48. Kiri Paper 48
Morontiaelu The Morontia Life
48:0.1 (541.1) JUMALAD ei saa mingi loova võluväega muundada — vähemalt nad ei muunda — tahumatu loomse olemusega loodud-olendit täiustunud vaimuks. Kui Loojad tahavad tekitada täiuslikke olendeid, siis nad loovad need otseselt ja algselt, kuid ei hakka kunagi loomset päritolu ainelisi olendeid ühe sammuga täiuslikeks olenditeks ümber muutma. 48:0.1 (541.1) THE Gods cannot—at least they do not—transform a creature of gross animal nature into a perfected spirit by some mysterious act of creative magic. When the Creators desire to produce perfect beings, they do so by direct and original creation, but they never undertake to convert animal-origin and material creatures into beings of perfection in a single step.
48:0.2 (541.2) Läbi mitmesuguste kohaliku universumi elujärgu etappide ulatuv morontiaelu on ainuvõimalik viis, kuidas ainelised surelikud vaimumaailma läveni jõuavad. Missugune imevägi saaks olla surmal, ainelise keha loomulikul lagunemisel, et see lihtne sündmus võiks sureliku ainelise meele hetkega muundada surematuks täiustunud vaimuks? Niisugused uskumused on vaid võhiklik ebausk ja meeldiv muinasjutt. 48:0.2 (541.2) The morontia life, extending as it does over the various stages of the local universe career, is the only possible approach whereby material mortals could attain the threshold of the spirit world. What magic could death, the natural dissolution of the material body, hold that such a simple step should instantly transform the mortal and material mind into an immortal and perfected spirit? Such beliefs are but ignorant superstitions and pleasing fables.
48:0.3 (541.3) Sureliku seisundi ja ellujäävate inimolendite hilisema vaimuseisundi vahele jääb alati morontia-üleminek. See vahepealne seisund universumis edasiminekul on eri kohalikes loodutes märgatavalt erinev, kuid eesmärgi ja kavatsuse poolest on kõik üsna sarnane. Eluasemeilmade ja kõrgemate morontiamaailmade korraldus Nebadonis on Orvontoni sellele osale üsna tüüpiline morontia üleminekukord. 48:0.3 (541.3) Always this morontia transition intervenes between the mortal estate and the subsequent spirit status of surviving human beings. This intermediate state of universe progress differs markedly in the various local creations, but in intent and purpose they are all quite similar. The arrangement of the mansion and higher morontia worlds in Nebadon is fairly typical of the morontia transition regimes in this part of Orvonton.
1. Morontiamaterjalid ^top 1. Morontia Materials ^top
48:1.1 (541.4) Morontiamaailmad on kohaliku universumi sfäärid, mis on loodud-olendi eksisteerimise ainelise ja vaimse tasandi vahelised ühenduslülid. Seda morontiaelu tunti Urantial juba varastel Planeedivürsti aegadel. Õpetajad on sellest üleminekuolekust surelikele aeg-ajalt kõnelnud ning see mõiste on leidnud endale moonutatud kujul koha ka nüüdisaja religioonides. 48:1.1 (541.4) The morontia realms are the local universe liaison spheres between the material and spiritual levels of creature existence. This morontia life has been known on Urantia since the early days of the Planetary Prince. From time to time this transition state has been taught to mortals, and the concept, in distorted form, has found a place in present-day religions.
48:1.2 (541.5) Morontiasfäärid on üleminekufaasid surelike tõusuteel läbi kohaliku universumi järjestikuste maailmade. Eluasemeilmadeks nimetatakse vaid seitset maailma, mis ümbritsevad kohalike süsteemide lõpetanute sfääri, kuid morontiamaailmadeks nimetatakse kõiki viitkümmend kuut süsteemi üleminekuasupaika ja ka tähtkujusid ning universumi keskust ümbritsevaid kõrgemaid sfääre. Need loodud saavad osa kohaliku universumi keskussfääride füüsilisest ilust ja morontia suursugususest. 48:1.2 (541.5) The morontia spheres are the transition phases of mortal ascension through the progression worlds of the local universe. Only the seven worlds surrounding the finaliters’ sphere of the local systems are called mansion worlds, but all fifty-six of the system transition abodes, in common with the higher spheres around the constellations and the universe headquarters, are called morontia worlds. These creations partake of the physical beauty and the morontia grandeur of the local universe headquarters spheres.
48:1.3 (541.6) Kõik need maailmad on arhitektuursed sfäärid ning neil on täpselt kaks korda rohkem elemente kui arenevatel planeetidel. Neil tellimuse järgi valmistatud maailmadel on külluslikult raskmetalle ja kristalle, sest seal leidub sada füüsilist elementi, lisaks on neil ka täpselt sada ainulaadselt organiseeritud energiavormi, mida nimetatakse morontiamaterjaliks. Füüsilised Meisterjuhtijad ja Morontia Võimsusejuhendajad saavad aine elementaarüksuste tiirlemist muuta ja ühtlasi neid energiaühendusi nii muundada, et tekib uus substants. 48:1.3 (541.6) All of these worlds are architectural spheres, and they have just double the number of elements of the evolved planets. Such made-to-order worlds not only abound in the heavy metals and crystals, having one hundred physical elements, but likewise have exactly one hundred forms of a unique energy organization called morontia material. The Master Physical Controllers and the Morontia Power Supervisors are able so to modify the revolutions of the primary units of matter and at the same time so to transform these associations of energy as to create this new substance.
48:1.4 (542.1) Varane morontiaelu on kohalikes süsteemides väga sarnane teie praeguse ainelise maailmaga, kuid tähtkuju õppemaailmades muutub see vähem füüsiliseks ja rohkem tõeliselt morontialikuks. Salvingtoni sfääridele liikudes jõuate üha vaimsematele tasanditele. 48:1.4 (542.1) The early morontia life in the local systems is very much like that of your present material world, becoming less physical and more truly morontial on the constellation study worlds. And as you advance to the Salvington spheres, you increasingly attain spiritual levels.
48:1.5 (542.2) Morontia Võimsusejuhendajad on võimelised liitma ainelist ja vaimset energiat omavahel, moodustades selliselt ainestunud morontiavormi, mis allub lisaks ka juhtiva vaimu mõjule. Sellal kui te läbite Nebadoni morontiaelu, varustavad needsamad kannatlikud ja osavad Morontia Võimsusejuhendajad teid järgemööda 570 morontiakehaga, millest igaüks on üks faas teie järjestikuses muundumises. Alates ainelistest maailmadest lahkumisest kuni teie saamiseni esimese astme vaimuks Salvingtonil teete läbi täpselt 570 eraldi ja järjest kõrgema astme morontiamuutust. Neist kaheksa toimuvad süsteemis, seitsekümmend üks tähtkujus ja 491 Salvingtoni sfääridel viibimise ajal. 48:1.5 (542.2) The Morontia Power Supervisors are able to effect a union of material and of spiritual energies, thereby organizing a morontia form of materialization which is receptive to the superimposition of a controlling spirit. When you traverse the morontia life of Nebadon, these same patient and skillful Morontia Power Supervisors will successively provide you with 570 morontia bodies, each one a phase of your progressive transformation. From the time of leaving the material worlds until you are constituted a first-stage spirit on Salvington, you will undergo just 570 separate and ascending morontia changes. Eight of these occur in the system, seventy-one in the constellation, and 491 during the sojourn on the spheres of Salvington.
48:1.6 (542.3) Sureliku lihaliku elu ajal elab jumalik vaim teie sisimas peaaegu nagu teist eraldi — tegelikult on Kõikse Isa annetatud vaim tunginud inimesesse. Aga morontiaelus saab vaim tõeliseks osaks teie isiksusest ja 570 järjestikuse muundumise läbitegemisega tõusete loodud-olendi elu ainelisest seisundist vaimsesse. 48:1.6 (542.3) In the days of the mortal flesh the divine spirit indwells you, almost as a thing apart—in reality an invasion of man by the bestowed spirit of the Universal Father. But in the morontia life the spirit will become a real part of your personality, and as you successively pass through the 570 progressive transformations, you ascend from the material to the spiritual estate of creature life.
48:1.7 (542.4) Paulus teadis morontiamaailmade olemasolust ja morontiamaterjalide reaalsusest, sest ta kirjutas: „Neil on parem ja jäädavam varandus taevas.” Ja need morontiamaterjalid on reaalsed, tõelised, nii nagu „linnas, millel on kindlad alused ja mille ehitaja ning looja on Jumal”. Iga niisugune imeline sfäär on „parem, see on taevane kodumaa”. 48:1.7 (542.4) Paul learned of the existence of the morontia worlds and of the reality of morontia materials, for he wrote, “They have in heaven a better and more enduring substance.” And these morontia materials are real, literal, even as in “the city which has foundations, whose builder and maker is God.” And each of these marvelous spheres is “a better country, that is, a heavenly one.”
2. Morontia võimsusejuhendajad ^top 2. Morontia Power Supervisors ^top
48:2.1 (542.5) Nende ainulaadsete olendite ainus ülesanne on juhendada tegevusi, milles on ühendatud vaimsed ja füüsilised või poolainelised energiad. Nad on pühendunud morontia edenemise eest hoolitsemisele. Mitte et nad nii väga hoolitseksid surelike eest üleminekukogemuse ajal, vaid nad pigem loovad edenevatele morontiaolenditele üleminekut võimaldava keskkonna. Nad on morontiavõimsuse kanalid, mis hoiavad alal ja varustavad energiaga üleminekumaailmade morontiafaase. 48:2.1 (542.5) These unique beings are exclusively concerned with the supervision of those activities which represent a working combination of spiritual and physical or semimaterial energies. They are exclusively devoted to the ministry of morontia progression. Not that they so much minister to mortals during the transition experience, but they rather make possible the transition environment for the progressing morontia creatures. They are the channels of morontia power which sustain and energize the morontia phases of the transition worlds.
48:2.2 (542.6) Morontia Võimsusejuhendajad on kohaliku universumi Emavaimu järglased. Nad on kujunduselt üsna sarnased, kuigi eri kohalikes loodutes olemuselt veidi erinevad. Nad on loodud täitma oma konkreetset ülesannet ega vaja enne oma tegevuse alustamist mingit koolitust. 48:2.2 (542.6) Morontia Power Supervisors are the offspring of a local universe Mother Spirit. They are fairly standard in design though differing slightly in nature in the various local creations. They are created for their specific function and require no training before entering upon their responsibilities.
48:2.3 (542.7) Esimesed Morontia Võimsusejuhendajad luuakse üheaegselt esimese sureliku ellujääja saabumisega kohaliku universumi mõnda esimesse eluasemeilma. Neid luuakse tuhandeliikmeliste rühmadena, mis on liigitatud järgmiselt: 48:2.3 (542.7) The creation of the first Morontia Power Supervisors is simultaneous with the arrival of the first mortal survivor on the shores of some one of the first mansion worlds in a local universe. They are created in groups of one thousand, classified as follows:
48:2.4 (542.8) 1. ringluse reguleerijad . . . 400 48:2.4 (542.8) 1. Circuit Regulators . . . 400
48:2.5 (542.9) 2. süsteemi koordineerijad . . 200 48:2.5 (542.9) 2. System Co-ordinators . . 200
48:2.6 (542.10) 3. planeedi hooldajad . . 100 48:2.6 (542.10) 3. Planetary Custodians . . 100
48:2.7 (543.1) 4. ühendatud juhtijad . . 100 48:2.7 (543.1) 4. Combined Controllers . . 100
48:2.8 (543.2) 5. ühenduste stabiliseerijad . . . 100 48:2.8 (543.2) 5. Liaison Stabilizers . . . 100
48:2.9 (543.3) 6. valivad liigitajad . . . . 50 48:2.9 (543.3) 6. Selective Assorters . . . . 50
48:2.10 (543.4) 7. abiregistraatorid . . . 50 48:2.10 (543.4) 7. Associate Registrars . . . 50
48:2.11 (543.5) Võimsusejuhendajad teenivad alati oma koduuniversumis. Neid suunab ainult Universumi Poja ja Universumi Vaimu ühine vaimutegevus, muus osas on nad täiesti iseseisev rühm. Neil on keskus kohaliku süsteemi igas esimeses eluasemeilmas, kus nad töötavad lähedastes suhetes nii füüsiliste juhtijate kui ka seeravitega, kuid energia avaldumise ja vaimu rakendamise alal tegutsevad nad omaette maailmas. 48:2.11 (543.5) The power supervisors always serve in their native universe. They are directed exclusively by the joint spirit activity of the Universe Son and the Universe Spirit but are otherwise a wholly self-governing group. They maintain headquarters on each of the first mansion worlds of the local systems, where they work in close association with both the physical controllers and the seraphim but function in a world of their own as regards energy manifestation and spirit application.
48:2.12 (543.6) Mõnikord tegelevad nad ka arengumaailmades aineüleste nähtustega, kui neid on sinna ajutisteks hoolekandjateks määratud. Kuid asustatud maailmades teenivad nad harva; samuti ei tööta nad superuniversumi kõrgemates koolitusmaailmades, sest on pühendunud peamiselt kohalikus universumis toimuvale morontia edenemise üleminekukorrale. 48:2.12 (543.6) They also sometimes work in connection with supermaterial phenomena on the evolutionary worlds as ministers of temporary assignment. But they rarely serve on the inhabited planets; neither do they work on the higher training worlds of the superuniverse, being chiefly devoted to the transition regime of morontia progression in a local universe.
48:2.13 (543.7) 1. Ringluse reguleerijad. Need ainulaadsed olendid koordineerivad füüsilist ja vaimset energiat ning reguleerivad selle voolu morontiasfääride eraldatud kanalites. Need ringlused on ainult planetaarsed, piirdudes vaid ühe maailmaga. Morontiaringlused erinevad nii üleminekumaailmade füüsilistest kui ka vaimsetest ringlustest ning täiendavad neid ja Satania-taolise eluasemeilmade süsteemi varustamiseks energiaga on vaja miljoneid niisuguseid reguleerijaid. 48:2.13 (543.7) 1. Circuit Regulators. These are the unique beings who co-ordinate physical and spiritual energy and regulate its flow into the segregated channels of the morontia spheres, and these circuits are exclusively planetary, limited to a single world. The morontia circuits are distinct from, and supplementary to, both physical and spiritual circuits on the transition worlds, and it requires millions of these regulators to energize even a system of mansion worlds like that of Satania.
48:2.14 (543.8) Ringluse reguleerijad käivitavad ainelistes energiates muutusi, mis allutavad need reguleerijate kaaslaste kontrollile ja suunamisele. Need olendid on samaaegselt nii ringluse reguleerijad kui ka morontia võimsuse genereerijad. Nii nagu dünamo näib genereerivat elektrit atmosfäärist, näivad ka need elavad morontiadünamod muundavat kõikjal leiduvaid kosmoseenergiaid materjalideks, mille morontiajuhendajad koovad tõususurelike kehadesse ja elutegevusse. 48:2.14 (543.8) Circuit regulators initiate those changes in material energies which render them subject to the control and regulation of their associates. These beings are morontia power generators as well as circuit regulators. Much as a dynamo apparently generates electricity out of the atmosphere, so do these living morontia dynamos seem to transform the everywhere energies of space into those materials which the morontia supervisors weave into the bodies and life activities of the ascending mortals.
48:2.15 (543.9) 2. Süsteemi koordineerijad. Et igal morontiamaailmal on oma eraldi morontiaenergia klass, siis on inimestel äärmiselt raske neid sfääre ette kujutada. Kuid igal järgmisel üleminekusfääril leiavad surelikud eest taimestiku ja kõik muu morontiaeksistentsi juurde kuuluva, mis muutub järjest vastavalt tõusuteelisest ellujääja üha kõrgemale vaimsustumistasemele. Ja et iga maailma energiasüsteem on niimoodi individualiseeritud, kooskõlastavad koordinaatorid need eri võimsusesüsteemid omavahel ja ühendavad need iga konkreetse rühma sfääride tarbeks ühtseks töötavaks tervikuks. 48:2.15 (543.9) 2. System Co-ordinators. Since each morontia world has a separate order of morontia energy, it is exceedingly difficult for humans to visualize these spheres. But on each successive transition sphere, mortals will find the plant life and everything else pertaining to the morontia existence progressively modified to correspond with the advancing spiritization of the ascending survivor. And since the energy system of each world is thus individualized, these co-ordinators operate to harmonize and blend such differing power systems into a working unit for the associated spheres of any particular group.
48:2.16 (543.10) Ühest morontiamaailmast teise edasi minnes liiguvad tõususurelikud järk-järgult füüsilisest vaimseni, seetõttu peavad ka morontiasfääride ja morontiavormide järjestus olema tõusev. 48:2.16 (543.10) Ascending mortals gradually progress from the physical to the spiritual as they advance from one morontia world to another; hence the necessity for providing an ascending scale of morontia spheres and an ascending scale of morontia forms.
48:2.17 (543.11) Kui eluasemeilmade tõusuteelised liiguvad ühelt sfäärilt teisele, antakse nad transpordiseeravite poolt üle nende vastuvõtjatele kõrgemas maailmas — süsteemi koordineerijatele. Siin neis seitsmekümne kiirtena paikneva tiibehitise keskel asuvates ainulaadsetes templites on maise päritoluga surelike esimese vastuvõtumaailma ülestõusmissaalide taolised üleminekukambrid, kus süsteemi koordineerijad teevad loodud-olendi vormis oskuslikult vajalikud muudatused. Nende morontiavormi varajaste muudatuste tegemiseks kulub standardaja järgi umbes seitse päeva. 48:2.17 (543.11) When mansion world ascenders pass from one sphere to another, they are delivered by the transport seraphim to the receivers of the system co-ordinators on the advanced world. Here in those unique temples at the center of the seventy radiating wings wherein are the chambers of transition similar to the resurrection halls on the initial world of reception for earth-origin mortals, the necessary changes in creature form are skillfully effected by the system co-ordinators. These early morontia-form changes require about seven days of standard time for their accomplishment.
48:2.18 (544.1) 3. Planeedi hooldajad. Igas morontiamaailmas — alates eluasemesfääridest kuni universumi keskuseni välja — on morontiaasjad seitsmekümne hooldaja hoole all. Kokku moodustavad nad morontia kõrgema valitsusvõimu kohaliku planeedinõukogu. See nõukogu annab kõigile sfääridele saabuvatele tõusuolenditele morontiavormi materjali ja annab volitused loodud-olendi vormis nende muudatuste tegemiseks, mis võimaldavad tõusuteelisel järgmisele sfäärile edasi liikuda. Pärast eluasemeilmade läbimist viiakse teid morontiaelu ühest faasist teise, ilma et te kaotaksite teadvust. Teadvusetus kaasneb vaid varajaste muundamistega ja hilisemate üleviimistega ühest universumist teise ning Havonast Paradiisi. 48:2.18 (544.1) 3. Planetary Custodians. Each morontia world, from the mansion spheres up to the universe headquarters, is in the custody—as regards morontia affairs—of seventy guardians. They constitute the local planetary council of supreme morontia authority. This council grants material for morontia forms to all ascending creatures who land on the spheres and authorizes those changes in creature form which make it possible for an ascender to proceed to the succeeding sphere. After the mansion worlds have been traversed, you will translate from one phase of morontia life to another without having to surrender consciousness. Unconsciousness attends only the earlier metamorphoses and the later transitions from one universe to another and from Havona to Paradise.
48:2.19 (544.2) 4. Ühendatud juhtijad. Morontiamaailma iga haldusüksuse keskel asub alati üks neist tehniliselt kõrgetest olenditest. Ühendatud juhtija reageerib füüsilisele, vaimsele ja morontiaenergiale ning tegeleb nendega; selle olendiga on alati koos kaks süsteemi koordineerijat, neli ringluse reguleerijat, üks planeedi hooldaja, üks ühenduste stabiliseerija ja kas abiregistraator või valiv liigitaja. 48:2.19 (544.2) 4. Combined Controllers. One of these highly mechanical beings is always stationed at the center of each administrative unit of a morontia world. A combined controller is sensitive to, and functional with, physical, spiritual, and morontial energies; and with this being there are always associated two system co-ordinators, four circuit regulators, one planetary custodian, one liaison stabilizer, and either an associate registrar or a selective assorter.
48:2.20 (544.3) 5. Ühenduste stabiliseerijad. Nemad reguleerivad morontiaenergiat koos teatava piirkonna füüsiliste ja vaimsete jõududega. Nad teevad võimalikuks morontiaenergia muundumise morontiamaterjaliks. Kogu morontia eksisteerimiskord sõltub stabiliseerijatest. Nad aeglustavad energiatiirlemisi niivõrd, et need võivad omandada füüsilise vormi. Aga ma ei saa nende olendite hoolekannet millegagi võrrelda ega illustreerida. See ületab inimliku kujutlusvõime. 48:2.20 (544.3) 5. Liaison Stabilizers. These are the regulators of the morontia energy in association with the physical and spirit forces of the realm. They make possible the conversion of morontia energy into morontia material. The whole morontia organization of existence is dependent on the stabilizers. They slow down the energy revolutions to that point where physicalization can occur. But I have no terms with which I can compare or illustrate the ministry of such beings. It is quite beyond human imagination.
48:2.21 (544.4) 6. Valivad liigitajad. Kui te morontiamaailma ühest klassist või faasist teise liigute, tuleb teid ümber häälestada ehk uuele lainele häälestada ning valivate liigitajate ülesandeks ongi kindlustada teie pidev sünkroonsus morontiaeluga. 48:2.21 (544.4) 6. Selective Assorters. As you progress from one class or phase of a morontia world to another, you must be re-keyed or advance-tuned, and it is the task of the selective assorters to keep you in progressive synchrony with the morontia life.
48:2.22 (544.5) Elu ja aine morontia põhivormid on küll alates esimesest eluasemeilmast kuni universumi viimase üleminekusfäärini identsed, kuid toimub järkjärguline funktsionaalne edasiminek aineliselt vaimsele. Teie kohandamine selle sisuliselt ühtse, kuid järjest edeneva ja vaimsustuva looduga toimubki niisuguse valikulise ümberhäälestamise teel. See isiksusemehhanismi kohandamine on samaväärne uue loomisega, vaatamata sellele, et säilitate oma morontiavormi. 48:2.22 (544.5) While the basic morontia forms of life and matter are identical from the first mansion world to the last universe transition sphere, there is a functional progression which gradually extends from the material to the spiritual. Your adaptation to this basically uniform but successively advancing and spiritizing creation is effected by this selective re-keying. Such an adjustment in the mechanism of personality is tantamount to a new creation, notwithstanding that you retain the same morontia form.
48:2.23 (544.6) Te võite nende eksamineerijate juures korduvalt katseid teha ja niipea, kui nad registreerivad, et olete saavutanud piisava vaimse taseme, annavad nad teile rõõmuga kõrgema seisuse tunnistuse. Need järjestikused muudatused teisendavad teie reageerimist morontiakeskkonnale, näiteks muutuvad teie toiduvajadused ja arvukad muud isiklikud harjumused. 48:2.23 (544.6) You may repeatedly subject yourself to the test of these examiners, and as soon as you register adequate spiritual achievement, they will gladly certify you for advanced standing. These progressive changes result in altered reactions to the morontia environment, such as modifications in food requirements and numerous other personal practices.
48:2.24 (544.7) Valikulised liigitajad on väga kasulikud ka morontiaisiksuste rühmitamisel õppe-, õpetamis- ja muudel eesmärkidel. Neil on loomupärane võime leida isiksusi, kes kõige paremini sobivad koostööks ajutistes ühendustes. 48:2.24 (544.7) The selective assorters are also of great service in the grouping of morontia personalities for purposes of study, teaching, and other projects. They naturally indicate those who will best function in temporary association.
48:2.25 (544.8) 7. Abiregistraatorid. Morontiamaailmas on oma kroonikud, kes koos vaimukroonikutega juhendavad ja valvavad morontialoodute kroonikaid ja muid andmeid. Morontiakroonikad on kättesaadavad kõigile isiksuseklassidele. 48:2.25 (544.8) 7. Associate Registrars. The morontia world has its own recorders, who serve in association with the spirit recorders in the supervision and custody of the records and other data indigenous to the morontia creations. The morontia records are available to all orders of personalities.
48:2.26 (545.1) Nii ainelistel kui ka vaimolenditel on kõigisse morontia üleminekumaailmadesse ühtviisi vaba pääs. Morontia edasijõudjatena püsib teil täielik side ainelise maailmaga ja aineliste isiksustega, kuid samal ajal eristute neist üha enam ja suhtlete vennalikult vaimolenditega. Morontiasüsteemist lahkumise ajaks olete kohtunud kõigi vaimuklassidega, välja arvatud mõned kõrgemat liiki vaimud, näiteks Üksildased Sõnumitoojad. 48:2.26 (545.1) All morontia transition realms are accessible alike to material and spirit beings. As morontia progressors you will remain in full contact with the material world and with material personalities, while you will increasingly discern and fraternize with spirit beings; and by the time of departure from the morontia regime, you will have seen all orders of spirits with the exception of a few of the higher types, such as Solitary Messengers.
3. Morontiakaaslased ^top 3. Morontia Companions ^top
48:3.1 (545.2) Need eluasemeilmade ja morontiamaailmade olendite suured hulgad on kohaliku universumi Emavaimu järglased. Neid luuakse ajastute jooksul sajatuhandeliste rühmadena ja Nebadonis on neid ainulaadseid olendeid praegu üle seitsmekümne miljardi. 48:3.1 (545.2) These hosts of the mansion and morontia worlds are the offspring of a local universe Mother Spirit. They are created from age to age in groups of one hundred thousand, and in Nebadon there are at present over seventy billion of these unique beings.
48:3.2 (545.3) Morontiakaaslasi koolitavad teenistuseks Melkisedekid selleks ettenähtud planeedil Salvingtoni lähedal, nad ei läbi keskseid Melkisedekite koole. Nad võivad teenida kõikjal alates süsteemide madalaimatest eluasemeilmadest kuni Salvingtoni kõrgeimate õppesfäärideni, kuid asustatud maailmades kohtab neid harva. Nad teenivad Jumala Poegade üldise juhendamise all ja neid suunavad vahetult Melkisedekid. 48:3.2 (545.3) Morontia Companions are trained for service by the Melchizedeks on a special planet near Salvington; they do not pass through the central Melchizedek schools. In service they range from the lowest mansion worlds of the systems to the highest study spheres of Salvington, but they are seldom encountered on the inhabited worlds. They serve under the general supervision of the Sons of God and under the immediate direction of the Melchizedeks.
48:3.3 (545.4) Morontiakaaslastel on kohalikus universumis kümme tuhat keskust — kohalike süsteemide igas esimeses eluasemeilmas. Nad on peaaegu täiesti iseseisvalt tegutsev klass ning üldiselt arukas ja lojaalne olenditerühm; kuid on ka teada, et aeg-ajalt on nad teatavate kahetsusväärsete taevaste mässude ajal eksiteele sattunud. Luciferi mässu ajal Satanias läks tuhandeid neid kasulikke loodud-olendeid kaduma. Teie kohalikus süsteemis on neid olendeid praegu täiskvoot, Luciferi mässu tagajärjel toimunud kaotused on alles hiljaaegu kompenseeritud. 48:3.3 (545.4) The Morontia Companions maintain ten thousand headquarters in a local universe—on each of the first mansion worlds of the local systems. They are almost wholly a self-governing order and are, in general, an intelligent and loyal group of beings; but every now and then, in connection with certain unfortunate celestial upheavals, they have been known to go astray. Thousands of these useful creatures were lost during the times of the Lucifer rebellion in Satania. Your local system now has its full quota of these beings, the loss of the Lucifer rebellion having only recently been made up.
48:3.4 (545.5) Morontiakaaslasi on kaht liiki; ühed on aktiivsed, teised tagasihoidlikud, kuid muus osas on nad võrdse staatusega. Nad ei ole soolised olendid, kuid avaldavad üksteise suhtes liigutavalt kaunist kiindumust. Kuigi nad on vaevalt küll kaaslased ainelises (inimlikus) mõttes, on nad loodud-olendite seas olemuse poolest inimrassidele väga lähedased. Maailmade keskteeolendid on teile kõige lähedasemad, seejärel tulevad morontiakeerubid ja nende järel morontiakaaslased. 48:3.4 (545.5) There are two distinct types of Morontia Companions; one type is aggressive, the other retiring, but otherwise they are equal in status. They are not sex creatures, but they manifest a touchingly beautiful affection for one another. And while they are hardly companionate in the material (human) sense, they are very close of kin to the human races in the order of creature existence. The midway creatures of the worlds are your nearest of kin; then come the morontia cherubim, and after them the Morontia Companions.
48:3.5 (545.6) Need kaaslased on liigutavalt südamlikud ja võluvalt seltsivad olendid. Neil on kindlapiirilised isiksused, ja kui te neid eluasemeilmades kohtate ja olete nad klassina ära tundnud, hakkate peagi nende individuaalsust eristama. Kõik surelikud on omavahel sarnased, samal ajal on igaühel teist selgesti eristuv ja äratuntav isiksus. 48:3.5 (545.6) These companions are touchingly affectionate and charmingly social beings. They possess distinct personalities, and when you meet them on the mansion worlds, after learning to recognize them as a class, you will soon discern their individuality. Mortals all resemble one another; at the same time each of you possesses a distinct and recognizable personality.
48:3.6 (545.7) Morontiakaaslaste töö iseloomust võivad anda mõningase ettekujutuse nende tegevused kohalikus süsteemis. 48:3.6 (545.7) Something of an idea of the nature of the work of these Morontia Companions may be derived from the following classification of their activities in a local system:
48:3.7 (545.8) 1. Palverändurite kaitsjatele, kui nad on seotud morontia edasijõudjatega, ei määrata mingeid konkreetseid ülesandeid. Need kaaslased vastutavad kogu morontia elujärgu eest ning koordineerivad seetõttu kõigi teiste morontia- ja ülemineku-hoolekandjate tööd. 48:3.7 (545.8) 1. Pilgrim Guardians are not assigned to specific duties in their association with the morontia progressors. These companions are responsible for the whole of the morontia career and are therefore the co-ordinators of the work of all other morontia and transition ministers.
48:3.8 (546.1) 2. Palverändurite vastuvõtjad ja vabad liitujad. Need on äsja eluasemeilmadesse saabunute seltsilised. Üks neist on kindlasti teid tervitamas, kui te esimeses eluasemeilmas ärkate esimesest aja üleminekuunest, kui te taaselustute lihalikust surmast morontiaellu. Ja sellest ajast, mil teid ärkamisel tervitatakse, kuni teie lahkumiseni kohalikust universumist esimese astme vaimuna on need morontiakaaslased alati teiega. 48:3.8 (546.1) 2. Pilgrim Receivers and Free Associators. These are the social companions of the new arrivals on the mansion worlds. One of them will certainly be on hand to welcome you when you awaken on the initial mansion world from the first transit sleep of time, when you experience the resurrection from the death of the flesh into the morontia life. And from the time you are thus formally welcomed on awakening to that day when you leave the local universe as a first-stage spirit, these Morontia Companions are ever with you.
48:3.9 (546.2) Kaaslasi ei määrata indiviidide juurde alatiseks. Tõususurelikul võib olla igas uues eluasemeilmas või kõrgemas maailmas erinev kaaslane ning ta võib olla pikki perioode ka ilma kaaslaseta. See sõltub vajadusest ning ka vabade kaaslaste olemasolust. 48:3.9 (546.2) Companions are not assigned permanently to individuals. An ascending mortal on one of the mansion or higher worlds might have a different companion on each of several successive occasions and again might go for long periods without one. It would all depend on the requirements and also on the supply of companions available.
48:3.10 (546.3) 3. Taevaste külastajate võõrustajad. Need meeldivad loodud-olendid on pühendunud inimestest kõrgemal olevate õpilasrühmade ja teiste üleminekumaailmu külastavate taevaste olendite võõrustamisele. Teil on küllaldaselt võimalusi külastada kõiki maailmu, kuhu te kogemuslikult olete jõudnud. Õpilastest külastajaid lubatakse kõigile asustatud planeetidele, isegi kui need on isolatsioonis. 48:3.10 (546.3) 3. Hosts to Celestial Visitors. These gracious creatures are dedicated to the entertainment of the superhuman groups of student visitors and other celestials who may chance to sojourn on the transition worlds. You will have ample opportunity to visit within any realm you have experientially attained. Student visitors are allowed on all inhabited planets, even those in isolation.
48:3.11 (546.4) 4. Koordineerijad ja ühenduste suunajad. Need kaaslased on pühendunud morontiasuhtluse hõlbustamisele ja segaduste ärahoidmisele. Nad õpetavad sotsiaalset käitumist ja morontia-edenemist, toetades õppetööd ja muid tõususurelike rühmategevusi. Neil on suured alad, kuhu nad koondavad oma õpilasi ning kuhu tellivad aeg-ajalt oma programmide kaunistamiseks taevaseid kunstimeistreid ja meenutusjuhte. Edasi liikudes puutute nende kaaslastega lähedalt kokku ja kiindute mõlemasse rühma üha enam. Sõltub juhusest, kas te saate endale aktiivset või tagasihoidlikku tüüpi kaaslase. 48:3.11 (546.4) 4. Co-ordinators and Liaison Directors. These companions are dedicated to the facilitation of morontia intercourse and to the prevention of confusion. They are the instructors of social conduct and morontia progress, sponsoring classes and other group activities among the ascending mortals. They maintain extensive areas wherein they assemble their pupils and from time to time make requisition on the celestial artisans and the reversion directors for the embellishment of their programs. As you progress, you will come in intimate contact with these companions, and you will grow exceedingly fond of both groups. It is a matter of chance as to whether you will be associated with an aggressive or a retiring type of companion.
48:3.12 (546.5) 5. Tõlgid ja tõlkijad. Oma varase morontia-elujärgu jooksul kasutate sageli tõlkide ja tõlkijate abi. Nad tunnevad ja räägivad kõiki kohaliku universumi keeli, olles maailmade keeleteadlased. 48:3.12 (546.5) 5. Interpreters and Translators. During the early mansonia career you will have frequent recourse to the interpreters and the translators. They know and speak all the tongues of a local universe; they are the linguists of the realms.
48:3.13 (546.6) Te ei omanda uusi keeli automaatselt, te õpite seal keelt umbes samamoodi nagu siingi ning need säravad olendid on teie keeleõpetajad. Esimesena õpitakse eluasemeilmades satania keelt ja seejärel nebadoni keelt. Ja sellal, kui te neid uusi keeli omandate, on morontiakaaslased teile tõhusad tõlgid ja kannatlikud tõlkijad. Te ei kohta kunagi üheski maailmas külalist, keda mõni morontiakaaslastest tõlgina ei abistaks. 48:3.13 (546.6) You will not acquire new languages automatically; you will learn a language over there much as you do down here, and these brilliant beings will be your language teachers. The first study on the mansion worlds will be the tongue of Satania and then the language of Nebadon. And while you are mastering these new tongues, the Morontia Companions will be your efficient interpreters and patient translators. You will never encounter a visitor on any of these worlds but that some one of the Morontia Companions will be able to officiate as interpreter.
48:3.14 (546.7) 6. Huvireiside ja meenutuste juhendajad. Need kaaslased saadavad teid pikematel reisidel keskussfääril ja seda ümbritsevates üleminekukultuuri maailmades. Nad kavandavad, viivad läbi ja juhendavad kõiki individuaalseid ja rühmareise süsteemi koolitus- ja kultuurimaailmades. 48:3.14 (546.7) 6. Excursion and Reversion Supervisors. These companions will accompany you on the longer trips to the headquarters sphere and to the surrounding worlds of transition culture. They plan, conduct, and supervise all such individual and group tours about the system worlds of training and culture.
48:3.15 (546.8) 7. Alade ja ehitiste hooldajad. Eluasemeilmade elujärgus edasi liikudes suureneb ka aineliste ja morontiaehitiste täiuslikkus ja suursugusus. Indiviidide ja rühmadena on teil lubatud teha teatavaid muudatusi asupaikades, mis teile eri eluasemeilmades viibimisel keskusteks määratakse. Paljud tegevused toimuvad neil sfääridel mitmesuguseks otstarbeks kavandatud ringides, ruutudes ja kolmnurkades vabas õhus. Enamik eluasemeilmade ehitisi on katuseta suurejoonelised ehitised, mis on suurepäraselt kaunistatud. Arhitektuursetes maailmades valitsevate klimaatiliste ja muude füüsikaliste tingimuste tõttu on katused täiesti tarbetud. 48:3.15 (546.8) 7. Area and Building Custodians. Even the material and morontia structures increase in perfection and grandeur as you advance in the mansonia career. As individuals and as groups you are permitted to make certain changes in the abodes assigned as headquarters for your sojourn on the different mansion worlds. Many of the activities of these spheres take place in the open enclosures of the variously designated circles, squares, and triangles. The majority of the mansion world structures are roofless, being enclosures of magnificent construction and exquisite embellishment. The climatic and other physical conditions prevailing on the architectural worlds make roofs wholly unnecessary.
48:3.16 (547.1) Need tõusutee-elu üleminekufaaside kaitsjad juhivad morontiaasju suurepäraselt. Nad on selle töö jaoks loodud ning jäävad kuni Ülima Olendi tõelisuseks saamiseni alati morontiakaaslasteks, nad ei täida kunagi muid ülesandeid. 48:3.16 (547.1) These custodians of the transition phases of ascendant life are supreme in the management of morontia affairs. They were created for this work, and pending the factualization of the Supreme Being, always will they remain Morontia Companions; never do they perform other duties.
48:3.17 (547.2) Kui süsteemid ja universumid stabiliseeruvad valgusesse ja ellu, lakkab ikka enam eluasemeilmu toimimast morontiakoolituse üleminekusfääridena. Lõpetanud seavad üha enam sisse oma uue koolitussüsteemi, mis näib olevat mõeldud kosmilise teadvuse teisendamiseks praeguselt suuruniversumi tasandilt tulevaste välisuniversumite tasandile. Morontiakaaslased on mõeldud tegutsema üha enam koos lõpetanutega ja arvukatel teistel aladel, mida Urantial praegu ei ilmutata. 48:3.17 (547.2) As systems and universes are settled in light and life, the mansion worlds increasingly cease to function as transition spheres of morontia training. More and more the finaliters institute their new training regime, which appears to be designed to translate the cosmic consciousness from the present level of the grand universe to that of the future outer universes. The Morontia Companions are destined to function increasingly in association with the finaliters and in numerous other realms not at present revealed on Urantia.
48:3.18 (547.3) Võite aimata, et need olendid aitavad ilmselt suuresti meeldivamaks muuta teie nii lühi- kui ka pikaajalisi viibimisi eluasemeilmades. Ja te tunnete neist kõigist rõõmu kuni Salvingtoni jõudmiseni. Tegelikult ei ole nad teie ellujäämiskogemuse ühegi osa jaoks olulised. Te jõuaksite Salvingtoni ka ilma nendeta, kuid tunneksite neist väga suurt puudust. Nad on teie isiksuse kohalikus universumis elatava tõusutee elujärgu luksuslik lisand. 48:3.18 (547.3) You can forecast that these beings are probably going to contribute much to your enjoyment of the mansion worlds, whether your sojourn is to be long or short. And you will continue to enjoy them all the way up to Salvington. They are not, technically, essential to any part of your survival experience. You could reach Salvington without them, but you would greatly miss them. They are the personality luxury of your ascending career in the local universe.
4. Meenutusjuhid ^top 4. The Reversion Directors ^top
48:4.1 (547.4) Rõõmus lustakus ja naeratusele vastav väljendusviis on niisama universaalsed kui muusika. Lustakusel ja naerul on olemas oma morontialik ja vaimne vaste. Tõusutee-elu jaguneb ligikaudu võrdselt tööks ja mänguks — ülesannetest vabaks ajaks. 48:4.1 (547.4) Joyful mirth and the smile-equivalent are as universal as music. There is a morontial and a spiritual equivalent of mirth and laughter. The ascendant life is about equally divided between work and play—freedom from assignment.
48:4.2 (547.5) Taevane puhkus ja inimlikust tasemest kõrgem huumor on oma inimlikest analoogidest üsnagi erinevad, kuid me kõik naudime tegelikult mingil kujul mõlemat, ja nad annavad meile meie seisundis tõepoolest midagi samataolist, nagu ideaalne huumor võib anda teile Urantial. Morontiakaaslased on osavad mängude patroonid ning neid toetavad väga võimekalt meenutusjuhid. 48:4.2 (547.5) Celestial relaxation and superhuman humor are quite different from their human analogues, but we all actually indulge in a form of both; and they really accomplish for us, in our state, just about what ideal humor is able to do for you on Urantia. The Morontia Companions are skillful play sponsors, and they are most ably supported by the reversion directors.
48:4.3 (547.6) Meenutusjuhtide töö oleks teile ilmselt kõige arusaadavam, kui võrrelda neid Urantia kõrgemat klassi humoristidega, kuigi see oleks ülimalt tahumatu ja mõnevõrra kahetsusväärne viis püüda anda ettekujutust nende muutuse-ja puhkusesuunajate, nende morontia-ja vaimumaailmade üleva huumori eest hoolitsejate tegevusest. 48:4.3 (547.6) You would probably best understand the work of the reversion directors if they were likened to the higher types of humorists on Urantia, though that would be an exceedingly crude and somewhat unfortunate way in which to try to convey an idea of the function of these directors of change and relaxation, these ministers of the exalted humor of the morontia and spirit realms.
48:4.4 (547.7) Vaimsest huumorist kõneldes lubage mul kõigepealt öelda, mis see ei ole. Vaimset nalja ei varjuta kunagi nõrkade ja eksinute õnnetuste rõhutamine. Samuti ei pilata kunagi jumalikkuse õiglust ja aulisust. Meie huumorit tajutakse üldiselt kolmel tasemel: 48:4.4 (547.7) In discussing spirit humor, first let me tell you what it is not. Spirit jest is never tinged with the accentuation of the misfortunes of the weak and erring. Neither is it ever blasphemous of the righteousness and glory of divinity. Our humor embraces three general levels of appreciation:
48:4.5 (547.8) 1. meenutustega seotud naljad. Teravmeelsused, mis tulenevad läbielatud episoodide mälestustest, kui kogeti võitlusi, heitlusi ja mõnikord hirme ning sageli asjatuid ja lapsikuid kartusi. See huumorifaas tuleneb meie jaoks sissejuurdunud ja püsivast võimest leida mälestustest materjali, millega meeldivalt vürtsitada ja muul viisil kergendada praegusi raskeid koormaid; 48:4.5 (547.8) 1. Reminiscent jests. Quips growing out of the memories of past episodes in one’s experience of combat, struggle, and sometimes fearfulness, and ofttimes foolish and childish anxiety. To us, this phase of humor derives from the deep-seated and abiding ability to draw upon the past for memory material with which pleasantly to flavor and otherwise lighten the heavy loads of the present.
48:4.6 (548.1) 2. praegune huumor. Paljud mõttetused, mis tekitavad meis nii sageli tõsist muret; rõõm, kui avastame oma paljude isiklike murede tühisuse. Seda huumorifaasi hindame kõige rohkem sellepärast, et suudame selle abil kõige paremini vähendada praegust murelikkust tulevastele kindlatele asjadele mõeldes; 48:4.6 (548.1) 2. Current humor. The senselessness of much that so often causes us serious concern, the joy at discovering the unimportance of much of our serious personal anxiety. We are most appreciative of this phase of humor when we are best able to discount the anxieties of the present in favor of the certainties of the future.
48:4.7 (548.2) 3. prohvetlik rõõm. Surelikel on ehk raske seda huumorifaasi kujutleda, kuid me saame erilist rahuldust kindlustundest, et „kõik asjad koos toimivad kõigi hüvanguks” — nii vaimude ja morontialaste kui ka surelike hüvanguks. See taevase huumori aspekt tuleneb usust meist kõrgemate armastavasse hoolitsusse kõige eest ja meie Ülimate Suunajate jumalikku stabiilsusesse. 48:4.7 (548.2) 3. Prophetic joy. It will perhaps be difficult for mortals to envisage this phase of humor, but we do get a peculiar satisfaction out of the assurance “that all things work together for good”—for spirits and morontians as well as for mortals. This aspect of celestial humor grows out of our faith in the loving overcare of our superiors and in the divine stability of our Supreme Directors.
48:4.8 (548.3) Kuid maailmade meenutusjuhid ei tegele mitte ainult intellektiolendite eri klasside hea huumori kirjeldamisega, vaid on hõivatud ka meenutuste, vaimse puhkuse ja morontialõbustuste juhtimisega. Selles osas teevad nendega hoolega koostööd taevased kunstimeistrid. 48:4.8 (548.3) But the reversion directors of the realms are not concerned exclusively with depicting the high humor of the various orders of intelligent beings; they are also occupied with the leadership of diversion, spiritual recreation and morontia entertainment. And in this connection they have the hearty co-operation of the celestial artisans.
48:4.9 (548.4) Meenutusjuhte endid ei ole loodud rühmana: sellesse korpusesse on võetud olendeid alates Havona põliselanikest, kosmose sõnumitoojate hulkadest ja aja hoolekandevaimudest kuni arengumaailmade morontia edasijõudjateni. Kõik need vabatahtlikud pühendavad end oma kaaslaste abistamisele, et need saavutaksid mõttemuutuse ja meelepuhkuse, sest need seisundid aitavad hästi taastada ammenduvaid energiavarusid. 48:4.9 (548.4) The reversion directors themselves are not a created group; they are a recruited corps embracing beings ranging from the Havona natives down through the messenger hosts of space and the ministering spirits of time to the morontia progressors from the evolutionary worlds. All are volunteers, giving themselves to the work of assisting their fellows in the achievement of thought change and mind rest, for such attitudes are most helpful in recuperating depleted energies.
48:4.10 (548.5) Saavutamispingutustest osaliselt kurnatuna ja uusi energialaenguid oodates on meeldiv teiste päevade ja aegade tegemisi uuesti läbi elada. Rahva või klassi varajaste kogemuste meenutamine mõjub rahustavalt. Just seepärast nimetataksegi neid kunstimeistreid meenutusjuhtideks — nad aitavad pöörata mälu tagasi endisele arengutasemele või vähemate kogemustega seisundisse. 48:4.10 (548.5) When partially exhausted by the efforts of attainment, and while awaiting the reception of new energy charges, there is agreeable pleasure in living over again the enactments of other days and ages. The early experiences of the race or the order are restful to reminisce. And that is exactly why these artists are called reversion directors—they assist in reverting the memory to a former state of development or to a less experienced status of being.
48:4.11 (548.6) Kõik olendid naudivad niisuguseid meenutusi, välja arvatud need, kes on sünnipäraselt Loojad, seega automaatselt isenoorenevad, ning teatavad erilist tüüpi loodudolendid, näiteks võimsuskeskused ja füüsilised ülemjuhid, kes on alati ja igavesti kõigis oma reaktsioonides läbinisti asjalikud. Need regulaarsed vabanemised tööülesannete pingest moodustavad kõigis maailmades elu lahutamatu osa, välja arvatud Paradiisisaarel. Kesksest asupaigast pärinevad olendid ei väsi ning nende energiavarud ei vaja seetõttu taastamist. Ja need igavese Paradiisi täiuslikud olendid ei saa ka tagasi pöörduda arengukogemuste meenutamise juurde. 48:4.11 (548.6) All beings enjoy this sort of reversion except those who are inherent Creators, hence automatic self-rejuvenators, and certain highly specialized types of creatures, such as the power centers and the physical controllers, who are always and eternally thoroughly businesslike in all their reactions. These periodic releases from the tension of functional duty are a regular part of life on all worlds throughout the universe of universes but not on the Isle of Paradise. Beings indigenous to the central abode are incapable of depletion and are not, therefore, subject to re-energizing. And with such beings of eternal Paradise perfection there can be no such reversion to evolutionary experiences.
48:4.12 (548.7) Enamik meist on jõudnud üles läbi madalamate eksistentsietappide või läbi oma klassi järjestikuste tasemete ning meile on värskendav ja teatud määral lõbuski meenutada episoode oma varasematest kogemustest. Rahustav on mõelda sellest, mis oma klassi jaoks on juba möödas ja mis on jäänud meelde mälestusena. Tulevik tähendab võitlust ja edasiliikumist, see tõotab tuua tööd, pingutusi ja saavutusi; kuid möödunul on juba omandatud ja saavutatud asjade maik. Mõtisklemine minevikust pakub puhkust ja muretu tagasivaade teeb vaimu lustakaks ning morontia meeleseisundi lõbusaks. 48:4.12 (548.7) Most of us have come up through lower stages of existence or through progressive levels of our orders, and it is refreshing and in a measure amusing to look back upon certain episodes of our early experience. There is a restfulness in the contemplation of that which is old to one’s order, and which lingers as a memory possession of the mind. The future signifies struggle and advancement; it bespeaks work, effort, and achievement; but the past savors of things already mastered and achieved; contemplation of the past permits of relaxation and such a carefree review as to provoke spirit mirth and a morontia state of mind verging on merriment.
48:4.13 (548.8) Ka surelike huumor saab õige hoo siis, kui kirjeldab episoode vaid veidi teie praegusest arenguastmest madalamal olijate elust, või kui see kujutab teist eeldatavalt kõrgematele isikutele osakssaanud kogemusi, mida seostatakse tavaliselt eeldatavalt madalamatega. Teie Urantial olete lasknud oma huumorisse palju ühtaegu labaseid ja pahatahtlikke elemente, kuid üldiselt võib teid õnnitleda teie suhteliselt hea huumorimeele pärast. Mõnel teie rassidest on rikas huumorisoon ning see on neile nende maises elujärgus suureks abiks. Ilmsesti olete pärinud suure osa huumorimeelest Aadamalt, palju enam kui muusika või kunsti osas. 48:4.13 (548.8) Even mortal humor becomes most hearty when it depicts episodes affecting those just a little beneath one’s present developmental state, or when it portrays one’s supposed superiors falling victim to the experiences which are commonly associated with supposed inferiors. You of Urantia have allowed much that is at once vulgar and unkind to become confused with your humor, but on the whole, you are to be congratulated on a comparatively keen sense of humor. Some of your races have a rich vein of it and are greatly helped in their earthly careers thereby. Apparently you received much in the way of humor from your Adamic inheritance, much more than was secured of either music or art.
48:4.14 (549.1) Urantialt pärit meenutusjuhtide meeldiv huumor ülendab kogu Sataniat mängude ajal, kui selle asukad äratavad värskendavalt ellu oma meenutusi madalamalt eksistentsitasandilt. Taevane huumorimeel jääb meiega alati, isegi kõige raskemate ülesannete täitmisel. See aitab vältida enese ületähtsustamist. Kuid me anname sellele vaba voli, teie mõistes „lõbutseme” vaid siis, kui me oma klassi tõsiste ülesannete täitmisest puhkame. 48:4.14 (549.1) All Satania, during times of play, those times when its inhabitants refreshingly resurrect the memories of a lower stage of existence, is edified by the pleasant humor of a corps of reversion directors from Urantia. The sense of celestial humor we have with us always, even when engaged in the most difficult of assignments. It helps to avoid an overdevelopment of the notion of one’s self-importance. But we do not give rein to it freely, as you might say, “have fun,” except when we are in recess from the serious assignments of our respective orders.
48:4.15 (549.2) Kui meil tekib kiusatus enese tähtsust võimendada, kui me lakkame mõtisklemast meie Loojate lõputu suuruse ja auväärsuse üle, muutub meie eneseülistus ülimalt naeruväärseks, lausa humoristlikuks. Huumori üks eesmärke on aidata meil kõigil end vähem tõsiselt võtta. Huumor on ego ülendamisele jumalik vastumürk. 48:4.15 (549.2) When we are tempted to magnify our self-importance, if we stop to contemplate the infinity of the greatness and grandeur of our Makers, our own self-glorification becomes sublimely ridiculous, even verging on the humorous. One of the functions of humor is to help all of us take ourselves less seriously. Humor is the divine antidote for exaltation of ego.
48:4.16 (549.3) Puhkuse ja meelelahutushuumori vajadus on suurim neil tõusuolendite klassidel, kes peavad oma tõusuheitlustes taluma pidevat stressi. Elu kaks äärmust vajavad humoorikaid meelelahutusi vähe. Primitiivsed inimesed pole selleks võimelised ja täiuslikud Paradiisi-olendid seda ei vaja. Havona olendite hulgad on loomult rõõmsad ja reipad, ülimalt õnnelike isiksuste kogumid. Palveldamise kvaliteet välistab meenutustegevused Paradiisis. Kuid nende seas, kes alustavad oma elujärku Paradiisi täiuse eesmärgist tunduvalt madalamal, on meenutusjuhtide hoolekandel suur osa. 48:4.16 (549.3) The need for the relaxation and diversion of humor is greatest in those orders of ascendant beings who are subjected to sustained stress in their upward struggles. The two extremes of life have little need for humorous diversions. Primitive men have no capacity therefor, and beings of Paradise perfection have no need thereof. The hosts of Havona are naturally a joyous and exhilarating assemblage of supremely happy personalities. On Paradise the quality of worship obviates the necessity for reversion activities. But among those who start their careers far below the goal of Paradise perfection, there is a large place for the ministry of the reversion directors.
48:4.17 (549.4) Mida kõrgemat liiki on surelik, seda suurem on tema stress ja seda enam hindab ning vajab ta huumorit. Vaimumaailmas aga on vastupidi: mida kõrgemale me tõuseme, seda vähem vajame meelelahutuseks meenutusi. Kuid vaimuelu astmestikul alates Paradiisist kuni alla seeravivägedeni vajatakse lusti ja lõbu üha enam. Värskendavaid meenutusi varasemate kogemuste intellektuaalsest seisundist vajavad aeg-ajalt kõige enam kõrgemat tüüpi inimolendid, morontialased, inglid ja Ainelised Pojad ning teised samalaadsed isiksusetüübid. 48:4.17 (549.4) The higher the mortal species, the greater the stress and the greater the capacity for humor as well as the necessity for it. In the spirit world the opposite is true: The higher we ascend, the less the need for the diversions of reversion experiences. But proceeding down the scale of spirit life from Paradise to the seraphic hosts, there is an increasing need for the mission of mirth and the ministry of merriment. Those beings who most need the refreshment of periodic reversion to the intellectual status of previous experiences are the higher types of the human species, the morontians, angels, and the Material Sons, together with all similar types of personality.
48:4.18 (549.5) Huumor peaks olema nagu automaatne kaitseventiil, mis hoiab ära liigsete pingete kogunemise, mis tekib pidevate tõsiste ja monotoonsete enese üle mõtisklemiste tõttu ja pingeliste heitluste tõttu edasi areneda ja midagi üllast saavutada. Huumor aitab ka vähendada fakti või tõe ootamatu mõju tagajärjel tekkivat šokki. Faktid on jäigad ja paindumatud, tõed aga painduvad ja igikestvad. Surelik isiksus pole kunagi kindel, mis teda järgmisena ees ootab, kuid huumor aitab tal kiiresti haarata olukorra ootamatut olemust — mõista ja taibata selle sisu —, olgu siis tegemist fakti või tõega. 48:4.18 (549.5) Humor should function as an automatic safety valve to prevent the building up of excessive pressures due to the monotony of sustained and serious self-contemplation in association with the intense struggle for developmental progress and noble achievement. Humor also functions to lessen the shock of the unexpected impact of fact or of truth, rigid unyielding fact and flexible ever-living truth. The mortal personality, never sure as to which will next be encountered, through humor swiftly grasps—sees the point and achieves insight—the unexpected nature of the situation be it fact or be it truth.
48:4.19 (549.6) Kuigi Urantia huumor on äärmiselt ebaküps ja väga maitsetu, teenib see väärt eesmärki nii tervise kindlustajana kui ka emotsionaalsetest pingetest vabastajana, vältides nii kahjulikke närvipingeid ja liigtõsiseid mõtisklusi. Huumor ja mäng — lõõgastumine — ei ole kunagi suurte pingutuste tulemus: need on alati tagasivaate, minevikumeenutuse järelkajad. Ka Urantial ja teie praeguses seisundis mõjub alati noorendavalt, kui saate uuemad ja kõrgemad intellektuaalsed pingutused ja ponnistused lühikeseks ajaks katkestada ning pöörduda oma esivanemate lihtsamate tegevuste poole. 48:4.19 (549.6) While the humor of Urantia is exceedingly crude and most inartistic, it does serve a valuable purpose both as a health insurance and as a liberator of emotional pressure, thus preventing injurious nervous tension and overserious self-contemplation. Humor and play—relaxation—are never reactions of progressive exertion; always are they the echoes of a backward glance, a reminiscence of the past. Even on Urantia and as you now are, you always find it rejuvenating when for a short time you can suspend the exertions of the newer and higher intellectual efforts and revert to the more simple engagements of your ancestors.
48:4.20 (550.1) Urantia mängu põhimõtted on filosoofiliselt mõistlikud ja kehtivad teie tõusutee-elu jooksul ka edaspidi, läbi Havona ringluste kuni Paradiisi igaveste randadeni. Teil tõusuolenditena on isiklikke mälestusi kõigist endistest ja madalamatest eksistentsidest ja ilma nende teie identiteediga seotud minevikumälestusteta poleks alust praegusel huumoril, ei surelikul naerul ega morontialustakusel. Just see minevikukogemuste meenutamine loob alused praegustele meelelahutustele ja lõbustustele. Te tunnete maise huumori taevastest vastetest rõõmu kogu oma tõusutee jooksul läbi pika morontiaelujärgu ja seejärel üha vaimsemate elujärkude. Ning see osa Jumalast (Kohandaja), mis saab tõususureliku isiksuse igaveseks osaks, annab aja ja ruumi tõusuolendite rõõmuväljendustele, isegi vaimsele naerule jumalikkuse ülemtoonid. 48:4.20 (550.1) The principles of Urantian play life are philosophically sound and continue to apply on up through your ascending life, through the circuits of Havona to the eternal shores of Paradise. As ascendant beings you are in possession of personal memories of all former and lower existences, and without such identity memories of the past there would be no basis for the humor of the present, either mortal laughter or morontia mirth. It is this recalling of past experiences that provides the basis for present diversion and amusement. And so you will enjoy the celestial equivalents of your earthly humor all the way up through your long morontia, and then increasingly spiritual, careers. And that part of God (the Adjuster) which becomes an eternal part of the personality of an ascendant mortal contributes the overtones of divinity to the joyous expressions, even spiritual laughter, of the ascending creatures of time and space.
5. Eluasemeilmade Õpetajad ^top 5. The Mansion World Teachers ^top
48:5.1 (550.2) Eluasemeilmade Õpetajad, auliste keerubite ja sanobite korpus, jääb surelikest maha. Kui aja-palverändur tõuseb kosmose katsemaailmast eluasemeilma ja sellega seotud morontiakoolituse maailmadesse, saadab teda tema isiklik või rühmaseerav, saatuse kaitsja. Sureliku eksistentsi maailmades aitavad seeraveid võimekalt keerubid ja sanobid; kui aga surelik hoolealune pääseb liha kütkeist ja alustab tõusuteed, kui algab tema ainelise elu järgne ehk morontiaelu, ei vaja teda saatvad seeravid enam oma varasemate asetäitjate — keerubite ja sanobite — teeneid. 48:5.1 (550.2) The Mansion World Teachers are a corps of deserted but glorified cherubim and sanobim. When a pilgrim of time advances from a trial world of space to the mansion and associated worlds of morontia training, he is accompanied by his personal or group seraphim, the guardian of destiny. In the worlds of mortal existence the seraphim is ably assisted by cherubim and sanobim; but when her mortal ward is delivered from the bonds of the flesh and starts out on the ascendant career, when the postmaterial or morontia life begins, the attending seraphim has no further need of the ministrations of her former lieutenants, the cherubim and sanobim.
48:5.2 (550.3) Need hoolekandeseeravite mahajäetud abilised kutsutakse sageli universumi keskusesse, kus neid hõlmab Universumi Emavaim ja siis suunduvad nad süsteemi koolitussfääridele Eluasemeilmade Õpetajatena. Need õpetajad külastavad sageli ainelisi maailmu ja tegutsevad kõikjal, alates madalaimatest eluasemeilmadest kuni kõrgeimate universumi keskusega seotud haridussfäärideni. Nad võivad oma endisele tööle hoolekandeseeravite abilistena omal soovil tagasi pöörduda. 48:5.2 (550.3) These deserted assistants of the ministering seraphim are often summoned to universe headquarters, where they pass into the intimate embrace of the Universe Mother Spirit and then go forth to the system training spheres as Mansion World Teachers. These teachers often visit the material worlds and function from the lowest mansion worlds on up to the highest of the educational spheres connected with the universe headquarters. Upon their own motion they may return to their former associative work with the ministering seraphim.
48:5.3 (550.4) Neid õpetajaid on Satanial mitmeid miljardeid ja nende arv kasvab pidevalt, sest enamikul juhtudel, kui seerav liigub Kohandajaga ühtesulanud surelikuga koos sissepoole, jäetakse nii keerub kui ka sanob maha. 48:5.3 (550.4) There are billions upon billions of these teachers in Satania, and their numbers constantly increase because, in the majority of instances, when a seraphim proceeds inward with an Adjuster-fused mortal, both a cherubim and a sanobim are left behind.
48:5.4 (550.5) Eluasemeilmade Õpetajad, nagu ka enamik teisi õpetajaid, saavad lähetuse Melkisedekitelt. Üldiselt juhendavad neid morontiakaaslased, ent kui indiviide ja õpetajaid juhendavad neid nende koolide või sfääride tegevjuhid, kus nad õpetajatena tegutsevad. 48:5.4 (550.5) Mansion World Teachers, like most of the other instructors, are commissioned by the Melchizedeks. They are generally supervised by the Morontia Companions, but as individuals and as teachers they are supervised by the acting heads of the schools or spheres wherein they may be functioning as instructors.
48:5.5 (550.6) Need edasijõudnud keerubid tegutsevad tavaliselt paaridena, nagu nad olid ka seeravite juurde kinnistatud. Nad on loomu poolest väga lähedal morontia tüüpi eksistentsile ning on tõususurelike osavõtlikud õpetajad, viies eluasemeilmade ja morontia haridussüsteemi programmi väga tõhusalt ellu. 48:5.5 (550.6) These advanced cherubim usually work in pairs as they did when attached to the seraphim. They are by nature very near the morontia type of existence, and they are inherently sympathetic teachers of the ascending mortals and most efficiently conduct the program of the mansion world and morontia educational system.
48:5.6 (551.1) Morontiaelu koolides õpetavad nad individuaalselt, rühmades, klassides ja laiematele hulkadele. Eluasemeilmades on need koolid korraldatud kolme suurde üldrühma, millel igal on sada alajaotust: mõtlemiskoolid, tundekoolid ja tegutsemiskoolid. Kui jõuate tähtkujusse, lisanduvad neile eetikakoolid, halduskoolid ja sotsiaalse kohanemise koolid. Universumi keskusmaailmades astute filosoofia-, jumalikkuse- ja puhta vaimsuse koolidesse. 48:5.6 (551.1) In the schools of the morontia life these teachers engage in individual, group, class, and mass teaching. On the mansion worlds such schools are organized in three general groups of one hundred divisions each: the schools of thinking, the schools of feeling, and the schools of doing. When you reach the constellation, there are added the schools of ethics, the schools of administration, and the schools of social adjustment. On the universe headquarters worlds you will enter the schools of philosophy, divinity, and pure spirituality.
48:5.7 (551.2) Kõik see, mida te maa peal võib-olla õppisite, kuid selgeks ei saanud, tuleb omandada nende ustavate ning kannatlike õpetajate eestkoste all. Paradiisi ei vii hõlpsaid teid, otseradu ega laiu magistraale. Olenemata tee individuaalsetest iseärasustest peate enne järgmisele sfäärile liikumist eelmise õppetunnid selgeks saama, see kehtib vähemalt pärast teie lahkumist sünnimaailmast. 48:5.7 (551.2) Those things which you might have learned on earth, but which you failed to learn, must be acquired under the tutelage of these faithful and patient teachers. There are no royal roads, short cuts, or easy paths to Paradise. Irrespective of the individual variations of the route, you master the lessons of one sphere before you proceed to another; at least this is true after you once leave the world of your nativity.
48:5.8 (551.3) Üks morontia-elujärgu eesmärke seisneb surelikes ellujääjates niisuguste loomset päritolu jälgede kustutamises nagu viivitamine, puiklemine, ebasiirus, probleemidest kõrvale hiilimine, ebaõiglus ja hõlbuelu otsimine. Eluasemeilmade elu õpetab noortele morontiaõpilastele varakult, et edasilükkamine pole mingis mõttes vältimine. Pärast lihalikku elu ei anta enam aega olukordadest kõrvalepõiklemiseks või ebameeldivatest kohustustest möödahiilimiseks. 48:5.8 (551.3) One of the purposes of the morontia career is to effect the permanent eradication from the mortal survivors of such animal vestigial traits as procrastination, equivocation, insincerity, problem avoidance, unfairness, and ease seeking. The mansonia life early teaches the young morontia pupils that postponement is in no sense avoidance. After the life in the flesh, time is no longer available as a technique of dodging situations or of circumventing disagreeable obligations.
48:5.9 (551.4) Alustades teenistust madalaimatel viibimissfääridel, liiguvad Eluasemeilmade Õpetajad kogemusi juurde saades läbi süsteemi ja tähtkuju haridussfääride Salvingtoni koolitusmaailmadesse. Ei enne ega pärast hõlmamist Universumi Emavaimu poolt ei allu nad mingile erilisele distsipliinile. Nad on oma tööks koolituse juba saanud, kui teenisid seeravite kaaslastena oma eluasemeilmades viibivate õpilaste sünnimaailmades. Neil on olnud nende tõususurelikega asustatud maailmades tegelikke kogemusi. Nad on praktilised ja osavõtlikud õpetajad, targad ja mõistvad juhendajad, võimekad ja asjalikud teejuhid. Nad tunnevad tõusukavasid täielikult ja neil on põhjalikke kogemusi edasiliikumistee esimestest faasidest. 48:5.9 (551.4) Beginning service on the lowest of the tarrying spheres, the Mansion World Teachers advance, with experience, through the educational spheres of the system and the constellation to the training worlds of Salvington. They are subjected to no special discipline either before or after their embrace by the Universe Mother Spirit. They have already been trained for their work while serving as seraphic associates on the worlds native to their pupils of mansion world sojourn. They have had actual experience with these advancing mortals on the inhabited worlds. They are practical and sympathetic teachers, wise and understanding instructors, able and efficient guides. They are entirely familiar with the ascendant plans and thoroughly experienced in the initial phases of the progression career.
48:5.10 (551.5) Paljud vanematest õpetajatest, kes on Salvingtoni ringluse maailmades juba kaua teeninud, hõlmatakse Universumi Emavaimu poolt uuesti — ja sellest teisest hõlmatusest väljuvad need keerubid ja sanobid seeravitena. 48:5.10 (551.5) Many of the older of these teachers, those who have long served on the worlds of the Salvington circuit, are re-embraced by the Universe Mother Spirit, and from this second embrace these cherubim and sanobim emerge with the status of seraphim.
6. Morontiamaailma seeravid — ülemineku hoolekandjad ^top 6. Morontia World Seraphim—Transition Ministers ^top
48:6.1 (551.6) Kuigi morontiamaailmades teevad hoolekandetööd kõik inglid, alates planeediabilistest kuni kõrgete seeraviteni, määratakse ülemineku hoolekandjad neisse tegevustesse spetsiaalselt. Need inglid on seeravitest teenijate kuuendast klassist ja nende hoolekanne on mõeldud hõlbustama aineliste ja surelike loodud-olendite üleminekut ajalikust lihalikust elust morontiaeksistentsi varastele etappidele seitsmes eluasemeilmas. 48:6.1 (551.6) While all orders of angels, from the planetary helpers to the supreme seraphim, minister on the morontia worlds, the transition ministers are more exclusively assigned to these activities. These angels are of the sixth order of seraphic servers, and their ministry is devoted to facilitating the transit of material and mortal creatures from the temporal life in the flesh on into the early stages of morontia existence on the seven mansion worlds.
48:6.2 (551.7) Peaksite aru saama, et tõususureliku morontiaelu algab tegelikult juba asustatud maailmades, kui hing tärkab, hetkel, mil loodud-olendi kõlbelise valikuvõimega meelde tuleb elama vaim-Kohandaja. Ja sellest hetkest alates on surelikul hingel potentsiaalne võime tegutseda surma ületades, saada isegi tunnustatud kohaliku universumi morontiasfääride kõrgematel tasemetel. 48:6.2 (551.7) You should understand that the morontia life of an ascending mortal is really initiated on the inhabited worlds at the conception of the soul, at that moment when the creature mind of moral status is indwelt by the spirit Adjuster. And from that moment on, the mortal soul has potential capacity for supermortal function, even for recognition on the higher levels of the morontia spheres of the local universe.
48:6.3 (552.1) Üleminekuseeravite hoolekandest aga saate teadlikuks alles eluasemeilmadesse jõudes, kus need seeravid töötavad väsimatult oma surelike õpilaste edasimineku nimel, olles määratud teenistusse seitsme järgmise alajaotusena: 48:6.3 (552.1) You will not, however, be conscious of the ministry of the transition seraphim until you attain the mansion worlds, where they labor untiringly for the advancement of their mortal pupils, being assigned for service in the following seven divisions:
48:6.4 (552.2) 1. Seeravid-kuulutajad. Hetkel, mil te eluasemeilmades teadvusele tulete, liigitatakse teid süsteemi kroonikates arenevaks vaimuks. Tõsi küll, te pole veel päriselt vaimud, kuid pole enam ka surelikud ega ainelised olendid: te olete alustanud vaimueelset elujärku ning teid on morontiaellu korrakohaselt vastu võetud. 48:6.4 (552.2) 1. Seraphic Evangels. The moment you consciousize on the mansion worlds, you are classified as evolving spirits in the records of the system. True, you are not yet spirits in reality, but you are no longer mortal or material beings; you have embarked upon the prespirit career and have been duly admitted to the morontia life.
48:6.5 (552.3) Eluasemeilmades aitavad seeravid-kuulutajad teha teil tarka valikut Edentia, Salvingtoni, Uversa ja Havona teede suhtes. Kui on mitu võrdväärset soovitatavat teed, antakse teile võimalus valida ja teil on lubatud valida see, mis teile kõige enam meeldib. Need seeravid soovitavad siis Jerusemi neljale ja kahekümnele nõuandjale, missugune tee oleks igale tõusuhingele kõige kasulikum. 48:6.5 (552.3) On the mansion worlds the seraphic evangels will help you to choose wisely among the optional routes to Edentia, Salvington, Uversa, and Havona. If there are a number of equally advisable routes, these will be put before you, and you will be permitted to select the one that most appeals to you. These seraphim then make recommendations to the four and twenty advisers on Jerusem concerning that course which would be most advantageous for each ascending soul.
48:6.6 (552.4) Teil ei ole oma tulevase tee osas piiramatut valikut, kuid te võite valida nende teede piires, mida teie ülemineku hoolekandjad ja nende juhendajad teie tulevaste vaimsete saavutuste jaoks targasti kõige sobivamaks peavad. Vaimumaailmas valitseb põhimõte, et teie vaba valikut respekteeritakse, kui teie poolt valitav tee ei kahjusta teid ennast või teie kaaslasi. 48:6.6 (552.4) You are not given unrestricted choice as to your future course; but you may choose within the limits of that which the transition ministers and their superiors wisely determine to be most suitable for your future spirit attainment. The spirit world is governed on the principle of respecting your freewill choice provided the course you may choose is not detrimental to you or injurious to your fellows.
48:6.7 (552.5) Need seeravitest inglid on pühendunud igavese edasimineku evangeeliumi, täiuslikkuse saavutamise triumfi kuulutamisele. Eluasemeilmades kuulutavad nad headuse säilimise ja ülemvõimu suurt seadust: ükski heategu ei lähe päriselt kaduma; selle mõju võidakse kaua eitada, kuid seda ei saa kunagi täielikult nurjata ning see avaldab mõju igavesti vastavalt oma motiivi jumalikkusele. 48:6.7 (552.5) These seraphic evangels are dedicated to the proclamation of the gospel of eternal progression, the triumph of perfection attainment. On the mansion worlds they proclaim the great law of the conservation and dominance of goodness: No act of good is ever wholly lost; it may be long thwarted but never wholly annulled, and it is eternally potent in proportion to the divinity of its motivation.
48:6.8 (552.6) Ka Urantial annavad nad inimestest tõe ja õigluse õpetajatele nõu järgida õpetust „Jumala heldusest, mis suunab sind meelt parandama”, kuulutada „Jumala armastust, mis ajab kogu kartuse välja”. Neid tõdesid on teie maailmas välja kuulutatud ka nõnda: 48:6.8 (552.6) Even on Urantia they counsel the human teachers of truth and righteousness to adhere to the preaching of “the goodness of God, which leads to repentance,” to proclaim “the love of God, which casts out all fear.” Even so have these truths been declared on your world:
48:6.9 (552.7) Jumalad on mu karjased, ma ei eksi teelt; 48:6.9 (552.7) The Gods are my caretakers; I shall not stray;
48:6.10 (552.8) Nad juhivad mind kõrvuti igavese elu kaunitele radadele ja aulisse värskusesse. 48:6.10 (552.8) Side by side they lead me in the beautiful paths and glorious refreshing of life everlasting.
48:6.11 (552.9) Tema Jumalikus Kohalolekus ei ole mul puudust toidust ega veest. 48:6.11 (552.9) I shall not, in this Divine Presence, want for food nor thirst for water.
48:6.12 (552.10) Kui ma ka kõnnin määramatuse orus või tõusen üles kahtluse maailmadesse, 48:6.12 (552.10) Though I go down into the valley of uncertainty or ascend up into the worlds of doubt,
48:6.13 (552.11) Kui ma ka liigun üksinduses või omasuguste kaaslastega, 48:6.13 (552.11) Though I move in loneliness or with the fellows of my kind,
48:6.14 (552.12) Kui ma ka võidutsen valguse templites või komistan sfääride üksildastes paikades, 48:6.14 (552.12) Though I triumph in the choirs of light or falter in the solitary places of the spheres,
48:6.15 (552.13) Sinu hea vaim kannab mu eest hoolt ja sinu auline ingel lohutab mind. 48:6.15 (552.13) Your good spirit shall minister to me, and your glorious angel will comfort me.
48:6.16 (552.14) Kui ma ka laskun pimeduse ja surma enda sügavustesse, 48:6.16 (552.14) Though I descend into the depths of darkness and death itself,
48:6.17 (552.15) Ei kahtle ma sinus ega karda sind, 48:6.17 (552.15) I shall not doubt you nor fear you,
48:6.18 (552.16) Sest ma tean, et aja täiuses ja sinu nime hiilguses 48:6.18 (552.16) For I know that in the fullness of time and the glory of your name
48:6.19 (552.17) Sa tõstad mind istuma enda kõrvale kõrguste kaitsevallidel. 48:6.19 (552.17) You will raise me up to sit with you on the battlements on high.
48:6.20 (553.1) See on lugu, mida sosistati öisel ajal karjuspoisile. Lugu ei jäänud talle sõna-sõnalt meelde, kuid ta andis selle mälu järgi edasi suures osas nii, nagu see praegu kirjas on. 48:6.20 (553.1) That is the story whispered in the night season to the shepherd boy. He could not retain it word for word, but to the best of his memory he gave it much as it is recorded today.
48:6.21 (553.2) Need seeravid kuulutavad täiuse saavutamise evangeeliumi mitte ainult üksikule tõusuteelisele, vaid kogu süsteemile. Ka praegu, noores Satania süsteemis, hõlmavad nende õpetused ja kavad tulevasi ajastuid, mil eluasemeilmad pole enam tõususurelike jaoks vaheastmed kõrgetele sfääridele tõusmiseks. 48:6.21 (553.2) These seraphim are also the evangels of the gospel of perfection attainment for the whole system as well as for the individual ascender. Even now in the young system of Satania their teachings and plans encompass provisions for the future ages when the mansion worlds will no longer serve the mortal ascenders as steppingstones to the spheres on high.
48:6.22 (553.3) 2. Rassitõlgid. Kõik surelike olendite rassid ei ole ühesugused. Igal planeedil on selle maailma eri rasside füüsilised, intellektuaalsed ja vaimsed loomused ja kalduvused loodud ühesuguse algkuju järgi. Kuid võib eristada ka selgelt erinevaid rassitüüpe ning neid inimolendite eri põhitüüpide järglasi iseloomustavad väga selgepiirilised sotsiaalsed tendentsid. Seeravitest rassitõlgid abistavad ajamaailmades rasside volinikke rasside seisukohtade kooskõlastamisel ja nad tegutsevad edasi ka eluasemeilmades, kus needsamad erinevused jäävad teatud määral püsima. Segaduses oleval planeedil, nagu seda on Urantia, pole neil säravatel olenditel peaaegu olnudki õigeid tegutsemisvõimalusi, kuid nad on esimese taeva oskuslikud sotsioloogid ja targad rahvuste nõustajad. 48:6.22 (553.3) 2. Racial Interpreters. All races of mortal beings are not alike. True, there is a planetary pattern running through the physical, mental, and spiritual natures and tendencies of the various races of a given world; but there are also distinct racial types, and very definite social tendencies characterize the offspring of these different basic types of human beings. On the worlds of time the seraphic racial interpreters further the efforts of the race commissioners to harmonize the varied viewpoints of the races, and they continue to function on the mansion worlds, where these same differences tend to persist in a measure. On a confused planet, such as Urantia, these brilliant beings have hardly had a fair opportunity to function, but they are the skillful sociologists and the wise ethnic advisers of the first heaven.
48:6.23 (553.4) Te peaksite mõtlema terminitele „taevas” ja „taevaste taevas”. Enamiku teie prohvetite ettekujutuses oli taevas esimene kohaliku süsteemi eluasemeilmadest. Kui apostel rääkis „kolmanda taevani tõmbamisest”, pidas ta silmas kogemust, kus tema Kohandaja temast magamise ajal eraldus ning projitseerus selles ebatavalises seisundis kolmandasse seitsmest eluasemeilmast. Mõnel teie targal oli nägemus suuremast taevast, „taevaste taevast”, millest seitsmekordse eluasemeilma kogemus oli alles esimene, teine oli Jerusem, kolmas Edentia ja selle satelliidid, neljas Salvington koos seda ümbritsevate haridussfääridega, viies Uversa, kuues Havona ja seitsmes Paradiis. 48:6.23 (553.4) You should consider the statement about “heaven” and the “heaven of heavens.” The heaven conceived by most of your prophets was the first of the mansion worlds of the local system. When the apostle spoke of being “caught up to the third heaven,” he referred to that experience in which his Adjuster was detached during sleep and in this unusual state made a projection to the third of the seven mansion worlds. Some of your wise men saw the vision of the greater heaven, “the heaven of heavens,” of which the sevenfold mansion world experience was but the first; the second being Jerusem; the third, Edentia and its satellites; the fourth, Salvington and the surrounding educational spheres; the fifth, Uversa; the sixth, Havona; and the seventh, Paradise.
48:6.24 (553.5) 3. Meeleplaneerijad. Need seeravid on pühendunud morontiaolendite tõhusale rühmitamisele ja nende grupitöö korraldamisele eluasemeilmades. Need on esimese taeva psühholoogid. Enamikul sellest seeravlike hoolekandjate konkreetsest alajaotusest on eelnevaid kogemusi aja laste kaitseinglitena, kuid nende hoolealustel ei õnnestunud millegipärast eluasemeilmades isikustuda või siis Vaimuga ühtesulamise teel ellu jääda. 48:6.24 (553.5) 3. Mind Planners. These seraphim are devoted to the effective grouping of morontia beings and to organizing their teamwork on the mansion worlds. They are the psychologists of the first heaven. The majority of this particular division of seraphic ministers have had previous experience as guardian angels to the children of time, but their wards, for some reason, failed to personalize on the mansion worlds or else survived by the technique of Spirit fusion.
48:6.25 (553.6) Meeleplaneerijate ülesandeks on uurida Kohandajaga hingede olemust, kogemusi ja seisundit nende teel läbi eluasemeilmade ning hõlbustada nende rühmitamist ülesannete täitmiseks ja edasiliikumiseks. Ent need meeleplaneerijad ei tee salasepitsusi, ei manipuleeri ega kasuta mingil viisil ära eluasemeilmade õpilaste teadmatust või muud piiratust. Nad on täiesti ausad ja nende õiglus on üldtunnustatud. Nad respekteerivad teie vastsündinud morontiatahet, pidades teid iseseisvaks tahteolendiks, ning nad püüavad teie kiirele arengule ja edenemisele kaasa aidata. Te olete siin silmitsi tõeliste sõprade ja mõistvate nõuandjatega, inglitega, kes saavad tõepoolest aidata teil „näha ennast, nagu teised teid näevad” ja „tunda ennast, nagu inglid teid tunnevad”. 48:6.25 (553.6) It is the task of the mind planners to study the nature, experience, and status of the Adjuster souls in transit through the mansion worlds and to facilitate their grouping for assignment and advancement. But these mind planners do not scheme, manipulate, or otherwise take advantage of the ignorance or other limitations of mansion world students. They are wholly fair and eminently just. They respect your newborn morontia will; they regard you as independent volitional beings, and they seek to encourage your speedy development and advancement. Here you are face to face with true friends and understanding counselors, angels who are really able to help you “to see yourself as others see you” and “to know yourself as angels know you.”
48:6.26 (553.7) Ka Urantial õpetavad need seeravid igikestvat tõde: kui teie enda meel ei teeni teid hästi, võite selle vahetada Jeesus Naatsaretlase meele vastu, see teenib teid alati hästi. 48:6.26 (553.7) Even on Urantia, these seraphim teach the everlasting truth: If your own mind does not serve you well, you can exchange it for the mind of Jesus of Nazareth, who always serves you well.
48:6.27 (554.1) 4. Morontia nõuandjad. Need hoolekandjad on saanud oma nime sellest, et nad on määratud õpetama, suunama ja nõustama inimmaailmadest pärit ellujäävaid surelikke, hingi, kes on teel süsteemi peakeskuse kõrgematesse koolidesse. Nad õpetavad neid, kes püüavad mõista lahknevate elutasandite kogemuslikku ühtsust, neid, kes püüavad integreerida tähendusi ja ühtlustada väärtusi. See on filosoofia ülesanne surelikus elus ja mota ülesanne morontiasfääridel. 48:6.27 (554.1) 4. Morontia Counselors. These ministers receive their name because they are assigned to teach, direct, and counsel the surviving mortals from the worlds of human origin, souls in transit to the higher schools of the system headquarters. They are the teachers of those who seek insight into the experiential unity of divergent life levels, those who are attempting the integration of meanings and the unification of values. This is the function of philosophy in mortal life, of mota on the morontia spheres.
48:6.28 (554.2) Mota on rohkem kui vaid kõrgem filosoofia: see on filosoofia seisukohalt nagu kaks silma ühe asemel, see laseb tähendusi ja väärtusi näha ruumiliselt. Aineline inimene näeb universumit tegelikult vaid ühe silmaga — tasapinnalisena. Eluasemeilma õpilased saavutavad kosmilise perspektiivi — sügavuse — morontiaelu tajude lisamisega füüsilise elu tajudele. Ning siis saavad nad need ainelised ja morontia-vaatepunktid tõeliselt fokuseerida suures osas just oma seeravitest nõuandjate väsimatu hoolekande abil, kes eluasemeilmade õpilasi ja morontia edasijõudjaid nii kannatlikult õpetavad. Paljud kõrgema seeraviteklassi õpetavad nõuandjad alustasid oma tööd aja surelike äsja vabanenud hingede nõustajatena. 48:6.28 (554.2) Mota is more than a superior philosophy; it is to philosophy as two eyes are to one; it has a stereoscopic effect on meanings and values. Material man sees the universe, as it were, with but one eye—flat. Mansion world students achieve cosmic perspective—depth—by superimposing the perceptions of the morontia life upon the perceptions of the physical life. And they are enabled to bring these material and morontial viewpoints into true focus largely through the untiring ministry of their seraphic counselors, who so patiently teach the mansion world students and the morontia progressors. Many of the teaching counselors of the supreme order of seraphim began their careers as advisers of the newly liberated souls of the mortals of time.
48:6.29 (554.3) 5. Tehnikud. Need seeravid aitavad uusi tõusuteelisi morontiasfääride uue ja suhteliselt võõra keskkonnaga kohaneda. Eluga üleminekumaailmades kaasneb tegelik kontakt nii füüsilise kui ka morontiataseme energiate ja materjalidega ja teatud määral ka vaimsete reaalsustega. Tõusuteelised peavad igal uuel morontiatasandil aklimatiseeruma ning selles kõiges aitavad neid suuresti seeravitest tehnikud. Need seeravid peavad sidet Morontia Võimsusejuhendajatega ja Füüsiliste Meisterjuhtijatega ning selgitavad tõusu-palveränduritele laialdaselt nende energiate olemust, mida üleminekusfääridel kasutatakse. Eriolukordades teenivad nad ruumiläbijatena ning täidavad arvukaid teisi regulaarseid ja erakorralisi ülesandeid. 48:6.29 (554.3) 5. Technicians. These are the seraphim who help new ascenders adjust themselves to the new and comparatively strange environment of the morontia spheres. Life on the transition worlds entails real contact with the energies and materials of both the physical and morontia levels and to a certain extent with spiritual realities. Ascenders must acclimatize to every new morontia level, and in all of this they are greatly helped by the seraphic technicians. These seraphim act as liaisons with the Morontia Power Supervisors and with the Master Physical Controllers and function extensively as instructors of the ascending pilgrims concerning the nature of those energies which are utilized on the transition spheres. They serve as emergency space traversers and perform numerous other regular and special duties.
48:6.30 (554.4) 6. Kroonikud-õpetajad. Need seeravid jäädvustavad kroonikatesse vaimse ja füüsilise piiri peal toimuvat, inimeste ja inglite vahelisi suhteid, universumi madalamate maailmade morontiatoiminguid. Nad õpetavad ka faktide jäädvustamise kasulikke ja tõhusaid meetodeid. Omavahel seotud andmete arukas koondamine ja koordineerimine on omaette kunst ning koostöös taevaste kunstimeistritega täiustatakse seda kunsti veelgi, nii et isegi tõususurelikel tekivad kroonikutest seeravitega sel moel sidemed. 48:6.30 (554.4) 6. Recorder-Teachers. These seraphim are the recorders of the borderland transactions of the spiritual and the physical, of the relationships of men and angels, of the morontia transactions of the lower universe realms. They also serve as instructors regarding the efficient and effective techniques of fact recording. There is an artistry in the intelligent assembly and co-ordination of related data, and this art is heightened in collaboration with the celestial artisans, and even the ascending mortals become thus affiliated with the recording seraphim.
48:6.31 (554.5) Kõigist seeraviklassidest kroonikud pühendavad teatava osa oma ajast morontia edasijõudjate haridusele ja koolitusele. Need ajafaktide inglitest kaitsjad on kõigi faktideotsijate ideaalsed õpetajad. Te tutvute enne Jerusemilt lahkumist Satania ja selle 619 asustatud maailma ajalooga üsna põhjalikult ning suure osa sellest loost esitavad teile seeravitest kroonikud. 48:6.31 (554.5) The recorders of all the seraphic orders devote a certain amount of time to the education and training of the morontia progressors. These angelic custodians of the facts of time are the ideal instructors of all fact seekers. Before leaving Jerusem, you will become quite familiar with the history of Satania and its 619 inhabited worlds, and much of this story will be imparted by the seraphic recorders.
48:6.32 (554.6) Need inglid kuuluvad kroonikute ahelasse, mis ulatub ajafaktide ja igavikutõdede madalamatest kaitsjatest kõrgeimateni. Nad õpetavad teid veel kunagi otsima lisaks faktidele ka tõde, avardama nii oma meelt kui ka hinge. Juba praegu peaksite lisaks purukuivade teadmiste otsimisele õppima kastma ka südame aeda. Pärast õppetundide omandamist pole vormidel väärtust. Ükski tibu ei tule ilmale munakooreta, aga koorel pole pärast tibu koorumist enam väärtust. Kuid mõnikord on eksitus nii suur, et selle parandamine ilmutamise teel saaks saatuslikuks neile aeglaselt esilekerkivatele tõdedele, mis on olulised eksituse kogemusliku ümberlükkamise seisukohalt. Kui lastel on ideaalid, ärge jätke neid neist ilma, laske neil kasvada. Ja kui te õpite mõtlema täiskasvanud inimestena, peaksite õppima ka palvetama nagu lapsed. 48:6.32 (554.6) These angels are all in the chain of recorders extending from the lowest to the highest custodians of the facts of time and the truths of eternity. Some day they will teach you to seek truth as well as fact, to expand your soul as well as your mind. Even now you should learn to water the garden of your heart as well as to seek for the dry sands of knowledge. Forms are valueless when lessons are learned. No chick may be had without the shell, and no shell is of any worth after the chick is hatched. But sometimes error is so great that its rectification by revelation would be fatal to those slowly emerging truths which are essential to its experiential overthrow. When children have their ideals, do not dislodge them; let them grow. And while you are learning to think as men, you should also be learning to pray as children.
48:6.33 (555.1) Seadus on elu ise, mitte selle käitumisreeglid. Pahe on seadusest üleastumine, mitte see, kui rikutakse käitumisreegleid, sest elu ongi seadus. Valetamine ei ole jutustamisviisi küsimus, vaid tahtlik tõe moonutamine. Uute piltide loomine vanadest faktidest, vanemate elu taasavaldumine järglaste eludes — selles seisneb tõe kunstiline triumf. Väikseimgi tõe tahtlik moonutamine ebaõigel eesmärgil, põhimõtete vähimgi väänamine või pahupidi pööramine — see ongi vale. Kuid faktidel põhineva tõe fetišeerimine, kivistunud tõe, niinimetatud muutumatu tõe raudne rõngas hoiab inimest pimedalt külmade faktide suletud ringis. On võimalik olla faktide mõttes õigel, kuid samas tõe seisukohalt täiesti vääral seisukohal. 48:6.33 (555.1) Law is life itself and not the rules of its conduct. Evil is a transgression of law, not a violation of the rules of conduct pertaining to life, which is the law. Falsehood is not a matter of narration technique but something premeditated as a perversion of truth. The creation of new pictures out of old facts, the restatement of parental life in the lives of offspring—these are the artistic triumphs of truth. The shadow of a hair’s turning, premeditated for an untrue purpose, the slightest twisting or perversion of that which is principle—these constitute falseness. But the fetish of factualized truth, fossilized truth, the iron band of so-called unchanging truth, holds one blindly in a closed circle of cold fact. One can be technically right as to fact and everlastingly wrong in the truth.
48:6.34 (555.2) 7. Hoolekandereservid. Kõigi ülekandeseeravite klasside suurt korpust hoitakse esimeses eluasemeilmas. Need ülemineku hoolekandjad on saatuse kaitsjate järel kõigist seeraviteklassidest inimestele kõige lähemad ja te veedate nendega koos nii mõnedki oma vabad hetked. Inglid teenivad meeleldi, ning kui neid pole kohale määratud, kannavad nad sageli hoolt ka vabatahtlikena. Nii mõnegi tõususureliku hinges on vabatahtlike seeravivarudes teenijate isiklik sõprus esimest korda süüdanud teenimissoovi jumaliku tule. 48:6.34 (555.2) 7. Ministering Reserves. A large corps of all orders of the transition seraphim is held on the first mansion world. Next to the destiny guardians, these transition ministers draw the nearest to humans of all orders of seraphim, and many of your leisure moments will be spent with them. Angels take delight in service and, when unassigned, often minister as volunteers. The soul of many an ascending mortal has for the first time been kindled by the divine fire of the will-to-service through personal friendship with the volunteer servers of the seraphic reserves.
48:6.35 (555.3) Neilt õpite jääma katsumustes stabiilseks ja kindlaks, olema ustav ja tõsimeelne, ent rõõmus, võtma endale nurisemata raskeid ülesandeid ning astuma kartmatult vastu raskustele ja teadmatusele. Nad küsivad: kui sul ei õnnestu, kas sa siis tõused visalt uuesti proovima? Kui sul õnnestub, kas säilitad tasakaaluka rahu — stabiilse ja vaimse suhtumise — kõigis pingutustes, et murda pikas heitluses oma ainelise inertsuse ahelad, saavutada vaimeksistentsi vabadus? 48:6.35 (555.3) From them you will learn to let pressure develop stability and certainty; to be faithful and earnest and, withal, cheerful; to accept challenges without complaint and to face difficulties and uncertainties without fear. They will ask: If you fail, will you rise indomitably to try anew? If you succeed, will you maintain a well-balanced poise—a stabilized and spiritualized attitude—throughout every effort in the long struggle to break the fetters of material inertia, to attain the freedom of spirit existence?
48:6.36 (555.4) Nagu surelikel, on ka inglitel olnud palju pettumusi ning nad näitavad teile, kuidas kõige suuremat meelehärmi valmistavad pettumused on saanud teile suurimaks õnnistuseks. Mõnikord tingib seemne külvamine selle surma, teie kõige optimistlikumate lootuste surma, enne kui see saab sündida uuesti, et kanda uue elu ja uute võimaluste vilju. Neilt õpite kannatama vähem kurbust ja pettumusi: esiteks sel teel, et teete vähem teisi isiksusi puudutavaid isiklikke plaane, ning teiseks oma saatust aktsepteerides, kui olete ustavalt oma kohust täitnud. 48:6.36 (555.4) Even as mortals, so have these angels been father to many disappointments, and they will point out that sometimes your most disappointing disappointments have become your greatest blessings. Sometimes the planting of a seed necessitates its death, the death of your fondest hopes, before it can be reborn to bear the fruits of new life and new opportunity. And from them you will learn to suffer less through sorrow and disappointment, first, by making fewer personal plans concerning other personalities, and then, by accepting your lot when you have faithfully performed your duty.
48:6.37 (555.5) Te saate teada, et kui võtate end liiga tõsiselt, suurendate sellega oma koormat ja vähendate õnnestumise tõenäosust. Miski ei saa olla tähtsam tööst teie staatuse sfääril — ei siin ilmas ega ka järgmises. Väga tähtis on valmistuda järgmise, kõrgema etapi tööks, kuid miski pole nii tähtis kui selle maailma töö, kus te tegelikult elate. Ent kuigi töö on tähtis, ei ole seda teie mina. Kui tunnete end tähtsana, kulutate oma energiat ego väärikuse alalhoidmiseks ning töö tegemiseks jääb energiat üle vähe. Enese ning mitte töö tähtsustamine kurnab ebaküpseid loodud-olendeid: väsitab just see mina-element, mitte saavutamiseks tehtav pingutus. Kui te ennast ei tähtsusta, saate teha tähtsat tööd. Ennast kõrvale jättes võite teha mitut asja korraga niisama kergesti kui ühtainust. Mitmekesisus pakub puhkust, monotoonsus kulutab ja kurnab. Päev päeva järel ühesugune elu on lihtsalt surma alternatiiv. 48:6.37 (555.5) You will learn that you increase your burdens and decrease the likelihood of success by taking yourself too seriously. Nothing can take precedence over the work of your status sphere—this world or the next. Very important is the work of preparation for the next higher sphere, but nothing equals the importance of the work of the world in which you are actually living. But though the work is important, the self is not. When you feel important, you lose energy to the wear and tear of ego dignity so that there is little energy left to do the work. Self-importance, not work-importance, exhausts immature creatures; it is the self element that exhausts, not the effort to achieve. You can do important work if you do not become self-important; you can do several things as easily as one if you leave yourself out. Variety is restful; monotony is what wears and exhausts. Day after day is alike—just life or the alternative of death.
7. Morontia mota ^top 7. Morontia Mota ^top
48:7.1 (556.1) Morontia mota madalamad tasandid on otseses seoses inimfilosoofia kõrgemate tasanditega. Esimeses eluasemeilmas õpetatakse algajaid õpilasi tavaliselt paralleelide tõmbamise teel, mis tähendab, et ühes veerus esitatakse lihtsamad arusaamad mota mõistetest ja kõrvalveerus analoogilised väited surelike filosoofiast. 48:7.1 (556.1) The lower planes of morontia mota join directly with the higher levels of human philosophy. On the first mansion world it is the practice to teach the less advanced students by the parallel technique; that is, in one column are presented the more simple concepts of mota meanings, and in the opposite column citation is made of analogous statements of mortal philosophy.
48:7.2 (556.2) Üsna hiljuti, täites ülesannet Satania esimeses eluasemeilmas, oli mul võimalus seda õpetamismeetodit jälgida, ja kuigi ma ei hakka siinkohal õppetunni mota sisu esitama, on mul lubatud tutvustada inimfilosoofia kahtkümmend kaheksat väidet, mida see morontia-õpetaja kasutas näidetena, aitamaks neil uutel eluasemeilmas viibijatel mõista mota tähtsust ja tähendust. Need näited inimfilosoofiast olid järgmised: 48:7.2 (556.2) Not long since, while executing an assignment on the first mansion world of Satania, I had occasion to observe this method of teaching; and though I may not undertake to present the mota content of the lesson, I am permitted to record the twenty-eight statements of human philosophy which this morontia instructor was utilizing as illustrative material designed to assist these new mansion world sojourners in their early efforts to grasp the significance and meaning of mota. These illustrations of human philosophy were:
48:7.3 (556.3) 1. erilise oskuse ilmutamine ei tähenda vaimse võimekuse omamist. Arukus ei asenda tugevat iseloomu; 48:7.3 (556.3) 1. A display of specialized skill does not signify possession of spiritual capacity. Cleverness is not a substitute for true character.
48:7.4 (556.4) 2. vähesed inimesed elavad oma tõelise usu järgi. Põhjendamatu hirm on meister arenevat surelikku hinge intellektuaalselt petma; 48:7.4 (556.4) 2. Few persons live up to the faith which they really have. Unreasoned fear is a master intellectual fraud practiced upon the evolving mortal soul.
48:7.5 (556.5) 3. loomupäraseid võimeid ei saa ületada, pooleliitrisesse nõusse ei mahu iialgi liitrit. Arusaama vaimust ei saa mehaaniliselt ainelise mälu vormi suruda; 48:7.5 (556.5) 3. Inherent capacities cannot be exceeded; a pint can never hold a quart. The spirit concept cannot be mechanically forced into the material memory mold.
48:7.6 (556.6) 4. vähesed surelikud söandavad üldse kasutada seda oma positiivsete isiksuseomaduste kogumit, mille neile on andnud looduse ja armu ühine hoolekanne. Enamik end vaeseks pidavaid hingi on tegelikult rikkad, kuid keelduvad seda uskumast; 48:7.6 (556.6) 4. Few mortals ever dare to draw anything like the sum of personality credits established by the combined ministries of nature and grace. The majority of impoverished souls are truly rich, but they refuse to believe it.
48:7.7 (556.7) 5. raskused võivad olla keskpärastele katsumuseks ja heidutada kartlikke, kuid Kõigekõrgemate tõelisi lapsi need vaid stimuleerivad; 48:7.7 (556.7) 5. Difficulties may challenge mediocrity and defeat the fearful, but they only stimulate the true children of the Most Highs.
48:7.8 (556.8) 6. tunda eesõigustest rõõmu neid kuritarvitamata, olla vaba ilma omavolita, omada võimu ja kindlalt keelduda seda enese upitamiseks kasutamast — need on kõrge tsivilisatsiooni märgid; 48:7.8 (556.8) 6. To enjoy privilege without abuse, to have liberty without license, to possess power and steadfastly refuse to use it for self-aggrandizement—these are the marks of high civilization.
48:7.9 (556.9) 7. kosmoses ei ole pimedaid ega ettenägematuid juhuseid. Taevased olendid ei abista alamat olendit, kes keeldub tegutsemast tõe valguses; 48:7.9 (556.9) 7. Blind and unforeseen accidents do not occur in the cosmos. Neither do the celestial beings assist the lower being who refuses to act upon his light of truth.
48:7.10 (556.10) 8. pingutused ei too alati rõõmu, kuid arukate pingutusteta ei ole ka õnne; 48:7.10 (556.10) 8. Effort does not always produce joy, but there is no happiness without intelligent effort.
48:7.11 (556.11) 9. tegutsemisega saavutatakse tugevus, mõõdukus annab sarmi; 48:7.11 (556.11) 9. Action achieves strength; moderation eventuates in charm.
48:7.12 (556.12) 10. õiglus võtab harmoonilisi tõe akorde ning meloodia kõlab kogu kosmoses, jõudes isegi Lõpmatuni; 48:7.12 (556.12) 10. Righteousness strikes the harmony chords of truth, and the melody vibrates throughout the cosmos, even to the recognition of the Infinite.
48:7.13 (556.13) 11. nõrgad rahulduvad ainult otsuste tegemisega, kuid tugevad tegutsevad. Elu on üksnes päevatöö — tehke see hästi. Tegu on meie teha, tagajärjed jäävad Jumala hooleks; 48:7.13 (556.13) 11. The weak indulge in resolutions, but the strong act. Life is but a day’s work—do it well. The act is ours; the consequences God’s.
48:7.14 (556.14) 12. kosmose suurimaks hädaks on tõik, et see pole kunagi pidanud kannatama. Surelikud saavad targaks ainult kannatuste kaudu; 48:7.14 (556.14) 12. The greatest affliction of the cosmos is never to have been afflicted. Mortals only learn wisdom by experiencing tribulation.
48:7.15 (556.15) 13. tähti näeb kõige paremini kogemuslike sügavuste üksildasest eraldatusest, mitte valgustatud ja joovastavatelt mäetippudelt; 48:7.15 (556.15) 13. Stars are best discerned from the lonely isolation of experiential depths, not from the illuminated and ecstatic mountain tops.
48:7.16 (556.16) 14. sütitage oma kaaslastes soov leida tõde; andke nõu ainult siis, kui seda küsitakse; 48:7.16 (556.16) 14. Whet the appetites of your associates for truth; give advice only when it is asked for.
48:7.17 (557.1) 15. teesklemine on rumalate naeruväärne pingutus näida targana, viljatu hinge püüd näida rikkana; 48:7.17 (557.1) 15. Affectation is the ridiculous effort of the ignorant to appear wise, the attempt of the barren soul to appear rich.
48:7.18 (557.2) 16. vaimset tõde saate tajuda alles seda tunnetades ja paljusid tõdesid tuntakse tõeliselt alles õnnetuses; 48:7.18 (557.2) 16. You cannot perceive spiritual truth until you feelingly experience it, and many truths are not really felt except in adversity.
48:7.19 (557.3) 17. edasipüüdlikkus on ohtlik, kuni see pole täielikult ühiskonda sulandunud. Te omandate iga vooruse tõeliselt alles siis, kui teie teod teevad teid selle vääriliseks; 48:7.19 (557.3) 17. Ambition is dangerous until it is fully socialized. You have not truly acquired any virtue until your acts make you worthy of it.
48:7.20 (557.4) 18. kannatamatus on vaimu mürk, viha on nagu herilasepessa visatud kivi; 48:7.20 (557.4) 18. Impatience is a spirit poison; anger is like a stone hurled into a hornet’s nest.
48:7.21 (557.5) 19. murelikkusest tuleb lahti saada. Kõige talumatumad on pettumused, mis jäävad tulemata; 48:7.21 (557.5) 19. Anxiety must be abandoned. The disappointments hardest to bear are those which never come.
48:7.22 (557.6) 20. vaid poeet suudab rutiinse eksistentsi igapäevaproosas näha luulet; 48:7.22 (557.6) 20. Only a poet can discern poetry in the commonplace prose of routine existence.
48:7.23 (557.7) 21. igasuguse kunsti kõrgeks missiooniks on lasta oma illusioonides aimata kõrgema universumi reaalsust, kristalliseerida aja emotsioonid igavikumõtteks; 48:7.23 (557.7) 21. The high mission of any art is, by its illusions, to foreshadow a higher universe reality, to crystallize the emotions of time into the thought of eternity.
48:7.24 (557.8) 22. arenevat hinge ei tee jumalikuks mitte tema teod, vaid püüdlused; 48:7.24 (557.8) 22. The evolving soul is not made divine by what it does, but by what it strives to do.
48:7.25 (557.9) 23. surm ei lisanud midagi juurde arukusele ega vaimsusele, kuid lisas kogemuslikule seisundile teadlikkuse ellujäämisest; 48:7.25 (557.9) 23. Death added nothing to the intellectual possession or to the spiritual endowment, but it did add to the experiential status the consciousness of survival.
48:7.26 (557.10) 24. igaviku saatust kujundavad hetk-hetkelt igapäevaelu saavutused. Tänased teod on homne saatus; 48:7.26 (557.10) 24. The destiny of eternity is determined moment by moment by the achievements of the day by day living. The acts of today are the destiny of tomorrow.
48:7.27 (557.11) 25. suurus ei seisne mitte niivõrd tugevuses, kuivõrd selle tugevuse targas ja jumalikus kasutamises; 48:7.27 (557.11) 25. Greatness lies not so much in possessing strength as in making a wise and divine use of such strength.
48:7.28 (557.12) 26. teadmisi omatakse vaid siis, kui neid jagatakse; neid kaitseb tarkus ja sotsialiseerib armastus; 48:7.28 (557.12) 26. Knowledge is possessed only by sharing; it is safeguarded by wisdom and socialized by love.
48:7.29 (557.13) 27. edasiminek nõuab individuaalsuse arengut, keskpärasus püüab põlistuda standardiseerumises; 48:7.29 (557.13) 27. Progress demands development of individuality; mediocrity seeks perpetuation in standardization.
48:7.30 (557.14) 28. iga väite põhjendamisvajadus on pöördvõrdeline selles sisalduva tõega. 48:7.30 (557.14) 28. The argumentative defense of any proposition is inversely proportional to the truth contained.
48:7.31 (557.15) Niisugune on algajate töö esimeses eluasemeilmas, hilisemate maailmade edasijõudnumad õpilased jõuavad aga kosmilise taibu ja morontia mota kõrgematele tasanditele. 48:7.31 (557.15) Such is the work of the beginners on the first mansion world while the more advanced pupils on the later worlds are mastering the higher levels of cosmic insight and morontia mota.
8. Morontia edasijõudjad ^top 8. The Morontia Progressors ^top
48:8.1 (557.16) Õppetöö lõpetamisest eluasemeilmades kuni vaimustaatuse saavutamiseni superuniversumi elujärgus nimetatakse tõususurelikke morontia edasijõudjateks. Kulgemine läbi selle imelise piiripealse elu jääb teile unustamatuks kogemuseks, võluvaks mälestuseks. See on arenguvärav, mille kaudu jõuda vaimuellu ja loodud-olendi täiuslikkus saavutada, millega tõusuteelised jõuavad ajaliku eesmärgini — Jumala leidmiseni Paradiisis. 48:8.1 (557.16) From the time of graduation from the mansion worlds to the attainment of spirit status in the superuniverse career, ascending mortals are denominated morontia progressors. Your passage through this wonderful borderland life will be an unforgettable experience, a charming memory. It is the evolutionary portal to spirit life and the eventual attainment of creature perfection by which ascenders achieve the goal of time—the finding of God on Paradise.
48:8.2 (557.17) Kogu sellel sureliku edasiliikumise morontia- ja järgneval vaimukaval, sellel tõusuolendite koolitusel universumis on oma kindel jumalik eesmärk. Loojad on tahtnud anda ajaolenditele järk-järgulist võimalust omandada suuruniversumi töö ja juhtimise üksikasju ning selle pika koolituskursuse läbiviimiseks on kõige otstarbekam lasta ellujääval surelikul pürgida ülespoole vähehaaval ja tegeliku osaluse kaudu igal tõusutee sammul. 48:8.2 (557.17) There is a definite and divine purpose in all this morontia and subsequent spirit scheme of mortal progression, this elaborate universe training school for ascending creatures. It is the design of the Creators to afford the creatures of time a graduated opportunity to master the details of the operation and administration of the grand universe, and this long course of training is best carried forward by having the surviving mortal climb up gradually and by actual participation in every step of the ascent.
48:8.3 (558.1) Surelike ellujäämiskaval on praktiline ja kasulik eesmärk: kõik see jumalik töö ja vaevaline koolitus pole teile ainuüksi selleks, et võiksite ellujääjatena nautida lõputut õndsust ja igavest jõudeolekut. Transtsendentsel teenistusel on oma eesmärk, mis on peidetud praeguse universumiaja horisondi taha. Kui Jumalad kavatseksid viia teid vaid pikale ja igavesele lõbureisile, ei muudaks nad kindlasti mitte kogu universumit üheks hiiglaslikuks ja keeruliseks praktilise õppe kooliks, ei värbaks olulist osa taevastest loodutest õpetajateks ja juhendajateks, et kulutada siis ajastuid ajastute järel teist igaühe suunamisele läbi selle tohutu kogemusliku universumikoolituse. Surelike edasiliikumise kava edendamine näib olevat praeguse korrastatud universumi üks põhitegevusi ning enamik loendamatutest loodud intellektiklassidest tegeleb kas otseselt või kaudselt sellise pideva täiustumise kava mõne faasiga. 48:8.3 (558.1) The mortal-survival plan has a practical and serviceable objective; you are not the recipients of all this divine labor and painstaking training only that you may survive just to enjoy endless bliss and eternal ease. There is a goal of transcendent service concealed beyond the horizon of the present universe age. If the Gods designed merely to take you on one long and eternal joy excursion, they certainly would not so largely turn the whole universe into one vast and intricate practical training school, requisition a substantial part of the celestial creation as teachers and instructors, and then spend ages upon ages piloting you, one by one, through this gigantic universe school of experiential training. The furtherance of the scheme of mortal progression seems to be one of the chief businesses of the present organized universe, and the majority of innumerable orders of created intelligences are either directly or indirectly engaged in advancing some phase of this progressive perfection plan.
48:8.4 (558.2) Läbides elava eksistentsi astmelist tõusu surelikust inimesest Jumaluse embusesse, elate tegelikult täiustunud loodud-olendi eksisteerimise kõikvõimalike faaside ja etappide elu praeguse universumiajastu piires. Tee surelikust inimesest kuni Paradiisi lõpetanuni hõlmab kõike, mis praegu olemas võib olla — kõike, milleks elavate intellektiolendite klassid, täiustunud piiritletud loodud-olendid praegu on võimelised. Kui Paradiisi lõpetanute tulevaseks saatuseks on teenida uutes, praegu loodavates universumites, võib kindel olla, et neis uutes ja tulevastes loodutes ei saa olema kogemuslike loodud-olendite klasse, kelle elud oleksid täiesti erinevad neist, mida surelikud lõpetanud on elanud mõnes maailmas oma tõusutee-koolituse käigus, ühe etapina oma igikestvast edasiliikumisest loomast inglini ja inglist vaimuni ning vaimust Jumalani. 48:8.4 (558.2) In traversing the ascending scale of living existence from mortal man to the Deity embrace, you actually live the very life of every possible phase and stage of perfected creature existence within the limits of the present universe age. From mortal man to Paradise finaliter embraces all that now can be—encompasses everything presently possible to the living orders of intelligent, perfected finite creature beings. If the future destiny of the Paradise finaliters is service in new universes now in the making, it is assured that in this new and future creation there will be no created orders of experiential beings whose lives will be wholly different from those which mortal finaliters have lived on some world as a part of their ascending training, as one of the stages of their agelong progress from animal to angel and from angel to spirit and from spirit to God.
48:8.5 (558.3) [Esitanud Nebadoni Peaingel.] 48:8.5 (558.3) [Presented by an Archangel of Nebadon.]