Capitolul 29 Paper 29
Directorii de putere ai universului The Universe Power Directors
29:0.1 (319.1) DINTRE toate personalităţile universului interesate de reglementarea treburilor interplanetare şi intrauniversale, directorii de putere şi asociaţii lor sunt cei care au fost cel mai puţin înţeleşi pe Urantia. Cu toate că a trecut multă vreme de când rasele voastre , ştiu de existenţa îngerilor şi a ordinelor similare de fiinţe celeste, nu aţi primit decât puţine informaţii despre controlorii şi regulatorii domeniului fizic. Nici chiar astăzi nu mi se îngăduie să dezvălui pe deplin decât pe ultimul dintre aceste trei grupuri de fiinţe vii, care se ocupă de controlul forţei şi de reglementarea energiei în universul principal: 29:0.1 (319.1) OF ALL the universe personalities concerned in the regulation of interplanetary and interuniverse affairs, the power directors and their associates have been the least understood on Urantia. While your races have long known of the existence of angels and similar orders of celestial beings, little information concerning the controllers and regulators of the physical domain has ever been imparted. Even now I am permitted fully to disclose only the last of the following three groups of living beings having to do with force control and energy regulation in the master universe:
29:0.2 (319.2) 1. Organizatorii Principali ai Forţei de Exteriorizare Primară. 29:0.2 (319.2) 1. Primary Eventuated Master Force Organizers.
29:0.3 (319.3) 2. Organizatorii Principali ai Forţei Transcendentali Aliaţi. 29:0.3 (319.3) 2. Associate Transcendental Master Force Organizers.
29:0.4 (319.4) 3. Directorii de Putere ai Universului. 29:0.4 (319.4) 3. Universe Power Directors.
29:0.5 (319.5) Deşi socotesc imposibil a portretiza individualitatea diverselor grupuri de directori, de centri şi de controlori de putere ai universului, sper să fiu în stare să explic ceva despre domeniul activităţilor lor. Ei formează un grup unic de fiinţe vii, ocupându-se de reglementarea inteligentă a energiei pretutindeni în marele univers. Incluzându-i şi pe directorii supremi, ei îmbrăţişează următoarele patru diviziuni majore: 29:0.5 (319.5) Though I deem it impossible to portray the individuality of the various groups of directors, centers, and controllers of universe power, I hope to be able to explain something about the domain of their activities. They are a unique group of living beings having to do with the intelligent regulation of energy throughout the grand universe. Including the supreme directors, they embrace the following major divisions:
29:0.6 (319.6) 1. Cei Şapte Directori Supremi de Putere. 29:0.6 (319.6) 1. The Seven Supreme Power Directors.
29:0.7 (319.7) 2. Centrele Supreme de Putere. 29:0.7 (319.7) 2. The Supreme Power Centers.
29:0.8 (319.8) 3. Controlorii Fizici Principali. 29:0.8 (319.8) 3. The Master Physical Controllers.
29:0.9 (319.9) 4. Supraveghetorii de Putere Morontială. 29:0.9 (319.9) 4. The Morontia Power Supervisors.
29:0.10 (319.10) Directorii şi Centrele Supreme de Putere există de aproape o veşnicie Şi, din câte ştim noi, nu au mai fost create alte fiinţe de astfel de ordine. Cei Şapte Directori Supremi au fost personalizaţi de către Cele Şapte Spirite Maestru şi au colaborat apoi cu părinţii lor la producerea a peste zece miliarde de asociaţi. Înainte de vremea directorilor de putere, circuitele de energie ale spaţiului exterior ale universului central erau sub supravegherea inteligentă a Organizatorilor Principali ai Forţei din Paradis. 29:0.10 (319.10) The Supreme Power Directors and Centers have existed from the near times of eternity, and as far as we know, no more beings of these orders have been created. The Seven Supreme Directors were personalized by the Seven Master Spirits, and then they collaborated with their parents in the production of more than ten billion associates. Before the days of the power directors the energy circuits of space outside of the central universe were under the intelligent supervision of the Master Force Organizers of Paradise.
29:0.11 (319.11) Având cunoştinţe despre creaturile materiale, voi aveţi cel puţin o concepţie contrastantă asupra fiinţelor spirituale; însă este foarte dificil pentru mintea muritorilor să vizualizeze pe directorii de putere. În planul înaintării ascendente către nivele mai înalte de existenţă nu veţi avea de a face în mod direct cu directorii supremi, nici cu centrele de putere. În anumite momente rare, veţi avea de-a face cu controlorii fizici. În ceea ce priveşte însă supraveghetorii puterii morontiale, veţi lucra în deplină libertate cu ei atunci când veţi ajunge pe lumile palat. Aceşti Supraveghetori de Putere Morontială operează atât de exclusiv în regimul morontial al creaţiilor locale, încât socotim că este mai bine să le descriem activităţile în secţiunea care tratează despre universul local. 29:0.11 (319.11) Having knowledge about material creatures, you have at least a contrastive conception of spiritual beings; but it is very difficult for the mortal mind to envisage the power directors. In the scheme of ascendant progression to higher levels of existence you have nothing directly to do with either the supreme directors or the power centers. On certain rare occasions you will have dealings with the physical controllers, and you will work freely with the supervisors of morontia power upon reaching the mansion worlds. These Morontia Power Supervisors function so exclusively in the morontia regime of the local creations that it is deemed best to narrate their activities in the section dealing with the local universe.
1. Cei şapte directori supremi de putere ^top 1. The Seven Supreme Power Directors ^top
29:1.1 (320.1) Cei Şapte Directori Supremi de Putere sunt regulatorii de energie fizică ai marelui univers. Crearea lor de către Cele Şapte Spirite Maestru este primul exemplu înregistrat al unei progenituri semimateriale provenită dintr-o ascendenţă pur spirituală. Când Cele Şapte Spirite Maestru creează individual, ele dau naştere unor personalităţi înalt spirituale, de ordinul îngerilor. Atunci când creează colectiv, ei produc uneori aceste tipuri elevate de fiinţe semimateriale. Însă chiar şi aceste fiinţe cvasi-fizice ar fi invizibile pentru vederea cu bătaie scurtă a muritorilor de pe Urantia. 29:1.1 (320.1) The Seven Supreme Power Directors are the physical-energy regulators of the grand universe. Their creation by the Seven Master Spirits is the first recorded instance of the derivation of semimaterial progeny from true spirit ancestry. When the Seven Master Spirits create individually, they bring forth highly spiritual personalities on the angelic order; when they create collectively, they sometimes produce these high types of semimaterial beings. But even these quasi-physical beings would be invisible to the short-range vision of Urantia mortals.
29:1.2 (320.2) Directorii Supremi de Putere sunt în număr de şapte; ei sunt identici în aparenţă şi în funcţie. Nici unul dintre ei nu ar putea fi distins de ceilalţi decât de Spiritul Maestru cu care este în asociere imediată şi căruia îi este complet subordonat în ceea ce priveşte funcţiunile sale. Fiecare dintre Spiritele Maestru este astfel în uniune eternă cu unul dintre vlăstarele lor colective. Acelaşi director rămâne întotdeauna asociat cu acelaşi Spirit, iar cooperarea lor activă se manifestă printr-o asociere unică de energii fizice şi spirituale, a unei fiinţe semifizice cu o personalitate spirituală. 29:1.2 (320.2) The Supreme Power Directors are seven in number, and they are identical in appearance and function. One cannot be distinguished from another except by that Master Spirit with whom each is in immediate association, and to whom each is in complete functional subservience. Each of the Master Spirits is thus in eternal union with one of their collective offspring. The same director is always in association with the same Spirit, and their working partnership results in a unique association of physical and spiritual energies, of a semiphysical being and a spirit personality.
29:1.3 (320.3) Cei Şapte Directori Supremi de Putere sunt staţionaţi la periferia Paradisului, unde prezenţa lor se mişcă lent, indicând locul în care se găsesc sediile centrelor de forţă ale Spiritelor Maestru. Aceşti directori de putere funcţionează în mod individual pentru a regla energia-putere în suprauniversuri, precum şi colectiv, în administrarea creaţiei centrale. Ei acţionează din Paradis, însă se menţin ca centri de putere efectivi în toate diviziunile marelui univers. 29:1.3 (320.3) The Seven Supreme Power Directors are stationed on peripheral Paradise, where their slowly circulating presences indicate the whereabouts of the force-focal headquarters of the Master Spirits. These power directors function singly in the power-energy regulation of the superuniverses but collectively in the administration of the central creation. They operate from Paradise but maintain themselves as effective power centers in all divisions of the grand universe.
29:1.4 (320.4) Aceste fiinţe puternice sunt antecesorii fizici ai vastei mulţimi de centri de putere şi, prin intermediul lor, ai controlorilor fizici răspândiţi în toate cele şapte suprauniversuri. Aceste organisme subordonate de control fizic sunt esenţial uniforme şi identice, mai puţin în ceea ce priveşte sintonizarea diferenţială a fiecărui corp suprauniversal. Pentru a schimba serviciul lor în supraunivers, le-ar fi suficient să se întoarcă în Paradis pentru a fi reacordaţi. Administrarea creaţiei fizice este esenţialmente uniformă. 29:1.4 (320.4) These mighty beings are the physical ancestors of the vast host of the power centers and, through them, of the physical controllers scattered throughout the seven superuniverses. Such subordinate physical-control organisms are basically uniform, identical except for the differential toning of each superuniverse corps. In order to change in superuniverse service, they would merely have to return to Paradise for retoning. The physical creation is fundamentally uniform in administration.
2. Centrele supreme de putere ^top 2. The Supreme Power Centers ^top
29:2.1 (320.5) Individual, Cei Şapte Directori Supremi de Putere nu sunt capabili să se reproducă, însă, în mod colectiv, şi în asociere cu Cele Şapte Spirite Maestru, ei pot reproduce - crea - fiinţe care le sunt asemănătoare, şi ei chiar fac acest lucru. Aceasta este originea Centrelor Supreme de Putere ale marelui univers, care operează în şapte grupe, după cum urmează: 29:2.1 (320.5) The Seven Supreme Power Directors are not able, individually, to reproduce themselves, but collectively, and in association with the Seven Master Spirits, they can and do reproduce—create—other beings like themselves. Such is the origin of the Supreme Power Centers of the grand universe, who function in the following seven groups:
29:2.2 (320.6) 1. Supraveghetorii Supremi ai Centrelor. 29:2.2 (320.6) 1. Supreme Center Supervisors.
29:2.3 (320.7) 2. Centrele Havonei. 29:2.3 (320.7) 2. Havona Centers.
29:2.4 (320.8) 3. Centrele Suprauniversurilor. 29:2.4 (320.8) 3. Superuniverse Centers.
29:2.5 (320.9) 4. Centrele Universurilor Locale. 29:2.5 (320.9) 4. Local Universe Centers.
29:2.6 (320.10) 5. Centrele Constelaţiilor. 29:2.6 (320.10) 5. Constellation Centers.
29:2.7 (320.11) 6. Centrele Sistemelor. 29:2.7 (320.11) 6. System Centers.
29:2.8 (320.12) 7. Centrele Neclasificate. 29:2.8 (320.12) 7. Unclassified Centers.
29:2.9 (321.1) Aceste centre de putere, precum şi Directorii Supremi de Putere, sunt fiinţe care dispun de o mare libertate de voinţă şi de acţiune. Ele sunt toate înzestrate cu o personalitate din Cea de-şa Treia Surse şi prezintă o capacităţi volitive indiscutabilă de un ordin mai înalt. Aceşti centri directori ai sistemului de putere al universului sunt înzestraţi cu o inteligenţă ieşită din comun. Ei sunt intelectul sistemului de putere al marelui univers şi secretul tehnicii prin control mental al întregii imense reţele a vastelor funcţiuni exercitate de Controlorii Fizici Maestru şi de Supraveghetorii de Putere Morontială. 29:2.9 (321.1) These power centers together with the Supreme Power Directors are beings of high will freedom and action. They are all endowed with Third-Source personality and disclose unquestioned volitional capacity of a high order. These directing centers of the universe power system are the possessors of exquisite intelligence endowment; they are the intellect of the power system of the grand universe and the secret of the technique of the mind control of all the vast network of the far-flung functions of the Master Physical Controllers and the Morontia Power Supervisors.
29:2.10 (321.2) 1. Supraveghetorii Supremi ai Centrelor. Aceşti şapte coordonaţi şi asociaţi ai Directorilor Supremi de Putere sunt regulatorii circuitelor principale ale marelui univers. Fiecare supraveghetor al centrelor are cartierul său general pe una dintre lumile speciale ale celor Şapte Agenţi Executivi Supremi şi lucrează în strânsă asociere cu aceşti coordonatori ai treburilor generale ale universului. 29:2.10 (321.2) 1. Supreme Center Supervisors. These seven co-ordinates and associates of the Supreme Power Directors are the regulators of the master energy circuits of the grand universe. Each center supervisor is headquartered on one of the special worlds of the Seven Supreme Executives, and they work in close association with these co-ordinators of general universe affairs.
29:2.11 (321.3) Directorii Supremi de Putere şi Supraveghetorii Supremi ai Centrelor operează atât individual, cât şi colectiv cu privire la toate fenomenele cosmice care se produc mai jos de nivelele de „energie a gravitaţiei”. Atunci când aceste paisprezece fiinţe acţionează în legătură ele sunt, în ceea ce priveşte puterea universului, ceea ce sunt Cei Şapte Agenţi Executivi Supremi pentru treburile generale ale universului şi Cele Şapte Spirite Maestru pentru mintea cosmică. 29:2.11 (321.3) The Supreme Power Directors and the Supreme Center Supervisors function both as individuals and conjointly with regard to all cosmic phenomena below the levels of “gravity energy.” When acting in liaison, these fourteen beings are to universe power what the Seven Supreme Executives are to general universe affairs, and what the Seven Master Spirits are to the cosmic mind.
29:2.12 (321.4) 2. Centrele Havonei. Înainte de creaţia universurilor timpului şi ale spaţiului, centrele de putere nu erau necesare în Havona, însă de la aceste vremuri foarte îndepărtate, un milion dintre ele au funcţionat întotdeauna în creaţia centrală, fiecare centru având sarcina de a supraveghea o mie de lumi ale Havonei. În acest univers divin există un control perfect al energiei, condiţie care nu există în nici o altă parte. Perfecţiunea în reglementarea energiei este ţelul ultim al tuturor centrelor de putere şi al controlorilor fizici ai spaţiului. 29:2.12 (321.4) 2. Havona Centers. Before the creation of the universes of time and space, power centers were not required in Havona, but ever since these far-distant times, one million have functioned in the central creation, each center having the supervision of a thousand Havona worlds. Here in the divine universe there is perfection of energy control, a condition not existing elsewhere. Perfection of energy regulation is the ultimate goal of all the power centers and the physical controllers of space.
29:2.13 (321.5) 3. Centrele Suprauniversurilor. Ocupând o suprafaţă enormă pe sfera capitală a fiecărui supraunivers, există o mie de centre de putere de al treilea ordin. Trei curente de energie primară, care se subîmpart la rândul lor în zece segregări, intră în aceste centre de putere, în timp ce şapte circuite de putere specializate şi bine dirijate, deşi imperfect controlate, ies din sediul lor de acţiune unificată. Aceasta este organizarea electronică a puterii universului. 29:2.13 (321.5) 3. Superuniverse Centers. Occupying an enormous area on the capital sphere of each of the seven superuniverses are one thousand power centers of the third order. Three currents of primary energy of ten segregations each come in to these power centers, but seven specialized and well-directed, though imperfectly controlled, circuits of power go forth from their seat of united action. This is the electronic organization of universe power.
29:2.14 (321.6) Întreaga energie este pusă în circuit în ciclul Paradisului, însă Directorii de Putere ai Universului dirijează energiile-forţă ale Paradisului de Jos aşa cum le găsesc ei după modificările în funcţiunile spaţiale ale universului central şi ale suprauniversurilor. Ei convertesc aceste energii şi le dirijează în canale de aplicaţie utile şi constructive. Există o diferenţă între energia Havonei şi energiile suprauniversurilor. Sarcina de energie a unui supraunivers constă în trei faze ale energiei care se subîmpart fiecare în zece segregări. Această triplă încărcătură energetică se răspândeşte în întregul spaţiu al marelui univers; ea seamănă cu un vast ocean în mişcare de energie care împresoară şi scaldă întregul fiecăreia dintre cele şapte supracreaţii. 29:2.14 (321.6) All energy is circuited in the Paradise cycle, but the Universe Power Directors direct the force-energies of nether Paradise as they find them modified in the space functions of the central and superuniverses, converting and directing these energies into channels of useful and constructive application. There is a difference between Havona energy and the energies of the superuniverses. The power charge of a superuniverse consists of three phases of energy of ten segregations each. This threefold energy charge spreads throughout the space of the grand universe; it is like a vast moving ocean of energy which engulfs and bathes the whole of each of the seven supercreations.
29:2.15 (321.7) Organizarea electronică a puterii universului funcţionează în şapte faze şi revelează o sensibilitate variabilă la gravitaţia locală sau liniară. Acest circuit septuplu porneşte din centrele de putere ale suprauniversului şi străbate fiecare supracreaţie. Aceşti curenţi specializaţi ai timpului şi spaţiului sunt mişcări de energie precise şi localizate, iniţiate şi direcţionate către ţeluri specifice, asemănătoare Curentului Golfului, care operează ca un fenomen circumscris în mijlocul Oceanului Atlantic. 29:2.15 (321.7) The electronic organization of universe power functions in seven phases and discloses varying response to local or linear gravity. This sevenfold circuit proceeds from the superuniverse power centers and pervades each supercreation. Such specialized currents of time and space are definite and localized energy movements initiated and directed for specific purposes, much as the Gulf Stream functions as a circumscribed phenomenon in the midst of the Atlantic Ocean.
29:2.16 (321.8) 4. Centrele Universurilor Locale. O sută de centre de putere de al patrulea ordin staţionează pe lumea sediu a fiecărui univers local. Ele operează astfel încât să scadă şi să modifice cumva cele şapte circuite de putere care emană din sediul suprauniversului lor, astfel încât să le facă aplicabile serviciilor constelaţiilor şi sistemelor. Aceste centre de putere manifestă o preocupare trecătoare pentru catastrofele astronomice locale ale spaţiului; ele sunt angajate în transmiterea ordonată de energie efectivă constelaţiilor şi sistemelor subsidiare. Ele sunt de un mare ajutor pentru Fiilor Creatori pe parcursul perioadelor finale de organizare ale universului şi de mobilizare a energiei. Aceste centre sunt capabile să ofere liniile intensificate de energie utile în comunicările interplanetare dintre importante puncte locuite. Aceste trasee sau linii de energie, numite uneori şi cărări de energie, sunt circuite de energie directe între două centre de putere sau între doi controlori fizici. Sunt curenţi de putere individualizaţi aflaţi în contrast cu mişcările libere ale energiei nediferenţiate din spaţiul liber. 29:2.16 (321.8) 4. Local Universe Centers. On the headquarters of each local universe are stationed one hundred power centers of the fourth order. They function to downstep and otherwise to modify the seven power circuits emanating from superuniverse headquarters, thus making them applicable to the services of the constellations and systems. The local astronomical catastrophes of space are of passing concern to these power centers; they are engaged in the orderly dispatch of effective energy to the subsidiary constellations and systems. They are of great assistance to the Creator Sons during the later times of universe organization and energy mobilization. These centers are able to provide intensified lanes of energy useful for interplanetary communication between important inhabited points. Such a lane or line of energy, sometimes also called an energy path, is a direct circuit of energy from one power center to another power center or from one physical controller to another controller. It is an individualized stream of power and stands in contrast to the free space movements of undifferentiated energy.
29:2.17 (322.1) 5. Centrele Constelaţiilor. Zece dintre aceste centre vii de putere sunt staţionate în fiecare constelaţie şi operează acolo ca proiectoare de energie către cele o sută de sisteme locale tributare. De la aceste fiinţe pleacă liniile de putere destinate comunicărilor şi transporturilor, precum şi alimentării energetice a creaturilor vii care depind de anumite forme de energie fizică pentru a se menţine în viaţă. Însă nici centrele de putere, nici controlorii lor fizici subordonaţi, nu sunt în vreun alt fel preocupaţi de viaţa ca organizare funcţională. 29:2.17 (322.1) 5. Constellation Centers. Ten of these living power centers are stationed in each constellation, functioning as energy projectors to the one hundred tributary local systems. From these beings there go forth the power lines for communication and transport and for the energizing of those living creatures who are dependent upon certain forms of physical energy for the maintenance of life. But neither the power centers nor the subordinate physical controllers are otherwise concerned with life as a functional organization.
29:2.18 (322.2) 6. Centrele Sistemelor. Un Centru Suprem de Putere este afectat în permanenţă fiecărui sistem local. Aceste centre sistemice trimit circuitele de putere lumilor locuite ale timpului şi spaţiului. Ele coordonează activităţile controlorilor fizici subordonaţi şi acţionează astfel pentru a asigura distribuirea satisfăcătoare a puterii în sistemul local. Legăturile circuitelor dintre planete depind de coordonarea perfectă a anumitor energii materiale şi de reglementarea eficientă a puterii fizice. 29:2.18 (322.2) 6. System Centers. One Supreme Power Center is permanently assigned to each local system. These system centers dispatch the power circuits to the inhabited worlds of time and space. They co-ordinate the activities of the subordinate physical controllers and otherwise function to insure the satisfactory distribution of power in the local system. The circuit relay between the planets depends upon the perfect co-ordination of certain material energies and upon the efficient regulation of physical power.
29:2.19 (322.3) 7. Centrele Neclasificate. Sunt centrele care operează în situaţii locale speciale, dar nu pe planetele locuite. Lumile individuale sunt încredinţate grijii Maeştrilor Controlori Fizici şi primesc liniile de putere încircuitate trimise de centrele de putere ale sistemului lor. Doar acele sfere ale relaţiilor energetice cu totul extraordinare au centre de putere de al şaptelea ordin acţionând ca roţi de echilibru universale sau ca guvernatoare de energie. În toate fazele lor de activitate, aceste centre de putere sunt în întregime echivalente cu cele care operează pe unităţile superioare de control, însă nu există nici măcar un corp spaţial la un milion care să conţină o astfel de organizare vie de putere. 29:2.19 (322.3) 7. Unclassified Centers. These are the centers who function in special local situations but not on the inhabited planets. The individual worlds are in the charge of Master Physical Controllers and receive the encircuited lines of power dispatched by the power center of their system. Only those spheres of the most extraordinary energy relationships have power centers of the seventh order acting as universe balance wheels or energy governors. In every phase of activity these power centers are the full equals of those who function on the higher units of control, but not one space body in a million harbors such a living power organization.
3. Domeniul centrelor de putere ^top 3. The Domain of Power Centers ^top
29:3.1 (322.4) Centrele Supreme de Putere repartizate în suprauniversuri, inclusiv asociaţii şi subordonaţii lor, sunt în număr de peste zece miliarde. Şi ele sunt toate în sincronism perfect şi în legătură completă cu antecesorii lor din Paradis, Cei Şapte Directori Supremi de Putere. Controlul puterii marelui univers este astfel dat în păstrarea şi sub îndrumarea Celor Şapte Spirite Maestru, creatori ai Celor Şapte Directori Supremi de Putere. 29:3.1 (322.4) The Supreme Power Centers distributed throughout the superuniverses number, with their associates and subordinates, upward of ten billion. And they are all in perfect synchrony and complete liaison with their Paradise progenitors, the Seven Supreme Power Directors. The power control of the grand universe is thus intrusted to the keeping and direction of the Seven Master Spirits, the creators of the Seven Supreme Power Directors.
29:3.2 (322.5) Directorii Supremi de Putere şi toţi asociaţii, asistenţii şi subordonaţii lor, sunt pentru totdeauna scutiţi de orice grijă legată de orice amestec din partea vreunui tribunal al spaţiului. Ei nu sunt supuşi nici conducerii administrative a guvernului suprauniversal al Celor Îmbătrâniţi de Zile, nici administraţiilor universului local al Fiilor Creator. 29:3.2 (322.5) The Supreme Power Directors and all their associates, assistants, and subordinates are forever exempt from apprehension or interference by all the tribunals of all space; neither are they subject to the administrative direction either of the superuniverse government of the Ancients of Days or of the local universe administration of the Creator Sons.
29:3.3 (323.1) Aceste centre şi directoare de putere sunt înfiinţate de copiii Spiritului Infinit. Ele nu sunt în raporturi cu administrarea Fiilor lui Dumnezeu, cu toate că se afiliază cu Fiii Creatori de-a lungul epocilor mai târzii de organizare materială a universurilor. Însă centrele de putere sunt într-un fel strâns asociate cu supracontrolul cosmic al Fiinţei Supreme. 29:3.3 (323.1) These power centers and directors are brought into being by the children of the Infinite Spirit. They are not germane to the administration of the Sons of God, though they affiliate with the Creator Sons during the later epochs of universe material organization. But the power centers are in some way closely associated with the cosmic overcontrol of the Supreme Being.
29:3.4 (323.2) Centrele de putere şi controlorii fizici nu trec prin nici o pregătire; ei sunt toţi creaţi perfecţi, iar perfecţiunea în acţiune le este intrinsecă. Ei nu îşi schimbă niciodată funcţiunea, şi servesc întotdeauna după cum au fost desemnaţi iniţial. Nu există evoluţie în rangul lor, şi acest lucru este adevărat pentru toate cele şapte diviziuni ale celor două ordine. 29:3.4 (323.2) Power centers and physical controllers undergo no training; they are all created in perfection and are inherently perfect in action. Never do they pass from one function to another; always do they serve as originally assigned. There is no evolution in their ranks, and this is true of all seven divisions of both orders.
29:3.5 (323.3) Neavând un trecut ascendent de rememorat, centrele de putere şi controlorii fizici nu se joacă niciodată; ei sunt cât se poate de pragmatici în toate acţiunile lor, şi sunt întotdeauna la datorie; nu există nici o dispoziţie în schema universală pentru întreruperea liniilor fizice de energie. Aceste fiinţe nu pot niciodată să abandoneze, nici măcar pentru o fracţiune de secundă, supravegherea lor directă a circuitelor energiei ale timpului şi ale spaţiului. 29:3.5 (323.3) Having no ascendant past to revert to in memory, power centers and physical controllers never play; they are thoroughly businesslike in all their actions. They are always on duty; there is no provision in the universal scheme for the interruption of the physical lines of energy; never for a fraction of a second can these beings relinquish their direct supervision of the energy circuits of time and space.
29:3.6 (323.4) Directorii, centrele şi controlorii de putere nu au de a face, din toată creaţia, decât cu puterea, cu energia materială sau semifizică. Ei nu o emit, însă o modifică, o manipulează şi o orientează. Ei nu au nimic de a face nici cu gravitaţia fizică, decât că trebuie să reziste puterii ei de atracţie. Relaţia lor cu gravitaţia este în întregime negativă. 29:3.6 (323.4) The directors, centers, and controllers of power have nothing to do with anything in all creation except power, material or semiphysical energy; they do not originate it, but they do modify, manipulate, and directionize it. Neither do they have anything whatever to do with physical gravity except to resist its drawing power. Their relation to gravity is wholly negative.
29:3.7 (323.5) Centrele de putere utilizează vaste mecanisme şi coordonări de ordin material în legătură cu mecanismele vii ale diverselor concentrări de energie segregate. Fiecare centru de putere individual este compus exact dintr-un milion de unităţi de control funcţional, iar aceste unităţi modificatoare de energie nu sunt staţionare, aşa cum sunt organele vitale ale corpului fizic ale omului; aceste „organe vitale” de reglare a puterii sunt mobile şi cu adevărat caleidoscopice prin posibilităţile lor de asociere. 29:3.7 (323.5) The power centers utilize vast mechanisms and co-ordinations of a material order in liaison with the living mechanisms of the various segregated energy concentrations. Each individual power center is constituted in exactly one million units of functional control, and these energy-modifying units are not stationary as are the vital organs of man’s physical body; these “vital organs” of power regulation are mobile and truly kaleidoscopic in associative possibilities.
29:3.8 (323.6) Sunt absolut incapabil să explic modul în care aceste fiinţe vii înglobează manipularea şi reglarea circuitelor principale ale energiei universale. Dacă aş încerca să vă învăţ mai multe cu privire la dimensiunea şi la funcţiunea acestor centre de putere gigantice şi aproape perfect eficiente, acest fapt nu ar face decât să vă mărească confuzia şi consternarea. Ele sunt atât vii, cât şi „personale”, însă se situează dincolo de înţelegerea voastră. 29:3.8 (323.6) It is utterly beyond my ability to explain the manner in which these living beings encompass the manipulation and regulation of the master circuits of universe energy. To undertake to inform you further concerning the size and function of these gigantic and almost perfectly efficient power centers, would only add to your confusion and consternation. They are both living and “personal,” but they are beyond your comprehension.
29:3.9 (323.7) În afara Havonei, Centrele Supreme de Putere nu operează decât pe sfere special construite (arhitecturale) sau pe alte corpuri spaţiale corespunzător constituite. Lumile arhitecturale sunt construite în aşa fel încât centrele de putere vii să poată acţiona drept comutatori selectivi pentru a orienta, modifica şi concentra energiile spaţiului, pe măsură ce ele se revarsă peste aceste sfere. Ele nu ar putea funcţiona tot astfel pe un soare sau o planetă evolutivă obişnuită. Anumite grupuri se ocupă, de asemenea, de încălzire şi de alte necesităţi materiale ale acestor lumi-sediu speciale. Şi cu toate că acest lucru depăşeşte sfera cunoştinţelor de pe Urantia, pot să spun că aceste ordine de personalităţi de putere vie au mult de a face cu distribuţia luminii care străluceşte fără căldură. Ele nu produc acest fenomen, dar se ocupă cu diseminarea şi orientarea lui. 29:3.9 (323.7) Outside of Havona the Supreme Power Centers function only on especially constructed (architectural) spheres or on otherwise suitably constituted space bodies. The architectural worlds are so constructed that the living power centers can act as selective switches to directionize, modify, and concentrate the energies of space as they pour over these spheres. They could not so function on an ordinary evolutionary sun or planet. Certain groups are also concerned in the heating and other material necessities of these special headquarters worlds. And though it is beyond the scope of Urantia knowledge, I may state that these orders of living power personalities have much to do with the distribution of the light that shines without heat. They do not produce this phenomenon, but they are concerned with its dissemination and directionization.
29:3.10 (323.8) Centrele de putere şi controlorii lor subordonaţi sunt desemnaţi pentru punerea în aplicare a tuturor energiilor fizice ale spaţiului organizat. Ei lucrează cu cei trei curenţi fundamentali având zece energii fiecare, reprezentând încărcătura de energie a spaţiului organizat; iar spaţiul organizat este domeniul lor. Directorii de Putere ai Universului nu au absolut nimic de a face cu extraordinarele acţiuni de forţă care acum au loc în afara prezentelor frontiere ale celor şapte suprauniversuri. 29:3.10 (323.8) The power centers and their subordinate controllers are assigned to the working of all of the physical energies of organized space. They work with the three basic currents of ten energies each. That is the energy charge of organized space; and organized space is their domain. The Universe Power Directors have nothing whatever to do with those tremendous actions of force which are now taking place outside the present boundaries of the seven superuniverses.
29:3.11 (324.1) Centrele şi controlorii de putere nu exercită un control perfect decât asupra a şapte din cele zece forme de energie conţinute în fiecare dintre curenţii universali de bază; formele care scapă total sau parţial controlului lor reprezintă probabil domeniile imprevizibile ale manifestării de energie dominate de Absolutul Necalificat. Chiar dacă este posibil ca centrele de putere să exercite o influenţă asupra forţelor primordiale ale acestui Absolut, noi nu avem cunoştinţă de asemenea funcţiuni. Există, cu toate acestea, uşoare indicii care să justifice opinia că anumiţi controlori fizici reacţionează uneori automat la anumite impulsuri ale Absolutului Universal. 29:3.11 (324.1) The power centers and controllers exert perfect control over only seven of the ten forms of energy contained in each basic universe current; those forms which are partly or wholly exempt from their control must represent the unpredictable realms of energy manifestation dominated by the Unqualified Absolute. If they exert an influence upon the primordial forces of this Absolute, we are not cognizant of such functions, though there is some slight evidence which would warrant the opinion that certain of the physical controllers are sometimes automatically reactive to certain impulses of the Universal Absolute.
29:3.12 (324.2) Aceste mecanisme vii ale puterii nu sunt racordate în mod conştient la supracontrolul energetic al universului principal al Absolutului Necalificat, însă noi deducem că întregul şi aproape perfectul lor plan de dirijare a puterii, este subordonat într-un mod necunoscut acestei prezenţe a supragravitaţiei. În toate situaţiile energetice locale, centrele şi controlorii exercită o supremaţie aproape totală, însă sunt întotdeauna conştienţi de prezenţa supraenergetică şi de înfăptuirea de nerecunoscut a Absolutului Necalificat. 29:3.12 (324.2) These living power mechanisms are not consciously related to the master universe energy overcontrol of the Unqualified Absolute, but we surmise that their entire and almost perfect scheme of power direction is in some unknown manner subordinated to this supergravity presence. In any local energy situation the centers and controllers exert near-supremacy, but they are always conscious of the superenergy presence and the unrecognizable performance of the Unqualified Absolute.
4. Controlorii Fizici Maestru ^top 4. The Master Physical Controllers ^top
29:4.1 (324.3) Aceste fiinţe sunt subordonaţii mobili ai Centrilor Supremi de Putere. Controlorii fizici sunt înzestraţi cu aptitudini de metamorfozare individuală de aşa natură încât să se poată angaja într-o diversitate remarcabilă de autotransporturi; ei sunt capabili să traverseze spaţiul local la viteze apropiindu-se de acelea ale Mesagerilor Solitari. Cu toate acestea, la fel ca şi celorlalţi traversatori ai spaţiului, le este necesar atât ajutorul tovarăşilor lor, cât şi a altor tipuri de fiinţe, pentru a învinge acţiunea gravitaţiei şi rezistenţa inerţiei atunci când se depărtează de pe o sferă materială. 29:4.1 (324.3) These beings are the mobile subordinates of the Supreme Power Centers. The physical controllers are endowed with capabilities of individuality metamorphosis of such a nature that they can engage in a remarkable variety of autotransport, being able to traverse local space at velocities approaching the flight of Solitary Messengers. But like all other space traversers they require the assistance of both their fellows and certain other types of beings in overcoming the action of gravity and the resistance of inertia in departing from a material sphere.
29:4.2 (324.4) Controlorii Fizici Maestru servesc peste tot în marele univers. Ei sunt guvernaţi direct din Paradis de Cei Şapte Directori Supremi de Putere, până în cartierele generale ale suprauniversurilor; de aici ei sunt dirijaţi şi repartizaţi de Consiliul Echilibrului compus din înalţi mandatari de putere, detaşaţi din personalul Organizatorilor Principali ai Forţei Asociate de către Cele Şapte Spirite Maestru. Aceşti înalţi mandatari sunt împuterniciţi să interpreteze observaţiile şi înregistrările frandalankilor principali, aceste instrumente vii care indică presiunea de forţă şi sarcina energetică ale unui întreg supraunivers. 29:4.2 (324.4) The Master Physical Controllers serve throughout the grand universe. They are directly governed from Paradise by the Seven Supreme Power Directors as far as the headquarters of the superuniverses; from here they are directed and distributed by the Council of Equilibrium, the high commissioners of power dispatched by the Seven Master Spirits from the personnel of the Associate Master Force Organizers. These high commissioners are empowered to interpret the readings and registrations of the master frandalanks, those living instruments which indicate the power pressure and the energy charge of an entire superuniverse.
29:4.3 (324.5) În timp ce prezenţa Deităţilor Paradisului înglobează marele univers şi străbate cercul eternităţii, influenţa unuia dintre Cele Şapte Spirite Maestru este limitată la un singur supraunivers. Există o netă segregare a energiei şi o separare a circuitelor de putere între fiecare dintre cele şapte supracreaţii, de unde şi necesitatea metodelor individuale de control care trebuie să prevaleze şi care prevalează în cele din urmă. 29:4.3 (324.5) While the presence of the Paradise Deities encircles the grand universe and sweeps around the circle of eternity, the influence of any one of the Seven Master Spirits is limited to a single superuniverse. There is a distinct segregation of energy and a separation of the circuits of power between each of the seven supercreations; hence individualized control methods must and do prevail.
29:4.4 (324.6) Controlorii Fizici Principali provin direct de la Centrele Supreme de Putere şi se numără printre ordinele următoare: 29:4.4 (324.6) The Master Physical Controllers are the direct offspring of the Supreme Power Centers, and their numbers include the following:
29:4.5 (324.7) 1. Directorii de Putere Asociaţi. 29:4.5 (324.7) 1. Associate Power Directors.
29:4.6 (324.8) 2. Controlorii Maşinali. 29:4.6 (324.8) 2. Mechanical Controllers.
29:4.7 (324.9) 3. Transformatorii de Energie. 29:4.7 (324.9) 3. Energy Transformers.
29:4.8 (325.1) 4. Transmiţătorii de Energie. 29:4.8 (325.1) 4. Energy Transmitters.
29:4.9 (325.2) 5. Asociatorii Primari. 29:4.9 (325.2) 5. Primary Associators.
29:4.10 (325.3) 6. Disociatorii Secundari. 29:4.10 (325.3) 6. Secondary Dissociators.
29:4.11 (325.4) 7. Frandalankii şi Cronoldekii. 29:4.11 (325.4) 7. The Frandalanks and Chronoldeks.
29:4.12 (325.5) Nici unii dintre membri acestor ordine nu sunt persoane, în sensul posedării unor puteri individuale de alegere. În particular, ultimele patru ordine par în întregime automate şi mecanice în răspunsurile la impulsurile superiorilor lor şi în reacţiile lor la condiţiile de energie existente. Însă, cu toate că acest răspuns pare în întregime mecanic, el nu este astfel; aceste fiinţe pot să semene cu nişte automate, însă ele revelează întreaga funcţiune diferenţială a inteligenţei. 29:4.12 (325.5) Not all of these orders are persons in the sense of possessing individual powers of choice. Especially do the last four seem to be wholly automatic and mechanical in response to the impulses of their superiors and in reaction to existing energy conditions. But though such response appears wholly mechanistic, it is not; they may seem to be automatons, but all of them disclose the differential function of intelligence.
29:4.13 (325.6) Personalitatea nu coincide neapărat cu mintea. Mintea poate gândi chiar şi atunci când este lipsită de orice putere de alegere, aşa cum se întâmplă la numeroase animale de tip inferior şi la anumiţi controlori fizici subordonaţi. Mulţi dintre aceşti regulatori, care sunt cei mai automaţi în puterea lor fizică, nu sunt persoane în nici un sens al termenului. Ei nu sunt înzestraţi nici cu voinţă, nici cu independenţă de decizie, fiind în întregime aserviţi perfecţiunii mecanice a planurilor de îndeplinire a sarcinilor care le revin; cu toate acestea, ei sunt cu toţii fiinţe deosebit de inteligente. 29:4.13 (325.6) Personality is not necessarily a concomitant of mind. Mind can think even when deprived of all power of choice, as in numerous of the lower types of animals and in certain of these subordinate physical controllers. Many of these more automatic regulators of physical power are not persons in any sense of the term. They are not endowed with will and independence of decision, being wholly subservient to the mechanical perfection of design for the tasks of their allotment. Nonetheless all of them are highly intelligent beings.
29:4.14 (325.7) Controlorii fizici se ocupă, în principal, cu ajustarea energiilor fundamentale nedescoperite pe Urantia. Aceste energii necunoscute sunt esenţiale pentru sistemul interplanetar de transport şi pentru anumite tehnici de comunicare. Când noi punem linii de energie în vederea transmiterii unor echivalente ale sunetului sau ale unei viziuni lărgite, aceste forme nedescoperite de energie sunt utilizate de controlorii fizici vii şi de către asociaţii lor. Câteodată, aceleaşi energii sunt folosite şi de creaturile mediane în munca lor de rutină. 29:4.14 (325.7) The physical controllers are chiefly occupied in the adjustment of basic energies undiscovered on Urantia. These unknown energies are very essential to the interplanetary system of transport and to certain techniques of communication. When we lay lines of energy for the purpose of conveying sound equivalents or of extending vision, these undiscovered forms of energy are utilized by the living physical controllers and their associates. These same energies are also, on occasion, used by the midway creatures in their routine work.
29:4.15 (325.8) 1. Directorii de Putere Asociaţi. Aceste fiinţe minunat de eficiente sunt însărcinate cu desemnarea şi cu detaşarea Controlorilor Fizici Principali ai tuturor ordinelor, în funcţie de nevoile mereu schimbătoare ale statutului energetic, în continuă schimbare, al tărâmurilor. Vastele rezerve de controlori fizici sunt menţinute pe lumile-sediu ale sectoarelor minore şi, de pe aceste puncte de concentrare, aceştia sunt periodic trimişi de directorii de putere aliaţi în sediile universurilor, ale constelaţiilor şi ale sistemelor, precum şi pe planetele individuale. Când controlorii fizici sunt astfel delegaţi, ei sunt provizoriu supuşi ordinelor executorilor divini ai comisiilor de conciliere, dar altminteri ei sunt răspunzători doar în faţa directorilor lor aliaţi şi a Centrele Supreme de Putere. 29:4.15 (325.8) 1. Associate Power Directors. These marvelously efficient beings are intrusted with the assignment and dispatch of all orders of the Master Physical Controllers in accordance with the ever-shifting needs of the constantly changing energy status of the realms. The vast reserves of the physical controllers are maintained on the headquarters worlds of the minor sectors, and from these concentration points they are periodically dispatched by the associate power directors to the headquarters of the universes, constellations, and systems, and to the individual planets. When thus assigned, the physical controllers are provisionally subject to the orders of the divine executioners of the conciliating commissions but are otherwise solely amenable to their associate directors and to the Supreme Power Centers.
29:4.16 (325.9) Trei milioane de directori de putere aliaţi sunt desemnaţi pentru fiecare dintre sectoarele minore ale Orvontonului, ceea ce reprezintă pentru suprauniversul nostru o cotă parte de trei miliarde dintre aceste fiinţe înzestrate cu o uimitoare abilitate. Propriile lor rezerve sunt menţinute pe aceste lumi-sediu ale sectoarelor minore în care ele servesc ca instructori ai tuturor celor care studiază ştiinţa şi tehnica controlului şi a transmutării energiei prin inteligenţă. 29:4.16 (325.9) Three million associate power directors are assigned to each of the Orvonton minor sectors, making a total of three billion as the superuniverse quota of these amazingly versatile beings. Their own reserves are maintained on these same minor sector worlds, where they also serve as instructors of all who study the sciences of the techniques of intelligent energy control and transmutation.
29:4.17 (325.10) Aceşti directori fac, alternativ, perioade de serviciu administrativ în sectoarele minore, precum şi perioade de serviciu de inspecţie în domeniile spaţiului. Există întotdeauna cel puţin un inspector în activitate prezent în fiecare sistem local; el îşi păstrează cartierul general pe sfera lui capitală. Inspectorii menţin ansamblul imensului agregat al energiei vii într-un sincronism armonios. 29:4.17 (325.10) These directors alternate periods of executive service in the minor sectors with equal periods of inspection service to the realms of space. At least one acting inspector is always present in each local system, maintaining headquarters on its capital sphere. They keep the whole vast living energy aggregation in harmonious synchrony.
29:4.18 (325.11) 2. Controlorii Mecanici. Sunt ajutorii mobili şi extrem de multilaterali ai directorilor de putere aliaţi. Miliarde şi miliarde dintre ei sunt trimişi pe Ensa, sectorul vostru minor. Numim aceste fiinţe controlori mecanici, pentru că sunt atât de complet dominate de superiorii lor, şi atât de supuse voinţei directorilor de putere aliaţi. Cu toate acestea, ei sunt, prin ei înşişi, foarte inteligenţi, şi cu toate că munca lor este de natură maşinală şi directă, ea este realizată cu competenţă. 29:4.18 (325.11) 2. Mechanical Controllers. These are the exceedingly versatile and mobile assistants of the associate power directors. Trillions upon trillions of them are commissioned in Ensa, your minor sector. These beings are called mechanical controllers because they are so completely dominated by their superiors, so fully subservient to the will of the associate power directors. Nevertheless they are, themselves, very intelligent, and their work, though mechanical and matter-of-fact in nature, is skillfully performed.
29:4.19 (326.1) Dintre toţi aceşti Controlori Fizici Principali ataşaţi lumilor locuite, controlorii maşinali sunt, de departe, cei mai puternici. Ei posedă darul viu al antigravitaţiei, într-un grad care îl depăşeşte pe cel al tuturor celorlalte fiinţe. Fiecare controlor are o rezistenţă la gravitaţie egalată doar de sferele enorme ce se învârt cu o viteză imensă. Zece dintre aceşti controlori sunt acum staţionaţi pe Urantia, unde una dintre principalele lor activităţi planetare constă în a înlesni plecarea transporturilor serafice. În această funcţiune, cei zece controlori mecanici acţionează toţi la unison, în timp ce o serie cumulată de mii de transmiţători de energie oferă forţa vie iniţială pentru plecarea serafică. 29:4.19 (326.1) Of all the Master Physical Controllers assigned to the inhabited worlds, the mechanical controllers are by far the most powerful. Possessing the living endowment of antigravity in excess of all other beings, each controller has a gravity resistance equaled only by enormous spheres revolving at tremendous velocity. Ten of these controllers are now stationed on Urantia, and one of their most important planetary activities is to facilitate the departure of seraphic transports. In so functioning, all ten of the mechanical controllers act in unison while a battery of one thousand energy transmitters provides the initial momentum for the seraphic departure.
29:4.20 (326.2) Controlorii mecanici sunt calificaţi pentru orientarea fluxului de energie şi pentru înlesnirea concentrării ei în curenţi sau în circuite specializate. Aceste fiinţe puternice au mult de a face cu segregarea, cu orientarea şi cu intensificarea energiilor fizice, precum şi cu egalizarea presiunilor circuitelor interplanetare. Ele sunt experte în manipularea a douăzeci şi una dintre cele treizeci de energii fizice ale spaţiului, care constituie sarcina de energie a unui supraunivers. Ele sunt, de asemenea, capabile să practice în parte gestiunea şi controlul a şase dintre celelalte nouă forme mai subtile ale energiei fizice. Punând aceşti controlori în relaţii tehnice corespunzătoare unii cu alţii şi cu anumite centre de putere, directorii de putere asociaţi sunt în măsură să efectueze schimbări incredibile în ajustarea puterii şi în controalele energiei. 29:4.20 (326.2) The mechanical controllers are competent to directionize the flow of energy and to facilitate its concentration into the specialized currents or circuits. These mighty beings have much to do with the segregation, directionization, and intensification of the physical energies and with the equalization of the pressures of the interplanetary circuits. They are expert in the manipulation of twenty-one of the thirty physical energies of space, constituting the power charge of a superuniverse. They are also able to accomplish much towards the management and control of six of the nine more subtle forms of physical energy. By placing these controllers in proper technical relationship to each other and to certain of the power centers, the associate power directors are enabled to effect unbelievable changes in power adjustment and energy control.
29:4.21 (326.3) Controlorii Fizici Principali operează adesea în baterii de câte o sută, o mie, şi chiar de milioane şi, prin varierea poziţiilor şi a formaţiilor lor, ei pot controla atât energia colectivă, cât şi cea individuală. În funcţie de necesităţi variabile, ei pot spori volumul şi accelera mişcarea energiei sau, dimpotrivă, pot reţine, condensa şi întârzia curenţii de energie. Ei influenţează transformările de energie şi de forţă, oarecum asemenea aşa-numiţilor agenţi catalitici, care accelerează reacţiile chimice. Ei funcţionează printr-o aptitudine înnăscută şi în cooperare cu Centrele Supreme ale Puterii. 29:4.21 (326.3) The Master Physical Controllers often function in batteries of hundreds, thousands, and even millions and by varying their positions and formations are able to effect energy control in a collective as well as an individual capacity. As requirements vary, they can upstep and accelerate the energy volume and movement or detain, condense, and retard the energy currents. They influence energy and power transformations somewhat as so-called catalytic agents augment chemical reactions. They function by inherent ability and in co-operation with the Supreme Power Centers.
29:4.22 (326.4) 3. Transformatorii de Energie. Numărul acestor fiinţe într-un supraunivers este incredibil. Există aproape un milion doar în sistemul Sataniei, şi cota parte obişnuită este de câte o sută în fiecare lume locuită. 29:4.22 (326.4) 3. Energy Transformers. The number of these beings in a superuniverse is unbelievable. There are almost one million in Satania alone, and the usual quota is one hundred for each inhabited world.
29:4.23 (326.5) Transformatorii de Energie sunt creaţia asociată a Celor Şapte Directori Supremi de Putere şi a Celor Şapte Supraveghetori Centrali. Ei figurează printre ordinele cele mai personale de controlori fizici. Afară de cazul când un director de putere asociat este prezent pe o lume locuită, transformatorii sunt cei care deţin comanda. Ei sunt inspectorii planetari ai tuturor transporturilor serafice care pleacă. Diversele clase de viaţă celestă nu pot utiliza ordinele mai puţin personale de controlori fizici decât prin legătura cu ordinele mai personale de directori aliaţi şi de transformatori ai energiei. 29:4.23 (326.5) The energy transformers are the conjoint creation of the Seven Supreme Power Directors and the Seven Center Supervisors. They are among the more personal orders of physical controllers, and except when an associate power director is present on an inhabited world, the transformers are in command. They are the planetary inspectors of all departing seraphic transports. All classes of celestial life can utilize the less personal orders of the physical controllers only by liaison with the more personal orders of the associate directors and the energy transformers.
29:4.24 (326.6) Aceşti transformatori sunt întrerupătoare vii, puternice şi eficiente. Ei pot lua poziţie pentru sau contra unei dispoziţii sau unei orientări date de putere. Ei sunt, de asemenea, iscusiţi în eforturile lor de a izola planetele de puternicii curenţi de energie care circulă între gigantici vecini planetari sau stelari. Atributele lor de transmutare a energiei îi fac deosebit de utili în importanta sarcină de menţinere a echilibrului universal al energiei sau a echilibrului puterii. În anumite momente, ei par să consume sau să acumuleze energie; în altele, ei par să elimine sau să elibereze energie. Transformatorii sunt capabili să crească sau să reducă potenţialul „acumulatoarelor de energie” vii şi moarte din domeniile lor respective. Însă ei se ocupă doar de energiile fizice şi semimateriale, ei nu acţionează direct în domeniul vieţii şi nu nici nu schimbă formele de fiinţe vii. 29:4.24 (326.6) These transformers are powerful and effective living switches, being able to dispose themselves for or against a given power disposition or directionization. They are also skillful in their efforts to insulate the planets against the powerful energy streams passing between gigantic planetary and starry neighbors. Their energy-transmutive attributes render them most serviceable in the important task of maintaining universal energy balance, or power equilibrium. At one time they seem to consume or store energy; at other times they appear to exude or liberate energy. The transformers are able to increase or to diminish the “storage-battery” potential of the living and dead energies of their respective realms. But they deal only with physical and semimaterial energies, they do not directly function in the domain of life, neither do they change the forms of living beings.
29:4.25 (327.1) În anumite privinţe, transformatorii de energie sunt creaturile semimateriale vii cele mai remarcabile şi cele mai misterioase. Într-un chip necunoscut, ei sunt diferenţiaţi din punct de vedere fizic şi, variind legăturile în relaţiile lor, ei pot exercita o influenţă profundă asupra energiei care trece prin prezenţele lor asociate. Statutul domeniilor fizice pare să suporte o transformare sub îndemânatica lor manipulare. Ei pot schimba şi chiar schimbă forma fizică a energiilor spaţiului. Cu ajutorul tovarăşilor lor controlori, ei sunt efectiv capabili să modifice forma şi potenţialul celor şapte sute treizeci de energii fizice ale sarcinii de putere a suprauniversului. Faptul că trei dintre aceste energii scapă controlului lor dovedeşte că ei nu sunt agenţi ai Absolutului Necalificat. 29:4.25 (327.1) In some respects the energy transformers are the most remarkable and mysterious of all semimaterial living creatures. They are in some unknown manner physically differentiated, and by varying their liaison relationships, they are able to exert a profound influence upon the energy which passes through their associated presences. The status of the physical realms seems to undergo a transformation under their skillful manipulation. They can and do change the physical form of the energies of space. With the aid of their fellow controllers they are actually able to change the form and potential of twenty-seven of the thirty physical energies of the superuniverse power charge. That three of these energies are beyond their control proves that they are not instrumentalities of the Unqualified Absolute.
29:4.26 (327.2) Cele patru grupuri rămase de Controlori Fizici Principali sunt prea puţin persoane în sensul unei definiţii acceptabile a acestui cuvânt. Aceşti transmiţători, asociatori, disociatori, şi frandalanki, sunt complet automaţi în reacţiile lor însă, cu toate acestea, ei sunt inteligenţi din toate punctele de vedere. Noi suntem foarte mult limitaţi în cunoaşterea acestor entităţi minunate, deoarece nu putem comunica cu ele. Ele par să înţeleagă limbajul tărâmului, însă nu pot comunica cu noi. Ele par pe deplin capabile să primească mesajele noastre, dar total neputincioase în a le răspunde. 29:4.26 (327.2) The remaining four groups of the Master Physical Controllers are hardly persons within any acceptable definition of that word. These transmitters, associators, dissociators, and frandalanks are wholly automatic in their reactions; nevertheless they are in every sense intelligent. We are greatly limited in our knowledge of these wonderful entities because we cannot communicate with them. They appear to understand the language of the realm, but they cannot communicate with us. They seem fully able to receive our communications but quite powerless to make response.
29:4.27 (327.3) 4. Transmiţătorii de Energie. Operaţiunile acestor fiinţe sunt în principal, însă nu în întregime, interplanetare. Sunt minunaţii distribuitori de energie, aşa cum este ea manifestată pe lumile individuale. 29:4.27 (327.3) 4. Energy Transmitters. These beings function chiefly, but not wholly, in an intraplanetary capacity. They are marvelous dispatchers of energy as it is manifested on the individual worlds.
29:4.28 (327.4) Când energia trebuie să fie abătută către un alt circuit, transmiţătorii se desfăşoară într-o linie, de-a lungul parcursului dorit pentru energie şi, prin virtutea atributelor lor extraordinare de atracţie energetică, ei pot cu adevărat induce un flux crescut de energie în direcţia dorită. Ceea ce fac ei este la fel de real ca orientarea fluxului anumitor forme de energie electrică de către anumite circuite metalice; ei sunt superconductorii vii pentru mai mult de jumătate din cele treizeci de forme de energie fizică. 29:4.28 (327.4) When energy is to be diverted to a new circuit, the transmitters deploy themselves in a line along the desired energy path, and by virtue of their unique attributes of energy-attraction, they can actually induce an increased energy flow in the desired direction. This they do just as literally as certain metallic circuits directionize the flow of certain forms of electric energy; and they are living superconductors for more than half of the thirty forms of physical energy.
29:4.29 (327.5) Transmiţătorii formează legături pricepute, eficiente în întărirea curenţilor care slăbesc ai energiei specializate trecând din planetă în planetă şi din staţie în staţie pe o planetă individuală. Ei pot detecta curenţi mult prea slabi pentru a fi recunoscuţi de orice alt tip de fiinţe vii, şi pot spori energia astfel încât mesajele însoţitoare să devină perfect inteligibile. Serviciile lor sunt de nepreţuit pentru receptorii teledifuziunilor. 29:4.29 (327.5) Transmitters form skillful liaisons which are effective in rehabilitating the weakening currents of specialized energy passing from planet to planet and from station to station on an individual planet. They can detect currents which are much too feeble to be recognized by any other type of living being, and they can so augment these energies that the accompanying message becomes perfectly intelligible. Their services are invaluable to the broadcast receivers.
29:4.30 (327.6) Transmiţătorii de energie pot reacţiona asupra tuturor formelor de percepţie comunicabile; ei pot la fel de bine să facă „vizibilă” o scenă îndepărtată, precum şi să facă „audibil” un sunet îndepărtat. Ei furnizează liniile de comunicare de urgenţă în sistemele locale şi pe planetele individuale. Practic, toate creaturile sunt nevoite să recurgă la aceste servicii pentru a comunica în afara circuitelor stabilite în mod regulat. 29:4.30 (327.6) Energy transmitters can function with regard to all forms of communicable perception; they can render a distant scene “visible” as well as a distant sound “audible.” They provide the emergency lines of communication in the local systems and on the individual planets. These services must be used by practically all creatures for purposes of communication outside of the regularly established circuits.
29:4.31 (327.7) Atât transmiţătorii, cât şi transformatorii de energie sunt indispensabili în menţinerea existenţei muritoare pe lumile a căror atmosferă este sărăcită, şi ei formează o parte integrantă din tehnica vieţii pe planetele pe care nu se respiră. 29:4.31 (327.7) These beings, together with the energy transformers, are indispensable to the maintenance of mortal existence on those worlds having an impoverished atmosphere, and they are an integral part of the technique of life on the nonbreathing planets.
29:4.32 (328.1) 5. Asociatorii Principali. Aceste entităţi interesante şi de nepreţuit sunt deţinătorii şi păstrătorii desăvârşiţi ai energiei. Oarecum asemenea unei plante, care înmagazinează lumină solară, aceste organisme vii acumulează energie pe parcursul perioadelor de manifestare excedentară. Ele lucrează la o scară gigantică, şi convertesc energiile spaţiului la o stare fizică necunoscută pe Urantia. Ele sunt, de asemenea, capabile să împingă transformările până într-un punct în care să producă anumite unităţi primitive de existenţă materială. Aceste fiinţe acţionează pur şi simplu prin prezenţa lor. Ele nu sunt în nici un fel epuizate sau diminuate de această funcţiune; ele operează ca nişte catalizatori vii. 29:4.32 (328.1) 5. Primary Associators. These interesting and invaluable entities are masterly energy conservators and custodians. Somewhat as a plant stores solar light, so do these living organisms store energy during times of plus manifestations. They work on a gigantic scale, converting the energies of space into a physical state not known on Urantia. They are also able to carry forward these transformations to the point of producing some of the primitive units of material existence. These beings simply act by their presence. They are in no way exhausted or depleted by this function; they act like living catalytic agents.
29:4.33 (328.2) Pe parcursul perioadelor de manifestări deficitare, ele au puterea de a elibera aceste energii acumulate. Însă cunoştinţele voastre despre energie şi materie nu sunt destul de avansate pentru a permite să se explice tehnica acestei faze a muncii lor. Asociatorii lucrează întotdeauna în conformitate cu legea universală, mânuind şi manipulând atomii, electronii şi ultimatonii, tot cam aşa cum mânuiţi voi literele de tipar ajustabile pentru a face ca aceleaşi simboluri alfabetice să spună povestiri vast distincte. 29:4.33 (328.2) During seasons of minus manifestations they are empowered to release these accumulated energies. But your knowledge of energy and matter is not sufficiently advanced to make it possible to explain the technique of this phase of their work. They always labor in compliance with universal law, handling and manipulating atoms, electrons, and ultimatons much as you maneuver adjustable type to make the same alphabetical symbols tell vastly different stories.
29:4.34 (328.3) Asociatorii sunt primul grup viu care apare pe o sferă materială pe cale de organizare, şi ei pot opera la temperaturi fizice pe care voi le-aţi considera absolut incompatibile cu existenţa fiinţelor vii. Ei reprezintă un ordin de viaţă aflat cu totul dincolo de orizontul imaginaţiei umane. Împreună cu colaboratorii lor, disociatorii, ei sunt creaturile inteligente cele mai aservite. 29:4.34 (328.3) The associators are the first group of life to appear on an organizing material sphere, and they can function at physical temperatures which you would regard as utterly incompatible with the existence of living beings. They represent an order of life which is simply beyond the range of human imagination. Together with their co-workers, the dissociators, they are the most slavish of all intelligent creatures.
29:4.35 (328.4) 6. Disociatorii Secundari. Comparaţi cu asociatorii primari, aceste fiinţe înzestrate cu imense facultăţi antigravitaţionale sunt lucrătorii ale căror funcţiuni sunt inversate. Nu există nici un risc de a vedea epuizându-se formele speciale sau modificate de energie fizică pe lumile locale sau în sistemele locale, deoarece aceste organizări vii sunt înzestrate cu facultatea excepţională de a putea degaja cantităţi nelimitate de energie. Disociatorii sunt preocupaţi, în principal, de evoluţia unor forme de energii puţin cunoscute pe Urantia, provenind dintr-o formă de materie care este şi mai puţin recunoscută. Ei sunt cu adevărat alchimiştii spaţiului şi magicienii timpului. Însă, în nici unul dintre miracolele lor, ei nu încalcă ordinele Supremaţiei Cosmice. 29:4.35 (328.4) 6. Secondary Dissociators. Compared with the primary associators, these beings of enormous antigravity endowment are the reverse workers. There is never any danger that the special or modified forms of physical energy on the local worlds or in the local systems will be exhausted, for these living organizations are endowed with the unique power of evolving limitless supplies of energy. They are chiefly concerned with the evolution of a form of energy which is hardly known on Urantia from a form of matter which is recognized still less. They are truly the alchemists of space and the wonder-workers of time. But in all the wonders they work, they never transgress the mandates of Cosmic Supremacy.
29:4.36 (328.5) 7. Frandalankii. Aceste fiinţe sunt creaţia asociată a tuturor celor trei ordine de controlori de energie: organizatorii de forţă primari şi secundari şi directorii de putere. Frandalankii sunt cei mai numeroşi dintre toţi Controlorii Fizici Principali. Fie şi numai în sistemul Sataniei, numărul lor depăşeşte conceptele voastre numerice. Ei sunt staţionaţi pe toate lumile locuite, şi sunt întotdeauna ataşaţi ordinelor superioare de controlori fizici. Ei funcţionează într-un mod alternant în universul central, în suprauniversuri, precum şi în domeniile spaţiului exterior. 29:4.36 (328.5) 7. The Frandalanks. These beings are the joint creation of all three orders of energy-control beings: the primary and secondary force organizers and the power directors. Frandalanks are the most numerous of all the Master Physical Controllers; the number functioning in Satania alone is beyond your numerical concept. They are stationed on all inhabited worlds and are always attached to the higher orders of physical controllers. They function interchangeably in the central and superuniverses and in the domains of outer space.
29:4.37 (328.6) Frandalankii sunt creaţi în treizeci de diviziuni, pentru fiecare formă fundamentală de forţă universală, şi acţionează exclusiv ca indicatori vii şi automaţi ai prezenţelor, ai presiunilor şi ai vitezelor. Aceste barometre vii se ocupă doar de înregistrarea automată şi fără greşeală a statutului tuturor formelor de energie-forţă. Ei sunt pentru universul fizic ceea ce vastul mecanism de reflexivitate este pentru universul minte. Frandalankii care înregistrează timpul în plus faţă de prezenţa cantitativă şi calitativă a energiei sunt numiţi cronoldeki. 29:4.37 (328.6) The frandalanks are created in thirty divisions, one for each form of basic universe force, and they function exclusively as living and automatic presence, pressure, and velocity gauges. These living barometers are solely concerned with the automatic and unerring registration of the status of all forms of force-energy. They are to the physical universe what the vast reflectivity mechanism is to the minded universe. The frandalanks that register time in addition to quantitative and qualitative energy presence are called chronoldeks.
29:4.38 (328.7) Recunosc că frandalankii sunt inteligenţi, însă nu aş şti să îi clasific altfel decât în calitate de maşini vii. Singura cale prin care v-aş putea ajuta la înţelegerea acestor mecanisme vii este prin compararea lor cu propriile voastre dispozitive mecanice care funcţionează cu o precizie şi cu o exactitate aproape asemănătoare inteligenţei. Deci, dacă doriţi să vă faceţi o idee despre aceste fiinţe, faceţi apel la imaginaţia voastră până când recunoaşteţi că în marele univers noi avem efectiv mecanisme (entităţi) inteligente şi vii care pot înfăptui lucruri mai complexe decât maşinile voastre şi care implică calcule mai prodigioase, cu o fineţe a exactităţii chiar mai mare, mergând până la ultimitatea preciziei. 29:4.38 (328.7) I recognize that the frandalanks are intelligent, but I cannot classify them as other than living machines. About the only way I can help you to understand these living mechanisms is to compare them to your own mechanical contrivances which perform with almost intelligentlike precision and accuracy. Then if you would conceive of these beings, draw upon your imagination to the extent of recognizing that in the grand universe we actually have intelligent and living mechanisms (entities) that can perform more intricate tasks involving more stupendous computations with even greater delicacy of accuracy, even with ultimacy of precision.
5. Organizatorii Principali ai Forţei ^top 5. The Master Force Organizers ^top
29:5.1 (329.1) Organizatorii forţei locuiesc în Paradis, însă operează în tot universul principal, în special în domeniile spaţiului neorganizat. Aceste fiinţe extraordinare nu sunt nici creatori, nici creaturi, şi se clasează în două mari diviziuni de serviciu: 29:5.1 (329.1) The force organizers are resident on Paradise, but they function throughout the master universe, more particularly in the domains of unorganized space. These extraordinary beings are neither creators nor creatures, and they comprise two grand divisions of service:
29:5.2 (329.2) 1. Organizatori Principali de Forţă Exteriorizaţi Primari. 29:5.2 (329.2) 1. Primary Eventuated Master Force Organizers.
29:5.3 (329.3) 2. Organizatori Principali de Forţă Transcendentali Aliaţi. 29:5.3 (329.3) 2. Associate Transcendental Master Force Organizers.
29:5.4 (329.4) Aceste două puternice ordine de manipulatori de forţă primordială lucrează exclusiv sub supravegherea Arhitecţilor Universului Maestru; la ora actuală, ei nu operează prea mult în interiorul frontierelor marelui univers. 29:5.4 (329.4) These two mighty orders of primordial-force manipulators work exclusively under the supervision of the Architects of the Master Universe, and at the present time they do not function extensively within the boundaries of the grand universe.
29:5.5 (329.5) Organizatorii Principali ai Forţei Primare sunt manipulatorii forţelor spaţiale primordiale sau fundamentale ale Absolutului Necalificat; sunt creatorii nebuloaselor. Ei sunt provocatorii vii ai cicloanelor energetice ale spaţiului, şi primii organizatori şi canalizatori ai acestor gigantice manifestări. Aceşti organizatori de forţe transmută forţa primordială (pre-energie nesensibilă la gravitaţia directă a Paradisului) în energie potenţială sau primară, ceea ce o face să treacă sub controlul exclusiv al Absolutului Necalificat, sub controlul gravitaţional al Insulei Paradisului. După aceasta, organizatorii de forţă aliaţi îi succed, şi continuă procesul de transmutare a energiei de la stadiul primar la stadiul secundar de energie-gravitaţie. 29:5.5 (329.5) Primary Master Force Organizers are the manipulators of the primordial or basic space-forces of the Unqualified Absolute; they are nebulae creators. They are the living instigators of the energy cyclones of space and the early organizers and directionizers of these gigantic manifestations. These force organizers transmute primordial force (pre-energy not responsive to direct Paradise gravity) into primary or puissant energy, energy transmuting from the exclusive grasp of the Unqualified Absolute to the gravity grasp of the Isle of Paradise. They are thereupon succeeded by the associate force organizers, who continue the process of energy transmutation from the primary through the secondary or gravity-energy stage.
29:5.6 (329.6) Când planurile de creare unui univers local sunt realizate, fapt semnalat de sosirea Fiului Creator, Organizatorii Principali de Forţă Aliaţi cedează locul ordinelor directorilor de putere care operează în suprauniversul de care acest univers local depinde din punct de vedere astronomic. Însă, în absenţa unor astfel de planuri, organizatorii de forţă aliaţi continuă, la nesfârşit, să se ocupe de aceste creaţii materiale, aşa cum o fac în prezent în spaţiul exterior. 29:5.6 (329.6) Upon the completion of the plans for the creation of a local universe, signalized by the arrival of a Creator Son, the Associate Master Force Organizers give way to the orders of power directors acting in the superuniverse of astronomic jurisdiction. But in the absence of such plans the associate force organizers continue on indefinitely in charge of these material creations, even as they now operate in outer space.
29:5.7 (329.7) Organizatorii Principali ai Forţei rezistă la temperaturi şi operează în condiţii fizice care ar fi intolerabile chiar şi pentru supradotatele centrele de putere şi pentru controlorii fizici ai Orvontonului. Singurele alte tipuri de fiinţe revelate capabile să opereze în aceste domenii ale spaţiului exterior sunt Mesagerii Solitari şi Spiritele Inspirate ale Trinităţii. 29:5.7 (329.7) The Master Force Organizers withstand temperatures and function under physical conditions which would be intolerable even to the versatile power centers and physical controllers of Orvonton. The only other types of revealed beings capable of functioning in these realms of outer space are the Solitary Messengers and the Inspired Trinity Spirits.
29:5.8 (329.8) [Prezentat de un Cenzor Universal acţionând prin autoritatea Celor Îmbătrâniţi de Zile de pe Uversa.] 29:5.8 (329.8) [Sponsored by a Universal Censor acting by authority of the Ancients of Days on Uversa.]