Capitolul 25 Paper 25
Oştirile mesagerilor spaţiului The Messenger Hosts of Space
25:0.1 (273.1) PE O poziţie intermediară a familiei Spiritului Infinit se găsesc Oştirile Mesagerilor Spaţiului. Aceste fiinţe multilaterale activează ca agenţi de legătură între personalităţile superioare şi spiritele ocrotitoare. Oştirile de mesageri includ următoarele ordine de fiinţe celeste: 25:0.1 (273.1) RANKING intermediately in the family of the Infinite Spirit are the Messenger Hosts of Space. These versatile beings function as the connecting links between the higher personalities and the ministering spirits. The messenger hosts include the following orders of celestial beings:
25:0.2 (273.2) 1. Servitorii Havonei 25:0.2 (273.2) 1. Havona Servitals.
25:0.3 (273.3) 2. Conciliatorii Universali 25:0.3 (273.3) 2. Universal Conciliators.
25:0.4 (273.4) 3. Consilierii Tehnici. 25:0.4 (273.4) 3. Technical Advisers.
25:0.5 (273.5) 4. Păstrătorii Arhivelor din Paradis. 25:0.5 (273.5) 4. Custodians of Records on Paradise.
25:0.6 (273.6) 5. Arhivarii Celeşti. 25:0.6 (273.6) 5. Celestial Recorders.
25:0.7 (273.7) 6. Însoţitorii Morontiei. 25:0.7 (273.7) 6. Morontia Companions.
25:0.8 (273.8) 7. Însoţitorii Paradisiaci. 25:0.8 (273.8) 7. Paradise Companions.
25:0.9 (273.9) Printre cele şapte grupuri enumerate, numai trei - servitorii, conciliatorii şi Însoţitorii Morontiei - au fost create ca atare; celelalte patru reprezintă nivele de împlinire ale ordinelor îngereşti. Conform naturii lor intrinseci şi statutului atins, oştirile de mesageri servesc în diferite moduri în universul universurilor, însă rămân întotdeauna sub conducerea celor care guvernează domeniile afectării lor. 25:0.9 (273.9) Of the seven groups enumerated, only three—servitals, conciliators, and Morontia Companions—are created as such; the remaining four represent attainment levels of the angelic orders. In accordance with inherent nature and attained status, the messenger hosts variously serve in the universe of universes but always subject to the direction of those who rule the realms of their assignment.
1. Servitorii Havonei ^top 1. The Havona Servitals ^top
25:1.1 (273.10) Cu toate că sunt denumite slujitori, aceste „creaturi mediane” ale universului central nu sunt servitori în nici unul dintre sensurile slugarnice ale cuvântului. În lumea spirituală nu există nimic care să se asemene unei munci servile; orice serviciu este ceva sacru şi înveselitor; însă fiinţele de ordin superior nu le desconsideră pe ordinele inferioare de existenţă. 25:1.1 (273.10) Though denominated servitals, these “midway creatures” of the central universe are not servants in any menial sense of the word. In the spiritual world there is no such thing as menial work; all service is sacred and exhilarating; neither do the higher orders of beings look down upon the lower orders of existence.
25:1.2 (273.11) Servitorii Havonei sunt opera creativă comună a celor Şapte Spirite Maestru şi a asociaţilor lor, cei Şapte Directori Supremi de Putere. Această colaborare creativă aproape că ajunge să fie un arhetip pentru lunga listă de reproduceri a ordinii duale în universurile evolutive, extinzându-se de la crearea unui Luceafăr de Dimineaţă printr-o legătură Fiu Creator-Spirit Creativ, până la procrearea sexuată de pe lumi ca Urantia. 25:1.2 (273.11) The Havona Servitals are the joint creative work of the Seven Master Spirits and their associates, the Seven Supreme Power Directors. This creative collaboration comes the nearest to being the pattern for the long list of reproductions of the dual order in the evolutionary universes, extending from the creation of a Bright and Morning Star by a Creator Son-Creative Spirit liaison down to sex procreation on worlds like Urantia.
25:1.3 (273.12) Numărul de slujitori este mare, şi se creează într-una tot mai mulţi. Ei apar în grupuri de câte o mie în al treilea moment de după alăturarea Spiritelor Maestru cu Directorii Supremi de Putere în zona lor comună situată în sectorul cel mai nordic al Paradisului. Fiecare al patrulea slujitor este de un tip mai fizic decât ceilalţi; altfel spus, în cadrul fiecărei mii, şapte sute cincizeci sunt aparent în acord cu tipul spiritual, în timp ce două sute cincizeci sunt de natură semifizică. Fiecare a patra creatură de tipul acesta aparţine oarecum ordinului fiinţelor materiale (materiale în sens Havonian), semănând mai mult cu directorii de putere fizici decât cu Spiritele Maestru. 25:1.3 (273.12) The number of servitals is prodigious, and more are being created all the time. They appear in groups of one thousand on the third moment following the assembly of the Master Spirits and the Supreme Power Directors at their joint area in the far northerly sector of Paradise. Every fourth servital is more physical in type than the others; that is, out of each thousand, seven hundred and fifty are apparently true to spirit type, but two hundred and fifty are semiphysical in nature. These fourth creatures are somewhat on the order of material beings (material in the Havona sense), resembling the physical power directors more than the Master Spirits.
25:1.4 (274.1) În relaţiile personalităţii, spiritualul domină materialul, chiar dacă acum nu pare să fie astfel pe Urantia. În crearea Slujitorilor Havonei, legea predominanţei spiritului primează. Proporţia stabilită indică trei fiinţe spirituale la una semifizică. 25:1.4 (274.1) In personality relationships the spiritual is dominant over the material, even though it does not now so appear on Urantia; and in the production of Havona Servitals the law of spirit dominance prevails; the established ratio yields three spiritual beings to one semiphysical.
25:1.5 (274.2) Servitorii nou creaţi, la fel ca şi Îndrumătorii de Absolvire nou apăruţi, trec cu toţii prin cursurile de instruire pe care îndrumătorii veterani le dirijează continuu pe fiecare dintre cele şapte circuite ale Havonei. Servitorii sunt apoi însărcinaţi cu activităţile pentru care sunt cel mai bine adaptaţi, şi cum sunt de două tipuri - spirituali şi semifizici - există nişte limite la domeniul muncii pe care o pot face aceste fiinţe multilaterale. Grupurile cele mai elevate sau cele spirituale sunt desemnate, selectiv, pentru slujirea Tatălui, a Fiului şi a Spiritului, precum şi pentru lucrarea celor Şapte Spirite Maestru. Din timp în timp, ei sunt trimişi în mare număr pe lumile de studiu care înconjoară cele şapte sfere sediu ale celor şapte suprauniversuri, lumile consacrate instruirii finale şi cultivării spirituale a sufletelor ascendente ale timpului care se pregătesc să înainteze către circuitele Havonei. Atât servitorii spirituali, cât şi însoţitorii lor mai materiali, sunt astfel desemnaţi ca asistenţi şi asociaţi ai Îndrumătorilor Absolvenţilor pentru a instrui şi ajuta diversele ordine de creaturi ascendente care au ajuns deja în Havona şi caută să atingă Paradisul. 25:1.5 (274.2) The newly created servitals, together with newly appearing Graduate Guides, all pass through the courses of training which the senior guides continuously conduct on each of the seven Havona circuits. Servitals are then assigned to the activities for which they are best adapted, and since they are of two types—spiritual and semiphysical—there are few limits to the range of work these versatile beings can do. The higher or spirit groups are assigned selectively to the services of the Father, the Son, and the Spirit, and to the work of the Seven Master Spirits. In large numbers they are dispatched, from time to time, to serve on the study worlds encircling the headquarters spheres of the seven superuniverses, the worlds devoted to the final training and spiritual culture of the ascending souls of time who are preparing for advancement to the circuits of Havona. Both spirit servitals and their more physical fellows are also designated assistants and associates of the Graduate Guides in helping and instructing the various orders of ascending creatures who have attained Havona, and who seek to attain Paradise.
25:1.6 (274.3) Servitorii Havonei şi Îndrumătorii Absolvenţilor manifestă un ataşament transcendent faţă de munca lor şi o afecţiune extraordinară unii pentru alţii, o afecţiune care, cu toate că este spirituală, aţi putea să o înţelegeţi numai prin comparare cu fenomenul iubirii umane. Când servitorii sunt trimişi în misiune dincolo de marginile universului central, aşa cum se întâmplă atât de adesea, despărţirea lor de îndrumători prezintă un aspect patetic divin; însă ei pleacă cu bucurie, iar nu cu tristeţe. Bucuria plină de mulţumire a datoriei elevate este emoţia dominantă a fiinţelor spirituale. Tristeţea nu poate exista în faţa conştiinţei unei datorii divine împlinite cu fidelitate, iar când sufletul ascendent al omului va sta în faţa Judecătorului Suprem, decizia de importanţă eternă nu va fi determinată de succesele materiale, nici de reuşitele cantitative; verdictul care reverberează în tribunalele supreme proclamă: „Bravo, bun şi fidel slujitor; ai fost fidel în câteva puncte esenţiale; vei fi făcut stăpân peste realităţilor universului”. 25:1.6 (274.3) The Havona Servitals and the Graduate Guides manifest a transcendent devotion to their work and a touching affection for one another, an affection which, while spiritual, you could only understand by comparison with the phenomenon of human love. There is divine pathos in the separation of the servitals from the guides, as so often occurs when the servitals are dispatched on missions beyond the limits of the central universe; but they go with joy and not with sorrow. The satisfying joy of high duty is the eclipsing emotion of spiritual beings. Sorrow cannot exist in the face of the consciousness of divine duty faithfully performed. And when man’s ascending soul stands before the Supreme Judge, the decision of eternal import will not be determined by material successes or quantitative achievements; the verdict reverberating through the high courts declares: “Well done, good and faithful servant; you have been faithful over a few essentials; you shall be made ruler over universe realities.”
25:1.7 (274.4) În slujba suprauniversului, Servitorii Havonei sunt întotdeauna ataşaţi domeniului prezidat de Spiritul Maestru cu care ei se aseamănă cel mai mult prin prerogativele lor de spirit speciale şi generale. Ei nu servesc decât pe lumile educative ce înconjoară capitalele celor şapte suprauniversuri, şi ultimul raport de pe Uversa indică faptul că aproape 138 de miliarde de servitori slujeau pe cei 490 de sateliţi. Ei se angajează într-o nesfârşită varietate de activităţi legate de munca acestor lumi educative care includ suprauniversităţile suprauniversului Orvontonului. Acolo, ei sunt tovarăşii voştri; s-au coborât din domeniul următoarei voastre cariere pentru a vă studia şi a vă insufla realitatea şi certitudinea absolvirii voastre finale de ieşire din universurile timpului către tărâmurile eternităţii. Pe parcursul acestor contacte, servitorii câştigă experienţa preliminară a slujirii pe lângă creaturile ascendente ale timpului, experienţă atât de utilă în munca lor ulterioară pe circuitele Havonei ca asociaţi ai Îndrumătorilor de Absolvire sau - ca slujitori transferaţi - întocmai ca Îndrumătorii de Absolvire. 25:1.7 (274.4) On superuniverse service the Havona Servitals are always assigned to that domain presided over by the Master Spirit whom they most resemble in general and special spirit prerogatives. They serve only on the educational worlds surrounding the capitals of the seven superuniverses, and the last report of Uversa indicates that almost 138 billion servitals were ministering on its 490 satellites. They engage in an endless variety of activities in connection with the work of these educational worlds comprising the superuniversities of the superuniverse of Orvonton. Here they are your companions; they have come down from your next career to study you and to inspire you with the reality and certainty of your eventual graduation from the universes of time to the realms of eternity. And in these contacts the servitals gain that preliminary experience of ministering to the ascending creatures of time which is so helpful in their subsequent work on the Havona circuits as associates of the Graduate Guides or—as translated servitals—as Graduate Guides themselves.
2. Conciliatorii Universali ^top 2. The Universal Conciliators ^top
25:2.1 (275.1) Pentru fiecare Slujitor al Havonei creat, sunt aduşi în existenţă şapte Conciliatori Universali, unul în fiecare supraunivers. Această împlinire creativă implică o tehnică suprauniversală precisă de reacţie reflexivă la operaţiuni care au loc în Paradis. 25:2.1 (275.1) For every Havona Servital created, seven Universal Conciliators are brought into being, one in each superuniverse. This creative enactment involves a definite superuniverse technique of reflective response to transactions taking place on Paradise.
25:2.2 (275.2) Pe lumile sediu ale celor şapte suprauniversuri funcţionează cel şapte reflexii ale celor Şapte Spirite Maestru. Este dificil să te apuci a-i descrie minţii materiale natura acestor Spirite Reflexive. Ele sunt adevărate personalităţi; totuşi, fiecare membru al unui grup suprauniversal este perfect reflexiv numai al unui singur Spirit Maestru dintre cei Şapte. Şi, de fiecare dată când Spiritele Maestru se asociază cu directorii de putere pentru a crea un grup de Servitori Havonieni, există simultan o focalizare asupra unuia dintre Spiritele Reflexive în fiecare dintre grupurile suprauniversale; imediat, un număr egal de Conciliatori Universali, aflaţi în plenitudinea mijloacelor lor, apare pe lumile sediu ale supracreaţiilor. Pe parcursul creaţiei slujitorilor, dacă cel care ar avea iniţiativa este Spiritul Maestru Numărul Şapte, numai Spiritele Reflexive ale celui de al şaptelea ordin ar zămisli conciliatori; şi, deodată cu creaţia a o mie de slujitori de tip orvontonian, vor apărea pe fiecare capitală suprauniversală câte o mie de conciliatori ai celui de-al şaptelea ordin. Din aceste episoade, reflectând natura septuplă a Spiritelor Maestru, se nasc cele şapte ordine create de conciliatori care servesc în fiecare supraunivers. 25:2.2 (275.2) On the headquarters worlds of the seven superuniverses there function the seven reflections of the Seven Master Spirits. It is difficult to undertake to portray the natures of these Reflective Spirits to material minds. They are true personalities; still each member of a superuniverse group is perfectly reflective of just one of the Seven Master Spirits. And every time the Master Spirits associate themselves with the power directors for the purpose of creating a group of Havona Servitals, there is a simultaneous focalization upon one of the Reflective Spirits in each of the superuniverse groups, and forthwith and full-fledgedly an equal number of Universal Conciliators appear on the headquarters worlds of the supercreations. If, in the creation of servitals, Master Spirit Number Seven should take the initiative, none but the Reflective Spirits of the seventh order would become pregnant with conciliators; and concurrently with the creation of one thousand Orvontonlike servitals, one thousand of the seventh-order conciliators would appear on each superuniverse capital. Out of these episodes, reflecting the sevenfold nature of the Master Spirits, arise the seven created orders of conciliators serving in each superuniverse.
25:2.3 (275.3) Conciliatorii cu statut preparadisiac nu servesc alternativ în mai multe suprauniversuri; ei sunt restrânşi la segmentul lor de creaţie natal. Fiecare corp suprauniversal îmbrăţişează câte o şeptime a fiecărui ordin creat, rămânând aşadar o perioadă foarte lungă de timp sub influenţa numai a unuia dintre Spiritele Maestru, excluzându-i pe ceilalţi, căci, deşi cele şapte ordine sunt reflectate pe capitalele suprauniversurilor, numai unul dintre ele este dominant în fiecare supracreaţie. 25:2.3 (275.3) Conciliators of pre-Paradise status do not serve interchangeably between superuniverses, being restricted to their native segments of creation. Every superuniverse corps, embracing one seventh of each created order, therefore spends a very long time under the influence of one of the Master Spirits to the exclusion of the others, for, while all seven are reflected on the superuniverse capitals, only one is dominant in each supercreation.
25:2.4 (275.4) Fiecare din cele şapte supracreaţii este efectiv impregnată de acela dintre Spiritele Maestru care îi dirijează destinul. Fiecare supraunivers devine astfel asemănător unei uriaşe oglinzi care reflectă natura şi caracterul Spiritului Maestru care îl supraveghează, şi toate acestea se produc în fiecare univers local subsidiar prin prezenţa şi funcţiunea Spiritelor Mamă Creative. Efectul unui astfel de mediu asupra creşterii evolutive este atât de profund, încât în carierele lor post-suprauniversale conciliatorii manifestă toţi la un loc patruzeci şi nouă de puncte de vedere sau de percepţii experienţiale, limitate fiecare - deci incomplete - însă compensându-se reciproc şi tinzând împreună să cuprindă cercul Supremaţiei. 25:2.4 (275.4) Each of the seven supercreations is actually pervaded by that one of the Master Spirits who presides over its destinies. Each superuniverse thus becomes like a gigantic mirror reflecting the nature and character of the supervising Master Spirit, and all of this is further continued in every subsidiary local universe by the presence and function of the Creative Mother Spirits. The effect of such an environment upon evolutionary growth is so profound that in their postsuperuniverse careers the conciliators collectively manifest forty-nine experiential viewpoints, or insights, each angular—hence incomplete—but all mutually compensatory and together tending to encompass the circle of Supremacy.
25:2.5 (275.5) În fiecare supraunivers, printr-un proces ciudat şi înnăscut, Conciliatorii Universali se pomenesc separaţi în grupuri de câte patru, asocieri în care ei continuă să servească. În fiecare grup, trei sunt personalităţi spirituale şi una, cum este a patra creatură dintre slujitori, este o fiinţă semimaterială. Acest cvartet formează o comisie de conciliere compusă după cum urmează: 25:2.5 (275.5) In each superuniverse the Universal Conciliators find themselves strangely and innately segregated into groups of four, associations in which they continue to serve. In each group, three are spirit personalities, and one, like the fourth creatures of the servitals, is a semimaterial being. This quartet constitutes a conciliating commission and is made up as follows:
25:2.6 (275.6) 1. Judecătorul Arbitru. Cel care este desemnat unanim de ceilalţi trei ca fiind cel mai competent şi cel mai în măsură să acţioneze ca şef judiciar al grupului. 25:2.6 (275.6) 1. The Judge-Arbiter. The one unanimously designated by the other three as the most competent and best qualified to act as judicial head of the group.
25:2.7 (275.7) 2. Avocatul Spiritual. Cel care este numit de judecătorul arbitru pentru a prezenta depoziţiile şi a apăra drepturile tuturor personalităţilor implicate într-o problemă oarecare supusă judecăţii comisiei conciliatoare. 25:2.7 (275.7) 2. The Spirit-Advocate. The one appointed by the judge-arbiter to present evidence and to safeguard the rights of all personalities involved in any matter assigned to the adjudication of the conciliating commission.
25:2.8 (276.1) 3. Executorul Divin. Conciliatorul capabil prin natura sa inerentă să ia contact cu fiinţele materiale ale tărâmurilor şi pentru a executa deciziile comisiei. Executorii divini fiind creaturi de al patrulea tip - fiinţe cvasimateriale - sunt aproape vizibili, însă nu în întregime pentru viziunea îngustă a raselor muritoare. 25:2.8 (276.1) 3. The Divine Executioner. The conciliator qualified by inherent nature to make contact with the material beings of the realms and to execute the decisions of the commission. Divine executioners, being fourth creatures—quasi-material beings—are almost, but not quite, visible to the short-range vision of the mortal races.
25:2.9 (276.2) 4. Arhivarul. Membrul rămas al comisiei devine automat arhivarul, grefierul tribunalului. El se asigură că toate dosarele sunt pregătite cum se cuvine pentru arhivele suprauniversului şi pentru analele universului local. În cazul în care comisia serveşte pe o lume evolutivă, un al treilea raport este pregătit, cu ajutorul executorului, pentru arhivele fizice ale guvernului sistemic care are jurisdicţia. 25:2.9 (276.2) 4. The Recorder. The remaining member of the commission automatically becomes the recorder, the clerk of the tribunal. He makes certain that all records are properly prepared for the archives of the superuniverse and for the records of the local universe. If the commission is serving on an evolutionary world, a third report, with the assistance of the executioner, is prepared for the physical records of the system government of jurisdiction.
25:2.10 (276.3) O comisie în sesiune funcţionează ca un grup de trei, deoarece avocatul este detaşat pe durata judecăţii şi nu participă la formularea verdictului decât la încheierea audierii. De aceea, o asemenea comisie este uneori numită trio de arbitrii de raport. 25:2.10 (276.3) When in session a commission functions as a group of three since the advocate is detached during adjudication and participates in the formulation of the verdict only at the conclusion of the hearing. Hence these commissions are sometimes called referee trios.
25:2.11 (276.4) Conciliatorii sunt importanţi în menţinerea armoniei în funcţionarea universului universurilor. Traversând spaţiul într-un ritm serafic, triplu vitezei luminii, ei servesc ca tribunale călătoare ale lumilor, drept comisii consacrate judecării rapide a dificultăţilor minore. Dacă nu ar exista aceste comisii mobile şi eminamente echitabile, tribunalele sferelor ar fi iremediabil copleşite de neînţelegerile minore ale tărâmurilor. 25:2.11 (276.4) The conciliators are of great value in keeping the universe of universes running smoothly. Traversing space at the seraphic rate of triple velocity, they serve as the traveling courts of the worlds, commissions devoted to the quick adjudication of minor difficulties. Were it not for these mobile and eminently fair commissions, the tribunals of the spheres would be hopelessly overspread with the minor misunderstandings of the realms.
25:2.12 (276.5) Aceste trio-uri de arbitri nu judecă afacerile de importanţă eternă. Sufletul, perspectiva eternă a unei creaturi a timpului, nu este niciodată pusă în pericol prin acţiunea lor. Conciliatorii nu se ocupă de problemele depăşind existenţa temporală şi bunăstarea cosmică a creaturilor timpului. Însă, atunci când o comisie a acceptat o dată să judece o problemă, verdictul ei este definitiv şi întotdeauna unanim; decizia judecătorului-arbitru este fără apel. 25:2.12 (276.5) These referee trios do not pass upon matters of eternal import; the soul, the eternal prospects of a creature of time, is never placed in jeopardy by their acts. Conciliators do not deal with questions extending beyond the temporal existence and the cosmic welfare of the creatures of time. But when a commission has once accepted jurisdiction of a problem, its rulings are final and always unanimous; there is no appeal from the decision of the judge-arbiter.
3. Serviciul de mare importanţă al Conciliatorilor ^top 3. The Far-Reaching Service of Conciliators ^top
25:3.1 (276.6) Conciliatorii menţin un cartier general colectiv pe capitala suprauniversului lor, unde se află corpul lor de rezervă primară. Rezervele lor secundare sunt staţionate pe capitalele universului local. Membri de comisie mai tineri şi mai puţin experimentaţi îşi încep serviciul pe lumile inferioare, pe lumi ca Urantia. Ei sunt avansaţi la judecarea problemelor mai importante după ce au dobândit o experienţă mai matură. 25:3.1 (276.6) Conciliators maintain group headquarters on the capital of their superuniverse, where their primary reserve corps is held. Their secondary reserves are stationed on the capitals of the local universes. The younger and less experienced commissioners begin their service on the lower worlds, worlds like Urantia, and are advanced to the adjudication of greater problems after they have acquired riper experience.
25:3.2 (276.7) Ordinul conciliatorilor este întru totul demn de încredere; nici un conciliator nu s-a rătăcit vreodată. Cu toate că ei nu sunt infailibili în înţelepciune şi în judecată, statornicia lor este de netăgăduit, iar fidelitatea lor este de neabătut. Ei îşi au obârşia în sediul unui supraunivers şi sfârşesc prin a se întoarce acolo, după ce au înaintat prin următoarele nivele de serviciu universal: 25:3.2 (276.7) The order of conciliators is wholly dependable; not one has ever gone astray. Though not infallible in wisdom and judgment, they are of unquestioned reliability and unerring in faithfulness. They take origin on the headquarters of a superuniverse and eventually return thereto, advancing through the following levels of universe service:
25:3.3 (276.8) 1. Conciliatori pe lângă Lumi. Când personalităţile care supraveghează lumile individuale sunt nedumerite sau sunt într-un impas în ceea ce priveşte procedura specifică de urmat în circumstanţele existente, şi dacă problema nu este destul de importantă pentru a fi adusă în faţa tribunalelor regulat constituite ale tărâmului, atunci, la primirea unei petiţii a două personalităţi, câte una de la fiecare din părţile aflate în litigiu, o comisie de conciliere începe să funcţioneze odată cu deschiderea şedinţei. 25:3.3 (276.8) 1. Conciliators to the Worlds. Whenever the supervising personalities of the individual worlds become greatly perplexed or actually deadlocked concerning the proper procedure under existing circumstances, and if the matter is not of sufficient importance to be brought before the regularly constituted tribunals of the realm, then, upon the receipt of a petition of two personalities, one from each contention, a conciliating commission will begin to function forthwith.
25:3.4 (277.1) Atunci când dificultăţile administrative şi jurisdicţionale au fost încredinţate conciliatorilor pentru a fi studiate şi judecate, ele se bucură de o autoritate supremă. Însă ei nu formulează decizii înainte ca toate depoziţiile să fi fost auzite şi nu există absolut nici o îngrădire a dreptului lor de a chema martori, indiferent de oriunde şi de peste tot. Cu toate că deciziile lor nu sunt susceptibile de a fi apelate, lucrurile iau uneori o asemenea întorsătură încât, la un moment dat, comisia închide dosarul, îşi formulează concluziile şi transferă întreaga problemă tribunalelor superioare ale tărâmului. 25:3.4 (277.1) When these administrative and jurisdictional difficulties have been placed in the hands of the conciliators for study and adjudication, they are supreme in authority. But they will not formulate a decision until all the evidence has been heard, and there is absolutely no limit to their authority to call witnesses from anywhere and everywhere. And while their decisions may not be appealed, sometimes matters so develop that the commission closes its records at a given point, concludes its opinions, and transfers the whole question to the higher tribunals of the realm.
25:3.5 (277.2) Deciziile membrilor de comisie sunt consemnate în analele planetare şi, când este necesar, sunt puse în aplicare de executorul divin. Puterea sa este foarte mare, iar gama activităţilor sale asupra unei lumi locuite este deosebit de largă. Executorii divini au dobândit iscusinţă în manipularea a ceea ce este în interesul a ceea ce ar trebui să fie. Uneori munca lor este înfăptuită pentru aparenta bunăstare a tărâmului, iar uneori acţiunile lor asupra lumilor timpului şi spaţiului sunt dificil de explicat. Cu toate că ei aplică decrete fără să sfideze legile naturale sau uzanţele în vigoare ale tărâmului, se întâmplă adesea ca executorii divini să îndeplinească straniile lor acţiuni şi să impună dispoziţiile conciliatorilor în acord cu legile mai înalte ale administrării sistemului. 25:3.5 (277.2) The commissioners’ decisions are placed on the planetary records and, if necessary, are put into effect by the divine executioner. His power is very great, and the range of his activities on an inhabited world is very wide. Divine executioners are masterful manipulators of that which is in the interests of that which ought to be. Their work is sometimes carried out for the apparent welfare of the realm, and sometimes their acts on the worlds of time and space are difficult of explanation. Though executing decrees in defiance of neither natural law nor the ordained usages of the realm, they do ofttimes effect their strange doings and enforce the mandates of the conciliators in accordance with the higher laws of the system administration.
25:3.6 (277.3) 2. Conciliatorii pe lângă Sediile Sistemelor. După ce au servit pe lumile evolutive, aceste comisii de câte patru sunt avansate la alte îndatoriri pe lumea sediu a unui sistem. Aici au foarte multe de făcut şi se dovedesc a fi prietenii înţelegători ai oamenilor, ai îngerilor şi ai altor fiinţe spirituale. Trio-urile de arbitri nu se interesează atât de mult de diferendele dintre persoane, cât de disputele de grup şi de neînţelegerile ce se ivesc între diversele ordine de creaturi; iar pe lumea-sediu a unui sistem trăiesc atât fiinţe materiale, cât şi fiinţe spirituale, precum şi tipuri combinate, cum ar fi Fiii Materiali. 25:3.6 (277.3) 2. Conciliators to the System Headquarters. From service on the evolutionary worlds these commissions of four are advanced to duty on a system headquarters. Here they have much work to do, and they prove to be the understanding friends of men, angels, and other spirit beings. The referee trios are not so much concerned with personal differences as with group contentions and with misunderstandings arising between different orders of creatures; and on a system headquarters there live both spiritual and material beings, as well as the combined types, such as the Material Sons.
25:3.7 (277.4) Când Creatorii aduc pe lume indivizi în evoluţie care au puterea de a alege, în momentul acela se produce o depărtare de la lucrarea lină a perfecţiunii divine. Se ivesc desigur neînţelegeri şi trebuie să se ia măsuri pentru ajustarea echitabilă a acestor diferenţe sincere de puncte de vedere. Noi ar trebui ţinem minte cu toţii că o serie de Creatori atotînţelegători şi atotputernici ar fi putut să facă universurile locale la fel de perfecte ca şi Havona. În universul central nu este nevoie să funcţioneze nici o comisie de conciliere. Însă, în deplina lor înţelepciune, Creatorii nu au ales să facă aşa ceva. Şi în timp ce ei au produs universuri care abundă de neînţelegeri şi care mişună de dificultăţi, ei au furnizat, deopotrivă, mecanismele şi mijloacele pentru a stăpâni toate aceste diferende şi pentru a armoniza toată această confuzie aparentă. 25:3.7 (277.4) The moment the Creators bring into existence evolving individuals with the power of choice, that moment a departure is made from the smooth working of divine perfection; misunderstandings are certain to arise, and provision for the fair adjustment of these honest differences of viewpoint must be made. We should all remember that the all-wise and all-powerful Creators could have made the local universes just as perfect as Havona. No conciliating commissions need function in the central universe. But the Creators did not choose in their all-wisdom to do this. And while they have produced universes which abound in differences and teem with difficulties, they have likewise provided the mechanisms and the means for composing all these differences and for harmonizing all this seeming confusion.
25:3.8 (277.5) 3. Conciliatori pe lângă Constelaţii. De la serviciul lor din sisteme, conciliatorii sunt avansaţi la judecata problemelor unei constelaţii şi iau cunoştinţă de dificultăţile minore care se ivesc între cele o sută de sisteme ale ei de lumi locuite. Nu multe dintre problemele care se produc pe lumile-sediu ale constelaţiilor cad sub jurisdicţia lor, însă conciliatorii sunt ocupaţi cu mersul dintr-un sistem într-altul pentru a aduna mărturii şi a pregăti declaraţii preliminare. Dacă disputa este cinstită, dacă dificultăţile provin din diferenţe sincere de opinie şi dintr-o diversitate reală de puncte de vedere, se poate întotdeauna avea o comisie de conciliere care să judece valorile controversei, oricât de puţine ar fi persoanele ce pot fi implicate şi oricât ar părea ea de măruntă neînţelegerea. 25:3.8 (277.5) 3. The Constellation Conciliators. From service in the systems the conciliators are promoted to the adjudication of the problems of a constellation, taking up the minor difficulties arising between its one hundred systems of inhabited worlds. Not many problems developing on the constellation headquarters fall under their jurisdiction, but they are kept busy going from system to system gathering evidence and preparing preliminary statements. If the contention is honest, if the difficulties arise out of sincere differences of opinion and honest diversity of viewpoints, no matter how few persons may be involved, no matter how apparently trivial the misunderstanding, a conciliating commission can always be had to pass upon the merits of the controversy.
25:3.9 (277.6) 4. Conciliatori pe lângă Universurilor locale. În munca mai vastă a unui univers, membrii de comisie sunt de un mare ajutor atât Melchizedekilor, cât şi Fiilor Magistrali, precum şi şefilor constelaţiilor şi mulţimii de personalităţi care se ocupă cu coordonarea şi de administrarea celor o sută de constelaţii. Diferitele ordine de serafimi şi alţi locuitori stabili ai sferelor-sediu ale universului local fac, de asemenea, apel la ajutorul şi la deciziile acestor trio-uri de arbitri. 25:3.9 (277.6) 4. Conciliators to the Local Universes. In this larger work of a universe the commissioners are of great assistance to both the Melchizedeks and the Magisterial Sons and to the constellation rulers and the hosts of personalities concerned with the co-ordination and administration of the one hundred constellations. The different orders of seraphim and other residents of the headquarters spheres of a local universe also avail themselves of the help and decisions of the referee trios.
25:3.10 (278.1) Este aproape imposibil să explicăm natura diferendelor care pot să apară în detaliul problemelor unui sistem, ale unei constelaţii sau ale unui univers. Dificultăţi apar, însă ele nu seamănă deloc cu măruntele încercări şi sforţări ale existenţei materiale, aşa cum este ea trăită pe lumile evolutive. 25:3.10 (278.1) It is almost impossible to explain the nature of those differences which may arise in the detailed affairs of a system, a constellation, or a universe. Difficulties do develop, but they are very unlike the petty trials and travails of material existence as it is lived on the evolutionary worlds.
25:3.11 (278.2) 5. Conciliatori pe lângă Sectoarele Minore ale Suprauniversurilor. De la problemele universurilor locale, membrii de comisii sunt avansaţi la studierea problemelor ridicate în sectoarele minore ale suprauniversului lor. Cu cât ei se înalţă mai sus în interiorul lor, îndepărtându-se de planetele individuale, cu atât executorul divin are mai puţine îndatoriri materiale; el preia, treptat, un nou rol de interpret de îndurare-justiţie şi în acelaşi timp - datorită faptului că este cvasimaterial - menţine comisia în ansamblul ei într-un contact compătimitor cu aspectele materiale ale cercetărilor sale. 25:3.11 (278.2) 5. Conciliators to the Superuniverse Minor Sectors. From the problems of local universes the commissioners are advanced to the study of questions arising in the minor sectors of their superuniverse. The farther they ascend inward from the individual planets, the fewer are the material duties of the divine executioner; gradually he assumes a new role of mercy-justice interpreter, at the same time—being quasi-material—keeping the commission as a whole in sympathetic touch with the material aspects of its investigations.
25:3.12 (278.3) 6. Conciliatori pe lângă Sectoarele Majore ale Suprauniversului. Caracterul muncii membrilor de comisii continuă să se modifice pe măsura înaintării lor. Există tot mai puţine neînţelegeri de judecat şi tot mai multe fenomene misterioase de explicat şi interpretat. Pas cu pas, membrii comisiei evoluează de la stadiul de arbitri de diferende până la stadiul de explicatori de mistere- judecătorii transformându-se în învăţători-tălmăcitori. Ei au fost înainte arbitrii celor care din ignoranţă permit dificultăţilor şi neînţelegerilor să se ivească; însă acum ei devin instructorii celor care sunt îndeajuns de inteligenţi şi toleranţi pentru a evita ciocnirile mentale şi războaiele de opinii. Cu cât o creatură are o educaţie mai elevată, cu cât are mai mult respect pentru cunoaşterea, experienţa şi opinia altuia. 25:3.12 (278.3) 6. Conciliators to the Superuniverse Major Sectors. The character of the work of the commissioners continues to change as they advance. There is less and less of misunderstanding to adjudicate and more and more of mysterious phenomena to explain and interpret. From stage to stage they are evolving from arbiters of differences to explainers of mysteries—judges evolving into interpretative teachers. Arbiters of those who through ignorance permit difficulties and misunderstandings to arise, they once were; but they are now becoming instructors of those who are sufficiently intelligent and tolerant to avoid clashes of mind and wars of opinions. The higher a creature’s education, the more respect he has for the knowledge, experience, and opinions of others.
25:3.13 (278.4) 7. Conciliatori pe lângă Supraunivers. Aici conciliatorii devin coordonaţi - patru arbitri-educatori înţelegându-se reciproc şi cooperând perfect. Executorul divin îşi pierde puterea sa de retribuire şi devine vocea fizică a trio-ului spiritual. În acest stadiu, conciliatorii şi învăţătorii au devenit experţi, obişnuiţi cu cea mai mare parte a dificultăţilor şi problemelor actuale întâmpinate în dirijarea treburilor suprauniversale. Ei devin astfel minunaţi sfetnici şi înţelepţi învăţători pentru pelerinii ascendenţi care se află permanent pe sferele educative înconjurând lumile-sediu ale suprauniversurilor. 25:3.13 (278.4) 7. Conciliators to the Superuniverse. Here the conciliators become co-ordinate—four mutually understood and perfectly functioning arbiter-teachers. The divine executioner is divested of retributive power and becomes the physical voice of the spirit trio. By this time these counselors and teachers have become expertly familiar with most of the actual problems and difficulties encountered in the conduct of superuniverse affairs. Thus they become wonderful advisers and wise teachers of the ascending pilgrims who are in residence on the educational spheres surrounding the headquarters worlds of the superuniverses.
25:3.14 (278.5) Toţi conciliatorii servesc sub supravegherea generală a Celor Îmbătrâniţi de Zile şi sub ordinele imediate ale Ajutorilor-Imagine până în momentul în care sunt avansaţi în Paradis. Pe parcursul şederii lor în Paradis, ei dau raporturi Spiritului Maestru care prezidează suprauniversul originii lor. 25:3.14 (278.5) All conciliators serve under the general supervision of the Ancients of Days and under the immediate direction of the Image Aids until such time as they are advanced to Paradise. During the Paradise sojourn they report to the Master Spirit who presides over the superuniverse of their origin.
25:3.15 (278.6) Registrele suprauniversurilor nu-i menţionează pe conciliatorii care au trecut dincolo de jurisdicţia lor şi astfel de comisii sunt larg răspândite în marele univers. Ultimul raport statistic de pe Uversa dă pentru comisiile ce activează în Orvonton un număr de aproape optsprezece miliarde - peste şaptezeci de miliarde de indivizi. Însă aceasta nu reprezintă decât o foarte mică fracţiune a multitudinii conciliatorilor care au fost creaţi în Orvonton; numărul lor este de un ordin mult mai înalt şi este echivalentul numărului total de Servitori ai Havonei, dacă ţinem cont de transmutările în Îndrumători ai Diplomaţilor. 25:3.15 (278.6) The superuniverse registries do not enumerate those conciliators who have passed beyond their jurisdiction, and such commissions are widely scattered through the grand universe. The last report of registry on Uversa gives the number operating in Orvonton as almost eighteen trillion commissions—over seventy trillion individuals. But these are only a very small fraction of the multitude of conciliators that have been created in Orvonton; that number is of an altogether higher magnitude and is the equivalent of the total number of Havona Servitals, with allowances for the transmutation into Graduate Guides.
25:3.16 (278.7) Din timp în timp, pe măsură ce numărul conciliatorilor suprauniversali sporeşte, ei sunt transferaţi în consiliul perfecţiunii din Paradis, de unde ajung apoi să fie corpul coordonator dezvoltat de Spiritul Infinit pentru universul universurilor, un grup minunat de fiinţe al căror număr şi eficacitate cresc constant. Prin ascensiune experienţială şi prin instruire în Paradis, ei au dobândit o înţelegere excepţională a realităţii emergente a Fiinţei Supreme, şi cutreieră universul universurilor în misiune specială. 25:3.16 (278.7) From time to time, as the numbers of the superuniverse conciliators increase, they are translated to the council of perfection on Paradise, from which they subsequently emerge as the co-ordinating corps evolved by the Infinite Spirit for the universe of universes, a marvelous group of beings which is constantly increasing in numbers and efficiency. By experiential ascent and Paradise training they have acquired a unique grasp of the emerging reality of the Supreme Being, and they roam the universe of universes on special assignment.
25:3.17 (279.1) Membrii unei comisii de conciliatori nu sunt niciodată separaţi. Un grup de patru serveşte veşnic împreună, întocmai aşa cum a fost el constituit la origine. Chiar în strălucita lor slujire, ei continuă să activeze ca un cvartet de experienţă cosmică acumulată şi de înţelepciune experienţială devenită perfectă. Cei patru conciliatori asociaţi pe vecie ca întruchipare a justiţiei supreme a timpului şi spaţiului. 25:3.17 (279.1) The members of a conciliating commission are never separated. A group of four forever serve together just as they were originally associated. Even in their glorified service they continue to function as quartets of accumulated cosmic experience and perfected experiential wisdom. They are eternally associated as the embodiment of the supreme justice of time and space.
4. Consilierii Tehnici ^top 4. Technical Advisers ^top
25:4.1 (279.2) Aceşti gânditori juridici şi tehnici ai lumii spirituale nu au fost creaţi ca atare. Dintre primii supernafimi şi omniafimi, un milion de gânditori dintre cei mai ordonaţi, au fost aleşi de Spiritul Infinit drept nucleu al acestui vast grup multilateral. Şi mereu, din epoca aceea foarte îndepărtată, s-a cerut o experienţă efectivă în aplicarea legilor perfecţiunii în planurile creaţiei evolutive tuturor celor care aspiră să devină Consilieri Tehnici. 25:4.1 (279.2) These legal and technical minds of the spirit world were not created as such. From the early supernaphim and omniaphim, one million of the most orderly minds were chosen by the Infinite Spirit as the nucleus of this vast and versatile group. And ever since that far-distant time, actual experience in the application of the laws of perfection to the plans of evolutionary creation has been required of all who aspire to become Technical Advisers.
25:4.2 (279.3) Consilierii Tehnici sunt recrutaţi din rândurile următoarelor ordine de personalităţi: 25:4.2 (279.3) The Technical Advisers are recruited from the ranks of the following personality orders:
25:4.3 (279.4) 1. Supernafimi. 25:4.3 (279.4) 1. The Supernaphim.
25:4.4 (279.5) 2. Seconafimi. 25:4.4 (279.5) 2. The Seconaphim.
25:4.5 (279.6) 3. Terţiafimi. 25:4.5 (279.6) 3. The Tertiaphim.
25:4.6 (279.7) 4. Omniafimi. 25:4.6 (279.7) 4. The Omniaphim.
25:4.7 (279.8) 5. Serafimi. 25:4.7 (279.8) 5. The Seraphim.
25:4.8 (279.9) 6. Anumite Tipuri de Muritori Ascendenţi. 25:4.8 (279.9) 6. Certain Types of Ascending Mortals.
25:4.9 (279.10) 7. Anumite Tipuri de Mediani Ascendenţi. 25:4.9 (279.10) 7. Certain Types of Ascending Midwayers.
25:4.10 (279.11) La ora actuală, fără a socoti pe muritorii şi medianii a căror detaşare acolo este provizorie, numărul de Consilieri Tehnici înscrişi pe Uversa şi activând în Orvonton trece lejer de şaizeci şi unu de miliarde. 25:4.10 (279.11) At the present time, not counting the mortals and midwayers who are all of transient attachment, the number of Technical Advisers registered on Uversa and operating in Orvonton is slightly in excess of sixty-one trillion.
25:4.11 (279.12) Consilierii Tehnici lucrează adesea individual, însă sunt organizaţi pentru serviciul şi menţinerea cartierelor generale comune, în grupuri de câte şapte pe sferele pentru care au fost desemnaţi. În fiecare grup trebuie ca cel puţin cinci membri, să aibă statut permanent, în timp ce doi pot fi asociaţi doar temporar. Muritorii ascendenţi şi creaturile mediane ascendente servesc în aceste comisii consultative urmându-şi totodată ascensiunea către Paradis, însă nu participă la cursurile de instruire regulate ale Consilierilor Tehnici şi nu devin niciodată membri permanenţi ai ordinului. 25:4.11 (279.12) Technical Advisers frequently function as individuals but are organized for service and maintain common headquarters on the spheres of assignment in groups of seven. In each group at least five must be of permanent status, while two may be of temporary association. Ascending mortals and ascending midway creatures serve on these advisory commissions while pursuing the Paradise ascent, but they do not enter the regular courses of training for Technical Advisers, nor do they ever become permanent members of the order.
25:4.12 (279.13) Acei muritori şi medianii care servesc temporar cu consilierii sunt aleşi pentru această muncă pentru că sunt experţi în conceptul legii universale şi al justiţiei supreme. Pe măsură ce înaintaţi către ţelul paradisiac, dobândind mereu cunoştinţe suplimentare şi o iscusinţă superioară, vi se oferă constant ocazia de a transmite altora înţelepciunea şi experienţa pe care le-aţi acumulat deja. Pe tot drumul înspre Havona veţi juca rolul unui elev-învăţător. Vă veţi croi drum prin nivelele progresive ale acestei vaste universităţi experienţiale transmiţând celor imediat aflaţi sub voi cunoştinţele nou descoperite ale carierei voastre ascendente. În regimul universal nu sunteţi consideraţi a vă fi însuşit ştiinţa şi adevărul înainte de a vă fi demonstrat priceperea şi bunăvoinţa de a comunica şi altora această ştiinţă şi adevăr. 25:4.12 (279.13) Those mortals and midwayers who serve transiently with the advisers are chosen for such work because of their expertness in the concept of universal law and supreme justice. As you journey toward your Paradise goal, constantly acquiring added knowledge and enhanced skill, you are continuously afforded the opportunity to give out to others the wisdom and experience you have already accumulated; all the way in to Havona you enact the role of a pupil-teacher. You will work your way through the ascending levels of this vast experiential university by imparting to those just below you the new-found knowledge of your advancing career. In the universal regime you are not reckoned as having possessed yourself of knowledge and truth until you have demonstrated your ability and your willingness to impart this knowledge and truth to others.
25:4.13 (280.1) După o instruire îndelungată şi o experienţă efectivă, oricărui spirit ocrotitor având un statut mai înalt decât al heruvimilor i se permite să primească o ocupaţie permanentă de Consilier Tehnic. Toţi candidaţii intră voluntar în acest ordin, însă odată ce au preluat responsabilităţile lui, nu le mai pot abandona. Numai Cei Îmbătrâniţi de Zile îi pot transfera pe aceşti consilieri la alte activităţi. 25:4.13 (280.1) After long training and actual experience, any of the ministering spirits above the status of cherubim are permitted to receive permanent appointment as Technical Advisers. All candidates voluntarily enter this order of service; but having once assumed such responsibilities, they may not relinquish them. Only the Ancients of Days can transfer these advisers to other activities.
25:4.14 (280.2) Instruirea Consilierilor Tehnici începe în colegiile Melchizedekilor ale universurilor locale şi se continuă până la curţile Celor Îmbătrâniţi de Zile. După această instruire suprauniversală, consilierii merg în „şcolile celor şapte cercuri” situate pe lumile-călăuză ale circuitelor Havonei. După lumile-călăuză, ei sunt primiţi în „colegiul de etică a legii şi de tehnică a Supremaţiei”, şcoala de instruire a Paradisului pentru perfecţionarea Consilierilor Tehnici. 25:4.14 (280.2) The training of Technical Advisers, begun in the Melchizedek colleges of the local universes, continues to the courts of the Ancients of Days. From this superuniverse training they proceed to the “schools of the seven circles” located on the pilot worlds of the Havona circuits. And from the pilot worlds they are received into the “college of the ethics of law and the technique of Supremacy,” the Paradise training school for the perfecting of Technical Advisers.
25:4.15 (280.3) Aceşti consilieri sunt mai mult decât experţi juridici; ei studiază şi învaţă legea aplicată, legile universului aplicate la viaţa şi la destinul tuturor celor care locuiesc pe vastele domenii ale întinsei creaţii. Odată cu trecerea timpului, ei devin biblioteci juridice vii ale timpului şi spaţiului; ei împiedică grijile fără de sfârşit şi întârzierile inutile, instruind personalităţile timpului în ceea ce priveşte formele şi modurile de procedură cele mai acceptabile pentru guvernatorii eternităţii. Ei sunt capabili să îi sfătuiască pe lucrătorii spaţiului într-un fel care să le îngăduie să acţioneze în armonie cu exigenţele Paradisului. Ei sunt învăţătorii tuturor creaturilor în ceea ce ţine de tehnica Creatorilor. 25:4.15 (280.3) These advisers are more than legal experts; they are students and teachers of applied law, the laws of the universe applied to the lives and destinies of all who inhabit the vast domains of the far-flung creation. As time passes, they become the living law libraries of time and space, preventing endless trouble and needless delays by instructing the personalities of time regarding the forms and modes of procedure most acceptable to the rulers of eternity. They are able so to counsel the workers of space as to enable them to function in harmony with the requirements of Paradise; they are the teachers of all creatures concerning the technique of the Creators.
25:4.16 (280.4) Ar fi fost imposibil să se creeze o astfel de bibliotecă vie de legi aplicate; trebuie ca astfel de fiinţe să evolueze prin experienţă efectivă. Deităţile infinite sunt existenţiale, fapt ce compensează lipsa lor de experienţă; ele ştiu totul chiar de mai înainte de a experimenta totul, însă nu transmit creaturilor lor subordonate această învăţătură neexperienţială. 25:4.16 (280.4) Such a living library of applied law could not be created; such beings must be evolved by actual experience. The infinite Deities are existential, hence are compensated for lack of experience; they know all even before they experience all, but they do not impart this nonexperiential knowledge to their subordinate creatures.
25:4.17 (280.5) Consilierii Tehnici se consacră muncii de împiedicare a întârzierilor, de înlesnire a progresului şi de coordonare a înfăptuirilor. Există întotdeauna o cale dreaptă, sau cea mai bună, de a face lucrurile ; există întotdeauna tehnica perfecţiunii, o metodă divină, iar consilierii ştiu cum să ne dirijeze pe toţi în descoperirea acestei căi mai bune. 25:4.17 (280.5) Technical Advisers are dedicated to the work of preventing delay, facilitating progress, and counseling achievement. There is always a best and right way to do things; there is always the technique of perfection, a divine method, and these advisers know how to direct us all in the finding of this better way.
25:4.18 (280.6) Aceste fiinţe cât se poate de înţelepte şi practice sunt întotdeauna strâns legate de serviciul şi de munca Cenzorilor Universali. Melchizedekii beneficiază de un corp foarte capabil. Şefii sistemelor, ai constelaţiilor, ai universurilor şi ai sectoarelor de supraunivers sunt toţi dăruiţi din plin cu aceşti gânditori de recomandări tehnice şi juridice ai lumii spirituale. Membrii unui grup special acţionează în calitate de consilieri juridici pe lângă Purtătorii Vieţii, sfătuindu-i pe aceşti Fii cu privire la îndepărtarea îngăduită de la ordinea prestabilită de propagare a vieţii şi instruindu-i, printre altele, în chestiunea prerogativelor şi a latitudinii lor de funcţionare. Ei sunt consilierii tuturor categoriilor de fiinţe în ceea ce priveşte tehnicile şi utilizarea corespunzătoare a tuturor operaţiunilor lumii spiritului, însă ei nu se confruntă direct şi personal cu creaturile materiale ale împărăţiilor. 25:4.18 (280.6) These exceedingly wise and practical beings are always closely associated with the service and work of the Universal Censors. The Melchizedeks are provided with an able corps. The rulers of the systems, constellations, universes, and superuniverse sectors are all bountifully supplied with these technical or legal reference minds of the spiritual world. A special group act as law counselors to the Life Carriers, advising these Sons concerning the extent of permissible departure from the established order of life propagation and otherwise instructing them respecting their prerogatives and latitudes of function. They are the advisers of all classes of beings regarding the proper usages and techniques of all spirit-world transactions. But they do not directly and personally deal with the material creatures of the realms.
25:4.19 (280.7) În afară de sfaturile lor cu privire la folosirea legii, Consilierii Tehnici se mai consacră şi interpretării eficiente a tuturor legilor privitoare la fiinţele create - fizice, mentale şi spirituale. Ei sunt la dispoziţia Conciliatorilor Universali şi a tuturor celelalte persoane care doresc să cunoască adevărul legii; altfel spus, să ştie cum se poate conta pe reacţia Supremaţiei Deităţii într-o situaţie dată, comportând factori ai unei ordini stabilite, fizice, mentale şi spirituale. Ei încearcă chiar şi să elucideze tehnica Celui Ultim. 25:4.19 (280.7) Besides counseling regarding legal usages, Technical Advisers are equally devoted to the efficient interpretation of all laws concerning creature beings—physical, mindal, and spiritual. They are available to the Universal Conciliators and to all others who desire to know the truth of law; in other words, to know how the Supremacy of Deity may be depended upon to react in a given situation having factors of an established physical, mindal, and spiritual order. They even essay to elucidate the technique of the Ultimate.
25:4.20 (281.1) Consilierii Tehnici sunt fiinţe alese şi încercate. Nu am auzit niciodată ca vreunul dintre ei să se fi abătut de la drumul drept. Noi nu avem nici o urmă, pe Uversa, a unui exemplu în care unul dintre ei să fi fost condamnat pentru încălcarea legilor divine pe care le interpretează cu atâta eficienţă şi le expun cu atât elocvenţă. Nu se ştie de nici o limitare a domeniului lor de slujire, dar nici că s-ar fi impus vreuna asupra progresului lor. Ei continuă în funcţia de consilieri chiar şi până la porţile Paradisului; le este deschis întreg universul legii şi al experienţei. 25:4.20 (281.1) Technical Advisers are selected and tested beings; I have never known one of them to go astray. We have no records on Uversa of their ever having been adjudged in contempt of the divine laws they so effectively interpret and so eloquently expound. There is no known limit to the domain of their service, neither has any been placed upon their progress. They continue as advisers even to the portals of Paradise; the whole universe of law and experience is open to them.
5. Deţinătorii arhivelor din paradis ^top 5. The Custodians of Records on Paradise ^top
25:5.1 (281.2) Printre supernafimii terţiari ai Havonei, unii dintre şefii arhivari mai bătrâni sunt aleşi drept Deţinători ai Arhivelor, ca păstrători ai arhivelor formale ale Insulei de Lumină, acele arhive care se disting de arhivele vii înregistrate în mintea deţinătorilor de cunoaştere, numiţi uneori „bibliotecile vii ale Paradisului”. 25:5.1 (281.2) From among the tertiary supernaphim in Havona, certain of the senior chief recorders are chosen as Custodians of Records, as keepers of the formal archives of the Isle of Light, those archives which stand in contrast to the living records of registry in the minds of the custodians of knowledge, sometimes designated the “living library of Paradise.”
25:5.2 (281.3) Îngerii înregistratori ai planetelor locuite întocmesc toate dosarele individuale. În toate universurile, unii sunt arhivarii desemnaţi pentru a înregistra arhivele formale, şi alţii sunt aceia pentru arhivele vii. De la Urantia până în Paradis se întâlnesc ambele tipuri de înregistrări: în universurile locale, există mai multe arhive scrise şi mai puţine din cele vii; în Paradis, există mai multe arhivele vii şi mai puţine din cele formale; pe Uversa, ele sunt disponibile în egală măsură. 25:5.2 (281.3) The recording angels of the inhabited planets are the source of all individual records. Throughout the universes other recorders function regarding both formal records and living records. From Urantia to Paradise, both recordings are encountered: in a local universe, more of the written records and less of the living; on Paradise, more of the living and less of the formal; on Uversa, both are equally available.
25:5.3 (281.4) Orice eveniment însemnat din creaţia organizată şi locuită este supus înregistrării. În timp ce evenimentele care au doar o importanţă locală nu sunt înregistrate decât local, cele care au o însemnătate mai largă sunt tratate corespunzător. Tot ceea ce se întâmplă pe planetele, pe sistemele şi pe constelaţiile Nebadonului, şi care are o importanţă universală, este transcris pe Salvington; iar dintre aceste capitale ale universului episoadele sunt transmise unor arhive superioare, în funcţie de treburilor supraguvernelor şi ale sectoarelor. Paradisul are, de asemenea, un rezumat relevant al datelor din supraunivers şi din Havona; şi această descriere istorică şi cumulativă a universului universurilor este dată în seama acestor slăviţi supernafimi terţiari. 25:5.3 (281.4) Every occurrence of significance in the organized and inhabited creation is a matter of record. While events of no more than local importance find only a local recording, those of wider significance are dealt with accordingly. From the planets, systems, and constellations of Nebadon, everything of universe import is posted on Salvington; and from such universe capitals those episodes are advanced to higher recording which pertain to the affairs of the sector and supergovernments. Paradise also has a relevant summary of superuniverse and Havona data; and this historic and cumulative story of the universe of universes is in the custody of these exalted tertiary supernaphim.
25:5.4 (281.5) Deşi unele dintre aceste fiinţe au fost detaşate în supraunivers pentru a servi ca Şefi ai Arhivelor, coordonând activităţile Arhivarilor Celeşti, nici una nu a fost vreodată scoasă de pe lista de apel permanentă a ordinului ei. 25:5.4 (281.5) While certain of these beings have been dispatched to the superuniverses to serve as Chiefs of Records directing the activities of the Celestial Recorders, not one has ever been transferred from the permanent roll call of their order.
6. Arhivarii Celeşti ^top 6. The Celestial Recorders ^top
25:6.1 (281.6) Aceştia sunt arhivarii care fac toate înregistrările în duplicat. Ei fac o înregistrare spirituală originală, şi o contrapondere semimaterială - care s-ar putea numi o copie la indigo. Aceasta o pot face datorită abilităţii lor specifice de a mânui simultan energia spirituală şi energia materială. Arhivarii Celeşti nu sunt creaţi ca atare; ei sunt serafimi în ascensiune de pe universurile locale. Ei sunt primiţi, clasaţi şi desemnaţi pe sferele lor de lucru de către Consilierii Şefilor Arhivelor, pe lumile sediu ale celor şapte suprauniversuri. Tot acolo se află şi şcolile de instruire a Arhivarilor Celeşti. Cele de pe Uversa sunt dirijate de Desăvârşitorii de Înţelepciune şi de Consilierii Divini. 25:6.1 (281.6) These are the recorders who execute all records in duplicate, making an original spirit recording and a semimaterial counterpart—what might be called a carbon copy. This they can do because of their peculiar ability simultaneously to manipulate both spiritual and material energy. Celestial Recorders are not created as such; they are ascendant seraphim from the local universes. They are received, classified, and assigned to their spheres of work by the councils of the Chiefs of Records on the headquarters of the seven superuniverses. There also are located the schools for training Celestial Recorders. The school on Uversa is conducted by the Perfectors of Wisdom and the Divine Counselors.
25:6.2 (281.7) Pe măsură ce arhivarii progresează în slujba universurilor, ei continuă cu sistemul lor de înregistrare dublă, făcând astfel înregistrările lor întotdeauna disponibile pentru toate categoriile de fiinţe, de la acelea aparţinând ordinului material până la înaltele spirite de lumină. În experienţa voastră de tranziţie, pe măsura înălţării voastre de pe această lume materială, veţi fi întotdeauna capabili să consultaţi arhivele istoriei sferei voastre de statut şi să cunoaşteţi tradiţiile ei. 25:6.2 (281.7) As the recorders advance in universe service, they continue their system of dual recording, thus making their records always available to all classes of beings, from those of the material order to the high spirits of light. In your transition experience, as you ascend from this material world, you will always be able to consult the records of, and to be otherwise conversant with, the history and traditions of your status sphere.
25:6.3 (282.1) Arhivarii formează un corp verificat şi pus la încercare. Nu am auzit niciodată de vreo neregulă a vreunui Arhivar Celest, şi niciodată nu s-a descoperit vreo falsificare în arhivele lor. Ei sunt supuşi unei duble inspecţii, înregistrările fiindu-le minuţios examinate de tovarăşii lor înălţaţi de pe Uversa şi de Puternicii Mesageri, care atestă corectitudinea duplicatelor cvasifizice ale înregistrărilor de spirit originale. 25:6.3 (282.1) The recorders are a tested and tried corps. Never have I known of the defection of a Celestial Recorder, and never has there been discovered a falsification in their records. They are subjected to a dual inspection, their records being scrutinized by their exalted fellows from Uversa and by the Mighty Messengers, who certify to the correctness of the quasi-physical duplicates of the original spirit records.
25:6.4 (282.2) În timp ce arhivarii în progres staţionaţi pe sferele de înregistrare subordonate universului Orvontonului numără miliarde şi miliarde, aceia care au atins un statut pe Uversa nu trec de opt milioane. Aceşti arhivari seniori sau de absolvire sunt păstrătorii şi transmiţătorii suprauniversali ai arhivelor atestate ale timpului şi ale . spaţiului. Sediile lor permanente se găsesc pe aşezările lor circulare ce înconjoară zona de înregistrări de pe Uversa. Ei nu lasă niciodată aceste arhive în seama altora; ca indivizi ei pot să lipsească, însă niciodată într-un număr mare. 25:6.4 (282.2) While the advancing recorders stationed on the subordinate spheres of record in the Orvonton universes number trillions upon trillions, those of attained status on Uversa are not quite eight million in number. These senior or graduate recorders are the superuniverse custodians and forwarders of the sponsored records of time and space. Their permanent headquarters are in the circular abodes surrounding the area of records on Uversa. They never leave the custody of these records to others; as individuals they may be absent, but never in large numbers.
25:6.5 (282.3) La fel ca şi supernafimii care au devenit Păstrătorii Arhivelor, corpul Arhivarilor Celeşti are o însărcinare permanentă. Odată ce serafimii şi supernafimii sunt angajaţi în aceste servicii, ei vor rămâne Arhivari Celeşti, respectiv Păstrători de Arhive, până în ziua administrării noi şi modificate a deplinei personalizări a lui Dumnezeu Supremul. 25:6.5 (282.3) Like those supernaphim who have become Custodians of Records, the corps of Celestial Recorders is of permanent assignment. Once seraphim and supernaphim are mustered into these services, they will respectively remain Celestial Recorders and Custodians of Records until the day of the new and modified administration of the full personalization of God the Supreme.
25:6.6 (282.4) Pe Uversa, aceşti Arhivari Celeşti de rag înalt pot arăta arhivele a tot ceea ce a fost de importanţă cosmică în tot Orvontonul de la mult îndepărtatele timpuri ale sosirii Celor Îmbătrâniţi de Zile, în timp ce, pe Insula Eternă, Păstrătorii Arhivelor păzesc arhivele acestei împărăţii care atestă operaţiunile Paradisului încă din vremea personificării Spiritului Infinit. 25:6.6 (282.4) On Uversa these senior Celestial Recorders can show the records of everything of cosmic import in all Orvonton since the far-distant times of the arrival of the Ancients of Days, while on the eternal Isle the Custodians of Records guard the archives of that realm which testify to the transactions of Paradise since the times of the personification of the Infinite Spirit.
7. Însoţitorii Morontiei ^top 7. The Morontia Companions ^top
25:7.1 (282.5) Aceşti copii ai Spiritelor-Mamă ale universurilor locale sunt prietenii şi aliaţii tuturor celor care trăiesc viaţa morontială de înaintare. Ei nu sunt indispensabili adevăratei lucrări de ascender la înălţarea creaturilor şi nici nu înlocuiesc în vreun fel munca păzitorilor serafici care îi însoţesc adesea pe tovarăşii lor muritori pe drumul Paradisului. Însoţitorii Morontiei sunt nişte gazde mărinimoase pentru aceia care tocmai pornesc în lungul urcuş lăuntric. Ei sunt, totodată, organizatori pricepuţi ai timpului liber, şi sunt cu iscusinţă ajutaţi în această muncă de directorii de retrospecţie. 25:7.1 (282.5) These children of the local universe Mother Spirits are the friends and associates of all who live the ascending morontia life. They are not indispensable to an ascender’s real work of creature progression, neither do they in any sense displace the work of the seraphic guardians who often accompany their mortal associates on the Paradise journey. The Morontia Companions are simply gracious hosts to those who are just beginning the long inward ascent. They are also skillful play sponsors and are ably assisted in this work by the reversion directors.
25:7.2 (282.6) Voi aveţi sarcini serioase şi tot mai dificil de îndeplinit pe lumile de instruire morontiale ale Nebadonului, însă vi se vor da întotdeauna perioade regulate de destindere şi de retrospecţie. Pe parcursul întregii călătorii către Paradis, va exista întotdeauna timp pentru jocurile spirituale şi pentru repaus; iar în cariera luminii şi vieţii există întotdeauna timp pentru adorare şi noi împliniri. 25:7.2 (282.6) Though you will have earnest and progressively difficult tasks to perform on the morontia training worlds of Nebadon, you will always be provided with regular seasons of rest and reversion. Throughout the journey to Paradise there will always be time for rest and spirit play; and in the career of light and life there is always time for worship and new achievement.
25:7.3 (282.7) Aceşti Însoţitori ai Morontiei sunt tovarăşi atât de prietenoşi, încât în momentul în care veţi părăsi în cele din urmă faza finală a experienţei morontiale şi vă veţi pregăti pentru a vă lansa în aventura de spirit suprauniversală, veţi regreta sincer că aceste creaturi atât de sociabile nu pot să vă însoţească, însă ele servesc exclusiv în universurile locale. În toate stadiile carierei ascendente, toate personalităţile ce pot fi contactate vor fi prietenoase şi sociabile, însă înainte de a întâlni aceşti Însoţitori ai Paradisului nu veţi fi găsit nici un alt grup la fel de devotat ca prieteni şi tovarăşi. 25:7.3 (282.7) These Morontia Companions are such friendly associates that, when you finally leave the last phase of the morontia experience, as you prepare to embark upon the superuniverse spirit adventure, you will truly regret that these companionable creatures cannot accompany you, but they serve exclusively in the local universes. At every stage of the ascending career all contactable personalities will be friendly and companionable, but not until you meet the Paradise Companions will you find another group so devoted to friendship and companionship.
25:7.4 (283.1) Munca Însoţitorilor Morontiei este mai complet descrisă în expunerile tratând problemele universului vostru local. 25:7.4 (283.1) The work of the Morontia Companions is more fully depicted in those narratives dealing with the affairs of your local universe.
8. Însoţitorii Paradisului ^top 8. The Paradise Companions ^top
25:8.1 (283.2) Însoţitorii Paradisului sunt un grup compozit recrutat din rândurile serafimilor, ale seconafimilor, ale supernafimilor şi ale omniafimilor. Deşi slujirea lor se desfăşoară pe o perioadă pe care voi a-ţi considera-o extrem de lungă, ei nu au un statut permanent. Când misiunea lor s-a încheiat, ei se întorc, de regulă, (însă nu în mod invariabil), la îndatoririle pe care le îndeplineau înainte de a fi chemaţi în slujba Paradisului. 25:8.1 (283.2) The Paradise Companions are a composite or assembled group recruited from the ranks of the seraphim, seconaphim, supernaphim, and omniaphim. Though serving for what you would regard as an extraordinary length of time, they are not of permanent status. When this ministry has been completed, as a rule (but not invariably) they return to those duties they performed when summoned to Paradise service.
25:8.2 (283.3) Membrii oştirii îngereşti sunt numiţi pentru acest serviciu de Spiritele-Mamă ale universurilor locale, de Spiritele Reflexive ale suprauniversurilor şi de Maiestonii din Paradis. Ei sunt convocaţi în Insula centrală şi trimişi ca Însoţitori ai Paradisului de către unul dintre cele Şapte Spirite Maestru. Deşi fără statut permanent în Paradis, acest serviciu temporar întovărăşire în Paradis reprezintă cea mai mare onoare care a fost conferită vreodată spiritelor slujitoare. 25:8.2 (283.3) Members of the angelic hosts are nominated for this service by the local universe Mother Spirits, by the superuniverse Reflective Spirits, and by Majeston of Paradise. They are summoned to the central Isle and are commissioned as Paradise Companions by one of the Seven Master Spirits. Aside from permanent status on Paradise, this temporary service of Paradise companionship is the highest honor ever conferred upon the ministering spirits.
25:8.3 (283.4) Aceşti îngeri aleşi se consacră serviciului de însoţire şi sunt desemnaţi ca asociaţi ai tuturor claselor de fiinţe care se nimeresc singure în Paradis, în principal ai muritorilor ascendenţi, însă şi ai tuturor celorlalţi care sunt singuri pe Insula centrală. Însoţitorii Paradisului nu au nimic special de înfăptuit în numele celor cu care se înfrăţesc; ei sunt doar nişte însoţitori. Aproape toate celelalte fiinţe pe care voi muritorii le veţi întâlni pe parcursul şederii voastre în Paradis - făcând abstracţie de tovarăşii voştri pelerini - vor avea ceva anume de făcut cu voi sau pentru voi; însă aceşti însoţitori sunt puşi doar să fie pe lângă voi şi să comunice cu voi, ca aliaţi de personalitate. Ei sunt ajutaţi în munca lor de mărinimoşii şi strălucitorii Cetăţeni ai Paradisului. 25:8.3 (283.4) These selected angels are dedicated to the service of companionship and are assigned as associates to all classes of beings who may chance to be alone on Paradise, chiefly to the ascendant mortals but also to all others who are alone on the central Isle. Paradise Companions have nothing especial to accomplish in behalf of those with whom they fraternize; they are simply companions. Almost every other being you mortals will encounter during your Paradise sojourn—aside from your fellow pilgrims—will have something definite to do with you or for you; but these companions are assigned only to be with you and to commune with you as personality associates. They are often assisted in their ministry by the gracious and brilliant Paradise Citizens.
25:8.4 (283.5) Muritorii provin din rase care sunt foarte sociale. Creatorii ştiu bine că „nu este bine ca omul să fie singur”, aşa că au grijă să i se asigure tovărăşia, până şi în Paradis. 25:8.4 (283.5) Mortals come from races that are very social. The Creators well know that it is “not good for man to be alone,” and provision is accordingly made for companionship, even on Paradise.
25:8.5 (283.6) Dacă voi, ca ascenderi muritori, a-ţi ajunge în Paradis în tovărăşia însoţitorului sau a asociatului apropiat al carierei voastre pământene, ori dacă păzitorul vostru serafic de destin ar sosi cumva deodată cu voi sau ar fi în aşteptarea voastră, atunci nu vi s-ar mai da un alt însoţitor permanent. Însă, dacă veţi sosi singuri, un însoţitor vă va întâmpina, cu siguranţă, atunci când vă veţi fi trezit pe Insula de Lumină după somnul de pe urmă al timpului. Chiar dacă se ştie că veţi fi însoţiţi de vreun aliat al ascensiunii voastre, se vor desemna totuşi însoţitori temporari care să vă întâmpine pe ţărmurile eterne şi să vă ducă până la locul pregătit pentru primirea voastră şi a asociaţilor voştri. Puteţi fi siguri de primirea caldă atunci când treceţi de experienţa reînvierii în eternitate pe ţărmurile veşnice ale Paradisului. 25:8.5 (283.6) If you, as an ascendant mortal, should reach Paradise in the company of the companion or close associate of your earthly career, or if your seraphic guardian of destiny should chance to arrive with you or were waiting for you, then no permanent companion would be assigned you. But if you arrive alone, a companion will certainly welcome you as you awaken on the Isle of Light from the terminal sleep of time. Even if it is known that you will be accompanied by someone of ascendant association, temporary companions will be designated to welcome you to the eternal shores and to escort you to the reservation made ready for the reception of you and your associates. You may be certain of being warmly welcomed when you experience the resurrection into eternity on the everlasting shores of Paradise.
25:8.6 (283.7) Însoţitorii de primire sunt desemnaţi în cursul zilelor finale ale şederii ascenderilor pe ultimul circuit al Havonei şi ei examinează cu grijă dosarul lor de origine umană şi de ascensiune plină de peripeţii prin lumile spaţiului şi prin cercurile Havonei. Atunci când îi salută pe muritorii timpului, ei sunt deja bine informaţi asupra carierei acestor pelerini ce tocmai sosesc şi se dovedesc numaidecât a fi nişte tovarăşi compătimitori şi care stârnesc interesul. 25:8.6 (283.7) Reception companions are assigned during the terminal days of the ascenders’ sojourn on the last circuit of Havona, and they carefully examine the records of mortal origin and eventful ascent through the worlds of space and the circles of Havona. When they greet the mortals of time, they are already well versed in the careers of these arriving pilgrims and immediately prove to be sympathetic and intriguing companions.
25:8.7 (283.8) Pe durata şederii voastre prefinalitare în Paradis, dacă dintr-un motiv oarecare ar trebui să fiţi temporar separaţi de asociatul vostru - muritor sau serafic - al carierei ascendente, atunci vi s-ar acorda imediat un Însoţitor al Paradisului pentru a vă da sfaturi sau pentru a vă ţine companie. Odată ataşat unui muritor ascendent care stă permanent şi solitar în Paradis, însoţitorul rămâne cu persoana până când aceasta ori este regăsită de asociaţii ei ascendenţi ori este înrolată cum se cuvine în Corpul Finalităţii. 25:8.7 (283.8) During your prefinaliter sojourn on Paradise, if for any reason you should be temporarily separated from your associate of the ascending career—mortal or seraphic—a Paradise Companion would be forthwith assigned for counsel and companionship. When once assigned to an ascendant mortal of solitary residence on Paradise, the companion remains with this person until he either is rejoined by his ascendant associates or is duly mustered into the Corps of the Finality.
25:8.8 (284.1) Însoţitorii Paradisului sunt atribuiţi, în ordinea listei lor de aşteptare, atâta doar că un ascender nu este niciodată dat în sarcina unui însoţitor de natură diferită de tipul său suprauniversal. Dacă un muritor de pe Urantia ar ajunge astăzi în Paradis, i s-ar acorda primul însoţitor ce în aşteptare, care este unul de origine orvontoniană ori, dacă nu, unul de natura celui Şaptelea Spirit Maestru. De aceea, omniafimii nu slujesc pe lângă creaturile ascendente ale celor şapte suprauniversuri. 25:8.8 (284.1) Paradise Companions are assigned in order of waiting except that an ascender is never placed in the charge of a companion whose nature is unlike his superuniverse type. If a Urantia mortal were arriving on Paradise today, there would be assigned to him the first waiting companion either of origin in Orvonton or otherwise of the nature of the Seventh Master Spirit. Hence the omniaphim serve not with the ascendant creatures from the seven superuniverses.
25:8.9 (284.2) Însoţitorii Paradisului fac multe alte servicii: dacă un ascender ar trebui să atingă singur universul central şi dacă pe parcursul traversării Havonei el ar eşua într-una dintre fazele aventurii Deităţii, atunci ar fi retrimis la timpul cuvenit în universul timpului şi s-ar face numaidecât un apel către rezervele Însoţitorilor Paradisului. Un membru al acestui ordin ar fi desemnat să îl urmeze pe pelerinul nevoit a se întoarce, să îl însoţească, să îl reînvigoreze, să îl încurajeze şi să rămână cu el până când acesta revine în universul central pentru a relua ascensiunea Paradisului. 25:8.9 (284.2) Many additional services are performed by the Paradise Companions: If an ascending mortal should reach the central universe alone and, while traversing Havona, should fail in some phase of the Deity adventure, in due course he would be remanded to the universes of time, and forthwith a call would be made to the reserves of the Paradise Companions. One of this order would be assigned to follow the defeated pilgrim, to be with him and to comfort and cheer him, and to remain with him until he returned to the central universe to resume the Paradise ascent.
25:8.10 (284.3) Dacă un pelerin ascendent ar avea o înfrângere în aventura Deităţii pe când traversează Havona în compania unui serafim ascendent, îngerul păzitor al carierei sale muritoare, acesta din urmă ar alege să îl însoţească pe asociatul lui muritor. Aceşti serafimi sunt întotdeauna voluntari şi au permisiunea de a-i însoţi pe camarazii lor muritori atunci când aceştia se întorc în serviciul timpului şi spaţiului. 25:8.10 (284.3) If an ascending pilgrim met defeat in the Deity adventure while traversing Havona in the company of an ascending seraphim, the guardian angel of the mortal career, she would elect to accompany her mortal associate. These seraphim always volunteer and are permitted to accompany their long-time mortal comrades back to the service of time and space.
25:8.11 (284.4) Însă nu tot aşa este pentru doi ascenderi muritori când sunt asociaţi: dacă unul dintre ei ajunge la Dumnezeu, în timp ce celălalt eşuează temporar, individul care a reuşit alege, invariabil, să se întoarcă la creaţiile evolutive cu personalitatea decepţionată, însă nu i se permite acest lucru. În loc de aceasta, este lansat un apel rezervelor Însoţitorilor Paradisului, şi unul dintre voluntari este ales pentru a-l însoţi pe pelerinul decepţionat. În acest timp, un Cetăţean al Paradisului voluntar devine asociat al muritorului care a reuşit. Acesta din urmă rămâne pe Insula centrală aşteptând ca asociatul său, mai puţin norocos, să revină din Havona şi, între timp, el predă în anumite şcoli ale Paradisului, prezentând istoria aventuroasă a ascensiunii evolutive 25:8.11 (284.4) But not so with two closely associated mortal ascenders: If one attains God while the other temporarily fails, the successful individual invariably chooses to go back to the evolutionary creations with the disappointed personality, but this is not permitted. Instead, a call is made to the reserves of the Paradise Companions, and one of the volunteers is selected to accompany the disappointed pilgrim. A volunteer Paradise Citizen then becomes associated with the successful mortal, who tarries on the central Isle awaiting the Havona return of the defeated comrade and in the meantime teaches in certain Paradise schools, presenting the adventurous story of the evolutionary ascent.
25:8.12 (284.5) [Prezentat de un Înălţat în Autoritate originar pe Uversa.] 25:8.12 (284.5) [Sponsored by One High in Authority from Uversa.]