Verhandeling 20 Paper 20
De Paradijs-Zonen van God The Paradise Sons of God
20:0.1 (223.1) ZOALS zij functioneren in het superuniversum Orvonton, worden de Zonen van God ingedeeld in drie algemene afdelingen: 20:0.1 (223.1) AS THEY function in the superuniverse of Orvonton, the Sons of God are classified under three general heads:
20:0.2 (223.2) 1. de afdalende Zonen van God; 20:0.2 (223.2) 1. The Descending Sons of God.
20:0.3 (223.3) 2. de opklimmende Zonen van God; 20:0.3 (223.3) 2. The Ascending Sons of God.
20:0.4 (223.4) 3. de getrinitiseerde Zonen van God. 20:0.4 (223.4) 3. The Trinitized Sons of God.
20:0.5 (223.5) De afdalende orden van zonen omvatten ook persoonlijkheden die rechtstreeks en goddelijk geschapen zijn. Opklimmende zonen, zoals de sterfelijke schepselen, bereiken deze status door experiëntiële participatie in de scheppingstechniek die evolutie genoemd wordt. Getrinitiseerde Zonen zijn een groep van samengestelde oorsprong die alle wezens omvat die door de Paradijs-Triniteit zijn omhelsd, ook als zij niet rechtstreeks van de Triniteit afstammen. 20:0.5 (223.5) Descending orders of sonship include personalities who are of direct and divine creation. Ascending sons, such as mortal creatures, achieve this status by experiential participation in the creative technique known as evolution. Trinitized Sons are a group of composite origin which includes all beings embraced by the Paradise Trinity even though not of direct Trinity origin.
1. De afdalende Zonen van God ^top 1. The Descending Sons of God ^top
20:1.1 (223.6) Alle afdalende Zonen van God zijn van hoge, goddelijke oorsprong. Zij wijden zich aan het neerdalend dienstbetoon op de werelden en stelsels in tijd en ruimte om daar voor de nederige schepselen van evolutionaire oorsprong — de opklimmende zonen van God — de voortgang in de opklimming naar het Paradijs te vergemakkelijken. Van de talrijke orden van afdalende Zonen zullen er zeven in deze verhandelingen worden beschreven. De Zonen die voortkomen uit de Godheden op het centrale Eiland van Licht en Leven worden de Paradijs-Zonen van God genoemd en omvatten de volgende drie orden: 20:1.1 (223.6) All descending Sons of God have high and divine origins. They are dedicated to the descending ministry of service on the worlds and systems of time and space, there to facilitate the progress in the Paradise climb of the lowly creatures of evolutionary origin—the ascending sons of God. Of the numerous orders of descending Sons, seven will be depicted in these narratives. Those Sons who come forth from the Deities on the central Isle of Light and Life are called the Paradise Sons of God and embrace the following three orders:
20:1.2 (223.7) 1. Schepper-Zonen — de Michaels; 20:1.2 (223.7) 1. Creator Sons—the Michaels.
20:1.3 (223.8) 2. Magistraat-Zonen — de Avonals; 20:1.3 (223.8) 2. Magisterial Sons—the Avonals.
20:1.4 (223.9) 3. Leraar-Zonen van de Triniteit — de Dagelingen. 20:1.4 (223.9) 3. Trinity Teacher Sons—the Daynals.
20:1.5 (223.10) De vier overige orden van afdalende zonen staan bekend als de Zonen van God in de Plaatselijke Universa: 20:1.5 (223.10) The remaining four orders of descending sonship are known as the Local Universe Sons of God:
20:1.6 (223.11) 4. Melchizedek-Zonen; 20:1.6 (223.11) 4. Melchizedek Sons.
20:1.7 (223.12) 5. Vorondadek-Zonen; 20:1.7 (223.12) 5. Vorondadek Sons.
20:1.8 (223.13) 6. Lanonandek-Zonen; 20:1.8 (223.13) 6. Lanonandek Sons.
20:1.9 (223.14) 7. de Levendragers. 20:1.9 (223.14) 7. The Life Carriers.
20:1.10 (223.15) Melchizedeks zijn de gezamenlijke nakomelingen van een Schepper-Zoon van een plaatselijk universum, een Scheppende Geest en de Vader-Melchizedek. Vorondadeks en Lanonandeks worden beiden tot aanzijn gebracht door een Schepper-Zoon en zijn medewerkster, de Scheppende Geest. Vorondadeks zijn het best bekend als de Meest Verhevenen, de Constellatie-Vaders, en Lanonandeks als de Stelsel-Soevereinen en de Planetaire Vorsten. De drievoudige orde der Levendragers wordt tot aanzijn gebracht door een Schepper-Zoon en een Scheppende Geest met medewerking van een van de drie Ouden der Dagen van het super- universum onder welks jurisdictie zij vallen. De natuur en de activiteiten van deze Zonen van God in de Plaatselijke Universa kunnen echter beter beschreven worden in de verhandelingen over de aangelegenheden van de plaatselijke scheppingen. 20:1.10 (223.15) Melchizedeks are the joint offspring of a local universe Creator Son, Creative Spirit, and Father Melchizedek. Both Vorondadeks and Lanonandeks are brought into being by a Creator Son and his Creative Spirit associate. Vorondadeks are best known as the Most Highs, the Constellation Fathers; Lanonandeks as System Sovereigns and as Planetary Princes. The threefold order of Life Carriers is brought into being by a Creator Son and Creative Spirit associated with one of the three Ancients of Days of the superuniverse of jurisdiction. But the natures and activities of these Local Universe Sons of God are more properly portrayed in those papers dealing with the affairs of the local creations.
20:1.11 (224.1) De Paradijs-Zonen van God hebben een drievoudige oorsprong: de primaire of Schepper-Zonen worden tot aanzijn gebracht door de Universele Vader en de Eeuwige Zoon; de secundaire of Magistraat-Zonen zijn kinderen van de Eeuwige Zoon en de Oneindige Geest; de Leraar-Zonen van de Triniteit zijn nakomelingen van de Vader, de Zoon en de Geest. Vanuit het gezichtspunt van dienstbetoon, verering en smeekbeden zijn de Paradijs-Zonen als één; hun geest is één, en hun werk is identiek in kwaliteit en volledigheid. 20:1.11 (224.1) The Paradise Sons of God are of threefold origin: The primary or Creator Sons are brought into being by the Universal Father and the Eternal Son; the secondary or Magisterial Sons are children of the Eternal Son and the Infinite Spirit; the Trinity Teacher Sons are the offspring of the Father, Son, and Spirit. From the standpoint of service, worship, and supplication the Paradise Sons are as one; their spirit is one, and their work is identical in quality and completeness.
20:1.12 (224.2) Zoals de Paradijs-orden der Dagen goddelijke bestuurders zijn gebleken, zo hebben de orden der Paradijs-Zonen zichzelf geopenbaard als goddelijke dienaren — scheppers, helpers, schenkers van zichzelf, rechters, leraren, en als zonen die waarheid openbaren. Vanaf de kusten van het Eeuwige Eiland bewegen zij zich door het ganse universum van universa tot op de bewoonde werelden in tijd en ruimte, en verrichten in het centrale universum en de superuniversa velerlei diensten die niet in deze verhandelingen worden geopenbaard. Zij zijn op verschillende wijzen georganiseerd, afhankelijk van de aard van hun dienstbetoon en van de plaats waar zij het verrichten, doch in een plaatselijk universum dienen zowel de Magistraat- als de Leraar-Zonen onder de leiding van de Schepper-Zoon die het gezag heeft over dat domein. 20:1.12 (224.2) As the Paradise orders of Days proved to be divine administrators, so have the orders of Paradise Sons revealed themselves as divine ministers—creators, servers, bestowers, judges, teachers, and truth revealers. They range the universe of universes from the shores of the eternal Isle to the inhabited worlds of time and space, performing manifold services in the central and superuniverses not disclosed in these narratives. They are variously organized, dependent on the nature and whereabouts of their service, but in a local universe both Magisterial and Teacher Sons serve under the direction of the Creator Son who presides over that domain.
20:1.13 (224.3) De Schepper-Zonen lijken een geestelijke gave te bezitten die haar centrum heeft in hun persoon, een kwaliteit die zij beheersen en kunnen schenken zoals uw eigen Schepper-Zoon deed toen hij zijn geest uitstortte op al het sterfelijk vlees op Urantia. Iedere Schepper-Zoon is begiftigd met deze geestelijke aantrekkingskracht in zijn eigen gebied; hij is zich persoonlijk bewust van iedere handeling en emotie van iedere afdalende Zoon van God die in zijn domein dient. Hier treedt een goddelijke weerspiegeling aan de dag, een duplicaat in de plaatselijke universa van de absolute geestelijke aantrekkingskracht van de Eeuwige Zoon, die deze in staat stelt al zijn Paradijs-Zonen te bereiken om contact met hen te maken en dit met hen allen te onderhouden, ongeacht waar zij zich in heel het universum van universa mogen bevinden. 20:1.13 (224.3) The Creator Sons seem to possess a spiritual endowment centering in their persons, which they control and which they can bestow, as did your own Creator Son when he poured out his spirit upon all mortal flesh on Urantia. Each Creator Son is endowed with this spiritual drawing power in his own realm; he is personally conscious of every act and emotion of every descending Son of God serving in his domain. Here is a divine reflection, a local universe duplication, of that absolute spiritual drawing power of the Eternal Son which enables him to reach out to make and maintain contact with all his Paradise Sons, no matter where they may be in all the universe of universes.
20:1.14 (224.4) De Schepper-Zonen uit het Paradijs dienen niet slechts als Zonen in hun afdalende bijstand van dienstbetoon en zelfschenking, doch wanneer zij hun zelfschenkingsloopbaan hebben voltooid, functioneert ieder van hen in zijn eigen schepping als de Vader van dat universum, terwijl de andere Zonen van God voortgaan met de dienst van zelfschenking en geestelijke verheffing, die bedoeld is om de planeten één voor één te winnen voor de bereidwillige erkenning van de liefdevolle heerschappij van de Universele Vader, hetgeen culmineert in de volledige toegewijdheid van de schepselen aan de wil van de Paradijs-Vader, en in planetaire loyaliteit aan de universum-soevereiniteit van een Schepper-Zoon. 20:1.14 (224.4) The Paradise Creator Sons serve not only as Sons in their descending ministrations of service and bestowal, but when they have completed their bestowal careers, each functions as a universe Father in his own creation, while the other Sons of God continue the service of bestowal and spiritual uplifting designed to win the planets, one by one, to the willing recognition of the loving rule of the Universal Father, culminating in creature consecration to the will of the Paradise Father and in planetary loyalty to the universe sovereignty of his Creator Son.
20:1.15 (224.5) In een zevenvoudige Schepper-Zoon zijn de Schepper en het schepsel voor immer versmolten in een begripvolle, meevoelende en barmhartige verbondenheid. De gehele orde van Michael, de Schepper-Zonen, is zo uniek, dat de beschouwing van hun natuur en handelen bewaard zal worden tot de volgende verhandeling in deze reeks, terwijl dit relaas zich voornamelijk zal bezighouden met de twee andere orden der Paradijs-Zonen: de Magistraat-Zonen en de Leraar-Zonen van de Triniteit. 20:1.15 (224.5) In a sevenfold Creator Son, Creator and creature are forever blended in understanding, sympathetic, and merciful association. The entire order of Michael, the Creator Sons, is so unique that the consideration of their natures and activities will be reserved to the next paper in this series, while this narrative will be chiefly concerned with the two remaining orders of Paradise sonship: the Magisterial Sons and the Trinity Teacher Sons.
2. De Magistraat-zonen ^top 2. The Magisterial Sons ^top
20:2.1 (224.6) Telkens wanneer een oorspronkelijk, absoluut denkbeeld van zijn, geformuleerd door de Eeuwige Zoon, zich verenigt met een nieuw, goddelijk ideaal van liefdevol dienstbetoon, geconcipieerd door de Oneindige Geest, wordt een nieuwe, oorspronkelijke Zoon van God, een Magistraat-Zoon van het Paradijs voortgebracht. Deze Zonen vormen de orde der Avonals, in tegenstelling tot de orde van Michael, de Schepper-Zonen. Ofschoon in de persoonlijke zin geen scheppers, zijn zij in al hun arbeid ten nauwste verbonden met de Michaels. De Avonals dienen de planeten en oordelen deze, zij zijn de magistraten van de gebieden in tijd en ruimte — van alle volken, voor alle werelden, en in alle universa. 20:2.1 (224.6) Every time an original and absolute concept of being formulated by the Eternal Son unites with a new and divine ideal of loving service conceived by the Infinite Spirit, a new and original Son of God, a Paradise Magisterial Son, is produced. These Sons constitute the order of Avonals in contradistinction to the order of Michael, the Creator Sons. Though not creators in the personal sense, they are closely associated with the Michaels in all their work. The Avonals are planetary ministers and judges, the magistrates of the time-space realms—of all races, to all worlds, and in all universes.
20:2.2 (225.1) Wij hebben redenen te geloven dat het totale aantal Magistraat-Zonen in het groot universum ongeveer een miljard bedraagt. Zij zijn een orde die zichzelf bestuurt en wordt geleid door hun allerhoogste raad op het Paradijs, samengesteld uit ervaren Avonals die worden aangetrokken uit de diensten in alle universa. Wanneer zij echter zijn aangesteld om opdrachten te volvoeren in een plaatselijk universum, dienen zij onder leiding van de Schepper-Zoon van dat domein. 20:2.2 (225.1) We have reasons for believing that the total number of Magisterial Sons in the grand universe is about one billion. They are a self-governing order, being directed by their supreme council on Paradise, which is made up of experienced Avonals drawn from the services of all universes. But when assigned to, and commissioned in, a local universe, they serve under the direction of the Creator Son of that domain.
20:2.3 (225.2) Avonals zijn de Paradijs-Zonen die zich aan de afzonderlijke planeten van de plaatselijke universa schenken en deze dienen. En aangezien iedere Avonal-Zoon een exclusieve persoonlijkheid bezit, geen twee zijn gelijk, is hun individuele werk uniek in de gebieden waar zij verblijven, waar zij dikwijls worden geïncarneerd in de gelijkenis van het sterfelijk vlees en op de evolutionaire werelden soms uit een aardse moeder worden geboren. 20:2.3 (225.2) Avonals are the Paradise Sons of service and bestowal to the individual planets of the local universes. And since each Avonal Son has an exclusive personality, since no two are alike, their work is individually unique in the realms of their sojourn, where they are often incarnated in the likeness of mortal flesh and sometimes are born of earthly mothers on the evolutionary worlds.
20:2.4 (225.3) Naast hun diensten op de hogere bestuurlijke niveaus, vervullen de Avonals een drievoudige functie op de bewoonde werelden: 20:2.4 (225.3) In addition to their services on the higher administrative levels, the Avonals have a threefold function on the inhabited worlds:
20:2.5 (225.4) 1. Gerechtelijke Handelingen. Zij treden op bij het afsluiten van de planetaire dispensaties. In de loop der tijden kunnen zij tientallen — honderden — van deze missies vervullen op iedere afzonderlijke wereld en zij kunnen een onbeperkt aantal malen naar dezelfde of andere werelden gaan om een dispensatie te beëindigen, de slapende overlevenden te bevrijden. 20:2.5 (225.4) 1. Judicial Actions. They act at the close of the planetary dispensations. In time, scores—hundreds—of such missions may be executed on each individual world, and they may go to the same or to other worlds times without number as dispensation terminators, liberators of the sleeping survivors.
20:2.6 (225.5) 2. Magistraatsmissies. Een planetaire visitatie van deze aard vindt gewoonlijk plaats vóór de komst van een zelfschenking-Zoon. Gedurende zulk een missie verschijnt een Avonal als een volwassen persoon van het betreffende gebied door middel van een incarnatietechniek waarmee geen geboorte als sterveling gemoeid is. Na dit eerste bezoek, dat gewoonlijk een bezoek als magistraat is, kunnen de Avonals op dezelfde planeet herhaalde malen in een magistraatsfunctie dienst doen, zowel vóór als na de verschijning van de zelfschenking-Zoon. Op deze bijkomende magistraatsmissies kan een Avonal al dan niet in materiële, zichtbare vorm verschijnen, doch tijdens geen van deze bezoeken zal hij in de wereld geboren worden als een hulpeloos kindeke. 20:2.6 (225.5) 2. Magisterial Missions. A planetary visitation of this type usually occurs prior to the arrival of a bestowal Son. On such a mission an Avonal appears as an adult of the realm by a technique of incarnation not involving mortal birth. Subsequent to this first and usual magisterial visit, Avonals may repeatedly serve in a magisterial capacity on the same planet both before and after the appearance of the bestowal Son. On these additional magisterial missions an Avonal may or may not appear in material and visible form, but on none of them will he be born into the world as a helpless babe.
20:2.7 (225.6) 3. Zelfschenkingsmissies. De Avonal-Zonen schenken zichzelf allen minstens eenmaal aan een volk van stervelingen op een evolutionaire wereld. Gerechtelijke bezoeken zijn talrijk; er kunnen meerdere magistraatsmissies zijn, doch er verschijnt op iedere planeet slechts één zelfschenking-Zoon. Zelfschenking-Avonals worden uit een vrouw geboren, zoals Michael van Nebadon geïncarneerd werd op Urantia. 20:2.7 (225.6) 3. Bestowal Missions. The Avonal Sons do all, at least once, bestow themselves upon some mortal race on some evolutionary world. Judicial visits are numerous, magisterial missions may be plural, but on each planet there appears but one bestowal Son. Bestowal Avonals are born of woman as Michael of Nebadon was incarnated on Urantia.
20:2.8 (225.7) Het aantal malen dat de Avonal-Zonen op magistraats- en zelfschenkingsmissies dienst kunnen doen is onbeperkt, doch wanneer de ervaring zeven maal is doorgemaakt, wordt deze gewoonlijk afgebroken ten gunste van hen die minder vaak op deze wijze hebben gediend. Deze Zonen met meervoudige zelfschenkingservaring worden dan toegevoegd aan de hoge persoonlijke raad van een Schepper-Zoon en nemen aldus deel aan het bestuur van de aangelegenheden van een universum. 20:2.8 (225.7) There is no limit to the number of times the Avonal Sons may serve on magisterial and on bestowal missions, but usually, when the experience has been seven times traversed, there is suspension in favor of those who have had less of such service. These Sons of multiple bestowal experience are then assigned to the high personal council of a Creator Son, thus becoming participants in the administration of universe affairs.
20:2.9 (225.8) In al hun werk voor en op de bewoonde werelden worden de Magistraat-Zonen bijgestaan door twee orden van schepselen van de plaatselijke universa, de Melchizedeks en de aartsengelen, terwijl zij tijdens zelfschenkingsmissies ook vergezeld worden door de Schitterende Avondsterren, die eveneens hun oorsprong in de plaatselijke scheppingen hebben. Bij elke planetaire onderneming worden de secundaire Paradijs-Zonen, de Avonals, ondersteund door de volle macht en autoriteit van een primaire Paradijs-Zoon, de Schepper-Zoon van het plaatselijk universum waar zij dienst doen. In praktisch alle opzichten is hun werk op de bewoonde werelden even effectief en aanvaardbaar als de dienst van een Schepper-Zoon geweest zou zijn op deze werelden waar stervelingen wonen. 20:2.9 (225.8) In all their work for and on the inhabited worlds, the Magisterial Sons are assisted by two orders of local universe creatures, the Melchizedeks and the archangels, while on bestowal missions they are also accompanied by the Brilliant Evening Stars, likewise of origin in the local creations. In every planetary effort the secondary Paradise Sons, the Avonals, are supported by the full power and authority of a primary Paradise Son, the Creator Son of their local universe of service. To all intents and purposes their work on the inhabited spheres is just as effective and acceptable as would have been the service of a Creator Son upon such worlds of mortal habitation.
3. Gerechtelijke handelingen ^top 3. Judicial Actions ^top
20:3.1 (226.1) De Avonals staan bekend als Magistraat-Zonen omdat zij de hoge magistraten van de gebieden zijn, de arbiters van de opeenvolgende dispensaties van de werelden in de tijd. Zij hebben de leiding bij het wekken van de slapende overlevenden, oordelen over het betrokken gebied, maken een einde aan een dispensatie van opgeschorte gerechtigheid, voeren de mandaten uit van een tijdperk van voorlopige barmhartigheid, stellen de wezens uit de ruimte die op de planeet dienstdoen opnieuw aan voor de taken van de nieuwe dispensatie en keren na de voltooiing van hun missie terug naar het hoofdkwartier van hun plaatselijk universum. 20:3.1 (226.1) The Avonals are known as Magisterial Sons because they are the high magistrates of the realms, the adjudicators of the successive dispensations of the worlds of time. They preside over the awakening of the sleeping survivors, sit in judgment on the realm, bring to an end a dispensation of suspended justice, execute the mandates of an age of probationary mercy, reassign the space creatures of planetary ministry to the tasks of the new dispensation, and return to the headquarters of their local universe upon the completion of their mission.
20:3.2 (226.2) Wanneer de Avonals oordelen over de bestemmingen van een tijdperk, beslissen zij over het lot der evolutionaire geslachten, maar ofschoon zij vonnis mogen wijzen inzake de vernietiging van de identiteit van persoonlijke schepselen, voeren zij dergelijke vonnissen niet uit. Vonnissen van dergelijke aard worden uitsluitend voltrokken door de gezagsdragers van een superuniversum. 20:3.2 (226.2) When they sit in judgment on the destinies of an age, the Avonals decree the fate of the evolutionary races, but though they may render judgments extinguishing the identity of personal creatures, they do not execute such sentences. Verdicts of this nature are executed by none but the authorities of a superuniverse.
20:3.3 (226.3) De aankomst van een Paradijs-Avonal op een evolutionaire wereld met het doel om een dispensatie af te sluiten en een nieuw tijdperk van planetaire vooruitgang in te luiden, is niet noodzakelijkerwijs een magistraatsmissie of een zelfschenkingsmissie. Magistraatsmissies zijn soms, en zelfschenkingsmissies altijd, incarnaties; dit wil zeggen dat Avonals bij dergelijke opdrachten op een planeet dienen in materiële gedaante — concreet. Hun andere bezoeken zijn van ‘technische’ aard, en in deze hoedanigheid wordt een Avonal niet geïncarneerd voor zijn dienst op de planeet. Indien een Magistraat-Zoon alleen maar komt als arbiter van een dispensatie, komt hij als een geestelijk wezen op de planeet en is hij onzichtbaar voor de materiële schepselen van dat gebied. Zulke technische bezoeken vinden herhaaldelijk plaats in de lange geschiedenis van een bewoonde wereld. 20:3.3 (226.3) The arrival of a Paradise Avonal on an evolutionary world for the purpose of terminating a dispensation and of inaugurating a new era of planetary progression is not necessarily either a magisterial mission or a bestowal mission. Magisterial missions sometimes, and bestowal missions always, are incarnations; that is, on such assignments the Avonals serve on a planet in material form—literally. Their other visits are “technical,” and in this capacity an Avonal is not incarnated for planetary service. If a Magisterial Son comes solely as a dispensational adjudicator, he arrives on a planet as a spiritual being, invisible to the material creatures of the realm. Such technical visits occur repeatedly in the long history of an inhabited world.
20:3.4 (226.4) Voorafgaand aan zowel hun magistraatservaring als hun zelfschenkingservaring, kunnen Avonal-Zonen optreden als planetaire rechters. Op deze beide soorten missies zal de geïncar-neerde Zoon echter het aflopende planetaire tijdperk oordelen; een Schepper-Zoon handelt evenzo wanneer hij op een zelfschenkingsmissie geïncarneerd is in de gelijkenis van het sterfelijk vlees. Wanneer een Paradijs-Zoon een evolutionaire wereld bezoekt en als een der mensen van die wereld wordt, beëindigt zijn aanwezigheid een dispensatie en betekent zij een oordeel over dat gebied. 20:3.4 (226.4) Avonal Sons may act as planetary judges prior to both the magisterial and bestowal experiences. On either of these missions, however, the incarnated Son will judge the passing planetary age; likewise does a Creator Son when incarnated on a mission of bestowal in the likeness of mortal flesh. When a Paradise Son visits an evolutionary world and becomes like one of its people, his presence terminates a dispensation and constitutes a judgment of the realm.
4. Magistraatsmissies ^top 4. Magisterial Missions ^top
20:4.1 (226.5) Voordat er een zelfschenking-Zoon op een planeet verschijnt, wordt een bewoonde wereld gewoonlijk bezocht door een Paradijs-Avonal op een magistraatsmissie. Indien dit een eerste magistraatsvisitatie is, wordt de Avonal altijd geïncarneerd als een materieel wezen. Hij verschijnt op de planeet waar hij is aangesteld als een volwassen mannelijk persoon uit de geslachten der stervelingen, een wezen dat volkomen zichtbaar is voor, en in lichamelijk contact staat met, de sterfelijke schepselen van die tijd en generatie. Gedurende een magis-traatsincarnatie is de verbinding van de Avonal-Zoon met de plaatselijke en de universele geestelijke krachten compleet en ononderbroken. 20:4.1 (226.5) Prior to the planetary appearance of a bestowal Son, an inhabited world is usually visited by a Paradise Avonal on a magisterial mission. If it is an initial magisterial visitation, the Avonal is always incarnated as a material being. He appears on the planet of assignment as a full-fledged male of the mortal races, a being fully visible to, and in physical contact with, the mortal creatures of his day and generation. Throughout a magisterial incarnation the connection of the Avonal Son with the local and the universal spiritual forces is complete and unbroken.
20:4.2 (226.6) Een planeet kan vele magistraatsvisitaties meemaken, zowel voor als na de verschijning van een zelfschenking-Zoon. Zij kan vele malen bezocht worden door dezelfde of andere Avonals die optreden als arbiters van een dispensatie, doch zulke technische beoordelingsmissies zijn geen zelfschenkings- of magistraatsmissies, en de Avonals zijn bij deze gelegenheden nimmer geïncarneerd. Zelfs wanneer een planeet gezegend wordt met herhaalde magistraatsmissies, ondergaan de Avonals niet altijd een incarnatie als sterveling; en wanneer zij inderdaad in de gelijkenis van het sterfelijk vlees dienen, verschijnen zij altijd als volwassenen van het betrokken gebied; zij worden niet uit een vrouw geboren. 20:4.2 (226.6) A planet may experience many magisterial visitations both before and after the appearance of a bestowal Son. It may be visited many times by the same or other Avonals, acting as dispensational adjudicators, but such technical missions of judgment are neither bestowal nor magisterial, and the Avonals are never incarnated at such times. Even when a planet is blessed with repeated magisterial missions, the Avonals do not always submit to mortal incarnation; and when they do serve in the likeness of mortal flesh, they always appear as adult beings of the realm; they are not born of woman.
20:4.3 (227.1) Wanneer zij op zelfschenkings- of magistraatsmissies geïncarneerd zijn, hebben de Paradijs-Zonen een ervaren Richter, een andere Richter voor iedere incarnatie. De Richters die in het bewustzijn van de geïncarneerde Zonen van God wonen, kunnen niet verwachten dat zij ooit persoonlijkheid zullen verkrijgen door fusie met de menselijk-goddelijke wezens bij wie zij inwonen, doch zij worden dikwijls gepersonaliseerd door het fiat van de Universele Vader. Deze Richters vormen de allerhoogste raad op Divinington die leiding geeft aan het bestuur, de identificatie, en de uitzending van de Geheimnisvolle Mentoren naar de bewoonde gebieden. Ook ontvangen en accrediteren zij de Richters wanneer deze terugkeren naar ‘de boezem van de Vader’ nadat hun aardse tabernakelen door de dood zijn ontbonden. Op deze wijze worden de getrouwe Richters van de rechters der werelden de verheven leiders van hun soortgenoten. 20:4.3 (227.1) When incarnated on either bestowal or magisterial missions, the Paradise Sons have experienced Adjusters, and these Adjusters are different for each incarnation. The Adjusters that occupy the minds of the incarnated Sons of God can never hope for personality through fusion with the human-divine beings of their indwelling, but they are often personalized by fiat of the Universal Father. Such Adjusters form the supreme Divinington council of direction for the administration, identification, and dispatch of Mystery Monitors to the inhabited realms. They also receive and accredit Adjusters on their return to the “bosom of the Father” upon the mortal dissolution of their earthly tabernacles. In this way the faithful Adjusters of the world judges become the exalted chiefs of their kind.
20:4.4 (227.2) Urantia heeft nooit een Avonal-Zoon op een magistraatsmissie geherbergd. Indien Urantia het algemene plan voor de bewoonde werelden had gevolgd, dan zou uw wereld op een gegeven moment tussen de dagen van Adam en de zelfschenking van Christus Michael met een magistraatsmissie zijn gezegend. Doch de reguliere opeenvolging van Paradijs-Zonen op uw planeet werd geheel verstoord toen uw Schepper-Zoon bij zijn laatste zelfschenking negentienhonderd jaar geleden bij u verscheen. 20:4.4 (227.2) Urantia has never been host to an Avonal Son on a magisterial mission. Had Urantia followed the general plan of inhabited worlds, it would have been blessed with a magisterial mission sometime between the days of Adam and the bestowal of Christ Michael. But the regular sequence of Paradise Sons on your planet was wholly deranged by the appearance of your Creator Son on his terminal bestowal nineteen hundred years ago.
20:4.5 (227.3) Urantia kan alsnog bezocht worden door een Avonal met de opdracht om te incarneren ten behoeve van een magistraatsmissie, doch met betrekking tot de toekomstige verschijning van Paradijs-Zonen ‘kennen zelfs de engelen in de hemel het tijdstip of de wijze van deze visitaties niet,’ want een wereld waar een Michael-zelfschenking heeft plaatsgevonden komt onder de individuele, persoonlijke hoede te staan van deze Meester-Zoon en is als zodanig geheel onderworpen aan diens eigen plannen en besluiten. In het geval van uw wereld wordt de zaak nog gecompliceerd door de belofte van Michael om terug te komen. Ongeacht de misverstanden inzake het verblijf van Michael van Nebadon op Urantia is één ding zeker authentiek — zijn belofte om terug te komen naar uw wereld. Gezien dit vooruitzicht kan alleen de tijd de toekomstige orde der visitaties van Paradijs-Zonen van God op Urantia openbaren. 20:4.5 (227.3) Urantia may yet be visited by an Avonal commissioned to incarnate on a magisterial mission, but regarding the future appearance of Paradise Sons, not even “the angels in heaven know the time or manner of such visitations,” for a Michael-bestowal world becomes the individual and personal ward of a Master Son and, as such, is wholly subject to his own plans and rulings. And with your world, this is further complicated by Michael’s promise to return. Regardless of the misunderstandings about the Urantian sojourn of Michael of Nebadon, one thing is certainly authentic—his promise to come back to your world. In view of this prospect, only time can reveal the future order of the visitations of the Paradise Sons of God on Urantia.
5. De shenking van de Paradijs-Zonen van God ^top 5. Bestowal of the Paradise Sons of God ^top
20:5.1 (227.4) De Eeuwige Zoon is het eeuwige Woord van God. De Eeuwige Zoon is de volmaakte uitdrukking van de ‘eerste’ absolute en oneindige gedachte van zijn eeuwige Vader. Wanneer een persoonlijk duplicaat, ofwel goddelijke uitbreiding van deze Oorspronkelijke Zoon, aan een zelfschenkingsmissie begint waarbij hij als sterveling incarneert, wordt het letterlijk waar dat het goddelijk ‘Woord vlees is geworden,’ en dat het Woord aldus woont onder de nederige wezens van dierlijke afkomst. 20:5.1 (227.4) The Eternal Son is the eternal Word of God. The Eternal Son is the perfect expression of the “first” absolute and infinite thought of his eternal Father. When a personal duplication or divine extension of this Original Son starts on a bestowal mission of mortal incarnation, it becomes literally true that the divine “Word is made flesh,” and that the Word thus dwells among the lowly beings of animal origin.
20:5.2 (227.5) Op Urantia bestaat een wijdverbreid geloof dat de zelfschenking van een Zoon ten doel heeft de houding van de Universele Vader op een of andere wijze te beïnvloeden. Als uw ogen echter open gaan, zult ge inzien dat dit niet waar is. De zelfschenkingen van de Avonal- en Michael-Zonen vormen een noodzakelijk onderdeel van het experiëntiële proces dat tot doel heeft om deze Zonen op te leiden tot betrouwbare en meevoelende magistraten en regeerders van de volkeren en planeten in tijd en ruimte. De loopbaan van de zevenvoudige zelfschenking is het allerhoogste doel van alle Schepper-Zonen uit het Paradijs. En alle Magistraat-Zonen zijn gemotiveerd door dezelfde geest van dienstbaarheid die de primaire Schepper-Zonen en de Eeuwige Zoon op het Paradijs zo overduidelijk kenmerkt. 20:5.2 (227.5) On Urantia there is a widespread belief that the purpose of a Son’s bestowal is, in some manner, to influence the attitude of the Universal Father. But your enlightenment should indicate that this is not true. The bestowals of the Avonal and the Michael Sons are a necessary part of the experiential process designed to make these Sons safe and sympathetic magistrates and rulers of the peoples and planets of time and space. The career of sevenfold bestowal is the supreme goal of all Paradise Creator Sons. And all Magisterial Sons are motivated by this same spirit of service which so abundantly characterizes the primary Creator Sons and the Eternal Son of Paradise.
20:5.3 (227.6) Aan elke wereld die door stervelingen wordt bewoond moet een Paradijs-Zoon worden geschonken teneinde het voor de Gedachtenrichters mogelijk te maken om in het bewustzijn van alle normale mensen op die wereld te komen wonen, want de Richters komen pas in alle bonafide mensen wanneer de Geest van Waarheid op alle vlees is uitgestort; en het zenden van de Geest der Waarheid is afhankelijk van de terugkeer van een Paradijs-Zoon naar het hoofdkwartier van zijn universum, wanneer hij met goed gevolg een missie van zelfschenking als sterveling op een evoluerende wereld heeft volbracht. 20:5.3 (227.6) Some order of Paradise Son must be bestowed upon each mortal-inhabited world in order to make it possible for Thought Adjusters to indwell the minds of all normal human beings on that sphere, for the Adjusters do not come to all bona fide human beings until the Spirit of Truth has been poured out upon all flesh; and the sending of the Spirit of Truth is dependent upon the return to universe headquarters of a Paradise Son who has successfully executed a mission of mortal bestowal upon an evolving world.
20:5.4 (228.1) In de loop van de lange geschiedenis van een bewoonde planeet zullen er vele beoordelingen van dispensaties plaatsvinden en kunnen er meerdere magistraatsmissies voorkomen, doch gewoonlijk zal er slechts één zelfschenking-Zoon op een wereld dienen. Er wordt slechts vereist dat er op iedere bewoonde wereld één zelfschenking-Zoon komt om daar het volle leven van stervelingen te leiden, van geboorte tot dood. Ongeacht haar geestelijke status is iedere door stervelingen bewoonde wereld voorbestemd om vroeg of laat een Magistraat-Zoon op een missie van zelfschenking te herbergen, met uitzondering van de ene planeet in ieder plaatselijk universum waar een Schepper-Zoon verkiest zijn zelfschenking als sterveling te doen plaatsvinden. 20:5.4 (228.1) During the course of the long history of an inhabited planet, many dispensational adjudications will take place, and more than one magisterial mission may occur, but ordinarily only once will a bestowal Son serve on the sphere. It is only required that each inhabited world have one bestowal Son come to live the full mortal life from birth to death. Sooner or later, regardless of spiritual status, every mortal-inhabited world is destined to become host to a Magisterial Son on a bestowal mission except the one planet in each local universe whereon a Creator Son elects to make his mortal bestowal.
20:5.5 (228.2) Nu ge meer begrijpt aangaande de zelfschenking-Zonen, ziet ge ook in waarom Urantia zo belangwekkend is in de geschiedenis van Nebadon. Uw kleine, onaanzienlijke planeet is voor het plaatselijk universum van belang, eenvoudig omdat zij de thuiswereld is van Jezus van Nazaret als sterveling. Uw wereld is het toneel geweest waar zich de laatste, triomferende zelfschenking van uw Schepper-Zoon heeft afgespeeld, de arena waar Michael de allerhoogste persoonlijke soevereiniteit over het universum Nebadon heeft verworven. 20:5.5 (228.2) Understanding more about the bestowal Sons, you discern why so much interest attaches to Urantia in the history of Nebadon. Your small and insignificant planet is of local universe concern simply because it is the mortal home world of Jesus of Nazareth. It was the scene of the final and triumphant bestowal of your Creator Son, the arena in which Michael won the supreme personal sovereignty of the universe of Nebadon.
20:5.6 (228.3) Op het hoofdkwartier van zijn plaatselijk universum brengt een Schepper-Zoon, vooral nadat hij zijn eigen zelfschenking als sterveling voltooid heeft, een groot deel van zijn tijd door met het adviseren en instrueren van het college van Zonen die zijn medewerkers zijn, de Magistraat-Zonen en anderen. In liefde en toewijding, met tedere barmhartigheid en warme belangstelling, schenken deze Magistraat-Zonen zich aan de werelden in de ruimte. Deze diensten aan de planeten doen dan ook in geen enkel opzicht onder voor de zelfschenking van de Michaels als sterveling. Het is waar dat uw Schepper-Zoon als terrein voor het laatste avontuur van zijn ervaring als schepsel een wereld uitkoos die ongewone tegenspoed had gekend. Doch geen enkele planeet zou ooit in zulk een toestand kunnen verkeren dat de zelfschenking van een Schepper-Zoon vereist zou zijn om haar geestelijk te rehabiliteren. Iedere Zoon van de zelfschenking-groep zou evengoed op uw wereld hebben kunnen dienen, want in al hun arbeid op de werelden van een plaatselijk universum zijn de Magistraat-Zonen even goddelijk doeltreffend en even alwijs als hun Paradijs-broeder, de Schepper-Zoon, zou zijn. 20:5.6 (228.3) At the headquarters of his local universe a Creator Son, especially after the completion of his own mortal bestowal, spends much of his time in counseling and instructing the college of associate Sons, the Magisterial Sons and others. In love and devotion, with tender mercy and affectionate consideration, these Magisterial Sons bestow themselves upon the worlds of space. And in no way are these planetary services inferior to the mortal bestowals of the Michaels. It is true that your Creator Son selected for the realm of his final adventure in creature experience one which had had unusual misfortunes. But no planet could ever be in such a condition that it would require the bestowal of a Creator Son to effect its spiritual rehabilitation. Any Son of the bestowal group would have equally sufficed, for in all their work on the worlds of a local universe the Magisterial Sons are just as divinely effective and all wise as would have been their Paradise brother, the Creator Son.
20:5.7 (228.4) Ook al bestaat gedurende de geïncarneerde zelfschenkingen van de Paradijs-Zonen altijd de mogelijkheid dat zich rampen zullen voltrekken, heb ik nog nooit een verslag gezien van een falen of nalatigheid van een Magistraat-Zoon of een Schepper-Zoon op een missie van zelfschenking. Hun beider oorsprong ligt te dicht bij de absolute volmaaktheid dan dat zij ooit zouden kunnen falen. Zij nemen inderdaad het risico, worden werkelijk als de stervelingen van vlees en bloed en verwerven hierdoor de unieke ervaring van schepselen, doch voorzover ik kan zien, slagen zij altijd. Zij falen nooit in het bereiken van het doel van de zelfschenkingsmissie. Het verhaal over hun zelfschenkingen en planetaire dienstbetoon in heel Nebadon vormt het edelste en boeiendste hoofdstuk in de geschiedenis van uw plaatselijk universum. 20:5.7 (228.4) Though the possibility of disaster always attends these Paradise Sons during their bestowal incarnations, I have yet to see the record of the failure or default of either a Magisterial or a Creator Son on a mission of bestowal. Both are of origin too close to absolute perfection to fail. They indeed assume the risk, really become like the mortal creatures of flesh and blood and thereby gain the unique creature experience, but within the range of my observation they always succeed. They never fail to achieve the goal of the bestowal mission. The story of their bestowal and planetary service throughout Nebadon constitutes the most noble and fascinating chapter in the history of your local universe.
6. De Zelfschenkingsloopbaan als sterveling ^top 6. The Mortal-Bestowal Careers ^top
20:6.1 (228.5) De methode volgens welke een Paradijs-Zoon wordt klaargemaakt voor de sterfelijke incarnatie als zelfschenking-Zoon, hoe hij ingemoederd wordt op de planeet van zijn zelfschenking, is een universeel mysterie: elke poging om de werking van deze Sonarington-techniek aan het licht te brengen is dan ook zeker tot mislukken gedoemd. Laat de sublieme kennis van het sterfelijke leven van Jezus van Nazaret in uw ziel bezinken, doch bespaar u nutteloze bespiegelingen over de manier waarop deze mysterieuze incarnatie van Michael van Nebadon werd bewerkstelligd. Laten wij ons allen verheugen in de wetenschap en zekerheid dat zulke prestaties mogelijk zijn voor de goddelijke natuur en geen tijd verspillen aan nutteloze gissingen aangaande de methode die door de goddelijke wijsheid wordt toegepast om deze verschijnselen tot stand te brengen. 20:6.1 (228.5) The method whereby a Paradise Son becomes ready for mortal incarnation as a bestowal Son, becomes enmothered on the bestowal planet, is a universal mystery; and any effort to detect the working of this Sonarington technique is doomed to meet with certain failure. Let the sublime knowledge of the mortal life of Jesus of Nazareth sink into your souls, but waste no thought in useless speculation as to how this mysterious incarnation of Michael of Nebadon was effected. Let us all rejoice in the knowledge and assurance that such achievements are possible to the divine nature and waste no time on futile conjectures about the technique employed by divine wisdom to effect such phenomena.
20:6.2 (229.1) Op een zelfschenkingsmissie als sterveling wordt een Paradijs-Zoon altijd uit een vrouw geboren en groeit hij op als een kind van het mannelijk geslacht uit het betrokken gebied, zoals Jezus op Urantia. Al deze Zonen van het allerhoogste dienstbetoon doorlopen hun kindertijd en hun jeugd tot hun volwassenheid net als een mens. In ieder opzicht worden zij zoals de stervelingen van het geslacht waarin zij geboren zijn. Zij richten smeekbeden tot de Vader, zoals de kinderen uit de gebieden waarin zij dienen. Gezien vanuit een materieel standpunt leiden deze menselijk-goddelijke Zonen een gewoon leven, met slechts één uitzondering: zij verwekken geen nakomelingen op de werelden waar zij verblijven. Dit is een universele beperking die alle orden van zelfschenking-Zonen uit het Paradijs wordt opgelegd. 20:6.2 (229.1) On a mortal-bestowal mission a Paradise Son is always born of woman and grows up as a male child of the realm, as Jesus did on Urantia. These Sons of supreme service all pass from infancy through youth to manhood just as does a human being. In every respect they become like the mortals of the race into which they are born. They make petitions to the Father as do the children of the realms in which they serve. From a material viewpoint, these human-divine Sons live ordinary lives with just one exception: They do not beget offspring on the worlds of their sojourn; that is a universal restriction imposed on all orders of the Paradise bestowal Sons.
20:6.3 (229.2) Zoals Jezus op uw wereld werkte als de zoon van een timmerman, zo arbeiden ook de andere Paradijs-Zonen in verschillende hoedanigheden op de planeten waar zij zichzelf schenken. Ge zoudt waarschijnlijk geen beroep kunnen bedenken dat niet door enige Paradijs-Zoon is uitgeoefend in de loop van zijn zelfschenking op een bepaalde evolutionaire planeet in de tijd. 20:6.3 (229.2) As Jesus worked on your world as the carpenter’s son, so do other Paradise Sons labor in various capacities on their bestowal planets. You could hardly think of a vocation that has not been followed by some Paradise Son in the course of his bestowal on some one of the evolutionary planets of time.
20:6.4 (229.3) Wanneer een zelfschenking-Zoon de ervaring meester is geworden van het leiden van een sterfelijk leven en volmaakte onderlinge afstemming met zijn inwonende Richter heeft bereikt, begint hij vervolgens aan dat gedeelte van zijn planetaire missie dat ten doel heeft het denken van zijn broeders in het vlees te verlichten en hun ziel te inspireren. Als leraren wijden deze Zonen zich uitsluitend aan de geestelijke verlichting van de geslachten der stervelingen op de werelden waar zij verblijven. 20:6.4 (229.3) When a bestowal Son has mastered the experience of living the mortal life, when he has achieved perfection of attunement with his indwelling Adjuster, thereupon he begins that part of his planetary mission designed to illuminate the minds and to inspire the souls of his brethren in the flesh. As teachers, these Sons are exclusively devoted to the spiritual enlightenment of the mortal races on the worlds of their sojourn.
20:6.5 (229.4) De loopbanen van de Michaels en de Avonals komen bij hun zelfschenkingen als sterveling voor het merendeel overeen, doch niet in alle opzichten zijn zij identiek: nooit zal een Magistraat-Zoon zeggen ‘Wie de Zoon gezien heeft, heeft de Vader gezien,’ zoals uw Schepper-Zoon verklaarde toen hij in het vlees op Urantia verkeerde. Doch een zelfschenking-Avonal zegt wel: ‘Wie mij gezien heeft, heeft de Eeuwige Zoon van God gezien.’ De Magistraat-Zonen stammmen niet rechtstreeks af van de Universele Vader, en evenmin incarneren zij in onderworpenheid aan de wil van de Vader; zij geven zichzelf altijd als Paradijs- Zonen in onderworpenheid aan de wil van de Eeuwige Zoon op het Paradijs. 20:6.5 (229.4) The mortal-bestowal careers of the Michaels and the Avonals, while comparable in most respects, are not identical in all: Never does a Magisterial Son proclaim, “Whosoever has seen the Son has seen the Father,” as did your Creator Son when on Urantia and in the flesh. But a bestowed Avonal does declare, “Whosoever has seen me has seen the Eternal Son of God.” The Magisterial Sons are not of immediate descent from the Universal Father, nor do they incarnate subject to the Father’s will; always do they bestow themselves as Paradise Sons subject to the will of the Eternal Son of Paradise.
20:6.6 (229.5) Wanneer de zelfschenking-Zonen, Schepper-Zonen of Magistraat-Zonen, door de poort des doods gaan, verschijnen zij weer op de derde dag. Ge moet echter niet denken dat hun leven altijd zo’n tragisch einde vindt als dat van de Schepper-Zoon die negentienhonderd jaar geleden op uw wereld verbleef. Door de buitengewone, uitzonderlijk wrede ervaring die Jezus van Nazaret doormaakte, is Urantia plaatselijk bekend geworden als ‘de wereld van het kruis.’ Het is niet noodzakelijk dat een Zoon van God een dergelijke onmenselijke behandeling ondergaat, en de overgrote meerderheid der planeten hebben de zelfschenking-Zonen op meer voorkomende wijze ontvangen en het hun mogelijk gemaakt hun loopbaan als sterveling ten einde te brengen, het tijdperk af te sluiten, de slapende overlevenden te oordelen, en een nieuwe dispensatie in te luiden, zonder hen een gewelddadige dood te doen sterven. Een zelfschenking-Zoon moet de dood ondergaan, moet de hele ervaring van de stervelingen van zijn gebieden daadwerkelijk doormaken, doch het goddelijke plan vereist niet dat deze dood gewelddadig of uitzonderlijk zal zijn. 20:6.6 (229.5) When the bestowal Sons, Creator or Magisterial, enter the portals of death, they reappear on the third day. But you should not entertain the idea that they always meet with the tragic end encountered by the Creator Son who sojourned on your world nineteen hundred years ago. The extraordinary and unusually cruel experience through which Jesus of Nazareth passed has caused Urantia to become locally known as “the world of the cross.” It is not necessary that such inhuman treatment be accorded a Son of God, and the vast majority of planets have afforded them a more considerate reception, allowing them to finish their mortal careers, terminate the age, adjudicate the sleeping survivors, and inaugurate a new dispensation, without imposing a violent death. A bestowal Son must encounter death, must pass through the whole of the actual experience of mortals of the realms, but it is not a requirement of the divine plan that this death be either violent or unusual.
20:6.7 (229.6) Wanneer zelfschenking-Zonen niet gewelddadig ter dood worden gebracht, leggen zij vrijwillig hun leven neer en gaan zij door de poort des doods, niet om aan de eisen van ‘strenge gerechtigheid’ of ‘de goddelijke toorn’ te voldoen, doch veeleer om de zelfschenking te voltooien, ‘om de beker te drinken’ van de loopbaan van incarnatie en persoonlijke ervaring in alles wat behoort tot het leven van schepselen zoals het geleefd wordt op de planeten van het sterfelijk bestaan. Zelfschenking is een planetaire noodzaak en een universum-noodzaak, en de fysieke dood is niet meer dan een noodzakelijk onderdeel van een zelfschenkingsmissie. 20:6.7 (229.6) When bestowal Sons are not put to death by violence, they voluntarily relinquish their lives and pass through the portals of death, not to satisfy the demands of “stern justice” or “divine wrath,” but rather to complete the bestowal, “to drink the cup” of the career of incarnation and personal experience in all that constitutes a creature’s life as it is lived on the planets of mortal existence. Bestowal is a planetary and a universe necessity, and physical death is nothing more than a necessary part of a bestowal mission.
20:6.8 (230.1) Wanneer zijn incarnatie als sterveling ten einde is, gaat de Avonal die deze dienst heeft verricht door naar het Paradijs, wordt aanvaard door de Universele Vader, keert terug naar het plaatselijk universum waar hij is aangesteld, en wordt erkend door de Schepper-Zoon. Vervolgens zenden de zelfschenking-Avonal en de Schepper-Zoon hun gezamenlijke Geest van Waarheid uit om te gaan werken in de harten der volkeren die de zelfschenkingswereld bewonen. In de tijdperken van een plaatselijk universum voordat de Schepper-Zoon soeverein is, is dit de gezamenlijke geest van beide Zonen, geïmplementeerd door de Scheppende Geest. Deze verschilt enigszins van de Geest van Waarheid die kenmerkend is voor de tijdperken van de plaatselijke universa na de zevende zelfschenking van een Michael. 20:6.8 (230.1) When the mortal incarnation is finished, the Avonal of service proceeds to Paradise, is accepted by the Universal Father, returns to the local universe of assignment, and is acknowledged by the Creator Son. Thereupon the bestowal Avonal and the Creator Son send their conjoint Spirit of Truth to function in the hearts of the mortal races dwelling on the bestowal world. In the presovereignty ages of a local universe, this is the joint spirit of both Sons, implemented by the Creative Spirit. It differs somewhat from the Spirit of Truth which characterizes the local universe ages following a Michael’s seventh bestowal.
20:6.9 (230.2) Nadat een Schepper-Zoon zijn finale zelfschenking heeft volbracht, verandert de Geest van Waarheid, die tevoren naar alle Avonal-zelfschenkingswerelden van dat plaatselijk universum is uitgezonden, van natuur en wordt meer letterlijk de geest van de soevereine Michael. Dit verschijnsel vindt plaats tegelijk met de vrijmaking van de Geest van Waarheid teneinde dienst te gaan doen op de planeet waar de Michael-zelfschenking als sterveling heeft plaatsgevonden. Iedere wereld die daarna wordt vereerd met een Magistraatszelfschenking zal dezelfde geest-Trooster ontvangen van de zevenvoudige Schepper-Zoon, in samenwerking met de betrokken Magistraat-Zoon, welke de planeet zou hebben ontvangen indien de Soeverein van het plaatselijk universum persoonlijk geïncarneerd zou zijn geweest als haar zelfschenking-Zoon. 20:6.9 (230.2) Upon the completion of a Creator Son’s final bestowal the Spirit of Truth previously sent into all Avonal-bestowal worlds of that local universe changes in nature, becoming more literally the spirit of the sovereign Michael. This phenomenon takes place concurrently with the liberation of the Spirit of Truth for service on the Michael-mortal-bestowal planet. Thereafter, each world honored by a Magisterial bestowal will receive the same spirit Comforter from the sevenfold Creator Son, in association with that Magisterial Son, which it would have received had the local universe Sovereign personally incarnated as its bestowal Son.
7. De Leraar-Zonen van de Triniteit ^top 7. The Trinity Teacher Sons ^top
20:7.1 (230.3) Deze zeer persoonlijke en zeer geestelijke Paradijs-Zonen worden tot aanzijn gebracht door de Paradijs-Triniteit. Zij staan in Havona bekend als de orde der Dagelingen. In Orvonton staan zij bekend als Leraar-Zonen van de Triniteit, zo genoemd vanwege hun afkomst. Op Salvington worden zij soms de Geestelijke Zonen uit het Paradijs genoemd. 20:7.1 (230.3) These highly personal and highly spiritual Paradise Sons are brought into being by the Paradise Trinity. They are known in Havona as the order of Daynals. In Orvonton they are of record as Trinity Teacher Sons, so named because of their parentage. On Salvington they are sometimes denominated the Paradise Spiritual Sons.
20:7.2 (230.4) De Leraar-Zonen nemen voortdurend in aantal toe. Bij de laatste universele telling die werd uitgezonden, bedroeg het aantal dezer Triniteitszonen dat werkzaam was in het centrale univer- sum en in de superuniversa iets meer dan eenentwintig miljard, buiten de reserves op het Paradijs waartoe meer dan een derde van alle bestaande Leraar-Zonen van de Triniteit behoren. 20:7.2 (230.4) In numbers the Teacher Sons are constantly increasing. The last universal census broadcast gave the number of these Trinity Sons functioning in the central and superuniverses as a little more than twenty-one billion, and this is exclusive of the Paradise reserves, which include more than one third of all Trinity Teacher Sons in existence.
20:7.3 (230.5) De orde der Dagelingen-zonen vormt geen organiek onderdeel van het bestuur der plaatselijke of superuniversa. De leden van deze orde zijn scheppers noch redders, en evenmin rechters of regeerders. Zij houden zich niet zozeer bezig met het bestuur van de universa, als wel met hun morele verlichting en geestelijke ontwikkeling. Zij zijn de universele opvoeders en wijden zich aan de geestelijke opwekking en morele leiding van alle gebieden. Hun dienstbetoon staat in innige wederzijdse betrekking tot dat van de persoonlijkheden van de Oneindige Geest en is nauw verbonden met de opklimming van geschapen wezens naar het Paradijs. 20:7.3 (230.5) The Daynal order of sonship is not an organic part of the local or superuniverse administrations. Its members are neither creators nor retrievers, neither judges nor rulers. They are not so much concerned with universe administration as with moral enlightenment and spiritual development. They are the universal educators, being dedicated to the spiritual awakening and moral guidance of all realms. Their ministry is intimately interrelated with that of the personalities of the Infinite Spirit and is closely associated with the Paradise ascension of creature beings.
20:7.4 (230.6) Deze Zonen der Triniteit hebben deel aan de gecombineerde naturen van de drie Godheden op het Paradijs, maar in Havona lijken zij meer de natuur van de Universele Vader te weerspiegelen. In de superuniversa lijken zij de natuur van de Eeuwige Zoon uit te beelden, terwijl zij in de plaatselijke scheppingen het karakter van de Oneindige Geest lijken te vertonen. In alle universa zijn zij de belichaming van dienstbetoon en de kiesheid van wijsheid. 20:7.4 (230.6) These Sons of the Trinity partake of the combined natures of the three Paradise Deities, but in Havona they seem more to reflect the nature of the Universal Father. In the superuniverses they seem to portray the nature of the Eternal Son, while in the local creations they appear to show forth the character of the Infinite Spirit. In all universes they are the embodiment of service and the discretion of wisdom.
20:7.5 (230.7) Anders dan hun Paradijs-broeders, de Michaels en de Avonals, ontvangen de Leraar-Zonen van de Triniteit geen vooropleiding in het centrale universum. Zij worden rechtstreeks naar de hoofdkwartieren van de superuniversa gezonden en van daaruit aangesteld om dienst te doen in een plaatselijk universum. In hun dienstbetoon aan deze evolutionaire gebieden maken zij gebruik van de gezamenlijke geestelijke invloed van een Schepper-Zoon en de Magistraat-Zonen die met hem meewerken, want de Dagelingen bezitten geen geestelijke aantrekkingskracht van en uit zichzelf. 20:7.5 (230.7) Unlike their Paradise brethren, Michaels and Avonals, Trinity Teacher Sons receive no preliminary training in the central universe. They are dispatched directly to the headquarters of the superuniverses and from there are commissioned for service in some local universe. In their ministry to these evolutionary realms they utilize the combined spiritual influence of a Creator Son and the associated Magisterial Sons, for the Daynals do not possess a spiritual drawing power in and of themselves.
8. Dienstbetoon der Dagelingen in plaatselijke universa ^top 8. Local Universe Ministry of the Daynals ^top
20:8.1 (231.1) De Geestelijke Zonen van het Paradijs zijn unieke wezens van Triniteitsoorsprong en de enige Triniteitsschepselen die zo volledig zijn verbonden met de leiding van de universa van tweevoudige oorsprong. Zij wijden zich liefdevol aan hun opvoedkundig werk ten dienste van de sterfelijke schepselen en van geestelijke wezens van de lagere orden. Zij beginnen hun arbeid in de plaatselijke stelsels en worden naargelang ervaring en prestaties binnenwaarts bevorderd, via het dienstbetoon in de constellaties tot het hoogste werk in een plaatselijke schepping. Na hiertoe bevoegd te zijn verklaard, kunnen zij geestelijke ambassadeurs worden en de plaatselijke universa van hun dienstbetoon vertegenwoordigen. 20:8.1 (231.1) The Paradise Spiritual Sons are unique Trinity-origin beings and the only Trinity creatures to be so completely associated with the conduct of the dual-origin universes. They are affectionately devoted to the educational ministry to mortal creatures and the lower orders of spiritual beings. They begin their labors in the local systems and, in accordance with experience and achievement, are advanced inward through the constellation service to the highest work of the local creation. Upon certification they may become spiritual ambassadors representing the local universes of their service.
20:8.2 (231.2) Het precieze aantal Leraar-Zonen in Nebadon ken ik niet; er zijn er vele duizenden. Vele hoofden der afdelingen in de scholen der Melchizedeks behoren tot deze orde, terwijl de gecombineerde staf van de officiële Universiteit van Salvington meer dan honderdduizend persoonlijkheden omvat, waaronder ook deze Zonen. Grote aantallen van hen hebben hun standplaats op de verschillende morontia-opleidingswerelden, doch zij houden zich niet alleen bezig met de geestelijke en intellectuele vooruitgang van de sterfelijke schepselen: zij zijn evenzeer betrokken bij het onderricht van serafijnse wezens en andere ingeborenen der plaatselijke scheppingen. Velen van hun helpers komen uit de rangen van de door schepselen getrinitiseerde wezens. 20:8.2 (231.2) The exact number of Teacher Sons in Nebadon I do not know; there are many thousands of them. Many of the heads of departments in the Melchizedek schools belong to this order, while the combined staff of the regularly constituted University of Salvington embraces over one hundred thousand including these Sons. Large numbers are stationed on the various morontia-training worlds, but they are not wholly occupied with the spiritual and intellectual advancement of mortal creatures; they are equally concerned with the instruction of seraphic beings and other natives of the local creations. Many of their assistants are drawn from the ranks of the creature-trinitized beings.
20:8.3 (231.3) De Leraar-Zonen stellen de faculteiten samen die alle examens en toetsen afnemen die nodig zijn om gekwalificeerd en gediplomeerd te worden voor alle ondergeschikte fasen van dienst in de universa, van de taken der wachters op de buitenposten, tot die van bestudeerders der sterren. Zij staan aan het hoofd van een opleiding die eeuwenlang duurt, van de planetaire cursussen tot en met het hoge College van Wijsheid dat op Salvington is gevestigd. Een bewijs van erkenning, waarmee de geleverde prestaties en de bereikte resultaten worden aangegeven, wordt verstrekt aan allen, zowel opklimmende stervelingen als ijverige cherubijnen, die deze avontuurlijke ondernemingen in wijsheid en waarheid tot een goed einde brengen. 20:8.3 (231.3) The Teacher Sons compose the faculties who administer all examinations and conduct all tests for the qualification and certification of all subordinate phases of universe service, from the duties of outpost sentinels to those of star students. They conduct an agelong course of training, ranging from the planetary courses up to the high College of Wisdom located on Salvington. Recognition indicative of effort and attainment is granted to all, ascending mortal or ambitious cherubim, who complete these adventures in wisdom and truth.
20:8.4 (231.4) In alle universa voelen alle Zonen van God zich ten zeerste verplicht jegens deze altijd getrouwe en universeel bekwame Leraar-Zonen van de Triniteit. Zij zijn de verheven leraren van alle geest-persoonlijkheden, zelfs de beproefde, ware leraren van de Zonen van God zelf. Ik kan u echter moeilijk op de hoogte brengen van de talloze bijzonderheden van de taken en functies van de Leraar-Zonen. Het enorme gebied van de activiteiten van de Dagelingen-zonen zal op Urantia beter worden begrepen wanneer ge een hoger niveau van intelligentie hebt bereikt en nadat de geestelijke afzondering van uw planeet zal zijn beëindigd. 20:8.4 (231.4) In all universes all the Sons of God are beholden to these ever-faithful and universally efficient Trinity Teacher Sons. They are the exalted teachers of all spirit personalities, even the tried and true teachers of the Sons of God themselves. But of the endless details of the duties and functions of the Teacher Sons I can hardly instruct you. The vast domain of Daynal-sonship activities will be better understood on Urantia when you are more advanced in intelligence, and after the spiritual isolation of your planet has been terminated.
9. Planetair dienstbetoon van Dagelingen ^top 9. Planetary Service of the Daynals ^top
20:9.1 (231.5) Wanneer de loop der gebeurtenissen op een evolutionaire wereld aangeeft dat de tijd rijp is om een geestelijk tijdperk in te luiden, bieden de Leraar-Zonen van de Triniteit zich altijd voor dit dienstbetoon aan. Ge zijt niet bekend met deze orde van zonen omdat Urantia nog nooit een geestelijk tijdperk, een millennium van kosmische verlichting, heeft meegemaakt. Doch de Leraar-Zonen bezoeken nu reeds uw wereld, ten einde plannen uit te werken betreffende hun voorgenomen verblijf op uw wereld. Zij worden op Urantia verwacht wanneer de bevolking zich relatief zal hebben bevrijd uit de kluisters van dierlijkheid en de boeien van het materialisme. 20:9.1 (231.5) When the progress of events on an evolutionary world indicates that the time is ripe to initiate a spiritual age, the Trinity Teacher Sons always volunteer for this service. You are not familiar with this order of sonship because Urantia has never experienced a spiritual age, a millennium of cosmic enlightenment. But the Teacher Sons even now visit your world for the purpose of formulating plans concerning their projected sojourn on your sphere. They will be due to appear on Urantia after its inhabitants have gained comparative deliverance from the shackles of animalism and from the fetters of materialism.
20:9.2 (231.6) Leraar-Zonen van de Triniteit zijn in geen enkel opzicht betrokken bij het beëindigen van planetaire dispensaties. Zij oordelen niet over de doden en brengen evenmin de levenden over, doch op iedere planetaire missie worden zij vergezeld door een Magistraat-Zoon die deze diensten verricht. Leraar-Zonen houden zich geheel bezig met het doen aanvangen van een geestelijk tijdperk, met de dageraad van het tijdvak van geestelijke werkelijkheden op een evolutionaire planeet. Zij maken de geestelijke tegenhangers van materiële kennis en de wijsheid van de tijd reëel. 20:9.2 (231.6) Trinity Teacher Sons have nothing to do with terminating planetary dispensations. They neither judge the dead nor translate the living, but on each planetary mission they are accompanied by a Magisterial Son who performs these services. Teacher Sons are wholly concerned with the initiation of a spiritual age, with the dawn of the era of spiritual realities on an evolutionary planet. They make real the spiritual counterparts of material knowledge and temporal wisdom.
20:9.3 (232.1) De Leraar-Zonen blijven gewoonlijk duizend jaar op de planeten die zij visiteren, naar de tijdrekening van deze werelden. Eén Leraar-Zoon heeft de leiding van het planetaire duizendjarig rijk en wordt bijgestaan door zeventig medewerkers van zijn orde. De Dagelingen incarneren niet en materialiseren zich ook niet anderszins zodanig dat zij zichtbaar zouden zijn voor sterfelijke wezens; daarom wordt het contact met de wereld van hun visitatie onderhouden door middel van de activiteiten van de Schitterende Avondsterren, persoonlijkheden uit het plaatselijk universum die in verbinding staan met de Leraar-Zonen van de Triniteit. 20:9.3 (232.1) The Teacher Sons usually remain on their visitation planets for one thousand years of planetary time. One Teacher Son presides over the planetary millennial reign and is assisted by seventy associates of his order. The Daynals do not incarnate or otherwise so materialize themselves as to be visible to mortal beings; therefore is contact with the world of visitation maintained through the activities of the Brilliant Evening Stars, local universe personalities who are associated with the Trinity Teacher Sons.
20:9.4 (232.2) De Dagelingen kunnen vele malen naar een bewoonde wereld terugkeren, en na hun laatste missie zal de planeet worden ingeleid in de bestendigde status van een wereld in licht en leven, het evolutionaire doel van alle door stervelingen bewoonde werelden in het huidige universum-tijdperk. Het Korps der Stervelingen van de Volkomenheid heeft veel te maken met de werelden die bestendigd zijn in licht en leven, en hun planetaire activiteiten raken aan die van de Leraar-Zonen. Sterker nog, de gehele orde der Dagelingen-zonen is nauw verbonden met alle fasen van activiteiten van volkomenen in de evolutionaire scheppingen in tijd en ruimte. 20:9.4 (232.2) The Daynals may return many times to an inhabited world, and following their final mission the planet will be ushered into the settled status of a sphere of light and life, the evolutionary goal of all the mortal-inhabited worlds of the present universe age. The Mortal Corps of the Finality has much to do with the spheres settled in light and life, and their planetary activities touch upon those of the Teacher Sons. Indeed, the whole order of Daynal sonship is intimately connected with all phases of finaliter activities in the evolutionary creations of time and space.
20:9.5 (232.3) De Leraar-Zonen van de Triniteit schijnen zich zo volledig te hebben vereenzelvigd met het regime van de vooruitgang der stervelingen gedurende de vroegste stadia der evolutionaire opklimming, dat wij ons vaak afvragen of zij ook mogelijkerwijs met de volkomenen zullen samenwerken bij hun nog niet onthulde loopbaan in de toekomstige universa. Wij zien dat de bestuurders van de superuniversa ten dele persoonlijkheden van Triniteitsoorsprong zijn, en ten dele opklimmende evolutionaire schepselen die door de Triniteit zijn omhelsd. Wij geloven vast dat de Leraar-Zonen en de volkomenen thans bezig zijn de ervaring te verwerven van hun associatie in de tijd, die wellicht de vooropleiding is om hen voor te bereiden op een nauwe samenwerking bij bepaalde nog niet geopenbaarde arbeid, waarvoor zij in de toekomst zijn bestemd. Op Uversa geloven wij dat wanneer de superuniversa uiteindelijk bestendigd zullen zijn in licht en leven, deze Leraar-Zonen uit het Paradijs, die zo grondig vertrouwd zijn geraakt met de problemen van de evolutionaire werelden en zo lang verbonden zijn geweest met de loopbaan van evolutionaire stervelingen, waarschijnlijk zullen worden overgeplaatst teneinde een eeuwige associatie met het Paradijs-Korps der Volkomenheid te vormen. 20:9.5 (232.3) The Trinity Teacher Sons seem to be so completely identified with the regime of mortal progression through the earlier stages of evolutionary ascension that we are often led to speculate regarding their possible association with the finaliters in the undisclosed career of the future universes. We observe that the administrators of the superuniverses are part Trinity-origin personalities and part Trinity-embraced ascendant evolutionary creatures. We firmly believe that the Teacher Sons and the finaliters are now engaged in acquiring the experience of time-association which may be the preliminary training to prepare them for close association in some unrevealed future destiny. On Uversa it is our belief that, when the superuniverses are finally settled in light and life, these Paradise Teacher Sons, who have become so thoroughly familiar with the problems of evolutionary worlds and have been so long associated with the career of evolutionary mortals, will probably be transferred to eternal association with the Paradise Corps of the Finality.
10. Het verenigd dienstbetoon van de Paradijs-Zonen ^top 10. United Ministry of the Paradise Sons ^top
20:10.1 (232.4) Alle Paradijs-Zonen van God zijn goddelijk in oorsprong en natuur. Het werk van iedere Paradijs-Zoon ten behoeve van elke wereld is van zodanige aard alsof deze dienstdoende Zoon de eerste en enige Zoon van God was. 20:10.1 (232.4) All the Paradise Sons of God are divine in origin and in nature. The work of each Paradise Son in behalf of each world is just as if the Son of service were the first and only Son of God.
20:10.2 (232.5) De Paradijs-Zonen zijn de goddelijke presentatie aan de domeinen in tijd en ruimte van de handelende natuur van de drie personen van de Godheid. De Schepper-Zonen, de Magistraat- en de Leraar-Zonen, zijn de geschenken van de eeuwige Godheden aan de mensenkinderen en aan alle andere universum-schepselen die het vermogen tot opklimming bezitten. Deze Zonen van God zijn de goddelijke dienaren die zich onafgebroken wijden aan de arbeid om de schepselen in de tijd het hoge geestelijke doel der eeuwigheid te doen bereiken. 20:10.2 (232.5) The Paradise Sons are the divine presentation of the acting natures of the three persons of Deity to the domains of time and space. The Creator, Magisterial, and Teacher Sons are the gifts of the eternal Deities to the children of men and to all other universe creatures of ascension potential. These Sons of God are the divine ministers who are unceasingly devoted to the work of helping the creatures of time attain the high spiritual goal of eternity.
20:10.3 (232.6) In de Schepper-Zonen heeft de liefde van de Universele Vader zich vermengd met de barmhartigheid van de Eeuwige Zoon en wordt zij aan de plaatselijke universa onthuld in de scheppende kracht, het liefdevolle dienstbetoon en de begripvolle soevereiniteit van de Michaels. In de Magistraat-Zonen wordt de barmhartigheid van de Eeuwige Zoon, verenigd met het dienstbetoon van de Oneindige Geest, aan de evolutionaire domeinen geopenbaard door de loopbanen van deze Avonals, die oordelen, dienen, en zichzelf schenken. In de Leraar-Zonen der Triniteit worden de liefde, de barmhartigheid en het dienstbetoon van de drie Paradijs-Godheden gecoördineerd op de hoogste waarde-niveaus van tijd en ruimte en aan de universa aangeboden als levende waarheid, goddelijke goedheid en ware geestelijke schoonheid. 20:10.3 (232.6) In the Creator Sons the love of the Universal Father is blended with the mercy of the Eternal Son and is disclosed to the local universes in the creative power, loving ministry, and understanding sovereignty of the Michaels. In the Magisterial Sons the mercy of the Eternal Son, united with the ministry of the Infinite Spirit, is revealed to the evolutionary domains in the careers of these Avonals of judgment, service, and bestowal. In the Trinity Teacher Sons the love, mercy, and ministry of the three Paradise Deities are co-ordinated on the highest time-space value-levels and are presented to the universes as living truth, divine goodness, and true spiritual beauty.
20:10.4 (233.1) In de plaatselijke universa werken deze orden van zonen samen om de openbaring van de Paradijs-Godheden aan de schepselen in de ruimte te bewerkstelligen: als de Vader van een plaatselijk universum beeldt een Schepper-Zoon het oneindige karakter van de Universele Vader uit; als de zelfschenking-Zonen der barmhartigheid openbaren de Avonals de onvergelijkelijke natuur van de Eeuwige Zoon en diens oneindig mededogen; als de ware leraren van opklimmende persoonlijkheden onthullen de Dagelingen-Zonen van de Triniteit de leraar-persoonlijkheid van de Oneindige Geest. In hun goddelijk volmaakte samenwerking dragen de Michaels, de Avonals en de Dagelingen bij tot de actualisering en openbaring van de persoonlijkheid en soevereiniteit van God de Allerhoogste in en aan de universa in tijd en ruimte. In de harmonie van hun drieënige activiteiten functioneren deze Paradijs-Zonen van God immer in de voorhoede van de persoonlijkheden van de Godheid, terwijl zij meegaan in de nimmer eindigende uitbreiding van de goddelijkheid van de Eerste Grote Bron en Centrum vanuit het eeuwige Paradijs-Eiland tot in de onbekende diepten der ruimte. 20:10.4 (233.1) In the local universes these orders of sonship collaborate to effect the revelation of the Deities of Paradise to the creatures of space: As the Father of a local universe, a Creator Son portrays the infinite character of the Universal Father. As the bestowal Sons of mercy, the Avonals reveal the matchless nature of the Eternal Son of infinite compassion. As the true teachers of ascending personalities, the Trinity Daynal Sons disclose the teacher personality of the Infinite Spirit. In their divinely perfect co-operation, Michaels, Avonals, and Daynals are contributing to the actualization and revelation of the personality and sovereignty of God the Supreme in and to the time-space universes. In the harmony of their triune activities these Paradise Sons of God ever function in the vanguard of the personalities of Deity as they follow the never-ending expansion of the divinity of the First Great Source and Center from the everlasting Isle of Paradise into the unknown depths of space.
20:10.5 (233.2) [Aangeboden door een Volmaker der Wijsheid uit Uversa.] 20:10.5 (233.2) [Presented by a Perfector of Wisdom from Uversa.]