Verhandeling 33 Paper 33
Het bestuur van het Plaatselijk Universum Administration of the Local Universe
33:0.1 (366.1) OFSCHOON de Universele Vader zeer zeker regeert over zijn onmetelijke schepping, functioneert hij in het bestuur van een plaatselijk universum door de persoon van de Schepper-Zoon. De Vader functioneert voor het overige niet persoonlijk in de bestuurlijke aangelegenheden van een plaatselijk universum. Deze zaken zijn toevertrouwd aan de Schepper-Zoon en aan de Moeder-Geest van het plaatselijk universum en aan hun talrijke kinderen. De plannen, het beleid en de bestuurlijke handelingen van het plaatselijk universum zijn het werk van deze Zoon, die, in vereniging met zijn Geest-deelgenote, de uitvoerende macht delegeert aan Gabriël en de rechtsmacht aan de Constellatie-Vaders, de Stelsel-Soevereinen en de Planetaire Vorsten. 33:0.1 (366.1) WHILE the Universal Father most certainly rules over his vast creation, he functions in a local universe administration through the person of the Creator Son. The Father does not otherwise personally function in the administrative affairs of a local universe. These matters are intrusted to the Creator Son and to the local universe Mother Spirit and to their manifold children. The plans, policies, and administrative acts of the local universe are formed and executed by this Son, who, in conjunction with his Spirit associate, delegates executive power to Gabriel and jurisdictional authority to the Constellation Fathers, System Sovereigns, and Planetary Princes.
1. Michael van Nebadon ^top 1. Michael of Nebadon ^top
33:1.1 (366.2) Onze Schepper-Zoon is de verpersoonlijking van het 611.121 ste oorspronkelijke concept van oneindige identiteit dat gelijktijdig is ontstaan in de Universele Vader en de Eeuwige Zoon. De Michael van Nebadon is de ‘eniggeboren Zoon’ die dit 611.121 ste universele concept van goddelijkheid en oneindigheid personaliseert. Zijn hoofdkwartier is in de drievoudige woning van licht op Salvington. Deze woonplaats is zo ingericht omdat Michael het leven van alledrie de fasen van het intelligente schepselbestaan heeft ervaren: de geestelijke, de morontiale en de materiële. Vanwege de naam die verbonden is aan zijn zevende, laatste zelfgave op Urantia, wordt hij soms Christus Michael genoemd. 33:1.1 (366.2) Our Creator Son is the personification of the 611,121st original concept of infinite identity of simultaneous origin in the Universal Father and the Eternal Son. The Michael of Nebadon is the “only-begotten Son” personalizing this 611,121st universal concept of divinity and infinity. His headquarters is in the threefold mansion of light on Salvington. And this dwelling is so ordered because Michael has experienced the living of all three phases of intelligent creature existence: spiritual, morontial, and material. Because of the name associated with his seventh and final bestowal on Urantia, he is sometimes spoken of as Christ Michael.
33:1.2 (366.3) Onze Schepper-Zoon is niet de Eeuwige Zoon, de existentiële Paradijs-deelgenoot van de Universele Vader en de Oneindige Geest. Michael van Nebadon is geen lid van de Paradijs-Triniteit. Niettemin bezit onze Meester-Zoon in zijn gebied alle goddelijke eigenschappen en vermogens die de Eeuwige Zoon zelf aan de dag zou leggen indien hij daadwerkelijk op Salvington aanwezig zou zijn en in Nebadon zou functioneren. Michael bezit zelfs nog meer macht en gezag, want hij representeert niet alleen de Eeuwige Zoon, maar vertegenwoordigt ook ten volle, en belichaamt werkelijk, de persoonlijkheidsaanwezigheid van de Universele Vader voor en in zijn plaatselijk universum. Hij vertegenwoordigt zelfs de Vader-Zoon. Deze betrekkingen maken een Schepper-Zoon de machtigste, veelzijdigste, en invloedrijkste van alle goddelijke wezens die in staat zijn om evolutionaire universa rechtstreeks te besturen en om persoonlijkheidscontact te onderhouden met onvolgroeide geschapen wezens. 33:1.2 (366.3) Our Creator Son is not the Eternal Son, the existential Paradise associate of the Universal Father and the Infinite Spirit. Michael of Nebadon is not a member of the Paradise Trinity. Nevertheless our Master Son possesses in his realm all of the divine attributes and powers that the Eternal Son himself would manifest were he actually to be present on Salvington and functioning in Nebadon. Michael possesses even additional power and authority, for he not only personifies the Eternal Son but also fully represents and actually embodies the personality presence of the Universal Father to and in this local universe. He even represents the Father-Son. These relationships constitute a Creator Son the most powerful, versatile, and influential of all divine beings who are capable of direct administration of evolutionary universes and of personality contact with immature creature beings.
33:1.3 (366.4) Vanuit het hoofdkwartier van het plaatselijk universum oefent onze Schepper-Zoon dezelfde geestelijke aantrekkingskracht, geest-zwaartekracht, uit die de Eeuwige Zoon uit het Paradijs zou uitoefenen indien hij persoonlijk op Salvington aanwezig zou zijn, en meer: deze Universum-Zoon is ook de verpersoonlijking van de Universele Vader voor het universum Nebadon. Schepper-Zonen zijn persoonlijkheidscentra voor de geestelijke krachten van de Vader-Zoon op het Paradijs. Schepper-Zonen zijn de finale kracht-persoonlijkheid-focaliseringen van de machtige tijd-ruimte-eigenschappen van God de Zevenvoudige. 33:1.3 (366.4) Our Creator Son exerts the same spiritual drawing power, spirit gravity, from the headquarters of the local universe that the Eternal Son of Paradise would exert if he were personally present on Salvington, and more; this Universe Son is also the personification of the Universal Father to the universe of Nebadon. Creator Sons are personality centers for the spiritual forces of the Paradise Father-Son. Creator Sons are the final power-personality focalizations of the mighty time-space attributes of God the Sevenfold.
33:1.4 (367.1) De Schepper-Zoon is de stadhouder en personalisatie van de Universele Vader, in goddelijkheid van dezelfde orde als de Eeuwige Zoon, en de scheppende deelgenoot van de Oneindige Geest. Voor ons universum en alle bewoonde werelden daarin is de Soevereine Zoon in praktisch alle opzichten God. Hij belichaamt alle Paradijs-Godheden die door evoluerende stervelingen door inzicht kunnen worden begrepen. Deze Zoon en zijn Geest-partner zijn uw scheppers en ouders. Voor u is Michael, de Schepper-Zoon, de allerhoogste persoonlijkheid; voor u is de Eeuwige Zoon de boven-allerhoogste — een oneindige Godheid-persoonlijkheid. 33:1.4 (367.1) The Creator Son is the vicegerent personalization of the Universal Father, the divinity co-ordinate of the Eternal Son, and the creative associate of the Infinite Spirit. To our universe and all its inhabited worlds the Sovereign Son is, to all practical intents and purposes, God. He personifies all of the Paradise Deities which evolving mortals can discerningly comprehend. This Son and his Spirit associate are your creator parents. To you, Michael, the Creator Son, is the supreme personality; to you, the Eternal Son is supersupreme—an infinite Deity personality.
33:1.5 (367.2) In de persoon van de Schepper-Zoon hebben wij een heerser en goddelijke ouder die even machtig, bekwaam en weldadig is als de Universele Vader en de Eeuwige Zoon zouden zijn indien zij beiden op Salvington aanwezig zouden zijn en zich met het bestuur van de zaken van het universum Nebadon bezig zouden houden. 33:1.5 (367.2) In the person of the Creator Son we have a ruler and divine parent who is just as mighty, efficient, and beneficent as would be the Universal Father and the Eternal Son if both were present on Salvington and engaged in the administration of the affairs of the universe of Nebadon.
2. De Soeverein van Nebadon ^top 2. The Sovereign of Nebadon ^top
33:2.1 (367.3) Wanneer wij Schepper-Zonen gadeslaan, blijkt ons dat sommigen meer op de Vader lijken en sommigen meer op de Zoon, terwijl weer anderen een vermenging zijn van hun beide oneindige ouders. Onze Schepper-Zoon vertoont zeer bepaaldelijk eigenschappen en kenmerken die hem meer op de Eeuwige Zoon doen lijken. 33:2.1 (367.3) Observation of Creator Sons discloses that some resemble more the Father, some the Son, while others are a blend of both their infinite parents. Our Creator Son very definitely manifests traits and attributes which more resemble the Eternal Son.
33:2.2 (367.4) Michael heeft verkozen om dit plaatselijk universum te organiseren, en thans heeft hij hier de allerhoogste heerschappij. Zijn persoonlijke kracht is beperkt door de preëxistente zwaartekrachtcircuits die het Paradijs als centrum hebben, en door het gezag dat de Ouden der Dagen van de regering van het superuniversum zich voorbehouden inzake de finale executie van vonnissen met betrekking tot de vernietiging van persoonlijkheid. Persoonlijkheid wordt alleen door de Vader geschonken, maar met goedkeuring van de Eeuwige Zoon nemen de Schepper-Zonen wel het initiatief tot het ontwerpen van nieuwe schepselen en, met medewerking van hun Geest-deelgenote, kunnen zij trachten nieuwe transformaties van energie-materie tot stand te brengen. 33:2.2 (367.4) Michael elected to organize this local universe, and herein he now reigns supreme. His personal power is limited by the pre-existent gravity circuits centering at Paradise and by the reservation on the part of the Ancients of Days of the superuniverse government of all final executive judgments regarding the extinction of personality. Personality is the sole bestowal of the Father, but the Creator Sons, with the approval of the Eternal Son, do initiate new creature designs, and with the working co-operation of their Spirit associates they may attempt new transformations of energy-matter.
33:2.3 (367.5) Michael is voor en in het plaatselijk universum Nebadon de representatie van de Vader-Zoon op het Paradijs; toen de Scheppende Moeder-Geest, de vertegenwoordigster in het plaatselijk universum van de Oneindige Geest, zichzelf ondergeschikt maakte aan Christus Michael na diens terugkeer van zijn laatste zelfschenking op Urantia, verkreeg de Meester-Zoon daardoor derhalve de jurisdictie over ‘alle macht in hemel en op aarde.’ 33:2.3 (367.5) Michael is the personification of the Paradise Father-Son to and in the local universe of Nebadon; therefore, when the Creative Mother Spirit, the local universe representation of the Infinite Spirit, subordinated herself to Christ Michael upon the return from his final bestowal on Urantia, the Master Son thereby acquired jurisdiction over “all power in heaven and on earth.”
33:2.4 (367.6) Deze subordinatie van de Goddelijke Hulp en Bijstandverleensters aan de Schepper-Zonen van de plaatselijke universa maakt deze Meester-Zonen tot de persoonlijke repositoria van de goddelijkheid van de Vader, Zoon en Geest die op het eindige niveau manifesteerbaar is, terwijl zulk een Michael door zijn ervaringen van de zelfschenkingen als schepsel bevoegd wordt om de experiëntiële goddelijkheid van de Allerhoogste uit te beelden. Geen andere wezens in de universa hebben op deze persoonlijke manier het potentieel van de huidige eindige ervaring uitgeput, en geen andere wezens in de universa bezitten zulke kwalificaties voor solitaire soevereiniteit. 33:2.4 (367.6) This subordination of the Divine Ministers to the Creator Sons of the local universes constitutes these Master Sons the personal repositories of the finitely manifestable divinity of the Father, Son, and Spirit, while the creature-bestowal experiences of the Michaels qualify them to portray the experiential divinity of the Supreme Being. No other beings in the universes have thus personally exhausted the potentials of present finite experience, and no other beings in the universes possess such qualifications for solitary sovereignty.
33:2.5 (367.7) Ofschoon het hoofdkwartier van Michael officieel gevestigd is op Salvington, de hoofdwereld van Nebadon, brengt hij een groot gedeelte van zijn tijd door met bezoeken aan de hoofdkwartieren van de constellaties en de stelsels, en zelfs van de afzonderlijke planeten. Op gezette tijden reist hij naar het Paradijs en ook dikwijls naar Uversa, waar hij beraadslaagt met de Ouden der Dagen. Wanneer hij niet op Salvington is, wordt zijn plaats ingenomen door Gabriël, die dan functioneert als regent van het universum Nebadon. 33:2.5 (367.7) Although Michael’s headquarters is officially located on Salvington, the capital of Nebadon, he spends much of his time visiting the constellation and system headquarters and even the individual planets. Periodically he journeys to Paradise and often to Uversa, where he counsels with the Ancients of Days. When he is away from Salvington, his place is assumed by Gabriel, who then functions as regent of the universe of Nebadon.
3. De Universum-Zoon en -Geest ^top 3. The Universe Son and Spirit ^top
33:3.1 (368.1) Ofschoon de Oneindige Geest alle universa in tijd en ruimte doordringt, functioneert hij vanuit het hoofdkwartier van ieder plaatselijk universum als een gespecialiseerde focalisering die volle persoonlijkheidseigenschappen verkrijgt door de techniek van creatieve samenwerking met de Schepper-Zoon. Wat een plaatselijk universum aangaat, is het bestuurlijke gezag van een Schepper-Zoon het oppergezag; de Oneindige Geest is, als Goddelijke Hulp en Bijstand, geheel coöperatief ofschoon volmaakt gelijkwaardig aan hem. 33:3.1 (368.1) While pervading all the universes of time and space, the Infinite Spirit functions from the headquarters of each local universe as a specialized focalization acquiring full personality qualities by the technique of creative co-operation with the Creator Son. As concerns a local universe, the administrative authority of a Creator Son is supreme; the Infinite Spirit, as the Divine Minister, is wholly co-operative though perfectly co-ordinate.
33:3.2 (368.2) De Universum-Moeder-Geest van Salvington, de partner van Michael in de beheersing en het bestuur van Nebadon, behoort tot de zesde groep van Allerhoogste Geesten en is de 611.121 ste van deze orde. Zij bood aan om Michael te vergezellen toen hij ontslagen werd van zijn verplichtingen op het Paradijs en heeft sindsdien steeds samen met hem gefunctioneerd bij het scheppen en regeren van zijn universum. 33:3.2 (368.2) The Universe Mother Spirit of Salvington, the associate of Michael in the control and administration of Nebadon, is of the sixth group of Supreme Spirits, being the 611,121st of that order. She volunteered to accompany Michael on the occasion of his liberation from Paradise obligations and has ever since functioned with him in creating and governing his universe.
33:3.3 (368.3) De Meester-Schepper-Zoon is de persoonlijke soeverein over zijn universum, doch in alle details van het beheer van dat universum is de Universum-Geest zijn medebestuurder. Hoewel de Geest de Zoon immer erkent als soeverein en regeerder, kent de Zoon aan de Geest altijd een positie toe van gelijke rang als hijzelf en van gelijk gezag inzake alle aangelegenheden van hun gebied. In al zijn arbeid van het schenken van liefde en leven wordt de Schepper-Zoon altijd en steeds op volmaakte wijze gesteund en bekwaam geholpen door de alwijze, immer getrouwe Universum-Geest en door heel haar veelsoortige gevolg van engel-persoonlijkheden. Zulk een Goddelijke Hulp en Bijstand is in werkelijkheid de moeder van geesten en geest-persoonlijkheden, de immer aanwezige, alwijze adviseur van de Schepper-Zoon, een getrouwe, ware manifestatie van de Oneindige Geest op het Paradijs. 33:3.3 (368.3) The Master Creator Son is the personal sovereign of his universe, but in all the details of its management the Universe Spirit is codirector with the Son. While the Spirit ever acknowledges the Son as sovereign and ruler, the Son always accords the Spirit a co-ordinate position and equality of authority in all the affairs of the realm. In all his work of love and life bestowal the Creator Son is always and ever perfectly sustained and ably assisted by the all-wise and ever-faithful Universe Spirit and by all of her diversified retinue of angelic personalities. Such a Divine Minister is in reality the mother of spirits and spirit personalities, the ever-present and all-wise adviser of the Creator Son, a faithful and true manifestation of the Paradise Infinite Spirit.
33:3.4 (368.4) De Zoon functioneert als een vader in zijn plaatselijk universum. Zoals sterfelijke schepselen wel kunnen begrijpen, treedt de Geest op in de rol van moeder, altijd bijstand verlenend aan de Zoon en eeuwig onmisbaar voor het bestuur van het universum. Wanneer geconfronteerd met opstand, kunnen alleen de Zoon en zijn mede-Zonen optreden als verlossers. De Geest kan nooit de strijd tegen rebellie of de verdediging van het gezag op zich nemen, doch de Geest ondersteunt immer de Zoon in alle dingen die hij moet ervaren bij zijn inspanningen om zijn regering te stabiliseren en het gezag te handhaven op werelden die besmet zijn met kwaad of overheerst worden door zonde. Alleen een Zoon kan hun gezamenlijke scheppingswerk terugwinnen, doch geen enkele Zoon kan verwachten daarin definitief te slagen zonder de onophoudelijke medewerking van de Goddelijke Hulp en Bijstand en haar enorme schare geest-helpsters, de dochters van God, die zich zo getrouw en heldhaftig inzetten voor het welzijn van de stervelingen en de glorie van hun goddelijke ouders. 33:3.4 (368.4) The Son functions as a father in his local universe. The Spirit, as mortal creatures would understand, enacts the role of a mother, always assisting the Son and being everlastingly indispensable to the administration of the universe. In the face of insurrection only the Son and his associated Sons can function as deliverers. Never can the Spirit undertake to contest rebellion or defend authority, but ever does the Spirit sustain the Son in all of everything he may be required to experience in his efforts to stabilize government and uphold authority on worlds tainted with evil or dominated by sin. Only a Son can retrieve the work of their joint creation, but no Son could hope for final success without the incessant co-operation of the Divine Minister and her vast assemblage of spirit helpers, the daughters of God, who so faithfully and valiantly struggle for the welfare of mortal men and the glory of their divine parents.
33:3.5 (368.5) Na de voltooiing van de zevende, laatste zelfschenking van de Schepper-Zoon als schepsel, komt er voor de Goddelijke Hulp en Bijstand een einde aan de onzekerheden van haar periodiek isolement, en wordt de Hulp en Bijstand van de Zoon in het universum voor immer bestendigd in zekerheid en beheersing. Bij de troonsbestijging van de Schepper-Zoon als Meester-Zoon, bij het jubelfeest der jubelfeesten, erkent de Universum-Geest ten overstaan van de verzamelde scharen voor het eerst openlijk en universeel haar ondergeschiktheid aan de Zoon en belooft zij plechtig trouw en gehoorzaamheid. In Nebadon vond deze gebeurtenis plaats ten tijde van de terugkeer van Michael naar Salvington, na de Urantia-zelfschenking. Vóór deze gedenkwaardige gebeurtenis erkende de Universum-Geest nimmer enige ondergeschiktheid aan de Universum-Zoon, en pas na deze vrijwillige afstand van macht en gezag door de Geest kon aangaande de Zoon naar waarheid worden verkondigd dat ‘alle macht in hemel en op aarde hem in handen zijn gegeven.’ 33:3.5 (368.5) Upon the completion of the Creator Son’s seventh and final creature bestowal, the uncertainties of periodic isolation terminate for the Divine Minister, and the Son’s universe helper becomes forever settled in surety and control. It is at the enthronement of the Creator Son as a Master Son, at the jubilee of jubilees, that the Universe Spirit, before the assembled hosts, first makes public and universal acknowledgment of subordination to the Son, pledging fidelity and obedience. This event occurred in Nebadon at the time of Michael’s return to Salvington after the Urantian bestowal. Never before this momentous occasion did the Universe Spirit acknowledge subordination to the Universe Son, and not until after this voluntary relinquishment of power and authority by the Spirit could it be truthfully proclaimed of the Son that “all power in heaven and on earth has been committed to his hand.”
33:3.6 (369.1) Na deze plechtige gelofte van ondergeschiktheid van de Scheppende Moeder-Geest erkende Michael van Nebadon edelmoedig zijn eeuwige afhankelijkheid van zijn Geest-metgezellin, waarbij hij de Geest tot mederegeerder over de domeinen van zijn universum maakte en al hun schepselen vroeg dezelfde plechtige eed van trouw af te leggen aan de Geest die zij ook aan de Zoon hadden afgelegd. Hierop werd de uiteindelijke ‘Proclamatie van Gelijkheid’ afgekondigd. Ofschoon de Zoon de soeverein van dit plaatselijk universum was, verkondigde hij aan de werelden het feit dat de Geest in alle persoonlijkheidsgaven en goddelijke karaktereigenschappen zijn gelijke was. En dit wordt het transcendente patroon voor de familie-organisatie en het bestuur van zelfs de nederige schepselen op de werelden in de ruimte. Dit is, metterdaad en in waarheid, het hoge ideaal van het gezin en de menselijke instelling van het vrijwillige huwelijk. 33:3.6 (369.1) After this pledge of subordination by the Creative Mother Spirit, Michael of Nebadon nobly acknowledged his eternal dependence on his Spirit companion, constituting the Spirit coruler of his universe domains and requiring all their creatures to pledge themselves in loyalty to the Spirit as they had to the Son; and there issued and went forth the final “Proclamation of Equality.” Though he was the sovereign of this local universe, the Son published to the worlds the fact of the Spirit’s equality with him in all endowments of personality and attributes of divine character. And this becomes the transcendent pattern for the family organization and government of even the lowly creatures of the worlds of space. This is, in deed and in truth, the high ideal of the family and the human institution of voluntary marriage.
33:3.7 (369.2) De Zoon en de Geest leiden nu het universum, ongeveer zoals een vader en moeder waken over en zorgen voor hun gezin van zonen en dochters. Het is niet geheel misplaatst om de Universum-Geest te beschouwen als de scheppende partner van de Schepper-Zoon, en de schepselen van hun gebieden als hun zonen en dochters — een grootse, luisterrijke familie, maar een familie die ontelbare verantwoordelijkheden en eindeloze zorg en toezicht met zich meebrengt. 33:3.7 (369.2) The Son and the Spirit now preside over the universe much as a father and mother watch over, and minister to, their family of sons and daughters. It is not altogether out of place to refer to the Universe Spirit as the creative companion of the Creator Son and to regard the creatures of the realms as their sons and daughters—a grand and glorious family but one of untold responsibilities and endless watchcare.
33:3.8 (369.3) De Zoon geeft de aanzet tot het scheppen van bepaalde universum-kinderen, terwijl de Geest alléén verantwoordelijk is voor het ten aanzijn brengen van de talrijke orden geest-persoonlijkheden die volgens de aanwijzingen en onder leiding van deze zelfde Moeder-Geest helpen en dienen. Bij het scheppen van andere typen universum-persoonlijkheden functioneren de Zoon en de Geest tezamen, en bij geen enkele scheppingsdaad doet de een iets zonder de raad en goedkeuring van de ander. 33:3.8 (369.3) The Son initiates the creation of certain of the universe children, while the Spirit is solely responsible for bringing into existence the numerous orders of spirit personalities who minister and serve under the direction and guidance of this selfsame Mother Spirit. In the creation of other types of universe personalities, both the Son and the Spirit function together, and in no creative act does the one do aught without the counsel and approval of the other.
4. Gabriël — De Gouverneur-Generaal ^top 4. Gabriel—The Chief Executive ^top
33:4.1 (369.4) De Blinkende Morgenster is de personalisatie van het eerste denkbeeld van identiteit en ideaal van persoonlijkheid dat geconcipieerd wordt door de Schepper-Zoon en de manifestatie van de Oneindige Geest in het plaatselijk universum. In de eerste dagen van het plaatselijk universum, nog vóór de vereniging van de Schepper-Zoon en de Moeder-Geest in hun verbintenis van scheppende samenwerking, in de tijden vóór de aanvang van de schepping van hun veelzijdige familie van zonen en dochters, resulteert de eerste gezamenlijke daad in de aanvang van deze vrije omgang van deze twee goddelijke personen in de schepping van de hoogste geest-persoonlijkheid van de Zoon en de Geest, de Blinkende Morgenster. 33:4.1 (369.4) The Bright and Morning Star is the personalization of the first concept of identity and ideal of personality conceived by the Creator Son and the local universe manifestation of the Infinite Spirit. Going back to the early days of the local universe, before the union of the Creator Son and the Mother Spirit in the bonds of creative association, back to the times before the beginning of the creation of their versatile family of sons and daughters, the first conjoint act of this early and free association of these two divine persons results in the creation of the highest spirit personality of the Son and the Spirit, the Bright and Morning Star.
33:4.2 (369.5) In ieder plaatselijk universum wordt slechts één zo’n wezen van wijsheid en majesteit voortgebracht. De Universele Vader en de Eeuwige Zoon kunnen een onbeperkt aantal Zonen scheppen die in goddelijkheid hun gelijken zijn en doen dit in feite ook; maar deze Zonen kunnen, in vereniging met de Dochters van de Oneindige Geest, in ieder universum slechts één Blinkende Morgenster scheppen, een wezen dat aan henzelf gelijk is en vrijelijk deel heeft aan hun gecombineerde natuur, doch niet aan hun prerogatieven als scheppers. Gabriël van Salvington is als de Universum-Zoon in goddelijkheid van natuur, ofschoon aanzienlijk beperkt in Godheidseigenschappen. 33:4.2 (369.5) Only one such being of wisdom and majesty is brought forth in each local universe. The Universal Father and the Eternal Son can, in fact do, create an unlimited number of Sons in divinity equal to themselves; but such Sons, in union with the Daughters of the Infinite Spirit, can create only one Bright and Morning Star in each universe, a being like themselves and partaking freely of their combined natures but not of their creative prerogatives. Gabriel of Salvington is like the Universe Son in divinity of nature though considerably limited in the attributes of Deity.
33:4.3 (369.6) Deze eerstgeborene van de ouders van een nieuw universum is een unieke persoonlijkheid met vele verbazingwekkende karaktertrekken die niet zichtbaar aanwezig zijn in een der beide ouders, een wezen van weergaloze veelzijdigheid en onvoorstelbare schittering. Deze verheven persoonlijkheid behelst de goddelijke wil van de Zoon gecombineerd met de scheppende verbeeldingskracht van de Geest. De gedachten en daden van de Blinkende Morgenster zullen altijd geheel representatief zijn voor zowel de Schepper-Zoon als de Scheppende Geest. Zulk een wezen is ook in staat tot ruim begrip voor, en meevoelend contact met, zowel de geestelijke serafijnse heerscharen als de materiële evolutionaire wilsschepselen. 33:4.3 (369.6) This first-born of the parents of a new universe is a unique personality possessing many wonderful traits not visibly present in either ancestor, a being of unprecedented versatility and unimagined brilliance. This supernal personality embraces the divine will of the Son combined with the creative imagination of the Spirit. The thoughts and acts of the Bright and Morning Star will ever be fully representative of both the Creator Son and the Creative Spirit. Such a being is also capable of a broad understanding of, and sympathetic contact with, both the spiritual seraphic hosts and the material evolutionary will creatures.
33:4.4 (370.1) De Blinkende Morgenster is geen schepper, maar hij is een bewonderenswaardig bestuurder, de persoonlijke bestuurlijke vertegenwoordiger van de Schepper-Zoon. Behalve over het scheppen en het verlenen van leven, beraadslagen de Zoon en de Geest nimmer over belangrijke universum-procedures zonder dat Gabriël daarbij aanwezig is. 33:4.4 (370.1) The Bright and Morning Star is not a creator, but he is a marvelous administrator, being the personal administrative representative of the Creator Son. Aside from creation and life impartation the Son and the Spirit never confer upon important universe procedures without Gabriel’s presence.
33:4.5 (370.2) Gabriël van Salvington staat aan het hoofd van het bestuur van het universum Nebadon en arbitreert in alle appèlzaken die te maken hebben met het bestuur. Deze universum-hoofdbestuurder werd ten volle toegerust voor zijn werk geschapen, doch met de groei en evolutie van onze plaatselijke schepping heeft hij aan ervaring gewonnen. 33:4.5 (370.2) Gabriel of Salvington is the chief executive of the universe of Nebadon and the arbiter of all executive appeals respecting its administration. This universe executive was created fully endowed for his work, but he has gained experience with the growth and evolution of our local creation.
33:4.6 (370.3) Gabriël is de voornaamste functionaris die is belast met de uitvoering van mandaten van het superuniversum inzake niet-persoonlijke aangelegenheden in het plaatselijk universum. De meeste aangelegenheden inzake massabeoordelingen en dispensatie-opstandingen, waarin beschikt wordt door de Ouden der Dagen, worden ter uitvoering eveneens aan Gabriël en zijn staf gedelegeerd. Gabriël is aldus het hoofd van het uitvoerend bestuur voor zowel de regeerders van het superuniversum als die van het plaatselijk universum. Hem staat een bekwaam korps van bestuurlijke assistenten ter beschikking, die voor hun speciale werk zijn geschapen en niet worden geopenbaard aan evolutionaire stervelingen. Naast deze assistenten kan Gabriël gebruik maken van alle orden hemelse wezens die in Nebadon functioneren, en hij is ook de opperbevelhebber van ‘de legers des hemels’ — de hemelse heerscharen. 33:4.6 (370.3) Gabriel is the chief officer of execution for superuniverse mandates relating to nonpersonal affairs in the local universe. Most matters pertaining to mass judgment and dispensational resurrections, adjudicated by the Ancients of Days, are also delegated to Gabriel and his staff for execution. Gabriel is thus the combined chief executive of both the super- and the local universe rulers. He has at his command an able corps of administrative assistants, created for their special work, who are unrevealed to evolutionary mortals. In addition to these assistants, Gabriel may employ any and all of the orders of celestial beings functioning in Nebadon, and he is also the commander in chief of “the armies of heaven”—the celestial hosts.
33:4.7 (370.4) Gabriël en zijn staf zijn geen leraren maar bestuurders. Voorzover bekend zijn zij nooit afgeweken van hun normale werk, behalve als Michael geïncarneerd was tijdens een zelfschenking als schepsel. Tijdens zulke zelfschenkingen zette Gabriël zich steeds in voor de wil van de geïncarneerde Zoon, en met medewerking van de Eenheid der Dagen werd hij de feitelijke bestuurder van de universum-zaken tijdens de latere zelfschenkingen. Sinds de zelfschenking van Michael als sterveling heeft Gabriël zich steeds nauw geïdentificeerd met de historie en ontwikkeling van Urantia. 33:4.7 (370.4) Gabriel and his staff are not teachers; they are administrators. They were never known to depart from their regular work except when Michael was incarnated on a creature bestowal. During such bestowals Gabriel was ever attendant on the will of the incarnated Son, and with the collaboration of the Union of Days, he became the actual director of universe affairs during the later bestowals. Gabriel has been closely identified with the history and development of Urantia ever since the mortal bestowal of Michael.
33:4.8 (370.5) Behalve hun ontmoetingen met Gabriël op de zelfschenkingswerelden en ten tijde van de algemene en speciale opstandingsappèls, zullen stervelingen hem zelden tegenkomen tijdens hun opklimming door het plaatselijk universum, totdat zij worden toegelaten tot het bestuurlijke werk van de plaatselijke schepping. Als bestuurders, van welke orde of rang ook, zult ge onder leiding van Gabriël komen te staan. 33:4.8 (370.5) Aside from meeting Gabriel on the bestowal worlds and at the times of general- and special-resurrection roll calls, mortals will seldom encounter him as they ascend through the local universe until they are inducted into the administrative work of the local creation. As administrators, of whatever order or degree, you will come under the direction of Gabriel.
5. De ambassadeurs van de Triniteit ^top 5. The Trinity Ambassadors ^top
33:5.1 (370.6) Het bestuur door persoonlijkheden die hun oorsprong in de Triniteit hebben, eindigt met de regering van de superuniversa. De plaatselijke universa worden gekenmerkt door toezicht van tweevoudige aard, het begin van het vader-moeder-concept. De universum-vader is de Schepper-Zoon; de universum-moeder is de Goddelijke Hulp en Bijstand, de Scheppende Geest van het plaatselijk universum. Ieder plaatselijk universum is echter ook gezegend met de aanwezigheid van bepaalde persoonlijkheden uit het centrale universum en het Paradijs. Aan het hoofd van deze Paradijs-groep in Nebadon staat de ambassadeur van de Paradijs-Triniteit — Immanuel van Salvington — de Eenheid der Dagen die aan het plaatselijk universum Nebadon is toegewezen. In zekere zin is deze hoge Triniteitszoon ook de persoonlijke vertegenwoordiger van de Universele Vader bij het hof van de Schepper-Zoon; vandaar zijn naam Immanuel. 33:5.1 (370.6) The administration of Trinity-origin personalities ends with the government of the superuniverses. The local universes are characterized by dual supervision, the beginning of the father-mother concept. The universe father is the Creator Son; the universe mother is the Divine Minister, the local universe Creative Spirit. Every local universe is, however, blessed with the presence of certain personalities from the central universe and Paradise. At the head of this Paradise group in Nebadon is the ambassador of the Paradise Trinity—Immanuel of Salvington—the Union of Days assigned to the local universe of Nebadon. In a certain sense this high Trinity Son is also the personal representative of the Universal Father to the court of the Creator Son; hence his name, Immanuel.
33:5.2 (370.7) Immanuel van Salvington, nummer 611.121 van de zesde orde der Allerhoogste Triniteitspersoonlijkheden, is een wezen van sublieme waardigheid en zulk een buitengewone minzaamheid, dat hij de verering en aanbidding van alle levende schepselen afwijst. Hij onderscheidt zich daardoor, dat hij de enige persoonlijkheid is in heel Nebadon die nimmer ondergeschiktheid aan zijn broeder Michael heeft erkend. Hij functioneert als adviseur van de Soevereine Zoon doch geeft alleen raad op verzoek. Bij afwezigheid van de Schepper-Zoon zou hij iedere hoge raadsvergadering van het universum kunnen voorzitten, doch anderszins zou hij niet participeren in bestuurlijke zaken van het universum, tenzij hem daarom wordt verzocht. 33:5.2 (370.7) Immanuel of Salvington, number 611,121 of the sixth order of Supreme Trinity Personalities, is a being of sublime dignity and of such superb condescension that he refuses the worship and adoration of all living creatures. He bears the distinction of being the only personality in all Nebadon who has never acknowledged subordination to his brother Michael. He functions as adviser to the Sovereign Son but gives counsel only on request. In the absence of the Creator Son he might preside over any high universe council but would not otherwise participate in the executive affairs of the universe except as requested.
33:5.3 (371.1) Deze ambassadeur van het Paradijs in Nebadon staat niet onder de jurisdictie van de regering van het plaatselijk universum. Evenmin heeft hij gezag in bestuurszaken van een evoluerend plaatselijk universum, behalve in het toezicht op zijn broeders, de Getrouwen der Dagen, die dienen op de hoofdkwartieren van de constellaties. 33:5.3 (371.1) This ambassador of Paradise to Nebadon is not subject to the jurisdiction of the local universe government. Neither does he exercise authoritative jurisdiction in the executive affairs of an evolving local universe except in the supervision of his liaison brethren, the Faithfuls of Days, serving on the headquarters of the constellations.
33:5.4 (371.2) Evenmin als de Eenheid der Dagen, geven de Getrouwen der Dagen ooit advies of bijstand aan de regeerders der constellaties, tenzij hun hierom gevraagd worden. Deze ambassadeurs van het Paradijs in de constellaties vormen de laatste persoonlijke aanwezigheid van de Stationaire Zonen van de Triniteit, functionerend in de rol van adviseurs in de plaatselijke universa. Constellaties staan in nauwere betrekking tot het bestuur van het superuniversum dan plaatselijke stelsels, die uitsluitend bestuurd worden door persoonlijkheden die ingeborenen zijn van het plaatselijk universum. 33:5.4 (371.2) The Faithfuls of Days, like the Union of Days, never proffer advice or offer assistance to the constellation rulers unless it is asked for. These Paradise ambassadors to the constellations represent the final personal presence of the Stationary Sons of the Trinity functioning in advisory roles in the local universes. Constellations are more closely related to the superuniverse administration than local systems, which are administered exclusively by personalities native to the local universe.
6. Het algemeen bestuur ^top 6. General Administration ^top
33:6.1 (371.3) Gabriël is de gouverneur-generaal en feitelijke bestuurder van Nebadon. Wanneer Michael niet aanwezig is op Salvington, verstoort dit geenszins het ordelijk beheer der universum-zaken. Gedurende de afwezigheid van Michael, zoals onlangs toen hij de reünie der Meester-Zonen van Orvonton op het Paradijs bijwoonde, is Gabriël de regent van het universum. Bij deze gelegenheden verzoekt Gabriël altijd de raad van Immanuel van Salvington inzake alle belangrijke vraagstukken. 33:6.1 (371.3) Gabriel is the chief executive and actual administrator of Nebadon. Michael’s absence from Salvington in no way interferes with the orderly conduct of universe affairs. During the absence of Michael, as recently on the mission of reunion of Orvonton Master Sons on Paradise, Gabriel is the regent of the universe. At such times Gabriel always seeks the counsel of Immanuel of Salvington regarding all major problems.
33:6.2 (371.4) De Vader-Melchizedek is de eerste assistent van Gabriël. Wanneer de Blinkende Morgenster niet aanwezig is op Salvington, worden zijn verantwoordelijkheden overgenomen door deze oorspronkelijke Melchizedek-Zoon. 33:6.2 (371.4) The Father Melchizedek is Gabriel’s first assistant. When the Bright and Morning Star is absent from Salvington, his responsibilities are assumed by this original Melchizedek Son.
33:6.3 (371.5) Aan de verschillende subbesturen van het universum zijn bepaalde speciale domeinen toegewezen, waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Ofschoon de regering van een stelsel in het algemeen zorgt voor het welzijn van zijn planeten, houdt zij zich meer in het bijzonder bezig met de fysische toestand van levende wezens, met biologische vraagstukken. Op hun beurt geven de regeerders van een constellatie bijzondere aandacht aan de sociale en bestuurlijke omstandigheden die op de verschillende planeten en stelsels heersen. De regering van een constellatie houdt zich voornamelijk bezig met de unificatie en stabilisatie. Op een nog hoger niveau houden de regeerders van het universum zich meer bezig met de geestelijke status van hun gebieden. 33:6.3 (371.5) The various subadministrations of the universe have assigned to them certain special domains of responsibility. While, in general, a system government looks after the welfare of its planets, it is more particularly concerned with the physical status of living beings, with biologic problems. In turn, the constellation rulers pay especial attention to the social and governmental conditions prevailing on the different planets and systems. A constellation government is chiefly exercised over unification and stabilization. Still higher up, the universe rulers are more occupied with the spiritual status of the realms.
33:6.4 (371.6) Ambassadeurs worden bij gerechtelijk decreet aangesteld en vertegenwoordigen hun universa bij andere universa. Consuls vertegenwoordigen constellaties bij elkaar en bij het hoofdkwartier van het universum; zij worden aangesteld bij decreet van een wetgevende vergadering en functioneren slechts binnen de grenzen van het plaatselijk universum. Waarnemers worden bij executief decreet van de Stelsel-Soeverein aangesteld om dat stelsel te vertegenwoordigen bij andere stelsels en op de hoofdwereld van de constellatie, en ook zij functioneren alleen binnen de grenzen van het plaatselijk universum. 33:6.4 (371.6) Ambassadors are appointed by judicial decree and represent universes to other universes. Consuls are representatives of constellations to one another and to the universe headquarters; they are appointed by legislative decree and function only within the confines of the local universe. Observers are commissioned by executive decree of a System Sovereign to represent that system to other systems and at the constellation capital, and they, too, function only within the confines of the local universe.
33:6.5 (371.7) Vanuit Salvington worden gelijktijdig uitzendingen verzorgd naar de hoofdkwartieren van de constellaties, de hoofdkwartieren van de stelsels, en naar afzonderlijke planeten. Hemelse wezens van alle hogere orden kunnen van deze dienst gebruik maken om te communiceren met hun kameraden die door het hele universum zijn verspreid. De zender van het universum richt zich tot alle bewoonde werelden, ongeacht hun geestelijke status. Planetaire intercommunicatie wordt alleen ontzegd aan de werelden die in geestelijke quarantaine worden gehouden. 33:6.5 (371.7) From Salvington, broadcasts are simultaneously directed to the constellation headquarters, the system headquarters, and to individual planets. All higher orders of celestial beings are able to utilize this service for communication with their fellows scattered throughout the universe. The universe broadcast is extended to all inhabited worlds regardless of their spiritual status. Planetary intercommunication is denied only those worlds under spiritual quarantine.
33:6.6 (372.1) Berichten van de constellatie worden vanuit het hoofdkwartier van de constellatie periodiek uitgezonden door het hoofd van de Constellatie-Vaders. 33:6.6 (372.1) Constellation broadcasts are periodically sent out from the headquarters of the constellation by the chief of the Constellation Fathers.
33:6.7 (372.2) De tijd wordt aangegeven, berekend en gerectificeerd door een speciale groep wezens op Salvington. De standaarddag van Nebadon staat gelijk aan achttien dagen en zes uur Urantia-tijd, plus twee en een halve minuut. Het Nebadon-jaar bestaat uit een segment van de tijd waarin het universum rondwentelt in relatie tot het Uversa-circuit en komt overeen met honderd dagen standaard-universumtijd, ongeveer vijf jaar Urantia-tijd. 33:6.7 (372.2) Chronology is reckoned, computed, and rectified by a special group of beings on Salvington. The standard day of Nebadon is equal to eighteen days and six hours of Urantia time, plus two and one-half minutes. The Nebadon year consists of a segment of the time of universe swing in relation to the Uversa circuit and is equal to one hundred days of standard universe time, about five years of Urantia time.
33:6.8 (372.3) De tijd van Nebadon die vanuit Salvington wordt bekendgemaakt, is de standaard voor alle constellaties en stelsels in dit plaatselijk universum. Iedere constellatie bestuurt haar aangelegenheden volgens de Nebadon-tijd, maar de stelsels houden hun eigen tijd, zo ook de afzonderlijke planeten. 33:6.8 (372.3) Nebadon time, broadcast from Salvington, is the standard for all constellations and systems in this local universe. Each constellation conducts its affairs by Nebadon time, but the systems maintain their own chronology, as do the individual planets.
33:6.9 (372.4) Zoals de dag in Satania wordt berekend op Jerusem, duurt hij iets korter ( 1 uur, 4 minuten en 15 seconden) dan drie dagen Urantia-tijd. Deze tijden worden gewoonlijk Salvington- of universumtijd, en Satania- of stelseltijd genoemd. Standaardtijd is universumtijd. 33:6.9 (372.4) The day in Satania, as reckoned on Jerusem, is a little less (1 hour, 4 minutes, 15 seconds) than three days of Urantia time. These times are generally known as Salvington or universe time, and Satania or system time. Standard time is universe time.
7. De gerechtshoven van Nebadon ^top 7. The Courts of Nebadon ^top
33:7.1 (372.5) De Meester-Zoon, Michael, is als allerhoogste slechts bij drie zaken betrokken: schepping, steun en dienstbetoon. Hij neemt niet persoonlijk deel aan het gerechtelijke werk van het universum. Scheppers zijn nimmer rechters over hun schepselen; de rechtspraak is de exclusieve functie van schepselen die daarvoor lang zijn opgeleid en daadwerkelijke schepsel-ervaring hebben. 33:7.1 (372.5) The Master Son, Michael, is supremely concerned with but three things: creation, sustenance, and ministry. He does not personally participate in the judicial work of the universe. Creators never sit in judgment on their creatures; that is the exclusive function of creatures of high training and actual creature experience.
33:7.2 (372.6) Het gehele gerechtelijke stelsel van Nebadon staat onder toezicht van Gabriël. De hoge gerechtshoven die zich op Salvington bevinden, houden zich bezig met problemen van algemeen belang voor het universum en met de appèlzaken van de stelselrechtbanken. Deze universumgerechtshoven hebben zeventig hoofdafdelingen, en deze functioneren in zeven afdelingen van ieder tien secties. In alle arbitragezaken presideert een tweevoudige magistratuur, bestaande uit één rechter die volmaaktheidsantecedenten heeft en een magistraat met opklimmingservaring. 33:7.2 (372.6) The entire judicial mechanism of Nebadon is under the supervision of Gabriel. The high courts, located on Salvington, are occupied with problems of general universe import and with the appellate cases coming up from the system tribunals. There are seventy branches of these universe courts, and they function in seven divisions of ten sections each. In all matters of adjudication there presides a dual magistracy consisting of one judge of perfection antecedents and one magistrate of ascendant experience.
33:7.3 (372.7) De gerechtshoven van het plaatselijk universum zijn in hun jurisdictie beperkt in de volgende zaken: 33:7.3 (372.7) As regards jurisdiction, the local universe courts are limited in the following matters:
33:7.4 (372.8) 1. Het bestuur van het plaatselijk universum houdt zich bezig met schepping, evolutie, instandhouding en bijstand. De rechtbanken van het universum mogen daarom in rechte geen uitspraak doen in zaken die de kwestie van eeuwig leven en dood raken. Dit slaat niet op de natuurlijke dood zoals deze bestaat op Urantia, doch indien er beslist moet worden inzake het recht op voortbestaan, eeuwig leven, moet worden verwezen naar de rechtbanken van Orvonton, en indien het vonnis ten nadele van het betrokken individu uitvalt, wordt iedere straf die vernietiging inhoudt, uitgevoerd op last van en door de instanties van de regeerders van het superuniversum. 33:7.4 (372.8) 1. The administration of the local universe is concerned with creation, evolution, maintenance, and ministry. The universe tribunals are, therefore, denied the right to pass upon those cases involving the question of eternal life and death. This has no reference to natural death as it obtains on Urantia, but if the question of the right of continued existence, life eternal, comes up for adjudication, it must be referred to the tribunals of Orvonton, and if decided adversely to the individual, all sentences of extinction are carried out upon the orders, and through the agencies, of the rulers of the supergovernment.
33:7.5 (372.9) 2. De nalatigheid of ontrouw van een Zoon van God van het Plaatselijk Universum die de status en het gezag van de Zonen in gevaar brengt, wordt nooit berecht door de rechtbanken van een Zoon; een dergelijk geschil zou onmiddellijk worden voorgebracht bij de gerechtshoven van het superuniversum. 33:7.5 (372.9) 2. The default or defection of any of the Local Universe Sons of God which jeopardizes their status and authority as Sons is never adjudicated in the tribunals of a Son; such a misunderstanding would be immediately carried to the superuniverse courts.
33:7.6 (372.10) 3. In de kwestie van het opnieuw toelaten van een deel van een plaatselijk universum — zoals een plaatselijk stelsel — tot de gemeenschap van volle geestelijke status in de plaatselijke schepping nadat het geestelijk afgezonderd is geweest, is de instemming van de hoge assemblée van het superuniversum vereist. 33:7.6 (372.10) 3. The question of the readmission of any constituent part of a local universe—such as a local system—to the fellowship of full spiritual status in the local creation subsequent to spiritual isolation must be concurred in by the high assembly of the superuniverse.
33:7.7 (373.1) In alle andere zaken zijn de besluiten van de gerechtshoven van Salvington bindend en onaanvechtbaar. Er is geen appèl mogelijk tegen hun beslissingen en er valt niet aan hun beschikkingen te ontkomen. 33:7.7 (373.1) In all other matters the courts of Salvington are final and supreme. There is no appeal and no escape from their decisions and decrees.
33:7.8 (373.2) Hoe onbillijk geschillen onder de mensen soms ook blijken te worden beslist op Urantia, in het universum zegevieren het recht en de goddelijke rechtvaardigheid. Ge leeft in een goed geordend universum, en ge kunt er op vertrouwen dat ge vroeg of laat rechtvaardig, ja zelfs barmhartig behandeld zult worden. 33:7.8 (373.2) However unfairly human contentions may sometimes appear to be adjudicated on Urantia, in the universe justice and divine equity do prevail. You are living in a well-ordered universe, and sooner or later you may depend upon being dealt with justly, even mercifully.
8. De wetgevende en uitvoerende functies ^top 8. The Legislative and Executive Functions ^top
33:8.1 (373.3) Op Salvington, het hoofdkwartier van Nebadon, zijn geen echte wetgevende lichamen gevestigd. De hoofdkwartierwerelden van het universum houden zich grotendeels bezig met arbitrage. De wetgevende assemblées van het plaatselijk universum vinden plaats op de hoofdkwartieren van de honderd constellaties. De stelsels houden zich voornamelijk bezig met het uitvoerende en bestuurlijke werk van de plaatselijke scheppingen. De Stelsel-Soevereinen en hun medewerkers zien toe op de naleving van de wetgevende mandaten van de regeerders der constellaties en brengen de gerechtelijke uitspraken van de hoge gerechtshoven van het universum ten uitvoer. 33:8.1 (373.3) On Salvington, the headquarters of Nebadon, there are no true legislative bodies. The universe headquarters worlds are concerned largely with adjudication. The legislative assemblies of the local universe are located on the headquarters of the one hundred constellations. The systems are chiefly concerned with the executive and administrative work of the local creations. The System Sovereigns and their associates enforce the legislative mandates of the constellation rulers and execute the judicial decrees of the high courts of the universe.
33:8.2 (373.4) Hoewel echte wetgeving niet plaatsvindt op het hoofdkwartier van het universum, functioneren er op Salvington wel verscheidene adviserende en onderzoekende assemblées die op verschillende wijze zijn samengesteld en worden voorgezeten al naargelang hun terrein en doelstelling. Sommige zijn permanent en andere worden ontbonden wanneer zij hun doel hebben bereikt. 33:8.2 (373.4) While true legislation is not enacted at the universe headquarters, there do function on Salvington a variety of advisory and research assemblies, variously constituted and conducted in accordance with their scope and purpose. Some are permanent; others disband upon the accomplishment of their objective.
33:8.3 (373.5) De allerhoogste raad van het plaatselijk universum bestaat uit drie leden uit ieder stelsel en zeven vertegenwoordigers van iedere constellatie. Stelsels die in afzondering verkeren, hebben geen vertegenwoordiging in deze vergadering, doch het wordt hun toegestaan om waarnemers te sturen die alle beraadslagingen bijwonen en bestuderen. 33:8.3 (373.5) The supreme council of the local universe is made up of three members from each system and seven representatives from each constellation. Systems in isolation do not have representation in this assembly, but they are permitted to send observers who attend and study all its deliberations.
33:8.4 (373.6) De honderd raadsvergaderingen van allerhoogste sanctie bevinden zich ook op Salvington. De presidenten van deze raden vormen het onmiddellijke werkkabinet van Gabriël. 33:8.4 (373.6) The one hundred councils of supreme sanction are also situated on Salvington. The presidents of these councils constitute the immediate working cabinet of Gabriel.
33:8.5 (373.7) Alle bevindingen van de hoge adviesraden van het universum worden naar de gerechtelijke lichamen van Salvington verwezen of naar de wetgevende assemblées van de constellaties. Deze hoge raden hebben geen gezag of macht om hun aanbevelingen af te dwingen. Indien hun advies is gegrond op de fundamentele wetten van het universum, zullen de gerechtshoven van Nebadon bevelen tot uitvoering uitvaardigen; indien hun aanbevelingen echter te maken hebben met plaatselijke of noodtoestanden, dan moeten zij worden verwezen naar de lagere wetgevende assemblées van de constellatie om na overleg bekrachtigd te worden, en daarna door de stelselautoriteiten te worden uitgevoerd. Deze hoge raden vormen in werkelijkheid de superlegislatuur van het universum, doch zij functioneren zonder gezag tot bekrachtiging en zonder uitvoerende macht. 33:8.5 (373.7) All findings of the high universe advisory councils are referred either to the Salvington judicial bodies or to the legislative assemblies of the constellations. These high councils are without authority or power to enforce their recommendations. If their advice is founded on the fundamental laws of the universe, then will the Nebadon courts issue rulings of execution; but if their recommendations have to do with local or emergency conditions, they must pass down to the legislative assemblies of the constellation for deliberative enactment and then to the system authorities for execution. These high councils are, in reality, the universe superlegislatures, but they function without the authority of enactment and without the power of execution.
33:8.6 (373.8) Hoewel wij over het bestuur van het universum spreken in termen van ‘gerechtshoven’ en ‘assemblées,’ dient ge te begrijpen dat deze geestelijke verrichtingen zeer verschillen van de meer primitieve en materiële activiteiten op Urantia die dezelfde naam dragen. 33:8.6 (373.8) While we speak of universe administration in terms of “courts” and “assemblies,” it should be understood that these spiritual transactions are very different from the more primitive and material activities of Urantia which bear corresponding names.
33:8.7 (373.9) [Aangeboden door het Hoofd der Aartsengelen van Nebadon.] 33:8.7 (373.9) [Presented by the Chief of the Archangels of Nebadon.]