114. Kiri Paper 114
Seeravite valitsus planeedil Seraphic Planetary Government
114:0.1 (1250.1) KÕIGEKÕRGEMAD valitsevad inimeste kuningriikides paljude taevaste jõudude ja vahendajate abil, kuid põhiliselt seeravite hoolekande kaudu. 114:0.1 (1250.1) THE Most Highs rule in the kingdoms of men through many celestial forces and agencies but chiefly through the ministry of seraphim.
114:0.2 (1250.2) Täna keskpäeval toimunud loenduse kohaselt oli planeedi Urantial viibivaid ingleid, kaitsjaid ja teisi 501 234 619 seeravipaari. Minu juhtimise alla oli määratud kakssada seeraviväge — 597 196 800 seeravipaari ehk 1 194 393 600 üksikinglit. Register näitab üksikisikute arvuks aga 1 002 469 238, järelikult olid 191 924 362 inglit sellest maailmast ära, täites transportimis-, sõnumitoomis- ja surmakohustusi. (Keerubeid on Urantial ligikaudu sama palju kui seeraveid ja neil on samasugune organisatsioon.) 114:0.2 (1250.2) At noon today the roll call of planetary angels, guardians, and others on Urantia was 501,234,619 pairs of seraphim. There were assigned to my command two hundred seraphic hosts—597,196,800 pairs of seraphim, or 1,194,393,600 individual angels. The registry, however, shows 1,002,469,238 individuals; it follows therefore that 191,924,362 angels were absent from this world on transport, messenger, and death duty. (On Urantia there are about the same number of cherubim as seraphim, and they are similarly organized.)
114:0.3 (1250.3) Seeravid ja nendega seotud keerubid tegelevad üsna palju planeedi üleinimliku valitsuse tegevuse üksikasjadega, eriti mässu tõttu isoleeritud maailmades. Inglid, kelle võimekad abilised on keskteelised, tegutsevad Urantial tegelike aineüleste hoolekandjatena, kes täidavad kohaliku kindralkuberneri ja kõigi tema kaaslaste ning alluvate käske. Seeravite klass täidab peale isikliku ja rühmakaitse paljusid muidki ülesandeid. 114:0.3 (1250.3) Seraphim and their associated cherubim have much to do with the details of the superhuman government of a planet, especially of worlds which have been isolated by rebellion. The angels, ably assisted by the midwayers, function on Urantia as the actual supermaterial ministers who execute the mandates of the resident governor general and all his associates and subordinates. Seraphim as a class are occupied with many assignments other than those of personal and group guardianship.
114:0.4 (1250.4) Urantial ei puudu ka süsteemi-, tähtkuju- ja universumivalitsejate-poolne küllaldane ja tõhus juhendamine. Ent planeedi valitsus ei sarnane Satania süsteemi, isegi kogu Nebadoni ühegi teise maailma valitsusega. Teie juhendamise kava on ainulaadne tänu mitmele ebatavalisele asjaolule: 114:0.4 (1250.4) Urantia is not without proper and effective supervision from the system, constellation, and universe rulers. But the planetary government is unlike that of any other world in the Satania system, even in all Nebadon. This uniqueness in your plan of supervision is due to a number of unusual circumstances:
114:0.5 (1250.5) 1. Urantia kui eluteisendamisplaneedi staatus; 114:0.5 (1250.5) 1. The life modification status of Urantia.
114:0.6 (1250.6) 2. Luciferi mässust tulenevad raskused; 114:0.6 (1250.6) 2. The exigencies of the Lucifer rebellion.
114:0.7 (1250.7) 3. aadamlikust üleastumisest tulenenud katkestused; 114:0.7 (1250.7) 3. The disruptions of the Adamic default.
114:0.8 (1250.8) 4. ebaregulaarsuse ilmingud, mis tulenevad asjaolust, et Urantia oli üks Universumi Suverääni annetumismaailmu. Nebadoni Miikael on Urantia Planeedivürst; 114:0.8 (1250.8) 4. The irregularities growing out of the fact that Urantia was one of the bestowal worlds of the Universe Sovereign. Michael of Nebadon is the Planetary Prince of Urantia.
114:0.9 (1250.9) 5. kahekümne nelja planeedisuunaja eriline ülesanne; 114:0.9 (1250.9) 5. The special function of the twenty-four planetary directors.
114:0.10 (1250.10) 6. planeedi asukoht peainglite ringluses; 114:0.10 (1250.10) 6. The location on the planet of an archangels’ circuit.
114:0.11 (1250.11) 7. kunagi kehastunud Machiventa Melkisedeki hiljutine määramine Planeedivürsti asemikuks. 114:0.11 (1250.11) 7. The more recent designation of the onetime incarnated Machiventa Melchizedek as vicegerent Planetary Prince.
1. Urantia suveräänsus ^top 1. The Sovereignty of Urantia ^top
114:1.1 (1250.12) Urantia algne suveräänsus säilis Satania süsteemi suverääni hoole all. Suverään delegeeris selle kõigepealt Melkisedekite ja Elukandjate ühiskomisjonile ning see rühm tegutses Urantial kuni korrakohaselt ametisse määratud Planeedivürsti saabumiseni. Pärast Vürst Caligastia langemist, Luciferi mässu ajal, ei olnud Urantial kohaliku universumi ega selle haldusjaotustega kindlat stabiilset suhet kuni Miikaeli lihas annetumise lõpulejõudmiseni, kui Päevilt Ühtne ta Urantia Planeedivürstiks kuulutas. Selline kindel ja põhimõtteline otsus kinnitas teie maailma staatuse igaveseks, kuid tegelikult ei võtnud Suveräänist Looja-Poeg planeedi isiklikuks haldamiseks midagi ette, kui mitte arvestada Jerusemil kahekümne neljast endisest urantialasest komisjoni moodustamist volitustega esindada teda Urantia ja kõigi teiste süsteemi karantiini jäetud planeetide valitsuses. Üks selle nõukogu liige viibib praegu alaliselt Urantial kohaliku kindralkubernerina. 114:1.1 (1250.12) The original sovereignty of Urantia was held in trust by the sovereign of the Satania system. It was first delegated by him to a joint commission of Melchizedeks and Life Carriers, and this group functioned on Urantia until the arrival of a regularly constituted Planetary Prince. Subsequent to the downfall of Prince Caligastia, at the time of the Lucifer rebellion, Urantia had no sure and settled relationship with the local universe and its administrative divisions until the completion of Michael’s bestowal in the flesh, when he was proclaimed, by the Union of Days, Planetary Prince of Urantia. Such a proclamation in surety and in principle forever settled the status of your world, but in practice the Sovereign Creator Son made no gesture of personal administration of the planet aside from the establishment of the Jerusem commission of twenty-four former Urantians with authority to represent him in the government of Urantia and all other quarantined planets in the system. One of this council is now always resident on Urantia as resident governor general.
114:1.2 (1251.1) Machiventa Melkisedekile anti hiljuti Planeedivürst Miikaeli asemiku volitused, kuid see kohaliku universumi Poeg ei ole vähimalgi määral muutnud planeedi praegust, kohalike kindralkuberneride järjestikuste valitsuste korda. 114:1.2 (1251.1) Vicegerent authority to act for Michael as Planetary Prince has been recently vested in Machiventa Melchizedek, but this Son of the local universe has made not the slightest move toward modifying the present planetary regime of the successive administrations of the resident governors general.
114:1.3 (1251.2) On vähe tõenäoline, et Urantia valitsuses toimuks praeguse usulise elukorralduse ajal märgatavaid muutusi, kui just Planeedivürsti asemik ei saabu oma tiitlile vastavaid ülesandeid enda peale võtma. Mõned meie kaaslased arvavad, et kava, mille kohaselt Urantiale saadetakse kindralkuberneriks üks kahekümne neljast nõunikust, asendatakse lähimal ajal Machiventa Melkisedeki ametliku saabumisega Urantia suverääni asemiku volitustes. Planeedivürsti kohusetäitjana jätkab ta planeedi juhtimist kahtlemata kuni lõpliku kohtumõistmiseni Luciferi mässu üle ja tõenäoliselt ka edaspidi kuni planeedi stabiliseerumiseni valgusesse ja ellu kauges tulevikus. 114:1.3 (1251.2) There is little likelihood that any marked change will be made in the government of Urantia during the present dispensation unless the vicegerent Planetary Prince should arrive to assume his titular responsibilities. It appears to certain of our associates that at some time in the near future the plan of sending one of the twenty-four counselors to Urantia to act as governor general will be superseded by the formal arrival of Machiventa Melchizedek with the vicegerent mandate of the sovereignty of Urantia. As acting Planetary Prince he would undoubtedly continue in charge of the planet until the final adjudication of the Lucifer rebellion and probably on into the distant future of planetary settlement in light and life.
114:1.4 (1251.3) Mõned arvavad, et Machiventa tuleb Urantia asju isiklikult suunama alles praeguse usulise elukorralduse lõpus. Teised on seisukohal, et Vürsti asemik ei pruugigi saabuda ning et Miikael pöördub ise kunagi Urantiale tagasi, nagu ta lihas olles tõotas. Kolmandad, kaasa arvatud käesoleva loo jutustaja, usuvad, et Melkisedek võib saabuda üsna pea, suvalisel päeval või tunnil. 114:1.4 (1251.3) Some believe that Machiventa will not come to take personal direction of Urantian affairs until the end of the current dispensation. Others hold that the vicegerent Prince may not come, as such, until Michael sometime returns to Urantia as he promised when still in the flesh. Still others, including this narrator, look for Melchizedek’s appearance any day or hour.
2. Planeedi juhendajate kogu ^top 2. The Board of Planetary Supervisors ^top
114:2.1 (1251.4) Alates Miikaeli annetumisest teie maailmale on Urantia üldjuhtimine usaldatud Jerusemil erirühmale, kuhu kuulub kakskümmend neli kunagist urantialast. Sellesse komisjoni kuulumise tingimused ei ole meile teada, kuid me oleme täheldanud, et niisuguse ülesande saanud isikud on kõik aidanud kaasa Ülima suveräänsuse laienemisele Satania süsteemis. Nad olid Urantial tegutsedes kõik loomult tõelised juhid ja need juhiomadused (välja arvatud Machiventa Melkisedekil) on veelgi täienenud eluasemeilmas omandatud kogemustega ja Jerusemi kodanikele korraldatava koolitusega. Kahekümne nelja hulka nimetab liikmeid Lanaforge'i kabinet Edentia Kõrgeimate kinnitusel ja Jerusemi Kohalemääratud Tunnimeeste heakskiidul, ning Salvingtoni Gabriel määrab nad Miikaeli korraldusel ametisse. Sellesse erijuhendajate komisjoni ajutiseks ametisse määratutel on niisama täielikud õigused kui alalistel liikmetel. 114:2.1 (1251.4) Since the times of Michael’s bestowal on your world the general management of Urantia has been intrusted to a special group on Jerusem of twenty-four onetime Urantians. Qualification for membership on this commission is unknown to us, but we have observed that those who have been thus commissioned have all been contributors to the enlarging sovereignty of the Supreme in the system of Satania. By nature they were all real leaders when they functioned on Urantia, and (excepting Machiventa Melchizedek) these qualities of leadership have been further augmented by mansion world experience and supplemented by the training of Jerusem citizenship. Members are nominated to the twenty-four by the cabinet of Lanaforge, seconded by the Most Highs of Edentia, approved by the Assigned Sentinel of Jerusem, and appointed by Gabriel of Salvington in accordance with the mandate of Michael. The temporary appointees function just as fully as do the permanent members of this commission of special supervisors.
114:2.2 (1251.5) Planeedi suunajate kogu tegeleb eriti selle maailma nende tegevuste juhendamisega, mis tulenevad asjaolust, et siin toimus Miikaeli viimane annetumine. Neid hoiab Miikaeliga tihedas ja vahetus kontaktis teatav Kirgas Õhtutäht, seesama olend, kes saatis Jeesust kogu tema sureliku annetumise ajal. 114:2.2 (1251.5) This board of planetary directors is especially concerned with the supervision of those activities on this world which result from the fact that Michael here experienced his terminal bestowal. They are kept in close and immediate touch with Michael by the liaison activities of a certain Brilliant Evening Star, the identical being who attended upon Jesus throughout the mortal bestowal.
114:2.3 (1252.1) Praegu on selle nõukogu eesistuja, kui istungid toimuvad Jerusemil, keegi Johannes, keda teie tunnete „Ristijana”. Ent nõukogu ametlik esimees on Satania Kohalemääratud Tunnimees, Salvingtoni Inspektor-kaaslase ja Orvontoni Kõrgeima Täideviija otsene ja isiklik esindaja. 114:2.3 (1252.1) At the present time one John, known to you as “the Baptist,” is chairman of this council when it is in session on Jerusem. But the ex officio head of this council is the Assigned Sentinel of Satania, the direct and personal representative of the Associate Inspector on Salvington and of the Supreme Executive of Orvonton.
114:2.4 (1252.2) Sellesama endistest urantialastest koosneva komisjoni liikmed on samal ajal ka süsteemi ülejäänud kolmekümne kuue mässu tõttu isoleeritud maailma nõuandvad juhendajad. Nad täidavad väga väärtuslikku ülesannet, milleks on Süsteemi Suverääni Lanaforge'i põhjalik ja osavõtlik kursis hoidmine nende planeetide asjadega, mis jäävad ikka veel suuremal või vähemal määral Norlatiadeki Tähtkuju Isade üldjuhtimise alla. Need kakskümmend neli nõunikku käivad sageli üksikisikutena kõigil karantiini jäetud planeetidel, eriti Urantial. 114:2.4 (1252.2) The members of this same commission of former Urantians also act as advisory supervisors of the thirty-six other rebellion-isolated worlds of the system; they perform a very valuable service in keeping Lanaforge, the System Sovereign, in close and sympathetic touch with the affairs of these planets, which still remain more or less under the overcontrol of the Constellation Fathers of Norlatiadek. These twenty-four counselors make frequent trips as individuals to each of the quarantined planets, especially to Urantia.
114:2.5 (1252.3) Kõigile teistele isoleeritud maailmadele annavad nõu samasugused, kunagistest planeediasukatest koosnevad erineva suurusega komisjonid, kuid ülejäänud komisjonid alluvad Urantia kahekümne nelja liikmelisele rühmale. Kuigi viimase komisjoni liikmed on seega aktiivselt huvitatud inimprogressi igast faasist igas Satania karantiini jäetud maailmas, huvitab neid eriti ja konkreetselt Urantia surelike rasside heaolu ja edasijõudmine, sest nad ei juhenda vahetult ja otseselt ühegi teise planeedi asju peale Urantia ja isegi siin ei ole neil täielikku võimu, välja arvatud mõnedes surelike ellujäämisega seotud valdkondades. 114:2.5 (1252.3) Each of the other isolated worlds is advised by similar and varying sized commissions of its onetime inhabitants, but these other commissions are subordinate to the Urantian group of twenty-four. While the members of the latter commission are thus actively interested in every phase of human progress on each quarantined world in Satania, they are especially and particularly concerned with the welfare and advancement of the mortal races of Urantia, for they immediately and directly supervise the affairs of none of the planets except Urantia, and even here their authority is not complete excepting in certain domains concerned with mortal survival.
114:2.6 (1252.4) Mitte keegi ei tea, kui kauaks need kakskümmend neli Urantia nõunikku jäävad oma praegusesse seisundisse, kus nad on lahus universumi tegevuste korrapärasest programmist. Nad jäävad kahtlemata oma praegusesse ametisse kuni mingi muutuseni planeedi staatuses, näiteks usulise elukorralduse lõpuni, võimu täieliku ülevõtmiseni Machiventa Melkisedeki poolt, lõpliku kohtumõistmiseni Luciferi mässu üle või Miikaeli taasilmumiseni oma viimase annetumise maailma. Praegune Urantia kohalik kindralkuberner näib kalduvat arvama, et niipea kui Satania süsteemi side tähtkuju ringlustega taastatakse, võidakse kõigile peale Machiventa Paradiisi-tõusuks luba anda. Ent on ka teisi arvamusi. 114:2.6 (1252.4) No one knows how long these twenty-four Urantia counselors will continue in their present status, detached from the regular program of universe activities. They will no doubt continue to serve in their present capacities until some change in planetary status ensues, such as the end of a dispensation, the assumption of full authority by Machiventa Melchizedek, the final adjudication of the Lucifer rebellion, or the reappearance of Michael on the world of his final bestowal. The present resident governor general of Urantia seems inclined to the opinion that all but Machiventa may be released for Paradise ascension the moment the system of Satania is restored to the constellation circuits. But other opinions are also current.
3. Kohalik kindralkuberner ^top 3. The Resident Governor General ^top
114:3.1 (1252.5) Urantia aja iga saja aasta järel määrab Jerusemi kahekümne neljast planeedi juhendajast koosnev korpus ühe enda hulgast viibima teie maailmas nende tegevesindajana, kohaliku kindralkubernerina. Käesolevate jutustuste ettevalmistamise ajal see tegevametnik vahetus, üheksateistkümnenda esindaja vahetas välja kahekümnes. Planeedi praeguse juhendaja nime ei avaldata teile ainult sellepärast, et surelik inimene kaldub nii kergesti oma erakordseid kaasmaalasi ja endast kõrgemaid üleinimlikke olendeid kõrgelt austama, isegi jumaldama. 114:3.1 (1252.5) Every one hundred years of Urantia time, the Jerusem corps of twenty-four planetary supervisors designate one of their number to sojourn on your world to act as their executive representative, as resident governor general. During the times of the preparation of these narratives this executive officer was changed, the nineteenth so to serve being succeeded by the twentieth. The name of the current planetary supervisor is withheld from you only because mortal man is so prone to venerate, even to deify, his extraordinary compatriots and superhuman superiors.
114:3.2 (1252.6) Kohalikul kindralkuberneril ei ole maailma asjade juhtimisel tegelikku isiklikku võimu, välja arvatud kahekümne nelja Jerusemi nõuniku esindajana. Ta tegutseb inimülese valitsuse koordineerijana ning on Urantial tegutsevate taevaste olendite lugupeetud ja kõigi poolt tunnustatud juht. Kõik inglivägede klassid peavad teda oma koordineerivaks suunajaks, kuid ühinenud keskteelised peavad tegelikult oma planeedi isadeks järjestikuseid kindralkubernere pärast esimese 1-2-3 lahkumist ja asumist üheks kahekümne neljast nõunikust. 114:3.2 (1252.6) The resident governor general has no actual personal authority in the management of world affairs except as the representative of the twenty-four Jerusem counselors. He acts as the co-ordinator of superhuman administration and is the respected head and universally recognized leader of the celestial beings functioning on Urantia. All orders of angelic hosts regard him as their co-ordinating director, while the United Midwayers, since the departure of 1-2-3 the first to become one of the twenty-four counselors, really look upon the successive governors general as their planetary fathers.
114:3.3 (1253.1) Ehkki kindralkuberneril ei ole planeedil tegelikku ja isiklikku võimu, saadab ta iga päev alla kümneid korraldusi ja otsuseid, mida kõik asjassepuutuvad isiksused lõplikeks peavad. Ta on hoopis enam isalik nõuandja kui range valitseja. Ta tegutseb teatud mõttes nii, nagu seda teeks Planeedivürst, kuid tema valitsemine meenutab palju enam Aineliste Poegade valitsemist. 114:3.3 (1253.1) Although the governor general does not possess actual and personal authority on the planet, he hands down scores of rulings and decisions each day which are accepted as final by all personalities concerned. He is much more of a fatherly adviser than a technical ruler. In certain ways he functions as would a Planetary Prince, but his administration much more closely resembles that of the Material Sons.
114:3.4 (1253.2) Urantia valitsus on Jerusemi nõukogudes esindatud sellise korra kohaselt, et tagasipöörduv kuberner saab Süsteemi Suverääni Planeedivürstide kabineti ajutiseks liikmeks. Kui Machiventa määrati Vürsti asemikuks, loodeti, et ta asub kohe oma kohale Satania Planeedivürstide nõukogus, ent ta pole seni selles suunas midagi ette võtnud. 114:3.4 (1253.2) The Urantia government is represented in the councils of Jerusem in accordance with an arrangement whereby the returning governor general sits as a temporary member of the System Sovereign’s cabinet of Planetary Princes. It was expected, when Machiventa was designated vicegerent Prince, that he would immediately assume his place in the council of the Planetary Princes of Satania, but thus far he has made no gesture in this direction.
114:3.5 (1253.3) Urantia aineülesel valitsusel ei ole kohaliku universumi kõrgemate üksustega väga tihedat orgaanilist sidet. Kohalik kindralkuberner esindab teatud mõttes nii Jerusemi kui ka Salvingtoni, sest ta tegutseb kahekümne nelja nõuniku nimel, kes on Miikaeli ja Gabrieli otsesed esindajad. Ja olles Jerusemi kodanik, võib planeedi kuberner esindada Süsteemi Suverääni. Tähtkuju võimuorganeid esindab otseselt Edentia vaatleja Vorondadek-Poeg. 114:3.5 (1253.3) The supermaterial government of Urantia does not maintain a very close organic relationship with the higher units of the local universe. In a way, the resident governor general represents Salvington as well as Jerusem since he acts on behalf of the twenty-four counselors, who are directly representative of Michael and Gabriel. And being a Jerusem citizen, the planetary governor can function as a spokesman for the System Sovereign. The constellation authorities are represented directly by a Vorondadek Son, the Edentia observer.
4. Kõigekõrgem vaatleja ^top 4. The Most High Observer ^top
114:4.1 (1253.4) Urantia suveräänsust komplitseerib veelgi Norlatiadeki valitsuse kunagine omaalgatuslik võimuhaaramine planeedil veidi aega pärast planeedi mässu. Urantial viibib veel praegugi üks Vorondadek-Poeg, kes on Edentia Kõigekõrgemate vaatleja ja Miikaeli otsese tegutsemise puudumisel planeedi suveräänsuse hooldaja. Praegune Kõigekõrgem vaatleja (ja kunagine asevalitseja) on kahekümne kolmas selliselt Urantial teeniv isik. 114:4.1 (1253.4) The sovereignty of Urantia is further complicated by the onetime arbitrary seizure of planetary authority by the government of Norlatiadek shortly after the planetary rebellion. There is still resident on Urantia a Vorondadek Son, an observer for the Most Highs of Edentia and, in the absence of direct action by Michael, trustee of planetary sovereignty. The present Most High observer (and sometime regent) is the twenty-third thus to serve on Urantia.
114:4.2 (1253.5) Teatud rühmad, kes tegelevad planeedi probleemidega, on ikka veel Edentia Kõigekõrgemate järelevalve all, mis kehtestati Luciferi mässu ajal. Need küsimused on Norlatiadeki vaatleja, Vorondadek-Poja otsustada, kellel on planeedi juhendajatega väga tihedad nõuandvad suhted. Rassivolinikud on Urantial väga aktiivsed ja nende erinevate rühmade juhid on mitteametlikult määratud kohaliku Vorondadekist vaatleja juurde, kes tegutseb nende nõuandva suunajana. 114:4.2 (1253.5) There are certain groups of planetary problems which are still under the control of the Most Highs of Edentia, jurisdiction over them having been seized at the time of the Lucifer rebellion. Authority in these matters is exercised by a Vorondadek Son, the Norlatiadek observer, who maintains very close advisory relations with the planetary supervisors. The race commissioners are very active on Urantia, and their various group chiefs are informally attached to the resident Vorondadek observer, who acts as their advisory director.
114:4.3 (1253.6) Kriisiolukorras saab tegelikuks ja suveräänseks valitsusjuhiks — välja arvatud teatavates puhtvaimsetes küsimustes — see Edentia Vorondadek-Poeg, kes praegu täidab vaatleja kohustusi. (Neis puhtvaimsetes probleemides ja teatavates puhtisiklikes küsimustes näib ülim võim kuuluvat juhtivale peainglile, kes on määratud selle hiljuti Urantiale sisseseatud klassi harukeskuse juurde.) 114:4.3 (1253.6) In a crisis the actual and sovereign head of the government, excepting in certain purely spiritual matters, would be this Vorondadek Son of Edentia now on observation duty. (In these exclusively spiritual problems and in certain purely personal matters, the supreme authority seems to be vested in the commanding archangel attached to the divisional headquarters of that order which was recently established on Urantia.)
114:4.4 (1253.7) Kõigekõrgemal vaatlejal on volitus võtta planeedi tõsiste kriiside ajal planeedi valitsemine oma äranägemisel enda kätte ning ürikutes on kirjas, et seda on juhtunud Urantia ajaloos kolmkümmend kolm korda. Neil aegadel toimib Kõigekõrgem vaatleja kui Kõigekõrgema asevalitseja ja tal on vaieldamatu võim kõigi planeedil viibivate hoolekandjate ja haldajate üle, välja arvatud ainult peainglite allüksuste organisatsioon. 114:4.4 (1253.7) A Most High observer is empowered, at his discretion, to seize the planetary government in times of grave planetary crises, and it is of record that this has happened thirty-three times in the history of Urantia. At such times the Most High observer functions as the Most High regent, exercising unquestioned authority over all ministers and administrators resident on the planet excepting only the divisional organization of the archangels.
114:4.5 (1253.8) Vorondadekite asevalitsemisperioodid ei ole iseloomulikud mitte ainult neile planeetidele, mis on mässu tõttu isoleeritud, sest Kõigekõrgemad võivad asustatud maailma asjadesse sekkuda igal ajal, lisades tähtkujude valitsejate kõrgemat tarkust inimeste kuningriikide asjadesse. 114:4.5 (1253.8) Vorondadek regencies are not peculiar to rebellion-isolated planets, for the Most Highs may intervene at any time in the affairs of the inhabited worlds, interposing the superior wisdom of the constellation rulers in the affairs of the kingdoms of men.
5. Planeedi valitsus ^top 5. The Planetary Government ^top
114:5.1 (1254.1) Urantia tegelikku valitsemist on tõepoolest raske kirjeldada. Universumi organisatsioonis pole ametlikku valitsust, näiteks eraldi seadusandlikku, täitev- ja kohtuvõimu olemas. Kahtkümmend nelja nõunikku võiks nimetada lausa planeedivalitsuse seadusandlikuks haruks. Kindralkuberner on ajutine nõuandev tegevjuht, kelle üle on vetoõigus Kõigekõrgemal vaatlejal. Ning planeedil ei ole mitte mingit absoluutselt autoriteetset kohtuvõimu — on ainult lepituskomisjonid. 114:5.1 (1254.1) The actual administration of Urantia is indeed difficult to describe. There exists no formal government along the lines of universe organization, such as separate legislative, executive, and judicial departments. The twenty-four counselors come the nearest to being the legislative branch of the planetary government. The governor general is a provisional and advisory chief executive with the veto power resident in the Most High observer. And there are no absolutely authoritative judicial powers operative on the planet—only the conciliating commissions.
114:5.2 (1254.2) Enamiku seeraveid ja keskteelisi puudutavatest probleemidest lahendab osapoolte vastastikusel nõusolekul kindralkuberner. Ent kõigi tema käskude peale, välja arvatud tema edastatavad kahekümne nelja nõuniku korraldused, võib edasi kaevata lepituskomisjonidele, planeedil ülesannete täitmiseks moodustatud kohalikele võimuorganitele või isegi Satania Süsteemi Suveräänile. 114:5.2 (1254.2) A majority of the problems involving seraphim and midwayers are, by mutual consent, decided by the governor general. But except when voicing the mandates of the twenty-four counselors, his rulings are all subject to appeal to conciliating commissions, to local authorities constituted for planetary function, or even to the System Sovereign of Satania.
114:5.3 (1254.3) Planeedivürsti kehalise personali ning Aadamast Poja ja Tütre ainelise valitsemiskorra puudumist kompenseerib osaliselt seeravite erihoolekanne ning keskteeliste ebatavaline teenistus. Planeedivürsti äraolekut asendab tõhusalt peainglite, Kõigekõrgema vaatleja ja kindralkuberneri kolmene kohalolek. 114:5.3 (1254.3) The absence of the corporeal staff of a Planetary Prince and the material regime of an Adamic Son and Daughter is partially compensated by the special ministry of seraphim and by the unusual services of the midway creatures. The absence of the Planetary Prince is effectively compensated by the triune presence of the archangels, the Most High observer, and the governor general.
114:5.4 (1254.4) See üsna lõdva organisatsiooniga ja küllaltki isiklikult hallatav planeedivalitsus on tõhusam, kui võiks arvata, ja seda just peainglite aegasäästva abi ja alati valmisoleva ringluse tõttu, mida planeedi eriolukordades ja haldusraskustes nii sageli kasutatakse. Planeet on tehniliselt ikka veel Norlatiadeki ringlustest isoleeritud, kuid eriolukorras võib seda puudust praegu kompenseerida peainglite ringluse kasutamisega. Alates Tõe Vaimu väljavalamisest kogu liha peale tuhat üheksasada aastat tagasi valmistab planeedi isolatsioon üksiksurelikele muidugi vähe muret. 114:5.4 (1254.4) This rather loosely organized and somewhat personally administered planetary government is more than expectedly effective because of the timesaving assistance of the archangels and their ever-ready circuit, which is so frequently utilized in planetary emergencies and administrative difficulties. Technically, the planet is still spiritually isolated in the Norlatiadek circuits, but in an emergency this handicap can now be circumvented through utilization of the archangels’ circuit. Planetary isolation is, of course, of little concern to individual mortals since the pouring out of the Spirit of Truth upon all flesh nineteen hundred years ago.
114:5.5 (1254.5) Iga valitsemispäev algab Urantial nõupidamisega, milles osalevad kindralkuberner, planeedi peainglite juht, Kõigekõrgem vaatleja, juhendav supernav, kohalike Elukandjate juht ja kutsutud külalised universumi kõrgete Poegade seast või teatavate külalisõpilaste seast, kes juhtumisi planeedil viibivad. 114:5.5 (1254.5) Each administrative day on Urantia begins with a consultative conference, which is attended by the governor general, the planetary chief of archangels, the Most High observer, the supervising supernaphim, the chief of resident Life Carriers, and invited guests from among the high Sons of the universe or from among certain of the student visitors who may chance to be sojourning on the planet.
114:5.6 (1254.6) Kindralkuberneri otsesesse valitsuskabinetti kuuluvad kaksteist seeravit, kaheteistkümne erilise ingliterühma tegevjuhid, kes tegutsevad planeedi progressi ja stabiilsuse vahetute üleinimlike suunajatena. 114:5.6 (1254.6) The direct administrative cabinet of the governor general consists of twelve seraphim, the acting chiefs of the twelve groups of special angels functioning as the immediate superhuman directors of planetary progress and stability.
6. Planeeti juhendavad meisterseeravid ^top 6. The Master Seraphim of Planetary Supervision ^top
114:6.1 (1254.7) Kui esimene kindralkuberner samaaegselt Tõe Vaimu väljavalamisega Urantiale saabus, saatsid teda kaksteist seeravite erikorpust, kes olid pärast Seraphingtoni lõpetamist kohe planeetidele teatud erilistesse teenistustesse saadetud. Neid kõrgeid ingleid nimetatakse planeeti juhendavateks meisterseeraviteks ja nad alluvad lisaks planeedi Kõigekõrgema vaatleja üldjuhtimisele ka kohaliku kindralkuberneri vahetule suunamisele. 114:6.1 (1254.7) When the first governor general arrived on Urantia, concurrent with the outpouring of the Spirit of Truth, he was accompanied by twelve corps of special seraphim, Seraphington graduates, who were immediately assigned to certain special planetary services. These exalted angels are known as the master seraphim of planetary supervision and are, aside from the overcontrol of the planetary Most High observer, under the immediate direction of the resident governor general.
114:6.2 (1255.1) Need kaksteist ingliterühma töötavad küll kohaliku kindralkuberneri üldise juhendamise all, kuid neid suunab otseselt kaheteistkümnest seeravist koosnev nõukogu, kuhu kuuluvad iga rühma tegevjuhid. See nõukogu on ka kohaliku kindralkuberneri ühiskondlik kabinet. 114:6.2 (1255.1) These twelve groups of angels, while functioning under the general supervision of the resident governor general, are immediately directed by the seraphic council of twelve, the acting chiefs of each group. This council also serves as the volunteer cabinet of the resident governor general.
114:6.3 (1255.2) Mina kui planeedi seeravite juht olen selle seeravijuhtide nõukogu eesistuja ja vabatahtlikult Urantial teeniv esimese klassi supernav, Caligastia lahkulöömise ajal oma kohustused täitmata jätnud kunagise planeedi inglivägede juhi järeltulija selles ametis. 114:6.3 (1255.2) As planetary chief of seraphim, I preside over this council of seraphic chiefs, and I am a volunteer supernaphim of the primary order serving on Urantia as the successor of the onetime chief of the angelic hosts of the planet who defaulted at the time of the Caligastia secession.
114:6.4 (1255.3) Kaksteist planeeti juhendavat meisterseeravite korpust tegutsevad järgmiselt: 114:6.4 (1255.3) The twelve corps of the master seraphim of planetary supervision are functional on Urantia as follows:
114:6.5 (1255.4) 1. epohhiinglid. Need on praeguse ajastu inglid, usulis-elukorralduslik rühm. Neile taevastele hoolekandjatele on usaldatud kõigi põlvkondade asjatoimetuste üldine jälgimine ja suunamine, sest nad on mõeldud sobituma selle ajastu mosaiiki, milles nad ilmuvad. Praegu Urantial teenivate epohhiinglite korpus on kolmas rühm, mis praeguse usulise elukorralduse ajal planeedile määratud; 114:6.5 (1255.4) 1. The epochal angels. These are the angels of the current age, the dispensational group. These celestial ministers are intrusted with the oversight and direction of the affairs of each generation as they are designed to fit into the mosaic of the age in which they occur. The present corps of epochal angels serving on Urantia is the third group assigned to the planet during the current dispensation.
114:6.6 (1255.5) 2. arenguinglid. Neile seeravitele on usaldatud arenguline edasiliikumine ühiskonna järjestikustel ajastutel. Nad edendavad arenguliste loodud-olendite loomupärase edasiliikumissuundumuse arengut, tehes lakkamatut tööd selleks, et asjad oleksid nii, nagu nad peaksid olema. Praegu valves olev rühm on teine neist, kes sellele planeedile on määratud; 114:6.6 (1255.5) 2. The progress angels. These seraphim are intrusted with the task of initiating the evolutionary progress of the successive social ages. They foster the development of the inherent progressive trend of evolutionary creatures; they labor incessantly to make things what they ought to be. The group now on duty is the second to be assigned to the planet.
114:6.7 (1255.6) 3. usukaitsjad. Need on „kirikute inglid”, tõsised oleva ja olnu eest võitlejad. Nad püüavad säilitada püsimajäänud ideaale, et kõlbelisi väärtusi turvaliselt ühest epohhist teise edasi viia. Nad võistlevad arenguinglitega, püüdes viia vanu surematuid väärtushinnanguid ühest põlvkonnast teise ning vanu vorme uutesse ja seetõttu vähemstabiliseerunud mõtte-ja käitumismudelitesse. Need inglid võitlevad küll vaimsete vormide eest, kuid ei ole äärmusliku sektantluse ega mõttetutest lahkhelidest tuleneva jagunemise allikaks. Praegu teenib Urantial nende viies järjestikune korpus; 114:6.7 (1255.6) 3. The religious guardians. These are the “angels of the churches,” the earnest contenders for that which is and has been. They endeavor to maintain the ideals of that which has survived for the sake of the safe transit of moral values from one epoch to another. They are the checkmates of the angels of progress, all the while seeking to translate from one generation to another the imperishable values of the old and passing forms into the new and therefore less stabilized patterns of thought and conduct. These angels do contend for spiritual forms, but they are not the source of ultrasectarianism and meaningless controversial divisions of professed religionists. The corps now functioning on Urantia is the fifth thus to serve.
114:6.8 (1255.7) 4. riigielu inglid. Need on „pasunate inglid”, Urantia riikide poliitiliste sündmuste suunajad. Praegu rahvusvaheliste suhete üldjuhtimisega tegelev rühm on Urantial neljas selliselt teeniv rühm. Just selle seeravite alajaotuse hoolekande kaudu „valitsevad Kõigekõrgemad inimeste kuningriikides”; 114:6.8 (1255.7) 4. The angels of nation life. These are the “angels of the trumpets,” directors of the political performances of Urantia national life. The group now functioning in the overcontrol of international relations is the fourth corps to serve on the planet. It is particularly through the ministry of this seraphic division that “the Most Highs rule in the kingdoms of men.”
114:6.9 (1255.8) 5. rasside inglid. Need inglid töötavad aja arengurasside säilimise nimel, vaatamata nende rasside poliitilistele segadustele ja usulistele rühmitustele. Urantial on jäänuseid üheksast inimrassist, mis on omavahel segunenud ja nüüdisaja rahvasteks ühinenud. Need seeravid on tihedalt seotud rassivolinike hoolekandega ja praegu Urantial teeniv rühm on esialgne korpus, mis määrati planeedile varsti pärast nelipühi; 114:6.9 (1255.8) 5. The angels of the races. Those who work for the conservation of the evolutionary races of time, regardless of their political entanglements and religious groupings. On Urantia there are remnants of nine human races which have commingled and combined into the people of modern times. These seraphim are closely associated with the ministry of the race commissioners, and the group now on Urantia is the original corps assigned to the planet soon after the day of Pentecost.
114:6.10 (1255.9) 6. tulevikuinglid. Need on plaanitsejad inglid, kes prognoosivad tulevast ajastut ja kavandavad kõigi heade asjade teostumist, mida toob kaasa uus ja edasiarenev usuline elukorraldus — nad on järjestikuste ajajärkude arhitektid. Hetkel planeedil viibiv rühm on tegutsenud alates praeguse usulise elukorralduse algusest; 114:6.10 (1255.9) 6. The angels of the future. These are the projection angels, who forecast a future age and plan for the realization of the better things of a new and advancing dispensation; they are the architects of the successive eras. The group now on the planet has thus functioned since the beginning of the current dispensation.
114:6.11 (1256.1) 7. valgustuseinglid. Urantiat abistab praegu kolmas seeravikorpus, kes on pühendunud hariduse edendamisele planeedil. Need inglid tegelevad üksikisikute, perede, rühmade, koolide, kogukondade, rahvaste ja tervete rasside vaimse ja kõlbelise koolitusega; 114:6.11 (1256.1) 7. The angels of enlightenment. Urantia is now receiving the help of the third corps of seraphim dedicated to the fostering of planetary education. These angels are occupied with mental and moral training as it concerns individuals, families, groups, schools, communities, nations, and whole races.
114:6.12 (1256.2) 8. terviseinglid. Need seeravitest hoolekandjad on määratud abistama surelike üksusi, mis on pühendunud tervise edendamisele ja haiguste ennetamisele. Praegune korpus on kuues rühm, kes teenib käesoleva usulise elukorralduse ajal; 114:6.12 (1256.2) 8. The angels of health. These are the seraphic ministers assigned to the assistance of those mortal agencies dedicated to the promotion of health and the prevention of disease. The present corps is the sixth group to serve during this dispensation.
114:6.13 (1256.3) 9. koduseeravid. Urantial teenib praegu viies inglitest hoolekandjate rühm, kes on pühendunud kodu kui inimtsivilisatsiooni põhiinstitutsiooni säilitamisele ja edasiviimisele; 114:6.13 (1256.3) 9. The home seraphim. Urantia now enjoys the services of the fifth group of angelic ministers dedicated to the preservation and advancement of the home, the basic institution of human civilization.
114:6.14 (1256.4) 10. tööstuseinglid. See seeravite rühm tegeleb Urantia rahvaste tööstusliku arengu edendamisega ja majanduslike tingimuste parandamisega. Mainitud korpus on pärast Miikaeli annetumist seitse korda vahetunud; 114:6.14 (1256.4) 10. The angels of industry. This seraphic group is concerned with fostering industrial development and improving economic conditions among the Urantia peoples. This corps has been seven times changed since the bestowal of Michael.
114:6.15 (1256.5) 11. meelelahutuseinglid. Need seeravid aitavad kaasa ajaviite, huumori ja puhkuse väärtustamisele. Nad püüavad alati inimese puhkust mitmekesistada ja aidata sellega vaba aega paremini ära kasutada. Praegune korpus teenib Urantial sellest klassist kolmandana; 114:6.15 (1256.5) 11. The angels of diversion. These are the seraphim who foster the values of play, humor, and rest. They ever seek to uplift man’s recreational diversions and thus to promote the more profitable utilization of human leisure. The present corps is the third of that order to minister on Urantia.
114:6.16 (1256.6) 12. üleinimliku hoolekande inglid. Need seeravid on inglite inglid, kes on määratud hoolt kandma planeedi kogu ülejäänud, nii ajutiselt kui ka alaliselt siinviibiva üleinimliku elu eest. See korpus on teeninud alates praeguse usulise elukorralduse algusest. 114:6.16 (1256.6) 12. The angels of superhuman ministry. These are the angels of the angels, those seraphim who are assigned to the ministry of all other superhuman life on the planet, temporary or permanent. This corps has served since the beginning of the current dispensation.
114:6.17 (1256.7) Kui need meisterseeravite rühmad ei suuda mõnes planeedi poliitikat või korda puudutavas küsimuses kokku leppida, siis lahendab nende lahkhelid tavaliselt kindralkuberner, aga kõigi tema korralduste peale võib olenevalt vaidlusküsimuste olemusest ja tõsidusest edasi kaevata. 114:6.17 (1256.7) When these groups of master seraphim disagree in matters of planetary policy or procedure, their differences are usually composed by the governor general, but all his rulings are subject to appeal in accordance with the nature and gravity of the issues involved in the disagreement.
114:6.18 (1256.8) Ühelgi inglirühmal pole selle valdkonna üle, millega tal tuleb tegelda, otsest kontrolli ja õigust oma äranägemist mööda tegutseda. Nad ei saa oma tegevusvaldkonnas toimuvat täielikult suunata, kuid saavad muuta — ja muudavadki — planeedil valitsevaid tingimusi, kooskõlastades asjaolusid selliselt, et need nende hoolde usaldatud inimtegevuse valdkondi soodsalt mõjutaksid. 114:6.18 (1256.8) None of these angelic groups exercise direct or arbitrary control over the domains of their assignment. They cannot fully control the affairs of their respective realms of action, but they can and do so manipulate planetary conditions and so associate circumstances as favorably to influence the spheres of human activity to which they are attached.
114:6.19 (1256.9) Planeeti juhendavad meisterseeravid kasutavad oma ülesannete täitmiseks paljusid vahendeid. Nad toimivad ideede arvelduskodadena, meele koondajatena ja projektide edendajatena. Suutmata küll inimmeelde uusi ja kõrgemaid kontseptsioone süstida, intensiivistavad nad vahel mõnda kõrgemat ideaali, mis inimmõistuses juba on tekkinud. 114:6.19 (1256.9) The master seraphim of planetary supervision utilize many agencies for the prosecution of their missions. They function as ideational clearinghouses, mind focalizers, and project promoters. While unable to inject new and higher conceptions into human minds, they often act to intensify some higher ideal which has already appeared within a human intellect.
114:6.20 (1256.10) Ent lisaks neile paljudele positiivsetele meetoditele kindlustavad meisterseeravid planeedi edasiliikumist ka hukatusliku ohu eest saatuse reservkorpuse mobiliseerimise, koolitamise ja alalhoidmise teel. Nende reservväelaste põhiülesandeks on kindlustada arengulist edasiliikumist läbikukkumise vastu; nad on taevaste jõudude ettevaatusabinõud ootamatuste puhuks, nad on garantiiks katastroofide vastu. 114:6.20 (1256.10) But aside from these many means of positive action, the master seraphim insure planetary progress against vital jeopardy through the mobilization, training, and maintenance of the reserve corps of destiny. The chief function of these reservists is to insure against breakdown of evolutionary progress; they are the provisions which the celestial forces have made against surprise; they are the guarantees against disaster.
7. Saatuse reservkorpus ^top 7. The Reserve Corps of Destiny ^top
114:7.1 (1257.1) Saatuse reservkorpus koosneb elavaist meestest ja naistest, kes on vastu võetud maailma asjade üleinimliku haldamise erilisse teenistusse. Selles korpuses on mehi ja naisi igast põlvkonnast, maailma vaimsed suunajad on nad valinud endale appi hoolitsema halastavalt ja targalt arenevate maailmade aja laste eest. Tõusukavasid ellu viies tavatsetakse üldiselt alustada surelike tahteolendite kasutamist sidepidajatena otsekohe, kui nad on piisavalt pädevad ja usaldusväärsed, et endale selliseid kohustusi võtta. Seega, niipea kui ajalikule areenile ilmub piisavate intellektuaalsete võimete, küllaldase kõlbelise staatuse ja vajaliku vaimsusega mehi ja naisi, määratakse nad kiiresti inimesest sidepidajateks, surelikeks abilisteks planeediisiksuste taevasesse rühma. 114:7.1 (1257.1) The reserve corps of destiny consists of living men and women who have been admitted to the special service of the superhuman administration of world affairs. This corps is made up of the men and women of each generation who are chosen by the spirit directors of the realm to assist in the conduct of the ministry of mercy and wisdom to the children of time on the evolutionary worlds. It is the general practice in the conduct of the affairs of the ascension plans to begin this liaison utilization of mortal will creatures immediately they are competent and trustworthy to assume such responsibilities. Accordingly, as soon as men and women appear on the stage of temporal action with sufficient mental capacity, adequate moral status, and requisite spirituality, they are quickly assigned to the appropriate celestial group of planetary personalities as human liaisons, mortal assistants.
114:7.2 (1257.2) Kui inimolendeid valitakse planeedi saatuse kaitsjaiks, kui nad saavad võtmeisikuteks maailma haldajate kavades, siis kinnitab planeedi seeravite juht nende ajaliku määramise seeravite korpuse juurde ja nimetab nende surelike reservväelaste teenistusse isiklikud saatuse kaitsjad. Igal reservväelasel on eneseteadlik Kohandaja ja enamik neist tegutseb intellektuaalsete ning vaimsete saavutuste kõrgemates kosmilistes ringides. 114:7.2 (1257.2) When human beings are chosen as protectors of planetary destiny, when they become pivotal individuals in the plans which the world administrators are prosecuting, at that time the planetary chief of seraphim confirms their temporal attachment to the seraphic corps and appoints personal destiny guardians to serve with these mortal reservists. All reservists have self-conscious Adjusters, and most of them function in the higher cosmic circles of intellectual achievement and spiritual attainment.
114:7.3 (1257.3) Maailma surelikke valitakse asustatud maailmades teenima saatuse reservkorpusesse järgmiste omaduste alusel: 114:7.3 (1257.3) Mortals of the realm are chosen for service in the reserve corps of destiny on the inhabited worlds because of:
114:7.4 (1257.4) 1. eriline võime omandada salajast ettevalmistust arvukateks võimalikeks erakorralisteks ülesanneteks maailma erinevates eluvaldkondades; 114:7.4 (1257.4) 1. Special capacity for being secretly rehearsed for numerous possible emergency missions in the conduct of various activities of world affairs.
114:7.5 (1257.5) 2. kogu südamest pühendumine mõnele erilisele sotsiaalsele, majanduslikule, poliitilisele, vaimsele või muule üritusele koos valmisolekuga teenida, saamata inimlikku tunnustust ja hüvitust; 114:7.5 (1257.5) 2. Wholehearted dedication to some special social, economic, political, spiritual, or other cause, coupled with willingness to serve without human recognition and rewards.
114:7.6 (1257.6) 3. erakordselt mitmekülgse Mõttekohandaja omamine, kellel on tõenäoliselt Urantia-eelseid kogemusi seoses planeedi probleemide lahendamisega ja maailma ähvardavate eriolukordadega toimetulemisega. 114:7.6 (1257.6) 3. The possession of a Thought Adjuster of extraordinary versatility and probable pre-Urantia experience in coping with planetary difficulties and contending with impending world emergency situations.
114:7.7 (1257.7) Planeedile suunatud taevase teenistuse igal allüksusel on õigus omada sellist, saatust mõjutavat surelike siderühma. Asustatud maailmades töötab umbes seitsekümmend eraldiseisvat saatuse korpust, mis on maailma asjade jooksva üleinimliku juhtimisega tihedalt seotud. Urantial on kaksteist saatuse reservkorpust, igal planeedi seeravitest juhendajate korpusel üks. 114:7.7 (1257.7) Each division of planetary celestial service is entitled to a liaison corps of these mortals of destiny standing. The average inhabited world employs seventy separate corps of destiny, which are intimately connected with the superhuman current conduct of world affairs. On Urantia there are twelve reserve corps of destiny, one for each of the planetary groups of seraphic supervision.
114:7.8 (1257.8) Urantia kaheteistkümnesse saatuse reservrühma kuuluvad selle sfääri surelikud asukad, kes on saanud ettevalmistuse asumiseks arvukatele võtmepositsioonidele maakeral ja keda hoitakse valmis tegutsema planeedi võimalikes eriolukordades. Sellesse korpusesse kuulub praegu kokku 962 isikut. Väikseimas korpuses on 41 ja suurimas 172 liiget. Välja arvatud mõned, vähem kui kakskümmend kontaktisikut, pole selle ainulaadse rühma liikmed üldse teadlikud, et neid valmistatakse ette ülesannete täitmiseks teatavates planeedi kriisides. Need surelikud reservväelased valib korpus, mille juurde nad määratakse, ja neid koolitatakse ning treenitakse meele süvatasandil Mõttekohandaja ja seeravitest kaitsjate hoolekande ühise metoodika kohaselt. Sageli osalevad selles alateadlikus koolituses ka arvukad teised taevased isiksused ja selles eriettevalmistuses on oma osa keskteeliste väärtuslikul ja asendamatul teenistusel. 114:7.8 (1257.8) The twelve groups of Urantia destiny reservists are composed of mortal inhabitants of the sphere who have been rehearsed for numerous crucial positions on earth and are held in readiness to act in possible planetary emergencies. This combined corps now consists of 962 persons. The smallest corps numbers 41 and the largest 172. With the exception of less than a score of contact personalities, the members of this unique group are wholly unconscious of their preparation for possible function in certain planetary crises. These mortal reservists are chosen by the corps to which they are respectively attached and are likewise trained and rehearsed in the deep mind by the combined technique of Thought Adjuster and seraphic guardian ministry. Many times numerous other celestial personalities participate in this unconscious training, and in all this special preparation the midwayers perform valuable and indispensable services.
114:7.9 (1258.1) Paljudes maailmades suudavad paremini kohanenud teisesed keskteelised teatavate soodsalt häälestatud surelikele kuuluvate Mõttekohandajatega erineval määral kontakti astuda, sisenedes oskuslikult nende inimeste meelde, kelle sisimas nad elavad. (Just see juhuslik kosmiliste kohandumiste kombinatsioon võimaldab käesolevatel ilmutustel inglise keeles materialiseeruda.) Need arenevate maailmade potentsiaalsed kontaktsurelikud mobiliseeritakse arvukatesse reservkorpustesse ning just need perspektiivitundega isiksuste väikesed rühmad võimaldavad teatud määral viia vaimset tsivilisatsiooni edasi ja Kõrgeimatel inimeste kuningriikides valitseda. Saatuse reservkorpustesse kuuluvatel meestel ja naistel on seega tänu keskteeliste vahendavale hoolekandele mingil määral kontakte oma Kohandajatega, ent kaasinimesed tunnevad neid surelikke vähe, välja arvatud juhtudel, kui ühiskonnas tekivad erakordsed olukorrad ja teravad vaimsed vajadused ning need reservisiksused tegutsevad areneva kultuuri kokkuvarisemise või elava tõe valguse kustumise ärahoidmise nimel. Urantial on neid saatuse reservväelasi inimajaloo lehekülgedel harva ülistatud. 114:7.9 (1258.1) On many worlds the better adapted secondary midway creatures are able to attain varying degrees of contact with the Thought Adjusters of certain favorably constituted mortals through the skillful penetration of the minds of the latters’ indwelling. (And it was by just such a fortuitous combination of cosmic adjustments that these revelations were materialized in the English language on Urantia.) Such potential contact mortals of the evolutionary worlds are mobilized in the numerous reserve corps, and it is, to a certain extent, through these small groups of forward-looking personalities that spiritual civilization is advanced and the Most Highs are able to rule in the kingdoms of men. The men and women of these reserve corps of destiny thus have various degrees of contact with their Adjusters through the intervening ministry of the midway creatures; but these same mortals are little known to their fellows except in those rare social emergencies and spiritual exigencies wherein these reserve personalities function for the prevention of the breakdown of evolutionary culture or the extinction of the light of living truth. On Urantia these reservists of destiny have seldom been emblazoned on the pages of human history.
114:7.10 (1258.2) Reservväelased tegutsevad alateadlikult planeedi olulise informatsiooni alalhoidmisel. Reservväelase surres toimub nii mõnigi kord kahe Mõttekohandaja vahelise sideme kaudu teatavate kriitiliselt tähtsate andmete ülekandmine sureva reservväelase meelest mõnele tema nooremale järeltulijale. Kohandajad tegutsevad seoses selle reservkorpusega kahtlemata ka muudel meile teadmata viisidel. 114:7.10 (1258.2) The reservists unconsciously act as conservators of essential planetary information. Many times, upon the death of a reservist, a transfer of certain vital data from the mind of the dying reservist to a younger successor is made by a liaison of the two Thought Adjusters. The Adjusters undoubtedly function in many other ways unknown to us, in connection with these reserve corps.
114:7.11 (1258.3) Urantial pole saatuse reservkorpusel küll alalist juhti, kuid on alaliselt tegutsevad nõukogud, mis kokku moodustavadki selle juhtorgani. Nendeks on kohtumõistmisnõukogu, ajalooprobleemide nõukogu, poliitilise suveräänsuse nõukogu ja paljud teised. Need alalised nõukogud annavad aeg-ajalt vastavalt reservkorpuse töökorrale kogu reservkorpuse titulaarsetele (surelikele) juhtidele konkreetseid ülesandeid. Reservväelastest ülemate volitused kestavad tavaliselt vaid mõni tund, piirdudes mõne konkreetse jooksva ülesande täitmisega. 114:7.11 (1258.3) On Urantia the reserve corps of destiny, though having no permanent head, does have its own permanent councils which constitute its governing organization. These embrace the judiciary council, the historicity council, the council on political sovereignty, and many others. From time to time, in accordance with the corps organization, titular (mortal) heads of the whole reserve corps have been commissioned by these permanent councils for specific function. The tenure of such reservist chiefs is usually a matter of a few hours’ duration, being limited to the accomplishment of some specific task at hand.
114:7.12 (1258.4) Urantia reservkorpusel oli kõige enam liikmeid adamiitide ja andiitide ajal, mille järel see violetse vere lahjenemise käigus aegamööda vähenes ja jõudis madalaima tasemeni nelipühi ajal, kustmaalt reservkorpuse liikmeskond on pidevalt kasvanud. 114:7.12 (1258.4) The Urantia reserve corps had its largest membership in the days of the Adamites and Andites, steadily declining with the dilution of the violet blood and reaching its low point around the time of Pentecost, since which time reserve corps membership has steadily increased.
114:7.13 (1258.5) (Praegu on Urantia universumiteadlike kodanike kosmilises reservkorpuses üle tuhande sureliku, kelle arusaam kosmilisest kodakondsusest ületab kaugelt oma maise elupaiga piirid, kuid mul pole lubatud selle elavate inimolendite ainulaadse rühma ülesande tegelikku olemust ilmutada.) 114:7.13 (1258.5) (The cosmic reserve corps of universe-conscious citizens on Urantia now numbers over one thousand mortals whose insight of cosmic citizenship far transcends the sphere of their terrestrial abode, but I am forbidden to reveal the real nature of the function of this unique group of living human beings.)
114:7.14 (1258.6) Urantia surelikud ei tohiks lubada oma maailma suhtelisel vaimsel isoleeritusel teatavatest kohaliku universumi ringlustest tekitada planeedi kosmilise mahajäetuse või orvu tunnet. Planeet allub maailma ja inimsaatuste väga kindlale ja tõhusale üleinimlikule juhendamisele. 114:7.14 (1258.6) Urantia mortals should not allow the comparative spiritual isolation of their world from certain of the local universe circuits to produce a feeling of cosmic desertion or planetary orphanage. There is operative on the planet a very definite and effective superhuman supervision of world affairs and human destinies.
114:7.15 (1258.7) Ent on ka tõsi, et planeedi ideaalsest valitsusest saab teil olla vaid napp ettekujutus. Alates varastest Planeedivürsti aegadest on Urantia kannatanud maailma kasvu ja rasside arengu jumaliku kava nurjumise tõttu. Satania lojaalseid asustatud maailmu ei valitseta nii nagu Urantiat. Vaatamata sellele ei ole teie planeedi valitsused olnud teiste isoleeritud maailmadega võrreldes halvemad: ainult üht või kaht maailma võib halvemaks pidada ja mõningaid veidi paremaks, kuid enamik neist on teiega võrdsel tasemel. 114:7.15 (1258.7) But it is true that you can have, at best, only a meager idea of an ideal planetary government. Since the early times of the Planetary Prince, Urantia has suffered from the miscarriage of the divine plan of world growth and racial development. The loyal inhabited worlds of Satania are not governed as is Urantia. Nevertheless, compared with the other isolated worlds, your planetary governments have not been so inferior; only one or two worlds may be said to be worse, and a few may be slightly better, but the majority are on a plane of equality with you.
114:7.16 (1259.1) Näib, et mitte keegi kohalikus universumis ei tea, millal ebastabiilsus planeedi valitsemises kord lõpeb. Nebadoni Melkisedekid kalduvad arvama, et planeedi valitsemises ja haldamises ei toimu erilisi muutusi kuni Miikaeli teise isikliku saabumiseni Urantiale. Sel ajal, kui mitte varem, toimuvad planeedi juhtimises kahtlemata põhjalikud muutused. Ent nende muudatuste olemuse kohta ei suuda keegi isegi oletusi teha. Kogu Nebadoni universumi asustatud maailmade ajaloo jooksul pole niisugust episoodi enne olnud. Paljude Urantia tulevast valitsust puudutavate raskestimõistetavate asjade seas on erilisel kohal peainglite ringluse ja harukeskuse asukoht planeedil. 114:7.16 (1259.1) No one in the local universe seems to know when the unsettled status of the planetary administration will terminate. The Nebadon Melchizedeks are inclined to the opinion that little change will occur in the planetary government and administration until Michael’s second personal arrival on Urantia. Undoubtedly at this time, if not before, sweeping changes will be effected in planetary management. But as to the nature of such modifications of world administration, no one seems to be able even to conjecture. There is no precedent for such an episode in all the history of the inhabited worlds of the universe of Nebadon. Among the many things difficult to understand concerning the future government of Urantia, a prominent one is the location on the planet of a circuit and divisional headquarters of the archangels.
114:7.17 (1259.2) Universumi nõukogud pole teie eraldatud maailma unustanud. Urantia ei ole kosmoses patumärgiga tähistatud vaeslaps, kes mässu tõttu on jumaliku hoole alt välja tõrjutud. Kõikjal Uversalt Salvingtonini ja edasi Jerusemini, isegi Havonas ja Paradiisis, teatakse meie siinviibimisest, ning teid, praegu Urantial elavaid surelikke, peetakse just nii kalliks ja valvatakse just nii ustavalt, nagu poleks truudusetu Planeedivürst sfääri kunagi reetnudki, isegi veel enam. On igavesti tõsi, et „Isa ise armastab teid”. 114:7.17 (1259.2) Your isolated world is not forgotten in the counsels of the universe. Urantia is not a cosmic orphan stigmatized by sin and shut away from divine watchcare by rebellion. From Uversa to Salvington and on down to Jerusem, even in Havona and on Paradise, they all know we are here; and you mortals now dwelling on Urantia are just as lovingly cherished and just as faithfully watched over as if the sphere had never been betrayed by a faithless Planetary Prince, even more so. It is eternally true, “the Father himself loves you.”
114:7.18 (1259.3) [Esitanud Urantiale määratud seeravite juht.] 114:7.18 (1259.3) [Presented by the Chief of Seraphim stationed on Urantia.]