Verhandeling 23 Paper 23
De Solitaire Boodschappers The Solitary Messengers
23:0.1 (256.1) SOLITAIRE Boodschappers vormen het persoonlijke, universele korps van de Vereende Schepper; zij zijn de eerste en oudste orde der Hogere Persoonlijkheden van de Oneindige Geest. Zij vertegenwoordigen de aanvang van de scheppingsactiviteit van de Oneindige Geest in solitaire functie, met het doel om solitaire geesten met persoonlijkheid tot aanzijn te brengen. Noch de Vader noch de Zoon nam rechtstreeks deel in deze geweldige vergeestelijking. 23:0.1 (256.1) SOLITARY Messengers are the personal and universal corps of the Conjoint Creator; they are the first and senior order of the Higher Personalities of the Infinite Spirit. They represent the initial creative action of the Infinite Spirit in solitary function for the purpose of bringing into existence solitary personality spirits. Neither the Father nor the Son directly participated in this stupendous spiritualization.
23:0.2 (256.2) Deze geest-boodschappers zijn in één enkele scheppingsepisode gepersonaliseerd, en hun aantal blijft gelijk. Ofschoon één van deze buitengewone wezens als medewerker aan mijn huidige missie is verbonden, weet ik niet hoeveel van deze persoonlijkheden in het universum van universa bestaan. Ik weet slechts van tijd tot tijd hoevelen van hen in ons superuniversum staan geregistreerd, als tijdelijk werkzaam binnen de jurisdictie daarvan. Ik zie in het laatste verslag van Uversa dat er op dat moment bijna 7.690 biljard Solitaire Boodschappers werkzaam waren binnen de grenzen van Orvonton; ik veronderstel dat dit aantal aanzienlijk kleiner is dan een zevende van hun totale getal. 23:0.2 (256.2) These spirit messengers were personalized in a single creative episode, and their number is stationary. Although I have one of these extraordinary beings associated with me on this present mission, I do not know how many such personalities exist in the universe of universes. I only know, from time to time, how many are of registry-record as functioning for the time being within the jurisdiction of our superuniverse. From the last Uversa report I observe that there were almost 7,690 trillion Solitary Messengers then operating within the boundaries of Orvonton; and I conjecture that this is considerably less than one seventh of their total number.
1. De Natuur en oorsprong der Solitaire Boodschappers ^top 1. Nature and Origin of Solitary Messengers ^top
23:1.1 (256.3) Onmiddellijk na de schepping van de Zeven Geesten van de Havona-circuits, heeft de Oneindige Geest het ontzaglijke korps der Solitaire Boodschappers tot aanzijn gebracht. Niets in de universele schepping, behalve het Paradijs en de Havona-circuits, heeft vóór de Solitaire Boodschappers bestaan; zij zijn bijna van alle eeuwigheid af in heel het groot universum werkzaam geweest. Zij zijn van fundamentele betekenis voor de goddelijke techniek van de Oneindige Geest om zichzelf te openbaren aan, en persoonlijk contact te onderhouden met, de wijdverbreide scheppingen in tijd en ruimte. 23:1.1 (256.3) Immediately following the creation of the Seven Spirits of the Havona Circuits the Infinite Spirit brought into being the vast corps of Solitary Messengers. There is no part of the universal creation which is pre-existent to the Solitary Messengers except Paradise and the Havona circuits; they have functioned throughout the grand universe from near eternity. They are fundamental to the divine technique of the Infinite Spirit for self-revelation to, and personal contact with, the far-flung creations of time and space.
23:1.2 (256.4) Niettegenstaande het feit dat deze boodschappers bijna van alle eeuwigheid af hebben bestaan, zijn zij zich allen bewust van het begin van hun individualiteit. Zij zijn zich bewust van de tijd en zijn daarmee de eerste schepselen van de Oneindige Geest die zulk een tijdsbewustzijn bezitten. Zij zijn de eerstgeboren schepselen van de Oneindige Geest die in de tijd gepersonaliseerd en in de ruimte vergeestelijkt zijn. 23:1.2 (256.4) Notwithstanding that these messengers are existent from the near times of eternity, they are all aware of a beginning of selfhood. They are conscious of time, being the first of the creation of the Infinite Spirit to possess such a time consciousness. They are the first-born creatures of the Infinite Spirit to be personalized in time and spiritualized in space.
23:1.3 (256.5) Deze solitaire geesten zijn in de dageraad van de tijd als volwassen en volmaakt begaafde geestelijke wezens verschenen. Zij zijn allen gelijk en kennen geen klassen of onderafdelingen die op persoonlijke verschillen zijn gebaseerd. Hun indeling in klassen is geheel gebaseerd op het soort werk dat hun van tijd tot tijd wordt opgedragen. 23:1.3 (256.5) These solitary spirits came forth in the dawn of time as full-fledged and perfectly endowed spirit beings. They are all equal, and there are no classes or subdivisions founded on personal variation. Their classifications are based wholly on the type of work to which they are assigned from time to time.
23:1.4 (256.6) Stervelingen beginnen op de werelden in de ruimte als bijna geheel materiële wezens en klimmen naar binnen op naar de Grote Centra; deze solitaire geesten beginnen in het centrum van alle dingen en begeren aangesteld te worden in de verre scheppingen, zelfs op de individuele werelden in de buitenste plaatselijke universa en verder. 23:1.4 (256.6) Mortals start out as well-nigh material beings on the worlds of space and ascend inward towards the Great Centers; these solitary spirits start out at the center of all things and crave assignment to the remote creations, even to the individual worlds of the outermost local universes and even on beyond.
23:1.5 (256.7) Ofschoon zij Solitaire Boodschappers worden genoemd, zijn zij geen eenzame geesten, want zij houden er echt van om alleen te werken. Zij zijn de enige wezens in de ganse schepping die werkelijk een solitair bestaan kunnen leiden en dit prettig vinden, ofschoon zij het even prettig vinden om samen te werken met de verstandelijke wezens van het zeer kleine aantal orden in het universum met wie zij broederlijk kunnen omgaan. 23:1.5 (256.7) Though denominated Solitary Messengers, they are not lonesome spirits, for they truly like to work alone. They are the only beings in all creation who can and do enjoy a solitary existence, albeit they equally enjoy association with the very few orders of universe intelligence with whom they can fraternize.
23:1.6 (257.1) Solitaire Boodschappers zijn niet geïsoleerd in hun dienstbetoon: zij staan voortdurend in contact met de rijkdom van het intellect der ganse schepping, omdat zij in staat zijn alle nieuwsuitzendingen te beluisteren in de gebieden waar zij vertoeven. Zij kunnen ook onderling communiceren met leden van het korps waartoe zij rechtstreeks behoren, de wezens die hetzelfde soort werk in hetzelfde superuniversum verrichten. Zij zouden eveneens kunnen communiceren met andere leden van hun orde, maar de raad van de Zeven Meester-Geesten heeft hun opgedragen dit niet te doen, en hun groep is loyaal: zij zijn niet ongehoorzaam en niet nalatig. Er is geen enkel geval bekend van een Solitaire Boodschapper die tot duisternis is vervallen. 23:1.6 (257.1) Solitary Messengers are not isolated in their service; they are constantly in touch with the wealth of the intellect of all creation as they are capable of “listening in” on all the broadcasts of the realms of their sojourn. They can also intercommunicate with members of their own immediate corps, those beings doing the same kind of work in the same superuniverse. They could communicate with others of their number, but they have been directed by the council of the Seven Master Spirits not to do so, and they are a loyal group; they do not disobey or default. There is no record that a Solitary Messenger ever stumbled into darkness.
23:1.7 (257.2) De Solitaire Boodschappers behoren evenals de Universum-Krachtdirigenten tot de zeer weinige wezens die in alle gebieden werkzaam zijn en niet gearresteerd of vastgehouden kunnen worden door de rechtbanken in tijd en ruimte. Zij zouden alleen gedagvaard kunnen worden om voor de Zeven Meester-Geesten te verschijnen, doch in geen der annalen van het meester-universum is opgetekend dat beroep is gedaan op deze Paradijs-raad om uitspraak te doen in een zaak waarbij een Solitaire Boodschapper was betrokken. 23:1.7 (257.2) The Solitary Messengers, like the Universe Power Directors, are among the very few types of beings operating throughout the realms who are exempt from apprehension or detention by the tribunals of time and space. They could be cited to appear before no one except the Seven Master Spirits, but not in all the annals of the master universe has this Paradise council ever been called upon to adjudicate the case of a Solitary Messenger.
23:1.8 (257.3) Deze boodschappers met solitaire opdrachten vormen een betrouwbare, niet-afhankelijke, veelzijdige, door en door geestelijke, zeer meevoelende groep geschapen wezens die afstammen van de Derde Bron en Centrum; zij werken op gezag van de Oneindige Geest in zijn residentie op het centrale Paradijs-Eiland en zoals gepersonaliseerd op de hoofdkwartier-werelden van de plaatselijke universa. Zij participeren voortdurend in het rechtstreekse circuit dat emaneert uit de Oneindige Geest, zelfs wanneer zij in de plaatselijke scheppingen functioneren onder de directe invloed van de Moeder-Geesten van de plaatselijke universa. 23:1.8 (257.3) These messengers of solitary assignment are a dependable, self-reliant, versatile, thoroughly spiritual, and broadly sympathetic group of created beings derived from the Third Source and Center; they operate by the authority of the Infinite Spirit resident on the central Isle of Paradise and as personalized on the headquarters spheres of the local universes. They are constant partakers of the direct circuit emanating from the Infinite Spirit, even when they function in the local creations under the immediate influence of the local universe Mother Spirits.
23:1.9 (257.4) Er is een technische reden waarom deze Solitaire Boodschappers alleen moeten reizen en werken. Gedurende korte perioden en wanneer zij niet op reis zijn, kunnen zij in een groep samenwerken, doch als zij zo een ensemble vormen, zijn zij totaal afgesneden van de steun en leiding die hun Paradijs-circuit hun schenkt; zij zijn dan geheel geïsoleerd. Indien twee of meer leden van deze orde elkaar dicht naderen wanneer zij in transit zijn of werkzaam in de circuits der ruimte of de stromingen van de tijd, verliezen beiden of allen de verbinding met de hogere circulerende krachten. Zij worden ‘kortgesloten,’ zoals ge in verduidelijkende symbolen zoudt kunnen zeggen. Daarom beschikken zij over een inherent vermogen tot automatisch alarm, een waarschuwingssignaal dat hen feilloos op de hoogte stelt van naderende conflicten en hen aldoor in voldoende mate gescheiden houdt, zodat hun goed en doeltreffend functioneren niet gestoord wordt. Zij bezitten ook een ingeschapen automatisch vermogen om de nabijheid van zowel de Geïnspireerde Triniteitsgeesten als de goddelijke Gedachtenrichters te bespeuren en te signaleren. 23:1.9 (257.4) There is a technical reason why these Solitary Messengers must travel and work alone. For short periods and when stationary, they can collaborate in a group, but when thus ensembled, they are altogether cut off from the sustenance and direction of their Paradise circuit; they are wholly isolated. When in transit, or when operating in the circuits of space and the currents of time, if two or more of this order are in close proximity, both or all are thrown out of liaison with the higher circulating forces. They are “short circuited” as you might describe it in illustrative symbols. Therefore they have inherent within them a power of automatic alarm, a warning signal, which unerringly operates to apprise them of approaching conflicts and unfailingly keeps them sufficiently separated as not to interfere with their proper and effective functioning. They also possess inherent and automatic powers which detect and indicate the proximity of both the Inspired Trinity Spirits and the divine Thought Adjusters.
23:1.10 (257.5) Deze boodschappers bezitten geen vermogen tot persoonlijkheidsuitbreiding of tot voortplanting, doch er is praktisch geen werk in de universa dat zij niet ter hand kunnen nemen of waaraan zij niet iets essentieels en nuttigs kunnen bijdragen. In het bijzonder zijn zij de grote tijdsbespaarders voor hen die betrokken zijn bij het bestuur van universum-zaken; bovendien assisteren zij ons allen, van hoog tot laag. 23:1.10 (257.5) These messengers possess no power of personality extension or reproduction, but there is practically no work of the universes in which they cannot engage, and to which they cannot contribute something essential and helpful. Especially are they the great timesavers for those who are concerned in the administration of universe affairs; and they assist us all, from the highest to the lowest.
2. Taken van de Solitaire Boodschappers ^top 2. Assignments of Solitary Messengers ^top
23:2.1 (257.6) Solitaire Boodschappers worden niet permanent toegevoegd aan bepaalde hemelse persoonlijkheden of aan groepen van dergelijke persoonlijkheden. Zij zijn altijd in opdracht in functie, en gedurende dit dienstbetoon werken zij onder rechtstreeks toezicht van degenen die de leiding hebben over de gebieden waaraan zij zijn toegevoegd. Onderling kennen zij geen organisatie noch enigerlei vorm van regering; zij zijn Solitaire Boodschappers. 23:2.1 (257.6) Solitary Messengers are not permanently attached to any individual or group of celestial personalities. They are on duty, always by assignment, and during such service they work under the immediate supervision of those who direct the realms of their attachment. Among themselves they have neither organization nor government of any kind; they are Solitary Messengers.
23:2.2 (258.1) Solitaire Boodschappers worden door de Oneindige Geest aangesteld bij de volgende zeven afdelingen van dienst: 23:2.2 (258.1) Solitary Messengers are assigned by the Infinite Spirit to the following seven divisions of service:
23:2.3 (258.2) 1. Boodschappers van de Paradijs-Triniteit; 23:2.3 (258.2) 1. Messengers of the Paradise Trinity.
23:2.4 (258.3) 2. Boodschappers van de Havona-Circuits; 23:2.4 (258.3) 2. Messengers of the Havona Circuits.
23:2.5 (258.4) 3. Boodschappers van de Superuniversa; 23:2.5 (258.4) 3. Messengers of the Superuniverses.
23:2.6 (258.5) 4. Boodschappers van de Plaatselijke Universa; 23:2.6 (258.5) 4. Messengers of the Local Universes.
23:2.7 (258.6) 5. Verkenners met vrije opdrachten; 23:2.7 (258.6) 5. Explorers of Undirected Assignment.
23:2.8 (258.7) 6. Ambassadeurs en Gezanten met speciale opdracht; 23:2.8 (258.7) 6. Ambassadors and Emissaries of Special Assignment.
23:2.9 (258.8) 7. Zij die waarheid openbaren. 23:2.9 (258.8) 7. Revelators of Truth.
23:2.10 (258.9) Deze geest-boodschappers kunnen elkaar in iedere betekenis van het woord onderling afwisselen in de verschillende takken van dienst: dergelijke overplaatsingen vinden voortdurend plaats. Er zijn geen afzonderlijke orden van Solitaire Boodschappers; zij zijn geestelijk hetzelfde en in alle opzichten gelijk. Hoewel zij in het algemeen met een nummer worden aangeduid, kent de Oneindige Geest hen persoonlijk bij naam. Wat ons betreft, wij kennen hen onder de naam of het nummer waarmee wordt verwezen naar de opdracht die zij op dit moment vervullen. 23:2.10 (258.9) These spirit messengers are in every sense interchangeable from one type of service to another; such transfers are constantly taking place. There are no separate orders of Solitary Messengers; they are spiritually alike and in every sense equal. While they are generally designated by number, they are known to the Infinite Spirit by personal names. They are known to the rest of us by the name or number designative of their current assignment.
23:2.11 (258.10) 1. Boodschappers van de Paradijs-Triniteit. Het is mij niet toegestaan u veel te openbaren van het werk van de groep boodschappers die bij de Triniteit zijn aangesteld. Zij zijn de vertrouwde, geheime dienaren van de Godheden en wanneer hun speciale boodschappen zijn toevertrouwd die te maken hebben met het nog ongeopenbaarde beleid en toekomstige optreden van de Goden, is nog nooit voorgekomen dat zij een geheim onthulden of het vertrouwen schonden dat in hun orde wordt gesteld. En wij zeggen dit alles in dit verband, niet om de indruk te geven dat wij ons laten voorstaan op hun volmaaktheid, doch veeleer om aan te geven dat de Godheden volmaakte wezens kunnen scheppen en dit ook doen. 23:2.11 (258.10) 1. Messengers of the Paradise Trinity. I am not permitted to reveal much of the work of the group of messengers assigned to the Trinity. They are the trusted and secret servants of the Deities, and when intrusted with special messages which involve the unrevealed policies and future conduct of the Gods, they have never been known to divulge a secret or betray the confidence reposed in their order. And all this is related in this connection, not to appear boastful of their perfection, but rather to point out that the Deities can and do create perfect beings.
23:2.12 (258.11) De verwarring en beroering op Urantia betekenen niet dat het de Regeerders op het Paradijs aan interesse of bekwaamheid ontbreekt om de zaken op andere wijze aan te vatten. De Scheppers bezitten alle macht om Urantia tot een waar paradijs te maken, doch zo’n Eden zou geen bijdrage vormen aan de ontwikkeling van de sterke, nobele en ervaren karakters die de Goden zo stellig en zeker, met de hamer van het lijden op het aambeeld der nood, bezig zijn op uw wereld te smeden. Uw angsten en smarten, uw beproevingen en teleurstellingen, maken evenzeer deel uit van het goddelijke plan op uw wereld, als de verfijnde volmaaktheid en de oneindige afstelling van alle dingen op hun allerhoogste doeleinde op de werelden van het centrale, volmaakte universum. 23:2.12 (258.11) The confusion and turmoil of Urantia do not signify that the Paradise Rulers lack either interest or ability to manage affairs differently. The Creators are possessed of full power to make Urantia a veritable paradise, but such an Eden would not contribute to the development of those strong, noble, and experienced characters which the Gods are so surely forging out on your world between the anvils of necessity and the hammers of anguish. Your anxieties and sorrows, your trials and disappointments, are just as much a part of the divine plan on your sphere as are the exquisite perfection and infinite adaptation of all things to their supreme purpose on the worlds of the central and perfect universe.
23:2.13 (258.12) 2. Boodschappers van de Havona-Circuits. Tijdens uw gehele opklimmingsloopbaan zult ge vagelijk, doch steeds beter, in staat zijn de aanwezigheid van de Solitaire Boodschappers te bespeuren, maar pas wanneer ge Havona bereikt, zult ge hen duidelijk herkennen. De eersten die ge van aangezicht tot aangezicht zult zien, zijn de boodschappers van de Havona-Circuits. 23:2.13 (258.12) 2. Messengers of the Havona Circuits. Throughout the ascendant career you will be vaguely, but increasingly, able to detect the presence of the Solitary Messengers, but not until you reach Havona will you recognize them unmistakably. The first of the messengers you will see face to face will be those of the Havona circuits.
23:2.14 (258.13) Solitaire Boodschappers hebben een speciale verhouding met de ingeborenen van de Havona-werelden. Deze boodschappers die functioneel zo belemmerd worden wanneer zij met elkaar zijn verbonden, kunnen wel een zeer nauwe persoonlijke omgang hebben met de ingeborenen van Havona en hebben deze ook inderdaad. Het is echter volstrekt onmogelijk om aan het menselijk bewustzijn de allerhoogste voldoening duidelijk te maken, die voortvloeit uit het contact van het bewustzijn van deze goddelijk volmaakte wezens met de geest van deze bijna-transcendente persoonlijkheden. 23:2.14 (258.13) Solitary Messengers enjoy special relations with the natives of the Havona worlds. These messengers, who are so functionally handicapped when associating with one another, can and do have a very close and personal communion with the Havona natives. But it is quite impossible to convey to human minds the supreme satisfactions consequent upon the contact of the minds of these divinely perfect beings with the spirits of such near-transcendent personalities.
23:2.15 (259.1) 3. Boodschappers van de Superuniversa. De Ouden der Dagen, de van de Triniteit afstammende persoonlijkheden die waken over de bestemming van de zeven superuniversa, de drietallen met goddelijke macht en bestuurlijke wijsheid, worden overvloedig van Solitaire Boodschappers voorzien. Alleen door deze orde van boodschappers kunnen de drieënige regeerders van het ene superuniversum rechtstreeks persoonlijk communiceren met de regeerders van een ander. Behalve misschien de Geïnspireerde Triniteitsgeesten, zijn de Solitaire Boodschappers het enig beschikbare type geest-verstandelijk wezen dat rechtstreeks van het hoofdkwartier van het ene superuniversum naar dat van een ander superuniversum gezonden kan worden. Alle andere persoonlijkheden moeten dergelijke tochten maken via Havona en de bestuurswerelden van de Meester-Geesten. 23:2.15 (259.1) 3. Messengers of the Superuniverses. The Ancients of Days, those personalities of Trinity origin who preside over the destinies of the seven superuniverses, those trios of divine power and administrative wisdom, are bountifully supplied with Solitary Messengers. It is only through this order of messengers that the triune rulers of one superuniverse can directly and personally communicate with the rulers of another. Solitary Messengers are the only available type of spirit intelligence—aside, possibly, from the Inspired Trinity Spirits—that can be dispatched from the headquarters of one superuniverse directly to the headquarters of another. All other personalities must make such excursions by way of Havona and the executive worlds of the Master Spirits.
23:2.16 (259.2) Er zijn bepaalde soorten informatie die niet door Zwaartekracht-Boodschappers verkregen kunnen worden, noch door de reflectiviteit, noch door uitgezonden berichten. Wanneer de Ouden der Dagen zulke zaken bepaald willen weten, moeten zij een Solitaire Boodschapper naar de bron van deze wetenschap zenden. De boodschapper die nu met mij samenwerkt, kreeg lang geleden, nog voor er leven op Urantia bestond, de opdracht voor een missie vanuit Uversa naar het centrale universum — hij was gedurende bijna een miljoen jaar afwezig bij de appèls van Orvonton, doch keerde te juister tijd met de verlangde inlichtingen terug. 23:2.16 (259.2) There are some kinds of information which cannot be obtained either by Gravity Messengers, reflectivity, or broadcast. And when the Ancients of Days would certainly know these things, they must dispatch a Solitary Messenger to the source of knowledge. Long before the presence of life on Urantia the messenger now associated with me was assigned on a mission out of Uversa to the central universe—was absent from the roll calls of Orvonton for almost a million years but returned in due time with the desired information.
23:2.17 (259.3) Het dienstbetoon van de Solitaire Boodschappers in de superuniversa kent geen beperkingen; zij kunnen functioneren als degenen die de vonnissen van de hoge rechtbanken ten uitvoer leggen of als verzamelaars van inlichtingen in het belang van het betrokken gebied. Van alle superscheppingen verschaft Orvonton hun de grootste vreugde bij hun dienen, omdat hier de behoefte het grootst is en er veel meer gelegenheid is voor heldhaftige krachtsinspanningen. In de meer behoeftige gebieden genieten wij allen de voldoening vollediger te kunnen functioneren. 23:2.17 (259.3) There is no limitation upon the service of Solitary Messengers in the superuniverses; they may function as executioners of the high tribunals or as intelligence gatherers for the good of the realm. Of all the supercreations they most delight to serve in Orvonton because here the need is greatest and the opportunities for heroic effort are greatly multiplied. In the more needy realms we all enjoy the satisfaction of a more replete function.
23:2.18 (259.4) 4. Boodschappers van de Plaatselijke Universa. In de diensten van een plaatselijk universum is het functioneren van de Solitaire Boodschappers aan geen beperking onderhevig. Zij zijn degenen die getrouw de motieven en bedoelingen van de Moeder-Geest van het plaatselijk universum openbaren, ofschoon zij geheel onder de jurisdictie vallen van de regerende Meester-Zoon. En dit geldt voor alle boodschappers die in een plaatselijk universum werkzaam zijn, of zij nu rechtstreeks vanuit het hoofdkwartier van het universum op reis gaan, of tijdelijk optreden in verbinding met Constellatie-Vaders, Stelsel-Soevereinen, of Planetaire Vorsten. Voordat alle macht geconcentreerd wordt in de handen van een Schepper-Zoon, ten tijde van zijn verheffing tot soeverein regeerder over zijn universum, functioneren deze boodschappers van de plaatselijke universa onder de algemene leiding van de Ouden der Dagen en zijn zij rechtstreeks verantwoordelijk aan de Unie der Dagen, die hen in de plaatselijke universa vertegenwoordigt. 23:2.18 (259.4) 4. Messengers of the Local Universes. In the services of a local universe there is no limit upon the functioning of the Solitary Messengers. They are the faithful revealers of the motives and intent of the local universe Mother Spirit, although they are under the full jurisdiction of the reigning Master Son. And this is true of all messengers operating in a local universe, whether they are traveling out directly from universe headquarters, or whether they are acting temporarily in liaison with Constellation Fathers, System Sovereigns, or Planetary Princes. Before the concentration of all power in the hands of a Creator Son at the time of his elevation as sovereign ruler of his universe, these messengers of the local universes function under the general direction of the Ancients of Days and are immediately responsible to their resident representative, the Union of Days.
23:2.19 (259.5) 5. Verkenners met vrije opdrachten. Wanneer het reservekorps der Solitaire Boodschappers teveel leden telt, worden door een van de Zeven Allerhoogste Krachtdirigenten vrijwilligers opgeroepen voor verkenningsdoeleinden; er is dan ook nooit gebrek aan vrijwilligers, want zij vinden het heerlijk om uitgezonden te worden als vrije, ongebonden ontdekkingsreizigers, om de opwindende ervaring te ondergaan van het ontdekken van de kernen van nieuwe werelden en universa die zich organiseren. 23:2.19 (259.5) 5. Explorers of Undirected Assignment. When the reserve corps of the Solitary Messengers is overrecruited, there issues from one of the Seven Supreme Power Directors a call for exploration volunteers; and there is never a lack of volunteers, for they delight to be dispatched as free and untrammeled explorers, to experience the thrill of finding the organizing nucleuses of new worlds and universes.
23:2.20 (259.6) Zij trekken erop uit om de aanwijzingen te onderzoeken die afkomstig zijn van degenen die in de verschillende gebieden de ruimte bestuderen. Ongetwijfeld zijn de Paradijs-Godheden bekend met het bestaan van deze nog onontdekte energiesystemen in de ruimte, maar zij onthullen dit nooit. Als de Solitaire Boodschappers deze nieuwe energiecentra die zich aan het organiseren zijn, niet zouden verkennen en in kaart zouden brengen, zouden deze verschijnselen lang onopgemerkt blijven, zelfs door de verstandelijke wezens in aangrenzende gebieden. Als groep zijn Solitaire Boodschappers in hoge mate gevoelig voor zwaartekracht; bijgevolg kunnen zij soms de waarschijnlijke aanwezigheid bespeuren van zeer kleine donkere planeten — de werelden die zich het beste lenen voor experimenten met leven. 23:2.20 (259.6) They go forth to investigate the clues furnished by the space contemplators of the realms. Undoubtedly the Paradise Deities know of the existence of these undiscovered energy systems of space, but they never divulge such information. If the Solitary Messengers did not explore and chart these newly organizing energy centers, such phenomena would long remain unnoticed even by the intelligences of adjacent realms. Solitary Messengers, as a class, are highly sensitive to gravity; accordingly they can sometimes detect the probable presence of very small dark planets, the very worlds which are best adapted to life experiments.
23:2.21 (260.1) Deze boodschapper-verkenners met vrije opdrachten doorkruisen het meester-universum. Zij zijn voortdurend onderweg op ontdekkingsexpedities naar de gebieden in de hele buiten-ruimte die nog niet in kaart zijn gebracht. Zeer veel van de informatie die wij bezitten over wat er in de gebieden der buiten-ruimte gebeurt, danken wij aan de ontdekkingsreizen van de Solitaire Boodschappers omdat dezen in hun onderzoek dikwijls samenwerken met de hemelse astronomen. 23:2.21 (260.1) These messenger-explorers of undirected assignment patrol the master universe. They are constantly out on exploring expeditions to the uncharted regions of all outer space. Very much of the information which we possess of transactions in the realms of outer space, we owe to the explorations of the Solitary Messengers as they often work and study with the celestial astronomers.
23:2.22 (260.2) 6. Ambassadeurs en Gezanten met speciale opdracht. Plaatselijke universa die binnen hetzelfde superuniversum zijn gelegen, wisselen gewoonlijk ambassadeurs uit die uit hun eigen orden van zonen worden gekozen. Om oponthoud te voorkomen, wordt Solitaire Boodschappers echter dikwijls gevraagd om als ambassadeurs van de ene plaatselijke schepping naar een andere te gaan, om het ene gebied bij het andere te vertegenwoordigen en te vertolken. Wanneer er bijvoorbeeld een nieuw bewoond gebied is ontdekt, kan het zo ver weg in de ruimte blijken te liggen, dat er veel tijd zou zal verlopen alvorens een door een serafijn vervoerde ambassadeur dit verafgelegen universum zou kunnen bereiken. Een door een serafijn vervoerd wezen kan onmogelijk de snelheid van 747.556 Urantia kilometers per seconde van uw tijd overschrijden. Massieve sterren, tegenstromingen en omwegen, alsook de tangenten van de aantrekkingskracht zullen deze snelheid alle vertragen, zodat de snelheid op een lange tocht gemiddeld ongeveer 741.620 kilometers per seconde zal zijn. 23:2.22 (260.2) 6. Ambassadors and Emissaries of Special Assignment. Local universes situated within the same superuniverse customarily exchange ambassadors selected from their native orders of sonship. But to avoid delay, Solitary Messengers are frequently asked to go as ambassadors from one local creation to another, to represent and interpret one realm to another. For example: When a newly inhabited realm is discovered, it may prove to be so remote in space that a long time will pass before an enseraphimed ambassador can reach this far-distant universe. An enseraphimed being cannot possibly exceed the velocity of 558,840 Urantia miles in one second of your time. Massive stars, crosscurrents, and detours, as well as attraction tangents, will all tend to retard such speed so that on a long journey the velocity will average about 550,000 miles per second.
23:2.23 (260.3) Indien een ingezetene-ambassadeur er honderden jaren over zou doen om een verafgelegen plaatselijk universum te bereiken, wordt een Solitaire Boodschapper dikwijls verzocht om daar ogenblikkelijk heen te gaan en als waarnemend ambassadeur op te treden. Solitaire Boodschappers kunnen er op zeer korte termijn zijn, niet geheel onafhankelijk van tijd en ruimte, zoals de Zwaartekracht-Boodschappers, maar toch bijna. Zij dienen ook in andere omstandigheden als gezanten met speciale opdracht. 23:2.23 (260.3) When it develops that it will require hundreds of years for a native ambassador to reach a far-distant local universe, a Solitary Messenger is often asked to proceed there immediately to act as ambassador ad interim. Solitary Messengers can go in very short order, not independently of time and space as do the Gravity Messengers, but nearly so. They also serve in other circumstances as emissaries of special assignment.
23:2.24 (260.4) 7. Zij die waarheid openbaren. De Solitaire Boodschappers beschouwen de opdracht om waarheid te openbaren als de hoogste verantwoordelijkheid van hun orde. In de superuniversa tot op de afzonderlijke planeten in de ruimte, functioneren zij zo nu en dan ook in deze hoedanigheid. Zij worden vaak toegevoegd aan de commissies die worden uitgezonden om de openbaring van waarheid aan de werelden en de stelsels uit te breiden. 23:2.24 (260.4) 7. Revelators of Truth. The Solitary Messengers regard the assignment to reveal truth as the highest trust of their order. And they function ever and anon in this capacity, from the superuniverses to the individual planets of space. They are frequently attached to commissions which are sent to enlarge the revelation of truth to the worlds and systems.
3. Diensten der Solitaire Boodschappers in tijd en ruimte ^top 3. Time and Space Services of Solitary Messengers ^top
23:3.1 (260.5) De Solitaire Boodschappers zijn het hoogste type volmaakte vertrouwenspersoonlijkheden die in alle gebieden beschikbaar zijn om belangrijke, dringende boodschappen over te brengen, wanneer het niet raadzaam is hiervoor gebruik te maken van de omroepdienst of van het reflectiviteitsmechanisme. Zij vervullen een eindeloze verscheidenheid van opdrachten, waarbij zij de geestelijke en materiële wezens in de gebieden uit hun moeilijkheden helpen, in het bijzonder wanneer het element tijd een rol speelt. Van alle orden die worden aangesteld bij de diensten in de domeinen van de superuniversa, zijn zij de hoogste en veelzijdigste gepersonaliseerde wezens die tijd en ruimte zo bijna geheel kunnen trotseren. 23:3.1 (260.5) The Solitary Messengers are the highest type of perfect and confidential personality available in all realms for the quick transmission of important and urgent messages when it is inexpedient to utilize either the broadcast service or the reflectivity mechanism. They serve in an endless variety of assignments, helping out the spiritual and material beings of the realms, particularly where the element of time is involved. Of all orders assigned to the services of the superuniverse domains, they are the highest and most versatile personalized beings who can come so near to defying time and space.
23:3.2 (260.6) Het universum is welvoorzien van geesten die de zwaartekracht aanwenden om zich te verplaatsen; zij kunnen te allen tijde overal heen gaan — ogenblikkelijk — doch zijn geen personen. Bepaalde andere wezens die zich via de zwaartekracht verplaatsen, zijn wel persoonlijk, zoals de Zwaartekracht-Boodschappers en Transcendentale Rapporteurs, doch dezen staan de bestuurders van een superuniversum of een plaatselijk universum niet ter beschikking. De werelden zijn vol engelen en mensen en andere zeer persoonlijke wezens, doch dezen zijn onderhevig aan de beperkingen van tijd en ruimte: de maximumsnelheid voor de meeste niet door serafijnen vervoerde wezens bedraagt 299.780 aardse kilometers per seconde aardse tijd; de middenwezens en sommige anderen kunnen vaak het tweevoud van deze snelheid bereiken — 599.560 kilometer per seconde — terwijl de serafijnen en anderen de ruimte met het drievoudige van deze snelheid kunnen doorkruisen, ongeveer 899.341 kilometer per seconde. Er bestaan echter geen passage- of boodschapper-persoonlijkheden die functioneren in het gebied tussen de bliksemachtige snelheden van de zwaartekrachtgebruikers en de betrekkelijk langzame snelheden van de serafijnen, behalve de Solitaire Boodschappers. 23:3.2 (260.6) The universe is well supplied with spirits who utilize gravity for purposes of transit; they can go anywhere any time—instanter—but they are not persons. Certain other gravity traversers are personal beings, such as Gravity Messengers and Transcendental Recorders, but they are not available to the super- and the local universe administrators. The worlds teem with angels and men and other highly personal beings, but they are handicapped by time and space: The limit of velocity for most nonenseraphimed beings is 186,280 miles of your world per second of your time; the midway creatures and certain others can, often do, attain double velocity—372,560 miles per second—while the seraphim and others can traverse space at triple velocity, about 558,840 miles per second. There are, however, no transit or messenger personalities who function between the instantaneous velocities of the gravity traversers and the comparatively slow speeds of the seraphim, except the Solitary Messengers.
23:3.3 (261.1) Solitaire Boodschappers worden daarom doorgaans gebruikt om boodschappen te verzenden en dienst te doen in die situaties waar persoonlijkheid van wezenlijk belang is voor het welslagen van de opdracht, en waar het wenselijk is het tijdverlies te vermijden dat zou optreden als enig ander direct beschikbaar type persoonlijke boodschapper zou worden gestuurd. Zij zijn de enige duidelijk gepersonaliseerde wezens die kunnen synchroniseren met de gecombineerde universele stromingen in het groot universum. De snelheid waarmee zij de ruimte doorkruisen, is veranderlijk en afhankelijk van een grote verscheidenheid van interfererende invloeden, doch volgens het rapport heeft de boodschapper die mijn medewerker is, zich tijdens de reis om deze missie te volbrengen verplaatst met de snelheid van 1.354.421.708.470 kilometer per seconde van uw tijd. 23:3.3 (261.1) Solitary Messengers are, therefore, generally used for dispatch and service in those situations where personality is essential to the achievement of the assignment, and where it is desired to avoid the loss of time which would be occasioned by the sending of any other readily available type of personal messenger. They are the only definitely personalized beings who can synchronize with the combined universal currents of the grand universe. Their velocity in traversing space is variable, depending on a great variety of interfering influences, but the record shows that on the journey to fulfill this mission my associate messenger proceeded at the rate of 841,621,642,000 of your miles per second of your time.
23:3.4 (261.2) Het is mij volstrekt onmogelijk om aan het materiële type bewustzijn uit te leggen hoe een geest een werkelijke persoon kan zijn en tegelijk de ruimte met zulke geweldige snelheden kan doorkruisen. Maar het is een feit dat deze zelfde Solitaire Boodschappers Urantia inderdaad met deze onbegrijpelijke snelheden bezoeken en verlaten; de hele organisatie van het bestuur van het universum zou zelfs grotendeels haar persoonlijke element verliezen indien dit niet het geval zou zijn. 23:3.4 (261.2) It is wholly beyond my ability to explain to the material type of mind how a spirit can be a real person and at the same time traverse space at such tremendous velocities. But these very Solitary Messengers actually come to, and go from, Urantia at these incomprehensible speeds; indeed, the whole economy of universal administration would be largely deprived of its personal element were this not a fact.
23:3.5 (261.3) De Solitaire Boodschappers kunnen als noodverbindingslijnen functioneren in alle ververwijderde regionen in de ruimte, gebieden die niet worden omspannen door de vaste circuits van het groot universum. Het blijkt dat een boodschapper, wanneer hij op deze wijze functioneert, een boodschap kan overbrengen of een impuls door de ruimte naar een medeboodschapper kan zenden over een afstand van ongeveer honderd lichtjaren, zoals de astronomen van Urantia stellaire afstanden schatten. 23:3.5 (261.3) The Solitary Messengers are able to function as emergency lines of communication throughout remote space regions, realms not embraced within the established circuits of the grand universe. It develops that one messenger, when so functioning, can transmit a message or send an impulse through space to a fellow messenger about one hundred light-years away as Urantia astronomers estimate stellar distances.
23:3.6 (261.4) Onder de ontelbare wezens die met ons samenwerken bij het regelen van de aangelegenheden van het superuniversum, zijn zij het belangrijkst wat praktische hulpvaardigheid en tijdbesparende assistentie betreft. In de universa in de ruimte moeten wij rekening houden met de belemmeringen van de tijd; vandaar het grote belang van het dienstbetoon van de Solitaire Boodschappers, die vanwege hun persoonlijke prerogatieven op het gebied van communicatie enigermate onafhankelijk zijn van de ruimte, en krachtens de geweldige snelheden waarmede zij zich kunnen verplaatsen, bijna geheel onafhankelijk van de tijd. 23:3.6 (261.4) Of the myriads of beings who co-operate with us in the conduct of the affairs of the superuniverse, none are more important in practical helpfulness and timesaving assistance. In the universes of space we must reckon with the handicaps of time; hence the great service of the Solitary Messengers, who, by means of their personal prerogatives of communication, are somewhat independent of space and, by virtue of their tremendous transit velocities, are so nearly independent of time.
23:3.7 (261.5) Ik weet werkelijk niet hoe ik aan Urantia-stervelingen moet uitleggen hoe het mogelijk is dat de Solitaire Boodschappers geen gestalte hebben en toch in het bezit zijn van echte, duidelijke persoonlijkheid. Ofschoon zij niet de gedaante hebben die natuurlijkerwijze met persoonlijkheid wordt geassocieerd, bezitten zij toch een geest-tegenwoordigheid die door alle hogere typen geestelijke wezens kan worden waargenomen. De Solitaire Boodschappers vormen de enige klasse wezens die haast alle voordelen van een gestalteloze geest schijnen te bezitten, gepaard met prerogatieven van een ten volle ontwikkelde persoonlijkheid. Zij zijn ware personen en toch begiftigd met bijna alle eigenschappen van onpersoonlijke geest-manifestatie. 23:3.7 (261.5) I am at a loss to explain to Urantia mortals how the Solitary Messengers can be without form and yet possess real and definite personalities. Although they are without that form which would naturally be associated with personality, they do possess a spirit presence which is discernible by all higher types of spirit beings. The Solitary Messengers are the only class of beings who seem to be possessed of well-nigh all the advantages of a formless spirit coupled with all the prerogatives of a full-fledged personality. They are true persons, yet endowed with nearly all of the attributes of impersonal spirit manifestation.
23:3.8 (261.6) In de zeven superuniversa is het gewoonlijk — doch niet altijd — zo, dat alles wat ertoe bijdraagt een schepsel vrijer te maken van de belemmeringen van tijd en ruimte, zijn persoonlijkheidsprerogatieven in dezelfde mate vermindert. De Solitaire Boodschappers vormen een uitzondering op deze algemene wet. Zij kunnen in hun activiteiten nagenoeg ongelimiteerd gebruik maken van alle onbeperkte middelen van geestelijke expressie, goddelijk dienstbetoon, persoonlijke bijstand en kosmische communicatie. Indien ge deze buitengewone wezens zoudt kunnen beschouwen in het licht van mijn ervaring met het bestuur van het universum, zoudt ge begrijpen hoe moeilijk het zou zijn om de aangelegenheden van het superuniversum te coördineren zonder hun veelzijdige medewerking. 23:3.8 (261.6) In the seven superuniverses, ordinarily—but not always—everything which tends to increase any creature’s liberation from the handicaps of time and space proportionately diminishes personality prerogatives. Solitary Messengers are an exception to this general law. They are in their activities all but unrestricted in the utilization of any and all of the limitless avenues of spiritual expression, divine service, personal ministry, and cosmic communication. If you could view these extraordinary beings in the light of my experience in universe administration, you would comprehend how difficult it would be to co-ordinate superuniverse affairs were it not for their versatile co-operation.
23:3.9 (262.1) Hoe groot het universum ook moge worden, er zullen waarschijnlijk nooit méér Solitaire Boodschappers worden geschapen. Naarmate de universa groeien, moet het uitgebreidere bestuurswerk steeds meer voor rekening komen van andere soorten geest-dienaren en van de wezens die uit deze nieuwe scheppingen stammen, zoals de schepselen van de Soevereine Zonen en de Moeder-Geesten van de plaatselijke universa. 23:3.9 (262.1) No matter how much the universe may enlarge, no more Solitary Messengers will probably ever be created. As the universes grow, the expanded work of administration must be increasingly borne by other types of spirit ministers and by those beings who take origin in these new creations, such as the creatures of the Sovereign Sons and the local universe Mother Spirits.
4. Het speciale dienstbetoon van de Solitaire Boodschappers ^top 4. Special Ministry of Solitary Messengers ^top
23:4.1 (262.2) De Solitaire Boodschappers lijken persoonlijkheidscoördinatoren te zijn voor alle typen geestelijke wezens. Hun dienstbetoon helpt om alle persoonlijkheden in de wijdverbreide geestelijke wereld gelijksoortig te maken. Zij dragen veel bij tot de ontwikkeling in alle geest-wezens van een bewustzijn van groepsidentiteit. Ieder type geest-wezen wordt gediend door speciale groepen Solitaire Boodschappers, die bij deze wezens het vermogen doen groeien om alle andere typen en orden, hoe ongelijk ook, te begrijpen en broederlijk met hen om te gaan. 23:4.1 (262.2) The Solitary Messengers seem to be personality co-ordinators for all types of spirit beings. Their ministry helps to make all the personalities of the far-flung spiritual world akin. They contribute much to the development, in all spirit beings, of a consciousness of group identity. Every type of spirit being is served by special groups of Solitary Messengers who foster the ability of such beings to understand and fraternize with all other types and orders, however dissimilar.
23:4.2 (262.3) De Solitaire Boodschappers vertonen zulk een verbazingwekkend vermogen om alle typen en orden van eindige persoonlijkheid te coördineren — zij maken zelfs contact met het absoniete regime van de supervisoren van het meester-universum — dat sommigen van ons postuleren dat de schepping van deze boodschappers door de Oneindige Geest op de een of andere wijze verband houdt met de schenking door de Vereend Handelende Geest van het Allerhoogst-Ultieme Bewustzijn. 23:4.2 (262.3) The Solitary Messengers demonstrate such an amazing ability to co-ordinate all types and orders of finite personality—even to make contact with the absonite regime of the master universe overcontrollers—that some of us postulate that the creation of these messengers by the Infinite Spirit is in some manner related to the Conjoint Actor’s bestowal of Supreme-Ultimate Mind.
23:4.3 (262.4) Wanneer een volkomene en een Burger van het Paradijs samenwerken in de trinitisatie van een ‘kind van de tijd en van de eeuwigheid’ — een verrichting waarbij het ongeopenbaarde bewustzijnspotentieel van de Allerhoogste-Ultieme is betrokken — en wanneer zulk een niet-geklassificeerde persoonlijkheid naar Vicegerington wordt gezonden, wordt aan zulk een door schepselen getrinitiseerde zoon steeds een Solitaire Boodschapper (een vermoedelijke persoonlijkheidsrepercussie van de schenking van dergelijk godheidsbewustzijn) als behoeder-metgezel toegewezen. Deze boodschapper vergezelt de nieuwe zoon van bestemming naar de wereld waar hij wordt aangesteld en verlaat Vicegerington nooit meer. Wanneer een Solitaire Boodschapper aldus verbonden is aan de bestemming van een kind van de tijd en de eeuwigheid, komt hij voorgoed en uitsluitend onder het toezicht van de Architecten van het Meester-Universum. Wat de toekomst van zulk een buitengewone associatie moge zijn, is ons onbekend. Vele eeuwen lang reeds verzamelen zich deze partnerschappen van unieke persoonlijkheden op Vicegerington, maar geen enkel paar is daarvandaan nog uitgetrokken. 23:4.3 (262.4) When a finaliter and a Paradise Citizen co-operate in the trinitization of a “child of time and eternity”—a transaction involving the unrevealed mind potentials of the Supreme-Ultimate—and when such an unclassified personality is dispatched to Vicegerington, a Solitary Messenger (a conjectured personality repercussion of the bestowal of such deity mind) is always assigned as guardian-companion to such a creature-trinitized son. This messenger accompanies the new son of destiny to the world of his assignment and nevermore leaves Vicegerington. When thus attached to the destinies of a child of time and eternity, a Solitary Messenger is forever transferred to the sole supervision of the Architects of the Master Universe. What the future of such an extraordinary association may be, we do not know. For ages these partnerships of unique personalities have continued to forgather on Vicegerington, but not even a single pair has ever gone forth therefrom.
23:4.4 (262.5) Solitaire Boodschappers blijven gelijk in aantal, doch de trinitisatie van de zonen van bestemming is blijkbaar een techniek die geen beperkingen kent. Aangezien iedere getrinitiseerde zoon van bestemming een Solitaire Boodschapper krijgt toegewezen, komt het ons voor dat te eniger tijd in de verre toekomst het aantal beschikbare boodschappers uitgeput zal raken. Wie zullen dan hun werk in het groot universum overnemen? Zal hun dienstbetoon worden overgenomen door een nieuwe ontwikkeling onder de Geïnspireerde Triniteitsgeesten? Kan het zijn dat het groot universum in de verre toekomst vrijwel geheel bestuurd zal worden door wezens van Triniteitsoorsprong, terwijl de schepselen van enkelvoudige of tweevoudige oorsprong verder gaan naar de gebieden der buiten-ruimte? Indien de boodschappers hun vorig dienstbetoon hervatten, zullen deze zonen van bestemming hen dan vergezellen? Zullen de trinitisaties tussen volkomenen en ingeborenen van het Paradijs en Havona ophouden wanneer het aantal Solitaire Boodschappers uitgeput raakt doordat zij behoeders en metgezellen van deze zonen van bestemming zijn geworden? Zullen al onze efficiënte Solitaire Boodschappers geconcentreerd worden op Vicegerington? Zullen deze buitengewone geest-persoonlijkheden eeuwig met deze getrinitiseerde zonen van ongeopenbaarde bestemming geassocieerd blijven? Welke betekenis moeten wij hechten aan het feit dat deze paren die zich op Vicegerington verzamelen, onder de exclusieve leiding staan van die machtige, mysterieuze wezens, de Architecten van het Meester-Universum? Deze en vele soortgelijke vragen stellen wij onszelf en stellen wij talrijke andere orden van hemelse wezens, maar de antwoorden kennen wij niet. 23:4.4 (262.5) Solitary Messengers are of stationary numbers, but the trinitization of the sons of destiny is apparently an unlimited technique. Since each trinitized son of destiny has assigned to him a Solitary Messenger, it appears to us that at some time in the remote future the supply of messengers will become exhausted. Who will take up their work in the grand universe? Will their service be assumed by some new development among the Inspired Trinity Spirits? Is the grand universe at some remote period going to be more nearly administered by Trinity-origin beings while the single- and dual-origin creatures move on into the realms of outer space? If the messengers return to their former service, will these sons of destiny accompany them? Will the trinitizations between finaliters and Paradise-Havoners cease when the supply of Solitary Messengers has been absorbed as guardian-companions of these sons of destiny? Are all our efficient Solitary Messengers going to be concentrated on Vicegerington? Are these extraordinary spirit personalities going to be eternally associated with these trinitized sons of unrevealed destiny? What significance should we attach to the fact that these couples forgathering on Vicegerington are under the exclusive direction of those mighty mystery beings, the Architects of the Master Universe? These and many similar questions we ask ourselves, and ask numerous other orders of celestial beings, but we do not know the answers.
23:4.5 (263.1) Deze verrichting, alsmede vele andere gelijksoortige gebeurtenissen in het bestuur van het universum, duidt er onmiskenbaar op dat de personeelsbezetting van het groot universum, en zelfs van Havona en het Paradijs, een duidelijke, zekere reorganisatie ondergaat in coördinatie met, en met betrekking tot, de geweldige energetische evolutieprocessen die thans overal in de gebieden der buiten-ruimte plaatsvinden. 23:4.5 (263.1) This transaction, together with many similar occurrences in universe administration, unmistakably indicates that the personnel of the grand universe, even that of Havona and Paradise, is undergoing a definite and certain reorganization in co-ordination with, and with reference to, the vast energy evolutions now taking place throughout the realms of outer space.
23:4.6 (263.2) Wij zijn geneigd te geloven dat de eeuwige toekomst verschijnselen van universum-evolutie te zien zal geven die alle ervaring van het eeuwige verleden verre zullen overtreffen. En wij zien vol genoegen en steeds groeiende verwachting uit naar deze geweldige avontuurlijke gebeurtenissen, zoals ook gij dient te doen. 23:4.6 (263.2) We incline to the belief that the eternal future will witness phenomena of universe evolution which will far transcend all that the eternal past has experienced. And we anticipate such tremendous adventures, even as you should, with keen relish and ever-heightening expectation.
23:4.7 (263.3) [Aangeboden door een Goddelijk Raadsman uit Uversa.] 23:4.7 (263.3) [Presented by a Divine Counselor from Uversa.]