Verhandeling 18 Paper 18
De Allerhoogste Triniteitspersoonlijkheden The Supreme Trinity Personalities
18:0.1 (207.1) ALLERHOOGSTE Triniteitspersoonlijkheden worden allen voor specifieke diensten geschapen. Zij zijn door de goddelijke Triniteit ontworpen om bepaalde specifieke taken te vervullen en zijn in staat om met volmaakte techniek en finale toewijding te dienen. Er zijn zeven orden van Allerhoogste Triniteitspersoonlijkheden: 18:0.1 (207.1) SUPREME Trinity Personalities are all created for specific service. They are designed by the divine Trinity for the fulfillment of certain specific duties, and they are qualified to serve with perfection of technique and finality of devotion. There are seven orders of the Supreme Trinity Personalities:
18:0.2 (207.2) 1. Getrinitiseerde Geheimen van Allerhoogste Macht; 18:0.2 (207.2) 1. Trinitized Secrets of Supremacy.
18:0.3 (207.3) 2. Eeuwigen der Dagen; 18:0.3 (207.3) 2. Eternals of Days.
18:0.4 (207.4) 3. Ouden der Dagen; 18:0.4 (207.4) 3. Ancients of Days.
18:0.5 (207.5) 4. Perfecties der Dagen; 18:0.5 (207.5) 4. Perfections of Days.
18:0.6 (207.6) 5. Recenten der Dagen; 18:0.6 (207.6) 5. Recents of Days.
18:0.7 (207.7) 6. Unies der Dagen; 18:0.7 (207.7) 6. Unions of Days.
18:0.8 (207.8) 7. Getrouwen der Dagen. 18:0.8 (207.8) 7. Faithfuls of Days.
18:0.9 (207.9) Het aantal dezer wezens van bestuurlijke volmaaktheid is vast en definitief. Hun schepping is een gebeurtenis in het verleden: er worden niet meer van deze wezens gepersonaliseerd. 18:0.9 (207.9) These beings of administrative perfection are of definite and final numbers. Their creation is a past event; no more are being personalized.
18:0.10 (207.10) In het gehele groot universum vertegenwoordigen deze Allerhoogste Triniteitspersoonlijkheden het bestuurlijk beleid van de Paradijs-Triniteit; zij vertegenwoordigen de gerechtigheid en zijn het uitvoerend oordeel van de Paradijs-Triniteit. Zij vormen een onderling verbonden lijn van bestuurlijke volmaaktheid, reikend van de Paradijs-werelden van de Vader tot de hoofdkwartierwerelden van de plaatselijke universa en de hoofdwerelden van de constellaties waaruit deze bestaan. 18:0.10 (207.10) Throughout the grand universe these Supreme Trinity Personalities represent the administrative policies of the Paradise Trinity; they represent the justice and are the executive judgment of the Paradise Trinity. They form an interrelated line of administrative perfection extending from the Paradise spheres of the Father to the headquarters worlds of the local universes and to the capitals of their component constellations.
18:0.11 (207.11) Alle wezens die hun oorsprong hebben in de Triniteit, zijn in Paradijs-volmaaktheid geschapen in al hun goddelijke attributen. Alleen in de domeinen der ervaring is in de loop der tijd hun toerusting voor kosmische dienstverlening vergroot. Er bestaat geen enkel gevaar dat wezens met een Triniteitsoorsprong hun plicht zullen verzaken of in opstand zullen komen. Hun wezen is goddelijkheid en er is nooit gebleken dat zij in hun persoonlijkheidsgedrag van het goddelijke, volmaakte pad zijn afgeweken. 18:0.11 (207.11) All Trinity-origin beings are created in Paradise perfection in all their divine attributes. Only in the realms of experience has the passing of time added to their equipment for cosmic service. There is never any danger of default or risk of rebellion with Trinity-origin beings. They are of divinity essence, and they have never been known to depart from the divine and perfect path of personality conduct.
1. De Getrinitiseerde Geheimen van Allerhoogste Macht ^top 1. The Trinitized Secrets of Supremacy ^top
18:1.1 (207.12) Er zijn zeven werelden in het binnenste circuit van de Paradijs-satellieten en aan het hoofd van elk van deze verheven werelden staat een korps van tien Getrinitiseerde Geheimen van Allerhoogste Macht. Dit zijn geen scheppers, doch allerhoogste en ultieme bestuurders. De zaken van deze zeven broederlijke werelden zijn geheel toevertrouwd aan dit korps van zeventig allerhoogste bestuurders. Ofschoon de afstammelingen van de Triniteit de supervisie hebben over deze zeven heilige werelden die het dichtst bij het Paradijs zijn, staat deze groep werelden universeel bekend als het persoonlijke circuit van de Universele Vader. 18:1.1 (207.12) There are seven worlds in the innermost circuit of the Paradise satellites, and each of these exalted worlds is presided over by a corps of ten Trinitized Secrets of Supremacy. They are not creators, but they are supreme and ultimate administrators. The conduct of the affairs of these seven fraternal spheres is wholly committed to this corps of seventy supreme directors. Though the offspring of the Trinity supervise these seven sacred spheres nearest Paradise, this group of worlds is universally known as the personal circuit of the Universal Father.
18:1.2 (208.1) De Getrinitiseerde Geheimen van Allerhoogste Macht functioneren in groepen van tien als gelijke, gezamenlijke leiders van hun respectieve werelden, maar functioneren ook individueel op terreinen waarvoor zij zelf verantwoordelijk zijn. Het werk van elk van deze speciale werelden is verdeeld in zeven hoofdafdelingen, en één van deze gecoördineerde bestuurders heeft de leiding over elk dezer afdelingen van gespecialiseerde activiteiten. De overige drie treden op als persoonlijke vertegenwoordigers van de drieënige Godheid met betrekking tot de andere zeven, waarbij één de Vader, één de Zoon, en één de Geest vertegenwoordigt. 18:1.2 (208.1) The Trinitized Secrets of Supremacy function in groups of ten as co-ordinate and joint directors of their respective spheres, but they also function individually in particular fields of responsibility. The work of each of these special worlds is divided into seven major departments, and one of these co-ordinate rulers presides over each such division of specialized activities. The remaining three act as the personal representatives of triune Deity in relation to the other seven, one representing the Father, one the Son, and one the Spirit.
18:1.3 (208.2) Ofschoon er een zeer bepaalde klasse-gelijkenis bestaat die de Getrinitiseerde Geheimen van Allerhoogste Macht typeert, vertonen zij ook zeven duidelijke groepskenmerken. De tien allerhoogste bestuurders van de zaken van Divinington weerspiegelen het persoonlijke karakter en de natuur van de Universele Vader en zo is het ook gesteld met elk van deze zeven werelden: iedere groep van tien vertoont gelijkenis met die Godheid of Godheidsassociatie die kenmerkend is voor hun domein. De tien bestuurders die Ascendington regeren weerspiegelen de gecombineerde natuur van de Vader, de Zoon en de Geest. 18:1.3 (208.2) Although there is a definite class resemblance which typifies the Trinitized Secrets of Supremacy, they also disclose seven distinct group characteristics. The ten supreme directors of Divinington affairs are reflective of the personal character and nature of the Universal Father; and so it is with each of these seven spheres: Each group of ten resembles that Deity or Deity association which is characteristic of their domain. The ten directors who rule Ascendington are reflective of the combined nature of the Father, Son, and Spirit.
18:1.4 (208.3) Ik kan u maar zeer weinig onthullen aangaande het werk van deze hoge persoonlijkheden op de zeven heilige werelden van de Vader, want zij zijn waarlijk de Geheimen van Allerhoogste Macht. Er zijn geen willekeurige geheimen verbonden aan het naderen tot de Universele Vader, de Eeuwige Zoon of de Oneindige Geest. De Godheden zijn een open boek voor allen die goddelijke volmaaktheid bereiken, doch alle Geheimen van Allerhoogste Macht kunnen nimmer geheel bereikt worden. Wij zullen nooit in staat zijn om geheel door te dringen in de gebieden die de persoonlijkheidsgeheimen bevatten van de Godheidsassociatie met de zevenvoudige groepering der geschapen wezens. 18:1.4 (208.3) I can reveal very little about the work of these high personalities on the seven sacred worlds of the Father, for they are truly the Secrets of Supremacy. There are no arbitrary secrets associated with the approach to the Universal Father, the Eternal Son, or the Infinite Spirit. The Deities are an open book to all who attain divine perfection, but all the Secrets of Supremacy can never be fully attained. Always will we be unable fully to penetrate the realms containing the personality secrets of Deity association with the sevenfold grouping of created beings.
18:1.5 (208.4) Aangezien het werk van deze allerhoogste leiders te maken heeft met het intieme, persoonlijke contact van de Godheden met deze zeven fundamentele groeperingen van wezens in het universum wanneer zij op deze zeven speciale werelden zijn gevestigd of waar dan ook werkzaam zijn in het grootuniversum, is het gepast dat deze zeer persoonlijke betrekkingen en buitengewone contacten als heilige geheimen bewaard blijven. De Scheppers op het Paradijs respecteren zelfs in hun nederige schepselen de privacy en heiligheid van de persoonlijkheid. En dit geldt evenzeer voor individuele persoonlijkheden als voor de veelsoortige afzonderlijke orden van persoonlijkheden. 18:1.5 (208.4) Since the work of these supreme directors has to do with the intimate and personal contact of the Deities with these seven basic groupings of universe beings when domiciled on these seven special worlds or while functioning throughout the grand universe, it is fitting that these very personal relations and extraordinary contacts should be held sacredly secret. The Paradise Creators respect the privacy and sanctity of personality even in their lowly creatures. And this is true both of individuals and of the various separate orders of personalities.
18:1.6 (208.5) Zelfs voor wezens die een hoog niveau hebben bereikt in het universum, blijven deze geheime werelden immer een toets voor hun loyaliteit. Het is ons gegeven om de eeuwige Godheden ten volle en persoonlijk te kennen, om vrijelijk hun goddelijke, volmaakte karakter te kennen, doch het is ons niet vergund om volledig door te dringen tot alle persoonlijke betrekkingen van de Regeerders op het Paradijs met al hun geschapen wezens. 18:1.6 (208.5) To beings of even high universe attainment these secret worlds ever remain a test of loyalty. It is given us fully and personally to know the eternal Gods, freely to know their characters of divinity and perfection, but it is not granted us fully to penetrate all of the personal relations of the Paradise Rulers with all of their creature beings.
2. De Eeuwigen der Dagen ^top 2. The Eternals of Days ^top
18:2.1 (208.6) Elk van de miljard werelden van Havona wordt geleid door een Allerhoogste Triniteitspersoonlijkheid. Deze regeerders staan bekend als de Eeuwigen der Dagen, en hun getal is precies één miljard, één voor iedere Havona-wereld. Zij zijn nakomelingen van de Paradijs-Triniteit, doch evenmin als dit het geval is met de Geheimen van Allerhoogste Macht, bestaan er verslagen van hun ontstaan. Immer hebben deze twee groepen van alwijze vaders hun voortreffelijke werelden van het Paradijs-Havona-stelsel bestuurd, en zij functioneren zonder te worden afgewisseld of opnieuw te worden aangesteld. 18:2.1 (208.6) Each of the billion worlds of Havona is directed by a Supreme Trinity Personality. These rulers are known as the Eternals of Days, and they number exactly one billion, one for each of the Havona spheres. They are the offspring of the Paradise Trinity, but like the Secrets of Supremacy there are no records of their origin. Forever have these two groups of all-wise fathers ruled their exquisite worlds of the Paradise-Havona system, and they function without rotation or reassignment.
18:2.2 (208.7) De Eeuwigen der Dagen zijn zichtbaar voor alle wilsschepselen die in hun domeinen wonen. Zij zitten de reguliere planetaire conclaven voor. Op gezette tijden en bij toerbeurt brengen zij een bezoek aan de hoofdkwartierwerelden van de zeven superuniversa. Zij zijn nauw verwant aan, en de goddelijke gelijken van, de Ouden der Dagen die de bestemming van de zeven superregeringen bewaken. Wanneer een Eeuwige der Dagen niet op zijn wereld aanwezig is, wordt deze bestuurd door een Leraar-Zoon van de Triniteit. 18:2.2 (208.7) The Eternals of Days are visible to all will creatures dwelling in their domains. They preside over the regular planetary conclaves. Periodically, and by rotation, they visit the headquarters spheres of the seven superuniverses. They are close of kin to, and are the divine equals of, the Ancients of Days, who preside over the destinies of the seven supergovernments. When an Eternal of Days is absent from his sphere, his world is directed by a Trinity Teacher Son.
18:2.3 (209.1) Met uitzondering van de gevestigde levensorden, zoals de ingeborenen van Havona en andere levende schepselen in het centrale universum, hebben de residerende Eeuwigen der Dagen hun respectieve werelden geheel in overeenstemming met hun persoonlijke ideeën en idealen ontwikkeld. Zij bezoeken elkaars planeten wel, doch kopiëren of imiteren niet; zij zijn altijd geheel oorspronkelijk. 18:2.3 (209.1) Except for the established orders of life, such as the Havona natives and other living creatures of the central universe, the resident Eternals of Days have developed their respective spheres entirely in accordance with their own personal ideas and ideals. They visit each other’s planets, but they do not copy or imitate; they are always and wholly original.
18:2.4 (209.2) Op iedere wereld zijn de architectuur, de natuurlijke verfraaiing, de morontia-bouwwerken en de geestelijke scheppingen exclusief en uniek. Iedere wereld is een plaats van altijddurende schoonheid en geheel verschillend van elke andere wereld in het centrale universum. En ge zult op uw tocht door Havona binnenwaarts naar het Paradijs allen kortere of langere tijd doorbrengen op elk van deze unieke, opwindende werelden. Het is natuurlijk dat ge op uw wereld over het Paradijs spreekt als daarboven, doch het zou juister zijn dit goddelijke doel der opklimming aan te duiden als daarbinnen. 18:2.4 (209.2) The architecture, natural embellishment, morontia structures, and spirit creations are exclusive and unique on each sphere. Every world is a place of everlasting beauty and is wholly unlike any other world in the central universe. And you will each spend a longer or shorter time on each of these unique and thrilling spheres on your way inward through Havona to Paradise. It is natural, on your world, to speak of Paradise as upward, but it would be more correct to refer to the divine goal of ascension as inward.
3. De Ouden der Dagen ^top 3. The Ancients of Days ^top
18:3.1 (209.3) Wanneer stervelingen uit de tijd de opleidingswerelden die het hoofdkwartier van een plaatselijk universum omringen, hebben doorlopen, en bevorderd worden naar de vormingswerelden van hun superuniversum, zijn zij in hun geestelijke ontwikkeling gevorderd tot het punt waar zij in staat zijn de hoge geestelijke regeerders en bestuurders van deze vergevorderde domeinen, waaronder de Ouden der Dagen, te herkennen en met hen te communiceren. 18:3.1 (209.3) When mortals of time graduate from the training worlds surrounding the headquarters of a local universe and are advanced to the educational spheres of their superuniverse, they have progressed in spiritual development to that point where they are able to recognize and communicate with the high spiritual rulers and directors of these advanced realms, including the Ancients of Days.
18:3.2 (209.4) De Ouden der Dagen zijn allen in de grond identiek: zij onthullen het gecombineerde karakter en de verenigde natuur van de Triniteit. Zij bezitten individualiteit en zijn gevarieerd in persoonlijkheid, doch verschillen niet van elkaar zoals de Zeven Meester-Geesten dit doen. Zij vormen het uniforme leiderschap van de overigens verschillende zeven superuniversa, waarvan elk een duidelijk onderscheiden, afzonderlijke en unieke schepping is. De Zeven Meester-Geesten lijken wat hun natuur en eigenschappen betreft niet op elkaar, maar de Ouden der Dagen, de persoonlijke regeerders van de superuniversa, zijn allen uniforme, super-volmaakte afstammelingen van de Paradijs-Triniteit. 18:3.2 (209.4) The Ancients of Days are all basically identical; they disclose the combined character and unified nature of the Trinity. They possess individuality and are in personality diverse, but they do not differ from each other as do the Seven Master Spirits. They provide the uniform directorship of the otherwise differing seven superuniverses, each of which is a distinct, segregated, and unique creation. The Seven Master Spirits are unlike in nature and attributes, but the Ancients of Days, the personal rulers of the superuniverses, are all uniform and superperfect offspring of the Paradise Trinity.
18:3.3 (209.5) De Zeven Meester-Geesten in den hoge bepalen de natuur van hun respectieve superuniversa, doch de Ouden der Dagen schrijven voor hoe deze superuniversa bestuurd moeten worden. Zij superponeren bestuurlijke uniformiteit op creatieve diversiteit en garanderen de harmonie van het geheel, ondanks de onderliggende verschillen tussen de scheppingen van de zeven groeperingen die de segmenten vormen van het groot universum. 18:3.3 (209.5) The Seven Master Spirits on high determine the nature of their respective superuniverses, but the Ancients of Days dictate the administration of these same superuniverses. They superimpose administrative uniformity on creative diversity and insure the harmony of the whole in the face of the underlying creational differences of the seven segmental groupings of the grand universe.
18:3.4 (209.6) De Ouden der Dagen zijn allen tegelijkertijd getrinitiseerd. Zij vertegenwoordigen de aanvang van de persoonlijkheidsannalen van het universum van universa, vandaar hun naam — Ouden der Dagen. Wanneer ge het Paradijs bereikt en de geschreven verslagen over de aanvang der dingen navorst, zult ge ontdekken dat de eerste bijdrage in de persoonlijkheidssectie de beschrijving is van de trinitisatie van deze eenentwintig Ouden der Dagen. 18:3.4 (209.6) The Ancients of Days were all trinitized at the same time. They represent the beginning of the personality records of the universe of universes, hence their name — Ancients of Days. When you reach Paradise and search the written records of the beginning of things, you will find that the first entry appearing in the personality section is the recital of the trinitization of these twenty-one Ancients of Days.
18:3.5 (209.7) Deze hoge wezens regeren altijd in groepen van drie. Hun werk kent vele fasen waarin zij als individuen arbeiden, en andere waarbij twee van hen kunnen optreden, doch in de hogere sferen van hun bestuur moeten zij gezamenlijk handelen. Zijzelf verlaten nimmer de werelden waar zij resideren, maar dit is voor hen ook niet nodig, want deze werelden zijn de brandpunten in de superuniversa van het wijdverbreide reflectiviteitssysteem. 18:3.5 (209.7) These high beings always govern in groups of three. There are many phases of activity in which they work as individuals, still others in which any two can function, but in the higher spheres of their administration they must act jointly. They never personally leave their residential worlds, but then they do not have to, for these worlds are the superuniverse focal points of the far-flung reflectivity system.
18:3.6 (209.8) Het persoonlijk verblijf van elk drietal van Ouden der Dagen bevindt zich op het punt van de geestelijke pool van hun hoofdkwartierwereld. Zo’n wereld is in zeventig bestuurlijke sectoren verdeeld en heeft zeventig afdelingshoofdplaatsen waar de Ouden der Dagen van tijd tot tijd resideren. 18:3.6 (209.8) The personal abodes of each trio of the Ancients of Days are located at the point of spiritual polarity on their headquarters sphere. Such a sphere is divided into seventy administrative sectors and has seventy divisional capitals in which the Ancients of Days reside from time to time.
18:3.7 (210.1) Uit het oogpunt van kracht, gezag en omvang van rechtsgebied zijn de Ouden der Dagen de krachtigsten en machtigsten van alle rechtstreekse bestuurders van de scheppingen in tijd en ruimte. In heel het enorme universum van universa zijn alleen zij bekleed met de hoge autoriteit om het finale vonnis te spreken en te voltrekken inzake de eeuwige vernietiging van wilsschepselen. En alle drie Ouden der Dagen moeten betrokken zijn in de finale besluiten van de allerhoogste rechtbank van een superuniversum. 18:3.7 (210.1) In power, scope of authority, and extent of jurisdiction the Ancients of Days are the most powerful and mighty of any of the direct rulers of the time-space creations. In all the vast universe of universes they alone are invested with the high powers of final executive judgment concerning the eternal extinction of will creatures. And all three Ancients of Days must participate in the final decrees of the supreme tribunal of a superuniverse.
18:3.8 (210.2) Naast de Godheden en hun Paradijs-medewerkers, vormen de Ouden der Dagen de meest volmaakte, veelzijdige en goddelijk begaafde bestuurders in heel het bestaan in tijd en ruimte. Blijkbaar zijn zij de allerhoogste regeerders van de superuniversa; zij hebben echter dit recht om te heersen niet experiëntieel verdiend en daarom zijn zij voorbestemd om te eniger tijd te worden opgevolgd door de Allerhoogste, een experiëntieel soeverein, wiens vice-regenten zij ongetwijfeld zullen worden. 18:3.8 (210.2) Aside from the Deities and their Paradise associates, the Ancients of Days are the most perfect, most versatile, and the most divinely endowed rulers in all time-space existence. Apparently they are the supreme rulers of the superuniverses; but they have not experientially earned this right to rule and are therefore destined sometime to be superseded by the Supreme Being, an experiential sovereign, whose vicegerents they will undoubtedly become.
18:3.9 (210.3) De Allerhoogste is bezig de soevereiniteit over de zeven superuniversa door experiëntieel dienen te verwerven, precies zoals een Schepper-Zoon de soevereiniteit over zijn plaatselijk universum experiëntieel verdient. Doch gedurende het huidige tijdperk waarin de evolutie van de Allerhoogste nog niet is voltooid, verzorgen de Ouden der Dagen de gecoördineerde, volmaakte bestuurlijke albeheersing over de evoluerende universa in tijd en ruimte. En de wijsheid van oorspronkelijkheid en het initiatief van individualiteit kenmerken alle verordeningen en besluiten van de Ouden der Dagen. 18:3.9 (210.3) The Supreme Being is achieving the sovereignty of the seven superuniverses by experiential service just as a Creator Son experientially earns the sovereignty of his local universe. But during the present age of the unfinished evolution of the Supreme, the Ancients of Days provide the co-ordinated and perfect administrative overcontrol of the evolving universes of time and space. And the wisdom of originality and the initiative of individuality characterize all the decrees and rulings of the Ancients of Days.
4. De Perfecties der Dagen ^top 4. The Perfections of Days ^top
18:4.1 (210.4) Er zijn precies tweehonderdtien Perfecties der Dagen, die leiding geven aan de regeringen van de tien grote sectoren van ieder superuniversum. Zij zijn getrinitiseerd voor het speciale werk van het assisteren van de bestuurders der superuniversa en zij regeren als de directe, persoonlijke vice-regenten van de Ouden der Dagen. 18:4.1 (210.4) There are just two hundred and ten Perfections of Days, and they preside over the governments of the ten major sectors of each superuniverse. They were trinitized for the special work of assisting the superuniverse directors, and they rule as the immediate and personal vicegerents of the Ancients of Days.
18:4.2 (210.5) Aan iedere hoofdwereld van een grote sector zijn drie Perfecties der Dagen toegewezen, doch anders dan bij de Ouden der Dagen, is het niet nodig dat zij alledrie te allen tijde aanwezig zijn. Van tijd tot tijd kan één van dit drietal vertrekken om persoonlijk overleg te plegen met de Ouden der Dagen inzake het welzijn van zijn gebied. 18:4.2 (210.5) Three Perfections of Days are assigned to each major sector capital, but unlike the Ancients of Days, it is not necessary that all three be present at all times. From time to time one of this trio may absent himself to confer in person with the Ancients of Days concerning the welfare of his realm.
18:4.3 (210.6) Deze drieënige bestuurders van de grote sectoren zijn in bijzondere mate volmaakt in de beheersing van bestuurlijke details, vandaar hun naam — Perfecties der Dagen. In het weergeven van de namen van deze wezens uit de geestelijke wereld zien wij ons voor het probleem gesteld om deze in uw taal om te zetten, en heel vaak is het buitengewoon moeilijk om u een bevredigende vertaling te geven. Wij houden er niet van willekeurige benamingen te gebruiken die voor u zonder betekenis zouden zijn, vandaar dat wij het dikwijls lastig vinden om een geschikte naam te kiezen, een naam die voor u duidelijk zal zijn en tegelijk enigszins representatief voor de oorspronkelijke benaming. 18:4.3 (210.6) These triune rulers of the major sectors are peculiarly perfect in the mastery of administrative details, hence their name — Perfections of Days. In recording the names of these beings of the spiritual world, we are confronted with the problem of translating into your tongue, and very often it is exceedingly difficult to render a satisfactory translation. We dislike to use arbitrary designations which would be meaningless to you; hence we often find it difficult to choose a suitable name, one which will be clear to you and at the same time be somewhat representative of the original.
18:4.4 (210.7) Aan de regeringen van de Perfecties der Dagen is een middelmatig groot korps Goddelijke Raadslieden, Volmakers der Wijsheid en Universele Censors toegevoegd. Zij beschikken over een nog groter aantal Machtige Boodschappers, Hoge Gezagsdragers en Wezens zonder Naam of Nummer. Veel van het routine-werk van de grote sectoren wordt echter verricht door de Hemelse Bewaarders en de Hoge Zoon-Assistenten. Deze beide groepen worden gerecruteerd uit de getrinitiseerde nakomelingen van Paradijs-Havona-persoonlijkheden of van verheerlijkte volkomen stervelingen. Bepaalde persoonlijkheden uit deze beide orden van door schepselen getrinitiseerde wezens worden opnieuw getrinitiseerd door de Paradijs-Godheden en dan uitgezonden om te assisteren in het bestuur van de superuniversa. 18:4.4 (210.7) The Perfections of Days have a moderate-sized corps of Divine Counselors, Perfectors of Wisdom, and Universal Censors attached to their governments. They have still larger numbers of Mighty Messengers, Those High in Authority, and Those without Name and Number. But much of the routine work of major sector affairs is carried on by the Celestial Guardians and the High Son Assistants. These two groups are drawn from among the trinitized offspring of either Paradise-Havona personalities or glorified mortal finaliters. Certain of these two orders of creature-trinitized beings are retrinitized by the Paradise Deities and then are dispatched to assist in the administration of the superuniverse governments.
18:4.5 (211.1) De meeste Hemelse Bewaarders en Hoge Zoon-Assistenten worden aangesteld in de dienst van de grote en kleine sectoren, maar de Getrinitiseerde Beheerders (serafijnen en middenwezens die door de Triniteit zijn omhelsd) zijn de functionarissen van de gerechtshoven van alledrie de afdelingen en functioneren in de rechtbanken van de Ouden der Dagen, de Perfecties der Dagen en de Recenten der Dagen. De Getrinitiseerde Ambassadeurs (door de Triniteit omhelsde opklimmende stervelingen die van nature met een fragment van de Zoon of van de Geest fuseren) kan men overal in een superuniversum ontmoeten, doch de meerderheid is in dienst van de kleine sectoren. 18:4.5 (211.1) Most of the Celestial Guardians and the High Son Assistants are assigned to the service of the major and the minor sectors, but the Trinitized Custodians (Trinity-embraced seraphim and midwayers) are the officers of the courts of all three divisions, functioning in the tribunals of the Ancients of Days, the Perfections of Days, and the Recents of Days. The Trinitized Ambassadors (Trinity-embraced ascendant mortals of Son- or Spirit-fused nature) may be encountered anywhere in a superuniverse, but the majority are in the service of the minor sectors.
18:4.6 (211.2) Vóór de tijden van de volle ontvouwing van het regeringsstelsel van de zeven superuniversa hebben praktisch alle bestuurders van de verschillende afdelingen van deze regeringen, behalve de Ouden der Dagen, een leertijd van wisselende duur doorlopen op de verschillende werelden van het volmaakte Havona-universum, onder leiding van de Eeuwigen der Dagen. De latere getrinitiseerde wezens hebben eveneens een opleidingstijd gekend onder de Eeuwigen der Dagen, voordat zij werden verbonden aan de dienst van de Ouden der Dagen, de Perfecties der Dagen en de Recenten der Dagen. Zijn zijn allen gerijpte, beproefde en ervaren bestuurders. 18:4.6 (211.2) Before the times of the full unfolding of the governmental scheme of the seven superuniverses, practically all administrators of the various divisions of these governments, excepting the Ancients of Days, served apprenticeships of varying duration under the Eternals of Days on the various worlds of the perfect Havona universe. The later trinitized beings likewise passed through a season of training under the Eternals of Days before they were attached to the service of the Ancients of Days, the Perfections of Days, and the Recents of Days. They are all seasoned, tried, and experienced administrators.
18:4.7 (211.3) Ge zult al vroeg in aanraking komen met de Perfecties der Dagen wanneer ge bevorderd wordt tot het hoofdkwartier van Splandon na uw verblijf op de werelden van uw kleine sector, want deze verheven regeerders staan in nauwe verbinding met de zeventig werelden in de grote sector die dienen voor de hogere opleiding van de opklimmende schepselen uit de tijd. De Perfecties der Dagen nemen persoonlijk de groepsgeloften af van de stervelingen in opklimming die de scholen van de grote sector hebben doorlopen. 18:4.7 (211.3) You will early see the Perfections of Days when you advance to the headquarters of Splandon after your sojourn on the worlds of your minor sector, for these exalted rulers are closely associated with the seventy major sector worlds of higher training for the ascendant creatures of time. The Perfections of Days, in person, administer the group pledges to the ascending graduates of the major sector schools.
18:4.8 (211.4) Het werk van de pelgrims uit de tijd op de werelden die het hoofdkwartier van een grote sector omringen, draagt een voornamelijk intellectueel karakter, in tegenstelling tot het meer fysische en materiële karakter van de opleiding op de zeven vormingswerelden van een kleine sector, en tot de geestelijke ondernemingen op de vierhonderdnegentig universiteitswerelden van het hoofdkwartier van een superuniversum. 18:4.8 (211.4) The work of the pilgrims of time on the worlds surrounding a major sector headquarters is chiefly of an intellectual nature in contrast with the more physical and material character of the training on the seven educational spheres of a minor sector and with the spiritual undertakings on the four hundred ninety university worlds of a superuniverse headquarters.
18:4.9 (211.5) Ofschoon ge alleen ingeschreven wordt in de grote sector Splandon die het plaatselijk universum van uw oorsprong omvat, zult ge de hoofdafdelingen van ons superuniversum alle tien moeten doorlopen. Ge zult met alle dertig Perfecties der Dagen in aanraking komen voordat ge Uversa bereikt. 18:4.9 (211.5) Although you are entered only upon the registry of the major sector of Splandon, which embraces the local universe of your origin, you will have to pass through every one of the ten major divisions of our superuniverse. You will see all thirty of the Orvonton Perfections of Days before you reach Uversa.
5. De Recenten der Dagen ^top 5. The Recents of Days ^top
18:5.1 (211.6) De Recenten der Dagen zijn de jongsten onder de allerhoogste bestuurders der superuniversa; zij besturen in groepen van drie de zaken van de kleine sectoren. Krachtens hun natuur zijn zij van dezelfde orde als de Perfecties der Dagen, doch in bestuurlijk gezag zijn zij ondergeschikt. Van deze persoonlijk luisterrijke en goddelijk efficiënte Triniteitspersoonlijkheden bestaan er precies eenentwintig duizend. Zij zijn tegelijk geschapen, en samen hebben zij hun Havona-opleiding doorlopen onder de Eeuwigen der Dagen. 18:5.1 (211.6) The Recents of Days are the youngest of the supreme directors of the superuniverses; in groups of three they preside over the affairs of the minor sectors. In nature they are co-ordinate with the Perfections of Days, but in administrative authority they are subordinate. There are just twenty-one thousand of these personally glorious and divinely efficient Trinity personalities. They were created simultaneously, and together they passed through their Havona training under the Eternals of Days.
18:5.2 (211.7) De Recenten der Dagen beschikken over een korps van medewerkers en assistenten dat overeenkomt met dat van de Perfecties der Dagen. Bovendien zijn hun enorme aantallen toegevoegd van de verschillende ondergeschikte orden hemelse wezens. In het bestuur van de kleine sectoren maken zij gebruik van grote aantallen aldaar verblijfhoudende stervelingen in opklimming, die de staf vormen van de verschillende gastenkolonies, en van de verschillende groepen die hun oorsprong hebben in de Oneindige Geest. 18:5.2 (211.7) The Recents of Days have a corps of associates and assistants similar to that of the Perfections of Days. In addition they have assigned to them enormous numbers of the various subordinate orders of celestial beings. In the administration of the minor sectors they utilize large numbers of the resident ascending mortals, the personnel of the various courtesy colonies, and the various groups originating in the Infinite Spirit.
18:5.3 (211.8) De regeringen van de kleine sectoren houden zich overwegend, ofschoon niet uitsluitend, bezig met de belangrijke fysische problemen van de superuniversa. De werelden van de kleine sectoren zijn het hoofdkwartier van de Meester-Fysische Controleurs. Op deze werelden doen de opklimmende stervelingen onderzoek naar, en voeren zij experimenten uit met betrekking tot, de activiteiten van de derde orde van de Allerhoogste Krachtcentra en van de Meester-Fysische Controleurs van alle zeven orden. 18:5.3 (211.8) The governments of the minor sectors are very largely, though not exclusively, concerned with the great physical problems of the superuniverses. The minor sector spheres are the headquarters of the Master Physical Controllers. On these worlds ascending mortals carry on studies and experiments having to do with an examination of the activities of the third order of the Supreme Power Centers and of all seven orders of the Master Physical Controllers.
18:5.4 (212.1) Aangezien het regime van een kleine sector zich op zo uitgebreide schaal bezighoudt met fysische problemen, zijn de drie Recenten der Dagen zelden tezamen op de hoofdwereld. Meestentijds is er wel één hunner afwezig voor een bespreking met de Perfecties der Dagen van de grote sector die het toezicht heeft, of om de Ouden der Dagen te vertegenwoordigen in de Paradijs-conclaven van de wezens van hoge Triniteitsoorsprong. Afwisselend met de Perfecties der Dagen vertegenwoordigen zij de Ouden der Dagen in de allerhoogste raadsvergaderingen op het Paradijs. Ondertussen is een andere Recente der Dagen dan wellicht op een inspectiereis naar de hoofdkwartierwerelden van de plaatselijke universa die tot zijn rechtsgebied behoren. Doch er blijft altijd tenminste één van deze bestuurders op zijn post in het hoofdkwartier van een kleine sector. 18:5.4 (212.1) Since the regime of a minor sector is so extensively concerned with physical problems, its three Recents of Days are seldom together on the capital sphere. Most of the time one is away in conference with the Perfections of Days of the supervising major sector or absent while representing the Ancients of Days at the Paradise conclaves of the high Trinity-origin beings. They alternate with the Perfections of Days in representing the Ancients of Days at the supreme councils on Paradise. Meanwhile, another Recent of Days may be away on a tour of inspection of the headquarters worlds of the local universes belonging to his jurisdiction. But at least one of these rulers always remains on duty at the headquarters of a minor sector.
18:5.5 (212.2) Ge zult allen te eniger tijd de drie Recenten der Dagen leren kennen die de leiding hebben in Ensa, uw kleine sector, daar ge door hun handen moet gaan op uw weg binnenwaarts naar de opleidingswerelden van de grote sectoren. Bij uw opklimming naar Uversa zult ge slechts één groep opleidingswerelden van de kleine sector doorlopen. 18:5.5 (212.2) You will all sometime know the three Recents of Days in charge of Ensa, your minor sector, since you must pass through their hands on your way inward to the training worlds of the major sectors. In ascending to Uversa, you will pass through only one group of minor sector training spheres.
6. De Unies der Dagen ^top 6. The Unions of Days ^top
18:6.1 (212.3) De Triniteitspersoonlijkheden van de orde der ‘Dagen’ functioneren niet in een bestuurlijke hoedanigheid op een niveau beneden dat van de regeringen der superuniversa. In de evoluerende plaatselijke universa treden zij slechts op als raadslieden en adviseurs. De Unies der Dagen zijn een groep verbindingspersoonlijkheden die bij de twee regeerders van de plaatselijke universa zijn geaccrediteerd door de Paradijs-Triniteit. Ieder georganiseerd en bewoond plaatselijk universum krijgt één van deze Paradijs-raadslieden toegewezen; deze treedt op als vertegenwoordiger der Triniteit in die plaatselijke schepping en in bepaalde opzichten ook als de vertegenwoordiger van de Universele Vader. 18:6.1 (212.3) The Trinity personalities of the order of “Days” do not function in an administrative capacity below the level of the superuniverse governments. In the evolving local universes they act only as counselors and advisers. The Unions of Days are a group of liaison personalities accredited by the Paradise Trinity to the dual rulers of the local universes. Each organized and inhabited local universe has assigned to it one of these Paradise counselors, who acts as the representative of the Trinity, and in some respects, of the Universal Father, to the local creation.
18:6.2 (212.4) Er bestaan zevenhonderdduizend van deze wezens, ofschoon zij nog niet allen zijn aangesteld. Het reservekorps van de Unies der Dagen functioneert op het Paradijs als de Allerhoogste Raad van Universum-Schikkingen. 18:6.2 (212.4) There are seven hundred thousand of these beings in existence, though they have not all been commissioned. The reserve corps of the Unions of Days functions on Paradise as the Supreme Council of Universe Adjustments.
18:6.3 (212.5) Deze Triniteitswaarnemers coördineren op een speciale wijze de bestuurlijke activiteiten van alle takken van bestuur van het universum, van het bestuur van de plaatselijke universa, via de regeringen van de sectoren daarboven, tot en met de regeringen van de superuniversa, vandaar hun naam — Unies der Dagen. Zij brengen een drievoudig verslag uit aan hun superieuren: zij rapporteren relevante gegevens van fysische en semi-intellectuele aard aan de Recenten der Dagen van hun kleine sector; zij rapporteren intellectuele en half-geestelijke gebeurtenissen aan de Perfecties der Dagen van hun grote sector, en zij rapporteren geestelijke en half-paradijselijke zaken aan de Ouden der Dagen op de hoofdwereld van hun superuniversum. 18:6.3 (212.5) In a special manner these Trinity observers co-ordinate the administrative activities of all branches of the universal government, from those of the local universes up through the sector governments to those of the superuniverse, hence their name — Unions of Days. They make a threefold report to their superiors: They report pertinent data of a physical and semi-intellectual nature to the Recents of Days of their minor sector; they report intellectual and quasi-spiritual happenings to the Perfections of Days of their major sector; they report spiritual and semiparadisiacal matters to the Ancients of Days at the capital of their superuniverse.
18:6.4 (212.6) Daar zij wezens zijn die hun oorsprong in de Triniteit hebben, staan hen alle Paradijs-circuits ter beschikking voor hun onderlinge communicatie; zodoende staan zij steeds in verbinding met elkaar en met alle andere persoonlijkheden die zij nodig hebben, tot en met de allerhoogste raadsvergaderingen van het Paradijs. 18:6.4 (212.6) Since they are Trinity-origin beings, all of the Paradise circuits are available to them for intercommunication, and thus are they always in touch with each other and with all other required personalities up to the supreme councils of Paradise.
18:6.5 (212.7) Een Unie der Dagen is niet organiek verbonden aan de regering van het plaatselijk universum waar hij is aangesteld. Afgezien van zijn verplichtingen als waarnemer, handelt hij alleen op verzoek van de plaatselijke autoriteiten. Hij is ambtshalve lid van alle primaire raden en alle belangrijke conclaven van de plaatselijke schepping, doch neemt niet deel aan het technisch overleg inzake bestuurlijke problemen. 18:6.5 (212.7) A Union of Days is not organically connected with the government of the local universe of his assignment. Aside from his duties as an observer, he acts only at the request of the local authorities. He is an ex officio member of all primary councils and all important conclaves of the local creation, but he does not participate in the technical consideration of administrative problems.
18:6.6 (213.1) Wanneer een plaatselijk universum in licht en leven is bestendigd, gaan de verheerlijkte wezens daarvan vrijelijk om met de Unie der Dagen, die dan in een meeromvattende hoedanigheid functioneert in zulk een gebied van evolutionaire volmaaktheid. Hij blijft echter in de eerste plaats een ambassadeur van de Triniteit en een raadsman van het Paradijs. 18:6.6 (213.1) When a local universe is settled in light and life, its glorified beings associate freely with the Union of Days, who then functions in an enlarged capacity in such a realm of evolutionary perfection. But he is still primarily a Trinity ambassador and Paradise counselor.
18:6.7 (213.2) Een plaatselijk universum wordt rechtstreeks geregeerd door een goddelijke Zoon met een tweevoudige Godheidsoorsprong, doch hij heeft voortdurend een broeder uit het Paradijs aan zijn zijde, een persoonlijkheid van Triniteitsoorsprong. Ingeval een Schepper-Zoon tijdelijk niet aanwezig is op het hoofdkwartier van zijn plaatselijk universum, worden de waarnemende bestuurders bij hun belangrijke besluiten grotendeels geleid door de raadgevingen van hun Unie der Dagen. 18:6.7 (213.2) A local universe is directly ruled by a divine Son of dual Deity origin, but he has constantly by his side a Paradise brother, a Trinity-origin personality. In the event of the temporary absence of a Creator Son from the headquarters of his local universe, the acting rulers are largely guided in their major decisions by the counsel of their Union of Days.
7. De Getrouwen der Dagen ^top 7. The Faithfuls of Days ^top
18:7.1 (213.3) Deze hoge persoonlijkheden van Triniteitsoorsprong zijn de Paradijs-adviseurs van de regeerders van de honderd constellaties in ieder plaatselijk universum. Er zijn zeventig miljoen Getrouwen der Dagen, maar zij doen niet allen dienst, evenmin als dit het geval is bij de Unies der Dagen. Hun reservekorps op het Paradijs is de Advies-Commissie voor Interuniversele Ethiek en Zelfbestuur. Getrouwen der Dagen doen afwisselend dienst volgens de aanwijzingen van de allerhoogste raad van hun reservekorps. 18:7.1 (213.3) These high Trinity-origin personalities are the Paradise advisers to the rulers of the one hundred constellations in each local universe. There are seventy million Faithfuls of Days, and like the Unions of Days, not all are in service. Their Paradise reserve corps is the Advisory Commission of Interuniverse Ethics and Self-government. Faithfuls of Days rotate in service in accordance with the rulings of the supreme council of their reserve corps.
18:7.2 (213.4) Alles wat een Unie der Dagen is voor een Schepper-Zoon van een plaatselijk universum, zijn de Getrouwen der Dagen voor de Vorondadek-Zonen die de constellaties van die plaatselijke schepping regeren. Zij zijn in allerhoogste mate toegewijd en goddelijk getrouw aan het welzijn van de constellaties waarin zij zijn aangesteld, vandaar hun naam — Getrouwen der Dagen. Zij treden alleen op als raadslieden; zij nemen nimmer deel aan bestuurlijke werkzaamheden behalve op uitnodiging van de gezagsdragers in de constellaties. Evenmin zijn zij rechtstreeks betrokken bij het vormend dienstbetoon aan de pelgrims in opklimming op de architectonische opleidingswerelden die het hoofdkwartier van een constellatie omringen. Al deze ondernemingen staan onder de supervisie van de Vorondadek-Zonen. 18:7.2 (213.4) All that a Union of Days is to a Creator Son of a local universe, the Faithfuls of Days are to the Vorondadek Sons who rule the constellations of that local creation. They are supremely devoted and divinely faithful to the welfare of their constellations of assignment, hence the name—Faithfuls of Days. They act only as counselors; never do they participate in administrative activities except upon the invitation of the constellation authorities. Neither are they directly concerned in the educational ministry to the pilgrims of ascension on the architectural training spheres surrounding a constellation headquarters. All such undertakings are under the supervision of the Vorondadek Sons.
18:7.3 (213.5) Alle Getrouwen der Dagen die in de constellaties van een plaatselijk universum functioneren, vallen onder de jurisdictie van de Unie der Dagen en rapporteren rechtstreeks aan hem. Zij beschikken niet over een wijdverbreid systeem voor onderlinge communicatie, daar zij zichzelf gewoonlijk beperken tot onderlinge verbindingen binnen de grenzen van een plaatselijk universum. Iedere Getrouwe der Dagen die dienst doet in Nebadon kan en zal ook communiceren met alle anderen van zijn orde die dienst hebben in dit plaatselijk universum. 18:7.3 (213.5) All Faithfuls of Days functioning in the constellations of a local universe are under the jurisdiction of, and report directly to, the Union of Days. They do not have a far-flung system of intercommunication, being ordinarily self-limited to an interassociation within the limits of a local universe. Any Faithful of Days on duty in Nebadon can and does communicate with all others of his order on duty in this local universe.
18:7.4 (213.6) Zoals de Unie der Dagen op het hoofdkwartier van een universum, hebben de Getrouwen der Dagen hun persoonlijke residentie op de hoofdwerelden van de constellaties, gescheiden van die van de bestuurlijke leiders van deze domeinen. Hun verblijven zijn inderdaad bescheiden in vergelijking met de woningen van de Vorondadek-bestuurders van de constellaties. 18:7.4 (213.6) Like the Union of Days on a universe headquarters, the Faithfuls of Days maintain their personal residences on the constellation capitals separate from those of the administrative directors of such realms. Their abodes are indeed modest in comparison with the homes of the Vorondadek rulers of the constellations.
18:7.5 (213.7) De Getrouwen der Dagen zijn de laatste schakel in de lange bestuurlijk-adviserende keten die reikt van de heilige werelden van de Universele Vader bij het centrum aller dingen tot de primaire afdelingen van de plaatselijke universa. Het regime van de Triniteitsoorsprong houdt op bij de constellaties; in de stelsels waaruit de constellaties bestaan of op de bewoonde werelden worden dergelijke Paradijs-adviseurs niet permanent geplaatst. Laatstgenoemde bestuurlijke eenheden vallen geheel onder de jurisdictie van wezens die uit de plaatselijke universa afkomstig zijn. 18:7.5 (213.7) The Faithfuls of Days are the last link in the long administrative-advisory chain which reaches from the sacred spheres of the Universal Father near the center of all things to the primary divisions of the local universes. The Trinity-origin regime stops with the constellations; no such Paradise advisers are permanently situated on their component systems or on the inhabited worlds. These latter administrative units are wholly under the jurisdiction of beings native to the local universes.
18:7.6 (213.8) [Aangeboden door een Goddelijk Raadsman van Uversa.] 18:7.6 (213.8) [Presented by a Divine Counselor of Uversa.]