Capitolul 14 Paper 14
Universul central şi divin The Central and Divine Universe
14:0.1 (152.1) UNIVERSUL perfect şi divin ocupă centrul întregii creaţii; el este nucleul etern în jurul căruia se învârte imensa creaţie a timpului şi spaţiului. Paradisul este gigantica Insulă nucleară de stabilitate absolută care rămâne imobilă în însăşi inima magnificului univers etern. Această familie planetară centrală se numeşte Havona şi se găseşte foarte departe de universul local al Nebadonului. Dimensiunile sale sunt enorme şi masa sa aproape incredibilă. Ea este formată dintr-un milion de sfere de o frumuseţe inimaginabilă şi de o splendoare superbă, însă adevăratele dimensiuni ale acestei vaste creaţii depăşesc în realitate limitele înţelegerii minţii umane. 14:0.1 (152.1) THE perfect and divine universe occupies the center of all creation; it is the eternal core around which the vast creations of time and space revolve. Paradise is the gigantic nuclear Isle of absolute stability which rests motionless at the very heart of the magnificent eternal universe. This central planetary family is called Havona and is far-distant from the local universe of Nebadon. It is of enormous dimensions and almost unbelievable mass and consists of one billion spheres of unimagined beauty and superb grandeur, but the true magnitude of this vast creation is really beyond the understanding grasp of the human mind.
14:0.2 (152.2) Este unic agregat de lumi care sunt perfect ancorate şi fixate în siguranţă. Este un univers în întregime creat şi perfect; el nu s-a dezvoltat prin evoluţie. Este nucleul etern al perfecţiunii, în jurul căruia se învârte interminabila procesiune a universurilor care constituie prodigioasa experienţă evolutivă, aventura îndrăzneaţă a Fiilor Creatori ai lui Dumnezeu, care aspiră să reproducă în timp şi în spaţiu universul model, idealul de împlinire divină, de finalitate supremă, de realitate ultimă şi de perfecţiune eternă. 14:0.2 (152.2) This is the one and only settled, perfect, and established aggregation of worlds. This is a wholly created and perfect universe; it is not an evolutionary development. This is the eternal core of perfection, about which swirls that endless procession of universes which constitute the tremendous evolutionary experiment, the audacious adventure of the Creator Sons of God, who aspire to duplicate in time and to reproduce in space the pattern universe, the ideal of divine completeness, supreme finality, ultimate reality, and eternal perfection.
1. Sistemul Paradis-Havona ^top 1. The Paradise-Havona System ^top
14:1.1 (152.3) De la periferia Paradisului şi până la frontierele interioare ale celor şapte suprauniversuri se găsesc următoarele şapte condiţii de spaţiu şi de mişcare: 14:1.1 (152.3) From the periphery of Paradise to the inner borders of the seven superuniverses there are the following seven space conditions and motions:
14:1.2 (152.4) 1. Zonele liniştite ale spaţiului median care ating Paradisul. 14:1.2 (152.4) 1. The quiescent midspace zones impinging on Paradise.
14:1.3 (152.5) 2. Procesiunea în sensul acelor de ceasornic a celor trei circuite ale Paradisului şi a celor şapte circuite ale Havonei. 14:1.3 (152.5) 2. The clockwise processional of the three Paradise and the seven Havona circuits.
14:1.4 (152.6) 3. Zona de spaţiu semiliniştită, formând separarea între circuitele Havonei şi corpurile de gravitaţie obscure ale universului central. 14:1.4 (152.6) 3. The semiquiet space zone separating the Havona circuits from the dark gravity bodies of the central universe.
14:1.5 (152.7) 4. Centura interioară a corpurilor de gravitaţie obscure care se deplasează în sens invers acelor de ceasornic. 14:1.5 (152.7) 4. The inner, counterclockwise-moving belt of the dark gravity bodies.
14:1.6 (152.8) 5. A doua zonă de spaţiu, unică în felul său, care divizează cele două parcursuri de corpurile de gravitaţie obscure. 14:1.6 (152.8) 5. The second unique space zone dividing the two space paths of the dark gravity bodies.
14:1.7 (152.9) 6. Centura exterioară a corpurilor de gravitaţie obscure, care se învârt în jurul Paradisului în sensul acelor de ceasornic. 14:1.7 (152.9) 6. The outer belt of dark gravity bodies, revolving clockwise around Paradise.
14:1.8 (152.10) 7. O a treia zonă de spaţiu - o zonă semiliniştită - formând separarea între centura exterioară a corpurilor de gravitaţie obscure şi circuitele interioare ale celor şapte suprauniversuri. 14:1.8 (152.10) 7. A third space zone—a semiquiet zone—separating the outer belt of dark gravity bodies from the innermost circuits of the seven superuniverses.
14:1.9 (152.11) Miliardul de lumi ale Havonei este dispus în şapte circuite concentrice care înconjoară imediat cele trei circuite ale sateliţilor Paradisului. Există mai mult de treizeci şi cinci de milioane dintre aceste lumi în circuitul cel mai apropiat de Paradis, şi există în plus două sute patruzeci şi cinci de milioane în circuitul cel mai îndepărtat, precum şi cantităţi proporţionale în circuitele intermediare. Fiecare circuit este diferit, însă toate sunt perfect echilibrate şi delicat organizate, fiecare dintre ele este impregnat de o reprezentare specializată a Spiritului Infinit, unul dintre cele Şapte Spirite ale Circuitelor. În plus faţă de alte funcţiuni, acest Spirit impersonal coordonează conduita afacerilor celeste în fiecare circuit. 14:1.9 (152.11) The billion worlds of Havona are arranged in seven concentric circuits immediately surrounding the three circuits of Paradise satellites. There are upwards of thirty-five million worlds in the innermost Havona circuit and over two hundred and forty-five million in the outermost, with proportionate numbers intervening. Each circuit differs, but all are perfectly balanced and exquisitely organized, and each is pervaded by a specialized representation of the Infinite Spirit, one of the Seven Spirits of the Circuits. In addition to other functions this impersonal Spirit co-ordinates the conduct of celestial affairs throughout each circuit.
14:1.10 (153.1) Circuitele planetare ale Havonei nu se suprapun; lumile lor se urmează unele pe altele într-o procesiune liniară ordonată. Universul central se învârte în jurul Paradisului într-un singur plan vast format din zece unităţi concentrice stabilizate; cele trei circuite ale sferelor Paradisului şi cele şapte circuite ale lumilor Havonei. Considerate fizic, circuitele Paradisului şi ale Havonei nu formează decât un singur şi acelaşi sistem; noi le distingem pentru a face să iasă la iveală separarea lor funcţională şi administrativă . 14:1.10 (153.1) The Havona planetary circuits are not superimposed; their worlds follow each other in an orderly linear procession. The central universe whirls around the stationary Isle of Paradise in one vast plane, consisting of ten concentric stabilized units—the three circuits of Paradise spheres and the seven circuits of Havona worlds. Physically regarded, the Havona and the Paradise circuits are all one and the same system; their separation is in recognition of functional and administrative segregation.
14:1.11 (153.2) În Paradis timpul nu există; secvenţa de evenimente succesive este inerentă conceptului nativilor Insulei centrale. Însă timpul este legat la circuitele Havonei şi la numeroase fiinţe de origine celestă sau terestră care locuiesc acolo. Fiecare lume a Havonei are propriul ei timp local, determinat de circuitul ei. Toate lumile unui circuit au un an de aceeaşi lungime, deoarece se învârt uniform în jurul Paradisului, iar lungimea acestui an descreşte de la circuitul cel mai exterior până la cel mai interior. 14:1.11 (153.2) Time is not reckoned on Paradise; the sequence of successive events is inherent in the concept of those who are indigenous to the central Isle. But time is germane to the Havona circuits and to numerous beings of both celestial and terrestrial origin sojourning thereon. Each Havona world has its own local time, determined by its circuit. All worlds in a given circuit have the same length of year since they uniformly swing around Paradise, and the length of these planetary years decreases from the outermost to the innermost circuit.
14:1.12 (153.3) În ceea ce priveşte timpul circuitelor Havonei, există ziua standard a Paradisului-Havona şi alte unităţi de timp determinate pe cei şapte sateliţi Paradisiaci ai Spiritului Infinit şi comunicate de acolo. Ziua standard a Paradisului-Havona este bazată pe lungimea de timp necesară pentru ca planetele rezidenţiale ale primului circuit, sau circuitul interior al Havonei, să realizeze o revoluţie în jurul Insulei Paradisului. Cu toate că viteza lor este enormă, deoarece ele sunt situate între corpurile de gravitaţie obscure şi giganticul Paradis, sunt necesari aproape o mie de ani acestor sfere să-şi completeze circuitul. Voi aţi citit adevărul fără a o şti atunci când ochii voştri au zărit propoziţia: „o mie de ani sunt ca o zi pentru Domnul şi ca o veghe în noapte”. O zi a Paradisului-Havona corespunde exact unei mii de ani, a prezentului calendar de pe Urantia care comportă ani bisextili, mai puţin şapte minute trei secunde şi o optime de secundă. 14:1.12 (153.3) Besides Havona-circuit time, there is the Paradise-Havona standard day and other time designations which are determined on, and are sent out from, the seven Paradise satellites of the Infinite Spirit. The Paradise-Havona standard day is based on the length of time required for the planetary abodes of the first or inner Havona circuit to complete one revolution around the Isle of Paradise; and though their velocity is enormous, owing to their situation between the dark gravity bodies and gigantic Paradise, it requires almost one thousand years for these spheres to complete their circuit. You have unwittingly read the truth when your eyes rested on the statement “A day is as a thousand years with God, as but a watch in the night.” One Paradise-Havona day is just seven minutes, three and one-eighth seconds less than one thousand years of the present Urantia leap-year calendar.
14:1.13 (153.4) Ziua Paradisului-Havona este măsura comună a timpului pentru cele şapte suprauniversuri, cu toate că fiecare dintre ele îşi menţine standardele sale interne de timp. 14:1.13 (153.4) This Paradise-Havona day is the standard time measurement for the seven superuniverses, although each maintains its own internal time standards.
14:1.14 (153.5) La periferia acestui imens univers central, cu mult dincolo de a şaptea centură a lumilor Havonei, circulă un număr incredibil de enorme corpuri de gravitaţie obscure. Aceste nenumărate mase obscure nu seamănă cu nimic sub numeroase aspecte celorlalte corpuri ale spaţiului; ele sunt foarte diferite chiar şi ca formă. Aceste corpuri de gravitaţie obscure nu reflectă lumina şi nici nu o absorb; ele nu reacţionează la energia fizică a luminii, ele înconjoară şi înfăşoară Havona atât de complet încât o ascund vederii universurilor locuite ale timpului şi spaţiului, chiar şi celor care sunt apropiate. 14:1.14 (153.5) On the outskirts of this vast central universe, far out beyond the seventh belt of Havona worlds, there swirl an unbelievable number of enormous dark gravity bodies. These multitudinous dark masses are quite unlike other space bodies in many particulars; even in form they are very different. These dark gravity bodies neither reflect nor absorb light; they are nonreactive to physical-energy light, and they so completely encircle and enshroud Havona as to hide it from the view of even near-by inhabited universes of time and space.
14:1.15 (153.6) Marea centură de corpuri de gravitaţie obscură este divizată în două circuite eliptice egale printr-o intruziune unică a spaţiului. Centura exterioară se învârte în sensul acelor de ceasornic, iar centura interioară în sens invers. Aceste direcţii alternative de mişcare, cuplate cu masa extraordinară a corpurilor obscure contrabalansează liniile de gravitaţie ale Havonei cu o astfel de eficienţă încât ele fac din universul central o creaţie fizic echilibrată şi perfect stabilizată. 14:1.15 (153.6) The great belt of dark gravity bodies is divided into two equal elliptical circuits by a unique space intrusion. The inner belt revolves counterclockwise; the outer revolves clockwise. These alternate directions of motion, coupled with the extraordinary mass of the dark bodies, so effectively equalize the lines of Havona gravity as to render the central universe a physically balanced and perfectly stabilized creation.
14:1.16 (153.7) Procesiunea interioară a corpurilor de gravitaţie obscure se efectuează conform unui dispozitiv tubular, format din trei grupări circulare. O tăietură transversală a acestui circuit ar face să iasă la iveală trei cercuri concentrice de densitate aproape egală. Circuitul exterior al corpurilor de gravitaţie obscură este dispus vertical; el este de o înălţime de zece mii de ori mai mare decât aceea a circuitului interior. Axa mare a circuitului exterior este de cincisprezece mii de ori mai lungă decât axa sa mică. 14:1.16 (153.7) The inner procession of dark gravity bodies is tubular in arrangement, consisting of three circular groupings. A cross section of this circuit would exhibit three concentric circles of about equal density. The outer circuit of dark gravity bodies is arranged perpendicularly, being ten thousand times higher than the inner circuit. The up-and-down diameter of the outer circuit is fifty thousand times that of the transverse diameter.
14:1.17 (154.1) Spaţiul intermediar între cele două circuite ale corpurilor de gravitaţie este unică în sensul că nu putem găsi nimic asemănător în întregul univers al universurilor. Această zonă este caracterizată de enorme mişcări ondulatorii în sensul vertical şi ea este sediul unor formidabile activităţi energetice de un ordin necunoscut. 14:1.17 (154.1) The intervening space which exists between these two circuits of gravity bodies is unique in that nothing like it is to be found elsewhere in all the wide universe. This zone is characterized by enormous wave movements of an up-and-down nature and is permeated by tremendous energy activities of an unknown order.
14:1.18 (154.2) După părerea noastră, nimic asemănător corpurilor de gravitaţie obscure ale universului central nu va caracteriză evoluţia viitoare a nivelelor spaţiului exterior; noi considerăm aceste procesiuni alternate ale prodigioaselor corpuri echilibratoare ale gravitaţiei, ca unice în universul maestru. 14:1.18 (154.2) In our opinion, nothing like the dark gravity bodies of the central universe will characterize the future evolution of the outer space levels; we regard these alternate processions of stupendous gravity-balancing bodies as unique in the master universe.
2. Constituţia Havonei ^top 2. Constitution of Havona ^top
14:2.1 (154.3) Fiinţele spirituale nu locuiesc un spaţiu nebulos, ele nu rămân în lumi eterate. Ele sunt domiciliate pe veritabile sfere de natură materială, lumi la fel de reale ca acelea în care trăiesc muritorii. Lumile Havonei sunt efectiv fizice, cu toate că substanţa lor fizică diferă de organizarea materială a planetelor celor şapte suprauniversuri. 14:2.1 (154.3) Spirit beings do not dwell in nebulous space; they do not inhabit ethereal worlds; they are domiciled on actual spheres of a material nature, worlds just as real as those on which mortals live. The Havona worlds are actual and literal, albeit their literal substance differs from the material organization of the planets of the seven superuniverses.
14:2.2 (154.4) Realităţile fizice ale Havonei reprezintă un ordin de organizare energetică radical diferit de tot ceea ce prevalează în universurile evolutive ale spaţiului. Energiile Havonei sunt triple, în timp ce unităţile suprauniversale ale energiei-materii conţin o sarcină de energie dublă, cu toate că una din formele de energie există sub fazele pozitive şi negative. Creaţia universului central este triplă (Trinitate); creaţia unui univers local (în mod direct) este dublă, fiind datorată unui Fiu Creator şi un Spirit Creativ. 14:2.2 (154.4) The physical realities of Havona represent an order of energy organization radically different from any prevailing in the evolutionary universes of space. Havona energies are threefold; superuniverse units of energy-matter contain a twofold energy charge, although one form of energy exists in negative and positive phases. The creation of the central universe is threefold (Trinity); the creation of a local universe (directly) is twofold, by a Creator Son and a Creative Spirit.
14:2.3 (154.5) Materialele Havonei comportă exact o mie de elemente chimice de bază, plus funcţiunea echilibrată a şapte forme de energie havoniană. Fiecare dintre aceste energii fundamentale manifestă şapte faze de excitare, astfel încât nativii Havonei răspund la patruzeci şi nouă de stimuli pentru senzaţii diferite. În alţi termeni, dintr-un punct de vedere pur fizic, nativii universului central dispun de patruzeci şi nouă de forme specializate de simţ. Simţurile morontiale sunt în număr de şaizeci şi două, iar reacţiile de ordin spiritual superior variază la diferitele tipuri de fiinţe între şapte zeci şi două sute zece. 14:2.3 (154.5) The material of Havona consists of the organization of exactly one thousand basic chemical elements and the balanced function of the seven forms of Havona energy. Each of these basic energies manifests seven phases of excitation, so that the Havona natives respond to forty-nine differing sensation stimuli. In other words, viewed from a purely physical standpoint, the natives of the central universe possess forty-nine specialized forms of sensation. The morontia senses are seventy, and the higher spiritual orders of reaction response vary in different types of beings from seventy to two hundred and ten.
14:2.4 (154.6) Nici una dintre fiinţele fizice ale universului central nu ar fi vizibilă pentru urantieni. Nici un stimul fizic al acestor lumi îndepărtate nu ar suscita o reacţie în organele voastre de simţ grosiere. Dacă un muritor de pe Urantia ar putea fi transportat pe Havona, el ar fi surd, orb şi complet lipsit de orice altă reacţie senzorială; el nu ar putea trăi decât ca o fiinţă limitată conştientă de sine, însă privată de orice stimul venind din mediu şi de orice reacţie corespunzătoare. 14:2.4 (154.6) None of the physical beings of the central universe would be visible to Urantians. Neither would any of the physical stimuli of those faraway worlds excite a reaction in your gross sense organs. If a Urantia mortal could be transported to Havona, he would there be deaf, blind, and utterly lacking in all other sense reactions; he could only function as a limited self-conscious being deprived of all environmental stimuli and all reactions thereto.
14:2.5 (154.7) Numeroase fenomene fizice şi reacţii spirituale care se produc în creaţia centrală sunt necunoscute pe lumile cum ar fi Havona. Organizarea fundamentală a unei creaţii triple nu seamănă deloc cu constituţia dublă a universurilor create ale timpului şi ale spaţiului. 14:2.5 (154.7) There are numerous physical phenomena and spiritual reactions transpiring in the central creation which are unknown on worlds such as Urantia. The basic organization of a threefold creation is wholly unlike that of the twofold constitution of the created universes of time and space.
14:2.6 (154.8) Toate legile naturale sunt coordonate aici pe o bază care diferă în întregime de sistemele cu energie duală ale creaţiilor în evoluţie. Întregul univers central este organizat conform unui sistem triplu de control perfect şi simetric. În întregul ansamblu al sistemului Paradis-Havona, un echilibru perfect este menţinut între toate realităţile cosmice şi toate forţele spirituale. Paradisul, cu controlul său absolut asupra creaţiei materiale, reglează şi menţine perfect energiile fizice ale acestui univers central. Fiul Etern susţine într-un mod absolut perfect statutul spiritual al tuturor fiinţelor care locuiesc Havona, ca parte a controlului său universal de spirit. În Paradis, nimic nu este experimental; sistemul Paradis-Havona este o unitate de perfecţiune creatoare. 14:2.6 (154.8) All natural law is co-ordinated on a basis entirely different than in the dual-energy systems of the evolving creations. The entire central universe is organized in accordance with the threefold system of perfect and symmetrical control. Throughout the whole Paradise-Havona system there is maintained a perfect balance between all cosmic realities and all spiritual forces. Paradise, with an absolute grasp of material creation, perfectly regulates and maintains the physical energies of this central universe; the Eternal Son, as a part of his all-embracing spirit grasp, most perfectly sustains the spiritual status of all who indwell Havona. On Paradise nothing is experimental, and the Paradise-Havona system is a unit of creative perfection.
14:2.7 (155.1) Gravitaţia spirituală universală a Fiului Etern este uimitor de activă în întregul Univers central. Toate valorile spiritului şi personalităţile spirituale sunt constant atrase în interior către reşedinţa Zeilor. Acest impuls către Dumnezeu este intens şi ineluctabil. Ambiţia de a-l atinge pe Dumnezeu este mai marcată în universul central, nu pentru că gravitaţia spirituală este mai puternică aici decât în universurile exterioare, ci pentru că fiinţele care au atins Havona sunt mai deplin spiritualizate şi în consecinţă răspund mai mult la acţiunea atracţiei întotdeauna prezentă a gravitaţiei spiritului universal a Fiului Etern. 14:2.7 (155.1) The universal spiritual gravity of the Eternal Son is amazingly active throughout the central universe. All spirit values and spiritual personalities are unceasingly drawn inward towards the abode of the Gods. This Godward urge is intense and inescapable. The ambition to attain God is stronger in the central universe, not because spirit gravity is stronger than in the outlying universes, but because those beings who have attained Havona are more fully spiritualized and hence more responsive to the ever-present action of the universal spirit-gravity pull of the Eternal Son.
14:2.8 (155.2) Similar, Spiritul Infinit atrage toate valorile intelectuale către Paradis. În întregul univers central, gravitaţia mentală a Spiritului Infinit funcţionează în legătură cu gravitaţia Spiritului Fiului Etern. Împreună, cele două constituie stimularea conjugată a sufletelor ascendente pentru a-l găsi pe Dumnezeu, pentru a atinge Deitatea, pentru a ajunge în Paradis şi a-l cunoaşte pe Tatăl. 14:2.8 (155.2) Likewise does the Infinite Spirit draw all intellectual values Paradiseward. Throughout the central universe the mind gravity of the Infinite Spirit functions in liaison with the spirit gravity of the Eternal Son, and these together constitute the combined urge of the ascendant souls to find God, to attain Deity, to achieve Paradise, and to know the Father.
14:2.9 (155.3) Havona este un univers spiritual perfect şi fizic stabil. Controlul şi stabilitatea echilibrată a universului central par a fi perfecte. Tot ceea ce este fizic sau spiritual este perfect previzibil, însă fenomenele mentale şi voinţa personalităţilor nu sunt. Noi deducem efectiv că păcatul este imposibil aici, însă afirmând aceasta noi ne bazăm pe faptul că nativii Havonei dotaţi cu liber arbitru nu au fost niciodată vinovaţi de a fi transgresat voinţa Deităţii. De întreaga eternitate, aceste fiinţe celeste au fost constant loiale către Eternii de Zile. Păcatul nu a apărut nici la vreo creatură intrată ca pelerin în Havona. Nu a existat niciodată exemplu de rea purtare la vreo creatură din nici un grup de personalităţi create sau admise în universul central al Havonei. Metodele şi mijloacele de selecţie în universurile timpului sunt atât de perfecte şi divine încât nici o eroare nu s-a produs vreodată în istoria Havonei. Nici o greşeală nu a fost niciodată comisă. Nici un suflet ascendent nu a fost vreodată admis prematur în universul central. 14:2.9 (155.3) Havona is a spiritually perfect and physically stable universe. The control and balanced stability of the central universe appear to be perfect. Everything physical or spiritual is perfectly predictable, but mind phenomena and personality volition are not. We do infer that sin can be reckoned as impossible of occurrence, but we do this on the ground that the native freewill creatures of Havona have never been guilty of transgressing the will of Deity. Through all eternity these supernal beings have been consistently loyal to the Eternals of Days. Neither has sin appeared in any creature who has entered Havona as a pilgrim. There has never been an instance of misconduct by any creature of any group of personalities ever created in, or admitted to, the central Havona universe. So perfect and so divine are the methods and means of selection in the universes of time that never in the records of Havona has an error occurred; no mistakes have ever been made; no ascendant soul has ever been prematurely admitted to the central universe.
3. Lumile Havonei ^top 3. The Havona Worlds ^top
14:3.1 (155.4) În ceea ce priveşte guvernarea universului central, aceasta nu există. Havona este atât de perfectă, încât nici un sistem intelectual de guvernare nu este necesar. Nu există nici tribunale constituite în mod regulat, nici adunări legislative. Havona nu are nevoie decât de o direcţie administrativă. Aici putem observa idealurile elevate ale unui veritabil guvern autonom. 14:3.1 (155.4) Concerning the government of the central universe, there is none. Havona is so exquisitely perfect that no intellectual system of government is required. There are no regularly constituted courts, neither are there legislative assemblies; Havona requires only administrative direction. Here may be observed the height of the ideals of true self-government.
14:3.2 (155.5) Nu există nici o nevoie de guvernare la aceste inteligenţe perfecte sau aproape perfecte. Reglementările le sunt inutile, deoarece acestea sunt fiinţe născute perfecte, amestecate cu creaturi evolutive care au trecut de mult timp prin sita tribunalelor supreme ale suprauniversurilor. 14:3.2 (155.5) There is no need of government among such perfect and near-perfect intelligences. They stand in no need of regulation, for they are beings of native perfection interspersed with evolutionary creatures who have long since passed the scrutiny of the supreme tribunals of the superuniverses.
14:3.3 (155.6) Administrarea Havonei nu este automată, însă ea este perfect minunată şi divin eficientă. Ea este în principal planetară şi conferită Eternilor de Zile rezidenţi, fiecare sferă a Havonei fiind dirijată de una dintre aceste personalităţi de origine trinitară. Eternii de Zile nu sunt creatori, însă ei sunt administratori perfecţi. Ei învaţă cu o abilitate perfectă şi dirijează copiii lor planetari cu o înţelepciune atât de perfectă încât ea frizează absolutul. 14:3.3 (155.6) The administration of Havona is not automatic, but it is marvelously perfect and divinely efficient. It is chiefly planetary and is vested in the resident Eternal of Days, each Havona sphere being directed by one of these Trinity-origin personalities. Eternals of Days are not creators, but they are perfect administrators. They teach with supreme skill and direct their planetary children with a perfection of wisdom bordering on absoluteness.
14:3.4 (156.1) Miliardul de sfere ale universului central constituie lumea educativă a înaltelor personalităţi native ale Paradisului şi ale Havonei şi serveşte printre altele drept teren de încercare final pentru creaturile ascendente ale lumilor evolutive ale timpului. În execuţia marelui plan al Tatălui Universal pentru ascensiunea creaturilor, pelerinii timpului sunt depuşi pe lumile de recepţie ale circuitului exterior, al şaptelea, după care, ca urmare a intensificării antrenamentului lor şi al lărgirii experienţei lor, ei sunt progresiv promovaţi către interior, planetă cu planetă, cerc cu cerc, până ce ating în cele din urmă Deităţile şi ajung să locuiască în Paradis. 14:3.4 (156.1) The billion spheres of the central universe constitute the training worlds of the high personalities native to Paradise and Havona and further serve as the final proving grounds for ascending creatures from the evolutionary worlds of time. In the execution of the Universal Father’s great plan of creature ascension the pilgrims of time are landed on the receiving worlds of the outer or seventh circuit, and subsequent to increased training and enlarged experience, they are progressively advanced inward, planet by planet and circle by circle, until they finally attain the Deities and achieve residence on Paradise.
14:3.5 (156.2) În prezent, cu toate că sferele celor şapte circuite sunt menţinute în întreaga lor glorie celestă, numai unu la sută din întreaga capacitate planetară este utilizată să promoveze planul universal al Tatălui pentru ascensiunea muritorilor. Aproximativ a zecea parte dintr-o sutime din suprafaţa acestor enorme lumi este afectată vieţii şi activităţilor Corpului Finalităţii, compus din fiinţe eterne ancorate în lumină şi viaţă care locuiesc adesea pe lumile Havonei şi îşi exercită serviciul. Aceste fiinţe elevate îşi au reşedinţa personală în Paradis. 14:3.5 (156.2) At present, although the spheres of the seven circuits are maintained in all their supernal glory, only about one per cent of all planetary capacity is utilized in the work of furthering the Father’s universal plan of mortal ascension. About one tenth of one per cent of the area of these enormous worlds is dedicated to the life and activities of the Corps of the Finality, beings eternally settled in light and life who often sojourn and minister on the Havona worlds. These exalted beings have their personal residences on Paradise.
14:3.6 (156.3) Construcţia planetară a sferelor Havonei diferă în întregime de acea a lumilor evolutive şi a sistemelor spaţiului. În nici o altă parte în marele univers nu convine să se utilizeze sfere atât de enorme ca lumi locuite. Este constituţia lor fizică trinitară, cuplată cu efectul echilibror al imenselor corpuri de gravitaţie obscure, care face posibil să se egalizeze atât de perfect forţele fizice şi să echilibreze atât de delicat diversele forţe atractive ale acestei prodigioase creaţii. Antigravitaţia este elementul folosit pentru a organiza funcţiunile materiale şi activităţile spirituale ale acestor lumi colosale. 14:3.6 (156.3) The planetary construction of the Havona spheres is entirely unlike that of the evolutionary worlds and systems of space. Nowhere else in all the grand universe is it convenient to utilize such enormous spheres as inhabited worlds. Triata physical constitution, coupled with the balancing effect of the immense dark gravity bodies, makes it possible so perfectly to equalize the physical forces and so exquisitely to balance the various attractions of this tremendous creation. Antigravity is also employed in the organization of the material functions and the spiritual activities of these enormous worlds.
14:3.7 (156.4) Arhitectura, iluminarea şi încălzirea, precum şi înfrumuseţarea biologică şi artistică a sferelor Havonei, depăşesc cu mult imaginaţia umană în ceea ce poate avea mai dezvoltat. Nu putem să vă dăm numeroase detalii asupra Havonei. Pentru a înţelege frumuseţea şi magnificenţa acestui univers, trebuie să-l vedeţi. Însă există adevărate lacuri şi adevărate râuri pe aceste lumi perfecte. 14:3.7 (156.4) The architecture, lighting, and heating, as well as the biologic and artistic embellishment, of the Havona spheres, are quite beyond the greatest possible stretch of human imagination. You cannot be told much about Havona; to understand its beauty and grandeur you must see it. But there are real rivers and lakes on these perfect worlds.
14:3.8 (156.5) Spiritual, aceste lumi sunt ideal dispuse şi corespunzătoare scopului lor de a găzdui numeroasele feluri de fiinţe diferite care funcţionează în universul central. Un mare număr de activităţi au loc pe aceste lumi magnifice, care depăşesc de departe înţelegerea umană. 14:3.8 (156.5) Spiritually these worlds are ideally appointed; they are fittingly adapted to their purpose of harboring the numerous orders of differing beings who function in the central universe. Manifold activities take place on these beautiful worlds which are far beyond human comprehension.
4. Creaturile universului central ^top 4. Creatures of the Central Universe ^top
14:4.1 (156.6) Pe lumile Havonei, există şapte forme fundamentale de lucruri şi de fiinţe vii, şi fiecare dintre aceste forme fundamentale există sub trei faze distincte. Fiecare dintre aceste trei faze este separată în şaizeci şi două de diviziuni majore, şi fiecare diviziune majoră este compusă dintr-o mie de diviziuni minore, cu alte subdiviziuni, şi aşa mai departe. Aceste grupuri de viaţă fundamentale pot fi clasificate după cum urmează: 14:4.1 (156.6) There are seven basic forms of living things and beings on the Havona worlds, and each of these basic forms exists in three distinct phases. Each of these three phases is divided into seventy major divisions, and each major division is composed of one thousand minor divisions, with yet other subdivisions, and so on. These basic life groups might be classified as:
14:4.2 (156.7) 1. Material. 14:4.2 (156.7) 1. Material.
14:4.3 (156.8) 2. Morontial. 14:4.3 (156.8) 2. Morontial.
14:4.4 (156.9) 3. Spiritual. 14:4.4 (156.9) 3. Spiritual.
14:4.5 (156.10) 4. Absonit. 14:4.5 (156.10) 4. Absonite.
14:4.6 (156.11) 5. Ultim. 14:4.6 (156.11) 5. Ultimate.
14:4.7 (156.12) 6. Co-absolut. 14:4.7 (156.12) 6. Coabsolute.
14:4.8 (156.13) 7. Absolut. 14:4.8 (156.13) 7. Absolute.
14:4.9 (157.1) Decrepitudinea şi moartea nu fac parte din ciclul vieţii pe lumile Havonei. În universul central, creaturile vii inferioare suportă transmutarea materializării. Ele îşi schimbă forma şi manifestarea, însă nu se dizolvă prin decrepitudine şi prin moartea celulelor lor. 14:4.9 (157.1) Decay and death are not a part of the cycle of life on the Havona worlds. In the central universe the lower living things undergo the transmutation of materialization. They do change form and manifestation, but they do not resolve by process of decay and cellular death.
14:4.10 (157.2) Nativii Havonei sunt toţi descendenţi ai Trinităţii Paradisului. Ei nu au creaturi în calitate de strămoşi şi nu se reproduc. Nu am putea descrie creaţia acestor cetăţeni ai universului central care nu a fost niciodată creat. Întreaga istorie a creaţiei Havonei este o tentativă pentru a face temporal şi spaţial un fapt al eternităţii care nu are relaţie cu timpul şi spaţiul aşa cum sunt concepute de oameni. Însă trebuie să concedem filozofiei umane un punct de plecare, deoarece chiar şi personalităţile situate foarte sus faţă de nivelul uman au nevoie de un concept de „început”. Cu toate acestea, sistemul Paradis-Havona este etern. 14:4.10 (157.2) The Havona natives are all the offspring of the Paradise Trinity. They are without creature parents, and they are nonreproducing beings. We cannot portray the creation of these citizens of the central universe, beings who never were created. The entire story of the creation of Havona is an attempt to time-space an eternity fact which has no relation to time or space as mortal man comprehends them. But we must concede human philosophy a point of origin; even personalities far above the human level require a concept of “beginnings.” Nevertheless, the Paradise-Havona system is eternal.
14:4.11 (157.3) Nativii Havonei trăiesc pe miliardul de sfere ale universului central la fel cum alte feluri de cetăţeni permanenţi locuiesc sferele lor respective de nativitate. La fel cum ordinul material de filiaţie întreţine economia materială, intelectuală şi spirituală a unui miliard de sisteme locale într-un supraunivers, tot astfel, într-un sens mai larg, nativii Havonei trăiesc şi lucrează pe miliardul de lumi ale universului central. Poate aţi putea să consideraţi aceşti havonieni în calitate de creaturi materiale, în sensul în care am putea înţelege cuvântul „material” pentru a descrie realităţile fizice ale universului divin. 14:4.11 (157.3) The natives of Havona live on the billion spheres of the central universe in the same sense that other orders of permanent citizenship dwell on their respective spheres of nativity. As the material order of sonship carries on the material, intellectual, and spiritual economy of a billion local systems in a superuniverse, so, in a larger sense, do the Havona natives live and function on the billion worlds of the central universe. You might possibly regard these Havoners as material creatures in the sense that the word “material” could be expanded to describe the physical realities of the divine universe.
14:4.12 (157.4) Havona posedă o viaţă indigenă care are o semnificaţie în sine şi prin sine. Havonienii îşi oferă serviciul de nenumărate maniere descendenţilor din Paradis şi ascendenţilor din suprauniversuri, însă ei trăiesc de asemenea vieţi care sunt unice în universul central şi au o semnificaţie relativă cu totul separată de Paradis sau de suprauniversuri. 14:4.12 (157.4) There is a life that is native to Havona and possesses significance in and of itself. Havoners minister in many ways to Paradise descenders and to superuniverse ascenders, but they also live lives that are unique in the central universe and have relative meaning quite apart from either Paradise or the superuniverses.
14:4.13 (157.5) La fel cum adorarea fiilor prin credinţă pe lumile evolutive contribuie la satisfacerea iubirii Tatălui Universal, tot astfel adoraţia exaltată a creaturilor de pe Havona satisface saţietatea idealurilor perfecte de frumuseţe şi adevăr divine. În timp ce muritorii se străduiesc să facă voinţa lui Dumnezeu, aceste fiinţe ale universului central trăiesc pentru a satisface idealurile Trinităţii Paradisului. Prin însăşi natura lor, ele sunt voinţa lui Dumnezeu. Oamenii se bucură de bunătatea lui Dumnezeu, Havonienii exultă în frumuseţea divină, şi ambii beneficiază de salvarea eliberatoare a adevărului viu. 14:4.13 (157.5) As the worship of the faith sons of the evolutionary worlds ministers to the satisfaction of the Universal Father’s love, so the exalted adoration of the Havona creatures satiates the perfect ideals of divine beauty and truth. As mortal man strives to do the will of God, these beings of the central universe live to gratify the ideals of the Paradise Trinity. In their very nature they are the will of God. Man rejoices in the goodness of God, Havoners exult in the divine beauty, while you both enjoy the ministry of the liberty of living truth.
14:4.14 (157.6) Havonienii au atât destine pe care le aleg pentru prezent cât şi destine nerevelate pentru viitor. Şi există o înaintare specială pentru nativii universului central, o înaintare care nu implică nici ascensiunea lor în Paradis, nici penetrarea lor în suprauniversuri. Putem încerca să sugerăm după cum urmează această înaintare către un statut superior pe Havona : 14:4.14 (157.6) Havoners have both optional present and future unrevealed destinies. And there is a progression of native creatures that is peculiar to the central universe, a progression that involves neither ascent to Paradise nor penetration of the superuniverses. This progression to higher Havona status may be suggested as follows:
14:4.15 (157.7) 1. Progresul experienţial către exterior, de la primul la al şaptelea circuit. 14:4.15 (157.7) 1. Experiential progress outward from the first to the seventh circuit.
14:4.16 (157.8) 2. Progresul către interior, de la al şaptelea la primul circuit. 14:4.16 (157.8) 2. Progress inward from the seventh to the first circuit.
14:4.17 (157.9) 3. Progresul intern într-un circuit - progresul pe lumile interioare ale unui circuit dat. 14:4.17 (157.9) 3. Intracircuit progress—progression within the worlds of a given circuit.
14:4.18 (157.10) În plus faţă de nativii Havonei, populaţia universului central înglobează numeroase clase de fiinţe modelate pentru diverse grupuri ale universului - consilieri, directori şi educatori ai semenilor lor şi pentru semenii lor din întreaga creaţie. Toate fiinţele, în toate universurile, sunt formate pe modelul vreunei creaturi arhetipale trăind pe una din cele o mie de milioane de lumi ale Havonei. Chiar şi muritorii timpului găsesc scopul şi idealurile lor de existenţă de creatură pe circuitele exterioare ale acestor sfere modele ale cerului. 14:4.18 (157.10) In addition to the Havona natives, the inhabitants of the central universe embrace numerous classes of pattern beings for various universe groups—advisers, directors, and teachers of their kind and to their kind throughout creation. All beings in all universes are fashioned along the lines of some one order of pattern creature living on some one of the billion worlds of Havona. Even the mortals of time have their goal and ideals of creature existence on the outer circuits of these pattern spheres on high.
14:4.19 (157.11) Apoi există fiinţele care au atins Tatăl Universal, care sunt calificate pentru a pleca şi a veni, şi care sunt trimise ici şi colo în universuri pentru misiuni de serviciu. Şi, în fiecare lume a Havonei, vom găsi candidaţi la împlinire, cei care au atins fizic universul central, însă nu au realizat încă dezvoltarea spirituală permiţându-le să pretindă rezidenţa în Paradis. 14:4.19 (157.11) Then there are those beings who have attained the Universal Father, and who are entitled to go and come, who are assigned here and there in the universes on missions of special service. And on every Havona world will be found the attainment candidates, those who have physically attained the central universe, but who have not yet achieved that spiritual development which will enable them to claim Paradise residence.
14:4.20 (158.1) Spiritul Infinit este reprezentat pe lumile Havonei printr-o mulţime de personalităţi, fiinţe de graţie şi de glorie, care reglementează detaliile problemelor intelectuale şi spirituale complexe ale universului central. Pe aceste lumi de perfecţiune divină, ele împlinesc munca specifică conduitei normale a acestei vaste creaţii. Printre altele, ele îndeplinesc numeroasele ţeluri de a instrui, educa şi ajuta numărul imens de creaturi ascendente care s-au ridicat până la glorie plecând din lumile tenebroase ale spaţiului. 14:4.20 (158.1) The Infinite Spirit is represented on the Havona worlds by a host of personalities, beings of grace and glory, who administer the details of the intricate intellectual and spiritual affairs of the central universe. On these worlds of divine perfection they perform the work indigenous to the normal conduct of this vast creation and, in addition, carry on the manifold tasks of teaching, training, and ministering to the enormous numbers of ascendant creatures who have climbed to glory from the dark worlds of space.
14:4.21 (158.2) Numeroase grupuri de fiinţe native ale sistemului Paradis-Havona nu sunt cu nici un chip asociate direct cu planul de ascensiune permiţând creaturilor să atingă perfecţiunea; de aceea, ele nu figurează în clasificările de personalităţi prezentate raselor muritoare. Noi nu menţionăm aici decât grupurile majore de fiinţe supraumane şi ordinele direct interesate în experienţa voastră de supravieţuire. 14:4.21 (158.2) There are numerous groups of beings native to the Paradise-Havona system that are in no way directly associated with the ascension scheme of creature perfection attainment; therefore are they omitted from the personality classifications presented to the mortal races. Only the major groups of superhuman beings and those orders directly connected with your survival experience are herein presented.
14:4.22 (158.3) Havona mişună de viaţă sub toate fazele sale de fiinţe inteligente, care caută acolo, în efortul lor de a atinge nivele mai înalte ale realizării divinităţii, să se ridice din circuitele inferioare spre circuitele superioare, şi care caută o apreciere lărgită a semnificaţiilor supreme, a valorilor ultime şi a realităţii absolute. 14:4.22 (158.3) Havona teems with the life of all phases of intelligent beings, who there seek to advance from lower to higher circuits in their efforts to attain higher levels of divinity realization and enlarged appreciation of supreme meanings, ultimate values, and absolute reality.
5. Viaţa pe Havona ^top 5. Life in Havona ^top
14:5.1 (158.4) Pe Urantia, voi treceţi printr-o probă scurtă şi intensă pe parcursul vieţii voastre iniţiale de existenţă materială. Pe lumile locuinţelor şi trecând prin sistemul vostru, constelaţia voastră şi universul local, atingeţi fazele morontiale de ascensiune. Pe lumile educative ale suprauniversurilor, traversaţi veritabile stadii spirituale de progres şi vă pregătiţi pentru tranzitul final către Havona. Pe cele şapte circuite ale Havonei, împlinirile voastre sunt intelectuale, spirituale şi experienţiale. Şi, pe fiecare dintre lumile fiecăruia dintre aceste circuite, trebuie să îndepliniţi un obiectiv specific. 14:5.1 (158.4) On Urantia you pass through a short and intense test during your initial life of material existence. On the mansion worlds and up through your system, constellation, and local universe, you traverse the morontia phases of ascension. On the training worlds of the superuniverse you pass through the true spirit stages of progression and are prepared for eventual transit to Havona. On the seven circuits of Havona your attainment is intellectual, spiritual, and experiential. And there is a definite task to be achieved on each of the worlds of each of these circuits.
14:5.2 (158.5) Pe lumile divine ale universului central, viaţa este atât de bogată şi de plină, atât de completă şi de umplută, încât transcende în întregime conceptul uman a tot ceea ce o fiinţă creată ar putea vreodată experimenta. Activităţile sociale şi economice ale acestei creaţii eterne nu seamănă deloc cu ocupaţiile creaturilor materiale trăind pe lumi evolutive ca Urantia. Chiar şi tehnica de gândire de pe Havona este diferită de procesul de gândire de pe Urantia. 14:5.2 (158.5) Life on the divine worlds of the central universe is so rich and full, so complete and replete, that it wholly transcends the human concept of anything a created being could possibly experience. The social and economic activities of this eternal creation are entirely dissimilar to the occupations of material creatures living on evolutionary worlds like Urantia. Even the technique of Havona thought is unlike the process of thinking on Urantia.
14:5.3 (158.6) Regulamentele în vigoare în universul central îi sunt corespunzătoare şi inerente într-un mod natural; regulile de conduită nu sunt arbitrare. Rezultă din toate obligaţiile impuse din Havona că ele sunt motivate de justeţe şi conforme dreptăţii. Iar aceşti doi factori conjugaţi echivalează cu ceea ce am numi echitate pe Urantia. Când sosiţi pe Havona, voi aveţi pur şi simplu firesc plăcerea de a face lucrurile în modul în care ele trebuie să fie făcute . 14:5.3 (158.6) The regulations of the central universe are fittingly and inherently natural; the rules of conduct are not arbitrary. In every requirement of Havona there is disclosed the reason of righteousness and the rule of justice. And these two factors, combined, equal what on Urantia would be denominated fairness. When you arrive in Havona, you will naturally enjoy doing things the way they should be done.
14:5.4 (158.7) Atunci când fiinţe inteligente ating pentru prima dată universul central, ele sunt primite şi domiciliate pe lumea pilot a celui de-al şaptelea circuit al Havonei. Pe măsură ce noii sosiţi progresează spiritual şi ajung să înţeleagă identitatea Spiritului Maestru şi a suprauniversurilor lor, sunt transferate în al şaselea cerc. (De altfel, aceste cercuri de progres în mintea umană au fost denumite astfel după aceste dispozitive ale universului central). După ce au ajuns la o realizare a Supremaţiei, care le pregăteşte pentru aventura Deităţii, ascendenţii sunt aduşi în al cincilea circuit, iar atunci când ating Spiritul Infinit, sunt transferaţi în al patrulea. După ce vor fi atins Fiul Etern, ei sunt dirijaţi pe al treilea, şi când au recunoscut Tatăl Universal, ei merg să locuiască pe al doilea circuit al lumilor; ei se familiarizează cu multitudinea Paradisului. Sosirea pe primul circuit al Havonei semnifică faptul că aceşti candidaţi ai timpului au fost admişi în serviciul Paradisului. O perioadă de timp nedeterminată, depinzând de lungimea şi de natura ascensiunilor lor de creaturi, ei vor întârzia pe acest circuit interior de împlinire spirituală progresivă. Din acest circuit interior, pelerinii ascendenţi trec la reşedinţa interioară a Paradisului şi sunt admişi în Corpul Finalităţii. 14:5.4 (158.7) When intelligent beings first attain the central universe, they are received and domiciled on the pilot world of the seventh Havona circuit. As the new arrivals progress spiritually, attain identity comprehension of their superuniverse Master Spirit, they are transferred to the sixth circle. (It is from these arrangements in the central universe that the circles of progress in the human mind have been designated.) After ascenders have attained a realization of Supremacy and are thereby prepared for the Deity adventure, they are taken to the fifth circuit; and after attaining the Infinite Spirit, they are transferred to the fourth. Following the attainment of the Eternal Son, they are removed to the third; and when they have recognized the Universal Father, they go to sojourn on the second circuit of worlds, where they become more familiar with the Paradise hosts. Arrival on the first circuit of Havona signifies the acceptance of the candidates of time into the service of Paradise. Indefinitely, according to the length and nature of the creature ascension, they will tarry on the inner circuit of progressive spiritual attainment. From this inner circuit the ascending pilgrims pass inward to Paradise residence and admission to the Corps of the Finality.
14:5.5 (159.1) Pe parcursul sejurului vostru pe Havona ca pelerini ai ascensiunii, vă va fi permis să vizitaţi liber lumile circuitului la care aţi fost afectaţi. Voi puteţi de asemenea să vă întoarceţi pe planetele circuitelor pe care le-aţi traversat deja. Şi toate acestea sunt posibile celor care locuiesc pe cercurile Havonei, fără ca ei să aibă nevoie să fie transportaţi de supernafimi. Pelerinii timpului pot să se echipeze ei înşişi pentru a traversa spaţiul „cucerit”, însă ei trebuie să facă recurs la o tehnică impusă pentru a traversa spaţiul pe care nu l-au cucerit; un pelerin nu poate nici părăsi Havona, nici să avanseze dincolo de circuitul la care este afectat fără ajutorul unui supernafim transportor. 14:5.5 (159.1) During your sojourn in Havona as a pilgrim of ascent, you will be allowed to visit freely among the worlds of the circuit of your assignment. You will also be permitted to go back to the planets of those circuits you have previously traversed. And all this is possible to those who sojourn on the circles of Havona without the necessity of being ensupernaphimed. The pilgrims of time are able to equip themselves to traverse “achieved” space but must depend on the ordained technique to negotiate “unachieved” space; a pilgrim cannot leave Havona nor go forward beyond his assigned circuit without the aid of a transport supernaphim.
14:5.6 (159.2) Există o originalitate liniştitoare în această vastă creaţie centrală. Pe lângă organizarea fizică a materiei şi constituţia de bază a ordinelor fundamentale a fiinţelor inteligente şi altor lucruri vii, lumile Havonei nu au nimic în comun între ele. Fiecare dintre aceste planete este o creaţie originală, unică şi exclusivă, fiecare planetă este o producţie incomparabilă, superbă şi perfectă. Iar această diversitate de individualităţi se întinde la toate caracteristicile aspectelor fizice, intelectuale şi spirituale ale existenţei planetare. Fiecare dintre aceste sfere de perfecţiune în număr de un miliard a fost dezvoltată şi înfrumuseţată conform planurilor Eternului de Zile rezident. Şi tocmai acesta este motivul pentru care nu pot fi găsite două lumi asemănătoare. 14:5.6 (159.2) There is a refreshing originality about this vast central creation. Aside from the physical organization of matter and the fundamental constitution of the basic orders of intelligent beings and other living things, there is nothing in common between the worlds of Havona. Every one of these planets is an original, unique, and exclusive creation; each planet is a matchless, superb, and perfect production. And this diversity of individuality extends to all features of the physical, intellectual, and spiritual aspects of planetary existence. Each of these billion perfection spheres has been developed and embellished in accordance with the plans of the resident Eternal of Days. And this is just why no two of them are alike.
14:5.7 (159.3) Nu înainte de a fi traversat ultimul din circuitele Havonei şi vizitat ultima din lumile Havonei tonicul aventurii şi stimularea curiozităţii vor dispărea din carierele voastre. Şi atunci, impulsul, ţâşnirea înaintea eternităţii, va înlocui înaintaşul său, atracţia aventurii timpului. 14:5.7 (159.3) Not until you traverse the last of the Havona circuits and visit the last of the Havona worlds, will the tonic of adventure and the stimulus of curiosity disappear from your career. And then will the urge, the forward impulse of eternity, replace its forerunner, the adventure lure of time.
14:5.8 (159.4) Monotonia este un semn de imaturitate a imaginaţiei creatoare şi a inactivităţii coordonării intelectului cu darurile spirituale. Atunci când un muritor ascendent începe să exploreze aceste lumi celeste, el a atins deja maturitatea emoţională, intelectuală şi socială, dacă nu spirituală. 14:5.8 (159.4) Monotony is indicative of immaturity of the creative imagination and inactivity of intellectual co-ordination with the spiritual endowment. By the time an ascendant mortal begins the exploration of these heavenly worlds, he has already attained emotional, intellectual, and social, if not spiritual, maturity.
14:5.9 (159.5) Atunci când avansaţi din circuit în circuit în Havona, nu numai că veţi fi confruntaţi cu schimbări la care nici măcar nu aţi visat, însă uimirea voastră va fi inexprimabilă, chiar şi în interiorul fiecărui circuit, atunci când progresaţi de la o planetă la alta. Fiecare dintre această o mie de milioane de lumi de studiu este o veritabilă universitate a surprizelor. Cei care traversează aceste circuite şi parcurg aceste lumi gigantice încearcă o uimire continuă şi o mirare fără sfârşit. Monotonia nu face parte din cariera Havonei. 14:5.9 (159.5) Not only will you find undreamed-of changes confronting you as you advance from circuit to circuit in Havona, but your astonishment will be inexpressible as you progress from planet to planet within each circuit. Each of these billion study worlds is a veritable university of surprises. Continuing astonishment, unending wonder, is the experience of those who traverse these circuits and tour these gigantic spheres. Monotony is not a part of the Havona career.
14:5.10 (159.6) Iubirea aventurii, curiozitatea şi teama de monotonie - aceste trăsături inerente naturi umane în evoluţie - nu au fost puse acolo doar pentru a agasa şi a vă plictisi pe parcursul scurtului vostru sejur pe pământ, ci mai degrabă pentru a vă sugera că moartea nu este decât începutul unei cariere de aventuri fără sfârşit, viaţa perpetuă de anticipări, o eternă călătorie de descoperiri. 14:5.10 (159.6) Love of adventure, curiosity, and dread of monotony—these traits inherent in evolving human nature—were not put there just to aggravate and annoy you during your short sojourn on earth, but rather to suggest to you that death is only the beginning of an endless career of adventure, an everlasting life of anticipation, an eternal voyage of discovery.
14:5.11 (160.1) Curiozitatea - spiritul de investigaţie, nevoia de a descoperi, impulsul de a explora - fac parte din darurile înnăscute şi divine ale creaturilor evolutive ale spaţiului. Aceste impulsuri naturale nu v-au fost date pur şi simplu pentru a fi frustraţi şi refulaţi. Este adevărat că adesea trebuie să restrângeţi aceste impulsuri ambiţioase pe parcursul scurtei voastre vieţi terestre şi să suportaţi numeroase decepţii, însă speranţele voastre sunt destinate să fie pe deplin realizate şi glorios satisfăcute pe parcursul lungilor epoci care urmează. 14:5.11 (160.1) Curiosity—the spirit of investigation, the urge of discovery, the drive of exploration—is a part of the inborn and divine endowment of evolutionary space creatures. These natural impulses were not given you merely to be frustrated and repressed. True, these ambitious urges must frequently be restrained during your short life on earth, disappointment must be often experienced, but they are to be fully realized and gloriously gratified during the long ages to come.
6. Scopul universului central ^top 6. The Purpose of the Central Universe ^top
14:6.1 (160.2) Havona celor şapte circuite are activităţi imens de întinse. În mare, putem să le descriem după cum urmează: 14:6.1 (160.2) The range of the activities of seven-circuited Havona is enormous. In general, they may be described as:
14:6.2 (160.3) 1. Activităţi havoniene. 14:6.2 (160.3) 1. Havonal.
14:6.3 (160.4) 2. Activităţi paradisiace. 14:6.3 (160.4) 2. Paradisiacal.
14:6.4 (160.5) 3. Activităţi finite-ascendente - evolutive Suprem-Ultime. 14:6.4 (160.5) 3. Ascendant-finite—Supreme-Ultimate evolutional.
14:6.5 (160.6) Numeroase activităţi superfinite se exercită în universul havonian al epocii prezente, într-o incredibilă diversitate de faze absonite şi alte funcţionări mentale şi spirituale. Este posibil ca universul central să servească numeroaselor ţeluri care nu îmi sunt revelate, deoarece el funcţionează în numeroase maniere care depăşesc înţelegerea minţii create. Mă voi strădui cu toate acestea să descriu cum această creaţie perfectă contribuie să satisfacă şapte ordine de inteligenţe universale şi să contribuie la nevoile lor. 14:6.5 (160.6) Many superfinite activities take place in the Havona of the present universe age, involving untold diversities of absonite and other phases of mind and spirit functions. It is possible that the central universe serves many purposes which are not revealed to me, as it functions in numerous ways beyond the comprehension of the created mind. Nevertheless, I will endeavor to depict how this perfect creation ministers to the needs and contributes to the satisfactions of seven orders of universe intelligence.
14:6.6 (160.7) 1. Tatăl Universal- Prima Sursă-Centru. Dumnezeu Tatăl extrage o satisfacţie parentală supremă din perfecţiunea creaţiei centrale. El se bucură de experienţa plenitudinii iubirii pe nivele apropiate de egalitate. Creatorul perfect este satisfăcut divin de adorarea creaturilor perfecte. 14:6.6 (160.7) 1. The Universal Father—the First Source and Center. God the Father derives supreme parental satisfaction from the perfection of the central creation. He enjoys the experience of love satiety on near-equality levels. The perfect Creator is divinely pleased with the adoration of the perfect creature.
14:6.7 (160.8) Havona îi oferă Tatălui satisfacţia supremă a împlinirii; perfecţiunea realizată în Havona compensează întârzierea impusă de spaţiu-timp impulsului etern al expansiunii infinite. 14:6.7 (160.8) Havona affords the Father supreme achievement gratification. The perfection realization in Havona compensates for the time-space delay of the eternal urge of infinite expansion.
14:6.8 (160.9) Tatăl se bucură de faptul că frumuseţea divină a Havonei corespunde celei proprii. Mintea divină se mulţumeşte să ofere un model perfect de armonie schiţată tuturor universurilor în evoluţie. 14:6.8 (160.9) The Father enjoys the Havona reciprocation of the divine beauty. It satisfies the divine mind to afford a perfect pattern of exquisite harmony for all evolving universes.
14:6.9 (160.10) Tatăl nostru contemplă universul central cu o plăcere perfectă, deoarece această creaţie revelează demn realitatea spirituală a tuturor personalităţilor universului universurilor. 14:6.9 (160.10) Our Father beholds the central universe with perfect pleasure because it is a worthy revelation of spirit reality to all personalities of the universe of universes.
14:6.10 (160.11) Dumnezeul universurilor înfăţişează favorabil Havona şi Paradisul ca eternul nucleu de putere pentru toate expansiunile ulterioare ale universului în timp şi spaţiu. 14:6.10 (160.11) The God of universes has favorable regard for Havona and Paradise as the eternal power nucleus for all subsequent universe expansion in time and space.
14:6.11 (160.12) Tatăl Etern consideră cu o satisfacţie fără sfârşit creaţia Havonei ca un scop demn şi atrăgător pentru candidaţii ascendenţi ai timpului, micii săi copii muritori ai spaţiului ajungând în căminul etern al Tatălui lor Creator. Iar Dumnezeu este plin de plăcere către universul Paradis-Havona în calitate de cămin central al Deităţii şi al familiei divine. 14:6.11 (160.12) The eternal Father views with never-ending satisfaction the Havona creation as the worthy and alluring goal for the ascension candidates of time, his mortal grandchildren of space achieving their Creator-Father’s eternal home. And God takes pleasure in the Paradise-Havona universe as the eternal home of Deity and the divine family.
14:6.12 (160.13) 2. Fiul Etern- a Doua Sursă-Centru. Fiului Etern, magnifica creaţie centrală îi aduce dovada eternă că asocierea familiei divine -Tată, Fiu şi Spirit - este eficientă. Este fundamentul spiritual şi material al unei încrederii absolute în Tatăl Universal. 14:6.12 (160.13) 2. The Eternal Son—the Second Source and Center. To the Eternal Son the superb central creation affords eternal proof of the partnership effectiveness of the divine family—Father, Son, and Spirit. It is the spiritual and material basis for absolute confidence in the Universal Father.
14:6.13 (160.14) Havona furnizează Fiului Etern o bază aproape nelimitată pentru realizarea mereu crescătoare a puterii spiritului. Universul central a oferit Fiului Etern cadrul în care acesta a putut să demonstreze, cu certitudine şi siguranţă, spiritul şi tehnica slujirii manifestării pentru a instrui pe Fiii săi Paradisiaci asociaţi. 14:6.13 (160.14) Havona affords the Eternal Son an almost unlimited base for the ever-expanding realization of spirit power. The central universe afforded the Eternal Son the arena wherein he could safely and securely demonstrate the spirit and technique of the bestowal ministry for the instruction of his associate Paradise Sons.
14:6.14 (161.1) Havona este realitatea pe care se bazează controlul gravitaţiei de spirit al universului universurilor de către Fiul Etern. Acest univers procură Fiului împlinirea dorinţei sale părinteşti, reproducerea spirituală. 14:6.14 (161.1) Havona is the reality foundation for the Eternal Son’s spirit-gravity control of the universe of universes. This universe affords the Son the gratification of parental craving, spiritual reproduction.
14:6.15 (161.2) Lumile Havonei şi locuitorii lor perfecţi sunt demonstraţia iniţială şi etern finală că Fiul este Cuvântul Tatălui. Astfel, conştiinţa Fiului ca complement infinit al Tatălui este perfect satisfăcută. 14:6.15 (161.2) The Havona worlds and their perfect inhabitants are the first and the eternally final demonstration that the Son is the Word of the Father. Thereby is the consciousness of the Son as an infinite complement of the Father perfectly gratified.
14:6.16 (161.3) Iar acest univers oferă ocazia de a realiza o fraternitate reciprocă în egalitatea între Tatăl Universal şi Fiul Etern, ceea ce constituie proba perpetuă că fiecare dintre ei este o personalitate infinită. 14:6.16 (161.3) And this universe affords the opportunity for the realization of reciprocation of equality fraternity between the Universal Father and the Eternal Son, and this constitutes the everlasting proof of the infinite personality of each.
14:6.17 (161.4) 3. Spiritul Infinit- a Treia Sursă-Centru. Universul Havonei aduce Spiritul Infinit ca probă că el este Autorul Comun, reprezentantul infinit al unităţii Tată-Fiu. În Havona, Spiritul Infinit îşi extrage satisfacţia sa conjugată de a opera ca activitate creatoare bucurându-se în acelaşi timp de satisfacţia coexistenţei absolute cu această împlinire divină. 14:6.17 (161.4) 3. The Infinite Spirit—the Third Source and Center. The Havona universe affords the Infinite Spirit proof of being the Conjoint Actor, the infinite representative of the unified Father-Son. In Havona the Infinite Spirit derives the combined satisfaction of functioning as a creative activity while enjoying the satisfaction of absolute coexistence with this divine achievement.
14:6.18 (161.5) În Havona, Spiritul Infinit a găsit un cadru în care poate demonstra aptitudinea sa şi slujirea sa ca instrument potenţial al compasiunii. În această creaţie perfectă, Spiritul a făcut o repetiţie generală a aventurii sale de slujire pe universurile evolutive. 14:6.18 (161.5) In Havona the Infinite Spirit found an arena wherein he could demonstrate the ability and willingness to serve as a potential mercy minister. In this perfect creation the Spirit rehearsed for the adventure of ministry in the evolutionary universes.
14:6.19 (161.6) Această creaţie perfectă a oferit Spiritului Infinit ocazia de a participa la administrarea universurilor cu cei doi părinţi divini ai săi - administrarea unui univers ca descendent Creator-asociat, pregătindu-se astfel la administrarea asociată a universurilor locale în calitate de Spirite Creative asociate Fiilor Creatori. 14:6.19 (161.6) This perfect creation afforded the Infinite Spirit opportunity to participate in universe administration with both divine parents—to administer a universe as associate-Creator offspring, thereby preparing for the joint administration of the local universes as the Creative Spirit associates of the Creator Sons.
14:6.20 (161.7) Lumile Havonei sunt laboratorul minte al creatorilor minţii cosmice şi suporturile oricărei minţi de creaturi care există. Mintea este diferită pe fiecare dintre lumile Havonei şi serveşte drept model intelectelor tuturor creaturilor spirituale şi materiale. 14:6.20 (161.7) The Havona worlds are the mind laboratory of the creators of the cosmic mind and the ministers to every creature mind in existence. Mind is different on each Havona world and serves as the pattern for all spiritual and material creature intellects.
14:6.21 (161.8) Aceste lumi perfecte sunt şcoli superioare de formare a minţii pentru toate fiinţele destinate societăţii Paradisului. Ele au oferit Spiritului nenumărate ocazii de a testa tehnica de tutelă mentală pentru personalităţile de încredere şi de bun consiliu. 14:6.21 (161.8) These perfect worlds are the mind graduate schools for all beings destined for Paradise society. They afforded the Spirit abundant opportunity to test out the technique of mind ministry on safe and advisory personalities.
14:6.22 (161.9) Havona compensează pentru Spiritul Infinit munca sa întinsă şi generoasă în universurile spaţiului. Havona este un loc restrâns şi un cămin perfect pentru neobositul Slujitor al Minţii timpului şi spaţiului. 14:6.22 (161.9) Havona is a compensation to the Infinite Spirit for his widespread and unselfish work in the universes of space. Havona is the perfect home and retreat for the untiring Mind Minister of time and space.
14:6.23 (161.10) 4. Fiinţa Supremă- unificarea evolutivă a Deităţii experienţiale. Creaţia Havonei este dovada eternă şi perfectă a realităţii spirituale a Fiinţei Supreme. Această creaţie perfectă revelează natura spirituală, perfectă şi simetrică a Dumnezeului Suprem, înainte de a fi început sinteza putere-personalitate a reflectărilor finite a Deităţilor Paradisului în universurile experienţiale ale timpului şi spaţiului. 14:6.23 (161.10) 4. The Supreme Being—the evolutionary unification of experiential Deity. The Havona creation is the eternal and perfect proof of the spiritual reality of the Supreme Being. This perfect creation is a revelation of the perfect and symmetrical spirit nature of God the Supreme before the beginnings of the power-personality synthesis of the finite reflections of the Paradise Deities in the experiential universes of time and space.
14:6.24 (161.11) În Havona, potenţialele de putere ale Atotputernicului sunt unificate cu natura spirituală a Supremului. Această creaţie centrală este expresia unităţii Supremului în eternul viitor. 14:6.24 (161.11) In Havona the power potentials of the Almighty are unified with the spiritual nature of the Supreme. This central creation is an exemplification of the future-eternal unity of the Supreme.
14:6.25 (161.12) Havona este o lume perfectă a potenţialului de universalitate a Supremului. Acest univers descrie sub formă împlinită perfecţiunea viitoare a Supremului şi dă o idee a potenţialului Ultimului. 14:6.25 (161.12) Havona is a perfect pattern of the universality potential of the Supreme. This universe is a finished portrayal of the future perfection of the Supreme and is suggestive of the potential of the Ultimate.
14:6.26 (162.1) Havona arată finalitatea valorilor de spirit existând sub formă de creaturi volitive vii înzestrate cu un control suprem şi perfect de sine; cu o minte existând ca un echivalent ultim al spiritului; a realităţii şi a unităţii inteligenţei având un potenţial nelimitat. 14:6.26 (162.1) Havona exhibits finality of spirit values existing as living will creatures of supreme and perfect self-control; mind existing as ultimately equivalent to spirit; reality and unity of intelligence with an unlimited potential.
14:6.27 (162.2) 5. Fiii Creatori Coordonaţi. Havona este terenul de antrenament educativ în care Mihailii Paradisului sunt pregătiţi pentru aventurile ulterioare în creaţia universurilor. Acest univers central divin şi perfect este un model pentru toţi Fii Creatori. Ei se străduiesc să facă să atingă, în cele din urmă, la propriile lor universuri, aceste nivele de perfecţiune a Paradisului şi a Havonei. 14:6.27 (162.2) 5. The Co-ordinate Creator Sons. Havona is the educational training ground where the Paradise Michaels are prepared for their subsequent adventures in universe creation. This divine and perfect creation is a pattern for every Creator Son. He strives to make his own universe eventually attain to these Paradise-Havona levels of perfection.
14:6.28 (162.3) Un Fiu Creator foloseşte creaturi din Havona ca posibile modele de personalitate pentru proprii săi copii muritori şi pentru fiinţele sale spirituale. Mihailii şi alte ordine ale Fiilor Paradisiaci consideră Paradisul şi Havona ca destinul divin al copiilor timpului. 14:6.28 (162.3) A Creator Son uses the creatures of Havona as personality-pattern possibilities for his own mortal children and spirit beings. The Michael and other Paradise Sons view Paradise and Havona as the divine destiny of the children of time.
14:6.29 (162.4) Fiii Creatori ştiu că această creaţie centrală este sursa reală a supracontrolului universal indispensabil care stabilizează şi unifică universurile lor locale. Ei ştiu că în Havona se găseşte prezenţa personală a influenţei mereu prezente a Supremului şi Ultimului. 14:6.29 (162.4) The Creator Sons know that the central creation is the real source of that indispensable universe overcontrol which stabilizes and unifies their local universes. They know that the personal presence of the ever-present influence of the Supreme and of the Ultimate is in Havona.
14:6.30 (162.5) Havona şi Paradisul sunt sursa de putere creatoare ale unui Fiu Mihail. Acesta este locul în care locuiesc fiinţele care cooperează cu el în crearea unui univers. Din Paradis vin Spiritele-Mamă ale Universului, cocreatoarele universurilor locale. 14:6.30 (162.5) Havona and Paradise are the source of a Michael Son’s creative power. Here dwell the beings who co-operate with him in universe creation. From Paradise come the Universe Mother Spirits, the cocreators of local universes.
14:6.31 (162.6) Fiii din Paradis consideră creaţia centrală ca lăcaşul divinilor lor părinţi - căminul lor. Este locul în care le place să se întoarcă din timp în timp. 14:6.31 (162.6) The Paradise Sons regard the central creation as the home of their divine parents—their home. It is the place they enjoy returning to ever and anon.
14:6.32 (162.7) 6. Fiii Tutelari Coordonaţi. Spiritele-Mamă ale Universului, cocreatoarele universurilor locale, îşi primesc educaţia prepersonală pe lumile Havonei, în asociere strânsă cu Spiritele Circuitelor. În universul central, Fiicele Spirituale ale universului local au fost instruite cu precizie asupra metodelor de cooperare cu Fiii Paradisului, rămânând în mod constant supuse voinţei Tatălui. 14:6.32 (162.7) 6. The Co-ordinate Ministering Daughters. The Universe Mother Spirits, cocreators of the local universes, secure their prepersonal training on the worlds of Havona in close association with the Spirits of the Circuits. In the central universe the Spirit Daughters of the local universes were duly trained in the methods of co-operation with the Sons of Paradise, all the while subject to the will of the Father.
14:6.33 (162.8) Pe lumile Havonei, Spiritul şi Fiicele Spiritului găsesc modelele mentale pentru toate grupurile lor de inteligenţe spirituale şi materiale. Creaturile pe care Spiritul-Mamă al unui Univers le concepe împreună cu un Fiu Creator asociat vor găsi într-o zi destinul lor în acest univers central. 14:6.33 (162.8) On the worlds of Havona the Spirit and the Daughters of the Spirit find the mind patterns for all their groups of spiritual and material intelligences, and this central universe is the sometime destiny of those creatures which a Universe Mother Spirit jointly sponsors with an associated Creator Son.
14:6.34 (162.9) Mama Creativă a Universului îşi aminteşte de Paradis şi de Havona ca de locul originii sale şi căminul Spiritului-Mamă Infinit, spaţiul prezenţei personalităţii Minţii Infinite. 14:6.34 (162.9) The Universe Mother Creator remembers Paradise and Havona as the place of her origin and the home of the Infinite Mother Spirit, the abode of the personality presence of the Infinite Mind.
14:6.35 (162.10) De asemenea, din acest univers central a venit protejarea prerogativelor personale de cocreator pe care un Slujitor Divin al Universului îl foloseşte în complement faţă de munca unui Fiu creând creaturi vii înzestrate cu voinţă. 14:6.35 (162.10) From this central universe also came the bestowal of the personal prerogatives of creatorship which a Universe Divine Minister employs as complemental to a Creator Son in the work of creating living will creatures.
14:6.36 (162.11) În cele din urmă, deoarece este improbabil ca aceste fiice spirituale ale Spiritului-Mamă Infinit să se întoarcă vreodată la căminul lor din Paradis, ele se bucură de o mare satisfacţie folosind fenomenul universal al reflexivităţii asociat Fiinţei Supreme în Havona şi personalizat în Majeston în Paradis. 14:6.36 (162.11) And lastly, since these Daughter Spirits of the Infinite Mother Spirit will not likely ever return to their Paradise home, they derive great satisfaction from the universal reflectivity phenomenon associated with the Supreme Being in Havona and personalized in Majeston on Paradise.
14:6.37 (162.12) 7. Muritorii evolutivi ai carierei ascendente. Havona este căminul modelului personalităţii tuturor tipurilor de muritori şi căminul tuturor personalităţilor supraumane asociate muritorilor, fără a fi native creaţiilor timpului. 14:6.37 (162.12) 7. The Evolutionary Mortals of the Ascending Career. Havona is the home of the pattern personality of every mortal type and the home of all superhuman personalities of mortal association who are not native to the creations of time.
14:6.38 (162.13) Aceste lumi furnizează stimuli tuturor impulsurilor umane către îndeplinirea adevăratelor valori ale spiritului pe nivelele de realitate cele mai elevate pe care le putem concepe. Havona este scopul educaţiei preparadisiace a tuturor ascendenţilor muritori. Muritorii ating Deitatea preparadisiacă - Fiinţa Supremă. Havona se ridică în faţa tuturor creaturilor volitive ca poartă permiţând intrarea în Paradis şi atingerea lui Dumnezeu. 14:6.38 (162.13) These worlds provide the stimulus of all human impulses towards the attainment of true spirit values on the highest conceivable reality levels. Havona is the pre-Paradise training goal of every ascending mortal. Here mortals attain pre-Paradise Deity—the Supreme Being. Havona stands before every will creature as the portal to Paradise and God attainment.
14:6.39 (163.1) Paradisul este căminul, iar Havona atelierul şi terenul de joacă al finalitarilor. Şi orice muritor cunoscându-l pe Dumnezeu doreşte cu ardoare să fie un finalitar. 14:6.39 (163.1) Paradise is the home, and Havona the workshop and playground, of the finaliters. And every God-knowing mortal craves to be a finaliter.
14:6.40 (163.2) Universul central nu este numai destinul fixat pentru oameni, ci şi punctul de plecare al carierei eterne a finalitarilor când ei vor fi ulterior lansaţi în aventura nerevelată şi universală de a explora prin experienţă infinitatea Tatălui Universal. 14:6.40 (163.2) The central universe is not only man’s established destiny, but it is also the starting place of the eternal career of the finaliters as they shall sometime be started out on the undisclosed and universal adventure in the experience of exploring the infinity of the Universal Father.
14:6.41 (163.3) Havona va continua indubitabil să funcţioneze cu o semnificaţie absonită, chiar de-a lungul epocilor viitoare ale universului care vor asista poate la tentativele pelerinilor spaţiului pentru a-l găsi pe Dumnezeu pe nivele superfinite. Havona este de asemenea destinată să servească ca univers educativ fiinţelor absonite. Va fi probabil şcoala terminală atunci când cele şapte suprauniversuri vor funcţiona ca o şcoală intermediară pentru diplomaţii şcolilor primare ale spaţiului exterior. Noi împărtăşim opinia că potenţialele eternului Havona sunt cu adevărat nelimitate, că universul central are eterna capacitate de a servi ca univers educativ experienţial pentru toate tipurile de fiinţe create, trecute, prezente şi viitoare. 14:6.41 (163.3) Havona will unquestionably continue to function with absonite significance even in future universe ages which may witness space pilgrims attempting to find God on superfinite levels. Havona has capacity to serve as a training universe for absonite beings. It will probably be the finishing school when the seven superuniverses are functioning as the intermediate school for the graduates of the primary schools of outer space. And we incline to the opinion that the potentials of eternal Havona are really unlimited, that the central universe has eternal capacity to serve as an experiential training universe for all past, present, or future types of created beings.
14:6.42 (163.4) [Prezentat de un Desăvârşitor al Înţelepciunii însărcinat cu această misiune de Cei Îmbătrâniţi de Zile de pe Uversa.] 14:6.42 (163.4) [Presented by a Perfector of Wisdom commissioned thus to function by the Ancients of Days on Uversa.]