Verhandeling 31 Paper 31
Het Korps der Volkomenheid The Corps of the Finality
31:0.1 (345.1) HET Korps der Sterfelijke Volkomenen vormt de thans bekende bestemming van de opklimmende stervelingen uit de tijd die met Richters zijn gefuseerd. Tot dit korps behoren echter ook nog ook andere groepen. Het primaire korps van volkomenen bestaat uit de volgende groeperingen: 31:0.1 (345.1) THE Corps of Mortal Finaliters represents the present known destination of the ascending Adjuster-fused mortals of time. But there are other groups who are also assigned to this corps. The primary finaliter corps is composed of the following:
31:0.2 (345.2) 1. Ingeborenen van Havona; 31:0.2 (345.2) 1. Havona Natives.
31:0.3 (345.3) 2. Zwaartekracht-Boodschappers; 31:0.3 (345.3) 2. Gravity Messengers.
31:0.4 (345.4) 3. Verheerlijkte Stervelingen; 31:0.4 (345.4) 3. Glorified Mortals.
31:0.5 (345.5) 4. Geadopteerde Serafijnen; 31:0.5 (345.5) 4. Adopted Seraphim.
31:0.6 (345.6) 5. Verheerlijkte Materiële Zonen; 31:0.6 (345.6) 5. Glorified Material Sons.
31:0.7 (345.7) 6. Verheerlijkte Middenschepselen. 31:0.7 (345.7) 6. Glorified Midway Creatures.
31:0.8 (345.8) Tezamen vormen deze zes groepen verheerlijkte wezens dit unieke lichaam met een eeuwige bestemming. Wij menen hun toekomstig werk te kennen, doch zijn er niet zeker van. Ofschoon het Korps der Sterfelijke Volkomenheid thans op het Paradijs wordt gemobiliseerd, en ofschoon de leden ervan nu op zulk een uitgebreide schaal de universa in de ruimte dienen en de werelden bestu- ren die bestendigd zijn in licht en leven, moeten de universa die zich nu in de buiten-ruimte organise- ren wel hun toekomstige bestemming zijn. Dit is tenminste hetgeen op Uversa wordt verondersteld. 31:0.8 (345.8) These six groups of glorified beings compose this unique body of eternal destiny. We think we know their future work, but we are not certain. While the Corps of the Mortal Finality is mobilizing on Paradise, and while they now so extensively minister to the universes of space and administer the worlds settled in light and life, their future destination must be the now-organizing universes of outer space. At least that is the conjecture of Uversa.
31:0.9 (345.9) Het korps is georganiseerd conform de werkverbanden van de werelden in de ruimte en in overeenstemming met de associatieve ervaring die gedurende de lange, veelbewogen loopbaan naar omhoog is verworven. Alle schepselen in opklimming die tot dit korps worden toegelaten, worden op voet van gelijkheid ontvangen, doch deze verheven gelijkheid heft de individualiteit of de persoonlijke identiteit geenszins op. Wanneer wij contact hebben met een volkomene, kunnen wij direct zien of hij een sterveling in opklimming is, een ingeborene van Havona, een geadopteerde serafijn, een middenschepsel of een Materiële Zoon. 31:0.9 (345.9) The corps is organized in accordance with the working associations of the worlds of space and in keeping with the associative experience acquired throughout the long and eventful ascendant career. All the ascendant creatures admitted to this corps are received in equality, but this exalted equality in no way abrogates individuality or destroys personal identity. We can immediately discern, in communicating with a finaliter, whether he is an ascendant mortal, Havona native, adopted seraphim, midway creature, or Material Son.
31:0.10 (345.10) Gedurende het huidige universum-tijdperk keren de volkomenen terug naar de universa in de tijd om daar te dienen. Zij worden achtereenvolgens in de verschillende superuniversa aangesteld, doch arbeiden nooit in het superuniversum waaruit zij afkomstig zijn, totdat zij in alle zes andere superscheppingen hebben gediend. Aldus kunnen zij zich de zevenvoudige voorstelling van de Allerhoogste eigen maken. 31:0.10 (345.10) During the present universe age the finaliters return to serve in the universes of time. They are assigned to labor successively in the different superuniverses and never in their native superuniverses until after they have served in all the other six supercreations. Thus may they acquire the sevenfold concept of the Supreme Being.
31:0.11 (345.11) Een of meer compagnieën van de sterfelijke volkomenen doen voortdurend dienst op Urantia. Er is geen terrein van dienst in het universum waar zij niet zijn aangesteld; zij functioneren universeel en afwisselend in gelijke perioden van taakvervulling en vrij dienstbetoon. 31:0.11 (345.11) One or more companies of the mortal finaliters are constantly in service on Urantia. There is no domain of universe service to which they are not assigned; they function universally and with alternating and equal periods of assigned duty and free service.
31:0.12 (345.12) Wij hebben geen idee van de aard van de toekomstige organisatie van deze buitengewone groepering, doch de volkomenen vormen thans een lichaam met volkomen zelfbestuur. Zij kiezen hun eigen permanente, periodieke leiders en bestuurders, ook de leiders der aanstellingen. Hun beleid kan door geen enkele invloed van buiten beïnvloed worden, en hun eed van trouw leggen zij alleen af aan de Paradijs-Triniteit. 31:0.12 (345.12) We have no idea as to the nature of the future organization of this extraordinary group, but the finaliters are now wholly a self-governing body. They choose their own permanent, periodic, and assignment leaders and directors. No outside influence can ever be brought to bear upon their policies, and their oath of allegiance is only to the Paradise Trinity.
31:0.13 (346.1) De volkomenen hebben hun eigen hoofdkwartieren op het Paradijs, in de superuniversa, in de plaatselijke universa, en in alle hoofdwerelden der onderafdelingen. Zij zijn een afzonderlijke orde in de evolutionaire schepping. Wij besturen hen niet rechtstreeks en hebben ook geen zeggenschap over hen, en toch zijn zij absoluut loyaal en werken zij altijd mee met al onze plannen. Zij zijn inderdaad de beproefde en betrouwbare zielen uit tijd en ruimte — het evolutionaire zout van het universum — en nemen steeds toe in getal en zijn voor immer bestand tegen het kwaad en veilig voor zonde. 31:0.13 (346.1) The finaliters maintain their own headquarters on Paradise, in the superuniverses, in the local universes, and on all the divisional capitals. They are a separate order of evolutionary creation. We do not directly manage them or control them, and yet they are absolutely loyal and always co-operative with all our plans. They are indeed the accumulating tried and true souls of time and space—the evolutionary salt of the universe—and they are forever proof against evil and secure against sin.
1. De ingeborenen van Havona ^top 1. The Havona Natives ^top
31:1.1 (346.2) Vele ingeborenen van Havona die als leraren dienen in de opleidingsscholen voor pelgrims in het centrale universum, hechten zich zeer aan de stervelingen in opklimming en worden in nog sterkere mate geboeid door het toekomstige werk en de toekomstige bestemming van het Korps van Sterfelijke Volkomenen. In het bestuurlijke hoofdkwartier van het korps op het Paradijs is er een register voor vrijwilligers uit Havona, dat onder toezicht staat van de partner van Grandfanda. Momenteel kunt ge vele miljoenen ingeborenen van Havona op deze wachtlijst aantreffen. Deze volmaakte wezens die rechtstreeks en goddelijk zijn geschapen, zijn van groot nut voor het Korps der Sterfelijke Volkomenheid en zullen ongetwijfeld van nog veel meer nut zijn in de verre toekomst. Zij geven het gezichtspunt weer van wezens die in volmaaktheid en goddelijke volkomenheid zijn geboren. De volkomenen omvatten aldus de beide aspecten van het experiëntiële bestaan — het volmaakte en het tot volmaaktheid gekomen aspect. 31:1.1 (346.2) Many of the Havona natives who serve as teachers in the pilgrim-training schools of the central universe become greatly attached to the ascending mortals and still more intrigued with the future work and destiny of the Corps of Mortal Finaliters. On Paradise there is maintained, at the administrative headquarters of the corps, a registry for Havona volunteers presided over by the associate of Grandfanda. Today, you will find millions upon millions of Havona natives upon this waiting list. These perfect beings of direct and divine creation are of great assistance to the Mortal Corps of Finality, and they will undoubtedly be of even greater service in the far-distant future. They provide the viewpoint of one born in perfection and divine repleteness. The finaliters thus embrace both phases of experiential existence—perfect and perfected.
31:1.2 (346.3) Ingeborenen van Havona moeten bepaalde experiëntiële ontwikkelingen bereiken in verbinding met evolutionaire wezens, waardoor in hen het vermogen wordt geschapen tot het ontvangen van de schenking van een fragment van de geest van de Universele Vader. Het Korps van Sterfelijke Volkomenen heeft als permanente leden slechts wezens die zijn gefuseerd met de geest van de Eerste Bron en Centrum, of die zoals de Zwaartekracht-Boodschappers, deze geest van God de Vader van nature belichamen. 31:1.2 (346.3) Havona natives must achieve certain experiential developments in liaison with evolutionary beings which will create reception capacity for the bestowal of a fragment of the spirit of the Universal Father. The Mortal Finaliter Corps has as permanent members only such beings as have been fused with the spirit of the First Source and Center, or who, like the Gravity Messengers, innately embody this spirit of God the Father.
31:1.3 (346.4) De inwoners van het centrale universum worden tot het korps toegelaten in de verhouding van één op duizend — een compagnie volkomenen. Het korps wordt voor tijdelijke dienst in compagnieën van duizend georganiseerd, waarbij het aantal van de schepselen in opklimming 997 is tegen één ingeborene van Havona en één Zwaartekracht-Boodschapper. Volkomenen worden aldus in compagnieën gemobiliseerd, doch de eed der volkomenheid wordt individueel afgenomen. Het is een eed van veelomvattende implicaties en van eeuwige strekking. De ingeborene van Havona legt dezelfde eed af en verbindt zich daarmee voor immer aan dit korps. 31:1.3 (346.4) The inhabitants of the central universe are received into the corps in the ratio of one in a thousand—a finaliter company. The corps is organized for temporary service in companies of one thousand, the ascendant creatures numbering 997 to one Havona native and one Gravity Messenger. Finaliters are thus mobilized in companies, but the finality oath is administered individually. It is an oath of sweeping implications and eternal import. The Havona native takes the same oath and becomes forever attached to the corps.
31:1.4 (346.5) De recruten uit Havona volgen de compagnie waarbij zij zijn aangesteld; waar de groep heen gaat, daar gaan zij eveneens. En ge zoudt moeten kunnen zien hoe enthousiast zij zijn bij hun nieuwe werk als volkomenen. De mogelijkheid om toegelaten te worden tot het Korps der Volkomenheid vormt een van de opwindendste vooruitzichten in Havona: de mogelijkheid om een volkomene te worden is een van de allerhoogste avonturen van deze volmaakte geslachten. 31:1.4 (346.5) The Havona recruits follow the company of their assignment; wherever the group goes, they go. And you should see their enthusiasm in the new work of the finaliters. The possibility of attaining the Corps of the Finality is one of the superb thrills of Havona; the possibility of becoming a finaliter is one of the supreme adventures of these perfect races.
31:1.5 (346.6) De ingeborenen van Havona worden in dezelfde verhouding ook toegelaten tot het Korps van Vereende Getrinitiseerde Volkomenen op Vicegerington en tot het Korps van Transcendente Volkomenen op het Paradijs. De burgers van Havona beschouwen deze drie bestemmingen als de allerhoogste doeleinden van hun verheven loopbaan, naast hun mogelijke toelating tot het Korps van Havona-Volkomenen. 31:1.5 (346.6) The Havona natives are also received, in the same ratio, into the Corps of Conjoint Trinitized Finaliters on Vicegerington and into the Corps of Transcendental Finaliters on Paradise. The Havona citizens regard these three destinies as constituting the supreme goals of their supernal careers, together with their possible admission to the Corps of Havona Finaliters.
2. Zwaartekracht-Boodschappers ^top 2. Gravity Messengers ^top
31:2.1 (346.7) Overal waar en altijd wanneer de Zwaartekracht-Boodschappers functioneren, staan zij onder leiding van de volkomenen. Alle Zwaartekracht-Boodschappers staan uitsluitend onder de jurisdictie van Grandfanda, en zij worden alleen aangesteld bij het primaire Korps der Volkomenheid. Zij zijn zelfs nu reeds van onschatbare waarde voor de volkomenen, en in de eeuwige toekomst zullen zij voor alle diensten ingezet kunnen worden. Geen enkele andere groep intelligente wezens beschikt over zulk een korps van gepersonaliseerde boodschappers die in staat zijn om tijd en ruimte te transcenderen. Overeenkomstige typen boodschapper-rapporteurs die aan andere korpsen van volkomenen zijn toegewezen, zijn niet gepersonaliseerd; zij zijn geabsonitiseerd. 31:2.1 (346.7) Wherever and whenever Gravity Messengers are functioning, the finaliters are in command. All Gravity Messengers are under the exclusive jurisdiction of Grandfanda, and they are assigned only to the primary Corps of the Finality. They are invaluable to the finaliters even now, and they will be all-serviceable in the eternal future. No other group of intelligent creatures possesses such a personalized messenger corps able to transcend time and space. Similar types of messenger-recorders attached to other finaliter corps are not personalized; they are absonitized.
31:2.2 (347.1) Zwaartekracht-Boodschappers zijn afkomstig van Divinington, en zijn gemodificeerde, gepersonaliseerde Richters, doch niemand van onze Uversa-groep zal zich verstouten de natuur van een dezer boodschappers uiteen te zetten. Wij weten dat het hoogst persoonlijke wezens zijn, goddelijk, intelligent en roerend begripvol, doch wij begrijpen hun tijdloze techniek om de ruimte te doorkruisen niet. Zij schijnen bevoegd te zijn om gebruik te maken van alle mogelijke energieën en circuits, en zelfs van de zwaartekracht. Volkomenen van het sterfelijke korps kunnen tijd en ruimte niet trotseren, doch met hen verbonden en onder hun bevel zijn bijna oneindige geest-persoonlijkheden die dit wèl kunnen. Wij veroorloven ons om Zwaartekracht-Boodschappers persoonlijkheden te noemen, doch in werkelijkheid zijn het supergeest-wezens, onbeperkte en grenzeloze persoonlijkheden. Zij zijn persoonlijkheden van een geheel andere orde dan de Solitaire Boodschappers. 31:2.2 (347.1) Gravity Messengers hail from Divinington, and they are modified and personalized Adjusters, but no one of our Uversa group will undertake to explain the nature of one of these messengers. We know they are highly personal beings, divine, intelligent, and touchingly understanding, but we do not comprehend their timeless technique of traversing space. They seem to be competent to utilize any and all energies, circuits, and even gravity. Finaliters of the mortal corps cannot defy time and space, but they have associated with them and subject to their command all but infinite spirit personalities who can. We presume to call Gravity Messengers personalities, but in reality they are superspirit beings, unlimited and boundless personalities. They are of an entirely different order of personality as compared with Solitary Messengers.
31:2.3 (347.2) Zwaartekracht-Boodschappers kunnen in onbeperkte getale aan een compagnie volkomenen zijn verbonden, doch slechts één boodschapper, het hoofd van zijn metgezellen, is opgenomen in het Korps der Sterfelijke Volkomenheid. Aan dit hoofd is echter een permanente staf van 999 medeboodschappers toegewezen, en al naar het uitkomt kan hij een beroep doen op de reserves van zijn orde om hem een onbeperkt aantal assistenten ter beschikking te stellen. 31:2.3 (347.2) Gravity Messengers may be attached to a finaliter company in unlimited numbers, but only one messenger, the chief of his fellows, is mustered into the Mortal Corps of the Finality. This chief however has assigned to him a permanent staff of 999 fellow messengers, and as occasion may require, he may call upon the reserves of the order for assistants in unlimited numbers.
31:2.4 (347.3) Zwaartekracht-Boodschappers en verheerlijkte sterfelijke volkomenen vatten een roerende, diepe genegenheid voor elkaar op. Zij hebben veel gemeen: de een is een rechtstreekse personalisatie van een fragment van de Universele Vader, de ander een schepsel-persoonlijkheid, bestaande in de overlevende onsterfelijke ziel die is gefuseerd met een fragment van dezelfde Universele Vader, de geest-Gedachtenrichter. 31:2.4 (347.3) Gravity Messengers and glorified mortal finaliters achieve a touching and profound affection for one another; they have much in common: One is a direct personalization of a fragment of the Universal Father, the other a creature personality existent in the surviving immortal soul fused with a fragment of the same Universal Father, the spirit Thought Adjuster.
3. Verheerlijkte stervelingen ^top 3. Glorified Mortals ^top
31:3.1 (347.4) Opklimmende stervelingen die met een Richter zijn gefuseerd, vormen de overgrote meerderheid van het primaire Korps der Volkomenheid. Hun aantal, samen met de geadopteerde verheerlijkte serafijnen, bedraagt in iedere compagnie van volkomenen gewoonlijk 990. De verhouding tussen stervelingen en engelen verschilt in iedere groep, ofschoon het aantal stervelingen dat der serafijnen verre overtreft. De Havona-ingeborenen, de verheerlijkte Materiële Zonen, de verheerlijkte middenschepselen, de Zwaartekracht-Boodschappers, en het onbekende, ontbrekende lid maken slechts één procent uit van het korps; iedere compagnie van duizend volkomenen biedt ruimte aan precies tien van deze niet-sterfelijke en niet-serafijnse persoonlijkheden. 31:3.1 (347.4) Ascendant Adjuster-fused mortals compose the bulk of the primary Corps of the Finality. Together with the adopted and glorified seraphim they usually constitute 990 in each finaliter company. The proportion of mortals and angels in any one group varies, though the mortals far outnumber the seraphim. The Havona natives, glorified Material Sons, glorified midway creatures, the Gravity Messengers, and the unknown and missing member make up only one per cent of the corps; each company of one thousand finaliters has places for just ten of these nonmortal and nonseraphic personalities.
31:3.2 (347.5) Wij van Uversa weten niet wat de ‘volkomenheidsbestemming’ zal zijn van de stervelingen die opklimmen uit de tijd. Thans verblijven zij op het Paradijs en dienen zij tijdelijk in het Korps van Licht en Leven, doch zo’n geweldige opleiding in hun opklimming en zo’n lange tijd van universum-discipline moeten wel bedoeld zijn om hen te bekwamen voor nog grootsere toetsen van betrouwbaarheid en diensten van nog hogere verantwoordelijkheid. 31:3.2 (347.5) We of Uversa do not know the “finality destiny” of the ascendant mortals of time. At present they reside on Paradise and temporarily serve in the Corps of Light and Life, but such a tremendous course of ascendant training and such lengthy universe discipline must be designed to qualify them for even greater tests of trust and more sublime services of responsibility.
31:3.3 (347.6) Niettegenstaande het feit dat deze stervelingen in opklimming het Paradijs hebben bereikt, zijn gerecruteerd in het Korps der Volkomenheid en in groten getale zijn teruggezonden om deel te nemen aan het bestuur van plaatselijke universa en om bijstand te verlenen in het bestuur van de aangelegenheden van superuniversa — ondanks zelfs deze klaarblijkelijke bestemming, blijft het opmerkelijke feit bestaan dat zij slechts als geesten van het zesde stadium te boek staan. Ongetwijfeld is er nog een volgende etappe af te leggen in de loopbaan van het Korps der Sterfelijke Volkomenheid. Wij kennen de aard van die etappe niet, doch wij hebben kennis genomen van drie feiten, waarvoor wij hier aandacht vragen: 31:3.3 (347.6) Notwithstanding that these ascendant mortals have attained Paradise, have been mustered into the Corps of the Finality, and have been sent back in large numbers to participate in the conduct of local universes and to assist in the administration of superuniverse affairs—in the face of even this apparent destiny, there remains the significant fact that they are of record as only sixth-stage spirits. There undoubtedly remains one more step in the career of the Mortal Corps of the Finality. We do not know the nature of that step, but we have taken cognizance of, and here call attention to, three facts:
31:3.4 (348.1) 1. Wij weten uit de archieven dat stervelingen gedurende hun verblijf in de kleine sectoren geesten van de eerste orde zijn, dat zij bevorderd worden tot de tweede orde wanneer zij overgaan naar de grote sectoren, en naar de derde wanneer zij verder gaan naar de centrale opleidingswerelden van het superuniversum. Stervelingen worden quartaire of gegradueerde geesten wanneer zij de zesde kring van Havona hebben bereikt, en geesten van de vijfde orde wanneer zij de Universele Vader ontdekken. Vervolgens bereiken zij het zesde stadium van geest-bestaan wanneer zij de eed afleggen die hen voor immer bindt aan de taak der eeuwigheid van het Korps der Sterfelijke Volkomenheid. 31:3.4 (348.1) 1. We know from the records that mortals are spirits of the first order during their sojourn in the minor sectors, and that they advance to the second order when translated to the major sectors, and to the third when they go forward to the central training worlds of the superuniverse. Mortals become quartan or graduate spirits after reaching the sixth circle of Havona and become spirits of the fifth order when they find the Universal Father. They subsequently attain the sixth stage of spirit existence upon taking the oath that musters them forever into the eternity assignment of the Corps of the Mortal Finality.
31:3.5 (348.2) Wij zien dat de klassificatie of aanduiding als geest bepaald wordt door daadwerkelijke bevordering van het ene terrein van dienst in het universum naar een ander, of van het ene universum naar een ander; en wij veronderstellen dat de leden van het Korps der Sterfelijke Volkomenheid als zevende geesten zullen worden geklassificeerd ten tijde van hun bevordering tot een eeuwige aanstelling, om dienst te gaan doen op tot nu toe onvermelde en ongeopenbaarde werelden, in samenhang met hun bereiken van God de Allerhoogste. Doch dit zijn stoutmoedige gissingen, wij weten omtrent dit alles werkelijk niet meer dan gij zelf; onze kennis aangaande de loopbaan der stervelingen reikt niet verder dan de huidige Paradijs-bestemming. 31:3.5 (348.2) We observe that spirit classification, or designation, has been determined by actual advancement from one realm of universe service to another realm of universe service or from one universe to another universe; and we surmise that the bestowal of seventh-spirit classification upon the Mortal Corps of the Finality will be simultaneous with their advancement to eternal assignment for service on hitherto unrecorded and unrevealed spheres and concomitant with their attainment of God the Supreme. But aside from these bold conjectures, we really know no more about all this than you do; our knowledge of the mortal career does not go beyond present Paradise destiny.
31:3.6 (348.3) 2. De sterfelijke volkomenen hebben geheel voldaan aan het bevel der eeuwen, ‘Weest gijlieden volmaakt;’ zij zijn opgeklommen langs het universele pad van wat door stervelingen bereikt kan worden: zij hebben God gevonden en zijn te rechter tijd opgenomen in het Korps der Volkomenheid. Deze wezens hebben de huidige grens van geest-voortgang bereikt, doch niet de volkomenheid van ultieme geest-status. Zij hebben de huidige grens van schepsel-volmaaktheid bereikt, doch niet de volkomenheid van dienstbetoon als schepsel. Zij hebben de volheid van de verering der Godheid ervaren, doch niet de volkomenheid van het experiëntiële bereiken der Godheid. 31:3.6 (348.3) 2. The mortal finaliters have fully complied with the injunction of the ages, “Be you perfect”; they have ascended the universal path of mortal attainment; they have found God, and they have been duly inducted into the Corps of the Finality. Such beings have attained the present limit of spirit progression but not finality of ultimate spirit status. They have achieved the present limit of creature perfection but not finality of creature service. They have experienced the fullness of Deity worship but not finality of experiential Deity attainment.
31:3.7 (348.4) 3. De verheerlijkte stervelingen van het Paradijs-Korps der Volkomenheid zijn opklimmende wezens met ervaringskennis van iedere stap in de actualiteit en filosofie van het meest volledige leven van intelligente bestaansvormen, terwijl deze tot overleving gekomen schepselen gedurende de eeuwen van hun opklimming van de laagste materiële werelden tot de geestelijke hoogten van het Paradijs, tot de grenzen van hun vermogen zijn opgeleid en getraind inzake ieder detail van ieder goddelijk beginsel van het zowel rechtvaardige en doelmatige, als barmhartige en geduldige bestuur van de ganse universele schepping in tijd en ruimte. 31:3.7 (348.4) 3. The glorified mortals of the Paradise Corps of Finality are ascendant beings in possession of experiential knowledge of every step of the actuality and philosophy of the fullest possible life of intelligent existence, while during the ages of this ascent from the lowest material worlds to the spiritual heights of Paradise, these surviving creatures have been trained to the limits of their capacity respecting every detail of every divine principle of the just and efficient, as well as merciful and patient, administration of all the universal creation of time and space.
31:3.8 (348.5) Wij zijn van mening dat mensen er recht op hebben onze zienswijze te vernemen, en dat het u vrij staat met ons te speculeren over het mysterie van de ultieme bestemming van het Paradijs-Korps van de Volkomenheid. Het lijkt ons duidelijk dat de huidige taken van de tot volmaaktheid gekomen evolutionaire schepselen het karakter dragen van opleidingen voor gegradueerden in het begrijpen van het universum en het bestuur van de superuniversa, en wij vragen ons allen af: ‘Waarom zouden de Goden zo’n groot belang hechten aan de grondige opleiding van overlevende stervelingen in de techniek van het beheren van een universum?’ 31:3.8 (348.5) We deem that human beings are entitled to share our opinions, and that you are free to conjecture with us respecting the mystery of the ultimate destiny of the Paradise Corps of Finality. It seems evident to us that the present assignments of the perfected evolutionary creatures partake of the nature of postgraduate courses in universe understanding and superuniverse administration; and we all ask, “Why should the Gods be so concerned in so thoroughly training surviving mortals in the technique of universe management?”
4. Geadopteerde serafijnen ^top 4. Adopted Seraphim ^top
31:4.1 (348.6) Vele getrouwe serafijnse begeleiders van stervelingen krijgen toestemming om samen met hun menselijke pupillen de opklimmingsloopbaan af te leggen, en wanneer zij met de Vader gefuseerd zijn, voegen zich velen van deze beschermengelen bij hun pupillen om de eeuwigheidseed van volkomenen af te leggen en aanvaarden zij voor immer de bestemming van hun sterfelijke partners. Engelen die de opklimmingservaring van stervelingen doormaken, kunnen de bestemming van de menselijke natuur delen; zij kunnen eveneens voor eeuwig worden gerecruteerd in dit Korps der Volkomenheid. Grote aantallen der geadopteerde en verheerlijkte serafijnen zijn verbonden aan de verschillende korpsen van niet-sterfelijke volkomenen. 31:4.1 (348.6) Many of the faithful seraphic guardians of mortals are permitted to go through the ascendant career with their human wards, and many of these guardian angels, after becoming Father fused, join their subjects in taking the finaliter oath of eternity and forever accept the destiny of their mortal associates. Angels who pass through the ascending experience of mortal beings may share the destiny of human nature; they may equally and eternally be mustered into this Corps of the Finality. Large numbers of the adopted and glorified seraphim are attached to the various nonmortal finaliter corps.
5. Verheerlijkte Materiële Zonen ^top 5. Glorified Material Sons ^top
31:5.1 (349.1) Er zijn voorzieningen getroffen in de universa in tijd en ruimte waardoor de Adamische burgers van de plaatselijke stelsels op eigen initiatief kunnen verzoeken te worden ontheven van de status van permanent burger, wanneer het verkrijgen van een planetaire aanstelling lang op zich laat wachten. Indien dit verzoek wordt ingewilligd, voegen zij zich bij de opklimmende pelgrims op de hoofdwerelden van de universa en gaan zij daarvandaan verder naar het Paradijs en het Korps der Volkomenheid. 31:5.1 (349.1) There is provision in the universes of time and space whereby the Adamic citizens of the local systems, when long delayed in receiving planetary assignment, may initiate a petition for release from permanent-citizenship status. And if granted, they join the ascending pilgrims on the universe capitals and thence proceed onward to Paradise and the Corps of the Finality.
31:5.2 (349.2) Wanneer een gevorderde evolutionaire wereld de latere era’s van het tijdperk van licht en leven bereikt, kunnen de Materiële Zonen, de Planetaire Adam en Eva, verkiezen om mens te worden; zij ontvangen dan Richters en beginnen aan de evolutionaire loopbaan van opklimming door het universum die leidt naar het Korps van Sterfelijke Volkomenen. Een aantal dezer Materiële Zonen heeft gedeeltelijk gefaald of heeft hun opdracht als biologische versnellers gedeeltelijk verzuimd, zoals Adam op Urantia, en in dat geval zijn zij genoodzaakt om de natuurlijke levensloop van de volken in dat gebied te volgen: zij ontvangen Richters, ondergaan de dood, en vorderen door geloof in het regime der opklimming, waardoor zij vervolgens het Paradijs en het Korps der Volkomenheid bereiken. 31:5.2 (349.2) When an advanced evolutionary world attains the later eras of the age of light and life, the Material Sons, the Planetary Adam and Eve, may elect to humanize, receive Adjusters, and embark upon the evolutionary course of universe ascent leading to the Corps of Mortal Finaliters. Certain of these Material Sons have partially failed or technically defaulted in their mission as biologic accelerators, as Adam did on Urantia; and then are they compelled to take the natural course of the peoples of the realm, receive Adjusters, pass through death, and progress by faith through the ascendant regime, subsequently attaining Paradise and the Corps of the Finality.
31:5.3 (349.3) Deze Materiële Zonen worden niet in veel compagnieën van volkomenen aangetroffen. Hun aanwezigheid versterkt de mogelijkheden tot hoog dienstbetoon van zulk een groep, en zij worden onveranderlijk tot leiders gekozen. Wanneer het paar uit Eden aan dezelfde groep verbonden is, wordt het hun gewoonlijk toegestaan om gezamenlijk, als één persoonlijkheid, te functioneren. Deze paren in opklimming zijn veel voorspoediger in het avontuur van de trinitisatie dan de stervelingen in opklimming. 31:5.3 (349.3) These Material Sons are not to be found in many finaliter companies. Their presence lends great potential to the possibilities of high service for such a group, and they are invariably chosen as its leaders. If both of the Edenic pair are attached to the same group, they are usually permitted to function jointly, as one personality. Such ascendant pairs are far more successful in the adventure of trinitizing than are the ascendant mortals.
6. Verheerlijkte middenschepselen ^top 6. Glorified Midway Creatures ^top
31:6.1 (349.4) Op vele planeten worden de middenschepselen in groten getale voortgebracht, maar zij blijven zelden op hun geboortewereld nadat deze bestendigd is in licht en leven. Op dat tijdstip, of spoedig daarna, worden zij ontheven van hun status van permanente burgers en beginnen zij aan de opklimming naar het Paradijs, waarbij zij de morontia-werelden, het superuniversum en Havona doorlopen in gezelschap van de stervelingen uit tijd en ruimte. 31:6.1 (349.4) On many planets the midway creatures are produced in large numbers, but they seldom tarry on their native world subsequent to its being settled in light and life. Then, or soon thereafter, they are released from permanent-citizenship status and start on the ascension to Paradise, passing through the morontia worlds, the superuniverse, and Havona in company with the mortals of time and space.
31:6.2 (349.5) De middenschepselen uit de verschillende universa verschillen sterk in oorsprong en natuur, doch zijn allen bestemd voor een of ander Paradijskorps der volkomenheid. De secundaire middenwezens fuseren allen uiteindelijk met een Richter en worden opgenomen in het korps van stervelingen. Vele compagnieën van volkomenen hebben een van deze verheerlijkte wezens in hun midden. 31:6.2 (349.5) The midway creatures from various universes differ greatly in origin and nature, but they are all destined to one or another of the Paradise finality corps. The secondary midwayers are all eventually Adjuster fused and are mustered into the mortal corps. Many finaliter companies have one of these glorified beings in their group.
7. De Verkondigers van het Licht ^top 7. The Evangels of Light ^top
31:7.1 (349.6) In het huidige tijdperk telt iedere compagnie van volkomenen 999 permanente leden, persoonlijkheden die de eed hebben afgelegd. De vacante plaats wordt ingenomen door het hoofd van de aan hen toegevoegde Verkondigers van het Licht, die voor iedere afzonderlijke zending wordt aangesteld. Doch deze wezens maken slechts tijdelijk deel uit van het korps. 31:7.1 (349.6) At the present time every finaliter company numbers 999 personalities of oath status, permanent members. The vacant place is occupied by the chief of attached Evangels of Light assigned on any single mission. But these beings are only transient members of the corps.
31:7.2 (349.7) Iedere hemelse persoonlijkheid die wordt aangesteld om dienst te doen bij een korps van volkomenen wordt een Verkondiger van het Licht genoemd. Deze wezens leggen niet de eed der volkomenen af, en ofschoon zij gehouden zijn aan de organisatie van het korps, zijn zij er niet permanent aan verbonden. Deze groep kan Alleenwerkende Boodschappers omvatten, supernafijnen, seconafijnen, Paradijs-Burgers, en hun getrinitiseerde afstammelingen — kortom, ieder wezen dat nodig is om een kortstondige opdracht van de volkomenen te volvoeren. Of deze wezens al dan niet aan de eeuwige missie van het korps verbonden zullen zijn, weten wij niet. Wanneer hun aanstelling bij het korps ten einde loopt, herkrijgen deze Verkondigers van het Licht hun eerdere status. 31:7.2 (349.7) Any celestial personality assigned to the service of any finaliter corps is denominated an Evangel of Light. These beings do not take the finaliter oath, and though subject to the corps organization they are not of permanent attachment. This group may embrace Solitary Messengers, supernaphim, seconaphim, Paradise Citizens, or their trinitized offspring—any being required in the prosecution of a transient finaliter assignment. Whether or not the corps is to have these beings attached to the eternal mission, we do not know. At the conclusion of attachment these Evangels of Light resume their former status.
31:7.3 (350.1) Zoals het Korps der Sterfelijke Volkomenheid momenteel is samengesteld, zijn er precies zes klassen van permanente leden. Natuurlijk houden de volkomenen zich dikwijls bezig met speculaties over de identiteit van hun toekomstige kameraden, doch er bestaat weinig overeenstemming onder hen. 31:7.3 (350.1) As the Mortal Corps of the Finality is at present constituted, there are just six classes of permanent members. The finaliters, as might be expected, engage in much speculation as to the identity of their future comrades, but there is little agreement among them.
31:7.4 (350.2) Wij bewoners van Uversa speculeren ook vaak over de identiteit van de zevende groep volkomenen. We hebben daar vele ideeën over, waaronder de mogelijkheid dat sommige van de aangroeiende korpsen der talrijke getrinitiseerde groepen zullen worden aangesteld op het Paradijs, Vicegerington en in het binnenste circuit van Havona. Er wordt zelfs verondersteld dat het Korps der Volkomenheid toestemming zou kunnen krijgen tot trinitisatie van een groot aantal van degenen die hen bijstaan in het werk van het universum-bestuur, voor het geval dat zij bestemd zouden zijn om te dienen in de universa die thans ontstaan. 31:7.4 (350.2) We of Uversa often conjecture respecting the identity of the seventh group of finaliters. We entertain many ideas, embracing possible assignment of some of the accumulating corps of the numerous trinitized groups on Paradise, Vicegerington, and the inner Havona circuit. It is even conjectured that the Corps of the Finality may be permitted to trinitize many of their assistants in the work of universe administration in the event they are destined to the service of universes now in the making.
31:7.5 (350.3) Eén onzer is van mening dat deze vacante plaats in het korps ingenomen zal worden door een type wezen dat zal ontstaan in het nieuwe universum waar het korps in de toekomst zal dienen; een ander is geneigd te denken dat deze plaats ingenomen zal worden door een Paradijs-persoonlijkheid van een type dat nog niet geschapen, geresulteerd of getrinitiseerd is. Doch wij zullen zeer waarschijnlijk moeten wachten tot de volkomenen hun zevende stadium van geestbestaan bereiken, voordat wij het werkelijk zullen weten. 31:7.5 (350.3) One of us holds the opinion that this vacant place in the corps will be filled by some type of being of origin in the new universe of their future service; the other inclines to the belief that this place will be occupied by some type of Paradise personality not yet created, eventuated, or trinitized. But we will most likely await the entrance of the finaliters upon their seventh stage of spirit attainment before we really know.
8. De Transcendentalen ^top 8. The Transcendentalers ^top
31:8.1 (350.4) De ervaring van een tot volmaaktheid gekomen sterveling als een volkomene op het Paradijs bestaat gedeeltelijk in de poging om de natuur en functie te gaan begrijpen van meer dan duizend groepen der transcendentale superburgers van het Paradijs, geresulteerde wezens met absoniete eigenschappen. In hun omgang met deze superpersoonlijkheden worden de volkomenen in opklimming in hoge mate geholpen door de nuttige leiding van transcendentale dienaren van talrijke orden, die de taak hebben gekregen om de geëvolueerde volkomenen voor te stellen aan hun nieuwe broeders op het Paradijs. De gehele orde der Transcendentalen verblijft in het westen van het Paradijs, in een uitgestrekt gebied dat uitsluitend door hen wordt bewoond. 31:8.1 (350.4) Part of the perfected mortal’s experience on Paradise as a finaliter consists in the effort to achieve comprehension of the nature and function of more than one thousand groups of the transcendental supercitizens of Paradise, eventuated beings of absonite attributes. In their association with these superpersonalities, the ascendant finaliters receive great assistance from the helpful guidance of numerous orders of transcendental ministers who are assigned to the task of introducing the evolved finaliters to their new Paradise brethren. The entire order of the Transcendentalers live in the west of Paradise in a vast area which they exclusively occupy.
31:8.2 (350.5) Bij de bespreking van de Transcendentalen zijn wij niet alleen beperkt door de grenzen van uw menselijk begrip, doch ook door de bepalingen van ons mandaat tot deze onthullingen aangaande de persoonlijkheden van het Paradijs. Deze wezens staan in geen enkel opzicht in verband met de opklimming van de sterveling naar Havona. De ontzaglijke schare der Transcendentalen op het Paradijs heeft geen enkele connectie met de aangelegenheden van Havona of van de zeven superuniversa, daar zij zich alleen bezig houdt met het superbestuur van de zaken van het meester-universum. 31:8.2 (350.5) In the discussion of Transcendentalers we are restricted, not only by the limitations of human comprehension, but also by the terms of the mandate governing these disclosures concerning the personalities of Paradise. These beings are in no way connected with the mortal ascent to Havona. The vast host of the Paradise Transcendentalers have nothing whatever to do with the affairs of either Havona or the seven superuniverses, being concerned only with the superadministration of the affairs of the master universe.
31:8.3 (350.6) Daar gij schepselen zijt, kunt ge u een voorstelling vormen van een Schepper, doch ge kunt u nauwelijks indenken dat er een enorme, verscheiden verzameling intelligente wezens bestaat die Scheppers noch schepselen zijn. Deze Transcendentalen scheppen geen wezens, en evenmin zijn zij zelf ooit geschapen. Wij zijn van oordeel dat wij, als we over hun oorsprong spreken, het beste kunnen zeggen dat Transcendentalen eenvoudig resulteren, om een nieuwe term — een willekeurige aanduiding zonder betekenis — te vermijden. Het is zeer wel mogelijk dat het Godheid-Absolute betrokken is geweest in hun oorsprong en is verstrengeld in hun bestemming, doch deze unieke wezens worden thans niet beheerst door het Godheid-Absolute. Zij zijn onderworpen aan God de Ultieme en bij hun huidige verblijf op het Paradijs staan zij in alle opzichten onder de supervisie en leiding van de Triniteit. 31:8.3 (350.6) You, being a creature, can conceive of a Creator, but you can hardly comprehend that there exists an enormous and diversified aggregation of intelligent beings who are neither Creators nor creatures. These Transcendentalers create no beings, neither were they ever created. In speaking of their origin, in order to avoid using a new term—an arbitrary and meaningless designation—we deem it best to say that Transcendentalers simply eventuate. The Deity Absolute may well have been concerned in their origin and may be implicated in their destiny, but these unique beings are not now dominated by the Deity Absolute. They are subject to God the Ultimate, and their present Paradise sojourn is in every way Trinity supervised and directed.
31:8.4 (351.1) Ofschoon alle stervelingen die het Paradijs bereiken dikwijls broederlijk omgaan met de Transcendentalen, evenals met de Burgers van het Paradijs, is de gang van zaken toch zo dat ’s mensen eerste serieuze contact met een Transcendentaal Wezen plaats vindt tijdens de belangrijke gelegenheid wanneer de sterveling in opklimming, als lid van een nieuwe groep volkomenen, in de kring der volkomenen wordt verwelkomd en hem de eeuwigheidseed aan de Triniteit wordt afgenomen door de leider der Transcendentalen, het voorzittend hoofd van de Architecten van het Meester-Universum. 31:8.4 (351.1) Although all mortals who attain Paradise frequently fraternize with the Transcendentalers as they do with the Paradise Citizens, it develops that man’s first serious contact with a Transcendentaler occurs on that eventful occasion when, as a member of a new finaliter group, the mortal ascender stands in the finaliter receiving circle as the Trinity oath of eternity is administered by the chief of Transcendentalers, the presiding head of the Architects of the Master Universe.
9. Architecten van het Meester-Universum ^top 9. Architects of the Master Universe ^top
31:9.1 (351.2) De Architecten van het Meester-Universum zijn het bestuurskorps van de Transcendentalen op het Paradijs. Dit leidinggevende korps telt 28.011 persoonlijkheden met een meester-bewustzijn, een luisterrijke geest en verheven absoniete aspecten. Het voorzitterschap van deze indrukwekkende groep wordt vervuld door de oudste Meester-Architect, het coördinerend hoofd van alle geestelijke wezens op het Paradijs beneden het niveau van de Godheid. 31:9.1 (351.2) The Architects of the Master Universe are the governing corps of the Paradise Transcendentalers. This governing corps numbers 28,011 personalities possessing master minds, superb spirits, and supernal absonites. The presiding officer of this magnificent group, the senior Master Architect, is the co-ordinating head of all Paradise intelligences below the level of Deity.
31:9.2 (351.3) Het zestiende voorschrift van het mandaat dat ons machtigt tot deze verhandelingen luidt: ‘Indien het verstandig wordt geacht, mag het bestaan der Architecten van het Meester-Universum en hun medewerkers worden onthuld, doch hun oorsprong, natuur, en bestemming mag niet volledig worden geopenbaard.’ Wij mogen u echter mededelen dat deze Meester-Architecten bestaan in zeven niveaus van het absoniete. Deze zeven groepen zijn als volgt geklassificeerd: 31:9.2 (351.3) The sixteenth proscription of the mandate authorizing these narratives says: “If deemed wise, the existence of the Architects of the Master Universe and their associates may be disclosed, but their origin, nature, and destiny may not be fully revealed.” We may, however, inform you that these Master Architects exist in seven levels of the absonite. These seven groups are classified as follows:
31:9.3 (351.4) 1. Het Paradijs-niveau. Slechts de oudste of eerst geresulteerde Architect functioneert op dit hoogste niveau van het absoniete. Deze ultieme persoonlijkheid — Schepper noch schepsel — resulteerde in de dageraad der eeuwigheid en functioneert thans als de verfijnde coördinator van het Paradijs en zijn eenentwintig werelden met onderling verbonden activiteiten. 31:9.3 (351.4) 1. The Paradise Level. Only the senior or first-eventuated Architect functions on this highest level of the absonite. This ultimate personality—neither Creator nor creature—eventuated in the dawn of eternity and now functions as the exquisite co-ordinator of Paradise and its twenty-one worlds of associated activities.
31:9.4 (351.5) 2. Het Havona-niveau. De tweede resultering van Architecten bracht drie meester-ontwerpers en absoniete bestuurders voort, die zich immer hebben gewijd aan de coördinatie van het miljard volmaakte werelden van het centrale universum. Volgens de traditie van het Paradijs hebben deze drie Architecten, met de raad en bijstand van de eerder geresulteerde eerste Architect, bijgedragen aan het ontwerp van Havona, doch zeker weten doen wij dit niet. 31:9.4 (351.5) 2. The Havona Level. The second Architect eventuation yielded three master planners and absonite administrators, and they have always been devoted to the co-ordination of the one billion perfect spheres of the central universe. Paradise tradition asserts that these three Architects, with the counsel of the pre-eventuated senior Architect, contributed to the planning of Havona, but we really do not know.
31:9.5 (351.6) 3. Het Superuniversum-niveau. Het derde absoniete niveau omvat de zeven Meester-Architecten van de zeven superuniversa, die nu, als groep, ongeveer evenveel tijd doorbrengen in het gezelschap van de Zeven Meester-Geesten op het Paradijs als bij de Zeven Allerhoogste Bestuurders op de zeven speciale werelden van de Oneindige Geest. Zij zijn de super-coör-dinatoren van het groot universum. 31:9.5 (351.6) 3. The Superuniverse Level. The third absonite level embraces the seven Master Architects of the seven superuniverses, who now, as a group, spend about equal time in the company of the Seven Master Spirits on Paradise and with the Seven Supreme Executives on the seven special worlds of the Infinite Spirit. They are the superco-ordinators of the grand universe.
31:9.6 (351.7) 4. Het Primaire Ruimte-niveau. Deze groep telt zeventig Architecten, en wij veronderstellen dat zij zich bezig houden met de ultieme plannen voor het eerste universum van de buiten-ruimte, dat zich thans buiten de grenzen van de huidige zeven superuniversa mobiliseert. 31:9.6 (351.7) 4. The Primary Space Level. This group numbers seventy Architects, and we conjecture that they are concerned with the ultimate plans for the first universe of outer space, now mobilizing beyond the borders of the present seven superuniverses.
31:9.7 (351.8) 5. Het Secundaire Ruimte-niveau. Dit vijfde korps van Architecten telt 490 wezens, en ook hier veronderstellen wij dat dezen zich wel bezig zullen houden met het tweede universum der buiten-ruimte, waar onze natuurkundigen reeds bepaalde energieconcentraties hebben bespeurd. 31:9.7 (351.8) 5. The Secondary Space Level. This fifth corps of Architects numbers 490, and again we conjecture that they must be concerned with the second universe of outer space, where already our physicists have detected definite energy mobilizations.
31:9.8 (352.1) 6. Het Tertiaire Ruimte-niveau. Deze zesde groep Meester-Architecten telt 3.430 wezens, en wij leiden hier op dezelfde wijze af dat zij zich wellicht bezig houden met de gigantische plannen voor het derde universum in de buiten-ruimte. 31:9.8 (352.1) 6. The Tertiary Space Level. This sixth group of Master Architects numbers 3,430, and we likewise infer that they may be occupied with the gigantic plans for the third universe of outer space.
31:9.9 (352.2) 7. Het Quartaire Ruimte-niveau. Dit, het laatste en grootste korps, bestaat uit 24.010 Meester-Architecten, en indien onze vorige veronderstellingen juist zijn, moet dit korps in betrekking staan tot het vierde en laatste der steeds in omvang toenemende universa in de buiten-ruimte. 31:9.9 (352.2) 7. The Quartan Space Level. This, the final and largest corps, consists of 24,010 Master Architects, and if our former conjectures are valid, it must be related to the fourth and last of the ever-increasing-sized universes of outer space.
31:9.10 (352.3) Deze zeven groepen Meester-Architecten omvatten in totaal 28.011 universumontwerpers. Op het Paradijs bestaat een traditie dat ver terug in de eeuwigheid is gepoogd om de 28.012 de Meester-Architect te doen resulteren, doch dat dit wezen er niet in slaagde te absonitiseren, en ervoer dat zijn persoonlijkheid werd gegrepen door het Universeel Absolute. Het is mogelijk dat de opklimmende reeks Meester-Architecten de limiet van Absoniteit bereikte in de 28.011 de Architect, en dat de 28.012 de poging stuitte op het mathematische niveau van de presentie van het Absolute. In andere woorden, dat bij de 28.012 de poging tot resultering de kwaliteit van absoniteit gelijkwaardig werd aan het niveau van het Universele, en de waarde van het Absolute bereikte. 31:9.10 (352.3) These seven groups of Master Architects total 28,011 universe planners. On Paradise there is a tradition that far back in eternity there was attempted the eventuation of the 28,012th Master Architect, but that this being failed to absonitize, experiencing personality seizure by the Universal Absolute. It is possible that the ascending series of the Master Architects attained the limit of absonity in the 28,011th Architect, and that the 28,012th attempt encountered the mathematical level of the presence of the Absolute. In other words, at the 28,012th eventuation level the quality of absonity equivalated to the level of the Universal and attained the value of the Absolute.
31:9.11 (352.4) In hun functionele organisatie handelen de drie toezichthoudende Architecten van Havona als toegevoegde assistenten van de ene Architect van het Paradijs. De zeven Architecten van de superuniversa treden op als gelijken van de drie supervisoren van Havona. De zeventig ontwerpers van de universa van het primaire niveau der buiten-ruimte dienen momenteel als toegevoegde assistenten van de zeven Architecten van de zeven superuniversa. 31:9.11 (352.4) In their functional organization the three supervising Architects of Havona act as associate assistants to the solitary Paradise Architect. The seven Architects of the superuniverses act as co-ordinates of the three supervisors of Havona. The seventy planners of the universes of the primary outer space level are at present serving as associate assistants to the seven Architects of the seven superuniverses.
31:9.12 (352.5) De Architecten van het Meester-Universum beschikken over talrijke groepen assistenten en helpers, waaronder twee zeer grote orden van Paradijs-krachtorganisatoren, de primaire geresulteerden en de toegevoegde transcendentalen. Deze Meester-Krachtorganisatoren dienen niet verward te worden met de krachtdirigenten, die nauw verbonden zijn met het groot universum. 31:9.12 (352.5) The Architects of the Master Universe have at their disposal numerous groups of assistants and helpers, including two vast orders of force organizers, the primary eventuated and the associate transcendental. These Master Force Organizers are not to be confused with the power directors, who are germane to the grand universe.
31:9.13 (352.6) Alle wezens die worden voortgebracht door de vereniging van kinderen uit de tijd en kinderen uit de eeuwigheid, zoals de getrinitiseerde nakomelingen van volkomenen en Paradijs-Burgers, worden pupillen van de Meester-Architecten. Van alle andere schepselen of entiteiten van wie is geopenbaard dat zij in de huidige georganiseerde universa functioneren, zijn echter slechts de Solitaire Boodschappers en de Geïnspireerde Triniteitsgeesten organiek verbonden met de Transcendentalen en de Architecten van het Meester-Universum. 31:9.13 (352.6) All beings produced by the union of the children of time and eternity, such as the trinitized offspring of the finaliters and the Paradise Citizens, become wards of the Master Architects. But of all other creatures or entities revealed as functioning in the present organized universes, only Solitary Messengers and Inspired Trinity Spirits maintain any organic association with the Transcendentalers and the Architects of the Master Universe.
31:9.14 (352.7) De Meester-Architecten verlenen hun technische goedkeuring bij de toewijzing aan de Schepper-Zonen van locaties in de ruimte om daar de plaatselijke universa te gaan organiseren. Er bestaat een zeer nauwe band tussen de Meester-Architecten en de Schepper-Zonen uit het Paradijs, en hoewel deze band niet is geopenbaard, zijt ge wel ingelicht over de associatie van de Architecten en de Allerhoogste Scheppers van het groot universum in de betrekking der eerste experiëntiële Triniteit. Samen met de evoluerende experiëntiële Allerhoogste, vormen deze twee groepen de Ultieme Triniteit van transcendentale waarden en meester-universum-betekenissen. 31:9.14 (352.7) The Master Architects contribute technical approval of the assignment of the Creator Sons to their space sites for the organization of the local universes. There is a very close association between the Master Architects and the Paradise Creator Sons, and while this relationship is unrevealed, you have been informed of the association of the Architects and the grand universe Supreme Creators in the relationship of the first experiential Trinity. These two groups, together with the evolving and experiential Supreme Being, constitute the Trinity Ultimate of transcendental values and master universe meanings.
10. Het ultieme avontuur ^top 10. The Ultimate Adventure ^top
31:10.1 (352.8) De oudste Meester-Architect heeft de supervisie over de zeven Korpsen der Volkomenheid, te weten: 31:10.1 (352.8) The senior Master Architect has the oversight of the seven Corps of the Finality, and they are:
31:10.2 (352.9) 1. het Korps van Sterfelijke Volkomenen; 31:10.2 (352.9) 1. The Corps of Mortal Finaliters.
31:10.3 (352.10) 2. het Korps van Paradijs-Volkomenen; 31:10.3 (352.10) 2. The Corps of Paradise Finaliters.
31:10.4 (352.11) 3. het Korps van Getrinitiseerde Volkomenen; 31:10.4 (352.11) 3. The Corps of Trinitized Finaliters.
31:10.5 (353.1) 4. het Korps van Vereend Getrinitiseerde Volkomenen; 31:10.5 (353.1) 4. The Corps of Conjoint Trinitized Finaliters.
31:10.6 (353.2) 5. het Korps van Havona-Volkomenen; 31:10.6 (353.2) 5. The Corps of Havona Finaliters.
31:10.7 (353.3) 6. het Korps van Transcendente Volkomenen; 31:10.7 (353.3) 6. The Corps of Transcendental Finaliters.
31:10.8 (353.4) 7. het Korps van Ongeopenbaarde Zonen van Bestemming. 31:10.8 (353.4) 7. The Corps of Unrevealed Sons of Destiny.
31:10.9 (353.5) Elk van deze korpsen met een bepaalde bestemming heeft een voorzittend hoofd, en deze zeven hoofden vormen de Allerhoogste Raad van Bestemmingen op het Paradijs; gedurende het huidige universum-tijdperk staat Grandfanda aan het hoofd van dit allerhoogste lichaam dat de kinderen met ultieme bestemming aanstelt in de universa. 31:10.9 (353.5) Each of these destiny corps has a presiding head, and the seven constitute the Supreme Council of Destiny on Paradise; and during the present universe age Grandfanda is the chief of this supreme body of universe assignment for the children of ultimate destiny.
31:10.10 (353.6) Het bijeenbrengen van deze zeven korpsen van volkomenen houdt de werkelijkheidsmobilisatie in van potentialiteiten, persoonlijkheden, verstanden, geesten, absoniete fasen en experiëntiële actualiteiten, die waarschijnlijk zelfs de functies van de Allerhoogste in het toekomstige meester-universum overtreffen. Deze zeven korpsen van volkomenen geven waarschijn- lijk de huidige activiteit te kennen van de Ultieme Triniteit, die bezig is de krachten van het eindige en het absoniete te recruteren, ter voorbereiding op onvoorstelbare ontwikkelingen in de universa der buiten-ruimte. Aan deze zijde der eeuwigheid heeft niets plaatsgevonden dat met deze mobilisatie te vergelijken is, sinds de tijden toen de Paradijs-Triniteit op overeenkomstige wijze de toen bestaande persoonlijkheden van het Paradijs en Havona mobiliseerde en hen aanstelde als bestuurders en regeerders van de geprojecteerde zeven superuniversa van tijd en ruimte. De zeven korpsen van volkomenen vormen de goddelijkheidsrespons van het groot universum op de toekomstige behoeften van het nog onontwikkelde potentieel van toekomstig-eeuwige activiteiten in de buiten-universa. 31:10.10 (353.6) The gathering together of these seven finaliter corps signifies reality mobilization of potentials, personalities, minds, spirits, absonites, and experiential actualities that probably transcend even the future master universe functions of the Supreme Being. These seven finaliter corps probably signify the present activity of the Ultimate Trinity engaged in mustering the forces of the finite and the absonite in preparation for inconceivable developments in the universes of outer space. Nothing like this mobilization has taken place since the near times of eternity when the Paradise Trinity similarly mobilized the then existing personalities of Paradise and Havona and commissioned them as administrators and rulers of the projected seven superuniverses of time and space. The seven finaliter corps represent the divinity response of the grand universe to the future needs of the undeveloped potentials in the outer universes of future-eternal activities.
31:10.11 (353.7) Wij durven te voorspellen dat er in de toekomst nog grotere buiten-universa van bewoonde werelden zullen zijn, nieuwe werelden, bevolkt door nieuwe orden verfijnde, unieke wezens, een materieel universum dat subliem zal zijn in zijn ultimiteit, een geweldig uitgestrekte schepping die slechts één belangrijk detail mist — de aanwezigheid van actuele eindige ervaring in het universele leven van de opklimmende bestaansvorm. Zulk een universum zal ten aanzijn komen met een geweldige experiëntiële handicap: het zal verstoken zijn van participatie in de evolutie van de Almachtig Allerhoogste. Deze buiten-universa zullen zich alle verheugen in het weergaloze dienstbetoon en de verheven albeheersing van de Allerhoogste, doch het feit van zijn actieve tegen- woordigheid zelve sluit hun participatie in de verwerkelijking van de Allerhoogste Godheid uit. 31:10.11 (353.7) We venture the forecast of future and greater outer universes of inhabited worlds, new spheres peopled with new orders of exquisite and unique beings, a material universe sublime in its ultimacy, a vast creation lacking in only one important detail—the presence of actual finite experience in the universal life of ascendant existence. Such a universe will come into being under a tremendous experiential handicap: the deprivation of participation in the evolution of the Almighty Supreme. These outer universes will all enjoy the matchless ministry and supernal overcontrol of the Supreme Being, but the very fact of his active presence precludes their participation in the actualization of the Supreme Deity.
31:10.12 (353.8) Gedurende het huidige universum-tijdperk hebben de evoluerende persoonlijkheden van het groot universum te kampen met vele moeilijkheden die het gevolg zijn van de onvolledige actualisering van de soevereiniteit van God de Allerhoogste, doch wij hebben allen deel in de unieke ervaring van zijn evolutie. Wij evolueren in hem en hij evolueert in ons. Eens in de eeuwige toekomst zal de evolutie van de Allerhoogste Godheid een voldongen feit zijn in de geschiedenis van het universum, en zal de gelegenheid om deel te hebben aan deze wonderbaarlijke ervaring van het toneel der kosmische activiteiten zijn verdwenen. 31:10.12 (353.8) During the present universe age the evolving personalities of the grand universe suffer many difficulties due to the incomplete actualization of the sovereignty of God the Supreme, but we are all sharing the unique experience of his evolution. We evolve in him and he evolves in us. Sometime in the eternal future the evolution of Supreme Deity will become a completed fact of universe history, and the opportunity to participate in this wonderful experience will have passed from the stage of cosmic action.
31:10.13 (353.9) Doch degenen onder ons die deze unieke ervaring gedurende de jeugd van het universum hebben verworven, zullen deze tot in alle toekomstige eeuwigheid koesteren. Velen onder ons veronderstellen dat het wellicht de missie is van de gestaag aangroeiende reserves der opklimmende en volmaakt geworden stervelingen van het Korps der Volkomenheid om, in samenwerking met de andere zes korpsen die zich op overeenkomstige wijze verzamelen, deze buiten-universa te gaan besturen, om zo te pogen compensatie te vinden voor de experiëntiële onvolkomenheden die deze aankleven doordat zij niet hebben deelgenomen in de tijd-ruimte-evolutie van de Allerhoogste. 31:10.13 (353.9) But those of us who have acquired this unique experience during the youth of the universe will treasure it throughout all future eternity. And many of us speculate that it may be the mission of the gradually accumulating reserves of the ascendant and perfected mortals of the Corps of the Finality, in association with the other six similarly recruiting corps, to administer these outer universes in an effort to compensate their experiential deficiencies in not having participated in the time-space evolution of the Supreme Being.
31:10.14 (353.10) Deze onvolkomenheden zijn onvermijdelijk op alle niveaus van bestaan in het universum. Gedurende het huidige universum-tijdperk dalen wij, wezens van de hogere niveaus van geestelijk bestaan, af om de evolutionaire universa te besturen en onze diensten te verlenen aan de stervelingen in opklimming, teneinde op deze wijze te trachten hun tekorten in de realiteiten van het hogere geestelijke bestaan te compenseren. 31:10.14 (353.10) These deficiencies are inevitable on all levels of universe existence. During the present universe age we of the higher levels of spiritual existences now come down to administer the evolutionary universes and minister to the ascending mortals, thus endeavoring to atone for their deficiencies in the realities of the higher spiritual experience.
31:10.15 (354.1) Ofschoon wij werkelijk niets weten omtrent de plannen van de Architecten van het Meester-Universum ten aanzien van deze scheppingen in de buiten-ruimte, zijn wij niettemin zeker van drie dingen: 31:10.15 (354.1) But though we really know nothing about the plans of the Architects of the Master Universe respecting these outer creations, nevertheless, of three things we are certain:
31:10.16 (354.2) 1. Een enorm, nieuw stelsel van universa komt daadwerkelijk geleidelijk tot stand in de domeinen der buiten-ruimte. Door uw telescopen kunt ge daadwerkelijk nieuwe orden van fysische scheppingen waarnemen, immense, gigantische ringen van wemelende universa na universa, die zich ver buiten de huidige grenzen van de bewoonde en georganiseerde scheppingen bevinden. Thans zijn deze scheppingen in de buiten-ruimte geheel fysisch; zij lijken onbewoond te zijn en verstoken van bestuur door geschapen wezens. 31:10.16 (354.2) 1. There actually is a vast and new system of universes gradually organizing in the domains of outer space. New orders of physical creations, enormous and gigantic circles of swarming universes upon universes far out beyond the present bounds of the peopled and organized creations, are actually visible through your telescopes. At present, these outer creations are wholly physical; they are apparently uninhabited and seem to be devoid of creature administration.
31:10.17 (354.3) 2. Eeuw na eeuw gaat de voortdurende, onverklaarbare en geheel mysterieuze Paradijs-mobilisatie voort van de volmaakt geworden en opklimmende wezens uit tijd en ruimte, samen met de zes andere korpsen van volkomenen. 31:10.17 (354.3) 2. For ages upon ages there continues the unexplained and wholly mysterious Paradise mobilization of the perfected and ascendant beings of time and space, in association with the six other finaliter corps.
31:10.18 (354.4) 3. Samenvallend met deze ontwikkelingen is de Allerhoogste Persoon der Godheid bezig tot macht te worden als de almachtige soeverein van de superscheppingen. 31:10.18 (354.4) 3. Concomitantly with these transactions the Supreme Person of Deity is powerizing as the almighty sovereign of the supercreations.
31:10.19 (354.5) Wanneer wij deze drieënige ontwikkeling gadeslaan, die geschapen wezens, universa en de Godheid omvat, zult ge het ons dan euvel duiden dat wij iets nieuws verwachten dat nog niet eerder geopenbaard is en dat zijn hoogtepunt nadert in het meester-universum? Is het niet vanzelfsprekend dat wij deze eeuwenlange mobilisatie en organisatie van fysische universa op een tot dusver ongekende schaal, en de wording van de persoonlijkheid van de Allerhoogste, associëren met dit ontzagwekkende plan voor het stapsgewijs verheffen der stervelingen uit de tijd tot goddelijke volmaaktheid, en met hun daaropvolgende mobilisatie op het Paradijs in het Korps der Volkomenheid — een aanstelling en bestemming die omhuld is door universum-raadselen? In toenemende mate wordt in geheel Uversa aangenomen dat de zich verzamelende Korpsen der Volkomenheid bestemd zijn voor toekomstig dienstbetoon in de universa der buiten-ruimte, waar wij nu reeds ten minste zeventigduizend clusters van aggregaties van materie kunnen identificeren, die stuk voor stuk groter zijn dan een van de huidige superuniversa. 31:10.19 (354.5) As we view this triune development, embracing creatures, universes, and Deity, can we be criticized for anticipating that something new and unrevealed is approaching culmination in the master universe? Is it not natural that we should associate this agelong mobilization and organization of physical universes on such a hitherto unknown scale and the personality emergence of the Supreme Being with this stupendous scheme of upstepping the mortals of time to divine perfection and with their subsequent mobilization on Paradise in the Corps of the Finality—a designation and destiny enshrouded in universe mystery? It is increasingly the belief of all Uversa that the assembling Corps of the Finality are destined to some future service in the universes of outer space, where we already are able to identify the clustering of at least seventy thousand aggregations of matter, each of which is greater than any one of the present superuniverses.
31:10.20 (354.6) Evolutionaire stervelingen worden geboren op de planeten in de ruimte, doorlopen de morontia-werelden, klimmen op tot de geestelijke universa, trekken langs de Havona-werelden, vinden God, bereiken het Paradijs, en worden opgenomen in het primaire Korps der Volkomenheid, in afwachting van hun volgende taak in taak in universeel dienstbetoon. Er zijn zes andere zich verzamelende korpsen van volkomenen, maar Grandfanda, de eerste sterveling die is opgeklommen, heeft de leiding als het Paradijs-hoofd van alle orden volkomenen. En als wij dit sublieme schouwspel gadeslaan, roepen wij allen uit: Welk een luisterrijke bestemming voor de kinderen van dierlijke oorsprong uit de tijd, de materiële zonen uit de ruimte! 31:10.20 (354.6) Evolutionary mortals are born on the planets of space, pass through the morontia worlds, ascend the spirit universes, traverse the Havona spheres, find God, attain Paradise, and are mustered into the primary Corps of the Finality, therein to await the next assignment of universe service. There are six other assembling finality corps, but Grandfanda, the first mortal ascender, presides as Paradise chief of all orders of finaliters. And as we view this sublime spectacle, we all exclaim: What a glorious destiny for the animal-origin children of time, the material sons of space!
31:10.21 (354.7) [Onder de gezamenlijke verantwoording van een Goddelijk Raadsman en Iemand zonder Naam en Getal, hiertoe gemachtigd door de Ouden der Dagen op Uversa.] 31:10.21 (354.7) [Jointly sponsored by a Divine Counselor and One without Name and Number authorized so to function by the Ancients of Days on Uversa.]
* * * * * * * * * *
31:10.22 (354.8) Deze eenendertig verhandelingen die de natuur der Godheid beschrijven, alsmede de werkelijkheid van het Paradijs, de organisatie en werking van het centrale universum en de superuniversa, de persoonlijkheden van het groot universum en de hoge bestemming van evolutionaire stervelingen, werden verzorgd, geformuleerd en in het Engels overgebracht, door een hoge commissie bestaande uit vierentwintig bestuurderen van Orvonton, handelend conform een mandaat uitgevaardigd door de Ouden der Dagen op Uversa, waarbij ons werd opgedragen zulks te doen op Urantia, 606 van Satania, in Norlatiadek van Nebadon, in het jaar 1934 a.d. 31:10.22 (354.8) These thirty-one papers depicting the nature of Deity, the reality of Paradise, the organization and working of the central and superuniverses, the personalities of the grand universe, and the high destiny of evolutionary mortals, were sponsored, formulated, and put into English by a high commission consisting of twenty-four Orvonton administrators acting in accordance with a mandate issued by the Ancients of Days of Uversa directing that we should do this on Urantia, 606 of Satania, in Norlatiadek of Nebadon, in the year a.d. 1934.