Capitolul 17 Paper 17
Cele şapte grupuri de spirite supreme The Seven Supreme Spirit Groups
17:0.1 (197.1) CELE şapte grupuri de Spirite Supreme sunt directori-coordonatori universali ai administrării celor şapte segmente ale marelui univers. Cu toate că sunt toate clasate în familia funcţională a Spiritului Infinit, următoarele trei grupuri sunt de obicei clasificate în calitate de copii ai Trinităţii Paradisului: 17:0.1 (197.1) THE seven Supreme Spirit groups are the universal co-ordinating directors of the seven-segmented administration of the grand universe. Although all are classed among the functional family of the Infinite Spirit, the following three groups are usually classified as children of the Paradise Trinity:
17:0.2 (197.2) 1. Cele Şapte Spirite Maestru. 17:0.2 (197.2) 1. The Seven Master Spirits.
17:0.3 (197.3) 2. Cei Şapte Agenţi Executivi Supremi. 17:0.3 (197.3) 2. The Seven Supreme Executives.
17:0.4 (197.4) 3. Spiritele reflexive 17:0.4 (197.4) 3. The Reflective Spirits.
17:0.5 (197.5) Cele patru grupuri restrânse sunt aduse la existenţă prin actele creatoare ale Spiritului Infinit sau a asociaţilor săi având statut de creator: 17:0.5 (197.5) The remaining four groups are brought into being by the creative acts of the Infinite Spirit or by his associates of creative status:
17:0.6 (197.6) 4. Ajutoarele-imagini reflexivi 17:0.6 (197.6) 4. The Reflective Image Aids.
17:0.7 (197.7) 5. Cele şapte spirite ale circuitelor 17:0.7 (197.7) 5. The Seven Spirits of the Circuits.
17:0.8 (197.8) 6. Spiritele creative ale universurilor locale 17:0.8 (197.8) 6. The Local Universe Creative Spirits.
17:0.9 (197.9) 7. Spiritele mentale adjuvante 17:0.9 (197.9) 7. The Adjutant Mind-Spirits.
17:0.10 (197.10) Aceste şapte ordine sunt cunoscute pe Uversa ca fiind cele şapte grupuri de Spirite Supreme. Domeniul lor funcţional se întinde de la prezenţa personală a Celor Şapte Spirite Maestru la periferia Insulei eterne, trecând prin cei şapte sateliţi paradisiaci ai Spiritului, circuitele Havonei, guvernele suprauniversului, şi administrarea şi supravegherea universurilor locale, mergând chiar până la umilul serviciu de înlocuitori coborâţi pe tărâmurile minţii evolutive pe lumile timpului şi ale spaţiului. 17:0.10 (197.10) These seven orders are known on Uversa as the seven Supreme Spirit groups. Their functional domain extends from the personal presence of the Seven Master Spirits on the periphery of the eternal Isle, through the seven Paradise satellites of the Spirit, the Havona circuits, the governments of the superuniverses, and the administration and supervision of the local universes, even to the lowly service of the adjutants bestowed upon the realms of evolutionary mind on the worlds of time and space.
17:0.11 (197.11) Cele Şapte Spirite Maestru sunt directorii coordonatori ai acestui vast domeniu administrativ. În anumite probleme referitoare la reglementarea administrativă a puterii fizice organizate, a energiei mentale şi a ajutorului spiritului impersonal, ele acţionează personal şi direct, pe când în alte situaţii, acţionează prin diverşii lor asociaţi. În toate problemele relevante ale executivului - ordonanţe, reglementări, ajustări şi decizii administrative - Spiritele Maestru acţionează prin persoanele celor Şapte Agenţi Executivi Supremi. În universul central, Spiritele Maestru pot opera prin cele Şapte Spirite ale Circuitelor Havonei. În sediul celor şapte universuri, ei sunt revelaţi prin canalul Spiritelor Reflexive şi acţionează prin persoanele Îmbătrâniţilor de Zile, cu care sunt în comunicare personală prin Ajutoarele-Imagine Reflexivi. 17:0.11 (197.11) The Seven Master Spirits are the co-ordinating directors of this far-flung administrative realm. In some matters pertaining to the administrative regulation of organized physical power, mind energy, and impersonal spirit ministry, they act personally and directly, and in others they function through their multifarious associates. In all matters of an executive nature—rulings, regulations, adjustments, and administrative decisions—the Master Spirits act in the persons of the Seven Supreme Executives. In the central universe the Master Spirits may function through the Seven Spirits of the Havona Circuits; on the headquarters of the seven superuniverses they reveal themselves through the channel of the Reflective Spirits and act through the persons of the Ancients of Days, with whom they are in personal communication through the Reflective Image Aids.
17:0.12 (197.12) Cele Şapte Spirite Maestru nu au un contact direct şi personal cu administrarea universului la un nivel inferior tribunalelor Îmbătrâniţilor de Zile. Universul vostru local este administrat ca o parte a suprauniversului nostru de Spiritul Maestru de pe Orvonton, însă funcţiunea sa faţă de fiinţele native din Nebadon este imediat umplută şi pusă în lucrare personal de Spiritul Mamă Creativ care se află în Salvington, sediul universului vostru local. 17:0.12 (197.12) The Seven Master Spirits do not directly and personally contact universe administration below the courts of the Ancients of Days. Your local universe is administered as a part of our superuniverse by the Master Spirit of Orvonton, but his function in relation to the native beings of Nebadon is immediately discharged and personally directed by the Creative Mother Spirit resident on Salvington, the headquarters of your local universe.
1. Cei Şapte Agenţi Executivi Supremi ^top 1. The Seven Supreme Executives ^top
17:1.1 (198.1) Sediile executive ale Celor Şapte Spirite Maestru ocupă cei şapte sateliţi paradisiaci ai Spiritului Infinit care se învârt în jurul Insulei centrale între strălucitoarele sfere ale Fiului Etern şi circuitul interior al Havonei. Aceste sfere executive sunt plasate sub îndrumarea Agenţilor Executivi Supremi, un grup de şapte care au fost trinitizaţi de către Tată, Fiu şi Spirit conform specificărilor Celor Şapte Spirite Maestru pentru fiinţe tipic susceptibile să acţioneze ca fiind reprezentanţii lor universali. 17:1.1 (198.1) The executive headquarters of the Master Spirits occupy the seven Paradise satellites of the Infinite Spirit, which swing around the central Isle between the shining spheres of the Eternal Son and the innermost Havona circuit. These executive spheres are under the direction of the Supreme Executives, a group of seven who were trinitized by the Father, Son, and Spirit in accordance with the specifications of the Seven Master Spirits for beings of a type that could function as their universal representatives.
17:1.2 (198.2) Spirite Maestru menţin, prin aceşti Agenţi Executivi Supremi, contactul cu diversele diviziuni ale guvernelor suprauniversului. Aceşti Agenţi Executivi sunt cei care determină, într-o mare măsură, tendinţele constitutive fundamentale ale celor şapte suprauniversuri. Ei sunt uniformi şi divin perfecţi, însă posedă de asemenea personalităţi diverse. Ei nu au un şef permanent; de fiecare dată când se reunesc, unul dintre ei este ales pentru a prezida consiliul lor reunit. Ei călătoresc periodic în Paradis pentru a rămâne în consiliu cu Cele Şapte Spirite Maestru. 17:1.2 (198.2) The Master Spirits maintain contact with the various divisions of the superuniverse governments through these Supreme Executives. It is they who very largely determine the basic constitutive trends of the seven superuniverses. They are uniformly and divinely perfect, but they also possess diversity of personality. They have no presiding head; each time they meet together, they choose one of their number to preside over that joint council. Periodically they journey to Paradise to sit in council with the Seven Master Spirits.
17:1.3 (198.3) Cei Şapte Agenţi Executivi Supremi acţionează în calitate de coordonatori administrativi ai marelui univers. Am putea să-i numim consiliul administratorilor-directori ai creaţiei posterioare Havonei. Ei nu se ocupă de problemele interne ale Paradisului şi îşi conduc sferele lor limitate de activitate havoniană prin cele Şapte Spirite ale Circuitelor. Altfel, există puţine limite câmpului lor de supraveghere; ei se ocupă de direcţia lucrurilor fizice, intelectuale şi spirituale; ei văd totul, aud totul, simt totul şi chiar ştiu tot ce se întâmplă în cele şapte suprauniversuri şi în Havona. 17:1.3 (198.3) The Seven Supreme Executives function as the administrative co-ordinators of the grand universe; they might be termed the board of managing directors of the post-Havona creation. They are not concerned with the internal affairs of Paradise, and they direct their limited spheres of Havona activity through the Seven Spirits of the Circuits. Otherwise there are few limits to the scope of their supervision; they engage in the direction of things physical, intellectual, and spiritual; they see all, hear all, feel all, even know all, that transpires in the seven superuniverses and in Havona.
17:1.4 (198.4) Aceşti Agenţi Executivi Supremi nu formulează nici o politică şi nu modifică procedura universului; ei se ocupă de executarea planurilor divinităţii promulgate de Cele Şapte Spirite Maestru. Ei nu se amestecă nici cu autoritatea Îmbătrâniţilor de Zile în suprauniversuri, nici cu suveranitatea Fiilor Creatori în universurile locale. Ei sunt executivii coordonatori a căror funcţiune este de a realiza politica conjugată a tuturor şefilor acreditaţi ai marelui univers. 17:1.4 (198.4) These Supreme Executives do not originate policies, nor do they modify universe procedures; they are concerned with the execution of the plans of divinity promulgated by the Seven Master Spirits. Neither do they interfere with the rule of the Ancients of Days in the superuniverses nor with the sovereignty of the Creator Sons in the local universes. They are the co-ordinating executives whose function it is to carry out the combined policies of all duly constituted rulers in the grand universe.
17:1.5 (198.5) Fiecare dintre executivi şi resursele sferei sale sunt consacraţi administrării eficiente a unui singur supraunivers. Agentul Executiv Suprem Numărul Unu, operând asupra sferei executive numărul unu, este în întregime ocupat de problemele suprauniversului numărul unu, şi aşa mai departe, până la Agentul Executiv Suprem Numărul Şapte, care lucrează pe cel de-al şaptelea satelit paradisiac al Spiritului şi îşi consacră energia dirijării celui de-al şaptelea supraunivers. Acest al şaptelea satelit se numeşte Orvonton, deoarece sferele paradisiace ale Spiritului poartă toate acelaşi nume ca suprauniversurile corespondente; în realitate, suprauniversurile au fost numite după ele. 17:1.5 (198.5) Each of the executives and the facilities of his sphere are devoted to the efficient administration of a single superuniverse. Supreme Executive Number One, functioning on executive sphere number one, is wholly occupied with the affairs of superuniverse number one, and so on to Supreme Executive Number Seven, working from the seventh Paradise satellite of the Spirit and devoting his energies to the management of the seventh superuniverse. The name of this seventh sphere is Orvonton, for the Paradise satellites of the Spirit have the same names as their related superuniverses; in fact, the superuniverses were named after them.
17:1.6 (198.6) Pe sfera executivă a celui de-al şaptelea supraunivers, numărul de persoane ocupate cu bunul mers al problemelor Orvontonului depăşeşte înţelegerea umană şi îmbrăţişează practic toate ordinele de inteligenţe celeste. Toate personalităţile trimise de serviciile suprauniversurilor (mai puţin Spiritele Inspirate ale Trinităţii şi Ajustorii Gândirii) trec prin una din cele şapte lumi executive când călătoresc în univers plecând din Paradis sau mergând spre Paradis. Acolo este ţinut registrul central al tuturor personalităţilor create de a Treia Sursă-Centru şi operând în suprauniversuri. Sistemul arhivelor materiale, morontiale şi spirituale al uneia dintre aceste lumi administrative ale Spiritului Infinit stupefiază chiar şi o fiinţă aparţinând ordinului meu. 17:1.6 (198.6) On the executive sphere of the seventh superuniverse the staff engaged in keeping straight the affairs of Orvonton runs into numbers beyond human comprehension and embraces practically every order of celestial intelligence. All superuniverse services of personality dispatch (except Inspired Trinity Spirits and Thought Adjusters) pass through one of these seven executive worlds on their universe journeys to and from Paradise, and here are maintained the central registries for all personalities created by the Third Source and Center who function in the superuniverses. The system of material, morontial, and spiritual records on one of these executive worlds of the Spirit amazes even a being of my order.
17:1.7 (199.1) Cea mai mare parte a subordonaţilor imediaţi ai Agenţilor Executivi Supremi este compusă pe de o parte din fii trinitizaţi de personalităţile Paradisului-Havona, şi pe de altă parte de descendenţa trinitizată a muritorilor glorificaţi diplomaţi ai educaţiei multimilenare a planului de ascensiune a timpului şi a spaţiului. Şeful Consiliului Suprem al Corpului Paradisiac al Finalităţii este cel care desemnează aceşti fii trinitizaţi aleşi pentru a servi pe lângă Agenţii Executivi Supremi. 17:1.7 (199.1) The immediate subordinates of the Supreme Executives consist for the greater part of the trinitized sons of Paradise-Havona personalities and of the trinitized offspring of the glorified mortal graduates from the agelong training of the ascendant scheme of time and space. These trinitized sons are designated for service with the Supreme Executives by the chief of the Supreme Council of the Paradise Corps of the Finality.
17:1.8 (199.2) Fiecare Agent Executiv Suprem are două cabinete consultative. Copiii Spiritului Infinit în sediul fiecărui supraunivers aleg în rangurile lor reprezentanţi pentru a servi timp de un mileniu cabinetul consultativ primar al Agentului lor Executiv Suprem. Pentru toate problemele afectând muritorii ascendenţi ai timpului, există un cabinet secundar format din muritori care au atins Paradisul şi din fii trinitizaţi de muritori glorificaţi; acest corp este ales de fiinţele în curs de perfecţionare şi ascensiune care locuiesc pasager sediile celor şapte suprauniversuri. Toţi ceilalţi conducători ai problemelor sunt numiţi de Agenţii Executivi Supremi. 17:1.8 (199.2) Each Supreme Executive has two advisory cabinets: The children of the Infinite Spirit on the headquarters of each superuniverse choose representatives from their ranks to serve for one millennium in the primary advisory cabinet of their Supreme Executive. In all matters affecting the ascending mortals of time, there is a secondary cabinet, consisting of mortals of Paradise attainment and of the trinitized sons of glorified mortals; this body is chosen by the perfecting and ascending beings who transiently dwell on the seven superuniverse headquarters. All other chiefs of affairs are appointed by the Supreme Executives.
17:1.9 (199.3) Din timp în timp, au loc mari întruniri pe sateliţii paradisiaci ai Spiritului. Fii trinitizaţi afectaţi acestor lumi, precum şi ascendenţi care au atins Paradisul se reunesc cu personalităţile spirituale ale celei de-a Treia Surse-Centru în reuniuni referitoare la luptele şi triumfurile carierei de ascensiune. Aceste reuniri frăţeşti sunt întotdeauna prezidate de Agenţii Executivi Supremi. 17:1.9 (199.3) From time to time, great conclaves take place on these Paradise satellites of the Spirit. Trinitized sons assigned to these worlds, together with the ascenders who have attained Paradise, assemble with the spirit personalities of the Third Source and Center in the reunions of the struggles and triumphs of the ascendant career. The Supreme Executives always preside over such fraternal gatherings.
17:1.10 (199.4) Odată pe mileniul paradisiac, cei Şapte Agenţi Executivi Supremi părăsesc sediul lor de autoritate şi merg în Paradis unde îşi ţin conclavul lor milenar de salut universal şi de bune urări multitudinii de inteligenţe ale creaţiei. Acest eveniment memorabil are loc în prezenţa imediată a lui Majeston, şeful tuturor grupurilor de spirite reflexive. Şi ei pot astfel comunica simultan cu toţi asociaţii lor în marele univers prin funcţionarea excepţională a reflexivităţii universale. 17:1.10 (199.4) Once in each Paradise millennium the Seven Supreme Executives vacate their seats of authority and go to Paradise, where they hold their millennial conclave of universal greeting and well-wishing to the intelligent hosts of creation. This eventful occasion takes place in the immediate presence of Majeston, the chief of all reflective spirit groups. And they are thus able to communicate simultaneously with all their associates in the grand universe through the unique functioning of universal reflectivity.
2. Majeston — Şeful Reflexivităţii ^top 2. Majeston—Chief of Reflectivity ^top
17:2.1 (199.5) Spiritele Reflexive sunt de origine trinitară divină. Aceste personalităţi excepţionale şi puţin misterioase sunt în număr de cinzeci. Aceste personalităţi extraordinare au fost create în grupuri de şapte, fiecare dintre aceste episoade creative rezultând dintr-o legătură a Trinităţii Paradisului cu unul dintre Maeştrii Spirite. 17:2.1 (199.5) The Reflective Spirits are of divine Trinity origin. There are fifty of these unique and somewhat mysterious beings. Seven of these extraordinary personalities were created at a time, and each such creative episode was effected by a liaison of the Paradise Trinity and one of the Seven Master Spirits.
17:2.2 (199.6) Această operaţiune capitală intervenită la începutul timpurilor traduce efortul iniţial al Personalităţilor Creatoare Supreme, reprezentate de Maeştrii Spirite, pentru a opera în calitate de cocreatori cu Trinitatea Paradisului. Această uniune a puterii creative a Creatorilor supremi cu potenţialele creative ale Trinităţii este însăşi sursa actualităţii Fiinţei Supreme. De aceea, atunci când ciclul creaţiei reflexive şi-a terminat cursa, când fiecare dintre Cele Şapte Spirite Maestru şi-a găsit sincronismul creativ perfect cu Trinitatea Paradisului, şi când al patruzeci şi nouălea Spirit Reflexiv a fost personalizat, o nouă şi profundă reacţie se produce în Absolutul Deităţii. Această reacţie va atribui noi prerogative de personalitate Fiinţei Supreme şi va culmina în personalizarea lui Majeston, şeful reflexivităţii şi centrul paradisiac al lucrării celor patruzeci şi nouă de Spirite Reflexive şi ale asociaţilor lor în universul universurilor. 17:2.2 (199.6) This momentous transaction, occurring in the dawn of time, represents the initial effort of the Supreme Creator Personalities, represented by the Master Spirits, to function as cocreators with the Paradise Trinity. This union of the creative power of the Supreme Creators with the creative potentials of the Trinity is the very source of the actuality of the Supreme Being. Therefore, when the cycle of reflective creation had run its course, when each of the Seven Master Spirits had found perfect creative synchrony with the Paradise Trinity, when the forty-ninth Reflective Spirit had personalized, then a new and far-reaching reaction occurred in the Deity Absolute which imparted new personality prerogatives to the Supreme Being and culminated in the personalization of Majeston, the reflectivity chief and Paradise center of all the work of the forty-nine Reflective Spirits and their associates throughout the universe of universes.
17:2.3 (200.1) Majeston este o adevărată persoană, centrul personal şi infailibil al fenomenelor reflexivităţii în cele şapte suprauniversuri ale timpului şi spaţiului. El menţine un cartier general permanent în Paradis, în apropierea centrului tuturor lucrurilor, în locul de întâlnire al Celor Şapte Spirite Maestru. El se ocupă doar cu coordonarea şi menţinerea serviciului reflexivităţii în vasta creaţie. El nu este altfel implicat în administrarea afacerilor universului. 17:2.3 (200.1) Majeston is a true person, the personal and infallible center of reflectivity phenomena in all seven superuniverses of time and space. He maintains permanent Paradise headquarters near the center of all things at the rendezvous of the Seven Master Spirits. He is concerned solely with the co-ordination and maintenance of the reflectivity service in the far-flung creation; he is not otherwise involved in the administration of universe affairs.
17:2.4 (200.2) Majeston nu este inclus în repertoriul nostru al personalităţilor Paradisului, deoarece el este singura personalitate divină existentă creată de Fiinţa Supremă în legătură funcţională cu Absolutul Deităţii. El este o persoană, însă el este exclusiv, şi pare a fi automat, interesat de această unică fază a economiei universale. Funcţiunile sale nu îi dau actual nici un titlu personal în raport cu alte ordine (nereflexive) de personalităţi ale universului. 17:2.4 (200.2) Majeston is not included in our catalogue of Paradise personalities because he is the only existing personality of divinity created by the Supreme Being in functional liaison with the Deity Absolute. He is a person, but he is exclusively and apparently automatically concerned with this one phase of universe economy; he does not now function in any personal capacity with relation to other (nonreflective) orders of universe personalities.
17:2.5 (200.3) Crearea lui Majeston a marcat primul act creativ suprem al Fiinţei Supreme. Această acţiune era volitivă la Fiinţa Supremă, însă prodigioasa reacţie Absolutului Deităţii nu a fost cunoscută dinainte. De la apariţia Havonei în eternitate, universul nu a văzut niciodată înfăptuindu-se, la o scară atât de formidabilă, alinierea unei atât de gigantice puteri şi coordonarea unor imense activităţi ale spiritului în funcţionare. Răspunsul Deităţii la voinţa creativă a Fiinţei Supreme şi a asociaţilor săi a depăşit considerabil intenţiile scopurilor lor şi a depăşit cu mult previziunile concepute. 17:2.5 (200.3) The creation of Majeston signalized the first supreme creative act of the Supreme Being. This will to action was volitional in the Supreme Being, but the stupendous reaction of the Deity Absolute was not foreknown. Not since the eternity-appearance of Havona had the universe witnessed such a tremendous factualization of such a gigantic and far-flung alignment of power and co-ordination of functional spirit activities. The Deity response to the creative wills of the Supreme Being and his associates was vastly beyond their purposeful intent and greatly in excess of their conceptual forecasts.
17:2.6 (200.4) În erele viitoare, Supremul şi Ultimul ar putea atinge nivele noi de divinitate şi s-ar putea ridica la noi domenii de funcţiune ale personalităţii. Noi rămânem sub imperiul unei temeri respectuoase în faţa posibilităţilor la care aceste ere viitoare ar putea fi martore în domeniile în care se vor deitiza încă alte fiinţe neaşteptate şi nebănuite care ar poseda puteri inimaginabile de coordonare universală crescută. S-ar părea că nu există nici o limită la potenţialul de reacţie al Absolutului Deităţii faţă de această sinteză a relaţiilor între Deitatea experienţială şi Trinitatea existenţială a Paradisului. 17:2.6 (200.4) We stand in awe of the possibility of what the future ages, wherein the Supreme and the Ultimate may attain new levels of divinity and ascend to new domains of personality function, may witness in the realms of the deitization of still other unexpected and undreamed of beings who will possess unimagined powers of enhanced universe co-ordination. There would seem to be no limit to the Deity Absolute’s potential of response to such unification of relationships between experiential Deity and the existential Paradise Trinity.
3. Spiritele reflexive ^top 3. The Reflective Spirits ^top
17:3.1 (200.5) Cele patruzeci şi nouă de Spirite Reflexive sunt de origine trinitară, însă fiecare dintre cele şapte episoade creative însoţind apariţia lor a produs un tip de fiinţe a căror natură este asemănătoare cu caracteristicile Spiritului Maestru co-ancestral. Astfel încât, ei reflectă în mod divers natura şi caracterul celor şapte combinaţii asociative posibile de caracteristici de divinitate ale Tatălui Universal, Fiului Etern şi Spiritul Infinit. Din acest motiv, este necesar să avem şapte dintre aceste Spirite Reflexive în sediul fiecărui supraunivers. Este necesar un reprezentant al fiecăruia dintre cele şapte tipuri pentru a ajunge să se reflecte perfect toate fazele şi toate manifestările posibile ale celor trei Deităţi ale Paradisului, deoarece aceste fenomene ar putea să se producă într-o parte oarecare a celor şapte suprauniversuri. În consecinţă, un membru al fiecărui tip a fost desemnat să servească în fiecare dintre suprauniversuri. Aceste grupuri de şapte Spirite Reflexive neasemănătoare menţin un cartier general în capitalele suprauniversurilor, în centrul reflexiv al fiecărui domeniu, care nu coincide cu centrul de polaritate spirituală. 17:3.1 (200.5) The forty-nine Reflective Spirits are of Trinity origin, but each of the seven creative episodes attendant upon their appearance was productive of a type of being in nature resembling the characteristics of the coancestral Master Spirit. Thus they variously reflect the natures and characters of the seven possible combinations of the association of the divinity characteristics of the Universal Father, the Eternal Son, and the Infinite Spirit. For this reason it is necessary to have seven of these Reflective Spirits on the headquarters of each superuniverse. One of each of the seven types is required in order to achieve the perfect reflection of all phases of every possible manifestation of the three Paradise Deities as such phenomena might occur in any part of the seven superuniverses. One of each type was accordingly assigned to service in each of the superuniverses. These groups of seven dissimilar Reflective Spirits maintain headquarters on the capitals of the superuniverses at the reflective focus of each realm, and this is not identical with the point of spiritual polarity.
17:3.2 (200.6) Spiritele Reflexive au nume, însă denumirile lor nu sunt revelate în lumile spaţiului. Ele sunt ataşate naturii şi caracterului acestor fiinţe şi fac parte dintr-unul dintre cele şapte mistere universale ale sferelor secrete ale Paradisului. 17:3.2 (200.6) The Reflective Spirits have names, but these designations are not revealed on the worlds of space. They pertain to the nature and character of these beings and are a part of one of the seven universal mysteries of the secret spheres of Paradise.
17:3.3 (201.1) Atributul reflexivităţii, fenomenul nivelelor mentale ale Autorului Comun, ale Fiinţei Supreme şi ale Maeştrilor Spirite, este transmisibil tuturor fiinţelor ocupate să realizeze acest vast plan de inteligenţă universală. Şi iată un mare mister; nici Maeştrii Spirite, nici Deitatea Paradisului, izolat sau colectiv, nu arată puteri de reflexivitate universală coordonată aşa cum s-au manifestat ele la cele patruzeci şi nouă de personalităţi de legătură ale lui Majeston, şi cu toate acestea ele sunt creatorii acestor fiinţe minunat înzestrate. Ereditatea divină face uneori să iasă la iveală la creatură anumite atribute indiscernabile în cazul Creatorului. 17:3.3 (201.1) The attribute of reflectivity, the phenomenon of the mind levels of the Conjoint Actor, the Supreme Being, and the Master Spirits, is transmissible to all beings concerned in the working of this vast scheme of universal intelligence. And herein is a great mystery: Neither the Master Spirits nor the Paradise Deities, singly or collectively, disclose these powers of co-ordinate universal reflectivity just as they are manifested in these forty-nine liaison personalities of Majeston, and yet they are the creators of all these marvelously endowed beings. Divine heredity does sometimes disclose in the creature certain attributes which are not discernible in the Creator.
17:3.4 (201.2) Membrii serviciului reflexivităţii, cu excepţia lui Majeston şi a Spiritelor Reflexive, sunt toţi creaturi ale Spiritului Infinit şi ale asociaţilor şi subordonaţilor săi imediaţi. Spiritele Reflexive ale fiecărui supraunivers sunt creatorii Ajutoarelor-Imagine Reflexive care le aparţin, vocile lor personale în curţile Îmbătrâniţilor de Zile. 17:3.4 (201.2) The personnel of the reflectivity service, with the exception of Majeston and the Reflective Spirits, are all the creatures of the Infinite Spirit and his immediate associates and subordinates. The Reflective Spirits of each superuniverse are the creators of their Reflective Image Aids, their personal voices to the courts of the Ancients of Days.
17:3.5 (201.3) Spiritele Reflexive nu sunt pur şi simplu agenţi care transmit; ei sunt de asemenea personalităţi care reţin. Descendenţa lor, seconafimii, sunt de asemenea personalităţi care reţin şi înregistrează. Tot ceea ce posedă o adevărată valoare spirituală este înregistrat în dublu exemplar, şi una dintre impresii este păstrată în echipamentul personal al unui membru din numeroasele ordine de personalităţii secorafice aparţinând imensului personal de Spirite Reflexive. 17:3.5 (201.3) The Reflective Spirits are not merely transmitting agents; they are retentive personalities as well. Their offspring, the seconaphim, are also retentive or record personalities. Everything of true spiritual value is registered in duplicate, and one impression is preserved in the personal equipment of some member of one of the numerous orders of secoraphic personalities belonging to the vast staff of the Reflective Spirits.
17:3.6 (201.4) Arhivele oficiale ale universului sunt transmise eşaloanelor superioare la iniţiativa şi prin mijlocirea arhiviştilor angelici, însă adevăratele anale spirituale sunt reunite prin reflexivitate şi păstrate în mintea personalităţilor calificate şi corespunzătoare aparţinând familiei Spiritului Infinit. Acestea sunt arhivele vii, contrastând cu arhivele oficiale şi moarte ale universului, şi ele sunt perfect conservate în mintea vie a personalităţilor înregistratoare ale Spiritului Infinit. 17:3.6 (201.4) The formal records of the universes are passed up by and through the angelic recorders, but the true spiritual records are assembled by reflectivity and are preserved in the minds of suitable and appropriate personalities belonging to the family of the Infinite Spirit. These are the live records in contrast with the formal and dead records of the universe, and they are perfectly preserved in the living minds of the recording personalities of the Infinite Spirit.
17:3.7 (201.5) Organizarea reflexivităţii este de asemenea mecanismul oricărei creaţii pentru a culege noutăţi şi a difuza decrete. Ea acţionează continuu, contrar funcţionării periodice a diverselor servicii de teledifuziune. 17:3.7 (201.5) The reflectivity organization is also the news-gathering and the decree-disseminating mechanism of all creation. It is in constant operation in contrast with the periodic functioning of the various broadcast services.
17:3.8 (201.6) Orice eveniment important care se întâmplă în sediul unui univers local este reflectat spontan pe capitala suprauniversului său. Şi invers, orice eveniment semnificativ pentru universurile locale este reflectat din sediul suprauniversului către capitalele universurilor locale. Am putea crede că serviciul de reflexivitate mergând din universul timpului către supraunivers este automat sau operând prin el însuşi, însă nu este aşa. Acest serviciu este foarte personal şi inteligent; precizia sa rezultă dintr-o perfectă cooperare a personalităţilor, şi în consecinţă nu-l putem deloc atribui împlinirilor personale de prezenţă ale Absolutelor. 17:3.8 (201.6) Everything of import transpiring on a local universe headquarters is inherently reflected to the capital of its superuniverse. And conversely, everything of local universe significance is reflected outward to the local universe capitals from the headquarters of their superuniverse. The reflectivity service from the universes of time up to the superuniverses is apparently automatic or self-operating, but it is not. It is all very personal and intelligent; its precision results from perfection of personality co-operation and therefore can hardly be attributed to the impersonal presence-performances of the Absolutes.
17:3.9 (201.7) Cu toate că Ajustorii Gândirii nu participă la funcţionarea sistemului universal de reflexivitate, avem toate motivele să credem că toate fragmentele Tatălui sunt perfect la curent cu aceste operaţiuni şi sunt capabile să se preleveze de conţinutul lor. 17:3.9 (201.7) While Thought Adjusters do not participate in the operation of the universal reflectivity system, we have every reason to believe that all Father fragments are fully cognizant of these transactions and are able to avail themselves of their content.
17:3.10 (201.8) Pe parcursul prezentei ere a universului, serviciul de reflexivitate extraparadisiacă pare a fi limitat în spaţiu la periferia celor şapte suprauniversuri. Altfel, funcţiunea acestui serviciu pare a fi independentă de timp şi de spaţiu la fel ca de toate circuitele universale subabsolute pe care le cunoaştem. 17:3.10 (201.8) During the present universe age the space range of the extra-Paradise reflectivity service seems to be limited by the periphery of the seven superuniverses. Otherwise, the function of this service seems to be independent of time and space. It appears to be independent of all known subabsolute universe circuits.
17:3.11 (201.9) În sediul fiecărui supraunivers, organizarea reflexivă acţionează ca o unitate separată, însă în anumite ocazii speciale, sub îndrumarea lui Majeston, cele şapte organizaţii pot acţiona împreună, la unison universal, şi o fac efectiv. Acesta este cazul pe parcursul jubileelor ocazionate de ancorarea unui întreg univers local în lumină şi viaţă şi în epocile de salutări milenare ale celor Şapte Agenţi Executivi Supremi. 17:3.11 (201.9) On the headquarters of each superuniverse the reflective organization acts as a segregated unit; but on certain special occasions, under the direction of Majeston, all seven may and do act in universal unison, as in the event of the jubilee occasioned by the settling of an entire local universe in light and life and at the times of the millennial greetings of the Seven Supreme Executives.
4. Ajutoarele-imagini reflexivi ^top 4. The Reflective Image Aids ^top
17:4.1 (202.1) Cei patruzeci şi nouă de Ajutoare-Imagine Reflexive au fost creaţi de Spiritele Reflexive, şi există exact şapte Ajutoare în sediul fiecărui supraunivers. Primul act creativ al Spiritelor Reflexive de pe Uversa a fost de a produce cele şapte Ajutoare-Imagine ale lor, fiecare Spirit Reflexiv creând propriul său Ajutor. În anumite atribute şi caracteristici, Ajutoarele-Imagini sunt reproduceri perfecte ale Spiritelor lor Mamă Reflexive; sunt dubluri virtuale, mai puţin atributul reflexivităţii. Ei sunt adevărate imagini şi funcţionează în calitate de canale de comunicare între Spiritele Reflexive şi autorităţile suprauniversurilor. Ajutoarele-Imagini nu sunt numai asistenţi; ele sunt reprezentări efective ale Spiritelor lor ancestrale respective; sunt imagini, şi sunt fideli numelor lor. 17:4.1 (202.1) The forty-nine Reflective Image Aids were created by the Reflective Spirits, and there are just seven Aids on the headquarters of each superuniverse. The first creative act of the seven Reflective Spirits of Uversa was the production of their seven Image Aids, each Reflective Spirit creating his own Aid. The Image Aids are, in certain attributes and characteristics, perfect reproductions of their Reflective Mother Spirits; they are virtual duplications minus the attribute of reflectivity. They are true images and constantly function as the channel of communication between the Reflective Spirits and the superuniverse authorities. The Image Aids are not merely assistants; they are actual representations of their respective Spirit ancestors; they are images, and they are true to their name.
17:4.2 (202.2) Spiritele Reflexive însele sunt adevărate personalităţi, însă de un astfel de ordin încât sunt de neînţeles pentru fiinţele materiale. Chiar şi pe sfera lor sediu a unui supraunivers, aceste Spirite au nevoie de asistenţa Ajutoarelor-Imagine pentru toate raporturile lor personale cu Cei Îmbătrâniţi de Zile şi asociaţii lor. În contactele între Ajutoarele Imagini şi Cei Îmbătrâniţi de Zile, este suficient uneori un Ajutor pentru a opera acceptabil, în timp ce în alte ocazii sunt necesare două, trei, patru Ajutoare, sau chiar toate şapte, pentru a prezenta integral şi convenabil comunicările a căror transmisie le este încredinţată. Tot astfel, mesajele Ajutoarelor-Imagine sunt primite divers de unul sau doi Străvechi de Zile, sau de toţi trei, conform exigenţelor conţinutului comunicării. 17:4.2 (202.2) The Reflective Spirits themselves are true personalities but of such an order as to be incomprehensible to material beings. Even on a superuniverse headquarters sphere they require the assistance of their Image Aids in all personal intercourse with the Ancients of Days and their associates. In contacts between the Image Aids and the Ancients of Days, sometimes one Aid functions acceptably, while on other occasions two, three, four, or even all seven are required for the full and proper presentation of the communication intrusted to their transmission. Likewise, the messages of the Image Aids are variously received by one, two, or all three Ancients of Days, as the content of the communication may require.
17:4.3 (202.3) Ajutoarele-Imagini servesc indefinit alături de Spiritele lor ancestrale şi au la dispoziţia lor o incredibilă armată de seconafimi pentru a le asista. Ajutoarele-Imagini nu au funcţiuni legate direct la lumile educative ale muritorilor ascendenţi. Ele sunt strâns asociate cu serviciul învăţăturilor planului universal pentru progresia muritorilor, însă voi nu intraţi personal în contact cu ei atunci când locuiţi în şcolile de pe Uversa, deoarece aceste fiinţe aparent personale sunt lipsite de voinţă; ele nu exercită puterea alegerii, ele sunt adevărate imagini reflectând în întregime personalitatea şi mintea Spiritului lor ancestral individual. În calitate de clasă, muritorii ascendenţi nu intră în contact restrâns cu reflexivitatea. Va exista întotdeauna o fiinţă de natură reflexivă interpusă între voi şi operaţiunea efectivă a serviciului. 17:4.3 (202.3) The Image Aids serve forever by the sides of their ancestral Spirits, and they have at their disposal an unbelievable host of helper seconaphim. The Image Aids do not directly function in connection with the training worlds of ascending mortals. They are closely associated with the intelligence service of the universal scheme of mortal progression, but you will not personally come in contact with them when you sojourn in the Uversa schools because these seemingly personal beings are devoid of will; they do not exercise the power of choice. They are true images, wholly reflective of the personality and mind of the individual Spirit ancestor. As a class, ascending mortals do not intimately contact with reflectivity. Always some being of the reflective nature will be interposed between you and the actual operation of the service.
5. Cele şapte spirite ale circuitelor ^top 5. The Seven Spirits of the Circuits ^top
17:5.1 (202.4) Cele Şapte Spirite ale Circuitelor Havonei sunt reprezentarea impersonală asociată a Spiritului Infinit şi a Celor Şapte Spirite Maestru pe lângă cele şapte circuite ale universului central. Ei sunt slujitorii Maeştrilor Spirite din care îşi trag descendenţa colectivă. Maeştrii Spirite aduc în cele şapte suprauniversuri o individualitate administrativă distinctă şi diversificată. Prin Spiritele uniforme ale Circuitelor Havonei, ei pot asigura universului central o supraveghere spirituală unificată, uniformă şi coordonată. 17:5.1 (202.4) The Seven Spirits of the Havona Circuits are the joint impersonal representation of the Infinite Spirit and the Seven Master Spirits to the seven circuits of the central universe. They are the servants of the Master Spirits, whose collective offspring they are. The Master Spirits provide a distinct and diversified administrative individuality in the seven superuniverses. Through these uniform Spirits of the Havona Circuits they are enabled to provide a unified, uniform, and co-ordinated spiritual supervision for the central universe.
17:5.2 (202.5) Fiecare dintre cele Şapte Spirite ale Circuitelor este limitat să impregneze un singur circuit al Havonei. Ei nu se ocupă direct de regimurile guvernamentale ale Eternilor de Zile, şefii lumilor individuale ale Havonei, însă ei sunt în legătură cu cei Şapte Agenţi Executivi Supremi şi se sincronizează cu prezenţa Fiinţei Supreme în universul central. Munca lor este în întregime limitată la Havona. 17:5.2 (202.5) The Seven Spirits of the Circuits are each limited to the permeation of a single Havona circuit. They are not directly concerned with the regimes of the Eternals of Days, the rulers of the individual Havona worlds. But they are in liaison with the Seven Supreme Executives, and they synchronize with the central universe presence of the Supreme Being. Their work is wholly confined to Havona.
17:5.3 (203.1) Prin descendenţa lor personală, supernafimii terţiari, Spiritele Circuitelor, stabilesc contactul cu persoanele care locuiesc pe Havona. Cu toate că Spiritele Circuitelor coexistă cu Cele Şapte Spirite Maestru, funcţiunea lor de a crea supernafimi terţiari nu atinge o importanţă majoră înainte de sosirea primilor pelerini ai timpului pe circuitul exterior al Havonei, în zilele lui Grandfanda. 17:5.3 (203.1) These Spirits of the Circuits make contact with those who sojourn in Havona through their personal offspring, the tertiary supernaphim. While the Circuit Spirits are coexistent with the Seven Master Spirits, their function in the creation of tertiary supernaphim did not attain major importance until the first pilgrims of time arrived on the outer circuit of Havona in the days of Grandfanda.
17:5.4 (203.2) Avansând din circuit în circuit în Havona, veţi fi învăţaţi în ceea ce priveşte Spiritele Circuitelor, însă nu veţi ajunge să vă puneţi în comuniune personală cu ele, chiar dacă veţi recunoaşte prezenţa impersonală a influenţei lor spirituale şi veţi extrage personal plăcere din aceasta. 17:5.4 (203.2) As you advance from circuit to circuit in Havona, you will learn of the Spirits of the Circuits, but you will not be able to hold personal communion with them, even though you may personally enjoy, and recognize the impersonal presence of, their spiritual influence.
17:5.5 (203.3) Relaţia între Spiritele Circuitelor şi locuitorii nativi ai Havonei seamănă mult cu cea a Ajustorilor Gândiri cu muritorii locuind lumile universurilor evolutive. Spre deosebire de Ajustorii Gândirii, Spiritele Circuitelor sunt impersonale şi se asociază minţii perfecte a fiinţelor Havonei la fel cu spiritele impersonale ale Tatălui Universal locuiesc mintea finită a omului muritor. Însă Spiritele Circuitelor nu devin niciodată o fracţiune permanentă a personalităţilor Havonei. 17:5.5 (203.3) The Circuit Spirits are related to the native inhabitants of Havona much as the Thought Adjusters are related to the mortal creatures inhabiting the worlds of the evolutionary universes. Like the Thought Adjusters, the Circuit Spirits are impersonal, and they consort with the perfect minds of Havona beings much as the impersonal spirits of the Universal Father indwell the finite minds of mortal men. But the Spirits of the Circuits never become a permanent part of Havona personalities.
6. Spiritele creative ale universurilor locale ^top 6. The Local Universe Creative Spirits ^top
17:6.1 (203.4) În ceea ce priveşte natura şi funcţiunea Spiritelor Creative ale universurilor locale, numeroase indicaţii vădesc mai degrabă expunerea asocierii lor cu Fiii Creatori pentru a organiza şi dirija creaţiile locale. Cu toate acestea, numeroase trăsături ale experienţelor acestor fiinţe minunate, anterioare universului local, îşi găsesc aici locul lor în studiul celor şapte grupuri ale Spiritelor Supreme. 17:6.1 (203.4) Much that pertains to the nature and function of the local universe Creative Spirits properly belongs to the narrative of their association with the Creator Sons in the organization and management of the local creations; but there are many features of the prelocal universe experiences of these marvelous beings which may be narrated as a part of this discussion of the seven Supreme Spirit groups.
17:6.2 (203.5) Noi suntem puşi la curent cu cele şase faze ale carierei unui Spirit Mamă al universului local, şi facem numeroase speculaţii asupra probabilităţii unui al şaptelea stadiu de activitate. Aceste diverse stadii de existenţă sunt următoarele: 17:6.2 (203.5) We are conversant with six phases of the career of a local universe Mother Spirit, and we speculate much concerning the probability of a seventh stage of activity. These different stages of existence are:
17:6.3 (203.6) 1. Diferenţierea Iniţială în Paradis. Atunci când un Fiu Creator este personalizat prin acţiunea conjugată a Tatălui Universal şi al Fiului Etern, se produce simultan la persoana Spiritului Infinit ceea ce noi numim „suprema reacţie de complement”. Noi nu sesizăm natura acestei reacţii, însă noi înţelegem că ea desemnează o modificare spontană a posibilităţilor de personalizare incluse în potenţialul creativ al Creatorului Asociat. Naşterea unui Fiu Creator coordonat este semnalul naşterii, la persoana Spiritului Infinit, a potenţialului viitorului consort al universului local al acestui Fiu al Paradisului. Noi nu avem cunoştinţă de această nouă identificare prepersonală a unei entităţi, însă noi ştim că faptul îşi găseşte locul în biografia acestui Fiu Creator, înregistrat în Paradis. 17:6.3 (203.6) 1. Initial Paradise Differentiation. When a Creator Son is personalized by the joint action of the Universal Father and the Eternal Son, simultaneously there occurs in the person of the Infinite Spirit what is known as the “supreme reaction of complement.” We do not comprehend the nature of this reaction, but we understand that it designates an inherent modification of those personalizable possibilities which are embraced within the creative potential of the Conjoint Creator. The birth of a co-ordinate Creator Son signalizes the birth within the person of the Infinite Spirit of the potential of the future local universe consort of this Paradise Son. We are not cognizant of this new prepersonal identification of entity, but we know that this fact finds place on the Paradise records of the career of such a Creator Son.
17:6.4 (203.7) 2. Educaţia Preliminară în Arta de a Crea. Pe parcursul lungii perioade de educaţie preliminară a unui Fiu Mihail referitoare la organizarea şi administrarea universurilor, viitoarea sa consoartă suportă noi dezvoltări de entitate şi dobândeşte conştiinţa de grup a unui destin. Fără a fi siguri, noi bănuim că această entitate conştientă de grup ia cunoştinţă de spaţiu şi începe educarea preliminară necesară pentru a dobândi abilitatea spirituală indispensabilă muncii sale viitoare de colaborare cu Mihailul său complementar pentru a crea şi administra un univers. 17:6.4 (203.7) 2. Preliminary Creatorship Training. During the long period of the preliminary training of a Michael Son in the organization and administration of universes, his future consort undergoes further development of entity and becomes group conscious of destiny. We do not know, but we suspect that such a group-conscious entity becomes space cognizant and begins that preliminary training requisite to the acquirement of spirit skill in her future work of collaboration with the complemental Michael in universe creation and administration.
17:6.5 (204.1) 3. Stadiul Creaţiei Fizice. În epoca în care misiunea de a crea este încredinţată unui Fiu Mihail de către Fiul Etern, Spiritul Maestru care conduce suprauniversul la care noul Fiu Creator este destinat să dea expresie „rugăciunii de identificare” în prezenţa Spiritului Infinit; şi, pentru prima dată, entitatea Spiritului Creativ subsecvent apare ca diferenţiată de persoana Spiritului Infinit. Această entitate se îndreaptă direct către Spiritul Maestru care a formulat cererea şi dispare imediat din câmpul nostru de cunoaştere; ea a devenit aparent o parte din persoana acestui Maestru Spirit. Spiritul Creativ nou identificat rămâne cu Spiritul Maestru până în momentul plecării Fiului Creator pentru aventura spaţiului; atunci, Spiritul Maestru conferă noul Spirit consort în paza Fiului Creator şi specifică în acelaşi timp Spiritului consort datoria de fidelitate eternă şi de loialitate fără sfârşit. Atunci survine unul dintre episoadele cele mai profund emoţionante care pot avea loc în Paradis. Tatăl Universal vorbeşte pentru a recunoaşte uniunea eternă a Fiului Creator şi a Spiritului Creativ şi pentru a confirma anumite puteri asociate de administrare conferite de Spiritul Maestru ce are jurisdicţia asupra suprauniversului. 17:6.5 (204.1) 3. The Stage of Physical Creation. At the time the creatorship charge is administered to a Michael Son by the Eternal Son, the Master Spirit who directs the superuniverse to which this new Creator Son is destined gives expression to the “prayer of identification” in the presence of the Infinite Spirit; and for the first time, the entity of the subsequent Creative Spirit appears as differentiated from the person of the Infinite Spirit. And proceeding directly to the person of the petitioning Master Spirit, this entity is immediately lost to our recognition, becoming apparently a part of the person of this Master Spirit. The newly identified Creative Spirit remains with the Master Spirit until the moment of the departure of the Creator Son for the adventure of space; whereupon the Master Spirit commits the new Spirit consort to the keeping of the Creator Son, at the same time administering to the Spirit consort the charge of eternal fidelity and unending loyalty. And then occurs one of the most profoundly touching episodes which ever take place on Paradise. The Universal Father speaks in acknowledgment of the eternal union of the Creator Son and the Creative Spirit and in confirmation of the bestowal of certain joint powers of administration by the Master Spirit of superuniverse jurisdiction.
17:6.6 (204.2) Fiul Creator şi Spiritul Creativ uniţi de Tată pleacă atunci pentru aventura lor de creaţie a universului. Şi ei călătoresc împreună sub această formă de asociere pe durata întregii perioade a lungii şi ardent dificilei organizări materiale a universului lor. 17:6.6 (204.2) The Father-united Creator Son and Creative Spirit then go forth on their adventure of universe creation. And they work together in this form of association throughout the long and arduous period of the material organization of their universe.
17:6.7 (204.3) 4. Era Creaţiei Vieţii. Atunci când Fiul Creator şi-a declarat intenţia de a crea viaţa, în Paradis au loc „ceremoniile de personalizare” la care participă cei Şapte Maeştrii Spirite, şi la care participă personal Spiritul Maestru supraveghetor. Este o contribuţie a Deităţii Paradisului la individualitatea Spiritului consort al Fiului Creator, şi această individualitate se manifestă universului prin fenomenul „erupţiei primare” în personalitatea Spiritului Infinit. Simultan acestui fenomen în Paradis, Spiritul consort (până acum impersonal) al Fiului Creator devine, pentru toate scopurile utile, o persoană autentică. Începând cu acest moment şi pentru totdeauna, acest Spirit-Mamă al universului local va fi considerat ca o persoană şi va menţine relaţii personale cu mulţimea de personalităţi a creaţiei vieţii care urmează. 17:6.7 (204.3) 4. The Life-Creation Era. Upon the declaration of intention to create life by the Creator Son, there ensue on Paradise the “personalization ceremonies,” participated in by the Seven Master Spirits and personally experienced by the supervising Master Spirit. This is a Paradise Deity contribution to the individuality of the Spirit consort of the Creator Son and becomes manifest to the universe in the phenomenon of “the primary eruption” in the person of the Infinite Spirit. Simultaneously with this phenomenon on Paradise, the heretofore impersonal Spirit consort of the Creator Son becomes, to all practical intents and purposes, a bona fide person. Henceforth and forevermore, this same local universe Mother Spirit will be regarded as a person and will maintain personal relations with all the personality hosts of the ensuing life creation.
17:6.8 (204.4) 5. Epocile Posterioare Manifestării. O altă şi mare schimbare se produce în cariera nesfârşită a Spiritului Creator atunci când Fiul Creator revine în sediul universului său după ce va fi împlinit cea de-a şaptea manifestare a sa şi dobândit deplina sa suveranitate universală. Cu această ocazie, şi în faţa administratorilor universului reuniţi, Fiul Creator triumfător ridică Spiritul Mamă al universului său la co-suveranitate şi recunoaşte Spiritul consort ca egal al său. 17:6.8 (204.4) 5. The Postbestowal Ages. Another and great change occurs in the never-ending career of a Creative Spirit when the Creator Son returns to universe headquarters after the completion of his seventh bestowal and subsequent to his acquirement of full universe sovereignty. On that occasion, before the assembled administrators of the universe, the triumphant Creator Son elevates the Universe Mother Spirit to cosovereignty and acknowledges the Spirit consort as his equal.
17:6.9 (204.5) 6. Epocile Luminii şi Vieţii. Odată ce era luminii şi a vieţii este stabilită, co-suveranul universului local intră în cea de-a şasea fază a carierei Spiritelor Creative. Însă nu ne este permis să descriem natura acestei mari experienţe. Aceste lucruri relevă despre un stadiu viitor al evoluţiei Nebadonului. 17:6.9 (204.5) 6. The Ages of Light and Life. Upon the establishment of the era of light and life the local universe cosovereign enters upon the sixth phase of a Creative Spirit’s career. But we may not portray the nature of this great experience. Such things pertain to a future stage of evolution in Nebadon.
17:6.10 (204.6) 7. Cariera Nerevelată. Noi cunoaştem cele şase faze precedente ale carierei unui Spirit-Mamă al universului local. Este inevitabil să întrebăm: există o a şaptea carieră? Noi nu uităm că, în momentul în care finalitarii ating ceea ce pare a fi destinul final al ascensiunii lor de muritori, ei sunt clasaţi ca intrând în cariera spiritelor de al şaselea stadiu. Noi deducem că o altă carieră încă nerevelată de misiune universală îi aşteaptă finalitari; este absolut natural ca să considerăm de asemenea Spiritele-Mamă ale Universului ca având în faţa lor o carieră nerevelată care va constituii a şaptea fază a experienţei lor personale în serviciul universului şi cooperarea fidelă cu ordinul Mihaililor Creatori. 17:6.10 (204.6) 7. The Unrevealed Career. We know of these six phases of the career of a local universe Mother Spirit. It is inevitable that we should ask: Is there a seventh career? We are mindful that, when finaliters attain what appears to be their final destiny of mortal ascension, they are of record as entering upon the career of sixth-stage spirits. We conjecture that there awaits the finaliters still another and unrevealed career in universe assignment. It is only to be expected that we would likewise regard the Universe Mother Spirits as having ahead of them some undisclosed career which will constitute their seventh phase of personal experience in universe service and loyal co-operation with the order of the Creator Michaels.
7. Spiritele mentale adjuvante ^top 7. The Adjutant Mind-Spirits ^top
17:7.1 (205.1) Aceste spirite adjuvante sunt septuplul minte al unui Spirit-Mamă al universului local pentru fiinţelor vii create împreună de un Fiu Creator şi de acest Spirit Creativ. Acest dar devine posibil în momentul în care Spiritul Creativ este ridicat la statutul prerogativelor personalităţii. Mărturia naturii şi a funcţionării celor şapte spirite mentale adjuvante aparţine la modul propriu istoriei universului vostru local al Nebadonului. 17:7.1 (205.1) These adjutant spirits are the sevenfold mind bestowal of a local universe Mother Spirit upon the living creatures of the conjoint creation of a Creator Son and such a Creative Spirit. This bestowal becomes possible at the time of the Spirit’s elevation to the status of personality prerogatives. The narration of the nature and functioning of the seven adjutant mind-spirits belongs more appropriately to the story of your local universe of Nebadon.
8. Funcţiuni ale spiritelor supreme ^top 8. Functions of the Supreme Spirits ^top
17:8.1 (205.2) Cele şapte grupuri de Spirite Supreme constituie nucleul familiei funcţionale ale celei de-a Treia Surse-Centru luate atât în calitate de Spirit Infinit cât şi în calitate de Actor Asociat. Domeniul Spiritelor Supreme se întinde de la prezenţa Trinităţii din Paradis până la funcţionarea mentală a ordinului muritorilor evolutivi pe planetele spaţiului. Aceste Spirite unifică astfel nivelele administrative descendente şi coordonează multiplele funcţiuni ale acestui personal. Când este vorba de un grup de Spirite Reflexive în legătură cu Cei Îmbătrâniţi de Zile, sau de un Spirit Creativ acţionând concertat cu un Fiu Mihail, sau de Şapte Spirite Maestru încircuitate în jurul Trinităţii Paradisului, activitatea Spiritelor Supreme se întâlneşte peste tot în universul central, în suprauniversuri şi în universurile locale. Ele lucrează la fel de bine cu personalitatea Trinităţii de ordinul „Zilelor”, precum şi cu personalităţile Paradisului din ordinul „Fiilor”. 17:8.1 (205.2) The seven groups of Supreme Spirits constitute the nucleus of the functional family of the Third Source and Center both as the Infinite Spirit and as the Conjoint Actor. The domain of the Supreme Spirits extends from the presence of the Trinity on Paradise to the functioning of mind of the evolutionary-mortal order on the planets of space. Thus do they unify the descending administrative levels and co-ordinate the manifold functions of the personnel thereof. Whether it is a Reflective Spirit group in liaison with the Ancients of Days, a Creative Spirit acting in concert with a Michael Son, or the Seven Master Spirits encircuited around the Paradise Trinity, the activity of the Supreme Spirits is encountered everywhere in the central, super-, and local universes. They function alike with the Trinity personalities of the order of “Days” and with the Paradise personalities of the order of “Sons.”
17:8.2 (205.3) Împreună cu Spiritul lor Mamă infinit, grupurile Spiritului Supreme sunt creatorii imediaţi ai vastei familii de creatori ai celei de-a Treia Surse-Centru. Toate ordinele de Spirite tutelare provin din această asociere. Supernafimii primari îşi au originea în Spiritul Infinit; fiinţele secundare ale acestui ordin sunt create de Maeştrii Spirite, iar supernafimii terţiari de cele Şapte Spirite ale circuitelor. Spiritele Reflexive acţionând colectiv sunt părinţii de parte maternă a unui ordin minunat de armate angelice, puternicii seconafimi ai serviciilor suprauniversale. Un Spirit Creativ este mama ordinelor angelice a unei creaţii locale. Cu toate că slujitoarele serafice sunt formate după modelele universului central, ele îşi au originea în fiecare univers local. Toţi aceşti creatori de spirite tutelare nu sunt asistaţi decât indirect de lăcaşul central al Spiritului Infinit, mama originară şi eternă a tuturor slujitoarelor angelice. 17:8.2 (205.3) Together with their Infinite Mother Spirit, the Supreme Spirit groups are the immediate creators of the vast creature family of the Third Source and Center. All orders of the ministering spirits spring from this association. Primary supernaphim originate in the Infinite Spirit; secondary beings of this order are created by the Master Spirits; tertiary supernaphim by the Seven Spirits of the Circuits. The Reflective Spirits, collectively, are the mother-makers of a marvelous order of the angelic hosts, the mighty seconaphim of the superuniverse services. A Creative Spirit is the mother of the angelic orders of a local creation; such seraphic ministers are original in each local universe, though they are fashioned after the patterns of the central universe. All these creators of ministering spirits are only indirectly assisted by the central lodgment of the Infinite Spirit, the original and eternal mother of all the angelic ministers.
17:8.3 (205.4) Cele şapte grupuri de Spirite Supreme sunt coordonatorii creaţiei locuite. Asocierea şefilor lor conducători, Cele Şapte Spirite Maestru, pare să coordoneze vastele activităţi ale Dumnezeului Septuplu: 17:8.3 (205.4) The seven Supreme Spirit groups are the co-ordinators of the inhabited creation. The association of their directing heads, the Seven Master Spirits, appears to co-ordinate the far-flung activities of God the Sevenfold:
17:8.4 (205.5) 1. Colectiv, Maeştrii Spirite sunt aproape echivalenţi nivelului de divinitate al Trinităţii al Deităţilor Paradisului. 17:8.4 (205.5) 1. Collectively the Master Spirits near-equivalate to the divinity level of the Trinity of Paradise Deities.
17:8.5 (205.6) 2. Individual, ei epuizează posibilităţile de asocieri primare ale Deităţii Triunice. 17:8.5 (205.6) 2. Individually they exhaust the primary associable possibilities of triune Deity.
17:8.6 (206.1) 3. Ca reprezentanţi diversificaţi ai Autorului Comun, ei sunt depozitarii suveranităţii spiritului-minte-putere pe care Fiinţa Supremă nu o exercită încă personal. 17:8.6 (206.1) 3. As diversified representatives of the Conjoint Actor they are the repositories of that spirit-mind-power sovereignty of the Supreme Being which he does not yet personally exercise.
17:8.7 (206.2) 4. Prin Spiritele Reflexive, ei sincronizează guvernele suprauniversale ale Îmbătrâniţilor de Zile cu Majeston, centrul paradisiac al reflexivităţii universale. 17:8.7 (206.2) 4. Through the Reflective Spirits they synchronize the superuniverse governments of the Ancients of Days with Majeston, the Paradise center of universal reflectivity.
17:8.8 (206.3) 5. Luând parte la individualizarea Divinelor Mistere ale universurilor locale, Maeştrii Spirite îşi aduc contribuţia la ultimul nivel al Deităţii Septuple, uniunea Fiilor Creatori şi a Spiritelor Creative ale universurilor locale. 17:8.8 (206.3) 5. In their participation in the individualization of the local universe Divine Ministers, the Master Spirits contribute to the last level of God the Sevenfold, the Creator Son-Creative Spirit union of the local universes.
17:8.9 (206.4) Unitatea funcţională inerentă Autorului Comun se revelează universurilor evolutive prin Cele Şapte Spirite Maestru, personalităţile sale primare, însă în suprauniversurile perfecţionate ale viitorului, această unitate va fi cu siguranţă inseparabilă de suveranitatea experienţială a Supremului. 17:8.9 (206.4) Functional unity, inherent in the Conjoint Actor, is disclosed to the evolving universes in the Seven Master Spirits, his primary personalities. But in the perfected superuniverses of the future this unity will undoubtedly be inseparable from the experiential sovereignty of the Supreme.
17:8.10 (206.5) [Prezentat de un Consilier Divin de pe Uversa.] 17:8.10 (206.5) [Presented by a Divine Counselor of Uversa.]