Capitolul 28 Paper 28
Spiritele ocrotitoare ale suprauniversurilor Ministering Spirits of the Superuniverses
28:0.1 (306.1) CUM supernafimii sunt oştirile îngereşti ale universului central, iar serafimii acelea ale universurilor locale, seconafimii sunt, la rândul lor, spiritele ocrotitoare ale suprauniversurilor. Ca grad de divinitate şi ca potenţial de supremaţie, aceşti copii ai Spiritelor Reflectante seamănă totuşi mult mai mult cu supernafimii decât cu serafimii. Ei nu slujesc singuri în supracreaţii, iar operaţiunile care sunt aflate în sarcina asociaţilor lor nearătaţi sunt numeroase, şi misterioase deopotrivă. 28:0.1 (306.1) AS THE supernaphim are the angelic hosts of the central universe and the seraphim of the local universes, so are the seconaphim the ministering spirits of the superuniverses. In degree of divinity and in potential of supremacy, however, these children of the Reflective Spirits are much more like supernaphim than seraphim. They serve not alone in the supercreations, and both numerous and intriguing are the transactions sponsored by their unrevealed associates.
28:0.2 (306.2) După cum sunt se prezintă în aceste expuneri, spiritele ocrotitoare ale suprauniversurilor cuprind următoarele trei ordine: 28:0.2 (306.2) As presented in these narratives, the ministering spirits of the superuniverses embrace the following three orders:
28:0.3 (306.3) 1. Seconafimii. 28:0.3 (306.3) 1. The Seconaphim.
28:0.4 (306.4) 2. Terţiafimii. 28:0.4 (306.4) 2. The Tertiaphim.
28:0.5 (306.5) 3. Omniafimii. 28:0.5 (306.5) 3. The Omniaphim.
28:0.6 (306.6) De vreme ce ultimele două ordine nu sunt atât de direct preocupate de planul ascendent de înaintare a muritorilor, ele vor fi discutate pe scurt mai înainte de se trece la mai îndelunga consideraţie rezervată seconafimilor. Din punct de vedere tehnic, nici terţiafimii, nici omniafimii nu sunt spirite ocrotitoare ale suprauniversurilor, cu toate că şi unii şi ceilalţi servesc ca ocrotitori spirituali în aceste domenii. 28:0.6 (306.6) Since the latter two orders are not so directly concerned with the ascendant scheme of mortal progression, they will be briefly discussed prior to the more extended consideration of seconaphim. Technically, neither tertiaphim nor omniaphim are ministering spirits of the superuniverses, though both serve as spirit ministers in these domains.
1. Terţiafimii ^top 1. The Tertiaphim ^top
28:1.1 (306.7) Aceşti înalţi îngeri sunt înscrişi în sediile suprauniversurilor şi, în ciuda serviciului lor în creaţiile locale, ei sunt, din punct de vedere tehnic, locuitori permanenţi ai acestor capitale suprauniversale, prin aceea că nu sunt născuţi în universurile locale. Terţiafimi sunt copiii Spiritului Infinit şi sunt personalizaţi în Paradis în grupuri de câte o mie, iar aceste fiinţe celeste, de o originalitate divină şi de o versatilitate aproape supremă, sunt darul Spiritului Infinit către Fiii Creatori ai lui Dumnezeu. 28:1.1 (306.7) These high angels are of record on the superuniverse headquarters, and despite service in the local creations, technically they are residents of these superuniverse capitals inasmuch as they are not native to the local universes. Tertiaphim are children of the Infinite Spirit and are personalized on Paradise in groups of one thousand. These supernal beings of divine originality and near-supreme versatility are the gift of the Infinite Spirit to the Creator Sons of God.
28:1.2 (306.8) Când un Fiu Mihail este detaşat din regimul părintesc al Paradisului şi este pregătit să plece în aventura universală a spaţiului, atunci Spiritul Infinit zămisleşte un grup de o mie dintre aceste spirite însoţitoare. Aceşti terţiafimi maiestuoşi îl însoţesc pe acest Fiu Creator atunci când el se angajează în aventura de organizare a unui univers. 28:1.2 (306.8) When a Michael Son is detached from the parental regime of Paradise and is made ready to go forth on the universe adventure of space, the Infinite Spirit is delivered of a group of one thousand of these companion spirits. And these majestic tertiaphim accompany this Creator Son when he embarks upon the adventure of universe organization.
28:1.3 (306.9) Pe tot parcursul perioadei iniţiale de construire a unui univers, aceşti o mie de terţiafimi formează singurul corp personal al Fiului Creator. Ei dobândesc o foarte bogată experienţă ca asistenţi ai Fiului, de-a lungul vremurilor frământate ale alcătuirii universului şi ale altor manevre astronomice. Ei servesc alături de Fiul Creator până în ziua personalizării Strălucitoarei Stele de Dimineaţă, prima născută a unui univers local, fapt după care demisiile oficiale ale terţiafimilor sunt înaintate şi acceptate. O dată cu apariţia ordinelor iniţiale de viaţă îngerească naturală, ei se retrag din serviciul activ din universul local şi devin agenţii de legătură dintre Fiul Creator, căruia îi fuseseră ataşaţi anterior, şi Îmbătrâniţii de Zile ai suprauniversului respectiv. 28:1.3 (306.9) Throughout the early times of universe building, these one thousand tertiaphim are the only personal staff of a Creator Son. They acquire a mighty experience as Son assistants during these stirring ages of universe assembling and other astronomical manipulations. They serve by the side of the Creator Son until the day of the personalization of the Bright and Morning Star, the first-born of a local universe. Thereupon the formal resignations of the tertiaphim are tendered and accepted. And with the appearance of the initial orders of native angelic life, they retire from active service in the local universe and become the liaison ministers between the Creator Son of former attachment and the Ancients of Days of the superuniverse concerned.
2. Omniafimii ^top 2. The Omniaphim ^top
28:2.1 (307.1) Omniafimii sunt creaţi de Spiritul Infinit în legătură cu cei Şapte Agenţi Executivi Supremi, şi sunt totodată slujitorii şi mesagerii exclusivi ai acestor Agenţi Executivi Supremi. Omniafimii au misiuni în marele univers. În Orvonton, ei menţin un cartier general în părţile nordice ale Uversei, unde se afla ca o colonie specială de complezenţă. Ei nu sunt nici înregistraţi pe Uversa, nici ataşaţi administraţiei noastre. Şi nu sunt nici direct interesaţi de planul ascendent de înaintare a muritorilor. 28:2.1 (307.1) Omniaphim are created by the Infinite Spirit in liaison with the Seven Supreme Executives, and they are the exclusive servants and messengers of these same Supreme Executives. Omniaphim are of grand universe assignment, and in Orvonton their corps maintains headquarters in the northerly parts of Uversa, where they reside as a special courtesy colony. They are not of registry on Uversa, nor are they attached to our administration. Neither are they directly concerned with the ascendant scheme of mortal progression.
28:2.2 (307.2) Omniafimii sunt, în întregime, ocupaţi cu supravegherea suprauniversurilor în interesul unei coordonări administrative din punctul de vedere al celor Şapte Agenţi Executivi Supremi. Colonia noastră de omniafimi de pe Uversa nu primeşte ordine decât de la Agentul Executiv Suprem al Orvontonului, şi nu face rapoarte decât către el. Acesta se situează pe sfera administrativă comună numărul şapte, în inelul exterior al sateliţilor Paradisului. 28:2.2 (307.2) The omniaphim are wholly occupied with the oversight of the superuniverses in the interests of administrative co-ordination from the viewpoint of the Seven Supreme Executives. Our colony of omniaphim on Uversa receives instructions from, and makes reports to, only the Supreme Executive of Orvonton, situated on conjoint executive sphere number seven in the outer ring of Paradise satellites.
3. Seconafimii ^top 3. The Seconaphim ^top
28:3.1 (307.3) Oştirile secorafice sunt produse de cele şapte Spirite Reflectante ataşate cartierului general de pe fiecare supraunivers. Paradisul are o tehnică precisă de reacţie în legătură cu creaţia acestor îngeri în grupuri de câte şapte. Fiecare grup de şapte este compus dintr-un seconafim primar, din trei seconafimi secundari şi din trei terţiari; ei se personalizează întotdeauna exact în această proporţie. De cum sunt creaţi şapte astfel de seconafimi, unul dintre ei, cel primar, este ataşat serviciului Celor Îmbătrâniţi de Zile. Cei trei îngeri secundari sunt asociaţi cu trei grupuri de administratori de origine paradisiacă din supraguverne: Consilierii Divini, Desăvârşitorii Înţelepciunii şi Cenzorii Universali. Cei trei îngeri terţiari sunt ataşaţi asociaţilor trinitizaţi ascendenţi ai şefilor suprauniversului: Puternicii Mesageri, Cei Înalţi în Autoritate şi Cei fără de Nume şi Număr. 28:3.1 (307.3) The secoraphic hosts are produced by the seven Reflective Spirits assigned to the headquarters of each superuniverse. There is a definite Paradise-responsive technique associated with the creation of these angels in groups of seven. In each seven there are always one primary, three secondary, and three tertiary seconaphim; they always personalize in this exact proportion. When seven such seconaphim are created, one, the primary, becomes attached to the service of the Ancients of Days. The three secondary angels are associated with three groups of Paradise-origin administrators in the supergovernments: the Divine Counselors, the Perfectors of Wisdom, and the Universal Censors. The three tertiary angels are attached to the ascendant trinitized associates of the superuniverse rulers: the Mighty Messengers, Those High in Authority, and Those without Name and Number.
28:3.2 (307.4) Seconafimii suprauniversurilor sunt urmaşii Spiritelor Reflectante; reflexivitatea este deci inerentă naturii lor. Ei sunt sensibili în mod reflexiv la ansamblul fiecărei etape a fiecărei creaturi originare din cea de a Treia Sursă-Centru şi din Fii Creatori ai Paradisului, însă ei nu sunt direct reflexivi ai fiinţelor sau entităţilor, personale sau de un alt fel, originare exclusiv din Prima Sursă-Centru. Noi posedăm numeroase dovezi ale actualităţii circuitelor universale de inteligenţă ale Spiritului Infinit, dar şi dacă n-am avea nici o altă dovadă, activităţile reflectante ale seconafimilor ar fi arhisuficiente pentru a demonstra realitatea prezenţei universale a minţii infinite a Autorului Comun. 28:3.2 (307.4) These seconaphim of the superuniverses are the offspring of the Reflective Spirits, and therefore reflectivity is inherent in their nature. They are reflectively responsive to all of each phase of every creature of origin in the Third Source and Center and the Paradise Creator Sons, but they are not directly reflective of the beings and entities, personal or otherwise, of sole origin in the First Source and Center. We possess many evidences of the actuality of the universal intelligence circuits of the Infinite Spirit, but even if we had no other proof, the reflective performances of the seconaphim would be quite sufficient to demonstrate the reality of the universal presence of the infinite mind of the Conjoint Actor.
4. Seconafimii Primari ^top 4. The Primary Seconaphim ^top
28:4.1 (307.5) Seconafimii primari intraţi în serviciul Celor Îmbătrâniţi de Zile sunt oglinzile vii ale acestor conducători triunici. închipuiţi-vă ce înseamnă în economia unui supraunivers a te putea întoarce, ca să zicem, spre o oglindă vie, şi a vedea acolo, în ea, şi a auzi totodată, răspunsurile categorice ale unei alte fiinţe, aflată la o distanţă de o mie sau o sută de mii de ani lumină, şi a face toate acestea cu promptitudine şi cu precizie. Înregistrările sunt esenţiale pentru conducerea universurilor, teledifuziunile sunt folositoare, munca mesagerilor Solitari sau a altor mesageri este de foarte mare ajutor, însă de pe poziţia lor de mijloc situată între lumile locuite şi Paradis - între om şi Dumnezeu - Cei Îmbătrâniţi de Zile pot privi instantaneu în ambele direcţii, pot auzi din ambele direcţii şi pot cunoaşte ambele direcţii. 28:4.1 (307.5) The primary seconaphim, of assignment to the Ancients of Days, are living mirrors in the service of these triune rulers. Think what it means in the economy of a superuniverse to be able to turn, as it were, to a living mirror and therein to see and therewith to hear the certain responses of another being a thousand or a hundred thousand light-years distant and to do all this instantly and unerringly. Records are essential to the conduct of the universes, broadcasts are serviceable, the work of the Solitary and other messengers is very helpful, but the Ancients of Days from their position midway between the inhabited worlds and Paradise—between man and God—can instantly look both ways, hear both ways, and know both ways.
28:4.2 (308.1) Această aptitudine - de a vedea şi de a auzi, ca să zicem aşa, toate lucrurile - nu poate fi realizată perfect în suprauniversuri decât de către Cei Îmbătrâniţi de Zile şi doar pe lumile lor sediu respective. Chiar şi acolo, ei întâmpină limitări: de pe Uversa, acest gen de comunicare este limitat la lumile şi universurile Orvontonului şi, cu toate că această aceeaşi tehnică de reflectare ar fi neoperativă între suprauniversuri, ea le menţine pe fiecare dintre ele în contact cu universul central şi cu Paradisul. Cele şapte supraguverne, deşi separate individual, reflectă perfect autoritatea de sus şi sunt pe deplin sensibile la nevoile lumii de jos, pe care le cunosc foarte bine. 28:4.2 (308.1) This ability—to hear and see, as it were, all things—can be perfectly realized in the superuniverses only by the Ancients of Days and only on their respective headquarters worlds. Even there limits are encountered: From Uversa, such communication is limited to the worlds and universes of Orvonton, and while inoperative between the superuniverses, this same reflective technique keeps each one of them in close touch with the central universe and with Paradise. The seven supergovernments, though individually segregated, are thus perfectly reflective of the authority above and are wholly sympathetic, as well as perfectly conversant, with the needs below.
28:4.3 (308.2) Prin firea lor intimă, seconafimii primari manifestă înclinaţie către şapte tipuri de servicii, şi s-ar cuveni ca cei din prima serie a acestui ordin să fie înzestraţi în aşa fel încât să tălmăcească de la sine mintea Spiritului pentru Cei Îmbătrâniţi de Zile: 28:4.3 (308.2) The primary seconaphim are found to incline by inherent nature towards seven types of service, and it is befitting that the first serials of this order should be so endowed as inherently to interpret the mind of the Spirit to the Ancients of Days:
28:4.4 (308.3) 1. Vocea Autorului Comun. În fiecare supraunivers, primul seconafim primar şi fiecare al şaptelea din acel ordin creat ulterior dovedesc un înalt grad de adaptabilitate în înţelegerea minţii Spiritului Infinit şi în interpretarea ei Celor Îmbătrâniţi de Zile şi asociaţilor lor din supraguverne, lucru de mare valoare pe centrele de comandă ale suprauniversurilor, căci, spre deosebire de creaţiile locale împreună cu Divinele lor Slujitoare, sediul unui supraguvern nu dispune de o personalizare diferenţiată a Spiritului Infinit. De aceea vocile secorafice se apropie mai mult decât orice de faptul de a fi reprezentantele personale ale celei de Treia Surse-Centru pe aceste sfere capitale. Este adevărat că cele şapte Spirite Reflectante sunt aici, însă aceste mame ale oştirilor secorafice nu îl reflectă pe Autorul Comun tot atâta de fidel şi de automat pe cât le reflectă pe cele Şapte Spirite Maestru. 28:4.4 (308.3) 1. The Voice of the Conjoint Actor. In each superuniverse the first primary seconaphim and every seventh one of that order subsequently created exhibit a high order of adaptability for understanding and interpreting the mind of the Infinite Spirit to the Ancients of Days and their associates in the supergovernments. This is of great value on the headquarters of the superuniverses, for, unlike the local creations with their Divine Ministers, the seat of a supergovernment does not have a specialized personalization of the Infinite Spirit. Hence these secoraphic voices come the nearest to being the personal representatives of the Third Source and Center on such a capital sphere. True, the seven Reflective Spirits are there, but these mothers of the secoraphic hosts are less truly and automatically reflective of the Conjoint Actor than of the Seven Master Spirits.
28:4.5 (308.4) 2. Vocea celor Şapte Spirite Maestru. Al doilea seconafim primar, şi fiecare al şaptelea creat mai apoi ai ordinului aceluia, au tendinţa de a descrie naturile şi reacţiile colective ale celor Şapte Spirite Maestru. Cu toate că fiecare Spirit Maestru este deja reprezentat în capitala unui univers de către unul dintre cele şapte Spirite Reflectante desemnate, această reprezentare este individuală şi nu colectivă. Colectiv, Spiritele Maestru nu sunt prezente decât prin reflectare; de aceea, ei primesc cu bucurie serviciile acestor îngeri cât se poate de personali aparţinând celei de a doua serii de seconafimi primari, care sunt atât de potriviţi pentru a-i reprezenta înaintea Celor Îmbătrâniţi de Zile. 28:4.5 (308.4) 2. The Voice of the Seven Master Spirits. The second primary seconaphim and every seventh one thereafter created incline towards portraying the collective natures and reactions of the Seven Master Spirits. Though each Master Spirit is already represented on a superuniverse capital by some one of the seven Reflective Spirits of assignment, such representation is individual, not collective. Collectively, they are only reflectively present; therefore do the Master Spirits welcome the services of these highly personal angels, the second serials of the primary seconaphim, who are so competent to represent them before the Ancients of Days.
28:4.6 (308.5) 3. Vocea Fiilor Creatori. Spiritul Infinit trebuie să fi avut un rol în creaţia sau în pregătirea Fiilor Paradisiaci ai ordinului Mihaililor, deoarece al treilea seconafim primar şi fiecare al şaptelea din seriile create ulterior posedă darul remarcabil de a fi reflectanţi ai minţii acestor Fii Creatori. Dacă Cei Îmbătrâniţi de Zile ar dori să cunoască - să cunoască cu adevărat - atitudinea lui Mihail din Nebadon cu privire la vreo chestiune de lămurit, ei nu trebuie să îl cheme pe liniile spaţiului, ci doar să îl cheme pe Şeful Vocilor Nebadonului care, la cerere, îl va prezenta pe seconafimul de înregistrare al lui Mihail; şi chiar atunci şi acolo, Cei Îmbătrâniţi de Zile vor percepe vocea Fiului Maestru din Nebadon. 28:4.6 (308.5) 3. The Voice of the Creator Sons. The Infinite Spirit must have had something to do with the creation or training of the Paradise Sons of the order of Michael, for the third primary seconaphim and every seventh serial thereafter possess the remarkable gift of being reflective of the minds of these Creator Sons. If the Ancients of Days would like to know—really know—the attitude of Michael of Nebadon regarding some matter under consideration, they do not have to call him on the lines of space; they need only call for the Chief of Nebadon Voices, who, upon request, will present the Michael seconaphim of record; and right then and there the Ancients of Days will perceive the voice of the Master Son of Nebadon.
28:4.7 (309.1) Nici un alt ordin de filiaţie nu este „reflexibil” în chipul acesta, şi nici un alt ordin de îngeri nu poate funcţiona astfel. Noi nu înţelegem pe deplin cum anume se realizează acest lucru, şi eu tare mă îndoiesc că înşişi Fiii Creatori ar înţelege asta pe deplin. Însă ştim cu certitudine că asta funcţionează, şi mai ştim şi că funcţionează negreşit într-un mod corespunzător, căci în toată istoria Uversei, vocile secorafice nu s-au înşelat niciodată în prezentările lor. 28:4.7 (309.1) No other order of sonship is thus “reflectible,” and no other order of angel can thus function. We do not fully understand just how this is accomplished, and I doubt very much that the Creator Sons themselves fully understand it. But of a certainty we know it works, and that it unfailingly works acceptably we also know, for in all the history of Uversa the secoraphic voices have never erred in their presentations.
28:4.8 (309.2) Voi începeţi să vedeţi aici ceva din modul în care divinitatea cuprinde spaţiul timpului şi pune stăpânire pe timpul spaţiului. Voi căpătaţi aici una dintre primele voastre străfulgerări fugitive cu privire la tehnica ciclului eternităţii, care este divergentă pentru moment, în vederea asistării copiilor timpului în ţelul lor de a stăpâni dificilele handicapuri ale spaţiului. Şi aceste fenomene se adaugă tehnicii universale stabilite de Spiritele Reflectante. 28:4.8 (309.2) You are here beginning to see something of the manner in which divinity encompasses the space of time and masters the time of space. You are here obtaining one of your first fleeting glimpses of the technique of the eternity cycle, divergent for the moment to assist the children of time in their tasks of mastering the difficult handicaps of space. And these phenomena are additional to the established universe technique of the Reflective Spirits.
28:4.9 (309.3) Deşi aparent privaţi de prezenţa personală a Spiritelor Maestru de deasupra şi a Fiilor Creatori de dedesubt, Cei Îmbătrâniţi de Zile au la dispoziţia lor fiinţe vii, acordate cu mecanismele cosmice ale perfecţiunii reflectante şi ale preciziei ultime; ei pot astfel să se bucure de prezenţa prin reflectare a tuturor acelor fiinţe de sus de a căror prezenţă personală sunt lipsiţi. Cu şi prin aceste mijloace, precum şi prin altele necunoscute vouă, Dumnezeu este potenţial prezent în cartierele generale ale suprauniversurilor. 28:4.9 (309.3) Though apparently deprived of the personal presence of the Master Spirits above and of the Creator Sons below, the Ancients of Days have at their command living beings attuned to cosmic mechanisms of reflective perfection and ultimate precision whereby they may enjoy the reflective presence of all those exalted beings whose personal presence is denied them. By and through these means, and others unknown to you, God is potentially present on the headquarters of the superuniverses.
28:4.10 (309.4) Cei Îmbătrâniţi de Zile cunosc perfect voinţa tatălui, prin deducţie, îmbinând vocea fulgerătoarea Spiritului din înalt cu vocile fulgerătoare de jos ale Mihaililor . Aceasta le dă o certitudine infailibilă în aprecierea voii Tatălui cu privire la treburile administrative ale universului local. Însă, pentru a deduce voia unuia dintre Dumnezei din cunoaşterea voii celorlalţi doi, Cei trei Îmbătrâniţi de Zile trebuie să acţioneze împreună; doi n-ar fi în stare să obţină răspunsul. Şi de aceea, şi să nu mai fie alţii, . peste suprauniversuri domnesc întotdeauna câte trei Îmbătrâniţi de Zile, iar nu unul singur, nici chiar doi. 28:4.10 (309.4) The Ancients of Days perfectly deduce the Father’s will by equating the Spirit voice-flash from above and the Michael voice-flashes from below. Thus may they be unerringly certain in calculating the Father’s will concerning the administrative affairs of the local universes. But to deduce the will of one of the Gods from a knowledge of the other two, the three Ancients of Days must act together; two would not be able to achieve the answer. And for this reason, even were there no others, the superuniverses are always presided over by three Ancients of Days, and not by one or even two.
28:4.11 (309.5) 4. Vocea Oştirilor Îngereşti. Al patrulea seconafim primar şi toate seriile de câte şapte create ulterior se dovedesc a fi îngeri deosebit de sensibili la sentimentele tuturor ordinelor de îngeri, inclusiv supernafimii de deasupra şi serafimi de dedesubt. Astfel atitudinea oricărui înger comandant sau supraveghetor poate fi luată pe loc în considerare la oricare dintre consfătuirile Celor Îmbătrâniţi de Zile. Nu trece nici măcar o zi pe lumea voastră, fără ca şeful serafimilor de pe Urantia să nu fie făcut conştient de fenomenul transferului prin reflectare, de faptul că s-a recurs la el de pe Uversa dintr-un anumit motiv; însă, dacă nu este înştiinţat dinainte de un Mesager Solitar, el rămâne complet neştiutor de ceea ce se caută şi de cum anume se găseşte. Spiritele ocrotitoare ale timpului oferă constant acest fel de mărturie inconştientă şi, deci, cu siguranţă lipsită de părtinire referitoare la interminabilului şir de materii care angajează atenţia şi sfătuirea Celor Îmbătrâniţi de Zile şi a asociaţilor lor. 28:4.11 (309.5) 4. The Voice of the Angelic Hosts. The fourth primary seconaphim and every seventh serial prove to be angels peculiarly responsive to the sentiments of all orders of angels, including the supernaphim above and the seraphim below. Thus the attitude of any commanding or supervising angel is immediately available for consideration at any council of the Ancients of Days. Never a day passes on your world that the chief of seraphim on Urantia is not made conscious of the phenomenon of reflective transference, of being drawn upon from Uversa for some purpose; but unless forewarned by a Solitary Messenger, she remains wholly ignorant of what is sought and of how it is secured. These ministering spirits of time are constantly furnishing this sort of unconscious and certainly, therefore, unprejudiced testimony concerning the endless array of matters engaging the attention and counsel of the Ancients of Days and their associates.
28:4.12 (309.6) 5. Receptorii Teledifuziunilor. Există o categorie specială de mesaje teledifuzate care sunt primite doar de aceşti seconafimi primari. Cu toate că nu sunt emiţătorii regulaţi ai Uversei, ei lucrează în legătură cu îngerii vocilor reflectante în vederea sincronizării viziunii reflectante a Celor Îmbătrâniţi de Zile cu anumite mesaje actuale care vin pe circuitele stabilite de comunicare universală. Receptorii teledifuziunilor sunt seconafimii de ordinul cinci, cel de-al cincilea seconafim primar care urmează să fie creat şi fiecare al şaptelea care urmează după aceea. 28:4.12 (309.6) 5. Broadcast Receivers. There is a special class of broadcast messages which are received only by these primary seconaphim. While they are not the regular broadcasters of Uversa, they work in liaison with the angels of the reflective voices for the purpose of synchronizing the reflective vision of the Ancients of Days with certain actual messages coming in over the established circuits of universe communication. Broadcast receivers are the fifth serials, the fifth primary seconaphim to be created and every seventh one thereafter.
28:4.13 (310.1) 6. Personalităţile de Transport. Sunt seconafimii care îi transportă pe pelerinii timpului de pe lumile-sediu ale suprauniversurilor până la cercul exterior al Havonei. Ei formează corpul de transport al suprauniversurilor, acţionând în interior, spre Paradis, şi în exterior spre lumile sectoarelor lor respective. Acest corp este compus din al şaselea seconafim primar şi din fiecare al şaptelea creat ulterior. 28:4.13 (310.1) 6. Transport Personalities. These are the seconaphim who carry the pilgrims of time from the headquarters worlds of the superuniverses to the outer circle of Havona. They are the transport corps of the superuniverses, operating inward to Paradise and outward to the worlds of their respective sectors. This corps is composed of the sixth primary seconaphim and every seventh one subsequently created.
28:4.14 (310.2) 7. Corpul de Rezervă. Un foarte vast grup de seconafimi, primarii de ordinul şapte , sunt ţinuţi în rezervă pentru misiunile neclasate şi pentru desemnările de urgenţă ale tărâmurilor. Nefiind înalt specializaţi, ei pot la fel de bine să acţioneze în orice calitate dintre cele deţinute de diverşii lor asociaţi, însă ei se angajează într-o muncă atât de specializată numai în cazuri de urgenţă. Sarcinile lor obişnuite constau în îndeplinirea acelor îndatoriri generalizate dintr-un supraunivers, acelea care nu intră în atribuţiile îngerilor care au o datorie anume. 28:4.14 (310.2) 7. The Reserve Corps. A very large group of seconaphim, the seventh primary serials, are held in reserve for the unclassified duties and the emergency assignments of the realms. Not being highly specialized, they can function fairly well in any of the capacities of their diverse associates, but such specialized work is undertaken only in emergencies. Their usual tasks are the performance of those generalized duties of a superuniverse which do not fall within the scope of the angels of specific assignment.
5. Seconafimii Secundari ^top 5. The Secondary Seconaphim ^top
28:5.1 (310.3) Seconafimii ordinului secundar nu sunt mai puţin reflectanţi decât semenii lor primari. În cazul seconafimilor, faptul că sunt clasaţi ca primar, ca secundar şi ca terţiar nu indică o diferenţă de statut sau de funcţie; asta denotă doar ordinea de procedură. Cele trei grupuri dovedesc calităţi identice în activităţile lor. 28:5.1 (310.3) Seconaphim of the secondary order are no less reflective than their primary fellows. Being classed as primary, secondary, and tertiary does not indicate a differential of status or function in the case of seconaphim; it merely denotes orders of procedure. Identical qualities are exhibited by all three groups in their activities.
28:5.2 (310.4) Cele şapte tipuri reflectante ale seconafimilor secundari sunt ataşate serviciului asociaţilor coordonaţi de origine trinitară a Celor Îmbătrâniţi de Zile după cum urmează: 28:5.2 (310.4) The seven reflective types of secondary seconaphim are assigned to the services of the co-ordinate Trinity-origin associates of the Ancients of Days as follows:
28:5.3 (310.5) Desăvârşitorilor Înţelepciunii - Vocile Înţelepciunii, Sufletele Filozofiei şi Uniunile Sufletelor. 28:5.3 (310.5) To the Perfectors of Wisdom—the Voices of Wisdom, the Souls of Philosophy, and the Unions of Souls.
28:5.4 (310.6) Consilierilor Divini - Inimile Sfătuirii, Bucuriile Existenţei şi Satisfacţiile Servirii. 28:5.4 (310.6) To the Divine Counselors—the Hearts of Counsel, the Joys of Existence, and the Satisfactions of Service.
28:5.5 (310.7) Cenzorilor Universali - Discernătorii Spiritelor. 28:5.5 (310.7) To the Universal Censors—the Discerners of Spirits.
28:5.6 (310.8) Ca şi ordinul primar, acest grup este creat în serie; adică, primul născut a fost o Voce a Înţelepciunii, iar al şaptelea care a urmat a fost la fel; şi tot aşa este cu celelalte şase tipuri ale acestor îngeri reflectanţi. 28:5.6 (310.8) Like the primary order, this group is created serially; that is, the first-born was a Voice of Wisdom, and the seventh thereafter was similar, and so with the six other types of these reflective angels.
28:5.7 (310.9) 1. Vocea Înţelepciunii. Unii dintre seconafimii aceştia sunt într-o perpetuă legătură cu bibliotecile vii ale Paradisului, păzitorii cunoştinţelor făcând parte dintre supernafimii primari. În serviciul lor reflectant specializat, Vocile Înţelepciunii sunt concentrări şi focalizări vii, curente, complete şi în întru totul demne de încredere ale înţelepciunii coordonate a universului universurilor. La volumul aproape infinit de informaţii care circulă pe circuitele principale ale suprauniversurilor, aceste fiinţe supreme sunt atât de reflectante şi de selective, atât de sensibile încât să fie capabile să extragă şi să primească esenţa înţelepciunii, şi să transmită cu precizie aceste bijuterii de activitate mentală superiorilor lor, Desăvârşitorii Înţelepciunii. Şi ei acţionează în aşa fel încât Desăvârşitorii Înţelepciunii nu numai că aud expresiile actuale şi originale ale acestei înţelepciuni, dar şi le văd , prin reflectare, pe înseşi fiinţele care au exprimat-o, fiinţe de origine înaltă ori umilă. 28:5.7 (310.9) 1. The Voice of Wisdom. Certain of these seconaphim are in perpetual liaison with the living libraries of Paradise, the custodians of knowledge belonging to the primary supernaphim. In specialized reflective service the Voices of Wisdom are living, current, replete, and thoroughly reliable concentrations and focalizations of the co-ordinated wisdom of the universe of universes. To the well-nigh infinite volume of information circulating on the master circuits of the superuniverses, these superb beings are so reflective and selective, so sensitive, as to be able to segregate and receive the essence of wisdom and unerringly to transmit these jewels of mentation to their superiors, the Perfectors of Wisdom. And they so function that the Perfectors of Wisdom not only hear the actual and original expressions of this wisdom but also reflectively see the very beings, of high or lowly origin, who gave voice to it.
28:5.8 (310.10) Stă scris: „Dacă unui om îi lipseşte înţelepciunea, să o ceară”. Pe Uversa, când devine necesar să se ajungă la decizii de înţelepciune în situaţiile problematice ale treburilor complexe ale guvernului suprauniversului, când atât înţelepciunea perfecţiunii cât şi cea a practicabilităţii trebuie să îşi facă apariţia, atunci Desăvârşitorii Înţelepciunii convoacă o baterie a Vocilor Înţelepciunii. Cu iscusinţa desăvârşită a ordinului lor, Desăvârşitorii îi acordă şi îi orientează pe aceşti receptori vii ai înţelepciunii mentalizate şi circulante a universului universurilor, astfel încât, în mod necesar, de la aceste voci secorafice vine un curent al înţelepciunii divine din universul de deasupra, precum şi o revărsare a înţelepciunii practice de la spiritele înalte ale universurilor de jos. 28:5.8 (310.10) It is written, “If any man lack wisdom, let him ask.” On Uversa, when it becomes necessary to arrive at the decisions of wisdom in the perplexing situations of the complex affairs of the superuniverse government, when both the wisdom of perfection and of practicability must be forthcoming, then do the Perfectors of Wisdom summon a battery of the Voices of Wisdom and, by the consummate skill of their order, so attune and directionize these living receivers of the enminded and circulating wisdom of the universe of universes that presently, from these secoraphic voices, there ensues a stream of the wisdom of divinity from the universe above and a flood of the wisdom of practicality from the higher minds of the universes below.
28:5.9 (311.1) Dacă se iscă confuzie în ceea ce priveşte armonizarea acestor două versiuni ale înţelepciunii, se face imediat apel la Consilierii Divini, care aleg pe loc combinaţia potrivită de proceduri. Dacă există vreo îndoială asupra autenticităţii unui lucru care vine de pe tărâmurile unde s-a răspândit rebeliunea, se face atunci apel la Cenzori care, cu Discernătorii lor de Spirite, sunt capabili să determine imediat „ce fel de spirit” l-a făcut să acţioneze pe sfătuitor. Aşa sunt înţelepciunea vremurilor şi intelectul momentului mereu prezente pentru Cei Îmbătrâniţi de Zile, ca şi o carte deschisă sub privirea lor binevoitoare. 28:5.9 (311.1) If confusion arises regarding the harmonization of these two versions of wisdom, immediate appeal is made to the Divine Counselors, who forthwith rule as to the proper combination of procedures. If there is any doubt as to the authenticity of something coming in from realms where rebellion has been rife, appeal is made to the Censors, who, with their Discerners of Spirits, are able to rule immediately as to “what manner of spirit” actuated the adviser. So are the wisdom of the ages and the intellect of the moment ever present with the Ancients of Days, like an open book before their beneficent gaze.
28:5.10 (311.2) Voi nu puteţi înţelege decât vag ce înseamnă toate acestea pentru cei care sunt răspunzători de dirijarea guvernelor suprauniversale. Imensitatea acestor operaţiuni, şi posibilitatea lor de a fi înţelese sunt cu totul dincolo de concepţiile finite. Când veţi sta, aşa cum am stat şi eu în repetate rânduri, în sălile speciale de primire ale templului înţelepciunii de pe Uversa, şi când veţi vedea toate acestea în plină desfăşurare, veţi fi îndemnaţi la adoraţie de perfecţiunea complexităţii şi de siguranţa funcţionării comunicărilor interplanetare ale universului. Veţi aduce omagiu divinei înţelepciuni şi bunătăţi a Dumnezeilor, care fac planuri şi le duc la îndeplinire cu o tehnică atât de minunată. Iar aceste lucruri se petrec întocmai după cum le-am descris. 28:5.10 (311.2) You can just faintly comprehend what all this means to those who are responsible for the conduct of the superuniverse governments. The immensity and the comprehensiveness of these transactions are quite beyond finite conception. When you stand, as I repeatedly have, in the special receiving chambers of the temple of wisdom on Uversa and see all this in actual operation, you will be moved to adoration by the perfection of the complexity, and by the surety of the working, of the interplanetary communications of the universes. You will pay homage to the divine wisdom and goodness of the Gods, who plan and execute with such superb technique. And these things actually happen just as I have portrayed them.
28:5.11 (311.3) 2. Sufletul Filozofiei. Aceşti minunaţi educatori sunt, de asemenea, ataşaţi Desăvârşitorilor Înţelepciunii şi, când nu au fost direcţionaţi altfel, ei rămân în sincronism focal cu maeştrii filozofiei din Paradis. Închipuiţi-vă că vă aşezaţi în faţa unei oglinzi vii, ca să zicem aşa, dar în loc de a zări înfăţişarea eului vostru finit şi material, voi să percepeţi o imagine reflectată a înţelepciunii divinităţii şi a filozofiei Paradisului. Şi dacă devine un lucru de dorit „întruparea” acestei filozofii a perfecţiunii, să o diluaţi în aşa fel încât să o faceţi aplicabilă şi asimilabilă de către umilele popoare ale lumilor inferioare, aceste oglinzi vii nu trebuie decât să-şi îndrepte faţa în jos pentru a reflecta normele şi nevoile unei alte lumi sau ale unui alt univers. 28:5.11 (311.3) 2. The Soul of Philosophy. These wonderful teachers are also attached to the Perfectors of Wisdom and, when not otherwise directionized, remain in focal synchrony with the masters of philosophy on Paradise. Think of stepping up to a huge living mirror, as it were, but instead of beholding the likeness of your finite and material self, of perceiving a reflection of the wisdom of divinity and the philosophy of Paradise. And if it becomes desirable to “incarnate” this philosophy of perfection, so to dilute it as to make it practical of application to, and assimilation by, the lowly peoples of the lower worlds, these living mirrors have only to turn their faces downward to reflect the standards and needs of another world or universe.
28:5.12 (311.4) Prin chiar folosirea acestor tehnici, Desăvârşitorii Înţelepciunii îşi adaptează deciziile şi recomandările la nevoile reale şi la statutul actual al popoarelor şi al lumilor luate în considerare; şi ei acţionează întotdeauna laolaltă cu Consilierii Divini şi cu Cenzorii Universali. Însă plenitudinea sublimă a acestor operaţiuni depăşeşte chiar şi facultatea mea de înţelegere. 28:5.12 (311.4) By these very techniques do the Perfectors of Wisdom adapt decisions and recommendations to the real needs and actual status of the peoples and worlds under consideration, and always do they act in concert with the Divine Counselors and the Universal Censors. But the sublime repleteness of these transactions is beyond even my ability to comprehend.
28:5.13 (311.5) 3. Uniunea Sufletelor. Statul major triunic ataşat Desăvârşitorilor Înţelepciunii este completat de aceşti reflectori ai idealurilor şi al statutului relaţiilor etice. Dintre toate problemele universului necesitând exerciţiul unei înţelepciuni desăvârşite întemeiate pe experienţă şi pe adaptabilitate, nici una nu este mai importantă decât acelea care se ivesc din relaţiile şi din asocierile fiinţelor inteligente. Fie în asociaţiile umane de comerţ, în prietenii şi în căsătorii, fie în legăturile oştirilor îngereşti, continuă să se işte unele fricţiuni mărunte, neînţelegeri minore, prea banale până şi pentru a atrage atenţia conciliatorilor, însă îndeajuns de iritante şi de supărătoare pentru a strica bunul mers al universului dacă li s-ar permite să se înmulţească şi să dureze. De aceea, Desăvârşitorii Înţelepciunii ne pun la dispoziţie experienţa plină de înţelepciune a ordinului lor ca fiind „uleiul împăcării” pentru un supraunivers întreg. În toată această muncă, aceşti înţelepţi ai suprauniversurilor sunt secondaţi cu pricepere de asociaţii lor reflectanţi, Uniunile Sufletelor, care fac să fie accesibile informaţiile curente referitoare la statutul universului şi descriu totodată idealul paradisiac cu privire la cea mai bună elucidare a acestor probleme tulburătoare. Atunci când nu sunt precis direcţionaţi altundeva, aceşti seconafimi rămân în legătură reflexivă cu interpreţii de etică din Paradis. 28:5.13 (311.5) 3. The Union of Souls. Completing the triune staff of attachment to the Perfectors of Wisdom, are these reflectors of the ideals and status of ethical relationships. Of all the problems in the universe requiring an exercise of the consummate wisdom of experience and adaptability, none are more important than those arising out of the relationships and associations of intelligent beings. Whether in human associations of commerce and trade, friendship and marriage, or in the liaisons of the angelic hosts, there continue to arise petty frictions, minor misunderstandings too trivial even to engage the attention of conciliators but sufficiently irritating and disturbing to mar the smooth working of the universe if they were allowed to multiply and continue. Therefore do the Perfectors of Wisdom make available the wise experience of their order as the “oil of reconciliation” for an entire superuniverse. In all this work these wise men of the superuniverses are ably seconded by their reflective associates, the Unions of Souls, who make available current information regarding the status of the universe and concurrently portray the Paradise ideal of the best adjustment of these perplexing problems. When not specifically directionized elsewhere, these seconaphim remain in reflective liaison with the interpreters of ethics on Paradise.
28:5.14 (312.1) Aceştia sunt îngerii care încurajează şi uşurează munca de echipă a întregului Orvonton. Una dintre cele mai importante lecţii de învăţat pe parcursul carierei voastre muritoare este aceea de muncă în echipă. Sferele perfecţiunii sunt populate de cei care şi-au însuşit această artă de a lucra cu alte fiinţe. Puţine sunt sarcinile din Univers încredinţate slujitorului solitar. Cu cât urcaţi mai sus, cu atât mai însinguraţi deveniţi atunci când sunteţi temporar lipsiţi de tovărăşia semenilor voştri. 28:5.14 (312.1) These are the angels who foster and promote the teamwork of all Orvonton. One of the most important lessons to be learned during your mortal career is teamwork. The spheres of perfection are manned by those who have mastered this art of working with other beings. Few are the duties in the universe for the lone servant. The higher you ascend, the more lonely you become when temporarily without the association of your fellows.
28:5.15 (312.2) 4. Inima Sfatului. Acesta este primul grup de genii reflexive puse sub supravegherea Consilierilor Divini. Seconafimii de acest tip sunt în posesia faptelor spaţiului, ei selectând astfel de date din circuitele timpului. Ei îi reflectă în special pe coordonatorii superafici de informaţii, însă, într-un mod selectiv, ei reflectă, totodată sfatul tuturor fiinţelor, atât cele de rang înalt, cât şi cele de rang inferior. De fiecare dată când Consilierii Divini sunt chemaţi să dea vreun sfat important sau să ia vreo decizie însemnată, ei solicită imediat un ansamblu de Inimi ale Sfatului şi transmit de îndată o hotărâre care încorporează efectiv înţelepciunea şi judecata coordonate ale minţilor celor mai competente ale suprauniversurilor, după ce totul a fost verificat şi revizuit în lumina sfatului prealuminatelor minţi ale Havonei şi chiar şi ale Paradisului. 28:5.15 (312.2) 4. The Heart of Counsel. This is the first group of these reflective geniuses to be placed under the supervision of the Divine Counselors. Seconaphim of this type are in possession of the facts of space, being selective for such data in the circuits of time. Especially are they reflective of the superaphic intelligence co-ordinators, but they are also selectively reflective of the counsel of all beings, whether of high or low estate. Whenever the Divine Counselors are called upon for important advice or decisions, they immediately requisition an ensemble of the Hearts of Counsel, and presently there is handed down a ruling which actually incorporates the co-ordinated wisdom and advice of the most competent minds of the entire superuniverse, all of which has been censored and revised in the light of the counsel of the high minds of Havona and even of Paradise.
28:5.16 (312.3) 5. Bucuria Existenţei. Prin natura lor, aceste fiinţe sunt, prin reflexie, acordate cu supraveghetorii serafici de mai sus ai armoniei şi cu unii dintre serafimii de mai jos, însă este greu de explicat ce anume fac cu adevărat membrii acestui grup interesant. Activităţile lor principale sunt îndreptate către încurajarea la reacţii de bucurie printre diversele ordine ale oştirilor îngereşti sau ale umilelor creaturi volitive. Consilierii Divini cărora le sunt ataşate Bucuriile Existenţei se folosesc rareori pentru a găsi neapărat bucuria. Într-o manieră mai generală şi în colaborare cu îndrumătorii de retrospecţie, ele operează ca centru de coordonare a bucuriilor, căutând să intensifice reacţiile de plăcere ale tărâmurilor, încercând totodată să ascută simţul umorului, să dezvolte un umor superior printre muritori şi îngeri. Ele se străduiesc să demonstreze că există o bucurie intrinsecă existenţei fiinţelor înzestrate cu liberă voinţă, independent de toate influenţele exterioare; şi au dreptate, cu toate că întâlnesc mari dificultăţi în insuflarea acestui adevăr minţii oamenilor primitivi. Personalităţile spirituale mai înalte şi îngerii răspund mai rapid la aceste eforturi educative. 28:5.16 (312.3) 5. The Joy of Existence. By nature these beings are reflectively attuned to the superaphic harmony supervisors above and to certain of the seraphim below, but it is difficult to explain just what the members of this interesting group really do. Their principal activities are directed toward promoting reactions of joy among the various orders of the angelic hosts and the lower will creatures. The Divine Counselors, to whom they are attached, seldom use them for specific joy finding. In a more general manner and in collaboration with the reversion directors, they function as joy clearinghouses, seeking to upstep the pleasure reactions of the realms while trying to improve the humor taste, to develop a superhumor among mortals and angels. They endeavor to demonstrate that there is inherent joy in freewill existence, independent of all extraneous influences; and they are right, although they meet with great difficulty in inculcating this truth in the minds of primitive men. The higher spirit personalities and the angels are more quickly responsive to these educational efforts.
28:5.17 (312.4) 6. Satisfacţia Serviciului. Aceşti îngeri reflectă în cel mai înalt grad atitudinea directorilor de conduită din Paradis şi operează într-un mod foarte asemănător celui al Bucuriilor Existenţei. Ei se străduiesc să pună în valoare serviciul şi să sporească satisfacţia care are să decurgă din asta. Ei au contribuit mult la punerea în valoare a recompenselor amânate, inerente serviciilor dezinteresate, serviciu în vederea extinderii regatului adevărului. 28:5.17 (312.4) 6. The Satisfaction of Service. These angels are highly reflective of the attitude of the directors of conduct on Paradise, and functioning much as do the Joys of Existence, they strive to enhance the value of service and to augment the satisfactions to be derived therefrom. They have done much to illuminate the deferred rewards inherent in unselfish service, service for the extension of the kingdom of truth.
28:5.18 (312.5) Consilierii Divini, cărora le este ataşat acest ordin , îi folosesc pentru a reflecta de la o lume la alta binefacerile care rezultă din serviciul spiritual. Şi, folosindu-se de înfăptuirile celor mai buni pentru a inspira şi încuraja pe cei mediocrii, aceşti seconafimi contribuie imens la calitatea serviciului devotat în suprauniversuri. Se face uz efectiv de spiritul competitiv frăţesc , transmiţând către oricare dintre lumi informaţii despre ceea ce fac celelalte, îndeosebi cele mai bune.. O rivalitate înviorătoare şi sănătoasă este încurajată chiar şi printre oştirile serafice. 28:5.18 (312.5) The Divine Counselors, to whom this order is attached, utilize them to reflect from one world to another the benefits to be derived from spiritual service. And by using the performances of the best to inspire and encourage the mediocre, these seconaphim contribute immensely to the quality of devoted service in the superuniverses. Effective use is made of the fraternal competitive spirit by circulating to any one world information about what the others, particularly the best, are doing. A refreshing and wholesome rivalry is promoted even among the seraphic hosts.
28:5.19 (313.1) 7. Discernătorul de Spirite. Există o legătură specială între consilierii şi sfătuitorii celui de al doilea cerc al Havonei şi aceşti îngeri reflectanţi. Ei sunt singurii seconafimi ataşaţi Cenzorilor Universali, însă sunt probabil specializaţi în modul cel mai unic dintre toţi semenii lor. Fără a se ţine seama de sursa sau de canalul de informaţie, şi oricât de slabă ar fi mărturia adusă, când este supusă scrutării lor reflexive, aceşti discernători ne vor informa pe loc asupra adevăratului motiv, a ţelului efectiv şi a naturii reale a originii lui. Mă minunez adesea în faţa superbei funcţionări a acestor îngeri care reflectă atât de infailibil caracterul moral şi spiritual actual al oricărui individ asupra căruia ei se concentrează. 28:5.19 (313.1) 7. The Discerner of Spirits. A special liaison exists between the counselors and advisers of the second Havona circle and these reflective angels. They are the only seconaphim attached to the Universal Censors but are probably the most uniquely specialized of all their fellows. Regardless of the source or channel of information, no matter how meager the evidence at hand, when it is subjected to their reflective scrutiny, these discerners will forthwith inform us as to the true motive, the actual purpose, and the real nature of its origin. I marvel at the superb functioning of these angels, who so unerringly reflect the actual moral and spiritual character of any individual concerned in a focal exposure.
28:5.20 (313.2) Discernătorii Spiritelor îndeplinesc aceste servicii complexe datorită „clarviziunii spirituale” inerente, dacă se poate să folosesc această expresie într-o încercare de a transmite minţii umane gândul că aşa funcţionează aceşti îngeri reflectanţi: intuitiv, natural şi infailibil. Atunci când Cenzorii Universali văd aceste prezentări, ei se găsesc faţă în faţă cu sufletul dezgolit al individului reflectat; şi chiar această certitudine şi perfecţiune a portretizării explică în parte de ce Cenzorii pot să opereze atât de just ca judecători drepţi. Discernătorii îi însoţesc întotdeauna pe Cenzori în orice misiune în afara Uversei; şi ei sunt la fel de eficienţi în afară, în universuri, ca şi în cartierul lor general de pe Uversa. 28:5.20 (313.2) The Discerners of Spirits carry on these intricate services by virtue of inherent “spiritual insight,” if I may use such words in an endeavor to convey to the human mind the thought that these reflective angels thus function intuitively, inherently, and unerringly. When the Universal Censors behold these presentations, they are face to face with the naked soul of the reflected individual; and this very certainty and perfection of portraiture in part explains why the Censors can always function so justly as righteous judges. The discerners always accompany the Censors on any mission away from Uversa, and they are just as effective out in the universes as at their Uversa headquarters.
28:5.21 (313.3) Vă asigur că toate aceste tranzacţii ale lumii spiritului sunt reale, că ele au loc în acord cu uzanţele stabilite şi în armonie cu legile imuabile ale domeniilor universale. Imediat ce au primit suflul vieţii, fiinţele fiecărui ordin nou creat sunt instantaneu reflectate sus; un portret viu al naturii şi al potenţialului creaturii este transmis ca un fulger sediului suprauniversului. Astfel, prin intermediul discernătorilor, Cenzorii sunt pe deplin informaţi exact de „felul de spirit” care a fost născut pe lumile spaţiului. 28:5.21 (313.3) I assure you that all these transactions of the spirit world are real, that they take place in accordance with established usages and in harmony with the immutable laws of the universal domains. The beings of every newly created order, immediately upon receiving the breath of life, are instantly reflected on high; a living portrayal of the creature nature and potential is flashed to the superuniverse headquarters. Thus, by means of the discerners, are the Censors made fully cognizant of exactly “what manner of spirit” has been born on the worlds of space.
28:5.22 (313.4) Aşa este cu oamenii muritori: Spiritul-Mamă al Salvingtonului vă cunoaşte pe deplin, căci Spiritul Sfânt de pe lumea voastră „cercetează toate lucrurile”, şi tot ceea ce Spiritul divin cunoaşte despre voi este imediat accesibil ori de câte ori discernătorii secorafici reflectă Spiritul cu privire la ceea ce Spiritul cunoaşte din voi. Trebuie totuşi să se menţioneze că cunoaşterea şi planurile fragmentelor Tatălui nu se pot reflecta. Discernătorii pot reflecta prezenţa Ajustorilor şi o fac (iar Cenzorii îi declară divini), însă nu pot descifra conţinutul minţii a Veghetorilor de Mister. 28:5.22 (313.4) So it is with mortal man: The Mother Spirit of Salvington knows you fully, for the Holy Spirit on your world “searches all things,” and whatsoever the divine Spirit knows of you is immediately available whenever the secoraphic discerners reflect with the Spirit concerning the Spirit’s knowledge of you. It should, however, be mentioned that the knowledge and plans of the Father fragments are not reflectible. The discerners can and do reflect the presence of the Adjusters (and the Censors pronounce them divine), but they cannot decipher the content of the mindedness of the Mystery Monitors.
6. Seconafimii Terţiari ^top 6. The Tertiary Seconaphim ^top
28:6.1 (313.5) În aceeaşi chip ca şi semenii lor, aceşti îngeri sunt creaţi în serie şi în şapte tipuri reflectante, însă aceste tipuri nu sunt desemnate individual pentru serviciile separate ale administratorilor de supraunivers. Toţi seconafimii terţiari sunt ataşaţi colectiv Fiilor de Împlinire Trinitizaţi, iar aceşti fii ascendenţi îi utilizează cu schimbul; adică Puternicii Mesageri se pot folosi de oricare dintre tipurile terţiare, şi la fel fac şi coordonatorii lor, Cei Înalţi în Autoritate şi Cei fără de Nume şi Număr. Iată cele şapte tipuri de seconafimi terţiari: 28:6.1 (313.5) In the same manner as their fellows, these angels are created serially and in seven reflective types, but these types are not assigned individually to the separate services of the superuniverse administrators. All tertiary seconaphim are collectively assigned to the Trinitized Sons of Attainment, and these ascendant sons use them interchangeably; that is, the Mighty Messengers can and do utilize any of the tertiary types, and so do their co-ordinates, Those High in Authority and Those without Name and Number. These seven types of tertiary seconaphim are:
28:6.2 (314.1) 1. Semnificaţia Originilor. Fiii Trinitizaţi ascendenţi ai guvernului unui supraunivers au responsabilitatea de a se ocupa de toate problemele legate de originea oricărui individ, a oricărei rase şi a oricărei lumi; iar semnificaţia originii este chestiunea cea mai importantă pentru toate planurile noastre de avansare cosmică a creaturilor vii ale tărâmului. Toate relaţiile şi aplicarea legilor eticii decurg din faptele fundamentale ale originii. Originea este baza reacţiei relaţionale a Dumnezeilor . Autorul Comun întotdeauna „ia seama la om, la felul în care s-a născut”. 28:6.2 (314.1) 1. The Significance of Origins. The ascendant Trinitized Sons of a superuniverse government are charged with the responsibility of dealing with all issues growing out of the origin of any individual, race, or world; and the significance of origin is the paramount question in all our plans for the cosmic advancement of the living creatures of the realm. All relationships and the application of ethics grow out of the fundamental facts of origin. Origin is the basis of the relational reaction of the Gods. Always does the Conjoint Actor “take note of the man, in what manner he was born.”
28:6.3 (314.2) La fiinţele descendente superioare, originea este pur şi simplu un fapt care trebuie verificat; la fiinţele ascendente însă, inclusiv la ordinele inferioare de îngeri, natura şi circumstanţele originii lor nu sunt întotdeauna destul de clare, deşi au o importanţă deopotrivă de vitală la aproape fiecare cotitură în treburile universului - de unde şi utilitatea de a avea la dispoziţia noastră o serie de seconafimi reflexivi capabili să descrie instantaneu tot ce se cere privitor la geneza oricărei fiinţe, atât în universul central, cât şi pe tot cuprinsul tărâmului unui supraunivers. 28:6.3 (314.2) With the higher descendant beings, origin is simply a fact to be ascertained; but with the ascending beings, including the lower orders of angels, the nature and circumstances of origin are not always so clear, though of equally vital importance at almost every turn of universe affairs—hence the value of having at our disposal a series of reflective seconaphim who can instantly portray anything required respecting the genesis of any being in either the central universe or throughout the entire realm of a superuniverse.
28:6.4 (314.3) Semnificaţiile Originii sunt genealogiile vii de referinţă imediată ale imensei mulţimi de fiinţe - umane, îngereşti şi de altă natură - care locuiesc în cele şapte suprauniversuri. Ei sunt întotdeauna gata să ofere superiorilor lor o estimare la zi, completă şi credibilă a factorilor ancestrali şi a statutului curent actual al oricărui individ de pe orice lume a suprauniversurilor lor respective; iar aprecierea faptelor deţinute este mereu la zi, aproape la minut. 28:6.4 (314.3) The Significances of Origins are the living ready-reference genealogies of the vast hosts of beings—men, angels, and others—who inhabit the seven superuniverses. They are always ready to supply their superiors with an up-to-date, replete, and trustworthy estimate of the ancestral factors and the current actual status of any individual on any world of their respective superuniverses; and their computation of possessed facts is always up to the minute.
28:6.5 (314.4) 2. Memoria Milosteniei. Acestea sunt arhivele vii, actuale, totale şi complete, ale milosteniei care a fost extinsă la indivizi şi la rase, prin grija delicată a intermediarilor Spiritului Infinit în misiunile lor de a adapta justeţea dreptăţii la statutul tărâmurilor, aşa cum este ea destăinuită prin descrierile Semnificaţiilor Originii. Memoria Milosteniei dezvăluie datoria morală a copiilor milosteniei - datoriile lor spirituale - de pus în balanţă cu bunurile rezervei lor salvatoare stabilite de Fiii lui Dumnezeu. Revelând milostenia preexistentă a Tatălui, Fii lui Dumnezeu stabilesc creditul necesar pentru a asigura supravieţuirea tuturor. Apoi, şi conform concluziilor Semnificaţiilor Originii, este deschis câte un credit de milostenie pentru supravieţuirea fiecărei creaturi raţionale, un credit de proporţii generoase şi de o graţie suficientă pentru a asigura supravieţuirea oricărui suflet care doreşte cu adevărat cetăţenia divină. 28:6.5 (314.4) 2. The Memory of Mercy. These are the actual, full and replete, living records of the mercy which has been extended to individuals and races by the tender ministrations of the instrumentalities of the Infinite Spirit in the mission of adapting the justice of righteousness to the status of the realms, as disclosed by the portrayals of the Significance of Origins. The Memory of Mercy discloses the moral debt of the children of mercy—their spiritual liabilities—to be set down against their assets of the saving provision established by the Sons of God. In revealing the Father’s pre-existent mercy, the Sons of God establish the necessary credit to insure the survival of all. And then, in accordance with the findings of the Significance of Origins, a mercy credit is established for the survival of each rational creature, a credit of lavish proportions and one of sufficient grace to insure the survival of every soul who really desires divine citizenship.
28:6.6 (314.5) Amintirea Milosteniei este o balanţă vie de încercare, o dare de seamă a contului pe care îl aveţi la forţele supranaturale ale tărâmurilor. Acestea sunt arhivele vii de manifestare a compătimirii care vor fi aduse drept mărturie în faţa tribunalelor de pe Uversa atunci când va fi judecat dreptul fiecărui individ la viaţa veşnică , atunci când „tronurile sunt aşezate şi sunt întronaţi Cei Îmbătrâniţi de Zile. Teledifuziunile Uversei de la ei sunt emise, şi dinaintea lor ies; sunt mii şi mii cei care slujesc pe lângă ei, şi sunt de zece mii de ori câte zece mii aceia care stau înaintea lor. Judeca este hotărâtă şi cărţile sunt deschise”, iar cărţile care sunt deschise cu un prilej atât de important sunt înscrisurile vii ale seconafimilor terţiari ai suprauniversurilor. Analele oficiale figurează la dosar pentru a corobora, dacă este necesar, mărturia Amintirea Milosteniei. 28:6.6 (314.5) The Memory of Mercy is a living trial balance, a current statement of your account with the supernatural forces of the realms. These are the living records of mercy ministration which are read into the testimony of the courts of Uversa when each individual’s right to unending life comes up for adjudication, when “thrones are cast up and the Ancients of Days are seated. The broadcasts of Uversa issue and come forth from before them; thousands upon thousands minister to them, and ten thousand times ten thousand stand before them. The judgment is set, and the books are opened.” And the books which are opened on such a momentous occasion are the living records of the tertiary seconaphim of the superuniverses. The formal records are on file to corroborate the testimony of the Memories of Mercy if they are required.
28:6.7 (314.6) Amintirea Milosteniei trebuie să arate că creditul de economii deschis de Fiii lui Dumnezeu a fost din plin şi cu fidelitate utilizat în slujirea afectuoasă a personalităţilor pline de răbdare ale Celei de a Treia Surse-Centru. Însă atunci când milostenia este epuizată, când „amintirea” atestă epuizarea sa, atunci justiţia prevalează şi dreptatea hotărăşte. Milostenia nu este menită să fie impusă celor care o dispreţuiesc; milostenia nu este un dar de călcat în picioare de rebelii stăruitori ai timpului. Cu toate acestea, deşi milostenia este astfel cu măsură şi cu mărinimie acordată, soldurile voastre de credit individuale depăşesc întotdeauna cu mult putinţa voastră de a epuiza rezerva dacă sunteţi sinceri în intenţiile voastre şi cinstiţi în inima voastră. 28:6.7 (314.6) The Memory of Mercy must show that the saving credit established by the Sons of God has been fully and faithfully paid out in the loving ministry of the patient personalities of the Third Source and Center. But when mercy is exhausted, when the “memory” thereof testifies to its depletion, then does justice prevail and righteousness decree. For mercy is not to be thrust upon those who despise it; mercy is not a gift to be trampled under foot by the persistent rebels of time. Nevertheless, though mercy is thus precious and dearly bestowed, your individual drawing credits are always far in excess of your ability to exhaust the reserve if you are sincere of purpose and honest of heart.
28:6.8 (315.1) Reflectorii milosteniei, cu asociaţii lor terţiari, se angajează în numeroase servicii suprauniversale, inclusiv învăţarea creaturilor ascendente. Printre multe alte lucruri, Semnificaţiile Originii îi învaţă pe ascenderi cum să aplice etica spirituală, şi după o astfel de pregătire, Amintirile Milosteniei îi învaţă să fie cu adevărat milostivi. În timp ce tehnicile spirituale ale serviciului de milostenie depăşesc concepţiile voastre, trebuie să înţelegeţi, încă de pe acum, că milostenia este o calitate a creşterii. Ar trebui să realizaţi că există o mare răsplată sub forma satisfacţiei personale care decurge din a fi mai întâi de toate drept, apoi nepărtinitor, apoi răbdător, şi apoi îngăduitor. Şi după aceea, pe această temelie, voi puteţi, dacă alegeţi şi dacă o aveţi în inima voastră, să faceţi pasul următor şi să arătaţi realmente milostenie; însă nu puteţi demonstra milostenie în mod izolat şi de la sine. Trebuie făcuţi toţi paşii aceştia, altfel nu poate exista o milostenie autentică. Poate să existe ocrotire, îngăduinţă sau caritate - chiar şi milă - însă nu milostenie. Adevărata milostenie vine doar ca încununarea magnifică a acestor ajutoare precedente pentru înţelegerea de grup, pentru preţuirea reciprocă, pentru camaraderia frăţească, pentru comuniunea spirituală şi pentru armonia divină. 28:6.8 (315.1) The mercy reflectors, with their tertiary associates, engage in numerous superuniverse ministries, including the teaching of the ascending creatures. Among many other things the Significances of Origins teach these ascenders how to apply spirit ethics, and following such training, the Memories of Mercy teach them how to be truly merciful. While the spirit techniques of mercy ministry are beyond your concept, you should even now understand that mercy is a quality of growth. You should realize that there is a great reward of personal satisfaction in being first just, next fair, then patient, then kind. And then, on that foundation, if you choose and have it in your heart, you can take the next step and really show mercy; but you cannot exhibit mercy in and of itself. These steps must be traversed; otherwise there can be no genuine mercy. There may be patronage, condescension, or charity—even pity—but not mercy. True mercy comes only as the beautiful climax to these preceding adjuncts to group understanding, mutual appreciation, fraternal fellowship, spiritual communion, and divine harmony.
28:6.9 (315.2) 3. Importanţa Timpului. Timpul este unica înzestrare universală comună tuturor creaturilor volitive. Este „talentul” încredinţat tuturor fiinţelor inteligente. Aveţi cu toţii timp pentru a vă asigura supravieţuirea. Timpul se iroseşte în mod fatal doar dacă este înăbuşit sub neglijenţă, atunci când nu reuşiţi să îl folosiţi pentru a face sigură supravieţuirea sufletului vostru. A nu fi reuşit să profitaţi în cea mai mare măsură posibilă de timpul vostru, nu atrage sancţiuni fatale; această nereuşită nu face decât să întârzie pelerinul timpului în călătoria sa de ascensiune. Dacă supravieţuirea este câştigată, se pot atunci recupera toate celelalte pierderi de timp. 28:6.9 (315.2) 3. The Import of Time. Time is the one universal endowment of all will creatures; it is the “one talent” intrusted to all intelligent beings. You all have time in which to insure your survival; and time is fatally squandered only when it is buried in neglect, when you fail so to utilize it as to make certain the survival of your soul. Failure to improve one’s time to the fullest extent possible does not impose fatal penalties; it merely retards the pilgrim of time in his journey of ascent. If survival is gained, all other losses can be retrieved.
28:6.10 (315.3) În atribuirea sarcinilor, consiliul Importanţei Timpului este de nepreţuit. Timpul este un factor vital pentru tot ceea ce este situat de partea aceasta a Havonei şi a Paradisului. La judecata de la urmă, în faţa Celor Îmbătrâniţi de Zile, timpul este un element de probă. Importanţa Timpului trebuie întotdeauna să aducă mărturia lor pentru a arăta că fiecare persoană pusă în cauză a avut tot timpul necesar pentru a lua decizii şi pentru a ajunge la o alegere. 28:6.10 (315.3) In the assignment of trusts the counsel of the Imports of Time is invaluable. Time is a vital factor in everything this side of Havona and Paradise. In the final judgment before the Ancients of Days, time is an element of evidence. The Imports of Time must always afford testimony to show that every defendant has had ample time for making decisions, achieving choice.
28:6.11 (315.4) Aceşti evaluatori ai timpului mai sunt şi secretul profeţiei. Ei fac să se întrevadă elementul timp care va fi necesar la finalizarea oricărui plan, şi te poţi bizui pe ei, ca indicatoare, tot atât de mult ca pe frandalankii şi pe cronoldekii aparţinând altor ordine vii. Zeii prevăd, deci ei ştiu dinainte; însă autorităţile ascendente ale universurilor timpului trebuie să consulte Importanţa Timpului pentru a fi capabile să prezică evenimentele viitoare. 28:6.11 (315.4) These time evaluators are also the secret of prophecy; they portray the element of time which will be required in the completion of any undertaking, and they are just as dependable as indicators as are the frandalanks and chronoldeks of other living orders. The Gods foresee, hence foreknow; but the ascendant authorities of the universes of time must consult the Imports of Time to be able to forecast events of the future.
28:6.12 (315.5) Veţi recunoaşte aceste fiinţe pentru prima dată pe lumile palat; ele vă vor învăţa aici folosirea avantajoasă a ceea ce voi numiţi „timp”, atât în întrebuinţarea sa pozitivă, munca, cât şi în utilizarea sa negativă, odihna. Ambele moduri de a folosi timpul sunt importante. 28:6.12 (315.5) You will first encounter these beings on the mansion worlds, and they will there instruct you in the advantageous use of that which you call “time,” both in its positive employment, work, and in its negative utilization, rest. Both uses of time are important.
28:6.13 (315.6) 4. Solemnitatea Încrederii. Încrederea este proba crucială a creaturilor volitive. Faptul de a fi demn de încredere este adevărata măsură a stăpânirii de sine, a caracterului. Aceşti seconafimi îndeplinesc un rost dublu în economia suprauniversurilor: ei descriu tuturor creaturilor volitive simţul datoriei, sacralitatea şi solemnitatea încrederii. În acelaşi timp, ei reflectă infailibil către autorităţile guvernante loialitatea oricărui candidat, cât este el de demn de crezare şi de încredere. 28:6.13 (315.6) 4. The Solemnity of Trust. Trust is the crucial test of will creatures. Trustworthiness is the true measure of self-mastery, character. These seconaphim accomplish a double purpose in the economy of the superuniverses: They portray to all will creatures the sense of the obligation, sacredness, and solemnity of trust. At the same time they unerringly reflect to the governing authorities the exact trustworthiness of any candidate for confidence or trust.
28:6.14 (316.1) Pe Urantia voi încercaţi, într-un chip grotesc, să citiţi caracterele şi să evaluaţi anumite capacităţi, însă pe Uversa noi efectiv facem lucrurile acestea la perfecţie. Aceşti seconafimi cântăresc loialitatea în balanţele vii de evaluare infailibilă a caracterului, şi de cum s-au uitat la voi, noi nu trebuie decât să ne uităm la ei pentru a cunoaşte limitările aptitudinii voastre de a avea responsabilităţi, de a duce la bun sfârşit o sarcină şi de a îndeplini misiuni. Activul vostru de loialitate figurează clar, alături de pasivul vostru de posibile greşeli sau trădări. 28:6.14 (316.1) On Urantia, you grotesquely essay to read character and to estimate specific abilities, but on Uversa we actually do these things in perfection. These seconaphim weigh trustworthiness in the living scales of unerring character appraisal, and when they have looked at you, we have only to look at them to know the limitations of your ability to discharge responsibility, execute trust, and fulfill missions. Your assets of trustworthiness are clearly set forth alongside your liabilities of possible default or betrayal.
28:6.15 (316.2) Planul superiorilor voştri constă în a vă face să avansaţi sporindu-vă sarcinile de încredere în măsura în care caracterul vostru este suficient dezvoltat pentru a vă permite să purtaţi cu eleganţă aceste responsabilităţi suplimentare, , însă a împovăra individul ar aduce doar dezastru şi dezamăgire. Se poate evita greşeala de a plasa prematur responsabilităţi pe umerii unui om sau ai unui înger făcând uz de serviciul acestor infailibilii evaluatori ai capacităţii de încredere pe care o pot merita indivizii timpului şi spaţiului. Aceşti seconafimi îi însoţesc întotdeauna pe Aceia Înălţaţi în Autoritate, iar aceşti administratori nu dau niciodată sarcini până ce candidaţii lor nu au fost cântăriţi în balanţele secorafice şi apoi declaraţi „fără lipsuri”. 28:6.15 (316.2) It is the plan of your superiors to advance you by augmented trusts just as fast as your character is sufficiently developed to gracefully bear these added responsibilities, but to overload the individual only courts disaster and insures disappointment. And the mistake of placing responsibility prematurely upon either man or angel may be avoided by utilizing the ministry of these infallible estimators of the trust capacity of the individuals of time and space. These seconaphim ever accompany Those High in Authority, and never do these executives make assignments until their candidates have been weighed in the secoraphic balances and pronounced “not wanting.”
28:6.16 (316.3) 5. Sfinţenia Serviciului. Privilegiul de a servi urmează imediat descoperirii loialităţii. Nimic nu poate sta între voi şi prilejul de a primi sarcini mai mari , afară de propria voastră neloialitate, lipsa voastră de capacitate de apreciere a solemnităţii de încredere. 28:6.16 (316.3) 5. The Sanctity of Service. The privilege of service immediately follows the discovery of trustworthiness. Nothing can stand between you and opportunity for increased service except your own untrustworthiness, your lack of capacity for appreciation of the solemnity of trust.
28:6.17 (316.4) Slujirea - slujirea cu bună ştiinţă, iar nu robia - produce cea mai înaltă satisfacţie şi exprimă cea mai divină demnitate. Serviciul - servicii mai multe, servicii mai mari, servicii dificile, servicii aventuroase şi, în cele din urmă, serviciile divine şi perfecte - acesta este rostul timpului şi menirea spaţiului. Însă ciclurile jocurilor timpului vor alterna întotdeauna cu ciclurile de slujire ale progresului, iar după slujirea în timp urmează supraslujirea în eternitate. Pe parcursul jocului timpului, trebuie să luaţi în considerare munca eternităţii, la fel cum pe parcursul slujirii în eternitate vă veţi aminti de jocul timpului. 28:6.17 (316.4) Service—purposeful service, not slavery—is productive of the highest satisfaction and is expressive of the divinest dignity. Service—more service, increased service, difficult service, adventurous service, and at last divine and perfect service—is the goal of time and the destination of space. But ever will the play cycles of time alternate with the service cycles of progress. And after the service of time there follows the superservice of eternity. During the play of time you should envision the work of eternity, even as you will, during the service of eternity, reminisce the play of time.
28:6.18 (316.5) Economia universală este bazată pe consum şi producţie. În întreaga carieră eternă, nu veţi întâlni niciodată nici monotonia inacţiunii, nici stagnarea personalităţii. Progresul este făcut posibil prin mişcarea în sine, avansarea decurge din capacitatea divină de acţiune, iar înfăptuirea este copilul aventurii imaginative. Însă, inerentă acestei capacităţi de înfăptuire îi este responsabilitatea eticii, necesitatea de a recunoaşte că lumea şi universul sunt pline de o multitudine de tipuri de fiinţe diferite. Ansamblul acestei magnifice creaţii, inclusiv voi înşivă, nu s-a făcut doar pentru voi. Universul nu este egocentric. Dumnezeii au decretat: „Este mai mare binecuvântare să dai decât să primeşti”, iar Fiul vostru Suveran a spus: „Acela care vrea să fie cel mai mare între voi să fie slujitorul tuturor”. 28:6.18 (316.5) The universal economy is based on intake and output; throughout the eternal career you will never encounter monotony of inaction or stagnation of personality. Progress is made possible by inherent motion, advancement grows out of the divine capacity for action, and achievement is the child of imaginative adventure. But inherent in this capacity for achievement is the responsibility of ethics, the necessity for recognizing that the world and the universe are filled with a multitude of differing types of beings. All of this magnificent creation, including yourself, was not made just for you. This is not an egocentric universe. The Gods have decreed, “It is more blessed to give than to receive,” and said your Master Son, “He who would be greatest among you let him be server of all.”
28:6.19 (316.6) Natura reală a oricărui serviciu - făcut fie de un om, fie de un înger este pe deplin revelată pe chipul acestor indicatoare secorafice ale serviciului, Sfinţiile Serviciului. Analiza completă a adevăratelor şi tainicelor motive este clar arătată. Aceşti îngeri sunt într-adevăr cititorii minţii, cercetătorii inimii şi revelatorii sufletului universului. Muritorii se pot folosi de cuvinte pentru a-şi ascunde gândurile, însă aceşti înalţi seconafimi dezvăluie motivele adânci ale inimii omeneşti şi ale minţii îngereşti. 28:6.19 (316.6) The real nature of any service, be it rendered by man or angel, is fully revealed in the faces of these secoraphic service indicators, the Sanctities of Service. The full analysis of the true and of the hidden motives is clearly shown. These angels are indeed the mind readers, heart searchers, and soul revealers of the universe. Mortals may employ words to conceal their thoughts, but these high seconaphim lay bare the deep motives of the human heart and of the angelic mind.
28:6.20 (317.1) 6 şi 7. Secretul Măreţiei şi Sufletul Bunătăţii. Pelerinii ascendenţi care şi-au dat seama de importanţa timpului au drumul pregătit pentru realizarea solemnităţii încrederii şi pentru aprecierea sfinţeniei serviciului. Deşi acestea sunt elementele morale ale măreţiei, există totuşi,, şi unele secrete ale măreţiei. Atunci când se aplică probele spirituale de încercare a măreţiei, elementele morale nu sunt desconsiderate, însă măsura reală a măreţiei planetare este calitatea altruismului revelat în munca dezinteresată pentru bunăstarea semenilor tăi pământeni, cu deosebire fiinţe demne care aflate la nevoie şi la strâmtoare. Şi manifestarea măreţiei pe o lume ca Urantia este demonstrarea stăpânirii de sine. Un om mare nu este acela care „pune mâna pe un oraş” sau „doboară o naţiune”, ci mai degrabă cel „care îşi stăpâneşte propria limbă”. 28:6.20 (317.1) 6 and 7. The Secret of Greatness and the Soul of Goodness. The ascending pilgrims having awakened to the import of time, the way is prepared for the realization of the solemnity of trust and for the appreciation of the sanctity of service. While these are the moral elements of greatness, there are also secrets of greatness. When the spiritual tests of greatness are applied, the moral elements are not disregarded, but the quality of unselfishness revealed in disinterested labor for the welfare of one’s earthly fellows, particularly worthy beings in need and in distress, that is the real measure of planetary greatness. And the manifestation of greatness on a world like Urantia is the exhibition of self-control. The great man is not he who “takes a city” or “overthrows a nation,” but rather “he who subdues his own tongue.”
28:6.21 (317.2) Măreţia este sinonimă cu divinitatea. Dumnezeu este mare şi bun în mod suprem. Măreţia şi bunătatea nu se pot despărţi nicicum. . Ele sunt pe vecie făcute una în Dumnezeu. Acest adevăr este literalmente şi izbitor ilustrat prin interdependenţa în reflectare a Secretului Măreţiei şi a Sufletului Bunătăţii, căci nici una nu poate funcţiona fără cealaltă. Pentru a reflecta alte calităţi ale divinităţii, supernafimii suprauniversului pot acţiona singuri, şi chiar aşa fac, însă evaluările prin reflectare ale măreţiei şi bunătăţii par inseparabile. În consecinţă, pe orice lume şi în orice univers, trebuie ca aceşti reflectori ai măreţiei şi bunătăţii să lucreze împreună şi să arate întotdeauna o dare de seamă reciprocă şi duală cu privire la orice fiinţă asupra căreia se focalizează aceştia. Nu se poate aprecia măreţia fără ai cunoaşte conţinutul de bunătate, şi nu se poate descrie bunătatea fără a arăta măreţia ei inerentă şi divină. 28:6.21 (317.2) Greatness is synonymous with divinity. God is supremely great and good. Greatness and goodness simply cannot be divorced. They are forever made one in God. This truth is literally and strikingly illustrated by the reflective interdependence of the Secret of Greatness and the Soul of Goodness, for neither can function without the other. In reflecting other qualities of divinity, the superuniverse seconaphim can and do act alone, but the reflective estimates of greatness and of goodness appear to be inseparable. Hence, on any world, in any universe, must these reflectors of greatness and of goodness work together, always showing a dual and mutually dependent report of every being upon whom they focalize. Greatness cannot be estimated without knowing the content of goodness, while goodness cannot be portrayed without exhibiting its inherent and divine greatness.
28:6.22 (317.3) Aprecierea măreţiei variază de la o sferă la alta. A fi mare înseamnă a fi asemeni lui Dumnezeu. Şi cum calitatea măreţiei este în întregime determinată de conţinutul bunătăţii, urmează că, chiar şi în starea voastră prezentă umană, dacă prin graţie puteţi deveni buni, voi deveniţi prin aceasta mari. Cu cât contemplaţi mai constant şi cu cât urmăriţi mai perseverent conceptele de bunătate divină, cu atât mai sigură va fi creşterea voastră în măreţie, în adevărata mărime a unui caracter autentic pregătit pentru supravieţuire. 28:6.22 (317.3) The estimate of greatness varies from sphere to sphere. To be great is to be Godlike. And since the quality of greatness is wholly determined by the content of goodness, it follows that, even in your present human estate, if you can through grace become good, you are thereby becoming great. The more steadfastly you behold, and the more persistently you pursue, the concepts of divine goodness, the more certainly will you grow in greatness, in true magnitude of genuine survival character.
7. Serviciul Seconafimilor ^top 7. Ministry of the Seconaphim ^top
28:7.1 (317.4) Seconafimii îşi au originea şi cartierele generale pe capitalele suprauniversurilor, însă, împreună cu tovărăşii lor de legătură, ei sunt răspândiţi de pe ţărmurile Paradisului până pe lumile evolutive ale spaţiului. Ei servesc ca asistenţi apreciaţi pe lângă membrii adunărilor deliberatoare ale supraguvernelor şi sunt de un mare ajutor pentru coloniile de curtoazie de pe Uversa: studenţii stelelor, călătorii mileniilor, observatorii celeşti, şi o mulţime de alte fiinţe, inclusiv ascenderii care aşteaptă să fie transportaţi pe Havona. Celor Îmbătrâniţi de Zile le place să trimită pe unii dintre seconafimii primari în ajutorul creaturilor ascendente domiciliate pe o cele sută nouăzeci de lumi de studiu care înconjoară Uversa, şi tot aici servesc ca învăţători, de asemenea, mulţi reprezentanţi ai ordinelor secundar şi terţiar. Aceşti sateliţi ai Uversei sunt şcolile de perfecţionare ale universurilor timpului, unde se dau cursuri pregătitoare pentru universitatea havoniană cu cele şapte circuite ale ei. 28:7.1 (317.4) The seconaphim have their origin and headquarters on the capitals of the superuniverses, but with their liaison fellows they range from the shores of Paradise to the evolutionary worlds of space. They serve as valued assistants to the members of the deliberative assemblies of the supergovernments and are of great help to the courtesy colonies of Uversa: the star students, millennial tourists, celestial observers, and a host of others, including the ascendant beings in waiting for Havona transport. The Ancients of Days take pleasure in assigning certain of the primary seconaphim to assist the ascending creatures domiciled on the four hundred ninety study worlds surrounding Uversa, and here also do many of the secondary and tertiary orders serve as teachers. These Uversa satellites are the finishing schools of the universes of time, presenting the preparatory course for the seven-circuited university of Havona.
28:7.2 (317.5) Dintre cele trei ordine de seconafimi, grupul terţiar este cel care, ataşat autorităţilor ascendente, slujeşte cel mai mult pe lângă creaturile ascendente ale timpului. Voi îi veţi întâlni la timpul cuvenit, puţin după plecarea voastră de pe Urantia, deşi nu vă veţi folosi în mod liber de serviciile lor înainte de a fi ajuns la lumile de şedere ale Orvontonului. Voi vă veţi bucura de tovărăşia lor atunci când veţi fi făcut pe deplin cunoştinţă cu ei în cursul şederii voastre pe lumile şcolare ale Uversei. 28:7.2 (317.5) Of the three orders of seconaphim, the tertiary group, attached to the ascendant authorities, minister most extensively to the ascending creatures of time. You will on occasion meet them soon after your departure from Urantia, though you will not freely make use of their services until you reach the tarrying worlds of Orvonton. You will enjoy their companionship when you become fully acquainted with them during your sojourn on the Uversa school worlds.
28:7.3 (318.1) Aceşti seconafimi terţiari sunt economii de timp, scurtătorii spaţiului, detectorii de erori, învăţătorii fidelii şi eternii stâlpi indicatori - semne vii ale siguranţei divine - puse din milostenie la răspântiile timpului, pentru a îndruma paşii pelerinilor şovăielnici în momentele de mare nedumerire şi incertitudine spirituală. Cu mult înainte de a atinge pragul perfecţiunii, veţi începe să aveţi acces la uneltele divinităţii şi să luaţi contact cu tehnicile Deităţii. Din clipa în care veţi sosi pe lumea iniţială a locuinţelor, până când veţi închide ochii în somnul Havonian pregătitor pentru tranzitul vostru către Paradis, voi veţi fi recurs tot mai mult la ajutoarele de urgenţă ale acestor fiinţe minunate care reflectă atât de complet şi atât de liber cunoaşterea sigură şi înţelepciunea certă a pelerinilor siguri şi loiali care v-au precedat în lunga călătorie către porţile perfecţiunii. 28:7.3 (318.1) These tertiary seconaphim are the timesavers, space abridgers, error detectors, faithful teachers, and everlasting guideposts—living signs of divine surety—in mercy placed at the crossroads of time, there to guide the feet of anxious pilgrims in moments of great perplexity and spiritual uncertainty. Long before attaining the portals of perfection, you will begin to gain access to the tools of divinity and to make contact with the techniques of Deity. Increasingly, from the time you arrive on the initial mansion world until you close your eyes in the Havona sleep preparatory to your Paradise transit, you will avail yourself of the emergency help of these marvelous beings, who are so fully and freely reflective of the sure knowledge and certain wisdom of those safe and dependable pilgrims who have preceded you on the long journey to the portals of perfection.
28:7.4 (318.2) Ne este tăgăduit privilegiul deplin de a utiliza aceşti îngeri ai ordinelor reflexive pe Urantia. Ei vizitează frecvent lumea voastră, însoţind personalităţile care sunt trimise acolo, însă aici ei nu pot opera în mod liber. Sfera aceasta este încă în carantină spirituală parţială, iar unele dintre circuitele esenţiale serviciilor lor nu funcţionează în prezent. Când lumea voastră va fi restabilită din nou în circuitele reflectante respective, o mare parte a activităţii de comunicare interplanetară şi interuniversală va fi mult simplificată şi accelerată. Lucrătorii celeşti aflaţi pe Urantia întâlnesc numeroase dificultăţi ca urmare a acestei îngrădiri funcţionale a asociaţilor lor reflectanţi. Însă noi vom continua, plini de bucurie, să ne conducem treburile cu intermediarii aflaţi la dispoziţia noastră, cu toate că local suntem privaţi de multe din serviciile acestor fiinţe minunate, oglinzile vii ale spaţiului şi proiectoarele de prezenţă a timpului. 28:7.4 (318.2) We are denied the full privilege of using these angels of the reflective order on Urantia. They are frequent visitors on your world, accompanying assigned personalities, but here they cannot freely function. This sphere is still under partial spiritual quarantine, and some of the circuits essential to their services are not here at present. When your world is once more restored to the reflective circuits concerned, much of the work of interplanetary and interuniverse communication will be greatly simplified and expedited. Celestial workers on Urantia encounter many difficulties because of this functional curtailment of their reflective associates. But we go on joyfully conducting our affairs with the instrumentalities at hand, notwithstanding our local deprivation of many of the services of these marvelous beings, the living mirrors of space and the presence projectors of time.
28:7.5 (318.3) [Prezentat de un Puternic Mesager de pe Uversa.] 28:7.5 (318.3) [Sponsored by a Mighty Messenger of Uversa.]