Verhandeling 35 Paper 35
De Zonen van God in het Plaatselijk Universum The Local Universe Sons of God
35:0.1 (384.1) DE Zonen van God die hier tot dusver zijn geïntroduceerd hebben een Paradijs-oorsprong. Zij zijn de nakomelingen van de goddelijke Regeerders van de universele domeinen. Van de eerste orde der Paradijs-zonen, de Schepper-Zonen, bevindt zich slechts één in Nebadon: Michael, de vader en soeverein van het universum. Van de tweede orde Paradijs-zonen, de Avonal- of Magistraat-Zonen, heeft Nebadon zijn volle contingent — 1.062. Deze ‘lagere Christussen’ zijn even doeltreffend en alvermogend in hun planetaire zelfschenkingen als de Schepper- en Meester-Zoon op Urantia is geweest. Aangezien de derde orde van de Triniteit afstamt, staan dezen niet in een plaatselijk universum geregistreerd, doch ik schat dat er in Nebadon tussen de vijftien en twintigduizend Leraar-Zonen van de Triniteit zijn, naast de 9.642 door schepselen getrinitiseerde assistenten die hier zijn geregistreerd. Deze Dagelingen uit het Paradijs zijn magistraten noch bestuurders, maar superleraren. 35:0.1 (384.1) THE Sons of God previously introduced have had a Paradise origin. They are the offspring of the divine Rulers of the universal domains. Of the first Paradise order of sonship, the Creator Sons, there is in Nebadon only one, Michael, the universe father and sovereign. Of the second order of Paradise sonship, the Avonal or Magisterial Sons, Nebadon has its full quota—1,062. And these “lesser Christs” are just as effective and all-powerful in their planetary bestowals as was the Creator and Master Son on Urantia. The third order, being of Trinity origin, do not register in a local universe, but I estimate there are in Nebadon between fifteen and twenty thousand Trinity Teacher Sons exclusive of 9,642 creature-trinitized assistants of record. These Paradise Daynals are neither magistrates nor administrators; they are superteachers.
35:0.2 (384.2) De typen Zonen die wij nu gaan behandelen, hebben hun oorsprong in het plaatselijk universum; zij zijn nakomelingen van een Schepper-Zoon uit het Paradijs, in gevarieerde associatie met de complementaire Moeder-Geest van het Universum. De navolgende orden van zonen in het plaatselijk universum worden in deze verhandelingen vermeld: 35:0.2 (384.2) The types of Sons about to be considered are of local universe origin; they are the offspring of a Paradise Creator Son in varied association with the complemental Universe Mother Spirit. The following orders of local universe sonship find mention in these narratives:
35:0.3 (384.3) 1. Melchizedek-Zonen; 35:0.3 (384.3) 1. Melchizedek Sons.
35:0.4 (384.4) 2. Vorondadek-Zonen; 35:0.4 (384.4) 2. Vorondadek Sons.
35:0.5 (384.5) 3. Lanonandek-Zonen; 35:0.5 (384.5) 3. Lanonandek Sons.
35:0.6 (384.6) 4. Levendrager-Zonen. 35:0.6 (384.6) 4. Life Carrier Sons.
35:0.7 (384.7) De Drieëenige Paradijs-Godheid functioneert ten behoeve van de schepping van drie orden van Zonen: de Michaels, de Avonals en de Dagelingen. De Tweevoudige Godheid in het plaatselijk universum, de Zoon en de Geest, functioneert eveneens bij de schepping van drie hoge orden van Zonen: de Melchizedeks, de Vorondadeks en de Lanonandeks; nadat zij deze drievoudige uitdrukking hebben bereikt, werken zij bovendien samen met het volgende niveau van God de Zevenvoudige bij de voortbrenging van de veelzijdige orde der Levendragers. Deze wezens worden wel ingedeeld bij de afdalende Zonen van God, maar vormen een unieke, oorspronkelijke levensvorm in het universum. Aan de bespreking van deze wezens is de gehele volgende verhandeling gewijd. 35:0.7 (384.7) Triune Paradise Deity functions for the creation of three orders of sonship: the Michaels, the Avonals, and the Daynals. Dual Deity in the local universe, the Son and the Spirit, also functions in the creation of three high orders of Sons: the Melchizedeks, the Vorondadeks, and the Lanonandeks; and having achieved this threefold expression, they collaborate with the next level of God the Sevenfold in the production of the versatile order of Life Carriers. These beings are classified with the descending Sons of God, but they are a unique and original form of universe life. Their consideration will occupy the whole of the next paper.
1. De Vader-Melchizedek ^top 1. The Father Melchizedek ^top
35:1.1 (384.8) Nadat zij de wezens tot aanzijn hebben geroepen die hun persoonlijk behulpzaam zullen zijn, zoals de Blinkende Morgenster en andere bestuurspersoonlijkheden, in overeenstemming met de goddelijke bedoeling en de scheppingsplannen van een gegeven universum, vindt er een nieuwe vorm van scheppende vereniging plaats tussen de Schepper-Zoon en de Scheppende Geest, de Dochter van de Oneindige Geest in dat plaatselijk universum. De persoonlijkheid die voortkomt uit dit scheppende deelgenootschap is de oorspronkelijke Melchizedek — de Vader- Melchizedek — het unieke wezen dat vervolgens samenwerkt met de Schepper-Zoon en de Scheppende Geest teneinde de gehele groep wezens van dezelfde naam ten aanzijn te roepen. 35:1.1 (384.8) After bringing into existence the beings of personal aid, such as the Bright and Morning Star and other administrative personalities, in accordance with the divine purpose and creative plans of a given universe, there occurs a new form of creative union between the Creator Son and the Creative Spirit, the local universe Daughter of the Infinite Spirit. The personality offspring resulting from this creative partnership is the original Melchizedek—the Father Melchizedek—that unique being who subsequently collaborates with the Creator Son and the Creative Spirit to bring into existence the entire group of that name.
35:1.2 (385.1) In het universum Nebadon treedt de Vader-Melchizedek op als de eerste bestuurlijke medewerker van de Blinkende Morgenster. Gabriël houdt zich meer bezig met de beleidslijnen in het universum, Melchizedek met praktische procedures. Gabriël zit de reguliere rechtbanken en raadsvergaderingen van Nebadon voor, Melchizedek de speciale en buitengewone commissies en commissies voor noodtoestanden en adviesorganen. Gabriël en de Vader-Melchizedek zijn nooit tegelijk afwezig van Salvington, want bij Gabriëls afwezigheid functioneert de Vader-Melchizedek als hoofd van het bestuur van Nebadon. 35:1.2 (385.1) In the universe of Nebadon the Father Melchizedek acts as the first executive associate of the Bright and Morning Star. Gabriel is occupied more with universe policies, Melchizedek with practical procedures. Gabriel presides over the regularly constituted tribunals and councils of Nebadon, Melchizedek over the special, extraordinary, and emergency commissions and advisory bodies. Gabriel and the Father Melchizedek are never away from Salvington at the same time, for in Gabriel’s absence the Father Melchizedek functions as the chief executive of Nebadon.
35:1.3 (385.2) De Melchizedeks in ons universum zijn allen binnen duizend jaar standaardtijd geschapen door de Schepper-Zoon en de Scheppende Geest, in samenwerking met de Vader-Melchizedek. Daar zij een orde van zonen vormen waarin één van hun eigen soortgenoten als medeschepper heeft gefunctioneerd, stammen de Melchizedeks in constitutie ten dele van zichzelf af en komen daarom in aanmerking voor de verwezenlijking van een verheven vorm van zelfbestuur. Periodiek kiezen zij hun eigen bestuurlijke hoofd voor een termijn van zeven jaar standaardtijd en zij functioneren ook overigens als een zichzelf besturende orde, ofschoon de oorspronkelijke Melchizedek wel bepaalde inherente prerogatieven als mede-ouder kan laten gelden. Van tijd tot tijd wijst deze Vader-Melchizedek bepaalde individuele leden van zijn orde aan om als speciale Levendragers te fungeren voor de midsoniete werelden, een type bewoonde planeten dat tot dusver nog niet op Urantia is geopenbaard. 35:1.3 (385.2) The Melchizedeks of our universe were all created within one millennial period of standard time by the Creator Son and the Creative Spirit in liaison with the Father Melchizedek. Being an order of sonship wherein one of their own number functioned as co-ordinate creator, Melchizedeks are in constitution partly of self-origin and therefore candidates for the realization of a supernal type of self-government. They periodically elect their own administrative chief for a term of seven years of standard time and otherwise function as a self-regulating order, though the original Melchizedek does exercise certain inherent coparental prerogatives. From time to time this Father Melchizedek designates certain individuals of his order to function as special Life Carriers to the midsonite worlds, a type of inhabited planet not heretofore revealed on Urantia.
35:1.4 (385.3) De Melchizedeks functioneren niet op grote schaal buiten het plaatselijk universum, behalve wanneer zij als getuigen worden opgeroepen in rechtszaken die aanhangig zijn bij de rechtbanken van het superuniversum, en wanneer zij, zoals soms voorkomt, worden aangesteld als speciale ambassadeurs, om in eenzelfde superuniversum het ene universum bij het andere te vertegenwoordigen. Het staat de oorspronkelijke of eerstgeboren Melchizedek van ieder universum steeds vrij om naar de naburige universa of naar het Paradijs te reizen op missies die te maken hebben met de belangen of plichten van zijn orde. 35:1.4 (385.3) The Melchizedeks do not function extensively outside the local universe except when they are called as witnesses in matters pending before the tribunals of the superuniverse, and when designated special ambassadors, as they sometimes are, representing one universe to another in the same superuniverse. The original or first-born Melchizedek of each universe is always at liberty to journey to the neighboring universes or to Paradise on missions having to do with the interests and duties of his order.
2. De Melchizedek-Zonen ^top 2. The Melchizedek Sons ^top
35:2.1 (385.4) De Melchizedeks zijn de eerste orde der goddelijke Zonen die de lagere geschapen levensvormen dicht genoeg naderen om rechtstreeks te kunnen functioneren in het dienstbetoon van de verheffing van stervelingen, en om de evolutionaire rassen te kunen dienen zonder genoodzaakt te zijn te incarneren. Deze Zonen staan natuurlijkerwijze halverwege de grote afdalende reeks persoonlijkheden, want van oorsprong staan zij ongeveer in het midden tussen de hoogste Godheid en de laagste geschapen levensvormen die met wil begiftigd zijn. Aldus worden zij natuurlijke tussenpersonen tussen de hogere, goddelijke niveaus van levend bestaan en de lagere, zelfs materiële vormen van leven op de evolutionaire werelden. De serafijnse orden, de engelen, vinden het heerlijk om met de Melchizedeks samen te werken; in feite vinden alle vormen van intelligent leven in deze Zonen begripvolle vrienden, meevoelende leraren en wijze adviseurs. 35:2.1 (385.4) The Melchizedeks are the first order of divine Sons to approach sufficiently near the lower creature life to be able to function directly in the ministry of mortal uplift, to serve the evolutionary races without the necessity of incarnation. These Sons are naturally at the mid-point of the great personality descent, by origin being just about midway between the highest Divinity and the lowest creature life of will endowment. They thus become the natural intermediaries between the higher and divine levels of living existence and the lower, even the material, forms of life on the evolutionary worlds. The seraphic orders, the angels, delight to work with the Melchizedeks; in fact, all forms of intelligent life find in these Sons understanding friends, sympathetic teachers, and wise counselors.
35:2.2 (385.5) De Melchizedeks zijn een orde die zichzelf bestuurt. Bij deze uitzonderlijke groep zien wij de eerste poging tot zelfbeschikking van de zijde van wezens van het plaatselijk universum en ook de hoogste vorm van echt zelfbestuur. Deze Zonen organiseren hun eigen bestuursapparaat voor hun groep en voor hun thuisplaneet, evenals voor de zes hiermee verbonden werelden en de werelden die deze ondersteunen. En wij dienen te vermelden dat zij nimmer misbruik hebben gemaakt van hun prerogatieven; nog nooit hebben deze Melchizedek-Zonen ook maar ergens in het superuniversum Orvonton het in hen gestelde vertrouwen beschaamd. Op hen is de hoop gevestigd van iedere groepering in het universum die naar zelfbestuur streeft; zij vormen het patroon van zelfbestuur voor alle werelden van Nebadon en onderrichten dit ook. Intelligente wezens van alle orden, zowel hun meerderen als hun ondergeschikten, zijn onverdeeld in hun lof voor het bestuur van de Melchizedeks. 35:2.2 (385.5) The Melchizedeks are a self-governing order. With this unique group we encounter the first attempt at self-determination on the part of local universe beings and observe the highest type of true self-government. These Sons organize their own machinery for their group and home-planet administration, as well as that for the six associated spheres and their tributary worlds. And it should be recorded that they have never abused their prerogatives; not once throughout all the superuniverse of Orvonton have these Melchizedek Sons ever betrayed their trust. They are the hope of every universe group which aspires to self-government; they are the pattern and the teachers of self-government to all the spheres of Nebadon. All orders of intelligent beings, superiors from above and subordinates from below, are wholehearted in their praise of the government of the Melchizedeks.
35:2.3 (386.1) De Melchizedek-orde van zonen bekleedt de positie en draagt de verantwoordelijkheid van de oudste zoon in een grote familie. Het werk van deze orde is grotendeels vast en enigszins routinematig van karakter, maar veel ervan doen zij vrijwillig en hebben zij zich geheel zelf opgelegd. De meeste speciale bijeenkomsten die van tijd tot tijd op Salvington worden gehouden, worden bijeengeroepen op initiatief van de Melchizedeks. Op eigen initiatief doorkruisen deze Zonen het universum waaruit zij afkomstig zijn. Zij kennen een autonome organisatie die optreedt als inlichtingendienst in het universum en periodiek rapporteert aan de Schepper-Zoon, los van alle andere informatie die het hoofdkwartier van het universum bereikt via de normale instanties die zich met het routine-bestuur van het betrokken gebied bezighouden. Zij zijn van nature onbevooroordeelde waarnemers; zij genieten het volle vertrouwen van de intelligente wezens van alle klassen. 35:2.3 (386.1) The Melchizedek order of sonship occupies the position, and assumes the responsibility, of the eldest son in a large family. Most of their work is regular and somewhat routine, but much of it is voluntary and altogether self-imposed. A majority of the special assemblies which, from time to time, convene on Salvington are called on motion of the Melchizedeks. On their own initiative these Sons patrol their native universe. They maintain an autonomous organization devoted to universe intelligence, making periodical reports to the Creator Son independent of all information coming up to universe headquarters through the regular agencies concerned with the routine administration of the realm. They are by nature unprejudiced observers; they have the full confidence of all classes of intelligent beings.
35:2.4 (386.2) De Melchizedeks fungeren als reizende, adviserende revisie-gerechtshoven in hun gebieden; deze universum-Zonen gaan in kleine groepen naar de werelden om daar als commissies van advies te dienen, getuigenverklaringen aan te horen, suggesties te ontvangen en als raadslieden op te treden, en op deze wijze helpen zij de belangrijkste moeilijkheden bij te leggen en de ernstige meningsverschillen te beslechten, die inzake de aangelegenheden van de evolutionaire gebieden van tijd tot tijd ontstaan. 35:2.4 (386.2) The Melchizedeks function as mobile and advisory review courts of the realms; these universe Sons go in small groups to the worlds to serve as advisory commissions, to take depositions, to receive suggestions, and to act as counselors, thus helping to compose the major difficulties and settle the serious differences which arise from time to time in the affairs of the evolutionary domains.
35:2.5 (386.3) Deze oudste Zonen in een universum zijn de voornaamste adjudanten van de Blinkende Morgenster bij de uitvoering van de mandaten van de Schepper-Zoon. Wanneer een Melchizedek namens Gabriël naar een verafgelegen wereld gaat, kan hij voor die speciale zending worden afgevaardigd als plaatsvervanger van degene door wie hij wordt gezonden, en in dit geval zal hij op de planeet van zijn opdracht verschijnen met het volle gezag van de Blinkende Morgenster. Dit geldt speciaal voor die werelden waar nog geen hogere Zoon is verschenen in de gelijkenis van de schepselen van het betrokken gebied. 35:2.5 (386.3) These eldest Sons of a universe are the chief aids of the Bright and Morning Star in carrying out the mandates of the Creator Son. When a Melchizedek goes to a remote world in the name of Gabriel, he may, for the purposes of that particular mission, be deputized in the name of the sender and in that event will appear on the planet of assignment with the full authority of the Bright and Morning Star. Especially is this true on those spheres where a higher Son has not yet appeared in the likeness of the creatures of the realm.
35:2.6 (386.4) Wanneer een Schepper-Zoon een zelfschenkingsloopbaan op een evolutionaire wereld aanvangt, gaat hij alleen; wanneer echter een van zijn Paradijs-broeders, een Avonal-Zoon, een zelfschenking onderneemt, wordt hij vergezeld door de twaalf Melchizedek-begeleiders die zo doeltreffend bijdragen aan het welslagen van de zelfschenkingsmissie. Zij ondersteunen ook de Paradijs-Avonals bij hun magistraatsmissies naar de bewoonde werelden, en bij deze opdrachten zijn de Melchizedeks zichtbaar voor de ogen van stervelingen indien de Avonal-Zoon ook aldus manifest is. 35:2.6 (386.4) When a Creator Son enters upon the bestowal career on an evolutionary world, he goes alone; but when one of his Paradise brothers, an Avonal Son, enters upon a bestowal, he is accompanied by the Melchizedek supporters, twelve in number, who so efficiently contribute to the success of the bestowal mission. They also support the Paradise Avonals on magisterial missions to the inhabited worlds, and in these assignments the Melchizedeks are visible to mortal eyes if the Avonal Son is also thus manifest.
35:2.7 (386.5) Er bestaat geen fase van geestelijke nood op een planeet waarbij zij niet van dienst zijn. Zij zijn de leraren die zeer dikwijls gehele werelden van gevorderd leven winnen voor de uiteindelijke, volledige erkenning van de Schepper-Zoon en diens Vader op het Paradijs. 35:2.7 (386.5) There is no phase of planetary spiritual need to which they do not minister. They are the teachers who so often win whole worlds of advanced life to the final and full recognition of the Creator Son and his Paradise Father.
35:2.8 (386.6) De Melchizedeks zijn in het bezit van welhaast volmaakte wijsheid, maar zij zijn niet onfeilbaar in hun oordeel. Soms, wanneer zij alleen en op zichzelf aangewezen waren op planetaire missies, hebben zij gedwaald in minder belangrijke aangelegenheden, dat wil zeggen, hebben zij verkozen bepaalde dingen te doen die door hun supervisoren later niet werden goedgekeurd. Door zulk een beoordelingsfout wordt een Melchizedek tijdelijk gediskwalificeerd, totdat hij naar Salvington gaat en in audiëntie bij de Schepper-Zoon het onderricht ontvangt dat hem afdoend zuivert van de disharmonie waardoor het meningsverschil met zijn medebroeders was ontstaan, en na de correctionele rustperiode wordt hij dan op de derde dag in de dienst hersteld. Doch zulke minder belangrijke vormen van niet goed functioneren van een Melchizedek zijn in Nebadon zelden voorgekomen. 35:2.8 (386.6) The Melchizedeks are well-nigh perfect in wisdom, but they are not infallible in judgment. When detached and alone on planetary missions, they have sometimes erred in minor matters, that is, they have elected to do certain things which their supervisors did not subsequently approve. Such an error of judgment temporarily disqualifies a Melchizedek until he goes to Salvington and, in audience with the Creator Son, receives that instruction which effectually purges him of the disharmony which caused disagreement with his fellows; and then, following the correctional rest, reinstatement to service ensues on the third day. But these minor misadaptations in Melchizedek function have rarely occurred in Nebadon.
35:2.9 (387.1) Deze Zonen zijn geen aangroeiende orde: hun aantal is stationair, ofschoon het in ieder plaatselijk universum anders is. Het aantal Melchizedeks dat staat geregistreerd op hun hoofdkwartierplaneet in Nebadon is meer dan tien miljoen. 35:2.9 (387.1) These Sons are not an increasing order; their number is stationary, although varying in each local universe. The number of Melchizedeks of record on their headquarters planet in Nebadon is upward of ten million.
3. De Melchizedek-werelden ^top 3. The Melchizedek Worlds ^top
35:3.1 (387.2) De Melchizedeks bewonen een eigen wereld dicht bij Salvington, het hoofdkwartier van het universum. Deze wereld, Melchizedek genaamd, is de loodswereld van het Salvington-circuit van zeventig primaire werelden, die alle omringd zijn door zes ondergeschikte werelden gewijd aan speciale activiteiten. Deze wonderbaarlijke werelden — zeventig primaire en 420 ondergeschikte werelden — worden dikwijls de Melchizedek-Universiteit genoemd. Stervelingen in opklimming uit alle constellaties van Nebadon doorlopen opleidingen op alle 490 werelden teneinde de status van ingezetene van Salvington te verwerven. De opleiding van opklimmenden vormt echter slechts één fase van de veelsoortige activiteiten die op de Salvington-cluster van architectonische werelden plaatsvinden. 35:3.1 (387.2) The Melchizedeks occupy a world of their own near Salvington, the universe headquarters. This sphere, by name Melchizedek, is the pilot world of the Salvington circuit of seventy primary spheres, each of which is encircled by six tributary spheres devoted to specialized activities. These marvelous spheres—seventy primaries and 420 tributaries—are often spoken of as the Melchizedek University. Ascending mortals from all the constellations of Nebadon pass through training on all 490 worlds in the acquirement of residential status on Salvington. But the education of ascenders is only one phase of the manifold activities taking place on the Salvington cluster of architectural spheres.
35:3.2 (387.3) De 490 werelden van het Salvington-circuit zijn onderverdeeld in tien groepen, ieder bestaand uit zeven primaire en tweeënveertig ondergeschikte werelden. Elk van deze groepen staat onder de algemene supervisie van één der hoofdorden van universum-leven. De eerste groep, die wordt gevormd door de loodswereld en de volgende zes primaire werelden in de omringende planetaire processie, staat onder toezicht van de Melchizedeks. Deze Melchizedek-werelden zijn: 35:3.2 (387.3) The 490 spheres of the Salvington circuit are divided into ten groups, each containing seven primary and forty-two tributary spheres. Each of these groups is under the general supervision of some one of the major orders of universe life. The first group, embracing the pilot world and the next six primary spheres in the encircling planetary procession, is under the supervision of the Melchizedeks. These Melchizedek worlds are:
35:3.3 (387.4) 1. de loodswereld — de thuiswereld van de Melchizedek-Zonen; 35:3.3 (387.4) 1. The pilot world—the home world of the Melchizedek Sons.
35:3.4 (387.5) 2. de wereld van de scholen voor het fysische leven en de laboratoria voor levende energieën; 35:3.4 (387.5) 2. The world of the physical-life schools and the laboratories of living energies.
35:3.5 (387.6) 3. de wereld van het morontia-leven; 35:3.5 (387.6) 3. The world of morontia life.
35:3.6 (387.7) 4. de wereld van het eerste geest-leven; 35:3.6 (387.7) 4. The sphere of initial spirit life.
35:3.7 (387.8) 5. de wereld van de middenfase van het geest-leven; 35:3.7 (387.8) 5. The world of mid-spirit life.
35:3.8 (387.9) 6. de wereld van het gevorderde geest-leven; 35:3.8 (387.9) 6. The sphere of advancing spirit life.
35:3.9 (387.10) 7. het domein van coördinatieve, allerhoogste zelfverwerkelijking. 35:3.9 (387.10) 7. The domain of co-ordinate and supreme self-realization.
35:3.10 (387.11) De zes ondergeschikte werelden van elk van deze Melchizedek-hemellichamen wijden zich aan activiteiten die in nauw verband staan met het werk van de primaire wereld waarmee zij zijn verbonden. 35:3.10 (387.11) The six tributary worlds of each of these Melchizedek spheres are devoted to activities germane to the work of the associated primary sphere.
35:3.11 (387.12) De loodswereld, de wereld Melchizedek, is het gemeenschappelijke trefpunt voor alle wezens die zich bezig houden met het opleiden en vergeestelijken van de opklimmende stervelingen uit tijd en ruimte. Voor een opklimmende sterveling is deze wereld waarschijnlijk de interessantste plaats in heel Nebadon. Alle evolutionaire stervelingen die hun opleiding in de constellatie hebben voltooid, zullen eens landen op Melchizedek, waar zij worden ingewijd in het regime van de takken van wetenschap en de geest-vooruitgang van het onderrichtstelsel van Salvington. Uw reacties op deze eerste dag van het leven op deze unieke wereld zult ge nooit vergeten, zelfs niet na het bereiken van uw Paradijs-bestemming. 35:3.11 (387.12) The pilot world, the sphere Melchizedek, is the common meeting ground for all beings who are engaged in educating and spiritualizing the ascending mortals of time and space. To an ascender this world is probably the most interesting place in all Nebadon. All evolutionary mortals who graduate from their constellation training are destined to land on Melchizedek, where they are initiated into the regime of the disciplines and spirit progression of the Salvington educational system. And never will you forget your reactions to the first day of life on this unique world, not even after you have reached your Paradise destination.
35:3.12 (387.13) Stervelingen in opklimming resideren op de Melchizedek-wereld tijdens hun opleiding op de zes omringende planeten van gespecialiseerd onderricht. Dezelfde methode wordt gevolgd tijdens hun verblijf op alle zeventig culturele werelden, de primaire werelden van het Salvington-circuit. 35:3.12 (387.13) Ascending mortals maintain residence on the Melchizedek world while pursuing their training on the six encircling planets of specialized education. And this same method is adhered to throughout their sojourn on the seventy cultural worlds, the primary spheres of the Salvington circuit.
35:3.13 (387.14) De tijd van de talrijke wezens die op de zes hulp-werelden van de Melchizedek-wereld verblijven, wordt in beslag genomen door vele uiteenlopende activiteiten, maar voorzover het de stervelingen in opklimming betreft, zijn deze satellieten gewijd aan de volgende speciale aspecten van studie: 35:3.13 (387.14) Many diverse activities occupy the time of the numerous beings who reside on the six tributary worlds of the Melchizedek sphere, but as concerns the ascending mortals, these satellites are devoted to the following special phases of study:
35:3.14 (388.1) 1. Wereld nummer één houdt zich bezig met een terugblik op het aanvankelijke planetaire leven van de stervelingen in opklimming. Dit werk vindt plaats in klassen, samengesteld uit degenen die afkomstig zijn van een bepaalde wereld waar stervelingen hun oorsprong hebben. De stervelingen die van Urantia afkomstig zijn, zoeken zulk een experiëntieel overzicht tezamen. 35:3.14 (388.1) 1. Sphere number one is occupied with the review of the initial planetary life of the ascending mortals. This work is carried on in classes composed of those who hail from a given world of mortal origin. Those from Urantia pursue such an experiential review together.
35:3.15 (388.2) 2. Het speciale werk op wereld nummer twee bestaat uit een gelijksoortige terugblik op de ervaringen die zijn opgedaan op de woningwerelden waardoor de eerste satelliet van het hoofdkwartier van het plaatselijk stelsel wordt omringd. 35:3.15 (388.2) 2. The special work of sphere number two consists in a similar review of the experiences passed through on the mansion worlds encircling the premier satellite of the local system headquarters.
35:3.16 (388.3) 3. De verschillende overzichten die op deze wereld worden bestudeerd, hebben betrekking op het verblijf op de hoofdwereld van het plaatselijk stelsel en omvatten ook de activiteiten op de rest van de architectonische werelden van de cluster rond het hoofdkwartier van het stelsel. 35:3.16 (388.3) 3. The reviews of this sphere pertain to the sojourn on the capital of the local system and embrace the activities of the remainder of the architectural worlds of the system headquarters cluster.
35:3.17 (388.4) 4. De vierde wereld houdt zich bezig met een terugblik op de ervaringen op de zeventig ondergewchikte werelden van de constellatie en de werelden die met deze zijn verbonden. 35:3.17 (388.4) 4. The fourth sphere is occupied with a review of the experiences of the seventy tributary worlds of the constellation and of their associated spheres.
35:3.18 (388.5) 5. Op de vijfde wereld wordt een overzicht gegeven van het verblijf van de opklimmende mens op de hoofdkwartierwereld van de constellatie. 35:3.18 (388.5) 5. On the fifth sphere there is conducted the review of the ascendant sojourn on the constellation headquarters world.
35:3.19 (388.6) 6. De tijd op wereld nummer zes wordt gewijd aan de poging om deze vijf tijdperken in onderlinge samenhang te brengen en aldus een coördinatie van de ervaring tot stand te brengen, ter voorbereiding op de intrede in de primaire Melchizedek-scholen voor universum-training. 35:3.19 (388.6) 6. The time on sphere number six is devoted to an attempt to correlate these five epochs and thus achieve co-ordination of experience preparatory to entering the Melchizedek primary schools of universe training.
35:3.20 (388.7) De scholen voor universum-bestuur en geestelijke wijsheid bevinden zich op de thuiswereld van de Melchizedeks, waar ook de scholen worden aangetroffen die zich aan één bepaalde tak van onderzoek wijden, zoals energie, materie, organisatie, communicatie, registratie, ethiek en vergelijkend schepsel-bestaan. 35:3.20 (388.7) The schools of universe administration and spiritual wisdom are located on the Melchizedek home world, where also are to be found those schools devoted to a single line of research, such as energy, matter, organization, communication, records, ethics, and comparative creature existence.
35:3.21 (388.8) In de Melchizedek-Academie voor Geestelijke Gaven werken alle orden van de Zonen van God — zelfs de orden uit het Paradijs — samen met de Melchizedeks en de serafijnse leraren om de scharen op te leiden die uitgaan als bestemmingsevangelisten, en geestelijke vrijheid en goddelijk zoonschap verkondigen, zelfs op de verre werelden in het universum. Deze bijzondere school van de Melchizedek Universiteit is een instelling die uitsluitend voor dit universum functioneert: bezoekende studenten uit andere gebieden worden hier niet toegelaten. 35:3.21 (388.8) In the Melchizedek College of Spiritual Endowment all orders—even the Paradise orders—of the Sons of God co-operate with the Melchizedek and the seraphic teachers in training the hosts who go forth as evangels of destiny, proclaiming spiritual liberty and divine sonship even to the remote worlds of the universe. This particular school of the Melchizedek University is an exclusive universe institution; student visitors are not received from other realms.
35:3.22 (388.9) De hoogste opleiding voor het bestuur van het universum wordt door de Melchizedeks op hun thuiswereld gegeven. Deze Academie voor Hogere Ethiek wordt geleid door de oorspronkelijke Vader-Melchizedek. Naar deze scholen zenden de verschillende universa wel studenten ter uitwisseling. Hoewel het jonge universum Nebadon een lage positie inneemt op de ranglijst der universa, waar het geestelijke prestatie en hoge ethische ontwikkeling betreft, hebben onze bestuurlijke moeilijkheden niettemin het gehele universum zozeer tot een enorme kliniek gemaakt voor andere scheppingen in de buurt, dat de Melchizedek-academies overstroomd worden door bezoekende studenten en waarnemers uit andere gebieden. Naast de immense groep plaatselijke ingeschrevenen, zijn er altijd meer dan honderdduizend studenten uit andere plaatselijke universa die de Melechizedek-scholen bezoeken, want de orde der Melchizedeks in Nebadon is beroemd in heel Splandon. 35:3.22 (388.9) The highest course of training in universe administration is given by the Melchizedeks on their home world. This College of High Ethics is presided over by the original Father Melchizedek. It is to these schools that the various universes send exchange students. While the young universe of Nebadon stands low in the scale of universes as regards spiritual achievement and high ethical development, nevertheless, our administrative troubles have so turned the whole universe into a vast clinic for other near-by creations that the Melchizedek colleges are thronged with student visitors and observers from other realms. Besides the immense group of local registrants there are always upward of one hundred thousand foreign students in attendance upon the Melchizedek schools, for the order of Melchizedeks in Nebadon is renowned throughout all Splandon.
4. Het speciale werk van de Melchizedeks ^top 4. Special Work of the Melchizedeks ^top
35:4.1 (388.10) Een zeer gespecialiseerde afdeling der Melchizedek-activiteiten heeft te maken met de supervisie op de progressieve morontia-loopbaan van de stervelingen in opklimming. Een groot deel van deze opleiding staat onder leiding van de geduldige, wijze serafijnse helpers, bijgestaan door stervelingen die zijn opgeklommen naar betrekkelijk hogere niveaus van universumbekwaamheid, maar al dit educatieve werk staat onder de algemene supervisie van de Melchizedeks, in samenwerking met de Leraar-Zonen van de Triniteit. 35:4.1 (388.10) A highly specialized branch of Melchizedek activities has to do with the supervision of the progressive morontia career of the ascending mortals. Much of this training is conducted by the patient and wise seraphic ministers, assisted by mortals who have ascended to relatively higher levels of universe attainment, but all of this educational work is under the general supervision of the Melchizedeks in association with the Trinity Teacher Sons.
35:4.2 (389.1) Hoewel de orden der Melchizedeks zich voornamelijk wijden aan het enorme onderrichtstelsel en het experiëntiële trainingsregime van het plaatselijk universum, zijn zij ook werkzaam op unieke posten en in ongewone omstandigheden. In een evoluerend universum dat uiteindelijk ongeveer tien miljoen bewoonde werelden zal omvatten, moeten er wel vele dingen gebeuren die buiten de gewone orde vallen, en bij zulke onvoorziene gebeurtenissen nu treden de Melchizedeks op. Op Edentia, het hoofdkwartier van uw constellatie, staan zij bekend als Noodzonen. Zij staan altijd gereed om in alle dringende situaties — fysische, mentale of geestelijke — hun diensten te verlenen, of het nu een planeet, een stelsel, een constellatie of het universum betreft. Altijd wanneer en waar er ook speciale hulp nodig is, zult ge een of meer Melchizedek-Zonen aantreffen. 35:4.2 (389.1) While the Melchizedek orders are chiefly devoted to the vast educational system and experiential training regime of the local universe, they also function in unique assignments and in unusual circumstances. In an evolving universe eventually embracing approximately ten million inhabited worlds, many things out of the ordinary are destined to happen, and it is in such emergencies that the Melchizedeks act. On Edentia, your constellation headquarters, they are known as emergency Sons. They are always ready to serve in all exigencies—physical, intellectual, or spiritual—whether on a planet, in a system, in a constellation, or in the universe. Whenever and wherever special help is needed, there you will find one or more of the Melchizedek Sons.
35:4.3 (389.2) Wanneer een bepaald onderdeel van de plannen van de Schepper-Zoon dreigt te mislukken, gaat er onmiddellijk een Melchizedek op uit om assistentie te verlenen. Doch het gebeurt niet dikwijls dat zij worden opgeroepen om op te treden in het geval van zondige rebellie, zoals in Satania heeft plaatsgegrepen. 35:4.3 (389.2) When failure of some feature of the Creator Son’s plan is threatened, forthwith will go a Melchizedek to render assistance. But not often are they summoned to function in the presence of sinful rebellion, such as occurred in Satania.
35:4.4 (389.3) De Melchizedeks zijn de eersten die optreden in alle noodgevallen van alle aard op alle werelden waar wilsschepselen wonen. Soms treden zij op als tijdelijke voogden van planeten die het spoor bijster zijn geraakt, als curatoren in de plaats van een planetaire regering die haar plicht verzaakt. In een planetaire crisis doen deze Melchizedek-Zonen dienst in vele unieke hoedanigheden. Het is voor zulk een Zoon zeer wel mogelijk om zich zichtbaar te maken voor sterfelijke ogen en soms is een lid van deze orde zelfs geïncarneerd geweest in de gelijkenis van een sterfelijk wezen. In Nebadon heeft een Melchizedek zevenmaal op een evolutionaire wereld gediend in de fysieke gelijkenis van een sterveling, en bij talrijke gelegenheden zijn deze Zonen verschenen in de gelijkenis van andere orden der universum-schepselen. Zij zijn inderdaad veelzijdige, vrijwillig in noodgevallen optredende dienaren van verstandelijke wezens van alle universum-orden en van alle werelden en stelsels van werelden. 35:4.4 (389.3) The Melchizedeks are the first to act in all emergencies of whatever nature on all worlds where will creatures dwell. They sometimes act as temporary custodians on wayward planets, serving as receivers of a defaulting planetary government. In a planetary crisis these Melchizedek Sons serve in many unique capacities. It is easily possible for such a Son to make himself visible to mortal beings, and sometimes one of this order has even incarnated in the likeness of mortal flesh. Seven times in Nebadon has a Melchizedek served on an evolutionary world in the similitude of mortal flesh, and on numerous occasions these Sons have appeared in the likeness of other orders of universe creatures. They are indeed the versatile and volunteer emergency ministers to all orders of universe intelligences and to all the worlds and systems of worlds.
35:4.5 (389.4) De Melchizedek die ten tijde van Abraham op Urantia leefde, stond plaatselijk bekend als de Vorst van Salem, omdat hij de leider was van een kleine kolonie waarheidzoekers die verblijfhield in een plaats die Salem heette. Hij bood vrijwillig aan om te incarneren in de gelijkenis van het sterfelijk vlees en deed dit met goedkeuring van de Melchizedek-curatoren van de planeet, die vreesden dat het licht des levens gedurende die periode van toenemende geestelijke duisternis zou uitdoven. En hij bevorderde en koesterde inderdaad de waarheid van zijn tijd en gaf deze veilig door aan Abraham en diens medewerkers. 35:4.5 (389.4) The Melchizedek who lived on Urantia during the time of Abraham was locally known as Prince of Salem because he presided over a small colony of truth seekers residing at a place called Salem. He volunteered to incarnate in the likeness of mortal flesh and did so with the approval of the Melchizedek receivers of the planet, who feared that the light of life would become extinguished during that period of increasing spiritual darkness. And he did foster the truth of his day and safely pass it on to Abraham and his associates.
5. De Vorondadek-Zonen ^top 5. The Vorondadek Sons ^top
35:5.1 (389.5) Na de schepping van hun persoonlijke adjudanten en de eerste groep der veelzijdige Melchizedeks, ontwierpen de Schepper-Zoon en de Scheppende Geest van het plaatselijk universum de tweede grote, gevarieerde orde van universum-zonen, de Vorondadeks, en brachten deze tot aanzijn. Dezen staan meer algemeen bekend als de Constellatie-Vaders, omdat er zonder uitzondering een Zoon van deze orde wordt aangetroffen aan het hoofd van de regering van iedere constellatie in ieder plaatselijk universum. 35:5.1 (389.5) After the creation of the personal aids and the first group of the versatile Melchizedeks, the Creator Son and the local universe Creative Spirit planned for, and brought into existence, the second great and diverse order of universe sonship, the Vorondadeks. They are more generally known as Constellation Fathers because a Son of this order is uniformly found at the head of each constellation government in every local universe.
35:5.2 (389.6) Het aantal Vorondadeks verschilt in ieder plaatselijk universum: in Nebadon staan er precies een miljoen geregistreerd. Evenmin als hun ordegenoten, de Melchizedeks, hebben deze Zonen het vermogen om zich voort te planten. Er is ons geen methode bekend waardoor zij hun aantal zouden kunnen vergroten. 35:5.2 (389.6) The number of Vorondadeks varies in each local universe, just one million being the recorded number in Nebadon. These Sons, like their co-ordinates, the Melchizedeks, possess no power of reproduction. There exists no known method whereby they can increase their numbers.
35:5.3 (389.7) In vele opzichten vormen deze Zonen een zichzelf besturend lichaam; als individuen en als groepen, zelfs als geheel genomen, zijn zij grotendeels onafhankelijk, ongeveer zoals de Melchizedeks, maar de activiteiten van de Vorondadeks beslaan niet zo’n uitgebreid en gevarieerd terrein. Zij evenaren hun Melchizedek-broeders niet in briljante veelzijdigheid, maar als regeerders en vooruitziende bestuurders zijn zij nog betrouwbaarder en efficiënter. Als bestuurders evenaren zij ook niet helemaal hun ondergeschikten, de Stelsel-Soevereinen van de orde der Lanonandeks, doch zij overtreffen alle orden van universumzonen in de stabiliteit van hun doelstellingen en de goddelijkheid van hun oordeel. 35:5.3 (389.7) In many respects these Sons are a self-governing body; as individuals and as groups, even as a whole, they are largely self-determinative, much as are the Melchizedeks, but Vorondadeks do not function through such a wide range of activities. They do not equal their Melchizedek brethren in brilliant versatility, but they are even more reliable and efficient as rulers and farseeing administrators. Neither are they quite the administrative peers of their subordinates, the Lanonandek System Sovereigns, but they excel all orders of universe sonship in stability of purpose and in divinity of judgment.
35:5.4 (390.1) Ofschoon de beslissingen en uitspraken van Zonen van deze orde altijd in overeenstemming zijn met de geest van het goddelijk zoonschap en in harmonie met het beleid van de Schepper-Zoon, hebben zij wel eens voor de Schepper-Zoon moeten verschijnen vanwege een dwaling, en in technische details zijn hun beslissingen soms wel herzien na een beroep bij de hogere rechtbanken van het universum. Het gebeurt echter zelden dat deze Zonen in dwaling vervallen, en zij zijn nooit in opstand gekomen: in de hele geschiedenis van Nebadon is het nooit voorgekomen dat een Vorondadek tegen de regering van het universum is ingegaan. 35:5.4 (390.1) Although the decisions and rulings of this order of Sons are always in accordance with the spirit of divine sonship and in harmony with the policies of the Creator Son, they have been cited for error to the Creator Son, and in details of technique their decisions have sometimes been reversed on appeal to the superior tribunals of the universe. But these Sons rarely fall into error, and they have never gone into rebellion; never in all the history of Nebadon has a Vorondadek been found in contempt of the universe government.
35:5.5 (390.2) De Vorondadeks dienen in de plaatselijke universa op veelomvattende, gevarieerde wijzen. Zij doen dienst als ambassadeurs naar andere universa en als consuls van de constellaties binnen hun eigen universum. Van alle orden in het plaatselijk universum wordt aan hen het vaakst alle soevereine macht gedelegeerd om deze in kritieke situaties in het universum te kunnen uitoefenen. 35:5.5 (390.2) The service of the Vorondadeks in the local universes is extensive and varied. They serve as ambassadors to other universes and as consuls representing constellations within their native universe. Of all orders of local universe sonship they are the most often intrusted with the full delegation of sovereign powers to be exercised in critical universe situations.
35:5.6 (390.3) Op de werelden die in geestelijke duisternis zijn afgezonderd, de werelden die door rebellie en nalatigheid planetaire isolatie hebben moeten ondergaan, is gewoonlijk een Vorondadek-waarnemer aanwezig in afwachting van het herstel van de normale status. In bepaalde noodgevallen zou deze Meest Verheven waarnemer een absoluut en arbitrair gezag kunnen uitoefenen over ieder hemels wezen dat op die planeet is aangesteld. In de archieven van Salvington staat vermeld dat de Vorondadeks soms een dergelijk gezag hebben uitgeoefend als de Meest Verheven regenten van zulke planeten. Dit geldt zelfs voor bewoonde werelden die niet door rebellie waren beroerd. 35:5.6 (390.3) On those worlds segregated in spiritual darkness, those spheres which have, through rebellion and default, suffered planetary isolation, an observer Vorondadek is usually present pending the restoration of normal status. In certain emergencies this Most High observer could exercise absolute and arbitrary authority over every celestial being assigned to that planet. It is of record on Salvington that the Vorondadeks have sometimes exercised such authority as Most High regents of such planets. And this has also been true even of inhabited worlds that were untouched by rebellion.
35:5.7 (390.4) Dikwijls komt een korps van twaalf of meer Vorondadek-Zonen in plenaire zitting bijeen als een hoog gerechtshof voor revisie en beroep, in de speciale gevallen waar de status van een planeet of een stelsel op het spel staat. Doch hun werk heeft grotendeels betrekking op de wetgevende functies van de regeringen van de constellaties. Als gevolg van al deze diensten zijn de Vorondadek-Zonen de geschiedschrijvers van de plaatselijke universa geworden; zij zijn persoonlijk bekend met alle politieke strijd en sociale beroeringen op de bewoonde werelden. 35:5.7 (390.4) Often a corps of twelve or more Vorondadek Sons sits en banc as a high court of review and appeal concerning special cases involving the status of a planet or a system. But their work more largely pertains to the legislative functions indigenous to the constellation governments. As a result of all these services, the Vorondadek Sons have become the historians of the local universes; they are personally familiar with all the political struggles and the social upheavals of the inhabited worlds.
6. De Constellatie-Vaders ^top 6. The Constellation Fathers ^top
35:6.1 (390.5) Tenminste drie Vorondadeks zijn aangesteld als regeerders van elk der honderd constellaties van een plaatselijk universum. Deze Zonen worden uitgekozen door de Schepper-Zoon en worden door Gabriël gevolmachtigd als de Meest Verhevenen van de constellaties, teneinde als zodanig tien millennia lang — 10.000 standaardjaren, ongeveer 50.000 jaren Urantia-tijd — te dienen. De regerende Meest Verhevene, de Constellatie-Vader, heeft twee ambtgenoten, een senior en een junior. Bij iedere wisseling van bestuur wordt de senior ambtgenoot hoofd van de regering en neemt de junior de taken van de senior over, terwijl de Vorondadeks zonder aanstelling, die op de werelden van Salvington verblijven, één uit hun midden voordragen voor de post van junior ambtgenoot die deze verantwoordelijkheden op zich kan nemen. Op deze wijze heeft, conform het huidige beleid, elk der Meest Verheven regeerders een ambtsperiode op het hoofdkwartier van een constellatie van dertig millennia, ongeveer 150.000 Urantia-jaren. 35:6.1 (390.5) At least three Vorondadeks are assigned to the rulership of each of the one hundred constellations of a local universe. These Sons are selected by the Creator Son and are commissioned by Gabriel as the Most Highs of the constellations for service during one dekamillennium—10,000 standard years, about 50,000 years of Urantia time. The reigning Most High, the Constellation Father, has two associates, a senior and a junior. At each change of administration the senior associate becomes the head of the government, the junior assumes the duties of the senior, while the unassigned Vorondadeks resident on the Salvington worlds nominate one of their number as candidate for selection to assume the responsibilities of junior associate. Thus each of the Most High rulers, in accordance with present policy, has a period of service on the headquarters of a constellation of three dekamillenniums, about 150,000 Urantia years.
35:6.2 (390.6) De honderd Constellatie-Vaders, de werkelijke voorzitters van de regeringen van de constellaties, vormen het hoogste adviserende kabinet van de Schepper-Zoon. Deze raad houdt dikwijls zitting op het hoofdkwartier van het universum en is geheel vrij in de omvang en draagwijdte van zijn beraadslagingen, maar houdt zich voornamelijk bezig met het welzijn van de constellaties en met de unificatie van het bestuur van het gehele plaatselijk universum. 35:6.2 (390.6) The one hundred Constellation Fathers, the actual presiding heads of the constellation governments, constitute the supreme advisory cabinet of the Creator Son. This council is in frequent session at universe headquarters and is unlimited in the scope and range of its deliberations but is chiefly concerned with the welfare of the constellations and with the unification of the administration of the entire local universe.
35:6.3 (391.1) Wanneer een Constellatie-Vader zich van zijn taken kwijt op het hoofdkwartier van het universum, zoals dikwijls het geval is, wordt zijn senior ambtgenoot plaatsvervangend bestuurder van de zaken der constellatie. De normale functie van de senior ambtgenoot is het toezicht op geestelijke aangelegenheden, terwijl de junior ambtgenoot zich persoonlijk bezig houdt met het fysische welzijn van de constellatie. Er wordt echter nooit een belangrijk beleid in een constellatie uitgevoerd tenzij de Meest Verhevenen het eens zijn over alle details van de uitvoering. 35:6.3 (391.1) When a Constellation Father is in attendance upon duties at the universe headquarters, as he frequently is, the senior associate becomes acting director of constellation affairs. The normal function of the senior associate is the oversight of spiritual affairs, while the junior associate is personally occupied with the physical welfare of the constellation. No major policy, however, is ever carried out in a constellation unless all three of the Most Highs are agreed upon all the details of its execution.
35:6.4 (391.2) Het gehele apparaat van de geest-inlichtingendienst en de communicatie-kanalen staat ter beschikking van de Meest Verhevenen van de constellaties. Zij staan in voortdurend contact met hun meerderen op Salvington en met hun directe ondergeschikten, de soevereinen van de plaatselijke stelsels. Zij komen dikwijls met deze Stelsel-Soevereinen in raadsvergadering bijeen om te overleggen over de toestand van de constellatie. 35:6.4 (391.2) The entire mechanism of spirit intelligence and communication channels is at the disposal of the constellation Most Highs. They are in perfect touch with their superiors on Salvington and with their direct subordinates, the sovereigns of the local systems. They frequently convene in council with these System Sovereigns to deliberate upon the state of the constellation.
35:6.5 (391.3) De Meest Verhevenen omringen zich met een korps raadslieden, dat in aantal en samenstelling van tijd tot tijd varieert naargelang de aanwezigheid van de verschillende groepen op het hoofdkwartier van de constellatie en ook naargelang wisselende plaatselijke behoeften. In tijden van spanning kunnen zij om meer Zonen van de Vorondadek-orde verzoeken om hulp bij het bestuurlijke werk en zij zullen deze dan ook snel ontvangen. Norlatiadek, uw eigen constellatie, wordt momenteel bestuurd door twaalf Vorondadek-Zonen. 35:6.5 (391.3) The Most Highs surround themselves with a corps of counselors, which varies in number and personnel from time to time in accordance with the presence of the various groups at constellation headquarters and also as the local requirements vary. During times of stress they may ask for, and will quickly receive, additional Sons of the Vorondadek order to assist with the administrative work. Norlatiadek, your own constellation, is at present administered by twelve Vorondadek Sons.
7. De Vorondadek-werelden ^top 7. The Vorondadek Worlds ^top
35:7.1 (391.4) De tweede groep van zeven werelden in het circuit van zeventig primaire werelden die Salvington omringen, bestaat uit de Vorondadek-planeten. Elk van deze werelden met de zes satellieten die haar omcirkelen, is gewijd aan een speciale fase van Vorondadek-activiteiten. Op deze negenenveertig verschillende terreinen verwerven de stervelingen in opklimming hun hoogste opleiding in de universumwetgeving. 35:7.1 (391.4) The second group of seven worlds in the circuit of seventy primary spheres surrounding Salvington comprise the Vorondadek planets. Each of these spheres, with its six encircling satellites, is devoted to a special phase of Vorondadek activities. On these forty-nine realms the ascending mortals secure the acme of their education respecting universe legislation.
35:7.2 (391.5) De stervelingen in opklimming zijn reeds als waarnemers aanwezig geweest bij de wetgevende vergaderingen zoals deze functioneerden op de hoofdkwartierwerelden van de constellaties, doch op deze Vorondadek-werelden nemen zij deel aan de bekrachtiging van de feitelijke algemene wetgeving van het plaatselijk universum, onder begeleidend toezicht van de oudere Vorondadeks. Zulke bekrachtigingen zijn bedoeld om de verschillende uitspraken van de autonome wetgevende vergaderingen van de honderd constellaties te coördineren. Het onderricht dat men in de Vorondadek-scholen krijgt, wordt zelfs op Uversa niet overtroffen. Deze opleiding is progressief, en gaat van de eerste wereld, met aanvullend werk op haar zes satellieten, door tot en met de resterende zes primaire werelden en de met hen verbonden groepen satellieten. 35:7.2 (391.5) The ascending mortals have observed the legislative assemblies as they functioned on the headquarters worlds of the constellations, but here on these Vorondadek worlds they participate in the enactment of the actual general legislation of the local universe under the tutelage of the senior Vorondadeks. Such enactments are designed to co-ordinate the varied pronouncements of the autonomous legislative assemblies of the one hundred constellations. The instruction to be had in the Vorondadek schools is unexcelled even on Uversa. This training is progressive, extending from the first sphere, with supplemental work on its six satellites, on up through the remaining six primary spheres and their associated satellite groups.
35:7.3 (391.6) De pelgrims in opklimming zullen op deze werelden van studie en praktisch werk worden ingeleid in talrijke nieuwe activiteiten. Het is ons niet verboden u deze nieuwe bezigheden waarvan ge zelfs nog nooit hebt gedroomd, te openbaren, maar wij hebben geen enkele hoop dat wij deze ondernemingen duidelijk kunnen maken aan het materiële bewustzijn van sterfelijke wezens. Het ontbreekt ons aan woorden waarmee de betekenis van deze verheven activiteiten zou kunnen worden medegedeeld, en er bestaan geen overeenkomstige menselijke bezigheden die wij zouden kunnen gebruiken ter illustratie van deze nieuwe bezigheden van de stervelingen in opklimming, terwijl zij hun studies op deze negenenveertig werelden volgen. Er zijn bovendien nog vele andere activiteiten die geen deel uitmaken van het opklimmingsregime geconcentreerd op deze Vorondadek-werelden van het circuit van Salvington. 35:7.3 (391.6) The ascending pilgrims will be introduced to numerous new activities on these worlds of study and practical work. We are not forbidden to undertake the revelation of these new and undreamed-of pursuits, but we despair of being able to portray these undertakings to the material mind of mortal beings. We are without words to convey the meanings of these supernal activities, and there are no analogous human engagements which might be utilized as illustrations of these new occupations of the ascending mortals as they pursue their studies on these forty-nine worlds. And many other activities, not a part of the ascendant regime, are centered on these Vorondadek worlds of the Salvington circuit.
8. De Lanonandek-Zonen ^top 8. The Lanonandek Sons ^top
35:8.1 (392.1) Na de schepping van de Vorondadeks verenigen de Schepper-Zoon en de Moeder-Geest van het Universum zich ten einde de derde orde van universum-zonen, de Lanonandeks, tot aanzijn te brengen. Ofschoon dezen zijn belast met verschillende taken in verband met het bestuur van de stelsels, zijn zij het best bekend als Stelsel-Soevereinen, de regeerders van de plaatselijke stelsels, en als Planetaire Vorsten, de hoofden van bestuur van de bewoonde werelden. 35:8.1 (392.1) After the creation of the Vorondadeks, the Creator Son and the Universe Mother Spirit unite for the purpose of bringing into existence the third order of universe sonship, the Lanonandeks. Although occupied with varied tasks connected with the system administrations, they are best known as System Sovereigns, the rulers of the local systems, and as Planetary Princes, the administrative heads of the inhabited worlds.
35:8.2 (392.2) Aangezien deze wezens een latere, en qua niveaus van goddelijkheid lagere orde van de geschapen zonen vertegenwoordigen, zijn zij genoodzaakt geweest bepaalde opleidingscursussen op de Melchizedek werelden te doorlopen ter voorbereiding op hun latere dienst. Zij waren de eerste studenten op de Melchizedek-Universiteit, waar zij door hun Melchizedek-leraren en examinatoren werden ingedeeld in klassen en gediplomeerd naargelang hun bekwaamheid, persoonlijkheid en prestatie. 35:8.2 (392.2) Being a later and lower—as concerns divinity levels—order of sonship creation, these beings were required to pass through certain courses of training on the Melchizedek worlds in preparation for subsequent service. They were the first students in the Melchizedek University and were classified and certified by their Melchizedek teachers and examiners according to ability, personality, and attainment.
35:8.3 (392.3) Het universum Nebadon begon zijn bestaan met precies twaalf miljoen Lanonandeks, en toen dezen de Melchizedek-wereld hadden doorlopen, werden zij bij de laatste toetsing ingedeeld in drie klassen: 35:8.3 (392.3) The universe of Nebadon began its existence with exactly twelve million Lanonandeks, and when they had passed through the Melchizedek sphere, they were divided in the final tests into three classes:
35:8.4 (392.4) 1. Primaire Lanonandeks. Van de hoogste rang waren er 709.841. Dit zijn de Zonen die zijn aangesteld als Stelsel-Soevereinen en assistenten van de hoge raadsvergaderingen van de constellaties en als raadslieden in het hogere bestuurswerk van het universum. 35:8.4 (392.4) 1. Primary Lanonandeks. Of the highest rank there were 709,841. These are the Sons designated as System Sovereigns and assistants to the supreme councils of the constellations and as counselors in the higher administrative work of the universe.
35:8.5 (392.5) 2. Secundaire Lanonandeks. Van deze orde, voortgekomen uit Melchizedek, waren er 10.234.601. Zij zijn aangesteld als Planetaire Vorsten en als reserves van die orde. 35:8.5 (392.5) 2. Secondary Lanonandeks. Of this order emerging from Melchizedek there were 10,234,601. They are assigned as Planetary Princes and to the reserves of that order.
35:8.6 (392.6) 3. Tertiaire Lanonandeks. Deze groep omvatte 1.055.558 Zonen. Deze Zonen functioneren als ondergeschikte assistenten, boodschappers, curatoren, gevolmachtigden, waarnemers, en vervullen de gevarieerde taken van een stelsel en zijn samenstellende werelden. 35:8.6 (392.6) 3. Tertiary Lanonandeks. This group contained 1,055,558. These Sons function as subordinate assistants, messengers, custodians, commissioners, observers, and prosecute the miscellaneous duties of a system and its component worlds.
35:8.7 (392.7) In tegenstelling tot evolutionaire wezens, is het voor deze Zonen niet mogelijk om van de ene groep naar een andere bevorderd te worden. Wanneer zij de Melchizedek-opleiding hebben gevolgd, wanneer zij eenmaal zijn getoetst en ingedeeld, dienen zij blijvend in de rang die hun is toegekend. Ook planten deze Zonen van de Lanonandek-orde zich niet voort; hun aantal in het universum is stationair. 35:8.7 (392.7) It is not possible, as it is with evolutionary beings, for these Sons to progress from one group to another. When subjected to the Melchizedek training, when once tested and classified, they serve continuously in the rank assigned. Neither do these Sons engage in reproduction; their number in the universe is stationary.
35:8.8 (392.8) In ronde getallen zijn de Zonen van de Lanonandek-orde op Salvington als volgt ingedeeld: 35:8.8 (392.8) In round numbers the Lanonandek order of Sons is classified on Salvington as follows:
35:8.9 (392.9) Coördinatoren van het universum en Raadslieden in de Constellaties . 100.000 35:8.9 (392.9) Universe Co-ordinators and Constellation Counselors . 100,000
35:8.10 (392.10) Stelsel-Soevereinen en Assistenten . . . . . . . . . . . 600.000 35:8.10 (392.10) System Sovereigns and Assistants . . . . . . . . . . . 600,000
35:8.11 (392.11) Planetaire Vorsten en Reserves . . . . . . . . . . . 10.000.000 35:8.11 (392.11) Planetary Princes and Reserves . . . . . . . . . . . 10,000,000
35:8.12 (392.12) Korps van Boodschappers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000 35:8.12 (392.12) Messenger Corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400,000
35:8.13 (392.13) Beheerders en Registrators . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 35:8.13 (392.13) Custodians and Recorders . . . . . . . . . . . . . . . 100,000
35:8.14 (392.14) Reservekorps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800.000 35:8.14 (392.14) Reserve Corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800,000
35:8.15 (392.15) Aangezien de Lanonandeks zonen van een iets lagere orde zijn dan de Melchizedeks en de Vorondadeks, zijn ze van nog groter nut in de lagere afdelingen van het universum, want zij kunnen de lagere schepselen der intelligente geslachten dichter naderen. Zij lopen ook groter gevaar om af te dwalen, om af te wijken van de aanvaardbare methode van bestuur van het universum. Doch deze Lanonandeks, in het bijzonder de primaire orde, zijn de bekwaamsten en veelzijdigsten van alle bestuurders van het plaatselijk universum. In hun uitvoerende bekwaamheid worden zij slechts door Gabriël en diens niet-geopenbaarde medewerkers overtroffen. 35:8.15 (392.15) Since Lanonandeks are a somewhat lower order of sonship than the Melchizedeks and the Vorondadeks, they are of even greater service in the subordinate units of the universe, for they are capable of drawing nearer the lower creatures of the intelligent races. They also stand in greater danger of going astray, of departing from the acceptable technique of universe government. But these Lanonandeks, especially the primary order, are the most able and versatile of all local universe administrators. In executive ability they are excelled only by Gabriel and his unrevealed associates.
9. De Lanonandek-regeerders ^top 9. The Lanonandek Rulers ^top
35:9.1 (393.1) De Lanonandeks zijn de continue regeerders der planeten en de roulerende soevereinen van de stelsels. Zulk een Zoon regeert nu op Jerusem, het hoofdkwartier van uw plaatselijk stelsel van bewoonde werelden. 35:9.1 (393.1) The Lanonandeks are the continuous rulers of the planets and the rotating sovereigns of the systems. Such a Son now rules on Jerusem, the headquarters of your local system of inhabited worlds.
35:9.2 (393.2) De Stelsel-Soevereinen regeren in commissies van twee of drie op het hoofdkwartier van ieder stelsel van bewoonde werelden. De Constellatie-Vader benoemt iedere tienduizend jaar een van deze Lanonandeks als hoofd. Soms wordt er ook geen verandering aangebracht in de leiding van dit trio, want deze zaak wordt geheel overgelaten aan de regeerders van de constellatie. De regeringen van stelsels veranderen niet plotseling van bezetting, tenzij er een tragedie plaats vindt. 35:9.2 (393.2) The System Sovereigns rule in commissions of two or three on the headquarters of each system of inhabited worlds. The Constellation Father names one of these Lanonandeks as chief every dekamillennium. Sometimes no change in the head of the trio is made, the matter being entirely optional with the constellation rulers. System governments do not suddenly change in personnel unless a tragedy of some sort occurs.
35:9.3 (393.3) Wanneer Stelsel-Soevereinen of hun assistenten worden teruggeroepen, wordt hun plaats ingenomen door leden uit de reserves van die orde, geselecteerd door de hoge raad op het hoofdkwartier van de constellatie; de groep reservisten op Edentia is overigens groter dan het aangegeven gemiddelde. 35:9.3 (393.3) When System Sovereigns or assistants are recalled, their places are filled by selections made by the supreme council located on the constellation headquarters from the reserves of that order, a group which is larger on Edentia than the average indicated.
35:9.4 (393.4) De hoogste Lanonandek-raden zijn gestationeerd op de verschillende hoofdkwartieren van de constellaties. Een dergelijk lichaam wordt voorgezeten door de senior Meest Verheven ambtgenoot van de Constellatie-Vader, terwijl de junior ambtgenoot de supervisie heeft op de reserves van de secundaire orde. 35:9.4 (393.4) The supreme Lanonandek councils are stationed on the various constellation headquarters. Such a body is presided over by the senior Most High associate of the Constellation Father, while the junior associate supervises the reserves of the secondary order.
35:9.5 (393.5) De Stelsel-Soevereinen zijn hun naam getrouw: zij zijn nagenoeg soeverein in de plaatselijke aangelegenheden van de bewoonde werelden. Zij treden bijna vaderlijk op bij het leiding geven aan van de Planetaire Vorsten, de Materiële Zonen en de dienende geesten. De soeverein heeft een welhaast volledige persoonlijke greep op de gang van zaken. Deze regeerders staan niet onder de supervisie van Triniteitswaarnemers uit het centrale universum. Zij vormen de uitvoerende afdeling van het plaatselijk universum, en als degenen die de naleving van wettelijke verordeningen en de uitvoering van gerechtelijke uitspraken bewaken, vormen zij juist die ene schakel in het hele bestuur van het universum, waar persoonlijke ontrouw aan de wil van de Michael-Zoon zich het gemakkelijkst en het eerst zou kunnen verschansen en trachten zich te handhaven. 35:9.5 (393.5) The System Sovereigns are true to their names; they are well-nigh sovereign in the local affairs of the inhabited worlds. They are almost paternal in their direction of the Planetary Princes, the Material Sons, and the ministering spirits. The personal grasp of the sovereign is all but complete. These rulers are not supervised by Trinity observers from the central universe. They are the executive division of the local universe, and as custodians of the enforcement of legislative mandates and as executives for the application of judicial verdicts, they present the one place in all universe administration where personal disloyalty to the will of the Michael Son could most easily and readily intrench itself and seek to assert itself.
35:9.6 (393.6) Ons plaatselijk universum is onfortuinlijk geweest, omdat meer dan zevenhonderd Zonen van de Lanonandek-orde in opstand zijn gekomen tegen de regering van het universum, waardoor zij verscheidene stelsels en talrijke planeten in wanorde hebben gestort. Onder degenen die faalden waren slechts drie Stelsel-Soevereinen: praktisch al deze Zonen behoorden tot de tweede en derde orde, Planetaire Vorsten en tertiaire Lanonandeks. 35:9.6 (393.6) Our local universe has been unfortunate in that over seven hundred Sons of the Lanonandek order have rebelled against the universe government, thus precipitating confusion in several systems and on numerous planets. Of this entire number of failures only three were System Sovereigns; practically all of these Sons belonged to the second and third orders, Planetary Princes and tertiary Lanonandeks.
35:9.7 (393.7) Het grote aantal dezer Zonen die hun integriteit hebben verloren, duidt niet op enige fout van de schepper. Zij zouden goddelijk volmaakt kunnen zijn gemaakt, doch zij werden juist zo geschapen, opdat zij de evolutionaire schepselen die op de werelden in tijd en ruimte wonen, beter zouden begrijpen en hen nabij zouden kunnen komen. 35:9.7 (393.7) The large number of these Sons who have lapsed from integrity does not indicate any fault in creatorship. They could have been made divinely perfect, but they were so created that they might better understand, and draw near to, the evolutionary creatures dwelling on the worlds of time and space.
35:9.8 (393.8) Van alle plaatselijke universa in Orvonton, met uitzondering van Henselon, heeft ons universum het grootste aantal Zonen van deze orde verloren. Op Uversa is men algemeen van gevoelen dat wij zoveel bestuurlijke moeilijkheden in Nebadon hebben gehad, omdat onze Zonen van de Lanonandek-orde met zulk een grote mate van persoonlijke vrijheid tot het maken van keuzen en plannen zijn geschapen. Ik maak deze opmerking niet als kritiek. De Schepper van ons universum heeft het volle gezag en de macht om dit te doen. Onze hoge regeerders nemen het standpunt in dat deze vrij-kiezende Zonen weliswaar buitensporig veel moeilijkheden veroorzaken in de eerste tijdperken van het universum, maar dat wanneer de zaken volledig zijn ontleed en uiteindelijk beslist, de winst door de hogere trouw en het nog vollediger vrijwillig dienen van de zijde van deze door en door beproefde Zonen, de verwarring en rampspoed van de vroegere tijd ruimschoots compenseren. 35:9.8 (393.8) Of all the local universes in Orvonton, our universe has, with the exception of Henselon, lost the largest number of this order of Sons. On Uversa it is the consensus that we have had so much administrative trouble in Nebadon because our Sons of the Lanonandek order have been created with such a large degree of personal liberty in choosing and planning. I do not make this observation by way of criticism. The Creator of our universe has full authority and power to do this. It is the contention of our high rulers that, while such free-choosing Sons make excessive trouble in the earlier ages of the universe, when things are fully sifted and finally settled, the gains of higher loyalty and fuller volitional service on the part of these thoroughly tested Sons will far more than compensate for the confusion and tribulations of earlier times.
35:9.9 (394.1) In het geval van rebellie op het hoofdkwartier van een stelsel wordt er gewoonlijk binnen een betrekkelijk korte tijd een nieuwe soeverein geïnstalleerd, doch dit is niet het geval op de afzonderlijke planeten. Dit zijn de samenstellende eenheden van de materiële schepping en hier is de vrije wil van de schepselen een factor waarmee bij de uiteindelijke beoordeling van al dergelijke problemen rekening moet worden gehouden. Er worden wel opvolgers van de Planetaire Vorsten aangewezen voor werelden in afzondering, planeten waarvan de gezagdragende vorsten tot dwaling zijn vervallen, doch dezen treden pas actief op als regeerders van zulke werelden, nadat de gevolgen van zo’n opstand ten dele zijn overwonnen en opgeheven door de maatregelen tot herstel die door de Melchizedeks en andere dienende persoonlijkheden worden genomen. De rebellie van een Planetaire Vorst brengt zijn planeet ogenblikkelijk in afzondering; de plaatselijke geestelijke circuits worden onmiddellijk verbroken. Slechts een zelfschenking-Zoon kan de interplanetaire communicatielijnen op zo’n geestelijk geïsoleerde wereld weer herstellen. 35:9.9 (394.1) In the event of rebellion on a system headquarters, a new sovereign is usually installed within a comparatively short time, but not so on the individual planets. They are the component units of the material creation, and creature free will is a factor in the final adjudication of all such problems. Successor Planetary Princes are designated for isolated worlds, planets whose princes of authority may have gone astray, but they do not assume active rulership of such worlds until the results of insurrection are partially overcome and removed by the remedial measures adopted by the Melchizedeks and other ministering personalities. Rebellion by a Planetary Prince instantly isolates his planet; the local spiritual circuits are immediately severed. Only a bestowal Son can re-establish interplanetary lines of communication on such a spiritually isolated world.
35:9.10 (394.2) Er bestaat wel een plan om deze eigenzinnige, dwaze Zonen te redden en velen hebben dan ook gebruik gemaakt van deze barmhartige voorziening; zij mogen echter nooit opnieuw functioneren op de post waar zij nalatig zijn geweest. Na hun rehabilitatie worden zij aangesteld om beheerstaken te verrichten, en bij afdelingen van het fysische bestuur. 35:9.10 (394.2) There exists a plan for saving these wayward and unwise Sons, and many have availed themselves of this merciful provision; but never again may they function in those positions wherein they defaulted. After rehabilitation they are assigned to custodial duties and to departments of physical administration.
10. De Lanonandek-werelden ^top 10. The Lanonandek Worlds ^top
35:10.1 (394.3) De derde groep van zeven werelden in het Salvington-circuit van zeventig planeten, met hun respectieve tweeënveertig satellieten, wordt gevormd door de Lanonandek-cluster van bestuurswerelden. Op deze werelden treden de ervaren Lanonandeks, die deel uitmaken van het korps der ex-Stelsel-Soevereinen, officieel op als leraren in bestuurskunde voor de pelgrims in opklimming en de scharen der engelen. De evolutionaire stervelingen mogen toezien hoe de bestuurders van het stelsel aan het werk zijn op de hoofdwerelden van de stelsels, doch hier nemen zij deel aan de daadwerkelijke coördinatie van de officiële bestuurlijke mededelingen in de tienduizend plaatselijke stelsels. 35:10.1 (394.3) The third group of seven worlds in the Salvington circuit of seventy planets, with their respective forty-two satellites, constitute the Lanonandek cluster of administrative spheres. On these realms the experienced Lanonandeks belonging to the ex-System Sovereign corps officiate as administrative teachers of the ascending pilgrims and the seraphic hosts. The evolutionary mortals observe the system administrators at work on the system capitals, but here they participate in the actual co-ordination of the administrative pronouncements of the ten thousand local systems.
35:10.2 (394.4) Deze scholen voor het bestuur van het plaatselijk universum staan onder de supervisie van een korps Lanonandek-Zonen met langdurige ervaring als Stelsel-Soevereinen en als raadslieden in constellaties. Deze academies voor de technieken van uitvoering worden slechts overtroffen door de bestuursscholen van Ensa. 35:10.2 (394.4) These administrative schools of the local universe are supervised by a corps of Lanonandek Sons who have had long experience as System Sovereigns and as constellation counselors. These executive colleges are excelled only by the administrative schools of Ensa.
35:10.3 (394.5) Ofschoon de Lanonandek-werelden dienst doen als opleidingswerelden voor de stervelingen in opklimming, zijn zij ook centra voor uitgebreide ondernemingen die te maken hebben met de normale routine-werkzaamheden van het bestuur van het universum. Gedurende hun gehele reis naar het Paradijs vervolgen de pelgrims in opklimming hun studie in de praktische scholen voor toegepaste kennis — daadwerkelijke training in het werkelijk doen van de dingen waarin zij worden onderwezen. Het onderwijsstelsel in het universum dat door de Melchizedeks wordt verzorgd, is praktisch, progressief, zinvol en experiëntiëel. Het omvat training in materiële, verstandelijke, morontiale, en geestelijke zaken. 35:10.3 (394.5) While serving as training spheres for ascending mortals, the Lanonandek worlds are the centers for extensive undertakings having to do with the normal and routine administrative operations of the universe. All the way in to Paradise the ascending pilgrims pursue their studies in the practical schools of applied knowledge—actual training in really doing the things they are being taught. The universe educational system sponsored by the Melchizedeks is practical, progressive, meaningful, and experiential. It embraces training in things material, intellectual, morontial, and spiritual.
35:10.4 (394.6) De meeste geredde Zonen van de Lanonandek-orde doen juist op deze bestuurlijke werelden dienst als beheerders en bestuurders van planetaire aangelegenheden. En deze nalatige Planetaire Vorsten en hun deelgenoten in de rebellie die besluiten om de hun aangeboden rehabilitatie te aanvaarden, zullen in deze routine-functies tenminste zolang dienst blijven doen totdat het universum Nebadon is bestendigd in licht en leven. 35:10.4 (394.6) It is in connection with these administrative spheres of the Lanonandeks that most of the salvaged Sons of that order serve as custodians and directors of planetary affairs. And these defaulting Planetary Princes and their associates in rebellion who choose to accept the proffered rehabilitation will continue to serve in these routine capacities, at least until the universe of Nebadon is settled in light and life.
35:10.5 (395.1) Van de Lanonandek-Zonen in de oudere stelsels hebben velen echter een prachtige staat van dienst opgebouwd in bestuurlijke en geestelijke prestaties. Zij vormen een edele, getrouwe en loyale groep, ondanks hun neiging om tot dwaling te vervallen door misvattingen van persoonlijke vrijheid en ficties inzake zelfbeschikking. 35:10.5 (395.1) Many of the Lanonandek Sons in the older systems, however, have established wonderful records of service, administration, and spiritual achievement. They are a noble, faithful, and loyal group, notwithstanding their tendency to fall into error through fallacies of personal liberty and fictions of self-determination.
35:10.6 (395.2) [Aangeboden onder verantwoordelijkheid van het Hoofd der Aartsengelen, handelend op gezag van Gabriël van Salvington.] 35:10.6 (395.2) [Sponsored by the Chief of Archangels acting by authority of Gabriel of Salvington.]