Verhandeling 37 Paper 37
Persoonlijkheden van het Plaatselijk Universum Personalities of the Local Universe
37:0.1 (406.1) AAN het hoofd van alle persoonlijkheden in Nebadon staat de Schepper- en Meester-Zoon, Michael, de vader en soeverein van het universum. Van gelijke rang in goddelijkheid en complementair in scheppende eigenschappen is de Moeder-Geest van het plaatselijk universum, de Goddelijke Hulp en Bijstand van Salvington. En deze scheppers zijn in zeer letterlijke zin de Vader-Zoon en de Geest-Moeder van alle inheemse schepselen in Nebadon. 37:0.1 (406.1) AT THE head of all personality in Nebadon stands the Creator and Master Son, Michael, the universe father and sovereign. Co-ordinate in divinity and complemental in creative attributes is the local universe Mother Spirit, the Divine Minister of Salvington. And these creators are in a very literal sense the Father-Son and the Spirit-Mother of all the native creatures of Nebadon.
37:0.2 (406.2) In voorgaande verhandelingen zijn de geschapen orden van zonen besproken, en in volgende verhandelingen zullen de dienende geesten en de opklimmende orden van zonen worden beschreven. Dit relaas gaat voornamelijk over een tussengroep, de Universum-Helpers, doch er zal ook een korte beschouwing worden gewijd aan bepaalde hogere geesten die in Nebadon zijn gestationeerd en aan bepaalde orden die tot de permanente burgers van het plaatselijk universum behoren. 37:0.2 (406.2) Preceding papers have dealt with the created orders of sonship; succeeding narratives will portray the ministering spirits and the ascending orders of sonship. This paper is chiefly concerned with an intervening group, the Universe Aids, but it will also give brief consideration to certain of the higher spirits stationed in Nebadon and to certain of the orders of permanent citizenship in the local universe.
1. De Universum-Helpers ^top 1. The Universe Aids ^top
37:1.1 (406.3) Veel van de unieke orden die gewoonlijk tot deze categorie worden gerekend blijven ongeopenbaard, doch zoals de Universum-Helpers u hier worden voorgesteld, omvatten zij de volgende zeven orden: 37:1.1 (406.3) Many of the unique orders generally grouped in this category are unrevealed, but as presented in these papers, the Universe Aids include the following seven orders:
37:1.2 (406.4) 1. Blinkende Morgensterren; 37:1.2 (406.4) 1. Bright and Morning Stars.
37:1.3 (406.5) 2. Schitterende Avondsterren; 37:1.3 (406.5) 2. Brilliant Evening Stars.
37:1.4 (406.6) 3. Aartsengelen; 37:1.4 (406.6) 3. Archangels.
37:1.5 (406.7) 4. Zeer Verheven Assistenten; 37:1.5 (406.7) 4. Most High Assistants.
37:1.6 (406.8) 5. Hoge Commissarissen; 37:1.6 (406.8) 5. High Commissioners.
37:1.7 (406.9) 6. Hemelse Opzieners; 37:1.7 (406.9) 6. Celestial Overseers.
37:1.8 (406.10) 7. Woningwerelden-Leraren. 37:1.8 (406.10) 7. Mansion World Teachers.
37:1.9 (406.11) Van de eerste orde der Universum-Helpers, de Blinkende Morgensterren, bestaat er slechts één in ieder plaatselijk universum, de eerstgeborene van alle schepselen die inheems zijn in een plaatselijk universum. De Blinkende Morgenster van ons universum draagt de naam Gabriël van Salvington. Hij staat aan het hoofd van de uitvoerende macht in heel Nebadon en treedt op als de persoonlijke vertegenwoordiger van de Soevereine Zoon en als woordvoerder van diens scheppende gade. 37:1.9 (406.11) Of the first order of Universe Aids, the Bright and Morning Stars, there is just one in each local universe, and he is the first-born of all creatures native to a local universe. The Bright and Morning Star of our universe is known as Gabriel of Salvington. He is the chief executive of all Nebadon, functioning as the personal representative of the Sovereign Son and as spokesman for his creative consort.
37:1.10 (406.12) Gedurende de vroege tijden van Nebadon werkte Gabriël geheel alleen samen met Michael en de Scheppende Geest. Naarmate het universum groeide en de bestuurlijke problemen zich vermenigvuldigden, kreeg hij een persoonlijke staf van niet-geopenbaarde assistenten, en uiteindelijk werd deze groep uitgebreid door de schepping van het Nebadon-korps der Avondsterren. 37:1.10 (406.12) During the earlier times of Nebadon, Gabriel worked quite alone with Michael and the Creative Spirit. As the universe grew and administrative problems multiplied, he was provided with a personal staff of unrevealed assistants, and eventually this group was augmented by the creation of the Nebadon corps of Evening Stars.
2. De Schitterende Avondsterren ^top 2. The Brilliant Evening Stars ^top
37:2.1 (407.1) Deze schitterende schepselen werden door de Melchizedeks ontworpen en daarna tot aanzijn geroepen door de Schepper-Zoon en de Scheppende Geest. Zij dienen in vele hoedanigheden, maar voornamelijk als verbindingsofficieren van Gabriël, de gouverneur-generaal van het plaatselijk universum. Hij wordt door een of meer van deze wezens vertegenwoordigd op de hoofdwerelden van alle constellaties en stelsels in Nebadon. 37:2.1 (407.1) These brilliant creatures were planned by the Melchizedeks and were then brought into being by the Creator Son and the Creative Spirit. They serve in many capacities but chiefly as liaison officers of Gabriel, the local universe chief executive. One or more of these beings function as his representatives at the capital of every constellation and system in Nebadon.
37:2.2 (407.2) Als eerste bewindsman van Nebadon is Gabriël ambtshalve voorzitter van, of waarnemer bij, de meeste conclaven op Salvington, en vaak zijn er wel duizend van deze vergaderingen tegelijkertijd bijeen. Bij deze gelegenheden wordt Gabriël vertegenwoordigd door de Schitterende Avondsterren: hij kan niet op twee plaatsen tegelijk zijn, en deze superengelen vormen een compensatie voor deze beperking. Zij verrichten overeenkomstige diensten voor het korps der Leraar-Zonen van de Triniteit. 37:2.2 (407.2) As chief executive of Nebadon, Gabriel is ex officio chairman of, or observer at, most of the Salvington conclaves, and as many as one thousand of these are often in session simultaneously. The Brilliant Evening Stars represent Gabriel on these occasions; he cannot be in two places at the same time, and these superangels compensate for this limitation. They perform an analogous service for the corps of the Trinity Teacher Sons.
37:2.3 (407.3) Ofschoon Gabriël zich persoonlijk bezighoudt met bestuurstaken, onderhoudt hij door de Schitterende Avondsterren contact met alle andere fasen van het leven en de aangelegenheden van het universum. Zij vergezellen hem altijd op zijn tochten naar de planeten en dikwijls gaan zij als zijn persoonlijke vertegenwoordigers met speciale opdrachten naar afzonderlijke planeten. Tijdens zulke opdrachten zijn zij soms ‘de engel des Heren’ genoemd. Dikwijls gaan zij naar Uversa om daar de Blinkende Morgenster te vertegenwoordigen in de gerechtshoven en vergaderingen van de Ouden der Dagen, doch zij reizen zelden buiten de grenzen van Orvonton. 37:2.3 (407.3) Though personally occupied with administrative duties, Gabriel maintains contact with all other phases of universe life and affairs through the Brilliant Evening Stars. They always accompany him on his planetary tours and frequently go on special missions to the individual planets as his personal representatives. On such assignments they have sometimes been known as “the angel of the Lord.” They frequently go to Uversa to represent the Bright and Morning Star before the courts and assemblies of the Ancients of Days, but they seldom journey beyond the confines of Orvonton.
37:2.4 (407.4) De Schitterende Avondsterren zijn een unieke orde van tweevoudige aard, waarvan sommigen in deze waardigheid zijn geschapen en anderen deze staat door hun diensten hebben bereikt. Het Nebadon-korps omvat nu 13.641 van deze superengelen. Hiervan zijn 4.832 in deze waardigheid geschapen zijn, terwijl 8.809 opklimmende geesten zijn die dit doel van hun verheven dienstbetoon hebben bereikt. Velen van deze Avondsterren in opklimming zijn hun loopbaan in het universum begonnen als serafijnen; anderen zijn opgeklommen vanuit niet-geopenbaarde niveaus van geschapen leven. Dit hoge korps is als bereikbaar doel nimmer gesloten voor opklimmingskandidaten, zolang een universum nog niet is bestendigd in licht en leven. 37:2.4 (407.4) The Brilliant Evening Stars are a unique twofold order, embracing some of created dignity and others of attained service. The Nebadon corps of these superangels now numbers 13,641. There are 4,832 of created dignity, while 8,809 are ascendant spirits who have attained this goal of exalted service. Many of these ascendant Evening Stars started their universe careers as seraphim; others have ascended from unrevealed levels of creature life. As an attainment goal this high corps is never closed to ascension candidates so long as a universe is not settled in light and life.
37:2.5 (407.5) Beide typen Schitterende Avondsterren zijn duidelijk zichtbaar voor morontia-persoonlijkheden en bepaalde typen bovensterfelijke materiële wezens. De geschapen wezens van deze belangwekkende, veelzijdige orde bezitten een geest-kracht die onafhankelijk van hun persoonlijke tegenwoordigheid kan worden gemanifesteerd. 37:2.5 (407.5) Both types of Brilliant Evening Stars are easily visible to morontia personalities and certain types of supermortal material beings. The created beings of this interesting and versatile order possess a spirit force which can be manifested independently of their personal presence.
37:2.6 (407.6) Het hoofd van deze superengelen is Gavalia, de eerstgeborene van deze orde in Nebadon. Sedert de terugkeer van Christus Michael van zijn triomfantelijke zelfschenking op Urantia, is Gavalia aangesteld bij het dienstbetoon aan de stervelingen in opklimming, en gedurende de laatste negentienhonderd Urantia-jaren heeft Galantia, zijn metgezel, zijn hoofdkwartier op Jerusem, waar hij ongeveer de helft van zijn tijd doorbrengt. Galantia is de eerste van de superengelen in opklimming die deze hoge staat heeft bereikt. 37:2.6 (407.6) The head of these superangels is Gavalia, the first-born of this order in Nebadon. Since the return of Christ Michael from his triumphant bestowal on Urantia, Gavalia has been assigned to the ascendant mortal ministry, and for the last nineteen hundred Urantia years his associate, Galantia, has maintained headquarters on Jerusem, where he spends about half of his time. Galantia is the first of the ascendant superangels to attain this high estate.
37:2.7 (407.7) Er bestaat geen groepering of georganiseerde compagnie der Schitterende Avondsterren anders dan hun traditionele verbinding in paren bij vele opdrachten. Zij worden niet vaak aangesteld bij missies die betrekking hebben op de opklimmingsloopbaan van stervelingen, maar wanneer zij als zodanig worden aangesteld, functioneren zij nooit alleen. Zij werken altijd paarsgewijze — de een een geschapen wezen, de ander een opklimmende Avondster. 37:2.7 (407.7) No grouping or company organization of the Brilliant Evening Stars exists other than their customary association in pairs on many assignments. They are not extensively assigned on missions pertaining to the ascendant career of mortals, but when thus commissioned, they never function alone. They always work in pairs—one a created being, the other an ascendant Evening Star.
37:2.8 (407.8) Het is een van de verheven taken van de Avondsterren om de zelfschenking-Zonen van de orde der Avonals te vergezellen op hun planetaire missies, net zoals Gabriël Michael vergezelde tijdens diens zelfschenking op Urantia. De twee begeleidende superengelen zijn in rang de hoogste persoonlijkheden bij zulke missies, en doen dienst als mede-bevelhebbers van de aartsengelen en alle anderen die bij deze ondernemingen zijn aangesteld. De oudste van deze bevelvoerende superengelen is degene die, wanneer het belangrijke tijdstip en de leeftijd daarvoor is aangebroken, de Avonal zelfschenking-Zoon aanspoort met de woorden: ‘Begin aan het werk voor uw broeder.’ 37:2.8 (407.8) One of the high duties of the Evening Stars is to accompany the Avonal bestowal Sons on their planetary missions, even as Gabriel accompanied Michael on his Urantia bestowal. The two attending superangels are the ranking personalities of such missions, serving as cocommanders of the archangels and all others assigned to these undertakings. It is the senior of these superangel commanders who, at the significant time and age, bids the Avonal bestowal Son, “Be about your brother’s business.”
37:2.9 (408.1) Gelijksoortige paren van deze superengelen worden aangesteld bij het planetaire korps Leraar-Zonen der Triniteit dat werkzaam is om het dagende geestelijke tijdperk, het post-zelfschenkingstijdperk, op een bewoonde wereld in te stellen. Bij dergelijke aanstellingen dienen de Avondsterren als verbinding tussen de stervelingen van het betrokken gebied en het onzichtbare korps der Leraar-Zonen. 37:2.9 (408.1) Similar pairs of these superangels are assigned to the planetary corps of Trinity Teacher Sons that functions to establish the postbestowal or dawning spiritual age of an inhabited world. On such assignments the Evening Stars serve as liaisons between the mortals of the realm and the invisible corps of Teacher Sons.
37:2.10 (408.2) De Werelden van de Avondsterren. De zesde groep van zeven Salvington-werelden en hun tweeënveertig hulpsatellieten zijn toegewezen aan de Schitterende Avondsterren en worden door hen bestuurd. De zeven primaire werelden staan onder leiding van de geschapen orden van deze superengelen, terwijl de hulpsatellieten bestuurd worden door opklimmende Avondsterren. 37:2.10 (408.2) The Worlds of the Evening Stars. The sixth group of seven Salvington worlds and their forty-two tributary satellites are assigned to the administration of the Brilliant Evening Stars. The seven primary worlds are presided over by the created orders of these superangels, while the tributary satellites are administered by ascendant Evening Stars.
37:2.11 (408.3) De satellieten van de eerste drie werelden wijden zich aan de scholen van de Leraar-Zonen en aan de Avondsterren die zich inzetten voor de geestelijke persoonlijkheden van het plaatselijk universum. De daarop volgende drie groepen herbergen gelijksoortige gezamenlijke scholen die zich wijden aan de opleiding van de stervelingen in opklimming. De satellieten van de zevende wereld zijn gereserveerd voor de drieënige overleggingen van de Leraar-Zonen, de Avondsterren en de volkomenen. De laatste tijd zijn deze superengelen sterk geïdentificeerd met het werk van het Korps der Volkomenen in het plaatselijk universum en zij zijn lang verbonden geweest met de Leraar-Zonen. Er bestaat een samenwerkingsverband van geweldige kracht en groot belang tussen de Avondsterren en de Zwaartekrachtboodschappers die verbonden zijn aan de werkgroepen van de volkomenen. De zevende primaire wereld zelf is gereserveerd voor de ongeopenbaarde zaken die betrekking hebben op de toekomstige relatie tussen de Leraar-Zonen, de volkomenen en de Avondsterren, na de voltooiing van de wording van de superuniversa-manifestatie van de persoonlijkheid van God de Allerhoogste. 37:2.11 (408.3) The satellites of the first three worlds are devoted to the schools of the Teacher Sons and the Evening Stars dedicated to the spirit personalities of the local universe. The next three groups are occupied by similar joint schools devoted to the training of ascending mortals. The seventh-world satellites are reserved for the triune deliberations of the Teacher Sons, the Evening Stars, and the finaliters. During recent times these superangels have been closely identified with the local universe work of the Corps of the Finality, and they have long been associated with the Teacher Sons. There exists a liaison of tremendous power and import between the Evening Stars and the Gravity Messengers attached to the finaliter working groups. The seventh primary world itself is reserved for those unrevealed matters which pertain to the future relationship that will obtain between the Teacher Sons, the finaliters, and the Evening Stars consequent upon the completed emergence of the superuniverse manifestation of the personality of God the Supreme.
3. De Aartsengelen ^top 3. The Archangels ^top
37:3.1 (408.4) Aartsengelen zijn de nakomelingen van de Schepper-Zoon en de Moeder-Geest van het Universum. Zij zijn het hoogste type der hoge geestelijke wezens die in groten getale worden voortgebracht in een plaatselijk universum; ten tijde van de laatste registratie waren er bijna achthonderdduizend in Nebadon. 37:3.1 (408.4) Archangels are the offspring of the Creator Son and the Universe Mother Spirit. They are the highest type of high spirit being produced in large numbers in a local universe, and at the time of the last registry there were almost eight hundred thousand in Nebadon.
37:3.2 (408.5) Aartsengelen vormen een van de weinige groepen persoonlijkheden van het plaatselijk universum die gewoonlijk niet onder de jurisdictie van Gabriël vallen. Zij zijn op generlei wijze betrokken bij het dagelijks bestuur van het universum, maar wijden zich geheel aan het werk voor de overleving van schepselen en aan de bevordering van de opklimmingsloopbaan van de stervelingen uit tijd en ruimte. Hoewel zij gewoonlijk niet onder de leiding staan van de Blinkende Morgenster, functioneren de aartsengelen soms wel op zijn gezag. Zij werken ook samen met andere Universum-Helpers, zoals de Avondsterren, hetgeen wordt verduidelijkt door bepaalde handelingen die zijn beschreven in het relaas over de transplantatie van leven op uw wereld. 37:3.2 (408.5) Archangels are one of the few groups of local universe personalities who are not normally under the jurisdiction of Gabriel. They are not in any manner concerned with the routine administration of the universe, being dedicated to the work of creature survival and to the furtherance of the ascending career of the mortals of time and space. While not ordinarily subject to the direction of the Bright and Morning Star, the archangels do sometimes function by his authority. They also collaborate with others of the Universe Aids, such as the Evening Stars, as is illustrated by certain transactions depicted in the narrative of life transplantation on your world.
37:3.3 (408.6) Het korps der aartsengelen van Nebadon staat onder leiding van de eerstgeborene van deze orde, en in de meer recente tijden is er een divisie-hoofdkwartier van aartsengelen op Urantia gevestigd. Dit ongewone feit trekt al snel de aandacht van studenten-bezoekers van buiten Nebadon. Wanneer zij de gang van zaken binnen het universum gadeslaan, ontdekken zij al spoedig dat vele activiteiten van de Schitterende Avondsterren die betrekking hebben op de opklimming, worden bestuurd vanuit de hoofdwereld van een plaatselijk stelsel, Satania. Bij nader onderzoek ontdekken zij dat bepaalde activiteiten der aartsengelen bestuurd worden vanaf een kleine, ogenschijnlijk onbetekenende bewoonde wereld, Urantia genaamd. Hierop volgt de openbaring van de zelfschenking van Michael op Urantia en dan is hun belangstelling in u en uw nederige wereld ogenblikkelijk gewekt. 37:3.3 (408.6) The archangel corps of Nebadon is directed by the first-born of this order, and in more recent times a divisional headquarters of the archangels has been maintained on Urantia. It is this unusual fact that soon arrests the attention of extra-Nebadon student visitors. Among their early observations of intrauniverse transactions is the discovery that many ascendant activities of the Brilliant Evening Stars are directed from the capital of a local system, Satania. On further examination they discover that certain archangel activities are directed from a small and apparently insignificant inhabited world called Urantia. And then ensues the revelation of Michael’s bestowal on Urantia and their immediately quickened interest in you and your lowly sphere.
37:3.4 (409.1) Beseft ge wel de betekenis van het feit dat uw nederige, verwarde planeet een divisie-hoofdkwartier is geworden van waaruit bepaalde activiteiten der aartsengelen in het universum bestuurd en geleid worden, activiteiten die te maken hebben met het opklimmingsplan naar het Paradijs? Ongetwijfeld is dit een voorteken dat er in de toekomst nog andere opklimmingsactiviteiten geconcentreerd zullen worden op de zelfschenkingswereld van Michael, en verleent dit een ontzagwekkende, plechtige betekenis aan de persoonlijke belofte van de Meester: ‘Ik zal wederkomen.’ 37:3.4 (409.1) Do you grasp the significance of the fact that your lowly and confused planet has become a divisional headquarters for the universe administration and direction of certain archangel activities having to do with the Paradise ascension scheme? This undoubtedly presages the future concentration of other ascendant activities on the bestowal world of Michael and lends a tremendous and solemn import to the Master’s personal promise, “I will come again.”
37:3.5 (409.2) In het algemeen worden de aartsengelen aangesteld bij de dienst en het dienstbetoon van de Avonal-orde van Zonen, doch niet dan wanneer zij een uitgebreide vooropleiding hebben doorlopen in alle fasen van het werk van de verschillende dienende geesten. Iedere zelfschenking-Zoon uit het Paradijs wordt naar een bewoonde wereld vergezeld door een korps van honderd aartsengelen, die hem tijdelijk worden toegevoegd voor de duur van zo’n zelfschenking. Indien de Magistraat-Zoon tijdelijk over de planeet zou gaan regeren, zouden deze aartsengelen optreden als de leidinggevende hoofden van alle hemels leven op die wereld. 37:3.5 (409.2) In general, the archangels are assigned to the service and ministry of the Avonal order of sonship, but not until they have passed through extensive preliminary training in all phases of the work of the various ministering spirits. A corps of one hundred accompanies every Paradise bestowal Son to an inhabited world, being temporarily assigned to him for the duration of such a bestowal. If the Magisterial Son should become temporary ruler of the planet, these archangels would act as the directing heads of all celestial life on that sphere.
37:3.6 (409.3) Twee oudere aartsengelen worden altijd aangesteld als persoonlijke helpers van een Avonal uit het Paradijs op alle planetaire missies, of deze nu gerechtelijke handelingen inhouden of magistraatsmissies, dan wel zelfschenkingsincarnaties. Wanneer deze Paradijs-Zoon de beoordeling van een gebied heeft beëindigd en de doden worden opgeroepen om geregistreerd te worden (de zogeheten wederopstanding), is het letterlijk zo dat de serafijnse behoeders van de sluimerende persoonlijkheden antwoord geven op ‘de stem van de aartsengel.’ Het appèl aan het eind van een dispensatie wordt afgekondigd door een dienstdoende aartsengel. Dit is de aartsengel der wederopstanding, soms ook aangeduid als de ‘aartsengel van Michael.’ 37:3.6 (409.3) Two senior archangels are always assigned as the personal aids of a Paradise Avonal on all planetary missions, whether involving judicial actions, magisterial missions, or bestowal incarnations. When this Paradise Son has finished the judgment of a realm and the dead are called to record (the so-called resurrection), it is literally true that the seraphic guardians of the slumbering personalities respond to “the voice of the archangel.” The roll call of a dispensation termination is promulgated by an attendant archangel. This is the archangel of the resurrection, sometimes referred to as the “archangel of Michael.”
37:3.7 (409.4) De Werelden van de Aartsengelen. De zevende groep werelden die Salvington omcirkelen, samen met de met hen verbonden satellieten, is toegewezen aan de aartsengelen. Wereld nummer één en al haar zes hulpsatellieten worden bewoond door de bewaarders van de persoonlijkheidregisters. Dit enorme korps registrators houdt zich bezig met het bijhouden van het verslag over iedere sterveling in de tijd, dat vanaf het moment van zijn geboorte wordt bijgehouden gedurende zijn loopbaan in het universum, totdat deze individuele mens ofwel Salvington verlaat en tot het regime van het superuniversum gaat behoren, of ‘wordt uitgewist uit het register van het bestaan’ in opdracht van de Ouden der Dagen. 37:3.7 (409.4) The Worlds of the Archangels. The seventh group of the encircling Salvington worlds, with their associated satellites, is assigned to the archangels. Sphere number one and all of its six tributary satellites are occupied by the personality record keepers. This enormous corps of recorders busy themselves with keeping straight the record of each mortal of time from the moment of birth up through the universe career until such an individual either leaves Salvington for the superuniverse regime or is “blotted out of recorded existence” by the mandate of the Ancients of Days.
37:3.8 (409.5) Op deze werelden worden de verslagen over persoonlijkheden en de garanties van hun identificatie geclassificeerd, opgeslagen en bewaard gedurende de tijd tussen de dood van de sterveling en het uur van repersonalisatie, de opstanding uit de dood. 37:3.8 (409.5) It is on these worlds that personality records and identification sureties are classified, filed, and preserved during that time which intervenes between mortal death and the hour of repersonalization, the resurrection from death.
4. Meest Verheven Assistenten ^top 4. Most High Assistants ^top
37:4.1 (409.6) De Meest Verheven Assistenten zijn een groep vrijwilligers, afkomstig van buiten het plaatselijk universum, die tijdelijk zijn aangesteld als vertegenwoordigers van het centrale universum en de superuniversa bij, of als waarnemers in, de plaatselijke scheppingen. Hun aantal wisselt voortdurend, doch loopt altijd ver in de miljoenen. 37:4.1 (409.6) The Most High Assistants are a group of volunteering beings, of origin outside the local universe, who are temporarily assigned as central and superuniverse representatives to, or observers of, the local creations. Their number varies constantly but is always far up in the millions.
37:4.2 (409.7) Van tijd tot tijd profiteren wij aldus van het dienstbetoon en de bijstand van wezens van Paradijs-oorsprong, zoals Volmakers van Wijsheid, Goddelijke Raadslieden, Universele Censors, Geïnspireerde Triniteitsgeesten, Getrinitiseerde Zonen, Solitaire Boodschappers, supernafijnen, seconafijnen, tertiafijnen en andere minzame dienaren, die bij ons verblijven teneinde onze inheemse persoonlijkheden te helpen bij hun inspanning om heel Nebadon meer in harmonie te brengen met de ideeën van Orvonton en de idealen van het Paradijs. 37:4.2 (409.7) From time to time we thus benefit from the ministry and assistance of such Paradise-origin beings as Perfectors of Wisdom, Divine Counselors, Universal Censors, Inspired Trinity Spirits, Trinitized Sons, Solitary Messengers, supernaphim, seconaphim, tertiaphim, and other gracious ministers, who sojourn with us for the purpose of helping our native personalities in the effort to bring all Nebadon into fuller harmony with the ideas of Orvonton and the ideals of Paradise.
37:4.3 (410.1) Al deze wezens kunnen vrijwillig dienen in Nebadon en daarom technisch niet onder onze jurisdictie vallen, maar wanneer zij in opdracht werkzaam zijn, zijn deze persoonlijkheden uit het superuniversum en het centrale universum niet geheel vrijgesteld van de verordeningen die gelden in het plaatselijk universum waar zij verblijf houden, ofschoon zij blijven fungeren als vertegenwoordigers van de hogere universa en blijven werken volgens de instructies die ten grondslag liggen aan hun missie in ons gebied. Hun algemene hoofdkwartier bevindt zich in de Salvington-sector van de Unie der Dagen, en bij hun optreden in Nebadon staan zij ook onder het oppertoezicht van deze afgezant van de Paradijs-Triniteit. Wanneer zij dienen in groepen die niet speciaal met iemand zijn verbonden, zijn deze persoonlijkheden uit de hogere gebieden gewoonlijk zelfbesturend, doch wanneer zij hun diensten verlenen op verzoek, plaatsen zij zich dikwijls geheel vrijwillig onder de jurisdictie van de superviserende bestuurders van de gebieden waar zij zijn aangesteld. 37:4.3 (410.1) Any of these beings may be voluntarily serving in Nebadon and hence be technically outside our jurisdiction, but when functioning by assignment, such personalities of the super- and central universes are not wholly exempt from the regulations of the local universe of their sojourn, though they continue to function as representatives of the higher universes and to work in accordance with the instructions which constitute their mission in our realm. Their general headquarters is situated in the Salvington sector of the Union of Days, and they operate in Nebadon subject to the oversupervision of this ambassador of the Paradise Trinity. When serving in unattached groups, these personalities from the higher realms are usually self-directing, but when serving on request, they often voluntarily place themselves wholly under the jurisdiction of the supervising directors of the realms of assigned function.
37:4.4 (410.2) De Meest Verheven Assistenten dienen in plaatselijk universum- of constellatie-kwaliteiten, doch zijn niet rechtstreeks verbonden aan de regering van een stelsel of een planeet. Zij kunnen echter overal in het plaatselijk universum werkzaam zijn en aangesteld worden bij iedere fase van activiteit in Nebadon — administratief, uitvoerend, educatief en anders. 37:4.4 (410.2) Most High Assistants serve in local universe and in constellation capacities but are not directly attached to the system or planetary governments. They may, however, function anywhere in the local universe and may be assigned to any phase of Nebadon activity—administrative, executive, educational, and others.
37:4.5 (410.3) Het grootste deel van dit korps heeft zich beschikbaar gesteld voor het assisteren van de Paradijs-persoonlijkheden in Nebadon — de Unie der Dagen, de Schepper-Zoon, de Getrouwen der Dagen, de Magistraat-Zonen, en de Leraar-Zonen der Triniteit. Zo nu en dan blijkt het bij de behandeling van de aangelegenheden van een plaatselijke schepping verstandig bepaalde bijzonderheden tijdelijk te onthouden aan praktisch alle persoonlijkheden die ingeborenen zijn van dat plaatselijk universum. Bepaalde vooruitstrevende plannen en ingewikkelde regelingen worden ook beter gezien en vollediger begrepen door het rijpere, verder vooruitziende korps der Meest Verheven Assistenten, en in dergelijke situaties, evenals in vele andere, kunnen zij de regeerders en bestuurders van het universum dan ook zeer goed van dienst zijn. 37:4.5 (410.3) Most of this corps is enlisted in assisting the Nebadon Paradise personalities—the Union of Days, the Creator Son, the Faithfuls of Days, the Magisterial Sons, and the Trinity Teacher Sons. Now and then in the transaction of the affairs of a local creation it becomes wise to withhold certain details, temporarily, from the knowledge of practically all of the native personalities of that local universe. Certain advanced plans and complex rulings are also better grasped and more fully understood by the more mature and farseeing corps of Most High Assistants, and it is in such situations, and many others, that they are so highly serviceable to the universe rulers and administrators.
5. De Hoge Commissarissen ^top 5. High Commissioners ^top
37:5.1 (410.4) De Hoge Commissarissen zijn stervelingen in opklimming die met de Geest zijn gefuseerd, niet met een Richter. Ge hebt een goed begrip van de opklimmingsloopbaan in het universum van een sterveling die een kandidaat is voor fusie met een Richter, aangezien dit de hoge bestemming is die alle Urantia-stervelingen wacht sinds de zelfschenking van Christus Michael. Dit is echter niet de enige bestemming van alle stervelingen op werelden zoals de uwe in de tijdperken die aan een zelfschenking voorafgaan, en er is een ander soort werelden waarvan de inwoners nimmer permanent de inwoning van Gedachtenrichters ontvangen. Dergelijke stervelingen worden nooit blijvend verenigd met een door het Paradijs geschonken Geheimnisvolle Mentor, maar Richters wonen niettemin wel tijdelijk bij hen in en dienen hen als gidsen en patronen tijdens het leven in het vlees. Gedurende dit tijdelijk verblijf bevorderen zij, precies zoals bij de wezens met wie zij hopen te fuseren, de ontwikkeling van een onsterfelijke ziel, maar wanneer de sterveling zijn levensloop heeft volbracht, nemen zij voor eeuwig afscheid van dit schepsel met wie zij tijdelijk geassocieerd zijn geweest. 37:5.1 (410.4) The High Commissioners are Spirit-fused ascendant mortals; they are not Adjuster fused. You quite well understand about the universe-ascension career of a mortal candidate for Adjuster fusion, that being the high destiny in prospect for all Urantia mortals since the bestowal of Christ Michael. But this is not the exclusive destiny of all mortals in the prebestowal ages of worlds like yours, and there is another type of world whose inhabitants are never permanently indwelt by Thought Adjusters. Such mortals are never permanently joined in union with a Mystery Monitor of Paradise bestowal; nevertheless, the Adjusters do transiently indwell them, serving as guides and patterns for the duration of the life in the flesh. During this temporary sojourn they foster the evolution of an immortal soul just as in those beings with whom they hope to fuse, but when the mortal race is run, they take eternal leave of the creatures of temporary association.
37:5.2 (410.5) Overlevende zielen van deze orde verwerven onsterfelijkheid door eeuwige fusie met een geïndividualiseerd fragment van de geest van de Moeder-Geest van het plaatselijk universum. Zij vormen geen omvangrijke groep, althans niet in Nebadon. Op de woningwerelden zult ge deze met de Geest gefuseerde stervelingen ontmoeten en u met hen verbroederen, aangezien zij het pad naar het Paradijs samen met u bestijgen tot aan Salvington, waar zij zullen blijven. Sommigen van hen klimmen daarna op naar hogere niveaus in het universum, doch het grootste deel zal immer in dienst blijven van het plaatselijk universum; als klasse zijn zij niet voorbestemd om het Paradijs te bereiken. 37:5.2 (410.5) Surviving souls of this order attain immortality by eternal fusion with an individualized fragment of the spirit of the local universe Mother Spirit. They are not a numerous group, at least not in Nebadon. On the mansion worlds you will meet and fraternize with these Spirit-fused mortals as they ascend the Paradise path with you as far as Salvington, where they stop. Some of them may subsequently ascend to higher universe levels, but the majority will forever remain in the service of the local universe; as a class they are not destined to attain Paradise.
37:5.3 (411.1) Daar zij niet met een Richter zijn gefuseerd, worden zij nooit volkomenen, maar uiteindelijk worden zij wel opgenomen in het Korps der Volmaaktheid van het plaatselijk universum. In de geest hebben zij gehoor gegeven aan het bevel van de Vader: ‘Weest gijlieden volmaakt.’ 37:5.3 (411.1) Not being Adjuster fused, they never become finaliters, but they do eventually become enrolled in the local universe Corps of Perfection. They have in spirit obeyed the Father’s command, “Be you perfect.”
37:5.4 (411.2) Wanneer zij het Korps der Volmaaktheid van Nebadon hebben bereikt, kunnen met de Geest gefuseerde opklimmenden aanstellingen aanvaarden als Helpers in het Universum, één van de wegen die voor hen openstaan tot voortgaande experiëntiële groei. Zo worden zij inderdaad kandidaten voor benoeming bij de hoge dienst die de gezichtspunten van de evoluerende schepselen van de materiële werelden vertolkt voor de hemelse autoriteiten van het plaatselijk universum. 37:5.4 (411.2) After attaining the Nebadon Corps of Perfection, Spirit-fused ascenders may accept assignment as Universe Aids, this being one of the avenues of continuing experiential growth which is open to them. Thus do they become candidates for commissions to the high service of interpreting the viewpoints of the evolving creatures of the material worlds to the celestial authorities of the local universe.
37:5.5 (411.3) De Hoge Commissarissen beginnen hun dienst op de planeten als commissarissen voor de rassen. In deze hoedanigheid vertolken zij de zienswijzen en beschrijven zij de behoeften van de verschillende mensenrassen. Zij zijn het welzijn van de rassen der stervelingen wier woordvoerders zij zijn in de allerhoogste mate toegewijd, en zoeken voor hen steeds barmhartigheid, gerechtigheid en een billijke behandeling in al hun verhoudingen met andere volken. Commissarissen der rassen functioneren in een eindeloze reeks planetaire crises en doen dienst als de ordelijk geformuleerde uitdrukking van de belangen van hele groepen worstelende stervelingen. 37:5.5 (411.3) The High Commissioners begin their service on the planets as race commissioners. In this capacity they interpret the viewpoints and portray the needs of the various human races. They are supremely devoted to the welfare of the mortal races whose spokesmen they are, ever seeking to obtain for them mercy, justice, and fair treatment in all relationships with other peoples. Race commissioners function in an endless series of planetary crises and serve as the articulate expression of whole groups of struggling mortals.
37:5.6 (411.4) Wanneer zij lange tijd ervaring hebben opgedaan in het oplossen van problemen op de bewoonde werelden, worden deze commissarissen der rassen bevorderd naar hogere niveaus van werkzaamheid, om uiteindelijk de status van Hoge Commissarissen van en in het plaatselijk universum te bereiken. Bij de laatste registratie waren er iets meer dan anderhalf miljard van deze Hoge Commissarissen in Nebadon werkzaam. Deze wezens zijn geen volkomenen, maar opklimmenden met lange ervaring, die het gebied waaruit zij afkomstig zijn belangrijke diensten bewijzen. 37:5.6 (411.4) After long experience in problem solving on the inhabited worlds, these race commissioners are advanced to the higher levels of function, eventually attaining the status of High Commissioners of and in the local universe. The last registration recorded slightly over one and one-half billion of these High Commissioners in Nebadon. These beings are not finaliters, but they are ascendant beings of long experience and of great service to their native realm.
37:5.7 (411.5) Wij treffen deze commissarissen onveranderlijk aan in alle gerechtshoven, van de laagste tot de hoogste. Niet dat zij deelnemen aan de gerechtelijke procedures, maar zij treden op als vrienden van het hof, en adviseren de voorzittende magistraten inzake de antecedenten, de omgeving en inherente natuur van hen die berecht worden. 37:5.7 (411.5) We invariably find these commissioners in all the tribunals of justice, from the lowest to the highest. Not that they participate in the proceedings of justice, but they do act as friends of the court, advising the presiding magistrates respecting the antecedents, environment, and inherent nature of those concerned in the adjudication.
37:5.8 (411.6) Hoge Commissarissen worden toegevoegd aan de verschillende scharen boodschappers in de ruimte en altijd aan de dienende geesten in de tijd. Zij worden aangetroffen op het programma van verschillende assemblées in het universum, en deze zelfde commissarissen, die zo’n ervaring hebben met stervelingen, worden altijd toegevoegd aan de missies van de Zonen van God naar de werelden in de ruimte. 37:5.8 (411.6) High Commissioners are attached to the various messenger hosts of space and always to the ministering spirits of time. They are encountered on the programs of various universe assemblies, and these same mortal-wise commissioners are always attached to the missions of the Sons of God to the worlds of space.
37:5.9 (411.7) Wanneer het in billijkheid en gerechtigheid nodig is om te begrijpen hoe een beoogd beleid of beoogde procedure de evolutionaire geslachten in de tijd zal raken, staan deze commissarissen klaar om hun aanbevelingen naar voren te brengen; zij zijn altijd present om het woord te voeren voor hen die niet aanwezig kunnen zijn om voor zichzelf te spreken. 37:5.9 (411.7) Whenever fairness and justice require an understanding of how a contemplated policy or procedure would affect the evolutionary races of time, these commissioners are at hand to present their recommendations; they are always present to speak for those who cannot be present to speak for themselves.
37:5.10 (411.8) De Werelden van de met de Geest gefuseerde Stervelingen. De achtste groep van zeven primaire werelden en hun hulpsatellieten in het Salvington-circuit is het exclusieve bezit van de met de Geest gefuseerde stervelingen van Nebadon. Opklimmende stervelingen die met een Richter zijn gefuseerd, hebben met deze werelden niets te maken, behalve dat zij er vele prettige en nuttige bezoeken afleggen op uitnodiging en als gast van de met de Geest gefuseerde persoonlijkheden die er wonen. 37:5.10 (411.8) The Worlds of the Spirit-fused Mortals. The eighth group of seven primary worlds and tributary satellites in the Salvington circuit are the exclusive possession of the Spirit-fused mortals of Nebadon. Ascending Adjuster-fused mortals are not concerned with these worlds except to enjoy many pleasant and profitable sojourns as the invited guests of the Spirit-fused residents.
37:5.11 (411.9) Met uitzondering van de enkelen die Uversa en het Paradijs bereiken, zijn de overlevenden die met de Geest zijn gefuseerd de permanente bewoners van deze werelden. Deze planmatige beperking van de opklimming van stervelingen komt ten goede aan de plaatselijke universa, doordat deze verzekerd blijven van een permanente geëvolueerde bevolking, wier groeiende ervaring de toekomstige stabilisatie en diversificatie van het bestuur van het plaatselijk universum zal blijven bevorderen. Deze wezens bereiken dan wel niet het Paradijs, doch zij verwerven een experiëntiële wijsheid in de beheersing van Nebadon-vraagstukken, die alles wat de doortrekkende stervelingen in opklimming kunnen bereiken, verre overtreft. Deze tot overleving gekomen zielen blijven doorleven als unieke combinaties van het menselijke en het goddelijke, en zijn steeds beter in staat om de gezichtspunten van deze ver uiteenliggende niveaus tot elkaar te brengen en dit tweevoudige gezichtspunt met steeds toenemende wijsheid naar voren te brengen. 37:5.11 (411.9) Except for those few who attain Uversa and Paradise, these worlds are the permanent residence of the Spirit-fused survivors. Such designed limitation of mortal ascent reacts to the good of the local universes by insuring the retention of a permanent evolved population whose augmenting experience will continue to enhance the future stabilization and diversification of the local universe administration. These beings may not attain Paradise, but they achieve an experiential wisdom in the mastery of Nebadon problems that utterly surpasses anything attained by the transient ascenders. And these surviving souls continue as unique combinations of the human and the divine, being increasingly able to unite the viewpoints of these two widely separate levels and to present such a dual viewpoint with ever-heightening wisdom.
6. De Hemelse Opzieners ^top 6. Celestial Overseers ^top
37:6.1 (412.1) Het onderwijsstelsel van Nebadon wordt bestuurd door de Leraar-Zonen van de Triniteit en het lerarenkorps van de Melchizedeks gezamenlijk, doch een groot gedeelte van het werk voor de instandhouding en uitbreiding ervan wordt uitgevoerd door de Hemelse Opzieners. Deze wezens vormen een korps gerecruteerde persoonlijkheden van alle typen die te maken hebben met het plan om de stervelingen in opklimming te scholen en op te leiden. In Nebadon leven meer dan drie miljoen van dezen, allen vrijwilligers die zich door ervaring hebben bekwaamd om als educatieve adviseurs te kunnen dienen voor het gehele gebied. Vanuit hun hoofdkwartier op de Salvington-werelden van de Melchizedeks, werken zij in het gehele plaatselijk universum als inspecteurs van de methode voor de mentale training en geestelijke scholing van de schepselen in opklimming die in de Nebadon-scholen wordt gevolgd. 37:6.1 (412.1) The Nebadon educational system is jointly administered by the Trinity Teacher Sons and the Melchizedek teaching corps, but much of the work designed to effect its maintenance and upbuilding is carried on by the Celestial Overseers. These beings are a recruited corps embracing all types of individuals connected with the scheme of educating and training the ascending mortals. There are upward of three million of them in Nebadon, and they are all volunteers who have qualified by experience to serve as educational advisers to the entire realm. From their headquarters on the Salvington worlds of the Melchizedeks, these overseers range the local universe as inspectors of the Nebadon school technique designed to effect the mind training and the spirit education of the ascending creatures.
37:6.2 (412.2) Deze training van het bewustzijn en scholing van de geest vindt, na de werelden waar de mens zijn oorsprong heeft, plaats op de woningwerelden van de stelsels en de andere werelden van vooruitgang die met Jerusem zijn geassocieerd, op de zeventig domeinen voor sociale vorming die met Edentia zijn verbonden, en op de vierhonderdnegentig werelden voor geestelijke vooruitgang die Salvington omringen. Op het hoofdkwartier van het universum zelf bevinden zich talrijke scholen van de Melchizedeks, de academies van de Universum-Zonen, de serafijnse universiteiten, en de scholen van de Leraar-Zonen en de Unie der Dagen. Op alle mogelijke wijzen wordt gezorgd dat de verschillende persoonlijkheden van het universum zich kunnen bekwamen voor gevorderd dienstbetoon en om steeds beter te kunnen functioneren. Het hele universum is één enorme school. 37:6.2 (412.2) This training of mind and education of spirit is carried on from the worlds of human origin up through the system mansion worlds and the other spheres of progress associated with Jerusem, on the seventy socializing realms attached to Edentia, and on the four hundred and ninety spheres of spirit progress encircling Salvington. On the universe headquarters itself are numerous Melchizedek schools, the colleges of the Universe Sons, the seraphic universities, and the schools of the Teacher Sons and the Union of Days. Every possible provision is made to qualify the various personalities of the universe for advancing service and improving function. The entire universe is one vast school.
37:6.3 (412.3) De methoden die in veel van de hogere scholen worden toegepast gaan het menselijke begrip van de kunst van waarheid-onderricht te boven, doch de leidende gedachte achter het hele educatieve stelsel is deze: het verwerven van karakter door verlichte ervaring. De leraren verschaffen de verlichting; de positie in het universum en de status van de persoon in opklimming bieden de gelegenheid tot het opdoen van ervaring; door met wijsheid van deze twee factoren gebruik te maken wordt het karakter versterkt. 37:6.3 (412.3) The methods employed in many of the higher schools are beyond the human concept of the art of teaching truth, but this is the keynote of the whole educational system: character acquired by enlightened experience. The teachers provide the enlightenment; the universe station and the ascender’s status afford the opportunity for experience; the wise utilization of these two augments character.
37:6.4 (412.4) In de grond der zaak zorgt het educatieve stelsel van Nebadon ervoor dat u een taak krijgt toegewezen, en het verschaft u vervolgens de gelegenheid om te worden onderricht in de ideale, goddelijke methode om die taak op de beste wijze uit te voeren. Ge krijgt een bepaalde taak te volbrengen, en tegelijkertijd krijgt ge leraren die in staat zijn u te onderrichten in de beste methode om de uw opgegeven taak uit te voeren. Het goddelijke onderwijsplan voorziet in een nauwe verbinding tussen werk en onderricht. Wij leren u hoe ge het best de taken kunt uitvoeren die wij u opdragen. 37:6.4 (412.4) Fundamentally, the Nebadon educational system provides for your assignment to a task and then affords you opportunity to receive instruction as to the ideal and divine method of best performing that task. You are given a definite task to perform, and at the same time you are provided with teachers who are qualified to instruct you in the best method of executing your assignment. The divine plan of education provides for the intimate association of work and instruction. We teach you how best to execute the things we command you to do.
37:6.5 (412.5) Al deze training en ervaring heeft tot doel u voor te bereiden op de toelating tot de hogere, meer geestelijke opleidingswerelden van het superuniversum. De vooruitgang binnen een gegeven gebied is individueel, doch de overgang van de ene fase naar de volgende vindt gewoonlijk in klasseverband plaats. 37:6.5 (412.5) The purpose of all this training and experience is to prepare you for admission to the higher and more spiritual training spheres of the superuniverse. Progress within a given realm is individual, but transition from one phase to another is usually by classes.
37:6.6 (412.6) De voortgang in de eeuwigheid bestaat niet alleen uit geestelijke ontwikkeling. Het verwerven van verstandelijke kennis vormt ook een deel van de opleiding in het universum. De ervaring van het bewustzijn wordt breder naarmate de geestelijke horizon wijder wordt. Het bewustzijn en de geest krijgen in gelijke mate de gelegenheid tot oefening en tot vorderingen. Bij al deze voortreffelijke training van bewustzijn en geest zijt ge echter voor altijd vrij van de belemmeringen van het sterfelijk vlees. Ge behoeft niet langer voortdurend op te treden als scheidsrechter tussen de conflicterende beweringen van uw uiteenlopende geestelijke en mate-riële natuur. Eindelijk kunt ge u verheugen in de geünificeerde impuls van een verheerlijkt bewustzijn dat reeds lang zijn primitieve dierlijke gerichtheid op materiële zaken heeft verloren. 37:6.6 (412.6) The progression of eternity does not consist solely in spiritual development. Intellectual acquisition is also a part of universal education. The experience of the mind is broadened equally with the expansion of the spiritual horizon. Mind and spirit are afforded like opportunities for training and advancement. But in all this superb training of mind and spirit you are forever free from the handicaps of mortal flesh. No longer must you constantly referee the conflicting contentions of your divergent spiritual and material natures. At last you are qualified to enjoy the unified urge of a glorified mind long since divested of primitive animalistic trends towards things material.
37:6.7 (413.1) Alvorens het universum Nebadon te verlaten, zullen de meeste stervelingen van Urantia de gelegenheid krijgen om korte of lange tijd te dienen als leden van het Nebadon-korps van Hemelse Opzieners. 37:6.7 (413.1) Before leaving the universe of Nebadon, most Urantia mortals will be afforded opportunity to serve for a longer or shorter time as members of the Nebadon corps of Celestial Overseers.
7. Woningwereld-leraren ^top 7. Mansion World Teachers ^top
37:7.1 (413.2) De Leraren van de Woning-Wereld zijn gerecruteerde verheerlijkte cherubijnen. Evenals de meeste andere instructeurs in Nebadon, worden zij aangesteld door de Melchizedeks. Zij zijn werkzaam in de meeste educatieve ondernemingen van het morontia-leven, en hun aantal gaat het begripsvermogen van het sterfelijk bewustzijn ver te boven. 37:7.1 (413.2) The Mansion World Teachers are recruited and glorified cherubim. Like most other instructors in Nebadon they are commissioned by the Melchizedeks. They function in most of the educational enterprises of the morontia life, and their number is quite beyond the comprehension of mortal mind.
37:7.2 (413.3) Als niveau dat door cherubijnen en sanobijnen kan worden bereikt, zullen de Woningwereld-leraren in de volgende verhandeling nader worden beschouwd, terwijl zij als leraren die een belangrijke rol spelen in het morontia-leven, meer uitgebreid besproken zullen worden in de verhandeling met die titel. 37:7.2 (413.3) As an attainment level of cherubim and sanobim, the Mansion World Teachers will receive further consideration in the next paper, while as teachers playing an important part in the morontia life, they will be more extensively discussed in the paper of that name.
8. De hogere geestelijke aangestelde orden ^top 8. Higher Spirit Orders of Assignment ^top
37:8.1 (413.4) Naast de krachtcentra en de fysische controleurs, zijn bepaalde geest-wezens van hogere afkomst in de familie van de Oneindige Geest permanent toegevoegd aan het plaatselijk universum. Van de hogere geestelijke orden van de familie van de Oneindige Geest worden de navolgenden aldus aangesteld: 37:8.1 (413.4) Besides the power centers and the physical controllers, certain of the higher-origin spirit beings of the family of the Infinite Spirit are of permanent assignment to the local universe. Of the higher spirit orders of the family of the Infinite Spirit the following are so assigned:
37:8.2 (413.5) De Solitaire Boodschappers bewijzen ons, wanneer zij functioneel zijn toegevoegd aan het bestuur van het plaatselijk universum, onschatbare diensten bij onze inspanningen om de belemmeringen van tijd en ruimte te boven te komen. Wanneer zij niet aldus zijn aangesteld, hebben wij, die uit de plaatselijke universa stammen, absoluut geen gezag over hen, doch zelfs dan zijn deze unieke wezens altijd bereid ons te helpen bij het oplossen van onze problemen en met de uitvoering van onze opdrachten. 37:8.2 (413.5) The Solitary Messengers, when functionally attached to the local universe administration, render invaluable service to us in our efforts to overcome the handicaps of time and space. When they are not thus assigned, we of the local universes have absolutely no authority over them, but even then these unique beings are always willing to help us with the solution of our problems and with the execution of our mandates.
37:8.3 (413.6) Andovontia is de naam van de tertiaire Supervisor van de Universum-Circuits die in ons plaatselijk universum is gestationeerd. Hij houdt zich alleen bezig met de geest-en morontia-circuits, niet met de circuits die onder de jurisdictie van de krachtdirigenten vallen. Hij was degene die Urantia heeft geïsoleerd toen Caligastia de planeet verried tijdens de zware beproevingen van de opstand van Lucifer. Hij laat de stervelingen van Urantia groeten, en wil hierbij uitdrukking geven aan het genoegen waarmee hij uitziet naar de tijd dat ge opnieuw zult worden opgenomen in de universum-circuits die onder zijn supervisie staan. 37:8.3 (413.6) Andovontia is the name of the tertiary Universe Circuit Supervisor stationed in our local universe. He is concerned only with spirit and morontia circuits, not with those under the jurisdiction of the power directors. It was he who isolated Urantia at the time of the Caligastia betrayal of the planet during the testing seasons of the Lucifer rebellion. In sending greetings to the mortals of Urantia, he expresses pleasure in the anticipation of your sometime restoration to the universe circuits of his supervision.
37:8.4 (413.7) De Leider der Tellingen in Nebadon, Salsatia, heeft zijn hoofdkwartier in de Gabriël-sector van Salvington. Hij is automatisch op de hoogte van de geboorte en dood van wil en registreert momenteel het exacte aantal wilsschepselen dat van dag tot dag in het plaatselijk universum functioneert. Hij werkt nauw samen met de persoonlijkheidsregistrators die hun domicilie hebben op de registratiewerelden van de aartsengelen. 37:8.4 (413.7) The Nebadon Census Director, Salsatia, maintains headquarters within the Gabriel sector of Salvington. He is automatically cognizant of the birth and death of will and currently registers the exact number of will creatures functioning in the local universe. He works in close association with the personality recorders domiciled on the record worlds of the archangels.
37:8.5 (413.8) Een Toegevoegde Inspecteur resideert op Salvington. Hij is de persoonlijke vertegenwoordiger van de Allerhoogste Bestuurder van Orvonton. Zijn medewerkers, de Aangestelde Wachters in de plaatselijke stelsels, zijn eveneens vertegenwoordigers van de Allerhoogste Bestuurder van Orvonton. 37:8.5 (413.8) An Associate Inspector is resident on Salvington. He is the personal representative of the Supreme Executive of Orvonton. His associates, the Assigned Sentinels in the local systems, are also representatives of the Supreme Executive of Orvonton.
37:8.6 (414.1) De Universele Bemiddelaars vormen de rondreizende rechtbanken van de universa in tijd en ruimte, en functioneren overal, van de evolutionaire werelden tot in iedere sectie van het plaatselijk universum en nog hoger. Deze scheidsrechters staan geregistreerd op Uversa; het juiste aantal dat werkzaam is in Nebadon wordt niet vermeld, maar ik schat dat er ongeveer honderd miljoen bemiddelingscommissies zijn in ons plaatselijk universum. 37:8.6 (414.1) The Universal Conciliators are the traveling courts of the universes of time and space, functioning from the evolutionary worlds up through every section of the local universe and on beyond. These referees are registered on Uversa; the exact number operating in Nebadon is not of record, but I estimate that there are in the neighborhood of one hundred million conciliating commissions in our local universe.
37:8.7 (414.2) Van de Rechtskundige Adviseurs, de juristen van ons gebied, hebben wij ons evenredig aandeel, ongeveer een half miljard. Deze wezens zijn de levende, rondreizende, experiëntiële, juridische bibliotheken van de gehele ruimte. 37:8.7 (414.2) Of the Technical Advisers, the legal minds of the realm, we have our quota, about one-half billion. These beings are the living and circulating experiential law libraries of all space.
37:8.8 (414.3) Van de Hemelse Registrators, de serafijnen in opklimming, zijn er bij ons in Nebadon vijfenzeventig. Dit zijn de hogere, of toezichthoudende registrators. Het aantal gevorderde studenten in opleiding van deze orde bedraagt bijna vier miljard. 37:8.8 (414.3) Of the Celestial Recorders, the ascendant seraphim, we have in Nebadon seventy-five. These are the senior or supervising recorders. The advancing students of this order in training number almost four billion.
37:8.9 (414.4) Het dienstbetoon van de zeventig miljard Morontia-Metgezellen in Nebadon wordt beschreven in de verhandelingen die gaan over de overgangsplaneten van de pelgrims in de tijd. 37:8.9 (414.4) The ministry of the seventy billion Morontia Companions in Nebadon is described in those narratives dealing with the transition planets of the pilgrims of time.
37:8.10 (414.5) Ieder universum heeft zijn eigen inheemse engelenkorps; er doen zich niettemin gelegenheden voor waarbij het zeer nuttig is om bijstand te ontvangen van de hogere geesten die afkomstig zijn van buiten het plaatselijk universum. De supernafijnen verrichten bepaalde zeldzame, uitzonderlijke diensten: het huidige hoofd van de Urantia-serafijnen is een primaire supernafijn uit het Paradijs. De reflectieve seconafijnen worden overal aangetroffen waar het personeel van het superuniversum functioneert, en een zeer groot aantal tertiafijnen doet tijdelijk dienst als Meest Verheven Assistenten. 37:8.10 (414.5) Each universe has its own native angelic corps; nevertheless, there are occasions on which it is very helpful to have the assistance of those higher spirits of origin outside the local creation. Supernaphim perform certain rare and unique services; the present chief of Urantia seraphim is a primary supernaphim of Paradise. The reflective seconaphim are encountered wherever the superuniverse personnel is functioning, and a great many tertiaphim are of temporary service as Most High Assistants.
9. Permanente burgers van het Plaatselijk Universum ^top 9. Permanent Citizens of the Local Universe ^top
37:9.1 (414.6) Evenals de superuniversa en het centrale universum, heeft ook het plaatselijk universum zijn orden van permanente burgers. Deze omvatten de volgende geschapen typen: 37:9.1 (414.6) As with the super- and central universes, the local universe has its orders of permanent citizenship. These include the following created types:
37:9.2 (414.7) 1. Susatia; 37:9.2 (414.7) 1. Susatia.
37:9.3 (414.8) 2. Univitatia; 37:9.3 (414.8) 2. Univitatia.
37:9.4 (414.9) 3. Materiële Zonen; 37:9.4 (414.9) 3. Material Sons.
37:9.5 (414.10) 4. Middenschepselen. 37:9.5 (414.10) 4. Midway Creatures.
37:9.6 (414.11) Deze inheemse burgers van de plaatselijke schepping vormen samen met de met de Geest gefuseerde opklimmende schepselen en de spironga (die op een andere wijze worden geklassificeerd) een betrekkelijk permanente bevolking. Wezens van deze orden zijn over het algemeen noch opklimmend, noch afdalend. Het zijn allen experiëntiële schepselen, doch hun toenemende ervaring blijft beschikbaar voor het universum op het niveau vanwaar zij afkomstig zijn. Hoewel dit niet geheel geldt ten aanzien van de Zonen van Adam en de middenwezens, geldt het voor deze orden wel in betrekkelijke zin. 37:9.6 (414.11) These natives of the local creation, together with the Spirit-fused ascenders and the spironga (who are otherwise classified), constitute a relatively permanent citizenship. These orders of beings are by and large neither ascending nor descending. They are all experiential creatures, but their enlarging experience continues to be available to the universe on their level of origin. While this is not wholly true of the Adamic Sons and midway creatures, it is relatively true of these orders.
37:9.7 (414.12) De Susatia. Deze wonderbare wezens wonen en werken als permanente burgers op Salvington, het hoofdkwartier van dit plaatselijk universum. Zij zijn briljante nakomelingen van de Schepper-Zoon en de Scheppende Geest en zijn nauw verbonden met de opklimmende burgers van het plaatselijk universum, de met de Geest gefuseerde stervelingen van het Korps der Volmaaktheid van Nebadon. 37:9.7 (414.12) The Susatia. These marvelous beings reside and function as permanent citizens on Salvington, the headquarters of this local universe. They are the brilliant offspring of the Creator Son and Creative Spirit and are closely associated with the ascendant citizens of the local universe, the Spirit-fused mortals of the Nebadon Corps of Perfection.
37:9.8 (414.13) De Univitatia. Elke cluster van architectonische werelden die een hoofdkwartier vormt van één der honderd constellaties, geniet het voortdurend dienstbetoon van een daar woonachtige orde van wezens die bekend staan als de univitatia. Deze kinderen van de Schepper-Zoon en de Scheppende Geest vormen de permanente bevolking van de hoofdkwartierwerelden van de constellaties. Het zijn wezens die zich niet voortplanten en die bestaan op een levensniveau ongeveer halverwege de semi-materiële status van de Materiële Zonen die hun domicilie hebben op de hoofdkwartieren van de stelsels, en het duidelijk meer geestelijke niveau van de met de Geest gefuseerde stervelingen en de susatia van Salvington; de univitatia zijn echter geen morontia-wezens. Voor opklimmende stervelingen op doortocht langs de constellatie-werelden brengen zij hetzelfde tot stand als wat door de Havona-ingeborenen wordt bijgedragen aan de pelgrimgeesten die door de centrale schepping reizen. 37:9.8 (414.13) The Univitatia. Each of the one hundred constellation headquarters clusters of architectural spheres enjoys the continuous ministry of a residential order of beings known as the univitatia. These children of the Creator Son and the Creative Spirit constitute the permanent population of the constellation headquarters worlds. They are nonreproducing beings existing on a plane of life about halfway between the semimaterial status of the Material Sons domiciled on the system headquarters and the more definitely spiritual plane of the Spirit-fused mortals and the susatia of Salvington; but the univitatia are not morontia beings. They accomplish for ascending mortals during the traversal of the constellation spheres what the Havona natives contribute to the pilgrim spirits passing through the central creation.
37:9.9 (415.1) De Materiële Zonen van God. Wanneer een creatief samenwerkingsverband tussen de Schepper-Zoon en de universum-vertegenwoordigster van de Oneindige Geest, de Moeder-Geest van het Universum, zijn cyclus heeft voltooid, wanneer er verder geen nakomelingen van de gecombineerde naturen verschijnen, dan personaliseert de Schepper-Zoon zijn laatste concept van zijn in tweevoudige vorm, waardoor hij tenslotte zijn eigen oorspronkelijke tweevoudige oorsprong bevestigt. Zelf en uit zichzelf schept hij dan de prachtige, luisterrijke Zonen en Dochters van de materiële orde der universum-zonen. Dit is de oorsprong van de oorspronkelijke Adam en Eva van ieder plaatselijk stelsel in Nebadon. Zij zijn een zich voortplantende orde van zonen, en worden mannelijk en vrouwelijk geschapen. Hun nakomelingen functioneren als de betrekkelijk permanente burgers van de hoofdwerelden van de stelsels, ofschoon sommigen hunner worden aangesteld als Planetaire Adams. 37:9.9 (415.1) The Material Sons of God. When a creative liaison between the Creator Son and the universe representative of the Infinite Spirit, the Universe Mother Spirit, has completed its cycle, when no more offspring of the combined nature are forthcoming, then does the Creator Son personalize in dual form his last concept of being, thus finally confirming his own and original dual origin. In and of himself he then creates the beautiful and superb Sons and Daughters of the material order of universe sonship. This is the origin of the original Adam and Eve of each local system of Nebadon. They are a reproducing order of sonship, being created male and female. Their progeny function as the relatively permanent citizens of a system capital, though some are commissioned as Planetary Adams.
37:9.10 (415.2) Op een planetaire missie hebben de Materiële Zoon en Dochter de opdracht tot het stichten van het Adamische ras van die wereld, een ras dat bestemd is om uiteindelijk met de sterfelijke bewoners van die wereld te versmelten. Planetaire Adams zijn zowel neerdalende als opklimmende Zonen, doch gewoonlijk klassificeren wij hen als opklimmend. 37:9.10 (415.2) On a planetary mission the Material Son and Daughter are commissioned to found the Adamic race of that world, a race designed eventually to amalgamate with the mortal inhabitants of that sphere. Planetary Adams are both descending and ascending Sons, but we ordinarily class them as ascending.
37:9.11 (415.3) De Middenschepselen. In de vroege perioden van de meeste bewoonde werelden zijn daar bepaalde bovenmenselijke doch gematerialiseerde wezens aangesteld, maar dezen trekken zich gewoonlijk terug na de aankomst van de Planetaire Adams. De verrichtingen van deze wezens en de inspanningen van de Materiële Zonen om de evolutionaire volkeren vooruit te brengen, resulteren dikwijls in de verschijning van een beperkt aantal schepselen die moeilijk te klassificeren zijn. Deze unieke wezens liggen vaak halverwege tussen de Materiële Zonen en de evolutionaire schepselen in, vandaar hun naam, middenschepselen. In relatieve zin zijn deze middenwezens de permanente burgers van de evolutionaire werelden. Van de eerste dagen na de komst van een Planetaire Vorst tot de bestendiging van de planeet in licht en leven in de verre toekomst, vormen zij de enige groep intelligente wezens die voortdurend op die wereld blijft. Op Urantia zijn de dienende middenwezens in werkelijkheid de eigenlijke behoeders van de planeet; zij zijn praktisch gesproken de burgers van Urantia. Stervelingen zijn weliswaar de fysische, materiële bewoners van een evolutionaire wereld, doch ge leeft allen slechts zo kort: ge verblijft slechts zo’n korte tijd op uw geboorteplaneet. Ge wordt geboren, leeft en sterft en gaat verder naar andere werelden van evolutionaire voortgang. Zelfs de bovenmenselijke wezens die als hemelse dienaren op de planeten verblijven, worden slechts tijdelijk aangesteld; lang verbonden met een gegeven wereld zijn er slechts weinigen. De middenschepselen geven echter continuïteit aan het planetair bestuur ondanks steeds wisselende vormen van hemelse hulpverlening en ondanks sterfelijke bewoners die voortdurend plaats maken voor elkaar. Tijdens al deze onophoudelijke veranderingen en wisselingen blijven de middenschepselen op de planeet en gaan zij daar zonder onderbrekingen door met hun werk. 37:9.11 (415.3) The Midway Creatures. In the early days of most inhabited worlds, certain superhuman but materialized beings are of assignment, but they usually retire upon the arrival of the Planetary Adams. The transactions of such beings and the efforts of the Material Sons to improve the evolutionary races often result in the appearance of a limited number of creatures who are difficult to classify. These unique beings are often midway between the Material Sons and the evolutionary creatures; hence their designation, midway creatures. In a comparative sense these midwayers are the permanent citizens of the evolutionary worlds. From the early days of the arrival of a Planetary Prince to the far-distant time of the settling of the planet in light and life, they are the only group of intelligent beings to remain continuously on the sphere. On Urantia the midway ministers are in reality the actual custodians of the planet; they are, practically speaking, the citizens of Urantia. Mortals are indeed the physical and material inhabitants of an evolutionary world, but you are all so short-lived; you tarry on your nativity planet such a short time. You are born, live, die, and pass on to other worlds of evolutionary progression. Even the superhuman beings who serve on the planets as celestial ministers are of transient assignment; few of them are long attached to a given sphere. The midway creatures, however, provide continuity of planetary administration in the face of ever-changing celestial ministries and constantly shifting mortal inhabitants. Throughout all of this never-ceasing changing and shifting, the midway creatures remain on the planet uninterruptedly carrying on their work.
37:9.12 (415.4) Op eenzelfde wijze hebben alle afdelingen van de bestuurlijke organisatie van de plaatselijke universa en de superuniversa hun min of meer permanente bevolking, inwoners met de status van burgers. Zoals Urantia haar middenwezens heeft, heeft Jerusem, de hoofdwereld van uw stelsel, haar Materiële Zonen en Dochters, en Edentia, het hoofdkwartier van uw constellatie, de univitatia, terwijl de bevolking van Salvington van tweevoudige samenstelling is, namelijk de geschapen susatia en de geëvolueerde met de Geest gefuseerde stervelingen. De bestuurswerelden van de kleine en grote sectoren van de superuniversa kennen geen permanente burgers. De hoofdkwartierwerelden van Uversa worden echter voortdurend verzorgd door een verbazingwekkende groep wezens, bekend als abandonters, geschapen door de niet-geopenbaarde vertegenwoordigers van de Ouden der Dagen en de zeven Reflectieve Geesten die op de hoofdwereld van Orvonton resideren. Deze ingezetenen van Uversa behartigen momenteel de dagelijkse aangelegenheden van hun wereld, onder de rechtstreekse supervisie van het Uversa-korps der stervelingen die met de Zoon zijn gefuseerd. Zelfs Havona heeft zijn inheemse wezens, en op het centrale Eiland van Licht en Leven horen de verschillende groepen Paradijs-Burgers thuis. 37:9.12 (415.4) In like manner, all divisions of the administrative organization of the local universes and superuniverses have their more or less permanent populations, inhabitants of citizenship status. As Urantia has its midwayers, Jerusem, your system capital, has the Material Sons and Daughters; Edentia, your constellation headquarters, has the univitatia, while the citizens of Salvington are twofold, the created susatia and the evolved Spirit-fused mortals. The administrative worlds of the minor and major sectors of the superuniverses do not have permanent citizens. But the Uversa headquarters spheres are continuously fostered by an amazing group of beings known as the abandonters, the creation of the unrevealed agents of the Ancients of Days and the seven Reflective Spirits resident on the capital of Orvonton. These residential citizens on Uversa are at present administering the routine affairs of their world under the immediate supervision of the Uversa corps of the Son-fused mortals. Even Havona has its native beings, and the central Isle of Light and Life is the home of the various groups of Paradise Citizens.
10. Andere groepen in het Plaatselijk Universum ^top 10. Other Local Universe Groups ^top
37:10.1 (416.1) Behalve de serafijnse en sterfelijke orden, welke in latere verhandelingen besproken zullen worden, zijn er nog talrijke andere wezens betrokken bij de instandhouding en vervolmaking van zo’n gigantische organisatie als het universum Nebadon, dat zelfs nu reeds meer dan drie miljoen bewoonde werelden telt, en het vooruitzicht heeft op tien miljoen. De verschillende levensvormen in Nebadon zijn veel te talrijk om in deze verhandeling opgesomd te worden, doch er zijn twee ongewone orden die op uitgebreide schaal functioneren op de 647.591 architectonische werelden van het plaatselijk universum, en die wij hier wel kunnen vermelden. 37:10.1 (416.1) Besides the seraphic and mortal orders, who will be considered in later papers, there are numerous additional beings concerned in the maintenance and perfecting of such a gigantic organization as the universe of Nebadon, which even now has more than three million inhabited worlds, with ten million in prospect. The various Nebadon types of life are much too numerous to be catalogued in this paper, but there are two unusual orders that function extensively on the 647,591 architectural spheres of the local universe, that may be mentioned.
37:10.2 (416.2) De Spironga zijn de geestelijke nakomelingen van de Blinkende Morgenster en de Vader-Melchizedek. Zij zijn vrijgesteld van persoonlijkheidsterminering, doch het zijn geen evolutionaire of opklimmende wezens. Evenmin zijn zij functioneel betrokken bij het regime van de evolutionaire opklimming. Zij zijn de geest-helpers van het plaatselijk universum, die de gewone geestelijke taken in Nebadon uitvoeren. 37:10.2 (416.2) The Spironga are the spirit offspring of the Bright and Morning Star and the Father Melchizedek. They are exempt from personality termination but are not evolutionary or ascending beings. Neither are they functionally concerned with the evolutionary ascension regime. They are the spirit helpers of the local universe, executing the routine spirit tasks of Nebadon.
37:10.3 (416.3) De Spornagia. De architectonische hoofdkwartierwerelden van het plaatselijk universum zijn werkelijke werelden — fysische scheppingen. Hun fysisch onderhoud vraagt veel werk, en hierbij worden wij bijgestaan door een groep fysische schepselen die spornagia heten. Dezen wijden zich aan de verzorging en cultuur van de materiële aspecten van deze hoofdkwartierwerelden, van Jerusem tot en met Salvington. Spornagia zijn geen geesten en geen personen; zij zijn een dierlijke bestaansorde, doch indien ge hen zoudt kunnen zien zoudt ge het met mij eens zijn dat het volmaakte dieren lijken. 37:10.3 (416.3) The Spornagia. The architectural headquarters worlds of the local universe are real worlds—physical creations. There is much work connected with their physical upkeep, and herein we have the assistance of a group of physical creatures called spornagia. They are devoted to the care and culture of the material phases of these headquarters worlds, from Jerusem to Salvington. Spornagia are neither spirits nor persons; they are an animal order of existence, but if you could see them, you would agree that they seem to be perfect animals.
37:10.4 (416.4) De verschillende gasten-kolonies zijn op Salvington en elders gelegen. Wij profiteren speciaal van het dienstbetoon der hemelse kunstenaars op de constellaties en van de activiteiten van de reversie-leiders die voornamelijk op de hoofdwerelden van de plaatselijke stelsels werkzaam zijn. 37:10.4 (416.4) The various courtesy colonies are domiciled on Salvington and elsewhere. We especially profit from the ministry of the celestial artisans on the constellations and benefit from the activities of the reversion directors, who operate chiefly on the capitals of the local systems.
37:10.5 (416.5) Aan de dienst van het universum is altijd een korps van stervelingen in opklimming verbonden, waaronder ook de verheerlijkte middenschepselen. Nadat zij Salvington hebben bereikt, worden deze opklimmenden in een bijna eindeloze verscheidenheid van activiteiten ingezet bij het bestuur van de aangelegenheden van het universum. Vanaf elk bereikt niveau steken deze gevorderde stervelingen een behulpzame hand uit naar hun soortgenoten die achter hen aankomen bij de klimtocht omhoog. Dergelijke stervelingen, die tijdelijk verblijf houden op Salvington, worden op verzoek aan praktisch alle korpsen van hemelse persoonlijkheden toegevoegd als helpers, studenten, waarnemers en leraren. 37:10.5 (416.5) Always there is attached to the universe service a corps of ascending mortals, including the glorified midway creatures. These ascenders, after attaining Salvington, are used in an almost endless variety of activities in the conduct of universe affairs. From each level of achievement these advancing mortals reach back and down to extend a helping hand to their fellows who follow them in the upward climb. Such mortals of temporary sojourn on Salvington are assigned on requisition to practically all corps of celestial personalities as helpers, students, observers, and teachers.
37:10.6 (416.6) Er zijn nog meer typen intelligent leven die betrokken zijn bij het bestuur van een plaatselijk universum, maar de opzet van deze verhandeling voorziet niet in een verdere openbaring van deze scheppingsorden. In het voorgaande is het leven en het bestuur van dit universum in voldoende mate uitgebeeld om uw sterfelijk bewustzijn enig begrip te geven van de werkelijkheid en grootsheid van het overlevingsbestaan. Wanneer ge in uw verdere loopbaan meer ervaring zult hebben opgedaan, zullen deze interessante, bekoorlijke wezens steeds verder aan u worden geopenbaard. Deze verhandeling kan niet meer dan een korte schets geven van de natuur en het werk van de menigten persoonlijkheden die de universa in de ruimte bevolken en deze scheppingen besturen als enorme opleidingsscholen, scholen waarin de pelgrims uit de tijd voortgaan van leven tot leven en van wereld tot wereld, totdat zij liefdevol van binnen de grenzen van het universum van hun geboorte worden uitgezonden naar het hogere opleidingsregime van het superuniversum en vandaar naar de geestelijke opleidingswerelden van Havona en uiteindelijk naar het Paradijs en de hoge bestemming van de volkomenen — de eeuwige aanstelling bij missies die nog niet geopenbaard zijn aan de universa in tijd en ruimte. 37:10.6 (416.6) There are still other types of intelligent life concerned with the administration of a local universe, but the plan of this narrative does not provide for the further revelation of these orders of creation. Enough of the life and administration of this universe is being herewith portrayed to afford the mortal mind a grasp of the reality and grandeur of the survival existence. Further experience in your advancing careers will increasingly reveal these interesting and charming beings. This narrative cannot be more than a brief outline of the nature and work of the manifold personalities who throng the universes of space administering these creations as enormous training schools, schools wherein the pilgrims of time advance from life to life and from world to world until they are lovingly dispatched from the borders of the universe of their origin to the higher educational regime of the superuniverse and thence on to the spirit-training worlds of Havona and eventually to Paradise and the high destiny of the finaliters—the eternal assignment on missions not yet revealed to the universes of time and space.
37:10.7 (417.1) [Gedicteerd door een Schitterende Avondster van Nebadon, Nummer 1.146 van het Geschapen Korps.] 37:10.7 (417.1) [Dictated by a Brilliant Evening Star of Nebadon, Number 1,146 of the Created Corps.]