Capitolul 30 Paper 30
Personalităţi ale marelui univers Personalities of the Grand Universe
30:0.1 (330.1) PERSONALITĂŢILE şi entităţile altfel decât personale care activează în prezent în Paradis şi în marele univers constituie un număr aproape nelimitat de fiinţe vii. Chiar şi numărul de ordine şi de tipuri majore depăşeşte imaginaţia umană, fără a mai vorbi de nenumăratele subtipuri şi varietăţi. Este, cu toate acestea, de dorit să prezentăm câte ceva din cele două clasificări fundamentale de fiinţe vii - o sugestie a clasificării Paradisului şi o prescurtare a Registrului Personalităţilor de pe Uversa. 30:0.1 (330.1) THE personalities and other-than-personal entities now functioning on Paradise and in the grand universe constitute a well-nigh limitless number of living beings. Even the number of major orders and types would stagger the human imagination, let alone the countless subtypes and variations. It is, however, desirable to present something of two basic classifications of living beings—a suggestion of the Paradise classification and an abbreviation of the Uversa Personality Register.
30:0.2 (330.2) Este imposibil să se formuleze o clasificare detaliată, completă şi pe deplin coerentă a personalităţilor marelui univers, deoarece grupurile lor nu sunt toate revelate. Ar fi nevoie de numeroase capitole suplimentare pentru a se acoperi revelaţia ulterioară necesară pentru clasificarea sistematică a tuturor grupurilor. O astfel de extensiune conceptuală nu prea ar fi de dorit, de vreme ce ea ar priva pe gânditorii muritori ai următorului mileniu de acel stimulent pentru speculaţia creativă pe care ar oferi-o revelarea parţială a acestor concepte. Cel mai bine este ca oamenii să nu primească o revelaţie peste măsură de amplă; acest fapt înăbuşă imaginaţia. 30:0.2 (330.2) It is not possible to formulate comprehensive and entirely consistent classifications of the personalities of the grand universe because all of the groups are not revealed. It would require numerous additional papers to cover the further revelation required to systematically classify all groups. Such conceptual expansion would hardly be desirable as it would deprive the thinking mortals of the next thousand years of that stimulus to creative speculation which these partially revealed concepts supply. It is best that man not have an overrevelation; it stifles imagination.
1. Clasificarea paradisiacă a fiinţelor vii ^top 1. The Paradise Classification of Living Beings ^top
30:1.1 (330.3) În Paradis, fiinţele vii sunt clasificate în acord cu relaţiile înnăscute sau dobândite cu Deităţile Paradisului. Pe parcursul marilor adunări ale universului central şi ale suprauniversurilor, persoanele prezente sunt adesea grupate în acord cu originea lor: cele de origine triunică, sau cele de dobândire trinitară; acelea de origine dublă; şi cele de origine unică. Este dificil să se interpreteze minţii umane a muritorilor clasificările paradisiace ale fiinţelor vii, însă noi suntem autorizaţi să prezentăm ceea ce urmează: 30:1.1 (330.3) Living beings are classified on Paradise in accordance with inherent and attained relationship to the Paradise Deities. During the grand gatherings of the central and superuniverses those present are often grouped in accordance with origin: those of triune origin, or of Trinity attainment; those of dual origin; and those of single origin. It is difficult to interpret the Paradise classification of living beings to the mortal mind, but we are authorized to present the following:
30:1.2 (330.4) I. FIINŢE DE ORIGINE TRIUNICĂ. Fiinţele create de toate cele Trei Deităţi ale Paradisului, fie ca atare, fie ca Trinitate, laolaltă cu corpul trinitizat, desemnare care se referă la toate grupurile de fiinţe trinitizate, revelate şi nerevelate. 30:1.2 (330.4) I. TRIUNE-ORIGIN BEINGS. Beings created by all three Paradise Deities, either as such or as the Trinity, together with the Trinitized Corps, which designation refers to all groups of trinitized beings, revealed and unrevealed.
30:1.3 (330.5) A. Spiritele Supreme. 30:1.3 (330.5) A. The Supreme Spirits.
30:1.4 (330.6) 1. Cele Şapte Spirite Maestru. 30:1.4 (330.6) 1. The Seven Master Spirits.
30:1.5 (330.7) 2. Cei Şapte Agenţi Executivi Supremi. 30:1.5 (330.7) 2. The Seven Supreme Executives.
30:1.6 (330.8) 3. Cele Şapte Ordine de Spirite Reflectante. 30:1.6 (330.8) 3. The Seven Orders of Reflective Spirits.
30:1.7 (330.9) B. Fiii Staţionari ai Trinităţii. 30:1.7 (330.9) B. The Stationary Sons of the Trinity.
30:1.8 (330.10) 1. Secretele Supremaţiei Trinitizate. 30:1.8 (330.10) 1. Trinitized Secrets of Supremacy.
30:1.9 (330.11) 2. Eternii de Zile. 30:1.9 (330.11) 2. Eternals of Days.
30:1.10 (330.12) 3. Cei Îmbătrâniţi de Zile. 30:1.10 (330.12) 3. Ancients of Days.
30:1.11 (330.13) 4. Perfecţiunile de Zile. 30:1.11 (330.13) 4. Perfections of Days.
30:1.12 (331.1) 5. Recenţii de Zile. 30:1.12 (331.1) 5. Recents of Days.
30:1.13 (331.2) 6. Uniunile de Zile. 30:1.13 (331.2) 6. Unions of Days.
30:1.14 (331.3) 7. Fidelii de Zile. 30:1.14 (331.3) 7. Faithfuls of Days.
30:1.15 (331.4) 8. Desăvârşitorii Înţelepciunii. 30:1.15 (331.4) 8. Perfectors of Wisdom.
30:1.16 (331.5) 9. Consilierii Divini. 30:1.16 (331.5) 9. Divine Counselors.
30:1.17 (331.6) 10. Cenzorii Universali. 30:1.17 (331.6) 10. Universal Censors.
30:1.18 (331.7) C. Fiinţe de origine Trinitară şi Fiinţe Trinitizate. 30:1.18 (331.7) C. Trinity-origin and Trinitized Beings.
30:1.19 (331.8) 1. Fiii Învăţători ai Trinităţii. 30:1.19 (331.8) 1. Trinity Teacher Sons.
30:1.20 (331.9) 2. Spiritele Inspirate ale Trinităţii. 30:1.20 (331.9) 2. Inspired Trinity Spirits.
30:1.21 (331.10) 3. Nativii Havonei. 30:1.21 (331.10) 3. Havona Natives.
30:1.22 (331.11) 4. Cetăţenii Paradisului. 30:1.22 (331.11) 4. Paradise Citizens.
30:1.23 (331.12) 5. Fiinţele Nerevelate de origine trinitară. 30:1.23 (331.12) 5. Unrevealed Trinity-origin Beings.
30:1.24 (331.13) 6. Fiinţele Nerevelate trinitizate de Deitate. 30:1.24 (331.13) 6. Unrevealed Deity-trinitized Beings.
30:1.25 (331.14) 7. Fiii de Împlinire Trinitizaţi. 30:1.25 (331.14) 7. Trinitized Sons of Attainment.
30:1.26 (331.15) 8. Fiii de Selecţie Trinitizaţi. 30:1.26 (331.15) 8. Trinitized Sons of Selection.
30:1.27 (331.16) 9. Fiii de Perfecţiune Trinitizaţi. 30:1.27 (331.16) 9. Trinitized Sons of Perfection.
30:1.28 (331.17) 10. Fiii Trinitizaţi de Creaturi. 30:1.28 (331.17) 10. Creature-trinitized Sons.
30:1.29 (331.18) II. FIINŢE DE ORIGINE DUALĂ. Acelea ce îşi au originea în oricare două Deităţi din Paradis sau care au fost create altfel de orice două fiinţe descendente direct sau indirect din Deităţile Paradisului. 30:1.29 (331.18) II. DUAL-ORIGIN BEINGS. Those of origin in any two of the Paradise Deities or otherwise created by any two beings of direct or indirect descent from the Paradise Deities.
30:1.30 (331.19) A. Ordinele Descendente. 30:1.30 (331.19) A. The Descending Orders.
30:1.31 (331.20) 1. Fiii Creatori. 30:1.31 (331.20) 1. Creator Sons.
30:1.32 (331.21) 2. Fiii Magistrali. 30:1.32 (331.21) 2. Magisterial Sons.
30:1.33 (331.22) 3. Strălucitoarele Stele de Dimineaţă. 30:1.33 (331.22) 3. Bright and Morning Stars.
30:1.34 (331.23) 4. Părinţii Melchizedeki. 30:1.34 (331.23) 4. Father Melchizedeks.
30:1.35 (331.24) 5. Melchizedekii. 30:1.35 (331.24) 5. The Melchizedeks.
30:1.36 (331.25) 6. Vorondadekii. 30:1.36 (331.25) 6. The Vorondadeks.
30:1.37 (331.26) 7. Lanonandekii. 30:1.37 (331.26) 7. The Lanonandeks.
30:1.38 (331.27) 8. Strălucitoarele Stele de Seară. 30:1.38 (331.27) 8. Brilliant Evening Stars.
30:1.39 (331.28) 9. Arhanghelii. 30:1.39 (331.28) 9. The Archangels.
30:1.40 (331.29) 10. Purtătorii Vieţii. 30:1.40 (331.29) 10. Life Carriers.
30:1.41 (331.30) 11. Ajutorii Nerevelaţi ai Universurilor. 30:1.41 (331.30) 11. Unrevealed Universe Aids.
30:1.42 (331.31) 12. Fiii lui Dumnezeu Nerevelaţi. 30:1.42 (331.31) 12. Unrevealed Sons of God.
30:1.43 (331.32) B. Ordinele Staţionare. 30:1.43 (331.32) B. The Stationary Orders.
30:1.44 (331.33) 1. Abandonterii. 30:1.44 (331.33) 1. Abandonters.
30:1.45 (331.34) 2. Susaţii. 30:1.45 (331.34) 2. Susatia.
30:1.46 (331.35) 3. Univitaţii. 30:1.46 (331.35) 3. Univitatia.
30:1.47 (331.36) 4. Spirongii. 30:1.47 (331.36) 4. Spironga.
30:1.48 (331.37) 5. Fiinţe Nerevelate de origine Duală. 30:1.48 (331.37) 5. Unrevealed Dual-origin Beings.
30:1.49 (331.38) C. Ordinele Ascendente. 30:1.49 (331.38) C. The Ascending Orders.
30:1.50 (331.39) 1. Muritori care s-au contopit cu Ajustorul lor. 30:1.50 (331.39) 1. Adjuster-fused Mortals.
30:1.51 (331.40) 2. Muritori care s-au contopit cu Fiul. 30:1.51 (331.40) 2. Son-fused Mortals.
30:1.52 (331.41) 3. Muritori care s-au contopit cu Spiritul. 30:1.52 (331.41) 3. Spirit-fused Mortals.
30:1.53 (331.42) 4. Medianii Transferaţi. 30:1.53 (331.42) 4. Translated Midwayers.
30:1.54 (331.43) 5. Ascendenţi Nerevelaţi. 30:1.54 (331.43) 5. Unrevealed Ascenders.
30:1.55 (332.1) III. FIINŢE DE ORIGINE UNICĂ. Acelea care provin din oricare dintre Deităţile Paradisului sau care au fost creaţi altfel de orice fiinţă singură care descinde direct sau indirect din Deităţile Paradisului. 30:1.55 (332.1) III. SINGLE-ORIGIN BEINGS. Those of origin in any one of the Paradise Deities or otherwise created by any one being of direct or indirect descent from the Paradise Deities.
30:1.56 (332.2) A. Spiritele Supreme. 30:1.56 (332.2) A. The Supreme Spirits.
30:1.57 (332.3) 1. Mesagerii Gravitaţiei. 30:1.57 (332.3) 1. Gravity Messengers.
30:1.58 (332.4) 2. Cele Şapte Spirite ale Circuitelor Havonei. 30:1.58 (332.4) 2. The Seven Spirits of the Havona Circuits.
30:1.59 (332.5) 3. Adjutanţii în Grup de Doisprezece ai Circuitelor Havonei. 30:1.59 (332.5) 3. The Twelvefold Adjutants of the Havona Circuits.
30:1.60 (332.6) 4. Ajutoarele-Imagini Reflectante. 30:1.60 (332.6) 4. The Reflective Image Aids.
30:1.61 (332.7) 5. Spiritele-Mamă ale Universurilor. 30:1.61 (332.7) 5. Universe Mother Spirits.
30:1.62 (332.8) 6. Spiritele Mentale Adjutante Septuple. 30:1.62 (332.8) 6. The Sevenfold Adjutant Mind-Spirits.
30:1.63 (332.9) 7. Fiinţele Nerevelate provenite din Deitate. 30:1.63 (332.9) 7. Unrevealed Deity-origin Beings.
30:1.64 (332.10) B. Ordinele Ascendente. 30:1.64 (332.10) B. The Ascending Orders.
30:1.65 (332.11) 1. Ajustorii Personalizaţi. 30:1.65 (332.11) 1. Personalized Adjusters.
30:1.66 (332.12) 2. Fiii Materiali Ascenderi. 30:1.66 (332.12) 2. Ascending Material Sons.
30:1.67 (332.13) 3. Serafimii Evolutivi. 30:1.67 (332.13) 3. Evolutionary Seraphim.
30:1.68 (332.14) 4. Heruvimii Evolutivi. 30:1.68 (332.14) 4. Evolutionary Cherubim.
30:1.69 (332.15) 5. Ascenderii Nerevelaţi. 30:1.69 (332.15) 5. Unrevealed Ascenders.
30:1.70 (332.16) C. Familia Spiritului Infinit. 30:1.70 (332.16) C. The Family of the Infinite Spirit.
30:1.71 (332.17) 1. Mesagerii Solitari. 30:1.71 (332.17) 1. Solitary Messengers.
30:1.72 (332.18) 2. Supraveghetorii Circuitelor Universului. 30:1.72 (332.18) 2. Universe Circuit Supervisors.
30:1.73 (332.19) 3. Directorii Recensământului. 30:1.73 (332.19) 3. Census Directors.
30:1.74 (332.20) 4. Ajutorii Personali ai Spiritului Infinit. 30:1.74 (332.20) 4. Personal Aids of the Infinite Spirit.
30:1.75 (332.21) 5. Inspectorii Asociaţi. 30:1.75 (332.21) 5. Associate Inspectors.
30:1.76 (332.22) 6. Santinelele desemnate. 30:1.76 (332.22) 6. Assigned Sentinels.
30:1.77 (332.23) 7. Îndrumătorii Absolvenţilor. 30:1.77 (332.23) 7. Graduate Guides.
30:1.78 (332.24) 8. Slujitorii Havonei. 30:1.78 (332.24) 8. Havona Servitals.
30:1.79 (332.25) 9. Conciliatorii Universali. 30:1.79 (332.25) 9. Universal Conciliators.
30:1.80 (332.26) 10. Însoţitorii Morontiei. 30:1.80 (332.26) 10. Morontia Companions.
30:1.81 (332.27) 11. Supernafimii. 30:1.81 (332.27) 11. Supernaphim.
30:1.82 (332.28) 12. Seconafimii. 30:1.82 (332.28) 12. Seconaphim.
30:1.83 (332.29) 13. Terţiafimii. 30:1.83 (332.29) 13. Tertiaphim.
30:1.84 (332.30) 14. Omniafimii. 30:1.84 (332.30) 14. Omniaphim.
30:1.85 (332.31) 15. Serafimii. 30:1.85 (332.31) 15. Seraphim.
30:1.86 (332.32) 16. Heruvimii şi Sanovimii. 30:1.86 (332.32) 16. Cherubim and Sanobim.
30:1.87 (332.33) 17. Fiinţele Nerevelate provenite din Spirit. 30:1.87 (332.33) 17. Unrevealed Spirit-origin Beings.
30:1.88 (332.34) 18. Cei Şapte Directori Supremi de Putere. 30:1.88 (332.34) 18. The Seven Supreme Power Directors.
30:1.89 (332.35) 19. Centrele Supreme de Putere. 30:1.89 (332.35) 19. The Supreme Power Centers.
30:1.90 (332.36) 20. Controlorii Fizici Principali. 30:1.90 (332.36) 20. The Master Physical Controllers.
30:1.91 (332.37) 21. Supraveghetorii de Putere Morontială. 30:1.91 (332.37) 21. The Morontia Power Supervisors.
30:1.92 (332.38) IV. FIINŢE TRANSCENDENTALE EXTERIORIZATE. În Paradis se găseşte o imensă mulţime de fiinţe transcendentale a căror origine nu este de obicei revelată universurilor timpului şi spaţiului înainte ca aceste universuri să se stabilizeze în lumină şi viaţă. Aceşti Transcendentali nu sunt nici creatori, nici creaturi; ei sunt copiii exteriorizaţi ai divinităţii, ai ultimităţii şi ai eternităţii. Aceşti „exteriorizaţi” nu sunt nici finiţi, nici infiniţi - ei sunt absoniţi; iar absonitatea nu este nici infinitate, nici absoluitate. 30:1.92 (332.38) IV. EVENTUATED TRANSCENDENTAL BEINGS. There is to be found on Paradise a vast host of transcendental beings whose origin is not ordinarily disclosed to the universes of time and space until they are settled in light and life. These Transcendentalers are neither creators nor creatures; they are the eventuated children of divinity, ultimacy, and eternity. These “eventuators” are neither finite nor infinite—they are absonite; and absonity is neither infinity nor absoluteness.
30:1.93 (333.1) Aceşti necreatori necreaţi sunt întotdeauna loiali Trinităţii Paradisului şi supuşi Celui Ultim. Ei există pe patru nivele ultime de activitate a personalităţii şi sunt funcţionali pe cele şapte nivele ale absonităţii în douăsprezece mari diviziuni, constând dintr-o mie de grupuri de lucru majore de câte şapte clase fiecare. Aceste fiinţe exteriorizate conţin următoarele ordine: 30:1.93 (333.1) These uncreated noncreators are ever loyal to the Paradise Trinity and obedient to the Ultimate. They are existent on four ultimate levels of personality activity and are functional on the seven levels of the absonite in twelve grand divisions consisting of one thousand major working groups of seven classes each. These eventuated beings include the following orders:
30:1.94 (333.2) 1. Arhitecţii Maestrului Univers. 30:1.94 (333.2) 1. The Architects of the Master Universe.
30:1.95 (333.3) 2. Arhivarii Transcendentali. 30:1.95 (333.3) 2. Transcendental Recorders.
30:1.96 (333.4) 3. Alţi Transcendentali. 30:1.96 (333.4) 3. Other Transcendentalers.
30:1.97 (333.5) 4. Organizatorii Principali ai Forţei Exteriorizaţi Primari. 30:1.97 (333.5) 4. Primary Eventuated Master Force Organizers.
30:1.98 (333.6) 5. Organizatorii Principali ai Forţei Transcendentali Aliaţi. 30:1.98 (333.6) 5. Associate Transcendental Master Force Organizers.
30:1.99 (333.7) Dumnezeu, ca suprapersoană, exteriorizează; Dumnezeu, ca persoană, creează; Dumnezeu, ca prepersoană, se fragmentează; şi un astfel de fragment din el însuşi, Ajustorul, este cel care dezvoltă sufletul spirit în mintea materială şi muritoare în acord cu libera alegere a personalităţii conferite creaturii muritoare prin actul părintesc a lui Dumnezeu ca Tată. 30:1.99 (333.7) God, as a superperson, eventuates; God, as a person, creates; God, as a preperson, fragments; and such an Adjuster fragment of himself evolves the spirit soul upon the material and mortal mind in accordance with the freewill choosing of the personality which has been bestowed upon such a mortal creature by the parental act of God as a Father.
30:1.100 (333.8) V. ENTITĂŢI FRAGMENTATE ALE DEITĂŢII. Acest ordin de existenţă vie, provenind din Tatăl Universal, se manifestă cel mai clar în Ajustorii Gândirii, cu toate că aceste entităţi nu sunt, în nici un fel, singurele fragmentări ale realităţii prepersonale a Primei Surse-Centru. Funcţiunile fragmentelor ce se disting de Ajustori sunt multiple şi puţin cunoscute. Fuziunea cu un Ajustor sau cu unul dintre celelalte fragmente face din creatură o fiinţă contopită cu Tatăl. 30:1.100 (333.8) V. FRAGMENTED ENTITIES OF DEITY. This order of living existence, originating in the Universal Father, is best typified by the Thought Adjusters, though these entities are by no means the only fragmentations of the prepersonal reality of the First Source and Center. The functions of the other-than-Adjuster fragments are manifold and little known. Fusion with an Adjuster or other such fragment constitutes the creature a Father-fused being.
30:1.101 (333.9) Cu toate că fragmentările spiritului preminte ale Celei de a Treia Surse-Centru nu sunt deloc comparabile cu fragmentele Tatălui, noi trebuie să le menţionăm aici. Astfel de entităţi diferă considerabil de Ajustori; ele nu locuiesc în Spiritington ca atare, ele nu traversează circuitele de gravitaţie mentală şi nu înlocuiesc creaturile umane pe parcursul şederii lor în trup. Ele nu sunt prepersonale în sensul în care sunt Ajustorii, însă asemenea fragmente ale spiritului preminte sunt revărsate peste unii muritori supravieţuitori, iar contopirea cu ei îi transformă în muritori contopiţi cu Spiritul, în contrast cu muritorii contopiţi cu Ajustorul lor. 30:1.101 (333.9) The fragmentations of the premind spirit of the Third Source and Center, though hardly comparable to the Father fragments, should be here recorded. Such entities differ very greatly from Adjusters; they do not as such dwell on Spiritington, nor do they as such traverse the mind-gravity circuits; neither do they indwell mortal creatures during the life in the flesh. They are not prepersonal in the sense that the Adjusters are, but such fragments of premind spirit are bestowed upon certain of the surviving mortals, and fusion therewith constitutes them Spirit-fused mortals in contradistinction to Adjuster-fused mortals.
30:1.102 (333.10) Spiritul individualizat al unui Fiu Creator este şi mai dificil de descris. Uniunea cu el face din creatură un muritor contopit cu Fiul. Şi mai există şi alte fragmentări ale Deităţii. 30:1.102 (333.10) Still more difficult of description is the individualized spirit of a Creator Son, union with which constitutes the creature a Son-fused mortal. And there are still other fragmentations of Deity.
30:1.103 (333.11) VI. FIINŢE SUPERPERSONALE. Există o vastă multitudine de fiinţe distincte de cele personale, care sunt de origine divină şi aduc multiple servicii în universul universurilor. Unele dintre aceste fiinţe locuiesc pe lumile paradisiace ale Fiului; altele, cum ar fi reprezentanţii suprapersonali ai Fiului Etern, se întâlnesc în altă parte. Cea mai mare parte din ele nu sunt menţionate în aceste expuneri, iar încercarea de a le descrie unor fiinţe personale ar fi de-a dreptul zadarnică. 30:1.103 (333.11) VI. SUPERPERSONAL BEINGS. There is a vast host of other-than-personal beings of divine origin and of manifold service in the universe of universes. Certain of these beings are resident on the Paradise worlds of the Son; others, like the superpersonal representatives of the Eternal Son, are encountered elsewhere. They are for the most part unmentioned in these narratives, and it would be quite futile to attempt their description to personal creatures.
30:1.104 (333.12) VII. ORDINE NECLASIFICATE ŞI NEREVELATE. Pe parcursul prezentei vârste a universului nu ar fi posibil să rânduim toate fiinţele personale sau de altă natură în clasificări ţinând de prezenta epocă a universului. De altfel, nici nu au fost revelate toate categoriile lor în aceste expuneri; numeroase ordine au fost omise în listele citate. Consideraţi următoarele: 30:1.104 (333.12) VII. UNCLASSIFIED AND UNREVEALED ORDERS. During the present universe age it would not be possible to place all beings, personal or otherwise, within classifications pertaining to the present universe age; nor have all such categories been revealed in these narratives; hence numerous orders have been omitted from these lists. Consider the following:
30:1.105 (333.13) Consumatorii Destinului Universului. 30:1.105 (333.13) The Consummator of Universe Destiny.
30:1.106 (333.14) Locţiitorii Calificaţi ai Ultimului. 30:1.106 (333.14) The Qualified Vicegerents of the Ultimate.
30:1.107 (334.1) Supraveghetorii Necalificaţi ai Supremului. 30:1.107 (334.1) The Unqualified Supervisors of the Supreme.
30:1.108 (334.2) Agenţii Creativi Nerevelaţi ai Celor Îmbătrâniţi de Zile. 30:1.108 (334.2) The Unrevealed Creative Agencies of the Ancients of Days.
30:1.109 (334.3) Maiestonii din Paradis. 30:1.109 (334.3) Majeston of Paradise.
30:1.110 (334.4) Agenţii de Legătură Reflexivi Nedenumiţi ai lui Majeston. 30:1.110 (334.4) The Unnamed Reflectivator Liaisons of Majeston.
30:1.111 (334.5) Ordinele Midsonite ale Universurilor Locale. 30:1.111 (334.5) The Midsonite Orders of the Local Universes.
30:1.112 (334.6) Nu este necesar să atribuim nici o semnificaţie specială enumerării acestor ordine la un loc, decât că nici unul dintre ele nu apare în clasificarea Paradisului aşa cum este revelată în această carte. Acestea sunt puţinele ordine neclasificate. . Nu aţi aflat încă de multe dintre cele nerevelate. 30:1.112 (334.6) No especial significance need attach to the listing of these orders together except that none of them appear in the Paradise classification as revealed herein. These are the unclassified few; you have yet to learn of the unrevealed many.
30:1.113 (334.7) Există spirite: entităţi spirituale, prezenţe spirituale, spirite personale, spirite prepersonale, spirite suprapersonale, existenţe spirituale, personalităţi spirituale - însă nici limba, nici intelectul muritorilor nu sunt pe potrivă. Noi putem, cu toate acestea, indica faptul că nu există personalităţi de „minte pură”; nici o entitate nu are personalitate dacă ea nu a fost înzestrată cu ea de Dumnezeu, care este spirit. Nici o entitate mentală neasociată unei energii fizice sau spirituale nu este o personalitate. Însă, în acelaşi sens în care există personalităţi spirituale înzestrate cu minte, există personalităţi mentale înzestrate cu spirit. Majeston şi asociaţii săi sunt ilustrări destul de bune de fiinţe dominate de minte, există însă nişte ilustrări şi mai bune ale acestui tip de personalitate necunoscute vouă. Există chiar ordine întregi şi nerevelate de personalităţi mentale, însă spiritul le este asociat întotdeauna. Anumite alte creaturi nerevelate sunt ceea ce am putea numi personalităţi de energie mentală şi fizică. Acest tip de fiinţe nu sunt sensibile la gravitaţia spiritului, însă sunt, cu toate acestea, adevărate personalităţi - ele sunt cuprinse în circuitul Tatălui. 30:1.113 (334.7) There are spirits: spirit entities, spirit presences, personal spirits, prepersonal spirits, superpersonal spirits, spirit existences, spirit personalities—but neither mortal language nor mortal intellect are adequate. We may however state that there are no personalities of “pure mind”; no entity has personality unless he is endowed with it by God who is spirit. Any mind entity that is not associated with either spiritual or physical energy is not a personality. But in the same sense that there are spirit personalities who have mind there are mind personalities who have spirit. Majeston and his associates are fairly good illustrations of mind-dominated beings, but there are better illustrations of this type of personality unknown to you. There are even whole unrevealed orders of such mind personalities, but they are always spirit associated. Certain other unrevealed creatures are what might be termed mindal- and physical-energy personalities. This type of being is nonresponsive to spirit gravity but is nonetheless a true personality—is within the Father’s circuit.
30:1.114 (334.8) Aceste capitole nici măcar nu încep - nu pot începe - să epuizeze istoria creaturilor vii, a creatorilor, a fiinţelor exteriorizate şi a fiinţelor existând sub alte forme, care trăiesc şi se închină şi servesc în universurile populate ale timpului şi în universul central al eternităţii. Voi muritorii sunteţi persoane şi, de aceea, noi putem să vă descriem fiinţe personalizate, însă cum vi s-ar putea oare explica vreodată o fiinţă absonitizată ? 30:1.114 (334.8) These papers do not—cannot—even begin to exhaust the story of the living creatures, creators, eventuators, and still-otherwise-existent beings who live and worship and serve in the swarming universes of time and in the central universe of eternity. You mortals are persons; hence we can describe beings who are personalized, but how could an absonitized being ever be explained to you?
2. Registrul personalităţilor de pe Uversa ^top 2. The Uversa Personality Register ^top
30:2.1 (334.9) Familia divină a fiinţelor vii este înregistrată pe Uversa în şapte mari diviziuni: 30:2.1 (334.9) The divine family of living beings is registered on Uversa in seven grand divisions:
30:2.2 (334.10) 1. Deităţile Paradisului. 30:2.2 (334.10) 1. The Paradise Deities.
30:2.3 (334.11) 2. Spiritele Supreme. 30:2.3 (334.11) 2. The Supreme Spirits.
30:2.4 (334.12) 3. Fiinţele provenite din Trinitate. 30:2.4 (334.12) 3. The Trinity-origin Beings.
30:2.5 (334.13) 4. Fiii lui Dumnezeu. 30:2.5 (334.13) 4. The Sons of God.
30:2.6 (334.14) 5. Personalităţile Spiritului Infinit. 30:2.6 (334.14) 5. Personalities of the Infinite Spirit.
30:2.7 (334.15) 6. Directorii de Putere ai Universului. 30:2.7 (334.15) 6. The Universe Power Directors.
30:2.8 (334.16) 7. Corpul de Cetăţenie Permanentă. 30:2.8 (334.16) 7. The Corps of Permanent Citizenship.
30:2.9 (334.17) Aceste grupe de creaturi volitive sunt împărţite în numeroase clase şi subdiviziuni minore. Prezentarea acestei clasificări a personalităţilor marelui univers caută totuşi, în principal, să enunţe ordinele de fiinţe inteligente care au fost revelate în aceste expuneri, şi din care cea mai mare parte vor fi întâlnite de muritorii timpului, pe parcursul experienţei lor ascendente de înălţare progresivă către Paradis. Enumerările următoare nu menţionează vastele ordine de fiinţe universale care îşi urmează munca în afara planului de ascensiune a muritorilor. 30:2.9 (334.17) These groups of will creatures are divided into numerous classes and minor subdivisions. The presentation of this classification of the personalities of the grand universe is however chiefly concerned in setting forth those orders of intelligent beings who have been revealed in these narratives, most of whom will be encountered in the ascendant experience of the mortals of time on their progressive climb to Paradise. The following listings make no mention of vast orders of universe beings who carry forward their work apart from the mortal ascension scheme.
30:2.10 (335.1) I. DEITĂŢILE PARADISULUI. 30:2.10 (335.1) I. THE PARADISE DEITIES.
30:2.11 (335.2) 1. Tatăl Universal. 30:2.11 (335.2) 1. The Universal Father.
30:2.12 (335.3) 2. Fiul Etern. 30:2.12 (335.3) 2. The Eternal Son.
30:2.13 (335.4) 3. Spiritul Infinit. 30:2.13 (335.4) 3. The Infinite Spirit.
30:2.14 (335.5) II. SPIRITELE SUPREME. 30:2.14 (335.5) II. THE SUPREME SPIRITS.
30:2.15 (335.6) 1. Cele Şapte Spirite Maestru. 30:2.15 (335.6) 1. The Seven Master Spirits.
30:2.16 (335.7) 2. Cei Şapte Agenţi Executivi Supremi. 30:2.16 (335.7) 2. The Seven Supreme Executives.
30:2.17 (335.8) 3. Cele Şapte Grupuri de Spirite Reflectante. 30:2.17 (335.8) 3. The Seven Groups of Reflective Spirits.
30:2.18 (335.9) 4. Ajutoarele-Imagini Reflectante. 30:2.18 (335.9) 4. The Reflective Image Aids.
30:2.19 (335.10) 5. Cele Şapte Spirite ale Circuitelor. 30:2.19 (335.10) 5. The Seven Spirits of the Circuits.
30:2.20 (335.11) 6. Spiritele Creative ale Universurilor Locale. 30:2.20 (335.11) 6. Local Universe Creative Spirits.
30:2.21 (335.12) 7. Spiritele Mentale Adjutante. 30:2.21 (335.12) 7. Adjutant Mind-Spirits.
30:2.22 (335.13) III. FIINŢELE PROVENITE DIN TRINITATE. 30:2.22 (335.13) III. THE TRINITY-ORIGIN BEINGS.
30:2.23 (335.14) 1. Secretele Supremaţiei Trinitizate. 30:2.23 (335.14) 1. Trinitized Secrets of Supremacy.
30:2.24 (335.15) 2. Eternii de Zile. 30:2.24 (335.15) 2. Eternals of Days.
30:2.25 (335.16) 3. Cei Îmbătrâniţi de Zile. 30:2.25 (335.16) 3. Ancients of Days.
30:2.26 (335.17) 4. Perfecţiunile de Zile. 30:2.26 (335.17) 4. Perfections of Days.
30:2.27 (335.18) 5. Recenţii de Zile. 30:2.27 (335.18) 5. Recents of Days.
30:2.28 (335.19) 6. Uniunile de Zile. 30:2.28 (335.19) 6. Unions of Days.
30:2.29 (335.20) 7. Fidelii de Zile. 30:2.29 (335.20) 7. Faithfuls of Days.
30:2.30 (335.21) 8. Fiii Învăţătorii ai Trinităţii. 30:2.30 (335.21) 8. Trinity Teacher Sons.
30:2.31 (335.22) 9. Desăvârşitorii de Înţelepciune. 30:2.31 (335.22) 9. Perfectors of Wisdom.
30:2.32 (335.23) 10. Consilierii Divini. 30:2.32 (335.23) 10. Divine Counselors.
30:2.33 (335.24) 11. Cenzorii Universali. 30:2.33 (335.24) 11. Universal Censors.
30:2.34 (335.25) 12. Spiritele Inspirate ale Trinităţii 30:2.34 (335.25) 12. Inspired Trinity Spirits.
30:2.35 (335.26) 13. Nativii Havonei. 30:2.35 (335.26) 13. Havona Natives.
30:2.36 (335.27) 14. Cetăţenii Paradisului. 30:2.36 (335.27) 14. Paradise Citizens.
30:2.37 (335.28) IV. FIII LUI DUMNEZEU. 30:2.37 (335.28) IV. THE SONS OF GOD.
30:2.38 (335.29) A. Fiii Descendenţi. 30:2.38 (335.29) A. Descending Sons.
30:2.39 (335.30) 1. Fiii Creator - Mihailii. 30:2.39 (335.30) 1. Creator Sons—Michaels.
30:2.40 (335.31) 2. Fiii Magistrali - Avonalii. 30:2.40 (335.31) 2. Magisterial Sons—Avonals.
30:2.41 (335.32) 3. Fiii Învăţători ai Trinităţii - Daynalii. 30:2.41 (335.32) 3. Trinity Teacher Sons—Daynals.
30:2.42 (335.33) 4. Fiii Melchizedeki. 30:2.42 (335.33) 4. Melchizedek Sons.
30:2.43 (335.34) 5. Fiii Vorondadeki. 30:2.43 (335.34) 5. Vorondadek Sons.
30:2.44 (335.35) 6. Fiii Lanondadeki. 30:2.44 (335.35) 6. Lanonandek Sons.
30:2.45 (335.36) 7. Fiii Purtători ai Vieţii. 30:2.45 (335.36) 7. Life Carrier Sons.
30:2.46 (335.37) B. Fiii Ascendenţi. 30:2.46 (335.37) B. Ascending Sons.
30:2.47 (335.38) 1. Muritori Contopiţi cu Tatăl. 30:2.47 (335.38) 1. Father-fused Mortals.
30:2.48 (335.39) 2. Muritori Contopiţi cu Fiul. 30:2.48 (335.39) 2. Son-fused Mortals.
30:2.49 (335.40) 3. Muritori Contopiţi cu Spiritul. 30:2.49 (335.40) 3. Spirit-fused Mortals.
30:2.50 (335.41) 4. Serafimi Evolutivi. 30:2.50 (335.41) 4. Evolutionary Seraphim.
30:2.51 (335.42) 5. Fii Materiali Ascendenţi. 30:2.51 (335.42) 5. Ascending Material Sons.
30:2.52 (335.43) 6. Medianii Transferaţi. 30:2.52 (335.43) 6. Translated Midwayers.
30:2.53 (335.44) 7. Ajustori Personalizaţi. 30:2.53 (335.44) 7. Personalized Adjusters.
30:2.54 (336.1) C. Fiii Trinitizaţi. 30:2.54 (336.1) C. Trinitized Sons.
30:2.55 (336.2) 1. Puternicii Mesageri. 30:2.55 (336.2) 1. Mighty Messengers.
30:2.56 (336.3) 2. Cei Înalţi în Autoritate. 30:2.56 (336.3) 2. Those High in Authority.
30:2.57 (336.4) 3. Cei Fără de Nume şi de Număr. 30:2.57 (336.4) 3. Those without Name and Number.
30:2.58 (336.5) 4. Păstrătorii Trinitizaţi. 30:2.58 (336.5) 4. Trinitized Custodians.
30:2.59 (336.6) 5. Ambasadorii Trinitizaţi. 30:2.59 (336.6) 5. Trinitized Ambassadors.
30:2.60 (336.7) 6. Păzitorii Celeşti. 30:2.60 (336.7) 6. Celestial Guardians.
30:2.61 (336.8) 7. Asistenţii Înalţilor Fii. 30:2.61 (336.8) 7. High Son Assistants.
30:2.62 (336.9) 8. Fiii Trinitizaţi de Ascenderi. 30:2.62 (336.9) 8. Ascender-trinitized Sons.
30:2.63 (336.10) 9. Fiii Paradisului Havona Trinitizaţi. 30:2.63 (336.10) 9. Paradise-Havona-trinitized Sons.
30:2.64 (336.11) 10. Fiii Destinului Trinitizaţi. 30:2.64 (336.11) 10. Trinitized Sons of Destiny.
30:2.65 (336.12) V. PERSONALITĂŢILE SPIRITULUI INFINIT. 30:2.65 (336.12) V. PERSONALITIES OF THE INFINITE SPIRIT.
30:2.66 (336.13) A. Personalităţi Superioare ale Spiritului Infinit. 30:2.66 (336.13) A. Higher Personalities of the Infinite Spirit.
30:2.67 (336.14) 1. Mesagerii Solitari. 30:2.67 (336.14) 1. Solitary Messengers.
30:2.68 (336.15) 2. Supraveghetorii Circuitelor Universului. 30:2.68 (336.15) 2. Universe Circuit Supervisors.
30:2.69 (336.16) 3. Directorii de Recensământ. 30:2.69 (336.16) 3. Census Directors.
30:2.70 (336.17) 4. Ajutoarele Personale ale Spiritului Infinit. 30:2.70 (336.17) 4. Personal Aids of the Infinite Spirit.
30:2.71 (336.18) 5. Inspectorii Asociaţi. 30:2.71 (336.18) 5. Associate Inspectors.
30:2.72 (336.19) 6. Santinelele desemnate. 30:2.72 (336.19) 6. Assigned Sentinels.
30:2.73 (336.20) 7. Îndrumătorii Diplomaţilor. 30:2.73 (336.20) 7. Graduate Guides.
30:2.74 (336.21) B. Oştirile Mesagerilor Spaţiului. 30:2.74 (336.21) B. The Messenger Hosts of Space.
30:2.75 (336.22) 1. Slujitorii Havonei. 30:2.75 (336.22) 1. Havona Servitals.
30:2.76 (336.23) 2. Conciliatorii Universali. 30:2.76 (336.23) 2. Universal Conciliators.
30:2.77 (336.24) 3. Consilierii Tehnici. 30:2.77 (336.24) 3. Technical Advisers.
30:2.78 (336.25) 4. Păstrătorii Arhivelor în Paradis. 30:2.78 (336.25) 4. Custodians of Records on Paradise.
30:2.79 (336.26) 5. Arhivarii Celeşti. 30:2.79 (336.26) 5. Celestial Recorders.
30:2.80 (336.27) 6. Însoţitorii Morontiali. 30:2.80 (336.27) 6. Morontia Companions.
30:2.81 (336.28) 7. Însoţitorii Paradisului. 30:2.81 (336.28) 7. Paradise Companions.
30:2.82 (336.29) C. Spiritele Ocrotitoare. 30:2.82 (336.29) C. The Ministering Spirits.
30:2.83 (336.30) 1. Supernafimii. 30:2.83 (336.30) 1. Supernaphim.
30:2.84 (336.31) 2. Seconafimii. 30:2.84 (336.31) 2. Seconaphim.
30:2.85 (336.32) 3. Terţiafimii. 30:2.85 (336.32) 3. Tertiaphim.
30:2.86 (336.33) 4. Omniafimii. 30:2.86 (336.33) 4. Omniaphim.
30:2.87 (336.34) 5. Serafimii. 30:2.87 (336.34) 5. Seraphim.
30:2.88 (336.35) 6. Heruvimii şi Sanovimii. 30:2.88 (336.35) 6. Cherubim and Sanobim.
30:2.89 (336.36) 7. Medianii. 30:2.89 (336.36) 7. Midwayers.
30:2.90 (336.37) VI. DIRECTORII DE PUTERE AI UNIVERSULUI. 30:2.90 (336.37) VI. THE UNIVERSE POWER DIRECTORS.
30:2.91 (336.38) A. Cei Şapte Directori Supremi de Putere. 30:2.91 (336.38) A. The Seven Supreme Power Directors.
30:2.92 (336.39) B. Centrele Supreme de Putere. 30:2.92 (336.39) B. Supreme Power Centers.
30:2.93 (336.40) 1. Supraveghetorii Supremi ai Centrelor. 30:2.93 (336.40) 1. Supreme Center Supervisors.
30:2.94 (336.41) 2. Centrele Havonei. 30:2.94 (336.41) 2. Havona Centers.
30:2.95 (336.42) 3. Centrele Suprauniversurilor. 30:2.95 (336.42) 3. Superuniverse Centers.
30:2.96 (336.43) 4. Centrele Universurilor Locale. 30:2.96 (336.43) 4. Local Universe Centers.
30:2.97 (336.44) 5. Centrele Constelaţiilor. 30:2.97 (336.44) 5. Constellation Centers.
30:2.98 (336.45) 6. Centrele Sistemelor. 30:2.98 (336.45) 6. System Centers.
30:2.99 (336.46) 7. Centrele Neclasificate. 30:2.99 (336.46) 7. Unclassified Centers.
30:2.100 (337.1) C. Controlorii Fizici Maestru. 30:2.100 (337.1) C. Master Physical Controllers.
30:2.101 (337.2) 1. Directorii de Putere Asociaţi. 30:2.101 (337.2) 1. Associate Power Directors.
30:2.102 (337.3) 2. Controlorii Mecanici. 30:2.102 (337.3) 2. Mechanical Controllers.
30:2.103 (337.4) 3. Transformatorii de Energie. 30:2.103 (337.4) 3. Energy Transformers.
30:2.104 (337.5) 4. Transmiţătorii de Energie. 30:2.104 (337.5) 4. Energy Transmitters.
30:2.105 (337.6) 5. Asociatorii Primari. 30:2.105 (337.6) 5. Primary Associators.
30:2.106 (337.7) 6. Disociatorii Secundari. 30:2.106 (337.7) 6. Secondary Dissociators.
30:2.107 (337.8) 7. Frandalankii şi Cronoldekii. 30:2.107 (337.8) 7. Frandalanks and Chronoldeks.
30:2.108 (337.9) D. Supraveghetorii de Putere Morontială. 30:2.108 (337.9) D. Morontia Power Supervisors.
30:2.109 (337.10) 1. Regulatorii Circuitelor. 30:2.109 (337.10) 1. Circuit Regulators.
30:2.110 (337.11) 2. Coordonatorii Sistemelor. 30:2.110 (337.11) 2. System Co-ordinators.
30:2.111 (337.12) 3. Păstrătorii Planetari. 30:2.111 (337.12) 3. Planetary Custodians.
30:2.112 (337.13) 4. Controlorii Conjugaţi. 30:2.112 (337.13) 4. Combined Controllers.
30:2.113 (337.14) 5. Stabilizatorii Legăturilor. 30:2.113 (337.14) 5. Liaison Stabilizers.
30:2.114 (337.15) 6. Asortatorii Selectivi. 30:2.114 (337.15) 6. Selective Assorters.
30:2.115 (337.16) 7. Arhivarii Asociaţi. 30:2.115 (337.16) 7. Associate Registrars.
30:2.116 (337.17) VII. CORPURILE DE CETĂŢENIE PERMANENTĂ. 30:2.116 (337.17) VII. THE CORPS OF PERMANENT CITIZENSHIP.
30:2.117 (337.18) 1. Medianii Planetari. 30:2.117 (337.18) 1. The Planetary Midwayers.
30:2.118 (337.19) 2. Fiii Adamici ai Sistemelor. 30:2.118 (337.19) 2. The Adamic Sons of the Systems.
30:2.119 (337.20) 3. Univitaţii Constelaţiilor. 30:2.119 (337.20) 3. The Constellation Univitatia.
30:2.120 (337.21) 4. Susaţii Universurilor Locale. 30:2.120 (337.21) 4. The Local Universe Susatia.
30:2.121 (337.22) 5. Muritorii Universurilor Locale Contopiţi cu Spiritul. 30:2.121 (337.22) 5. Spirit-fused Mortals of the Local Universes.
30:2.122 (337.23) 6. Abandonterii Suprauniversurilor. 30:2.122 (337.23) 6. The Superuniverse Abandonters.
30:2.123 (337.24) 7. Muritorii Suprauniversurilor Contopiţi cu Fiul. 30:2.123 (337.24) 7. Son-fused Mortals of the Superuniverses.
30:2.124 (337.25) 8. Nativii Havonei. 30:2.124 (337.25) 8. The Havona Natives.
30:2.125 (337.26) 9. Nativii Sferelor Paradisiace ale Spiritului. 30:2.125 (337.26) 9. Natives of the Paradise Spheres of the Spirit.
30:2.126 (337.27) 10. Nativii Sferelor Paradisiace ale Tatălui. 30:2.126 (337.27) 10. Natives of the Father’s Paradise Spheres.
30:2.127 (337.28) 11. Cetăţenii Paradisului Creaţi. 30:2.127 (337.28) 11. The Created Citizens of Paradise.
30:2.128 (337.29) 12. Cetăţenii Muritori ai Paradisului contopiţi cu Ajustorul lor. 30:2.128 (337.29) 12. Adjuster-fused Mortal Citizens of Paradise.
30:2.129 (337.30) Aceasta este clasificarea funcţională a personalităţilor universului aşa cum sunt ele înregistrate pe lumea-sediu a Uversei. 30:2.129 (337.30) This is the working classification of the personalities of the universes as they are of record on the headquarters world of Uversa.
30:2.130 (337.31) GRUPURI DE PERSONALITĂŢI COMPOZITE. Există pe Uversa dosarele a numeroase alte grupuri de fiinţe inteligente, fiinţe care sunt, de asemenea, strâns legate de organizarea şi de administrarea marelui univers. Printre aceste ordine, iată trei grupuri de personalităţi compozite: 30:2.130 (337.31) COMPOSITE PERSONALITY GROUPS. There are on Uversa the records of numerous additional groups of intelligent beings, beings that are also closely related to the organization and administration of the grand universe. Among such orders are the following three composite personality groups:
30:2.131 (337.32) A. Corpul Paradisiac al Finalităţii. 30:2.131 (337.32) A. The Paradise Corps of the Finality.
30:2.132 (337.33) 1. Corpul de Finalitari Muritori. 30:2.132 (337.33) 1. The Corps of Mortal Finaliters.
30:2.133 (337.34) 2. Corpul de Finalitari Paradisiaci. 30:2.133 (337.34) 2. The Corps of Paradise Finaliters.
30:2.134 (337.35) 3. Corpul de Finalitari Trinitizaţi. 30:2.134 (337.35) 3. The Corps of Trinitized Finaliters.
30:2.135 (337.36) 4. Corpul de Finalitari Trinitizaţi Aliaţi. 30:2.135 (337.36) 4. The Corps of Conjoint Trinitized Finaliters.
30:2.136 (337.37) 5. Corpul de Finalitari al Havonei. 30:2.136 (337.37) 5. The Corps of Havona Finaliters.
30:2.137 (337.38) 6. Corpul de Finalitari Transcendentali. 30:2.137 (337.38) 6. The Corps of Transcendental Finaliters.
30:2.138 (337.39) 7. Corpul de Fii Nerevelaţi ai Destinului. 30:2.138 (337.39) 7. The Corps of Unrevealed Sons of Destiny.
30:2.139 (337.40) Corpul de Muritori al Finalităţii este studiat în parte în capitolul următor, ultimul din această serie. 30:2.139 (337.40) The Mortal Corps of the Finality is dealt with in the next and final paper of this series.
30:2.140 (338.1) B. Ajutoarele Universurilor. 30:2.140 (338.1) B. The Universe Aids.
30:2.141 (338.2) 1. Strălucitoarele Stele de Dimineaţă. 30:2.141 (338.2) 1. Bright and Morning Stars.
30:2.142 (338.3) 2. Strălucitoarele Stele de Seară. 30:2.142 (338.3) 2. Brilliant Evening Stars.
30:2.143 (338.4) 3. Arhanghelii. 30:2.143 (338.4) 3. Archangels.
30:2.144 (338.5) 4. Preaînalţii Asistenţi. 30:2.144 (338.5) 4. Most High Assistants.
30:2.145 (338.6) 5. Înalţii Mandatari. 30:2.145 (338.6) 5. High Commissioners.
30:2.146 (338.7) 6. Supraveghetorii Celeşti. 30:2.146 (338.7) 6. Celestial Overseers.
30:2.147 (338.8) 7. Învăţătorii Lumilor palat. 30:2.147 (338.8) 7. Mansion World Teachers.
30:2.148 (338.9) Pe toate lumile-sedii ale universurilor locale şi ale suprauniversurilor se iau măsuri în favoarea acestor fiinţe angajate în misiuni specifice pentru Fiii Creatori, şefi ai universurilor locale. Noi primim aceste Ajutoare ale Universurilor pe Uversa, însă nu avem co-jurisdicţie asupra lor. Aceşti emisari execută munca lor şi îşi urmează observaţiile sub autoritatea Fiilor Creatori. Activităţile lor sunt descrise mai pe îndelete în istoria universului vostru local. 30:2.148 (338.9) On all headquarters worlds of both local and superuniverses, provision is made for these beings who are engaged in specific missions for the Creator Sons, the local universe rulers. We welcome these Universe Aids on Uversa, but we have no jurisdiction over them. Such emissaries prosecute their work and carry on their observations under authority of the Creator Sons. Their activities are more fully described in the narrative of your local universe.
30:2.149 (338.10) C. Cele Şapte Colonii de Curtoazie. 30:2.149 (338.10) C. The Seven Courtesy Colonies.
30:2.150 (338.11) 1. Studenţii Stelelor. 30:2.150 (338.11) 1. Star Students.
30:2.151 (338.12) 2. Artiştii Celeşti. 30:2.151 (338.12) 2. Celestial Artisans.
30:2.152 (338.13) 3. Îndrumătorii de Retrospecţie. 30:2.152 (338.13) 3. Reversion Directors.
30:2.153 (338.14) 4. Învăţătorii Şcolilor Complementare. 30:2.153 (338.14) 4. Extension-school Instructors.
30:2.154 (338.15) 5. Diversele Corpuri de Rezervă. 30:2.154 (338.15) 5. The Various Reserve Corps.
30:2.155 (338.16) 6. Vizitatorii Studenţi. 30:2.155 (338.16) 6. Student Visitors.
30:2.156 (338.17) 7. Pelerinii Ascendenţi. 30:2.156 (338.17) 7. Ascending Pilgrims.
30:2.157 (338.18) Întâlnim aceste şapte grupuri de fiinţe astfel organizate şi guvernate pe toate lumile sediu, de la sistemele locale până la capitalele suprauniversurilor, şi mai ales în acestea din urmă. Capitalele celor Şapte suprauniversuri sunt locurile de întâlnire pentru aproape toate clasele şi ordinele de fiinţe inteligente. Cu excepţia numeroaselor grupuri ale Paradisului-Havona, se pot studia şi observa aici creaturile volitive ale fiecărei faze a existenţei. 30:2.157 (338.18) These seven groups of beings will be found thus organized and governed on all headquarters worlds from the local systems up to the capitals of the superuniverses, particularly the latter. The capitals of the seven superuniverses are the meeting places for almost all classes and orders of intelligent beings. With the exception of numerous groups of Paradise-Havoners, here the will creatures of every phase of existence may be observed and studied.
3. Coloniile de curtoazie ^top 3. The Courtesy Colonies ^top
30:3.1 (338.19) Cele şapte colonii de curtoazie locuiesc un timp mai lung sau mai scurt pe sferele arhitecturale, în timp ce sunt angajate în urmarea misiunilor şi în executarea sarcinilor lor speciale. Putem descrie munca lor după cum urmează: 30:3.1 (338.19) The seven courtesy colonies sojourn on the architectural spheres for a longer or shorter time while engaged in the furtherance of their missions and in the execution of their special assignments. Their work may be described as follows:
30:3.2 (338.20) 1. Studenţii Stelelor, astronomii celeşti, aleg să lucreze pe sfere ca Uversa, deoarece aceste lumi special construite sunt excepţional de favorabile observaţiilor şi calculelor lor. Uversa este situată în mod avantajos pentru munca acestei colonii, nu numai datorită amplasării sale centrale, ci şi pentru că nu există sori gigantici, vii sau morţi, atâta de aproape încât să tulbure curenţii de energie. Aceşti studenţi nu au din punct de vedere organic nici un fel de legătură cu treburile suprauniversului; ei nu sunt decât oaspeţi. 30:3.2 (338.20) 1. The Star Students, the celestial astronomers, choose to work on spheres like Uversa because such specially constructed worlds are unusually favorable for their observations and calculations. Uversa is favorably situated for the work of this colony, not only because of its central location, but also because there are no gigantic living or dead suns near at hand to disturb the energy currents. These students are not in any manner organically connected with the affairs of the superuniverse; they are merely guests.
30:3.3 (338.21) Colonia astronomică a Uversei conţine indivizi provenind din multe tărâmuri învecinate, din universul central, şi chiar şi din Norlatiadek. Orice fiinţă, de pe orice lume, din orice sistem al oricărui univers poate deveni un student al stelelor, poate aspira să se alăture vreunui corp de astronomi celeşti. Singurele condiţii necesare sunt: viaţă continuă şi cunoaşterea suficientă a lumilor spaţiului, în special a legilor lor fizice de evoluţie şi de control. Nu se cere studenţilor stelelor să servească o veşnicie în acest corp, însă nici o persoană admisă în grup nu poate să se retragă înainte de un mileniu măsurat în timpul Uversei. 30:3.3 (338.21) The astronomical colony of Uversa contains individuals from many near-by realms, from the central universe, and even from Norlatiadek. Any being on any world in any system of any universe may become a star student, may aspire to join some corps of celestial astronomers. The only requisites are: continuing life and sufficient knowledge of the worlds of space, especially their physical laws of evolution and control. Star students are not required to serve eternally in this corps, but no one admitted to this group may withdraw under one millennium of Uversa time.
30:3.4 (339.1) Colonia observatorilor stelelor de pe Uversa numără în prezent mai mult de un milion de membri. Aceşti astronomi pleacă şi vin, cu toate că unii dintre ei rămân aici pe parcursul unor perioade relativ lungi. Ei îşi duc la îndeplinire lucrările cu ajutorul unei multitudini de instrumente mecanice şi de aparate fizice; ei sunt, de asemenea, foarte mult ajutaţi de Mesagerii Solitari şi de alţi exploratori spirituali. În studiul stelelor şi în supravegherea spaţiului, aceşti astronomi celeşti fac mereu apel la transformatorii şi transmiţătorii vii de energie, precum şi la personalităţile reflectante. Ei studiază toate formele şi fazele de materiale ale spaţiului şi ale manifestărilor energiei; iar funcţiunea forţelor îi interesează la fel de mult ca şi fenomenele stelare; nimic, în tot spaţiul, nu scapă examinării lor. 30:3.4 (339.1) The star-observer colony of Uversa now numbers over one million. These astronomers come and go, though some remain for comparatively long periods. They carry on their work with the aid of a multitude of mechanical instruments and physical appliances; they are also greatly assisted by the Solitary Messengers and other spirit explorers. These celestial astronomers make constant use of the living energy transformers and transmitters, as well as of the reflective personalities, in their work of star study and space survey. They study all forms and phases of space material and energy manifestations, and they are just as much interested in force function as in stellar phenomena; nothing in all space escapes their scrutiny.
30:3.5 (339.2) Găsim colonii similare de astronomi pe lumile-sediu ale sectoarelor suprauniversurilor, precum şi pe capitalele arhitecturale ale universurilor locale, şi în subdiviziunile lor administrative. Făcând abstracţie de Paradis, nicăieri cunoaşterea nu este înnăscută; înţelegerea universului fizic depinde foarte mult de observaţie şi de cercetare. 30:3.5 (339.2) Similar astronomer colonies are to be found on the sector headquarters worlds of the superuniverse as well as on the architectural capitals of the local universes and their administrative subdivisions. Except on Paradise, knowledge is not inherent; understanding of the physical universe is largely dependent on observation and research.
30:3.6 (339.3) 2. Artizanii Celeşti servesc în toate cele şapte suprauniversuri. Muritorii ascendenţi au primul lor contact cu aceste grupuri în cariera morontială a universului local, prilej cu care ei vor fi analizaţi mai complet. 30:3.6 (339.3) 2. The Celestial Artisans serve throughout the seven superuniverses. Ascending mortals have their initial contact with these groups in the morontia career of the local universe in connection with which these artisans will be more fully discussed.
30:3.7 (339.4) 3. Directorii de Retrospecţie sunt promotorii destinderii şi umorului - ai reîntoarcerii la amintirile trecutului. Ei fac mari servicii în execuţia practică a planului ascendent de înaintare umană, în special pe parcursul fazelor iniţiale de tranziţie morontială şi de experienţă spirituală. Povestea lor aparţine relatării carierei muritorilor în universul local. 30:3.7 (339.4) 3. The Reversion Directors are the promoters of relaxation and humor—reversion to past memories. They are of great service in the practical operation of the ascending scheme of mortal progression, especially during the earlier phases of morontia transition and spirit experience. Their story belongs to the narrative of the mortal career in the local universe.
30:3.8 (339.5) 4. Instructorii Şcolilor Complementare. În cariera ascendentă, fiecare lume stabilă menţine pe lumea care îi este imediat inferioară un important contigent de educatori, un fel de şcoală pregătitoare pentru rezidenţii care progresează pe această sferă. Este vorba de o fază a planului ascendent de avansare a pelerinilor timpului. Aceste şcoli, precum şi metodele lor de instrucţie şi de examen sunt în întregime diferite de tot ceea ce încercaţi voi să realizaţi pe Urantia. 30:3.8 (339.5) 4. Extension-School Instructors. The next higher residential world of the ascendant career always maintains a strong corps of teachers on the world just below, a sort of preparatory school for the progressing residents of that sphere; this is a phase of the ascendant scheme for advancing the pilgrims of time. These schools, their methods of instruction and examinations, are wholly unlike anything which you essay to conduct on Urantia.
30:3.9 (339.6) Întregul plan ascendent de înaintare a muritorilor este caracterizat de practica de a comunica altor fiinţe experienţe şi adevăruri noi, de îndată ce ele sunt dobândite. Voi vă croiţi drum prin lunga şcoală de dobândire a Paradisului, servind ca învăţători pentru acei elevi situaţi imediat în urma voastră pe scara de progres. 30:3.9 (339.6) The entire ascendant plan of mortal progression is characterized by the practice of giving out to other beings new truth and experience just as soon as acquired. You work your way through the long school of Paradise attainment by serving as teachers to those pupils just behind you in the scale of progression.
30:3.10 (339.7) 5. Diversele Corpuri de Rezervă. Vaste rezerve de fiinţe care nu sunt sub supravegherea noastră imediată sunt mobilizate pe Uversa cu funcţia de colonie a corpurilor de rezervă. Există şaptezeci de diviziuni primare ale acestei colonii pe Uversa, şi putem califica drept liberală educaţia care vă permite să petreceţi un timp cu aceste personalităţi extraordinare. Nişte rezerve generale similare sunt menţinute pe Salvington şi pe alte capitale ale universului. Ele sunt trimise în serviciu activ la cererea directorilor şi a grupurilor lor respective. 30:3.10 (339.7) 5. The Various Reserve Corps. Vast reserves of beings not under our immediate supervision are mobilized on Uversa as the reserve-corps colony. There are seventy primary divisions of this colony on Uversa, and it is a liberal education to be permitted to spend a season with these extraordinary personalities. Similar general reserves are maintained on Salvington and other universe capitals; they are dispatched on active service on the requisition of their respective group directors.
30:3.11 (339.8) 6. Vizitatorii Studenţi. Venind din întregul univers, pe diversele lumi-sediu se revarsă un flux constant de vizitatori celeşti. Ca indivizi şi clase, aceste diverse tipuri de fiinţe vin cu duiumul peste noi ca observatori, ca elevi de schimb sau ca ajutoare de studenţi. Există în prezent pe Uversa peste un miliard de persoane în această colonie de curtoazie. Unii dintre aceşti vizitatori pot zăbovi o zi, alţii pot rămâne un an; totul depinde de natura misiunii lor. Această colonie conţine practic aproape toate clasele de fiinţe ale universului, cu excepţia personalităţilor Creatoare şi a muritorilor morontiali. 30:3.11 (339.8) 6. The Student Visitors. From all the universe a constant stream of celestial visitors pours through the various headquarters worlds. As individuals and as classes these various types of beings flock in upon us as observers, exchange pupils, and student helpers. On Uversa, at present, there are over one billion persons in this courtesy colony. Some of these visitors may tarry a day, others may remain a year, all dependent on the nature of their mission. This colony contains almost every class of universe beings except Creator personalities and morontia mortals.
30:3.12 (340.1) Muritorii morontiali nu sunt vizitatori studenţi decât în cuprinsul hotarelor universului local al originii lor. Ei nu pot să facă vizite cu titlu suprauniversal decât după ce au atins statutul de spirit. Mai mult de jumătate din colonia noastră de vizitatori constă în „trecători”, fiinţe aflate în drum spre alte destinaţii, însă care fac o pauză pentru a vizita capitala Orvontonului. Poate că aceste personaje execută o sarcină încredinţată universal, sau poate că se bucură de o perioadă de tihnă - libere de orice sarcină. Privilegiul călătoriilor şi al observaţiilor intrauniversale face parte din cariera tuturor fiinţelor ascendente. Dorinţa umană de a călători şi de a observa noi popoare şi noi lumi va fi pe deplin satisfăcută pe parcursul lungii şi aventuroasei ascensiuni către Paradis prin universul local, prin supraunivers şi prin universul central. 30:3.12 (340.1) Morontia mortals are student visitors only within the confines of the local universe of their origin. They may visit in a superuniverse capacity only after they have attained spirit status. Fully one half of our visitor colony consists of “stopovers,” beings en route elsewhere who pause to visit the Orvonton capital. These personalities may be executing a universe assignment, or they may be enjoying a period of leisure—freedom from assignment. The privilege of intrauniverse travel and observation is a part of the career of all ascending beings. The human desire to travel and observe new peoples and worlds will be fully gratified during the long and eventful climb to Paradise through the local, super-, and central universes.
30:3.13 (340.2) 7. Pelerinii Ascendenţi. În acelaşi timp în care sunt afectaţi diverselor servicii interesând progresul lor către Paradis, pelerinii ascendenţi sunt domiciliaţi, ca o colonie de curtoazie, pe diversele lumi-sediu. Grupurilor lor sunt în mare parte autonome, în timp ce funcţionează ici şi colo pe tot cuprinsul suprauniversului. Ele sunt colonii în veşnică schimbare, îmbrăţişând toate ordinele muritorilor evolutivi şi ale asociaţilor lor ascendenţi. 30:3.13 (340.2) 7. The Ascending Pilgrims. As the ascending pilgrims are assigned to various services in connection with their Paradise progression, they are domiciled as a courtesy colony on the various headquarters spheres. While functioning here and there throughout a superuniverse, such groups are largely self-governing. They are an ever-shifting colony embracing all orders of evolutionary mortals and their ascending associates.
4. Muritorii ascendenţi ^top 4. The Ascending Mortals ^top
30:4.1 (340.3) Supravieţuitorii muritori ai timpului şi spaţiului sunt numiţi pelerini ascendenţi atunci când sunt acreditaţi pentru ascensiunea progresivă către Paradis, însă aceste creaturi evolutive ocupă în expunerile noastre un loc atât de important încât dorim să prezentăm aici un tablou sinoptic al următoarelor şapte stadii ale carierei universale ascendente. 30:4.1 (340.3) While the mortal survivors of time and space are denominated ascending pilgrims when accredited for the progressive ascent to Paradise, these evolutionary creatures occupy such an important place in these narratives that we here desire to present a synopsis of the following seven stages of the ascending universe career:
30:4.2 (340.4) 1. Muritorii Planetari. 30:4.2 (340.4) 1. Planetary Mortals.
30:4.3 (340.5) 2. Supravieţuitorii Adormiţi. 30:4.3 (340.5) 2. Sleeping Survivors.
30:4.4 (340.6) 3. Studenţii Lumilor palat. 30:4.4 (340.6) 3. Mansion World Students.
30:4.5 (340.7) 4. Progresiştii Morontiali. 30:4.5 (340.7) 4. Morontia Progressors.
30:4.6 (340.8) 5. Elevii Suprauniversali. 30:4.6 (340.8) 5. Superuniverse Wards.
30:4.7 (340.9) 6. Pelerinii Havonei. 30:4.7 (340.9) 6. Havona Pilgrims.
30:4.8 (340.10) 7. Sosiţii în Paradis. 30:4.8 (340.10) 7. Paradise Arrivals.
30:4.9 (340.11) Următoarea relatarea prezintă cariera în univers a unui muritor locuit de un Ajustor. Muritorii contopiţi cu Fiul sau cu Spiritul împărtăşesc unele porţiuni ale acestei cariere, însă noi am ales să povestim această istorie după cum se aplică ea muritorilor contopiţi cu Ajustorul lor, căci acesta este destinul la care pot să se aştepte toate rasele umane de pe Urantia. 30:4.9 (340.11) The following narrative presents the universe career of an Adjuster-indwelt mortal. The Son- and Spirit-fused mortals share portions of this career, but we have elected to tell this story as it pertains to the Adjuster-fused mortals, for such a destiny may be anticipated by all of the human races of Urantia.
30:4.10 (340.12) 1. Muritorii Planetari. Muritorii sunt toţi fiinţe evolutive de origine animală având un potenţial ascendent. Prin originea, prin natura, şi prin destinul lor, aceste diverse grupuri şi tipuri de fiinţe umane nu sunt în întregime diferite de popoarele de pe Urantia. Rasele umane ale fiecărei lumi primesc acelaşi ajutor din partea Fiilor lui Dumnezeu şi beneficiază de prezenţa spiritelor ocrotitoare ale timpului. După moartea naturală, toate tipurile de ascendenţi se înfrăţesc ca o singură familie morontială pe lumile palat. 30:4.10 (340.12) 1. Planetary Mortals. Mortals are all animal-origin evolutionary beings of ascendant potential. In origin, nature, and destiny these various groups and types of human beings are not wholly unlike the Urantia peoples. The human races of each world receive the same ministry of the Sons of God and enjoy the presence of the ministering spirits of time. After natural death all types of ascenders fraternize as one morontia family on the mansion worlds.
30:4.11 (341.1) 2. Supravieţuitori Adormiţi. Toţi muritorii având statutul de supravieţuire, aflaţi în grija unui păzitor personal al destinului, trec pragul morţii naturale şi se personalizează pe lumile palat în a treia perioadă. Fiinţele acreditate, care dintr-un motiv oarecare nu au fost capabile să atingă acest nivel de stăpânire al inteligenţei şi de înzestrare a spiritualităţii care le-ar da dreptul la îngeri păzitori personali, nu pot să plece imediat şi direct pe lumea palat în felul acesta. Trebuie ca aceste suflete supravieţuitoare să se odihnească într-un somn inconştient până în ziua judecăţii unei noi epoci, a unei noi dispense, a venirii unui nou Fiu al lui Dumnezeu, care să facă apelul nominal al epocii şi să judece tărâmul. Aceasta este practica generală în întregul Nebadon. S-a spus despre Cristos Mihail că, pe parcursul ascensiunii sale în ceruri, la terminarea lucrării sale pe pământ, „conducea o mare mulţime de captivi”. Aceşti captivi erau supravieţuitorii adormiţi din vremurile lui Adam până în ziua reînvierii Maestrului pe Urantia. 30:4.11 (341.1) 2. Sleeping Survivors. All mortals of survival status, in the custody of personal guardians of destiny, pass through the portals of natural death and, on the third period, personalize on the mansion worlds. Those accredited beings who have, for any reason, been unable to attain that level of intelligence mastery and endowment of spirituality which would entitle them to personal guardians, cannot thus immediately and directly go to the mansion worlds. Such surviving souls must rest in unconscious sleep until the judgment day of a new epoch, a new dispensation, the coming of a Son of God to call the rolls of the age and adjudicate the realm, and this is the general practice throughout all Nebadon. It was said of Christ Michael that, when he ascended on high at the conclusion of his work on earth, “He led a great multitude of captives.” And these captives were the sleeping survivors from the days of Adam to the day of the Master’s resurrection on Urantia.
30:4.12 (341.2) Trecerea timpului nu are nici o importanţă pentru muritorii adormiţi; ei sunt într-o totală inconştienţă şi uitare pe toată durata repausului lor. Pe parcursul reasamblării personalităţii lor la sfârşitul unei epoci, cei care vor fi dormit cinci mii de ani nu vor reacţiona diferit faţă de cei care s-au odihnit cinci zile. Afară de această întârziere în timp, aceşti supravieţuitori trec prin regimul de ascensiune întocmai precum aceia care evită mai lungul sau mai scurtul somn al morţii. 30:4.12 (341.2) The passing of time is of no moment to sleeping mortals; they are wholly unconscious and oblivious to the length of their rest. On reassembly of personality at the end of an age, those who have slept five thousand years will react no differently than those who have rested five days. Aside from this time delay these survivors pass on through the ascension regime identically with those who avoid the longer or shorter sleep of death.
30:4.13 (341.3) Aceste clase dispensaţionale de pelerini ai lumii sunt utilizate pentru activităţi morontiale de grup în munca universurilor locale. Există un mare avantaj în mobilizarea unor grupuri atât de enorme; ele sunt ţinute astfel laolaltă pe parcursul unor lungi perioade de serviciu efectiv. 30:4.13 (341.3) These dispensational classes of world pilgrims are utilized for group morontia activities in the work of the local universes. There is a great advantage in the mobilization of such enormous groups; they are thus kept together for long periods of effective service.
30:4.14 (341.4) 3. Studenţi ai Lumilor palat. Toţi muritorii supravieţuitori care se trezesc pe lumile palat aparţin acestei clase. 30:4.14 (341.4) 3. Mansion World Students. All surviving mortals who reawaken on the mansion worlds belong to this class.
30:4.15 (341.5) Corpul fizic de carne muritoare nu face parte din reasamblarea supravieţuitorului adormit; corpul fizic s-a reîntors la ţărână. Serafimul desemnat răspunde de noul corp, forma morontială, ca nou vehicul al vieţii pentru sufletul nemuritor şi ca lăcaş al Ajustorului care îl locuieşte din nou. Ajustorul este păstrătorul transcrierii spirituale a minţii supravieţuitorului adormit. Serafimul afectat este păzitorul identităţii supravieţuitoare - sufletul nemuritor - atâta cât a evoluat ea. Şi când aceştia doi, Ajustorul şi îngerul păzitor, reunesc elementele personalităţii care le-au fost încredinţate, noul individ constituie reînvierea vechii personalităţi, supravieţuirea identităţii morontiale evoluânde a sufletului. O astfel de reasociere a unui suflet şi a unui Ajustor este numită pe drept cuvânt reînviere; este o reasamblare a factorilor personalităţii, însă nici măcar acest lucru nu explică pe deplin reapariţia personalităţii supravieţuitoare. Cu toate că voi nu trebuie niciodată să înţelegeţi faptul unei acţiuni atât de inexplicabile, îi veţi cunoaşte într-o bună zi adevărul prin experienţă dacă nu veţi refuza planul supravieţuirii umane. 30:4.15 (341.5) The physical body of mortal flesh is not a part of the reassembly of the sleeping survivor; the physical body has returned to dust. The seraphim of assignment sponsors the new body, the morontia form, as the new life vehicle for the immortal soul and for the indwelling of the returned Adjuster. The Adjuster is the custodian of the spirit transcript of the mind of the sleeping survivor. The assigned seraphim is the keeper of the surviving identity—the immortal soul—as far as it has evolved. And when these two, the Adjuster and the seraphim, reunite their personality trusts, the new individual constitutes the resurrection of the old personality, the survival of the evolving morontia identity of the soul. Such a reassociation of soul and Adjuster is quite properly called a resurrection, a reassembly of personality factors; but even this does not entirely explain the reappearance of the surviving personality. Though you will probably never understand the fact of such an inexplicable transaction, you will sometime experientially know the truth of it if you do not reject the plan of mortal survival.
30:4.16 (341.6) Planul de reţinere iniţială a muritorilor pe şapte lumi de educaţie progresivă este aproape universal în Orvonton. În fiecare sistem local de aproximativ o mie de planete locuite există şapte lumi palat, în general sateliţi sau subsateliţi ai capitalei sistemului. Sunt lumile în care se primesc majoritatea muritorilor ascendenţi. 30:4.16 (341.6) The plan of initial mortal detention on seven worlds of progressive training is nearly universal in Orvonton. In each local system of approximately one thousand inhabited planets there are seven mansion worlds, usually satellites or subsatellites of the system capital. They are the receiving worlds for the majority of ascending mortals.
30:4.17 (341.7) Toate lumile educative de reşedinţă ale muritorilor sunt uneori numite „palate” ale universului, şi la aceste sfere făcea Isus aluzie atunci când a spus: „Există numeroase lăcaşuri în casa Tatălui meu”. De aici, în interiorul unui grup dat de sfere, asemănătoare lumilor palat, ascenderii vor progresa individual de la o sferă la alta şi de la o fază a vieţii la o alta, însă vor avansa întotdeauna într-o formaţie de clasă de la un stadiu de studiu al universului la un altul. 30:4.17 (341.7) Sometimes all training worlds of mortal residence are called universe “mansions,” and it was to such spheres that Jesus alluded when he said: “In my Father’s house are many mansions.” From here on, within a given group of spheres like the mansion worlds, ascenders will progress individually from one sphere to another and from one phase of life to another, but they will always advance from one stage of universe study to another in class formation.
30:4.18 (342.1) 4. Progresiştii Morontiali. De la lumile palat în sus prin sferele sistemului, ale constelaţiei şi ale universului local, muritorii sunt clasaţi ca progresişti morontiali; ei traversează sferele de tranziţie ale ascensiunii muritoare. Pe parcursul înaintării lor de la sferele inferioare până la sferele superioare ale lumilor morontiale, muritorii ascendenţi slujesc în nenumărate misiuni în asociere cu învăţătorii lor şi în tovărăşia fraţilor lor mai mari şi mai avansaţi. 30:4.18 (342.1) 4. Morontia Progressors. From the mansion worlds on up through the spheres of the system, constellation, and the universe, mortals are classed as morontia progressors; they are traversing the transition spheres of mortal ascension. As the ascending mortals progress from the lower to the higher of the morontia worlds, they serve on countless assignments in association with their teachers and in company with their more advanced and senior brethren.
30:4.19 (342.2) Progresul morontial face parte din continua avansarea intelectului, a spiritului, şi a formei personalităţii. Supravieţuitorii sunt încă fiinţe de natură triplă. Pe tot parcursul existenţei morontiale ei sunt pupilii universului local. Regimul suprauniversului nu funcţionează până când nu începe cariera lor spirituală. 30:4.19 (342.2) Morontia progression pertains to continuing advancement of intellect, spirit, and personality form. Survivors are still three-natured beings. Throughout the entire morontia experience they are wards of the local universe. The regime of the superuniverse does not function until the spirit career begins.
30:4.20 (342.3) Muritorii dobândesc identitatea lor spirituală reală imediat înainte de a pleca din sediul universului local în lumile de primire ale sectoarelor minore ale suprauniversului. Trecerea de la stadiul morontial final la statutul spiritual iniţial sau cel mai de jos nu este decât o uşoară trecere. Mintea, personalitatea şi caracterul, rămân neschimbate în această înaintare; numai forma suferă cu adevărat o modificare. Însă forma spirituală este la fel de reală ca şi corpul morontial, şi este la fel de observabilă. 30:4.20 (342.3) Mortals acquire real spirit identity just before they leave the local universe headquarters for the receiving worlds of the minor sectors of the superuniverse. Passing from the final morontia stage to the first or lowest spirit status is but a slight transition. The mind, personality, and character are unchanged by such an advance; only does the form undergo modification. But the spirit form is just as real as the morontia body, and it is equally discernible.
30:4.21 (342.4) Înainte de a pleca din universurile lor locale de origine către lumile de primire ale suprauniversurilor, muritorii timpului primesc o confirmare spirituală din partea Fiului Creator şi a Spiritului-Mamă al universului local. Din acest moment înainte, statutul muritorilor ascendenţi este fixat pentru totdeauna. Nu s-a auzit niciodată ca vreun pupil al suprauniversului să se fi rătăcit. Prestanţa îngerească a serafimilor ascendenţi este, de asemenea, sporită în momentul în care ei părăsesc universurile locale. 30:4.21 (342.4) Before departing from their native local universes for the superuniverse receiving worlds, the mortals of time are recipients of spirit confirmation from the Creator Son and the local universe Mother Spirit. From this point on, the status of the ascending mortal is forever settled. Superuniverse wards have never been known to go astray. Ascending seraphim are also advanced in angelic standing at the time of their departure from the local universes.
30:4.22 (342.5) 5. Pupilii Suprauniversali. Toţi ascenderii ce sosesc pe lumile educative ale suprauniversurilor devin pupilii Celor Îmbătrâniţi de Zile; ei au trecut pragul vieţii morontiale a universului local şi sunt de acum spirite acreditate. Ca spirite tinere, ei îşi încep ascensiunea sistemului suprauniversal de instruire şi de cultivare, care se întinde de la sferele receptoare ale sectorului lor minor spre interior, prin lumile de studiu ale celor zece sectoare majore şi mai departe către în sferele culturale superioare al sediului suprauniversului. 30:4.22 (342.5) 5. Superuniverse Wards. All ascenders arriving on the training worlds of the superuniverses become the wards of the Ancients of Days; they have traversed the morontia life of the local universe and are now accredited spirits. As young spirits they begin the ascension of the superuniverse system of training and culture, extending from the receiving spheres of their minor sector in through the study worlds of the ten major sectors and on to the higher cultural spheres of the superuniverse headquarters.
30:4.23 (342.6) Spiritele student se clasează în trei ordine în funcţie de locul lor de şedere în sectorul minor, în sectoarele majore, sau în lumile-sedii suprauniversale de înaintare spirituală. Aşa cum ascenderii morontiali au studiat şi au lucrat pe lumile universului local, tot aşa ascenderii spirituali continuă să se familiarizeze cu noi lumi prin practica de a transmite altora ceea ce au absorbit din izvoarele experienţiale ale înţelepciunii. Însă faptul de a merge la şcoală ca fiinţă spirituală, pe parcursul carierei suprauniversale, nu seamănă deloc cu nimic din ceea ce a putut să pătrundă în domeniul imaginativ al minţii materiale a oamenilor. 30:4.23 (342.6) There are three orders of student spirits in accordance with their sojourn upon the minor sector, major sectors, and the superuniverse headquarters worlds of spirit progression. As morontia ascenders studied and worked on the worlds of the local universe, so spirit ascenders continue to master new worlds while they practice at giving out to others that which they have imbibed at the experiential founts of wisdom. But going to school as a spirit being in the superuniverse career is very unlike anything that has ever entered the imaginative realms of the material mind of man.
30:4.24 (342.7) Înainte de a pleca din supraunivers către Havona, spiritele ascendente primesc, în materie de administrare suprauniversală, o instrucţie la fel de completă ca şi pe parcursul experienţei lor morontiale în supravegherea universului local. Înainte ca muritorii spirituali să ajungă în Havona, principalul lor subiect de studiu, dar nu şi ocupaţia lor exclusivă, este deprinderea cu administrarea universului local şi a suprauniversului. Raţiunea unei Motivul tuturor acestor experienţe nu este cu totul clar, dar fără îndoială că o asemenea instruire este înţeleaptă şi necesară în vederea posibilului lor destin viitor ca membri ai Corpului Finalităţii. 30:4.24 (342.7) Before leaving the superuniverse for Havona, these ascending spirits receive the same thorough course in superuniverse management that they received during their morontia experience in local universe supervision. Before spirit mortals reach Havona, their chief study, but not exclusive occupation, is the mastery of local and superuniverse administration. The reason for all of this experience is not now fully apparent, but no doubt such training is wise and necessary in view of their possible future destiny as members of the Corps of the Finality.
30:4.25 (342.8) Regimul suprauniversal nu mai este acelaşi pentru toţi muritorii ascendenţi. Ei primesc aceeaşi educaţie generală, însă unele grupuri şi clase speciale sunt trecute prin cursuri speciale de instrucţie şi prin cursuri specifice de pregătire. 30:4.25 (342.8) The superuniverse regime is not the same for all ascending mortals. They receive the same general education, but special groups and classes are carried through special courses of instruction and are put through specific courses of training.
30:4.26 (343.1) 6. Pelerinii Havonei. Când dezvoltarea lor spirituală este completă, chiar dacă nu este supradesăvârşită, muritorii supravieţuitori se pregătesc pentru lungul zbor către Havona, portul spiritelor evolutive. Pe pământ, eraţi o creatură de carne şi sânge; prin universul local, eraţi o fiinţă morontială; prin supraunivers eraţi un spirit în evoluţie; odată cu sosirea voastră pe lumile de primire ale Havonei, educaţia voastră spirituală începe în realitate şi cu seriozitate. Apariţia voastră finală în Paradis va fi ca spirit perfecţionat. 30:4.26 (343.1) 6. Havona Pilgrims. When spirit development is complete, even though not replete, then the surviving mortal prepares for the long flight to Havona, the haven of evolutionary spirits. On earth you were a creature of flesh and blood; through the local universe you were a morontia being; through the superuniverse you were an evolving spirit; with your arrival on the receiving worlds of Havona your spiritual education begins in reality and in earnest; your eventual appearance on Paradise will be as a perfected spirit.
30:4.27 (343.2) Călătoria de la sediul suprauniversului la sferele receptoare ale Havonei se face întotdeauna de unul singur. De acum înainte, instruirea nu se va mai da în clase sau în grupuri. Aţi terminat cu instruirea tehnică şi administrativă a lumilor evolutive ale timpului şi spaţiului. Acum începe educaţia voastră personală, instruirea voastră spirituală individuală. De la început până la sfârşit, pe tot parcursul Havonei, instrucţia este personală şi de natură triplă: intelectuală, spirituală şi experienţială. 30:4.27 (343.2) The journey from the superuniverse headquarters to the Havona receiving spheres is always made alone. From now on no more class or group instruction will be administered. You are through with the technical and administrative training of the evolutionary worlds of time and space. Now begins your personal education, your individual spiritual training. From first to last, throughout all Havona, the instruction is personal and threefold in nature: intellectual, spiritual, and experiential.
30:4.28 (343.3) Primul act al carierei voastre Havoniene va consta în a recunoaşte şi a mulţumi seconafimului vostru de transport pentru acea călătorie îndelungă şi sigură. Apoi veţi fi prezentaţi fiinţelor care vor răspunde pentru activităţile voastre iniţiale în Havona. Pe urmă veţi merge să vă înscrieţi sosirea şi să vă pregătiţi mesajul de mulţumire şi de închinare care va fi trimis Fiului Creator al universului vostru local, Tatăl universului vostru, care a făcut posibilă cariera voastră de filiaţie. Aceasta încheie formalităţile de sosire pe Havona, şi vi se acordă o lungă perioadă de tihnă pentru o liberă observare. Acest fapt vă dă prilejul de a trece pe la prietenii voştri, pe la însoţitorii şi asociaţii lungii voastre experienţe de ascensiune. Puteţi, de asemenea, să consultaţi teledifuziunile pentru a şti care dintre tovarăşii voştri pelerini au plecat către Havona de la plecarea voastră de pe Uversa încoace. 30:4.28 (343.3) The first act of your Havona career will be to recognize and thank your transport seconaphim for the long and safe journey. Then you are presented to those beings who will sponsor your early Havona activities. Next you go to register your arrival and prepare your message of thanksgiving and adoration for dispatch to the Creator Son of your local universe, the universe Father who made possible your sonship career. This concludes the formalities of the Havona arrival; whereupon you are accorded a long period of leisure for free observation, and this affords opportunity for looking up your friends, fellows, and associates of the long ascension experience. You may also consult the broadcasts to ascertain who of your fellow pilgrims have departed for Havona since the time of your leaving Uversa.
30:4.29 (343.4) Faptul sosirii voastre pe lumile de primire ale Havonei va fi transmis cum se cuvine cartierului general al universului vostru local şi comunicat personal păzitorului vostru serafic, oriunde s-ar nimeri să fie acest serafim. 30:4.29 (343.4) The fact of your arrival on the receiving worlds of Havona will be duly transmitted to the headquarters of your local universe and personally conveyed to your seraphic guardian, wherever that seraphim may chance to be.
30:4.30 (343.5) Muritorii ascendenţi au fost minuţios instruiţi în treburile lumilor evolutive ale spaţiului; acum îşi încep lungul şi profitabilul lor contact cu sferele perfecţiunii create. Ce pregătire pentru o muncă viitoare se oferă prin această experienţă combinată, unică şi extraordinară! Însă nu am cum să vă povestesc despre Havona; trebuie să vedeţi aceste lumi pentru a le aprecia gloria sau a le sesiza măreţia. 30:4.30 (343.5) The ascendant mortals have been thoroughly trained in the affairs of the evolutionary worlds of space; now they begin their long and profitable contact with the created spheres of perfection. What a preparation for some future work is afforded by this combined, unique, and extraordinary experience! But I cannot tell you about Havona; you must see these worlds to appreciate their glory or to understand their grandeur.
30:4.31 (343.6) 7. Sosiţii în Paradis. Ajungând în Paradis cu statut de rezident, voi începeţi programul progresiv de divinitate şi de absonitate. Rezidenţa voastră în Paradis înseamnă că l-aţi găsit pe Dumnezeu şi că veţi fi înrolaţi în Corpurile de Muritori ale Finalităţii. Dintre toate creaturile marelui univers, doar indivizii care s-au contopit cu Tatăl sunt înrolaţi în Corpul Muritorilor Finalităţii. Doar ei prestează jurământul finalitarilor. Alte fiinţe perfecte ale Paradisului, sau care au atins Paradisul, pot să facă temporar parte din acest corp al finalităţii, însă ele nu sunt însărcinate pe vecie cu misiunea necunoscută şi nerevelată a acestei oştiri în creştere de veterani evolutivi şi perfecţionaţi ai timpului şi ai spaţiului. 30:4.31 (343.6) 7. Paradise Arrivals. On reaching Paradise with residential status, you begin the progressive course in divinity and absonity. Your residence on Paradise signifies that you have found God, and that you are to be mustered into the Mortal Corps of the Finality. Of all the creatures of the grand universe, only those who are Father fused are mustered into the Mortal Corps of the Finality. Only such individuals take the finaliter oath. Other beings of Paradise perfection or attainment may be temporarily attached to this finality corps, but they are not of eternal assignment to the unknown and unrevealed mission of this accumulating host of the evolutionary and perfected veterans of time and space.
30:4.32 (343.7) Celor care sosesc în Paradis li se acordă o perioadă de libertate, după care încep asocierile lor cu cele şapte grupuri de supernafimi primari. Când au terminat cursul lor cu conducătorii adoraţiei, aceştia sunt numiţi diplomaţi ai Paradisului, apoi, ca finalitari, sunt desemnaţi pentru serviciile de observare şi de cooperare până la marginile vastei creaţii. Totuşi, se pare că încă nu există nici un angajament specific sau determinat pentru Finalitarii Corpului Muritorilor, cu toate că ei servesc în numeroase posturi pe lumile stabilizate în lumină şi viaţă. 30:4.32 (343.7) Paradise arrivals are accorded a period of freedom, after which they begin their associations with the seven groups of the primary supernaphim. They are designated Paradise graduates when they have finished their course with the conductors of worship and then, as finaliters, are assigned on observational and co-operative service to the ends of the far-flung creation. As yet there seems to be no specific or settled employment for the Mortal Corps of Finaliters, though they serve in many capacities on worlds settled in light and life.
30:4.33 (344.1) Chiar dacă nu ar exista un destin viitor şi nerevelat pentru Corpul de Muritori al Finalităţii, angajarea prezentă a acestor fiinţe ascendente ar fi deja pe deplin adecvată şi glorioasă. Destinul lor prezent justifică pe deplin planul universal de ascensiune evolutivă. Însă epocile viitoare ale evoluţiei sferelor spaţiului exterior se vor dezvolta cu siguranţă mai mult şi vor ilumina mai bine şi mai divin înţelepciunea şi bunăvoinţa afectuoasă a Zeilor în execuţia planului lor divin de supravieţuire umană şi de ascensiune a muritorilor. 30:4.33 (344.1) If there should be no future or unrevealed destiny for the Mortal Corps of the Finality, the present assignment of these ascendant beings would be altogether adequate and glorious. Their present destiny wholly justifies the universal plan of evolutionary ascent. But the future ages of the evolution of the spheres of outer space will undoubtedly further elaborate, and with more repleteness divinely illuminate, the wisdom and loving-kindness of the Gods in the execution of their divine plan of human survival and mortal ascension.
30:4.34 (344.2) Această relatare, laolaltă cu tot ceea ce v-a fost revelat şi cu tot ceea ce puteţi dobândi în legătură cu instrucţiunile referitoare la propria voastră lume, prezintă o conturare a carierei unui muritor ascendent. Istoria variază considerabil în diferitele suprauniversuri, însă prezenta relatare lasă să se întrevadă ceva din planul mediu de avansare a muritorilor, aşa cum este el pus în aplicare în universul local al Nebadonului şi în al şaptelea segment al marelui univers, suprauniversul Orvontonului. 30:4.34 (344.2) This narrative, together with what has been revealed to you and with what you may acquire in connection with instruction respecting your own world, presents an outline of the career of an ascending mortal. The story varies considerably in the different superuniverses, but this recital affords a glimpse of the average plan of mortal progression as it is operative in the local universe of Nebadon and in the seventh segment of the grand universe, the superuniverse of Orvonton.
30:4.35 (344.3) [Prezentat de un Puternic Mesager de pe Uversa.] 30:4.35 (344.3) [Sponsored by a Mighty Messenger from Uversa.]