Verhandeling 25 Paper 25
De Boodschappersscharen in de Ruimte The Messenger Hosts of Space
25:0.1 (273.1) EEN middenpositie in de familie van de Oneindige Geest wordt ingenomen door de Boodschappersscharen in de Ruimte. Deze veelzijdige wezens functioneren als verbindingsschakels tussen de hogere persoonlijkheden en de dienende geesten. De boodschappersscharen omvatten hemelse wezens van de volgende orden: 25:0.1 (273.1) RANKING intermediately in the family of the Infinite Spirit are the Messenger Hosts of Space. These versatile beings function as the connecting links between the higher personalities and the ministering spirits. The messenger hosts include the following orders of celestial beings:
25:0.2 (273.2) 1. Havona Dienstbaren; 25:0.2 (273.2) 1. Havona Servitals.
25:0.3 (273.3) 2. Universele Bemiddelaars; 25:0.3 (273.3) 2. Universal Conciliators.
25:0.4 (273.4) 3. Rechtskundige Adviseurs; 25:0.4 (273.4) 3. Technical Advisers.
25:0.5 (273.5) 4. Bewaarders der Archieven op het Paradijs; 25:0.5 (273.5) 4. Custodians of Records on Paradise.
25:0.6 (273.6) 5. Hemelse Registrators; 25:0.6 (273.6) 5. Celestial Recorders.
25:0.7 (273.7) 6. Morontia-Metgezellen; 25:0.7 (273.7) 6. Morontia Companions.
25:0.8 (273.8) 7. Paradijs-Metgezellen. 25:0.8 (273.8) 7. Paradise Companions.
25:0.9 (273.9) Van de zeven genoemde groepen worden er slechts drie, namelijk de dienstbaren, de bemiddelaars en de Morontia-Metgezellen, als zodanig geschapen; de overige vier vertegenwoordigen niveaus van bekwaamheid der engelenorden. Naargelang hun inherente natuur en bereikte status dienen de scharen der boodschappers in het universum van universa op verschillende wijzen, maar altijd onder de leiding van hen die regeren over de gebieden waar zij zijn aangesteld. 25:0.9 (273.9) Of the seven groups enumerated, only three—servitals, conciliators, and Morontia Companions—are created as such; the remaining four represent attainment levels of the angelic orders. In accordance with inherent nature and attained status, the messenger hosts variously serve in the universe of universes but always subject to the direction of those who rule the realms of their assignment.
1. De Havona-Dienstbaren ^top 1. The Havona Servitals ^top
25:1.1 (273.10) Ofschoon zij dienstbaren worden genoemd, zijn deze ‘middenwezens’ van het centrale universum geenszins dienaren in de lage betekenis des woords. In de geestelijke wereld bestaat in feite geen lager soort werk: alle dienen is heilig en verblijdend. De hogere orden van wezens zien ook niet neer op de lagere orden van bestaan. 25:1.1 (273.10) Though denominated servitals, these “midway creatures” of the central universe are not servants in any menial sense of the word. In the spiritual world there is no such thing as menial work; all service is sacred and exhilarating; neither do the higher orders of beings look down upon the lower orders of existence.
25:1.2 (273.11) De Havona-Dienstbaren zijn het gezamenlijke scheppingswerk van de Zeven Meester-Geesten en hun medewerkers, de Zeven Allerhoogste Krachtdirigenten. Deze creatieve samenwerking heeft het meeste weg van het patroon voor de lange lijst voortplantingsvormen van de tweevoudige orde in de evolutionaire universa, te beginnen met de schepping van een Blinkende Morgenster door de verbintenis van een Schepper-Zoon en een Scheppende Geest, tot en met de geslachtelijke voortplanting op werelden zoals Urantia. 25:1.2 (273.11) The Havona Servitals are the joint creative work of the Seven Master Spirits and their associates, the Seven Supreme Power Directors. This creative collaboration comes the nearest to being the pattern for the long list of reproductions of the dual order in the evolutionary universes, extending from the creation of a Bright and Morning Star by a Creator Son-Creative Spirit liaison down to sex procreation on worlds like Urantia.
25:1.3 (273.12) Het aantal dienstbaren is gigantisch groot en er worden nog steeds meer geschapen. Zij verschijnen in groepen van duizend op het derde ogenblik nadat de Meester-Geesten en de Allerhoogste Krachtdirigenten bijeen zijn gekomen op hun gemeenschappelijke terrein in de ver in het noorden gelegen sector van het Paradijs. Een op de vier dienstbaren is qua type materiëler dan de anderen; dit wil zeggen dat zevenhonderdvijftig van iedere duizend van het echt geestelijke type lijken te zijn, maar dat tweehonderdvijftig een half-fysieke natuur bezitten. Deze vierde schepselen lijken enigszins op materiële wezens (materieel in de Havona-betekenis), en meer op de fysische krachtdirigenten dan op de Meester-Geesten. 25:1.3 (273.12) The number of servitals is prodigious, and more are being created all the time. They appear in groups of one thousand on the third moment following the assembly of the Master Spirits and the Supreme Power Directors at their joint area in the far northerly sector of Paradise. Every fourth servital is more physical in type than the others; that is, out of each thousand, seven hundred and fifty are apparently true to spirit type, but two hundred and fifty are semiphysical in nature. These fourth creatures are somewhat on the order of material beings (material in the Havona sense), resembling the physical power directors more than the Master Spirits.
25:1.4 (274.1) In persoonlijkheidsbetrekkingen is het geestelijke dominant over het materiële, ook al lijkt het op Urantia nu anders te zijn; in de voortbrenging van Havona-Dienstbaren geldt dan ook de wet van geestelijke dominantie: de vaste verhouding is drie geestelijke wezens op één half-materieel wezen. 25:1.4 (274.1) In personality relationships the spiritual is dominant over the material, even though it does not now so appear on Urantia; and in the production of Havona Servitals the law of spirit dominance prevails; the established ratio yields three spiritual beings to one semiphysical.
25:1.5 (274.2) De nieuw geschapen dienstbaren doorlopen samen met de nieuw verschijnende Gidsen voor Gegradueerden de opleidingscursussen die op alle zeven Havona-circuits voortdurend door de oudere gidsen worden gegeven. De dienstbaren worden daarna aangesteld bij de diensten waarvoor zij het meest geschikt zijn, en aangezien ze in twee typen voorkomen — geestelijk en halfmaterieel — bestaan er maar weinig beperkingen aan het soort werk dat deze veelzijdige wezens kunnen verrichten. De hogere of geestelijke groepen worden selectief aangesteld bij de diensten van de Vader, de Zoon en de Geest, en bij het werk van de Zeven Meester-Geesten. Van tijd tot tijd worden zij in groten getale uitgezonden om dienst te doen op de studiewerelden die de hoofdkwartierwerelden van de zeven superuniversa omringen, de werelden die gewijd zijn aan de laatste training en de geestelijke culturele vorming van de opklimmende zielen uit de tijd die zich voorbereiden om bevorderd te worden naar de circuits van Havona. Zowel geest-dienstbaren als hun meer fysieke soortgenoten worden ook benoemd tot assistenten en medewerkers van de Gidsen voor Gegradueerden, teneinde hulp en onderricht te geven aan de opklimmende schepselen van verschillende orden die Havona hebben bereikt en trachten het Paradijs te bereiken. 25:1.5 (274.2) The newly created servitals, together with newly appearing Graduate Guides, all pass through the courses of training which the senior guides continuously conduct on each of the seven Havona circuits. Servitals are then assigned to the activities for which they are best adapted, and since they are of two types—spiritual and semiphysical—there are few limits to the range of work these versatile beings can do. The higher or spirit groups are assigned selectively to the services of the Father, the Son, and the Spirit, and to the work of the Seven Master Spirits. In large numbers they are dispatched, from time to time, to serve on the study worlds encircling the headquarters spheres of the seven superuniverses, the worlds devoted to the final training and spiritual culture of the ascending souls of time who are preparing for advancement to the circuits of Havona. Both spirit servitals and their more physical fellows are also designated assistants and associates of the Graduate Guides in helping and instructing the various orders of ascending creatures who have attained Havona, and who seek to attain Paradise.
25:1.6 (274.3) De Havona-Dienstbaren en de Gidsen voor Gegradueerden geven blijk van een alles overtreffende toewijding aan hun werk en van een roerende genegenheid voor elkaar, een genegenheid die hoewel zij geestelijk is, door u slechts begrepen kan worden als ge haar vergelijkt met het verschijnsel der menselijke liefde. De scheiding van de dienstbaren van de gidsen, die dikwijls plaatsvindt wanneer de dienstbaren opdrachten krijgen buiten de grenzen van het centrale universum, gaat met goddelijk pathos gepaard, maar zij gaan met vreugde en niet met verdriet. Bij geestelijke wezens is de voldoening gevende vreugde dat men een hoge plicht vervult het gevoel dat alle andere gevoelens doet verdwijnen. Er kan geen verdriet bestaan wanneer men zich bewust is een goddelijke plicht getrouw te hebben uitgevoerd. En wanneer ’s mensen opklimmende ziel voor de Allerhoogste Rechter staat, zal de beslissing van eeuwige draagwijdte niet worden bepaald door materiële successen of kwantitatieve prestaties; het oordeel dat zal weerklinken in de hoge gerechtshoven luidt: ‘Goed gedaan, goede en getrouwe dienstknecht; ge zijt getrouw geweest over enkele essentiële dingen, ge zult heerser worden over universum-werkelijkheden.’ 25:1.6 (274.3) The Havona Servitals and the Graduate Guides manifest a transcendent devotion to their work and a touching affection for one another, an affection which, while spiritual, you could only understand by comparison with the phenomenon of human love. There is divine pathos in the separation of the servitals from the guides, as so often occurs when the servitals are dispatched on missions beyond the limits of the central universe; but they go with joy and not with sorrow. The satisfying joy of high duty is the eclipsing emotion of spiritual beings. Sorrow cannot exist in the face of the consciousness of divine duty faithfully performed. And when man’s ascending soul stands before the Supreme Judge, the decision of eternal import will not be determined by material successes or quantitative achievements; the verdict reverberating through the high courts declares: “Well done, good and faithful servant; you have been faithful over a few essentials; you shall be made ruler over universe realities.”
25:1.7 (274.4) Bij hun dienstbetoon in een superuniversum worden de Havona-Dienstbaren altijd aangesteld in het gebied dat onder leiding staat van de Meester-Geest op wie zij het meest gelijken in algemene en speciale geestelijke prerogatieven. Zij doen alleen dienst op de opleidingswerelden die de hoofdwerelden van de zeven superuniversa omringen, en het laatste rapport van Uversa geeft aan dat op haar 490 satellieten bijna 138 miljard dienstbaren bijstand verleenden. Zij houden zich bezig met een eindeloze verscheidenheid aan activiteiten in verband met het werk op deze opleidingswerelden, waaronder ook de superuniversiteiten van het superuniversum Orvonton. Hier zijn zij uw metgezellen; zij zijn uit het gebied van uw volgende loopbaan afgedaald om u te bestuderen en u te inspireren met de werkelijkheid en zekerheid van uw uiteindelijke bevordering van de universa in de tijd naar de gebieden der eeuwigheid. Door deze contacten doen de dienstbaren de voorbereidende ervaring op in het bijstaan van opklimmende schepselen uit de tijd, die zo van pas komt in hun latere werk op de Havona-Circuits als medewerkers van de Gidsen voor Gegradueerden of wanneer zij — als overgebrachte dienstbaren — zelf optreden als Gidsen voor Gegradueerden. 25:1.7 (274.4) On superuniverse service the Havona Servitals are always assigned to that domain presided over by the Master Spirit whom they most resemble in general and special spirit prerogatives. They serve only on the educational worlds surrounding the capitals of the seven superuniverses, and the last report of Uversa indicates that almost 138 billion servitals were ministering on its 490 satellites. They engage in an endless variety of activities in connection with the work of these educational worlds comprising the superuniversities of the superuniverse of Orvonton. Here they are your companions; they have come down from your next career to study you and to inspire you with the reality and certainty of your eventual graduation from the universes of time to the realms of eternity. And in these contacts the servitals gain that preliminary experience of ministering to the ascending creatures of time which is so helpful in their subsequent work on the Havona circuits as associates of the Graduate Guides or—as translated servitals—as Graduate Guides themselves.
2. De Universele Bemiddelaars ^top 2. The Universal Conciliators ^top
25:2.1 (275.1) Voor iedere Havona-Dienstbare die wordt geschapen, worden er zeven Universele Bemiddelaars tot aanzijn gebracht, één in ieder superuniversum. In deze scheppingsdaad is een welomlijnde superuniversum-techniek betrokken van reflectieve respons op verrichtingen die op het Paradijs plaatsvinden. 25:2.1 (275.1) For every Havona Servital created, seven Universal Conciliators are brought into being, one in each superuniverse. This creative enactment involves a definite superuniverse technique of reflective response to transactions taking place on Paradise.
25:2.2 (275.2) Op de hoofdkwartierwerelden van de zeven superuniversa functioneren de zeven reflecties van de Zeven Meester-Geesten. Het is lastig om de natuur van deze Reflectieve Geesten aan uw materiële bewustzijn te beschrijven. Zij zijn echte persoonlijkheden, maar toch reflecteert ieder lid van een superuniversumgroep slechts één van de Zeven Meester-Geesten op volmaakte wijze. En telkens wanneer de Meester-Geesten zich met de krachtdirigenten verbinden teneinde een groep Havona-Dienstbaren te scheppen, vindt er een gelijktijdige focalisering plaats op één der Reflectieve Geesten in elk der superuniversumgroepen, en verschijnt er terstond een gelijk aantal volledig ontwikkelde Universele Bemiddelaars op de hoofdkwartierwereld van elke superschepping. Indien bij de schepping van dienstbaren Meester-Geest Nummer Zeven het initiatief zou nemen, zouden alleen de Reflectieve Geesten van de zevende orde zwanger worden van bemiddelaars; tegelijk met de schepping van duizend dienstbaren van het Orvonton-type, zouden er dan duizend bemiddelaars van de zevende orde op de hoofdwereld van ieder superuniversum verschijnen. Uit deze gebeurtenissen die de zevenvoudige natuur van de Meester-Geesten reflecteren, ontstaan de zeven geschapen orden van bemiddelaars die dienst doen in elk superuniversum. 25:2.2 (275.2) On the headquarters worlds of the seven superuniverses there function the seven reflections of the Seven Master Spirits. It is difficult to undertake to portray the natures of these Reflective Spirits to material minds. They are true personalities; still each member of a superuniverse group is perfectly reflective of just one of the Seven Master Spirits. And every time the Master Spirits associate themselves with the power directors for the purpose of creating a group of Havona Servitals, there is a simultaneous focalization upon one of the Reflective Spirits in each of the superuniverse groups, and forthwith and full-fledgedly an equal number of Universal Conciliators appear on the headquarters worlds of the supercreations. If, in the creation of servitals, Master Spirit Number Seven should take the initiative, none but the Reflective Spirits of the seventh order would become pregnant with conciliators; and concurrently with the creation of one thousand Orvontonlike servitals, one thousand of the seventh-order conciliators would appear on each superuniverse capital. Out of these episodes, reflecting the sevenfold nature of the Master Spirits, arise the seven created orders of conciliators serving in each superuniverse.
25:2.3 (275.3) Bemiddelaars van pre-Paradijs-status kunnen in hun dienen niet onderling worden uitgewisseld tussen de superuniversa, daar zij beperkt zijn tot het segment van de schepping waar zij zijn ontstaan. Ieder superuniversumkorps, dat een zevende deel van iedere geschapen orde omvat, staat daarom zeer lang en uitsluitend onder de invloed van één der Meester-Geesten, want hoewel alle zeven gereflecteerd worden op de hoofdwerelden van de superuniversa, is er slechts één dominant in iedere superschepping. 25:2.3 (275.3) Conciliators of pre-Paradise status do not serve interchangeably between superuniverses, being restricted to their native segments of creation. Every superuniverse corps, embracing one seventh of each created order, therefore spends a very long time under the influence of one of the Master Spirits to the exclusion of the others, for, while all seven are reflected on the superuniverse capitals, only one is dominant in each supercreation.
25:2.4 (275.4) Elk van de zeven superscheppingen wordt daadwerkelijk doordrongen door de Meester-Geest die haar bestemmingen bewaakt. Elk superuniversum wordt aldus een gigantische spiegel die de natuur en het karakter van de toezichthoudende Meester-Geest reflecteert, en dit alles wordt in ieder ondergeschikt plaatselijk universum voortgezet in de presentie en functie van de Scheppende Moeder-Geest. Het effect van zulk een omgeving op de evolutionaire groei is zo diepgaand, dat de bemiddelaars in hun post-superuniversum-loopbaan gezamenlijk negenenveertig experiëntiële gezichtspunten, of inzichten, aan de dag leggen; deze zijn alle hoekvormig — en dus onvolledig — maar zij compenseren elkaar alle onderling, en gezamenlijk dragen zij bij tot het omsluiten van de cirkel van Allerhoogste Macht. 25:2.4 (275.4) Each of the seven supercreations is actually pervaded by that one of the Master Spirits who presides over its destinies. Each superuniverse thus becomes like a gigantic mirror reflecting the nature and character of the supervising Master Spirit, and all of this is further continued in every subsidiary local universe by the presence and function of the Creative Mother Spirits. The effect of such an environment upon evolutionary growth is so profound that in their postsuperuniverse careers the conciliators collectively manifest forty-nine experiential viewpoints, or insights, each angular—hence incomplete—but all mutually compensatory and together tending to encompass the circle of Supremacy.
25:2.5 (275.5) In ieder superuniversum zien de Universele Bemiddelaars zich op een onverklaarbare, aangeboren wijze in afzonderlijke groepen van vier ingedeeld en blijven zij in dit verband hun diensten verrichten. Van iedere groep zijn er drie geest-persoonlijkheden, en is één een semi-materieel wezen, zoals de vierde schepselen van de dienstbaren. Zulk een viertal vormt een bemiddelingscommissie en is als volgt samengesteld: 25:2.5 (275.5) In each superuniverse the Universal Conciliators find themselves strangely and innately segregated into groups of four, associations in which they continue to serve. In each group, three are spirit personalities, and one, like the fourth creatures of the servitals, is a semimaterial being. This quartet constitutes a conciliating commission and is made up as follows:
25:2.6 (275.6) 1. De Rechter-Arbiter Dit is degene die unaniem door de andere drie is aangewezen als het meest competent en het best gekwalificeerd om als gerechtelijk hoofd van de groep op te treden. 25:2.6 (275.6) 1. The Judge-Arbiter. The one unanimously designated by the other three as the most competent and best qualified to act as judicial head of the group.
25:2.7 (275.7) 2. De Geest-Advocaat. Dit is degene die door de rechter-arbiter is benoemd om de getuigenverklaringen aan te bieden en de rechten veilig te stellen van alle persoonlijkheden die betrokken zijn bij aangelegenheden welke ter beoordeling worden voorgelegd aan de bemiddelingscommissie. 25:2.7 (275.7) 2. The Spirit-Advocate. The one appointed by the judge-arbiter to present evidence and to safeguard the rights of all personalities involved in any matter assigned to the adjudication of the conciliating commission.
25:2.8 (276.1) 3. De Goddelijke Executeur. De bemiddelaar die door zijn inherente natuur in staat is contact te maken met de materiële wezens in zijn gebieden en om de beslissingen van de commissie ten uitvoer te leggen. Daar de goddelijke executeurs schepselen van de vierde soort zijn — half-materiële wezens — zijn zij bijna, doch niet helemaal, zichtbaar voor de beperkte blik van de sterfelijke geslachten. 25:2.8 (276.1) 3. The Divine Executioner. The conciliator qualified by inherent nature to make contact with the material beings of the realms and to execute the decisions of the commission. Divine executioners, being fourth creatures—quasi-material beings—are almost, but not quite, visible to the short-range vision of the mortal races.
25:2.9 (276.2) 4. De Griffier. Het laatste lid van de commissie wordt automatisch de griffier, de secretaris van de rechtbank. Hij zorgt dat alle verslagen op de juiste wijze worden opgesteld ten behoeve van de archieven van het superuniversum en die van het plaatselijk universum. Indien de commissie dienst doet op een evolutionaire wereld, wordt er met assistentie van de executeur een derde verslag opgesteld voor de materiële archieven van de stelselregering onder wier jurisdictie het geschil valt. 25:2.9 (276.2) 4. The Recorder. The remaining member of the commission automatically becomes the recorder, the clerk of the tribunal. He makes certain that all records are properly prepared for the archives of the superuniverse and for the records of the local universe. If the commission is serving on an evolutionary world, a third report, with the assistance of the executioner, is prepared for the physical records of the system government of jurisdiction.
25:2.10 (276.3) Wanneer een commissie zitting houdt, functioneert zij als een groep van drie, daar de advocaat geen partij is gedurende het arbitrageproces en pas aan het einde van de hoorzitting deelneemt aan het formuleren van de uitspraak. Vandaar dat deze commissies soms arbitrage-trio’s worden genoemd. 25:2.10 (276.3) When in session a commission functions as a group of three since the advocate is detached during adjudication and participates in the formulation of the verdict only at the conclusion of the hearing. Hence these commissions are sometimes called referee trios.
25:2.11 (276.4) De bemiddelaars zijn van grote waarde voor het probleemloos bestuur van het universum van universa. Daar zij de ruimte kunnen doorkruisen met dezelfde drievoudige snelheid als de engelen, doen zij dienst als de reizende rechtbanken van de werelden, commissies die zich wijden aan de snelle arbitrage van kleine geschillen. Zonder deze mobiele en bij uitstek eerlijke commissies zouden de rechtbanken van de werelden hopeloos overspoeld worden door de kleine misverstanden in die gebieden. 25:2.11 (276.4) The conciliators are of great value in keeping the universe of universes running smoothly. Traversing space at the seraphic rate of triple velocity, they serve as the traveling courts of the worlds, commissions devoted to the quick adjudication of minor difficulties. Were it not for these mobile and eminently fair commissions, the tribunals of the spheres would be hopelessly overspread with the minor misunderstandings of the realms.
25:2.12 (276.5) Deze arbitrage-trio’s vellen geen oordeel over zaken die van eeuwige draagwijdte zijn: de ziel, het vooruitzicht op de eeuwigheid van een schepsel in de tijd, komt door hun handelingen nimmer op het spel te staan. Bemiddelaars houden zich niet bezig met kwesties die uitgaan boven het tijdelijk bestaan en het kosmische welzijn van de schepselen in de tijd. Wanneer een commissie echter eenmaal de rechtsbevoegdheid inzake een probleem heeft aanvaard, zijn haar uitspraken definitief en altijd unaniem; er is geen beroep mogelijk tegen de beslissing van de rechter-arbiter. 25:2.12 (276.5) These referee trios do not pass upon matters of eternal import; the soul, the eternal prospects of a creature of time, is never placed in jeopardy by their acts. Conciliators do not deal with questions extending beyond the temporal existence and the cosmic welfare of the creatures of time. But when a commission has once accepted jurisdiction of a problem, its rulings are final and always unanimous; there is no appeal from the decision of the judge-arbiter.
3. Het vèrstrekkende dienstbetoon van Bemiddelaars ^top 3. The Far-Reaching Service of Conciliators ^top
25:3.1 (276.6) Het groepshoofdkwartier van de bemiddelaars bevindt zich op de hoofdwereld van hun superuniversum, waar ook hun primaire reservekorps is verzameld. Hun secundaire reserves zijn gestationeerd op de hoofdwerelden van de plaatselijke universa. De jongere en minder ervaren commissieleden vangen hun dienstbetoon aan op de lagere werelden, werelden zoals Urantia, en worden bevorderd tot het rechtspreken inzake de grotere problemen wanneer zij gerijpt zijn in ervaring. 25:3.1 (276.6) Conciliators maintain group headquarters on the capital of their superuniverse, where their primary reserve corps is held. Their secondary reserves are stationed on the capitals of the local universes. The younger and less experienced commissioners begin their service on the lower worlds, worlds like Urantia, and are advanced to the adjudication of greater problems after they have acquired riper experience.
25:3.2 (276.7) De orde van bemiddelaars is volkomen betrouwbaar: geen hunner is ooit op een dwaalspoor geraakt. Ofschoon zij niet onfeilbaar zijn in hun wijsheid en beoordelingsvermogen, is hun betrouwbaarheid onbetwistbaar en zijn zij feilloos nauwgezet. Zij ontstaan op het hoofdkwartier van een superuniversum en keren uiteindelijk daarheen terug, waarbij zij bevorderd worden via de volgende niveaus van universum-dienst: 25:3.2 (276.7) The order of conciliators is wholly dependable; not one has ever gone astray. Though not infallible in wisdom and judgment, they are of unquestioned reliability and unerring in faithfulness. They take origin on the headquarters of a superuniverse and eventually return thereto, advancing through the following levels of universe service:
25:3.3 (276.8) 1. Bemiddelaars voor de werelden. Altijd wanneer de toezichthoudende persoonlijkheden van de individuele werelden in ernstige verlegenheid zijn of in een daadwerkelijke impasse raken ten aanzien van de juiste procedure in gegeven omstandigheden en indien het een zaak betreft die niet belangrijk genoeg is om voor de reguliere rechtbanken van het betrokken gebied te worden gebracht, dan zal er een commissie van bemiddelaars beginnen te functioneren, zodra er een aanvraag daartoe is binnengekomen van twee persoonlijkheden, één van elke partij. 25:3.3 (276.8) 1. Conciliators to the Worlds. Whenever the supervising personalities of the individual worlds become greatly perplexed or actually deadlocked concerning the proper procedure under existing circumstances, and if the matter is not of sufficient importance to be brought before the regularly constituted tribunals of the realm, then, upon the receipt of a petition of two personalities, one from each contention, a conciliating commission will begin to function forthwith.
25:3.4 (277.1) Wanneer deze bestuurlijke en bevoegheidsproblemen aan de bemiddelaars ter bestudering en beoordeling in handen zijn gegeven, vormen dezen het allerhoogst gezag in zulk een zaak. Zij zullen echter geen beslissing formuleren alvorens alle getuigen zijn gehoord, en er is absoluut geen beperking aan hun macht om van heinde en ver getuigen op te roepen. En hoewel er geen beroep tegen hun beslissingen kan worden aangetekend, kunnen de zaken soms zo lopen, dat de commissie op een bepaald punt haar verslagen afsluit, haar bevindingen afrondt en de gehele kwestie verwijst naar de hogere rechtbanken van het betrokken gebied. 25:3.4 (277.1) When these administrative and jurisdictional difficulties have been placed in the hands of the conciliators for study and adjudication, they are supreme in authority. But they will not formulate a decision until all the evidence has been heard, and there is absolutely no limit to their authority to call witnesses from anywhere and everywhere. And while their decisions may not be appealed, sometimes matters so develop that the commission closes its records at a given point, concludes its opinions, and transfers the whole question to the higher tribunals of the realm.
25:3.5 (277.2) De beslissingen van de commissieleden worden in de registers van de planeet ingeschreven en, indien nodig, ten uitvoer gebracht door de goddelijke executeur. Diens macht is zeer groot en zijn activiteiten op een bewoonde wereld hebben een zeer wijd bereik. Goddelijke executeurs kunnen dat wat is, meesterlijk manipuleren ten behoeve van dat wat moet zijn. Soms verrichten zij hun werk ten behoeve van het klaarblijkelijk welzijn van het betrokken gebied, maar soms ook zijn hun daden op de werelden in tijd en ruimte moeilijk te verklaren. Ofschoon zij besluiten uitvoeren die noch met de natuurwetten, noch met de vaste gebruiken van het gebied in strijd zijn, zijn hun ongewone handelingen en de mandaten van de bemiddelaars die zij afdwingen, dikwijls in overeenstemming met de hogere wetten van het stelselbestuur. 25:3.5 (277.2) The commissioners’ decisions are placed on the planetary records and, if necessary, are put into effect by the divine executioner. His power is very great, and the range of his activities on an inhabited world is very wide. Divine executioners are masterful manipulators of that which is in the interests of that which ought to be. Their work is sometimes carried out for the apparent welfare of the realm, and sometimes their acts on the worlds of time and space are difficult of explanation. Though executing decrees in defiance of neither natural law nor the ordained usages of the realm, they do ofttimes effect their strange doings and enforce the mandates of the conciliators in accordance with the higher laws of the system administration.
25:3.6 (277.3) 2. Bemiddelaars ten dienste van het hoofdkwartier van het Stelsel. Van het dienstbetoon op de evolutionaire werelden worden deze commissies van vier bevorderd tot taken op het hoofdkwartier van hun stelsel. Daar wacht hun veel werk, en blijken zij begripvolle vrienden van mensen, engelen en andere geest-wezens te zijn. De arbitrage-drietallen houden zich niet zozeer bezig met meningsverschillen tussen personen, als wel met geschillen tussen groepen en met de misverstanden die tussen verschillende orden van schepselen ontstaan; en op het hoofdkwartier van een stelsel wonen zowel geestelijke als materiële wezens, alsmede de gecombineerde typen, zoals de Materiële Zonen. 25:3.6 (277.3) 2. Conciliators to the System Headquarters. From service on the evolutionary worlds these commissions of four are advanced to duty on a system headquarters. Here they have much work to do, and they prove to be the understanding friends of men, angels, and other spirit beings. The referee trios are not so much concerned with personal differences as with group contentions and with misunderstandings arising between different orders of creatures; and on a system headquarters there live both spiritual and material beings, as well as the combined types, such as the Material Sons.
25:3.7 (277.4) Zodra de Scheppers het aanzijn geven aan evoluerende individuën met het vermogen tot vrije keuze, wordt de probleemloze werking van de goddelijke volmaaktheid op hetzelfde tijdstip losgelaten; het is zeker dat er misverstanden zullen ontstaan en er moeten voorzieningen worden getroffen voor een billijke harmonisering van deze eerlijk gemeende verschillen van zienswijze. Wij moeten allen in gedachten houden dat de alwijze en almachtige Scheppers de plaatselijke universa even volmaakt als Havona hadden kunnen maken. In het centrale universum behoeven geen commissies van bemiddelaars te functioneren. De Scheppers hebben in hun alwijsheid echter niet verkozen dit te doen. En hoewel zij universa hebben voortgebracht die overvloeien van geschilpunten en waar het wemelt van de meningsverschillen, hebben zij tevens voorzien in de mechanismen en de middelen om al deze geschillen te beslechten en al deze schijnbare verwarring te harmoniseren. 25:3.7 (277.4) The moment the Creators bring into existence evolving individuals with the power of choice, that moment a departure is made from the smooth working of divine perfection; misunderstandings are certain to arise, and provision for the fair adjustment of these honest differences of viewpoint must be made. We should all remember that the all-wise and all-powerful Creators could have made the local universes just as perfect as Havona. No conciliating commissions need function in the central universe. But the Creators did not choose in their all-wisdom to do this. And while they have produced universes which abound in differences and teem with difficulties, they have likewise provided the mechanisms and the means for composing all these differences and for harmonizing all this seeming confusion.
25:3.8 (277.5) 3. Bemiddelaars voor de Constellaties. Na dienst te hebben gedaan in de stelsels, worden de bemiddelaars bevorderd tot de arbitrage van de problemen van een constellatie en nemen zij de kleinere meningsverschillen ter hand die tussen haar honderd stelsels van bewoonde werelden ontstaan. Slechts weinig problemen die zich op het hoofdkwartier van de constellatie voordoen, vallen onder hun rechtsbevoegdheid, maar zij blijven druk bezig met reizen van stelsel tot stelsel om getuigenverklaringen bijeen te brengen, en met het opstellen van voorlopige uitspraken. Indien het een eerlijk geschil betreft, indien de problemen ontstaan uit oprechte meningsverschillen en een eerlijke verscheidenheid van standpunten, ongeacht hoe klein het aantal betrokken personen ook moge zijn en hoe onbeduidend het misverstand ook moge schijnen, dan is er altijd een commissie van bemiddelaars beschikbaar om een oordeel uit te spreken inzake de merites van de controverse. 25:3.8 (277.5) 3. The Constellation Conciliators. From service in the systems the conciliators are promoted to the adjudication of the problems of a constellation, taking up the minor difficulties arising between its one hundred systems of inhabited worlds. Not many problems developing on the constellation headquarters fall under their jurisdiction, but they are kept busy going from system to system gathering evidence and preparing preliminary statements. If the contention is honest, if the difficulties arise out of sincere differences of opinion and honest diversity of viewpoints, no matter how few persons may be involved, no matter how apparently trivial the misunderstanding, a conciliating commission can always be had to pass upon the merits of the controversy.
25:3.9 (277.6) 4. Bemiddelaars voor de Plaatselijke Universa. In dit grotere werk van een universum zijn de bemiddelaars een grote hulp zowel voor de Melchizedeks en de Magistraat-Zonen, als voor de bestuurders van de constellaties en de scharen persoonlijkheden die te maken heeft met de coördinatie en het bestuur van de honderd constellaties. De verschillende orden der serafijnen en andere inwonenden van de hoofdkwartierwerelden van een plaatselijk universum maken eveneens gebruik van de diensten en de beslissingen van de arbitrage-trio’s. 25:3.9 (277.6) 4. Conciliators to the Local Universes. In this larger work of a universe the commissioners are of great assistance to both the Melchizedeks and the Magisterial Sons and to the constellation rulers and the hosts of personalities concerned with the co-ordination and administration of the one hundred constellations. The different orders of seraphim and other residents of the headquarters spheres of a local universe also avail themselves of the help and decisions of the referee trios.
25:3.10 (278.1) Het is bijna onmogelijk u uit te leggen wat de aard is van de geschillen die zich kunnen voordoen in de details van de aangelegenheden van een stelsel, een constellatie, of een universum. Er doen zich inderdaad problemen voor, doch deze zijn van geheel andere aard dan de onbeduidende zorgen en beproevingen van het materiële bestaan, zoals dit op de evolutionaire werelden wordt geleid. 25:3.10 (278.1) It is almost impossible to explain the nature of those differences which may arise in the detailed affairs of a system, a constellation, or a universe. Difficulties do develop, but they are very unlike the petty trials and travails of material existence as it is lived on the evolutionary worlds.
25:3.11 (278.2) 5. Bemiddelaars voor de Kleine Sectoren van een Superuniversum. Na de problemen van de plaatselijke universa worden de commissieleden bevorderd tot het bestuderen van kwesties die zich voordoen in de kleine sectoren van hun superuniversum. Hoe verder zij van de individuele planeten opklimmen naar binnen, des te geringer worden de materiële taken van de goddelijke executeur: geleidelijk gaat hij een nieuwe rol spelen, en wel die van vertolker van barmhartigheid-gerechtigheid, terwijl hij tegelijkertijd — aangezien hij half-materieel is — de commissie in haar geheel in meevoelend contact houdt met de materiële aspecten van haar onderzoekingen. 25:3.11 (278.2) 5. Conciliators to the Superuniverse Minor Sectors. From the problems of local universes the commissioners are advanced to the study of questions arising in the minor sectors of their superuniverse. The farther they ascend inward from the individual planets, the fewer are the material duties of the divine executioner; gradually he assumes a new role of mercy-justice interpreter, at the same time—being quasi-material—keeping the commission as a whole in sympathetic touch with the material aspects of its investigations.
25:3.12 (278.3) 6. Bemiddelaars voor de Grote Sectoren van een Superuniversum. Het karakter van het werk van de commissieleden blijft veranderen naarmate zij zelf verder komen. Er zijn steeds minder misverstanden te berechten en steeds meer mysterieuze verschijnselen uit te leggen en te interpreteren. Stapsgewijs ontwikkelen zij zich van arbiters in geschillen tot uitleggers van mysteries — rechters die zich ontwikkelen tot uitleg-gevende leraren. Eens waren zij arbiters tussen hen die door onwetendheid toelaten dat er meningsverschillen en misverstanden ontstaan, doch nu worden zij leermeesters van degenen die intelligent en verdraagzaam genoeg zijn om botsingen van verschillende denkwijzen en onenigheid over verschillen van mening te vermijden. Hoe hoger een persoon is ontwikkeld, hoe meer respect hij heeft voor de kennis, ervaring en meningen van anderen. 25:3.12 (278.3) 6. Conciliators to the Superuniverse Major Sectors. The character of the work of the commissioners continues to change as they advance. There is less and less of misunderstanding to adjudicate and more and more of mysterious phenomena to explain and interpret. From stage to stage they are evolving from arbiters of differences to explainers of mysteries—judges evolving into interpretative teachers. Arbiters of those who through ignorance permit difficulties and misunderstandings to arise, they once were; but they are now becoming instructors of those who are sufficiently intelligent and tolerant to avoid clashes of mind and wars of opinions. The higher a creature’s education, the more respect he has for the knowledge, experience, and opinions of others.
25:3.13 (278.4) 7. Bemiddelaars voor het Superuniversum. Hier worden de bemiddelaars gelijkwaardig — vier arbiter-leraren die elkaar onderling begrijpen en volmaakt functioneren. De goddelijke executeur wordt ontheven van zijn macht om te vergelden en wordt de fysieke stem van het geestelijke trio. Nu zijn deze raadgevers en leraren als experts vertrouwd geraakt met de meeste actuele problemen en meningsverschillen die zich kunnen voordoen bij het bestuur van de aangelegenheden van een superuniversum. Aldus worden zij voortreffelijke adviseurs en wijze leraren van de pelgrims in opklimming, die verblijfhouden op de opleidingswerelden waardoor de hoofdkwartierwerelden van de superuniversa zijn omringd. 25:3.13 (278.4) 7. Conciliators to the Superuniverse. Here the conciliators become co-ordinate—four mutually understood and perfectly functioning arbiter-teachers. The divine executioner is divested of retributive power and becomes the physical voice of the spirit trio. By this time these counselors and teachers have become expertly familiar with most of the actual problems and difficulties encountered in the conduct of superuniverse affairs. Thus they become wonderful advisers and wise teachers of the ascending pilgrims who are in residence on the educational spheres surrounding the headquarters worlds of the superuniverses.
25:3.14 (278.5) Alle bemiddelaars dienen onder de algemene supervisie van de Ouden der Dagen en onder de directe leiding van de Beeld-Adjudanten totdat het moment is gekomen dat zij bevorderd worden naar het Paradijs. Gedurende het verblijf op het Paradijs leggen zij verantwoording af aan de Meester-Geest die waakt over het superuniversum waaruit zij afkomstig zijn. 25:3.14 (278.5) All conciliators serve under the general supervision of the Ancients of Days and under the immediate direction of the Image Aids until such time as they are advanced to Paradise. During the Paradise sojourn they report to the Master Spirit who presides over the superuniverse of their origin.
25:3.15 (278.6) De registers van een superuniversum vermelden niet de bemiddelaars die zich buiten dit rechtsgebied bevinden, en zulke commissies bevinden zich overal in het hele groot universum. Het laatste rapport van registratie op Uversa geeft aan dat het aantal commissies dat werkzaam is in Orvonton bijna achttien biljard is — meer dan zeventig biljard individuele leden. Doch dit vormt slechts een zeer klein gedeelte van de grote menigte bemiddelaars die in Orvonton zijn geschapen: dit aantal is van een veel grotere orde en staat gelijk met het totale aantal Havona-Dienstbaren, rekening houdend met de omvorming tot Gidsen voor Gegradueerden. 25:3.15 (278.6) The superuniverse registries do not enumerate those conciliators who have passed beyond their jurisdiction, and such commissions are widely scattered through the grand universe. The last report of registry on Uversa gives the number operating in Orvonton as almost eighteen trillion commissions—over seventy trillion individuals. But these are only a very small fraction of the multitude of conciliators that have been created in Orvonton; that number is of an altogether higher magnitude and is the equivalent of the total number of Havona Servitals, with allowances for the transmutation into Graduate Guides.
25:3.16 (278.7) Van tijd tot tijd, naarmate hun aantal toeneemt, worden de bemiddelaars in een superuniversum overgebracht naar de raad van volmaaktheid op het Paradijs, waaruit zij vervolgens weer te voorschijn treden als het coördinerende korps dat door de Oneindige Geest wordt ontwikkeld ten behoeve van het universum van universa, een wonderbare groep wezens, die voortdurend toeneemt in aantal en efficiëntie. Door hun experiëntiële opklimming en hun Paradijs-training hebben zij een uitzonderlijk begrip verworven van de wordende werkelijkheid van de Allerhoogste, en zij doorkruisen het hele universum van universa met speciale opdrachten. 25:3.16 (278.7) From time to time, as the numbers of the superuniverse conciliators increase, they are translated to the council of perfection on Paradise, from which they subsequently emerge as the co-ordinating corps evolved by the Infinite Spirit for the universe of universes, a marvelous group of beings which is constantly increasing in numbers and efficiency. By experiential ascent and Paradise training they have acquired a unique grasp of the emerging reality of the Supreme Being, and they roam the universe of universes on special assignment.
25:3.17 (279.1) De leden van een bemiddelingscommissie worden nimmer van elkaar gescheiden. Een groep van vier blijft voor altijd samen dienst doen, precies zoals zij oorspronkelijk met elkaar zijn verbonden. Zelfs in hun verheerlijkt dienstbetoon blijven zij functioneren als viertallen met vergaarde kosmische ervaring en vervolmaakte experiëntiële wijsheid. Zij zijn voor eeuwig met elkaar verbonden als de belichaming van de allerhoogste gerechtigheid in tijd en ruimte. 25:3.17 (279.1) The members of a conciliating commission are never separated. A group of four forever serve together just as they were originally associated. Even in their glorified service they continue to function as quartets of accumulated cosmic experience and perfected experiential wisdom. They are eternally associated as the embodiment of the supreme justice of time and space.
4. Rechtskundige Adviseurs ^top 4. Technical Advisers ^top
25:4.1 (279.2) Deze juridisch en technisch aangelegde denkers van de geest-wereld zijn niet als zodanig geschapen. Uit de eerste supernafijnen en omniafijnen werden door de Oneindige Geest een miljoen der meest ordelijke geesten uitgekozen om als kern te dienen van deze ontzaglijk uitgebreide, veelzijdige groep. En vanaf dat tijdstip in het verre verleden is voor allen die ernaar streven Rechtskundig Adviseur te worden, daadwerkelijke ervaring in de toepassing van de wetten der volmaaktheid op de plannen voor de evolutionaire schepping een vereiste geweest. 25:4.1 (279.2) These legal and technical minds of the spirit world were not created as such. From the early supernaphim and omniaphim, one million of the most orderly minds were chosen by the Infinite Spirit as the nucleus of this vast and versatile group. And ever since that far-distant time, actual experience in the application of the laws of perfection to the plans of evolutionary creation has been required of all who aspire to become Technical Advisers.
25:4.2 (279.3) De Rechtskundige Adviseurs worden aangetrokken uit de rangen van de volgende orden van persoonlijkheden: 25:4.2 (279.3) The Technical Advisers are recruited from the ranks of the following personality orders:
25:4.3 (279.4) 1. de Supernafijnen; 25:4.3 (279.4) 1. The Supernaphim.
25:4.4 (279.5) 2. de Seconafijnen; 25:4.4 (279.5) 2. The Seconaphim.
25:4.5 (279.6) 3. de Tertiafijnen; 25:4.5 (279.6) 3. The Tertiaphim.
25:4.6 (279.7) 4. de Omniafijnen; 25:4.6 (279.7) 4. The Omniaphim.
25:4.7 (279.8) 5. de Serafijnen; 25:4.7 (279.8) 5. The Seraphim.
25:4.8 (279.9) 6. bepaalde typen Opklimmende Stervelingen; 25:4.8 (279.9) 6. Certain Types of Ascending Mortals.
25:4.9 (279.10) 7. bepaalde typen Opklimmende Middenwezens. 25:4.9 (279.10) 7. Certain Types of Ascending Midwayers.
25:4.10 (279.11) Wanneer de stervelingen en middenwezens die allen slechts tijdelijk deel uitmaken van het korps, niet worden meegerekend, bedraagt het aantal Rechtskundige Adviseurs dat momenteel op Uversa geregistreerd staat en in Orvonton werkzaam is, iets meer dan eenenzestig biljard. 25:4.10 (279.11) At the present time, not counting the mortals and midwayers who are all of transient attachment, the number of Technical Advisers registered on Uversa and operating in Orvonton is slightly in excess of sixty-one trillion.
25:4.11 (279.12) Rechtskundige Adviseurs functioneren dikwijls als individuën, doch worden voor hun dienstbetoon georganiseerd in groepen van zeven en hebben ook in groepen van zeven een gemeenschappelijke hoofdkwartieren op de werelden waar zij zijn aangesteld. In iedere groep moeten minstens vijf van hen van permanente status zijn, terwijl er twee tijdelijk geattacheerd kunnen zijn. Stervelingen en middenwezens in opklimming doen dienst in deze adviescommissies terwijl zij de opklimming naar het Paradijs voortzetten, doch zij nemen niet deel aan de reguliere scholingscursussen voor Rechtskundige Adviseurs en evenmin worden zij ooit permanent lid van de orde. 25:4.11 (279.12) Technical Advisers frequently function as individuals but are organized for service and maintain common headquarters on the spheres of assignment in groups of seven. In each group at least five must be of permanent status, while two may be of temporary association. Ascending mortals and ascending midway creatures serve on these advisory commissions while pursuing the Paradise ascent, but they do not enter the regular courses of training for Technical Advisers, nor do they ever become permanent members of the order.
25:4.12 (279.13) De stervelingen en middenwezens die tijdelijk bij de adviseurs dienst doen, worden voor dit werk uitgekozen vanwege hun deskundigheid in het begrip van het universele recht en allerhoogste gerechtigheid. Op uw reis naar uw Paradijsbestemming, waarbij ge constant meer kennis en grotere deskundigheid verzamelt, wordt ge voortdurend in de gelegenheid gesteld om aan anderen de wijsheid en ervaring door te geven die ge reeds verzameld hebt: op de gehele reis binnenwaarts naar Havona vervult ge de rol van leerling-leraar. Ge zult u als werkstudent door de steeds hogere niveaus van deze ontzaglijke, experiëntiële universiteit heenwerken, door de nieuw ontdekte kennis van uw voortgaande loopbaan mede te delen aan hen die zich net even onder u bevinden. In het regime van het universum wordt ge pas geacht kennis en waarheid te bezitten, wanneer ge bekwaamheid en bereidheid hebt getoond om deze kennis en waarheid aan anderen over te dragen. 25:4.12 (279.13) Those mortals and midwayers who serve transiently with the advisers are chosen for such work because of their expertness in the concept of universal law and supreme justice. As you journey toward your Paradise goal, constantly acquiring added knowledge and enhanced skill, you are continuously afforded the opportunity to give out to others the wisdom and experience you have already accumulated; all the way in to Havona you enact the role of a pupil-teacher. You will work your way through the ascending levels of this vast experiential university by imparting to those just below you the new-found knowledge of your advancing career. In the universal regime you are not reckoned as having possessed yourself of knowledge and truth until you have demonstrated your ability and your willingness to impart this knowledge and truth to others.
25:4.13 (280.1) Na een lange opleiding en na daadwerkelijke ervaring komt iedere dienende geest van hogere status dan die van de cherubijnen in aanmerking om als permanent Rechtskundig Adviseur te worden aangesteld. Alle kandidaten worden vrijwillig lid van deze orde van dienstverlening; wanneer zij deze verantwoordelijkheden echter eenmaal op zich hebben genomen, mogen zij die niet meer neerleggen. Slechts de Ouden der Dagen kunnen deze adviseurs overplaatsen naar werkzaamheden op ander terrein. 25:4.13 (280.1) After long training and actual experience, any of the ministering spirits above the status of cherubim are permitted to receive permanent appointment as Technical Advisers. All candidates voluntarily enter this order of service; but having once assumed such responsibilities, they may not relinquish them. Only the Ancients of Days can transfer these advisers to other activities.
25:4.14 (280.2) De opleiding van de Rechtskundige Adviseurs, die begint in de scholen der Melchizedeks in de plaatselijke universa, gaat door tot in de rechtscolleges van de Ouden der Dagen. Van deze opleiding in het superuniversum gaan zij verder naar de ‘scholen der zeven cirkels’ die zich op de loodswerelden van de Havona-circuits bevinden. En na de loodswerelden worden zij toegelaten tot het ‘college van wetsethiek en de procedures van het Allerhoogst Bewind,’ de opleidingsschool van het Paradijs voor de vervolmaking van de Rechtskundige Adviseurs. 25:4.14 (280.2) The training of Technical Advisers, begun in the Melchizedek colleges of the local universes, continues to the courts of the Ancients of Days. From this superuniverse training they proceed to the “schools of the seven circles” located on the pilot worlds of the Havona circuits. And from the pilot worlds they are received into the “college of the ethics of law and the technique of Supremacy,” the Paradise training school for the perfecting of Technical Advisers.
25:4.15 (280.3) Deze adviseurs zijn meer dan rechtsgeleerden; zij bestuderen en onderrichten de toepassing van het recht, de wetten van het universum toegepast op de levens en lotgevallen van allen die de enorme domeinen van de uitgestrekte schepping bewonen. Na verloop van tijd worden zij de levende juridische bibliotheken in tijd en ruimte, en voorkomen zij eindeloze moeilijkheden en nodeloos oponthoud door het instrueren van de persoonlijkheden in de tijd inzake de procedurele vormen en modi die het meest aanvaardbaar zijn voor de heersers der eeuwigheid. Zij zijn in staat de werkers in de ruimte zo te adviseren, dat zij in harmonie met de eisen van het Paradijs kunnen gaan functioneren; zij onderrichten alle schepselen inzake de techniek van de Scheppers. 25:4.15 (280.3) These advisers are more than legal experts; they are students and teachers of applied law, the laws of the universe applied to the lives and destinies of all who inhabit the vast domains of the far-flung creation. As time passes, they become the living law libraries of time and space, preventing endless trouble and needless delays by instructing the personalities of time regarding the forms and modes of procedure most acceptable to the rulers of eternity. They are able so to counsel the workers of space as to enable them to function in harmony with the requirements of Paradise; they are the teachers of all creatures concerning the technique of the Creators.
25:4.16 (280.4) Zulk een levende bibliotheek van toegepaste wetskennis zou niet geschapen kunnen worden: zulke wezens moeten door daadwerkelijke ervaring worden ontwikkeld. De oneindige Godheden zijn existentieel, en dit vormt hun compensatie voor het ontberen van ervaring; zij weten alles zelfs voordat zij alles ervaren, doch zij dragen deze niet-experiëntiële kennis niet over op hun ondergeschikte schepselen. 25:4.16 (280.4) Such a living library of applied law could not be created; such beings must be evolved by actual experience. The infinite Deities are existential, hence are compensated for lack of experience; they know all even before they experience all, but they do not impart this nonexperiential knowledge to their subordinate creatures.
25:4.17 (280.5) Rechtskundige Adviseurs wijden zich aan het voorkomen van oponthoud, het bevorderen van vooruitgang en raadgeven inzake het bereiken van resultaten. Er is altijd een beste en juiste manier om iets te doen; er is altijd de techniek van volmaaktheid, een goddelijke methode, en deze adviseurs weten hoe zij ons allen moeten leiden om deze betere weg te ontdekken. 25:4.17 (280.5) Technical Advisers are dedicated to the work of preventing delay, facilitating progress, and counseling achievement. There is always a best and right way to do things; there is always the technique of perfection, a divine method, and these advisers know how to direct us all in the finding of this better way.
25:4.18 (280.6) Deze uiterst wijze, praktische wezens zijn altijd nauw verbonden met de dienst en het werk van de Universele Censors. De Melchizedeks beschikken over een bekwaam korps Rechtskundige Adviseurs. De bestuurders van de stelsels, de constellaties, de universa, en de sectoren van de superuniversa zijn allen in ruime mate voorzien van deze technische of rechtskundige naslagbreinen van de geestelijke wereld. Een speciale groep treedt op als juridische raadslieden voor de Levendragers en adviseert deze Zonen inzake de mate waarin het toelaatbaar is af te wijken van de gevestigde orde van de voortplanting van het leven, en onderricht hen ook anderszins inzake hun prerogatieven en vrijheid van handelen. Zij zijn de adviseurs van de wezens van alle klassen inzake de juiste gebruiken en methoden bij alle verrichtingen in de geestelijke wereld. Zij gaan echter niet rechtstreeks en persoonlijk om met de materiële schepselen der werelden. 25:4.18 (280.6) These exceedingly wise and practical beings are always closely associated with the service and work of the Universal Censors. The Melchizedeks are provided with an able corps. The rulers of the systems, constellations, universes, and superuniverse sectors are all bountifully supplied with these technical or legal reference minds of the spiritual world. A special group act as law counselors to the Life Carriers, advising these Sons concerning the extent of permissible departure from the established order of life propagation and otherwise instructing them respecting their prerogatives and latitudes of function. They are the advisers of all classes of beings regarding the proper usages and techniques of all spirit-world transactions. But they do not directly and personally deal with the material creatures of the realms.
25:4.19 (280.7) Naast het adviseren inzake juridische gebruiken, wijden de Rechtskundige Adviseurs zich evenzeer aan de doeltreffende interpretatie van alle wetten die betrekking hebben op geschapen wezens — fysisch, mentaal en geestelijk. Zij staan ten dienste van de Universele Bemiddelaars en alle anderen die de waarheid van de wet wensen te kennen, die, met andere woorden, willen weten welke reactie van het Allerhoogst Bewind van de Godheid te verwachten is in een gegeven situatie waarin factoren van gevestigde fysische, mentale en geestelijke orde een rol spelen. Zij trachten zelfs de werkwijze van de Ultieme te verhelderen. 25:4.19 (280.7) Besides counseling regarding legal usages, Technical Advisers are equally devoted to the efficient interpretation of all laws concerning creature beings—physical, mindal, and spiritual. They are available to the Universal Conciliators and to all others who desire to know the truth of law; in other words, to know how the Supremacy of Deity may be depended upon to react in a given situation having factors of an established physical, mindal, and spiritual order. They even essay to elucidate the technique of the Ultimate.
25:4.20 (281.1) Rechtskundige Adviseurs zijn wezens die geselecteerd en beproefd zijn; ik heb nooit meegemaakt dat er een van hen op een dwaalspoor raakte. In geen enkel rapport op Uversa staat vermeld dat zij ooit veroordeeld zijn wegens een laakbare afwijking van de goddelijke wetten die zij zo doeltreffend interpreteren en zo welsprekend uiteenzetten. Voorzover bekend, bestaat er geen beperking aan het domein van hun dienstbetoon en evenmin is er een grens gesteld aan hun vooruitgang. Zij blijven adviseurs tot zelfs aan de poorten van het Paradijs; het hele universum van recht en ervaring staat voor hen open. 25:4.20 (281.1) Technical Advisers are selected and tested beings; I have never known one of them to go astray. We have no records on Uversa of their ever having been adjudged in contempt of the divine laws they so effectively interpret and so eloquently expound. There is no known limit to the domain of their service, neither has any been placed upon their progress. They continue as advisers even to the portals of Paradise; the whole universe of law and experience is open to them.
5. De Beheerders der Archieven op het Paradijs ^top 5. The Custodians of Records on Paradise ^top
25:5.1 (281.2) Uit de tertiaire supernafijnen in Havona worden bepaalde hogere hoofd-registrators uitgekozen als Beheerders der Archieven, als archivarissen van de formele verslagen van het Licht-Eiland, de archieven die de tegenhangers zijn van de levende geregistreerde verslagen in het bewustzijn van de beheerders der kennis, soms aangeduid als de ‘levende bibliotheek van het Paradijs.’ 25:5.1 (281.2) From among the tertiary supernaphim in Havona, certain of the senior chief recorders are chosen as Custodians of Records, as keepers of the formal archives of the Isle of Light, those archives which stand in contrast to the living records of registry in the minds of the custodians of knowledge, sometimes designated the “living library of Paradise.”
25:5.2 (281.3) De registrerende engelen op de bewoonde planeten zijn de bronnen van alle individuele verslagen. Overal in de universa functioneren er andere registrators met betrekking tot zowel de formele als de levende verslagen. Van Urantia tot het Paradijs worden beide soorten verslagen aangetroffen: in een plaatselijk universum zijn het meer schriftelijke verslagen en minder levende; op het Paradijs meer levende en minder formele; op Uversa zijn beide gelijkelijk beschikbaar. 25:5.2 (281.3) The recording angels of the inhabited planets are the source of all individual records. Throughout the universes other recorders function regarding both formal records and living records. From Urantia to Paradise, both recordings are encountered: in a local universe, more of the written records and less of the living; on Paradise, more of the living and less of the formal; on Uversa, both are equally available.
25:5.3 (281.4) Van iedere belangrijke gebeurtenis in de georganiseerde en bewoonde schepping wordt aantekening gehouden. Terwijl voorvallen die slechts van plaatselijk belang zijn, ook alleen plaatselijk worden opgetekend, wordt van gebeurtenissen die van verder strekkende betekenis zijn, ook dienovereenkomstig aantekening gehouden. Van de planeten, stelsels en constellaties van Nebadon wordt al wat van universum-belang is, op Salvington bekend gemaakt; van zulke hoofdwerelden van de universa worden de gebeurtenissen die betrekking hebben op de aangelegenheden van de regeringen van de sector en het superuniversum doorgegeven om te worden opgetekend in hogere verslagen. Het Paradijs bezit ook een onmisbaar overzicht van gegevens van de superuniversa en Havona; dit historische, cumulatieve verhaal over het universum van universa nu, wordt bewaard door deze verheven tertiaire supernafijnen. 25:5.3 (281.4) Every occurrence of significance in the organized and inhabited creation is a matter of record. While events of no more than local importance find only a local recording, those of wider significance are dealt with accordingly. From the planets, systems, and constellations of Nebadon, everything of universe import is posted on Salvington; and from such universe capitals those episodes are advanced to higher recording which pertain to the affairs of the sector and supergovernments. Paradise also has a relevant summary of superuniverse and Havona data; and this historic and cumulative story of the universe of universes is in the custody of these exalted tertiary supernaphim.
25:5.4 (281.5) Hoewel een bepaald aantal van deze wezens naar de superuniversa is uitgezonden om als Hoofden der Archieven de werkzaamheden van de Hemelse Registrators te leiden, is geen van hen ooit afgevoerd van de permanente appèllijst van hun orde. 25:5.4 (281.5) While certain of these beings have been dispatched to the superuniverses to serve as Chiefs of Records directing the activities of the Celestial Recorders, not one has ever been transferred from the permanent roll call of their order.
6. De Hemelse Registrators ^top 6. The Celestial Recorders ^top
25:6.1 (281.6) Dit zijn de registrators die alle verslagen in duplo opmaken, waarbij zij een origineel geest-verslag maken en een half-materiële tegenhanger — wat men een doorslag zou kunnen noemen. Zij kunnen dit doen vanwege hun bijzondere vermogen om geestelijke en materiële energie gelijktijdig te bewerken. Hemelse Registrators worden niet als zodanig geschapen; het zijn serafijnen in opklimming uit de plaatselijke universa. Zij worden aangenomen, ingedeeld en aangesteld op de werelden waar zij werkzaam zullen zijn, door de colleges van de Hoofden der Archieven op het hoofdkwartier van elk der zeven superuniversa. Aldaar bevinden zich ook de scholen voor de opleiding van Hemelse Registrators. De school op Uversa wordt geleid door de Volmakers der Wijsheid en de Goddelijke Raadslieden. 25:6.1 (281.6) These are the recorders who execute all records in duplicate, making an original spirit recording and a semimaterial counterpart—what might be called a carbon copy. This they can do because of their peculiar ability simultaneously to manipulate both spiritual and material energy. Celestial Recorders are not created as such; they are ascendant seraphim from the local universes. They are received, classified, and assigned to their spheres of work by the councils of the Chiefs of Records on the headquarters of the seven superuniverses. There also are located the schools for training Celestial Recorders. The school on Uversa is conducted by the Perfectors of Wisdom and the Divine Counselors.
25:6.2 (281.7) Bij hun steeds hogere niveaus van dienst in het universum blijven de registrators hun systeem van tweevoudige rapportage toepassen, waardoor hun verslagen altijd beschikbaar zijn voor wezens van alle klassen, van degenen van de materiële orde tot en met de hoge licht-geesten. In uw overgangservaring, terwijl ge opklimt vanaf deze materiële wereld, zult ge altijd in staat zijn de archieven aangaande uw status-wereld te raadplegen en u ook anderszins vertrouwd te maken met de geschiedenis en tradities daarvan. 25:6.2 (281.7) As the recorders advance in universe service, they continue their system of dual recording, thus making their records always available to all classes of beings, from those of the material order to the high spirits of light. In your transition experience, as you ascend from this material world, you will always be able to consult the records of, and to be otherwise conversant with, the history and traditions of your status sphere.
25:6.3 (282.1) De registrators vormen een getoetst en beproefd korps. Nooit heb ik gehoord van een Hemelse Registrator die nalatig is geweest, en evenmin is er ooit een vervalsing ontdekt in hun verslagen. Zij staan onder tweeledig toezicht, want hun verslagen worden nauwkeurig nagezien door hun verheven collega’s van Uversa en door de Machtige Boodschappers, die de juistheid van de half-materiële duplicaten van de originele geest-verslagen waarmerken. 25:6.3 (282.1) The recorders are a tested and tried corps. Never have I known of the defection of a Celestial Recorder, and never has there been discovered a falsification in their records. They are subjected to a dual inspection, their records being scrutinized by their exalted fellows from Uversa and by the Mighty Messengers, who certify to the correctness of the quasi-physical duplicates of the original spirit records.
25:6.4 (282.2) Terwijl er vele biljarden gevorderde Registrators zijn gestationeerd op de ondergeschikte werelden die bekend zijn in de universa van Orvonton, is het aantal van degenen die Uversa-status hebben bereikt nog geen acht miljoen. Deze oudste of gegradueerde registrators zijn degenen die in het superuniversum de belangrijke verslagen uit tijd en ruimte bewaren en verder doorzenden. Hun permanente hoofdkwartier bevindt zich in de cirkelvormige verblijven die het terrein der archieven op Uversa omringen. Zij laten de hoede over deze archieven nimmer aan anderen over; individuele leden kunnen wel afwezig zijn, doch nimmer in groten getale. 25:6.4 (282.2) While the advancing recorders stationed on the subordinate spheres of record in the Orvonton universes number trillions upon trillions, those of attained status on Uversa are not quite eight million in number. These senior or graduate recorders are the superuniverse custodians and forwarders of the sponsored records of time and space. Their permanent headquarters are in the circular abodes surrounding the area of records on Uversa. They never leave the custody of these records to others; as individuals they may be absent, but never in large numbers.
25:6.5 (282.3) Evenals de supernafijnen die Bewaarders der Archieven zijn geworden, vormen de Hemelse Registrators een permanent korps. Wanneer serafijnen en supernafijnen eenmaal in deze dienst zijn opgenomen, zullen zij respectievelijk Hemelse Registrators en Bewaarders der Archieven blijven, tot de dag aanbreekt van het nieuwe, gemodificeerde bestuur, wanneer God de Allerhoogste ten volle gepersonaliseerd zal zijn. 25:6.5 (282.3) Like those supernaphim who have become Custodians of Records, the corps of Celestial Recorders is of permanent assignment. Once seraphim and supernaphim are mustered into these services, they will respectively remain Celestial Recorders and Custodians of Records until the day of the new and modified administration of the full personalization of God the Supreme.
25:6.6 (282.4) Op Uversa kunnen hogere Hemelse Registrators de verslagen tonen van al hetgeen in heel Orvonton van kosmisch belang is geweest sinds de tijd van de aankomst van de Ouden der Dagen in het verre verleden, terwijl door de Bewaarders der Archieven op het eeuwige Eiland de verslagen van dit gebied worden bewaard die getuigen van de verrichtingen op het Paradijs sinds de tijden van de personalisering van de Oneindige Geest. 25:6.6 (282.4) On Uversa these senior Celestial Recorders can show the records of everything of cosmic import in all Orvonton since the far-distant times of the arrival of the Ancients of Days, while on the eternal Isle the Custodians of Records guard the archives of that realm which testify to the transactions of Paradise since the times of the personification of the Infinite Spirit.
7. De Morontia-Metgezellen ^top 7. The Morontia Companions ^top
25:7.1 (282.5) Deze kinderen van de Moeder-Geesten van de plaatselijke universa zijn vrienden en deelgenoten van allen die het opklimmende morontia-leven leiden. Zij zijn niet onmisbaar voor de werkelijke arbeid van een opklimmende, zijn voortgang als schepsel, en evenmin nemen zij in enig opzicht het werk over van de serafijnse beschermers die hun sterfelijke metgezellen op de reis naar het Paradijs dikwijls vergezellen. De Morontia-Metgezellen zijn eenvoudig beminnelijke gastheren voor hen die juist aan de lange binnenwaartse opklimming beginnen. Zij zijn ook bedreven in het bevorderen van het spel, waarbij zij bekwaam worden bijgestaan door de reversie-leiders. 25:7.1 (282.5) These children of the local universe Mother Spirits are the friends and associates of all who live the ascending morontia life. They are not indispensable to an ascender’s real work of creature progression, neither do they in any sense displace the work of the seraphic guardians who often accompany their mortal associates on the Paradise journey. The Morontia Companions are simply gracious hosts to those who are just beginning the long inward ascent. They are also skillful play sponsors and are ably assisted in this work by the reversion directors.
25:7.2 (282.6) Ofschoon ge serieuze en steeds moeilijker taken zult krijgen te verrichten op de morontia-opleidingswerelden van Nebadon, zult ge ook steeds over vaste perioden van rust en reversie kunnen beschikken. Tijdens de gehele reis naar het Paradijs zal er steeds gelegenheid zijn voor rust en geestelijk spel; en tijdens de loopbaan van licht en leven is er steeds tijd voor godsverering en nieuwe prestaties. 25:7.2 (282.6) Though you will have earnest and progressively difficult tasks to perform on the morontia training worlds of Nebadon, you will always be provided with regular seasons of rest and reversion. Throughout the journey to Paradise there will always be time for rest and spirit play; and in the career of light and life there is always time for worship and new achievement.
25:7.3 (282.7) Deze Morontia-Metgezellen zijn zulke goede vrienden, dat het u echt zal spijten dat deze kameraadschappelijke wezens u niet verder kunnen vergezellen wanneer ge tenslotte het laatste stadium der morontia-ervaring achter u laat en u gereedmaakt om aan het geestelijke avontuur in het superuniversum te beginnen. Zij verrichten echter hun diensten uitsluitend in de plaatselijke universa. In ieder stadium van de loopbaan omhoog zullen alle persoonlijkheden met wie ge in aanraking kunt komen vriendschappelijk en kameraadschappelijk zijn, doch pas wanneer ge de Paradijs-Metgezellen ontmoet, zult ge opnieuw een groep aantreffen die zich zozeer toelegt op vriendschap en kameraadschap. 25:7.3 (282.7) These Morontia Companions are such friendly associates that, when you finally leave the last phase of the morontia experience, as you prepare to embark upon the superuniverse spirit adventure, you will truly regret that these companionable creatures cannot accompany you, but they serve exclusively in the local universes. At every stage of the ascending career all contactable personalities will be friendly and companionable, but not until you meet the Paradise Companions will you find another group so devoted to friendship and companionship.
25:7.4 (283.1) Het werk van de Morontia-Metgezellen wordt vollediger beschreven in de verhandelingen over de aangelegenheden van uw plaatselijk universum. 25:7.4 (283.1) The work of the Morontia Companions is more fully depicted in those narratives dealing with the affairs of your local universe.
8. De Paradijs-Metgezellen ^top 8. The Paradise Companions ^top
25:8.1 (283.2) De Paradijs-Metgezellen vormen een samengestelde of bijeengebrachte groep, want zij worden aangetrokken uit de rangen der serafijnen, seconafijnen, supernafijnen en omniafijnen. Ofschoon de perioden waarin zij dienstdoen u buitengewoon lang zouden toeschijnen, hebben zij geen permanente status. Wanneer zij dit dienstbetoon hebben voltooid, hervatten zij als regel (doch niet altijd) de taken die zij verrichtten toen zij opgeroepen werden om dienst te doen op het Paradijs. 25:8.1 (283.2) The Paradise Companions are a composite or assembled group recruited from the ranks of the seraphim, seconaphim, supernaphim, and omniaphim. Though serving for what you would regard as an extraordinary length of time, they are not of permanent status. When this ministry has been completed, as a rule (but not invariably) they return to those duties they performed when summoned to Paradise service.
25:8.2 (283.3) Leden van de engelenscharen worden voor deze dienst voorgedragen door de Moeder-Geesten van de plaatselijke universa, door de Reflectieve Geesten van de superuniversa en door Majeston van het Paradijs. Zij worden op het centrale Eiland ontboden en aldaar door een van de Zeven Meester-Geesten aangesteld als Paradijs-Metgezellen. Naast de permanente status op het Paradijs, is deze tijdelijke dienst als Paradijs-Metgezel het hoogste eerbetoon dat ooit aan de dienende geesten verleend wordt. 25:8.2 (283.3) Members of the angelic hosts are nominated for this service by the local universe Mother Spirits, by the superuniverse Reflective Spirits, and by Majeston of Paradise. They are summoned to the central Isle and are commissioned as Paradise Companions by one of the Seven Master Spirits. Aside from permanent status on Paradise, this temporary service of Paradise companionship is the highest honor ever conferred upon the ministering spirits.
25:8.3 (283.4) Deze geselecteerde engelen wijden zich aan de dienst van kameraadschap en worden als partners toegewezen aan wezens van alle klassen die toevallig alleen zijn op het Paradijs, voornamelijk aan stervelingen in opklimming, maar ook aan alle anderen die alleen zijn op het centrale Eiland. De Paradijs-Metgezellen hebben niets speciaals te doen voor degenen met wie zij broederlijk omgaan; zij zijn eenvoudig metgezellen. Bijna ieder ander wezen dat gij, stervelingen, gedurende uw verblijf op het Paradijs zult ontmoeten — afgezien van uw medepelgrims — zal iets bepaalds met of voor u te doen hebben; deze metgezellen worden echter slechts aangesteld om bij u te zijn en vertrouwelijk met u om te gaan, als persoonlijkheidspartners. In hun dienstbetoon worden zij dikwijls bijgestaan door de beminnelijke, briljante Paradijs-Burgers. 25:8.3 (283.4) These selected angels are dedicated to the service of companionship and are assigned as associates to all classes of beings who may chance to be alone on Paradise, chiefly to the ascendant mortals but also to all others who are alone on the central Isle. Paradise Companions have nothing especial to accomplish in behalf of those with whom they fraternize; they are simply companions. Almost every other being you mortals will encounter during your Paradise sojourn—aside from your fellow pilgrims—will have something definite to do with you or for you; but these companions are assigned only to be with you and to commune with you as personality associates. They are often assisted in their ministry by the gracious and brilliant Paradise Citizens.
25:8.4 (283.5) Stervelingen komen voort uit soorten die zeer sociaal zijn. De Scheppers weten heel goed dat het ‘niet goed is voor de mens alleen te zijn,’ en bijgevolg wordt er zelfs op het Paradijs voor gezelschap gezorgd. 25:8.4 (283.5) Mortals come from races that are very social. The Creators well know that it is “not good for man to be alone,” and provision is accordingly made for companionship, even on Paradise.
25:8.5 (283.6) Indien ge als sterveling in opgang het Paradijs zoudt bereiken in gezelschap van de mens die tijdens uw aardse leven uw metgezel was of van degene die u toen na stond, of indien uw serafijnse bestemmingsbehoeder wellicht tegelijk met u zou arriveren of op u zou wachten, dan zou u geen permanente metgezel worden toegewezen. Indien ge echter alleen aankomt, zal een metgezel u stellig verwelkomen wanneer ge op het Licht-Eiland ontwaakt uit de laatste slaap van de tijd. Zelfs indien bekend is dat ge door iemand vergezeld zult zijn met wie ge op uw weg omhoog verbonden bent geweest, zullen er tijdelijke metgezellen worden aangewezen om u op de eeuwige kusten te verwelkomen en u te geleiden naar het reservaat dat gereed is gemaakt om u en uw partners te ontvangen. Ge kunt er zeker van zijn dat ge hartelijk verwelkomd zult worden wanneer ge de opstanding in de eeuwigheid ervaart op de eeuwige kusten van het Paradijs. 25:8.5 (283.6) If you, as an ascendant mortal, should reach Paradise in the company of the companion or close associate of your earthly career, or if your seraphic guardian of destiny should chance to arrive with you or were waiting for you, then no permanent companion would be assigned you. But if you arrive alone, a companion will certainly welcome you as you awaken on the Isle of Light from the terminal sleep of time. Even if it is known that you will be accompanied by someone of ascendant association, temporary companions will be designated to welcome you to the eternal shores and to escort you to the reservation made ready for the reception of you and your associates. You may be certain of being warmly welcomed when you experience the resurrection into eternity on the everlasting shores of Paradise.
25:8.6 (283.7) De Metgezellen die u zullen ontvangen, worden reeds aangesteld tijdens de laatste dagen van het verblijf van de opklimmenden op het laatste circuit van Havona, en zij bezien zorgvuldig de verslagen inzake de oorsprong van de sterveling en zijn bewogen opklimming via de werelden in de ruimte en de cirkelgangen van Havona. Wanneer zij de stervelingen uit de tijd begroeten, zijn zij reeds terdege bekend met de levens van deze nieuw-aangekomen pelgrims en blijken zij onmiddellijk meevoelende, boeiende metgezellen te zijn. 25:8.6 (283.7) Reception companions are assigned during the terminal days of the ascenders’ sojourn on the last circuit of Havona, and they carefully examine the records of mortal origin and eventful ascent through the worlds of space and the circles of Havona. When they greet the mortals of time, they are already well versed in the careers of these arriving pilgrims and immediately prove to be sympathetic and intriguing companions.
25:8.7 (283.8) Indien ge tijdens uw verblijf op het Paradijs als pre-voleindigde om de een of andere reden tijdelijk gescheiden zoudt worden van uw partner in de opklimmingsloopbaan — hetzij een sterveling hetzij een serafijn — dan zou er meteen een Paradijs-Metgezel worden aangesteld om u raad te geven en gezelschap te houden. Wanneer een metgezel eenmaal is toegewezen aan een sterveling in opklimming die alleen is op het Paradijs, blijft de metgezel bij deze persoon, totdat zijn opklimmende deelgenoten zich weer bij hem gevoegd hebben of totdat hij te zijner tijd in het Korps der Volkomenheid wordt opgenomen. 25:8.7 (283.8) During your prefinaliter sojourn on Paradise, if for any reason you should be temporarily separated from your associate of the ascending career—mortal or seraphic—a Paradise Companion would be forthwith assigned for counsel and companionship. When once assigned to an ascendant mortal of solitary residence on Paradise, the companion remains with this person until he either is rejoined by his ascendant associates or is duly mustered into the Corps of the Finality.
25:8.8 (284.1) De Paradijs-Metgezellen worden aangesteld in de volgorde waarin zij wachtende zijn, met dien verstande dat een sterveling in opklimming nooit wordt toevertrouwd aan de hoede van een metgezel wiens natuur niet overeenkomt met het type van zijn superuniversum. Indien een sterveling van Urantia vandaag op het Paradijs zou aankomen, zou hem de eerste wachtende metgezel worden toegewezen die ofwel afkomstig zou zijn uit Orvonton, ofwel anderszins de natuur van de Zevende Meester-Geest zou hebben. Vandaar dat de omniafijnen niet dienen bij de opklimmende schepselen uit de zeven superuniversa. 25:8.8 (284.1) Paradise Companions are assigned in order of waiting except that an ascender is never placed in the charge of a companion whose nature is unlike his superuniverse type. If a Urantia mortal were arriving on Paradise today, there would be assigned to him the first waiting companion either of origin in Orvonton or otherwise of the nature of the Seventh Master Spirit. Hence the omniaphim serve not with the ascendant creatures from the seven superuniverses.
25:8.9 (284.2) Er worden nog vele andere diensten verricht door de Paradijs-Metgezellen: indien een sterveling in opklimming het centrale universum alleen zou bereiken en bij het doorlopen van Havona in een bepaalde fase van het Godheidsavontuur zou falen, dan zou hij te zijner tijd naar de universa in de tijd worden terugverwezen, waarop er meteen een beroep zou worden gedaan op de reserves van de Paradijs-Metgezellen. Eén van deze orde zou worden aangewezen om de pelgrim die door deze tegenslag is getroffen, te volgen, hem bij te staan, te troosten en te bemoedigen en bij hem te blijven totdat hij naar het centrale universum zou terugkeren om de opklimming naar het Paradijs te hervatten. 25:8.9 (284.2) Many additional services are performed by the Paradise Companions: If an ascending mortal should reach the central universe alone and, while traversing Havona, should fail in some phase of the Deity adventure, in due course he would be remanded to the universes of time, and forthwith a call would be made to the reserves of the Paradise Companions. One of this order would be assigned to follow the defeated pilgrim, to be with him and to comfort and cheer him, and to remain with him until he returned to the central universe to resume the Paradise ascent.
25:8.10 (284.3) Indien een pelgrim in opklimming niet zou slagen in het Godheidsavontuur terwijl hij Havona doorloopt in gezelschap van een serafijn in opklimming, de beschermengel van zijn sterfelijke loopbaan, zou zij verkiezen haar sterveling-partner te vergezellen. Deze serafijnen bieden zich altijd vrijwillig aan om de sterveling met wie zij reeds zo lang kameraadschappelijk verbonden zijn, te vergezellen wanneer hij terugkeert naar het dienstbetoon in tijd en ruimte, en dit wordt hun ook toegestaan. 25:8.10 (284.3) If an ascending pilgrim met defeat in the Deity adventure while traversing Havona in the company of an ascending seraphim, the guardian angel of the mortal career, she would elect to accompany her mortal associate. These seraphim always volunteer and are permitted to accompany their long-time mortal comrades back to the service of time and space.
25:8.11 (284.4) Het ligt echter anders waar het twee nauw met elkaar verbonden stervelingen in opklimming betreft: indien de een God bereikt terwijl dit de ander tijdelijk mislukt, verkiest de geslaagde altijd om met de teleurgestelde persoonlijkheid terug te keren naar de evolutionaire scheppingen, doch wordt dit niet toegestaan. In plaats daarvan wordt er een beroep gedaan op de reserves van de Paradijs-Metgezellen en wordt één van degenen die zich aanbieden uitgekozen om de teleurgestelde pelgrim te vergezellen. Een vrijwilliger uit het midden der Paradijs-Burgers wordt dan de partner van de geslaagde sterveling; deze wacht op het centrale Eiland tot zijn met tegenslag kampende kameraad terugkeert uit Havona en onderricht in de tussentijd in bepaalde Paradijs-scholen, waarbij hij het avontuurlijke verhaal van de evolutionaire opklimming uiteenzet. 25:8.11 (284.4) But not so with two closely associated mortal ascenders: If one attains God while the other temporarily fails, the successful individual invariably chooses to go back to the evolutionary creations with the disappointed personality, but this is not permitted. Instead, a call is made to the reserves of the Paradise Companions, and one of the volunteers is selected to accompany the disappointed pilgrim. A volunteer Paradise Citizen then becomes associated with the successful mortal, who tarries on the central Isle awaiting the Havona return of the defeated comrade and in the meantime teaches in certain Paradise schools, presenting the adventurous story of the evolutionary ascent.
25:8.12 (284.5) [Opgesteld onder verantwoordelijkheid van een Hoge Gezagsdrager uit Uversa.] 25:8.12 (284.5) [Sponsored by One High in Authority from Uversa.]