50. Kiri Paper 50
Planeedivürstid The Planetary Princes
50:0.1 (572.1) PLANEEDIVÜRSTID kuuluvad küll Lanonandek-Poegade klassi, ent nende tegevus on sedavõrd spetsialiseerunud, et neid loetakse üldiselt eraldi rühmaks. Olles tunnistatud Melkisedekite poolt teise astme Lanonandekiteks, määratakse need kohaliku universumi Pojad oma klassi reservi tähtkuju keskuses. Sealt suunab Süsteemi Suverään neid mitmesuguseid ülesandeid täitma ning lõpuks lähetatakse nad Planeedivürstidena arenevaid asustatud maailmu valitsema. 50:0.1 (572.1) WHILE belonging to the order of Lanonandek Sons, the Planetary Princes are so specialized in service that they are commonly regarded as a distinct group. After their Melchizedek certification as secondary Lanonandeks, these local universe Sons are assigned to the reserves of their order on the constellation headquarters. From here they are assigned to various duties by the System Sovereign and eventually commissioned as Planetary Princes and sent forth to rule the evolving inhabited worlds.
50:0.2 (572.2) Planeedile valitseja saatmise märguandeks, mille põhjal Süsteemi Suverään teda mingile planeedile lähetab, on vastav Elukandjate taotlus, sest nad on elu sisse seadnud ja arendanud välja arenevad intellektiolendid. Kõigile arenevate surelikega asustatud planeetidele on määratud sellest pojaseisuse klassist planeedivalitseja. 50:0.2 (572.2) The signal for a System Sovereign to act in the matter of assigning a ruler to a given planet is the reception of a request from the Life Carriers for the dispatch of an administrative head to function on this planet whereon they have established life and developed intelligent evolutionary beings. All planets which are inhabited by evolutionary mortal creatures have assigned to them a planetary ruler of this order of sonship.
1. Vürstide ülesanne ^top 1. Mission of the Princes ^top
50:1.1 (572.3) Planeedivürst ja tema abilistest vennad kujutavad endast Paradiisi Igavese Poja kõige enam isikustatud lähenemist (peale kehastumise) aja ja ruumi alamatele loodudolenditele. Looja-Poeg puudutab maailmade loodud-olendeid küll oma vaimu kaudu, kuid Planeedivürst on viimane isikuliste Poegade klassidest, kes sirutub Paradiisist inimlasteni. Lõpmatu Vaim tuleb väga lähedale saatuse kaitsjate ja teiste ingliolendite isikutes; Kõikne Isa elab inimeses Saladuslike Järelevaatajate eelisikulise kohaloleku kaudu; kuid Planeedivürst on Igavese Poja ja tema Poegade viimane püüe teile läheneda. Planeedivürst on äsja asustatud maailmas Loojast-Pojast (Kõikse Isa ja Igavese Poja järglasest) ja Jumalikust Hoolekandjast (Lõpmatu Vaimu Tütar universumis) tulvava täieliku jumalikkuse ainus esindaja. 50:1.1 (572.3) The Planetary Prince and his assistant brethren represent the nearest personalized approach (aside from incarnation) that the Eternal Son of Paradise can make to the lowly creatures of time and space. True, the Creator Son touches the creatures of the realms through his spirit, but the Planetary Prince is the last of the orders of personal Sons extending out from Paradise to the children of men. The Infinite Spirit comes very near in the persons of the guardians of destiny and other angelic beings; the Universal Father lives in man by the prepersonal presence of the Mystery Monitors; but the Planetary Prince represents the last effort of the Eternal Son and his Sons to draw near you. On a newly inhabited world the Planetary Prince is the sole representative of complete divinity, springing from the Creator Son (the offspring of the Universal Father and the Eternal Son) and the Divine Minister (the universe Daughter of the Infinite Spirit).
50:1.2 (572.4) Äsja asustatud maailma Vürsti ümbritseb ustav abiliste ja assistentide korpus ning suur hulk hoolekandevaime. Kuid nende uute maailmade suunavad korpused peavad olema süsteemi haldajate madalamatest klassidest, et neil oleks planeedi probleemide ja raskuste lahendamisel sünnipärast osavõtlikkust ja mõistmist. Ning kogu see püüd luua arengumaailmadele osavõtlikku valitsust toob kaasa suure ohu, et need inimeselähedased isiksused võivad sattuda eksiteele ning seada omaenda meele Ülimate Valitsejate tahtest ülemaks. 50:1.2 (572.4) The prince of a newly inhabited world is surrounded by a loyal corps of helpers and assistants and by large numbers of the ministering spirits. But the directing corps of such new worlds must be of the lower orders of the administrators of a system in order to be innately sympathetic with, and understanding of, the planetary problems and difficulties. And all of this effort to provide sympathetic rulership for the evolutionary worlds entails the increased liability that these near-human personalities may be led astray by the exaltation of their own minds over and above the will of the Supreme Rulers.
50:1.3 (572.5) Olles üksikplaneetidel jumalikkuse ainsad esindajad, teevad need Pojad läbi raskeid katsumusi, ning Nebadon on kannatanud mitme kahetsusväärse mässu tõttu. Süsteemi Suveräänide ja Planeedivürstide loomisega isikustatakse mõiste, mis jääb Kõiksest Isast ja Igavesest Pojast üha kaugemale, ning tekib üha suurem oht kaotada mõõdutunne oma mina tähtsuse hindamisel ning üha tõenäolisem on, et ei suudeta õigesti mõista jumalike olendite arvukate klasside väärtusi ja suhteid ning nende volituste astmestikku. Kõigile neile Poegadele on teatavaks usu ja ustavuse prooviks ka asjaolu, et Isa isiklikult kohalikus universumis ei viibi. 50:1.3 (572.5) Being quite alone as representatives of divinity on the individual planets, these Sons are tested severely, and Nebadon has suffered the misfortune of several rebellions. In the creation of the System Sovereigns and the Planetary Princes there occurs the personalization of a concept that has been getting farther and farther away from the Universal Father and the Eternal Son, and there is an increasing danger of losing the sense of proportion as to one’s self-importance and a greater likelihood of failure to keep a proper grasp of the values and relationships of the numerous orders of divine beings and their gradations of authority. That the Father is not personally present in the local universe also imposes a certain test of faith and loyalty on all these Sons.
50:1.4 (573.1) Kuid mitte alati ei taba nende maailmade Vürste asustatud sfääride korrastamisel ja haldamisel läbikukkumine ning nende edu hõlbustab suuresti Aineliste Poegade hilisemaid missioone, kui need tulevad maailmade primitiivsetele inimestele loodud elu kõrgemaid vorme lisandama. Nende valitsemine aitab planeete suures osas ette valmistada Jumala Paradiisi-Poegade tulekuks, kes saabuvad hiljem maailmade üle kohut mõistma ja järjestikuseid usulisi elukorraldusi sisse pühitsema. 50:1.4 (573.1) But not often do these world princes fail in their missions of organizing and administering the inhabited spheres, and their success greatly facilitates the subsequent missions of the Material Sons, who come to engraft the higher forms of creature life on the primitive men of the worlds. Their rule also does much to prepare the planets for the Paradise Sons of God, who subsequently come to judge the worlds and to inaugurate successive dispensations.
2. Planeedi haldamine ^top 2. Planetary Administration ^top
50:2.1 (573.2) Kõik Planeedivürstid alluvad universumi haldamises Miikaeli tegevjuhi Gabrieli jurisdiktsioonile, saades otseseid korraldusi täidesaatvaks tööks Süsteemi Suveräänidelt. 50:2.1 (573.2) All Planetary Princes are under the universe administrative jurisdiction of Gabriel, the chief executive of Michael, while in immediate authority they are subject to the executive mandates of the System Sovereigns.
50:2.2 (573.3) Planeedivürstid võivad igal ajal oma endistelt õpetajatelt ja patroonidelt Melkisedekitelt nõu küsida, kuid neil ei ole kohustust seda abi alati kasutada, ning kui Melkisedekitelt vabatahtlikult abi ei paluta, siis nad planeedi haldamisse ei sekku. Need maailmavalitsejad võivad kasutada ka süsteemi annetusmaailmadest kokkukutsutud nelja ja kahekümne nõuandja soovitusi. Satanias on need nõuandjad praegu kõik Urantia põliselanikud. Ning ka tähtkuju keskuses on analoogiline seitsmekümneliikmeline nõukogu, mis on samuti valitud maailmade arenevate olendite hulgast. 50:2.2 (573.3) The Planetary Princes may at any time seek the counsel of the Melchizedeks, their former instructors and sponsors, but they are not arbitrarily required to ask for such assistance, and if such aid is not voluntarily requested, the Melchizedeks do not interfere with the planetary administration. These world rulers may also avail themselves of the advice of the four and twenty counselors, assembled from the bestowal worlds of the system. In Satania these counselors are at present all natives of Urantia. And there is an analogous council of seventy at the constellation headquarters also selected from the evolutionary beings of the realms.
50:2.3 (573.4) Arenguplaneetide varajastel ja ebastabiilsetel elujärkudel on valitsemiskord suures osas autokraatlik. Planeedivürstid moodustavad planeediabiliste korpuste liikmetest oma spetsiaalsed assistentide rühmad. Nad ümbritsevad end tavaliselt kaheteistkümneliikmelise kõrgeima nõukoguga, mille liikmeid valitakse ja mis moodustatakse igas maailmas isemoodi. Planeedivürstil võib olla üks abiline või mitu abilist ka nende oma pojaseisuse rühma kolmandast astmest ja mõnikord, teatavates maailmades, ka mõni oma klassist, teise astme Lanonandekist kaaslane. 50:2.3 (573.4) The rule of the evolutionary planets in their early and unsettled careers is largely autocratic. The Planetary Princes organize their specialized groups of assistants from among their corps of planetary aids. They usually surround themselves with a supreme council of twelve, but this is variously chosen and diversely constituted on the different worlds. A Planetary Prince may also have as assistants one or more of the third order of his own group of sonship and sometimes, on certain worlds, one of his own order, a secondary Lanonandek associate.
50:2.4 (573.5) Kogu maailmavalitseja kaaskond koosneb Lõpmatu Vaimu isiksustest ning teatavat liiki kõrgematest arenguolenditest ja teiste maailmade tõususurelikest. See isikkond on keskmiselt ligikaudu tuhandeliikmeline, ning kui planeet arengus edasi jõuab, võidakse seda abilistekorpust suurendada saja tuhande liikmeni või enamgi. Alati, kui tekib vajadus täiendavate abiliste järele, peavad Planeedivürstid vaid oma vendadele, Süsteemi Suveräänidele taotluse esitama ning kohe see ka rahuldatakse. 50:2.4 (573.5) The entire staff of a world ruler consists of personalities of the Infinite Spirit and certain types of higher evolved beings and ascending mortals from other worlds. Such a staff averages about one thousand, and as the planet progresses, this corps of helpers may be increased up to one hundred thousand or more. At any time need is felt for more helpers, the Planetary Princes have only to make request of their brothers, the System Sovereigns, and the petition is granted forthwith.
50:2.5 (573.6) Planeedid on oma olemuselt ja elu- ning halduskorralduse poolest erinevad, kuid kõigil neil on õigusemõistmiseks oma kohtud. Kohaliku universumi kohtusüsteem algab Planeedivürsti kohtutest, mille eesistujateks on mõni tema isikliku kaaskonna liige, ja nende kohtute otsustes peegeldub väga isalik ja osavõtlik suhtumine. Kõiki probleeme, mis hõlmavad enamat kui planeedi elanike elu reguleerimist, saab edasi kaevata kõrgematesse kohtutesse, kuid Vürsti alluvuses oleva maailma küsimusi lahendatakse suures osas Vürsti isiklikul äranägemisel. 50:2.5 (573.6) Planets vary greatly in nature and organization and in administration, but all provide for tribunals of justice. The judicial system of the local universe has its beginnings in the tribunals of a Planetary Prince, which are presided over by a member of his personal staff; the decrees of such courts reflect a highly fatherly and discretionary attitude. All problems involving more than the regulation of the planetary inhabitants are subject to appeal to the higher tribunals, but the affairs of his world domain are largely adjusted in accordance with the personal discretion of the prince.
50:2.6 (574.1) Lepitajate rändkomisjonid teenivad ja täiendavad planeedikohtuid ning need lepitajad uurivad nii vaimsete kui ka füüsiliste juhtijate tegevust. Kuid ilma Tähtkuju Isa nõusolekuta ei viida ellu ühtki meelevaldset otsust, sest „Kõigekõrgemad valitsevad inimeste kuningriikides”. 50:2.6 (574.1) The roving commissions of conciliators serve and supplement the planetary tribunals, and both spirit and physical controllers are subject to the findings of these conciliators. But no arbitrary execution is ever carried out without the consent of the Constellation Father, for the “Most Highs rule in the kingdoms of men.”
50:2.7 (574.2) Planeedile määratud juhtijad ja muundajad saavad koostöös inglite ja teiste taevaste olendite klassidega neid viimaseid isiksusi surelikele loodud-olenditele nähtavaks muuta. Erilistel puhkudel saavad seeravitest abilised ja isegi Melkisedekid end arengumaailmade elanikele nähtavaks teha ning teevadki seda. Peamine põhjus, miks surelikke tõusuteelisi süsteemi keskusmaailmast Planeedivürsti isikkonda tuuakse, on soov hõlbustada suhtlemist maailmade elanikega. 50:2.7 (574.2) The controllers and transformers of planetary assignment are also able to collaborate with angels and other orders of celestial beings in rendering these latter personalities visible to mortal creatures. On special occasions the seraphic helpers and even the Melchizedeks can and do make themselves visible to the inhabitants of the evolutionary worlds. The principal reason for bringing mortal ascenders from the system capital as a part of the staff of the Planetary Prince is to facilitate communication with the inhabitants of the realm.
3. Vürsti aineline kaaskond ^top 3. The Prince’s Corporeal Staff ^top
50:3.1 (574.3) Noorde maailma siirdudes võtab Planeedivürst kohaliku süsteemi keskusest tavaliselt kaasa vabatahtlike tõusuolendite rühma. Need tõusuteelised saadavad Vürsti rasside varase täiustamise käigus nõuandjate ja abilistena. See aineliste abiliste korpus on Vürsti ja maailma rasside vaheline ühenduslüli. Urantia Vürstil Caligastial oli sajast niisugusest abilisest koosnev korpus. 50:3.1 (574.3) On going to a young world, a Planetary Prince usually takes with him a group of volunteer ascending beings from the local system headquarters. These ascenders accompany the prince as advisers and helpers in the work of early race improvement. This corps of material helpers constitutes the connecting link between the prince and the world races. The Urantia Prince, Caligastia, had a corps of one hundred such helpers.
50:3.2 (574.4) Need vabatahtlikud abilised on süsteemi keskusmaailma kodanikud ja ükski neist pole oma sisimas elava Kohandajaga ühte sulanud. Neile vabatahtlikele kuulunud Kohandajate seisund jääb süsteemi keskuse elanikele vastavaks, kuigi need morontia edasijõudjad pöörduvad ajutiselt oma endisesse ainelisse olekusse tagasi. 50:3.2 (574.4) Such volunteer assistants are citizens of a system capital, and none of them have fused with their indwelling Adjusters. The status of the Adjusters of such volunteer servers remains as of the residential standing on the system headquarters while these morontia progressors temporarily revert to a former material state.
50:3.3 (574.5) Elukandjad, vormiarhitektid, annavad neile vabatahtlikele uued füüsilised kehad, milles nad viibivad planeedil elamise perioodidel. Need isiksusevormid on küll vabad maailmade tavalistest haigustest, kuid nagu varaseid morontiakehi, võivad ka neid tabada teatavad mehaanilist laadi õnnetusjuhtumid. 50:3.3 (574.5) The Life Carriers, the architects of form, provide such volunteers with new physical bodies, which they occupy for the periods of their planetary sojourn. These personality forms, while exempt from the ordinary diseases of the realms, are, like the early morontia bodies, subject to certain accidents of a mechanical nature.
50:3.4 (574.6) Vürsti aineline kaaskond viiakse tavaliselt planeedilt ära järgmise kohtumõistmise ajal, mil sfäärile saabub teine Poeg. Enne lahkumist annavad nad tavaliselt oma kohustused üle ühistele järglastele ja teatavatele kõrgematele põliselanikest vabatahtlikele. Maailmades, kus Vürsti abilistel on lubatud kohalike rasside kõrgematest rühmadest indiviididega ühiseid järglasi omada, annavad nad oma töö tavaliselt üle neile järglastele. 50:3.4 (574.6) The prince’s corporeal staff are usually removed from the planet in connection with the next adjudication at the time of the second Son’s arrival on the sphere. Before leaving, they customarily assign their various duties to their mutual offspring and to certain superior native volunteers. On those worlds where these helpers of the prince have been permitted to mate with the superior groups of the native races, such offspring usually succeed them.
50:3.5 (574.7) Planeedivürsti eelnimetatud abilistel on harva järglasi maailma rasside esindajatega, kuid neil on alati omavahel järglasi. Neist liitudest sünnib kaht liiki olendeid: esmaseid keskteelisi ja teatavaid kõrgemat tüüpi ainelisi olendeid, kes jäävad Vürsti kaaskonda pärast nende vanemate lahkumist planeedilt Aadama ja Eeva saabumise ajal. Neil lastel on surelike rassidega järglasi üksnes teatavates eriolukordades ning ka siis vaid Planeedivürsti korralduse alusel. Sellisel juhul on nende lastel — ainelise kaaskonna lapselastel — oma aja ja põlvkonna kõrgemate rasside staatus. Kõigil neil Planeedivürsti poolaineliste abiliste järglastel elab sisimas Kohandaja. 50:3.5 (574.7) These assistants to the Planetary Prince seldom mate with the world races, but they do always mate among themselves. Two classes of beings result from these unions: the primary type of midway creatures and certain high types of material beings who remain attached to the prince’s staff after their parents have been removed from the planet at the time of the arrival of Adam and Eve. These children do not mate with the mortal races except in certain emergencies and then only by direction of the Planetary Prince. In such an event, their children—the grandchildren of the corporeal staff—are in status as of the superior races of their day and generation. All the offspring of these semimaterial assistants of the Planetary Prince are Adjuster indwelt.
50:3.6 (575.1) Vürsti usulise elukorralduse lõppedes, kui tuleb aeg, et see „varasemasse seisundisse viidud kaaskond” naaseb süsteemi keskusesse, et nad saaksid oma Paradiisiteekonda jätkata, esitlevad need tõusuteelised end Elukandjatele, et loovutada oma ainelised kehad. Nad astuvad üleminekuunne ja ärkavad, vabanenuna oma surelikust rüüst ning rõivastatuna morontiavormidesse, valmis seeravitranspordiks süsteemi keskusmaailma, kus neid ootavad neist eraldunud Kohandajad. Nad on terve usulise elukorralduse võrra oma Jerusemi rühmast maha jäänud, kuid on omandanud ainulaadse ja erakordse kogemuse, haruldase peatüki tõususureliku elujärgus. 50:3.6 (575.1) At the end of the prince’s dispensation, when the time comes for this “reversion staff” to be returned to the system headquarters for the resumption of the Paradise career, these ascenders present themselves to the Life Carriers for the purpose of yielding up their material bodies. They enter the transition slumber and awaken delivered from their mortal investment and clothed with morontia forms, ready for seraphic transportation back to the system capital, where their detached Adjusters await them. They are a whole dispensation behind their Jerusem class, but they have gained a unique and extraordinary experience, a rare chapter in the career of an ascending mortal.
4. Planeedi keskused ja koolid ^top 4. The Planetary Headquarters and Schools ^top
50:4.1 (575.2) Vürsti aineline kaaskond moodustab juba varakult planeetidel koolid ja kultuuriasutused, kus õpetatakse arengurasside parimaid esindajaid, kes seejärel lähetatakse neid paremaid elamisviise oma rahvale õpetama. Need Vürsti koolid asuvad planeedi ainelises keskuses. 50:4.1 (575.2) The prince’s corporeal staff early organize the planetary schools of training and culture, wherein the cream of the evolutionary races are instructed and then sent forth to teach these better ways to their people. These schools of the prince are located at the material headquarters of the planet.
50:4.2 (575.3) Selle keskuslinna asutamisega seotud füüsilise töö teeb suures osas ära aineline kaaskond. Need Planeedivürsti varajaste aegade keskuslinnad ehk asulad on hoopis teistsugused kui Urantia surelik võiks ette kujutada. Võrreldes hilisemate ajastutega on need lihtsad, neile on iseloomulikud mineraalidest valmistatud kaunistused ja suhteliselt arenenud ainelised ehitised. Ja see kõik on vastupidine, võrreldes Aadama keskusaia ümber koonduva süsteemiga, kust universumi Poegade teise usulise elukorralduse ajal lähtub nende töö rasside heaks. 50:4.2 (575.3) Much of the physical work connected with the establishment of this headquarters city is performed by the corporeal staff. Such headquarters cities, or settlements, of the early times of the Planetary Prince are very different from what a Urantia mortal might imagine. They are, in comparison with later ages, simple, being characterized by mineral embellishment and by relatively advanced material construction. And all of this stands in contrast with the Adamic regime centering around a garden headquarters, from which their work in behalf of the races is prosecuted during the second dispensation of the universe Sons.
50:4.3 (575.4) Teie maailma keskusasulas anti igale inimasustusele piisavalt maad. Kuigi kaugelasuvad suguharud jätkasid jahipidamist ja korilust, olid Vürsti koolide õpilased ja õpetajad kõik põllupidajad ja taimekasvatajad. Aeg jagunes ligikaudu võrdselt järgmiste tegevuste vahel: 50:4.3 (575.4) In the headquarters settlement on your world every human habitation was provided with abundance of land. Although the remote tribes continued in hunting and food foraging, the students and teachers in the Prince’s schools were all agriculturists and horticulturists. The time was about equally divided between the following pursuits:
50:4.4 (575.5) 1. füüsiline töö. Maaviljelus koos kodude ehitamise ja kaunistamisega; 50:4.4 (575.5) 1. Physical labor. Cultivation of the soil, associated with home building and embellishment.
50:4.5 (575.6) 2. ühiskondlik tegevus. Näitemängud ja kultuuritöö rühmad; 50:4.5 (575.6) 2. Social activities. Play performances and cultural social groupings.
50:4.6 (575.7) 3. õppepraktika. Individuaalõpe koos pere- ja rühmaõppega, lisaks erialased rühmad; 50:4.6 (575.7) 3. Educational application. Individual instruction in connection with family-group teaching, supplemented by specialized class training.
50:4.7 (575.8) 4. kutseõpe. Abielu- ja kodumajanduskoolid, kunsti- ja käsitöökoolid ja õpetajate koolid — ilmalikud, kultuuri- ja usukoolid; 50:4.7 (575.8) 4. Vocational training. Schools of marriage and homemaking, the schools of art and craft training, and the classes for the training of teachers—secular, cultural, and religious.
50:4.8 (575.9) 5. vaimne kultuur. Õpetajate vennaskond, laste- ja noorterühmade valgustus ja põliselanike seast vastuvõetud laste koolitamine oma rahvale misjonärideks. 50:4.8 (575.9) 5. Spiritual culture. The teacher brotherhood, the enlightenment of childhood and youth groups, and the training of adopted native children as missionaries to their people.
50:4.9 (575.10) Planeedivürst ei ole surelikele nähtav; usk, et teda esindavad kaaskonna poolainelised olendid, on usklikkuse proovikivi. Kuid need kultuuri- ja õppeasutused on iga planeedi vajadustega hästi kohandatud ja peagi kujuneb inimrasside seas neisse erinevatesse õppeasutustesse pääsemiseks pingeline ja kiiduväärt konkurents. 50:4.9 (575.10) A Planetary Prince is not visible to mortal beings; it is a test of faith to believe the representations of the semimaterial beings of his staff. But these schools of culture and training are well adapted to the needs of each planet, and there soon develops a keen and laudatory rivalry among the races of men in their efforts to gain entrance to these various institutions of learning.
50:4.10 (575.11) Niisugusest maailma kultuuri ja saavutuste keskusest kiirgab kõigile rahvastele järjest ülendavat ja tsiviliseerivat mõju, mis aeglaselt ja kindlalt muudab arenevaid rasse. Vahepeal pöörduvad ümbruskonna rahvaste haritud ja vaimsustunud lapsed, keda on Vürsti koolidesse vastu võetud ja seal õpetatud, oma kodurühmadesse tagasi, ning loovad seal oma võimete kohaselt uusi tõhusaid õppe- ja kultuurikeskusi, mis hakkavad töötama Vürsti koolide eeskujul. 50:4.10 (575.11) From such a world center of culture and achievement there gradually radiates to all peoples an uplifting and civilizing influence which slowly and certainly transforms the evolutionary races. Meantime the educated and spiritualized children of the surrounding peoples who have been adopted and trained in the prince’s schools are returning to their native groups and, to the best of their ability, are there establishing new and potent centers of learning and culture which they carry on according to the plan of the prince’s schools.
50:4.11 (576.1) Urantial olid need planeetide edasiarengu ja kultuurilise edasimineku kavad üsna kaugele jõudnud ja kulgenud vägagi rahuldavalt, kui kogu see ettevõtmine üsna äkki ja väga kuulsusetult lõppes Caligastia ühinemise tõttu Luciferi mässuga. 50:4.11 (576.1) On Urantia these plans for planetary progress and cultural advancement were well under way, proceeding most satisfactorily, when the whole enterprise was brought to a rather sudden and most inglorious end by Caligastia’s adherence to the Lucifer rebellion.
50:4.12 (576.2) Minu jaoks oli teadasaamine ühe minu enda pojaseisuseklassi esindaja Caligastia räigest reetlikkusest üks selle mässu sügavalt šokeerivaid episoode. Caligastia oli külmalt kaalutledes ja pahatahtlikult ette kavatsedes kogu Urantial koolides toimunud õppetööd süstemaatiliselt eksiteele viinud ja õpetust mürgitanud. Need koolid hävisid kiiresti ja täielikult. 50:4.12 (576.2) It was one of the most profoundly shocking episodes of this rebellion for me to learn of the callous perfidy of one of my own order of sonship, Caligastia, who, in deliberation and with malice aforethought, systematically perverted the instruction and poisoned the teaching provided in all the Urantia planetary schools in operation at that time. The wreck of these schools was speedy and complete.
50:4.13 (576.3) Paljud tõusuteelised Vürsti materialiseerunud kaaskonnast jäid ustavaks ning lõid Caligastia ridadest lahku. Neile lojaalseks jäänutele olid toeks Urantia Melkisedekitest hooldajad ja hilisematel aegadel tegid nende järglased palju ära planeedi tõe- ja õiglusemõistete alalhoidmiseks. Nende ustavate evangelistide tegevus aitas ära hoida vaimse tõe täielikku kustumist Urantial. Need vaprad hinged koos oma järglastega hoidsid elus teadmise Isa valitsemisest ja säilitasid maailma rasside jaoks arusaama, et planeedil järgnevad üksteisele jumalike Poegade eri klasside usulised elukorraldused. 50:4.13 (576.3) Many of the offspring of the ascenders of the Prince’s materialized staff remained loyal, deserting the ranks of Caligastia. These loyalists were encouraged by the Melchizedek receivers of Urantia, and in later times their descendants did much to uphold the planetary concepts of truth and righteousness. The work of these loyal evangels helped to prevent the total obliteration of spiritual truth on Urantia. These courageous souls and their descendants kept alive some knowledge of the Father’s rule and preserved for the world races the concept of the successive planetary dispensations of the various orders of divine Sons.
5. Arenev tsivilisatsioon ^top 5. Progressive Civilization ^top
50:5.1 (576.4) Asustatud maailmade ustavad Vürstid on alaliselt kinnistatud nende planeetide juurde, kuhu nad algselt on määratud. Paradiisi-Pojad ja nende usulised elukorraldused võivad tulla ja minna, kuid edukas Planeedivürst jätkab oma maailma valitsemist. Tema töö on kõrgemate Poegade ülesannetest täiesti sõltumatu ning suunatud tsivilisatsiooni arengu edendamisele planeedil. 50:5.1 (576.4) The loyal princes of the inhabited worlds are permanently attached to the planets of their original assignment. Paradise Sons and their dispensations may come and go, but a successful Planetary Prince continues on as the ruler of his realm. His work is quite independent of the missions of the higher Sons, being designed to foster the development of planetary civilization.
50:5.2 (576.5) Vaevalt on olemas kaht planeeti, kus tsivilisatsiooni progress toimuks ühtmoodi. Surelike evolutsioon on arvukates maailmades üksikasjade poolest väga erinev. Vaatamata neile planeedi arengu paljudele füüsilistele, intellektuaalsetele ja sotsiaalsetele erisustele kulgeb kõigi arengusfääride elu teatavates kindlaksmääratud suundades. 50:5.2 (576.5) The progress of civilization is hardly alike on any two planets. The details of the unfoldment of mortal evolution are very different on numerous dissimilar worlds. Notwithstanding these many diversifications of planetary development along physical, intellectual, and social lines, all evolutionary spheres progress in certain well-defined directions.
50:5.3 (576.6) Planeedivürsti heasoovliku valitsuse all, mida täiendavad Ainelised Pojad ja jagavad etappideks Paradiisi-Poegade perioodilised missioonid, läbivad keskmise aja ja ruumi maailma surelikud rassid järgemööda seitse arenguepohhi: 50:5.3 (576.6) Under the benign rule of a Planetary Prince, augmented by the Material Sons and punctuated by the periodic missions of the Paradise Sons, the mortal races on an average world of time and space will successively pass through the following seven developmental epochs:
50:5.4 (576.7) 1. toitumisepohh. Inimese-eelseid loodud-olendeid ja esimesi primitiivseid inimrasse huvitavad põhiliselt toiduprobleemid. Need arenevad olendid veedavad ärkvelolekutunde kas toiduotsinguil või võideldes, kas rünnates või end kaitstes. Nende hilisema tsivilisatsiooni varajaste eelkäijate meeltes on toiduotsingud kõige tähtsamal kohal; 50:5.4 (576.7) 1. The nutrition epoch. The prehuman creatures and the dawn races of primitive man are chiefly concerned with food problems. These evolving beings spend their waking hours either in seeking food or in fighting, offensively or defensively. The food quest is paramount in the minds of these early ancestors of subsequent civilization.
50:5.5 (576.8) 2. turvalisuseajastu. Niipea kui primitiivsel kütil jääb toiduotsingutest aega üle, kasutab ta seda vaba aega oma turvalisuse kindlustamiseks. Üha enam pühendatakse tähelepanu sõjapidamisviisidele. Kindlustatakse kodusid ja tihendatakse sugukondade ühtekuuluvust, sisendades ühist hirmu ning viha võõraste rühmade vastu. Enese alalhoiu tung järgneb alati enese ülalpidamise tungile; 50:5.5 (576.8) 2. The security age. Just as soon as the primitive hunter can spare any time from the search for food, he turns this leisure to augmenting his security. More and more attention is devoted to the technique of war. Homes are fortified, and the clans are solidified by mutual fear and by the inculcation of hate for foreign groups. Self-preservation is a pursuit which always follows self-maintenance.
50:5.6 (577.1) 3. ainelise mugavuse ajastu. Kui toiduprobleemid on osaliselt lahendatud ja teatav turvalisuseaste saavutatud, siis kasutatakse lisanduvat vaba aega isikliku mugavuse edendamiseks. Luksus ja vajadus võistlevad omavahel keskse koha eest inimtegevuses. Seda ajastut iseloomustavad liigagi sageli türannia, sallimatus, aplus ja joomarlus. Rasside nõrgemad elemendid kalduvad liialdustesse ja julmusesse. Tsivilisatsiooni edasi arenedes allutatakse need naudinguid otsivad nõrgad järk-järgult tugevamatele ja tõtt armastavatele elementidele; 50:5.6 (577.1) 3. The material-comfort era. After food problems have been partially solved and some degree of security has been attained, the additional leisure is utilized to promote personal comfort. Luxury vies with necessity in occupying the center of the stage of human activities. Such an age is all too often characterized by tyranny, intolerance, gluttony, and drunkenness. The weaker elements of the races incline towards excesses and brutality. Gradually these pleasure-seeking weaklings are subjugated by the more strong and truth-loving elements of the advancing civilization.
50:5.7 (577.2) 4. püüd teadmiste ja tarkuse poole. Toit, turvalisus, naudingud ja vaba aeg on kultuuri arengu ja teadmiste leviku aluseks. Püüd teadmisi rakendada annab tulemuseks tarkuse, ja kui kultuur on õppinud oma kogemustest kasu saama ning nende varal täiustuma, ongi tsivilisatsioon saavutatud. Toit, turvalisus ja aineline mugavus on ühiskonnas veel ülekaalus, kuid paljud perspektiivitundega indiviidid janunevad teadmiste ja tarkuse järele. Igale lapsele antakse võimalus praktilise tegevuse käigus õppida: nende ajastute juhtsõnaks on haridus; 50:5.7 (577.2) 4. The quest for knowledge and wisdom. Food, security, pleasure, and leisure provide the foundation for the development of culture and the spread of knowledge. The effort to execute knowledge results in wisdom, and when a culture has learned how to profit and improve by experience, civilization has really arrived. Food, security, and material comfort still dominate society, but many forward-looking individuals are hungering for knowledge and thirsting for wisdom. Every child is provided an opportunity to learn by doing; education is the watchword of these ages.
50:5.8 (577.3) 5. filosoofia ja vendluse epohh. Kui surelikud õpivad mõtlema ja kogemustest kasu lõikama, hakkavad nad filosofeerima — endamisi arutlema ja subjektiivseid otsuseid tegema. Selle ajastu ühiskond muutub eetiliseks ning selle ajastu surelikud saavad tõeliselt kõlbelisteks olenditeks. Targad moraalsed olendid suudavad niisuguses edenevas maailmas luua inimeste vahel vendluse. Eetilised ja kõlbelised olendid võivad õppida elama kuldreegli järgi; 50:5.8 (577.3) 5. The epoch of philosophy and brotherhood. When mortals learn to think and begin to profit by experience, they become philosophical—they start out to reason within themselves and to exercise discriminative judgment. The society of this age becomes ethical, and the mortals of such an era are truly becoming moral beings. Wise moral beings are capable of establishing human brotherhood on such a progressing world. Ethical and moral beings can learn how to live in accordance with the golden rule.
50:5.9 (577.4) 6. vaimsete püüdluste ajastu. Kui arenevad surelikud on läbinud füüsilise, intellektuaalse ja sotsiaalse arenguetapi, jõuavad nad varem või hiljem selliste isikliku kaemuse tasemeteni, mis ajendavad neid otsima vaimset rahuldust ja kosmilist arusaamist. Usk on see, mis hirmu ja eelarvamuste emotsionaalsetelt tasanditelt viib lõpuks kosmilise tarkuse ja isikliku vaimse kogemuse kõrgetele astmetele. Haridus innustab tähendusi mõistma ja kultuur püüab haarata kosmilisi suhteid ning tõelisi väärtusi. Need arenevad surelikud on tõeliselt kultuursed, ehtsalt haritud ja erakordselt Jumalat tundvad; 50:5.9 (577.4) 6. The age of spiritual striving. When evolving mortals have passed through the physical, intellectual, and social stages of development, sooner or later they attain those levels of personal insight which impel them to seek for spiritual satisfactions and cosmic understandings. Religion is completing the ascent from the emotional domains of fear and superstition to the high levels of cosmic wisdom and personal spiritual experience. Education aspires to the attainment of meanings, and culture grasps at cosmic relationships and true values. Such evolving mortals are genuinely cultured, truly educated, and exquisitely God-knowing.
50:5.10 (577.5) 7. valguse ja elu ajastu. Sel ajal toimub üksteisele järgnenud füüsilise turvalisuse, intellektuaalse avardumise, sotsiaalse kultuuri ja vaimsete saavutuste ajastute õitseng. Nüüd need inimsaavutused segunevad, ühinevad ja koordineeruvad kosmilises ühtsuses ja isetus teenimises. Piiritletud olemust ja ainelisi eeldusi arvestades ei ole aja ja ruumi stabiilsete maailmade edasijõudvate põlvkondade arenguvõimalustel mingeid piire. 50:5.10 (577.5) 7. The era of light and life. This is the flowering of the successive ages of physical security, intellectual expansion, social culture, and spiritual achievement. These human accomplishments are now blended, associated, and co-ordinated in cosmic unity and unselfish service. Within the limitations of finite nature and material endowments there are no bounds set upon the possibilities of evolutionary attainment by the advancing generations who successively live upon these supernal and settled worlds of time and space.
50:5.11 (577.6) Oma sfääridel läbi maailma ajaloo järgnevate usuliste elukorralduste ja planeedi progressi järjestikuste epohhide teeninud Planeedivürstid ülendatakse valguse ja elu ajastu sissepühitsemisel Planeedi Suveräänideks. 50:5.11 (577.6) After serving their spheres through successive dispensations of world history and the progressing epochs of planetary progress, the Planetary Princes are elevated to the position of Planetary Sovereigns upon the inauguration of the era of light and life.
6. Planeedi kultuur ^top 6. Planetary Culture ^top
50:6.1 (578.1) Urantia isoleerituse tõttu ei ole teie Satania naabrite elu ja keskkonna paljusid üksikasju võimalik tutvustada. Nende kirjeldamist piirab planeedi karantiin ja süsteemi isoleeritus. Kõigis oma püüetes Urantia surelikke valgustada peame me juhinduma neist kitsendustest, kuid lubatu piires on teile antud teada keskmise arengumaailma progressist ning te saate niisuguse maailma elujärku võrrelda Urantia praeguse seisundiga. 50:6.1 (578.1) The isolation of Urantia renders it impossible to undertake the presentation of many details of the life and environment of your Satania neighbors. In these presentations we are limited by the planetary quarantine and by the system isolation. We must be guided by these restrictions in all our efforts to enlighten Urantia mortals, but in so far as is permissible, you have been instructed in the progress of an average evolutionary world, and you are able to compare such a world’s career with the present state of Urantia.
50:6.2 (578.2) Tsivilisatsiooni areng Urantial ei olegi nii erinev teiste maailmade omast, mis samuti on pidanud taluma vaimset isolatsiooni. Kuid võrreldes ustavate maailmadega, näib teie planeet olevat ülimas segaduses ning kõigis intellektuaalse edasimineku ja vaimsete saavutuste faasides suuresti maha jäänud. 50:6.2 (578.2) The development of civilization on Urantia has not differed so greatly from that of other worlds which have sustained the misfortune of spiritual isolation. But when compared with the loyal worlds of the universe, your planet seems most confused and greatly retarded in all phases of intellectual progress and spiritual attainment.
50:6.3 (578.3) Teie planeedi ebaõnne tõttu pole urantialastel võimalik normaalsete maailmade kultuurist eriti aru saada. Kuid te ei peaks kujutlema arengumaailmu, isegi mitte kõige ideaalsemaid neist, sfääridena, kus elu on vaid lillepidu. Surelike rasside elu algusaegu saadab alati võitlus. Ellujäämisväärtuste omandamise oluliseks osaks on pingutused ja otsused. 50:6.3 (578.3) Because of your planetary misfortunes, Urantians are prevented from understanding very much about the culture of normal worlds. But you should not envisage the evolutionary worlds, even the most ideal, as spheres whereon life is a flowery bed of ease. The initial life of the mortal races is always attended by struggle. Effort and decision are an essential part of the acquirement of survival values.
50:6.4 (578.4) Kultuur eeldab meele kvaliteeti, kultuuri ei saa edendada, kui ei ülendata meelt. Kõrgem intellekt püüdleb ülla kultuuri poole ja leiab alati mingi tee selleni jõudmiseks. Madalam meel põlastab kõrgeimat kultuuri ka siis, kui see talle valmiskujul kätte antakse. Palju sõltub ka jumalike Poegade järjestikustest missioonidest ja sellest, mil määral nende vastavate usuliste elukorralduste ajastutel valgustust vastu võetakse. 50:6.4 (578.4) Culture presupposes quality of mind; culture cannot be enhanced unless mind is elevated. Superior intellect will seek a noble culture and find some way to attain such a goal. Inferior minds will spurn the highest culture even when presented to them ready-made. Much depends, also, upon the successive missions of the divine Sons and upon the extent to which enlightenment is received by the ages of their respective dispensations.
50:6.5 (578.5) Te ei tohiks unustada, et kõik Satania maailmad on Luciferi mässu tõttu olnud kakssada tuhat aastat Norlatiadeki vaimse keelu all. Ja patust ning lahkulöömisest tuleneva mahajäämuse kompenseerimiseks kulub pikki ajastuid. Teie maailma elujärk on mässulise Planeedivürsti ja üleastunud Ainelise Poja kahekordse tragöödia tagajärjel ikka veel kirev ja korratu. Isegi Kristus Miikaeli annetumine Urantial ei kaotanud kohe eelmise maailmavalitsuse tõsiste eksimuste ajalikke tagajärgi. 50:6.5 (578.5) You should not forget that for two hundred thousand years all the worlds of Satania have rested under the spiritual ban of Norlatiadek in consequence of the Lucifer rebellion. And it will require age upon age to retrieve the resultant handicaps of sin and secession. Your world still continues to pursue an irregular and checkered career as a result of the double tragedy of a rebellious Planetary Prince and a defaulting Material Son. Even the bestowal of Christ Michael on Urantia did not immediately set aside the temporal consequences of these serious blunders in the earlier administration of the world.
7. Isolatsiooni hüvitus ^top 7. The Rewards of Isolation ^top
50:7.1 (578.6) Esmapilgul võib näida, et Urantia ja selle kaaslasteks olevad isoleeritud maailmad on selliste üleinimlike isiksuste nagu Planeedivürst ning Aineline Poeg ja Tütar soodsast kohalolekust ja mõjust väga õnnetult ilma jäänud. Kuid nende sfääride isolatsioon annab neile rassidele ainulaadse võimaluse ilmutada usku ja arendada erilist usaldust kosmilise tõeväärsuse vastu, mis ei sõltu nägemisest ega ainelistest kaalutlustest. Lõppkokkuvõttes võib selguda, et mässu tagajärjel karantiini määratud maailmadest pärinevatel surelikel loodud-olenditel on erakordselt vedanud. Oleme avastanud, et neile tõusuteelistele usaldatakse juba väga varakult loendamatuid eriülesandeid kosmilistes ettevõtmistes, kus saavutused oluliselt sõltuvad kõhklematust usust ja ülimast usaldusest. 50:7.1 (578.6) On first thought it might appear that Urantia and its associated isolated worlds are most unfortunate in being deprived of the beneficent presence and influence of such superhuman personalities as a Planetary Prince and a Material Son and Daughter. But isolation of these spheres affords their races a unique opportunity for the exercise of faith and for the development of a peculiar quality of confidence in cosmic reliability which is not dependent on sight or any other material consideration. It may turn out, eventually, that mortal creatures hailing from the worlds quarantined in consequence of rebellion are extremely fortunate. We have discovered that such ascenders are very early intrusted with numerous special assignments to cosmic undertakings where unquestioned faith and sublime confidence are essential to achievement.
50:7.2 (579.1) Jerusemil elavad neist isoleeritud maailmadest pärit tõusuteelised omaette sektoris ning neid nimetatakse agondonter'iteks, see tähendab arenevateks tahteolenditeks, kes võivad ilma nägemata uskuda, isoleerituina sihikindlaks jääda ning ka üksi ületamatutest raskustest võidukalt jagu saada. See agondonterite funktsionaalne rühmitus jääb püsima kogu tõusutee jooksul kohalikus universumis ja superuniversumi läbimisel; see kaob Havonas viibimise ajal, kuid ilmub taas kohe Paradiisi jõudmisel ning on kindlalt olemas Surelike Lõplikkuse Korpuses. Tabamantia on lõpetanu staatusega agondonter, kes on ellu jäänud ühelt karantiinis olnud sfäärilt, mis osales esimeses aja ja ruumi universumites toimunud mässus. 50:7.2 (579.1) On Jerusem the ascenders from these isolated worlds occupy a residential sector by themselves and are known as the agondonters, meaning evolutionary will creatures who can believe without seeing, persevere when isolated, and triumph over insuperable difficulties even when alone. This functional grouping of the agondonters persists throughout the ascension of the local universe and the traversal of the superuniverse; it disappears during the sojourn in Havona but promptly reappears upon the attainment of Paradise and definitely persists in the Corps of the Mortal Finality. Tabamantia is an agondonter of finaliter status, having survived from one of the quarantined spheres involved in the first rebellion ever to take place in the universes of time and space.
50:7.3 (579.2) Kogu Paradiisi-teekonna jooksul järgneb pingutustele hüvitus nagu põhjusele tagajärg. Need hüvitused tõstavad indiviidi keskmisest tasemest esile, kujutavad endast loodud-olendite erinevaid kogemusi ning lõppkokkuvõttes aitavad muuta lõpetanute kui kollektiivi tegevuse mitmekülgsemaks. 50:7.3 (579.2) All through the Paradise career, reward follows effort as the result of causes. Such rewards set off the individual from the average, provide a differential of creature experience, and contribute to the versatility of ultimate performances in the collective body of the finaliters.
50:7.4 (579.3) [Esitanud teise astme Lanonandek-Poeg Varukorpusest.] 50:7.4 (579.3) [Presented by a Secondary Lanonandek Son of the Reserve Corps.]