Capitolul 22 Paper 22
Fiii lui Dumnezeu trinitizaţi The Trinitized Sons of God
22:0.1 (243.1) TREI grupuri de fiinţe sunt numite Fii ai lui Dumnezeu. În plus faţă de ordinele de filiaţie descendente şi ascendente, există un al treilea grup cunoscut sub numele de Fii ai lui Dumnezeu Trinitizaţi. Ordinul trinitizat de filiaţie este subdivizat în trei diviziuni primare, conform originilor numeroaselor sale tipuri de personalităţi, revelate sau nerevelate. Iată aceste diviziuni primare: 22:0.1 (243.1) THERE are three groups of beings who are called Sons of God. In addition to descending and ascending orders of sonship there is a third group known as the Trinitized Sons of God. The trinitized order of sonship is subdivided into three primary divisions in accordance with the origins of its many types of personalities, revealed and unrevealed. These primary divisions are:
22:0.2 (243.2) 1. Fii trinitizaţi de Deitate. 22:0.2 (243.2) 1. Deity-trinitized Sons.
22:0.3 (243.3) 2. Fii îmbrăţişaţi de Trinitate. 22:0.3 (243.3) 2. Trinity-embraced Sons.
22:0.4 (243.4) 3. Fii trinitizaţi de creaturi. 22:0.4 (243.4) 3. Creature-trinitized Sons.
22:0.5 (243.5) Independent de originea lor, toţii Fiii lui Dumnezeu Trinitizaţi au în comun experienţa trinitizării, fie ca o parte a originii lor, fie ca o experienţă a îmbrăţişării de către Trinitatea atinsă ulterior. Fii Trinitizaţi de Deitate nu sunt revelaţi în aceste expuneri. Prezentarea noastră se va limita deci, la descrierea celor două grupuri rămase şi, în special, la fiii lui Dumnezeu îmbrăţişaţi de trinitate. 22:0.5 (243.5) Irrespective of origin all Trinitized Sons of God have in common the experience of trinitization, either as a part of their origin or as an experience of Trinity embrace subsequently attained. The Deity-trinitized Sons are unrevealed in these narratives; therefore will this presentation be confined to a portrayal of the remaining two groups, more particularly the Trinity-embraced sons of God.
1. Fiii îmbrăţişaţi de trinitate ^top 1. The Trinity-Embraced Sons ^top
22:1.1 (243.6) Toţii fiii îmbrăţişaţi de Trinitate au o origine iniţială simplă sau duală, însă, ca urmare a îmbrăţişării lor de Trinitate, ei sunt consacraţi şi afectaţi pentru totdeauna serviciului Trinităţii. Acest corp, aşa cum este el revelat şi organizat pentru serviciul suprauniversurilor, îmbrăţişează şapte ordine de personalităţi: 22:1.1 (243.6) All Trinity-embraced sons are originally of dual or single origin, but subsequent to the Trinity embrace they are forever devoted to Trinity service and assignment. This corps, as revealed and as organized for superuniverse service, embraces seven orders of personalities:
22:1.2 (243.7) 1. Puternicii Mesageri. 22:1.2 (243.7) 1. Mighty Messengers.
22:1.3 (243.8) 2. Înălţaţii în Autoritate. 22:1.3 (243.8) 2. Those High in Authority.
22:1.4 (243.9) 3. Cei Lipsiţi de Nume şi Număr. 22:1.4 (243.9) 3. Those without Name and Number.
22:1.5 (243.10) 4. Conservatorii Trinitizaţi. 22:1.5 (243.10) 4. Trinitized Custodians.
22:1.6 (243.11) 5. Ambasadorii Trinitizaţi. 22:1.6 (243.11) 5. Trinitized Ambassadors.
22:1.7 (243.12) 6. Păzitorii Celeşti. 22:1.7 (243.12) 6. Celestial Guardians.
22:1.8 (243.13) 7. Asistenţii Fiilor Înălţaţi. 22:1.8 (243.13) 7. High Son Assistants.
22:1.9 (243.14) Aceste şapte grupuri de personalităţi mai sunt clasificate conform originii lor, naturii lor şi funcţiunii lor în trei diviziuni majore: Fii de Împlinire Trinitizaţi, Fii de Selecţie Trinitizaţi şi Fii de Perfecţiune Trinitizaţi. 22:1.9 (243.14) These seven groups of personalities are further classified, according to origin, nature, and function, into three major divisions: the Trinitized Sons of Attainment, the Trinitized Sons of Selection, and the Trinitized Sons of Perfection.
22:1.10 (244.1) Fiii de Împlinire Trinitizaţi- Puternicii Mesageri, Înălţaţii în Autoritate şi cei Lipsiţi de Nume şi de Număr - sunt toţi muritori ascendenţi care au fuzionat cu Ajustorul lor şi au atins Paradisul şi Corpul Finalităţii. Însă ei nu sunt finalitari; atunci când au fost îmbrăţişaţi de Trinitate, numele lor au fost şterse de pe lista de apel a finalitarilor. Noii fii ai acestui ordin trec prin cursuri de formare specială, pe parcursul unor perioade relativ scurte, pe planetele-sediu ale circuitelor Havonei, sub îndrumarea Eternilor de Zile. După aceasta, ei sunt desemnaţi pentru serviciul Îmbătrâniţilor de Zile în cele şapte suprauniversuri. 22:1.10 (244.1) The Trinitized Sons of Attainment—the Mighty Messengers, Those High in Authority, and Those without Name and Number—are all Adjuster-fused ascendant mortals who have attained Paradise and the Corps of the Finality. But they are not finaliters; when they have been Trinity embraced, their names are removed from the finaliter roll call. The new sons of this order pass through specific courses of training, for comparatively short periods, on the circuit headquarters planets of the Havona circuits under the direction of the Eternals of Days. Thereafter they are assigned to the services of the Ancients of Days in the seven superuniverses.
22:1.11 (244.2) Fiii de Selecţie Trinitizaţi înglobează Conservatorii Trinitizaţi şi Ambasadorii Trinitizaţi. Ei sunt recrutaţi dintre anumiţi serafimi evolutivi şi anumite creaturi mediane transferate care au traversat Havona şi au atins Paradisul, cât şi dintre anumiţi muritori care au fuzionat cu Spiritul sau cu Fiii, şi care sunt de asemenea înălţaţi până la Insula centrală de Lumină şi de Viaţă. Ca urmare a îmbrăţişării lor de către Trinitatea Paradisului, şi după un scurt antrenament pe Havona, Fiii de Selecţie Trinitizaţi sunt desemnaţi cursurilor Îmbătrâniţilor de Zile. 22:1.11 (244.2) The Trinitized Sons of Selection embrace the Trinitized Custodians and the Trinitized Ambassadors. They are recruited from certain of the evolutionary seraphim and translated midway creatures who have traversed Havona and have attained Paradise, as well as from certain of the Spirit-fused and the Son-fused mortals who have likewise ascended to the central Isle of Light and Life. Subsequent to their embrace by the Paradise Trinity and after a brief training in Havona, the Trinitized Sons of Selection are assigned to the courts of the Ancients of Days.
22:1.12 (244.3) Fiii de Perfecţiune Trinitizaţi. Păzitorii Celeşti şi coordonaţii lor, Asistenţii Fiilor Înălţaţi, includ un grup unic de personalităţi, de două ori trinitizate. Ei sunt fiii trinitizaţi de creaturi şi proveniţi din personalităţile Paradisului-Havona sau din muritori ascendenţi deveniţi perfecţi care s-au distins în Corpul Finalităţii. După ce au servit ca Agenţi Executivi Supremi ai Celor Şapte Spirite Maestru şi sub ordinele Fiilor Instructori ai Trinităţii, unii dintre aceşti fii trinitizaţi de creaturi sunt retrinitizaţi (îmbrăţişaţi) de Trinitatea Paradisului, apoi împuterniciţi pe lângă tribunalele Îmbătrâniţilor de Zile ca Păzitori Celeşti şi ca Asistenţi ai Fiilor Înălţaţi. Fii de Perfecţiune Trinitizaţi sunt afectaţi direct serviciului suprauniversurilor, fără nici un alt antrenament. 22:1.12 (244.3) The Trinitized Sons of Perfection. The Celestial Guardians and their co-ordinates, the High Son Assistants, comprise a unique group of twice-trinitized personalities. They are the creature-trinitized sons of Paradise-Havona personalities or of perfected ascendant mortals who have long distinguished themselves in the Corps of the Finality. Some of these creature-trinitized sons, after service with the Supreme Executives of the Seven Master Spirits and after serving under the Trinity Teacher Sons, are retrinitized (embraced) by the Paradise Trinity and then commissioned to the courts of the Ancients of Days as Celestial Guardians and as High Son Assistants. Trinitized Sons of Perfection are assigned directly to the superuniverse service without further training.
22:1.13 (244.4) Asociaţii noştri de origine trinitară - Desăvârşitorii Înţelepciunii, Consilierii Divinii şi Cenzorii Universali - există în număr determinat, însă numărul de fii îmbrăţişaţi de Trinitate creşte constant. Cele şapte ordine de fii îmbrăţişaţi de Trinitate sunt delegaţi ca membri ai guvernului unuia din cele şapte universuri, şi numărul lor aflat în serviciul fiecărui supraunivers este exact acelaşi; nici unul dintre ei nu şi-a neglijat vreodată datoriile. Fiinţele îmbrăţişate de Trinitate nu s-au rătăcit niciodată; ele pot poticni temporar, însă nu există nici un exemplu ca vreuna din ele să fi fost condamnată pentru ofensă faţă de guvernele suprauniversurilor. Fiii de Împlinire şi Fiii de Selecţie nu au trădat niciodată serviciul Orvontonului, însă Fiii de Perfecţiune Trinitizaţi au comis uneori erori de judecată şi au provocat astfel o confuzie trecătoare. 22:1.13 (244.4) Our Trinity-origin associates—Perfectors of Wisdom, Divine Counselors, and Universal Censors—are of stationary numbers, but the Trinity-embraced sons are constantly increasing. All seven orders of Trinity-embraced sons are commissioned as members of one of the seven superuniverse governments, and the number in the service of each superuniverse is exactly the same; not one has ever been lost. Trinity-embraced beings have never gone astray; they may stumble temporarily, but not one has ever been adjudged in contempt of the superuniverse governments. The Sons of Attainment and the Sons of Selection have never faltered in the service of Orvonton, but the Trinitized Sons of Perfection have sometimes erred in judgment and thereby caused transient confusion.
22:1.14 (244.5) Sub îndrumarea Îmbătrâniţilor de Zile, cele şapte ordine funcţionează aproape ca grupuri autonome. Întinderea serviciilor lor este foarte vastă. Fiii Perfecţiunii Trinitizaţi nu părăsesc suprauniversul pe care au fost trimişi, însă asociaţii lor trinitizaţi parcurg marele univers, călătorind între lumi evolutive ale timpului şi spaţiului şi spre eterna Insulă a Paradisului. Ei pot acţiona în orice supraunivers, însă întotdeauna ca membri ai supraguvernului desemnării lor iniţiale. 22:1.14 (244.5) Under the direction of the Ancients of Days all seven orders function very much as self-governing groups. Their scope of service is far-flung; Trinitized Sons of Perfection do not leave the superuniverse of assignment, but their trinitized associates range the grand universe, journeying from the evolutionary worlds of time and space to the eternal Isle of Paradise. They may function in any of the superuniverses, but they do so always as members of the supergovernment of original designation.
22:1.15 (244.6) Se pare că fii îmbrăţişaţi de Trinitate au fost desemnaţi într-un mod permanent serviciului celor şapte suprauniversuri. Aceasta desemnare este sigură pentru durata prezentei epoci a universului, însă noi nu am fost niciodată informaţi că ea trebuie să fie eternă. 22:1.15 (244.6) Apparently the Trinity-embraced sons have been permanently assigned to the service of the seven superuniverses; certainly this assignment is for the duration of the present universe age, but we have never been informed that it is to be eternal.
2. Puternicii Mesageri ^top 2. The Mighty Messengers ^top
22:2.1 (245.1) Puternicii Mesageri aparţin grupului ascendent al Fiilor Trinitizaţi. Ei formează o clasă de muritori deveniţi perfecţi, care au fost puşi la încercare la rebeliune, sau a căror loialitate personală a fost demonstrată într-un mod echivalent; ei au trecut toţi printr-o probă determinată de fidelitate universală. La un moment dat al ascensiunii lor către Paradis, ei au rămas fermi şi loiali, în faţa lipsei de loialitate a superiorilor lor, iar unii dintre ei au funcţionat activ şi loial în locul acestor conducători neîncrezători. 22:2.1 (245.1) Mighty Messengers belong to the ascendant group of the Trinitized Sons. They are a class of perfected mortals who have been rebellion tested or otherwise equally proved as to their personal loyalty; all have passed through some definite test of universe allegiance. At some time in their Paradise ascent they stood firm and loyal in the face of the disloyalty of their superiors, and some did actively and loyally function in the places of such unfaithful leaders.
22:2.2 (245.2) Cu astfel de dosare personale de fidelitate şi de devoţiune, aceşti muritori ascendenţi traversează Havona cu curentul pelerinilor timpului, ating Paradisul, sunt absolvenţi, după care sunt reuniţi în Corpul Finalităţii. Apoi ei sunt trinitizaţi în îmbrăţişarea secretă a Trinităţii Paradisului şi apoi desemnaţi pentru a fi asociaţi Îmbătrâniţilor de Zile în administrarea guvernelor celor şapte suprauniversuri. 22:2.2 (245.2) With such personal records of fidelity and devotion, these ascending mortals pass on through Havona with the stream of the pilgrims of time, attain Paradise, graduate therefrom, and are mustered into the Corps of the Finality. Thereupon they are trinitized in the secret embrace of the Paradise Trinity and subsequently are commissioned to become associated with the Ancients of Days in the administration of the governments of the seven superuniverses.
22:2.3 (245.3) Orice muritor ascendent care a trecut printr-o experienţă insurecţională şi a acţionat loial în faţa rebeliunii este, în cele din urmă, destinat să devină un Puternic Mesager al serviciului suprauniversal. Şi este la fel pentru orice creatură ascendentă care împiedică efectiv aceste mişcări ale greşelii, ale răului sau ale păcatului, deoarece o acţiune concepută pentru a preveni rebeliunea sau pentru a produce tipuri mai elevate de loialitate într-o criză universală este considerată ca având şi mai multă valoare decât simpla loialitate în faţa unei rebeliuni efective. 22:2.3 (245.3) Every ascendant mortal of insurrectionary experience who functions loyally in the face of rebellion is eventually destined to become a Mighty Messenger of the superuniverse service. Likewise is any ascendant creature who effectively prevents such upheavals of error, evil, or sin; for action designed to prevent rebellion or to effect higher types of loyalty in a universe crisis is regarded as of even greater value than loyalty in the face of actual rebellion.
22:2.4 (245.4) Ajutoarele Puternicilor Mesageri au fost alese dintre muritorii timpului şi spaţiului care făceau parte din primul grup al celor sosiţi în Paradis, mulţi dintre ei traversând Havona în timpurile lui Grandfanda. Însă prima trinitizare a Puternicilor Mesageri nu a fost efectuată înainte ca grupul candidaţilor să conţină reprezentanţi ai fiecăruia dintre cele şapte suprauniversuri. Iar ultimul grup al acestui ordin care s-a calificat pentru Paradis îngloba pelerini ascendenţi ai universului local din Nebadon. 22:2.4 (245.4) The senior Mighty Messengers were chosen from those ascendant mortals of time and space who were among the earlier Paradise arrivals, many having traversed Havona in the times of Grandfanda. But the first trinitizing of Mighty Messengers was not effected until the candidate corps contained representatives from each of the seven superuniverses. And the last group of this order to qualify on Paradise embraced ascendant pilgrims from the local universe of Nebadon.
22:2.5 (245.5) Puternicii Mesageri sunt îmbrăţişaţi de Trinitatea Paradisului în clase de şapte sute de mii, din care o sută de mii sunt desemnaţi fiecărui supraunivers. Există aproape o mie de miliarde de Puternici Mesageri desemnaţi pe Uversa, şi avem toate motivele să credem că numărul celor care servesc în fiecare dintre suprauniversuri este exact acelaşi. 22:2.5 (245.5) Mighty Messengers are embraced by the Paradise Trinity in classes of seven hundred thousand, one hundred thousand for assignment to each superuniverse. Almost one trillion Mighty Messengers are commissioned on Uversa, and there is every reason to believe that the number serving in each of the seven superuniverses is exactly the same.
22:2.6 (245.6) Eu sunt un Puternic Mesager, şi Urantienii ar putea fi interesaţi să ştie că însoţitorul şi asociatul experienţei mele umane a triumfat, de asemenea, în marea probă. Cu toate că noi am fost separaţi de numeroase ori şi pentru lungi perioade în ascensiunea interioară către Havona, care durează epoci, noi am fost îmbrăţişaţi în acelaşi grup de şapte-sute de mii. Timpul trecerii noastre prin Vicegerington s-a scurs în strânsă şi afectuoasă asociere. Noi am fost în cele din urmă împuterniciţi şi desemnaţi împreună pe Uversa de pe Orvonton, şi suntem frecvent delegaţi drept companie pentru a executa misiuni care necesită serviciul a doi Mesageri. 22:2.6 (245.6) I am a Mighty Messenger, and it may interest Urantians to know that the companion and associate of my mortal experience was also triumphant in the great test, and that, though we were many times and for long periods separated in the agelong inward ascent to Havona, we were embraced in the same seven-hundred-thousand group, and that we spent our time passing through Vicegerington in close and loving association. We were finally commissioned and together assigned to Uversa of Orvonton, and we are often dispatched in company for the execution of assignments requiring the services of two Messengers.
22:2.7 (245.7) Puternicii Mesageri, la fel ca toţi fii îmbrăţişaţi de Trinitate, sunt afectaţi tuturor fazelor de activităţi ale suprauniversurilor. Ei menţin o legătură constantă cu cartierele lor generale prin serviciul de reflexivitate suprauniversal. Puternicii Mesageri servesc în toate sectoarele unui supraunivers, ei execută frecvent misiuni pe lângă universurile locale, şi chiar pe lângă lumi individuale, aşa cum o fac eu în prezenta ocazie. 22:2.7 (245.7) Mighty Messengers, in common with all Trinity-embraced sons, are assigned to all phases of superuniverse activities. They maintain constant connection with their headquarters through the superuniverse reflectivity service. Mighty Messengers serve in all sectors of a superuniverse and frequently execute missions to the local universes and even to the individual worlds, as I do on this occasion.
22:2.8 (245.8) În faţa tribunalelor suprauniversale, Puternicii Mesageri acţionează ca apărători atât a indivizilor cât şi a planetelor care apar în instanţă. Ei asistă de asemenea Perfecţiunile de Zile în dirijarea treburilor din sectoarelor majore. Ca grup, principala lor funcţiune este aceea de observatori suprauniversali. Ei sunt staţionaţi pe diversele lumi-sedii şi pe planetele individuale importante, ca observatori oficiali ai Îmbătrâniţilor de Zile. Atunci când sunt astfel trimişi, ei servesc de asemenea în calitate de consilieri ai autorităţilor care dirijează problemele sferei şederii lor. Mesagerii iau parte la toate fazele planului ascendent de progres al muritorilor. Împreună cu asociaţii lor de origine muritoare, ei menţin supraguvernele în contact strâns şi personal cu statutul şi progresia planurilor Fiilor lui Dumnezeu descendenţi. 22:2.8 (245.8) In the superuniverse courts, Mighty Messengers act as defenders of both individuals and planets when they come up for adjudication; they also assist the Perfections of Days in the direction of the affairs of the major sectors. As a group, their chief assignment is that of superuniverse observers. They are stationed on the various headquarters worlds and on individual planets of importance as the official observers of the Ancients of Days. When so assigned, they also serve as advisers to the authorities directing the affairs of the spheres of their sojourn. The Messengers take active part in all phases of the ascendant scheme of mortal progression. With their associates of mortal origin they keep the supergovernments in close and personal touch with the status and progression of the plans of the descending Sons of God.
22:2.9 (246.1) Puternicii Mesageri sunt pe deplin conştienţi de întreaga lor carieră ascendentă, şi de aceea ei sunt ajutoare atât de utile şi de pline de compasiune, mesageri atât de comprehensivi pentru a servi pe orice lume a spaţiului şi pe lângă oricare creatură a timpului. Imediat ce veţi fi eliberaţi de trup, veţi comunica liber şi plini de înţelegere cu noi, deoarece noi suntem proveniţi din toate rasele de pe toate lumile evolutive ale spaţiului, adică din toate rasele de muritori locuiţi de Ajustori ai Gândirii cu care ei fuzionează ulterior. 22:2.9 (246.1) Mighty Messengers are fully conscious of their entire ascendant careers, and that is why they are such useful and sympathetic ministers, understanding messengers, for service on any world of space and to any creature of time. As soon as you are delivered from the flesh, you will communicate freely and understandingly with us since we spring from all the races on all the evolutionary worlds of space, that is, from those mortal races that are indwelt by, and subsequently fused with, Thought Adjusters.
3. Cei Înălţaţi în Autoritate ^top 3. Those High in Authority ^top
22:3.1 (246.2) Înălţaţii în Autoritate, al doilea grup de Fii de Împlinire Trinitizaţi, sunt toţi fiinţe de origine muritoare fuzionate cu Ajustorul lor. Ei sunt muritori perfecţionaţi, care au manifestat aptitudini administrative superioare sau au arătat un geniu executiv extraordinar pe parcursul întregii lor nesfârşite cariere de ascensiune. Ei sunt floarea aptitudinilor de guvernare derivată din muritorii supravieţuitori ai spaţiului. 22:3.1 (246.2) Those High in Authority, the second group of the Trinitized Sons of Attainment, are all Adjuster-fused beings of mortal origin. These are the perfected mortals who have exhibited superior administrative ability and have shown extraordinary executive genius throughout their long ascending careers. They are the cream of governing ability derived from the surviving mortals of space.
22:3.2 (246.3) Şaptezeci de mii dintre aceşti Înălţaţi în Autoritate sunt trinitizaţi pe parcursul fiecărei legături a Trinităţii. Cu toate că universul local al Nebadonului este o creaţie relativ tânără, există reprezentanţi care aparţin unei clase a acestui ordin recent trinitizat. Există în prezent mai mult de zece miliarde dintre aceşti abili administratori trimişi pe Orvonton. La fel ca toate ordinele separate de fiinţe celeste, ei îşi păstrează propriile lor cartiere generale pe Uversa şi, spre deosebire de alţii îmbrăţişaţi de Trinitate, rezervele lor pe Uversa acţionează ca şi corp conducător central al ordinului lor în Orvonton. 22:3.2 (246.3) Seventy thousand of Those High in Authority are trinitized at each Trinity liaison. Though the local universe of Nebadon is a comparatively young creation, it has representatives among a recently trinitized class of this order. There are now commissioned in Orvonton more than ten billion of these skillful administrators. Like all separate orders of celestial beings, they maintain their own headquarters on Uversa, and like the other Trinity-embraced sons, their reserves on Uversa act as the central directing body of their order in Orvonton.
22:3.3 (246.4) Înălţaţii în Autoritate sunt administratori fără limitări. Ei sunt agenţii executivi atotprezenţi şi mereu eficienţi ai Îmbătrâniţilor de Zile. Ei slujesc pe orice sferă, pe orice lume locuită, şi în orice fază de activitate a unui supraunivers oarecare. 22:3.3 (246.4) Those High in Authority are administrators without limitation. They are the everywhere-present and always-efficient executives of the Ancients of Days. They serve on any sphere, on any inhabited world, and in any phase of activity in any of the seven superuniverses.
22:3.4 (246.5) Dotaţi cu o magnifică înţelepciune administrativă şi o abilitate executivă excepţională, aceste fiinţe strălucitoare se însărcinează să prezinte cauza dreptăţii tribunalelor suprauniversale. Ei veghează asupra execuţiei dreptăţii şi la rectificarea defectelor de adaptare în universurile evolutive. De aceea, dacă voi trebuie să fiţi vreodată citaţi pentru erori de judecată pe parcursul ascensiunii voastre a lumilor şi a sferelor de progres cosmic a destinului vostru, există puţine şanse pentru voi să suferiţi vreo nedreptate. În realitate, acuzatorii voştri au fost deja creaturi ascendente, personal familiarizate cu fiecare etapă a carierei pe care aţi traversat-o voi şi pe care sunteţi pe cale de a o parcurge. 22:3.4 (246.5) Having superb administrative wisdom and unusual executive skill, these brilliant beings assume to present the cause of justice in behalf of the superuniverse tribunals; they foster the execution of justice and the rectification of misadaptations in the evolutionary universes. Therefore, if you should ever be cited for errors of judgment while you are ascending the worlds and spheres of your ordained cosmic progression, it is hardly likely that you would suffer injustice since your prosecutors would be onetime ascendant creatures who are personally familiar with every step of the career you have traversed and are traversing.
4. Cei Fără de Nume şi Fără de Număr ^top 4. Those Without Name and Number ^top
22:4.1 (246.6) Cei Lipsiţi de Nume şi de Număr constituie a treia şi ultima grupă a Fiilor de Împlinire Trinitizaţi. Ei sunt sufletele ascendente care au dezvoltat o aptitudine de adoraţie care depăşeşte abilitatea tuturor fiilor şi fiicelor raselor revoluţionare a lumilor timpului şi spaţiului. Ei au dobândit un concept spiritual al ţelului etern al Tatălui Universal într-un mod care, prin comparaţie, transcende înţelegerea creaturilor evolutive având un nume şi un număr; de aceea, îi numim cei Lipsiţi de Nume şi de Număr. O traducere mai strictă a numelui lor ar fi „Cei care au transcens Numele şi Numărul”. 22:4.1 (246.6) Those without Name and Number constitute the third and last group of the Trinitized Sons of Attainment; they are the ascendant souls who have developed the ability to worship beyond the skill of all the sons and daughters of the evolutionary races from the worlds of time and space. They have acquired a spiritual concept of the eternal purpose of the Universal Father which comparatively transcends the comprehension of the evolutionary creatures of name or number; therefore are they denominated Those without Name and Number. More strictly translated, their name would be “Those above Name and Number.”
22:4.2 (247.1) Acest ordin de fii este îmbrăţişat de Trinitatea Paradisului în grupe de şapte mii. Arhivele Uversei menţionează peste o sută de milioane dintre aceşti fii în serviciu în Orvonton. 22:4.2 (247.1) This order of sons is embraced by the Paradise Trinity in groups of seven thousand. There are of record on Uversa over one hundred million of these sons commissioned in Orvonton.
22:4.3 (247.2) Imediat ce cei Lipsiţi de Nume şi de Număr sunt gânditorii spirituali superiori ai raselor supravieţuitoare, ei sunt special calificaţi pentru a judeca şi pentru a formula opinii atunci când este dezirabil să avem un punct de vedere spiritual, iar experienţa carierei de ascensiune este esenţială pentru a înţelege problemele incluse în subiectul care trebuie judecat. Ei sunt juraţii supremi ai Orvontonului. Un sistem de juraţi rău administrat este mai mult sau mai puţin o parodie de justiţie în anumite lumi, însă pe Uversa şi în tribunalele care depind de acesta, noi folosim ca judecători- juraţi tipurile cele mai elevate de mentalităţi spirituale evoluate. Judecata este funcţiunea cea mai elevată a întregului guvern, iar cei care au însărcinarea de a construi verdictele ar trebui să fie aleşi dintre tipurile cele mai elevate şi cele mai nobile dintre indivizii cei mai experimentaţi şi comprehensivi. 22:4.3 (247.2) Since Those without Name and Number are the superior spiritual minds of the survival races, they are especially qualified to sit in judgment and to render opinions when a spiritual viewpoint is desirable, and when experience in the ascendant career is essential to an adequate comprehension of the questions involved in the problem to be adjudicated. They are the supreme jurors of Orvonton. A maladministered jury system may be more or less of a travesty of justice on some worlds, but on Uversa and its extension tribunals we employ the highest type of evolved spiritual mentality as juror-judges. Adjudication is the highest function of any government, and those who are intrusted with verdict rendering should be chosen from the highest and most noble types of the most experienced and understanding individuals.
22:4.4 (247.3) Selecţia candidaţilor pentru clasele de trinitizare a Puternicilor Mesageri, a Înălţaţilor în Autoritate şi a celor Lipsiţi de Nume şi de Număr este naturală şi automată. Tehnicile selective ale Paradisului nu sunt în nici un sens arbitrare. Experienţa personală şi valorile spirituale determină apartenenţa la personalul Fiilor de Împlinire Trinitizaţi. Aceste fiinţe sunt egale în ceea ce priveşte autoritatea şi uniforme în ceea ce priveşte statutul administrativ, însă ele posedă toate o individualitate proprie şi caractere diferite. Ele nu sunt fiinţe standardizate, ele sunt caracteristic neasemănătoare, în funcţie de diferenţele carierei lor de ascendenţă. 22:4.4 (247.3) The selection of candidates for the trinitization classes of Mighty Messengers, Those High in Authority, and Those without Name and Number is inherent and automatic. The selective techniques of Paradise are not in any sense arbitrary. Personal experience and spiritual values determine the personnel of the Trinitized Sons of Attainment. Such beings are equal in authority and uniform in administrative status, but they all possess individuality and diverse characters; they are not standardized beings. All are characteristically different, depending on the differentials of their ascendant careers.
22:4.5 (247.4) În plus faţă de aceste calificări experienţiale, Fiii de Împlinire Trinitizaţi au fost trinitizaţi în îmbrăţişarea divină de Deităţile Paradisului. În consecinţă, ei activează ca asociaţi coordonaţi ai Fiilor Staţionari ai Trinităţii, deoarece îmbrăţişarea Trinităţii pare a avea drept efect faptul de a proiecta în afara curentului viitorului numeroase potenţiale nerealizate de creaturi. Însă acest lucru nu este adevărat decât pentru lucrurile referitoare la prezenta vârstă a universului. 22:4.5 (247.4) In addition to these experiential qualifications, the Trinitized Sons of Attainment have been trinitized in the divine embrace of the Paradise Deities. Consequently they function as the co-ordinate associates of the Stationary Sons of the Trinity, for the Trinity embrace does seem to precipitate out of the stream of future time many of the unrealized potentials of creature beings. But this is true concerning only that which pertains to the present universe age.
22:4.6 (247.5) Acest grup de fii este principal, însă nu în întregime, ocupat cu serviciile carierei ascendente a muritorilor timpului-spaţiu. Dacă se întâmplă ca punctul de vedere al unei creaturi muritoare este pus la îndoială, problema este reglată prin apelul la o comisie ascendentă compusă dintr-un Puternic Mesager, un Elevat în Autoritate şi un Lipsit de Nume şi de Număr. 22:4.6 (247.5) This group of sons is chiefly, but not wholly, concerned with the services of the ascendant career of the time-space mortals. If the viewpoint of a mortal creature is ever in doubt, the question is settled by appeal to an ascendant commission consisting of a Mighty Messenger, One High in Authority, and One without Name and Number.
22:4.7 (247.6) Voi, muritorii care citiţi acest mesaj, puteţi voi înşivă să urcaţi în Paradis, să atingeţi îmbrăţişarea Trinităţii şi, în epoci îndepărtate ale viitorului, să fiţi ataşaţi serviciului Îmbătrâniţilor de Zile într-unul dintre cele şapte suprauniversuri. Poate veţi fi într-o zi însărcinaţi să lărgiţi revelaţia adevărului pentru vreo planetă locuită în evoluţie, aşa cum o fac eu pe Urantia. 22:4.7 (247.6) You mortals who read this message may yourselves ascend to Paradise, attain the Trinity embrace, and in remote future ages be attached to the service of the Ancients of Days in one of the seven superuniverses, and sometime be assigned to enlarge the revelation of truth to some evolving inhabited planet, even as I am now functioning on Urantia.
5. Conservatorii Trinitizaţi ^top 5. The Trinitized Custodians ^top
22:5.1 (247.7) Conservatorii Trinitizaţi sunt Fii de Selecţie Trinitizaţi. Nu numai rasele voastre, împreună cu alte lumi demne de supravieţuire, traversează Havona, ating Paradisul, şi se pomenesc destinate serviciului suprauniversal împreună cu Fii Staţionari ai Trinităţii, ci şi fidelii voştri păzitori serafici şi nu mai puţin fidelii voştri asociaţi mediani pot, la rândul lor, deveni candidaţi la aceeaşi recunoaştere a Trinităţii şi acelaşi magnific destin al personalităţii. 22:5.1 (247.7) The Trinitized Custodians are Trinitized Sons of Selection. Not only do your races and other mortals of survival value traverse Havona, attain Paradise, and sometimes find themselves destined to superuniverse service with the Stationary Sons of the Trinity, but your faithful seraphic guardians and your equally faithful midway associates may also become candidates for the same Trinity recognition and superb personality destiny.
22:5.2 (248.1) Conservatorii Trinitizaţi sunt serafimi ascendenţi şi creaturi mediane transferate care au trecut prin Havona şi au atins Paradisul şi Corpul Finalităţii. Apoi, ele au fost îmbrăţişate de Trinitatea Paradisului şi ataşate serviciului Îmbătrâniţilor de Zile. 22:5.2 (248.1) Trinitized Custodians are ascendant seraphim and translated midway creatures who have passed through Havona and have attained Paradise and the Corps of the Finality. Subsequently they were embraced by the Paradise Trinity and were assigned to the service of the Ancients of Days.
22:5.3 (248.2) Această recunoaştere este acordată serafimilor ascendenţi, candidaţi la îmbrăţişarea Trinităţii, deoarece ei au cooperat în mod valabil cu un muritor ascendent care a atins Corpul Finalităţii şi a fost, ca urmare, trinitizat. Păzitorul serafic al carierei mele muritoare a traversat împreună cu mine, a fost trinitizat mai târziu, şi acum el este ataşat guvernului Uversei ca şi Conservator Trinitizat. 22:5.3 (248.2) The candidates for the Trinity embrace from among the ascendant seraphim are accorded this recognition because of their valiant co-operation with some ascendant mortal who attained the Corps of the Finality and was subsequently trinitized. My own seraphic guardian of the mortal career went through with me, was later trinitized, and now is attached to the Uversa government as a Trinitized Custodian.
22:5.4 (248.3) La fel se întâmplă şi pentru mediani; mulţi dintre ei sunt transferaţi, reuşesc să atingă Paradisul, apoi împreună cu serafimii şi din aceleaşi motive, sunt îmbrăţişaţi de Trinitate şi trimişi ca şi Conservatori în suprauniversuri. 22:5.4 (248.3) And so with the midway creatures; many are translated and achieve Paradise and, along with the seraphim and for the same reasons, are Trinity embraced and commissioned as Custodians in the superuniverses.
22:5.5 (248.4) Conservatorii Trinitizaţi sunt îmbrăţişaţi de Trinitatea Paradisului în grupuri de şaptezeci de mii, iar a şaptea parte a fiecărui grup este ataşată unui supraunivers. Există acum în serviciul Orvontonului ceva mai mult de zece milioane dintre aceşti Conservatori elevaţi şi demni de încredere. Ei servesc pe Uversa şi pe sferele-sedii ale sectoarelor majore şi minore. Ei sunt asistaţi în lucrările lor de un corp de mai multe miliarde de seconafimi şi de alte personalităţi suprauniversale competente. 22:5.5 (248.4) The Trinitized Custodians are embraced by the Paradise Trinity in groups of seventy thousand, and one seventh of each group is assigned to a superuniverse. There are now in the service of Orvonton slightly over ten million of these trusted and high Custodians. They serve on Uversa and on the major and minor headquarters spheres. In their labors they are assisted by a corps of several billion seconaphim and other able superuniverse personalities.
22:5.6 (248.5) Conservatorii Trinitizaţi îşi încep cariera lor ca şi Conservatorii şi o continuă, ca atare, în problemele supraguvernelor. Într-un sens, ei sunt funcţionarii guvernelor lor suprauniversale, însă nu se ocupă de indivizi aşa cum o fac Păzitorii Celeşti. Conservatorii Trinitizaţi administrează problemele de grup, ei susţin proiectele colective; ei sunt conservatorii arhivelor planurilor şi instituţiilor; ei acţionează ca comisari fideli ai întreprinderilor, grupurilor de personalităţi, proiectelor ascendente, planurilor morontiale, proiectelor universului şi a multor alte chestiuni. 22:5.6 (248.5) The Trinitized Custodians start out their careers as custodians, and they continue as such in the affairs of the supergovernments. In a way, they are officers of their superuniverse governments, but they do not deal with individuals, as do the Celestial Guardians. The Trinitized Custodians administer group affairs and foster collective projects. They are the custodians of records, plans, and institutions; they act as the trustees of undertakings, personality groups, ascendant projects, morontia plans, universe projections, and innumerable other enterprises.
6. Ambasadorii Trinitizaţi ^top 6. The Trinitized Ambassadors ^top
22:6.1 (248.6) Ambasadorii Trinitizaţi sunt al doilea ordin al Fiilor de Selecţie Trinitizaţi. La fel ca asociaţii lor, Conservatorii, ei sunt recrutaţi dintre două tipuri de creaturi ascendente. Nu toţi muritorii ascendenţi au fuzionat cu Ajustorul lor sau cu Tatăl; unii sunt fuzionaţi cu Spiritul, alţii sunt fuzionaţi cu Fiul. Iar unii dintre aceşti muritori fuzionaţi cu Spiritul sau cu Fiul ating Havona şi ajung în Paradis. Candidaţii sunt aleşi dintre aceşti ascendenţi ai Paradisului pentru a fi îmbrăţişaţi de Trinitate şi, din timp în timp, ei sunt trinitizaţi în clase de şapte mii. Ei sunt apoi trimişi în suprauniversuri ca Ambasadori Trinitizaţi ai Îmbătrâniţilor de Zile. Există aproape o jumătate de miliard înregistraţi pe Uversa. 22:6.1 (248.6) Trinitized Ambassadors are the second order of the Trinitized Sons of Selection and like their associates, the Custodians, are recruited from two types of ascendant creatures. Not all ascending mortals are Adjuster or Father fused; some are Spirit fused, some are Son fused. Certain of these Spirit- and Son-fused mortals reach Havona and attain Paradise. From among these Paradise ascenders, candidates are selected for the Trinity embrace, and from time to time they are trinitized in classes of seven thousand. They are then commissioned in the superuniverses as Trinitized Ambassadors of the Ancients of Days. Almost one-half billion are registered on Uversa.
22:6.2 (248.7) La avizul instructorilor de pe Havona, Ambasadorii Trinitizaţi sunt aleşi pentru îmbrăţişarea Trinităţii. Ei reprezintă indivizii a căror minte este cea mai înaltă în grupurile lor respective şi sunt cel mai bine calificaţi pentru a asista conducătorii suprauniversurilor în vederea înţelegerii şi administrării intereselor lumilor de unde provin muritorii fuzionaţi cu Spiritul. Ambasadorii Trinitizaţi fuzionaţi cu Fiul ne sunt de un mare ajutor pentru a trata probleme atingând ordinul personalităţilor fuzionate cu Fiul. 22:6.2 (248.7) Trinitized Ambassadors are selected for the Trinity embrace upon the advices of their Havona teachers. They represent the superior minds of their respective groups and are, therefore, best qualified to assist the superuniverse rulers in understanding and in administering the interests of those worlds from which the Spirit-fused mortals hail. The Son-fused Ambassadors are of great assistance in our dealings with problems involving the Son-fused order of personality.
22:6.3 (248.8) Ambasadorii Trinitizaţi sunt emisarii Îmbătrâniţilor de Zile pentru orice ţel, pe lângă toate lumile sau universurile făcând parte din suprauniversul afectării lor. Ei fac servicii importante şi specifice cartierelor generale ale sectoarelor minore şi îndeplinesc nenumăratele sarcini diverse ale unui supraunivers. Ei formează corpurile de ajutor sau de rezervă ale Fiilor Trinitizaţi ai supraguvernelor, şi sunt deci disponibili pentru o mare varietate de sarcini. Ei se angajează în mii şi mii de întreprinderi referitoare la problemele suprauniversurilor, indescriptibile unei minţi umane, pentru că nu există nimic analog acestor activităţi pe Urantia. 22:6.3 (248.8) Trinitized Ambassadors are the emissaries of the Ancients of Days for any and all purposes, to any and all worlds or universes within the superuniverse of their assignment. They render particular and important services on the headquarters of the minor sectors, and they perform the numberless miscellaneous assignments of a superuniverse. They are the emergency or reserve corps of the Trinitized Sons of the supergovernments, and they are therefore available for a great range of duties. They engage in thousands upon thousands of undertakings in superuniverse affairs which it is impossible to portray to human minds since there is nothing transpiring on Urantia that is in any way analogous to these activities.
7. Tehnica Trinitizării ^top 7. Technique of Trinitization ^top
22:7.1 (249.1) Nu pot descrie pe deplin minţii materiale experienţa actului creativ suprem împlinit de fiinţe spirituale perfecte şi devenite perfecte - actul trinitizării. Tehnicile trinitizării figurează printre secretele Vicegeringtonului şi Solitaringtonului şi pot fi înţelese doar de cei care au trecut prin aceste experienţe unice şi pot fi revelate numai lor. Nici o fiinţă nu are deci posibilitatea de a descrie cu succes minţii umane natura şi scopul acestei lucrări extraordinare. 22:7.1 (249.1) I cannot fully unfold to the material mind the experience of the supreme creative performance of perfect and perfected spiritual beings—the act of trinitization. The techniques of trinitization are among the secrets of Vicegerington and Solitarington and are revealable to, and understandable by, none save those who have passed through these unique experiences. Therefore is it beyond the possibility of any being successfully to portray to the human mind the nature and purport of this extraordinary transaction.
22:7.2 (249.2) Cu excepţia Deităţilor, numai personalităţile Paradisului- Havona şi anumiţi membrii ai fiecăruia dintre corpurile finalitarilor se angajează în trinitizare. În condiţiile specializate de perfecţiune Paradisiacă, aceste fiinţe magnifice pot să se lanseze în aventura unică de identitate de concept, şi ele reuşesc adesea să producă o fiinţă nouă, un fiu trinitizat de o creatură. 22:7.2 (249.2) Aside from the Deities, only Paradise-Havona personalities and certain members of each of the finaliter corps engage in trinitization. Under specialized conditions of Paradise perfection, these superb beings may embark upon the unique adventure of concept-identity, and they are many times successful in the production of a new being, a creature-trinitized son.
22:7.3 (249.3) Creaturile glorificate care se angajează în astfel de aventuri de trinitizare nu pot participa decât la o experienţă de acest fel, în timp ce pentru Deităţile Paradisului pare să nu existe nici o limită la desfăşurarea continuă a episoadelor de trinitizare. Deitatea nu pare a fi limitată decât sub un singur aspect: nu poate să existe decât un singur Spirit Originar şi Infinit, un singur executant infinit al voinţei conjugate a Tatălui-Fiu. 22:7.3 (249.3) The glorified creatures who engage in such adventures of trinitization may participate in only one such experience, whereas with the Paradise Deities there seems to be no limit to the continued enactment of trinitization episodes. Deity seems to be limited in just one respect: There can be only one Original and Infinite Spirit, only one infinite executive of the united will of the Father-Son.
22:7.4 (249.4) Muritorii ascendenţi finalitari, care au fuzionat cu ajutorul lor şi au atins anumite nivele de cultură paradisiacă şi de dezvoltare spirituală, se numără printre cei care pot încerca să trinitizeze o creatură. Când însoţitori ai muritorilor finalitari sunt staţionaţi în Paradis, li se acordă vacanţe cu ocazia fiecărui mileniu de timp al Havonei. Finalitarii pot alege dintre şapte modalităţi diferite de a petrece această perioadă lipsită de obligaţii. Una din ele constă din în a încerca, împreună cu un însoţitor finalitar sau o personalitate a Paradisului-Havona, să realizeze trinitizarea unei creaturi. 22:7.4 (249.4) The ascendant Adjuster-fused mortal finaliters who have attained certain levels of Paradise culture and spiritual development are among those who can essay to trinitize a creature being. Mortal-finaliter companies, when stationed on Paradise, are granted a recess every millennium of Havona time. There are seven different ways such finaliters may elect to spend this duty-free period, and one of these is, in association with some fellow finaliter or some Paradise-Havona personality, to attempt the enactment of creature trinitization.
22:7.5 (249.5) Dacă doi muritori finalitari se prezintă în faţa Arhitecţilor Universului maestru şi demonstrează că ei au ales independent unul de altul un concept identic pentru o trinitizare, Arhitecţii pot, la rândul lor, promulga ordine care permit acestor ascendenţi muritori glorificaţi să îşi prelungească vacanţele lor şi să se retragă pentru un anumit timp în sectorul Cetăţenilor Paradisului rezervat trinitizării. La sfârşitul retragerii acordate, dacă finalitarii mărturisesc că au ales separat şi împreună să facă efortul paradisiac de a spiritualiza, de a idealiza şi de a actualiza un concept selecţionat şi original care nu a fost încă trinitizat, atunci Spiritul Maestru Numărul Şapte emite ordine care autorizează această întreprindere extraordinară. 22:7.5 (249.5) If two mortal finaliters, on going before the Architects of the Master Universe, demonstrate that they have independently chosen an identical concept for trinitization, the Architects are empowered, on their own discretion, to promulgate mandates permitting these glorified mortal ascenders to extend their recess and to remove themselves for a time to the trinitizing sector of the Paradise Citizens. At the end of this assigned retreat, if they report that they have singly and jointly elected to make the paradisiacal effort to spiritualize, idealize, and actualize a selected and original concept which has not theretofore been trinitized, then does Master Spirit Number Seven issue orders authorizing such an extraordinary undertaking.
22:7.6 (249.6) Aceste aventuri cer uneori perioade de timp incredibili de lungi; pare să se scurgă o epocă înainte ca străvechii muritori fideli şi hotărâţi şi uneori personalităţile Paradisului-Havona să îşi atingă în cele din urmă scopul, reuşind să facă efectiv existent conceptul de adevăr universal pe care l-au ales. Aceste cupluri devotate nu au întotdeauna parte de succes; ele eşuează adesea, şi aceasta fără a se putea descoperi vreo eroare din partea lor. Candidaţii la trinitizare care eşuează astfel sunt admişi într-un grup de finalitari desemnaţi ca fiinţe care au făcut efortul suprem şi au suportat decepţia supremă. Când Deităţile Paradisului se unesc pentru a trinitiza, ele reuşesc întotdeauna, însă nu şi în cazul unei perechi omogene de creaturi, încercarea de uniune a doi membri din acelaşi ordin de fiinţe. 22:7.6 (249.6) Unbelievably long periods of time are sometimes consumed in these adventures; an age seems to pass before these faithful and determined onetime mortals—and sometimes Paradise-Havona personalities—finally achieve their goal, really succeed in bringing their chosen concept of universal truth into actual being. And not always do these devoted couples meet with success; many times they fail, and that through no discoverable error on their part. Candidates for trinitization who thus fail are admitted to a special group of finaliters who are designated as beings who have made the supreme effort and sustained the supreme disappointment. When the Paradise Deities unite to trinitize, they always succeed, but not so with a homogeneous pair of creatures, the attempted union of two members of the same order of being.
22:7.7 (250.1) Când o fiinţă nouă şi originală este trinitizată de Zei, părinţii săi divini rămân neschimbaţi în ceea ce priveşte potenţialul lor divin; însă atunci când creaturi exaltate îndeplinesc un asemenea episod creativ, unul dintre indivizii care participă la el şi îl execută suportă o modificare excepţională de personalitate. Într-un anumit sens, cei doi strămoşi ai unui fiu trinitizat de o creatură sunt unul singur din punct de vedere spiritual. Noi credem că acest statut de biunificare a anumitor faze spirituale ale personalităţii va preleva probabil până în epoca în care Fiinţa Supremă va fi atins deplina şi întreaga sa manifestare de personalitate în marele univers. 22:7.7 (250.1) When a new and original being is trinitized by the Gods, the divine parents are in deity potential unchanged; but when exalted creature beings enact such a creative episode, one of the contracting and participating individuals undergoes a unique personality modification. The two ancestors of a creature-trinitized son become in a certain sense spiritually as one. We believe that this status of bi-unification of certain spiritual phases of personality will probably prevail until such time as the Supreme Being shall have attained full and completed manifestation of personality in the grand universe.
22:7.8 (250.2) Deodată cu apariţia unui nou fiu trinitizat de o creatură, se stabileşte uniunea spirituală funcţională a celor doi strămoşi ai săi; cei doi părinţi trinitizanţi devin una, pe nivelul funcţional ultim. Nici o creatură din univers nu poate explica total acest fenomen uluitor; este o experienţă cvasidivină. Atunci când Tatăl şi Fiul s-au unit pentru a eterniza Spiritul Infinit, iar scopul lor a fost împlinit, ei au devenit ca unul singur şi de atunci încoace sunt unul. Însă, cu toate că uniunea trinitizantă a două creaturi face parte din acelaşi ordin ca îmbrăţişarea infinită a uniunii perfecte a Deităţii dintre Tatăl Universal şi Fiul Etern, repercusiunile unei trinitizări de către creaturi nu sunt de natură eternă; ele vor lua sfârşit atunci când transpunerea în fapt a Deităţilor experienţiale va fi încheiată. 22:7.8 (250.2) Simultaneously with the appearance of a new creature-trinitized son, there occurs this functional spiritual union of the two ancestors; the two trinitizing parents become one on the ultimate functional level. No created being in the universe can fully explain this amazing phenomenon; it is a near-divine experience. When the Father and the Son united to eternalize the Infinite Spirit, upon the accomplishment of their purpose they immediately became as one and ever since have been one. And while the trinitization union of two creatures is on the order of the infinite scope of the perfect Deity union of the Universal Father and the Eternal Son, the repercussions of creature trinitization are not eternal in nature; they will terminate upon the completed factualization of the experiential Deities.
22:7.9 (250.3) Cu toate că părinţii fiilor trinitizaţi de creaturi sunt una, pentru desemnările lor în univers ei continuă să fie număraţi ca două personalităţi în compoziţia şi în listele de apel ale Corpului Finalităţii şi al Arhitecţilor Universului maestru. Pe parcursul epocii prezente a universului, toţi părinţii trinitizanţi uniţi sunt inseparabili în ceea ce priveşte atribuţiile şi funcţiunile lor; acolo unde merge unul merge şi celălalt, ceea ce face unul face şi celălalt. Dacă biunificarea parentală a avut loc între un finalitar (muritor sau de alt gen) şi o personalitate a Paradisului-Havona, fiinţele paterne unite nu lucrează nici cu Cetăţenii Paradisului sau Havonei, nici cu finalitarii; aceste cupluri mixte se reunesc într-un corp special, compus de fiinţe asemănătoare şi, în toate uniunile trinitizatorilor, mixte sau de alt fel, fiinţele parentale sunt conştiente una de alta. Ele pot comunica între ele şi împlini sarcini care nu ar fi putut să le fie încredinţate anterior. 22:7.9 (250.3) While these parents of creature-trinitized sons become as one in their universe assignments, they continue to be reckoned as two personalities in the make-up and roll calls of the Corps of the Finality and of the Architects of the Master Universe. During the current universe age, all trinitization-united parents are inseparable in assignment and function; where one goes the other goes, what one does the other does. If parental bi-unification involves a mortal (or other) finaliter and a Paradise-Havona personality, the united parental beings function neither with the Paradisers, Havoners, nor finaliters. Such mixed unions forgather in a special corps made up of similar beings. And in all trinitization unions, mixed or otherwise, the parental beings are conscious of, and can communicate with, each other, and they can perform duties that neither could have previously discharged.
22:7.10 (250.4) Cele Şapte Spirite Maestru au autoritatea de a sancţiona uniunea trinitizantă a finalitarilor şi a personalităţilor Paradisului-Havona, iar aceste legături mixte sunt întotdeauna încoronate de succes. Magnificii fii trinitizaţi de creaturi provenite dintre aceste legături, reprezintă concepte pe care nici creaturile eterne ale Paradisului, nici creaturile temporale ale spaţiului nu le pot înţelege; aceşti fii devin elevii Arhitecţilor Universului maestru. Aceşti fii ai destinului trinitizaţi încorporează idei, idealuri şi o experienţă care se pare că aparţin unei epoci viitoare a universului şi nu au deci valoare practică imediată nici pentru administraţiile suprauniversului nici pentru acelea ale universului central. Aceşti fii unici ai copiilor timpului şi cetăţeni ai eternităţii sunt toţi ţinuţi în rezervă pe Vicegerington. Ei studiază acolo conceptele timpului şi realităţile eternităţii, într-un sector special al sferei ocupate de colegiile secrete ale corpului Fiilor Creatori. 22:7.10 (250.4) The Seven Master Spirits have authority to sanction the trinitizing union of finaliters and Paradise-Havona personalities, and such mixed liaisons are always successful. The resultant magnificent creature-trinitized sons are representative of concepts unsuited to the comprehension of either the eternal creatures of Paradise or the time creatures of space; hence they become the wards of the Architects of the Master Universe. These trinitized sons of destiny embody ideas, ideals, and experience which apparently pertain to a future universe age and are therefore of no immediate practical value to either the super- or central universe administrations. These unique sons of the children of time and the citizens of eternity are all held in reserve on Vicegerington, where they are engaged in the study of the concepts of time and the realities of eternity in a special sector of the sphere occupied by the secret colleges of the corps of the Creator Sons.
22:7.11 (251.1) Fiinţa Supremă este unificarea a trei faze următoare ale realităţii Deităţii: Dumnezeu Supremul, unificare spirituală a anumitor aspecte finite ale Trinităţii Paradisului; Atotputernicul Suprem, unificare a puterii Creatorilor marelui univers; şi Mintea Supremă, contribuţie individuală a celei de-a Treia Surse-Centru şi a coordonaţilor săi la realitatea Fiinţei Supreme. În aventurile lor de trinitizare, splendidele creaturi ale universului central şi ale Paradisului sunt lansate într-o triplă explorare a Deităţii Supreme, ceea ce are drept rezultat producerea a trei ordine de fii trinitizaţi de creaturi: 22:7.11 (251.1) The Supreme Being is the unification of three phases of Deity reality: God the Supreme, the spiritual unification of certain finite aspects of the Paradise Trinity; the Almighty Supreme, the power unification of the grand universe Creators; and the Supreme Mind, the individual contribution of the Third Source and Center and his co-ordinates to the reality of the Supreme Being. In their trinitization adventures the superb creatures of the central universe and Paradise are engaged in a threefold exploration of the Deity of the Supreme which results in the production of three orders of creature-trinitized sons:
22:7.12 (251.2) 1. Fiii trinitizaţi de Ascendenţi. În eforturile lor creative, finalitarii încearcă să trinitizeze anumite realităţi conceptuale ale Atotputernicului Suprem, pe care le-au încorporat prin experienţă pe parcursul ascensiunii lor spre Paradis prin timp şi spaţiu. 22:7.12 (251.2) 1. Ascender-trinitized Sons. In their creative efforts the finaliters are attempting to trinitize certain conceptual realities of the Almighty Supreme which they have experientially acquired in their ascension through time and space to Paradise.
22:7.13 (251.3) 2. Fiii trinitizaţi de Cetăţenii Paradisului-Havona. Eforturile creative ale Cetăţenilor Paradisului şi ale havonienilor sfârşesc prin trinitizarea anumitor aspecte spirituale elevate ale Fiinţei Supreme, pe care le-au dobândit prin experienţă într-un plan secundar suprasuprem care se învecinează cu Ultimul şi Eternul. 22:7.13 (251.3) 2. Paradise-Havona-trinitized Sons. The creative efforts of the Paradise Citizens and the Havoners result in the trinitization of certain high spiritual aspects of the Supreme Being which they have experientially acquired on a supersupreme background bordering on the Ultimate and the Eternal.
22:7.14 (251.4) 3. Fiii Destinului Trinitizaţi. Însă atunci când un finalitar şi un Cetăţean al Paradisului-Havona trinitizează împreună o creatură nouă, acest efort conjugat se răsfrânge în anumite faze ale Minţii Supreme Ultime. Fiii astfel trinitizaţi de creaturi sunt supracreaturi; ei reprezintă actualităţi ale Deităţii Supreme-Ultime care nu au fost atinse altfel prin experienţă şi care cad deci automat în domeniul Arhitecţilor Universului maestru, conservatori ai lucrurilor care transcend limitele creative ale prezentei epoci a universului. Fiii destinului trinitizaţi încorporează anumite aspecte ale funcţiunii nerevelate ale Supremului-Ultim în universul maestru. Noi nu cunoaştem mare lucru despre aceşti copii ai timpului şi eternităţii, însă noi ştim mult mai mult decât avem permisiunea de a releva. 22:7.14 (251.4) 3. Trinitized Sons of Destiny. But when a finaliter and a Paradise-Havoner together trinitize a new creature, this conjoint effort repercusses in certain phases of the Supreme-Ultimate Mind. The resulting creature-trinitized sons are supercreational; they represent actualities of Supreme-Ultimate Deity which have not been otherwise experientially attained, and which, therefore, automatically fall within the province of the Architects of the Master Universe, custodians of those things which transcend the creational limits of the present universe age. The trinitized sons of destiny embody certain aspects of the unrevealed master universe function of the Supreme-Ultimate. We do not know a great deal about these conjoint children of time and eternity, but we know much more than we are permitted to reveal.
8. Fiii trinitizaţi de creaturi ^top 8. The Creature-Trinitized Sons ^top
22:8.1 (251.5) În plus faţă de fiii trinitizaţi de creaturile studiate în această expunere, există numeroase ordine nerevelate de alte fiinţe trinitizate de creaturi - progenitura variată a multiplelor legături a celor şapte corpuri de finalitari şi a personalităţilor Paradisului-Havona. Însă toate aceste fiinţe trinitizate, revelate sau nerevelate, sunt înzestrate cu personalitate de Tatăl Universal. 22:8.1 (251.5) In addition to the creature-trinitized sons considered in this narrative, there are numerous unrevealed orders of creature-trinitized beings—the diverse progeny of the multiple liaisons of seven finaliter corps and Paradise-Havona personalities. But all these creature-trinitized beings, revealed and unrevealed, are endowed with personality by the Universal Father.
22:8.2 (251.6) Atunci când noii fii trinitizaţi de ascendenţi şi de personalităţi ale Paradisului-Havona sunt tineri şi neexperimentaţi, ei sunt trimişi în general, timp de lungi perioade, pe cele şapte sfere paradisiace ale Spiritului Infinit, unde ei servesc sub tutela celor Şapte Agenţi Executivi Supremi. Ca urmare, ei pot fi adoptaţi de Fiii Instructori ai Trinităţii pentru a primi un antrenament complementar în universurile locale. 22:8.2 (251.6) When new ascender-trinitized and Paradise-Havona-trinitized sons are young and untrained, they are usually dispatched for long periods of service on the seven Paradise spheres of the Infinite Spirit, where they serve under the tutelage of the Seven Supreme Executives. Subsequently they may be adopted for further training in the local universes by the Trinity Teacher Sons.
22:8.3 (251.7) Aceşti fii adoptaţi care îşi au originea în creaturi elevate şi glorificate sunt ucenicii, ajutoarele care studiază ale Fiilor Invăţători. În ceea ce priveşte clasificarea lor, ei sunt adesea socotiţi în mod temporar deodată cu aceşti Fii. Ei pot executa, şi execută de fapt, misiuni numeroase şi nobile, dezinteresate, pentru binele tărâmurilor alese pentru serviciul lor. 22:8.3 (251.7) These adopted sons of high and glorified creature origin are the apprentices, student helpers, of the Teacher Sons, and as regards classification they are often temporarily numbered with these Sons. They may and do execute many noble assignments in self-denial in behalf of their chosen realms of service.
22:8.4 (251.8) În universurile locale, Fiii Instructori îi pot desemna pe elevii lor trinitizaţi de creaturi pentru a fi îmbrăţişaţi de Trinitatea Paradisului. Ridicându-se din această îmbrăţişare ca fii ai perfecţiunii trinitizaţi, ei intră în serviciul Îmbătrâniţilor de Zile în cele şapte universuri, acesta fiind destinul cunoscut în prezent al acestui grup unic de fiinţe de două ori trinitizate. 22:8.4 (251.8) The Teacher Sons in the local universes may nominate their creature-trinitized wards for embrace by the Paradise Trinity. Emerging from this embrace as Trinitized Sons of Perfection, they enter the service of the Ancients of Days in the seven superuniverses, that being the present known destiny of this unique group of twice-trinitized beings.
22:8.5 (252.1) Fiii trinitizaţi de creaturi nu sunt toţi îmbrăţişaţi de Trinitate; mulţi dintre ei devin asociaţii şi ambasadorii Celor Şapte Spirite Maestru ale Paradisului, ale Spiritelor Reflexive ale suprauniversurilor şi ale Spiritelor-Mamă ale creaţiilor locale. Alţii pot accepta misiuni speciale pe Insula eternă. O altă categorie poate intra în servicii speciale, pe lumile secrete ale Tatălui şi pe sferele Paradisiace ale Spiritului. În sfârşit, mulţi dintre ei sunt admişi în corpul asociat al Fiilor Trinitizaţi, pe circuitul interior al Havonei. 22:8.5 (252.1) Not all creature-trinitized sons are Trinity embraced; many become the associates and ambassadors of the Seven Master Spirits of Paradise, of the Reflective Spirits of the superuniverses, and of the Mother Spirits of the local creations. Others may accept special assignments on the eternal Isle. Still others may enter the special services on the secret worlds of the Father and on the Paradise spheres of the Spirit. Eventually many find their way into the conjoint corps of the Trinitized Sons on the inner circuit of Havona.
22:8.6 (252.2) Cu excepţia Fiilor de Perfecţiune Trinitizaţi şi a celor care se reunesc pe Vicegerington, destinul suprem al tuturor fiilor trinitizaţi de creaturi pare a fi intrarea în Corpul Finalitarilor Trinitizaţi, unul dintre cele şapte corpuri ale finalităţii în Paradis. 22:8.6 (252.2) Excepting the Trinitized Sons of Perfection and those who are forgathering on Vicegerington, the supreme destiny of all creature-trinitized sons appears to be entrance into the Corps of Trinitized Finaliters, one of the seven Paradise Corps of the Finality.
9. Păzitorii Celeşti ^top 9. The Celestial Guardians ^top
22:9.1 (252.3) Fiii trinitizaţi de creaturi sunt îmbrăţişaţi de Trinitatea Paradisului în clase de şapte mii. Aceşti descendenţi trinitizaţi din fiinţe umane devenite perfecte şi din personalităţile Paradisului-Havona sunt toţi, în egală măsură, îmbrăţişaţi de Deităţi, însă ei sunt desemnaţi suprauniversurilor conform sfatului vechilor lor maeştri, Fiii Instructori ai Trinităţii. Cei ale căror servicii sunt cele mai bune sunt numiţi Asistenţi ai Fiilor Înălţaţi; cei ale căror performanţe sunt mai puţin remarcabile sunt numiţi Păzitorii Celeşti. 22:9.1 (252.3) Creature-trinitized sons are embraced by the Paradise Trinity in classes of seven thousand. These trinitized offspring of perfected humans and of Paradise-Havona personalities are all equally embraced by the Deities, but they are assigned to the superuniverses in accordance with the advice of their former instructors, the Trinity Teacher Sons. Those of more acceptable service are commissioned High Son Assistants; those of less distinguished performance are designated Celestial Guardians.
22:9.2 (252.4) Când aceste fiinţe unice au fost îmbrăţişate de Trinitate, ele devin adjuncţi preţioşi pentru guvernele suprauniversurilor. Ele sunt competente în problemele carierei ascendente, nu ca urmare a unei ascensiuni personale, ci pentru că au servit cu Fiii Instructori ai Trinităţii pe lumile spaţiului. 22:9.2 (252.4) When these unique beings have been Trinity embraced, they become valuable adjuncts to the superuniverse governments. They are versed in the affairs of the ascendant career, not by personal ascension, but as a result of their service with the Trinity Teacher Sons on the worlds of space.
22:9.3 (252.5) Există aproape un miliard de Păzitori Celeşti trimişi pe Orvonton. Ei sunt în principal angajaţi în administraţiile Perfecţiunilor de Zile în sediile sectoarelor majore, şi ei sunt ajutaţi în mod eficient de un corp de muritori ascendenţi fuzionaţi cu Fiul. 22:9.3 (252.5) Almost one billion Celestial Guardians have been commissioned in Orvonton. They are chiefly assigned to the administrations of the Perfections of Days on the headquarters of the major sectors and are ably assisted by a corps of ascendant Son-fused mortals.
22:9.4 (252.6) Păzitorii Celeşti sunt ofiţerii de justiţie ai tribunalelor Îmbătrâniţilor de Zile acţionând ca mesageri ai curţilor şi purtători ai convocărilor şi deciziilor diverselor tribunale ale guvernelor suprauniversale. Cei Îmbătrâniţi de Zile îi însărcinează cu arestările. Păzitorii Celeşti pleacă de pe Uversa pentru a aduce aici fiinţe a căror prezenţă este cerută în faţa judecătorilor suprauniversurilor. Ei execută ordinele de detenţie referitoare la orice personalitate a suprauniversului; ei însoţesc de asemenea muritorii universurilor locale care au fuzionat cu Spiritul atunci când, pentru un motiv oarecare, prezenţa lor este necesară pe Uversa. 22:9.4 (252.6) The Celestial Guardians are the officers of the courts of the Ancients of Days, functioning as court messengers and as bearers of the summonses and decisions of the various tribunals of the superuniverse governments. They are the apprehending agents of the Ancients of Days; they go forth from Uversa to bring back beings whose presence is required before the superuniverse judges; they execute the mandates for the detention of any personality in the superuniverse. They also accompany Spirit-fused mortals of the local universes when, for any reason, their presence is required on Uversa.
22:9.5 (252.7) Păzitorii Celeşti şi asociaţii lor, Asistenţii Fiilor Înălţaţi, nu au fost niciodată locuiţi de Ajustori. Ei nu au fuzionat nici cu Spiritul. Cu toate acestea, îmbrăţişarea Trinităţii Paradisului compensează statutul de necontopire a Fiilor de Perfecţiune Trinitizaţi. Îmbrăţişarea Trinităţii poate să nu acţioneze decât asupra ideii personificate într-un fiu trinitizat al creaturii, altfel lăsându-l pe fiul îmbrăţişat neschimbat, însă o asemenea limitare se întâmplă decât dacă s-a hotărât aşa înainte. 22:9.5 (252.7) The Celestial Guardians and their associates, the High Son Assistants, have never been indwelt by Adjusters. Neither are they Spirit nor Son fused. The embrace of the Paradise Trinity does, however, compensate for the nonfused status of the Trinitized Sons of Perfection. The Trinity embrace may act solely upon the idea which is personified in a creature-trinitized son, leaving the embraced son otherwise unchanged, but such a limitation occurs only when so planned.
22:9.6 (252.8) Aceşti fii de două ori trinitizaţi sunt fiinţe minunate, însă nu sunt dotaţi cu aptitudini la fel de variate şi nu sunt la fel de demni de încredere ca asociaţii lor ascendenţi; le lipseşte bogata şi profunda experienţă personală pe care restul fiilor care aparţin acestui grup au dobândit-o ridicându-se efectiv până la glorie plecând din întunecatele tărâmuri ale spaţiului. Noi, cei care aparţinem carierei ascendente, îi iubim şi facem tot ceea ce este în puterea noastră pentru a compensa deficienţele lor, însă în faţa lor suntem întotdeauna recunoscători pentru faptul de a avea o origine umilă şi de a fi apţi pentru experienţă. Bunăvoinţa de a recunoaşte şia admite deficienţele lor în realităţile experimentabile ale ascensiunii universului este de o frumuseţe transcendentă şi uneori de un patetismcât se poate de emoţionant. 22:9.6 (252.8) These twice-trinitized sons are marvelous beings, but they are neither as versatile nor dependable as their ascendant associates; they lack that tremendous and profound personal experience which the rest of the sons belonging to this group have acquired by actually climbing up to glory from the dark domains of space. We of the ascendant career love them and do all in our power to compensate their deficiencies, but they make us ever grateful for our lowly origin and our capacity for experience. Their willingness to recognize and acknowledge their deficiencies in the experiencible realities of universe ascension is transcendently beautiful and sometimes most touchingly pathetic.
22:9.7 (253.1) Fiii de Perfecţiune Trinitizaţi sunt limitaţi, spre deosebire de ceilalţi îmbrăţişaţi de Trinitate, deoarece capacitatea lor de experienţă este inhibată în timp- spaţiu. Ei sunt deficienţi în experienţă, în ciuda lungii lor pregătiri cu Agenţii Executivi Supremi şi Fiii Instructori, şi dacă nu ar fi astfel, ar fi saturaţi de experienţă, fapt care ar împiedica punerea lor în rezervă în vederea dobândirii experienţei într-o eră viitoare a universului. Nu există absolut nimic în existenţa universală care să poată lua locul unei experienţe efectiv personale, iar aceşti fii trinitizaţi de creaturi sunt ţinuţi în rezervă pentru o funcţiune experienţială într-o eră viitoare a universului. 22:9.7 (253.1) Trinitized Sons of Perfection are limited in contrast to other Trinity-embraced sons because their experiential capacity is time-space inhibited. They are experience-deficient, despite long training with the Supreme Executives and the Teacher Sons, and if this were not the case, experiential saturation would preclude their being left in reserve for acquiring experience in a future universe age. There is simply nothing in all universal existence which can take the place of actual personal experience, and these creature-trinitized sons are held in reserve for experiential function in some future universe epoch.
22:9.8 (253.2) Pe lumile casă am văzut adesea ofiţeri impunători ai înaltelor tribunale ale suprauniversurilor privind cu nostalgie şi atracţie către cei care sosesc, chiar şi cei recenţi, din lumile evolutive ale spaţiului. Era imposibil să nu ne dăm seama că aceşti posesori ai unei trinitizări neexperienţiale îi invidiau cu adevărat pe fraţii lor, presupuşi mai puţin norocoşi, care au urcat calea universală prin etapele experienţei bunei credinţe şi vieţii actuale. În ciuda handicapurilor şi limitărilor lor, ei formează un corp de lucrători extraordinari de utili şi întotdeauna binevoitori atunci când se cere executarea planurile administrative complexe ale guvernelor suprauniversurilor. 22:9.8 (253.2) On the mansion worlds I have often seen these dignified officers of the high courts of the superuniverse look so longingly and appealingly at even the recent arrivals from the evolutionary worlds of space that one could not help realizing that these possessors of nonexperiential trinitization really envied their supposedly less fortunate brethren who ascend the universal path by steps of bona fide experience and actual living. Notwithstanding their handicaps and limitations they are a wonderfully useful and ever-willing corps of workers when it comes to the execution of the complex administrative plans of the superuniverse governments.
10. Asistenţii Fiilor Elevaţi ^top 10. High Son Assistants ^top
22:10.1 (253.3) Asistenţii Fiilor Înălţaţi sunt grupul superior retrinitizat al fiilor trinitizaţi ai ascendenţilor glorificaţi ai Corpului Muritorilor Finalităţii şi asociaţilor lor eterni, personalităţile Paradisului-Havona. Ei sunt afectaţi serviciului suprauniversurilor şi lucrează ca ajutoare personale pe lângă fiii elevaţi ai guvernelor Îmbătrâniţilor de Zile. Am putea să-i numim, pe drept cuvânt, secretari privaţi. Ei acţionează din timp în timp ca angajaţi pe lângă comisii speciale sau alte grupuri de fii elevaţi. Eiîi servescpe Desăvârşitorii Înţelepciunii, Consilierii Divini, Cenzorii Universali, Puternicii Mesageri şi Înălţaţii în Autoritate, precum şi pe cei Lipsiţi de Nume şi de Număr. 22:10.1 (253.3) The High Son Assistants are the superior group of the retrinitized trinitized sons of glorified ascendant beings of the Mortal Corps of the Finality and of their eternal associates, the Paradise-Havona personalities. They are assigned to the superuniverse service and function as personal aids to the high sons of the governments of the Ancients of Days. They might fittingly be denominated private secretaries. They act, from time to time, as clerks for special commissions and other group associations of the high sons. They serve Perfectors of Wisdom, Divine Counselors, Universal Censors, Mighty Messengers, Those High in Authority, and Those without Name and Number.
22:10.2 (253.4) Dacă analizându-i pe Păzitorii Celeşti am părut să atrag atenţia asupra limitărilor şi handicapurilor acestor fii de două ori trinitizaţi, permiteţi-mi acum, pe bună dreptate, să subliniez punctul lor forte, atributul care îi transformă de fapt pentru noi în colaboratori aproape nepreţuiţi. Aceste fiinţe îşi datorează existenţa însăşi faptului că sunt personificarea unui concept unic şi suprem. Ei sunt întruparea personalizată a unei idei divine, a vreunui ideal universal sub o formă în care nu a fost niciodată concepută, exprimată sau trinitizată. Ei au fost apoi îmbrăţişaţi de Trinitate; ei exprimă deci şi încorporează efectiv înţelepciunea proprie a Trinităţii în ceea ce priveşte idealul - idee al existenţei lor personale. În măsura în care acest concept particular poate fi revelat universului, aceste personalităţi încorporează totalul lucrurilor pe care o inteligenţă de creatură sau de Creator le poate concepe, exprima sau ilustra prin exemplu; ele sunt această idee personificată. 22:10.2 (253.4) If, in discussing the Celestial Guardians, I have seemed to call attention to the limitations and handicaps of these twice-trinitized sons, let me now, in all fairness, call attention to their one point of great strength, the attribute which makes them almost invaluable to us. These beings owe their very existence to the fact that they are the personification of a single and supreme concept. They are the personality embodiment of some divine idea, some universal ideal, as it has never before been conceived, expressed, or trinitized. And they have subsequently been Trinity embraced; thus they show forth and actually embody the very wisdom of the divine Trinity as concerns the idea-ideal of their personality existence. As far as that particular concept is revealable to the universes, these personalities embody all of everything that any creature or Creator intelligence could possibly conceive, express, or exemplify. They are that idea personified.
22:10.3 (253.5) Nu vedeţi oare că astfel de concentrări vii ale unui singur concept suprem al realităţii universale fac servicii nebănuite celor care au însărcinarea de a administra suprauniversul? 22:10.3 (253.5) Can you not see that such living concentrations of a single supreme concept of universe reality would be of untold service to those who are intrusted with the administration of the superuniverses?
22:10.4 (254.1) Nu demult am primit ordinul să prezidez o comisie de şase personalităţi - câte una pentru fiecare dintre fii elevaţi - însărcinată să studieze trei probleme referitoare la un grup de noi universuri în regiunile meridionale ale Orvontonului. Mi-am dat bine seama de valoarea Asistenţilor Fiilor Înălţaţi atunci când am cerut şefului acestui ordin de pe Uversa să pună temporar la dispoziţia comisiei mele secretari de acest fel. Prima din ideile noastre a fost reprezentată de un Asistent al Fiilor Înălţaţi pe Uversa, care a fost imediat ataşat grupului nostru. A doua noastră problemă a fost întruchipată într-un Asistent al Fiilor Înălţaţi afectaţi suprauniversului numărul trei. Noi am primit un important ajutor din această sursă, prin intermediul camerei de compensare a universului central pentru coordonarea şi răspândirea cunoştinţelor esenţiale, însă nimic comparabil cu asistenţa asigurată de prezenţa efectivă a unei personalităţi care este un concept trinitizat în supremaţie de către creaturi şi în finalitate de către Deităţi. În ceea ce priveşte a treia problemă a noastră, arhivele Paradisului au dezvăluit faptul că o astfel de idee nu a fost niciodată trinitizată de creaturi. 22:10.4 (254.1) Not long since I was directed to head a commission of six—one of each of the high sons—assigned to the study of three problems pertaining to a group of new universes in the south parts of Orvonton. I was made acutely aware of the value of the High Son Assistants when I made requisition on the chief of their order on Uversa for temporary assignment of such secretaries to my commission. The first of our ideas was represented by a High Son Assistant on Uversa, who was forthwith attached to our group. Our second problem was embodied in a High Son Assistant assigned to superuniverse number three. We secured much help from this source through the central universe clearinghouse for the co-ordination and dissemination of essential knowledge, but nothing comparable to the assistance afforded by the actual presence of a personality who is a concept creature-trinitized in supremacy and Deity-trinitized in finality. Concerning our third problem, the records of Paradise disclosed that such an idea had never been creature trinitized.
22:10.5 (254.2) Asistenţii Fiilor Înălţaţi sunt personalizări unice şi originale de concepte extraordinare şi de idealuri uluitoare. Ca atare, ei sunt apţi să confere o inexprimabilă iluminare hotărârilor noastre. Când lucrez într-un post îndepărtat al universului spaţiului, gândiţi-vă ce înseamnă, ca ajutor, dacă sunt atât de norocos să am ataşat misiunii mele un Asistent al Fiilor Înălţaţi care să fie plenitudinea conceptului divin referitor la problema pe care am fost trimis să o abordez şi să o rezolv; şi am trecut de nenumărate ori prin această experienţă. Cu acest plan, singura dificultate provine din faptul că nici un supraunivers nu poate avea o ediţie completă a acestor idei trinitizate; noi nu primim decât o şeptime dintre aceste fiinţe, astfel încât doar aproximativ într-un caz din şapte beneficiem de o asociere personală cu aceste fiinţe, chiar şi atunci când arhivele indică faptul că ideea a fost trinitizată. 22:10.5 (254.2) High Son Assistants are unique and original personalizations of tremendous concepts and stupendous ideals. And as such they are able to impart inexpressible illumination to our deliberations from time to time. When I am acting on some remote assignment out in the universes of space, think what it means, by way of assistance, if I am so fortunate as to have attached to my mission a High Son Assistant who is the fullness of divine concept regarding the very problem I have been sent to attack and solve; and I have repeatedly had this very experience. The only difficulty with this plan is that no superuniverse can have a complete edition of these trinitized ideas; we only get one seventh of these beings; so it is only about one time in seven that we enjoy the personal association of these beings even when the records indicate that the idea has been trinitized.
22:10.6 (254.3) Noi am putea folosi, într-un mod foarte avantajos, un număr mult mai mare dintre aceste fiinţe de pe Uversa. Datorită valorii lor pentru administraţiile suprauniversului noi încurajăm pe toate căile pelerinii timpului şi rezidenţii Paradisului să încerce trinitizări după ce au contribuit unul faţă de altul cu acele realităţi experienţiale care sunt esenţiale desfăşurării unor astfel de aventuri creative. 22:10.6 (254.3) We could use to great advantage much larger numbers of these beings on Uversa. Because of their value to the superuniverse administrations, we, in every way possible, encourage the pilgrims of space and also the residents of Paradise to attempt trinitization after they have contributed to one another those experiential realities which are essential to the enactment of such creative adventures.
22:10.7 (254.4) Noi avem acum în Orvonton un milion şi un sfert de Asistenţi ai Fiilor Înălţaţi; ei servesc în sectoarele majore şi minore, ca şi pe Uversa. Ei ne însoţesc foarte des pe parcursul misiunilor noastre în universuri îndepărtate. Asistenţii Fiilor Înălţaţi nu sunt în permanenţă ataşaţi vreunui Fiu sau vreunei comisii. Ei circulă constant, servind în locul în care ideea sau idealul care sunt ei poate favoriza mai bine ţelurile eterne ale Trinităţii Paradisului pentru care ei au devenit fii. 22:10.7 (254.4) We now have in our superuniverse about one and a quarter million High Son Assistants, and they serve on both the major and minor sectors, even as they function on Uversa. They very often accompany us on our assignments to the remote universes. High Son Assistants are not permanently assigned to any Son or to any commission. They are in constant circulation, serving where the idea or ideal which they are can best further the eternal purposes of the Paradise Trinity, whose sons they have become.
22:10.8 (254.5) Ei sunt plini de afecţiune, magnific de loiali, extraordinar de inteligenţi, suprem de înţelepţi - în ceea ce priveşte ideea unică - şi de o umilinţă transcendentă. Pe de altă parte, ei vă pot comunica cunoştinţele universului referitoare la unica lor idee sau ideal, iar pe de altă parte este aproape patetic faptul de a-i vedea căutând cunoştinţe şi informaţii despre multe alte subiecte, chiar şi pe lângă muritorii ascendenţi. 22:10.8 (254.5) They are touchingly affectionate, superbly loyal, exquisitely intelligent, supremely wise—regarding a single idea—and transcendently humble. While they can impart to you the lore of the universe concerning their one idea or ideal, it is well-nigh pathetic to observe them seeking knowledge and information on hosts of other subjects, even from the ascending mortals.
22:10.9 (254.6) Aceasta este mărturia în ceea ce priveşte originea, natura şi funcţiunile unei părţi din cei care sunt numiţi Fiii lui Dumnezeu Trinitizaţi, în special a celor care au trecut prin îmbrăţişarea divină a Trinităţii Paradisului, şi care au fost ulterior afectaţi serviciilor suprauniversurilor pentru a-şi aduce cooperarea înţeleaptă şi plină de înţelegere administratorilor Îmbătrâniţilor de Zile în eforturile lor neobosite pentru a facilita progresul interior al muritorilor ascendenţi ai timpului către destinaţia lor imediată în Havona şi ţelul lor Paradisiac final. 22:10.9 (254.6) And this is the narrative of the origin, nature, and functioning of certain of those who are called the Trinitized Sons of God, more particularly of those who have passed through the divine embrace of the Paradise Trinity, and who have then been assigned to the services of the superuniverses, there to give wise and understanding co-operation with the administrators of the Ancients of Days in their untiring efforts to facilitate the inward progress of the ascending mortals of time toward their immediate Havona destination and their eventual Paradise goal.
22:10.10 (255.1) [Expus de un Puternic Mesager al corpului de revelaţie al Orvontonului.] 22:10.10 (255.1) [Narrated by a Mighty Messenger of the revelatory corps of Orvonton.]