49. Kiri Paper 49
Asustatud maailmad The Inhabited Worlds
49:0.1 (559.1) KÕIK surelikega asustatud maailmad on päritolult ja olemuselt arenevad. Need sfäärid on aja ja ruumi surelike rasside sünnipaik, arengu häll. Tõusuteelise elu iga aste on tõeline kool sellele järgneva eksisteerimisetapi jaoks ning see kehtib inimese astmelise Paradiisi-tõusu iga etapi kohta; see iseloomustab ühtviisi nii sureliku esialgset kogemust areneval planeedil kui ka Melkisedekite kooli viimast keskust universumis, kus tõususurelikud õpivad vahetult enne nende üleviimist superuniversumi tasandile ja esimese astme vaimu staatuse omandamist. 49:0.1 (559.1) ALL mortal-inhabited worlds are evolutionary in origin and nature. These spheres are the spawning ground, the evolutionary cradle, of the mortal races of time and space. Each unit of the ascendant life is a veritable training school for the stage of existence just ahead, and this is true of every stage of man’s progressive Paradise ascent; just as true of the initial mortal experience on an evolutionary planet as of the final universe headquarters school of the Melchizedeks, a school which is not attended by ascending mortals until just before their translation to the regime of the superuniverse and the attainment of first-stage spirit existence.
49:0.2 (559.2) Kõik asustatud maailmad on taevases haldusstruktuuris rühmitatud kõigepealt kohalikeks süsteemideks, kusjuures igasse kohalikku süsteemi kuulub umbes tuhat arengumaailma. See piirang on kehtestatud Päevilt Vanade korraldusega ning puudutab tegelikke arenguplaneete, kus elavad ellujääja staatusega surelikud. Sellesse rühma ei arvestata lõplikult valgusesse ja ellu stabiliseerunud maailmu ega planeete, kus elu areng on alles inimese-eelsel tasandil. 49:0.2 (559.2) All inhabited worlds are basically grouped for celestial administration into the local systems, and each of these local systems is limited to about one thousand evolutionary worlds. This limitation is by the decree of the Ancients of Days, and it pertains to actual evolutionary planets whereon mortals of survival status are living. Neither worlds finally settled in light and life nor planets in the prehuman stage of life development are reckoned in this group.
49:0.3 (559.3) Satania ise on lõpetamata süsteem, kuhu kuulub ainult 619 asustatud maailma. Nendele planeetidele on antud numbrid nende registreerimisel tahteolenditega asustatud maailmadena. Näiteks Urantia kannab Satania numbrit 606, mis tähendab 606. maailma selles kohalikus süsteemis, kus pikk arenev eluprotsess kulmineerus inimolendite ilmumisega. Elu annetamise astmele on lähenemas kolmkümmend kuus asustamata planeeti ning mitmeid neist valmistatakse praegu ette Elukandjate saabumiseks. Peaaegu kakssada sfääri on arenemas selliselt, et seal kujunevad järgneva mõne miljoni aasta jooksul elu istutamiseks vajalikud tingimused. 49:0.3 (559.3) Satania itself is an unfinished system containing only 619 inhabited worlds. Such planets are numbered serially in accordance with their registration as inhabited worlds, as worlds inhabited by will creatures. Thus was Urantia given the number 606 of Satania, meaning the 606th world in this local system on which the long evolutionary life process culminated in the appearance of human beings. There are thirty-six uninhabited planets nearing the life-endowment stage, and several are now being made ready for the Life Carriers. There are nearly two hundred spheres which are evolving so as to be ready for life implantation within the next few million years.
49:0.4 (559.4) Mitte kõik planeedid ei ole surelikuks eluks sobivad. Väikesed, suure pöörlemiskiirusega planeedid on elukeskkonnaks täiesti sobimatud. Mitmes Satania füüsilises süsteemis on keskse päikese ümber tiirlevad planeedid eluks liiga suured, sest nende suur mass tekitab purustavat gravitatsiooni. Paljudel neist hiiglaslikest sfääridest on satelliidid, mõnikord pool tosinat või enamgi, ning need kuud on sageli oma suuruselt Urantiale väga lähedased ning seetõttu elukeskkonnaks peaaegu ideaalsed. 49:0.4 (559.4) Not all planets are suited to harbor mortal life. Small ones having a high rate of axial revolution are wholly unsuited for life habitats. In several of the physical systems of Satania the planets revolving around the central sun are too large for habitation, their great mass occasioning oppressive gravity. Many of these enormous spheres have satellites, sometimes a half dozen or more, and these moons are often in size very near that of Urantia, so that they are almost ideal for habitation.
49:0.5 (559.5) Satania vanim asustatud maailm on maailm number üks, Anova, üks tohutu suure tumeda planeedi ümber tiirlevast neljakümne neljast satelliidist, mida valgustavad erinevalt kolm lähedal asuvat päikest. Anoval on kõrgel arenguastmel tsivilisatsioon. 49:0.5 (559.5) The oldest inhabited world of Satania, world number one, is Anova, one of the forty-four satellites revolving around an enormous dark planet but exposed to the differential light of three neighboring suns. Anova is in an advanced stage of progressive civilization.
1. Elu planeetidel ^top 1. The Planetary Life ^top
49:1.1 (559.6) Aja ja ruumi universumid arenevad järkjärguliselt, sest elu — nii maine kui ka taevane — ei arene ei suvaliselt ega ka võluväel. Kosmiline evolutsioon ei toimu ehk küll alati arusaadavalt (etteaimatavalt), kuid pole kunagi juhuslik. 49:1.1 (559.6) The universes of time and space are gradual in development; the progression of life—terrestrial or celestial—is neither arbitrary nor magical. Cosmic evolution may not always be understandable (predictable), but it is strictly nonaccidental.
49:1.2 (560.1) Ainelise elu bioloogiliseks ühikuks on protoplasma rakk, keemiliste, elektriliste ja muude põhienergiate kooslus. Keemilised valemid on igas süsteemis erinevad ja elusraku paljunemisviis on igas kohalikus universumis veidi erinev, kuid Elukandjad on alati need elavad katalüsaatorid, kes käivitavad ainelise elu ürgsed reaktsioonid ning tekitavad elusaine energiaringlusi. 49:1.2 (560.1) The biologic unit of material life is the protoplasmic cell, the communal association of chemical, electrical, and other basic energies. The chemical formulas differ in each system, and the technique of living cell reproduction is slightly different in each local universe, but the Life Carriers are always the living catalyzers who initiate the primordial reactions of material life; they are the instigators of the energy circuits of living matter.
49:1.3 (560.2) Kõik ühe kohaliku süsteemi maailmad ilmutavad vaieldamatut füüsilist sugulust, vaatamata sellele on igal planeedil oma eluspekter ja pole olemas kaht ühesuguse taimestiku ja loomastikuga maailma. Need planeetidevahelised erinevused süsteemide elutüüpides tulenevad Elukandjate otsustest. Kuid need olendid pole ei kapriissed ega tujukad, universumeid juhitakse kindla korra kohaselt. Nebadoni seadusteks on Salvingtoni jumalikud käsud ning Satania arenev elukorraldus on kooskõlas Nebadoni arengumustriga. 49:1.3 (560.2) All the worlds of a local system disclose unmistakable physical kinship; nevertheless, each planet has its own scale of life, no two worlds being exactly alike in plant and animal endowment. These planetary variations in the system life types result from the decisions of the Life Carriers. But these beings are neither capricious nor whimsical; the universes are conducted in accordance with law and order. The laws of Nebadon are the divine mandates of Salvington, and the evolutionary order of life in Satania is in consonance with the evolutionary pattern of Nebadon.
49:1.4 (560.3) Evolutsioon on inimarengu reegel, kuid see protsess ise on eri maailmades erinev. Elu algatatakse mõnikord ühes keskuses, mõnikord kolmes, nagu see oli Urantial. Atmosfääriga maailmades on see tavaliselt merelist päritolu, kuid mitte alati, sest palju sõltub planeedi füüsilisest seisundist. Elukandjatel on elu käivitamisel laialdased volitused. 49:1.4 (560.3) Evolution is the rule of human development, but the process itself varies greatly on different worlds. Life is sometimes initiated in one center, sometimes in three, as it was on Urantia. On the atmospheric worlds it usually has a marine origin, but not always; much depends on the physical status of a planet. The Life Carriers have great latitude in their function of life initiation.
49:1.5 (560.4) Planeedi elu arenemise käigus eelneb taimne eluvorm alati loomsele ning on loomsete vormide eristumise ajaks üsna täielikult välja arenenud. Kõik loomaliigid arenevad eelneva elava taimeriigi põhivormidest, neid ei moodustata eraldi. 49:1.5 (560.4) In the development of planetary life the vegetable form always precedes the animal and is quite fully developed before the animal patterns differentiate. All animal types are developed from the basic patterns of the preceding vegetable kingdom of living things; they are not separately organized.
49:1.6 (560.5) Elu evolutsiooni varased etapid ei vasta päriselt teie praegusaja seisukohtadele. Surelik inimene ei ole välja arenenud juhuse läbi. On olemas täpne süsteem, universumiseadus, mis määrab kindlaks elu kulgemise kosmosesfääride igal planeedil. Aeg ja tekkivate liikide arv ei ole määravad tegurid. Hiired paljunevad palju kiiremini kui elevandid, aga elevantide evolutsioon toimub hiirte omast kiiremini. 49:1.6 (560.5) The early stages of life evolution are not altogether in conformity with your present-day views. Mortal man is not an evolutionary accident. There is a precise system, a universal law, which determines the unfolding of the planetary life plan on the spheres of space. Time and the production of large numbers of a species are not the controlling influences. Mice reproduce much more rapidly than elephants, yet elephants evolve more rapidly than mice.
49:1.7 (560.6) Planeetide evolutsiooniprotsess on korrapärane ja juhitav. Kõrgemate organismide arenemine madalamatest elurühmitustest ei toimu juhuslikult. Mõnikord tekib arenguprotsessis ajutisi viivitusi, kui valitud liikide eluplasma teatavad soodsad liinid hävivad. Sageli kulub ajastuid, et teha tasa kahju, mille on põhjustanud inimese ühe eelistatava päriliku joone kaotus. Neid elava protoplasma valitud ja eelistatavaid jooni tuleks kiivalt ja arukalt kaitsta, kui need kord ilmsiks on tulnud. Ja enamikus asustatud maailmades hinnataksegi neid paremaid elupotentsiaale palju kõrgemalt kui Urantial. 49:1.7 (560.6) The process of planetary evolution is orderly and controlled. The development of higher organisms from lower groupings of life is not accidental. Sometimes evolutionary progress is temporarily delayed by the destruction of certain favorable lines of life plasm carried in a selected species. It often requires ages upon ages to recoup the damage occasioned by the loss of a single superior strain of human heredity. These selected and superior strains of living protoplasm should be jealously and intelligently guarded when once they make their appearance. And on most of the inhabited worlds these superior potentials of life are valued much more highly than on Urantia.
2. Planeetide füüsilised liigid ^top 2. Planetary Physical Types ^top
49:2.1 (560.7) Igas süsteemis on oma standardne taimse ja loomse elu põhivorm. Kuid Elukandjatel tekib sageli vajadus neid põhivorme korrigeerida, et viia need vastavusse arvukate kosmosemaailmade erinevate füüsiliste tingimustega. Nad edendavad surelike loodud-olendite üldistatud süsteemse tüübi väljakujunemist, kuid on olemas seitse selgesti eristuvat füüsilist tüüpi ning lisaks neile veel tuhandeid nende seitsme põhivariandi alaliike: 49:2.1 (560.7) There is a standard and basic pattern of vegetable and animal life in each system. But the Life Carriers are oftentimes confronted with the necessity of modifying these basic patterns to conform to the varying physical conditions which confront them on numerous worlds of space. They foster a generalized system type of mortal creature, but there are seven distinct physical types as well as thousands upon thousands of minor variants of these seven outstanding differentiations:
49:2.2 (561.1) 1. atmosfääritüübid; 49:2.2 (561.1) 1. Atmospheric types.
49:2.3 (561.2) 2. elemenditüübid; 49:2.3 (561.2) 2. Elemental types.
49:2.4 (561.3) 3. gravitatsioonitüübid; 49:2.4 (561.3) 3. Gravity types.
49:2.5 (561.4) 4. temperatuuritüübid; 49:2.5 (561.4) 4. Temperature types.
49:2.6 (561.5) 5. elektritüübid; 49:2.6 (561.5) 5. Electric types.
49:2.7 (561.6) 6. energiatarbimistüübid; 49:2.7 (561.6) 6. Energizing types.
49:2.8 (561.7) 7. nimetamata tüübid. 49:2.8 (561.7) 7. Unnamed types.
49:2.9 (561.8) Satania süsteem sisaldab kõiki neid tüüpe ja arvukaid vahepealseid rühmi, kuid mõningad neist on väga napilt esindatud. 49:2.9 (561.8) The Satania system contains all of these types and numerous intermediate groups, although some are very sparingly represented.
49:2.10 (561.9) 1. Atmosfääritüübid. Surelikega asustatud maailmade füüsilised erinevused on põhiliselt tingitud nende atmosfäärist, muud planeetide elus erinevusi põhjustavad mõjud on suhteliselt vähetähtsad. 49:2.10 (561.9) 1. The atmospheric types. The physical differences of the worlds of mortal habitation are chiefly determined by the nature of the atmosphere; other influences which contribute to the planetary differentiation of life are relatively minor.
49:2.11 (561.10) Urantia praegune atmosfäär on hingava inimtüübi eluks peaaegu ideaalne, kuid inimtüüpi saab selliselt muuta, et ta võib elada nii väga tiheda kui ka väga hõreda atmosfääriga planeetidel. Need muudatused võivad hõlmata ka loomastikku, mis on eri asustatud sfääridel väga erinev. Nii hõreda kui ka tiheda atmosfääriga maailmade loomaklassid on väga mitmekesised. 49:2.11 (561.10) The present atmospheric status of Urantia is almost ideal for the support of the breathing type of man, but the human type can be so modified that it can live on both the superatmospheric and the subatmospheric planets. Such modifications also extend to the animal life, which differs greatly on the various inhabited spheres. There is a very great modification of animal orders on both the sub- and the superatmospheric worlds.
49:2.12 (561.11) Satania atmosfääritüüpidest on ligikaudu kaks ja pool protsenti alahingajad, umbes viis protsenti ülehingajad ja üle üheksakümne ühe protsendi keskhingajad, hõlmates kokku üheksakümmend kaheksa ja pool protsenti Satania maailmadest. 49:2.12 (561.11) Of the atmospheric types in Satania, about two and one-half per cent are subbreathers, about five per cent superbreathers, and over ninety-one per cent are mid-breathers, altogether accounting for ninety-eight and one-half per cent of the Satania worlds.
49:2.13 (561.12) Urantia rasside taolised olendid liigitatakse keskhingajateks: te olete sureliku eksistentsi hingava klassi tüüpilised ehk keskmised esindajad. Kui teie lähinaabri, Veenusetaolise planeedi atmosfääris elaks intellektiolendeid, siis need kuuluksid ülehingajate rühma, teie teise väljaspool asuva naabri Marsi taolise hõreda atmosfääriga asustatud planeedi asukaid nimetataks aga alahingajateks. 49:2.13 (561.12) Beings such as the Urantia races are classified as mid-breathers; you represent the average or typical breathing order of mortal existence. If intelligent creatures should exist on a planet with an atmosphere similar to that of your near neighbor, Venus, they would belong to the superbreather group, while those inhabiting a planet with an atmosphere as thin as that of your outer neighbor, Mars, would be denominated subbreathers.
49:2.14 (561.13) Kui surelikud elaksid õhuta planeedil, nagu seda on teie Kuu, kuuluksid nad mittehingajate klassi. See tüüp on radikaalselt ehk äärmuslikult kohanenud planeedi keskkonnaga ning seda vaadeldakse eraldi. Mittehingajad moodustavad ülejäänud poolteist protsenti Satania maailmadest. 49:2.14 (561.13) If mortals should inhabit a planet devoid of air, like your moon, they would belong to the separate order of nonbreathers. This type represents a radical or extreme adjustment to the planetary environment and is separately considered. Nonbreathers account for the remaining one and one-half per cent of Satania worlds.
49:2.15 (561.14) 2. Elemenditüübid. Nendes erinevustes kajastub surelike seos vee, õhu ja maaga ning nende elukeskkonna põhjal võib eristada nelja erinevat intellektiga eluvormi. Urantia rassid kuuluvad maa klassi. 49:2.15 (561.14) 2. The elemental types. These differentiations have to do with the relation of mortals to water, air, and land, and there are four distinct species of intelligent life as they are related to these habitats. The Urantia races are of the land order.
49:2.16 (561.15) Mõnes maailmas varastel ajastutel valitsenud keskkonda on teil täiesti võimatu ette kujutada. Nende ebatavaliste tingimuste tõttu peab arenev loomne elu jääma oma merelisse lapsepõlvekeskkonda kauemaks kui neil planeetidel, kus väga varakult tekib külalislahke maa- ja atmosfäärikeskkond. Seevastu mõnes ülehingajate maailmas, mis pole liiga suured planeedid, on mõnikord otstarbekas luua tingimused surelikutüübile, mis võib atmosfääris vabalt liikuda. Need õhulendurid on mõnikord vee- ja maarühma vahepealsed ning elavad alati teatud osa ajast ka maa peal, arenedes lõpuks maismaaelanikeks. Kuid mõnes maailmas jätkavad nad ka pärast maa tüüpi olenditeks muutumist veel mitmete ajastute jooksul lendamist. 49:2.16 (561.15) It is quite impossible for you to envisage the environment which prevails during the early ages of some worlds. These unusual conditions make it necessary for the evolving animal life to remain in its marine nursery habitat for longer periods than on those planets which very early provide a hospitable land-and-atmosphere environment. Conversely, on some worlds of the superbreathers, when the planet is not too large, it is sometimes expedient to provide for a mortal type which can readily negotiate atmospheric passage. These air navigators sometimes intervene between the water and land groups, and they always live in a measure upon the ground, eventually evolving into land dwellers. But on some worlds, for ages they continue to fly even after they have become land-type beings.
49:2.17 (562.1) On ühtaegu nii hämmastav kui lõbus vaadelda inimolendite primitiivse rassi varase tsivilisatsiooni väljakujunemist ühel juhul õhus ja puude latvades ning teisel juhul varjuliste troopiliste veekogude madalas vees, samuti nende erakordsete sfääride ürgseid rasse mereaedade põhjas, kallastel ja rannikutel. Ka Urantial oli pikk ajastu, mil algeline inimene hoidis end elus ja arendas oma algelist tsivilisatsiooni suures osas puude otsas elades, nagu ka tema varasemad, puude otsas elanud esivanemad. Ja teil on Urantial praegugi üks rühm pisikesi imetajaid (nahkhiirte perekond), kes lendavad õhus, ning ka teie mereelanikest hülged ja vaalad kuuluvad imetajate klassi. 49:2.17 (562.1) It is both amazing and amusing to observe the early civilization of a primitive race of human beings taking shape, in one case, in the air and treetops and, in another, midst the shallow waters of sheltered tropic basins, as well as on the bottom, sides, and shores of these marine gardens of the dawn races of such extraordinary spheres. Even on Urantia there was a long age during which primitive man preserved himself and advanced his primitive civilization by living for the most part in the treetops as did his earlier arboreal ancestors. And on Urantia you still have a group of diminutive mammals (the bat family) that are air navigators, and your seals and whales, of marine habitat, are also of the mammalian order.
49:2.18 (562.2) Satania elemenditüüpidest seitse protsenti on vee tüüpi, kümme protsenti õhu tüüpi, seitsekümmend protsenti maa tüüpi ja kolmteist protsenti kombineeritud, maa ja õhu tüüpi. Kuid need varajaste intellektiolendite teisendid ei ole ei inimkalad ega inimlinnud. Nad on inimtüüpi ja inimese-eelset tüüpi, mitte ülikalad ega ülilinnud, vaid selgelt surelikud. 49:2.18 (562.2) In Satania, of the elemental types, seven per cent are water, ten per cent air, seventy per cent land, and thirteen per cent combined land-and-air types. But these modifications of early intelligent creatures are neither human fishes nor human birds. They are of the human and prehuman types, neither superfishes nor glorified birds but distinctly mortal.
49:2.19 (562.3) 3. Gravitatsioonitüübid. Loomisidee teisendamisega on intellektiolendid loodud selliselt, et nad saavad tegutseda vabalt nii Urantiast väiksematel kui ka suurematel sfääridel, olles teatud määral kohandatud ka nende sugugi mitte ideaalse suuruse ega tihedusega planeetide gravitatsiooniga. 49:2.19 (562.3) 3. The gravity types. By modification of creative design, intelligent beings are so constructed that they can freely function on spheres both smaller and larger than Urantia, thus being, in measure, accommodated to the gravity of those planets which are not of ideal size and density.
49:2.20 (562.4) Surelike tüübid eriplaneetidel erinevad oma pikkuse poolest, mis on Nebadonis keskmiselt veidi alla 2,10 m. Mõned suuremad maailmad on asustatud olenditega, kelle pikkus on vaid ligikaudu 75 cm. Surelike kehakasv ulatub keskmise suurusega planeetide keskmisest kehakasvust kuni ligikaudu kolme meetrini väiksematel asustatud planeetidel. Satanias on vaid üks rass pikkusega alla 1,20 m. Satania asustatud maailmadest 20% on asustatud muudetud gravitatsioonitüüpidesse kuuluvate surelikega, kes elavad suurematel ja väiksematel planeetidel. 49:2.20 (562.4) The various planetary types of mortals vary in height, the average in Nebadon being a trifle under seven feet. Some of the larger worlds are peopled with beings who are only about two and one-half feet in height. Mortal stature ranges from here on up through the average heights on the average-sized planets to around ten feet on the smaller inhabited spheres. In Satania there is only one race under four feet in height. Twenty per cent of the Satania inhabited worlds are peopled with mortals of the modified gravity types occupying the larger and the smaller planets.
49:2.21 (562.5) 4. Temperatuuritüübid. On võimalik luua elusolendeid, kes võivad taluda Urantia rasside elu temperatuuridiapasoonist palju kõrgemaid ja palju madalamaid temperatuure. Soojusregulatsiooni mehhanismide järgi saab olendeid liigitada viide selgelt erinevasse klassi. Urantia rassid on sellel skaalal kolmandad. Kolmekümmet protsenti Satania maailmadest asustavad muudetud temperatuuritüüpidega rassid. Kaksteist protsenti kuuluvad keskmises temperatuurirühmas olevate urantialastega võrreldes kõrgematesse temperatuuri diapasoonidesse, kaheksateist protsenti madalamatesse. 49:2.21 (562.5) 4. The temperature types. It is possible to create living beings who can withstand temperatures both much higher and much lower than the life range of the Urantia races. There are five distinct orders of beings as they are classified with reference to heat-regulating mechanisms. In this scale the Urantia races are number three. Thirty per cent of Satania worlds are peopled with races of modified temperature types. Twelve per cent belong to the higher temperature ranges, eighteen per cent to the lower, as compared with Urantians, who function in the mid-temperature group.
49:2.22 (562.6) 5. Elektritüübid. Maailmade elektriline, magnetiline ja elektrooniline käitumine on väga erinev. On olemas kümme sureliku elu tüüpi, mis taluvad eri sfääridele iseloomulikke energiaid. Need kümme tüüpi reageerivad veidi erinevalt ka tavalise päikesevalguse keemilise mõjuga kiirtele. Kuid need väikesed füüsilised erinevused ei mõjuta mingil viisil intellektuaalset ega vaimset elu. 49:2.22 (562.6) 5. The electric types. The electric, magnetic, and electronic behavior of the worlds varies greatly. There are ten designs of mortal life variously fashioned to withstand the differential energy of the spheres. These ten varieties also react in slightly different ways to the chemical rays of ordinary sunlight. But these slight physical variations in no way affect the intellectual or the spiritual life.
49:2.23 (562.7) Sureliku elu elektrilistest rühmadest kuulub peaaegu kakskümmend kolm protsenti neljandasse klassi, Urantia eksisteerimistüüpi. Need tüübid jagunevad täisprotsentideks ümardatuna järgmiselt: 1. — üks protsent, 2. — kaks protsenti, 3. — viis protsenti, 4. — kakskümmend kolm protsenti, 5. — kakskümmend seitse protsenti, — kakskümmend neli protsenti, 7. — kaheksa protsenti, 8. — viis protsenti, 9. — kolm protsenti, 10. — kaks protsenti. 49:2.23 (562.7) Of the electric groupings of mortal life, almost twenty-three per cent belong to class number four, the Urantia type of existence. These types are distributed as follows: number 1, one per cent; number 2, two per cent; number 3, five per cent; number 4, twenty-three per cent; number 5, twenty-seven per cent; number 6, twenty-four per cent; number 7, eight per cent; number 8, five per cent; number 9, three per cent; number 10, two per cent—in whole percentages.
49:2.24 (563.1) 6. Energiatarbimistüübid. Energiatarbimiselt ei ole kõik maailmad omavahel sarnased. Mitte kõigil asustatud maailmadel pole respiratoorseks gaasivahetuseks sobivat atmosfääriookeani, nagu on Urantial. Paljude planeetide varasematel ja hilisematel arenguetappidel ei saaks teie praeguse klassi olendid eksisteerida. Kui hingamisega seotud tegurid planeedil on väga erilised, ent kõik teised intellekti elu eeltingimused on piisavad, kehtestavad Elukandjad neis maailmades sageli sureliku eksistentsi muudetud vormi — olendid, kelle eluprotsesside vahetused võivad toimuda otseselt valguse energia ja Füüsiliste Meisterjuhtijate poolt muundatud energia abil. 49:2.24 (563.1) 6. The energizing types. Not all worlds are alike in the manner of taking in energy. Not all inhabited worlds have an atmospheric ocean suited to respiratory exchange of gases, such as is present on Urantia. During the earlier and the later stages of many planets, beings of your present order could not exist; and when the respiratory factors of a planet are very high or very low, but when all other prerequisites to intelligent life are adequate, the Life Carriers often establish on such worlds a modified form of mortal existence, beings who are competent to effect their life-process exchanges directly by means of light-energy and the firsthand power transmutations of the Master Physical Controllers.
49:2.25 (563.2) Loomade ja surelike toitumist on kuut erinevat tüüpi: alahingajad kasutavad esimest tüüpi toitumist, mereelanikud teist ja keskhingajad kolmandat tüüpi, nagu Urantial. Ülehingajad kasutavad neljandat tüüpi energiatarbimist, mittehingajad aga viiendat tüüpi toitumist ja energiatarbimist. Kuues energiatarbimisviis piirdub keskteeolenditega. 49:2.25 (563.2) There are six differing types of animal and mortal nutrition: The subbreathers employ the first type of nutrition, the marine dwellers the second, the mid-breathers the third, as on Urantia. The superbreathers employ the fourth type of energy intake, while the nonbreathers utilize the fifth order of nutrition and energy. The sixth technique of energizing is limited to the midway creatures.
49:2.26 (563.3) 7. Nimetamata tüübid. Planeetide elus on veel arvukalt muid füüsilisi variatsioone, kuid kõik need erinevused tulenevad täielikult anatoomilistest iseärasustest, füsioloogilistest erisustest ja elektrokeemilisest kohanemisest. Need erinevused ei puuduta intellektuaalset ega vaimuelu. 49:2.26 (563.3) 7. The unnamed types. There are numerous additional physical variations in planetary life, but all of these differences are wholly matters of anatomical modification, physiologic differentiation, and electrochemical adjustment. Such distinctions do not concern the intellectual or the spiritual life.
3. Mittehingajate maailmad ^top 3. Worlds of the Nonbreathers ^top
49:3.1 (563.4) Enamikul asustatud planeetidest elavad hingavat tüüpi intellektiolendid. Kuid on ka surelike klasse, kes saavad elada vähese õhuga või õhuta maailmades. Orvontoni asustatud maailmadest on seda tüüpi maailmu alla seitsme protsendi, Nebadonis on see protsent alla kolme, kogu Satanias on vaid üheksa niisugust maailma. 49:3.1 (563.4) The majority of inhabited planets are peopled with the breathing type of intelligent beings. But there are also orders of mortals who are able to live on worlds with little or no air. Of the Orvonton inhabited worlds this type amounts to less than seven per cent. In Nebadon this percentage is less than three. In all Satania there are only nine such worlds.
49:3.2 (563.5) Satanias on nii vähe mittehingavat tüüpi asustatud maailmu sellepärast, et selles Norlatiadeki hiljuti korrastatud osas on alles hulganisti meteoorseid taevakehi ja need rändurid pommitavad lakkamatult ilma kaitsva atmosfäärita maailmu. Isegi mõned komeedid koosnevad meteooriparvedest, kuid enamasti on nad väiksemad lagunenud aine kogumid. 49:3.2 (563.5) There are so very few of the nonbreather type of inhabited worlds in Satania because this more recently organized section of Norlatiadek still abounds in meteoric space bodies; and worlds without a protective friction atmosphere are subject to incessant bombardment by these wanderers. Even some of the comets consist of meteor swarms, but as a rule they are disrupted smaller bodies of matter.
49:3.3 (563.6) Urantia atmosfääri siseneb iga päev miljoneid meteoriite, mis saabuvad kiirusega peaaegu kolmsada kakskümmend kilomeetrit sekundis. Mittehingajate maailmades peavad arenenud rassid tegema suuri pingutusi, et kaitsta end meteooride eest elektriliste seadmetega, mis meteoore neelavad või kõrvale juhivad. Neil on väga ohtlik neist kaitstud piirkondadest väljuda. Neid maailmu tabavad ka hävitavad elektrilised tormid, milletaolisi Urantial ei tunta. Neil tohutute energiakõikumiste aegadel peavad elanikud varjuma spetsiaalsetesse kaitsva isolatsiooniga ehitistesse. 49:3.3 (563.6) Millions upon millions of meteorites enter the atmosphere of Urantia daily, coming in at the rate of almost two hundred miles a second. On the nonbreathing worlds the advanced races must do much to protect themselves from meteor damage by making electrical installations which operate to consume or shunt the meteors. Great danger confronts them when they venture beyond these protected zones. These worlds are also subject to disastrous electrical storms of a nature unknown on Urantia. During such times of tremendous energy fluctuation the inhabitants must take refuge in their special structures of protective insulation.
49:3.4 (563.7) Mittehingajate maailmades on elu radikaalselt teistsugune kui Urantial. Mittehingajad ei söö toitu ega joo vett nagu Urantia rassid. Nende eriliste olendite närvisüsteemi reaktsioonid, soojusregulatsiooni mehhanism ja ainevahetus on Urantia sure-like samadest funktsioonidest radikaalselt erinevad. Peaaegu kõik elutegevuse aspektid peale paljunemise on erinevad ja isegi soojätkamisviisid on mõnevõrra teistsugused. 49:3.4 (563.7) Life on the worlds of the nonbreathers is radically different from what it is on Urantia. The nonbreathers do not eat food or drink water as do the Urantia races. The reactions of the nervous system, the heat-regulating mechanism, and the metabolism of these specialized peoples are radically different from such functions of Urantia mortals. Almost every act of living, aside from reproduction, differs, and even the methods of procreation are somewhat different.
49:3.5 (564.1) Mittehingajate maailmades on loomaliigid täiesti teistsugused kui atmosfääriga planeetidel. Mittehingajate eluviis erineb eksisteerimisviisist atmosfääriga maailmades; erinev on ka nende ellujäämine, sest nad on Vaimuga ühtesulamise kandidaadid. Vaatamata sellele naudivad need olendid elu ja tegutsevad oma maailmas suhteliselt samasuguste katsumuste ja rõõmudega, mida kogevad ka atmosfääriga maailmades elavad surelikud. Meele ja iseloomu poolest ei erine mittehingajad muud tüüpi surelikest. 49:3.5 (564.1) On the nonbreathing worlds the animal species are radically unlike those found on the atmospheric planets. The nonbreathing plan of life varies from the technique of existence on an atmospheric world; even in survival their peoples differ, being candidates for Spirit fusion. Nevertheless, these beings enjoy life and carry forward the activities of the realm with the same relative trials and joys that are experienced by the mortals living on atmospheric worlds. In mind and character the nonbreathers do not differ from other mortal types.
49:3.6 (564.2) Seda tüüpi surelike käitumine planeedil huvitaks teid väga eriti seetõttu, et niisuguste olenditega on asustatud üks Urantiale üsna lähedal paiknev sfäär. 49:3.6 (564.2) You would be more than interested in the planetary conduct of this type of mortal because such a race of beings inhabits a sphere in close proximity to Urantia.
4. Arenevad tahteolendid ^top 4. Evolutionary Will Creatures ^top
49:4.1 (564.3) Eri maailmadest pärit surelikud erinevad oluliselt üksteisest, isegi kui nad kuuluvad samasse intellektitüüpi ja füüsilisse tüüpi, kuid kõik tahteväärikust omavad surelikud on püstikäivad loomad, kahejalgsed. 49:4.1 (564.3) There are great differences between the mortals of the different worlds, even among those belonging to the same intellectual and physical types, but all mortals of will dignity are erect animals, bipeds.
49:4.2 (564.4) Arengurasse on kuus põhitüüpi: kolm esmast rassi — punane, kollane ja sinine; ja kolm teisest rassi — oranž, roheline ja indigosinine. Enamikus asustatud maailmades on olemas kõik need rassid, kuid paljudel kolmeajuliste planeetidel elab vaid kolm esmast tüüpi. Ka mõnes kohalikus süsteemis on ainult need kolm rassi. 49:4.2 (564.4) There are six basic evolutionary races: three primary—red, yellow, and blue; and three secondary—orange, green, and indigo. Most inhabited worlds have all of these races, but many of the three-brained planets harbor only the three primary types. Some local systems also have only these three races.
49:4.3 (564.5) Inimolenditele on annetatud keskmiselt kaksteist füüsilist tajumismeelt, kuigi kolmeajuliste surelike spetsiaalsed meeled on ühe- ja kaheajuliste omadest veidi avaramad: nad näevad ja kuulevad palju enam kui Urantia rassid. 49:4.3 (564.5) The average special physical-sense endowment of human beings is twelve, though the special senses of the three-brained mortals are extended slightly beyond those of the one- and two-brained types; they can see and hear considerably more than the Urantia races.
49:4.4 (564.6) Olendid sünnivad tavaliselt ükshaaval, mitmike sündimine on erand, ning kõigil eri tüüpi planeetidel on perekonnaelu üsna ühesugune. Kõigis arenenud maailmades valitseb sooline võrdsus: mees ja naine on annetatud meeleomaduste ja vaimse staatuse poolest võrdsed. Me peame planeeti, kus üks sugupool püüab teist türanniseerida, ikka veel barbaarseks. See erijoon loodud-olendi kogemuses muutub alati tunduvalt paremaks pärast Ainelise Poja ja Tütre saabumist. 49:4.4 (564.6) Young are usually born singly, multiple births being the exception, and the family life is fairly uniform on all types of planets. Sex equality prevails on all advanced worlds; male and female are equal in mind endowment and spiritual status. We do not regard a planet as having emerged from barbarism so long as one sex seeks to tyrannize over the other. This feature of creature experience is always greatly improved after the arrival of a Material Son and Daughter.
49:4.5 (564.7) Kõigil planeetidel, mida päike valgustab ja soojendab, toimub aastaaegade vaheldumine ja temperatuuri kõikumine. Põllumajandus on kõigis atmosfääriga maailmades üleüldine: maaharimine on kõigi niisuguste planeetide arenevate rasside ühine tegevus. 49:4.5 (564.7) Seasons and temperature variations occur on all sunlighted and sun-heated planets. Agriculture is universal on all atmospheric worlds; tilling the soil is the one pursuit that is common to the advancing races of all such planets.
49:4.6 (564.8) Kõik surelikud peavad varastel etappidel üldiselt samu võitlusi oma mikroskoopiliste vaenlastega, nagu teie praegu Urantial, kuigi vahest mitte nii laialdaselt. Olendite eluiga planeetidel on erinev, alates kahekümne viiest aastast primitiivsetes maailmades kuni peaaegu viiesajani arenenumatel ja vanematel sfääridel. 49:4.6 (564.8) Mortals all have the same general struggles with microscopic foes in their early days, such as you now experience on Urantia, though perhaps not so extensive. The length of life varies on the different planets from twenty-five years on the primitive worlds to near five hundred on the more advanced and older spheres.
49:4.7 (564.9) Inimolendid elavad kõik rühmadena, kas siis suguharude või rahvastena. See rühmadeks jagunemine on sünnipärane, tulenedes olendite päritolust ja kehaehitusest. Neid kalduvusi saab muuta vaid tsivilisatsiooni edasise arengu ja järkjärgulise vaimsustumise käigus. Asustatud maailmade sotsiaalsed, majanduslikud ja valitsemisprobleemid on erinevad sõltuvalt planeetide vanusest ja sellest, mil määral on jumalike Poegade järjestikused sealviibimised neile mõju avaldanud. 49:4.7 (564.9) Human beings are all gregarious, both tribal and racial. These group segregations are inherent in their origin and constitution. Such tendencies can be modified only by advancing civilization and by gradual spiritualization. The social, economic, and governmental problems of the inhabited worlds vary in accordance with the age of the planets and the degree to which they have been influenced by the successive sojourns of the divine Sons.
49:4.8 (564.10) Meel on Lõpmatu Vaimu annetus ning toimib eri keskkondades üsna ühtmoodi. Meel on surelikel küllaltki ühesugune, vaatamata teatavatele struktuurilistele ja keemilistele erinevustele, mis iseloomustavad kohalike süsteemide tahteolendite füüsilist olemust. Olenemata isiklikest või planeedi füüsilistest erinevustest, on nende surelikeklasside meeleelu väga sarnane ning nende surmajärgsed elujärgud üsnagi ühesugused. 49:4.8 (564.10) Mind is the bestowal of the Infinite Spirit and functions quite the same in diverse environments. The mind of mortals is akin, regardless of certain structural and chemical differences which characterize the physical natures of the will creatures of the local systems. Regardless of personal or physical planetary differences, the mental life of all these various orders of mortals is very similar, and their immediate careers after death are very much alike.
49:4.9 (565.1) Kuid surematu vaimuta surelik meel ei saa jääda ellu. Inimese meel on surelik, vaid annetatud vaim on surematu. Ellujäämine sõltub vaimsustumisest Kohandaja hoolekande läbi — surematu hinge sünnist ja arengust; Kohandaja missiooni suhtes, mis seisneb ainelise meele vaimses ümberkujundamises, ei tohi vähemalt tekkida vastuseisu. 49:4.9 (565.1) But mortal mind without immortal spirit cannot survive. The mind of man is mortal; only the bestowed spirit is immortal. Survival is dependent on spiritualization by the ministry of the Adjuster—on the birth and evolution of the immortal soul; at least, there must not have developed an antagonism towards the Adjuster’s mission of effecting the spiritual transformation of the material mind.
5. Planeetidel elavate surelike liigid ^top 5. The Planetary Series of Mortals ^top
49:5.1 (565.2) Planeetidel elavate surelike liike on mõnevõrra raske ammendavalt kirjeldada, sest te teate neist nii vähe ja liike on väga palju. Surelikke loodud-olendeid võidakse aga uurida loendamatutest aspektidest, näiteks: 49:5.1 (565.2) It will be somewhat difficult to make an adequate portrayal of the planetary series of mortals because you know so little about them, and because there are so many variations. Mortal creatures may, however, be studied from numerous viewpoints, among which are the following:
49:5.2 (565.3) 1. kohanemine planeedi elukeskkonnaga; 49:5.2 (565.3) 1. Adjustment to planetary environment.
49:5.3 (565.4) 2. ajutüübid; 49:5.3 (565.4) 2. Brain-type series.
49:5.4 (565.5) 3. vaimne vastuvõtlikkus; 49:5.4 (565.5) 3. Spirit-reception series.
49:5.5 (565.6) 4. planeetide surelike epohhid; 49:5.5 (565.6) 4. Planetary-mortal epochs.
49:5.6 (565.7) 5. olendite omavaheline sugulus; 49:5.6 (565.7) 5. Creature-kinship serials.
49:5.7 (565.8) 6. Kohandajaga ühtesulamine; 49:5.7 (565.8) 6. Adjuster-fusion series.
49:5.8 (565.9) 7. maisest elust vabanemise viisid. 49:5.8 (565.9) 7. Techniques of terrestrial escape.
49:5.9 (565.10) Seitsme superuniversumi asustatud sfääridel elavad surelikud kuuluvad üheaegselt ühte või mitmesse neist arenevate loodud-olendite seitsmest eelnimetatud üldliigist. Kuid isegi neis väga üldistes liigitustes pole arvestatud näiteks midsoniite ega ka teatavaid teisi intellektiga eluvorme. Asustatud maailmades, nagu neid käesolevates jutustustes tutvustatakse, elavad põhiliselt arenevad surelikud loodud-olendid, kuid on veel teisigi eluvorme. 49:5.9 (565.10) The inhabited spheres of the seven superuniverses are peopled with mortals who simultaneously classify in some one or more categories of each of these seven generalized classes of evolutionary creature life. But even these general classifications make no provision for such beings as midsoniters nor for certain other forms of intelligent life. The inhabited worlds, as they have been presented in these narratives, are peopled with evolutionary mortal creatures, but there are other life forms.
49:5.10 (565.11) 1. Kohanemine planeedi elukeskkonnaga. Sellelt seisukohalt, kuidas loodudolendi elu on planeedi elukeskkonnaga kohanenud, võib asustatud maailmad jagada üldiselt kolme rühma: normaalselt kohanenud rühm, radikaalselt kohanenud rühm ja katserühm. 49:5.10 (565.11) 1. Adjustment to planetary environment. There are three general groups of inhabited worlds from the standpoint of the adjustment of creature life to the planetary environment: the normal adjustment group, the radical adjustment group, and the experimental group.
49:5.11 (565.12) Normaalne kohanemine planeedi elukeskkonnaga toimub eelkirjeldatud üldiste füüsiliste mudelite järgi. Mittehingajate maailmadele on tüüpiline radikaalne ehk äärmuslik kohanemine, kuid sellesse rühma kuulub ka muid tüüpe. Katsemaailmades on tüüpilised eluvormid tavaliselt ideaalselt kohanenud ja Elukandjad püüavad neil detsimaalplaneetidel tekitada standardsete elukavandite soodsaid variatsioone. Kuna teie maailm on katseplaneet, erineb see teistest Satania sfääridest tunduvalt; Urantial on ilmunud paljud eluvormid, mida mujal ei leidu, samas paljud üldlevinud liigid puuduvad teie planeedil. 49:5.11 (565.12) Normal adjustments to planetary conditions follow the general physical patterns previously considered. The worlds of the nonbreathers typify the radical or extreme adjustment, but other types are also included in this group. Experimental worlds are usually ideally adapted to the typical life forms, and on these decimal planets the Life Carriers attempt to produce beneficial variations in the standard life designs. Since your world is an experimental planet, it differs markedly from its sister spheres in Satania; many forms of life have appeared on Urantia that are not found elsewhere; likewise are many common species absent from your planet.
49:5.12 (565.13) Nebadoni universumis on kõik muudetud eluga maailmad omavahel seeriatena ühendatud ja kujutavad endast universumi erilist haldusala, millega tegelevad selleks määratud haldajad. Kõiki neid katsemaailmu kontrollib perioodiliselt universumi suunajate korpus, mida juhib veteranist lõpetanu, keda tuntakse Satanias Tabamantiana. 49:5.12 (565.13) In the universe of Nebadon, all the life-modification worlds are serially linked together and constitute a special domain of universe affairs which is given attention by designated administrators; and all of these experimental worlds are periodically inspected by a corps of universe directors whose chief is the veteran finaliter known in Satania as Tabamantia.
49:5.13 (566.1) 2. Ajutüübid. Üks surelike ühiseid füüsilisi iseärasusi on aju ja närvisüsteemi olemasolu, aga ajumehhanismi ehituse poolest on olemas kolm tüüpi: ühe-, kahe- ja kolmeajuline tüüp. Urantialased on kaheajulised, neil on mõnevõrra rohkem kujutlusvõimet, seiklushimu ja filosoofilist mõtlemist kui üheajulistel surelikel, aga nad on mõnevõrra vähem vaimsed ja eetilised ning vähem hardad palveldajad kui kolmeajulised klassid. Need ajude erinevused iseloomustavad ka inimese-eelseid loomseid eksistentsivorme. 49:5.13 (566.1) 2. Brain-type series. The one physical uniformity of mortals is the brain and nervous system; nevertheless, there are three basic organizations of the brain mechanism: the one-, the two-, and the three-brained types. Urantians are of the two-brained type, somewhat more imaginative, adventurous, and philosophical than the one-brained mortals but somewhat less spiritual, ethical, and worshipful than the three-brained orders. These brain differences characterize even the prehuman animal existences.
49:5.14 (566.2) Tundes Urantia kahe poolkeraga tüübi ajukoort, võite analoogia põhjal mõnevõrra ette kujutada ka üheajulist tüüpi. Kolmeajuliste klasside kolmandat aju võib kõige paremini mõista, kui kujutleda seda teie madalama ehk rudimentaarse ajuvormi edasiarenguna, mis on jõudnud nii kaugele, et juhib põhiliselt ainult füüsilisi tegevusi, jättes kaks kõrgemat aju vabaks kõrgematele tegevustele: üks intellektuaalsete funktsioonide ja teine Mõttekohandaja vastava vaimse tegevuse jaoks. 49:5.14 (566.2) From the two-hemisphere type of the Urantian cerebral cortex you can, by analogy, grasp something of the one-brained type. The third brain of the three-brained orders is best conceived as an evolvement of your lower or rudimentary form of brain, which is developed to the point where it functions chiefly in control of physical activities, leaving the two superior brains free for higher engagements: one for intellectual functions and the other for the spiritual-counterparting activities of the Thought Adjuster.
49:5.15 (566.3) Kuigi üheajuliste rasside maised saavutused on kaheajuliste klassidega võrreldes veidi piiratud, esineb kolmeajuliste rühma vanematel planeetidel tsivilisatsioone, mis urantialasi hämmastaksid ning millega teie oma oleks veidi häbi võrrelda. Tehnilise arengu ja ainelise tsivilisatsiooni, isegi intellektuaalse edasijõudmise poolest võivad kaheajulised surelikud maailmad olla võrdväärsed kolmeajuliste sfääridega. Kuid meele kõrgema juhtimise ning intellektuaalse ja vaimse vastavuse arengu poolest jääte neist küll maha. 49:5.15 (566.3) While the terrestrial attainments of the one-brained races are slightly limited in comparison with the two-brained orders, the older planets of the three-brained group exhibit civilizations that would astound Urantians, and which would somewhat shame yours by comparison. In mechanical development and material civilization, even in intellectual progress, the two-brained mortal worlds are able to equal the three-brained spheres. But in the higher control of mind and development of intellectual and spiritual reciprocation, you are somewhat inferior.
49:5.16 (566.4) Kõigis niisugustes võrdlevates hinnangutes mingi maailma või maailmade rühma intellektuaalse edasijõudmise või vaimsete saavutuste kohta oleks õiglane arvestada ka planeedi vanust: väga-väga palju sõltub ka vanusest, bioloogiliste ülendajate abist ja jumalike Poegade eri klasside järgnevatest missioonidest. 49:5.16 (566.4) All such comparative estimates concerning the intellectual progress or the spiritual attainments of any world or group of worlds should in fairness recognize planetary age; much, very much, depends on age, the help of the biologic uplifters, and the subsequent missions of the various orders of the divine Sons.
49:5.17 (566.5) Kuigi kolmeajulised klassid on planeedil võimelised veidi kõrgemaks evolutsiooniks kui ühe- või kaheajulised, on kõigil sama tüüpi eluplasma ning nad tegutsevad planeetidel üsna ühtviisi, umbes samamoodi kui inimolendid Urantial. Need kolm surelike tüüpi on jagunenud kõikjale kohalike süsteemide maailmadesse. Enamikul juhtudel pole Elukandjate otsused kavandatavaid surelikeklasse eri maailmadesse seada peaaegu üldse seotud planeetidel valitsevate tingimustega, sest Elukandjatel on õigus ise planeerida ja otsuseid täide viia. 49:5.17 (566.5) While the three-brained peoples are capable of a slightly higher planetary evolution than either the one- or two-brained orders, all have the same type of life plasm and carry on planetary activities in very similar ways, much as do human beings on Urantia. These three types of mortals are distributed throughout the worlds of the local systems. In the majority of cases planetary conditions had very little to do with the decisions of the Life Carriers to project these varied orders of mortals on the different worlds; it is a prerogative of the Life Carriers thus to plan and execute.
49:5.18 (566.6) Neil kolmel klassil on tõusuteel ühesugused võimalused. Nad kõik peavad läbima sama intellektuaalse arengu astmestiku ja läbi tegema samad vaimse edasiliikumise katsed. Nende erinevate maailmade süsteemide ja tähtkujude juhtimine ei erine millegi poolest, isegi Planeedivürstide valitsemiskord on neil ühesugune. 49:5.18 (566.6) These three orders stand on an equal footing in the ascension career. Each must traverse the same intellectual scale of development, and each must master the same spiritual tests of progression. The system administration and the constellation overcontrol of these different worlds are uniformly free from discrimination; even the regimes of the Planetary Princes are identical.
49:5.19 (566.7) 3. Vaimne vastuvõtlikkus. Meel jaguneb kolme rühma, mida eristab erinev vaimsus. See jaotus ei ole seotud surelike liigitusega ühe-, kahe- ja kolmeajuliste klassidesse, vaid eeskätt sisenõristusega, konkreetsemalt teatavate ajuripatsitaoliste näärmete tööga. Mõne maailma rassidel on üks nääre, teistel on neid ainulaadseid elundeid kaks, sealhulgas urantialastel, kolmandatel aga kolm. Need keemiliste iseärasuste erinevused mõjutavad kindlasti loomupärast kujutlusvõimet ja vaimset vastuvõtlikkust. 49:5.19 (566.7) 3. Spirit-reception series. There are three groups of mind design as related to contact with spirit affairs. This classification does not refer to the one-, two-, and three-brained orders of mortals; it refers primarily to gland chemistry, more particularly to the organization of certain glands comparable to the pituitary bodies. The races on some worlds have one gland, on others two, as do Urantians, while on still other spheres the races have three of these unique bodies. The inherent imagination and spiritual receptivity is definitely influenced by this differential chemical endowment.
49:5.20 (566.8) Vaimse vastuvõtlikkuse tüübi poolest kuulub kuuskümmend viis protsenti teise rühma, nii ka Urantia rassid. Kaksteist protsenti on esimest tüüpi, loomult vähem vastuvõtlikud, kakskümmend kolm protsenti on maise elu vältel vaimsemalt meelestatud. Kuid need erisused kaovad pärast loomulikku surma: kõik need rassierinevused seonduvad vaid lihaliku eluga. 49:5.20 (566.8) Of the spirit-reception types, sixty-five per cent are of the second group, like the Urantia races. Twelve per cent are of the first type, naturally less receptive, while twenty-three per cent are more spiritually inclined during terrestrial life. But such distinctions do not survive natural death; all of these racial differences pertain only to the life in the flesh.
49:5.21 (567.1) 4. Planeetide surelike epohhid. Selles liigituses arvestatakse ajaliselt järjestikuste usuliste elukorralduste mõju inimese maisele staatusele ja taevase hoolekande vastuvõtuvõimele. 49:5.21 (567.1) 4. Planetary-mortal epochs. This classification recognizes the succession of temporal dispensations as they affect man’s terrestrial status and his reception of celestial ministry.
49:5.22 (567.2) Elu algatajateks planeetidel on Elukandjad, kes jälgivad selle arengut veel mõnda aega pärast seda, kui evolutsiooni käigus ilmub surelik inimene. Enne kui Elukandjad planeedilt lahkuvad, seavad nad korrakohaselt ametisse Planeedivürsti, maailma valitseja. Selle valitsejaga koos saabub terve kaaskond alluvatest abilisi ja hoolekandjaid ning samaaegselt tema saabumisega toimub esimene kohtumõistmine elavate ja surnute üle. 49:5.22 (567.2) Life is initiated on the planets by the Life Carriers, who watch over its development until sometime after the evolutionary appearance of mortal man. Before the Life Carriers leave a planet, they duly install a Planetary Prince as ruler of the realm. With this ruler there arrives a full quota of subordinate auxiliaries and ministering helpers, and the first adjudication of the living and the dead is simultaneous with his arrival.
49:5.23 (567.3) Inimeste rühmituste tekkimisega saabub kohale Planeedivürst, kes rajab tsivilisatsiooni ja paneb aluse inimühiskonnale. Teie segaduses maailmal ei olnud Planeedivürsti valitsemise algusaeg tavaline, sest teie Planeedivürst Caligastia ühines Urantial juba päris oma valitsemisaja algul Süsteemi Suverääni Luciferi mässuga. Sellest ajast saadik on teie planeedi elukäik olnud tormiline. 49:5.23 (567.3) With the emergence of human groupings, this Planetary Prince arrives to inaugurate human civilization and to focalize human society. Your world of confusion is no criterion of the early days of the reign of the Planetary Princes, for it was near the beginning of such an administration on Urantia that your Planetary Prince, Caligastia, cast his lot with the rebellion of the System Sovereign, Lucifer. Your planet has pursued a stormy course ever since.
49:5.24 (567.4) Normaalses arenevas maailmas jõuab rassi areng oma loomuliku bioloogilise kulminatsioonini Planeedivürsti valitsemisajal ning varsti pärast seda lähetab Süsteemi Suverään sellele planeedile Ainelise Poja ja Tütre. Need sissetoodud olendid tegutsevad bioloogiliste ülendajatena, kuid nende ebaõnnestumine Urantial on teie planeedi ajalugu veelgi komplitseerinud. 49:5.24 (567.4) On a normal evolutionary world, racial progress attains its natural biologic peak during the regime of the Planetary Prince, and shortly thereafter the System Sovereign dispatches a Material Son and Daughter to that planet. These imported beings are of service as biologic uplifters; their default on Urantia further complicated your planetary history.
49:5.25 (567.5) Kui inimrassi intellektuaalne ja eetiline edasiminek on jõudnud evolutsioonilise arengu piirini, saabub kohtumõistmismissioonile Paradiisi Avonal-Poeg. Hiljem, kui maailma vaimne staatus on lähenemas loomulike saavutuste piirile, külastab planeeti sellele annetuv Paradiisi-Poeg. Annetuva Poja põhiülesandeks on kindlaks määrata planeedi staatus, vabastada planeedil tegutsemiseks Tõe Vaim ning luua sellega tingimused Mõttekohandajate massiliseks saabumiseks. 49:5.25 (567.5) When the intellectual and ethical progress of a human race has reached the limits of evolutionary development, there comes an Avonal Son of Paradise on a magisterial mission; and later on, when the spiritual status of such a world is nearing its limit of natural attainment, the planet is visited by a Paradise bestowal Son. The chief mission of a bestowal Son is to establish the planetary status, release the Spirit of Truth for planetary function, and thus effect the universal coming of the Thought Adjusters.
49:5.26 (567.6) Kuid Urantial on ka selles osas kõrvalekaldeid: teie maailma ei ole kohtumõistmismissioon kunagi saabunud ning teile annetatud Poeg ei olnud ka Avonalide klassist; teie planeedil oli eriline au saada maailmaks, kuhu Suveräänne Poeg, Nebadoni Miikael ilmus sureliku kujul. 49:5.26 (567.6) Here, again, Urantia deviates: There has never been a magisterial mission on your world, neither was your bestowal Son of the Avonal order; your planet enjoyed the signal honor of becoming the mortal home planet of the Sovereign Son, Michael of Nebadon.
49:5.27 (567.7) Kõigi jumaliku pojaseisuse järjestikuste klasside hoolekande tulemusena hakkavad asustatud maailmad ja nende arenevad rassid lähenema planeedi evolutsiooni haripunktile. Need maailmad on nüüd valmis tippmissiooniks — Kolmsuse Õpetajate-Poegade saabumiseks. See Õpetajate-Poegade epohh juhatab sisse planeedi viimase ajastu — arengu ideaali, valguse ja elu ajastu. 49:5.27 (567.7) As a result of the ministry of all the successive orders of divine sonship, the inhabited worlds and their advancing races begin to approach the apex of planetary evolution. Such worlds now become ripe for the culminating mission, the arrival of the Trinity Teacher Sons. This epoch of the Teacher Sons is the vestibule to the final planetary age—evolutionary utopia—the age of light and life.
49:5.28 (567.8) Seda inimolendite liigitust käsitletakse lähemalt järgmises kirjas. 49:5.28 (567.8) This classification of human beings will receive particular attention in a succeeding paper.
49:5.29 (567.9) 5. Olendite omavaheline sugulus. Planeedid on korrastatud süsteemideks, tähtkujudeks jne vertikaalselt, kuid universumi haldamises kasutatakse vastavalt nende planeetide tüübile, seeriale ja muudele suhetele ka horisontaalset rühmitamist. See universumi horisontaalne haldamine on konkreetsemalt seotud iseloomult lähedaste, eri sfääridel iseseisvalt edendatavate tegevuste koordineerimisega. Neid lähedasi universumiolendite klasse kontrollivad regulaarselt teatavad kõrgete isiksuste koondkorpused, mida juhivad kogenud lõpetanud. 49:5.29 (567.9) 5. Creature-kinship serials. Planets are not only organized vertically into systems, constellations, and so on, but the universe administration also provides for horizontal groupings according to type, series, and other relationships. This lateral administration of the universe pertains more particularly to the co-ordination of activities of a kindred nature which have been independently fostered on different spheres. These related classes of universe creatures are periodically inspected by certain composite corps of high personalities presided over by long-experienced finaliters.
49:5.30 (568.1) Neid sugulustegureid ilmneb kõigil tasanditel, sest sugulussuhete seeriaid esineb nii surelike loodud-olendite kui ka mitte-inimisiksuste seas, isegi inimeste ja inimüleste liikide vahel. Intellektiolendid jagunevad vertikaalse suguluse alusel kaheteistkümnesse suurde rühma, millest igaühel on seitse põhilist alajaotust. Neid ainulaadselt lähedasi elusolendite rühmi koordineerib tõenäoliselt Ülim Olend meile veel mitte täiesti arusaadaval viisil. 49:5.30 (568.1) These kinship factors are manifest on all levels, for kinship serials exist among nonhuman personalities as well as among mortal creatures—even between human and superhuman orders. Intelligent beings are vertically related in twelve great groups of seven major divisions each. The co-ordination of these uniquely related groups of living beings is probably effected by some not fully comprehended technique of the Supreme Being.
49:5.31 (568.2) 6. Kohandajaga ühtesulamine. Kõigi surelike vaimse liigitamise või rühmitamise ühtesulamiseelse kogemuse ajal määrab täielikult nende sisimas elava Saladusliku Järelevaataja ja nende isiksusestaatuse suhe. Ligikaudu üheksakümmend protsenti Nebadoni asustatud maailmadest on asustatud Kohandajaga ühtesulavate surelikega, seevastu ühes lähedal asuvas universumis on pisut enam kui pooltes maailmades olendeid, kelle sisimas elavad Kohandajad ja kes on igavese ühtesulamise kandidaadid. 49:5.31 (568.2) 6. Adjuster-fusion series. The spiritual classification or grouping of all mortals during their prefusion experience is wholly determined by the relation of the personality status to the indwelling Mystery Monitor. Almost ninety per cent of the inhabited worlds of Nebadon are peopled with Adjuster-fusion mortals in contrast with a near-by universe where scarcely more than one half of the worlds harbor beings who are Adjuster-indwelt candidates for eternal fusion.
49:5.32 (568.3) 7. Maisest elust vabanemise viisid. Asustatud maailmades saab individuaalset inimelu algatada sisuliselt vaid ühel viisil ning see toimub loodud-olendite sigimise ja loomuliku sünni teel, kuid maisest staatusest vabanemiseks ja Paradiisi-tõusjate sissepoole kulgeva vooga ühinemiseks on loendamatuid viise. 49:5.32 (568.3) 7. Techniques of terrestrial escape. There is fundamentally only one way in which individual human life can be initiated on the inhabited worlds, and that is through creature procreation and natural birth; but there are numerous techniques whereby man escapes his terrestrial status and gains access to the inward moving stream of Paradise ascenders.
6. Maisest elust vabanemine ^top 6. Terrestrial Escape ^top
49:6.1 (568.4) Kõik surelike füüsilised tüübid ja seeriad planeetidel saavad ühtviisi osa Mõttekohandajate, kaitseinglite ja Lõpmatu Vaimu sõnumitoojate hulkade mitmesuguste klasside hoolekandest. Nad kõik vabanevad liha kammitsaist loomuliku surma teel ning lähevad kõik ühtmoodi sealt morontiamaailmadesse, kus toimub vaimne evolutsioon ja meele progress. 49:6.1 (568.4) All of the differing physical types and planetary series of mortals alike enjoy the ministry of Thought Adjusters, guardian angels, and the various orders of the messenger hosts of the Infinite Spirit. All alike are liberated from the bonds of flesh by the emancipation of natural death, and all alike go thence to the morontia worlds of spiritual evolution and mind progress.
49:6.2 (568.5) Aeg-ajalt viiakse planeedi valitsusvõimude või süsteemi valitsejate ettepanekul läbi magavate ellujääjate erakorralised ülestõusmised. Niisugused ülestõusmised toimuvad vähemalt planeedi aja iga tuhande aasta järel, mil ärkavad mitte kõik, vaid „paljud neist, kes põrmus puhkavad”. Need erakorralised ülestõusmised on mõeldud spetsiaalsete tõusuteeliste rühmade moodustamiseks konkreetseks teenistuseks kohaliku universumi surelike tõusukavas. Need erakorralised ülestõusmised on seotud praktiliste, kuid ka tundeküllaste põhjustega. 49:6.2 (568.5) From time to time, on motion of the planetary authorities or the system rulers, special resurrections of the sleeping survivors are conducted. Such resurrections occur at least every millennium of planetary time, when not all but “many of those who sleep in the dust awake.” These special resurrections are the occasion for mobilizing special groups of ascenders for specific service in the local universe plan of mortal ascension. There are both practical reasons and sentimental associations connected with these special resurrections.
49:6.3 (568.6) Asustatud maailma varasemate ajastute jooksul kutsutakse paljusid eluasemesfääridele erakordsetel ja iga tuhande aasta järel toimuvatel ülestõusmistel, kuid enamik ellujääjatest taasisikustatakse uue usulise elukorralduse sissepühitsemise käigus, mis algab jumaliku Poja saabumisega planeediteenistusse. 49:6.3 (568.6) Throughout the earlier ages of an inhabited world, many are called to the mansion spheres at the special and the millennial resurrections, but most survivors are repersonalized at the inauguration of a new dispensation associated with the advent of a divine Son of planetary service.
49:6.4 (568.7) 1. Surelike usulis-elukorralduslik ehk rühmaviisiline ellujäämine. Esimese Kohandaja saabumisel asustatud maailma ilmuvad ka kaitseseeravid, kes on maisest elust vabanemiseks paratamatult vajalikud. Magavate ellujääjate elukatkestuse ajal hoiavad nende isiklikud või rühma kaitseseeravid nende äsjaarenenud ja surematute hingede vaimseid väärtusi ja igavesi reaalsusi püha ning puutumatuna. 49:6.4 (568.7) 1. Mortals of the dispensational or group order of survival. With the arrival of the first Adjuster on an inhabited world the guardian seraphim also make their appearance; they are indispensable to terrestrial escape. Throughout the life-lapse period of the sleeping survivors the spiritual values and eternal realities of their newly evolved and immortal souls are held as a sacred trust by the personal or by the group guardian seraphim.
49:6.5 (568.8) Magavate ellujääjate rühma juurde määratud kaitsjad tegutsevad maailmades alati koos sinna lähetatud Kohtumõistjate-Poegadega. „Ta läkitab oma inglid, ja nad koguvad kokku ta äravalitud kõige nelja tuule poolt.” Koos iga seeraviga, kes on lähetatud magavat surelikku taasisikustama, tegutseb tagasipöördunud Kohandaja, seesama surematu Isa-fragment, kes elas temas ta lihaliku elu ajal, ning niimoodi taastatakse identiteet ja taaselustatakse isiksus. Hoolealuste magamise ajal need Kohandajad ootavad, nad ei ela vahepeal kunagi ühegi teise sureliku meeles, vaid teenivad sel ajal Diviningtonil. 49:6.5 (568.8) The group guardians of assignment to the sleeping survivors always function with the judgment Sons on their world advents. “He shall send his angels, and they shall gather together his elect from the four winds.” With each seraphim of assignment to the repersonalization of a sleeping mortal there functions the returned Adjuster, the same immortal Father fragment that lived in him during the days in the flesh, and thus is identity restored and personality resurrected. During the sleep of their subjects these waiting Adjusters serve on Divinington; they never indwell another mortal mind in this interim.
49:6.6 (569.1) Kui sureliku eksistentsi vanemates maailmades elavad need kõrgelt arenenud ja oivaliselt vaimset tüüpi inimolendid, kes on morontiaelust tegelikult vabastatud, siis loomse päritoluga rasside varasematele ajastutele on iseloomulikud primitiivsed surelikud, kes on nii ebaküpsed, et neil on võimatu oma Kohandajaga ühte sulada. Neid surelikke taasäratavad nende kaitseseeravid koos Kolmanda Allika ja Keskme surematu vaimu individualiseeritud osaga. 49:6.6 (569.1) While the older worlds of mortal existence harbor those highly developed and exquisitely spiritual types of human beings who are virtually exempt from the morontia life, the earlier ages of the animal-origin races are characterized by primitive mortals who are so immature that fusion with their Adjusters is impossible. The reawakening of these mortals is accomplished by the guardian seraphim in conjunction with an individualized portion of the immortal spirit of the Third Source and Center.
49:6.7 (569.2) Selliselt taasisikustatakse planeedi ajastu magavaid ellujääjaid usulis-elukorralduslikel loendustel. Kuid neil maailmade isiksustel, kes ei ole päästetavad, pole rühma saatuse kaitsjatega koos tegutsevat surematut vaimu ning loodud-olendite eksistents sellega lakkab. Kuigi mõnes teie ürikus on kujutatud nende sündmuste toimumist sureliku surma planeetidel, toimuvad need tegelikult kõik eluasemeilmades. 49:6.7 (569.2) Thus are the sleeping survivors of a planetary age repersonalized in the dispensational roll calls. But with regard to the nonsalvable personalities of a realm, no immortal spirit is present to function with the group guardians of destiny, and this constitutes cessation of creature existence. While some of your records have pictured these events as taking place on the planets of mortal death, they all really occur on the mansion worlds.
49:6.8 (569.3) 2. Surelike individuaalsed tõusuteed. Inimolendite individuaalset edenemist mõõdetakse selle järgi, kuidas nad jõuavad seitsme kosmilise ringini ja need läbivad (omandavad). Need surelike edasimineku ringid iseloomustavad tegelikult nendega seonduvate intellektuaalse, sotsiaalse, vaimse ja kosmilise taibu väärtuste tasemeid. Seitsmendalt ringilt alustavad surelikud püüdlevad esimese poole ning kõigile kolmandale ringile jõudnud surelikele määratakse kohe isiklikud saatuse kaitsjad. Neid surelikke võidakse morontiaelus taasisikustada sõltumata usulis-elukorralduslikest või muudest kohtumõistmistest. 49:6.8 (569.3) 2. Mortals of the individual orders of ascension. The individual progress of human beings is measured by their successive attainment and traversal (mastery) of the seven cosmic circles. These circles of mortal progression are levels of associated intellectual, social, spiritual, and cosmic-insight values. Starting out in the seventh circle, mortals strive for the first, and all who have attained the third immediately have personal guardians of destiny assigned to them. These mortals may be repersonalized in the morontia life independent of dispensational or other adjudications.
49:6.9 (569.4) Arengumaailma varasemate ajastute jooksul mõistetakse väheste surelike üle kohut kolmandal päeval. Kuid ajastute möödudes määratakse edasiliikuvatele surelikele üha enam isiklikke saatuse kaitsjaid ning seetõttu taasisikustatakse üha suurem osa neist arenevatest loodud-olenditest esimeses eluasemeilmas kolmandal päeval pärast loomulikku surma. Neil juhtudel annab Kohandaja tagasipöördumine märku inimhinge ärkamisest ning see on niisama otsene surnute taasisikustamine nagu massiline loendus arengumaailmade usuliste elukorralduste lõpus. 49:6.9 (569.4) Throughout the earlier ages of an evolutionary world, few mortals go to judgment on the third day. But as the ages pass, more and more the personal guardians of destiny are assigned to the advancing mortals, and thus increasing numbers of these evolving creatures are repersonalized on the first mansion world on the third day after natural death. On such occasions the return of the Adjuster signalizes the awakening of the human soul, and this is the repersonalization of the dead just as literally as when the en masse roll is called at the end of a dispensation on the evolutionary worlds.
49:6.10 (569.5) Tõusuteelised jagunevad individuaalselt kolme rühma: vähem edasijõudnud alustavad esimesest eluasemeilmast. Edasijõudnud rühm võib alustada morontiaelujärku mõnest vahepealsest eluasemeilmast vastavalt oma eelnenud edasijõudmisele planeedil. Kõige enam edasijõudnud neist klassidest aga alustavad oma morontiakogemust seitsmendast eluasemeilmast. 49:6.10 (569.5) There are three groups of individual ascenders: The less advanced land on the initial or first mansion world. The more advanced group may take up the morontia career on any of the intermediate mansion worlds in accordance with previous planetary progression. The most advanced of these orders really begin their morontia experience on the seventh mansion world.
49:6.11 (569.6) 3. Surelike hooldusvalve-lastetubadest sõltuvad tõusuteed. Kohandaja saabumine tähendab universumi silmis identiteedi teket ning kõik olendid, kelle sisimas elab Kohandaja, kutsutakse õigusemõistmise loendusele. Kuid ajalik elu arengumaailmades on ebakindel ja paljud surevad noorelt, enne Paradiisi-tee valimist. Need lapsed ja noored, kelle sisimas elab Kohandaja, järgnevad oma enam edasijõudnud vaimse staatusega vanemale ning lähevad seega kas kolmandal päeval, erakordse ülestõusmise käigus ehk kord tuhande aasta järel või usulis-elukorraldusliku ajastu lõpus toimuva regulaarse loenduse käigus süsteemi lõpetanute maailma (hooldusvalve-lastetuppa). 49:6.11 (569.6) 3. Mortals of the probationary-dependent orders of ascension. The arrival of an Adjuster constitutes identity in the eyes of the universe, and all indwelt beings are on the roll calls of justice. But temporal life on the evolutionary worlds is uncertain, and many die in youth before choosing the Paradise career. Such Adjuster-indwelt children and youths follow the parent of most advanced spiritual status, thus going to the system finaliter world (the probationary nursery) on the third day, at a special resurrection, or at the regular millennial and dispensational roll calls.
49:6.12 (570.1) Lapsed, kes surevad nii noorelt, et neil ei ole Mõttekohandajat, taasisikustatakse kohalike süsteemide lõpetanute maailmas samal ajal, kui üks nende vanematest saabub eluasemeilmadesse. Laps omandab füüsilise olemuse surelikuna sündides, kuid ellujäämise küsimuses arvestatakse kõiki Kohandajata lapsi nii, nagu oleksid nad ikka veel koos oma vanematega. 49:6.12 (570.1) Children who die when too young to have Thought Adjusters are repersonalized on the finaliter world of the local systems concomitant with the arrival of either parent on the mansion worlds. A child acquires physical entity at mortal birth, but in the matter of survival all Adjusterless children are reckoned as still attached to their parents.
49:6.13 (570.2) Kunagi tulevad ka neisse väikestesse Mõttekohandajad, seeravid aga kannavad hoolt mõlema hooldusvalve-lastetoast sõltuva ellujääjate klassi eest üldiselt samamoodi kui edasijõudnuma vanema või ainsana ellujäänud vanema eest. Kolmanda ringini jõudjatele antakse isiklikud kaitsjad, olenemata nende vanemate staatusest. 49:6.13 (570.2) In due course Thought Adjusters come to indwell these little ones, while the seraphic ministry to both groups of the probationary-dependent orders of survival is in general similar to that of the more advanced parent or is equivalent to that of the parent in case only one survives. Those attaining the third circle, regardless of the status of their parents, are accorded personal guardians.
49:6.14 (570.3) Samasugused hooldusvalve-lastetoad on ka tähtkuju lõpetanute sfääridel ja universumi keskustes tõusuteeliste esmaste ja teiseste muudetud klasside laste jaoks, kellel ei ole Kohandajat. 49:6.14 (570.3) Similar probation nurseries are maintained on the finaliter spheres of the constellation and the universe headquarters for the Adjusterless children of the primary and secondary modified orders of ascenders.
49:6.15 (570.4) 4. Teisese muudetud tõusukorra surelikud. Need on vahepealsete arengumaailmade edasiliikunud inimolenditele. Reeglina ei jää nad loomulikust surmast puutumata, kuid on vabastatud seitsme eluasemeilma läbimisest. 49:6.15 (570.4) 4. Mortals of the secondary modified orders of ascension. These are the progressive human beings of the intermediate evolutionary worlds. As a rule they are not immune to natural death, but they are exempt from passing through the seven mansion worlds.
49:6.16 (570.5) Vähem täiustatud rühm ärkab oma kohaliku süsteemi peakeskuses ja ainult möödub eluasemeilmadest. Vahepealne rühm läheb tähtkuju koolitusmaailmadesse, jättes vahele kogu kohaliku süsteemi morontia elujärgu. Planeedi vaimsete püüdluste ajastutes veel enam edasi jõudnud ellujääjatest ärkavad paljud tähtkuju keskuses ja alustavad sealt oma Paradiisi-tõusu. 49:6.16 (570.5) The less perfected group reawaken on the headquarters of their local system, passing by only the mansion worlds. The intermediate group go to the constellation training worlds; they pass by the entire morontia regime of the local system. Still farther on in the planetary ages of spiritual striving, many survivors awaken on the constellation headquarters and there begin the Paradise ascent.
49:6.17 (570.6) Aga enne, kui ükski neist rühmadest edasi võib minna, peavad nad õpetajatena tagasi reisima vahelejäänud maailmadesse, omandama palju kogemusi maailmades, millest nad õpilastena möödusid. Seejärel kulgevad nad kõik surelike edasiliikumise ettenähtud teid mööda Paradiisi. 49:6.17 (570.6) But before any of these groups may go forward, they must journey back as instructors to the worlds they missed, gaining many experiences as teachers in those realms which they passed by as students. They all subsequently proceed to Paradise by the ordained routes of mortal progression.
49:6.18 (570.7) 5. Esmased muudetud tõusukorra surelikud. See kord kehtib Kohandajaga ühtesulanud evolutsioonilise elu tüüpi surelike jaoks, kes esindavad kõige sagedamini inimarengu viimaseid etappe arengumaailmas. Need aulised olendid on surma väravate läbimisest vabastatud, Poeg haarab neid endaga; nad viiakse elavate seast üles ning nad ilmuvad kohe Suveräänse Poja ligidusse kohaliku universumi keskuses. 49:6.18 (570.7) 5. Mortals of the primary modified order of ascension. These mortals belong to the Adjuster-fused type of evolutionary life, but they are most often representative of the final phases of human development on an evolving world. These glorified beings are exempt from passing through the portals of death; they are submitted to Son seizure; they are translated from among the living and appear immediately in the presence of the Sovereign Son on the headquarters of the local universe.
49:6.19 (570.8) Need surelikud sulavad juba oma sureliku elu ajal ühte Kohandajaga ja need Kohandajaga ühtesulanud isiksused läbivad kosmost vabalt, enne kui neid morontiavormidesse rüütatakse. Kohandajad viivad need ühtesulanud hinged otse kõrgemate morontiasfääride ülestõusmissaalidesse, kus nad võtavad vastu oma esimese morontiarüü täpselt samamoodi nagu kõik teised arengumaailmadest saabunud surelikud. 49:6.19 (570.8) These are the mortals who fuse with their Adjusters during mortal life, and such Adjuster-fused personalities traverse space freely before being clothed with morontia forms. These fused souls go by direct Adjuster transit to the resurrection halls of the higher morontia spheres, where they receive their initial morontia investiture just as do all other mortals arriving from the evolutionary worlds.
49:6.20 (570.9) See esmane muudetud tõusukord võib kehtida kõigi planeetidel elavate indiviidiliikide puhul alates Kohandajaga ühtesulamise maailmade madalaimatest kuni kõrgeimate etappideni, kuid toimib sagedamini neist sfääridest vanimatel, pärast seda, kui neile on kasu toonud jumalike Poegade arvukad kohalviibimised. 49:6.20 (570.9) This primary modified order of mortal ascension may apply to individuals in any of the planetary series from the lowest to the highest stages of the Adjuster-fusion worlds, but it more frequently functions on the older of these spheres after they have received the benefits of numerous sojourns of the divine Sons.
49:6.21 (570.10) Kui planeedil jõuab kätte valguse ja elu ajastu, lähevad paljud universumi morontiamaailmadesse esmase muudetud tõusukorra alusel. Stabiliseerunud eksistentsi edasiste etappide käigus, kui see klass hõlmab enamikku maailmadest lahkuvatest surelikest, arvatakse planeet kuuluvaks sellesse seeriasse. Planeetidel, mis on juba ammu valgusesse ja ellu stabiliseerunud, muutub loomulik surm üha harvemaks. 49:6.21 (570.10) With the establishment of the planetary era of light and life, many go to the universe morontia worlds by the primary modified order of translation. Further along in the advanced stages of settled existence, when the majority of the mortals leaving a realm are embraced in this class, the planet is regarded as belonging to this series. Natural death becomes decreasingly frequent on these spheres long settled in light and life.
49:6.22 (571.1) [Esitanud Melkisedek Jerusemil asuvast Planeedi Haldamise Koolist.] 49:6.22 (571.1) [Presented by a Melchizedek of the Jerusem School of Planetary Administration.]