Verhandeling 28 Paper 28
Dienende Geesten van de Superuniversa Ministering Spirits of the Superuniverses
28:0.1 (306.1) ZOALS de supernafijnen de engelenscharen van het centrale universum zijn en de serafijnen die van de plaatselijke universa, zo zijn de seconafijnen de dienende geesten van de superuniversa. In hun graad van goddelijkheid en capaciteit tot allerhoogste macht lijken deze kinderen van de Reflectieve geesten echter veel meer op de supernafijnen dan op de serafijnen. Zij dienen niet zonder helpers in de superscheppingen, en de verrichtingen die tot de verantwoording behoren van hun niet-geopenbaarde medewerkers zijn even talrijk als boeiend. 28:0.1 (306.1) AS THE supernaphim are the angelic hosts of the central universe and the seraphim of the local universes, so are the seconaphim the ministering spirits of the superuniverses. In degree of divinity and in potential of supremacy, however, these children of the Reflective Spirits are much more like supernaphim than seraphim. They serve not alone in the supercreations, and both numerous and intriguing are the transactions sponsored by their unrevealed associates.
28:0.2 (306.2) De dienende geesten van de superuniversa, voorzover in deze verhandelingen vermeld, omvatten de volgende drie orden: 28:0.2 (306.2) As presented in these narratives, the ministering spirits of the superuniverses embrace the following three orders:
28:0.3 (306.3) 1. de Seconafijnen; 28:0.3 (306.3) 1. The Seconaphim.
28:0.4 (306.4) 2. de Tertiafijnen; 28:0.4 (306.4) 2. The Tertiaphim.
28:0.5 (306.5) 3. de Omniafijnen. 28:0.5 (306.5) 3. The Omniaphim.
28:0.6 (306.6) Aangezien de laatste twee orden niet zo rechtstreeks betrokken zijn bij het opklimmingsplan voor de voortgang van stervelingen, zullen zij in het kort besproken worden voordat wij de seconafijnen meer uitgebreid beschouwen. Formeel gezien zijn de tertiafijnen noch de omniafijnen dienende geesten van de superuniversa, ofschoon beiden als geest-dienaren in deze gebieden werkzaam zijn. 28:0.6 (306.6) Since the latter two orders are not so directly concerned with the ascendant scheme of mortal progression, they will be briefly discussed prior to the more extended consideration of seconaphim. Technically, neither tertiaphim nor omniaphim are ministering spirits of the superuniverses, though both serve as spirit ministers in these domains.
1. De Tertiafijnen ^top 1. The Tertiaphim ^top
28:1.1 (306.7) Deze hoge engelen staan geregistreerd in het hoofdkwartier van ieder superuniversum en niettegenstaande het feit dat zij dienen in de plaatselijke scheppingen, zijn zij formeel inwoners van deze hoofdwerelden der superuniversa, omdat zij niet afkomstig zijn uit de plaatselijke universa. Tertiafijnen zijn kinderen van de Oneindige Geest en worden op het Paradijs gepersonaliseerd in groepen van duizend. Deze verheven wezens van goddelijke oorspronkelijkheid en nagenoeg allerhoogste veelzijdigheid, zijn het geschenk van de Oneindige Geest aan de Schepper-Zonen van God. 28:1.1 (306.7) These high angels are of record on the superuniverse headquarters, and despite service in the local creations, technically they are residents of these superuniverse capitals inasmuch as they are not native to the local universes. Tertiaphim are children of the Infinite Spirit and are personalized on Paradise in groups of one thousand. These supernal beings of divine originality and near-supreme versatility are the gift of the Infinite Spirit to the Creator Sons of God.
28:1.2 (306.8) Wanneer een Michael-Zoon wordt gedetacheerd vanuit het ouderlijk Paradijs-regime en wordt voorbereid om uit te gaan ten einde aan zijn universum-avontuur in de ruimte te beginnen, brengt de Oneindige Geest een groep van duizend van deze geesten voort, om hem tot metgezellen te dienen. En deze majesteitelijke tertiafijnen vergezellen de Schepper-Zoon wanneer hij het avontuur van het organiseren van een universum aanvangt. 28:1.2 (306.8) When a Michael Son is detached from the parental regime of Paradise and is made ready to go forth on the universe adventure of space, the Infinite Spirit is delivered of a group of one thousand of these companion spirits. And these majestic tertiaphim accompany this Creator Son when he embarks upon the adventure of universe organization.
28:1.3 (306.9) Gedurende de vroege tijden van het bouwen van een universum vormen deze duizend tertiafijnen de enige persoonlijke staf van een Schepper-Zoon. In deze bewogen tijd dat de Zoon zijn universum assembleert en andere astronomische bewerkingen verricht, doen zij een macht aan ervaring op als zijn assistenten. Zij staan de Schepper-Zoon terzijde tot aan de dag dat de Blinkende Morgenster, de eerstgeborene van een plaatselijk universum, wordt gepersonaliseerd. Dan dienen de tertiafijnen formeel hun ontslag in, en wordt dit ontslag aanvaard. En bij het verschijnen van de eerste orden inheemse engelen trekken zij zich terug uit de actieve dienst in het plaatselijk universum en worden zij de verbindingsdienaren tussen de Schepper-Zoon aan wie zij eerder waren toegevoegd, en de Ouden der Dagen van het betrokken superuniversum. 28:1.3 (306.9) Throughout the early times of universe building, these one thousand tertiaphim are the only personal staff of a Creator Son. They acquire a mighty experience as Son assistants during these stirring ages of universe assembling and other astronomical manipulations. They serve by the side of the Creator Son until the day of the personalization of the Bright and Morning Star, the first-born of a local universe. Thereupon the formal resignations of the tertiaphim are tendered and accepted. And with the appearance of the initial orders of native angelic life, they retire from active service in the local universe and become the liaison ministers between the Creator Son of former attachment and the Ancients of Days of the superuniverse concerned.
2. De Omniafijnen ^top 2. The Omniaphim ^top
28:2.1 (307.1) De Omniafijnen zijn door de Oneindige Geest geschapen in verbinding met de Zeven Allerhoogste Bestuurders, en zij zijn dienaren en boodschappers van alleen deze Allerhoogste Bestuurders. Omniafijnen zijn aangesteld in het groot universum, en in Orvonton heeft hun korps zijn hoofdkwartier in het noordelijk gedeelte van Uversa, waar zij als een speciale gastenkolonie verblijven. Zij staan niet op Uversa geregistreerd en zijn ook niet aan ons bestuur verbonden. Evenmin zijn zij rechtstreeks betrokken bij het opklimmingsplan voor de voortgang van stervelingen. 28:2.1 (307.1) Omniaphim are created by the Infinite Spirit in liaison with the Seven Supreme Executives, and they are the exclusive servants and messengers of these same Supreme Executives. Omniaphim are of grand universe assignment, and in Orvonton their corps maintains headquarters in the northerly parts of Uversa, where they reside as a special courtesy colony. They are not of registry on Uversa, nor are they attached to our administration. Neither are they directly concerned with the ascendant scheme of mortal progression.
28:2.2 (307.2) De omniafijnen worden geheel in beslag genomen door het toezicht over de superuniversa ten behoeve van de bestuurlijke coördinatie vanuit het gezichtspunt der Zeven Allerhoogste Bestuurders. Onze kolonie van omniafijnen op Uversa ontvangt alleen instructies van, en brengt uitsluitend verslag uit aan, de Allerhoogste Bestuurder van Orvonton, die zich bevindt op de gezamenlijke bestuurswereld nummer zeven in de buitenste gordel van Paradijs-satellieten. 28:2.2 (307.2) The omniaphim are wholly occupied with the oversight of the superuniverses in the interests of administrative co-ordination from the viewpoint of the Seven Supreme Executives. Our colony of omniaphim on Uversa receives instructions from, and makes reports to, only the Supreme Executive of Orvonton, situated on conjoint executive sphere number seven in the outer ring of Paradise satellites.
3. De Seconafijnen ^top 3. The Seconaphim ^top
28:3.1 (307.3) De secorafijnse heerscharen worden voortgebracht door de zeven Reflectieve Geesten die zijn toegewezen aan het hoofdkwartier van ieder superuniversum. Er ligt een zeer bepaalde Paradijs-responsieve techniek ten grondslag aan de schepping van deze engelen in groepen van zeven. Ieder zevental omvat altijd één primaire, drie secundaire, en drie tertiaire seconafijnen: zij personaliseren altijd precies in deze verhouding. Als er zeven van deze seconafijnen zijn geschapen, wordt er één, de primaire, toegevoegd aan de dienst van de Ouden der Dagen. De drie secundaire engelen worden verbonden aan drie groepen bestuurders in de superregeringen, die van het Paradijs afkomstig zijn: de Goddelijke Raadslieden, de Volmakers der Wijsheid en de Universele Censors. De drie tertiaire engelen worden verbonden aan de opgaande getrinitiseerde medewerkers van de bestuurders der superuniversa: de Machtige Boodschappers, de Hoge Gezagsdragers, en Degenen zonder Naam en Getal. 28:3.1 (307.3) The secoraphic hosts are produced by the seven Reflective Spirits assigned to the headquarters of each superuniverse. There is a definite Paradise-responsive technique associated with the creation of these angels in groups of seven. In each seven there are always one primary, three secondary, and three tertiary seconaphim; they always personalize in this exact proportion. When seven such seconaphim are created, one, the primary, becomes attached to the service of the Ancients of Days. The three secondary angels are associated with three groups of Paradise-origin administrators in the supergovernments: the Divine Counselors, the Perfectors of Wisdom, and the Universal Censors. The three tertiary angels are attached to the ascendant trinitized associates of the superuniverse rulers: the Mighty Messengers, Those High in Authority, and Those without Name and Number.
28:3.2 (307.4) Deze seconafijnen van de superuniversa zijn de afstammelingen van de Reflectieve Geesten, en daarom is reflectiviteit inherent in hun natuur. Zij reageren reflectief op alles in iedere fase van alle schepselen die afstammen van de Derde Bron en Centrum en van de Schepper-Zonen uit het Paradijs, doch de wezens en entiteiten, persoonlijke of andere, die uitsluitend hun oorsprong hebben in de Eerste Bron en Centrum, reflecteren zij niet rechtstreeks. Wij zijn in het bezit van vele blijken van het daadwerkelijk bestaan van de universele inlichtingencircuits van de Oneindige Geest, doch zelfs indien wij geen ander bewijs zouden hebben, zouden de reflectieve verrichtingen van de seconafijnen meer dan voldoende zijn om de werkelijkheid van de universele aanwezigheid van het oneindige bewustzijn van de Vereend Handelende Geest aan te tonen. 28:3.2 (307.4) These seconaphim of the superuniverses are the offspring of the Reflective Spirits, and therefore reflectivity is inherent in their nature. They are reflectively responsive to all of each phase of every creature of origin in the Third Source and Center and the Paradise Creator Sons, but they are not directly reflective of the beings and entities, personal or otherwise, of sole origin in the First Source and Center. We possess many evidences of the actuality of the universal intelligence circuits of the Infinite Spirit, but even if we had no other proof, the reflective performances of the seconaphim would be quite sufficient to demonstrate the reality of the universal presence of the infinite mind of the Conjoint Actor.
4. De Primaire Seconafijnen ^top 4. The Primary Seconaphim ^top
28:4.1 (307.5) De primaire seconafijnen, toegevoegd aan de Ouden der Dagen, zijn levende spiegels in dienst van deze drieënige bestuurders. Denkt u zich eens in wat het in het beheer van een superuniversum betekent om zich als het ware tot een levende spiegel te kunnen wenden en daarin de betrouwbare antwoorden te zien en te horen van een ander wezen op duizend of honderdduizend lichtjaren afstand, en dit alles feilloos en ogenblikkelijk. Het vastleggen van gebeurtenissen is van essentieel belang voor het beleid in de universa, nieuwsuitzendingen zijn dienstig, het werk van de Solitaire en andere boodschappers is van groot nut, doch de Ouden der Dagen kunnen vanuit hun positie halverwege de bewoonde werelden en het Paradijs — tussen de mens en God — ogenblikkelijk naar beide richtingen zien, beide horen, en beide kennen. 28:4.1 (307.5) The primary seconaphim, of assignment to the Ancients of Days, are living mirrors in the service of these triune rulers. Think what it means in the economy of a superuniverse to be able to turn, as it were, to a living mirror and therein to see and therewith to hear the certain responses of another being a thousand or a hundred thousand light-years distant and to do all this instantly and unerringly. Records are essential to the conduct of the universes, broadcasts are serviceable, the work of the Solitary and other messengers is very helpful, but the Ancients of Days from their position midway between the inhabited worlds and Paradise—between man and God—can instantly look both ways, hear both ways, and know both ways.
28:4.2 (308.1) Dit vermogen — om als het ware alle dingen te horen en te zien — kan in de superuniversa slechts door de Ouden der Dagen volmaakt worden gerealiseerd en dan alleen op hun respectieve hoofdkwartierwerelden. Zelfs daar gelden bepaalde beperkingen: vanuit Uversa is deze communicatie beperkt tot de werelden en universa van Orvonton, en hoewel deze reflectie-techniek dus niet werkt tussen de superuniversa onderling, houdt zij ieder superuniversum wel in nauw contact met het centrale universum en met het Paradijs. Ofschoon de zeven superregeringen afzonderlijk functioneren, weerspiegelen zij aldus volmaakt het gezag boven hen en voelen zij geheel mee met, en zijn zij volmaakt op de hoogte van, de behoeften beneden hen. 28:4.2 (308.1) This ability—to hear and see, as it were, all things—can be perfectly realized in the superuniverses only by the Ancients of Days and only on their respective headquarters worlds. Even there limits are encountered: From Uversa, such communication is limited to the worlds and universes of Orvonton, and while inoperative between the superuniverses, this same reflective technique keeps each one of them in close touch with the central universe and with Paradise. The seven supergovernments, though individually segregated, are thus perfectly reflective of the authority above and are wholly sympathetic, as well as perfectly conversant, with the needs below.
28:4.3 (308.2) De primaire seconafijnen blijken krachtens hun aangeboren natuur te neigen tot zeven verschillende typen dienstbetoon en het is passend dat de eerste reeks van deze orde zo begaafd is, dat zij van nature het denken van de Geest vertolkt voor de Ouden der Dagen, en wel als volgt: 28:4.3 (308.2) The primary seconaphim are found to incline by inherent nature towards seven types of service, and it is befitting that the first serials of this order should be so endowed as inherently to interpret the mind of the Spirit to the Ancients of Days:
28:4.4 (308.3) 1. De Stem van de Vereend Handelende Geest. In ieder superuniversum vertonen de eerste primaire seconafijn en iedere zevende van deze orde die nadien wordt geschapen, een hoge graad van adaptief vermogen om het denken van de Oneindige Geest te verstaan en te vertolken voor de Ouden der Dagen en hun medewerkers in de superregeringen. Dit is van grote waarde op de hoofdkwartieren van de superuniversa, want in tegenstelling tot de plaatselijke scheppingen met hun Goddelijke Hulp en Bijstandverleensters. beschikt de zetel van een superregering niet over een gespecialiseerde personalisatie van de Oneindige Geest. Vandaar dat deze secorafijnse stemmen veel hebben van persoonlijke vertegenwoordigers van de Derde Bron en Centrum op deze hoofdwerelden. Weliswaar zijn de zeven Reflectieve Geesten daar aanwezig, maar deze moeders der secorafijnse heerscharen reflecteren niet zo getrouw en automatisch de Vereend Handelende Geest, als wel de Zeven Meester-Geesten. 28:4.4 (308.3) 1. The Voice of the Conjoint Actor. In each superuniverse the first primary seconaphim and every seventh one of that order subsequently created exhibit a high order of adaptability for understanding and interpreting the mind of the Infinite Spirit to the Ancients of Days and their associates in the supergovernments. This is of great value on the headquarters of the superuniverses, for, unlike the local creations with their Divine Ministers, the seat of a supergovernment does not have a specialized personalization of the Infinite Spirit. Hence these secoraphic voices come the nearest to being the personal representatives of the Third Source and Center on such a capital sphere. True, the seven Reflective Spirits are there, but these mothers of the secoraphic hosts are less truly and automatically reflective of the Conjoint Actor than of the Seven Master Spirits.
28:4.5 (308.4) 2. De Stem van de Zeven Meester-Geesten. De tweede primaire seconafijn en iedere zevende die daarna wordt geschapen, brengen over het algemeen de collectieve naturen en reacties van de Zeven Meester-Geesten tot uitdrukking. Ofschoon iedere Meester-Geest reeds op de hoofdwereld van een superuniversum wordt vertegenwoordigd door een van de zeven Reflectieve Geesten ter plaatse, is deze vertegenwoordiging individueel, niet collectief. Collectief zijn zij slechts reflectief aanwezig; daarom verwelkomen de Meester-Geesten de diensten van deze zeer persoonlijke engelen, de tweede serie der primaire seconafijnen, die hen zo bekwaam kunnen vertegenwoordigen bij de Ouden der Dagen. 28:4.5 (308.4) 2. The Voice of the Seven Master Spirits. The second primary seconaphim and every seventh one thereafter created incline towards portraying the collective natures and reactions of the Seven Master Spirits. Though each Master Spirit is already represented on a superuniverse capital by some one of the seven Reflective Spirits of assignment, such representation is individual, not collective. Collectively, they are only reflectively present; therefore do the Master Spirits welcome the services of these highly personal angels, the second serials of the primary seconaphim, who are so competent to represent them before the Ancients of Days.
28:4.6 (308.5) 3. De Stem van de Schepper-Zonen. De Oneindige Geest moet iets te maken hebben gehad met de schepping of opleiding van de Paradijs-Zonen van de orde van Michael, want de derde primaire seconafijn en iedere zevende die achtereenvolgens wordt gepersonaliseerd, bezit de opmerkelijke gave om het denken van deze Schepper-Zonen te kunnen weerspiegelen. Indien de Ouden der Dagen de houding van Michael van Nebadon inzake een speciale aangelegenheid zouden willen weten — werkelijk weten — behoeven zij hem niet via de communicatielijnen in de ruimte op te roepen; zij behoeven slechts naar het Hoofd van de Nebadon-Stemmen te vragen, en deze zal op hun verzoek de daar geregistreerde Michael-seconafijnen voorleiden, waarop de Ouden der Dagen onmiddellijk de stem van de Meester-Zoon van Nebadon zullen vernemen. 28:4.6 (308.5) 3. The Voice of the Creator Sons. The Infinite Spirit must have had something to do with the creation or training of the Paradise Sons of the order of Michael, for the third primary seconaphim and every seventh serial thereafter possess the remarkable gift of being reflective of the minds of these Creator Sons. If the Ancients of Days would like to know—really know—the attitude of Michael of Nebadon regarding some matter under consideration, they do not have to call him on the lines of space; they need only call for the Chief of Nebadon Voices, who, upon request, will present the Michael seconaphim of record; and right then and there the Ancients of Days will perceive the voice of the Master Son of Nebadon.
28:4.7 (309.1) Geen andere orde van zonen is op deze wijze ‘reflecteerbaar,’ en geen andere orde der engelen kan ook op deze wijze functioneren. Wij begrijpen niet geheel hoe dit precies tot stand wordt gebracht, en ik betwijfel ten zeerste of de Schepper-Zonen dit zelf volledig begrijpen. Wij weten echter zeker dat het werkt, en dat het feilloos en op bevredigende wijze werkt staat voor ons vast, want in de hele geschiedenis van Uversa hebben de stemmen van de seconafijnen zich nooit vergist in wat zij weergaven. 28:4.7 (309.1) No other order of sonship is thus “reflectible,” and no other order of angel can thus function. We do not fully understand just how this is accomplished, and I doubt very much that the Creator Sons themselves fully understand it. But of a certainty we know it works, and that it unfailingly works acceptably we also know, for in all the history of Uversa the secoraphic voices have never erred in their presentations.
28:4.8 (309.2) Ge begint hier iets te zien van de manier waarop goddelijkheid de ruimte der tijd omvat en de tijd der ruimte bedwingt. Ge vangt hier een eerste vluchtige glimp op van de techniek van de cirkelgang der eeuwigheid, voor een moment afbuigend om de kinderen in de tijd bij te staan bij hun opgave om de moeilijke belemmeringen der ruimte te bedwingen. Deze verschijnselen vormen nog een aanvulling op de vaste universum-techniek van de Reflectieve Geesten. 28:4.8 (309.2) You are here beginning to see something of the manner in which divinity encompasses the space of time and masters the time of space. You are here obtaining one of your first fleeting glimpses of the technique of the eternity cycle, divergent for the moment to assist the children of time in their tasks of mastering the difficult handicaps of space. And these phenomena are additional to the established universe technique of the Reflective Spirits.
28:4.9 (309.3) Ofschoon de Ouden der Dagen blijkbaar de persoonlijke aanwezigheid van de Meester-Geesten boven zich en de Schepper-Zonen beneden zich moeten ontberen, hebben zij levende wezens tot hun beschikking, die zijn afgestemd op de kosmische mechanismen van reflectieve volmaaktheid en ultieme precisie, waardoor zij de reflectieve tegenwoordigheid kunnen genieten van al die verheven wezens wier persoonlijke tegenwoordigheid zij moeten ontberen. Door deze middelen en andere die u onbekend zijn, is God potentieel tegenwoordig op de hoofdkwartieren van de superuniversa. 28:4.9 (309.3) Though apparently deprived of the personal presence of the Master Spirits above and of the Creator Sons below, the Ancients of Days have at their command living beings attuned to cosmic mechanisms of reflective perfection and ultimate precision whereby they may enjoy the reflective presence of all those exalted beings whose personal presence is denied them. By and through these means, and others unknown to you, God is potentially present on the headquarters of the superuniverses.
28:4.10 (309.4) De Ouden der Dagen leiden de wil van de Vader op volmaakte af uit de vergelijking van de flits van de stem van de Geest boven hen met de flitsen van de stemmen van de Michaels beneden hen. Zo kunnen zij feilloos zeker zijn in het inschatten van de wil van de Vader met betrekking tot de bestuursaangelegenheden van de plaatselijke universa. Maar om de wil van één der Goden af te leiden uit een kennen van de twee anderen, moeten de drie Ouden der Dagen tezamen optreden; twee van hen zouden niet in staat zijn om tot een antwoord te geraken. En om deze reden alleen al worden de superuniversa immer geleid door drie Ouden der Dagen, en niet door één of zelfs twee. 28:4.10 (309.4) The Ancients of Days perfectly deduce the Father’s will by equating the Spirit voice-flash from above and the Michael voice-flashes from below. Thus may they be unerringly certain in calculating the Father’s will concerning the administrative affairs of the local universes. But to deduce the will of one of the Gods from a knowledge of the other two, the three Ancients of Days must act together; two would not be able to achieve the answer. And for this reason, even were there no others, the superuniverses are always presided over by three Ancients of Days, and not by one or even two.
28:4.11 (309.5) 4. De Stem van de Engelenscharen. De vierde primaire seconafijn en iedere zevende die achtereenvolgens wordt gepersonaliseerd, blijken engelen te zijn die in het bijzonder open staan voor de gevoelens van alle engelenorden, waaronder de supernafijnen boven hen en de serafijnen beneden hen. Bijgevolg kan iedere raadsvergadering van de Ouden der Dagen ogenblikkelijk beschikken over de zienswijze van iedere bevelvoerende of toezichthoudende engel. Er gaat geen dag voorbij op uw wereld zonder dat het hoofd der serafijnen op Urantia bewust wordt gemaakt van het verschijnsel van reflectieve overdracht, dat er vanuit Uversa uit haar wordt geput voor een bepaald doel, doch tenzij een Solitaire Boodschapper haar van te voren waarschuwt, blijft zij geheel onkundig aangaande hetgeen bij haar wordt nagezocht en van de wijze waarop deze informatie wordt verkregen. Deze dienende geesten in de tijd leggen voortdurend dit soort onbewuste en daarom zeker onbevooroordeelde getuigenissen af aangaande de eindeloze reeks zaken die de aandacht en raad vergen van de Ouden der Dagen en hun medewerkers. 28:4.11 (309.5) 4. The Voice of the Angelic Hosts. The fourth primary seconaphim and every seventh serial prove to be angels peculiarly responsive to the sentiments of all orders of angels, including the supernaphim above and the seraphim below. Thus the attitude of any commanding or supervising angel is immediately available for consideration at any council of the Ancients of Days. Never a day passes on your world that the chief of seraphim on Urantia is not made conscious of the phenomenon of reflective transference, of being drawn upon from Uversa for some purpose; but unless forewarned by a Solitary Messenger, she remains wholly ignorant of what is sought and of how it is secured. These ministering spirits of time are constantly furnishing this sort of unconscious and certainly, therefore, unprejudiced testimony concerning the endless array of matters engaging the attention and counsel of the Ancients of Days and their associates.
28:4.12 (309.6) 5. Ontvangers van nieuwsuitzendingen. Er is een speciale soort uitgezonden boodschappen die slechts door deze primaire seconafijnen wordt ontvangen. Hoewel dezen niet tot de vaste omroepstaf van Uversa behoren, fungeren zij in verbinding met de engelen van de reflectieve stemmen, met de bedoeling om de reflectieve visie van de Ouden der Dagen te synchroniseren met bepaalde actuele boodschappen die binnenkomen over de vaste circuits van universum-communicatie. De ontvangers van nieuwsuitzendingen vormen de vijfde reeks, de vijfde primaire seconafijn die geschapen wordt, en iedere zevende daarna. 28:4.12 (309.6) 5. Broadcast Receivers. There is a special class of broadcast messages which are received only by these primary seconaphim. While they are not the regular broadcasters of Uversa, they work in liaison with the angels of the reflective voices for the purpose of synchronizing the reflective vision of the Ancients of Days with certain actual messages coming in over the established circuits of universe communication. Broadcast receivers are the fifth serials, the fifth primary seconaphim to be created and every seventh one thereafter.
28:4.13 (310.1) 6. Transport-Persoonlijkheden. Dit zijn de seconafijnen die de pelgrims uit de tijd van de hoofdkwartierwerelden der superuniversa overbrengen naar de buitenste cirkel van Havona. Zij vormen het transportkorps van de superuniversa, werkzaam in binnenwaartse richting naar het Paradijs en buitenwaarts naar de werelden van hun respectieve sectoren. Dit korps bestaat uit de zesde primaire seconafijn en iedere zevende die daarna geschapen wordt. 28:4.13 (310.1) 6. Transport Personalities. These are the seconaphim who carry the pilgrims of time from the headquarters worlds of the superuniverses to the outer circle of Havona. They are the transport corps of the superuniverses, operating inward to Paradise and outward to the worlds of their respective sectors. This corps is composed of the sixth primary seconaphim and every seventh one subsequently created.
28:4.14 (310.2) 7. Het Reservekorps. Een zeer grote groep seconafijnen, de zevende primaire reeks, wordt in reserve gehouden voor de niet-geclassifieerde taken en spoedopdrachten van hun gebieden. Daar zij niet in hoge mate gespecialiseerd zijn, kunnen zij redelijk goed in alle functies van hun uiteenlopende deelgenoten arbeiden, maar dit gespecialiseerde werk wordt slechts in noodgevallen verricht. Hun gewone werk bestaat uit de verspreide taken in een superuniversum die niet behoren tot het terrein van de engelen met speciale opdrachten. 28:4.14 (310.2) 7. The Reserve Corps. A very large group of seconaphim, the seventh primary serials, are held in reserve for the unclassified duties and the emergency assignments of the realms. Not being highly specialized, they can function fairly well in any of the capacities of their diverse associates, but such specialized work is undertaken only in emergencies. Their usual tasks are the performance of those generalized duties of a superuniverse which do not fall within the scope of the angels of specific assignment.
5. De Secundaire Seconafijnen ^top 5. The Secondary Seconaphim ^top
28:5.1 (310.3) Seconafijnen van de secundaire orde zijn niet minder reflectief dan hun primaire collega’s. De indeling als primair, secundair, en tertiair wijst in het geval van de seconafijnen niet op verschillen in status of functie, maar duidt alleen op de volgorde van hun ontstaan. De drie groepen vertonen in hun activiteiten identieke kwaliteiten. 28:5.1 (310.3) Seconaphim of the secondary order are no less reflective than their primary fellows. Being classed as primary, secondary, and tertiary does not indicate a differential of status or function in the case of seconaphim; it merely denotes orders of procedure. Identical qualities are exhibited by all three groups in their activities.
28:5.2 (310.4) De zeven reflectieve typen secundaire seconafijnen worden als volgt aangesteld bij de diensten van de coördinatieve medewerkers van de Ouden der Dagen die hun oorsprong hebben in de Triniteit: 28:5.2 (310.4) The seven reflective types of secondary seconaphim are assigned to the services of the co-ordinate Trinity-origin associates of the Ancients of Days as follows:
28:5.3 (310.5) bij de Volmakers der Wijsheid: de Stemmen der Wijsheid, de Zielen der Filosofie, en de Unies der Zielen; 28:5.3 (310.5) To the Perfectors of Wisdom—the Voices of Wisdom, the Souls of Philosophy, and the Unions of Souls.
28:5.4 (310.6) bij de Goddelijke Raadslieden: de Harten van Raadgeving, de Vreugden van het Bestaan, en de Voldoeningen van Dienstbaarheid; 28:5.4 (310.6) To the Divine Counselors—the Hearts of Counsel, the Joys of Existence, and the Satisfactions of Service.
28:5.5 (310.7) bij de Universele Censors: de Waarnemers der Geesten. 28:5.5 (310.7) To the Universal Censors—the Discerners of Spirits.
28:5.6 (310.8) Evenals de primaire orde wordt deze groep in reeksen geschapen; dat wil zeggen, de eerstgeborene was een Stem der Wijsheid en de zevende daarna insgelijks, en zo is het ook met de zes andere soorten van deze reflectieve engelen. 28:5.6 (310.8) Like the primary order, this group is created serially; that is, the first-born was a Voice of Wisdom, and the seventh thereafter was similar, and so with the six other types of these reflective angels.
28:5.7 (310.9) 1. De Stem der Wijsheid. Sommigen van deze seconafijnen staan in voortdurende verbinding met de levende bibliotheken van het Paradijs, de beheerders van kennis die tot de primaire supernafijnen behoren. In hun gespecialiseerde reflectieve dienstbetoon zijn de Stemmen der Wijsheid levende, actuele, volledige en volstrekt betrouwbare concentraties en focaliseringen van de gecoördineerde wijsheid van het universum van universa. Deze voortreffelijke wezens zijn zo reflectief en selectief, zo gevoelig voor de welhaast oneindige hoeveelheid inlichtingen die over de hoofdcircuits van de superuniversa circuleert, dat zij in staat zijn de essentie der wijsheid daaruit te isoleren en in zich op te nemen, en om deze juwelen van geesteswerkzaamheid feilloos door te geven aan hun meerderen, de Volmakers der Wijsheid. En zij functioneren zodanig, dat de Volmakers der Wijsheid niet alleen de actuele, oorspronkelijke uitdrukkingen van deze wijsheid horen, maar ook reflectief de wezens zien die van hoog tot laag aan deze wijsheid uitdrukking hebben gegeven. 28:5.7 (310.9) 1. The Voice of Wisdom. Certain of these seconaphim are in perpetual liaison with the living libraries of Paradise, the custodians of knowledge belonging to the primary supernaphim. In specialized reflective service the Voices of Wisdom are living, current, replete, and thoroughly reliable concentrations and focalizations of the co-ordinated wisdom of the universe of universes. To the well-nigh infinite volume of information circulating on the master circuits of the superuniverses, these superb beings are so reflective and selective, so sensitive, as to be able to segregate and receive the essence of wisdom and unerringly to transmit these jewels of mentation to their superiors, the Perfectors of Wisdom. And they so function that the Perfectors of Wisdom not only hear the actual and original expressions of this wisdom but also reflectively see the very beings, of high or lowly origin, who gave voice to it.
28:5.8 (310.10) Er staat geschreven, ‘Indien het iemand aan wijsheid ontbreekt, laat hij er om vragen.’ Wanneer het op Uversa nodig wordt tot de beslissingen van wijsheid te komen in de verwarrende situaties die zich voordoen bij de ingewikkelde aangelegenheden van de regering van een superuniversum, wanneer zowel de wijsheid der volmaaktheid als die van praktische toepasbaarheid naar voren moet worden gebracht, dan roepen de Volmakers der Wijsheid een batterij Stemmen der Wijsheid op. Doordat hun orde zo volkomen bekwaam is in deze zaken, kunnen de Volmakers der Wijsheid deze levende ontvangers van de in bewustzijn opgenomen en circulerende wijsheid van het universum van universa zo op elkaar afstemmen en richten, dat er door deze secorafijnse stemmen spoedig een stroom van de wijsheid van goddelijkheid uit het universum boven hen, en een vloedstroom van de wijsheid van praktische toepasbaarheid van de hogere intelligenties uit de universa beneden hen, ten gehore wordt gebracht. 28:5.8 (310.10) It is written, “If any man lack wisdom, let him ask.” On Uversa, when it becomes necessary to arrive at the decisions of wisdom in the perplexing situations of the complex affairs of the superuniverse government, when both the wisdom of perfection and of practicability must be forthcoming, then do the Perfectors of Wisdom summon a battery of the Voices of Wisdom and, by the consummate skill of their order, so attune and directionize these living receivers of the enminded and circulating wisdom of the universe of universes that presently, from these secoraphic voices, there ensues a stream of the wisdom of divinity from the universe above and a flood of the wisdom of practicality from the higher minds of the universes below.
28:5.9 (311.1) Indien er verwarring ontstaat met betrekking tot de harmonisatie van deze twee versies van wijsheid, wordt er onmiddellijk een beroep gedaan op de Goddelijke Raadslieden, die terstond bepalen wat de juiste combinatie van procedures is. Indien er enige twijfel bestaat inzake de authenticiteit van iets dat is binnengekomen uit gebieden waar rebellie is uitgebroken, wordt er een beroep gedaan op de Censors die, samen met hun Waarnemers van Geesten, in staat zijn ogenblikkelijk uit te maken ‘welke soort geest’ de adviseur heeft bezield. Aldus zijn de wijsheid der eeuwen en het intellect van dat moment steeds bij de Ouden der Dagen aanwezig, als een open boek voor hun weldadige blik. 28:5.9 (311.1) If confusion arises regarding the harmonization of these two versions of wisdom, immediate appeal is made to the Divine Counselors, who forthwith rule as to the proper combination of procedures. If there is any doubt as to the authenticity of something coming in from realms where rebellion has been rife, appeal is made to the Censors, who, with their Discerners of Spirits, are able to rule immediately as to “what manner of spirit” actuated the adviser. So are the wisdom of the ages and the intellect of the moment ever present with the Ancients of Days, like an open book before their beneficent gaze.
28:5.10 (311.2) Gij kunt maar vagelijk begrijpen wat dit alles betekent voor degenen die verantwoordelijk zijn voor het beleid van de regeringen der superuniversa. De onmetelijkheid en veelomvattenheid van deze verrichtingen gaan het eindige voorstellingsvermogen geheel te boven. Wanneer ge in de speciale ontvangstruimten in de tempel der wijsheid op Uversa staat, zoals ik herhaaldelijk heb gedaan, en dit alles daadwerkelijk in werking ziet, zult ge tot adoratie worden bewogen door de volmaaktheid van de complexiteit en door de zekerheid van de werking van de interplanetaire communicaties in de universa. Ge zult eer betonen aan de goddelijke wijsheid en goedheid der Goden die plannen maken en deze ten uitvoer brengen door middel van zulk een voortreffelijke techniek. En deze dingen gebeuren werkelijk precies zoals ik ze heb beschreven. 28:5.10 (311.2) You can just faintly comprehend what all this means to those who are responsible for the conduct of the superuniverse governments. The immensity and the comprehensiveness of these transactions are quite beyond finite conception. When you stand, as I repeatedly have, in the special receiving chambers of the temple of wisdom on Uversa and see all this in actual operation, you will be moved to adoration by the perfection of the complexity, and by the surety of the working, of the interplanetary communications of the universes. You will pay homage to the divine wisdom and goodness of the Gods, who plan and execute with such superb technique. And these things actually happen just as I have portrayed them.
28:5.11 (311.3) 2. De Ziel der Filosofie. Deze wonderbaarlijke leraren zijn eveneens toegewezen aan de Volmakers der Wijsheid en blijven, indien ze niet anders gedirigeerd worden, in focale synchronie met de meesters der filosofie op het Paradijs. Stelt u zich dit voor alsof ge als het ware naar een geweldige levende spiegel loopt, waar ge echter, in plaats van het beeld van uw eindige, materiële zelf, een weerspiegeling aanschouwt van de wijsheid van goddelijkheid en de filosofie van het Paradijs. En als het wenselijk wordt om deze filosofie der volmaaktheid te ‘incarneren,’ om deze zo af te zwakken, dat ze praktisch toepasbaar wordt voor, en geassimileerd kan worden door, de nederige volkeren op de lagere werelden, behoeven deze levende spiegels slechts hun gelaat omlaag te richten om de normen en noden van een andere wereld of een ander universum te weerspiegelen. 28:5.11 (311.3) 2. The Soul of Philosophy. These wonderful teachers are also attached to the Perfectors of Wisdom and, when not otherwise directionized, remain in focal synchrony with the masters of philosophy on Paradise. Think of stepping up to a huge living mirror, as it were, but instead of beholding the likeness of your finite and material self, of perceiving a reflection of the wisdom of divinity and the philosophy of Paradise. And if it becomes desirable to “incarnate” this philosophy of perfection, so to dilute it as to make it practical of application to, and assimilation by, the lowly peoples of the lower worlds, these living mirrors have only to turn their faces downward to reflect the standards and needs of another world or universe.
28:5.12 (311.4) Door deze technieken nu passen de Volmakers der Wijsheid hun beslissingen en aanbevelingen aan bij de werkelijke noden en actuele status van de volkeren en werelden waarover zij zich beraden, en altijd handelen zij in overeenstemming met de Goddelijke Raadslieden en Universele Censors. Doch de sublieme volkomenheid van deze verrichtingen gaat zelfs mijn begrip te boven. 28:5.12 (311.4) By these very techniques do the Perfectors of Wisdom adapt decisions and recommendations to the real needs and actual status of the peoples and worlds under consideration, and always do they act in concert with the Divine Counselors and the Universal Censors. But the sublime repleteness of these transactions is beyond even my ability to comprehend.
28:5.13 (311.5) 3. De Unie der Zielen. Deze reflectoren van de idealen en status van de ethische verhoudingen completeren de drieënige staf die is toegevoegd aan de Volmakers der Wijsheid. Van alle problemen in het universum die de toepassing van de volkomen wijsheid van ervaring en adaptatievermogen vereisen, zijn de problemen die voortkomen uit de betrekkingen en verhoudingen van verstandelijke wezens het belangrijkst. Of het nu gaat om menselijke betrekkingen in koopmanschap en handel, vriendschap en huwelijk, of om de verbintenissen bij de engelenscharen, er blijven steeds kleine wrijvingen ontstaan, kleine misverstanden, te triviaal zelfs om de aandacht te vragen der bemiddelaars, doch irritant en storend genoeg om de soepele werking van het universum te ontsieren, indien zij zich zouden mogen vermeerderen en voortduren. Daarom stellen de Volmakers der Wijsheid de wijze ervaring van hun orde beschikbaar als de ‘olie der verzoening’ voor een geheel superuniversum. In al dit werk worden deze wijzen van de superuniversa bekwaam bijgestaan door hun reflectieve medewerkers, de Unies der Zielen, die de actuele informatie betreffende de status van het universum voor hen beschikbaar maken en tegelijkertijd het Paradijs-ideaal uitbeelden inzake de beste regeling van deze verwarrende problemen. Wanneer zij niet speciaal elders worden heengestuurd, blijven deze seconafijnen in reflectieve verbinding met de vertolkers van ethiek op het Paradijs. 28:5.13 (311.5) 3. The Union of Souls. Completing the triune staff of attachment to the Perfectors of Wisdom, are these reflectors of the ideals and status of ethical relationships. Of all the problems in the universe requiring an exercise of the consummate wisdom of experience and adaptability, none are more important than those arising out of the relationships and associations of intelligent beings. Whether in human associations of commerce and trade, friendship and marriage, or in the liaisons of the angelic hosts, there continue to arise petty frictions, minor misunderstandings too trivial even to engage the attention of conciliators but sufficiently irritating and disturbing to mar the smooth working of the universe if they were allowed to multiply and continue. Therefore do the Perfectors of Wisdom make available the wise experience of their order as the “oil of reconciliation” for an entire superuniverse. In all this work these wise men of the superuniverses are ably seconded by their reflective associates, the Unions of Souls, who make available current information regarding the status of the universe and concurrently portray the Paradise ideal of the best adjustment of these perplexing problems. When not specifically directionized elsewhere, these seconaphim remain in reflective liaison with the interpreters of ethics on Paradise.
28:5.14 (312.1) Dit nu zijn de engelen die in geheel Orvonton het teamwerk bevorderen en stimuleren. Een van de belangrijkste lessen die ge tijdens uw loopbaan als sterveling moet leren, is teamwerk. De werelden van volmaaktheid worden bevolkt door hen die deze kunst van het samenwerken met andere wezens hebben leren beheersen. Er bestaan in het universum slechts weinig taken voor een alleenstaande dienaar. Hoe hoger ge opklimt, des te eenzamer wordt ge wanneer ge het gezelschap van uw metgezellen tijdelijk moet ontberen. 28:5.14 (312.1) These are the angels who foster and promote the teamwork of all Orvonton. One of the most important lessons to be learned during your mortal career is teamwork. The spheres of perfection are manned by those who have mastered this art of working with other beings. Few are the duties in the universe for the lone servant. The higher you ascend, the more lonely you become when temporarily without the association of your fellows.
28:5.15 (312.2) 4. Het Hart der Raadgeving. Dit is de eerste groep der reflectieve genieën die onder de supervisie van de Goddelijke Raadslieden is geplaatst. Seconafijnen van dit type zijn in het bezit van de feiten der ruimte, aangezien zij selectief zijn voor deze gegevens in de circuits der tijd. Zij reflecteren in het bijzonder ten behoeve van de superafijnse coördinators van inlichtingen, maar zij zijn ook selectief reflectief ten aanzien van de beraadslagingen van alle wezens, van hoge zowel als lage staat. Wanneer er op de Goddelijke Raadslieden een beroep wordt gedaan om een belangrijk advies te geven of gewichtige beslissingen te nemen, roepen zij onmiddellijk een gezelschap van de Harten der Raadgeving bijeen, en weldra wordt er een uitspraak gedaan die daadwerkelijk de gecoördineerde wijsheid en adviezen van de meest competente denkers in het gehele superuniversum belichaamt, en dit alles gecensureerd en gecorrigeerd in het licht van de raadgevingen van de hoge denkers van Havona en zelfs van het Paradijs. 28:5.15 (312.2) 4. The Heart of Counsel. This is the first group of these reflective geniuses to be placed under the supervision of the Divine Counselors. Seconaphim of this type are in possession of the facts of space, being selective for such data in the circuits of time. Especially are they reflective of the superaphic intelligence co-ordinators, but they are also selectively reflective of the counsel of all beings, whether of high or low estate. Whenever the Divine Counselors are called upon for important advice or decisions, they immediately requisition an ensemble of the Hearts of Counsel, and presently there is handed down a ruling which actually incorporates the co-ordinated wisdom and advice of the most competent minds of the entire superuniverse, all of which has been censored and revised in the light of the counsel of the high minds of Havona and even of Paradise.
28:5.16 (312.3) 5. De Vreugde van het Bestaan. Krachtens hun natuur zijn deze wezens reflectief afgestemd op de superafijnse supervisoren der harmonie boven zich en op bepaalde serafijnen beneden zich, doch het is moeilijk uit te leggen wat de leden van deze interessante groep nu werkelijk doen. Hun voornaamste activiteiten zijn gericht op het bevorderen van reacties van vreugde onder de verschillende orden der engelenscharen en de lagere wilsschepselen. De Goddelijke Raadslieden aan wie zij zijn toegevoegd, gebruiken hen zelden voor het specifieke zoeken van vreugde. Op meer algemene wijze functioneren zij, in samenwerking met de reversie-leiders, als distributiecentra van vreugde, waarbij zij trachten de genoegen-reacties in hun gebieden op hoger peil te brengen en het gevoel voor humor te verbeteren — om een superhumor te ontwikkelen bij stervelingen en engelen. Zij trachten te laten zien dat er inherente vreugde is in het vrije wilsbestaan, die onafhankelijk is van alle invloeden van buiten; en zij hebben gelijk, ofschoon zij grote moeilijkheden ondervinden wanneer zij deze waarheid trachten in te prenten in het denken van primitieve mensen. De hogere geest-persoonlijkheden en de engelen reageren sneller op deze educatieve inspanningen. 28:5.16 (312.3) 5. The Joy of Existence. By nature these beings are reflectively attuned to the superaphic harmony supervisors above and to certain of the seraphim below, but it is difficult to explain just what the members of this interesting group really do. Their principal activities are directed toward promoting reactions of joy among the various orders of the angelic hosts and the lower will creatures. The Divine Counselors, to whom they are attached, seldom use them for specific joy finding. In a more general manner and in collaboration with the reversion directors, they function as joy clearinghouses, seeking to upstep the pleasure reactions of the realms while trying to improve the humor taste, to develop a superhumor among mortals and angels. They endeavor to demonstrate that there is inherent joy in freewill existence, independent of all extraneous influences; and they are right, although they meet with great difficulty in inculcating this truth in the minds of primitive men. The higher spirit personalities and the angels are more quickly responsive to these educational efforts.
28:5.17 (312.4) 6. De Voldoening van Dienstbaarheid. Deze engelen reflecteren in hoge mate de instelling van de gedragsadviseurs op het Paradijs, en terwijl hun functioneren sterk lijkt op dat van de Vreugden van het Bestaan, streven zij naar verhoging van de waarde van het dienen en vermeerdering van de voldoening die daaraan ontleend kan worden. Zij hebben veel bijgedragen tot een beter inzicht in de uitgestelde beloning die inherent is aan onbaatzuchtige dienstbaarheid, het dienen ten behoeve van de uitbreiding van het koninkrijk van waarheid. 28:5.17 (312.4) 6. The Satisfaction of Service. These angels are highly reflective of the attitude of the directors of conduct on Paradise, and functioning much as do the Joys of Existence, they strive to enhance the value of service and to augment the satisfactions to be derived therefrom. They have done much to illuminate the deferred rewards inherent in unselfish service, service for the extension of the kingdom of truth.
28:5.18 (312.5) De Goddelijke Raadslieden aan wie deze orde is verbonden, gebruiken hen om van de ene wereld naar de andere het profijt te reflecteren dat aan geestelijk dienstbetoon kan worden ontleend. Doordat zij de verrichtingen van de besten gebruiken om de middelmatigen te inspireren en te bemoedigen, dragen deze seconafijnen ook nog enorm bij tot de kwaliteit van het toegewijd dienstbetoon in de superuniversa. Er wordt doeltreffend gebruik gemaakt van de broederlijke geest van competitie door aan iedere wereld informatie door te geven over de zaken waarmee de andere werelden, vooral de beste, bezig zijn. Een verkwikkende, gezonde wedijver wordt zelfs onder de engelenscharen bevorderd. 28:5.18 (312.5) The Divine Counselors, to whom this order is attached, utilize them to reflect from one world to another the benefits to be derived from spiritual service. And by using the performances of the best to inspire and encourage the mediocre, these seconaphim contribute immensely to the quality of devoted service in the superuniverses. Effective use is made of the fraternal competitive spirit by circulating to any one world information about what the others, particularly the best, are doing. A refreshing and wholesome rivalry is promoted even among the seraphic hosts.
28:5.19 (313.1) 7. De Waarnemer van Geesten. Er bestaat een speciale verbinding tussen de raadslieden en adviseurs van de tweede cirkel van Havona en deze reflectieve engelen. Dit zijn de enige seconafijnen die zijn toegevoegd aan de Universele Censors, doch zij zijn waarschijnlijk de meest uitzonderlijk gespecialiseerden van al hun metgezellen. Ongeacht de bron van hun inlichtingen of het kanaal waarlangs deze binnenkomen, en hoe zwak het beschikbare bewijs ook moge zijn, wanneer dit wordt onderworpen aan het nauwgezet reflectieve onderzoek van deze waarnemers, zullen zij ons terstond op de hoogte brengen van het ware motief, het eigenlijke doel, en de werkelijke aard van de oorsprong daarvan. Ik verwonder me over het voortreffelijk functioneren van deze engelen, die zo feilloos het actuele morele en geestelijke karakter reflecteren van ieder individu op wie zij zich instellen en dat zij belichten. 28:5.19 (313.1) 7. The Discerner of Spirits. A special liaison exists between the counselors and advisers of the second Havona circle and these reflective angels. They are the only seconaphim attached to the Universal Censors but are probably the most uniquely specialized of all their fellows. Regardless of the source or channel of information, no matter how meager the evidence at hand, when it is subjected to their reflective scrutiny, these discerners will forthwith inform us as to the true motive, the actual purpose, and the real nature of its origin. I marvel at the superb functioning of these angels, who so unerringly reflect the actual moral and spiritual character of any individual concerned in a focal exposure.
28:5.20 (313.2) De Waarnemers van Geesten verrichten hun ingewikkelde diensten krachtens hun inherente ‘geestelijk inzicht,’ als ik deze woorden mag gebruiken in een poging om het menselijk bewustzijn de gedachte bij te brengen dat deze reflectieve engelen aldus intuïtief en feilloos functioneren krachtens het vermogen dat hun is ingeschapen. Wanneer de Universele Censors gadeslaan wat hun aldus wordt voorgehouden, staan zij van aangezicht tot aangezicht met de naakte ziel van het gereflecteerde individu; en deze zekere, volmaakte uitbeelding verklaart tot op zekere hoogte waarom de Censors altijd zo juist kunnen functioneren als rechtvaardige rechters. De waarnemers vergezellen de Censors altijd op iedere zending buiten Uversa, en zij zijn even effectief buiten in de universa als in hun Uversa-hoofdkwartier. 28:5.20 (313.2) The Discerners of Spirits carry on these intricate services by virtue of inherent “spiritual insight,” if I may use such words in an endeavor to convey to the human mind the thought that these reflective angels thus function intuitively, inherently, and unerringly. When the Universal Censors behold these presentations, they are face to face with the naked soul of the reflected individual; and this very certainty and perfection of portraiture in part explains why the Censors can always function so justly as righteous judges. The discerners always accompany the Censors on any mission away from Uversa, and they are just as effective out in the universes as at their Uversa headquarters.
28:5.21 (313.3) Ik verzeker u dat al deze verrichtingen in de geest-wereld werkelijkheid zijn, dat zij plaats vinden in overeenstemming met vaste gebruiken en in harmonie met de onveranderlijke wetten der universele domeinen. De wezens van elke pas geschapen orde worden, zodra zij de adem des levens hebben ontvangen, ogenblikkelijk gereflecteerd in den hoge; een levende uitbeelding van de natuur en het potentieel van het schepsel wordt naar het hoofdkwartier van het superuniversum geflitst. Op deze wijze worden de Censors door middel van de waarnemers geheel op de hoogte gehouden inzake ‘welke soort geest’ nu precies op de werelden in de ruimte is geboren. 28:5.21 (313.3) I assure you that all these transactions of the spirit world are real, that they take place in accordance with established usages and in harmony with the immutable laws of the universal domains. The beings of every newly created order, immediately upon receiving the breath of life, are instantly reflected on high; a living portrayal of the creature nature and potential is flashed to the superuniverse headquarters. Thus, by means of the discerners, are the Censors made fully cognizant of exactly “what manner of spirit” has been born on the worlds of space.
28:5.22 (313.4) En zo is het ook gesteld met de sterfelijke mens: de Moeder-Geest van Salvington kent u volledig, want de Heilige Geest op uw wereld ‘doorzoekt alle dingen,’ en al hetgeen de goddelijke Geest van u weet is altijd ogenblikkelijk beschikbaar wanneer de secorafijnse waarnemers reflecteren met de Geest inzake de kennis die de Geest van u heeft. Wij dienen hier echter te vermelden dat de kennis en plannen van de Vader-fragmenten niet gereflecteerd kunnen worden. De waarnemers kunnen de tegenwoordigheid van de Richters (en volgens de verklaring van de Censors zijn dezen goddelijk) wel reflecteren en doen dit ook, maar de waarnemers kunnen niet ontcijferen wat er omgaat in de verstandelijkheid van de Geheimnisvolle Mentoren. 28:5.22 (313.4) So it is with mortal man: The Mother Spirit of Salvington knows you fully, for the Holy Spirit on your world “searches all things,” and whatsoever the divine Spirit knows of you is immediately available whenever the secoraphic discerners reflect with the Spirit concerning the Spirit’s knowledge of you. It should, however, be mentioned that the knowledge and plans of the Father fragments are not reflectible. The discerners can and do reflect the presence of the Adjusters (and the Censors pronounce them divine), but they cannot decipher the content of the mindedness of the Mystery Monitors.
6. De Tertiaire Seconafijnen ^top 6. The Tertiary Seconaphim ^top
28:6.1 (313.5) Op dezelfde wijze als hun collega’s worden ook deze engelen in reeksen en in zeven reflectieve typen geschapen, doch deze typen worden niet afzonderlijk aangesteld bij de onderscheidene diensten van de bestuurders van de superuniversa. Alle tertiaire seconafijnen worden collectief toegewezen aan de Getrinitiseerde Zonen van Bekwaamheid, en in het gebruik dat deze zonen in opklimming van hen maken zijn zij onderling verwisselbaar; dat wil zeggen, de Machtige Boodschappers kunnen gebruik maken van elk der tertiaire typen en doen dit ook, en hetzelfde geldt voor degenen die met de Boodschappers zijn gecoördineerd, de Hoge Gezagsdragers en Degenen zonder Naam en Getal. Deze zeven typen tertiaire seconafijnen zijn: 28:6.1 (313.5) In the same manner as their fellows, these angels are created serially and in seven reflective types, but these types are not assigned individually to the separate services of the superuniverse administrators. All tertiary seconaphim are collectively assigned to the Trinitized Sons of Attainment, and these ascendant sons use them interchangeably; that is, the Mighty Messengers can and do utilize any of the tertiary types, and so do their co-ordinates, Those High in Authority and Those without Name and Number. These seven types of tertiary seconaphim are:
28:6.2 (314.1) 1. De Betekenis van Oorsprongen. De opklimmende Getrinitiseerde Zonen in de regering van een superuniversum zijn belast met de verantwoordelijkheid voor het behandelen van alle kwesties die voortvloeien uit de oorsprong van een individu, een ras, of een wereld; de betekenis van de oorsprong van de levende schepselen van een gebied is dan ook de belangrijkste kwestie in al onze plannen voor hun kosmische vooruitgang. Alle betrekkingen en de toepassing van ethiek komen voort uit de fundamentele feiten van ieders oorsprong. De afkomst ligt ten grondslag aan de relationele reactie van de Goden. De Vereend Handelende Geest besteedt altijd ‘aandacht aan de wijze waarop de mens is geboren.’ 28:6.2 (314.1) 1. The Significance of Origins. The ascendant Trinitized Sons of a superuniverse government are charged with the responsibility of dealing with all issues growing out of the origin of any individual, race, or world; and the significance of origin is the paramount question in all our plans for the cosmic advancement of the living creatures of the realm. All relationships and the application of ethics grow out of the fundamental facts of origin. Origin is the basis of the relational reaction of the Gods. Always does the Conjoint Actor “take note of the man, in what manner he was born.”
28:6.3 (314.2) Bij de hogere afdalende wezens is hun oorsprong eenvoudig een feit dat kan worden nagegaan, maar in het geval van de opklimmende wezens, waaronder de lagere orden der engelen, zijn de aard en omstandigheden van hun oorsprong niet altijd zo duidelijk, ofschoon van even vitaal belang bij bijna iedere wending in de aangelegenheden van het universum — vandaar de waarde van de reeks der weerspiegelende seconafijnen die tot onze beschikking staan en ogenblikkelijk al het nodige inzake de genese van ieder wezen kunnen uitbeelden, zowel in het centrale universum als in het gehele gebied van een superuniversum. 28:6.3 (314.2) With the higher descendant beings, origin is simply a fact to be ascertained; but with the ascending beings, including the lower orders of angels, the nature and circumstances of origin are not always so clear, though of equally vital importance at almost every turn of universe affairs—hence the value of having at our disposal a series of reflective seconaphim who can instantly portray anything required respecting the genesis of any being in either the central universe or throughout the entire realm of a superuniverse.
28:6.4 (314.3) De Betekenis van Oorsprongen zijn de immer beschikbare levende naslag-genealogieën van de ontzaglijke scharen wezens — mensen, engelen en anderen — die de zeven superuniversa bewonen. Zij staan altijd gereed om hun meerderen te voorzien van een bijgewerkte, zeer volledige, en betrouwbare inschatting van de erfelijkheidsfactoren en de huidige actuele status van ieder individu op iedere wereld in hun respectieve superuniversa; hun berekeningen naar de feiten die in hun bezit zijn, zijn dan ook altijd tot op de minuut bijgewerkt. 28:6.4 (314.3) The Significances of Origins are the living ready-reference genealogies of the vast hosts of beings—men, angels, and others—who inhabit the seven superuniverses. They are always ready to supply their superiors with an up-to-date, replete, and trustworthy estimate of the ancestral factors and the current actual status of any individual on any world of their respective superuniverses; and their computation of possessed facts is always up to the minute.
28:6.5 (314.4) 2. Het Geheugen van Barmhartigheid. Dit zijn de actuele, volkomen en volledige, levende registraties van de barmhartigheid die aan individuele personen en volkeren is betoond in het tedere dienstbetoon van degenen die als instrument van de Oneindige Geest optreden bij de missie om het recht van de gerechtigheid aan te passen aan de status van de betrokken gebieden, zoals onthuld door hetgeen de Betekenis van Oorsprongen uitbeelden. Het Geheugen van Barmhartigheid onthult wat de kinderen der barmhartigheid moreel verschuldigd zijn — hun geestelijke aansprakelijkheid — tegenover hun kapitaal aan reddende voorzieningen die door de Zonen van God zijn ingesteld. Door het openbaren van de preëxistente barmhartigheid van de Vader, verstrekken de Zonen van God het noodzakelijke krediet om de overleving van allen te verzekeren. En vervolgens wordt in overeenstemming met de bevindingen van de Betekenis van Oorsprongen, een barmhartigheidstegoed verstrekt ten behoeve van de overleving van ieder met rede begiftigd schepsel, een royaal krediet dat voldoende genade biedt om de overleving te verzekeren van iedere ziel die werkelijk goddelijk burgerschap verlangt. 28:6.5 (314.4) 2. The Memory of Mercy. These are the actual, full and replete, living records of the mercy which has been extended to individuals and races by the tender ministrations of the instrumentalities of the Infinite Spirit in the mission of adapting the justice of righteousness to the status of the realms, as disclosed by the portrayals of the Significance of Origins. The Memory of Mercy discloses the moral debt of the children of mercy—their spiritual liabilities—to be set down against their assets of the saving provision established by the Sons of God. In revealing the Father’s pre-existent mercy, the Sons of God establish the necessary credit to insure the survival of all. And then, in accordance with the findings of the Significance of Origins, a mercy credit is established for the survival of each rational creature, a credit of lavish proportions and one of sufficient grace to insure the survival of every soul who really desires divine citizenship.
28:6.6 (314.5) Het Geheugen van Barmhartigheid is een levende proefbalans, een actueel overzicht van de stand van uw rekening bij de bovennatuurlijke krachten van de betrokken gebieden. Dit zijn de levende registraties van het barmhartigheidsbetoon die voor de gerechtshoven van Uversa als onderdeel van de getuigenissen worden opgelezen wanneer het recht van iedere persoon op een leven zonder einde ter beoordeling staat, wanneer ‘tronen worden opgesteld en de Ouden der Dagen zich nederzetten. De uitzendingen van Uversa nemen een aanvang en gaan van hen uit; duizendmaal duizenden dienen hen en tienduizend maal tienduizend staan voor hen. De rechtbank zet zich neder en de boeken worden geopend.’ En de boeken die bij zulk een gewichtige gelegenheid worden geopend, zijn de levende registraties van de tertiaire seconafijnen van de superuniversa. De formele dossiers kunnen worden ingezien om het getuigenis van de Geheugens van Barmhartigheid zo nodig te staven. 28:6.6 (314.5) The Memory of Mercy is a living trial balance, a current statement of your account with the supernatural forces of the realms. These are the living records of mercy ministration which are read into the testimony of the courts of Uversa when each individual’s right to unending life comes up for adjudication, when “thrones are cast up and the Ancients of Days are seated. The broadcasts of Uversa issue and come forth from before them; thousands upon thousands minister to them, and ten thousand times ten thousand stand before them. The judgment is set, and the books are opened.” And the books which are opened on such a momentous occasion are the living records of the tertiary seconaphim of the superuniverses. The formal records are on file to corroborate the testimony of the Memories of Mercy if they are required.
28:6.7 (314.6) Het Geheugen van Barmhartigheid moet aantonen dat het reddend krediet dat door de Zonen van God is verstrekt, ten volle en getrouwelijk is uitbetaald in het liefdevolle dienstbetoon van de geduldige persoonlijkheden van de Derde Bron en Centrum. Doch wanneer de barmhartigheid is uitgeput, wanneer haar ‘geheugen’ getuigt dat zij is opgebruikt, dan heeft het recht de overhand en velt de gerechtigheid het vonnis. Want barmhartigheid zal niet worden opgedrongen aan hen die haar minachten; barmhartigheid is niet een geschenk dat met voeten kan worden getreden door de hardnekkige rebellen in de tijd. Ofschoon barmhartigheid zo kostbaar is en duur wordt verleend, zijn de individuele kredieten die ge moogt opnemen niettemin altijd veel groter dan uw vermogen om deze reserve uit te putten, indien ge oprechte bedoelingen hebt en eerlijk zijt van hart. 28:6.7 (314.6) The Memory of Mercy must show that the saving credit established by the Sons of God has been fully and faithfully paid out in the loving ministry of the patient personalities of the Third Source and Center. But when mercy is exhausted, when the “memory” thereof testifies to its depletion, then does justice prevail and righteousness decree. For mercy is not to be thrust upon those who despise it; mercy is not a gift to be trampled under foot by the persistent rebels of time. Nevertheless, though mercy is thus precious and dearly bestowed, your individual drawing credits are always far in excess of your ability to exhaust the reserve if you are sincere of purpose and honest of heart.
28:6.8 (315.1) De reflectoren van barmhartigheid houden zich samen met hun tertiaire medewerkers bezig met talrijke vormen van dienstbetoon in de superuniversa, waaronder het onderricht aan de schepselen in opklimming. Door de Betekenis der Oorsprongen wordt deze opklimmenden naast vele andere dingen geleerd hoe zij geest-ethiek moeten toepassen, en na deze training leren de Geheugens van Barmhartigheid hen hoe zij waarlijk barmhartig moeten zijn. Hoewel de geest-technieken van het dienstbetoon der barmhartigheid uw voorstellingsvermogen te boven gaan, zoudt ge zelfs nu reeds moeten begrijpen dat barmhartigheid een kenmerk is van groei. Ge moet u realiseren dat ge een grote beloning aan persoonlijke voldoening ontvangt door in de eerste plaats rechtvaardig te zijn, dan billijk, vervolgens geduldig en dan mild. Dan, op die grondslag en indien ge dit verkiest en over uw hart kunt verkrijgen, kunt ge de volgende stap nemen en werkelijk barmhartigheid betonen; barmhartigheid kan niet op zichzelf en afzonderlijk worden betoond. Deze stappen moeten achtereenvolgens worden genomen, anders kan er geen echte barmhartigheid zijn. Er kan wel sprake zijn van paternalisme, minzaamheid of naastenliefde — zelfs van medelijden — maar niet van barmhartigheid. Ware barmhartigheid treedt alleen aan de dag als de kostelijke climax op deze voorgaande en bijkomende omstandigheden van groepsbegrip, wederzijdse waardering, broederlijke kameraadschap, geestelijke gemeenschap, en goddelijke harmonie. 28:6.8 (315.1) The mercy reflectors, with their tertiary associates, engage in numerous superuniverse ministries, including the teaching of the ascending creatures. Among many other things the Significances of Origins teach these ascenders how to apply spirit ethics, and following such training, the Memories of Mercy teach them how to be truly merciful. While the spirit techniques of mercy ministry are beyond your concept, you should even now understand that mercy is a quality of growth. You should realize that there is a great reward of personal satisfaction in being first just, next fair, then patient, then kind. And then, on that foundation, if you choose and have it in your heart, you can take the next step and really show mercy; but you cannot exhibit mercy in and of itself. These steps must be traversed; otherwise there can be no genuine mercy. There may be patronage, condescension, or charity—even pity—but not mercy. True mercy comes only as the beautiful climax to these preceding adjuncts to group understanding, mutual appreciation, fraternal fellowship, spiritual communion, and divine harmony.
28:6.9 (315.2) 3. Het Belang van Tijd. Tijd is het enige waarmee alle wilsschepselen universeel zijn begiftigd, het ‘enige talent’ dat aan alle verstandelijke wezens is toevertrouwd. Allen hebt ge de tijd om uw overleving te verzekeren, en tijd wordt slechts dan op noodlottige wijze verspild wanneer zij in onachtzaamheid wordt begraven en wanneer ge nalaat haar zo te gebruiken dat ge de overleving van uw ziel zeker stelt. Indien een mens nalaat zijn tijd tot het uiterste te benutten, brengt dit geen fatale straf met zich mee; voor de pelgrim in de tijd betekent het slechts vertraging op zijn reis omhoog. Indien de overleving wordt verworven, kunnen alle andere verliezen worden verholpen. 28:6.9 (315.2) 3. The Import of Time. Time is the one universal endowment of all will creatures; it is the “one talent” intrusted to all intelligent beings. You all have time in which to insure your survival; and time is fatally squandered only when it is buried in neglect, when you fail so to utilize it as to make certain the survival of your soul. Failure to improve one’s time to the fullest extent possible does not impose fatal penalties; it merely retards the pilgrim of time in his journey of ascent. If survival is gained, all other losses can be retrieved.
28:6.10 (315.3) In het toewijzen van taken is het advies van de Belangen van Tijd van onschatbare waarde. Tijd is een essentiële factor in alles wat zich aan deze zijde van Havona en het Paradijs afspeelt. In het laatste oordeel ten overstaan van de Ouden der Dagen is de tijd een element in de bewijsvoering. De Belangen van Tijd moeten altijd getuigen teneinde aan te tonen dat iedere gedaagde ruimschoots de tijd heeft gehad om beslissingen te nemen, om tot een keuze te geraken. 28:6.10 (315.3) In the assignment of trusts the counsel of the Imports of Time is invaluable. Time is a vital factor in everything this side of Havona and Paradise. In the final judgment before the Ancients of Days, time is an element of evidence. The Imports of Time must always afford testimony to show that every defendant has had ample time for making decisions, achieving choice.
28:6.11 (315.4) Deze taxeerders van de tijd zijn ook het geheim der profetie; zij beschrijven het tijdselement dat nodig zal zijn voor de voltooiing van elke onderneming en geven dit even betrouwbaar aan als de frandalanks en chronoldeks van bepaalde andere levende orden. De Goden voorzien, vandaar dat zij voorkennis hebben; doch de opklimmende gezagsdragers in de universa in de tijd moeten de Belangen van Tijd raadplegen om gebeurtenissen in de toekomst te kunnen voorspellen. 28:6.11 (315.4) These time evaluators are also the secret of prophecy; they portray the element of time which will be required in the completion of any undertaking, and they are just as dependable as indicators as are the frandalanks and chronoldeks of other living orders. The Gods foresee, hence foreknow; but the ascendant authorities of the universes of time must consult the Imports of Time to be able to forecast events of the future.
28:6.12 (315.5) Ge zult deze wezens voor de eerste maal ontmoeten op de woningwerelden, waar zij u zullen onderrichten in het nuttig gebruik van wat gij ‘tijd’ noemt, zowel in het positieve gebruik ervan, werk, als in het negatieve gebruik, rust. Beide vormen van tijdsgebruik zijn belangrijk. 28:6.12 (315.5) You will first encounter these beings on the mansion worlds, and they will there instruct you in the advantageous use of that which you call “time,” both in its positive employment, work, and in its negative utilization, rest. Both uses of time are important.
28:6.13 (315.6) 4. De Hoge Ernst van Betrouwen. De mate van betrouwbaarheid is de allesbeslissende toetssteen voor wilsschepselen. Betrouwbaarheid is de ware maatstaf van zelfbeheersing, karakter. Deze seconafijnen vervullen een tweeledig doel in het bestel van de superuniversa: voor alle wilsschepselen beelden zij het gevoel uit van verplichting, heiligheid, en hoge ernst wanneer hun iets wordt toevertrouwd. Terzelfdertijd reflecteren zij voor de regerende gezagsdragers feilloos de exacte mate van betrouwbaarheid van iedere kandidaat voor een post van vertrouwen of een veranwoordelijke taak. 28:6.13 (315.6) 4. The Solemnity of Trust. Trust is the crucial test of will creatures. Trustworthiness is the true measure of self-mastery, character. These seconaphim accomplish a double purpose in the economy of the superuniverses: They portray to all will creatures the sense of the obligation, sacredness, and solemnity of trust. At the same time they unerringly reflect to the governing authorities the exact trustworthiness of any candidate for confidence or trust.
28:6.14 (316.1) Op Urantia tracht ge op groteske wijze iemands karakter te doorgronden en zijn specifieke vermogens in te schatten, doch op Uversa doen wij dit daadwerkelijk in volmaaktheid. Deze seconafijnen wegen uw betrouwbaarheid af op de levende weegschaal van een feilloze karakterbeoordeling, en wanneer zij naar u hebben gekeken, behoeven wij hen slechts aan te zien om de grenzen te kennen van uw vermogen om verantwoordelijkheid te dragen, de u toevertrouwde opdrachten uit te voeren en missies te volbrengen. Uw activa aan betrouwbaarheid worden duidelijk uitgezet tegenover uw passiva aan mogelijke nalatigheid of verraad. 28:6.14 (316.1) On Urantia, you grotesquely essay to read character and to estimate specific abilities, but on Uversa we actually do these things in perfection. These seconaphim weigh trustworthiness in the living scales of unerring character appraisal, and when they have looked at you, we have only to look at them to know the limitations of your ability to discharge responsibility, execute trust, and fulfill missions. Your assets of trustworthiness are clearly set forth alongside your liabilities of possible default or betrayal.
28:6.15 (316.2) Uw meerderen hebben het plan om u vooruit te helpen door u steeds zwaardere taken toe te vertrouwen zodra uw karakter zich voldoende heeft ontwikkeld om deze grotere verantwoordelijkheden met gratie te dragen, maar iemand teveel op de schouders leggen vraagt alleen maar om onheil en loopt zeker op teleurstelling uit. En de fout dat een mens of engel voortijdig met verantwoordelijkheid wordt belast, kan worden vermeden door gebruik te maken van de diensten van deze engelen die het vermogen van individuele persoonlijkheden in tijd en ruimte om hun toevertrouwde taken te vervullen, feilloos kunnen taxeren. Deze seconafijnen vergezellen altijd de Hoge Gezagsdragers en deze bestuurders benoemen nimmer kandidaten voordat zij op de weegschaal van deze seconafijnen zijn gewogen en ‘niet te licht’ zijn bevonden. 28:6.15 (316.2) It is the plan of your superiors to advance you by augmented trusts just as fast as your character is sufficiently developed to gracefully bear these added responsibilities, but to overload the individual only courts disaster and insures disappointment. And the mistake of placing responsibility prematurely upon either man or angel may be avoided by utilizing the ministry of these infallible estimators of the trust capacity of the individuals of time and space. These seconaphim ever accompany Those High in Authority, and never do these executives make assignments until their candidates have been weighed in the secoraphic balances and pronounced “not wanting.”
28:6.16 (316.3) 5. De Heiligheid van Dienstbaarheid. Onmiddellijk nadat is bevonden dat iemand betrouwbaar is, valt hem het voorrecht ten deel te mogen dienen. Er kan niets tussen u en de mogelijkheid tot vermeerderd dienstbetoon staan dan uw eigen onbetrouwbaarheid, uw gebrekkig vermogen om de hoge ernst van een u toevertrouwde taak naar waarde te schatten. 28:6.16 (316.3) 5. The Sanctity of Service. The privilege of service immediately follows the discovery of trustworthiness. Nothing can stand between you and opportunity for increased service except your own untrustworthiness, your lack of capacity for appreciation of the solemnity of trust.
28:6.17 (316.4) Dienstbaarheid — doelbewuste dienstbaarheid, geen slavernij — geeft de hoogste voldoening en is de uitdrukking van de meest goddelijke waardigheid. Dienstbetoon — meer dienstbetoon, toenemend dienstbetoon, moeilijk dienstbetoon, avontuurlijk dienstbetoon, en ten slotte goddelijk, volmaakt dienstbetoon — is het doel van de tijd en de bestemming van de ruimte. Maar steeds zullen de perioden van dienstbetoon en vooruitgang in de tijd worden afwisseld door perioden van spel. En na het dienstbetoon in de tijd volgt het super-dienstbetoon in de eeuwigheid. Tijdens het spel in de tijd zoudt ge u het werk in de eeuwigheid moeten indenken, zoals ge gedurende het dienstbetoon in de eeuwigheid ook terug zult denken aan het spel in de tijd. 28:6.17 (316.4) Service—purposeful service, not slavery—is productive of the highest satisfaction and is expressive of the divinest dignity. Service—more service, increased service, difficult service, adventurous service, and at last divine and perfect service—is the goal of time and the destination of space. But ever will the play cycles of time alternate with the service cycles of progress. And after the service of time there follows the superservice of eternity. During the play of time you should envision the work of eternity, even as you will, during the service of eternity, reminisce the play of time.
28:6.18 (316.5) De universele economie is gebaseerd op opname en productie; in heel uw eeuwige loopbaan zult ge de eentonigheid van inactiviteit of de stagnatie van persoonlijkheid tegenkomen. Vooruitgang wordt mogelijk gemaakt door inherente beweging, voortgang spruit voort uit de goddelijke capaciteit tot acitviteit, en prestatie is het kind van vindingrijk avontuur. Maar inherent aan deze capaciteit tot prestaties is de verantwoordelijkheid der ethiek, de noodzaak om te erkennen dat de wereld en het universum vervuld zijn van een menigte wezens van verschillende typen. Deze gehele prachtige schepping, gijzelf inbegrepen, is niet alleen maar voor u gemaakt. Dit is geen egocentrisch universum. De Goden hebben verordend: ‘Het is zaliger te geven dan te ontvangen,’ en uw Meester-Zoon heeft gezegd: ‘Wie de grootste onder u wil zijn, zij aller dienaar.’ 28:6.18 (316.5) The universal economy is based on intake and output; throughout the eternal career you will never encounter monotony of inaction or stagnation of personality. Progress is made possible by inherent motion, advancement grows out of the divine capacity for action, and achievement is the child of imaginative adventure. But inherent in this capacity for achievement is the responsibility of ethics, the necessity for recognizing that the world and the universe are filled with a multitude of differing types of beings. All of this magnificent creation, including yourself, was not made just for you. This is not an egocentric universe. The Gods have decreed, “It is more blessed to give than to receive,” and said your Master Son, “He who would be greatest among you let him be server of all.”
28:6.19 (316.6) De werkelijke natuur van elk dienstbetoon, of dit nu wordt verleend door mens of engel, wordt ten volle geopenbaard in het aangezicht van deze secorafijnse indicateurs van dienstbetoon, de Heiligheden van Dienstbaarheid. De volledige analyse van uw ware en verborgen motieven wordt duidelijk getoond. Deze engelen zijn inderdaad de gedachtenlezers, de onderzoekers der harten, en de openbaarders der zielen in het universum. Stervelingen kunnen woorden gebruiken om hun gedachten te verbergen, doch deze hoge seconafijnen leggen de diepste motieven van het menselijk hart en het bewustzijn van engelen bloot. 28:6.19 (316.6) The real nature of any service, be it rendered by man or angel, is fully revealed in the faces of these secoraphic service indicators, the Sanctities of Service. The full analysis of the true and of the hidden motives is clearly shown. These angels are indeed the mind readers, heart searchers, and soul revealers of the universe. Mortals may employ words to conceal their thoughts, but these high seconaphim lay bare the deep motives of the human heart and of the angelic mind.
28:6.20 (317.1) 6 en 7. Het Geheim van Grootheid en de Ziel van Goedheid. De pelgrims op de weg omhoog zijn zich bewust geworden van het belang van tijd, de weg is gebaand voor de realisatie van de hoge ernst van taken die hen zijn toevertrouwd en voor het besef van de heiligheid van het dienen. Dit zijn de morele elementen van grootheid maar er bestaan ook geheimen van grootheid. Wanneer de geestelijke toetsen van grootheid worden aangelegd, worden de morele elementen niet uit het oog verloren, doch de kwaliteit van onbaatzuchtigheid die aan de dag treedt in belangeloze arbeid voor het welzijn van de medemens op aarde, in het bijzonder voor waardige wezens die in nood en tegenspoed verkeren, is de werkelijke maatstaf voor planetaire grootheid. En de manifestatie van grootheid op een wereld als Urantia is het aan de dag leggen van zelfbeheersing. Een groot mens is niet hij die ‘een stad inneemt’ of ‘een natie onderwerpt,’ doch veeleer ‘hij die zijn eigen tong onderwerpt.’ 28:6.20 (317.1) 6 and 7. The Secret of Greatness and the Soul of Goodness. The ascending pilgrims having awakened to the import of time, the way is prepared for the realization of the solemnity of trust and for the appreciation of the sanctity of service. While these are the moral elements of greatness, there are also secrets of greatness. When the spiritual tests of greatness are applied, the moral elements are not disregarded, but the quality of unselfishness revealed in disinterested labor for the welfare of one’s earthly fellows, particularly worthy beings in need and in distress, that is the real measure of planetary greatness. And the manifestation of greatness on a world like Urantia is the exhibition of self-control. The great man is not he who “takes a city” or “overthrows a nation,” but rather “he who subdues his own tongue.”
28:6.21 (317.2) Grootheid is synoniem met goddelijkheid. God is in de allerhoogste mate groot en goed. Grootheid en goedheid kunnen eenvoudig niet van elkaar worden gescheiden. Zij zijn voor immer verenigd in God. Deze waarheid wordt letterlijk en treffend duidelijk gemaakt door de wederzijdse reflectieve afhankelijkheid van het Geheim van Grootheid en de Ziel van Goedheid, want geen van beiden kan functioneren zonder de ander. Bij het reflecteren van andere kwaliteiten van goddelijkheid kunnen de seconafijnen van een superuniversum alleen handelen en doen zij dit ook, doch de reflectieve schattingen van grootheid en goedheid schijnen onlosmakelijk aan elkaar te zijn verbonden. Vandaar dat deze reflectoren van grootheid en goedheid op iedere wereld, in ieder universum, samen werken en altijd een tweevoudig en onderling afhankelijk verslag vertonen van ieder wezen waarop zij zich instellen. Grootheid kan niet worden geschat zonder het gehalte aan goedheid te kennen, terwijl goedheid niet uitgebeeld kan worden zonder dat haar inherente, goddelijke grootheid tot uiting komt. 28:6.21 (317.2) Greatness is synonymous with divinity. God is supremely great and good. Greatness and goodness simply cannot be divorced. They are forever made one in God. This truth is literally and strikingly illustrated by the reflective interdependence of the Secret of Greatness and the Soul of Goodness, for neither can function without the other. In reflecting other qualities of divinity, the superuniverse seconaphim can and do act alone, but the reflective estimates of greatness and of goodness appear to be inseparable. Hence, on any world, in any universe, must these reflectors of greatness and of goodness work together, always showing a dual and mutually dependent report of every being upon whom they focalize. Greatness cannot be estimated without knowing the content of goodness, while goodness cannot be portrayed without exhibiting its inherent and divine greatness.
28:6.22 (317.3) De schatting van grootheid verschilt van wereld tot wereld. Groot zijn betekent als God te zijn. En aangezien de kwaliteit van grootheid geheel bepaald wordt door het gehalte aan goedheid, volgt hieruit dat indien ge, zelfs in uw huidige menselijke staat, door genade goed kunt worden, daardoor ook groot wordt. Hoe standvastiger ge de begrippen van goddelijke goedheid voor ogen houdt en hoe groter de volharding waarmee ge deze nastreeft, des te zekerder zult ge groeien in grootheid, in ware grootheid van echt overlevingskarakter. 28:6.22 (317.3) The estimate of greatness varies from sphere to sphere. To be great is to be Godlike. And since the quality of greatness is wholly determined by the content of goodness, it follows that, even in your present human estate, if you can through grace become good, you are thereby becoming great. The more steadfastly you behold, and the more persistently you pursue, the concepts of divine goodness, the more certainly will you grow in greatness, in true magnitude of genuine survival character.
7. Het Dienstbetoon van de Seconafijnen ^top 7. Ministry of the Seconaphim ^top
28:7.1 (317.4) De seconafijnen stammen uit de hoofdwerelden van de superuniversa, waar ook hun hoofdkwartieren zijn gevestigd, maar samen met hun medewerkers die de verbindingen verzorgen, bestrijken zij alle gebieden tussen de kusten van het Paradijs en de evolutionaire werelden in de ruimte. Zij dienen als gewaardeerde assistenten van de leden der beraadslagende assemblees van de superregeringen en bewijzen eveneens goede diensten aan de gastenkolonies op Uversa: de sterrekundigen, de millennium-toeristen, de hemelwaarnemers, en een menigte anderen, waaronder de wezens in opgang die wachten op transport naar Havona. De Ouden der Dagen scheppen er behagen in om bepaalde primaire seconafijnen aan te stellen als assistenten van de schepselen in opgang die hun domicilie hebben op de vierhonderdnegentig studiewerelden rond Uversa, en bovendien doen hier velen van de secundaire en tertiaire orden dienst als leraren. Deze satellieten van Uversa zijn de scholen ter voltooiing van de opleiding in de universa in de tijd en geven een voorbereidingscursus voor de universiteit van Havona met haar zeven circuits. 28:7.1 (317.4) The seconaphim have their origin and headquarters on the capitals of the superuniverses, but with their liaison fellows they range from the shores of Paradise to the evolutionary worlds of space. They serve as valued assistants to the members of the deliberative assemblies of the supergovernments and are of great help to the courtesy colonies of Uversa: the star students, millennial tourists, celestial observers, and a host of others, including the ascendant beings in waiting for Havona transport. The Ancients of Days take pleasure in assigning certain of the primary seconaphim to assist the ascending creatures domiciled on the four hundred ninety study worlds surrounding Uversa, and here also do many of the secondary and tertiary orders serve as teachers. These Uversa satellites are the finishing schools of the universes of time, presenting the preparatory course for the seven-circuited university of Havona.
28:7.2 (317.5) Van de drie orden der seconafijnen dient de tertiaire groep, toegevoegd aan de gezagsdragers in opklimming, op de meest uitgebreide schaal de schepselen in opgang uit de tijd. Ge zult hen af en toe ontmoeten, reeds spoedig na uw vertrek van Urantia, ofschoon ge pas vrijelijk van hun diensten gebruik zult maken wanneer ge de werelden van Orvonton bereikt waar ge u tijdelijk zult ophouden. Ge zult van hun gezelschap genieten wanneer ge hen geheel leert kennen tijdens uw verblijf op de scholingswerelden van Uversa. 28:7.2 (317.5) Of the three orders of seconaphim, the tertiary group, attached to the ascendant authorities, minister most extensively to the ascending creatures of time. You will on occasion meet them soon after your departure from Urantia, though you will not freely make use of their services until you reach the tarrying worlds of Orvonton. You will enjoy their companionship when you become fully acquainted with them during your sojourn on the Uversa school worlds.
28:7.3 (318.1) Deze tertiaire seconafijnen zijn de tijdsbespaarders, de overbruggers van de ruimte, de ontdekkers van dwaling, de trouwe leraren en eeuwige wegwijzers — levende tekenen van goddelijke zekerheid — die in barmhartigheid op de kruispunten der wegen in de tijd zijn geplaatst om daar aan verontruste pelgrims de weg te wijzen in ogenblikken van grote verbijstering en geestelijke onzekerheid. Lang voordat ge de portalen der volmaaktheid bereikt hebt, zult ge toegang beginnen te krijgen tot de werktuigen van goddelijkheid en contact beginnen te maken met de methoden van de Godheid. Vanaf het tijdstip dat ge op de eerste woningwereld arriveert totdat ge uw ogen sluit in de Havona-slaap ter voorbereiding op uw passage naar het Paradijs, zult ge steeds meer gebruik gaan maken van de hulp die in noodgevallen wordt verstrekt door deze wonderbaarlijke wezens, die zo volledig en vrijelijk het zekere weten en de beproefde wijsheid reflecteren van de betrouwbare, getrouwe pelgrims die u zijn voorgegaan op de lange weg naar de portalen der volmaaktheid. 28:7.3 (318.1) These tertiary seconaphim are the timesavers, space abridgers, error detectors, faithful teachers, and everlasting guideposts—living signs of divine surety—in mercy placed at the crossroads of time, there to guide the feet of anxious pilgrims in moments of great perplexity and spiritual uncertainty. Long before attaining the portals of perfection, you will begin to gain access to the tools of divinity and to make contact with the techniques of Deity. Increasingly, from the time you arrive on the initial mansion world until you close your eyes in the Havona sleep preparatory to your Paradise transit, you will avail yourself of the emergency help of these marvelous beings, who are so fully and freely reflective of the sure knowledge and certain wisdom of those safe and dependable pilgrims who have preceded you on the long journey to the portals of perfection.
28:7.4 (318.2) Op Urantia hebben wij niet het voorrecht om volledig gebruik te kunnen maken van deze engelen van de reflectieve orde. Zij bezoeken uw wereld dikwijls, want zij vergezellen persoonlijkheden die hier worden aangesteld, doch zij kunnen hier niet vrijelijk functioneren. Deze wereld is nog steeds in gedeeltelijke geestelijke quarantaine, en sommige circuits die van essentieel belang zijn voor hun diensten ontbreken hier op dit ogenblik. Wanneer uw wereld opnieuw aangesloten zal zijn op de betrokken reflectieve circuits, zal veel van het werk van de communicatie tussen planeten en universa sterk vereenvoudigd en bespoedigd worden. Hemelse werkers op Urantia ondervinden veel moeilijkheden vanwege deze beperking in het functioneren van hun reflectieve medewerkers. Doch wij gaan met blijdschap door de dingen te doen die wij moeten doen met de middelen die te onzer beschikking staan, ondanks het feit dat wij hier plaatselijk verstoken zijn van vele diensten van deze wonderbare wezens, de levende spiegels der ruimte en de presentie-projectoren van de tijd. 28:7.4 (318.2) We are denied the full privilege of using these angels of the reflective order on Urantia. They are frequent visitors on your world, accompanying assigned personalities, but here they cannot freely function. This sphere is still under partial spiritual quarantine, and some of the circuits essential to their services are not here at present. When your world is once more restored to the reflective circuits concerned, much of the work of interplanetary and interuniverse communication will be greatly simplified and expedited. Celestial workers on Urantia encounter many difficulties because of this functional curtailment of their reflective associates. But we go on joyfully conducting our affairs with the instrumentalities at hand, notwithstanding our local deprivation of many of the services of these marvelous beings, the living mirrors of space and the presence projectors of time.
28:7.5 (318.3) [Opgesteld onder verantwoordelijkheid van een Machtige Boodschapper uit Uversa.] 28:7.5 (318.3) [Sponsored by a Mighty Messenger of Uversa.]