Capitolul 23 Paper 23
Mesagerii solitari The Solitary Messengers
23:0.1 (256.1) MESAGERII Solitari formează legiunea personală şi universală a Creatorului Comun; ei sunt primul şi cel mai vechi ordin al Personalităţilor Superioare ale Spiritului Infinit. Ei reprezintă acţiunea creatoare iniţială a Spiritului Infinit, lucrând solitar pentru a aduce la existenţă spirite personale solitare. Nici Tatăl, nici Fiul, nu au participat direct la această prodigioasă spiritualizare. 23:0.1 (256.1) SOLITARY Messengers are the personal and universal corps of the Conjoint Creator; they are the first and senior order of the Higher Personalities of the Infinite Spirit. They represent the initial creative action of the Infinite Spirit in solitary function for the purpose of bringing into existence solitary personality spirits. Neither the Father nor the Son directly participated in this stupendous spiritualization.
23:0.2 (256.2) Aceşti mesageri spirituali au fost personalizaţi într-un singur episod creativ, iar numărul lor este staţionar. Cu toate că una dintre aceste fiinţe extraordinare este asociată cu mine în prezenta misiune, nu ştiu câte personalităţi ale acestui ordin există în universul universurilor. Ştiu doar, din timp în timp, câţi sunt înscrişi în registrele noastre ca funcţionând în momentul respectiv, în jurisdicţia suprauniversului nostru. Conform acestui ultim raport de pe Uversa, observ că existau aproape 7.690 de miliarde de Mesageri Solitari operând în interiorul frontierelor Orvontonului, şi presupun că această cifră este considerabil inferioară unei şeptimi din numărul lor total. 23:0.2 (256.2) These spirit messengers were personalized in a single creative episode, and their number is stationary. Although I have one of these extraordinary beings associated with me on this present mission, I do not know how many such personalities exist in the universe of universes. I only know, from time to time, how many are of registry-record as functioning for the time being within the jurisdiction of our superuniverse. From the last Uversa report I observe that there were almost 7,690 trillion Solitary Messengers then operating within the boundaries of Orvonton; and I conjecture that this is considerably less than one seventh of their total number.
1. Natura şi originea Mesagerilor Solitari ^top 1. Nature and Origin of Solitary Messengers ^top
23:1.1 (256.3) Imediat după creaţia celor Şapte Spirite ale Circuitelor Havonei, Spiritul Infinit a adus la existenţă vastul corp al Mesagerilor Solitari. Nici o parte a creaţiei universale nu este preexistentă Mesagerilor Solitari, mai puţin Paradisul şi circuitele Havonei; ei au operat în marele univers aproape din eternitate. Ei sunt fundamentali pentru tehnica divină a Spiritului Infinit care încearcă să se reveleze pe sine imenselor creaţii ale timpului şi spaţiului şi să ia un contact personal cu ele. 23:1.1 (256.3) Immediately following the creation of the Seven Spirits of the Havona Circuits the Infinite Spirit brought into being the vast corps of Solitary Messengers. There is no part of the universal creation which is pre-existent to the Solitary Messengers except Paradise and the Havona circuits; they have functioned throughout the grand universe from near eternity. They are fundamental to the divine technique of the Infinite Spirit for self-revelation to, and personal contact with, the far-flung creations of time and space.
23:1.2 (256.4) Cu toate că aceşti mesageri există din timpuri apropiate de eternitate, ei au cu toţii conştiinţa unui început al individualităţii. Ei sunt conştienţi de timp, deoarece sunt primii dintre creaţiile Spiritului Infinit care posedă această conştiinţă a timpului. Ei sunt primii născuţi din creaturile Spiritului Infinit care au fost personalizate în timp şi spiritualizate în spaţiu. 23:1.2 (256.4) Notwithstanding that these messengers are existent from the near times of eternity, they are all aware of a beginning of selfhood. They are conscious of time, being the first of the creation of the Infinite Spirit to possess such a time consciousness. They are the first-born creatures of the Infinite Spirit to be personalized in time and spiritualized in space.
23:1.3 (256.5) Aceste spirite solitare provin de la începuturile timpurilor, ca fiinţe spirituale desăvârşite şi perfect înzestrate. Ele sunt toate egale, nu există nici clase nici subdiviziuni fondate pe variante personale. Clasificarea lor este în întregime bazată pe tipul de muncă pentru care sunt desemnaţi din vreme în vreme. 23:1.3 (256.5) These solitary spirits came forth in the dawn of time as full-fledged and perfectly endowed spirit beings. They are all equal, and there are no classes or subdivisions founded on personal variation. Their classifications are based wholly on the type of work to which they are assigned from time to time.
23:1.4 (256.6) Muritorii debutează ca fiinţe aproape materiale pe lumi ale spaţiului şi se ridică lăuntric către Marile Centre; aceste spirite solitare debutează în centrul tuturor lucrurilor şi aspiră profund la primirea de sarcini în creaţiile îndepărtate, mergând până la lumile individuale ale universurilor locale cele mai din afară, şi chiar dincolo de ele. 23:1.4 (256.6) Mortals start out as well-nigh material beings on the worlds of space and ascend inward towards the Great Centers; these solitary spirits start out at the center of all things and crave assignment to the remote creations, even to the individual worlds of the outermost local universes and even on beyond.
23:1.5 (256.7) Cu toate că sunt numiţi Mesageri Solitari, ei nu suferă din cauza solitudinii lor, deoarece le place cu adevărat să lucreze singuri. Sunt singurele fiinţe din întreaga creaţie care pot să se bucure de o existenţă solitară şi care se bucură de ea într-adevăr, cu toate că le place, de asemenea, să se asocieze cu câteva, dar foarte puţine, ordine de inteligenţă universale cu care pot fraterniza. 23:1.5 (256.7) Though denominated Solitary Messengers, they are not lonesome spirits, for they truly like to work alone. They are the only beings in all creation who can and do enjoy a solitary existence, albeit they equally enjoy association with the very few orders of universe intelligence with whom they can fraternize.
23:1.6 (257.1) Mesagerii Solitari nu sunt izolaţi în serviciul lor; ei sunt constant în contact cu bogăţiile intelectului din întreaga creaţie, deoarece sunt capabili să „se branşeze” pe toate teledifuziunile domeniilor sejurului lor. Ei pot de asemenea intercomunica cu membrii propriului lor grup imediat, fiinţe făcând acelaşi gen de muncă ca şi ele în acelaşi supraunivers. Ei ar putea comunica cu alţi Mesageri Solitari, însă au primit de la consiliul Celor Şapte Spirite Maestru ordinul de a nu o face, şi ei sunt un grup loial; nu vor încălca acest ordin. Nu există nici un exemplu ca vreun Mesager Solitar să se fi poticnit în întuneric. 23:1.6 (257.1) Solitary Messengers are not isolated in their service; they are constantly in touch with the wealth of the intellect of all creation as they are capable of “listening in” on all the broadcasts of the realms of their sojourn. They can also intercommunicate with members of their own immediate corps, those beings doing the same kind of work in the same superuniverse. They could communicate with others of their number, but they have been directed by the council of the Seven Master Spirits not to do so, and they are a loyal group; they do not disobey or default. There is no record that a Solitary Messenger ever stumbled into darkness.
23:1.7 (257.2) Mesagerii Solitari, la fel ca şi Directorii de Putere ai Universului, figurează printre rarele tipuri de fiinţe care activează în toate domeniile, fiind lipsite de riscul de a fi arestate sau deţinute de tribunalele timpului şi spaţiului. Ei nu ar putea fi citaţi să apară în faţa altor persoane decât Cele Şapte Spirite Maestru, însă în toate analele universului principal nu s-a menţionat niciodată că acest consiliu al Paradisului ar fi fost chemat să judece cazul unui Mesager Solitar. 23:1.7 (257.2) The Solitary Messengers, like the Universe Power Directors, are among the very few types of beings operating throughout the realms who are exempt from apprehension or detention by the tribunals of time and space. They could be cited to appear before no one except the Seven Master Spirits, but not in all the annals of the master universe has this Paradise council ever been called upon to adjudicate the case of a Solitary Messenger.
23:1.8 (257.3) Aceşti mesageri care se trimit singuri sunt un grup de fiinţe create demne de încredere, independente, înzestrate cu aptitudini variate, profund spirituale şi compătimitoare, care derivă din a Treia Sursă-Centru; ei acţionează prin autoritatea Spiritului Infinit care locuieşte pe Insula centrală a Paradisului, aşa cum este ea personalizată pe lumile sediu ale universurilor locale. Ei participă constant la circuitul direct care emană din Spiritul Infinit chiar şi atunci când activează în creaţiile locale sub influenţa imediată a Spiritelor-Mamă ale universurilor locale. 23:1.8 (257.3) These messengers of solitary assignment are a dependable, self-reliant, versatile, thoroughly spiritual, and broadly sympathetic group of created beings derived from the Third Source and Center; they operate by the authority of the Infinite Spirit resident on the central Isle of Paradise and as personalized on the headquarters spheres of the local universes. They are constant partakers of the direct circuit emanating from the Infinite Spirit, even when they function in the local creations under the immediate influence of the local universe Mother Spirits.
23:1.9 (257.4) Există un motiv tehnic pentru care Mesagerii Solitari trebuie să călătorească şi să lucreze singuri. Pe parcursul a scurte perioade, şi atunci când sunt staţionari, ei pot colabora cu un grup, însă această încorporare îi privează radical de susţinerea şi de orientarea circuitului lor din Paradis; ei sunt atunci în întregime izolaţi. Atunci când se găsesc în tranzit sau activează în circuitele spaţiului şi în curenţii timpului, dacă unul dintre ei se găseşte în vecinătatea imediată a unuia sau mai multora Mesageri Solitari contactul cu forţele circulante superioare este imediat întrerupt. În limbajul simbolurilor voastre, voi spuneţi că sunt toţi „scurcircuitaţi”. De aceea, ei posedă în mod inerent o putere de avertizare automată, un semnal de alarmă care acţionează infailibil pentru a-i preveni de orice risc de coliziune şi pentru a-i menţine la o distanţă suficientă pentru a nu exista o interferenţă cu propria lor funcţionare efectivă. Ei posedă astfel puteri inerente şi automate care detectează şi indică apropierea spiritelor inspirate ale Trinităţii şi a Ajustorilor Gândirii divini. 23:1.9 (257.4) There is a technical reason why these Solitary Messengers must travel and work alone. For short periods and when stationary, they can collaborate in a group, but when thus ensembled, they are altogether cut off from the sustenance and direction of their Paradise circuit; they are wholly isolated. When in transit, or when operating in the circuits of space and the currents of time, if two or more of this order are in close proximity, both or all are thrown out of liaison with the higher circulating forces. They are “short circuited” as you might describe it in illustrative symbols. Therefore they have inherent within them a power of automatic alarm, a warning signal, which unerringly operates to apprise them of approaching conflicts and unfailingly keeps them sufficiently separated as not to interfere with their proper and effective functioning. They also possess inherent and automatic powers which detect and indicate the proximity of both the Inspired Trinity Spirits and the divine Thought Adjusters.
23:1.10 (257.5) Aceşti Mesageri Solitari nu au puterea de a îşi extinde sau de a-şi reproduce propria lor personalitate, însă nu există practic nici o muncă în universuri la care ei să nu poată participa, aducând o contribuţie esenţială şi sigură. Ei sunt în special marii salvatori ai timpului pentru administratorii problemelor universului; şi ei ne asistă toţi, de la cel mai nobil până la cel mai umil. 23:1.10 (257.5) These messengers possess no power of personality extension or reproduction, but there is practically no work of the universes in which they cannot engage, and to which they cannot contribute something essential and helpful. Especially are they the great timesavers for those who are concerned in the administration of universe affairs; and they assist us all, from the highest to the lowest.
2. Desemnările de Mesageri Solitari ^top 2. Assignments of Solitary Messengers ^top
23:2.1 (257.6) Mesagerii Solitari nu sunt ataşaţi în permanenţă nici indivizilor nici grupurilor de personalităţi celeste. Misiunile lor le sunt întotdeauna precizate, iar pe parcursul acestui serviciu ei lucrează sub supravegherea imediată a celor care dirijează domeniile care li se încredinţează. Între ei, nu au nici organizaţie, nici guvern de nici un fel; ei sunt Mesageri Solitari. 23:2.1 (257.6) Solitary Messengers are not permanently attached to any individual or group of celestial personalities. They are on duty, always by assignment, and during such service they work under the immediate supervision of those who direct the realms of their attachment. Among themselves they have neither organization nor government of any kind; they are Solitary Messengers.
23:2.2 (258.1) Mesageri Solitari sunt afectaţi de Spiritul Infinit următoarelor şapte diviziuni de serviciu: 23:2.2 (258.1) Solitary Messengers are assigned by the Infinite Spirit to the following seven divisions of service:
23:2.3 (258.2) 1. Mesageri ai Trinităţii Paradisului. 23:2.3 (258.2) 1. Messengers of the Paradise Trinity.
23:2.4 (258.3) 2. Mesageri ai Circuitelor Havonei. 23:2.4 (258.3) 2. Messengers of the Havona Circuits.
23:2.5 (258.4) 3. Mesageri ai suprauniversurilor. 23:2.5 (258.4) 3. Messengers of the Superuniverses.
23:2.6 (258.5) 4. Mesageri ai Universurilor Locale. 23:2.6 (258.5) 4. Messengers of the Local Universes.
23:2.7 (258.6) 5. Exploratori de Desemnare Nedirecţionată. 23:2.7 (258.6) 5. Explorers of Undirected Assignment.
23:2.8 (258.7) 6. Ambasadori şi Emisari de Misiune Specială. 23:2.8 (258.7) 6. Ambassadors and Emissaries of Special Assignment.
23:2.9 (258.8) 7. Revelatori ai Adevărului. 23:2.9 (258.8) 7. Revelators of Truth.
23:2.10 (258.9) Sub toate raporturile, aceşti mesageri solitari sunt interschimbabili între un tip de serviciu şi un altul; astfel de transferuri au loc constant. Nu există ordine separate de Mesageri Spirituali; ei sunt spiritual asemănători şi egali din toate punctele de vedere. Cu toate că sunt în general desemnaţi de numărul lor, ei sunt cunoscuţi de Spiritul Infinit sub nume personale. Celelalte fiinţe îi cunosc pe nume sau după numărul ce desemnează afectarea lor curentă. 23:2.10 (258.9) These spirit messengers are in every sense interchangeable from one type of service to another; such transfers are constantly taking place. There are no separate orders of Solitary Messengers; they are spiritually alike and in every sense equal. While they are generally designated by number, they are known to the Infinite Spirit by personal names. They are known to the rest of us by the name or number designative of their current assignment.
23:2.11 (258.10) 1. Mesagerii Trinităţii Paradisului. Nu am permisiunea de a revela multe lucruri asupra muncii de grup a mesagerilor afectaţi Trinităţii. Ei sunt slujitorii secreţi de încredere ai Deităţilor. Când sunt trimişi cu mesaje speciale implicând politica nerevelată şi conduita viitoare a Zeilor, noi nu cunoaştem nici un caz în care ei să fi divulgat vreun secret sau să fi trădat încrederea pusă în ordinul lor. Şi toate acestea sunt spuse aici nu pentru a lăuda perfecţiunea lor, ci mai degrabă pentru a scoate la iveală faptul că Deităţile pot să creeze şi chiar creează fiinţe perfecte. 23:2.11 (258.10) 1. Messengers of the Paradise Trinity. I am not permitted to reveal much of the work of the group of messengers assigned to the Trinity. They are the trusted and secret servants of the Deities, and when intrusted with special messages which involve the unrevealed policies and future conduct of the Gods, they have never been known to divulge a secret or betray the confidence reposed in their order. And all this is related in this connection, not to appear boastful of their perfection, but rather to point out that the Deities can and do create perfect beings.
23:2.12 (258.11) Confuzia şi zbuciumul Urantiei nu semnifică faptul că Şefilor Paradisului le lipseşte interesul sau abilitatea în rezolvarea problemelor în mod diferit. Creatorii posedă deplina putere de a face din Urantia un adevărat paradis, însă un astfel de Eden nu ar contribui la dezvoltarea unor caractere viguroase, nobile şi experimentate, pe care Zeii le călesc cu atât de multă siguranţă pe lumea voastră între nicovala necesităţii şi ciocanul neliniştii. Temerile şi tristeţile voastre, încercările şi dezamăgirile voastre fac la fel de mult parte din planul divin de pe sfera voastră, ca perfecţiunea cea mai înaltă şi adaptarea infinită a tuturor lucrurilor la scopul lor suprem pe lumile universului central şi perfect. 23:2.12 (258.11) The confusion and turmoil of Urantia do not signify that the Paradise Rulers lack either interest or ability to manage affairs differently. The Creators are possessed of full power to make Urantia a veritable paradise, but such an Eden would not contribute to the development of those strong, noble, and experienced characters which the Gods are so surely forging out on your world between the anvils of necessity and the hammers of anguish. Your anxieties and sorrows, your trials and disappointments, are just as much a part of the divine plan on your sphere as are the exquisite perfection and infinite adaptation of all things to their supreme purpose on the worlds of the central and perfect universe.
23:2.13 (258.12) 2. Mesageri ai Circuitelor Havonei. Pe tot parcursul carierei voastre ascendente veţi fi capabili să detectaţi vag, dar tot mai bine, prezenţa Mesagerilor Solitari; cu toate acestea, numai înainte de a fi atins Havona îi veţi recunoaşte negreşit. Primii dintre aceşti mesageri pe care îi veţi vedea faţă în faţă vor fi aceia ai circuitelor Havonei. 23:2.13 (258.12) 2. Messengers of the Havona Circuits. Throughout the ascendant career you will be vaguely, but increasingly, able to detect the presence of the Solitary Messengers, but not until you reach Havona will you recognize them unmistakably. The first of the messengers you will see face to face will be those of the Havona circuits.
23:2.14 (258.13) Mesagerii Solitari se bucură de relaţii speciale cu nativii lumilor Havonei. Aceşti mesageri, care sunt atât de handicapaţi funcţional când sunt asociaţi unul cu altul, pot fi în comuniune foarte strânsă şi personală cu nativii Havonei şi ei sunt efectiv. Însă este cu totul imposibil să comunicăm minţii umane satisfacţia supremă care rezultă din contactul între mintea acestor fiinţe divin perfecte şi spiritul acestor personalităţi aproape transcendente. 23:2.14 (258.13) Solitary Messengers enjoy special relations with the natives of the Havona worlds. These messengers, who are so functionally handicapped when associating with one another, can and do have a very close and personal communion with the Havona natives. But it is quite impossible to convey to human minds the supreme satisfactions consequent upon the contact of the minds of these divinely perfect beings with the spirits of such near-transcendent personalities.
23:2.15 (259.1) 3. Mesageri ai suprauniversurilor. Cei Îmbătrâniţi de Zile, aceste personalităţi originare ale Trinităţii care prezidează destinele celor şapte suprauniversuri, aceste trio-uri de putere divină şi de înţelepciune administrativă, sunt însoţiţi din abundenţă de Mesageri Solitari. Numai prin acest ordin de mesageri şefii triunici ai unui supraunivers pot comunica direct şi personal cu şefii unui alt univers. Mesagerii Solitari sunt sigurul tip de inteligenţe spirituale, cu excepţia Spiritelor Inspirate ale Trinităţii, care să poată fi trimis direct de la un sediu al unui supraunivers la un altul. Toate celelalte personalităţi sunt nevoite să treacă prin Havona şi prin lumile administrative ale Spiritelor Maestru pentru a face astfel de deplasări. 23:2.15 (259.1) 3. Messengers of the Superuniverses. The Ancients of Days, those personalities of Trinity origin who preside over the destinies of the seven superuniverses, those trios of divine power and administrative wisdom, are bountifully supplied with Solitary Messengers. It is only through this order of messengers that the triune rulers of one superuniverse can directly and personally communicate with the rulers of another. Solitary Messengers are the only available type of spirit intelligence—aside, possibly, from the Inspired Trinity Spirits—that can be dispatched from the headquarters of one superuniverse directly to the headquarters of another. All other personalities must make such excursions by way of Havona and the executive worlds of the Master Spirits.
23:2.16 (259.2) Există anumite tipuri de informaţii care nu pot fi obţinute nici de Mesagerii Gravitaţiei, nici prin reflexivitate, nici prin teledifuziune. Şi când Cei Îmbătrâniţi de Zile vor să cunoască cu toată certitudinea aceste lucruri, ei trebuie să trimită un Mesager Solitar la sursa de cunoaştere. Cu mult timp în urmă de prezenţa vieţii pe Urantia, Mesagerul Solitar asociat acum cu mine a fost însărcinat cu o misiune în afară de Uversa, în universul central - el a fost absent de pe listele de apel de pe Orvonton aproape un milion de ani, însă a revenit la timpul cuvenit şi cu informaţiile dorite. 23:2.16 (259.2) There are some kinds of information which cannot be obtained either by Gravity Messengers, reflectivity, or broadcast. And when the Ancients of Days would certainly know these things, they must dispatch a Solitary Messenger to the source of knowledge. Long before the presence of life on Urantia the messenger now associated with me was assigned on a mission out of Uversa to the central universe—was absent from the roll calls of Orvonton for almost a million years but returned in due time with the desired information.
23:2.17 (259.3) Nu există limitări care să se impună serviciului Mesagerilor Solitari în suprauniversuri; ei pot opera ca executori ai înaltelor tribunale sau pot strânge informaţii pentru binele tărâmului. Între toate supracreaţiile, cel mai mult le place să slujească pe Orvonton, căci aici nevoile sunt cele mai presante şi prilejurile de a face eforturi eroice sunt mult înmulţite. Pe tărâmurile în care necesităţile sunt cele mai mari, ne bucurăm toţi de satisfacţia unei activităţi cât mai complete. 23:2.17 (259.3) There is no limitation upon the service of Solitary Messengers in the superuniverses; they may function as executioners of the high tribunals or as intelligence gatherers for the good of the realm. Of all the supercreations they most delight to serve in Orvonton because here the need is greatest and the opportunities for heroic effort are greatly multiplied. In the more needy realms we all enjoy the satisfaction of a more replete function.
23:2.18 (259.4) 4. Mesageri ai Universurilor Locale. În serviciile unui univers local, nu există limite la funcţiunile Mesagerilor Solitari. Ei sunt fidelii revelatori ai motivaţiilor şi ai intenţiilor Spiritului-Mamă al universului local, cu toate că ei sunt sub deplina jurisdicţie a Fiului Maestru domnitor. Şi acest lucru este adevărat pentru toţi mesagerii care activează într-un univers local, fie că ei călătoresc plecând direct din cartierul general al universului, fie că acţionează temporar în legătură cu Părinţii Constelaţiilor, Suveranii Sistemelor sau Prinţii Planetari. Înainte de concentrarea tuturor puterilor în mâinile unui Fiu Creator în epoca revelării sale ca şef suveran al universului său, mesagerii universurilor locale activează sub îndrumarea generală a Îmbătrâniţilor de Zile şi sunt imediat responsabili în faţa reprezentantului lor rezident, Uniunea de Zile. 23:2.18 (259.4) 4. Messengers of the Local Universes. In the services of a local universe there is no limit upon the functioning of the Solitary Messengers. They are the faithful revealers of the motives and intent of the local universe Mother Spirit, although they are under the full jurisdiction of the reigning Master Son. And this is true of all messengers operating in a local universe, whether they are traveling out directly from universe headquarters, or whether they are acting temporarily in liaison with Constellation Fathers, System Sovereigns, or Planetary Princes. Before the concentration of all power in the hands of a Creator Son at the time of his elevation as sovereign ruler of his universe, these messengers of the local universes function under the general direction of the Ancients of Days and are immediately responsible to their resident representative, the Union of Days.
23:2.19 (259.5) 5. Exploratori de Desemnare Nedirecţionată. Atunci când corpul de rezervă al corpului Mesagerilor Solitari are recruţi în număr prea mare, este emis un apel pentru exploratori voluntari prin unul dintre cei Şapte Directori Supremi de Putere; voluntarii nu lipsesc niciodată, deoarece mesagerii adoră să fie trimişi ca exploratori liberi şi nelimitaţi pentru a încerca emoţia vie de a descoperi embrionii de organizare ai unor lumi şi universuri noi. 23:2.19 (259.5) 5. Explorers of Undirected Assignment. When the reserve corps of the Solitary Messengers is overrecruited, there issues from one of the Seven Supreme Power Directors a call for exploration volunteers; and there is never a lack of volunteers, for they delight to be dispatched as free and untrammeled explorers, to experience the thrill of finding the organizing nucleuses of new worlds and universes.
23:2.20 (259.6) Ei se duc să examineze indiciile oferite de contemplatorii de spaţiu ai tărâmurilor. Deităţile Paradisului cunosc indubitabil existenţa acestor sisteme energetice spaţiale încă nedescoperite, însă nu divulgă niciodată astfel de informaţii. Dacă Mesagerii Solitari nu ar explora şi nu ar repera aceste centre energetice în curs de organizare, aceste fenomene ar rămâne mult timp fără să fie remarcate chiar şi de inteligenţele tărâmurilor adiacente. În calitate de clasă, Mesagerii Solitari sunt extrem de sensibili la gravitaţie; în consecinţă, ei pot uneori detecta prezenţa probabilă a foarte mici planete întunecate, chiar lumile care sunt cele mai adaptate pentru a experimenta viaţa. 23:2.20 (259.6) They go forth to investigate the clues furnished by the space contemplators of the realms. Undoubtedly the Paradise Deities know of the existence of these undiscovered energy systems of space, but they never divulge such information. If the Solitary Messengers did not explore and chart these newly organizing energy centers, such phenomena would long remain unnoticed even by the intelligences of adjacent realms. Solitary Messengers, as a class, are highly sensitive to gravity; accordingly they can sometimes detect the probable presence of very small dark planets, the very worlds which are best adapted to life experiments.
23:2.21 (260.1) Aceşti mesageri exploratori de desemnare ndirecţionată patrulează prin universul principal. Ei sunt mereu plecaţi în expediţii de cercetare în regiunile neexplorate ale întregului spaţiu exterior. O foarte mare parte a informaţiilor pe care le deţinem asupra problemelor domeniilor spaţiului exterior este datorată explorărilor Mesagerilor Solitari, deoarece ei lucrează şi studiază adesea cu astronomii celeşti. 23:2.21 (260.1) These messenger-explorers of undirected assignment patrol the master universe. They are constantly out on exploring expeditions to the uncharted regions of all outer space. Very much of the information which we possess of transactions in the realms of outer space, we owe to the explorations of the Solitary Messengers as they often work and study with the celestial astronomers.
23:2.22 (260.2) 6. Ambasadorii şi Emisarii de Misiune Specială. Universurile locale situate în interiorul unui acelaşi supraunivers obişnuiesc să facă schimb de ambasadori aleşi dintre nativii ordinelor lor de filiaţie. Cu toate acestea, pentru a evita întârzierile li se cere adesea Mesagerilor Solitari să meargă, în calitate de ambasadori, de la o creaţie locală la alta pentru a reprezenta şi a interpreta un tărâm pe lângă altul. De exemplu, atunci când un nou este descoperit un nou tărâm locuit, el se poate găsi atât de departe în spaţiu încât ar fi necesar foarte mult timp ca un ambasador înserafimat să poată atinge acest univers îndepărtat. O fiinţă înserafimată nu are posibilitatea de a depăşii viteza de 899.370 de kilometri urantieni pe secundă din timpul vostru. Stelele masive, curenţii încrucişaţi şi ocolurile, precum şi tangentele de atracţie vor tinde toate să micşoreze această viteză, astfel încât pe parcursul unei lungi călătorii media sa se va stabili în jurul cifrei de 899.370 kilometri pe secundă. 23:2.22 (260.2) 6. Ambassadors and Emissaries of Special Assignment. Local universes situated within the same superuniverse customarily exchange ambassadors selected from their native orders of sonship. But to avoid delay, Solitary Messengers are frequently asked to go as ambassadors from one local creation to another, to represent and interpret one realm to another. For example: When a newly inhabited realm is discovered, it may prove to be so remote in space that a long time will pass before an enseraphimed ambassador can reach this far-distant universe. An enseraphimed being cannot possibly exceed the velocity of 558,840 Urantia miles in one second of your time. Massive stars, crosscurrents, and detours, as well as attraction tangents, will all tend to retard such speed so that on a long journey the velocity will average about 550,000 miles per second.
23:2.23 (260.3) Atunci când se constată că vor fi necesari sute de ani unui ambasador nativ pentru a atinge un univers local foarte îndepărtat, cerem adesea unui Mesager Solitar să se ducă imediat pentru a activa ca ambasador interimar. Mesagerii Solitari pot pleca cu un foarte scurt preaviz, nu independent de timp şi de spaţiu, cum fac Mesagerii Gravitaţiei, însă cam tot aşa. Ei servesc şi în alte împrejurări ca emisari în misiune specială. 23:2.23 (260.3) When it develops that it will require hundreds of years for a native ambassador to reach a far-distant local universe, a Solitary Messenger is often asked to proceed there immediately to act as ambassador ad interim. Solitary Messengers can go in very short order, not independently of time and space as do the Gravity Messengers, but nearly so. They also serve in other circumstances as emissaries of special assignment.
23:2.24 (260.4) 7. Revelatori ai Adevărului. Mesagerii Solitari consideră misiunea de a revela adevărul ca cea mai înaltă datorie a ordinului lor. Şi ei acţionează din timp în timp în această calitate, de la suprauniversuri până la planetele individuale ale spaţiului. Ei sunt frecvent ataşaţi unor comisii însărcinate să lărgească revelaţia adevărului lumilor şi sistemelor. 23:2.24 (260.4) 7. Revelators of Truth. The Solitary Messengers regard the assignment to reveal truth as the highest trust of their order. And they function ever and anon in this capacity, from the superuniverses to the individual planets of space. They are frequently attached to commissions which are sent to enlarge the revelation of truth to the worlds and systems.
3. Serviciul Mesagerilor Solitari în timp şi spaţiu ^top 3. Time and Space Services of Solitary Messengers ^top
23:3.1 (260.5) Mesagerii Solitari sunt tipul cel mai elevat de personalităţi perfecte, de încredere, disponibile în toate domeniile, pentru a transmite rapid mesaje importante şi urgente pentru care ar fi contraindicat să se utilizeze serviciul de teledifuziune sau mecanismul de reflexivitate. Ei servesc într-o nesfârşită varietate de misiuni, venind în ajutorul fiinţelor materiale şi spirituale ale tărâmurilor, în special atunci când este implicat elementul timp. Dintre toate ordinele ataşate serviciilor domeniilor suprauniversale, ei sunt fiinţele personalizate cele mai înalte şi cele mai înzestrate, şi care sunt, totodată, atât de aproape de a sfida timpul şi spaţiul. 23:3.1 (260.5) The Solitary Messengers are the highest type of perfect and confidential personality available in all realms for the quick transmission of important and urgent messages when it is inexpedient to utilize either the broadcast service or the reflectivity mechanism. They serve in an endless variety of assignments, helping out the spiritual and material beings of the realms, particularly where the element of time is involved. Of all orders assigned to the services of the superuniverse domains, they are the highest and most versatile personalized beings who can come so near to defying time and space.
23:3.2 (260.6) Universul este bine înzestrat cu spirite care utilizează gravitaţia în scopul deplasării; ele pot merge oriunde şi oricând - instantaneu - însă nu sunt persoane. Anumiţi traversatori ai gravitaţiei, alţii, sunt fiinţe personale, de exemplu Mesagerii de Gravitaţie şi Arhiviştii Transcendenţi, însă ei nu sunt la dispoziţia administratorilor suprauniversurilor şi ai universurilor locale. Lumile sunt pline de îngeri, de oameni, precum şi de alte fiinţe înalt personale, însă acestea sunt handicapate de timp şi de spaţiu. Limita de viteză pentru cea mai mare parte a fiinţelor neînserafimate este de 299.790 kilometri de-ai lumii voastre pe secundă a timpului vostru. Creaturile mediene, precum şi anumite alte fiinţe, pot atinge şi ating adesea o viteză dublă, de 599.850 kilometri pe secundă, în timp ce serafimii şi alte ordine pot traversa spaţiul cu o viteză triplă, de aproximativ 899.370 de kilometri pe secundă. 23:3.2 (260.6) The universe is well supplied with spirits who utilize gravity for purposes of transit; they can go anywhere any time—instanter—but they are not persons. Certain other gravity traversers are personal beings, such as Gravity Messengers and Transcendental Recorders, but they are not available to the super- and the local universe administrators. The worlds teem with angels and men and other highly personal beings, but they are handicapped by time and space: The limit of velocity for most nonenseraphimed beings is 186,280 miles of your world per second of your time; the midway creatures and certain others can, often do, attain double velocity—372,560 miles per second—while the seraphim and others can traverse space at triple velocity, about 558,840 miles per second. There are, however, no transit or messenger personalities who function between the instantaneous velocities of the gravity traversers and the comparatively slow speeds of the seraphim, except the Solitary Messengers.
23:3.3 (261.1) Cu toate acestea, în afara Mesagerilor Solitari, nu există personalităţi purtătoare de mesaje sau care să efectueze tranzituri la viteze intermediare între deplasările instantanee ale traversatorilor gravitaţiei şi vitezele relativ lente ale serafimilor. De aceea, Mesagerii Solitari sunt în general folosiţi pentru mesaje şi servicii în situaţii în care personalitatea este esenţială pentru reuşita misiunii şi în care se doreşte să se evite pierderile de timp care ar fi ocazionate de trimiterea oricărui alt tip rapid disponibil de mesageri personali. Ei sunt singurele fiinţe bine personalizate care pot să se sincronizeze cu curenţii universali conjugaţi ai marelui univers. Viteza lor în traversarea spaţiului este variabilă, şi depinde de o mare diversitate de influenţe interferente, însă arhivele indică faptul că, în călătoria de îndeplinire a acestei misiuni, mesagerul meu însoţitor s-a deplasat cu 1.354.169.220.000 kilometri pe secunda timpului vostru. 23:3.3 (261.1) Solitary Messengers are, therefore, generally used for dispatch and service in those situations where personality is essential to the achievement of the assignment, and where it is desired to avoid the loss of time which would be occasioned by the sending of any other readily available type of personal messenger. They are the only definitely personalized beings who can synchronize with the combined universal currents of the grand universe. Their velocity in traversing space is variable, depending on a great variety of interfering influences, but the record shows that on the journey to fulfill this mission my associate messenger proceeded at the rate of 841,621,642,000 of your miles per second of your time.
23:3.4 (261.2) Sunt pe deplin incapabil să explic minţii de tip material cum un spirit poate fi o adevărată persoană, traversând în acelaşi timp spaţiul cu o viteză atât de colosală. Însă aceşti Mesageri Solitari înşişi vin efectiv pe Urantia şi pleacă la aceste viteze de neînţeles. Într-adevăr, dacă nu ar fi aşa, întreaga economie a administraţiei universale ar fi în mare parte lipsită de elementul ei personal. 23:3.4 (261.2) It is wholly beyond my ability to explain to the material type of mind how a spirit can be a real person and at the same time traverse space at such tremendous velocities. But these very Solitary Messengers actually come to, and go from, Urantia at these incomprehensible speeds; indeed, the whole economy of universal administration would be largely deprived of its personal element were this not a fact.
23:3.5 (261.3) Mesagerii Solitari sunt apţi să servească în calitate de linii de comunicare de intervenţie în toate regiunile îndepărtate ale spaţiului, ale unor tărâmuri neincluse în circuitele stabilite ale marelui univers. Se dovedeşte că un mesager funcţionând astfel poate transmite un mesaj sau trimite un impuls prin spaţiu unui tovarăş mesager îndepărtat la o sută de ani-lumină, după cum estimează distanţele stelare astronomii de pe Urantia. 23:3.5 (261.3) The Solitary Messengers are able to function as emergency lines of communication throughout remote space regions, realms not embraced within the established circuits of the grand universe. It develops that one messenger, when so functioning, can transmit a message or send an impulse through space to a fellow messenger about one hundred light-years away as Urantia astronomers estimate stellar distances.
23:3.6 (261.4) Dintre miliardele de fiinţe care cooperează cu noi în dirijarea treburilor suprauniversului, nu există altele mai importante decât Mesagerii Solitari prin utilitatea lor practică şi prin ajutorul lor câştigător de timp. În universurile spaţiului, noi trebuie să ţinem cont de neajunsurile timpului; de aici decurg marile servicii realizate de Mesagerii Solitari care, datorită prerogativelor lor personale de comunicare, sunt aproape independenţi de spaţiu, şi care, din cauza imensei lor viteze de tranzit, sunt aproape independenţi de timp. 23:3.6 (261.4) Of the myriads of beings who co-operate with us in the conduct of the affairs of the superuniverse, none are more important in practical helpfulness and timesaving assistance. In the universes of space we must reckon with the handicaps of time; hence the great service of the Solitary Messengers, who, by means of their personal prerogatives of communication, are somewhat independent of space and, by virtue of their tremendous transit velocities, are so nearly independent of time.
23:3.7 (261.5) Mă aflu în încurcătură atunci când trebuie să le explic muritorilor de pe Urantia felul în care Mesagerii Solitari pot să nu aibă formă, dar să aibă totodată personalităţi reale şi definite. Cu toate că ei sunt lipsiţi de forma care s-ar asocia normal unei personalităţi, ei deţin o prezenţă de spirit, care îi distinge de toate tipurile superioare de fiinţe spirituale. Mesagerii Solitari sunt singura clasă de fiinţe care par a fi înzestrate cu aproape toate avantajele unui spirit fără formă, laolaltă cu toate prerogativele unei personalităţi în deplina posesie a mijloacelor sale. Ei sunt adevărate persoane şi, în acelaşi timp, înzestraţi cu aproape toate atributele unei manifestări spirituale impersonale. 23:3.7 (261.5) I am at a loss to explain to Urantia mortals how the Solitary Messengers can be without form and yet possess real and definite personalities. Although they are without that form which would naturally be associated with personality, they do possess a spirit presence which is discernible by all higher types of spirit beings. The Solitary Messengers are the only class of beings who seem to be possessed of well-nigh all the advantages of a formless spirit coupled with all the prerogatives of a full-fledged personality. They are true persons, yet endowed with nearly all of the attributes of impersonal spirit manifestation.
23:3.8 (261.6) În cele şapte suprauniversuri, în general - însă nu întotdeauna - tot ceea ce ţine să facă o creatură liberă de neajunsurile timpului şi ale spaţiului reduce proporţional prerogativele sale de personalitate. Mesagerii Solitari fac excepţie de la această lege generală. În activităţile lor, ei nu sunt supuşi aproape nici unei îngrădiri în utilizarea vreunei modalităţi de expresie spirituală, de serviciu divin, de slujire personală şi de comunicare cosmică. Dacă aţi putea contempla aceste fiinţe extraordinare prin prisma experienţei mele în administraţia universului, aţi înţelege cât ar fi de dificil să se coordoneze problemele suprauniversale fără abila lor cooperarea. 23:3.8 (261.6) In the seven superuniverses, ordinarily—but not always—everything which tends to increase any creature’s liberation from the handicaps of time and space proportionately diminishes personality prerogatives. Solitary Messengers are an exception to this general law. They are in their activities all but unrestricted in the utilization of any and all of the limitless avenues of spiritual expression, divine service, personal ministry, and cosmic communication. If you could view these extraordinary beings in the light of my experience in universe administration, you would comprehend how difficult it would be to co-ordinate superuniverse affairs were it not for their versatile co-operation.
23:3.9 (262.1) Indiferent de cât de mult s-ar lărgi universul, probabil că nu se vor mai crea niciodată alţi Mesageri Solitari. Pe măsură ce universul creşte, trebuie ca munca extinsă de administrare să fie tot mai mult purtată de alte tipuri de ajutoare spirituale şi de acele fiinţe care îşi au originea în aceste noi creaţii, cum ar fi creatorii Fiilor Suverani şi Spiritele-Mamă ale universurilor locale. 23:3.9 (262.1) No matter how much the universe may enlarge, no more Solitary Messengers will probably ever be created. As the universes grow, the expanded work of administration must be increasingly borne by other types of spirit ministers and by those beings who take origin in these new creations, such as the creatures of the Sovereign Sons and the local universe Mother Spirits.
4. Ajutorul special al Mesagerilor Solitari ^top 4. Special Ministry of Solitary Messengers ^top
23:4.1 (262.2) Mesagerii Solitari par a fi coordonatorii personalităţilor pentru toate tipurile de fiinţe spirituale. Slujba lor ajută la înfrăţirea tuturor personalităţilor vastei lumi spirituale. Ei contribuie mult la dezvoltarea, în toate fiinţele spirituale, a unei conştiinţe a identităţi de grup. Fiecare tip de fiinţă spirituală este servit de grupuri speciale de Mesageri Solitari, care dezvoltă abilitatea acestor fiinţe de a înţelege toate celelalte tipuri şi ordine şi de a fraternizeze cu acestea, oricât ar fi ele de neasemănătoare. 23:4.1 (262.2) The Solitary Messengers seem to be personality co-ordinators for all types of spirit beings. Their ministry helps to make all the personalities of the far-flung spiritual world akin. They contribute much to the development, in all spirit beings, of a consciousness of group identity. Every type of spirit being is served by special groups of Solitary Messengers who foster the ability of such beings to understand and fraternize with all other types and orders, however dissimilar.
23:4.2 (262.3) Mesagerii Solitari fac dovada unei atât de uimitoare aptitudini de a coordona toate ordinele şi tipurile de personalităţi finite - şi chiar de a lua contact cu regimul absonit al supracontrolorilor universului maestru - încât unii dintre noi facem următoarea presupunere: crearea acestor mesageri de către Spiritul Infinit trebuie să fie legată într-o fel sau altul de manifestarea de către Autorul Comun a Minţii Supreme-Ultime. 23:4.2 (262.3) The Solitary Messengers demonstrate such an amazing ability to co-ordinate all types and orders of finite personality—even to make contact with the absonite regime of the master universe overcontrollers—that some of us postulate that the creation of these messengers by the Infinite Spirit is in some manner related to the Conjoint Actor’s bestowal of Supreme-Ultimate Mind.
23:4.3 (262.4) Atunci când un finalitar şi un Cetăţean al Paradisului cooperează pentru a trinitiza un „copil al timpului şi al eternităţii” - operaţiune care implică potenţiale mentale nerevelate ale Supremului-Ultim - şi când această personalitate neclasificată este trimisă pe Vicegerington, un Mesager Solitar (repercusiunea personalităţii presupuse a manifestării unei astfel de minţi a deităţii) este întotdeauna desemnat ca însoţitor păzitor al acestui fiu trinitizat de creaturi. Acest mesager însoţeşte noul fiu de destin în lumea în care el este desemnat şi nu părăseşte niciodată Vicegeringtonul. Atunci când el este astfel ataşat destinelor unui copil al timpului şi al eternităţii, un Mesager Solitar este transferat pentru totdeauna sub singura supraveghere a Arhitecţilor Universului maestru. Noi nu ştim ce îi poate rezerva viitorul unei astfel de asocieri extraordinare. Epoci de-a rândul, aceste asocieri de personalităţi unice au continuat să se reunească pe Vicegerington, însă nici una dintre aceste perechi nu a plecat vreodată de acolo. 23:4.3 (262.4) When a finaliter and a Paradise Citizen co-operate in the trinitization of a “child of time and eternity”—a transaction involving the unrevealed mind potentials of the Supreme-Ultimate—and when such an unclassified personality is dispatched to Vicegerington, a Solitary Messenger (a conjectured personality repercussion of the bestowal of such deity mind) is always assigned as guardian-companion to such a creature-trinitized son. This messenger accompanies the new son of destiny to the world of his assignment and nevermore leaves Vicegerington. When thus attached to the destinies of a child of time and eternity, a Solitary Messenger is forever transferred to the sole supervision of the Architects of the Master Universe. What the future of such an extraordinary association may be, we do not know. For ages these partnerships of unique personalities have continued to forgather on Vicegerington, but not even a single pair has ever gone forth therefrom.
23:4.4 (262.5) Mesagerii Solitari sunt în număr staţionar, însă trinitizarea fiilor destinului pare a revela o tehnică nelimitată. Cum fiecare fiu al destinului trinitizat îşi vede desemnat un Mesager Solitar, ni se pare că la un moment dat, în viitorul îndepărtat, rezerva de mesageri se va epuiza. Cine va prelua ştafeta muncii lor în marele univers? Serviciul lor va fi el oare asigurat de vreo dezvoltare nouă printre Spiritele inspirate ale Trinităţii? Într-o epocă foarte îndepărtată, marele univers va fi el oare administrat mai îndeaproape de fiinţe de origine trinitară, în timp ce creaturile de origine simplă şi duală vor pleca în domeniile spaţiului exterior? Dacă mesagerii se întorc la vechiul lor serviciu, aceşti fii ai destinului îi vor însoţi oare? Trinitizările dintre finalitari şi Cetăţenii Paradisului-Havona vor înceta ele atunci când rezerva de Mesageri Solitari va fi absorbită pentru a acorda însoţitori-păzitori ai acestor fii ai destinului? Toţi Mesagerii noştri Solitari eficienţi vor fi concentraţi pe Vicegerington? Aceste personalităţi spirituale extraordinare vor fi ele etern asociate acestor fii trinitizaţi ai unui destin nerevelat? Ce semnificaţie ar trebui să ataşăm faptului că aceste cupluri care se reunesc pe Vicegerington sunt sub îndrumarea exclusivă a Arhitecţilor Universului maestru, aceste puternice fiinţe de mister? Noi ne punem aceste întrebări, şi multe altele similare, şi ne punem întrebări şi asupra multor alte ordine de fiinţe celeste, însă nu cunoaştem răspunsurile. 23:4.4 (262.5) Solitary Messengers are of stationary numbers, but the trinitization of the sons of destiny is apparently an unlimited technique. Since each trinitized son of destiny has assigned to him a Solitary Messenger, it appears to us that at some time in the remote future the supply of messengers will become exhausted. Who will take up their work in the grand universe? Will their service be assumed by some new development among the Inspired Trinity Spirits? Is the grand universe at some remote period going to be more nearly administered by Trinity-origin beings while the single- and dual-origin creatures move on into the realms of outer space? If the messengers return to their former service, will these sons of destiny accompany them? Will the trinitizations between finaliters and Paradise-Havoners cease when the supply of Solitary Messengers has been absorbed as guardian-companions of these sons of destiny? Are all our efficient Solitary Messengers going to be concentrated on Vicegerington? Are these extraordinary spirit personalities going to be eternally associated with these trinitized sons of unrevealed destiny? What significance should we attach to the fact that these couples forgathering on Vicegerington are under the exclusive direction of those mighty mystery beings, the Architects of the Master Universe? These and many similar questions we ask ourselves, and ask numerous other orders of celestial beings, but we do not know the answers.
23:4.5 (263.1) Această operaţiune, odată cu multe alte evenimente asemănătoare din administrarea universului, indică faptul că nu trebuie să ne amăgim, şi că personalul marelui univers, şi chiar şi acela al Paradisului şi al Havonei, este supus unei reorganizări precise şi sigure în coordonare şi în raport cu colosalele evoluţii de energie care au loc în prezent în ansamblul domeniilor spaţiului interior. 23:4.5 (263.1) This transaction, together with many similar occurrences in universe administration, unmistakably indicates that the personnel of the grand universe, even that of Havona and Paradise, is undergoing a definite and certain reorganization in co-ordination with, and with reference to, the vast energy evolutions now taking place throughout the realms of outer space.
23:4.6 (263.2) Noi înclinăm să credem că eternul viitor va fi martorul unor fenomene de evoluţie universale care vor transcende de departe tot ceea ce a experimentat eternul trecut. Şi noi anticipăm aceste prodigioase aventuri aşa cum ar trebui să o faceţi voi înşivă, cu o vie plăcere şi cu o speranţă mereu crescătoare. 23:4.6 (263.2) We incline to the belief that the eternal future will witness phenomena of universe evolution which will far transcend all that the eternal past has experienced. And we anticipate such tremendous adventures, even as you should, with keen relish and ever-heightening expectation.
23:4.7 (263.3) [Prezentat de un Consilier Divin de pe Uversa.] 23:4.7 (263.3) [Presented by a Divine Counselor from Uversa.]