108. Kiri Paper 108
Mõttekohandajate missioon ja hoolekanne Mission and Ministry of Thought Adjusters
108:0.1 (1185.1) MÕTTEKOHANDAJATE missioon inimsoo hüvanguks on esindada aja ja ruumi surelikele loodud-olenditele Kõikset Isa, olla neile Kõikne Isa; see on nende jumalike kingituste põhiülesanne. Nende missiooniks on ka ülendada surelikku meelt ja tõsta inimese surematu hing Paradiisi täiuse jumalikesse kõrgustesse ja vaimutasanditele. Ja kogedes selliselt ajaliku loodud-olendi inimloomuse muundamist igavese lõpetanu jumalikuks loomuseks, kutsuvad Kohandajad ellu ainulaadse olenditüübi — olendi, kelles on igaveseks liitunud täiuslik Kohandaja ja täiustunud loodud-olend viisil, mida universumis mitte kuidagi teisiti poleks võimalik teostada. 108:0.1 (1185.1) THE mission of the Thought Adjusters to the human races is to represent, to be, the Universal Father to the mortal creatures of time and space; that is the fundamental work of the divine gifts. Their mission is also that of elevating the mortal minds and of translating the immortal souls of men up to the divine heights and spiritual levels of Paradise perfection. And in the experience of thus transforming the human nature of the temporal creature into the divine nature of the eternal finaliter, the Adjusters bring into existence a unique type of being, a being consisting in the eternal union of the perfect Adjuster and the perfected creature which it would be impossible to duplicate by any other universe technique.
108:0.2 (1185.2) Mitte miski kogu universumis ei saa asendada mitteeksistentsiaalsetel tasanditel omatavate kogemuste fakti. Lõpmatu Jumal on nagu alati täidetud ja täielik ning hõlmab lõpmatult kõike peale pahe ja loodud-olendi kogemuse. Jumal ei saa vääriti toimida, ta on ilmeksimatu. Jumal ei saa kogemuslikult tunda seda, mida ta pole kunagi isiklikult kogenud; Jumala etteteadmised on eksistentsiaalsed. Seepärast laskub Isa vaim Paradiisist osalema koos piiritletud surelikega tõusutee kõigis bona fide kogemustes, vaid sel teel võib eksistentsiaalne Jumal tõeselt ja faktiliselt saada inimese kogemuslikuks Isaks. Igavese Jumala lõpmatus hõlmab piiritletud kogemuse potentsiaali, mis tegelikustub hoolekandes, mille kaudu Kohandaja-fragmendid saavad osa inimeste muutlikest elukogemustest. 108:0.2 (1185.2) Nothing in the entire universe can substitute for the fact of experience on nonexistential levels. The infinite God is, as always, replete and complete, infinitely inclusive of all things except evil and creature experience. God cannot do wrong; he is infallible. God cannot experientially know what he has never personally experienced; God’s preknowledge is existential. Therefore does the spirit of the Father descend from Paradise to participate with finite mortals in every bona fide experience of the ascending career; it is only by such a method that the existential God could become in truth and in fact man’s experiential Father. The infinity of the eternal God encompasses the potential for finite experience, which indeed becomes actual in the ministry of the Adjuster fragments that actually share the life vicissitude experiences of human beings.
1. Valik ja ülesanded ^top 1. Selection and Assignment ^top
108:1.1 (1185.3) Kui Kohandajad lähetatakse Diviningtonist surelike teenistusse, on nad oma eksistentsiaalse jumalikkuse poolest identsed, kuid nende kogemuslikud omadused sõltuvad varasematest kontaktidest arenevate loodud-olenditega. Me ei oska Kohandajate ülesande aluseid selgitada, kuid oletame, et need jumalikud kingitused antakse mingi targa ja tõhusa põhimõtte järgi, mis võtab arvesse igavese sobivuse oma hoolealuse isiksusega. Me näeme tõepoolest, et kogenumad Kohandajad elavad sageli kõrgemat tüüpi inimmeeles. Inimlik pärand on seega valiku tegemisel ja ülesande määramisel oluline tegur. 108:1.1 (1185.3) When Adjusters are dispatched for mortal service from Divinington, they are identical in the endowment of existential divinity, but they vary in experiential qualities proportional to previous contact in and with evolutionary creatures. We cannot explain the basis of Adjuster assignment, but we conjecture that these divine gifts are bestowed in accordance with some wise and efficient policy of eternal fitness of adaptation to the indwelt personality. We do observe that the more experienced Adjuster is often the indweller of the higher type of human mind; human inheritance must therefore be a considerable factor in determining selection and assignment.
108:1.2 (1185.4) Kuigi me seda päriselt ei tea, usume kindlalt, et kõik Mõttekohandajad on vabatahtlikud. Ent enne kui nad missiooniks soovi avaldavad, saavad nad oma valdusesse kõik andmed võimaliku hoolealuse kohta. Seeravite koostatud põlvnemisskeemid ja kavandatud elu kulgemise suunad edastatakse Paradiisi kaudu Kohandajate reservkorpusesse Diviningtonil peegeldamistehnika abil, suunates need kohalike universumite keskustest sissepoole, superuniversumite keskustesse. See prognoos hõlmab nii sureliku kandidaadi esivanemaid kui ka tema tõenäolisi intellektuaalseid andeid ja vaimseid võimeid. Kohandajad lähevad seega vabatahtlikult elama meelde, mille olemust nad on põhjalikult uurinud. 108:1.2 (1185.4) Although we do not definitely know, we firmly believe that all Thought Adjusters are volunteers. But before ever they volunteer, they are in possession of full data respecting the candidate for indwelling. The seraphic drafts of ancestry and projected patterns of life conduct are transmitted via Paradise to the reserve corps of Adjusters on Divinington by the reflectivity technique extending inward from the capitals of the local universes to the headquarters of the superuniverses. This forecast covers not only the hereditary antecedents of the mortal candidate but also the estimate of probable intellectual endowment and spiritual capacity. The Adjusters thus volunteer to indwell minds of whose intimate natures they have been fully apprised.
108:1.3 (1186.1) Vabatahtlikku Kohandajat huvitavad eriti inimesest kandidaadi kolm järgmist omadust: 108:1.3 (1186.1) The volunteering Adjuster is particularly interested in three qualifications of the human candidate:
108:1.4 (1186.2) 1. Intellektuaalsed võimed. Kas meel on normaalne? Milline on selle intellektuaalne potentsiaal, arukus? Kas indiviid võib areneda tõeliseks tahteolendiks? Kas tarkusel on võimalust toimida? 108:1.4 (1186.2) 1. Intellectual capacity. Is the mind normal? What is the intellectual potential, the intelligence capacity? Can the individual develop into a bona fide will creature? Will wisdom have an opportunity to function?
108:1.5 (1186.3) 2. Vaimne taju. Aukartuse kujunemise perspektiivid, religioosse loomuse sünd ja kasvamine. Kui suur on hinge potentsiaal, tõenäoline vaimne vastuvõtlikkus? 108:1.5 (1186.3) 2. Spiritual perception. The prospects of reverential development, the birth and growth of the religious nature. What is the potential of soul, the probable spiritual capacity of receptivity?
108:1.6 (1186.4) 3. Intellektuaalsed ja vaimsed võimed. Mil määral neid kaht võimet saab omavahel seostada, liita, et luua tugevat inimloomust ja aidata kaasa ellujäämist vääriva surematu hinge kindlale arengule? 108:1.6 (1186.4) 3. Combined intellectual and spiritual powers. The degree to which these two endowments may possibly be associated, combined, so as to produce strength of human character and contribute to the certain evolution of an immortal soul of survival value.
108:1.7 (1186.5) Arvestades neid asjaolusid, usume me, et Järelevaatajad võtavad endale ülesanded vabatahtlikult. Tõenäoliselt avaldab soovi mitu Kohandajat; võib-olla valivad juhendavad isikustatud klassid soovi avaldanud Kohandajate rühmast ühe, kes sobib sureliku kandidaadi isiksuse vaimsustamiseks ja igavikustamiseks kõige paremini. (Kohandajate määramise ja teenistuse juures loodud-olendi sugu ei arvestata.) 108:1.7 (1186.5) With these facts before them, it is our belief that the Monitors freely volunteer for assignment. Probably more than one Adjuster volunteers; perhaps the supervising personalized orders select from this group of volunteering Adjusters the one best suited to the task of spiritualizing and eternalizing the personality of the mortal candidate. (In the assignment and service of the Adjusters the sex of the creature is of no consideration.)
108:1.8 (1186.6) Kohandaja sooviavalduse ja tegeliku lähetamise vaheline lühike aeg möödub arvatavasti Isikustatud Järelevaatajate koolides Diviningtonil, kus kasutatakse ootava sureliku meele töömudelit, et anda ülesande saanud Kohandajale juhiseid, kuidas isiksusele tulemuslikult läheneda ja tema meelt vaimsustada. See meelemudel koostatakse superuniversumi peegeldamisteenistusest saadud andmekombinatsiooni kaudu. Nii saame vähemalt meie sellest aru — me usume nii, arvestades informatsiooni, mis on saadud kontaktidest paljude Isikustatud Kohandajatega Üksildaste Sõnumitoojate pikkade universumi-elujärkude jooksul. 108:1.8 (1186.6) The short time intervening between the volunteering and the actual dispatch of the Adjuster is presumably spent in the Divinington schools of the Personalized Monitors where a working pattern of the waiting mortal mind is utilized in instructing the assigned Adjuster as to the most effective plans for personality approach and mind spiritization. This mind model is formulated through a combination of data supplied by the superuniverse reflectivity service. At least this is our understanding, a belief which we hold as the result of putting together information secured by contact with many Personalized Adjusters throughout the long universe careers of the Solitary Messengers.
108:1.9 (1186.7) Kui Kohandajad kord tegelikult Diviningtonist välja saadetakse, ei kulu nende ilmumiseni väljavalitud hoolealuse meelde peaaegu üldse aega. Kohandaja jõuab Diviningtonilt Urantiale keskmiselt 117 tunni, 42 minuti ja 7 sekundiga. Tegelikult kulub kogu see aeg Uversal registreerumisele. 108:1.9 (1186.7) When once the Adjusters are actually dispatched from Divinington, practically no time intervenes between that moment and the hour of their appearance in the minds of their chosen subjects. The average transit time of an Adjuster from Divinington to Urantia is 117 hours, 42 minutes, and 7 seconds. Virtually all of this time is occupied with registration on Uversa.
2. Kohandaja tuleku eeldused ^top 2. Prerequisites of Adjuster Indwelling ^top
108:2.1 (1186.8) Kuigi Kohandajad pakuvad ennast teenistusse kohe, kui isiksust puudutavad prognoosid on Diviningtonile edastatud, määratakse nad kohale tegelikult alles siis, kui inimesest hoolealused teevad kõlbeliste isiksustena oma esimesed otsused. Inimlapse esimese kõlbelise valiku tunneb automaatselt ära seitsmes meeleabivaim ja see registreeritakse kohe kohaliku universumi Loova Vaimu poolt Ühise Toimija meelegravitatsiooniringluse kaudu universumis superuniversumit juhtiva Meistervaimu juures, kes lähetab teate viivitamatult Diviningtonile. Kohandajad jõuavad Urantiale oma inimesest hoolealuste juurde keskmiselt vahetult enne nende kuuendat sünnipäeva. Praegusel põlvkonnal kulub selleks viis aastat, kümme kuud ja neli päeva ehk teisisõnu 2134 maise elu päeva. 108:2.1 (1186.8) Though the Adjusters volunteer for service as soon as the personality forecasts have been relayed to Divinington, they are not actually assigned until the human subjects make their first moral personality decision. The first moral choice of the human child is automatically indicated in the seventh mind-adjutant and registers instantly, by way of the local universe Creative Spirit, over the universal mind-gravity circuit of the Conjoint Actor in the presence of the Master Spirit of superuniverse jurisdiction, who forthwith dispatches this intelligence to Divinington. Adjusters reach their human subjects on Urantia, on the average, just prior to the sixth birthday. In the present generation it is running five years, ten months, and four days; that is, on the 2,134th day of terrestrial life.
108:2.2 (1187.1) Kohandajad saavad siseneda surelikku meelde alles pärast seda, kui sisimas elavad meeleabivaimud on selle oma hoolekandega ette valmistanud ja Püha Vaimu ringlusesse lülitanud. Ning inimmeel omandab õiguse Kohandajat vastu võtta alles kõigi seitsme meeleabivaimu koordineeritud tegevuse tulemusena. Loodud-olendi meel peab ilmutama palveldamissoovi ja tarkust, näidates oma võimet valida esile kerkiva hea ja kurja vahel — teha kõlbelisi valikuid. 108:2.2 (1187.1) The Adjusters cannot invade the mortal mind until it has been duly prepared by the indwelling ministry of the adjutant mind-spirits and encircuited in the Holy Spirit. And it requires the co-ordinate function of all seven adjutants to thus qualify the human mind for the reception of an Adjuster. Creature mind must exhibit the worship outreach and indicate wisdom function by exhibiting the ability to choose between the emerging values of good and evil—moral choice.
108:2.3 (1187.2) Nii valmistatakse inimmeeles pinda ette Kohandajate vastuvõtmiseks, kuid üldreeglina ilmuvad nad meelde kohe vaid sellistes maailmades, kus Tõe Vaim koordineerib vaimselt neid erinevaid vaimuhoolekandeid. Kui see annetuvate Poegade vaim on kohal, saabuvad Kohandajad alati täpselt sel hetkel, kui seitsmes meeleabivaim alustab tegevust ja teatab Universumi Emavaimule, et tal on õnnestunud potentsiaalselt kooskõlastada ülejäänud kuue meeleabivaimu varasem abi selle sureliku intellektile. Seetõttu on Urantial alates nelipühist annetatud jumalikke Kohandajaid üldiselt kõigile moraalsetele normaalsetele meeltele. 108:2.3 (1187.2) Thus is the stage of the human mind set for the reception of Adjusters, but as a general rule they do not immediately appear to indwell such minds except on those worlds where the Spirit of Truth is functioning as a spiritual co-ordinator of these different spirit ministries. If this spirit of the bestowal Sons is present, the Adjusters unfailingly come the instant the seventh adjutant mind-spirit begins to function and signalizes to the Universe Mother Spirit that it has achieved in potential the co-ordination of the associated six adjutants of prior ministry to such a mortal intellect. Therefore have the divine Adjusters been universally bestowed upon all normal minds of moral status on Urantia ever since the day of Pentecost.
108:2.4 (1187.3) Isegi kui meelele on annetatud Tõe Vaim, ei saa Kohandajad ikkagi meelevaldselt surelikku intellekti siseneda, kui pole avaldunud võime kõlbelisi otsuseid teha. Ent kui niisugune moraalne otsus on juba tehtud, antakse vaimabilisele volitused otse Diviningtonilt. Muid vahendajaid ega vahepealseid instantse ega jõude jumalike Kohandajate ja nende inimesest hoolealuste vahel toimimas ei ole: Jumal ja inimene on vahetult seotud. 108:2.4 (1187.3) Even with a Spirit of Truth endowed mind, the Adjusters cannot arbitrarily invade the mortal intellect prior to the appearance of moral decision. But when such a moral decision has been made, this spirit helper assumes jurisdiction direct from Divinington. There are no intermediaries or other intervening authorities or powers functioning between the divine Adjusters and their human subjects; God and man are directly related.
108:2.5 (1187.4) Näib, et enne Tõe Vaimu väljavalamist areneva maailma asukatele sõltus Kohandajate annetamine paljudest vaimsetest mõjudest ja isiksusehoiakutest. Me ei saa neid annetusi reguleerinud seadustest päriselt aru — me ei saa aru, mis määras Kohandajate lähetamise, kui nad olid avaldanud soovi elada neis arengulistes meeltes. Kuid me täheldame arvukalt mõjusid ja tingimusi, mis näisid seonduvat Kohandajate saabumisega neisse meeltesse enne Tõe Vaimu annetamist, ning need on: 108:2.5 (1187.4) Before the times of the pouring out of the Spirit of Truth upon the inhabitants of an evolutionary world, the Adjusters’ bestowal appears to be determined by many spirit influences and personality attitudes. We do not fully comprehend the laws governing such bestowals; we do not understand just what determines the release of the Adjusters who have volunteered to indwell such evolving minds. But we do observe numerous influences and conditions which appear to be associated with the arrival of the Adjusters in such minds prior to the bestowal of the Spirit of Truth, and they are:
108:2.6 (1187.5) 1. isiklike seeravitest kaitsjate määramine. Kui surelikus ei ole varem Kohandajat elanud, toob isikliku kaitsja määramine Kohandaja kohe kohale. Kohandajate hoolekande ja isiklike seeravitest kaitsjate hoolitsuse vahel näib olevat mingi väga kindel, kuigi tundmatu seos; 108:2.6 (1187.5) 1. The assignment of personal seraphic guardians. If a mortal has not been previously indwelt by an Adjuster, the assignment of a personal guardian brings the Adjuster forthwith. There exists some very definite but unknown relation between the ministry of Adjusters and the ministry of personal seraphic guardians.
108:2.7 (1187.6) 2. intellektuaalsete ja vaimsete saavutuste kolmanda ringini jõudmine. Olen täheldanud Kohandajate saabumist surelikku meelde kolmanda ringini jõudmisel, enne kui sellest saavutusest jõuti nende küsimustega tegelevatele kohaliku universumi isiksustele märku anda; 108:2.7 (1187.6) 2. The attainment of the third circle of intellectual achievement and spiritual attainment. I have observed Adjusters arrive in mortal minds upon the conquest of the third circle even before such an accomplishment could be signalized to the local universe personalities concerned with such matters.
108:2.8 (1187.7) 3. ebatavalise vaimse tähendusega ülima otsuse tegemine. Inimese sellise käitumisega isiklikus kriitilises olukorras kaasneb tavaliselt ootava Kohandaja kohene saabumine; 108:2.8 (1187.7) 3. Upon the making of a supreme decision of unusual spiritual import. Such human behavior in a personal planetary crisis usually is attended by the immediate arrival of the waiting Adjuster.
108:2.9 (1187.8) 4. vendlus. Olenemata psüühiliste ringideni jõudmisest ja isiklike kaitsjate määramisest — kui pole midagi, mis sarnaneks kriisiolukorras tehtud otsusele —, laskub ootav Kohandaja alati selle areneva sureliku meelde, keda valdab armastus oma kaaslaste vastu ja kes pühendub isetule hoolitsusele oma vendade eest maises elus; 108:2.9 (1187.8) 4. The spirit of brotherhood. Regardless of the attainment of the psychic circles and the assignment of personal guardians—in the absence of anything resembling a crisis decision—when an evolving mortal becomes dominated by the love of his fellows and consecrated to unselfish ministry to his brethren in the flesh, the waiting Adjuster unvaryingly descends to indwell the mind of such a mortal minister.
108:2.10 (1188.1) 5. teatamine kavatsusest täita Jumala tahet. Me täheldame, et paljud ruumimaailmade surelikud on justkui valmis Kohandajat vastu võtma, kuid Järelevaatajad ei ilmu. Me jälgime nende loodud-olendite igapäevaelu ja peagi jõuavad nad vaikselt, peaaegu alateadlikult otsusele püüda täita taevase Isa tahet. Ja siis me näeme, et neile lähetatakse kohe Mõttekohandajad; 108:2.10 (1188.1) 5. Declaration of intention to do the will of God. We observe that many mortals on the worlds of space may be apparently in readiness to receive Adjusters, and yet the Monitors do not appear. We go on watching such creatures as they live from day to day, and presently they quietly, almost unconsciously, arrive at the decision to begin the pursuit of the doing of the will of the Father in heaven. And then we observe the immediate dispatch of the Thought Adjusters.
108:2.11 (1188.2) 6. Ülima Olendi mõju. Me täheldame, et maailmades, kus Kohandajad ei sula surelike asukate arenevate hingedega ühte, annetatakse Kohandaja vahel niisuguste mõjude tulemusena, millest me sugugi aru ei saa. Me oletame, et need annetused määratakse mingi kosmilise peegeldusega, mis lähtub Ülimast Olendist. Me ei tea, miks need Kohandajad ei saa sulada või ei sula teatavat tüüpi areneva sureliku meelega ühte. Neid toiminguid ei ole meile kunagi avaldatud. 108:2.11 (1188.2) 6. Influence of the Supreme Being. On worlds where the Adjusters do not fuse with the evolving souls of the mortal inhabitants, we observe Adjusters sometimes bestowed in response to influences which are wholly beyond our comprehension. We conjecture that such bestowals are determined by some cosmic reflex action originating in the Supreme Being. As to why these Adjusters can not or do not fuse with these certain types of evolving mortal minds we do not know. Such transactions have never been revealed to us.
3. Korraldamine ja haldamine ^top 3. Organization and Administration ^top
108:3.1 (1188.3) Nii palju kui meie teame, moodustavad Kohandajad universumite universumis iseseisva tööüksuse, mida hallatakse nähtavasti otse Diviningtonilt. Neid leidub ühtlaselt kõikjal seitsmes superuniversumis, kõigis kohalikes universumites teenivad sama tüüpi Saladuslikud Järelevaatajad. Teame oma tähelepanekutest, et on olemas arvukalt Kohandajate seeriaid, näiteks rasside, usulise elukorralduse perioodide, maailmade, süsteemide ja universumite järgi. Nende jumalike andide üle on aga äärmiselt raske arvestust pidada, sest nad tegutsevad ühtmoodi üle kogu suuruniversumi. 108:3.1 (1188.3) As far as we know, Adjusters are organized as an independent working unit in the universe of universes and are apparently administered directly from Divinington. They are uniform throughout the seven superuniverses, all local universes being served by identical types of Mystery Monitors. We do know from observation that there are numerous series of Adjusters involving a serial organization that extends through races, over dispensations, and to worlds, systems, and universes. It is, however, exceedingly difficult to keep track of these divine gifts since they function interchangeably throughout the grand universe.
108:3.2 (1188.4) Kohandajate täielikud loetelud (väljaspool Diviningtoni) on olemas ainult seitsme superuniversumi keskuses. Paradiisivõimud teatavad iga tõusuolendi sisimas elava Kohandaja numbri ja klassi superuniversumi keskusesse ning sealt edastatakse see vastava kohaliku universumi keskusesse ja edasi konkreetsele planeedile. Ent kohaliku universumi nimekirjad ei sisalda Mõttekohandajate täielikku numbrit: Nebadoni arvepidamises on olemas vaid kohalikku universumisse lähetamise number, mille on määranud Päevilt Vanade esindajad. Iga Kohandaja täielikku numbrit teatakse ainult Diviningtonil. 108:3.2 (1188.4) Adjusters are of complete record (outside of Divinington) only on the headquarters of the seven superuniverses. The number and order of each Adjuster indwelling each ascending creature are reported out by the Paradise authorities to the headquarters of the superuniverse, and from there are communicated to the headquarters of the local universe concerned and relayed to the particular planet involved. But the local universe records do not disclose the full number of the Thought Adjusters; the Nebadon records contain only the local universe assignment number as designated by the representatives of the Ancients of Days. The real significance of the Adjuster’s complete number is known only on Divinington.
108:3.3 (1188.5) Inimesest hoolealuseid teatakse sageli nende Kohandaja numbri järgi, sest surelikud saavad tõelise universumi-nime alles pärast Kohandajaga ühtesulamist, sellest liidust annab märku uue nime annetamine uuele loodud-olendile saatuse kaitsja poolt. 108:3.3 (1188.5) Human subjects are often known by the numbers of their Adjusters; mortals do not receive real universe names until after Adjuster fusion, which union is signalized by the bestowal of the new name upon the new creature by the destiny guardian.
108:3.4 (1188.6) Kuigi meil on Orvontonis Mõttekohandajate nimekirjad olemas ja kuigi meil pole absoluutselt mingit võimu nende üle või haldusalast seost nendega, usume kindlalt, et kohalike universumite üksikmaailmade ja jumalike andide keskse asupaiga Diviningtoni vahel on väga tihedad haldusalased seosed. Me teame aga, et pärast annetunud Paradiisi-Poja ilmumist määratakse arenevas maailmas kõigi planeedi Kohandajate juhendajaks Isikustatud Kohandaja. 108:3.4 (1188.6) Though we have the records of Thought Adjusters in Orvonton, and though we have absolutely no authority over them or administrative connection with them, we firmly believe that there is a very close administrative connection between the individual worlds of the local universes and the central lodgment of the divine gifts on Divinington. We do know that, following the appearance of a Paradise bestowal Son, an evolutionary world has a Personalized Adjuster assigned to it as the planetary supervisor of Adjusters.
108:3.5 (1189.1) Huvitav on märkida, et kohaliku universumi inspektorid pöörduvad planeeti kontrollides alati planeedi Mõttekohandajate juhi poole, nii nagu nad teevad ettekirjutusi seeravite juhile ja teiste arenevat maailma haldama määratud klasside juhtidele. Urantial sooritas niisuguse korralise kontrolli alles hiljuti Tabamantia, Nebadoni universumi kõigi elu katseplaneetide suveräänne haldur. Ja ürikud näitavad, et lisaks manitsustele ja korraldustele mitmesuguste üleinimlikest isiksustest juhtidele avaldas ta Kohandajate juhile ka tänu. Me ei tea, kas too asus planeedil, Salvingtonil, Uversal või Diviningtonil, kuid ta ütles: 108:3.5 (1189.1) It is interesting to note that local universe inspectors always address themselves, when carrying out a planetary examination, to the planetary chief of Thought Adjusters, just as they deliver charges to the chiefs of seraphim and to the leaders of other orders of beings attached to the administration of an evolving world. Not long since, Urantia underwent such a periodic inspection by Tabamantia, the sovereign supervisor of all life-experiment planets in the universe of Nebadon. And the records reveal that, in addition to his admonitions and indictments delivered to the various chiefs of superhuman personalities, he also delivered the following acknowledgment to the chief of Adjusters, whether located on the planet, on Salvington, Uversa, or Divinington, we do not definitely know, but he said:
108:3.6 (1189.2) „Aga teie juurde, te minust palju kõrgemad, tulen oma ajutise võimuga katseplaneetide seeria üle ja ma tulen väljendama oma imetlust ja sügavat lugupidamist selle taevaste hoolekandjate suursuguse rühma, Saladuslike Järelevaatajate vastu, kes on avaldanud soovi selles tavatus sfääris teenida. Kui rasked ka poleks selle kriisid, ei löö te kunagi vankuma. Ei Nebadoni ürikutes ega Orvontoni komisjonide ees pole veel kunagi ühegi jumaliku Kohandaja vastu süüdistusi esitatud. Olete jäänud ustavaks teile usaldatud ülesandele, olete jumalikult truud olnud. Olete aidanud parandada vigu ja hüvitada kõigi puudujääke, kes sel segadusse viidud planeedil töötavad. Olete imelised olendid, headuse kaitsjad, selle arengus mahajäänud maailma hingedes. Ma väljendan teile oma lugupidamist, kuigi te kuulute praegu vabatahtlike hoolekandjatena minu jurisdiktsiooni alla. Teen teie ees sügava kummarduse, tunnustades teie võrratut isetust, mõistvat hoolekandetööd ja erapooletut andumust. Te väärite, et teid nimetataks selle vaenust lõhestatud, murest murtud ja haigustest vaevatud maailma surelike asukate Jumala-sarnasteks teenijateks. Ma austan teid! Ma lausa jumaldan teid!” 108:3.6 (1189.2) “Now to you, superiors far above me, I come as one placed in temporary authority over the experimental planetary series; and I come to express admiration and profound respect for this magnificent group of celestial ministers, the Mystery Monitors, who have volunteered to serve on this irregular sphere. No matter how trying the crises, you never falter. Not on the records of Nebadon nor before the commissions of Orvonton has there ever been offered an indictment of a divine Adjuster. You have been true to your trusts; you have been divinely faithful. You have helped to adjust the mistakes and to compensate for the shortcomings of all who labor on this confused planet. You are marvelous beings, guardians of the good in the souls of this backward realm. I pay you respect even while you are apparently under my jurisdiction as volunteer ministers. I bow before you in humble recognition of your exquisite unselfishness, your understanding ministry, and your impartial devotion. You deserve the name of the Godlike servers of the mortal inhabitants of this strife-torn, grief-stricken, and disease-afflicted world. I honor you! I all but worship you!”
108:3.7 (1189.3) Paljud kaudsed tõendid lubavad meil uskuda, et Kohandajad on igati organiseeritud, et kusagilt kaugest ja kesksest allikast, tõenäoliselt Diviningtonist, toimub nende jumalike kingituste sügavalt arukas ja tõhus suunav haldamine. Me teame, et nad saabuvad maailmadesse Diviningtonilt ja kahtlemata pöörduvad pärast oma hoolealuste surma sinna ka tagasi. 108:3.7 (1189.3) As a result of many suggestive lines of evidence, we believe that the Adjusters are thoroughly organized, that there exists a profoundly intelligent and efficient directive administration of these divine gifts from some far-distant and central source, probably Divinington. We know that they come from Divinington to the worlds, and undoubtedly they return thereto upon the deaths of their subjects.
108:3.8 (1189.4) Kõrgemate vaimuklasside haldamismehhanisme on äärmiselt raske avastada. Minu isiksuseklass tegeleb küll oma konkreetsete ülesannetega, kuid osaleb kahtlemata alateadlikult ka arvukates teistes isikulistes ja mitteisikulistes Jumalusest madalamates rühmades, mis loovad kaugeleulatuvas universumis üheskoos kooskõla. Tundub, et meile on antud niisugune ülesanne, sest oleme ainus isikustatud loodudolendite rühm (peale Isikustatud Kohandajate), kes tunnetab arvukate eelisikuliste olemusvormide klasside juuresolekut. 108:3.8 (1189.4) Among the higher spirit orders it is exceedingly difficult to discover the mechanisms of administration. My order of personalities, while engaged in the prosecution of our specific duties, is undoubtedly unconsciously participating with numerous other personal and impersonal sub-Deity groups who unitedly are functioning as far-flung universe correlators. We suspect that we are thus serving because we are the only group of personalized creatures (aside from Personalized Adjusters) who are uniformly conscious of the presence of numerous orders of the prepersonal entities.
108:3.9 (1189.5) Me oleme teadlikud Esimese Allika ja Keskme eelisikulise Jumaluse fragmentide — Kohandajate — kohalolekust. Me tunneme Inspireeritud Kolmsusvaimude, Paradiisi-Kolmsuse üleisikuliste väljenduste kohalolekut. Samuti tunnetame eksimatult teatavate ilmutamata, Igavesest Pojast ja Lõpmatust Vaimust lähtunud olendite kohalolekut vaimuna. Ning meil ei jää päriselt tajumata teisedki teile ilmutamata olemusvormid. 108:3.9 (1189.5) We are aware of the presence of the Adjusters, who are fragments of the prepersonal Deity of the First Source and Center. We sense the presence of the Inspired Trinity Spirits, who are superpersonal expressions of the Paradise Trinity. We likewise unfailingly detect the spirit presence of certain unrevealed orders springing from the Eternal Son and the Infinite Spirit. And we are not wholly unresponsive to still other entities unrevealed to you.
108:3.10 (1190.1) Nebadoni Melkisedekid õpetavad, et Üksildased Sõnumitoojad on nende erinevate mõjude isiksuslikud kooskõlastajad, kes registreeritakse arengulise Ülima Olendi avarduvas Jumaluses. Väga võimalik, et oleme osalised paljude seletamatute ajalike nähtuste kogemuslikus ühendamises, kuid me pole oma sellisest tegevusest ise kindlalt teadlikud. 108:3.10 (1190.1) The Melchizedeks of Nebadon teach that the Solitary Messengers are the personality co-ordinators of these various influences as they register in the expanding Deity of the evolutionary Supreme Being. It is very possible that we may be participants in the experiential unification of many of the unexplained phenomena of time, but we are not consciously certain of thus functioning.
4. Seos teiste vaimsete mõjudega ^top 4. Relation to Other Spiritual Influences ^top
108:4.1 (1190.2) Kui jätta arvestamata Kohandajate võimalik koordinatsioon teiste Jumaluse fragmentidega, on nad oma tegevusalal surelikus meeles täiesti üksi. Salapärased Järelevaatajad viitavad kõnekalt asjaolule, et kuigi Isa näib kõikjal suuruniversumis olevat loobunud igasuguse otsese isikliku võimu teostamisest, on ta vaatamata sellele Paradiisi-Jumaluste laste — Ülimate Loojate — heaks jätnud endale kindlasti vastuvaidlematu õiguse viibida arenevate loodud-olendite meeles ja hinges, et sel teel kooskõlas Paradiisi-Poegade vaimse gravitatsiooniga kõiki loodud-olendeid enda juurde tõmmata. Teie annetuv Paradiisi-Poeg ütles veel Urantial olles: „Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde.” Me tunnetame ja mõistame seda Paradiisi-Poegade ja nende loovate kaaslaste vaimset tõmbejõudu, kuid ei saa täielikult aru kõiketeadva Isa toimimisviisidest, kui ta toimib nende inimmeeles nii vapralt elavate ja töötavate Saladuslike Järelevaatajate sees ja kaudu. 108:4.1 (1190.2) Apart from possible co-ordination with other Deity fragments, the Adjusters are quite alone in their sphere of activity in the mortal mind. The Mystery Monitors eloquently bespeak the fact that, though the Father may have apparently resigned the exercise of all direct personal power and authority throughout the grand universe, notwithstanding this act of abnegation in behalf of the Supreme Creator children of the Paradise Deities, the Father has certainly reserved to himself the unchallengeable right to be present in the minds and souls of his evolving creatures to the end that he may so act as to draw all creature creation to himself, co-ordinately with the spiritual gravity of the Paradise Sons. Said your Paradise bestowal Son when yet on Urantia, “I, if I am lifted up, will draw all men.” This spiritual drawing power of the Paradise Sons and their creative associates we recognize and understand, but we do not so fully comprehend the methods of the all-wise Father’s functioning in and through these Mystery Monitors that live and work so valiantly within the human mind.
108:4.2 (1190.3) Kuigi nad ei ole allutatud universumite universumi tegevusele, ei kooskõlastu ega pealtnäha seondugi sellega ja tegutsevad inimlaste meeles iseseisvalt, ajendavad need saladuslikud kohalviibijad loodud-olendeid, kelle sisimas elavad, lakkamatult püüdlema jumalike ideaalide poole, ahvatlevad neid alati tõusma kõrgemale tulevase ja parema elu eesmärkide ning sihtide poole. Need Saladuslikud Järelevaatajad aitavad pidevalt rajada kõikjal Nebadoni universumis Miikaeli vaimset valitsusala, aidates samal ajal salapäraselt kaasa Päevilt Vanade suveräänsuse stabiliseerimisele Orvontonis. Kohandajad ongi Jumala tahe ja et Jumala Ülimatest Loojatest lastes on isiklikult kehastunud seesama tahe, on Kohandajate teod ja universumivalitsejate suveräänsus paratamatult vastastikuses seoses. Isa kohalolek Kohandajatena ja Nebadoni Miikaeli Isa-suveräänsus ei näi küll seotud olevat, kuid on ilmselt sama jumalikkuse erinevad avaldumisvormid. 108:4.2 (1190.3) While not subordinate to, co-ordinate with, or apparently related to, the work of the universe of universes, though acting independently in the minds of the children of men, unceasingly do these mysterious presences urge the creatures of their indwelling toward divine ideals, always luring them upward toward the purposes and aims of a future and better life. These Mystery Monitors are continually assisting in the establishment of the spiritual dominion of Michael throughout the universe of Nebadon while mysteriously contributing to the stabilization of the sovereignty of the Ancients of Days in Orvonton. The Adjusters are the will of God, and since the Supreme Creator children of God also personally embody that same will, it is inevitable that the actions of Adjusters and the sovereignty of the universe rulers should be mutually interdependent. Though apparently unconnected, the Father presence of the Adjusters and the Father sovereignty of Michael of Nebadon must be diverse manifestations of the same divinity.
108:4.3 (1190.4) Mõttekohandajad näivad tulevat ja minevat üsna sõltumatult igasugustest teistest vaimsetest kohalolekutest; nad näivad toimivat hoopis teiste universumiseaduste järgi kui need, mis valitsevad ja juhivad kõigi teiste vaimumõjude tegevust. Ent vaatamata sellele näilisele sõltumatusele, näitavad pikema aja jooksul tehtud tähelepanekud kaheldamatult, et nad toimivad inimmeeles täiesti sünkroonselt ja kooskõlastatult kõigi teiste vaimhoolekannetega, kelle hulka kuuluvad meeleabivaimud, Püha Vaim, Tõe vaim ja teised mõjud. 108:4.3 (1190.4) Thought Adjusters appear to come and go quite independent of any and all other spiritual presences; they seem to function in accordance with universe laws quite apart from those which govern and control the performances of all other spirit influences. But regardless of such apparent independence, long-range observation unquestionably discloses that they function in the human mind in perfect synchrony and co-ordination with all other spirit ministries, including adjutant mind-spirits, Holy Spirit, Spirit of Truth, and other influences.
108:4.4 (1190.5) Kui maailm isoleeritakse mässu tõttu, kui planeet lõigatakse ära kõigist välistest sideringlustest, nagu juhtus Urantiaga pärast Caligastia mässu, jääb peale isikuliste sõnumitoojate alles vaid üks otsese planeetidevahelise või universumiside võimalus ja see on sidepidamine sfääride Kohandajate kaudu. Mitte miski, mis maailmas või universumis juhtub, ei puuduta otseselt Kohandajaid. Planeedi isolatsioon ei kahjusta Kohandajaid ega nende võimet suhelda kohaliku universumi, superuniversumi või keskse universumi erinevate osadega. Just sel põhjusel võetakse sageli ühendust karantiini sattunud maailmade ülimate ja iseseisvalt tegutsevate Kohandajatega, kes kuuluvad saatuse reservkorpusesse. Seda teed kasutatakse planeedi eraldumisest tekkinud takistuste vältimiseks. Viimastel aastatel on Urantial toiminud peainglite ringlus, kuid see suhtlemisvahend piirdub suures osas peainglite enda korpuse tegevusega. 108:4.4 (1190.5) When a world is isolated by rebellion, when a planet is cut off from all outside encircuited communication, as was Urantia after the Caligastia upheaval, aside from personal messengers there remains but one possibility of direct interplanetary or universe communication, and that is through the liaison of the Adjusters of the spheres. No matter what happens on a world or in a universe, the Adjusters are never directly concerned. The isolation of a planet in no way affects the Adjusters and their ability to communicate with any part of the local universe, superuniverse, or the central universe. And this is the reason why contacts with the supreme and the self-acting Adjusters of the reserve corps of destiny are so frequently made on quarantined worlds. Recourse is had to such a technique as a means of circumventing the handicaps of planetary isolation. In recent years the archangels’ circuit has functioned on Urantia, but that means of communication is largely limited to the transactions of the archangel corps itself.
108:4.5 (1191.1) Oleme teadlikud paljudest kaugeleulatuvas universumis esinevatest vaimsetest nähtustest, millest me kuidagi täielikult aru ei saa. Me ei valda veel kõike, mis meie ümber toimub, ning ma usun, et suure osa sellest mõistatuslikust tööst teevad ära Gravitatsiooni Sõnumitoojad ja teatavat liiki Saladuslikud Järelevaatajad. Ma ei usu, et Kohandajad on pühendunud ainuüksi sureliku meele ümberkorraldamisele. Olen veendunud, et Isikustatud Järelevaatajad ja teised eelisikuliste vaimude ilmutamata klassid kujutavad endast Kõikse Isa otsest ja seletamatut kontakti maailmade loodudolenditega. 108:4.5 (1191.1) We are cognizant of many spirit phenomena in the far-flung universe which we are at a loss fully to understand. We are not yet masters of all that is transpiring about us; and I believe that much of this inscrutable work is wrought by the Gravity Messengers and certain types of Mystery Monitors. I do not believe that Adjusters are devoted solely to the remaking of mortal minds. I am persuaded that the Personalized Monitors and other orders of unrevealed prepersonal spirits are representative of the Universal Father’s direct and unexplained contact with the creatures of the realms.
5. Kohandaja missioon ^top 5. The Adjuster’s Mission ^top
108:5.1 (1191.2) Avaldades soovi elada nii mitmepalgeliste olendite sisimas, nagu on Urantia asukad, võtavad Kohandajad endale raske ülesande. Kuid nad on võtnud endale kohustuse elada teie meeltes, võtta seal vastu maailma vaimsete intellektide manitsusi ja edastada või tõlkida need vaimsed sõnumid ainelisele meelele; nad on Paradiisi tõusmiseks vältimatult vajalikud. 108:5.1 (1191.2) The Adjusters accept a difficult assignment when they volunteer to indwell such composite beings as live on Urantia. But they have assumed the task of existing in your minds, there to receive the admonitions of the spiritual intelligences of the realms and then to undertake to redictate or translate these spiritual messages to the material mind; they are indispensable to the Paradise ascension.
108:5.2 (1191.3) Selle, mida Mõttekohandaja ei saa täielikult ära kasutada teie praeguses elus, tõed, mida tal ei õnnestu edastada temaga seotud inimesele, säilitab ta truult järgmiseks eksistentsietapiks, nii nagu ta praegu kannab ühelt ringilt teisele üle asju, mida tal ei õnnestu registreerida inimese kogemuses kas loodud-olendi suutmatuse või ebaedu tõttu teha piisavalt koostööd. 108:5.2 (1191.3) What the Thought Adjuster cannot utilize in your present life, those truths which he cannot successfully transmit to the man of his betrothal, he will faithfully preserve for use in the next stage of existence, just as he now carries over from circle to circle those items which he fails to register in the experience of the human subject, owing to the creature’s inability, or failure, to give a sufficient degree of co-operation.
108:5.3 (1191.4) Ühes võite kindlad olla: Kohandajad ei jäta kunagi hooletusse seda, mis on nende hoolde antud. Me pole kuulnud, et ükski neist vaimabilistest oleks kunagi oma kohustused täitmata jätnud. Inglid ja teised kõrget tüüpi vaimolendid võivad vahel pahe küüsi sattuda ja jumalikult teelt kõrvale kalduda, erandiks pole seejuures ka kohaliku universumi tüüpi Pojad, kuid Kohandajad ei löö kunagi vankuma. Nad on täiesti usaldusväärsed ja see kehtib ühtviisi kõigi seitsme rühma kohta. 108:5.3 (1191.4) One thing you can depend upon: The Adjusters will never lose anything committed to their care; never have we known these spirit helpers to default. Angels and other high types of spirit beings, not excepting the local universe type of Sons, may occasionally embrace evil, may sometimes depart from the divine way, but Adjusters never falter. They are absolutely dependable, and this is equally true of all seven groups.
108:5.4 (1191.5) Teie Kohandajas sisaldub teie uue ja järgmise eksistentsiklassi potentsiaal, teile avansina annetatud igavene Jumala pojaseisus. Kohandajal on võime allutada teie tahte abil ja loal ainelise meele suundumused, mis on loodud-olendile omased, kujuneva morontiahinge motivatsioonide ja eesmärkide muundavatele toimetele. 108:5.4 (1191.5) Your Adjuster is the potential of your new and next order of existence, the advance bestowal of your eternal sonship with God. By and with the consent of your will, the Adjuster has the power to subject the creature trends of the material mind to the transforming actions of the motivations and purposes of the emerging morontial soul.
108:5.5 (1191.6) Salapärased Järelevaatajad ei ole mõtetele kaasaaitajad, nad on mõtete kohandajad. Nad töötavad ainelise meelega, et konstrueerida, kohandada ja vaimsustada uut meelt uuteks maailmadeks ja tulevaseks elujärguks, mil kannate uut nime. Nende missioon on põhiliselt seotud mitte selle, vaid tulevase eluga. Neid nimetatakse taevasteks, mitte maisteks abilisteks. Nad ei ole huvitatud sureliku elujärgu hõlbustamisest, pigem huvitab neid teie elu muutmine parajalt raskeks ja konarlikuks, et ergutada teid paljusid otsuseid tegema. Suure Mõttekohandaja kohalolek ei muuda elu kergeks ega vabasta pingsast mõtlemisest, vaid see jumalik kingitus peaks andma teile üleva meelerahu ja suurepärase hingerahu. 108:5.5 (1191.6) The Mystery Monitors are not thought helpers; they are thought adjusters. They labor with the material mind for the purpose of constructing, by adjustment and spiritualization, a new mind for the new worlds and the new name of your future career. Their mission chiefly concerns the future life, not this life. They are called heavenly helpers, not earthly helpers. They are not interested in making the mortal career easy; rather are they concerned in making your life reasonably difficult and rugged, so that decisions will be stimulated and multiplied. The presence of a great Thought Adjuster does not bestow ease of living and freedom from strenuous thinking, but such a divine gift should confer a sublime peace of mind and a superb tranquillity of spirit.
108:5.6 (1192.1) Teie ajutised ja pidevalt vahelduvad emotsioonid rõõmust kurvastuseni on enamasti puhtinimlikud ja ainelised reaktsioonid teie sisemisele psüühilisele kliimale ning välisele ainelisele keskkonnale. Seepärast ärge oodake Kohandajatelt ei isekat lohutust ega surelikku tröösti. Kohandaja ülesanne on valmistada teid ette igaveseks avastusretkeks, kindlustada teie ellujäämine. Saladusliku Järelevaataja tööks ei ole teie segadusseaetud tundeid rahustada ega teie riivatud uhkuse eest hoolitseda: Kohandaja tähelepanu ja aeg kulub teie hinge ettevalmistamisele pikaks tõusu-elujärguks. 108:5.6 (1192.1) Your transient and ever-changing emotions of joy and sorrow are in the main purely human and material reactions to your internal psychic climate and to your external material environment. Do not, therefore, look to the Adjuster for selfish consolation and mortal comfort. It is the business of the Adjuster to prepare you for the eternal adventure, to assure your survival. It is not the mission of the Mystery Monitor to smooth your ruffled feelings or to minister to your injured pride; it is the preparation of your soul for the long ascending career that engages the attention and occupies the time of the Adjuster.
108:5.7 (1192.2) Kahtlen, kas suudan teile selgitada, mida Kohandajad teie meeles ja teie hingede heaks täpselt teevad. Ma ei tea, kas ma olen päriselt teadlik kõigest, mis jumaliku Järelevaataja ja inimmeele kosmilises ühenduses tegelikult toimub. See kõik on meie jaoks mõnevõrra mõistatuslik, mitte kava ja eesmärkide, vaid tegeliku teostusviisi poolest. Ning just sellepärast on meil nii raske leida nende surelikele inimestele antud taevalike kingituste jaoks sobivat nime. 108:5.7 (1192.2) I doubt that I am able to explain to you just what the Adjusters do in your minds and for your souls. I do not know that I am fully cognizant of what is really going on in the cosmic association of a divine Monitor and a human mind. It is all somewhat of a mystery to us, not as to the plan and purpose but as to the actual mode of accomplishment. And this is just why we are confronted with such difficulty in finding an appropriate name for these supernal gifts to mortal men.
108:5.8 (1192.3) Mõttekohandajad tahaksid muuta teie hirmutunded veendunud armastuseks ja usalduseks, nad ei saa aga seda teha mehaaniliselt ega meelevaldselt — see on teie ülesanne. Täites neid otsuseid, mis vabastavad teid hirmu kütkeist, loote te sõna otseses mõttes vaimse tugipunkti, millele Kohandaja saab toetuda, et tõsta teid ülendava ja edasiviiva valgustumiseni. 108:5.8 (1192.3) The Thought Adjusters would like to change your feelings of fear to convictions of love and confidence; but they cannot mechanically and arbitrarily do such things; that is your task. In executing those decisions which deliver you from the fetters of fear, you literally supply the psychic fulcrum on which the Adjuster may subsequently apply a spiritual lever of uplifting and advancing illumination.
108:5.9 (1192.4) Kui on tegemist rahvaste kõrgemate ja madalamate suundumuste vaheliste teravate ja hästipiiritletud konfliktidega tõeliselt õige ja väära vahel (mitte lihtsalt selle vahel, mida te võite õigeks ja vääraks pidada), võite kindel olla, et Kohandaja osaleb neis kogemustes alati mingil selgesti piiritletud ja aktiivsel viisil. Asjaolu, et Kohandaja niisugune tegevus jääb tema inimpartneril teadvustamata, ei kahanda sugugi selle väärtust ja tõelisust. 108:5.9 (1192.4) When it comes to the sharp and well-defined conflicts between the higher and lower tendencies of the races, between what really is right or wrong (not merely what you may call right and wrong), you can depend upon it that the Adjuster will always participate in some definite and active manner in such experiences. The fact that such Adjuster activity may be unconscious to the human partner does not in the least detract from its value and reality.
108:5.10 (1192.5) Kui teil on isiklik kaitseingel, ent teil ei õnnestu ellu jääda, siis tuleb tema üle kohut mõista andmaks talle võimaluse tõestada, et ta pole usaldust kuritarvitanud. Ent kui Mõttekohandajate hoolealustel ei õnnestu ellu jääda, siis nende tegevust uurima ei hakata. Me kõik teame, et kui ingli hoolekanne ei tarvitse täiuslik olla, siis Mõttekohandajad töötavad paradiisliku täiusega. Nende hoolekannet iseloomustab veatus, mida ei ole võimalik kritiseerida ühelgi olendil väljaspool Diviningtoni. Teil on täiuslikud teejuhid, seetõttu on sihiks seatud täiuslikkus kindlasti saavutatav. 108:5.10 (1192.5) If you have a personal guardian of destiny and should fail of survival, that guardian angel must be adjudicated in order to receive vindication as to the faithful execution of her trust. But Thought Adjusters are not thus subjected to examination when their subjects fail to survive. We all know that, while an angel might possibly fall short of the perfection of ministry, Thought Adjusters work in the manner of Paradise perfection; their ministry is characterized by a flawless technique which is beyond the possibility of criticism by any being outside of Divinington. You have perfect guides; therefore is the goal of perfection certainly attainable.
6. Jumal inimeses ^top 6. God in Man ^top
108:6.1 (1192.6) See on tõepoolest jumalikust armulikkusest kõnelev ime, et ülevad ja täiuslikud Kohandajad on tõesti vabatahtlikult nõus asuma Urantia surelike taoliste loodudolendite meelde täiustamaks katseks sõlmitud liitu loomset päritolu maiste olenditega. 108:6.1 (1192.6) It is indeed a marvel of divine condescension for the exalted and perfect Adjusters to offer themselves for actual existence in the minds of material creatures, such as the mortals of Urantia, really to consummate a probationary union with the animal-origin beings of earth.
108:6.2 (1193.1) Ükskõik milline oli maailma asukate varasem staatus, pärast jumaliku Poja annetumist ja sellele järgnenud Tõe Vaimu väljavalamist kõigile inimestele suunduvad Kohandajad sellesse maailma, et elada iga normaalse tahteolendi meeles. Pärast annetuva Paradiisi-Poja missiooni lõpulejõudmist saab neist Järelevaatajatest tõeline „taevariik teie sees”. Jumalike kingituste kaudu jõuab Isa patule ja pahele nii lähedale kui võimalik, sest on tõepoolest õige, et Kohandaja peab eksisteerima surelikus meeles isegi keset inimlikku ebaõiglust. Sisimas elavatele Kohandajatele on eriti piinavad need mõtted, mis on nurjatud ja isekad; neid kurvastab lugupidamatus ilusa ja jumaliku vastu ning lausa heidutavad inimese paljud rumalad loomalikud hirmud ja lapsikud kartused. 108:6.2 (1193.1) No matter what the previous status of the inhabitants of a world, subsequent to the bestowal of a divine Son and after the bestowal of the Spirit of Truth upon all humans, the Adjusters flock to such a world to indwell the minds of all normal will creatures. Following the completion of the mission of a Paradise bestowal Son, these Monitors truly become the “kingdom of heaven within you.” Through the bestowal of the divine gifts the Father makes the closest possible approach to sin and evil, for it is literally true that the Adjuster must coexist in the mortal mind even in the very midst of human unrighteousness. The indwelling Adjusters are particularly tormented by those thoughts which are purely sordid and selfish; they are distressed by irreverence for that which is beautiful and divine, and they are virtually thwarted in their work by many of man’s foolish animal fears and childish anxieties.
108:6.3 (1193.2) Saladuslikud Järelevaatajad on kahtlemata Kõikse Isa kingitus, Jumala näo peegeldus kõikjal universumis. Üks suur õpetaja manitses kord inimesi meelt parandama, et nad saaksid uuteks inimesteks, kes on loodud Jumala sarnasteks õigluses ja tõe täiuses. Kohandaja on jumalikkuse märk, Jumala kohalolek. „Jumala nägu” ei viita füüsilisele sarnasusele ega ainelise loodud-olendi piiratusele, vaid pigem Kõikse Isa vaimsele kohalolekule tänu Mõttekohandajate taevalikule annetumisele universumite väljapaistmatutele loodud-olenditele. 108:6.3 (1193.2) The Mystery Monitors are undoubtedly the bestowal of the Universal Father, the reflection of the image of God abroad in the universe. A great teacher once admonished men that they should be renewed in the spirit of their minds; that they become new men who, like God, are created in righteousness and in the completion of truth. The Adjuster is the mark of divinity, the presence of God. The “image of God” does not refer to physical likeness nor to the circumscribed limitations of material creature endowment but rather to the gift of the spirit presence of the Universal Father in the supernal bestowal of the Thought Adjusters upon the humble creatures of the universes.
108:6.4 (1193.3) Kohandaja teie sees on vaimsete saavutuste allikas ja lootus jumalikule iseloomule. Ta on ellujäämise jõud, õigus ja võimalus, mis eristab teid nii täielikult ja igavesti puhtloomsetest loodud-olenditest. Ta on mõtte kõrgem ja tõeliselt sisemine vaimne stiimul vastupidiselt välisele ja füüsilisele stiimulile, mis jõuab meelde ainelise keha närvienergia mehhanismi kaudu. 108:6.4 (1193.3) The Adjuster is the wellspring of spiritual attainment and the hope of divine character within you. He is the power, privilege, and the possibility of survival, which so fully and forever distinguishes you from mere animal creatures. He is the higher and truly internal spiritual stimulus of thought in contrast with the external and physical stimulus, which reaches the mind over the nerve-energy mechanism of the material body.
108:6.5 (1193.4) Need tulevase elujärgu ustavad kaitsjad teevad eksimatult kõigest, mis inimmeel loob, vaimse analoogi; niimoodi taasloovad nad teid aeglaselt ja kindlalt sellistena, nagu te tegelikult (ainult vaimselt) olete, et teid saaks ellujäämismaailmades ellu äratada. Ning kõiki neid suurepäraseid vaimseid analooge säilitatakse teie areneva ja surematu hinge kujunevas reaalsuses, teie morontiaminas. Need reaalsused on tegelikult olemas, vaatamata sellele, et Kohandaja suudab selliseid analooge harva sedavõrd ülendada, et neid saab teadvuse valgusesse tuua. 108:6.5 (1193.4) These faithful custodians of the future career unfailingly duplicate every mental creation with a spiritual counterpart; they are thus slowly and surely re-creating you as you really are (only spiritually) for resurrection on the survival worlds. And all of these exquisite spirit re-creations are being preserved in the emerging reality of your evolving and immortal soul, your morontia self. These realities are actually there, notwithstanding that the Adjuster is seldom able to exalt these duplicate creations sufficiently to exhibit them to the light of consciousness.
108:6.6 (1193.5) Ja nii nagu teie olete inimesena lapsevanem, on Kohandaja teie tõelise mina, teie kõrgema ja edasiliikuva mina, teie parema morontia- ja tulevase vaimse mina jumalik vanem. Ning kohtunikud ja hindajad eristavad just seda arenevat surelikku hinge, kui annavad korralduse teid ellu jätta ja suunata üles uutesse maailmadesse ning lakkamatusse eksisteerimisse igaveses seoses teie truu partneriga — Jumalaga, Kohandajaga. 108:6.6 (1193.5) And as you are the human parent, so is the Adjuster the divine parent of the real you, your higher and advancing self, your better morontial and future spiritual self. And it is this evolving morontial soul that the judges and censors discern when they decree your survival and pass you upward to new worlds and never-ending existence in eternal liaison with your faithful partner—God, the Adjuster.
108:6.7 (1193.6) Kohandajad on teie arenevate surematute hingede igavesed esivanemad, jumalikud originaalid; nad on lõputu tung, mis ajendab inimest püüdma valitseda praegust ainelist eksistentsi, pidades silmas tulevast vaimu-elujärku. Järelevaatajad on kustumatu lootuse vangid, igikestva edasimineku allikad. Ja kui väga meeldib neile suhelda oma hoolealustega võimalikult otseste kanalite kaudu! Kuidas nad rõõmustavad, kui saavad kõrvale heita sümbolid ja muud kaudsed meetodid ning läkitada oma sõnumid hetkega otse oma inimpartnerite mõistusesse! 108:6.7 (1193.6) The Adjusters are the eternal ancestors, the divine originals, of your evolving immortal souls; they are the unceasing urge that leads man to attempt the mastery of the material and present existence in the light of the spiritual and future career. The Monitors are the prisoners of undying hope, the founts of everlasting progression. And how they do enjoy communicating with their subjects in more or less direct channels! How they rejoice when they can dispense with symbols and other methods of indirection and flash their messages straight to the intellects of their human partners!
108:6.8 (1194.1) Teie, inimesed, olete hakanud lahti kerima peaaegu otsatut panoraami, piiramatult avardama lõputuid, üha laienevaid võimalusi meeltülendavaks teenistuseks, võrratuteks avastusteks, ülevaks määramatuseks ja piirituteks saavutusteks. Kui teie kohale kogunevad pilved, peaks teie usk tunnustama sisimas elava Kohandaja kohalolekut, siis suudate näha läbi sureliku määramatuse udude igavese õigluse selget päikesesära Satania eluasemeilmade kutsuvates kõrgustes. 108:6.8 (1194.1) You humans have begun an endless unfolding of an almost infinite panorama, a limitless expanding of never-ending, ever-widening spheres of opportunity for exhilarating service, matchless adventure, sublime uncertainty, and boundless attainment. When the clouds gather overhead, your faith should accept the fact of the presence of the indwelling Adjuster, and thus you should be able to look beyond the mists of mortal uncertainty into the clear shining of the sun of eternal righteousness on the beckoning heights of the mansion worlds of Satania.
108:6.9 (1194.2) [Esitanud üks Orvontoni Üksildastest Sõnumitoojatest.] 108:6.9 (1194.2) [Presented by a Solitary Messenger of Orvonton.]