Verhandeling 17 Paper 17
De zeven groepen Allerhoogste Geesten The Seven Supreme Spirit Groups
17:0.1 (197.1) DE zeven groepen Allerhoogste Geesten zijn de universele coördinerende leiders van het bestuur van het groot universum, dat in zeven segmenten is verdeeld. Ofschoon zij ingedeeld worden bij de functionele familie van de Oneindige Geest, worden de volgende drie groepen gewoonlijk geklassificeerd als kinderen van de Paradijs-Triniteit: 17:0.1 (197.1) THE seven Supreme Spirit groups are the universal co-ordinating directors of the seven-segmented administration of the grand universe. Although all are classed among the functional family of the Infinite Spirit, the following three groups are usually classified as children of the Paradise Trinity:
17:0.2 (197.2) 1. de Zeven Meester-Geesten; 17:0.2 (197.2) 1. The Seven Master Spirits.
17:0.3 (197.3) 2. de Zeven Allerhoogste Bestuurders; 17:0.3 (197.3) 2. The Seven Supreme Executives.
17:0.4 (197.4) 3. de Reflectieve Geesten. 17:0.4 (197.4) 3. The Reflective Spirits.
17:0.5 (197.5) De overige vier groepen worden tot aanzijn gebracht door de scheppingsdaden van de Oneindige Geest of door diens medewerkers met creatieve status: 17:0.5 (197.5) The remaining four groups are brought into being by the creative acts of the Infinite Spirit or by his associates of creative status:
17:0.6 (197.6) 4. de Reflectieve Beeld-Adjudanten; 17:0.6 (197.6) 4. The Reflective Image Aids.
17:0.7 (197.7) 5. de Zeven Geesten van de Circuits; 17:0.7 (197.7) 5. The Seven Spirits of the Circuits.
17:0.8 (197.8) 6. de Scheppende Geesten van de plaatselijke universa; 17:0.8 (197.8) 6. The Local Universe Creative Spirits.
17:0.9 (197.9) 7. de Assistent Bewustzijnsgeesten. 17:0.9 (197.9) 7. The Adjutant Mind-Spirits.
17:0.10 (197.10) Deze zeven orden staan op Uversa bekend als de zeven groepen Allerhoogste Geesten. Het domein van hun functioneren strekt zich uit van de persoonlijke tegenwoordigheid van de Zeven Meester-Geesten op de buitenzijde van het eeuwige Eiland, via de zeven Paradijs-satellieten van de Geest, de Havona-Circuits, de regeringen van de superuniversa, en het bestuur en de supervisie van de plaatselijke universa, tot aan zelfs het nederige dienstbetoon van de assistent-geesten die worden geschonken aan de rijken van het evolutionaire bewustzijn op de werelden in tijd en ruimte. 17:0.10 (197.10) These seven orders are known on Uversa as the seven Supreme Spirit groups. Their functional domain extends from the personal presence of the Seven Master Spirits on the periphery of the eternal Isle, through the seven Paradise satellites of the Spirit, the Havona circuits, the governments of the superuniverses, and the administration and supervision of the local universes, even to the lowly service of the adjutants bestowed upon the realms of evolutionary mind on the worlds of time and space.
17:0.11 (197.11) De Zeven Meester-Geesten zijn de coördinerende bestuurders van dit zich ver uitstrekkende administratieve gebied. In bepaalde zaken die in verband staan met de bestuurlijke regulering van georganiseerde fysische kracht, bewustzijnsenergie, en onpersoonlijk geest-dienstbetoon, handelen zij persoonlijk en rechtstreeks, en in andere gevallen functioneren zij door hun veelsoortige medewerkers. In alle zaken van uitvoerende aard — bepalingen, verordeningen, regelingen en bestuurlijke beslissingen — handelen de Meester-Geesten door de personen van de Zeven Allerhoogste Bestuurders. In het centrale universum kunnen de Meester-Geesten functioneren door de Zeven Geesten van de Havona-circuits; op de hoofdkwartieren van de zeven superuniversa openbaren zij zich door het kanaal van de Reflectieve Geesten en handelen zij door de personen van de Ouden der Dagen, met wie zij in persoonlijke verbinding staan door de Reflectieve Beeld-Adjudanten. 17:0.11 (197.11) The Seven Master Spirits are the co-ordinating directors of this far-flung administrative realm. In some matters pertaining to the administrative regulation of organized physical power, mind energy, and impersonal spirit ministry, they act personally and directly, and in others they function through their multifarious associates. In all matters of an executive nature—rulings, regulations, adjustments, and administrative decisions—the Master Spirits act in the persons of the Seven Supreme Executives. In the central universe the Master Spirits may function through the Seven Spirits of the Havona Circuits; on the headquarters of the seven superuniverses they reveal themselves through the channel of the Reflective Spirits and act through the persons of the Ancients of Days, with whom they are in personal communication through the Reflective Image Aids.
17:0.12 (197.12) De Zeven Meester-Geesten treden niet rechtstreeks, persoonlijk in contact met het bestuur van universa beneden de rechtscolleges van de Ouden der Dagen. Als onderdeel van ons superuniversum wordt uw plaatselijk universum bestuurd door de Meester-Geest van Orvonton, doch zijn functie met betrekking tot de ingeboren wezens van Nebadon wordt rechtstreeks vervuld en persoonlijk geleid door de Scheppende Moeder-Geest die verblijfhoudt op Salvington, het hoofdkwartier van uw plaatselijk universum. 17:0.12 (197.12) The Seven Master Spirits do not directly and personally contact universe administration below the courts of the Ancients of Days. Your local universe is administered as a part of our superuniverse by the Master Spirit of Orvonton, but his function in relation to the native beings of Nebadon is immediately discharged and personally directed by the Creative Mother Spirit resident on Salvington, the headquarters of your local universe.
1. De Zeven Allerhoogste Bestuurders ^top 1. The Seven Supreme Executives ^top
17:1.1 (198.1) De hoofdkwartierwerelden van het bestuur van de Meester-Geesten zijn de zeven Paradijs-satellieten van de Oneindige Geest die tussen de stralende werelden van de Eeuwige Zoon en het binnenste circuit van Havona rond het centrale Eiland wentelen. Deze bestuurswerelden staan onder leiding van de Allerhoogste Bestuurders, een groep van zeven die door de Vader, de Zoon en de Geest zijn getrinitiseerd overeenkomstig de specificaties van de Zeven Meester-Geesten voor wezens van een type dat zou kunnen functioneren als hun universele vertegenwoordigers. 17:1.1 (198.1) The executive headquarters of the Master Spirits occupy the seven Paradise satellites of the Infinite Spirit, which swing around the central Isle between the shining spheres of the Eternal Son and the innermost Havona circuit. These executive spheres are under the direction of the Supreme Executives, a group of seven who were trinitized by the Father, Son, and Spirit in accordance with the specifications of the Seven Master Spirits for beings of a type that could function as their universal representatives.
17:1.2 (198.2) De Meester-Geesten onderhouden contact met de verschillende afdelingen van de regeringen van de superuniversa door deze Allerhoogste Bestuurders. Zij zijn het die in zo grote mate de fundamentele, constitutieve tendensen van de zeven superuniversa bepalen. Zij zijn uniform en goddelijk volmaakt, maar zij bezitten ook diversiteit van persoonlijkheid. Zij hebben geen voorzittend hoofd; iedere keer wanneer zij bijeenkomen, kiezen zij één uit hun midden om die gezamenlijke beraadslaging te leiden. Op gezette tijden reizen zij naar het Paradijs om te beraadslagen met de Zeven Meester-Geesten. 17:1.2 (198.2) The Master Spirits maintain contact with the various divisions of the superuniverse governments through these Supreme Executives. It is they who very largely determine the basic constitutive trends of the seven superuniverses. They are uniformly and divinely perfect, but they also possess diversity of personality. They have no presiding head; each time they meet together, they choose one of their number to preside over that joint council. Periodically they journey to Paradise to sit in council with the Seven Master Spirits.
17:1.3 (198.3) De Zeven Allerhoogste Bestuurders fungeren als de bestuurlijke coördinatoren van het groot universum: zij zouden de raad van bestuur van de post-Havona-schepping genoemd kunnen worden. Zij houden zich niet bezig met de interne zaken van het Paradijs, en zij besturen hun beperkte activiteiten in Havona via de Zeven Geesten van de Circuits. Voor het overige bestaan er weinig beperkingen aan de omvang van hun supervisie; zij houden zich bezig met de leiding van zaken op fysisch, verstandelijk en geestelijk gebied; zij zien alles, horen alles, voelen alles en weten zelfs alles wat zich in de zeven superuniversa en in Havona afspeelt. 17:1.3 (198.3) The Seven Supreme Executives function as the administrative co-ordinators of the grand universe; they might be termed the board of managing directors of the post-Havona creation. They are not concerned with the internal affairs of Paradise, and they direct their limited spheres of Havona activity through the Seven Spirits of the Circuits. Otherwise there are few limits to the scope of their supervision; they engage in the direction of things physical, intellectual, and spiritual; they see all, hear all, feel all, even know all, that transpires in the seven superuniverses and in Havona.
17:1.4 (198.4) Deze Allerhoogste Bestuurders ontwerpen geen beleid, noch modificeren zij de procedures van het universum; zij houden zich bezig met de uitvoering van de plannen van goddelijkheid zoals afgekondigd door de Zeven Meester-Geesten. Evenmin mengen zij zich in het bewind van de Ouden der Dagen in de superuniversa of in het soevereine bewind van de Schepper-Zonen in de plaatselijke universa. Zij zijn de coördinerende bestuurders, wier functie het is om het gecombineerde beleid uit te voeren van alle naar behoren aangestelde bestuurders in het groot universum. 17:1.4 (198.4) These Supreme Executives do not originate policies, nor do they modify universe procedures; they are concerned with the execution of the plans of divinity promulgated by the Seven Master Spirits. Neither do they interfere with the rule of the Ancients of Days in the superuniverses nor with the sovereignty of the Creator Sons in the local universes. They are the co-ordinating executives whose function it is to carry out the combined policies of all duly constituted rulers in the grand universe.
17:1.5 (198.5) Ieder van de bestuurders wijdt zich met de faciliteiten van zijn wereld aan het efficiënte bestuur van één enkel superuniversum. De Allerhoogste Bestuurder Nummer Een, die werkzaam is op executieve wereld nummer een, wordt geheel in beslag genomen door de zaken van superuniversum nummer een, en zo verder tot aan de Allerhoogste Bestuurder Nummer Zeven, die werkt vanuit de zevende Paradijs-satelliet van de Geest en zijn krachten wijdt aan het bestuur van het zevende superuniversum. De naam van deze zevende wereld is Orvonton, want de Paradijs-satellieten van de Geest dragen dezelfde namen als de superuniversa waarmee zij in verband staan; in feite zijn de superuniversa naar hen genoemd. 17:1.5 (198.5) Each of the executives and the facilities of his sphere are devoted to the efficient administration of a single superuniverse. Supreme Executive Number One, functioning on executive sphere number one, is wholly occupied with the affairs of superuniverse number one, and so on to Supreme Executive Number Seven, working from the seventh Paradise satellite of the Spirit and devoting his energies to the management of the seventh superuniverse. The name of this seventh sphere is Orvonton, for the Paradise satellites of the Spirit have the same names as their related superuniverses; in fact, the superuniverses were named after them.
17:1.6 (198.6) De staf die op de bestuurswereld van het zevende superuniversum bezig is de zaken van Orvonton in goede banen te houden, is zo uitgebreid in aantal dat het de menselijke bevatting te boven gaat en omvat praktisch elke hemelse orde van verstandelijke wezens. Alle super-universum-diensten ten behoeve van het transport van persoonlijkheden (behalve de Geïn- spireerde Triniteitsgeesten en Gedachtenrichters) passeren één van deze zeven bestuurswerelden op hun universum-reizen naar en vanuit het Paradijs, en hier worden ook de centrale registers bijgehouden van alle door de Derde Bron en Centrum geschapen persoonlijkheden die in de superuniversa functioneren. Het systeem van materiële, morontiale, en geestelijke documentatie op elk van deze bestuurswerelden van de Geest doet zelfs een wezen van mijn orde verbaasd staan. 17:1.6 (198.6) On the executive sphere of the seventh superuniverse the staff engaged in keeping straight the affairs of Orvonton runs into numbers beyond human comprehension and embraces practically every order of celestial intelligence. All superuniverse services of personality dispatch (except Inspired Trinity Spirits and Thought Adjusters) pass through one of these seven executive worlds on their universe journeys to and from Paradise, and here are maintained the central registries for all personalities created by the Third Source and Center who function in the superuniverses. The system of material, morontial, and spiritual records on one of these executive worlds of the Spirit amazes even a being of my order.
17:1.7 (199.1) De directe ondergeschikten van de Allerhoogste Bestuurders bestaan voor het merendeel uit de getrinitiseerde zonen van Paradijs-Havona persoonlijkheden en uit de getrinitiseerde nakomelingen van de verheerlijkte stervelingen die de eeuwenlange opleiding van het opklimmingsplan in tijd en ruimte hebben doorlopen. Deze getrinitiseerde zonen worden voor de dienst bij de Allerhoogste Bestuurders aangewezen door het hoofd van de Allerhoogste Raad van het Paradijs-Korps van de Volkomenheid. 17:1.7 (199.1) The immediate subordinates of the Supreme Executives consist for the greater part of the trinitized sons of Paradise-Havona personalities and of the trinitized offspring of the glorified mortal graduates from the agelong training of the ascendant scheme of time and space. These trinitized sons are designated for service with the Supreme Executives by the chief of the Supreme Council of the Paradise Corps of the Finality.
17:1.8 (199.2) Iedere Allerhoogste Bestuurder heeft twee adviserende kabinetten: de kinderen van de Oneindige Geest op het hoofdkwartier van ieder super-universum kiezen vertegenwoordigers uit hun midden om gedurende duizend jaar dienst te doen in het eerste adviserende kabinet van hun Allerhoogste Bestuurder. Voor alle zaken die van belang zijn voor de opklimmende stervelingen uit de tijd is er een tweede kabinet, samengesteld uit stervelingen die het Paradijs hebben bereikt en uit de getrinitiseerde zonen van verheerlijkte stervelingen; dit lichaam wordt gekozen door de tot volmaaktheid komende en opklimmende wezens die op doorreis in de hoofdkwartieren van de zeven superuniversa verblijven. Alle andere chefs van zaken worden aangesteld door de Allerhoogste Bestuurders. 17:1.8 (199.2) Each Supreme Executive has two advisory cabinets: The children of the Infinite Spirit on the headquarters of each superuniverse choose representatives from their ranks to serve for one millennium in the primary advisory cabinet of their Supreme Executive. In all matters affecting the ascending mortals of time, there is a secondary cabinet, consisting of mortals of Paradise attainment and of the trinitized sons of glorified mortals; this body is chosen by the perfecting and ascending beings who transiently dwell on the seven superuniverse headquarters. All other chiefs of affairs are appointed by the Supreme Executives.
17:1.9 (199.3) Van tijd tot tijd vinden er op deze Paradijs-satellieten van de Geest grote conclaven plaats. Getrinitiseerde zonen die op deze werelden zijn aangesteld, tezamen met de opklimmenden die het Paradijs hebben bereikt, verzamelen zich met de geest-persoonlijkheden van de Derde Bron en Centrum voor de bijeenkomsten van degenen die samen de worstelingen en triomfen van de loopbaan omhoog hebben beleefd. De Allerhoogste Bestuurders hebben altijd de leiding over deze broederlijke bijeenkomsten. 17:1.9 (199.3) From time to time, great conclaves take place on these Paradise satellites of the Spirit. Trinitized sons assigned to these worlds, together with the ascenders who have attained Paradise, assemble with the spirit personalities of the Third Source and Center in the reunions of the struggles and triumphs of the ascendant career. The Supreme Executives always preside over such fraternal gatherings.
17:1.10 (199.4) Eenmaal in ieder Paradijs-millennium verlaten de Zeven Allerhoogste Bestuurders hun zetels van gezag en gaan zij naar het Paradijs, waar zij hun duizendjarig conclaaf houden om aan de intelligente heerscharen der schepping hun universele groet en heilwensen over te brengen. Deze gedenkwaardige gebeurtenis vindt plaats in de onmiddellijke tegenwoordigheid van Majeston, het hoofd van alle groepen reflectieve geesten. En zij zijn aldus in staat om gelijktijdig met al hun medewerkers in het groot universum te communiceren door het unieke functioneren van de universele reflectiviteit. 17:1.10 (199.4) Once in each Paradise millennium the Seven Supreme Executives vacate their seats of authority and go to Paradise, where they hold their millennial conclave of universal greeting and well-wishing to the intelligent hosts of creation. This eventful occasion takes place in the immediate presence of Majeston, the chief of all reflective spirit groups. And they are thus able to communicate simultaneously with all their associates in the grand universe through the unique functioning of universal reflectivity.
2. Majeston — hoofd der reflectiviteit ^top 2. Majeston—Chief of Reflectivity ^top
17:2.1 (199.5) De Reflectieve Geesten hebben een goddelijke Triniteitsoorsprong. Er zijn vijftig van deze unieke, enigszins mysterieuze wezens. Deze buitengewone persoonlijkheden werden met zeven tegelijk geschapen, en elk van deze scheppingsepisoden werd bewerkstelligd door een verbinding van de Paradijs-Triniteit met een der Zeven Meester-Geesten. 17:2.1 (199.5) The Reflective Spirits are of divine Trinity origin. There are fifty of these unique and somewhat mysterious beings. Seven of these extraordinary personalities were created at a time, and each such creative episode was effected by a liaison of the Paradise Trinity and one of the Seven Master Spirits.
17:2.2 (199.6) Deze zeer belangrijke verrichting vond plaats in de dageraad der tijd en vormt de eerste poging van de Allerhoogste Schepper-Persoonlijkheden, vertegenwoordigd door de Meester-Geesten, om als medescheppers op te treden met de Paradijs-Triniteit. Deze vereniging van de creatieve macht van de Allerhoogste Scheppers met het creatieve potentieel van de Triniteit is de bron zelve van de actualiteit van de Allerhoogste. Toen de cyclus van de reflectieve schepping zijn loop had gehad, toen elk der Zeven Meester-Geesten zijn volmaakte creatieve synchronie met de Paradijs-Triniteit had gevonden, toen de negenenveertigste Reflectieve Geest was gepersonaliseerd, toen vond een nieuwe reactie van vèrstrekkende betekenis plaats in het Godheid-Absolute, die nieuwe persoonlijkheidsprerogatieven verschafte aan de Allerhoogste en culmineerde in de personalisatie van Majeston, het hoofd der reflectiviteit en het Paradijs-centrum van alle arbeid van de negenenveertig Reflectieve Geesten en hun medewerkers overal in het universum van universa. 17:2.2 (199.6) This momentous transaction, occurring in the dawn of time, represents the initial effort of the Supreme Creator Personalities, represented by the Master Spirits, to function as cocreators with the Paradise Trinity. This union of the creative power of the Supreme Creators with the creative potentials of the Trinity is the very source of the actuality of the Supreme Being. Therefore, when the cycle of reflective creation had run its course, when each of the Seven Master Spirits had found perfect creative synchrony with the Paradise Trinity, when the forty-ninth Reflective Spirit had personalized, then a new and far-reaching reaction occurred in the Deity Absolute which imparted new personality prerogatives to the Supreme Being and culminated in the personalization of Majeston, the reflectivity chief and Paradise center of all the work of the forty-nine Reflective Spirits and their associates throughout the universe of universes.
17:2.3 (200.1) Majeston is een echte persoon, het persoonlijke, onfeilbare centrum van reflectiviteitsverschijnselen in alle zeven superuniversa in tijd en ruimte. Hij heeft zijn permanente Paradijs-hoofdkwartier dichtbij het centrum van alle dingen, op de ontmoetingsplaats van de Zeven Meester-Geesten. Hij houdt zich uitsluitend bezig met de coördinatie en de instandhouding van de reflectiviteitsdienst in de wijdverbreide schepping; hij is niet anderszins betrokken bij het bestuur van de zaken van het universum. 17:2.3 (200.1) Majeston is a true person, the personal and infallible center of reflectivity phenomena in all seven superuniverses of time and space. He maintains permanent Paradise headquarters near the center of all things at the rendezvous of the Seven Master Spirits. He is concerned solely with the co-ordination and maintenance of the reflectivity service in the far-flung creation; he is not otherwise involved in the administration of universe affairs.
17:2.4 (200.2) Majeston komt niet voor op onze lijst van Paradijs-persoonlijkheden, omdat hij de enige bestaande persoonlijkheid van goddelijkheid is die door de Allerhoogste in functionele verbinding met het Godheid-Absolute is geschapen. Hij is een persoon, doch houdt zich uitsluitend en blijkbaar automatisch bezig met deze ene fase van het beheer van het universum; momenteel functioneert hij niet in enige persoonlijke kwaliteit met betrekking tot andere (niet-reflectieve) orden universum-persoonlijkheden. 17:2.4 (200.2) Majeston is not included in our catalogue of Paradise personalities because he is the only existing personality of divinity created by the Supreme Being in functional liaison with the Deity Absolute. He is a person, but he is exclusively and apparently automatically concerned with this one phase of universe economy; he does not now function in any personal capacity with relation to other (nonreflective) orders of universe personalities.
17:2.5 (200.3) De schepping van Majeston markeerde de eerste allerhoogste scheppingsdaad van de Allerhoogste. Deze wil tot handelen was volitioneel in de Allerhoogste, doch de ontzagwekkende reactie van het Godheid-Absolute was niet vooraf bekend. Sedert de verschijning van Havona in de eeuwigheid had het universum niet zulk een geweldige factualisering zien plaatsvinden van zo’n gigantische, wijdverbreide bundeling van kracht en coördinatie van functionele geest-activiteiten. De Godheid-respons op de scheppingswil van de Allerhoogste en diens medewerkers ging hun doelbewuste voornemen ver te boven en was veel groter dan zij in hun voorstellingen hadden voorzien. 17:2.5 (200.3) The creation of Majeston signalized the first supreme creative act of the Supreme Being. This will to action was volitional in the Supreme Being, but the stupendous reaction of the Deity Absolute was not foreknown. Not since the eternity-appearance of Havona had the universe witnessed such a tremendous factualization of such a gigantic and far-flung alignment of power and co-ordination of functional spirit activities. The Deity response to the creative wills of the Supreme Being and his associates was vastly beyond their purposeful intent and greatly in excess of their conceptual forecasts.
17:2.6 (200.4) In de toekomstige tijdperken zullen de Allerhoogste en de Ultieme wellicht nieuwe niveaus van goddelijkheid bereiken en opstijgen naar nieuwe domeinen van persoonlijkheidsfunctie. Wij zijn van ontzag vervuld voor de mogelijkheid van wat deze tijdperken wellicht zullen zien gebeuren in de gebieden waar nog andere onverwachte, ongedroomde wezens als godheden zullen verschijnen, en ongedachte vermogens zullen bezitten om de coördinatie van het universum te verhogen. Er lijkt geen grens te zijn aan het potentieel van het Godheid-Absolute om respons te geven op een dergelijke unificatie van betrekkingen tussen de experiëntiële Godheid en de existentiële Paradijs-Triniteit. 17:2.6 (200.4) We stand in awe of the possibility of what the future ages, wherein the Supreme and the Ultimate may attain new levels of divinity and ascend to new domains of personality function, may witness in the realms of the deitization of still other unexpected and undreamed of beings who will possess unimagined powers of enhanced universe co-ordination. There would seem to be no limit to the Deity Absolute’s potential of response to such unification of relationships between experiential Deity and the existential Paradise Trinity.
3. De Reflectieve Geesten ^top 3. The Reflective Spirits ^top
17:3.1 (200.5) De negenenveertig Reflectieve Geesten hebben hun oorsprong in de Triniteit, doch in elk van de zeven scheppingsepisoden ter gelegenheid van hun verschijning werd een type wezen voortgebracht dat in zijn natuur de kenmerken vertoonde van de Meester-Geest die medebetrokken was in zijn voortbrenging. Aldus reflecteren zij op verscheidene wijzen de natuur en het karakter van de zeven mogelijke combinaties van de verbinding van de goddelijkheidskenmerken van de Universele Vader, de Eeuwige Zoon en de Oneindige Geest. Om deze reden is het nodig om zeven van deze Reflectieve Geesten op het hoofdkwartier van ieder superuniversum te hebben. Eén van elk der zeven typen is nodig om de volmaakte reflectie tot stand te brengen van alle fasen van de verschijnselen van iedere mogelijke manifestatie van de drie Paradijs-Godheden, zoals deze zich kunnen voordoen in ieder deel van de zeven superuniversa. Dienovereenkomstig werd één van elk type aangewezen om in elk der superuniversa dienst te doen. Deze groepen van zeven ongelijke Reflectieve Geesten hebben hun hoofdkwartier op de hoofdwerelden van de superuniversa op het reflectiviteitsmiddelpunt van elk gebied, en dit is niet identiek met het punt van de geestelijke pool. 17:3.1 (200.5) The forty-nine Reflective Spirits are of Trinity origin, but each of the seven creative episodes attendant upon their appearance was productive of a type of being in nature resembling the characteristics of the coancestral Master Spirit. Thus they variously reflect the natures and characters of the seven possible combinations of the association of the divinity characteristics of the Universal Father, the Eternal Son, and the Infinite Spirit. For this reason it is necessary to have seven of these Reflective Spirits on the headquarters of each superuniverse. One of each of the seven types is required in order to achieve the perfect reflection of all phases of every possible manifestation of the three Paradise Deities as such phenomena might occur in any part of the seven superuniverses. One of each type was accordingly assigned to service in each of the superuniverses. These groups of seven dissimilar Reflective Spirits maintain headquarters on the capitals of the superuniverses at the reflective focus of each realm, and this is not identical with the point of spiritual polarity.
17:3.2 (200.6) De Reflectieve Geesten hebben namen, doch deze aanduidingen worden niet geopenbaard op de werelden in de ruimte. Zij hebben betrekking op de aard en het karakter van deze wezens en vormen een onderdeel van een van de zeven universele mysteries van de geheime werelden van het Paradijs. 17:3.2 (200.6) The Reflective Spirits have names, but these designations are not revealed on the worlds of space. They pertain to the nature and character of these beings and are a part of one of the seven universal mysteries of the secret spheres of Paradise.
17:3.3 (201.1) De eigenschap der reflectiviteit, het verschijnsel dat zich voordoet op de bewustzijnsniveaus van de Vereend Handelende Geest, de Allerhoogste en de Meester-Geesten, is overdraagbaar op alle wezens die betrokken zijn bij de werking van dit geweldige systeem der universele inlichtingendienst. En hierin schuilt een groot mysterie, want noch de Meester-Geesten, noch de Godheden van het Paradijs vertonen afzonderlijk of collectief de vermogens tot coördine-rende universele reflectiviteit die juist worden gemanifesteerd in deze negenenveertig verbindingspersoonlijkheden van Majeston, en toch zijn zij de scheppers van al deze wonderbaarlijk begaafde wezens. Inderdaad onthult goddelijke erfelijkheid in het schepsel soms bepaalde eigenschappen die niet ontwaard kunnen worden in de Schepper. 17:3.3 (201.1) The attribute of reflectivity, the phenomenon of the mind levels of the Conjoint Actor, the Supreme Being, and the Master Spirits, is transmissible to all beings concerned in the working of this vast scheme of universal intelligence. And herein is a great mystery: Neither the Master Spirits nor the Paradise Deities, singly or collectively, disclose these powers of co-ordinate universal reflectivity just as they are manifested in these forty-nine liaison personalities of Majeston, and yet they are the creators of all these marvelously endowed beings. Divine heredity does sometimes disclose in the creature certain attributes which are not discernible in the Creator.
17:3.4 (201.2) Met uitzondering van Majeston en de Reflectieve Geesten, zijn allen die in de reflectiviteitsdienst werkzaam zijn, schepselen van de Oneindige Geest en van diens rechtstreekse medewerkers en ondergeschikten. De Reflectieve Geesten van ieder superuniversum zijn de scheppers van hun Reflectieve Beeld-Adjudanten, hun persoonlijke stemmen in de rechtscolleges van de Ouden der Dagen. 17:3.4 (201.2) The personnel of the reflectivity service, with the exception of Majeston and the Reflective Spirits, are all the creatures of the Infinite Spirit and his immediate associates and subordinates. The Reflective Spirits of each superuniverse are the creators of their Reflective Image Aids, their personal voices to the courts of the Ancients of Days.
17:3.5 (201.3) De Reflectieve Geesten zijn niet slechts tussenpersonen voor het doorgeven van inlichtingen; zij zijn ook persoonlijkheden met een sterk geheugen. Hun nakomelingen, de seconafijnen, zijn ook persoonlijkheden die onthouden en registreren. Alles van ware geestelijke waarde wordt in tweevoud geregistreerd, en één impressie wordt bewaard in de persoonlijke uitrusting van een lid van een der talrijke orden secorafijnse persoonlijkheden die deel uitmaken van de enorme staf van de Reflectieve Geesten. 17:3.5 (201.3) The Reflective Spirits are not merely transmitting agents; they are retentive personalities as well. Their offspring, the seconaphim, are also retentive or record personalities. Everything of true spiritual value is registered in duplicate, and one impression is preserved in the personal equipment of some member of one of the numerous orders of secoraphic personalities belonging to the vast staff of the Reflective Spirits.
17:3.6 (201.4) De formele verslagen van de universa worden naar boven doorgegeven door en via de rapporterende engelen, doch de echte geestelijke verslagen worden bijeengebracht door middel van de reflectiviteit en bewaard in het bewustzijn van geschikte en passende persoonlijkheden die behoren tot de familie van de Oneindige Geest. Dit zijn de levende verslagen in tegenstelling tot de formele, dode verslagen van het universum, en zij worden volmaakt bewaard in het levende bewustzijn van de rapporterende persoonlijkheden van de Oneindige Geest. 17:3.6 (201.4) The formal records of the universes are passed up by and through the angelic recorders, but the true spiritual records are assembled by reflectivity and are preserved in the minds of suitable and appropriate personalities belonging to the family of the Infinite Spirit. These are the live records in contrast with the formal and dead records of the universe, and they are perfectly preserved in the living minds of the recording personalities of the Infinite Spirit.
17:3.7 (201.5) De reflectiviteitsorganisatie is ook het mechanisme dat het nieuws verzamelt en verordeningen bekend maakt in de ganse schepping. Deze organisatie is voortdurend in bedrijf, in tegenstelling tot de verschillende omroepdiensten die periodiek functioneren. 17:3.7 (201.5) The reflectivity organization is also the news-gathering and the decree-disseminating mechanism of all creation. It is in constant operation in contrast with the periodic functioning of the various broadcast services.
17:3.8 (201.6) Alle belangrijke zaken die zich in het hoofdkwartier van een plaatselijk universum afspelen, worden krachtens hun aard gereflecteerd naar de hoofdwereld van het betrokken superuniversum. Omgekeerd wordt ook alles wat van belang is voor de plaatselijke universa vanuit het hoofdkwartier van het betrokken superuniversum naar buiten gereflecteerd naar de hoofdwerelden van de plaatselijke universa. De reflectiviteitsdienst, van de universa in de tijd tot en met de superuniversa, lijkt automatisch of vanzelf te werken, doch dit is niet het geval. Het is alles zeer persoonlijk en intelligent; de nauwkeurigheid ervan is het resultaat van de volmaakte samenwerking van persoonlijkheden en kan daarom moeilijk worden toegeschreven aan de onpersoonlijke presentie-verrichtingen van de Absoluten. 17:3.8 (201.6) Everything of import transpiring on a local universe headquarters is inherently reflected to the capital of its superuniverse. And conversely, everything of local universe significance is reflected outward to the local universe capitals from the headquarters of their superuniverse. The reflectivity service from the universes of time up to the superuniverses is apparently automatic or self-operating, but it is not. It is all very personal and intelligent; its precision results from perfection of personality co-operation and therefore can hardly be attributed to the impersonal presence-performances of the Absolutes.
17:3.9 (201.7) Hoewel de Gedachtenrichters niet participeren in de werking van het universele reflectiviteitssysteem, hebben wij alle reden om te geloven dat alle Vader-fragmenten volledig op de hoogte zijn van deze verrichtingen en in staat zijn de inhoud ervan te gebruiken. 17:3.9 (201.7) While Thought Adjusters do not participate in the operation of the universal reflectivity system, we have every reason to believe that all Father fragments are fully cognizant of these transactions and are able to avail themselves of their content.
17:3.10 (201.8) In het huidige universum-tijdperk lijkt het ruimtebereik van de reflectiviteitsdienst buiten het Paradijs begrensd te zijn door de omtrek van de zeven superuniversa. Voor het overige lijkt de werking van deze dienst onafhankelijk te zijn van tijd en ruimte. Zij schijnt onafhankelijk te zijn van alle bekende subabsolute circuits in het universum. 17:3.10 (201.8) During the present universe age the space range of the extra-Paradise reflectivity service seems to be limited by the periphery of the seven superuniverses. Otherwise, the function of this service seems to be independent of time and space. It appears to be independent of all known subabsolute universe circuits.
17:3.11 (201.9) Op het hoofdkwartier van ieder superuniversum werkt de reflectieve organisatie als een afzonderlijke eenheid. Bij speciale gelegenheden echter, onder leiding van Majeston, kunnen alle zeven organisaties in universele eendracht optreden, en doen zij dit ook, zoals bij het jubelfeest ter gelegenheid van de bestendiging van een heel plaatselijk universum in licht en leven, en ten tijde van de begroetingen door de Zeven Allerhoogste Bestuurders die iedere duizend jaar plaatsvinden. 17:3.11 (201.9) On the headquarters of each superuniverse the reflective organization acts as a segregated unit; but on certain special occasions, under the direction of Majeston, all seven may and do act in universal unison, as in the event of the jubilee occasioned by the settling of an entire local universe in light and life and at the times of the millennial greetings of the Seven Supreme Executives.
4. De Reflectieve Beeld-adjudanten ^top 4. The Reflective Image Aids ^top
17:4.1 (202.1) De negenenveertig Reflectieve Beeld-Adjudanten zijn door de Reflectieve Geesten geschapen; er bevinden zich dan ook precies zeven Adjudanten op het hoofdkwartier van ieder superuniversum. De eerste scheppingsdaad van de zeven Reflectieve Geesten van Uversa was het voortbrengen van hun zeven Beeld-Adjudanten, waarbij iedere Reflectieve Geest zijn eigen Adjudant schiep. In bepaalde eigenschappen en kenmerken zijn de Beeld-Adjudanten volmaakte reproducties van hun Reflectieve Moeder-Geesten: het zijn praktisch duplicaten, maar zonder de eigenschap van reflectiviteit. Het zijn echte afbeeldingen, en ze functioneren voortdurend als het communicatie-kanaal tussen de Reflectieve Geesten en de autoriteiten van de superuniversa. De Beeld-Adjudanten zijn niet enkel assistenten, zij vertegenwoordigen daadwerkelijk hun respectieve Geest-ouders; het zijn afbeeldingen en zij doen wat hun naam zegt. 17:4.1 (202.1) The forty-nine Reflective Image Aids were created by the Reflective Spirits, and there are just seven Aids on the headquarters of each superuniverse. The first creative act of the seven Reflective Spirits of Uversa was the production of their seven Image Aids, each Reflective Spirit creating his own Aid. The Image Aids are, in certain attributes and characteristics, perfect reproductions of their Reflective Mother Spirits; they are virtual duplications minus the attribute of reflectivity. They are true images and constantly function as the channel of communication between the Reflective Spirits and the superuniverse authorities. The Image Aids are not merely assistants; they are actual representations of their respective Spirit ancestors; they are images, and they are true to their name.
17:4.2 (202.2) De Reflectieve Geesten zelf zijn echte persoonlijkheden, doch van zulk een orde dat zij voor materiële wezens onbegrijpelijk zijn. Zelfs op de hoofdkwartierwereld van een superuniversum hebben zij de hulp van hun Beeld-Adjudanten nodig bij alle persoonlijke omgang met de Ouden der Dagen en hun medewerkers. In contacten tussen de Beeld-Adjudanten en de Ouden der Dagen is het soms voldoende als één Adjudant dienst doet, terwijl bij andere gelegenheden twee, drie, vier, of zelfs alle zeven nodig zijn om de mededeling die hun ter transmissie is toevertrouwd volledig en juist weer te geven. Evenzo worden de berichten van de Beeld-Adjudanten afwisselend door één, twee, of alle drie Ouden der Dagen ontvangen, naargelang de inhoud van het bericht vereist. 17:4.2 (202.2) The Reflective Spirits themselves are true personalities but of such an order as to be incomprehensible to material beings. Even on a superuniverse headquarters sphere they require the assistance of their Image Aids in all personal intercourse with the Ancients of Days and their associates. In contacts between the Image Aids and the Ancients of Days, sometimes one Aid functions acceptably, while on other occasions two, three, four, or even all seven are required for the full and proper presentation of the communication intrusted to their transmission. Likewise, the messages of the Image Aids are variously received by one, two, or all three Ancients of Days, as the content of the communication may require.
17:4.3 (202.3) De Beeld-Adjudanten dienen immer aan de zijde van de Geesten van wie zij afstammen, en zij hebben een ongelooflijke schare seconafijnse helpers te hunner beschikking. De Beeld-Adjudanten functioneren niet rechtstreeks in verband met de opleidingswerelden van opklimmende stervelingen. Zij zijn nauw verbonden met de inlichtingendienst die deel uitmaakt van het universele plan voor de voortgang van stervelingen, maar ge zult niet persoonlijk met hen in aanraking komen wanneer ge in de scholen van Uversa verblijft, omdat deze schijnbaar persoonlijke wezens geen wil bezitten; zij hebben niet de kracht om keuzen te maken. Het zijn echte beelden en zij weerspiegelen volledig de persoonlijkheid en het bewustzijn van de individuele Geest die hen heeft voortgebracht. Als klasse komen opklimmende stervelingen niet in nauwe aanraking met de reflectiviteit. Er zal zich altijd een of ander wezen van reflectieve aard tussen u en de eigenlijke werking van deze dienst bevinden. 17:4.3 (202.3) The Image Aids serve forever by the sides of their ancestral Spirits, and they have at their disposal an unbelievable host of helper seconaphim. The Image Aids do not directly function in connection with the training worlds of ascending mortals. They are closely associated with the intelligence service of the universal scheme of mortal progression, but you will not personally come in contact with them when you sojourn in the Uversa schools because these seemingly personal beings are devoid of will; they do not exercise the power of choice. They are true images, wholly reflective of the personality and mind of the individual Spirit ancestor. As a class, ascending mortals do not intimately contact with reflectivity. Always some being of the reflective nature will be interposed between you and the actual operation of the service.
5. De Zeven Geesten van de Circuits ^top 5. The Seven Spirits of the Circuits ^top
17:5.1 (202.4) De Zeven Geesten van de Havona-Circuits vormen de gezamenlijke onpersoonlijke vertegenwoordiging van de Oneindige Geest en de Zeven Meester-Geesten bij de zeven circuits van het centrale universum. Zij zijn de dienaren van de Meester-Geesten van wie zij collectief afstammen. De Meester-Geesten voorzien in een duidelijke, gediversifieerde bestuurlijke individualiteit in de zeven superuniversa. Door deze uniforme Geesten van de Havona-Circuits worden zij in staat gesteld te voorzien in een verenigde, uniforme en gecoördineerde geestelijke supervisie van het centrale universum. 17:5.1 (202.4) The Seven Spirits of the Havona Circuits are the joint impersonal representation of the Infinite Spirit and the Seven Master Spirits to the seven circuits of the central universe. They are the servants of the Master Spirits, whose collective offspring they are. The Master Spirits provide a distinct and diversified administrative individuality in the seven superuniverses. Through these uniform Spirits of the Havona Circuits they are enabled to provide a unified, uniform, and co-ordinated spiritual supervision for the central universe.
17:5.2 (202.5) Ieder van de Zeven Geesten van de Circuits is beperkt tot het doordringen van één enkel Havona-circuit. Zij zijn niet rechtstreeks betrokken bij de regimes van de Eeuwigen der Dagen, de regeerders van de individuele werelden van Havona. Zij staan echter wel in verbinding met de Zeven Allerhoogste Bestuurders en zij synchroniseren met de tegenwoordigheid van de Allerhoogste in het centrale universum. Hun werk beperkt zich geheel tot Havona. 17:5.2 (202.5) The Seven Spirits of the Circuits are each limited to the permeation of a single Havona circuit. They are not directly concerned with the regimes of the Eternals of Days, the rulers of the individual Havona worlds. But they are in liaison with the Seven Supreme Executives, and they synchronize with the central universe presence of the Supreme Being. Their work is wholly confined to Havona.
17:5.3 (203.1) Deze Geesten van de Circuits treden met degenen die in Havona verblijven in contact door hun persoonlijke afstammelingen, de tertiaire supernafijnen. Ofschoon de Circuit-Geesten coëxistent zijn met de Zeven Meester-Geesten, kreeg hun functie bij het scheppen van de tertiaire supernafijnen pas groot belang toen de eerste pelgrims uit de tijd in de dagen van Grandfanda aankwamen op het buitenste circuit van Havona. 17:5.3 (203.1) These Spirits of the Circuits make contact with those who sojourn in Havona through their personal offspring, the tertiary supernaphim. While the Circuit Spirits are coexistent with the Seven Master Spirits, their function in the creation of tertiary supernaphim did not attain major importance until the first pilgrims of time arrived on the outer circuit of Havona in the days of Grandfanda.
17:5.4 (203.2) Bij uw voortgang in Havona van het ene circuit naar het volgende, zult ge wel het een en ander vernemen aangaande de Geesten van de Circuits, doch ge zult niet in staat zijn persoonlijk met hen te communiceren, zelfs al moogt ge persoonlijk hun geestelijke invloed genieten en zult ge hun onpersoonlijke aanwezigheid herkennen. 17:5.4 (203.2) As you advance from circuit to circuit in Havona, you will learn of the Spirits of the Circuits, but you will not be able to hold personal communion with them, even though you may personally enjoy, and recognize the impersonal presence of, their spiritual influence.
17:5.5 (203.3) De betrekking tussen de Geesten van de Circuits en de ingeboren bewoners van Havona lijkt in vele opzichten op de betrekking tussen de Gedachtenrichters en de sterfelijke schepselen die de werelden in de evolutionaire universa bewonen. Evenals de Gedachtenrichters zijn de Geesten van de Circuits onpersoonlijk, en hun omgang met het volmaakte bewustzijn van de Havona-wezens vertoont veel overeenkomst met de inwoning van de onpersoonlijke geesten van de Universele Vader in het eindige bewustzijn van sterfelijke mensen. De Geesten van de Circuits worden echter nooit een permanent deel van de persoonlijkheden van Havona. 17:5.5 (203.3) The Circuit Spirits are related to the native inhabitants of Havona much as the Thought Adjusters are related to the mortal creatures inhabiting the worlds of the evolutionary universes. Like the Thought Adjusters, the Circuit Spirits are impersonal, and they consort with the perfect minds of Havona beings much as the impersonal spirits of the Universal Father indwell the finite minds of mortal men. But the Spirits of the Circuits never become a permanent part of Havona personalities.
6. De Scheppende Geesten van de plaatselijke universa ^top 6. The Local Universe Creative Spirits ^top
17:6.1 (203.4) Veel van wat betrekking heeft op de natuur en de functie van de Scheppende Geesten van de plaatselijke universa hoort eigenlijk thuis in het relaas over hun verbintenis met de Schepper-Zonen bij de organisatie en leiding van de plaatselijke scheppingen. Vele kenmerkende aspecten van de ervaringen van deze wonderbare wezens voorafgaand aan hun ervaring in een plaatselijk universum kunnen u echter worden meegedeeld als onderdeel van deze bespreking van de zeven groepen Allerhoogste Geesten. 17:6.1 (203.4) Much that pertains to the nature and function of the local universe Creative Spirits properly belongs to the narrative of their association with the Creator Sons in the organization and management of the local creations; but there are many features of the prelocal universe experiences of these marvelous beings which may be narrated as a part of this discussion of the seven Supreme Spirit groups.
17:6.2 (203.5) Wij zijn vertrouwd met zes fasen van de loopbaan van een Moeder-Geest van een plaatselijk universum, en wij denken vaak na over de waarschijnlijkheid van een zevende stadium van activiteit. Deze verschillende stadia van bestaan zijn: 17:6.2 (203.5) We are conversant with six phases of the career of a local universe Mother Spirit, and we speculate much concerning the probability of a seventh stage of activity. These different stages of existence are:
17:6.3 (203.6) 1. De eerste differentiatie op het Paradijs. Wanneer een Schepper-Zoon gepersonaliseerd wordt door het gezamenlijk handelen van de Universele Vader en de Eeuwige Zoon, vindt er in de persoon van de Oneindige Geest tegelijk iets plaats dat bekend staat als de ‘allerhoogste reactie van complement.’ Wij begrijpen de aard van deze reactie niet, doch wij begrijpen wel dat deze een inherente modificatie aangeeft van de personaliseerbare mogelijkheden die besloten liggen in het scheppingspotentieel van de Vereend Handelende Geest. De geboorte van een gecoördineerde Schepper-Zoon geeft aan dat binnen de persoon van de Oneindige Geest het potentieel geboren is van de toekomstige gade van deze Paradijs-Zoon in het plaatselijk universum. Wij zijn niet op de hoogte van deze nieuwe voorpersoonlijke identificatie van een entiteit, doch wij weten dat dit feit wordt opgetekend in de Paradijs-verslagen die op de loopbaan van deze Schepper-Zoon betrekking hebben. 17:6.3 (203.6) 1. Initial Paradise Differentiation. When a Creator Son is personalized by the joint action of the Universal Father and the Eternal Son, simultaneously there occurs in the person of the Infinite Spirit what is known as the “supreme reaction of complement.” We do not comprehend the nature of this reaction, but we understand that it designates an inherent modification of those personalizable possibilities which are embraced within the creative potential of the Conjoint Creator. The birth of a co-ordinate Creator Son signalizes the birth within the person of the Infinite Spirit of the potential of the future local universe consort of this Paradise Son. We are not cognizant of this new prepersonal identification of entity, but we know that this fact finds place on the Paradise records of the career of such a Creator Son.
17:6.4 (203.7) 2. Vooropleiding voor het optreden als schepper. Gedurende de lange periode van de vooropleiding van een Michael-Zoon voor de organisatie en het bestuur van universa, ondergaat zijn toekomstige gade een verdere ontwikkeling van entiteit en wordt zij groepsbewust van haar bestemming. Wij weten het niet zeker, doch vermoeden dat zulk een groepsbewuste entiteit op de hoogte raakt van de ruimte en aan de vooropleiding begint die nodig is voor het verkrijgen van geest-vaardigheid in haar toekomstige arbeid van samenwerking bij het scheppen en besturen van een universum met de Michael die haar comple ment is. 17:6.4 (203.7) 2. Preliminary Creatorship Training. During the long period of the preliminary training of a Michael Son in the organization and administration of universes, his future consort undergoes further development of entity and becomes group conscious of destiny. We do not know, but we suspect that such a group-conscious entity becomes space cognizant and begins that preliminary training requisite to the acquirement of spirit skill in her future work of collaboration with the complemental Michael in universe creation and administration.
17:6.5 (204.1) 3. Het stadium van fysische schepping. Op het moment dat een Michael-Zoon van de Eeuwige Zoon de opdracht ontvangt tot scheppen, geeft de Meester-Geest aan het hoofd van het superuniversum waarvoor deze nieuwe Schepper-Zoon is bestemd, uiting aan het ‘identificatie-gebed’ in de tegenwoordigheid van de Oneindige Geest. Voor de eerste maal verschijnt dan de entiteit van de latere Scheppende Geest als gedifferentieerd van de persoon van de Oneindige Geest. Deze entiteit gaat rechtstreeks af op de persoon van de petitionerende Meester-Geest, is dan onmiddellijk uit het gezicht verdwenen en wordt blijkbaar een deel van de persoon van deze Meester-Geest. De nieuw geïdentificeerde Scheppende Geest blijft bij de Meester-Geest tot het moment aanbreekt dat de Schepper-Zoon vertrekt om aan zijn avontuurlijke onderneming in de ruimte te beginnen; hierop vertrouwt de Meester-Geest de nieuwe Geest-gade toe aan de hoede van de Schepper-Zoon, terwijl hij terzelfdertijd de Geest-gade de opdracht geeft tot eeuwige trouw en nimmer eindigende loyaliteit. En dan vindt er een van de ontroerendste gebeurtenissen plaats die op het Paradijs kunnen voorvallen. De Universele Vader spreekt zijn erkenning uit van de eeuwige vereniging van de Schepper-Zoon en de Scheppende Geest en bevestigt dat hun bepaalde gezamenlijke bestuurlijke volmachten zijn verleend door de Meester-Geest die het gezag over het betrokken superuniversum heeft. 17:6.5 (204.1) 3. The Stage of Physical Creation. At the time the creatorship charge is administered to a Michael Son by the Eternal Son, the Master Spirit who directs the superuniverse to which this new Creator Son is destined gives expression to the “prayer of identification” in the presence of the Infinite Spirit; and for the first time, the entity of the subsequent Creative Spirit appears as differentiated from the person of the Infinite Spirit. And proceeding directly to the person of the petitioning Master Spirit, this entity is immediately lost to our recognition, becoming apparently a part of the person of this Master Spirit. The newly identified Creative Spirit remains with the Master Spirit until the moment of the departure of the Creator Son for the adventure of space; whereupon the Master Spirit commits the new Spirit consort to the keeping of the Creator Son, at the same time administering to the Spirit consort the charge of eternal fidelity and unending loyalty. And then occurs one of the most profoundly touching episodes which ever take place on Paradise. The Universal Father speaks in acknowledgment of the eternal union of the Creator Son and the Creative Spirit and in confirmation of the bestowal of certain joint powers of administration by the Master Spirit of superuniverse jurisdiction.
17:6.6 (204.2) De door de Vader verenigde Schepper-Zoon en Scheppende Geest gaan dan uit om te beginnen aan hun avontuurlijke onderneming van het scheppen van een universum. En in deze vorm van associatie werken zij samen gedurende de gehele lange moeilijke periode van de materiële organisatie van hun universum. 17:6.6 (204.2) The Father-united Creator Son and Creative Spirit then go forth on their adventure of universe creation. And they work together in this form of association throughout the long and arduous period of the material organization of their universe.
17:6.7 (204.3) 4. Het tijdvak van het scheppen van leven. Wanneer de Schepper-Zoon verklaart voornemens te zijn leven te scheppen, volgen op het Paradijs de ‘personalisatie-ceremoniëen’, waarin de Zeven Meester-Geesten deelnemen en die persoonlijk ervaren worden door de superviserende Meester-Geest. Dit is een bijdrage van de Paradijs-Godheid aan de individualiteit van de Geest-gade van de Schepper-Zoon, en wordt voor het universum manifest in het verschijnsel van ‘de primaire eruptie’ in de persoon van de Oneindige Geest. Tegelijk met dit verschijnsel op het Paradijs wordt de tot dusver onpersoonlijke Geest-gade van de Schepper-Zoon in praktisch alle opzichten een echte persoon. Van nu af aan en voor immer zal deze zelfde Moeder-Geest van een plaatselijk universum als een persoon worden beschouwd en zal zij persoonlijke relaties onderhouden met alle heerscharen van persoonlijkheden in de schepping van leven die hierop volgt. 17:6.7 (204.3) 4. The Life-Creation Era. Upon the declaration of intention to create life by the Creator Son, there ensue on Paradise the “personalization ceremonies,” participated in by the Seven Master Spirits and personally experienced by the supervising Master Spirit. This is a Paradise Deity contribution to the individuality of the Spirit consort of the Creator Son and becomes manifest to the universe in the phenomenon of “the primary eruption” in the person of the Infinite Spirit. Simultaneously with this phenomenon on Paradise, the heretofore impersonal Spirit consort of the Creator Son becomes, to all practical intents and purposes, a bona fide person. Henceforth and forevermore, this same local universe Mother Spirit will be regarded as a person and will maintain personal relations with all the personality hosts of the ensuing life creation.
17:6.8 (204.4) 5. De tijdperken na de zelfschenkingen. In de nimmer eindigende loopbaan van een Scheppende Geest vindt nog een grote verandering plaats als de Schepper-Zoon terugkeert naar het hoofdkwartier van zijn universum nadat hij zijn zevende zelfschenking heeft voltooid en vervolgens de volledige soevereiniteit over zijn universum heeft verworven. Bij die gelegenheid verheft de triomferende Schepper-Zoon, ten overstaan van de verzamelde bestuurders van het universum, de Moeder-Geest van het Universum tot mede-soevereiniteit en erkent hij zijn Geest-gade als zijn gelijke. 17:6.8 (204.4) 5. The Postbestowal Ages. Another and great change occurs in the never-ending career of a Creative Spirit when the Creator Son returns to universe headquarters after the completion of his seventh bestowal and subsequent to his acquirement of full universe sovereignty. On that occasion, before the assembled administrators of the universe, the triumphant Creator Son elevates the Universe Mother Spirit to cosovereignty and acknowledges the Spirit consort as his equal.
17:6.9 (204.5) 6. De tijdperken van licht en leven. Wanneer het tijdvak van licht en leven tot stand is gebracht, begint de mede-soeverein van het plaatselijk universum aan de zesde fase van de loopbaan van een Scheppende Geest. Wij mogen echter de aard van deze grootse ervaring niet beschrijven. Deze zaken behoren tot een toekomstig stadium van de evolutie in Nebadon. 17:6.9 (204.5) 6. The Ages of Light and Life. Upon the establishment of the era of light and life the local universe cosovereign enters upon the sixth phase of a Creative Spirit’s career. But we may not portray the nature of this great experience. Such things pertain to a future stage of evolution in Nebadon.
17:6.10 (204.6) 7. De niet-geopenbaarde loopbaan. Wij zijn bekend met de hierboven beschreven zes fasen in de loopbaan van de Moeder-Geest van een plaatselijk universum. Onvermijdelijk vragen wij ons af of er ook een zevende loopbaan is. Wij zijn het feit gedachtig dat wanneer de volkomenen bereiken wat de finale bestemming van hun sterfelijke opklimming lijkt te zijn, er van hen vermeld wordt dat zij aan de loopbaan van geesten van de zesde graad beginnen. Wij vermoeden dat de volkomenen nog weer een nieuwe, ongeopenbaarde loopbaan in het universum toegewezen zullen krijgen. Het zal u niet verbazen dat wij menen dat de Moeder-Geesten van de Universa eveneens een nog niet onthulde loopbaan in het vooruitzicht hebben, die de zevende fase zal vormen van hun persoonlijke ervaring in het dienen in het universum en in loyale samenwerking met de orde van de Schepper-Michaels. 17:6.10 (204.6) 7. The Unrevealed Career. We know of these six phases of the career of a local universe Mother Spirit. It is inevitable that we should ask: Is there a seventh career? We are mindful that, when finaliters attain what appears to be their final destiny of mortal ascension, they are of record as entering upon the career of sixth-stage spirits. We conjecture that there awaits the finaliters still another and unrevealed career in universe assignment. It is only to be expected that we would likewise regard the Universe Mother Spirits as having ahead of them some undisclosed career which will constitute their seventh phase of personal experience in universe service and loyal co-operation with the order of the Creator Michaels.
7. De assistent-bewustzijnsgeesten ^top 7. The Adjutant Mind-Spirits ^top
17:7.1 (205.1) Deze assistent-geesten zijn de zevenvoudige bewustzijnsschenking door een Moeder-Geest van een plaatselijk universum aan de levende schepselen die door een Schepper-Zoon en zulk een Scheppende Geest gezamenlijk zijn geschapen. Deze schenking wordt mogelijk wanneer de Geest wordt verheven tot de staat waar zij persoonlijkheidsprerogatieven heeft. De behandeling van de natuur en het functioneren van de zeven assistent-bewustzijnsgeesten hoort meer thuis bij de beschrijving van uw plaatselijk universum Nebadon. 17:7.1 (205.1) These adjutant spirits are the sevenfold mind bestowal of a local universe Mother Spirit upon the living creatures of the conjoint creation of a Creator Son and such a Creative Spirit. This bestowal becomes possible at the time of the Spirit’s elevation to the status of personality prerogatives. The narration of the nature and functioning of the seven adjutant mind-spirits belongs more appropriately to the story of your local universe of Nebadon.
8. Functies van de Allerhoogste Geesten ^top 8. Functions of the Supreme Spirits ^top
17:8.1 (205.2) De zeven groepen der Allerhoogste Geesten vormen de kern van de functionele familie van de Derde Bron en Centrum zowel als de Oneindige Geest als de Vereend Handelende Geest. Het domein van de Allerhoogste Geesten reikt van de tegenwoordigheid van de Triniteit op het Paradijs tot het functioneren van bewustzijn van de orde der evolutionaire stervelingen op de planeten in de ruimte. Op deze wijze verenigen zij de afdalende bestuurlijke niveaus en coördineren zij de veelvuldige functies van het personeel daarvan. Of het nu een groep Reflectieve Geesten is in verbinding met de Ouden der Dagen, een Scheppende Geest handelend in harmonie met een Michael-Zoon, of de Zeven Meester-Geesten in hun circuit rond de Paradijs-Triniteit, de activiteit van de Allerhoogste Geesten treft men overal aan in het centrale universum, in de superuniversa en de plaatselijke universa. Zij functioneren evenzeer tezamen met de Triniteitspersoonlijkheden van de orde der ‘Dagen’ als met de Paradijs-persoonlijkheden van de orde der ‘Zonen.’ 17:8.1 (205.2) The seven groups of Supreme Spirits constitute the nucleus of the functional family of the Third Source and Center both as the Infinite Spirit and as the Conjoint Actor. The domain of the Supreme Spirits extends from the presence of the Trinity on Paradise to the functioning of mind of the evolutionary-mortal order on the planets of space. Thus do they unify the descending administrative levels and co-ordinate the manifold functions of the personnel thereof. Whether it is a Reflective Spirit group in liaison with the Ancients of Days, a Creative Spirit acting in concert with a Michael Son, or the Seven Master Spirits encircuited around the Paradise Trinity, the activity of the Supreme Spirits is encountered everywhere in the central, super-, and local universes. They function alike with the Trinity personalities of the order of “Days” and with the Paradise personalities of the order of “Sons.”
17:8.2 (205.3) Samen met hun Oneindige Moeder-Geest zijn de groepen der Allerhoogste Geesten de rechtstreekse scheppers van de enorme familie der schepselen van de Derde Bron en Centrum. Alle orden der dienende geesten komen voort uit dit samenwerkingsverband. Primaire supernafijnen hebben hun oorsprong in de Oneindige Geest; secundaire wezens van deze orde worden geschapen door de Meester-Geesten; tertiaire supernafijnen door de Zeven Geesten van de Circuits. Collectief zijn de Reflectieve Geesten de moeders en voortbrengers van een wonderbaarlijke orde onder de heerscharen der engelen, de machtige seconafijnen van de diensten der superuniversa. Een Scheppende Geest is de moeder van de orden der engelen in een plaatselijke schepping; deze serafijnse helpers zijn oorspronkelijk in ieder plaatselijk universum, ofschoon zij naar de patronen van het centrale universum gevormd zijn. Al deze scheppers van dienende geesten ontvangen alleen indirect bijstand vanuit de centrale verblijfplaats van de Oneindige Geest, de oorspronkelijke, eeuwige moeder van alle dienende engelen. 17:8.2 (205.3) Together with their Infinite Mother Spirit, the Supreme Spirit groups are the immediate creators of the vast creature family of the Third Source and Center. All orders of the ministering spirits spring from this association. Primary supernaphim originate in the Infinite Spirit; secondary beings of this order are created by the Master Spirits; tertiary supernaphim by the Seven Spirits of the Circuits. The Reflective Spirits, collectively, are the mother-makers of a marvelous order of the angelic hosts, the mighty seconaphim of the superuniverse services. A Creative Spirit is the mother of the angelic orders of a local creation; such seraphic ministers are original in each local universe, though they are fashioned after the patterns of the central universe. All these creators of ministering spirits are only indirectly assisted by the central lodgment of the Infinite Spirit, the original and eternal mother of all the angelic ministers.
17:8.3 (205.4) De zeven groepen der Allerhoogste Geesten zijn de coördinatoren van de bewoonde schepping. Het samenwerkingsverband van hun leidinggevende hoofden, de Zeven Meester-Geesten, lijkt de wijdverbreide activiteiten van God de Zevenvoudige te coördineren: 17:8.3 (205.4) The seven Supreme Spirit groups are the co-ordinators of the inhabited creation. The association of their directing heads, the Seven Master Spirits, appears to co-ordinate the far-flung activities of God the Sevenfold:
17:8.4 (205.5) 1. collectief staan de Meester-Geesten bijna gelijk aan het goddelijkheidsniveau van de Triniteit der Paradijs-Godheden; 17:8.4 (205.5) 1. Collectively the Master Spirits near-equivalate to the divinity level of the Trinity of Paradise Deities.
17:8.5 (205.6) 2. individueel zijn zij een uitputtende belichaming van de primaire mogelijkheden tot associatie van de drieënige Godheid; 17:8.5 (205.6) 2. Individually they exhaust the primary associable possibilities of triune Deity.
17:8.6 (206.1) 3. als gediversifieerde vertegenwoordigers van de Vereend Handelende Geest zijn zij de dragers van de geest-bewustzijn-kracht-soevereiniteit van de Allerhoogste die hij zelf nog niet persoonlijk uitoefent; 17:8.6 (206.1) 3. As diversified representatives of the Conjoint Actor they are the repositories of that spirit-mind-power sovereignty of the Supreme Being which he does not yet personally exercise.
17:8.7 (206.2) 4. door de Reflectieve Geesten synchroniseren zij de regeringen van de Ouden der Dagen van de superuniversa met Majeston, het Paradijs-centrum van de universele reflectiviteit; 17:8.7 (206.2) 4. Through the Reflective Spirits they synchronize the superuniverse governments of the Ancients of Days with Majeston, the Paradise center of universal reflectivity.
17:8.8 (206.3) 5. door hun participatie in de individualisering van de Goddelijke Hulp-en Bijstandverleensters van de plaatselijke universa, dragen de Meester-Geesten bij aan het laatste niveau van God de Zevenvoudige, de verbintenis van de Schepper-Zoon en de Scheppende Geest in ieder plaatselijk universum. 17:8.8 (206.3) 5. In their participation in the individualization of the local universe Divine Ministers, the Master Spirits contribute to the last level of God the Sevenfold, the Creator Son-Creative Spirit union of the local universes.
17:8.9 (206.4) De functionele eenheid die inherent is in de Vereend Handelende Geest, wordt aan de evoluerende universa onthuld in de Zeven Meester-Geesten, zijn primaire persoonlijkheden. Doch in de vervolmaakte superuniversa van de toekomst zal deze eenheid ongetwijfeld niet te scheiden zijn van de experiëntiële soevereiniteit van de Allerhoogste. 17:8.9 (206.4) Functional unity, inherent in the Conjoint Actor, is disclosed to the evolving universes in the Seven Master Spirits, his primary personalities. But in the perfected superuniverses of the future this unity will undoubtedly be inseparable from the experiential sovereignty of the Supreme.
17:8.10 (206.5) [Aangeboden door een Goddelijk Raadsman van Uversa.] 17:8.10 (206.5) [Presented by a Divine Counselor of Uversa.]