Capitolul 35 Paper 35
Fiii lui Dumnezeu ai universului local The Local Universe Sons of God
35:0.1 (384.1) FIII lui Dumnezeu prezentaţi anterior au avut o origine paradisiacă. Ei sunt descendenţii Guvernaorilor divini ai domeniilor universale. Fiii Creatori aparţin primului ordin de filiaţie al Paradisului şi nu există decât unul singur în Nebadon, Mihail, tatăl şi suveranul universului. În ceea ce priveşte Avonalii sau Fiii Magistrali, al doilea ordin de filiaţie al Paradisului, Nebadonul are cota sa parte completă de 1.062., iar aceşti „Crişti minori” sunt la fel de eficienţi şi atotputernici în manifestările lor planetare ca şi Fiul Creator şi Maestru pe Urantia. Fiinţele de al treilea ordin, fiind provenite din Trinitate, nu sunt înregistrate într-un univers local, însă socotesc că există în Nebadon între cincisprezece şi douăzeci de mii de Fii Învăţători ai Trinităţii, în afară de 9.642 de asistenţi trinitizaţi de creaturi care sunt înregistraţi. Aceşti Daynali ai Paradisului nu sunt nici magistrali, nici administratori, ci sunt supraînvăţători. 35:0.1 (384.1) THE Sons of God previously introduced have had a Paradise origin. They are the offspring of the divine Rulers of the universal domains. Of the first Paradise order of sonship, the Creator Sons, there is in Nebadon only one, Michael, the universe father and sovereign. Of the second order of Paradise sonship, the Avonal or Magisterial Sons, Nebadon has its full quota—1,062. And these “lesser Christs” are just as effective and all-powerful in their planetary bestowals as was the Creator and Master Son on Urantia. The third order, being of Trinity origin, do not register in a local universe, but I estimate there are in Nebadon between fifteen and twenty thousand Trinity Teacher Sons exclusive of 9,642 creature-trinitized assistants of record. These Paradise Daynals are neither magistrates nor administrators; they are superteachers.
35:0.2 (384.2) Tipurile de Fii pe care le vom studia îşi au originea în universul local. Ei sunt descendenţii unui Fiu Creator al Paradisului în diverse asocieri cu complementul său, Spiritul-Mamă al Universului. Următoarele ordine de filiaţie al universului local îşi găsesc loc în prezenta expunere: 35:0.2 (384.2) The types of Sons about to be considered are of local universe origin; they are the offspring of a Paradise Creator Son in varied association with the complemental Universe Mother Spirit. The following orders of local universe sonship find mention in these narratives:
35:0.3 (384.3) 1. Fiii Melchizedeki. 35:0.3 (384.3) 1. Melchizedek Sons.
35:0.4 (384.4) 2. Fiii Vorondadeki. 35:0.4 (384.4) 2. Vorondadek Sons.
35:0.5 (384.5) 3. Fiii Lanonandeki. 35:0.5 (384.5) 3. Lanonandek Sons.
35:0.6 (384.6) 4. Fiii Purtători de Viaţă. 35:0.6 (384.6) 4. Life Carrier Sons.
35:0.7 (384.7) Deitatea Trinitară a Paradisului funcţionează pentru crearea a trei ordine de filiaţie: Mihailii, Avonalii şi Daynalii. Deitatea Duală a universului local, Fiul şi Spiritul, funcţionează, de asemenea, pentru crearea a trei ordine elevate de Fii: Melchizedekii, Vorondadekii şi Lanondadekii, şi, după ce au împlinit această triplă expresie, ea colaborează cu nivelul următor al Dumnezeului Septuplu pentru a produce ordinul multilateral al Purtătorilor Vieţii. Aceste fiinţe sunt clasificate cu Fiii descinzând din Dumnezeu, însă reprezintă o formă unică şi originală al vieţii în univers. Întregul capitol următor va fi consacrat studiului lor. 35:0.7 (384.7) Triune Paradise Deity functions for the creation of three orders of sonship: the Michaels, the Avonals, and the Daynals. Dual Deity in the local universe, the Son and the Spirit, also functions in the creation of three high orders of Sons: the Melchizedeks, the Vorondadeks, and the Lanonandeks; and having achieved this threefold expression, they collaborate with the next level of God the Sevenfold in the production of the versatile order of Life Carriers. These beings are classified with the descending Sons of God, but they are a unique and original form of universe life. Their consideration will occupy the whole of the next paper.
1. Tatăl Melchizedek ^top 1. The Father Melchizedek ^top
35:1.1 (384.8) După aducerea în existenţă a fiinţelor de ajutor personal, cum ar fi Strălucitoarea Stea de Dimineaţă şi alte personalităţi administrative, în acord cu ţelul divin şi cu planurile creative ale unui univers dat, se produce o nouă formă de uniune creativă între Fiul Creator şi Spiritul Creativ, Fiica Spirtului Infinit din universul local. Personalitatea provenită din asociere creativă este Melchizedekul original - Tatăl Melchizedek - fiinţă unică, şi care colaborează ulterior cu Fiul Creator şi cu Spiritul Creativ pentru a aduce la existenţă întregul grup care poartă acest nume. 35:1.1 (384.8) After bringing into existence the beings of personal aid, such as the Bright and Morning Star and other administrative personalities, in accordance with the divine purpose and creative plans of a given universe, there occurs a new form of creative union between the Creator Son and the Creative Spirit, the local universe Daughter of the Infinite Spirit. The personality offspring resulting from this creative partnership is the original Melchizedek—the Father Melchizedek—that unique being who subsequently collaborates with the Creator Son and the Creative Spirit to bring into existence the entire group of that name.
35:1.2 (385.1) În universul Nebadonului, Tatăl Melchizedek acţionează ca prim asociat executiv al Strălucitoarei Stele de Dimineaţă. Gabriel se ocupă mai degrabă de politica universului, iar Melchizedek de metodele practice de urmat. Gabriel prezidează comisiile şi corpurile consultative reunite special, extraordinar sau în caz de urgenţă. Gabriel şi Tatăl Melchizedek nu părăsesc niciodată Salvingtonul în acelaşi timp, deoarece în absenţa lui Gabriel, Tatăl Melchizedek funcţionează ca şef executiv al Nebadonului. 35:1.2 (385.1) In the universe of Nebadon the Father Melchizedek acts as the first executive associate of the Bright and Morning Star. Gabriel is occupied more with universe policies, Melchizedek with practical procedures. Gabriel presides over the regularly constituted tribunals and councils of Nebadon, Melchizedek over the special, extraordinary, and emergency commissions and advisory bodies. Gabriel and the Father Melchizedek are never away from Salvington at the same time, for in Gabriel’s absence the Father Melchizedek functions as the chief executive of Nebadon.
35:1.3 (385.2) Melchizedekii universului nostru au fost toţi creaţi pe parcursul unui mileniu al timpului standard de către Fiul Creator şi Spiritul Creativ în legătură cu Tatăl Melchizedek. Fiind un ordin de filiaţie în care unul dintre proprii lor membrii a funcţionat ca un creator coordonat, Melchizedekii sunt parţial de origine autonomă în constituţia lor şi, în consecinţă, candidaţi pentru a realiza un tip celest de guvern autonom. Ei îşi aleg periodic şeful lor administrativ pe un termen de şapte ani din timpul standard şi funcţionând, de altfel, ca un ordin care se autoconduce, cu toate că Melchizedekul originar exercită anumite prerogative inerente co-paternităţii sale. Din timp în timp, acest Tată Melchizedek desemnează anumiţi indivizi din ordinul său pentru a funcţiona ca Purtători ai Vieţii speciali pe lângă lumi midsonite, un tip de planete locuite care nu au fost revelate până acum pe Urantia. 35:1.3 (385.2) The Melchizedeks of our universe were all created within one millennial period of standard time by the Creator Son and the Creative Spirit in liaison with the Father Melchizedek. Being an order of sonship wherein one of their own number functioned as co-ordinate creator, Melchizedeks are in constitution partly of self-origin and therefore candidates for the realization of a supernal type of self-government. They periodically elect their own administrative chief for a term of seven years of standard time and otherwise function as a self-regulating order, though the original Melchizedek does exercise certain inherent coparental prerogatives. From time to time this Father Melchizedek designates certain individuals of his order to function as special Life Carriers to the midsonite worlds, a type of inhabited planet not heretofore revealed on Urantia.
35:1.4 (385.3) Melchizedekii nu operează mult în afara universului local, decât atunci când sunt chemaţi ca martori în chestiunile în curs, în faţa tribunalelor suprauniversurilor, şi când sunt desemnaţi, aşa cum se întâmplă uneori, ca ambasadori speciali reprezentând un univers pe lângă un altul, în interiorul aceluiaşi supraunivers. Melchizedekul originar, sau primul născut din fiecare univers, este întotdeauna liber de a merge în universurile vecine sau în Paradis în misiuni care au de a face cu interesele şi cu îndatoririle ordinului său. 35:1.4 (385.3) The Melchizedeks do not function extensively outside the local universe except when they are called as witnesses in matters pending before the tribunals of the superuniverse, and when designated special ambassadors, as they sometimes are, representing one universe to another in the same superuniverse. The original or first-born Melchizedek of each universe is always at liberty to journey to the neighboring universes or to Paradise on missions having to do with the interests and duties of his order.
2. Fiii melchitedeki ^top 2. The Melchizedek Sons ^top
35:2.1 (385.4) Melchizedekii sunt primul ordin de Fii divini care se apropie suficient de mult de viaţa creaturilor inferioare pentru a putea funcţiona direct în serviciul de înălţare a muritorilor şi pentru a servi rasele evolutive fără necesitatea recurgerii la încarnare. Aceşti fii se găsesc, prin natura lor, la mijlocul marii scări descendente a personalităţilor, originea lor plasându-i aproape exact la jumătatea distanţei dintre divinitatea cea mai înaltă şi creaturile volitive înzestrate cu viaţa cea mai umilă. Ei devin astfel intermediarii naturali dintre nivelele superioare şi divine de existenţă vie şi formele de viaţă inferioare, sau chiar materiale de pe lumile evolutive. Ordinele serafice, îngerii, sunt încântaţi să lucreze cu Melchizedekii; în realitate, toate formele de viaţă inteligentă găsesc în aceşti Fii prieteni înţelegători, instructori compătimitori şi consilieri chibzuiţi. 35:2.1 (385.4) The Melchizedeks are the first order of divine Sons to approach sufficiently near the lower creature life to be able to function directly in the ministry of mortal uplift, to serve the evolutionary races without the necessity of incarnation. These Sons are naturally at the mid-point of the great personality descent, by origin being just about midway between the highest Divinity and the lowest creature life of will endowment. They thus become the natural intermediaries between the higher and divine levels of living existence and the lower, even the material, forms of life on the evolutionary worlds. The seraphic orders, the angels, delight to work with the Melchizedeks; in fact, all forms of intelligent life find in these Sons understanding friends, sympathetic teachers, and wise counselors.
35:2.2 (385.5) Melchizedekii formează un ordin care se autoguvernează. La acest grup unic noi întâlnim prima încercare de autodeterminare din partea unor fiinţe ale universului local şi observăm tipul cel mai elevat de guvernare autonomă. Aceşti Fii îşi organizează propriul lor mecanism de administrare pentru propriul lor grup şi propriul lor cămin planetar, cât şi pentru cele şase sfere asociate şi lumile lor tributare. Şi trebuie consemnat că ei nu au abuzat niciodată de prerogativele lor. Nici măcar odată în tot suprauniversul Orvontonului, aceşti Fii Melchizedeci nu au trădat încrederea pusă în ei. Ei sunt speranţa tuturor grupurilor universurilor care aspiră la autoguvernare. Ei sunt modelul originar şi învăţătorii autoguvernării pentru toate sferele Nebadonului. Toate ordinele de fiinţe inteligente, de la cele superioare până la cele inferioare, sunt unanime în omagiile lor aduse guvernelor Melchizedekilor. 35:2.2 (385.5) The Melchizedeks are a self-governing order. With this unique group we encounter the first attempt at self-determination on the part of local universe beings and observe the highest type of true self-government. These Sons organize their own machinery for their group and home-planet administration, as well as that for the six associated spheres and their tributary worlds. And it should be recorded that they have never abused their prerogatives; not once throughout all the superuniverse of Orvonton have these Melchizedek Sons ever betrayed their trust. They are the hope of every universe group which aspires to self-government; they are the pattern and the teachers of self-government to all the spheres of Nebadon. All orders of intelligent beings, superiors from above and subordinates from below, are wholehearted in their praise of the government of the Melchizedeks.
35:2.3 (386.1) Ordinul de filiaţie al Melchizedekilor ocupă poziţia fiului cel mare dintr-o mare familie şi îşi asumă responsabilităţile acestuia. Cea mai mare parte a muncii lor este regulată şi într-o oarecare măsură de rutină, însă o mare parte din ea este voluntară şi ei şi-o impun în întregime. Majoritatea adunărilor speciale care se reunesc din timp în timp pe Salvington sunt convocate la iniţiativa Melchizedekilor. Din proprie iniţiativă, aceşti Fii patrulează universul lor natal. Ei menţin o organizaţie autonomă consacrată informării universale şi fac Fiului Creator rapoarte periodice independente de toate informaţiilor care ajung sus în sediul universului prin agenţiile regulate ale administrării obişnuite a tărâmului. Ei sunt prin natura lor observatori imparţiali. Ei se bucură de deplina încredere a tuturor claselor de fiinţe inteligente. 35:2.3 (386.1) The Melchizedek order of sonship occupies the position, and assumes the responsibility, of the eldest son in a large family. Most of their work is regular and somewhat routine, but much of it is voluntary and altogether self-imposed. A majority of the special assemblies which, from time to time, convene on Salvington are called on motion of the Melchizedeks. On their own initiative these Sons patrol their native universe. They maintain an autonomous organization devoted to universe intelligence, making periodical reports to the Creator Son independent of all information coming up to universe headquarters through the regular agencies concerned with the routine administration of the realm. They are by nature unprejudiced observers; they have the full confidence of all classes of intelligent beings.
35:2.4 (386.2) Melchizedekii operează ca tribunale de revizie mobile şi consultative. Aceşti Fii ai universului merg pe lumi în mici grupuri, pentru a servi acolo în calitate de comisii consultative, pentru a primi depoziţii, a primi sugestii şi pentru a acţiona în calitate de consilieri, ajutând astfel să se depăşească dificultăţile majore şi să se aplaneze diferendele serioase care se ivesc din timp în timp în treburile domeniilor evolutive. 35:2.4 (386.2) The Melchizedeks function as mobile and advisory review courts of the realms; these universe Sons go in small groups to the worlds to serve as advisory commissions, to take depositions, to receive suggestions, and to act as counselors, thus helping to compose the major difficulties and settle the serious differences which arise from time to time in the affairs of the evolutionary domains.
35:2.5 (386.3) Aceşti Fii ai unui univers sunt principalii ajutori ai Strălucitoarei Stele de Dimineaţă în executarea ordinelor Fiului Creator. Atunci când un Melchizedek merge în numele lui Gabriel pe o lume îndepărtată el poate, în vederea acestei misiuni specifice, să fie delegat în numele celui care îl trimite; în acest caz, el va apărea pe planeta respectivă cu deplina autoritate a Strălucitoarei Stele de Dimineaţă. Acesta este adevărat mai ales pentru sferele pe care un Fiu superior nu a apărut încă sub înfăţişarea creaturilor tărâmului. 35:2.5 (386.3) These eldest Sons of a universe are the chief aids of the Bright and Morning Star in carrying out the mandates of the Creator Son. When a Melchizedek goes to a remote world in the name of Gabriel, he may, for the purposes of that particular mission, be deputized in the name of the sender and in that event will appear on the planet of assignment with the full authority of the Bright and Morning Star. Especially is this true on those spheres where a higher Son has not yet appeared in the likeness of the creatures of the realm.
35:2.6 (386.4) Când un Fiu Creator intră în cariera de manifestare pe o lume evolutivă, el merge singur; însă atunci când unul dintre fraţii săi din Paradis, un Fiu Avonal, se manifestă, pentru a fi susţinut el este însoţit de Melchizedeki, în număr de doisprezece, care contribuie atât de eficient la succesul misiunii de manifestare. Ei susţin, de asemenea, pe Avonalii Paradisiaci în misiunile lor magistrale pe lumile locuite; pe parcursul acestor misiuni, Melchizedekii sunt vizibili ochilor muritorilor dacă Fiul Avonal se manifestă, de asemenea, în felul acesta. 35:2.6 (386.4) When a Creator Son enters upon the bestowal career on an evolutionary world, he goes alone; but when one of his Paradise brothers, an Avonal Son, enters upon a bestowal, he is accompanied by the Melchizedek supporters, twelve in number, who so efficiently contribute to the success of the bestowal mission. They also support the Paradise Avonals on magisterial missions to the inhabited worlds, and in these assignments the Melchizedeks are visible to mortal eyes if the Avonal Son is also thus manifest.
35:2.7 (386.5) Nu există aspecte ale nevoilor spirituale planetare la care ei să nu răspundă. Ei sunt învăţătorii care aduc atât de adesea lumi întregi de viaţă evoluată la recunoaşterea deplină şi definitivă a Fiului Creator şi a Tatălui său din Paradis. 35:2.7 (386.5) There is no phase of planetary spiritual need to which they do not minister. They are the teachers who so often win whole worlds of advanced life to the final and full recognition of the Creator Son and his Paradise Father.
35:2.8 (386.6) Înţelepciunea Melchizedekilor este aproape perfectă, însă judecata lor nu este infailibilă. Uneori, când au fost detaşaţi şi izolaţi în misiuni planetare, ei s-au înşelat în privinţa unor probleme minore; altfel spus, ei au ales să facă anumite lucruri pe care superiorii lor nu le-au aprobat ulterior. O astfel de eroare de judecată descalifică temporar un Melchizedek, până când el merge pe Salvington şi, pe parcursul unei audienţe cu Fiul Creator, el primeşte instrucţiunile care îl vor elibera de dizarmonia care a cauzat un dezacord cu tovarăşii săi, iar după repausul de corecţie, el se reintegrează în serviciul său în ziua a treia. Aceste probleme de adaptare minore în funcţiunea Melchizedekilor s-au produs rar în Nebadon. 35:2.8 (386.6) The Melchizedeks are well-nigh perfect in wisdom, but they are not infallible in judgment. When detached and alone on planetary missions, they have sometimes erred in minor matters, that is, they have elected to do certain things which their supervisors did not subsequently approve. Such an error of judgment temporarily disqualifies a Melchizedek until he goes to Salvington and, in audience with the Creator Son, receives that instruction which effectually purges him of the disharmony which caused disagreement with his fellows; and then, following the correctional rest, reinstatement to service ensues on the third day. But these minor misadaptations in Melchizedek function have rarely occurred in Nebadon.
35:2.9 (387.1) Aceşti Fii nu formează un ordin în creştere; numărul lor este staţionar, cu toate că diferă în fiecare univers local. Numărul Melchizedekilor înregistraţi pe planeta-sediu a Nebadonului depăşeşte zece milioane. 35:2.9 (387.1) These Sons are not an increasing order; their number is stationary, although varying in each local universe. The number of Melchizedeks of record on their headquarters planet in Nebadon is upward of ten million.
3. Lumile Melchizedekilor ^top 3. The Melchizedek Worlds ^top
35:3.1 (387.2) Melchizedekii ocupă o lume care le este proprie, în apropiere de Salvington, lumea-sediu a universului. Această sferă, numită Melchizedek, este lumea-călăuză a circuitului salvingtonian da şaptezeci de sfere primare, dintre care fiecare este înconjurată de şase sfere tributare consacrate unor activităţi specializate. Aceste sfere minunate - 70 primare şi 420 tributare - sunt adesea numite Universitatea Melchizedek. Muritorii ascendenţi din toate constelaţiile Nebadonului trec la instruire pe fiecare dintre aceste 490 lumi, pentru a dobândi statutul lor rezidenţial pe Salvington. Însă educaţia ascendenţilor nu este decât o fază a multiplelor activităţi care au loc pe mulţimea de sfere arhitecturale ale Salvingtonului. 35:3.1 (387.2) The Melchizedeks occupy a world of their own near Salvington, the universe headquarters. This sphere, by name Melchizedek, is the pilot world of the Salvington circuit of seventy primary spheres, each of which is encircled by six tributary spheres devoted to specialized activities. These marvelous spheres—seventy primaries and 420 tributaries—are often spoken of as the Melchizedek University. Ascending mortals from all the constellations of Nebadon pass through training on all 490 worlds in the acquirement of residential status on Salvington. But the education of ascenders is only one phase of the manifold activities taking place on the Salvington cluster of architectural spheres.
35:3.2 (387.3) Cele 490 de sfere ale circuitului Salvingtonului sunt împărţite în zece grupuri, fiecare conţinând câte şapte sfere primare şi câte patruzeci şi două tributare. Fiecare dintre aceste grupuri este plasat sub supravegherea generală a unuia dintre ordinele majore de viaţă universală. Primul grup, conţinând lumea-călăuză şi cele şase sfere care urmează în procesiunea planetară încercuitoare este supravegheat de Melchizedeki. Aceste lumi ale Melchizedekilor sunt următoarele: 35:3.2 (387.3) The 490 spheres of the Salvington circuit are divided into ten groups, each containing seven primary and forty-two tributary spheres. Each of these groups is under the general supervision of some one of the major orders of universe life. The first group, embracing the pilot world and the next six primary spheres in the encircling planetary procession, is under the supervision of the Melchizedeks. These Melchizedek worlds are:
35:3.3 (387.4) 1. Lumea-călăuză - lumea lăcaş a Fiilor Melchizedeki. 35:3.3 (387.4) 1. The pilot world—the home world of the Melchizedek Sons.
35:3.4 (387.5) 2. Lumea şcolilor de viaţă fizică şi a laboratoarelor de energii vii. 35:3.4 (387.5) 2. The world of the physical-life schools and the laboratories of living energies.
35:3.5 (387.6) 3. Lumea vieţii morontiale. 35:3.5 (387.6) 3. The world of morontia life.
35:3.6 (387.7) 4. Sfera vieţii spirituale iniţiale. 35:3.6 (387.7) 4. The sphere of initial spirit life.
35:3.7 (387.8) 5. Lumea vieţii semispirituale. 35:3.7 (387.8) 5. The world of mid-spirit life.
35:3.8 (387.9) 6. Sfera vieţii spirituale progresive. 35:3.8 (387.9) 6. The sphere of advancing spirit life.
35:3.9 (387.10) 7. Domeniul realizării de sine coordonat şi suprem. 35:3.9 (387.10) 7. The domain of co-ordinate and supreme self-realization.
35:3.10 (387.11) Cele şase lumi tributare ale fiecăreia dintre aceste sfere Melchizedek sunt consacrate unor activităţi care ţin de munca sferelor primare asociate. 35:3.10 (387.11) The six tributary worlds of each of these Melchizedek spheres are devoted to activities germane to the work of the associated primary sphere.
35:3.11 (387.12) Lumea-călăuză, sfera Melchizedek, este terenul de reuniune comun tuturor fiinţelor care se ocupă de educaţia şi de spiritualizarea muritorilor ascendenţi ai timpului şi spaţiului. Pentru un ascender, această lume este probabil locul cel mai interesant al întregului Nebadon. Toţi muritorii evolutivi care şi-au desăvârşit pregătirea lor pe constelaţii sunt destinaţi să aterizeze pe Melchizedek, unde sunt iniţiaţi în regimul disciplinei şi al progresului spiritual al sistemului educativ al Salvingtonului. Şi voi nu veţi uita niciodată reacţiile primei voastre zi de viaţă pe această lume unică, nici chiar după ce aţi atins destinaţia voastră în Paradis. 35:3.11 (387.12) The pilot world, the sphere Melchizedek, is the common meeting ground for all beings who are engaged in educating and spiritualizing the ascending mortals of time and space. To an ascender this world is probably the most interesting place in all Nebadon. All evolutionary mortals who graduate from their constellation training are destined to land on Melchizedek, where they are initiated into the regime of the disciplines and spirit progression of the Salvington educational system. And never will you forget your reactions to the first day of life on this unique world, not even after you have reached your Paradise destination.
35:3.12 (387.13) Muritorii ascendenţi continuă să locuiască permanent pe lumea Melchizedek în timp ce îşi urmează pregătirea pe cele şase sfere încercuitoare ale educaţiei specializate, iar această metodă este aplicată pe parcursul întregii şederi pe cele şaptezeci de lumi culturale, sferele primare ale circuitului Salvingtonului. 35:3.12 (387.13) Ascending mortals maintain residence on the Melchizedek world while pursuing their training on the six encircling planets of specialized education. And this same method is adhered to throughout their sojourn on the seventy cultural worlds, the primary spheres of the Salvington circuit.
35:3.13 (387.14) Numeroase activităţi diverse ocupă timpul numeroaselor fiinţe care locuiesc pe cele şase lumi tributare ale sferei Melchizedek, însă în ceea ce priveşte muritorii ascendenţi, aceşti sateliţi sunt consacraţi unor faze speciale de studii, după cum urmează: 35:3.13 (387.14) Many diverse activities occupy the time of the numerous beings who reside on the six tributary worlds of the Melchizedek sphere, but as concerns the ascending mortals, these satellites are devoted to the following special phases of study:
35:3.14 (388.1) 1. Sfera numărul unu este consacrată recapitulării vieţii planetare iniţiale a muritorilor ascendenţi. Această muncă se efectuează în clase compuse din cei care sosesc dintr-o lume originară muritoare dată. Cei de pe Urantia urmăresc împreună această recapitulare experienţială. 35:3.14 (388.1) 1. Sphere number one is occupied with the review of the initial planetary life of the ascending mortals. This work is carried on in classes composed of those who hail from a given world of mortal origin. Those from Urantia pursue such an experiential review together.
35:3.15 (388.2) 2. Munca specială a sferei numărul doi constă într-o revizuire similară a experienţelor traversate pe lumile palat care înconjoară primul satelit al sediului sistemului local. 35:3.15 (388.2) 2. The special work of sphere number two consists in a similar review of the experiences passed through on the mansion worlds encircling the premier satellite of the local system headquarters.
35:3.16 (388.3) 3. Recapitulările acestei sfere ţin deşederea în capitala sistemului local şi îmbrăţişează activităţile restului lumilor arhitecturale din roiul ce formează sediul sistemului. 35:3.16 (388.3) 3. The reviews of this sphere pertain to the sojourn on the capital of the local system and embrace the activities of the remainder of the architectural worlds of the system headquarters cluster.
35:3.17 (388.4) 4. Pe a patra sferă, fiinţele se ocupă de recapitularea experienţelor pe cale şaptezeci de lumi tributare constelaţiei şi sferelor lor asociate. 35:3.17 (388.4) 4. The fourth sphere is occupied with a review of the experiences of the seventy tributary worlds of the constellation and of their associated spheres.
35:3.18 (388.5) 5. Pe a cincia sferă, se recapitulează şederea ascendentă de pe lumea- sediu a constelaţiei. 35:3.18 (388.5) 5. On the fifth sphere there is conducted the review of the ascendant sojourn on the constellation headquarters world.
35:3.19 (388.6) 6. Pe sfera numărul şase, timpul este consacrat unei încercări de corelare între aceste cinci epoci, în vederea ajungerii la o coordonare de experienţă pregătitoare intrării în şcolile primare Melchizedek de instrucţie universală. 35:3.19 (388.6) 6. The time on sphere number six is devoted to an attempt to correlate these five epochs and thus achieve co-ordination of experience preparatory to entering the Melchizedek primary schools of universe training.
35:3.20 (388.7) Şcolile de administrare universală şi de înţelepciune spirituală sunt situate pe lumea-cămin a Melchizedekilor unde găsim, de asemenea, şcolile consacrate unei singure linii de cercetări, cum ar fi energia, materia, organizarea, comunicarea, arhivele, etica şi existenţa comparată a creaturilor. 35:3.20 (388.7) The schools of universe administration and spiritual wisdom are located on the Melchizedek home world, where also are to be found those schools devoted to a single line of research, such as energy, matter, organization, communication, records, ethics, and comparative creature existence.
35:3.21 (388.8) În Colegiul Melchizedekilor de Înzestrări Spirituale, toate ordinele Fiilor de Dumnezeu - chiar şi cele din Paradis - cooperează cu educatorii Melchizedeki şi seraficiîn instruirea mulţimilor de îngeri ai destinului, care merg să proclame libertatea spirituală şi filiaţia divină chiar şi lumilor îndepărtate ale universului. Această şcoală specifică a Universităţii Melchizedek este o instituţie exclusiv a universului. Studenţii vizitatori provenind din alte tărâmuri nu sunt primiţi. 35:3.21 (388.8) In the Melchizedek College of Spiritual Endowment all orders—even the Paradise orders—of the Sons of God co-operate with the Melchizedek and the seraphic teachers in training the hosts who go forth as evangels of destiny, proclaiming spiritual liberty and divine sonship even to the remote worlds of the universe. This particular school of the Melchizedek University is an exclusive universe institution; student visitors are not received from other realms.
35:3.22 (388.9) Cursul de învăţământ cel mai elevat al administrării universului este dat de Melchizedeki pe lumea lor sediu. Acest Colegiu de Etică Superioară este prezidat de Tatăl Melchizedek originar. În aceste şcoli, diferitele universuri procedează la schimburi de studenţi. Tânărul univers al Nebadonului se situează foarte jos pe scala universurilor în ceea ce priveşte reuşita spirituală şi dezvoltarea unei etici elevate. Cu toate acestea, problemele noastre administrative au transformat atât de mult întregul nostru univers într-o vastă clinică în folosul altor creaţii apropiate, încât colegiile Melchizedekilor sunt pline de studenţi vizitatori şi observatori provenind şi din alte domenii. Alături de grupul imens de înscrişi locali, există întotdeauna mai mult de o sută de mii de studenţi străini care frecventează şcolile Melchizedekilor, deoarece ordinul Melchizedekilor Nebadonului este renumit în întregul Splandon. 35:3.22 (388.9) The highest course of training in universe administration is given by the Melchizedeks on their home world. This College of High Ethics is presided over by the original Father Melchizedek. It is to these schools that the various universes send exchange students. While the young universe of Nebadon stands low in the scale of universes as regards spiritual achievement and high ethical development, nevertheless, our administrative troubles have so turned the whole universe into a vast clinic for other near-by creations that the Melchizedek colleges are thronged with student visitors and observers from other realms. Besides the immense group of local registrants there are always upward of one hundred thousand foreign students in attendance upon the Melchizedek schools, for the order of Melchizedeks in Nebadon is renowned throughout all Splandon.
4. Munca specială a Melchizedekilor ^top 4. Special Work of the Melchizedeks ^top
35:4.1 (388.10) O ramură înalt specializată a activităţilor Melchizedekilor se ocupă de supravegherea carierei morontiale progresive a muritorilor ascendenţi. O mare parte a acestei instruiri este dată de răbdătoarele şi înţeleptele slujitoare serafice ajutate de muritorii care s-au ridicat la nivele relativ superioare de împlinire universală, însă toată această muncă educativă este plasată sub supravegherea generală a Melchizedekilor în asociere cu Fiii Învăţători ai Trinităţii. 35:4.1 (388.10) A highly specialized branch of Melchizedek activities has to do with the supervision of the progressive morontia career of the ascending mortals. Much of this training is conducted by the patient and wise seraphic ministers, assisted by mortals who have ascended to relatively higher levels of universe attainment, but all of this educational work is under the general supervision of the Melchizedeks in association with the Trinity Teacher Sons.
35:4.2 (389.1) Ordinele Melchizedekilor se consacră în principal vastului sistem educativ şi regimului de instruire experienţială al universului local, însă ei funcţionează, de asemenea, în misiuni excepţionale şi în împrejurări neobişnuite. Într-un univers în evoluţie, care va sfârşi prin a îngloba aproximativ zece milioane de lumi locuite, se întâmplă în mod necesar numeroase lucruri care ies din obişnuit, iar Melchizedekii acţionează tocmai în aceste cazuri de urgenţă. Pe Edentia, cartierul general al constelaţiei voastre, ei sunt numiţi Fii de intervenţie. Ei sunt întotdeauna gata să servească în toate situaţiile critice fizice, intelectuale sau spirituale, indiferent că este vorba de o planetă, de un sistem, de o constelaţie sau de un univers. În toate împrejurările timpului şi spaţiului în care nevoia unui ajutor special se face simţită, întâlnim unul sau mai mulţi Fii Melchizedeki. 35:4.2 (389.1) While the Melchizedek orders are chiefly devoted to the vast educational system and experiential training regime of the local universe, they also function in unique assignments and in unusual circumstances. In an evolving universe eventually embracing approximately ten million inhabited worlds, many things out of the ordinary are destined to happen, and it is in such emergencies that the Melchizedeks act. On Edentia, your constellation headquarters, they are known as emergency Sons. They are always ready to serve in all exigencies—physical, intellectual, or spiritual—whether on a planet, in a system, in a constellation, or in the universe. Whenever and wherever special help is needed, there you will find one or more of the Melchizedek Sons.
35:4.3 (389.2) Când vreun aspect al planului Fiului Creator ameninţă să eşueze, un Melchizedek pleacă imediat după ajutor. Cu toate acestea, ei sunt rar chemaţi să funcţioneze în prezenţa unei rebeliuni păcătoase, ca aceea care s-a produs pe Satania. 35:4.3 (389.2) When failure of some feature of the Creator Son’s plan is threatened, forthwith will go a Melchizedek to render assistance. But not often are they summoned to function in the presence of sinful rebellion, such as occurred in Satania.
35:4.4 (389.3) Melchizedekii sunt primii care intervin în toate cazurile de urgenţă, de orice natură, pe lumile în care locuiesc creaturi volitive. Ei acţionează uneori ca păstrători temporari pe planete nesupuse, în care îndeplinesc slujba de administratori provizorii ai unui guvern planetar care nu şi-a făcut datoria. Într-o criză planetară, Fiii Melchizedeki servesc în multe calităţi unice. Un astfel de Fiu poate uşor să se facă vizibil fiinţelor muritoare, şi uneori chiar s-a întâmplat ca un membru al ordinului lor să se încarneze sub înfăţişarea trupului muritor. De şapte ori în istoria Nebadonului, unul dintre ei a servit sub înfăţişarea trupului muritor pe o lume evolutivă, şi cu numeroase prilejuri Fiii Melchizedeki au apărut şi sub înfăţişarea altor ordine de creaturi ale universului. Ei sunt, într-adevăr, slujitori de urgenţă voluntari şi înzestraţi cu aptitudini variate pe lângă ordinele de inteligenţe ale universului şi ale tuturor lumilor şi sistemelor de lumi. 35:4.4 (389.3) The Melchizedeks are the first to act in all emergencies of whatever nature on all worlds where will creatures dwell. They sometimes act as temporary custodians on wayward planets, serving as receivers of a defaulting planetary government. In a planetary crisis these Melchizedek Sons serve in many unique capacities. It is easily possible for such a Son to make himself visible to mortal beings, and sometimes one of this order has even incarnated in the likeness of mortal flesh. Seven times in Nebadon has a Melchizedek served on an evolutionary world in the similitude of mortal flesh, and on numerous occasions these Sons have appeared in the likeness of other orders of universe creatures. They are indeed the versatile and volunteer emergency ministers to all orders of universe intelligences and to all the worlds and systems of worlds.
35:4.5 (389.4) Melchizedekul care a trăit pe Urantia în timpul lui Abraham era cunoscut local ca Prinţ din Salem, deoarece prezidau peste o mică colonie de căutători ai adevărului care locuia într-un loc denumit Salem. El s-a oferit voluntar pentru a se încarna sub înfăţişarea trupului muritor, iar faptul a fost realizat cu aprobarea administratorilor provizorii Melchizedeki ai planetei. Aceştia se temeau să nu vadă cumva stingându-se lumina vieţii pe parcursul acestei perioade de tenebre spirituale crescătoare. Ei au întreţinut efectiv adevărul timpului lor şi l-au transmis în siguranţă lui Abraham şi tovarăşilor săi. 35:4.5 (389.4) The Melchizedek who lived on Urantia during the time of Abraham was locally known as Prince of Salem because he presided over a small colony of truth seekers residing at a place called Salem. He volunteered to incarnate in the likeness of mortal flesh and did so with the approval of the Melchizedek receivers of the planet, who feared that the light of life would become extinguished during that period of increasing spiritual darkness. And he did foster the truth of his day and safely pass it on to Abraham and his associates.
5. Fiii Vorondadeki ^top 5. The Vorondadek Sons ^top
35:5.1 (389.5) După creaţia ajutoarelor personale şi a primului grup de Melchizedeki multilaterali, Fiul Creator şi Spiritul Creativ ai universului local au conceput şi au adus la existenţă al doilea mare ordin variat de filiaţie universală, Vorondadekii. Ei sunt mai bine cunoscuţi ca Părinţi ai Constelaţiilor, deoarece un fiu al acestui ordin este găsit în mod uniform la conducerea fiecărui guvern al constelaţiei în fiecare univers local. 35:5.1 (389.5) After the creation of the personal aids and the first group of the versatile Melchizedeks, the Creator Son and the local universe Creative Spirit planned for, and brought into existence, the second great and diverse order of universe sonship, the Vorondadeks. They are more generally known as Constellation Fathers because a Son of this order is uniformly found at the head of each constellation government in every local universe.
35:5.2 (389.6) Numărul Vorondadekilor variază în fiecare univers local. În Nebadon, ei sunt înscrişi exact în număr de un milion. Aceşti Fii, la fel ca şi coordonaţii lor, Melchizedekii, nu posedă puterea de a se reproduce. Nu există metodă cunoscută prin care ei să îşi poată înmulţi numărul. 35:5.2 (389.6) The number of Vorondadeks varies in each local universe, just one million being the recorded number in Nebadon. These Sons, like their co-ordinates, the Melchizedeks, possess no power of reproduction. There exists no known method whereby they can increase their numbers.
35:5.3 (389.7) În multe privinţe, aceşti Fii formează un corp autonom; ca indivizi, ca grupuri, şi chiar ca ordin, ei se autodetermină într-o mare măsură, aşa cum o fac Melchizedekii, însă Vorondadekii nu funcţionează într-un domeniu atât de vast de activităţi. Ei nu ating strălucita varietate de însuşiri a fraţilor lor Melchizedeki, însă ei sunt chiar mai demni de încredere şi mai eficienţi în calitate de conducători şi de administratori prevăzători. Ei nu sunt în întregime egali administrativi ai subordonaţilor lor, Lanonandekii, suverani ai sistemelor, însă depăşesc toate ordinele de filiaţie universală în statornicia intenţiei şi în divinitatea judecăţii. 35:5.3 (389.7) In many respects these Sons are a self-governing body; as individuals and as groups, even as a whole, they are largely self-determinative, much as are the Melchizedeks, but Vorondadeks do not function through such a wide range of activities. They do not equal their Melchizedek brethren in brilliant versatility, but they are even more reliable and efficient as rulers and farseeing administrators. Neither are they quite the administrative peers of their subordinates, the Lanonandek System Sovereigns, but they excel all orders of universe sonship in stability of purpose and in divinity of judgment.
35:5.4 (390.1) Cu toate că deciziile şi ordonanţele acestui ordin de Fii sunt întotdeauna în acord cu spiritul de filiaţie divină şi în armonie cu politica Fiului Creator, ei au fost citaţi în faţa Fiului Creator pentru anumite erori, iar decizia lor referitoare la detaliile tehnice a fost uneori revocată în apel de tribunalele superioare ale universului. Însă rareori se întâmplă ca aceşti Fii să cadă îngreşeală, şi ei nu s-au lăsat niciodată antrenaţi într-o rebeliune. În întreaga istorie a Nebadonului, nu am găsit niciodată un Vorondadek care să ofenseze guvernul universului. 35:5.4 (390.1) Although the decisions and rulings of this order of Sons are always in accordance with the spirit of divine sonship and in harmony with the policies of the Creator Son, they have been cited for error to the Creator Son, and in details of technique their decisions have sometimes been reversed on appeal to the superior tribunals of the universe. But these Sons rarely fall into error, and they have never gone into rebellion; never in all the history of Nebadon has a Vorondadek been found in contempt of the universe government.
35:5.5 (390.2) Serviciul Vorondadekilor în universurile locale este amplu şi variat. Ei servesc în calitate de ambasadori pe lângă celelalte universuri şi de consuli reprezentând constelaţiile în interiorul universului lor natal. Printre toate ordinele de filiaţie ale unui univers local, lor le este încredinţată cel mai adesea deplina delegare a puterilor suverane de exercitat în situaţiile critice ale universului. 35:5.5 (390.2) The service of the Vorondadeks in the local universes is extensive and varied. They serve as ambassadors to other universes and as consuls representing constellations within their native universe. Of all orders of local universe sonship they are the most often intrusted with the full delegation of sovereign powers to be exercised in critical universe situations.
35:5.6 (390.3) Un observator Vorondadek este de obicei prezent pe lumi izolate, afundate în întunericul spiritual, aceste sfere supuse izolării planetare din cauza rebeliunii şi a greşelilor lor, până la restabilirea statutului lor normal. Pe parcursul anumitor crize, acest observator Preaînalt ar putea exercita o autoritate absolută şi arbitrară asupra tuturor fiinţelor celeste ataşate acestei planete. Analele Salvingtonului menţionează că Vorondadekii au uzat uneori de această autoritate ca regenţi ai Preaînalţilor anumitor planete. Şi tot aşa s-a petrecut chiar şi pe lumi locuite care au fost neatinse de rebeliune. 35:5.6 (390.3) On those worlds segregated in spiritual darkness, those spheres which have, through rebellion and default, suffered planetary isolation, an observer Vorondadek is usually present pending the restoration of normal status. In certain emergencies this Most High observer could exercise absolute and arbitrary authority over every celestial being assigned to that planet. It is of record on Salvington that the Vorondadeks have sometimes exercised such authority as Most High regents of such planets. And this has also been true even of inhabited worlds that were untouched by rebellion.
35:5.7 (390.4) Se întâmplă adesea ca un corp de doisprezece sau de mai mulţi Fii Vorondadeki să se constituie într-un înalt tribunal de revizie şi de apel cu privire la cazurile speciale implicând statutul unei planete sau al unui sistem. Cu toate acestea, munca lor relevă mai mult funcţiunea legislativă nativă a guvernelor constelaţiilor. Ca urmare a tuturor acestor servicii, Fiii Vorondadeki au devenit istoricii universurilor locale. Ei sunt personal la curent cu toate luptele politice şi răsturnările sociale ale lumilor locuite. 35:5.7 (390.4) Often a corps of twelve or more Vorondadek Sons sits en banc as a high court of review and appeal concerning special cases involving the status of a planet or a system. But their work more largely pertains to the legislative functions indigenous to the constellation governments. As a result of all these services, the Vorondadek Sons have become the historians of the local universes; they are personally familiar with all the political struggles and the social upheavals of the inhabited worlds.
6. Părinţii Constelaţiilor ^top 6. The Constellation Fathers ^top
35:6.1 (390.5) Cel puţin trei Vorondadeki sunt ataşaţi guvernului fiecăreia din cele o sută de constelaţii ale unui univers local. Ei sunt aleşi de Fiul Creator şi desemnaţi de Gabriel cu titlul de Preaînalţi ai constelaţiilor pentru a servi acolo pe parcursul unui decamileniu - 10.000 de ani standard, sau 50.000 de ani ai timpului Urantiei. Preaînaltul care domneşte, Tatăl Constelaţiei, are doi aliaţi, un senior şi un junior. La fiecare schimbare de administraţie, asociatul senior devine şef al guvernului, cel junior preluând datoriile seniorului, iar Vorondadekii fără nici o însărcinare rămaşi pe lumile Salvingtonului desemnează pe unul dintre ei în calitate de candidat susceptibil de a prelua responsabilităţile asociatului junior. Astfel, conform politicii de moment, fiecare dintre şefii Preaînalţi petrece, în sediul unei constelaţii, o perioadă de serviciu de trei decamilenii, sau 150.000 de ani pe Urantia. 35:6.1 (390.5) At least three Vorondadeks are assigned to the rulership of each of the one hundred constellations of a local universe. These Sons are selected by the Creator Son and are commissioned by Gabriel as the Most Highs of the constellations for service during one dekamillennium—10,000 standard years, about 50,000 years of Urantia time. The reigning Most High, the Constellation Father, has two associates, a senior and a junior. At each change of administration the senior associate becomes the head of the government, the junior assumes the duties of the senior, while the unassigned Vorondadeks resident on the Salvington worlds nominate one of their number as candidate for selection to assume the responsibilities of junior associate. Thus each of the Most High rulers, in accordance with present policy, has a period of service on the headquarters of a constellation of three dekamillenniums, about 150,000 Urantia years.
35:6.2 (390.6) Cei o sută de Taţi ai Constelaţiilor, capii actuali prezidând peste guvernele constelaţiilor, constituie cabinetul consultativ suprem al Fiului Creator. Consiliul lor ne reuneşte adesea pe lumea sediu a universului. Câmpul de acţiune şi sfera de influenţă a deliberărilor sale este nelimitată, însă el se ocupă, în principal, de bunăstarea constelaţiei şi de unificarea şi administrarea întregului univers local. 35:6.2 (390.6) The one hundred Constellation Fathers, the actual presiding heads of the constellation governments, constitute the supreme advisory cabinet of the Creator Son. This council is in frequent session at universe headquarters and is unlimited in the scope and range of its deliberations but is chiefly concerned with the welfare of the constellations and with the unification of the administration of the entire local universe.
35:6.3 (391.1) Când obligaţiile Tatălui unei Constelaţii îl fac să plece în sediul universului său local, ceea ce se întâmplă adesea, asociatul său senior devine directorul în exerciţiu al treburilor constelaţiei. Funcţia normală a asociatului senior este sw supraveghere a treburilor spirituale, în timp ce asociatul junior se ocupă personal de bunăstarea fizică a constelaţiilor. Cu toate acestea, nici o politică majoră nu este pusă în aplicare într-o constelaţie fără ca cei trei Preaînalţi să fie de acord asupra tuturor detaliilor de execuţie a ei. 35:6.3 (391.1) When a Constellation Father is in attendance upon duties at the universe headquarters, as he frequently is, the senior associate becomes acting director of constellation affairs. The normal function of the senior associate is the oversight of spiritual affairs, while the junior associate is personally occupied with the physical welfare of the constellation. No major policy, however, is ever carried out in a constellation unless all three of the Most Highs are agreed upon all the details of its execution.
35:6.4 (391.2) Întregul mecanism de informare spirituală şi de canale de comunicare este la dispoziţia Preaînalţilor constelaţiilor. Ei sunt în perfect contact cu superiorii lor de pe Salvington şi cu subordonaţii lor direcţi, suveranii sistemelor locale . Ei se reunesc frecvent în consiliu cu suveranii sistemelor pentru a delibera asupra stării constelaţiei. 35:6.4 (391.2) The entire mechanism of spirit intelligence and communication channels is at the disposal of the constellation Most Highs. They are in perfect touch with their superiors on Salvington and with their direct subordinates, the sovereigns of the local systems. They frequently convene in council with these System Sovereigns to deliberate upon the state of the constellation.
35:6.5 (391.3) Preaînalţii se înconjoară cu un corp de consilieri ai căror număr şi componenţă variază de la o vreme la alta, conform prezenţei grupurilor diverse în sediul constelaţiei şi, de asemenea, conform variaţiei nevoilor locale. Pe parcursul unor perioade de tensiune ei pot cere un complement al ordinului Fiilor Vorondadeki pentru ai ajuta în munca administrativă, şi îl vor primi repede. Norlatiadek, propria voastră constelaţie, este în prezent administrată de doisprezece Fii Vorondadeki. 35:6.5 (391.3) The Most Highs surround themselves with a corps of counselors, which varies in number and personnel from time to time in accordance with the presence of the various groups at constellation headquarters and also as the local requirements vary. During times of stress they may ask for, and will quickly receive, additional Sons of the Vorondadek order to assist with the administrative work. Norlatiadek, your own constellation, is at present administered by twelve Vorondadek Sons.
7. Lumile Vorondadek ^top 7. The Vorondadek Worlds ^top
35:7.1 (391.4) Al doilea grup de şapte lumi din circuitul celor şaptezeci de sfere primare înconjurând Salvingtonul conţine planetele Vorondadek. Fiecare dintre aceste sfere, cu cei zece sateliţi care o înconjoară, este consacrată unei faze speciale a activităţilor Vorondadekilor. Muritorii ascendenţi ating pe aceste patruzeci şi nouă de domenii apogeul educaţiei lor în ceea ce priveşte legislaţia universului. 35:7.1 (391.4) The second group of seven worlds in the circuit of seventy primary spheres surrounding Salvington comprise the Vorondadek planets. Each of these spheres, with its six encircling satellites, is devoted to a special phase of Vorondadek activities. On these forty-nine realms the ascending mortals secure the acme of their education respecting universe legislation.
35:7.2 (391.5) Ascenderii muritori au observat funcţionarea adunărilor legislative pe lumile sediu ale constelaţiei, însă aici, pe lumile Vorondadek, ei participă la stabilirea legislaţiei generale actuale a universului local, sub tutela Vorondadekilor seniori. Aceste ordonanţe sunt menite să coordoneze diversele decizii ale adunărilor legislative autonome ale celor o sută de constelaţii. Instrucţia procurată de şcolile Vorondadek nu este depăşită nici măcar pe Uversa. Această instruire este progresivă; extinzându-se de pe prima sferă, cu muncă suplimentară pe cei şase sateliţi ai ei, în sus prin cele şase sfere rămase şi prin grupurile lor satelit asociate. 35:7.2 (391.5) The ascending mortals have observed the legislative assemblies as they functioned on the headquarters worlds of the constellations, but here on these Vorondadek worlds they participate in the enactment of the actual general legislation of the local universe under the tutelage of the senior Vorondadeks. Such enactments are designed to co-ordinate the varied pronouncements of the autonomous legislative assemblies of the one hundred constellations. The instruction to be had in the Vorondadek schools is unexcelled even on Uversa. This training is progressive, extending from the first sphere, with supplemental work on its six satellites, on up through the remaining six primary spheres and their associated satellite groups.
35:7.3 (391.6) Pelerinii ascendenţi vor lua contact cu numeroase activităţi noi pe aceste lumi de studiu şi de muncă practică. Nu ne este interzis să revelăm aceste ocupaţii noi şi nebănuite, însă noi abandonăm orice speranţă de a-i putea descrie aceste întreprinderi minţii materiale a fiinţelor muritoare. Ne lipseşte terminologia de a transmite semnificaţia acestor activităţi celeste şi nu există activităţi umane analoge care să ne poată permite să ilustrăm aceste noi ocupaţii ale muritorilor ascendenţi pe măsură ce aceştia îşi urmează studiile pe aceste patruzeci şi nouă de lumi. Şi mai sunt multe alte activităţi care, deşi nefăcând parte din regimul ascendent, sunt centrate pe lumile Vorondadek ale circuitului Salvingtonului. 35:7.3 (391.6) The ascending pilgrims will be introduced to numerous new activities on these worlds of study and practical work. We are not forbidden to undertake the revelation of these new and undreamed-of pursuits, but we despair of being able to portray these undertakings to the material mind of mortal beings. We are without words to convey the meanings of these supernal activities, and there are no analogous human engagements which might be utilized as illustrations of these new occupations of the ascending mortals as they pursue their studies on these forty-nine worlds. And many other activities, not a part of the ascendant regime, are centered on these Vorondadek worlds of the Salvington circuit.
8. Fiii Lanonandeki ^top 8. The Lanonandek Sons ^top
35:8.1 (392.1) După creaţia Vorondadekilor, Fiul Creator şi Spiritul Mamă ai Universului se unesc în vederea aducerii la existenţă a celui de al treilea ordin de filiaţie universală, Lanonandekii. Cu toate că Lanonandekii se ocupă de diverse probleme legate de administrarea sistemelor, ei sunt cel mai bine cunoscuţi ca Suverani ai Sistemelor, guvernând sistemele locale, şi ca Prinţi Planetari, şefi administrativi ai lumilor locuite. 35:8.1 (392.1) After the creation of the Vorondadeks, the Creator Son and the Universe Mother Spirit unite for the purpose of bringing into existence the third order of universe sonship, the Lanonandeks. Although occupied with varied tasks connected with the system administrations, they are best known as System Sovereigns, the rulers of the local systems, and as Planetary Princes, the administrative heads of the inhabited worlds.
35:8.2 (392.2) Aceste fiinţe fac parte dintr-un ordin de filiaţie mai tardiv şi inferior în ceea ce priveşte nivelul de divinitate. Le-a fost deci necesar să urmeze anumite cursuri de instruire pe lumile Melchizedek pentru a-şi pregăti serviciul lor ulterior. Ele au fost primii studenţi ai Universităţii Melchizedek, şi au fost clasate şi confirmate de maeştrii lor şi de examinatorii Melchizedeki, conform cu aptitudinile lor, cu personalităţile lor şi cu înfăptuirile lor. 35:8.2 (392.2) Being a later and lower—as concerns divinity levels—order of sonship creation, these beings were required to pass through certain courses of training on the Melchizedek worlds in preparation for subsequent service. They were the first students in the Melchizedek University and were classified and certified by their Melchizedek teachers and examiners according to ability, personality, and attainment.
35:8.3 (392.3) Universul Nebadonului şi-a început existenţa exact cu douăsprezece milioane de Lanonandeki şi atunci când au trecut prin sfera Melchizedek ei au fost împărţiţi pe parcursul probelor finale în trei clase: 35:8.3 (392.3) The universe of Nebadon began its existence with exactly twelve million Lanonandeks, and when they had passed through the Melchizedek sphere, they were divided in the final tests into three classes:
35:8.4 (392.4) 1. Lanonandekii Primari. Rangul cel mai elevat conţine 709.841. Aceştia sunt Fiii desemnaţi ca Suverani ai Sistemelor şi ca asistenţi pe lângă consiliile supreme ale constelaţiilor, precum şi ca consilieri în munca administrativă superioară a universului. 35:8.4 (392.4) 1. Primary Lanonandeks. Of the highest rank there were 709,841. These are the Sons designated as System Sovereigns and assistants to the supreme councils of the constellations and as counselors in the higher administrative work of the universe.
35:8.5 (392.5) 2. Lanonandekii Secundari. Când Fiii din acest ordin au ieşit din sfera Melchizedek, erau în număr de 10.234.601. Ei au primit misiuni de Prinţi Planetari, unde sunt ataşaţi rezervelor ordinului. 35:8.5 (392.5) 2. Secondary Lanonandeks. Of this order emerging from Melchizedek there were 10,234,601. They are assigned as Planetary Princes and to the reserves of that order.
35:8.6 (392.6) 3. Lanonandekii Terţiari. Acest grup conţinea 1,055,558 Fiii, care au fost asistenţi subordonaţi, mesageri conservatori, comisionarmandatari şi observatori. Ei au asigurat serviciile diverse ale unui sistem şi ale lumilor care îl compun. 35:8.6 (392.6) 3. Tertiary Lanonandeks. This group contained 1,055,558. These Sons function as subordinate assistants, messengers, custodians, commissioners, observers, and prosecute the miscellaneous duties of a system and its component worlds.
35:8.7 (392.7) Nu le este posibil acestor Fii să progreseze de la un grup la altul aşa cum se întâmplă cu fiinţele evolutive. După ce au fost instruiţi de Melchizedeki, după ce au fost o dată puşi la încercare şi clasificaţi, ei servesc întotdeauna conform rangului acordat. Ei nu se reproduc, iar numărul lor în univers este staţionar. 35:8.7 (392.7) It is not possible, as it is with evolutionary beings, for these Sons to progress from one group to another. When subjected to the Melchizedek training, when once tested and classified, they serve continuously in the rank assigned. Neither do these Sons engage in reproduction; their number in the universe is stationary.
35:8.8 (392.8) În cifre rotunde, Fiii ordinului Lanonandek se clasează pe Salvington după cum urmează: 35:8.8 (392.8) In round numbers the Lanonandek order of Sons is classified on Salvington as follows:
35:8.9 (392.9) Coordonatori de Univers şi Consilieri de Constelaţie . 100.000 35:8.9 (392.9) Universe Co-ordinators and Constellation Counselors . 100,000
35:8.10 (392.10) Suverani de Sistem şi Asistenţi . . . . . . . . . . . 600.000 35:8.10 (392.10) System Sovereigns and Assistants . . . . . . . . . . . 600,000
35:8.11 (392.11) Prinţi Planetari şi Rezerve . . . . . . . . . . . 10.000.000 35:8.11 (392.11) Planetary Princes and Reserves . . . . . . . . . . . 10,000,000
35:8.12 (392.12) Corpuri de Mesageri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000 35:8.12 (392.12) Messenger Corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400,000
35:8.13 (392.13) Conservatori şi Arhivari . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 35:8.13 (392.13) Custodians and Recorders . . . . . . . . . . . . . . . 100,000
35:8.14 (392.14) Corp de Rezervă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800.000 35:8.14 (392.14) Reserve Corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800,000
35:8.15 (392.15) Lanonandekii aparţin acestui ordin de filiaţie puţin inferior celui al Melchizedekilor şi Voronandekilor. Ei aduc deci servicii încă şi mai mari în unităţile subordonate ale universului, deoarece pot să se apropie şi mai mult de umilele creaturi ale raselor inteligente. Ei suportă, de asemenea, cele mai mari riscuri de a se rătăci, de a nu respecta tehnica acceptabilă a unui guvern al universului. Însă aceşti Lanonandeki, în special cei al ordinului primar, sunt cei mai capabili şi mai înzestraţi dintre toţi administratorii unui univers local. În ceea ce priveşte aptitudinea lor de a executa, ei nu sunt depăşiţi decât de Gabriel şi de aliaţii săi nerevelaţi. 35:8.15 (392.15) Since Lanonandeks are a somewhat lower order of sonship than the Melchizedeks and the Vorondadeks, they are of even greater service in the subordinate units of the universe, for they are capable of drawing nearer the lower creatures of the intelligent races. They also stand in greater danger of going astray, of departing from the acceptable technique of universe government. But these Lanonandeks, especially the primary order, are the most able and versatile of all local universe administrators. In executive ability they are excelled only by Gabriel and his unrevealed associates.
9. Şefii Lanonandeki ^top 9. The Lanonandek Rulers ^top
35:9.1 (393.1) Lanonandeki sunt permanenţi în calitate de conducători ai planetelor şi acţionează, la rândul lor, ca suverani ai sistemelor. Un Fiu al ordinului lor domneşte astăzi pe Jerusem, cartierul general al sistemului vostru local de lumi locuite. 35:9.1 (393.1) The Lanonandeks are the continuous rulers of the planets and the rotating sovereigns of the systems. Such a Son now rules on Jerusem, the headquarters of your local system of inhabited worlds.
35:9.2 (393.2) Suveranii Sistemelor guvernează în comisii de câte doi sau trei, în sediul fiecărui sistem locuit. La fiecare zece mii de ani, Tatăl Constelaţiei numeşte unul dintre aceşti Lanonandeki ca şef, însă se întâmplă uneori ca şeful acestui trio să nu fie schimbat, guvernatorii constelaţiilor având deplină libertate în privinţa acesteichestiuni. Personalul guvernelor sistemului nu se schimbădintr-o dată, decât în cazul în care se întâmplă vreun fel de tragedie. 35:9.2 (393.2) The System Sovereigns rule in commissions of two or three on the headquarters of each system of inhabited worlds. The Constellation Father names one of these Lanonandeks as chief every dekamillennium. Sometimes no change in the head of the trio is made, the matter being entirely optional with the constellation rulers. System governments do not suddenly change in personnel unless a tragedy of some sort occurs.
35:9.3 (393.3) Când Suveranii de Sistem sau asistenţii sunt rechemaţi , consiliul suprem situat în sediul constelaţiei îi înlocuieşte luând din rezervele ordinului. Pe Edentia, rezervele sunt mai mari decât media indicată. 35:9.3 (393.3) When System Sovereigns or assistants are recalled, their places are filled by selections made by the supreme council located on the constellation headquarters from the reserves of that order, a group which is larger on Edentia than the average indicated.
35:9.4 (393.4) Consiliile supreme ale lanonandekilor sunt staţionate în sediile diverselor constelaţii. Aceste corpuri sunt prezidate de Preaînaltul asociat senior al Tatălui Constelaţiei, în timp ce asociatul junior supraveghează rezervele ordinului secundar. 35:9.4 (393.4) The supreme Lanonandek councils are stationed on the various constellation headquarters. Such a body is presided over by the senior Most High associate of the Constellation Father, while the junior associate supervises the reserves of the secondary order.
35:9.5 (393.5) Suveranii Sistemului îşi merită cu adevărat numele; ei sunt aproape suverani în treburile locale ale lumilor locuite. Ei sunt aproape paterni după felul în care îi conduc pe Prinţii Planetari, Fiii Materiali şi spiritele ocrotitoare. Controlul personal al suveranilor este aproape complet. Aceşti şefi nu sunt supravegheaţi de observatori ai trinităţii venind din universul central. Ei sunt subdiviziunea executivă a universului local. Ca custozi însărcinaţi să pună în execuţie ordonanţele legislative, precum şi ca executivi însărcinaţi cu aplicarea verdictelor judecătoreşti, ei se găsesc în singurul loc din întreaga administraţie a universului în care lipsa de loialitate personală faţă de voinţa Fiului Mihail poate cel mai uşor să se implanteze şi caută să se afirme. 35:9.5 (393.5) The System Sovereigns are true to their names; they are well-nigh sovereign in the local affairs of the inhabited worlds. They are almost paternal in their direction of the Planetary Princes, the Material Sons, and the ministering spirits. The personal grasp of the sovereign is all but complete. These rulers are not supervised by Trinity observers from the central universe. They are the executive division of the local universe, and as custodians of the enforcement of legislative mandates and as executives for the application of judicial verdicts, they present the one place in all universe administration where personal disloyalty to the will of the Michael Son could most easily and readily intrench itself and seek to assert itself.
35:9.6 (393.6) Universul nostru local a avut neşansa ca mai mult de şapte sute de Fii ai acestui ordin al lanonandekilor să se fi răsculat contra guvernului universului, aruncând astfel în confuzie mai multe sisteme şi numeroase planete. Printre aceşti delicvenţi nu au existat decât trei Suverani de Sisteme; practic toţi aceşti fii aparţineau celui de al doilea sau celui de al treilea ordin, Prinţii Planetari sau Lanonandekii Terţiari. 35:9.6 (393.6) Our local universe has been unfortunate in that over seven hundred Sons of the Lanonandek order have rebelled against the universe government, thus precipitating confusion in several systems and on numerous planets. Of this entire number of failures only three were System Sovereigns; practically all of these Sons belonged to the second and third orders, Planetary Princes and tertiary Lanonandeks.
35:9.7 (393.7) Marele număr de Fii care nu au rămas integraţi nu implică nici o greşeală la creatorii lor. Ei ar fi putut să fie făcuţi divin perfecţi, însă au fost creaţi astfel încât să înţeleagă mai bine creaturile evolutive care locuiesc pe lumile timpului şi ale spaţiului, şi pentru a putea să se apropie de ele. 35:9.7 (393.7) The large number of these Sons who have lapsed from integrity does not indicate any fault in creatorship. They could have been made divinely perfect, but they were so created that they might better understand, and draw near to, the evolutionary creatures dwelling on the worlds of time and space.
35:9.8 (393.8) Dintre toate universurile locale ale Orvontonului, cu excepţia Henselonului, al nostru este cel care a pierdut cel mai mare număr de Fii din acest ordin. Opinia generală despre Uversa este că noi am avut atât de multe dificultăţi administrative în Nebadon din cauza Fiilor noştri din ordinul lanonandekilor, care au fost creaţi cu un foarte mare grad de libertate personală în a realiza alegeri şi proiecte. Nu prezint aceste observaţii ca pe o critică. Creatorul universului nostru local are deplină autoritate şi depline puteri pentru a acţiona în acest fel. Cu toate că aceşti Fii înzestraţi cu un astfel de liber arbitru provoacă necazuri excesive în primele etape ale universului, Preaînalţii noştri conducători susţin că în momentul în care lucrurile vor fi complet cernute şi definitiv aşternute, câştigurile de loialitate superioară şi serviciul voluntar mai complet din partea acestor Fii, de acum bine puşi la încercare, vor compensa de departe confuzia şi tribulaţiile epocilor primitive. 35:9.8 (393.8) Of all the local universes in Orvonton, our universe has, with the exception of Henselon, lost the largest number of this order of Sons. On Uversa it is the consensus that we have had so much administrative trouble in Nebadon because our Sons of the Lanonandek order have been created with such a large degree of personal liberty in choosing and planning. I do not make this observation by way of criticism. The Creator of our universe has full authority and power to do this. It is the contention of our high rulers that, while such free-choosing Sons make excessive trouble in the earlier ages of the universe, when things are fully sifted and finally settled, the gains of higher loyalty and fuller volitional service on the part of these thoroughly tested Sons will far more than compensate for the confusion and tribulations of earlier times.
35:9.9 (394.1) În caz de rebeliune în cartierul general al unui sistem, într-un interval de timp relativ scurt este instalat un nou suveran, însă nu este la fel pe planetele individuale. Ele sunt unităţile care compun creaţia materială, iar liberul arbitru al creaturilor este un factor în judecata finală a tuturor acestor probleme. Prinţii Planetari succesivi sunt desemnaţi pentru lumile izolate, planetele ale căror prinţi de autoritate se poate să se fi rătăcit, însă ei nu preiau guvernarea activă a acestor lumi înainte ca efectele insurecţiei să fi fost parţial dominate şi înlocuite cu măsuri reparatoare adoptate de Melchizedeki şi de alte personalităţi slujitoare. Rebeliunea unui Prinţ Planetar izolează instantaneu planeta sa; circuitele spirituale locale sunt imediat întrerupte. Doar un Fiu de manifestare poate restabili liniile de comunicare interplanetară pe o astfel de lume spirituală izolată. 35:9.9 (394.1) In the event of rebellion on a system headquarters, a new sovereign is usually installed within a comparatively short time, but not so on the individual planets. They are the component units of the material creation, and creature free will is a factor in the final adjudication of all such problems. Successor Planetary Princes are designated for isolated worlds, planets whose princes of authority may have gone astray, but they do not assume active rulership of such worlds until the results of insurrection are partially overcome and removed by the remedial measures adopted by the Melchizedeks and other ministering personalities. Rebellion by a Planetary Prince instantly isolates his planet; the local spiritual circuits are immediately severed. Only a bestowal Son can re-establish interplanetary lines of communication on such a spiritually isolated world.
35:9.10 (394.2) Există un plan pentru salvarea Fiilor Lanonandeki nesupuşi şi nesocotiţi. Mulţi dintre ei au profitat de această provizie de milostenie, însă nu li se va mai permite niciodată să opereze în acele poziţii din care au eşuat. După reabilitare, lor li se încredinţează cu îndatoriri unor ţeluri de conservatori în departamente de administrare fizică. 35:9.10 (394.2) There exists a plan for saving these wayward and unwise Sons, and many have availed themselves of this merciful provision; but never again may they function in those positions wherein they defaulted. After rehabilitation they are assigned to custodial duties and to departments of physical administration.
10. Lumile Lanonandeke ^top 10. The Lanonandek Worlds ^top
35:10.1 (394.3) În circuitul celor şaptezeci de planete ale Salvingtonului, al treilea grup de şapte lumi cu cei patruzeci şi doi de sateliţi respectivi, constituie grupul Lanonandek de sfere administrative. Pe aceste domenii, Lanonandekii experimentaţi, aparţinând corpului celor care au fost Suverani de Sisteme împlinesc funcţiunile de instructori administrativi ai pelerinilor ascendenţi şi ai oştirilor serafice. Pe capitalele sistemice, muritorii evolutivi observă munca administratorilor ai sistemului, însă aici participă la coordonarea efectivă a deciziilor administrative a celor zece mii de sisteme locale. 35:10.1 (394.3) The third group of seven worlds in the Salvington circuit of seventy planets, with their respective forty-two satellites, constitute the Lanonandek cluster of administrative spheres. On these realms the experienced Lanonandeks belonging to the ex-System Sovereign corps officiate as administrative teachers of the ascending pilgrims and the seraphic hosts. The evolutionary mortals observe the system administrators at work on the system capitals, but here they participate in the actual co-ordination of the administrative pronouncements of the ten thousand local systems.
35:10.2 (394.4) Aceste şcoli administrative ale universului local sunt supravegheate de un corp de Fiii Lanonandeki înzestrat cu o experienţă îndelungată ca Suverani de Sistem şi în calitate de consilieri ai constelaţiilor. Aceste colegii executive nu sunt depăşite decât de şcolile administrative ale Ensei. 35:10.2 (394.4) These administrative schools of the local universe are supervised by a corps of Lanonandek Sons who have had long experience as System Sovereigns and as constellation counselors. These executive colleges are excelled only by the administrative schools of Ensa.
35:10.3 (394.5) În acelaşi timp în care servesc ca sfere de pregătire pentru ascenderii muritori, lumile Lanonandeke sunt centrele de vaste întreprinderi care legate de operaţiunile administrative normale şi obişnuite ale universului. Pe tot drumul către Paradis, pelerinii ascendenţi îşi urmează studiile în şcolile practice de cunoaştere aplicată - se pregătesc făcând efectiv lucrurile care li se predau. Sistemul educativ universal, prezentat de Melchizedeki, este practic progresiv, semnificativ şi experienţial. El înglobează instruirea în lucrurile materiale, intelectuale, morontiale, şi spirituale. 35:10.3 (394.5) While serving as training spheres for ascending mortals, the Lanonandek worlds are the centers for extensive undertakings having to do with the normal and routine administrative operations of the universe. All the way in to Paradise the ascending pilgrims pursue their studies in the practical schools of applied knowledge—actual training in really doing the things they are being taught. The universe educational system sponsored by the Melchizedeks is practical, progressive, meaningful, and experiential. It embraces training in things material, intellectual, morontial, and spiritual.
35:10.4 (394.6) Referitor la sferele administrative ale lanonandekilor, cea mai mare parte a Fiilor salvaţi ai acestui ordin servesc ca deţinători şi directori ai treburilor planetare. Şi aceşti Prinţii Planetari neglijenţi şi aliaţii lor rebeli care aleg să accepte reabilitarea oferită, vor continua să servească în aceste posturi de muncă curentă cel puţin până când universul Nebadonului va fi stabilizat în lumină şi viaţă. 35:10.4 (394.6) It is in connection with these administrative spheres of the Lanonandeks that most of the salvaged Sons of that order serve as custodians and directors of planetary affairs. And these defaulting Planetary Princes and their associates in rebellion who choose to accept the proffered rehabilitation will continue to serve in these routine capacities, at least until the universe of Nebadon is settled in light and life.
35:10.5 (395.1) Mulţi dintre aceşti Fii Lanonandeki din sistemele mai vechi au stabilit, cu toate acestea, magnifice pagini de serviciu, de administrare şi de înfăptuire spirituală. Ei formează un grup nobil, fidel şi loial, în ciuda tendinţei lor de a cădea în greşeală prin sofisme de libertate personală şi ficţiuni de autodeterminare. 35:10.5 (395.1) Many of the Lanonandek Sons in the older systems, however, have established wonderful records of service, administration, and spiritual achievement. They are a noble, faithful, and loyal group, notwithstanding their tendency to fall into error through fallacies of personal liberty and fictions of self-determination.
35:10.6 (395.2) [Prezentat de Căpetenia Arhanghelilor acţionând prin autoritatea lui Gabriel din Salvington.] 35:10.6 (395.2) [Sponsored by the Chief of Archangels acting by authority of Gabriel of Salvington.]