 (506.4) 1. Artizanii colorişti. Ei fac să vibreze cele zece mii de tonuri de culoare ale reverberaţiei spirituale, mesaje delicate de o frumuseţe plină de armonie. În afară de percepţia culorilor, nu mai există nimic comparabil în experienţa umană. 44:6.3 (506.4) 1. The craftworkers of color. These are they who make the ten thousand color tones of spirit reflection peal forth their exquisite messages of harmonious beauty. Aside from color perception there is nothing in human experience to which these activities may be compared.
44:6.4 (506.5) 2. Creatorii de sunete. Unde spirituale de diverse identităţi şi de aprecieri morontiale sunt descrise de aceste creaturi prin ceea ce voi aţi numi sunete. Aceste impulsuri sunt în realitate superbele oglindiri ale sufletelor spirituale dezvăluite şi strălucitoare ale mulţimilor celeste. 44:6.4 (506.5) 2. The sound designers. Spirit waves of diverse identity and morontia appreciation are depicted by these designers of what you would call sound. These impulses are in reality the superb reflections of the naked and glorious spirit-souls of the celestial hosts.
44:6.5 (506.6) 3. Creatorii de emoţii. Ei păstrează şi conservă senzaţiile. Ei sunt cei care păstrează sentimentele morontiale şi emoţiile divine pentru a le permite copiilor timpului să le studieze, pentru a-i înălţa sufleteşte şi pentru a-i inspira şi înfrumuseţa pe progresiştii morontiali şi pe spiritele care se înalţă. 44:6.5 (506.6) 3. The emotion designers. These enhancers and conservators of feeling are those who preserve the sentiments of morontia and the emotions of divinity for the study and edification of the children of time and for the inspiration and beautification of morontia progressors and advancing spirits.
44:6.6 (506.7) 4. Artiştii mirosului. Comparaţia anumitor activităţi spirituale celeste cu recunoaşterea fizică a mirosurilor chimice este cu adevărat nefericită, însă le-ar fi practic imposibil muritorilor de pe Urantia să sesizeze vreo aluzie la aceşti slujitori sub orice alt nume. Aceşti artişti îşi creează simfoniile lor variate pentru prefacerea morală şi pentru plăcerea copiilor luminii care progresează. Voi nu aveţi nimic pe pământ cu care să poată fi comparate, chiar şi de departe, cu acest tip de măreţie spirituală. 44:6.6 (506.7) 4. The artists of odor. This comparison of supernal spirit activities to the physical recognition of chemical odors is, indeed, unfortunate, but Urantia mortals could hardly recognize this ministry by any other name. These artisans create their varied symphonies for the edification and delight of the advancing children of light. You have nothing on earth to which this type of spiritual grandeur can be even remotely compared.
44:6.7 (506.8) 5. Împodobitorii prezenţei. Aceşti artişti nu se ocupă nici de arta împodobirii de sine, nici de tehnica de înfrumuseţare a creaturilor. Ei se consacră producerii multitudinii de reacţii fericite în fiecare creatură muritoare şi spirituală, adaptând la scenă simţul relaţiilorprin mijlocirea valorilor poziţionale pe care le atribuie diferitelor ordine morontiale şi spirituale în ansamblul compozit acestor fiinţe atât de diverse. Aceşti artişti le aşează pe fiinţele supramateriale, aşa cum aţi face voi cu nişte note muzicale vii, cu mirosuri şi cu privelişti, şi apoi ei le amestecă în imnurile de slăvire. 44:6.7 (506.8) 5. The presence embellishers. These artisans are not occupied with the arts of self-adornment or the technique of creature beautification. They are devoted to the production of multitudinous and joyous reactions in individual morontia and spirit creatures by dramatizing the significance of relationship through the positional values assigned to different morontia and spirit orders in the composite ensembles of these diversified beings. These artists arrange supermaterial beings as you would living musical notes, odors, sights, and then blend them into the anthems of glory.
44:6.8 (506.9) 6. Modelatorii gustului. Oare cum vi s-ar putea vorbi despre aceşti artişti! Cu oarecare şovăială aş putea sugera că ei ameliorează gustul morontial şi că se străduiesc să mărească aprecierea frumuseţii ascuţind simţul spiritual în evoluţie. 44:6.8 (506.9) 6. The taste designers. And how can you be told of these artists! Faintly I might suggest that they are improvers of morontia taste, and they also endeavor to increase the appreciation of beauty through the sharpening of the evolving spirit senses.
44:6.9 (507.1) 7. Sintetizatorii morontiali. Sunt maeştrii artizani care intervin după ce toţi ceilalţi şi-au adus contribuţiile lor respective. Ei adaugă atunci retuşurile culminante de finisare a ansamblului morontial şi încheie astfel un portret a ceea ce este divin, frumos, şi realizând o inspiraţie durabilă pentru fiinţele spirituale şi asociaţii lor morontiali. Însă trebuie să aşteptaţi să fiţi eliberaţi de corpul vostru animal pentru a începe să concepeţi gloriile artistice şi frumuseţile estetice ale lumilor morontiale şi spirituale. 44:6.9 (507.1) 7. The morontia synthesizers. These are the master craftsmen who, when all others have made their respective contributions, then add the culminating and finishing touches to the morontia ensemble, thus achieving an inspiring portrayal of the divinely beautiful, an enduring inspiration to spirit beings and their morontia associates. But you must await your deliverance from the animal body before you can begin to conceive of the artistic glories and aesthetic beauties of the morontia and spirit worlds.
7. Lucrătorii armoniei ^top 7. The Harmony Workers ^top
44:7.1 (507.2) Contrar a ceea ce aţi putea presupune, aceşti artişti nu sunt preocupaţi de de muzică sau de pictură sau de orice altceva asemănător. Ei se ocupă de manipularea şi de organizarea forţelor şi energiilor specializate care există în lumea spiritului, dar care nu sunt recunoscute de muritori. Dacă aş avea şi cea mai mică bază de comparaţie, aş încerca să descriu acest câmp unic de împliniri spirituale, însă deznădăjduiesc - nu există nici o speranţă de a comunica minţii umane noţiunea acestui domeniu de artă celestă. Cu toate acestea, ceea ce poate fi descris poate fi şisugerat: 44:7.1 (507.2) These artists are not concerned with music, painting, or anything similar, as you might be led to surmise. They are occupied with the manipulation and organization of specialized forces and energies which are present in the spirit world, but which are not recognized by mortals. If I had the least possible basis for comparison, I would attempt to portray this unique field of spirit achievement, but I despair—there is no hope of conveying to mortal minds this sphere of celestial artistry. Nevertheless, that which cannot be described may still be implied:
44:7.2 (507.3) Frumuseţea, ritmul şi armonia sunt intelectual asociate şi spiritual înfrăţite. Adevărul, faptele şi relaţiile sunt, din punct de vedere intelectual, inseparabile şi legate de conceptele filozofice asupra frumuseţii. Bunătatea, justeţea şi dreptatea sunt filozofic în corelaţie şi spiritual în legătură intimă cu adevărul viu şi cu frumuseţea divină. 44:7.2 (507.3) Beauty, rhythm, and harmony are intellectually associated and spiritually akin. Truth, fact, and relationship are intellectually inseparable and associated with the philosophic concepts of beauty. Goodness, righteousness, and justice are philosophically interrelated and spiritually bound up together with living truth and divine beauty.
44:7.3 (507.4) Conceptele cosmice ale adevăratei filozofii, descrierea artei celeste sau încercările muritorilor de a zugrăvi maniera umană de a recunoaşte frumuseţea divină, nu pot fi niciodată satisfăcătoare dacă nu există o unificare în încercările de progres ale creaturilor. Aceste expresii ale impulsului divin în creaturile evoluânde pot fi intelectual adevărate, emoţional frumoase şi spiritual bune, însă adevăratul suflet al expresiei este absent atâta timp cât realităţile adevărului, semnificaţiile frumuseţii şi valorile bunătăţii nu sunt unificate în experienţa vie a artizanului, a savantului sau a filozofului. 44:7.3 (507.4) Cosmic concepts of true philosophy, the portrayal of celestial artistry, or the mortal attempt to depict the human recognition of divine beauty can never be truly satisfying if such attempted creature progression is ununified. These expressions of the divine urge within the evolving creature may be intellectually true, emotionally beautiful, and spiritually good; but the real soul of expression is absent unless these realities of truth, meanings of beauty, and values of goodness are unified in the life experience of the artisan, the scientist, or the philosopher.
44:7.4 (507.5) Aceste calităţi divine sunt perfect şi absolut unificate în Dumnezeu, şi orice om sau înger care îl cunoaşte pe Dumnezeu posedă potenţialul de expresie nelimitată de sine, pe nivele întotdeauna progresive de realizare de sine, unificată prin tehnica de nesfârşită dobândire a asemănării cu Dumnezeu - amestecarea experienţială în experienţa evolutivă a adevărului etern, a frumuseţii universale şi a bunătăţii divine. 44:7.4 (507.5) These divine qualities are perfectly and absolutely unified in God. And every God-knowing man or angel possesses the potential of unlimited self-expression on ever-progressive levels of unified self-realization by the technique of the never-ending achievement of Godlikeness—the experiential blending in the evolutionary experience of eternal truth, universal beauty, and divine goodness.
8. Aspiraţii umane şi înfăptuiri morontiale ^top 8. Mortal Aspirations and Morontia Achievements ^top
44:8.1 (507.6) Cu toate că artizanii celeşti nu lucrează personal pe planetele materiale cum ar fi Urantia, ei părăsesc din timp în timp sediul sistemului, pentru a-şi oferi ajutorul lor indivizilor înzestraţi ai raselor muritoare. Când sunt însărcinaţi astfel, ei lucrează temporar sub supravegherea îngerilor planetari ai progresului. Oştirile serafice cooperează cu aceşti artizani pentru a încerca să îi ajute pe artiştii umani care posedă daruri naturale şi care sunt, de asemenea, înzestraţi cu Ajustori având o experienţă prealabilă şi specială. 44:8.1 (507.6) Although celestial artisans do not personally work on material planets, such as Urantia, they do come, from time to time, from the headquarters of the system to proffer help to the naturally gifted individuals of the mortal races. When thus assigned, these artisans temporarily work under the supervision of the planetary angels of progress. The seraphic hosts co-operate with these artisans in attempting to assist those mortal artists who possess inherent endowments, and who also possess Adjusters of special and previous experience.
44:8.2 (507.7) Aptitudinile umane speciale provin din trei surse posibile: la bază există întotdeauna aptitudinea naturală sau inerentă. O aptitudine specială nu este niciodată un dar arbitrar al Zeilor; există întotdeauna o temelie ancestrală pentru fiecare talent eminent. Pe lângă, sau mai degrabă în completare la această aptitudine naturală, poate să existe contribuţia îndrumărilor Ajustorului Gândirii în indivizi la care aceşti Ajustori ar fi avut în acest domeniu experienţe efective şi autentice pe alte lumi şi în alte creaturi muritoare. În cazul în care mintea umană şi Ajustorul interior sunt ambii neobişnuit deiscusiţi, artizanii spirituali pot fi delegaţi pentru a acţiona ca armonizatori ai acestor talente şi, de asemenea, pentru a-i ajuta şi a-i inspira pe aceşti muritori să caute idealuri tot mai perfecte şi să încerce ilustrarea lor elevată pentru prefacerea morală a tărâmului. 44:8.2 (507.7) There are three possible sources of special human ability: At the bottom always there exists the natural or inherent aptitude. Special ability is never an arbitrary gift of the Gods; there is always an ancestral foundation for every outstanding talent. In addition to this natural ability, or rather supplemental thereto, there may be contributed the leadings of the Thought Adjuster in those individuals whose indwelling Adjusters may have had actual and bona fide experiences along such lines on other worlds and in other mortal creatures. In those cases where both the human mind and the indwelling Adjuster are unusually skillful, the spirit artisans may be delegated to act as harmonizers of these talents and otherwise to assist and inspire these mortals to seek for ever-perfecting ideals and to attempt their enhanced portrayal for the edification of the realm.
44:8.3 (508.1) În rândurile artizanilor spirituali nu există caste. Indiferent cât de umilă ar fi originea voastră şi, cu toate că aţi avea aptitudinea şi darul exprimării, veţi primi recunoaşterea cuvenită şi aprecierea meritată, în timp ce vă veţi ridica pe scara experienţelor morontiale şi a împlinirilor spirituale. Nu poate exista nici un handicap uman ereditar, nici o privare de mediu pământesc, pe care cariera morontială să nu le poată compensa pe deplin şi să nu le poată face să dispară în întregime. Şi toate aceste satisfacţii ale reuşitei artistice şi ale realizării de sine, prin plenitudinea expresiei, vor fi realizate prin propriile voastre eforturi personale pentru a avansa progresiv. Aspiraţiile mediocrităţii evolutive vor putea, în sfârşit, să se realizeze. Cu toate că Zeii nu dăruiesc arbitrar talente şi aptitudini copiilor timpului, ei fac tot ceea ce este necesar pentru a satisface toate nobilele lor dorinţe şi a potoli întreaga sete umană de expresie de sine celestă. 44:8.3 (508.1) There is no caste in the ranks of spirit artisans. No matter how lowly your origin, if you have ability and the gift of expression, you will gain adequate recognition and receive due appreciation as you ascend upward in the scale of morontia experience and spiritual attainment. There can be no handicap of human heredity or deprivation of mortal environment which the morontia career will not fully compensate and wholly remove. And all such satisfactions of artistic achievement and expressionful self-realization will be effected by your own personal efforts in progressive advancement. At last the aspirations of evolutionary mediocrity may be realized. While the Gods do not arbitrarily bestow talents and ability upon the children of time, they do provide for the attainment of the satisfaction of all their noble longings and for the gratification of all human hunger for supernal self-expression.
44:8.4 (508.2) Însă toate fiinţele umane ar trebui să ţină minte aceasta: multele ambiţii de aexcela,care îi aţâţă şi îi chinuiesc pe muritorii întrupaţi, nu vor persista în cariera morontială şi spirituală a acestor aceiaşi muritori. Fiinţele morontiale ascendente învaţă să socializeze dorinţele fostele lor dorinţe pur personale şi ambiţii egoiste. În ceea ce priveşte lucrurile pe care aţi năzuit cu atâta stăruinţă să le faceţi pe pământ şi pe care împrejurările vi le-au refuzat cu atâtapersistenţă, dacă doriţi încă să le faceţi după ce veţi fi dobândit adevărata clarviziune a motei în cariera morontială, vi se vor oferi cu siguranţă toate oportunităţile de a satisface pe deplin dorinţele voastre atât de multnutrite. 44:8.4 (508.2) But every human being should remember: Many ambitions to excel which tantalize mortals in the flesh will not persist with these same mortals in the morontia and spirit careers. The ascending morontians learn to socialize their former purely selfish longings and egoistic ambitions. Nevertheless, those things which you so earnestly longed to do on earth and which circumstances so persistently denied you, if, after acquiring true mota insight in the morontia career, you still desire to do, then will you most certainly be granted every opportunity fully to satisfy your long-cherished desires.
44:8.5 (508.3) Înainte ca ascenderii umani să părăsească universul local pentru a se angaja în cariera lor spirituală, ei vor fi săturaţi în ceea ce priveşte toate dorinţele lor intelectuale, artistice şi sociale sau toate ambiţiile sincere corespondente care au putut să caracterizeze planurile lor existenţă terestră sau morontială. Aceasta este realizarea egalităţii în domeniul expresiei de sine şi a realizării de sine, însă nu şi obţinerea unui statut de experienţă identică, nici ştergerea completă a caracterului individual în materie de pricepere, de tehnică şi de expresie. Pentru ca nouă diferenţială spirituală în împlinirea experienţială personală să fie complet nivelată şi egalizată, trebuie aşteptat ca voi să fi încheiat parcurgerea ultimului cerc al carierei Havonei, iar locuitorii permanenţi ai Paradisului se vor găsi atunci în faţa necesităţii de a se ajusta diferenţialei absonite de experienţă personală, care nu poate fi nivelată decât atingând în grup statutul ultim al creaturilor - destinul spiritului celui de al şaptelea stadiu al finalitarilor muritori. 44:8.5 (508.3) Before ascending mortals leave the local universe to embark upon their spirit careers, they will be satiated respecting every intellectual, artistic, and social longing or true ambition which ever characterized their mortal or morontia planes of existence. This is the achievement of equality of the satisfaction of self-expression and self-realization but not the attainment of identical experiential status nor the complete obliteration of characteristic individuality in skill, technique, and expression. But the new spirit differential of personal experiential attainment will not become thus leveled off and equalized until after you have finished the last circle of the Havona career. And then will the Paradise residents be confronted with the necessity of adjusting to that absonite differential of personal experience which can be leveled off only by the group attainment of the ultimate of creature status—the seventh-stage-spirit destiny of the mortal finaliters.
44:8.6 (508.4) Aceasta este povestea artizanilor celeşti, acest corp cosmopolit de lucrători delicaţi care contribuie atât de mult la glorificarea sferelor arhitecturale prin reprezentările lor artistice ale frumuseţii divine a Creatorilor Paradisului. 44:8.6 (508.4) And this is the story of the celestial artisans, that cosmopolitan body of exquisite workers who do so much to glorify the architectural spheres with the artistic portrayals of the divine beauty of the Paradise Creators.
44:8.7 (508.5) [Redactat de un Arhanghel din Nebadon.] 44:8.7 (508.5) [Indited by an Archangel of Nebadon.]