Capitolul 38 Paper 38
Spirite ocrotitoare ale universului local Ministering Spirits of the Local Universe
38:0.1 (418.1) PERSONALITĂŢILE Spiritului Infinit se împart în trei ordine distincte. Impetuosul apostol ştia asta atunci când a scris, făcând referire la Isus „care s-a dus în cer la dreapta Tatălui, şi îngeri şi autorităţi şi puteri ajungându-i supuse”. Îngerii sunt spiritele slujitoare ale timpului; autorităţile sunt oştirile mesagerilor spaţiului; puterile sunt personalităţile superioare ale Spiritului Infinit. 38:0.1 (418.1) THERE are three distinct orders of the personalities of the Infinite Spirit. The impetuous apostle understood this when he wrote respecting Jesus, “who has gone to heaven and is on the right hand of God, angels and authorities and powers being made subject to him.” Angels are the ministering spirits of time; authorities, the messenger hosts of space; powers, the higher personalities of the Infinite Spirit.
38:0.2 (418.2) Asemenea supernafimilor în universul central, şi seconafimilor în supraunivers, serafimii, împreună cu heruvimii şi cu sanovimii asociaţi, constituie corpul îngeresc al unui univers local. 38:0.2 (418.2) As the supernaphim in the central universe and the seconaphim in a superuniverse, so the seraphim, with the associated cherubim and sanobim, constitute the angelic corps of a local universe.
38:0.3 (418.3) Serafimii sunt toţi un prototip destul de uniform. De la un univers la altul şi în cele şapte suprauniversuri, ei prezintă un minimum de variaţie. Dintre toate fiinţele personale de tip spiritual, ei sunt cei care se apropie cel mai mult de tipul standard. Diversele lor ordine constituie corpul slujitorilor experimentaţi şi obişnuiţi ai creaţiilor locale. 38:0.3 (418.3) The seraphim are all fairly uniform in design. From universe to universe, throughout all seven of the superuniverses, they show a minimum of variation; they are the most nearly standard of all spirit types of personal beings. Their various orders constitute the corps of the skilled and common ministers of the local creations.
1. Originea Serafimilor ^top 1. Origin of Seraphim ^top
38:1.1 (418.4) Serafimii sunt creaţi de Spiritul-Mamă al Universului. Ei au fost făuriţi în formaţii unitare - de câte 41.472 - încă din epocile primitive ale Nebadonului în care au fost create „modelele de îngeri” şi anumite arhetipuri îngereşti. Fiul Creator şi reprezentantul Spiritului Infinit în univers colaborează în crearea unui mare număr de Fii şi a altor personalităţi ale universului. Urmând desăvârşirii acestui efort unificat, Fiii se angajează în creaţia Fiilor Materiali, primele creaturi sexuate, în timp ce Spiritul-Mamă al Universului se angajează, în acelaşi timp, în primul său efort solitar de reproducere a spiritelor. Acesta este modul în care începe creaţia oştirilor serafice ale unui univers local. 38:1.1 (418.4) Seraphim are created by the Universe Mother Spirit and have been projected in unit formation—41,472 at a time—ever since the creation of the “pattern angels” and certain angelic archetypes in the early times of Nebadon. The Creator Son and the universe representation of the Infinite Spirit collaborate in the creation of a large number of Sons and other universe personalities. Following the completion of this united effort, the Son engages in the creation of the Material Sons, the first of the sex creatures, while the Universe Mother Spirit concurrently engages in her initial solitary effort at spirit reproduction. Thus begins the creation of the seraphic hosts of a local universe.
38:1.2 (418.5) Aceste ordine îngereşti sunt create în epoca în care se trasează planurile pentru evoluţia creaturilor volitive muritoare. Creaţia serafimilor datează din momentul în care Spiritul-Mamă al Universului a atins o personalitate relativă, nu în calitate de coordonat ulterior al Fiului Maestru, ci în calitate de asistent creativ iniţial al Fiului Creator. Înainte de acest eveniment, serafimii aflaţi în serviciu în Nebadon erau împrumutaţi temporar de un univers vecin. 38:1.2 (418.5) These angelic orders are projected at the time of planning for the evolution of mortal will creatures. The creation of seraphim dates from the attainment of relative personality by the Universe Mother Spirit, not as the later co-ordinate of the Master Son, but as the early creative helper of the Creator Son. Previous to this event the seraphim on duty in Nebadon were temporarily loaned by a neighboring universe.
38:1.3 (418.6) Crearea periodică a serafimilor se mai continuă încă şi azi. Universul Nebadonului este încă în construcţie. Spiritul-Mamă nu îşi încetează niciodată activitatea creativă într-un univers pe cale de creştere şi de perfecţionare. 38:1.3 (418.6) Seraphim are still being periodically created; the universe of Nebadon is still in the making. The Universe Mother Spirit never ceases creative activity in a growing and perfecting universe.
2. Naturile îngereşti ^top 2. Angelic Natures ^top
38:2.1 (419.1) Îngerii nu au corpuri materiale, însă sunt fiinţe bine precizate şi discrete. Ei sunt de natură şi origine spirituale. Cu toate că sunt invizibili muritorilor, ei vă percep aşa cum existaţi în trup, fără ajutorul transformatorilor sau translatorilor. Ei înţeleg intelectual modul de viaţă al muritorilor, şi împărtăşesc toate sentimentele şi emoţiile nesenzuale ale oamenilor. Ei apreciază eforturile voastre în muzică, în artă şi în adevăratul umor, şi se bucură mult de aceste lucruri. Ei îşi dau pe deplin seama de luptele voastre morale şi de dificultăţile voastre spirituale. Ei iubesc mult fiinţele umane, iar din eforturile voastre de a-i înţelege şi de a-i iubi nu poate să rezulte decât bine. 38:2.1 (419.1) Angels do not have material bodies, but they are definite and discrete beings; they are of spirit nature and origin. Though invisible to mortals, they perceive you as you are in the flesh without the aid of transformers or translators; they intellectually understand the mode of mortal life, and they share all of man’s nonsensuous emotions and sentiments. They appreciate and greatly enjoy your efforts in music, art, and real humor. They are fully cognizant of your moral struggles and spiritual difficulties. They love human beings, and only good can result from your efforts to understand and love them.
38:2.2 (419.2) Cu toate că serafimii sunt fiinţe afectuoase şi pline de compasiune, ei nu sunt creaturi care să aibă emoţii sexuale. Ei seamănă mult cu ceea ce veţi fi voi pe lumilepalat, în care „fiinţele nu se căsătoresc, ci sunt ca îngerii din ceruri”. Căci toţi cei care „vor fi socotiţi demni să ajungă pe lumile palat nu se căsătoresc şi nu sunt daţi în căsătorie, şi ei nu mai mor, căci le sunt egali îngerilor”. Cu toate acestea, vorbind creaturilor sexuate, noi avem obiceiul să le numim fii ai lui Dumnezeu pe fiinţele care coboară mai direct din Tată şi din Fiu, şi să folosim termenul de fiice ale lui Dumnezeu când ne referim la copiii Spiritului. De aceea, îngerii sunt desemnaţi de obicei cu prenume feminine pe planetele în care viaţa este sexuată. 38:2.2 (419.2) Though seraphim are very affectionate and sympathetic beings, they are not sex-emotion creatures. They are much as you will be on the mansion worlds, where you will “neither marry nor be given in marriage but will be as the angels of heaven.” For all who “shall be accounted worthy to attain the mansion worlds neither marry nor are given in marriage; neither do they die any more, for they are equal to the angels.” Nevertheless, in dealing with sex creatures it is our custom to speak of those beings of more direct descent from the Father and the Son as the sons of God, while referring to the children of the Spirit as the daughters of God. Angels are, therefore, commonly designated by feminine pronouns on the sex planets.
38:2.3 (419.3) Serafimii sunt creaţi astfel încât să poată funcţiona atât pe nivelul spiritual, cât şi pe nivelul material. Sunt rare câmpurile de activităţi spirituale sau morontiale care să nu fie deschise serviciilor lor. Îngerii nu sunt foarte îndepărtaţi de oameni în ceea ce priveşte statutul lor personal, însă în anumite înfăptuiri funcţionale ei îi depăşesc de departe. Ei posedă numeroase puteri care depăşesc cu mult înţelegerea umană. De exemplu, vi s-a spus că „până şi firele de păr din capul vostru sunt numărate”, şi este adevărat că sunt, însă un serafim nu îşi petrece timpul să le numere şi menţină la zi numărul lor corect. Îngerii posedă puteri înnăscute şi automate (adică automate atâta cât puteţi voi percepe) pentru a cunoaşte astfel de lucruri. Voi aţi considera, într-adevăr, un serafim ca o minune matematică. De aceea, numeroase îndatoriri, care ar fi copleşitoare pentru muritori, sunt îndeplinite cu o extremă uşurinţă de serafimi. 38:2.3 (419.3) The seraphim are so created as to function on both spiritual and literal levels. There are few phases of morontia or spirit activity which are not open to their ministrations. While in personal status angels are not so far removed from human beings, in certain functional performances seraphim far transcend them. They possess many powers far beyond human comprehension. For example: You have been told that the “very hairs of your head are numbered,” and it is true they are, but a seraphim does not spend her time counting them and keeping the number corrected up to date. Angels possess inherent and automatic (that is, automatic as far as you could perceive) powers of knowing such things; you would truly regard a seraphim as a mathematical prodigy. Therefore, numerous duties which would be tremendous tasks for mortals are performed with exceeding ease by seraphim.
38:2.4 (419.4) Îngerii vă sunt superiori în statut spiritual, însă nu sunt nici judecătorii voştri, nici acuzatorii voştri. Oricare ar fi greşelile voastre, „îngerii, cu toate că ei sunt mai mari în putere şi forţă, nu îndreaptă nici o acuzaţie împotriva voastră”. Îngerii nu judecă omenirea, iar muritorii individuali nu trebuie, la rândul lor, să formuleze prejudecăţi la adresa semenilor lor. 38:2.4 (419.4) Angels are superior to you in spiritual status, but they are not your judges or accusers. No matter what your faults, “the angels, although greater in power and might, bring no accusation against you.” Angels do not sit in judgment on mankind, neither should individual mortals prejudge their fellow creatures.
38:2.5 (419.5) Aveţi dreptate să iubiţi îngerii, însă nu trebuie să îi adoraţi; ei nu sunt obiecte de cult. Atunci când profetul vostru „a căzut în adoraţie la picioarele îngerului”, marele serafim Loyalatia i-a spus: „Vezi să nu mai faci aceasta; eu sunt un slujitor la fel ca şi tine şi cei din rasa ta, care cu toţii au primit porunca de a-l adora pe Dumnezeu”. 38:2.5 (419.5) You do well to love them, but you should not adore them; angels are not objects of worship. The great seraphim, Loyalatia, when your seer “fell down to worship before the feet of the angel,” said: “See that you do it not; I am a fellow servant with you and with your races, who are all enjoined to worship God.”
38:2.6 (419.6) Înzestrările naturale şi personalitatea serafimilor nu depăşesc decât foarte puţin pe cele ale raselor muritoare pe scara existenţei creaturilor. Într-adevăr, după ce vă veţi fi eliberat de trup, veţi semăna mult cu ei. Pe lumile palat, veţi începe să apreciaţi serafimii şi vă veţi bucura de compania lor pe sferele constelaţiilor, în timp ce pe Salvington ei vor împărtăşi cu voi locurile lor de odihnă şi de adorare. În întreaga ascensiune morontială şi ascensiune spirituală subsecventă, fraternitatea voastră cu serafimii va fi ideală, iar camaraderia voastră magnifică. 38:2.6 (419.6) In nature and personality endowment the seraphim are just a trifle ahead of mortal races in the scale of creature existence. Indeed, when you are delivered from the flesh, you become very much like them. On the mansion worlds you will begin to appreciate the seraphim, on the constellation spheres to enjoy them, while on Salvington they will share their places of rest and worship with you. Throughout the whole morontia and subsequent spirit ascent, your fraternity with the seraphim will be ideal; your companionship will be superb.
3. Îngeri nerevelaţi ^top 3. Unrevealed Angels ^top
38:3.1 (420.1) În toate domeniile universului local funcţionează numeroase ordine de fiinţe spirituale nerevelate muritorilor, deoarece ele nu au nici o legătură cu planul evolutiv de ascensiune al Paradisului. În prezentul capitol, cuvântul „înger” este folosit pentru a desemna restrictiv pe descendenţii serafici şi asociaţi ai Spiritului-Mamă al Universului, care se preocupă atât de tare de aplicarea planului de supravieţuire a muritorilor. Şase alte ordine de fiinţe înrudite, îngerii nerevelaţi, servesc în universul local fără a fi în nici un fel legaţi de acele activităţi universale care ţin de ascensiunea în Paradis a muritorilor evolutivi. Aceste şase grupuri îngereşti asociate nu sunt niciodată numiţi serafimi, nici menţionaţi în calitate de spirite slujitoare. Aceste personalităţi sunt în întregime ocupate cu treburile administrative şi de altă natură ale Nebadonului, care nu au nici un fel de legătură cu cariera progresivă a oamenilor de înălţare spirituală şi de atingere a perfecţiunii. 38:3.1 (420.1) Numerous orders of spirit beings function throughout the domains of the local universe that are unrevealed to mortals because they are in no manner connected with the evolutionary plan of Paradise ascension. In this paper the word “angel” is purposely limited to the designation of those seraphic and associated offspring of the Universe Mother Spirit who are so largely concerned with the operation of the plans of mortal survival. There serve in the local universe six other orders of related beings, the unrevealed angels, who are not in any specific manner connected with those universe activities pertaining to the Paradise ascent of evolutionary mortals. These six groups of angelic associates are never called seraphim, neither are they referred to as ministering spirits. These personalities are wholly occupied with the administrative and other affairs of Nebadon, engagements which are in no way related to man’s progressive career of spiritual ascent and perfection attainment.
4. Lumile serafice ^top 4. The Seraphic Worlds ^top
38:4.1 (420.2) În circuitul Salvingtonului, cele şapte sfere primare ale celui de al nouălea grup sunt lumile serafimilor. Fiecare dintre aceste lumi are şase sateliţi tributari, pe care se găsesc şcolile speciale consacrate tuturor fazelor instruirii serafice. Cu toate că serafimii au acces la toate cele patruzeci şi nouă de lumi care alcătuiesc acest roi de sfere ale acestui ansamblu, ei ocupă, în particular, numai primul roi din cele şapte. Celelalte şase roiuri sunt ocupate de cele şase ordine de aliaţi îngereşti nerevelaţi pe Urantia. Fiecare dintre aceste grupuri menţine un cartier general pe una dintre cele şase lumi primare şi exercită activităţi specializate pe sateliţii săi tributari. Fiecare ordin îngeresc are acces liber la toate lumile acestor şapte grupuri diversificate. 38:4.1 (420.2) The ninth group of seven primary spheres in the Salvington circuit are the worlds of the seraphim. Each of these worlds has six tributary satellites, whereon are the special schools devoted to all phases of seraphic training. While the seraphim have access to all forty-nine worlds comprising this group of Salvington spheres, they exclusively occupy only the first cluster of seven. The remaining six clusters are occupied by the six orders of angelic associates unrevealed on Urantia; each such group maintains headquarters on one of these six primary worlds and carries on specialized activities on the six tributary satellites. Each angelic order has free access to all the worlds of these seven diverse groups.
38:4.2 (420.3) Aceste lumi-sediu se numără printre domeniile magnifice ale Nebadonului; domeniile serafice sunt caracterizate atât prin frumuseţe, cât şi prin întindere. Fiecare serafim are un adevărat cămin, şi „cămin” semnifică domiciliul a doi serafimi; ei trăiesc în perechi. 38:4.2 (420.3) These headquarters worlds are among the magnificent realms of Nebadon; the seraphic estates are characterized by both beauty and vastness. Here each seraphim has a real home, and “home” means the domicile of two seraphim; they live in pairs.
38:4.3 (420.4) Fără a fi mascul şi femelă, aşa cum sunt Fiii Materiali şi membrii raselor muritoare, serafimii sunt pozitivi şi negativi. În majoritateaînsărcinărilor sunt necesari doi îngeri pentru a îndeplini misiunea. Când nu sunt încircuitaţi, ei pot lucra singuri, iar atunci când sunt staţionari ei pot, de asemenea, să se lipsească de complementul lor. Ei păstrează, de regulă, complementul lor originar, însă nu neapărat. Aceste asocieri sunt necesitate în principal prin funcţiune. Ele nu sunt caracterizate de o emoţie sexuală, cu toate că ele sunt extrem de personale şi cu adevărat afectuoase. 38:4.3 (420.4) Though not male and female as are the Material Sons and the mortal races, seraphim are negative and positive. In the majority of assignments it requires two angels to accomplish the task. When they are not encircuited, they can work alone; neither do they require complements of being when stationary. Ordinarily they retain their original complements of being, but not necessarily. Such associations are primarily necessitated by function; they are not characterized by sex emotion, though they are exceedingly personal and truly affectionate.
38:4.4 (420.5) În afara lăcaşurilor lor desemnate, serafimii au, de asemenea, sedii de grupuri, de companii, de batalioane şi de unităţi. Ei se adună la fiecare o mie de ani pentru reuniuni şi sunt toţi prezenţiîn funcţie de momentul creaţiei lor. Dacă un serafim are responsabilităţi care îi interzic să îşi părăsească misiunea, el alternează cu complementul său pentru a asista la reuniune şi a se lăsa înlocuit de un serafim născut la o altă dată. Fiecare dintre partenerii serafici asistă, deci, la cel puţin o reuniune din două. 38:4.4 (420.5) Besides designated homes, seraphim also have group, company, battalion, and unit headquarters. They forgather for reunions every millennium and are all present in accordance with the time of their creation. If a seraphim bears responsibilities which forbid absence from duty, she alternates attendance with her complement, being relieved by a seraphim of another birth date. Each seraphic partner is thereby present at least every other reunion.
5. Instruirea serafică ^top 5. Seraphic Training ^top
38:5.1 (420.6) Serafimii petrec primul mileniu al existenţei lor ca observatori neîmputerniciţi pe Salvington şi pe lumile lui de şcoli asociate. Ei petrec al doilea mileniu pe lumile serafice ale circuitului Salvingtonului. Şcoala lor centrală de instruire este acum dirijată de cei o sută de mii de serafimi primi ai Nebadonului, având în fruntea lor pe îngerul originar sau primul născut al acestui univers local. Primul grup creat de serafimi al Nebadonului a fost educat de un corp de o mie de serafimi veniţi din Avalon; îngerii noştri au fost, ulterior, educaţi de proprii lor seniori. Melchizedekii joacă şi ei un mare rol în educaţia şi în instruirea tuturor îngerilor universului local - serafimi, heruvimi şi sanovimi. 38:5.1 (420.6) Seraphim spend their first millennium as noncommissioned observers on Salvington and its associated world schools. The second millennium is spent on the seraphic worlds of the Salvington circuit. Their central training school is now presided over by the first one hundred thousand Nebadon seraphim, and at their head is the original or first-born angel of this local universe. The first created group of Nebadon seraphim were trained by a corps of one thousand seraphim from Avalon; subsequently our angels have been taught by their own seniors. The Melchizedeks also have a large part in the education and training of all local universe angels—seraphim, cherubim, and sanobim.
38:5.2 (421.1) La sfârşitul perioadei lor de instruire pe lumile serafice ale Salvingtonului, serafimii sunt mobilizaţi în grupuri şi unităţi clasice de organizare a îngerilor şi sunt afectaţii uneia dintre constelaţii. Ei nu sunt încă desemnaţi ca spirite ocrotitoare, cu toate că sunt deja la curent cu fazele de preîmputernicire ale instruirii îngereşti. 38:5.2 (421.1) At the termination of this period of training on the seraphic worlds of Salvington, seraphim are mobilized in the conventional groups and units of the angelic organization and are assigned to some one of the constellations. They are not yet commissioned as ministering spirits, although they have well entered upon the precommissioned phases of angelic training.
38:5.3 (421.2) Serafimii încep ca spirite slujitoare care servesc ca observatori pe lumile evolutive mai puţin evoluate. După această experienţă, ei revin pe lumile asociate ale sediului constelaţiei lor de afectare pentru a-şi începe studiile superioare, şi mai ales pentru a se pregăti să servească într-un sistem local specific. Ca urmare a acestei educaţii generale, ei sunt promovaţi în serviciul unuia dintre sistemele locale. Serafimii noştri îşi încheie instruirea pe lumile arhitecturale asociate capitalei unui sistem al Nebadonului şi sunt desemnaţi ca spirite ocrotitoare ale timpului. 38:5.3 (421.2) Seraphim are initiated as ministering spirits by serving as observers on the lowest of the evolutionary worlds. After this experience they return to the associate worlds of the headquarters of the assigned constellation to begin their advanced studies and more definitely to prepare for service in some particular local system. Following this general education they are advanced to the service of some one of the local systems. On the architectural worlds associated with the capital of some Nebadon system our seraphim complete their training and are commissioned as ministering spirits of time.
38:5.4 (421.3) Odată împuterniciţi, serafimii pot fi trimişi în misiune, oriunde în Nebadon, şi chiar în Orvonton. Munca lor în univers nu are nici obstacole, nici limitări. Ei sunt strâns asociaţi creaţiilor materiale ale lumilor şi sunt întotdeauna în serviciul ordinelor inferioare de personalităţi spirituale, stabilind contactul dintre aceste fiinţe ale lumii spiritului şi muritorii tărâmurilor materiale. 38:5.4 (421.3) When once seraphim are commissioned, they may range all Nebadon, even Orvonton, on assignment. Their work in the universe is without bounds and limitations; they are closely associated with the material creatures of the worlds and are ever in the service of the lower orders of spiritual personalities, making contact between these beings of the spirit world and the mortals of the material realms.
6. Organizarea serafică ^top 6. Seraphic Organization ^top
38:6.1 (421.4) După al doilea mileniu de şedere în cartierul general serafic, serafimii sunt organizaţi sub comanda unui şef în grupuri de doisprezece (12 perechi, 24 de serafimi), şi doisprezece dintre aceste grupuri constituie o companie (144 perechi, 288 serafimi), care este comandată de un conducător. Doisprezece companii, sub ordinele unui comandant, constituie un batalion (1.728 de perechi sau 3.456 de serafimi), iar doisprezece batalioane, sub ordinele unui director, formează o unitate serafică (20.736 de cupluri sau 41.472 de indivizi). În sfârşit, douăsprezece unităţi supuse comandamentului unui supraveghetor constituie o legiune numărând 248.832 cupluri sau 497.664 indivizi. În grădina Getsemani, Isus a făcut aluzie la acestea, în noaptea în care a spus: „Chiar şi acum îi pot cere Tatălui meu şi el îmi va da de îndată mai mult de doisprezece legiuni de îngeri”. 38:6.1 (421.4) After the second millennium of sojourn at seraphic headquarters the seraphim are organized under chiefs into groups of twelve (12 pairs, 24 seraphim), and twelve such groups constitute a company (144 pairs, 288 seraphim), which is commanded by a leader. Twelve companies under a commander constitute a battalion (1,728 pairs or 3,456 seraphim), and twelve battalions under a director equal a seraphic unit (20,736 pairs or 41,472 individuals), while twelve units, subject to the command of a supervisor, constitute a legion numbering 248,832 pairs or 497,664 individuals. Jesus alluded to such a group of angels that night in the garden of Gethsemane when he said: “I can even now ask my Father, and he will presently give me more than twelve legions of angels.”
38:6.2 (421.5) O oştire numără doisprezece legiuni de îngeri şi conţine 2.985.984 cupluri sau 5.971.968 indivizi, şi doisprezece dintre aceste corpuri de oaste (35.831.808 cupluri sau 71.663.616 indivizi) constituie cea mai mare organizaţie operaţională de serafimi, o oştire îngerească. O oaste serafică este comandată de un arhanghel sau de o altă personalitate de statut coordonat, în timp ce oştirile îngereşti sunt conduse de Strălucitoarele Stele de Seară sau de alţi locotenenţi imediaţi ai lui Gabriel, iar Gabriel este „comandantul suprem al oştirilor cerului,” şeful executiv al suveranului Nebadonului, „Domnul Dumnezeu al oştirilor”. 38:6.2 (421.5) Twelve legions of angels comprise a host numbering 2,985,984 pairs or 5,971,968 individuals, and twelve such hosts (35,831,808 pairs or 71,663,616 individuals) make up the largest operating organization of seraphim, an angelic army. A seraphic host is commanded by an archangel or by some other personality of co-ordinate status, while the angelic armies are directed by the Brilliant Evening Stars or by other immediate lieutenants of Gabriel. And Gabriel is the “supreme commander of the armies of heaven,” the chief executive of the Sovereign of Nebadon, “the Lord God of hosts.”
38:6.3 (421.6) De la manifestarea lui Mihail pe Urantia, cu toate că ei servesc sub supravegherea directă a Spiritului Infinit, aşa cum este el personalizat pe Salvington, serafimii tuturor celorlalte ordine ale universului local au devenit supuşi suveranităţii Fiului Maestru. Chiar şi atunci când Mihail s-a născut în trup pe Urantia, un mesaj teledifuzat a fost trimis din supraunivers în întregul Nebadon pentru a proclama: „fie ca toţi îngerii să îl adore”. Îngerii tuturor categoriilor sunt supuşi suveranităţii sale; ei fac parte din grupul care a fost denumit „preaputernicii lui îngerii”. 38:6.3 (421.6) Though serving under the direct supervision of the Infinite Spirit as personalized on Salvington, since the bestowal of Michael on Urantia, seraphim and all other local universe orders have become subject to the sovereignty of the Master Son. Even when Michael was born of the flesh on Urantia, there issued the superuniverse broadcast to all Nebadon which proclaimed, “And let all the angels worship him.” All ranks of angels are subject to his sovereignty; they are a part of that group which has been denominated “his mighty angels.”
7. Heruvimii şi Sanovimii ^top 7. Cherubim and Sanobim ^top
38:7.1 (422.1) În toate înzestrările lor esenţiale, heruvimii şi sanovimii sunt asemănători cu serafimii. Ei au aceeaşi origine, însă nu întotdeauna acelaşi destin. Ei sunt nespus de inteligenţi, minunat de eficienţi, de o afecţiune mişcătoare, şi aproape umani. Ei reprezintă ordinul îngeresc cel mai umil, deci cu atât mai aproape ca paternitate de tipurile umane cele mai avansate ale lumilor evolutive. 38:7.1 (422.1) In all essential endowments cherubim and sanobim are similar to seraphim. They have the same origin but not always the same destiny. They are wonderfully intelligent, marvelously efficient, touchingly affectionate, and almost human. They are the lowest order of angels, hence all the nearer of kin to the more progressive types of human beings on the evolutionary worlds.
38:7.2 (422.2) Heruvimii şi sanovimii sunt prin natura lorasociaţi, fiind uniţi funcţional. Uniţi sunt personalităţi de energie pozitivă, ceilalţi de energie negativă. Deflectorul din dreapta sau îngerul încărcat pozitiv este heruvimul - personalitatea senior sau controlatoare. Deflectorul de stânga, sau îngerul încărcat negativ, este sanovimul - complementul fiinţei. Funcţiunile solitare ale fiecărui tip de înger sunt puternic limitate, şi de aceea ei servesc, de obicei, în perechi. Atunci când servesc independent de directorii lor serafici, ei depind mai mult ca niciodată de contactul lor reciproc şi funcţionează întotdeauna împreună. 38:7.2 (422.2) Cherubim and sanobim are inherently associated, functionally united. One is an energy positive personality; the other, energy negative. The right-hand deflector, or positively charged angel, is the cherubim—the senior or controlling personality. The left-hand deflector, or negatively charged angel, is the sanobim—the complement of being. Each type of angel is very limited in solitary function; hence they usually serve in pairs. When serving independently of their seraphic directors, they are more than ever dependent on mutual contact and always function together.
38:7.3 (422.3) Heruvimii şi sanovimii sunt ajutoarele fidele şi eficiente ale slujitorilor serafici, şi cele şapte ordine ale serafimilor au întotdeauna la dispoziţia lor pe aceşti asistenţi subordonaţi. Heruvimii şi sanovimii servesc vreme de mai multe epoci în această calitate, însă nu îi însoţesc pe serafimi în misiunile lor din afara frontierelor universului local. 38:7.3 (422.3) Cherubim and sanobim are the faithful and efficient aids of the seraphic ministers, and all seven orders of seraphim are provided with these subordinate assistants. Cherubim and sanobim serve for ages in these capacities, but they do not accompany seraphim on assignments beyond the confines of the local universe.
38:7.4 (422.4) Heruvimii şi sanovimii sunt lucrătorii spirituali de rutină pe lumile individuale ale sistemelor. În caz de urgenţă şi pentru misiuni nepersonale, ei pot servi în locul unui cuplu serafic, însă ei nu funcţionează niciodată, nici măcar temporar, ca îngeri însoţitori ai fiinţelor umane; această funcţiune este un privilegiu exclusiv al serafimilor. 38:7.4 (422.4) The cherubim and sanobim are the routine spirit workers on the individual worlds of the systems. On a nonpersonal assignment and in an emergency, they may serve in the place of a seraphic pair, but they never function, even temporarily, as attending angels to human beings; that is an exclusive seraphic privilege.
38:7.5 (422.5) Când sunt trimişi pe o planetă, heruvimii intră în cursurile locale de instruire, inclusiv cele în care se studiază obiceiurile şi limbile planetare. Spiritele slujitoare ale timpului sunt toate bilingve, ele vorbesc limba universului lor local de origine, precum şi pe aceea a suprauniversului lor natal. Studiind în şcolile tărâmurilor, ei învaţă alte limbi. Ca şi serafimii şi ca toate celelalte ordine de fiinţe spirituale, heruvimii şi sanovimii se străduiesc în continuu să seperfecţioneze. Doar fiinţe cum ar fi subordonaţii însărcinaţi să controleze puterea şi să orienteze energia sunt incapabile de progres. Toate creaturile înzestrate cu o voinţă de personalitate actuală sau potenţială caută noi dobândiri. 38:7.5 (422.5) When assigned to a planet, cherubim enter the local courses of training, including a study of planetary usages and languages. The ministering spirits of time are all bilingual, speaking the language of the local universe of their origin and that of their native superuniverse. By study in the schools of the realms they acquire additional tongues. Cherubim and sanobim, like seraphim and all other orders of spirit beings, are continuously engaged in efforts at self-improvement. Only such as the subordinate beings of power control and energy direction are incapable of progression; all creatures having actual or potential personality volition seek new achievements.
38:7.6 (422.6) Heruvimii şi sanovimii sunt prin natură foarte apropiaţi de nivelul morontial de existenţă, şi ei fac dovada unui maxim de eficacitate în munca de frontieră1 a domeniului fizic, a celui morontial şi a celui spiritual. Aceşti copii ai Spiritului-Mamă al universului local sunt caracterizaţi de prezenţa „fiecărei a patra creaturi” într-un mod foarte asemănătoare Servitorilor Havonei şi comisiilor de consiliere. Fiecare al patrulea heruvim şi fiecare al patrulea sanovim sunt aproape materiali; ei se apropie foarte net de nivelul morontial de existenţă. 38:7.6 (422.6) Cherubim and sanobim are by nature very near the morontia level of existence, and they prove to be most efficient in the borderland work of the physical, morontial, and spiritual domains. These children of the local universe Mother Spirit are characterized by “fourth creatures” much as are the Havona Servitals and the conciliating commissions. Every fourth cherubim and every fourth sanobim are quasi-material, very definitely resembling the morontia level of existence.
38:7.7 (422.7) Aceste creaturi de ordinul al patrulea îngeresc sunt de un mare ajutor pentru serafimi în fazele mai concrete ale activităţilor lor planetare şi universale. Aceşti heruvimi morontiali îndeplinesc, de asemenea, numeroase sarcini marginale indispensabile pe lumile morontiale de instruire, şi sunt angajaţi în mare număr în serviciul Însoţitorilor Morontiei. Pentru sferele morontiale ei reprezintă aproape tot atâta cât şi creaturilor mediene faţă de planetele evolutive. Pe lumile locuite, aceşti heruvimi morontiali lucrează frecvent în legătură cu creaturile mediene. Heruvimii şi creaturile mediene formează ordine de creaturi net separate; ei sunt de origine neasemănătoare, însă fac dovada unei mari similitudini de natură şi de funcţiuni. 38:7.7 (422.7) These angelic fourth creatures are of great assistance to the seraphim in the more literal phases of their universe and planetary activities. Such morontia cherubim also perform many indispensable borderline tasks on the morontia training worlds and are assigned to the service of the Morontia Companions in large numbers. They are to the morontia spheres about what the midway creatures are to the evolutionary planets. On the inhabited worlds these morontia cherubim frequently work in liaison with the midway creatures. Cherubim and midway creatures are distinctly separate orders of beings; they have dissimilar origins, but they disclose great similarity in nature and function.
8. Evoluţia Heruvimilor şi a Sanovimilor ^top 8. Evolution of Cherubim and Sanobim ^top
38:8.1 (423.1) Numeroase căi de serviciu progresiv sunt deschise heruvimilor şi sanovimilor pentru a ridica statutul lor, care poate fi elevat şi mai mult prin îmbrăţişarea Divinei Slujitoare. Există trei mari clase de heruvimi şi sanovimi în ceea ce priveşte potenţialul lor evolutiv: 38:8.1 (423.1) Numerous avenues of advancing service are open to cherubim and sanobim leading to an enhancement of status, which may be still further augmented by the embrace of the Divine Minister. There are three great classes of cherubim and sanobim with regard to evolutionary potential:
38:8.2 (423.2) 1. Candidaţii la Ascensiune. Aceste fiinţe sunt, prin natură, candidaţi la statutul serafic. Heruvimii şi sanovimii acestui ordin sunt străluciţi, cu toate că darurile lor naturale nu le egalează pe acelea ale serafimilor. Este, cu toate acestea, posibil să atingă, prin aplicaţie şi prin experienţă, statutul deplin al serafimilor. 38:8.2 (423.2) 1. Ascension Candidates. These beings are by nature candidates for seraphic status. Cherubim and sanobim of this order are brilliant, though not by inherent endowment equal to the seraphim; but by application and experience it is possible for them to attain full seraphic standing.
38:8.3 (423.3) 2. Heruvimii Fazei Mediene. Nu toţi heruvimii şi sanovimii posedă un potenţial de ascensiune egal. Heruvimii medieni sunt fiinţe ale creaţiilor îngereşti limitate în mod inerent. Cea mai mare parte dintre ei vor rămâne heruvimi şi sanovimi, cu toate că indivizii cei mai înzestraţi pot dobândi un serviciu serafic restrâns. 38:8.3 (423.3) 2. Mid-phase Cherubim. All cherubim and sanobim are not equal in ascension potential, and these are the inherently limited beings of the angelic creations. Most of them will remain cherubim and sanobim, although the more gifted individuals may achieve limited seraphic service.
38:8.4 (423.4) 3. Heruvimii Morontiali. Aceste creaturi „de ordinul patru” ale ordinelor îngereşti păstrează întotdeauna caracteristicile lor cvasimateriale. Ele vor continua în calitate de heruvimi şi sanovimi împreună cu o majoritate a fraţilor lor, ai fazei mediene, aşteptând factualizarea completă a Fiinţei Supreme. 38:8.4 (423.4) 3. Morontia Cherubim. These “fourth creatures” of the angelic orders always retain their quasi-material characteristics. They will continue on as cherubim and sanobim, together with a majority of their mid-phase brethren, pending the completed factualization of the Supreme Being.
38:8.5 (423.5) În timp ce al doilea şi al treilea grup sunt puţin limitate în potenţialul de creştere, candidaţii la ascensiune pot atinge înălţimile serviciului serafic universal. Numeroşi heruvimi mai experimentaţi ai primului grup sunt ataşaţi păzitorilor serafici ai destinului şi plasaţi astfel în linie directă, pentru a se ridica la statutul Învăţătorilor Lumilor Palat atunci când seniorii lor serafici îi vor abandona. Păzitorii destinului nu mai au heruvimi şi sanovimi pentru a-i ajuta atunci când elevii lor muritori au atins viaţa morontială. Şi când alte tipuri de serafimi evolutivi primesc autorizaţia de a pleca pe Salvington şi în Paradis, ei trebuie să îi abandoneze pe vechii lor subordonaţi atunci când ies în afara graniţelor Nebadonului. Aceşti heruvimi şi sanovimi astfel abandonaţi sunt în general deţinuţi de Spiritul-Mamă al Universului, ceea ce îi pune la nivelul unui Educator de Lumi casă pe scara statutului serafic. 38:8.5 (423.5) While the second and third groups are somewhat limited in growth potential, the ascension candidates may attain the heights of universal seraphic service. Many of the more experienced of these cherubim are attached to the seraphic guardians of destiny and are thus placed in direct line for advancement to the status of Mansion World Teachers when deserted by their seraphic seniors. Guardians of destiny do not have cherubim and sanobim as helpers when their mortal wards attain the morontia life. And when other types of evolutionary seraphim are granted clearance for Seraphington and Paradise, they must forsake their former subordinates when they pass out of the confines of Nebadon. Such deserted cherubim and sanobim are usually embraced by the Universe Mother Spirit, thus achieving a level equivalent to that of a Mansion World Teacher in the attainment of seraphic status.
38:8.6 (423.6) Heruvimii şi sanovimii reţinuţi o dată de Spiritul-Mamă servesc mult timp ca Învăţători ai Lumilor casă pe sferele morontiale, de la cea mai evoluată până la cea mai înaltă. Atunci când corpul lor reunit pe Salvington cuprinde prea muţi recruţi, Strălucitoarea Stea de Dimineaţă convoacă pe aceşti fideli servitori ai creaturilor timpului să apară în prezenţa sa. Ei depun jurământul de transformare a personalităţii, după care Spiritul-Mamă al Universului strânge din nou, în grupuri de câte şapte mii, pe aceşti heruvimi şi sanovimi seniori şi avansaţi. Ei ies atunci din acest al doilea grup ca serafimi calificaţi. De acum, plina şi deplina carieră a unui serafim, cu toate posibilităţile sale Paradisiace, este deschisă acestor heruvimi şi sanovimi născuţi a doua oară. Aceşti îngeri pot fi acordaţi unui muritor, ca păzitori ai destinului; dacă elevul lor muritor atinge supravieţuirea, ei devin eligibili pentru a fi promovaţi în Salvington şi în cele şapte cercuri de împlinire serafică, şi chiar şi pentru a intra în Paradis şi în Corpul Finalităţii. 38:8.6 (423.6) When, as Mansion World Teachers, the once-embraced cherubim and sanobim have long served on the morontia spheres, from the lowest to the highest, and when their corps on Salvington is overrecruited, the Bright and Morning Star summons these faithful servants of the creatures of time to appear in his presence. The oath of personality transformation is administered; and thereupon, in groups of seven thousand, these advanced and senior cherubim and sanobim are re-embraced by the Universe Mother Spirit. From this second embrace they emerge as full-fledged seraphim. Henceforth, the full and complete career of a seraphim, with all of its Paradise possibilities, is open to such reborn cherubim and sanobim. Such angels may be assigned as guardians of destiny to some mortal being, and if the mortal ward attains survival, then do they become eligible for advancement to Seraphington and the seven circles of seraphic attainment, even to Paradise and the Corps of the Finality.
9. Creaturile mediene ^top 9. The Midway Creatures ^top
38:9.1 (424.1) Creaturile mediene au o triplă clasificare: ele sunt clasate, pe drept cuvânt, ca Fiii ascendenţi ai lui Dumnezeu; ele sunt efectiv grupate cu ordinele de cetăţenie permanentă, fiind însă funcţional numărate cu spiritele ocrotitoare ale timpului, din cauza asocierii lor intime şi efective cu oştirile îngereşti în serviciul muritorilor de pe lumile individuale ale spaţiului. 38:9.1 (424.1) The midway creatures have a threefold classification: They are properly classified with the ascending Sons of God; they are factually grouped with the orders of permanent citizenship, while they are functionally reckoned with the ministering spirits of time because of their intimate and effective association with the angelic hosts in the work of serving mortal man on the individual worlds of space.
38:9.2 (424.2) Aceste creaturi unice apar pe majoritatea lumilor locuite şi au fost găsite întotdeauna pe planetele decimale, ca Urantia, pe care se fac experienţele vieţii. Medienii sunt de două tipuri - primari şi secundari - şi apar prin folosirea următoarelor tehnici: 38:9.2 (424.2) These unique creatures appear on the majority of the inhabited worlds and are always found on the decimal or life-experiment planets, such as Urantia. Midwayers are of two types—primary and secondary—and they appear by the following techniques:
38:9.3 (424.3) 1. Medianii Primari. Ei formează grupul cel mai spiritual şi un ordin aproape standardizat. Aceste fiinţe derivă uniform din muritorii ascendenţi modificaţi aparţinând statului major al Prinţilor Planetari. Numărul creaturilor mediene primare este întotdeauna de cincizeci de mii, şi nici o planetă care beneficiază de serviciul lor nu are mai mulţi. 38:9.3 (424.3) 1. Primary Midwayers, the more spiritual group, are a somewhat standardized order of beings who are uniformly derived from the modified ascendant-mortal staffs of the Planetary Princes. The number of primary midway creatures is always fifty thousand, and no planet enjoying their ministry has a larger group.
38:9.4 (424.4) 2. Medianii Secundari. Ei formează grupul cel mai material al acestor creaturi, iar numărul lor variază considerabil pe diferitele lumi, cu toate că media este apropiată de cincizeci de mii. Ei derivă, pe căi diverse, din înnobilatorii lor biologici planetari, Adamii şi Evele, sau din descendenţa lor imediată. Există nu mai puţin de optzeci de tehnici pentru producerea medienilor secundari pe lumile evolutive ale spaţiului. Modul lor de origine pe Urantia a fost neobişnuit şi extraordinar. 38:9.4 (424.4) 2. Secondary Midwayers, the more material group of these creatures, vary greatly in numbers on the different worlds, though the average is around fifty thousand. They are variously derived from the planetary biologic uplifters, the Adams and Eves, or from their immediate progeny. There are no less than twenty-four diverse techniques involved in the production of these secondary midway creatures on the evolutionary worlds of space. The mode of origin for this group on Urantia was unusual and extraordinary.
38:9.5 (424.5) Nici unul dintre aceste două grupuri nu provine dintr-un accident al evoluţiei. Ambele sunt elemente esenţiale în planurile predeterminate ale arhitecţilor universului. Apariţia lor la momentul oportun pe lumile în evoluţie concordă cu proiectele originare ale planurilor de dezvoltare ale Purtătorilor Vieţii supraveghetori. 38:9.5 (424.5) Neither of these groups is an evolutionary accident; both are essential features in the predetermined plans of the universe architects, and their appearance on the evolving worlds at the opportune juncture is in accordance with the original designs and developmental plans of the supervising Life Carriers.
38:9.6 (424.6) Medienii primari primesc energia lor intelectuală şi spirituală prin tehnica îngerească, iar statutul lor intelectual este uniform. Cele şapte spirite mentale adjutante nu intră în contact cu ei. Doar al şaselea şi al şaptelea, spiritul adoraţiei şi spiritul înţelepciunii, pot veni în ajutorul grupului secundar. 38:9.6 (424.6) Primary midwayers are energized intellectually and spiritually by the angelic technique and are uniform in intellectual status. The seven adjutant mind-spirits make no contact with them; and only the sixth and the seventh, the spirit of worship and the spirit of wisdom, are able to minister to the secondary group.
38:9.7 (424.7) Medienii secundari primesc energia lor fizică prin tehnica adamică şi sunt spiritual încircuitaţi prin tehnica serafică. Ei sunt înzestraţi intelectual cu tipul minţii de tranziţie morontială. Ei se împart din punct de vedere fizic în patru tipuri, spiritual în şapte ordine, şi intelectual în douăsprezece nivele, în funcţie de sensibilitatea lor la slujitorul comun al ultimelor două spirite adjutante şi la mintea morontială. Aceste variante determină diferenţele lor de activitate şi de afectare planetară. 38:9.7 (424.7) Secondary midwayers are physically energized by the Adamic technique, spiritually encircuited by the seraphic, and intellectually endowed with the morontia transition type of mind. They are divided into four physical types, seven orders spiritually, and twelve levels of intellectual response to the joint ministry of the last two adjutant spirits and the morontia mind. These diversities determine their differential of activity and of planetary assignment.
38:9.8 (424.8) Medienii principali seamănă mai mult cu îngerii decât cu muritorii; cei secundarii sunt mult mai asemănători fiinţelor umane. Fiecare din ei face un serviciu nepreţuit celuilalt în executarea multiplelor lor însărcinări planetare. Slujitorii primari pot stabili o legătură cooperativă atât cu controlorii energiei morontiale şi spirituale, cât şi cu agenţii care pun în circuit mintea. Grupul secundar nu poate stabili relaţii de muncă numai cu controlorii fizici şi cu manipulatorii circuitelor materiale. Însă din moment ce fiecare grup de medieni poate stabili un sincronism perfect de contact unul cu celălalt, ele pot practic utiliza, amândouă, totalitatea gamei de energii, mergând de la puterea fizică brută a lumilor materiale, trecând prin fazele de tranziţie ale energiei universale şi până la forţele superioare ale realităţii spiritului tărâmurilor celeste. 38:9.8 (424.8) Primary midwayers resemble angels more than mortals; the secondary orders are much more like human beings. Each renders invaluable assistance to the other in the execution of their manifold planetary assignments. The primary ministers can achieve liaison co-operation with both morontia- and spirit-energy controllers and mind circuiters. The secondary group can establish working connections only with the physical controllers and the material-circuit manipulators. But since each order of midwayer can establish perfect synchrony of contact with the other, either group is thereby able to achieve practical utilization of the entire energy gamut extending from the gross physical power of the material worlds up through the transition phases of universe energies to the higher spirit-reality forces of the celestial realms.
38:9.9 (425.1) Vidul dintre lumea materială şi lumea spirituală este acoperit perfect de seria de asocieri: om muritor, median secundar, median primar, heruvim morontial, heruvim de fază intermediară şi serafim. În experienţa personală a unui muritor individual este neîndoielnic că aceste patru nivele sunt mai mult sau mai puţin unificate de Ajustorul divin al Gândirii, care le dă o semnificaţie personală prin acţiunile sale neobservate şi misterioase. 38:9.9 (425.1) The gap between the material and spiritual worlds is perfectly bridged by the serial association of mortal man, secondary midwayer, primary midwayer, morontia cherubim, mid-phase cherubim, and seraphim. In the personal experience of an individual mortal these diverse levels are undoubtedly more or less unified and made personally meaningful by the unobserved and mysterious operations of the divine Thought Adjuster.
38:9.10 (425.2) Pe lumile normale, medienii primari menţin serviciul lor în calitate de corpuri de învăţătură şi gazde celeste din partea Prinţului Planetar, în timp ce slujitorii secundari continuă cooperarea lor cu regimul adamic pentru a face să avanseze cauza civilizaţiei planetare progresive. Atunci când Prinţul Planetar face o greşeală, iar Fiii Materiali eşuează, cum a fost cazul pe Urantia, creaturile mediene devin pupilii Suveranului de Sistem şi servesc sub conducerea custodelui în funcţie al planetei. Însă nu mai există decât alte trei alte în sistemul Sataniei în care aceste fiinţe operează într-un singur grup sub un comandament unificat, aşa cum o fac slujitorii mediani uniţi ai Urantiei. 38:9.10 (425.2) On normal worlds the primary midwayers maintain their service as the intelligence corps and as celestial entertainers in behalf of the Planetary Prince, while the secondary ministers continue their co-operation with the Adamic regime of furthering the cause of progressive planetary civilization. In case of the defection of the Planetary Prince and the failure of the Material Son, as occurred on Urantia, the midway creatures become the wards of the System Sovereign and serve under the directing guidance of the acting custodian of the planet. But on only three other worlds in Satania do these beings function as one group under unified leadership as do the united midway ministers of Urantia.
38:9.11 (425.3) Pentru medieni, atât pentru cei primari, cât şi pentru cei secundari, munca planetară este variată şi diversificată pe numeroasele lumi individuale ale unui univers, însă pe planetele normale şi medii activităţile lor sunt foarte diferite de îndatoririle care ocupă timpul lor pe sfere izolate cum este Urantia. 38:9.11 (425.3) The planetary work of both primary and secondary midwayers is varied and diverse on the numerous individual worlds of a universe, but on the normal and average planets their activities are very different from the duties which occupy their time on isolated spheres, such as Urantia.
38:9.12 (425.4) Medianii primari sunt istoricii planetei care, de la sosirea Prinţului Planetar până la era în care lumina şi viaţa sunt statornicite, formulează procesiunile şi elaborează descrierile istoriei planetare pentru reprezentaţiile planetelor pe lumile-sediu sistemice. 38:9.12 (425.4) The primary midwayers are the planetary historians who, from the time of the arrival of the Planetary Prince to the age of settled light and life, formulate the pageants and design the portrayals of planetary history for the exhibits of the planets on the system headquarters worlds.
38:9.13 (425.5) Medienii rămân timp de lungi perioade pe o lume locuită, însă, dacă sunt fideli misiunii lor, serviciile lor de-a lungul epocilor în menţinerea suveranitatea Fiului Creator vor sfârşi foarte sigur prin a fi recunoscute; ei vor primi răsplata care le este datorată pentru slujirea lor plină de răbdare pe lângă muritorii materiali, pe lumea lor a timpului şi a spaţiului. Mai devreme sau mai târziu, toate creaturile mediene acreditate vor fi înrolate în rândurile Fiilor ascendenţi ai lui Dumnezeu, şi angajate cum se cuvine în lunga aventură de ascensiune a Paradisului, în compania aceloraşi muritori de origine animală, fraţii lor pământeni pe care i-au păzit cu atâta patimă şi i-au servit cu atâta eficacitate pe parcursul lungii lor şederi planetare. 38:9.13 (425.5) Midwayers remain for long periods on an inhabited world, but if faithful to their trust, they will eventually and most certainly be recognized for their agelong service in maintaining the sovereignty of the Creator Son; they will be duly rewarded for their patient ministry to the material mortals on their world of time and space. Sooner or later all accredited midway creatures will be mustered into the ranks of the ascending Sons of God and will be duly initiated into the long adventure of the Paradise ascent in company with those very mortals of animal origin, their earth brethren, whom they so jealously guarded and so effectively served during the long planetary sojourn.
38:9.14 (425.6) [Prezentat de un Melchizedek acţionând la cererea Şefului Oştirilor Serafice ale Nebadonului.] 38:9.14 (425.6) [Presented by a Melchizedek acting by request of the Chief of the Seraphic Hosts of Nebadon.]