47. Kiri Paper 47
Seitse eluasemeilma The Seven Mansion Worlds
47:0.1 (530.1) LOOJA-Poeg rääkis Urantial olles „paljudest eluasemetest Isa universumis”. Kõik need viiskümmend kuus Jerusemi ümbritsevat maailma on teatud mõttes pühendatud tõususurelike üleminekukultuurile, aga esimese maailma seitset satelliiti nimetatakse konkreetsemalt eluasemeilmadeks. 47:0.1 (530.1) THE Creator Son, when on Urantia, spoke of the “many mansions in the Father’s universe.” In a certain sense, all fifty-six of the encircling worlds of Jerusem are devoted to the transitional culture of ascending mortals, but the seven satellites of world number one are more specifically known as the mansion worlds.
47:0.2 (530.2) Üleminekumaailm number üks ise on pühendatud peaaegu ainult tõusuga seotud tegevustele, sest see on Sataniale määratud lõpetanute korpuse keskus. See maailm on nüüd keskuseks enam kui sajale tuhandele lõpetanute rühmale ning igas niisuguses rühmas on tuhat aulist olendit. 47:0.2 (530.2) Transition world number one itself is quite exclusively devoted to ascendant activities, being the headquarters of the finaliter corps assigned to Satania. This world now serves as the headquarters for more than one hundred thousand companies of finaliters, and there are one thousand glorified beings in each of these groups.
47:0.3 (530.3) Kui süsteem on stabiliseerunud valgusesse ja ellu ning kui eluasemeilmad lõpetavad üksteise järel tegevuse surelike koolitusjaamadena, asustatakse need lõpetanute üha kasvavate hulkadega, kes kogunevad neisse vanematesse ja enam täiustatud süsteemidesse. 47:0.3 (530.3) When a system is settled in light and life, and as the mansion worlds one by one cease to serve as mortal-training stations, they are taken over by the increasing finaliter population which accumulates in these older and more highly perfected systems.
47:0.4 (530.4) Seitse eluasemeilma alluvad morontia juhendajatele ja Melkisedekitele. Igas maailmas on tegevkuberner, kes allub otseselt Jerusemi valitsejatele. Uversa lepitajatel on igas eluasemeilmas oma keskus, mille kõrval asub Tehniliste Nõuandjate kohalik kohtumispaik. Ka meenutusjuhtidel ja taevastel kunstimeistritel on igas niisuguses maailmas oma rühma keskus. Spirongad tegutsevad kõigis neis, alates eluasemeilmast number kaks, ning kõik seitse, samuti kui ülejäänud üleminekukultuuri planeedid ja keskusmaailm, on küllaldaselt varustatud standardset tüüpi spornagiatega. 47:0.4 (530.4) The seven mansion worlds are in charge of the morontia supervisors and the Melchizedeks. There is an acting governor on each world who is directly responsible to the Jerusem rulers. The Uversa conciliators maintain headquarters on each of the mansion worlds, while adjoining is the local rendezvous of the Technical Advisers. The reversion directors and celestial artisans maintain group headquarters on each of these worlds. The spironga function from mansion world number two onward, while all seven, in common with the other transitional-culture planets and the headquarters world, are abundantly provided with spornagia of standard creation.
1. Lõpetanute maailm ^top 1. The Finaliters’ World ^top
47:1.1 (530.5) Kuigi üleminekumaailmas number üks asuvad vaid lõpetanud ja teatavad päästetud laste ja nende hooldajate rühmad, on meelelahutus ette nähtud kõigile vaimolendite klassidele, üleminekuseisundis surelikele ja õpilastest külastajatele. Kõigis neis maailmades tegutsevad spornagiad on külalislahked võõrustajad kõigile olenditele, keda nad suudavad ära tunda. Lõpetanuid nad küll tajuvad ähmaselt, kuid ei suuda neid näha. Ilmselt on lõpetanud nende jaoks sama, mis teile teie praeguses füüsilises seisundis on inglid. 47:1.1 (530.5) Although only finaliters and certain groups of salvaged children and their caretakers are resident on transitional world number one, provision is made for the entertainment of all classes of spirit beings, transition mortals, and student visitors. The spornagia, who function on all of these worlds, are hospitable hosts to all beings whom they can recognize. They have a vague feeling concerning the finaliters but cannot visualize them. They must regard them much as you do the angels in your present physical state.
47:1.2 (530.6) Kuigi lõpetanute maailm on füüsiliselt oivaline ja seal on erakordseid morontiakaunistusi, ei ole tegutsemise keskpunktis olev suur vaimu asupaik, lõpetanute tempel, ainelisele või varasele morontianägemisele ilma abivahenditeta nähtav. Kuid energiamuundajad on võimelised paljusid neist reaalsustest tõususurelikele nähtavaks muutma ja aeg-ajalt nad seda ka teevad, näiteks sellel kultuurisfääril olevate eluasemeilma õpilaste klassikokkutulekutel. 47:1.2 (530.6) Though the finaliter world is a sphere of exquisite physical beauty and extraordinary morontia embellishment, the great spirit abode located at the center of activities, the temple of the finaliters, is not visible to the unaided material or early morontia vision. But the energy transformers are able to visualize many of these realities to ascending mortals, and from time to time they do thus function, as on the occasions of the class assemblies of the mansion world students on this cultural sphere.
47:1.3 (531.1) Eluasemeilmade kogemuse vältel olete oma Paradiisi jõudnud auliste vendade kohalolekust mõnes mõttes vaimselt teadlikud, kuid väga värskendav on neid aeg-ajalt tegelikult tajuda, kui nad oma keskuste asupaikades tegutsevad. Ilma välise abita näete lõpetanuid alles siis, kui omandate tõelise vaimunägemise. 47:1.3 (531.1) All through the mansion world experience you are in a way spiritually aware of the presence of your glorified brethren of Paradise attainment, but it is very refreshing, now and then, actually to perceive them as they function in their headquarters abodes. You will not spontaneously visualize finaliters until you acquire true spirit vision.
47:1.4 (531.2) Esimeses eluasemeilmas peavad kõik ellujääjad vastama oma koduplaneedi vanemliku komisjoni nõuetele. Urantia praegusesse komisjoni kuulub kaksteist äsjasaabunud vanematepaari, kes on surelikena kogenud vähemalt kolme lapse kasvatamist murdeealiseks. Neis komisjonides teenitakse rotatsiooni alusel ja reeglina ainult kümme aastat. Kõik, kelle vanemlikud kogemused seda komisjoni ei rahulda, peavad ennast täiendama teenistusega Aineliste Poegade kodudes Jerusemil või osaliselt hooldusvalve-lastetubades lõpetanute maailmas. 47:1.4 (531.2) On the first mansion world all survivors must pass the requirements of the parental commission from their native planets. The present Urantia commission consists of twelve parental couples, recently arrived, who have had mortal experience in rearing three or more children to the pubescent age. Service on this commission is rotational and is for only ten years as a rule. All who fail to satisfy these commissioners as to their parental experience must further qualify by service in the homes of the Material Sons on Jerusem or in part in the probationary nursery on the finaliters’ world.
47:1.5 (531.3) Kuid olenemata vanemlikust kogemusest, antakse eluasemeilmade vanematele, kelle lapsed kasvavad hooldusvalve-lastetubades, kõik võimalused õpetada ja koolitada neid lapsi koostöös laste morontia eestkostjatega. Neil vanematel lubatakse lapsi külastada kuni neli korda aastas. Ja kogu tõusutee üks liigutavalt kauneimaid pilte on näha eluasemeilmade vanemaid embamas oma ainelisi järglasi, keda nad lõpetanute maailmas regulaarselt külastavad. Kuigi üks vanem või mõlemad võivad lahkuda eluasemeilmast enne last, on nad seal üsna sageli ühe hooaja jooksul koos. 47:1.5 (531.3) But irrespective of parental experience, mansion world parents who have growing children in the probation nursery are given every opportunity to collaborate with the morontia custodians of such children regarding their instruction and training. These parents are permitted to journey there for visits as often as four times a year. And it is one of the most touchingly beautiful scenes of all the ascending career to observe the mansion world parents embrace their material offspring on the occasions of their periodic pilgrimages to the finaliter world. While one or both parents may leave a mansion world ahead of the child, they are quite often contemporary for a season.
47:1.6 (531.4) Ükski tõususurelik ei pääse laste — olgu siis oma või teiste laste — kasvatamise kogemusest kas ainelistes maailmades või hiljem lõpetanute maailmas või Jerusemil. Isad peavad tegema selle olulise kogemuse läbi niisama kindlalt kui emadki. Urantial on nüüdisaja rahvastel kahjuks ekslik arusaam, et lapse kasvatamine on suures osas emade ülesanne. Lapsed vajavad nii ema kui ka isa ning isad vajavad vanemakogemust niisama palju kui emad. 47:1.6 (531.4) No ascending mortal can escape the experience of rearing children—their own or others—either on the material worlds or subsequently on the finaliter world or on Jerusem. Fathers must pass through this essential experience just as certainly as mothers. It is an unfortunate and mistaken notion of modern peoples on Urantia that child culture is largely the task of mothers. Children need fathers as well as mothers, and fathers need this parental experience as much as do mothers.
2. Hooldusvalve-lastetuba ^top 2. The Probationary Nursery ^top
47:2.1 (531.5) Satania koolid, mis võtavad vastu väikelapsi, asuvad lõpetanute maailmas, Jerusemi esimesel üleminekukultuuri sfääril. Need väikelapsi vastuvõtvad koolid on aja laste kasvatamisele ja koolitamisele pühendatud asutused, kuhu tulevad ka need, kes on surnud kosmose arengumaailmades enne, kui on omandanud universumi kroonikates individuaalse staatuse. Kui niisuguse lapse üks vanem või mõlemad vanemad jäävad ellu, lähetab saatuse kaitsja end saatva keerubi lapse potentsiaalset identiteeti kaitsma, andes keerubile ülesande anda see arenemata hing morontiamaailmade hooldusvalvelastetubades Eluasemeilmade Õpetajate kätesse. 47:2.1 (531.5) The infant-receiving schools of Satania are situated on the finaliter world, the first of the Jerusem transition-culture spheres. These infant-receiving schools are enterprises devoted to the nurture and training of the children of time, including those who have died on the evolutionary worlds of space before the acquirement of individual status on the universe records. In the event of the survival of either or both of such a child’s parents, the guardian of destiny deputizes her associated cherubim as the custodian of the child’s potential identity, charging the cherubim with the responsibility of delivering this undeveloped soul into the hands of the Mansion World Teachers in the probationary nurseries of the morontia worlds.
47:2.2 (531.6) Needsamad üksijäetud keerubid peavadki Eluasemeilmade Õpetajatena Melkisedekite juhendamisel suuri haridusasutusi, et koolitada lõpetanute hooldusvalvealuseid. Need lõpetanute hoolealused, need tõususurelike väikelapsed, isikustuvad alati täpselt sama füüsilise staatusega, nagu neil oli oma surma ajal, välja arvatud paljunemisvõime osas. See ärkamine toimub täpselt samal ajal, kui üks vanematest saabub esimesse eluasemeilma. Ja neile lastele, sellistena nagu nad on, antakse siis kõik võimalused valida taevane tee, samuti nagu nad oleksid selle valiku saanud teha maailmades, kus surm nii enneaegselt nende elu lõpetas. 47:2.2 (531.6) It is these same deserted cherubim who, as Mansion World Teachers, under the supervision of the Melchizedeks, maintain such extensive educational facilities for the training of the probationary wards of the finaliters. These wards of the finaliters, these infants of ascending mortals, are always personalized as of their exact physical status at the time of death except for reproductive potential. This awakening occurs at the exact time of the parental arrival on the first mansion world. And then are these children given every opportunity, as they are, to choose the heavenly way just as they would have made such a choice on the worlds where death so untimely terminated their careers.
47:2.3 (532.1) Lastetoamaailmas jagatakse hooldusvalvealused olendid rühmadesse olenevalt sellest, kas neil on Kohandajad või mitte, sest Kohandajad tulevad elama nende aineliste laste sisimasse samamoodi nagu ajamaailmades. Kohandaja-eelses vanuses laste eest hoolitsetakse viielapselistes peredes, alates üheaastastest ja noorematest kuni ligikaudu viieaastasteni ehk vanuseni, mil saabub Kohandaja. 47:2.3 (532.1) On the nursery world, probationary creatures are grouped according to whether or not they have Adjusters, for the Adjusters come to indwell these material children just as on the worlds of time. Children of pre-Adjuster ages are cared for in families of five, ranging in ages from one year and under up to approximately five years, or that age when the Adjuster arrives.
47:2.4 (532.2) Kõik arenevate maailmade lapsed, kellel on Mõttekohandajad, kuid kes pole enne surma Paradiisi elujärgu suhtes valikut teinud, taasisikustatakse samuti süsteemi lõpetanute maailmas. Seal kasvavad nad samuti suureks Aineliste Poegade ja nende kaaslaste peredes nagu ka need pisikesed, kes on saabunud ilma Kohandajateta ja võtavad Saladuslikud Järelevaatajad vastu hiljem, pärast vastava kõlbelise valiku vanuseni jõudmist. 47:2.4 (532.2) All children on the evolving worlds who have Thought Adjusters, but who before death had not made a choice concerning the Paradise career, are also repersonalized on the finaliter world of the system, where they likewise grow up in the families of the Material Sons and their associates as do those little ones who arrived without Adjusters, but who will subsequently receive the Mystery Monitors after attaining the requisite age of moral choice.
47:2.5 (532.3) Lõpetanute maailmas kasvatatakse lapsi ja noorukeid, kelle sisimas elab Kohandaja, samuti viielapselistes peredes, kuuendast aastast neljateistkümnendani; need pered koosnevad tavaliselt kuue-, kaheksa-, kümne-, kaheteistkümne- ja neljateistkümneaastastest lastest. Kui pärast kuueteistkümneaastaseks saamist tehakse mingil ajal lõplik valik, viiakse valiku teinu üle esimesse eluasemeilma ja nad alustavad oma tõusu Paradiisi. Mõned teevad valiku enne selle vanuseni jõudmist ja lähevad edasi tõususfääridele, kuid eluasemeilmades võib Urantia mõistes alla kuueteistkümneaastasi leida väga vähe. 47:2.5 (532.3) The Adjuster-indwelt children and youths on the finaliter world are also reared in families of five, ranging in ages from six to fourteen; approximately, these families consist of children whose ages are six, eight, ten, twelve, and fourteen. Any time after sixteen, if final choice has been made, they translate to the first mansion world and begin their Paradise ascent. Some make a choice before this age and go on to the ascension spheres, but very few children under sixteen years of age, as reckoned by Urantia standards, will be found on the mansion worlds.
47:2.6 (532.4) Kaitseseeravid saadavad neid noori lõpetanute maailma hooldusvalve-lastetoas samamoodi, nagu nad kannavad surelike eest vaimset hoolt arenguplaneetidel, ustavad spornagiad hoolitsevad aga nende füüsiliste vajaduste eest. Ja need lapsed kasvavad selliselt üleminekumaailmades kuni ajani, mil nad teevad lõpliku valiku. 47:2.6 (532.4) The guardian seraphim attend these youths in the probationary nursery on the finaliter world just as they spiritually minister to mortals on the evolutionary planets, while the faithful spornagia minister to their physical necessities. And so do these children grow up on the transition world until such time as they make their final choice.
47:2.7 (532.5) Kui aineline elu on läbi saanud, aga tõusutee-elu pole valitud, või kui need aja lapsed otsustavad kindlalt hüljata Havona avastusretke, lõpetab nende hooldusvalve-elujärgu automaatselt surm. Neil juhtudel kohtumõistmist ei toimu, sest sellest teisest surmast ülestõusmist ei ole. Nad lakkavad lihtsalt olemast, neid nagu poleks olnudki. 47:2.7 (532.5) When material life has run its course, if no choice has been made for the ascendant life, or if these children of time definitely decide against the Havona adventure, death automatically terminates their probationary careers. There is no adjudication of such cases; there is no resurrection from such a second death. They simply become as though they had not been.
47:2.8 (532.6) Aga kui nad valivad Paradiisi täiustumistee, valmistatakse nad kohe ette üleviimiseks esimesse eluasemeilma, kuhu paljud neist jõuavad just õigeks ajaks, et koos vanematega Havonasse-tõusu alustada. Pärast Havona läbimist ja Jumalusteni jõudmist saavad neist surelikku päritolu päästetud hingedest alalised tõusuteelistest Paradiisi kodanikud. Neid lapsi, kes on ilma jäänud väärtuslikust ja olulisest arengukogemusest surelike sünnimaailmades, ei võeta Lõplikkuse Korpusesse. 47:2.8 (532.6) But if they choose the Paradise path of perfection, they are immediately made ready for translation to the first mansion world, where many of them arrive in time to join their parents in the Havona ascent. After passing through Havona and attaining the Deities, these salvaged souls of mortal origin constitute the permanent ascendant citizenship of Paradise. These children who have been deprived of the valuable and essential evolutionary experience on the worlds of mortal nativity are not mustered into the Corps of the Finality.
3. Esimene eluasemeilm ^top 3. The First Mansion World ^top
47:3.1 (532.7) Eluasemeilmades jätkavad taaselustatud surelikud ellujääjad oma elu just sealt, kus see surma tõttu katkes. Kui te saabute esimesse eluasemeilma Urantialt, täheldate märgatavat muutust, ent kui te oleksite tulnud normaalselt ja ajas kaugemale jõudnud sfäärilt, paneksite te seda muutust vaevalt tähele, välja arvatud see, et teil on nüüd teistsugune keha: lihast ja verest keha on jäänud maha sünnimaailma. 47:3.1 (532.7) On the mansion worlds the resurrected mortal survivors resume their lives just where they left off when overtaken by death. When you go from Urantia to the first mansion world, you will notice considerable change, but if you had come from a more normal and progressive sphere of time, you would hardly notice the difference except for the fact that you were in possession of a different body; the tabernacle of flesh and blood has been left behind on the world of nativity.
47:3.2 (532.8) Kõigi tegevuste keskmeks esimeses eluasemeilmas on ülestõusmissaal, tohutu isiksuste taaskoondumise tempel. See hiiglaslik ehitis on seeravitest saatuse kaitsjate, Mõttekohandajate ja ülestõusmise peainglite keskne kohtumispaik. Surnute ülesäratamisel aitavad neid taevaseid olendeid ka Elukandjad. 47:3.2 (532.8) The very center of all activities on the first mansion world is the resurrection hall, the enormous temple of personality assembly. This gigantic structure consists of the central rendezvous of the seraphic destiny guardians, the Thought Adjusters, and the archangels of the resurrection. The Life Carriers also function with these celestial beings in the resurrection of the dead.
47:3.3 (533.1) Ainelistelt tasanditelt vaimsele teisendatud sureliku meele ülestähendused ja loodud-olendi aktiivsed mälumudelid on eraldunud Mõttekohandajate individuaalne omand; need meele, mälu ja loodud-olendi isiksuse vaimsustatud tegurid kuuluvad igavesti neile Kohandajatele. Loodud-olendi meelematriits ja identiteedi passiivsed potentsiaalid sisalduvad morontiahinges, mis on usaldatud seeravitest saatuse kaitsjate hoolde. Ja loodud-olendi isiksuse taaskoondumine toimubki seeravitele usaldatud morontiahinge ning Kohandajale usaldatud vaimmeele taasühendamise teel, see ongi magava ellujääja ülestõusmine. 47:3.3 (533.1) The mortal-mind transcripts and the active creature-memory patterns as transformed from the material levels to the spiritual are the individual possession of the detached Thought Adjusters; these spiritized factors of mind, memory, and creature personality are forever a part of such Adjusters. The creature mind-matrix and the passive potentials of identity are present in the morontia soul intrusted to the keeping of the seraphic destiny guardians. And it is the reuniting of the morontia-soul trust of the seraphim and the spirit-mind trust of the Adjuster that reassembles creature personality and constitutes resurrection of a sleeping survivor.
47:3.4 (533.2) Kui surelikku päritolu ajutine isiksus jääkski selliselt taaskoondamata, jääksid mitte-ellujääva sureliku loodud-olendi vaimsed elemendid igaveseks tema sisimas kunagi elanud Kohandaja individuaalselt omandatud kogemuseks. 47:3.4 (533.2) If a transitory personality of mortal origin should never be thus reassembled, the spirit elements of the nonsurviving mortal creature would forever continue as an integral part of the individual experiential endowment of the onetime indwelling Adjuster.
47:3.5 (533.3) Uue Elu Templist ulatuvad välja seitse radiaaltiiba, surelike rasside ülestõusmissaalid. Iga niisugune ehitis on pühendatud seitsmest ajarassist ühe taaskoondamisele. Igas neist seitsmest tiivast on sada tuhat isiklikku ülestõusmiskambrit ning nende tiibade otsas on ringjad klasside koondamissaalid, mis on ärkamiskambriteks miljonile indiviidile. Neid saale ümbritsevad tavaliste Aadama-järgsete maailmade segarassidest isiksuste taaskoondamiskambrid. Vaatamata sellele, mil viisil erilisi või usuliselukorralduslikke ülestõusmisi üksikutes ajamaailmades läbi viiakse, toimub tegeliku ja tervikliku isiksuse reaalne ja teadlik taaskoondumine eluasemeilma number üks ülestõusmissaalides. Teie esimesed mälestused neist ülestõusmishommikutest jäävad teile kogu igavikuks sügava muljena meelde. 47:3.5 (533.3) From the Temple of New Life there extend seven radial wings, the resurrection halls of the mortal races. Each of these structures is devoted to the assembly of one of the seven races of time. There are one hundred thousand personal resurrection chambers in each of these seven wings terminating in the circular class assembly halls, which serve as the awakening chambers for as many as one million individuals. These halls are surrounded by the personality assembly chambers of the blended races of the normal post-Adamic worlds. Regardless of the technique which may be employed on the individual worlds of time in connection with special or dispensational resurrections, the real and conscious reassembly of actual and complete personality takes place in the resurrection halls of mansonia number one. Throughout all eternity you will recall the profound memory impressions of your first witnessing of these resurrection mornings.
47:3.6 (533.4) Ülestõusmissaalidest suundute edasi Melkisedeki sektorisse, kus teile määratakse alaline asupaik. Seal algab teil kümnepäevane isikliku vabaduse aeg. Te võite vabalt uurida oma uue kodu lähiümbrust ja tutvuda vahetult eesseisva kavaga. Teil jääb ka aega rahuldada oma soove ja otsida registrist üles oma armsaid ja teisi maise elu aegseid sõpru ning külastada neid, kes enne teid neisse maailmadesse on jõudnud. Kümnepäevase puhkeperioodi lõpul alustate oma Paradiisi-reisi teist etappi, sest eluasemeilmad on ju tegelikult koolitussfäärid, mitte üksnes viibimisplaneedid. 47:3.6 (533.4) From the resurrection halls you proceed to the Melchizedek sector, where you are assigned permanent residence. Then you enter upon ten days of personal liberty. You are free to explore the immediate vicinity of your new home and to familiarize yourself with the program which lies immediately ahead. You also have time to gratify your desire to consult the registry and call upon your loved ones and other earth friends who may have preceded you to these worlds. At the end of your ten-day period of leisure you begin the second step in the Paradise journey, for the mansion worlds are actual training spheres, not merely detention planets.
47:3.7 (533.5) Eluasemeilmas number üks (või kõrgema staatuse korral mõnes teises) jätkate oma intellektuaalset koolitust ja vaimset arengut täpselt samalt tasemelt, kus need surma tõttu katkesid. Surmast planeedil kuni üleviimise ja ülestõusmiseni eluasemeilmas ei saavuta surelik inimene absoluutselt midagi muud peale ellujäämise fakti kogemise. Te alustate seal täpselt samast kohast, kus siin pooleli jääb. 47:3.7 (533.5) On mansion world number one (or another in case of advanced status) you will resume your intellectual training and spiritual development at the exact level whereon they were interrupted by death. Between the time of planetary death or translation and resurrection on the mansion world, mortal man gains absolutely nothing aside from experiencing the fact of survival. You begin over there right where you leave off down here.
47:3.8 (533.6) Esimese eluasemeilma kogemus seondub peaaegu täielikult vajakajäämiste korvamisega. Sellele esimesele viibimissfäärile saabuvatel ellujääjatel on nii palju mitmesuguseid puudujääke loodud-olendi iseloomus ja surelikus kogemuses, et selle piirkonna põhitegevus on parandada ja ravida neid paljusid vigu, mis pärinevad lihalikust elust aja ja ruumi ainelistes arengumaailmades. 47:3.8 (533.6) Almost the entire experience of mansion world number one pertains to deficiency ministry. Survivors arriving on this first of the detention spheres present so many and such varied defects of creature character and deficiencies of mortal experience that the major activities of the realm are occupied with the correction and cure of these manifold legacies of the life in the flesh on the material evolutionary worlds of time and space.
47:3.9 (534.1) Eluasemeilmas number üks viibimine on mõeldud arendama surelikke ellujääjaid vähemalt tavaliste arengumaailmade Aadama-järgse usulise elukorralduse seisundini. Vaimselt on eluasemeilmade õpilased muidugi sellest puhtinimliku arengu seisundist kaugele ette jõudnud. 47:3.9 (534.1) The sojourn on mansion world number one is designed to develop mortal survivors at least up to the status of the post-Adamic dispensation on the normal evolutionary worlds. Spiritually, of course, the mansion world students are far in advance of such a state of mere human development.
47:3.10 (534.2) Kui teid ei jäeta eluasemeilma number üks, langete te pärast kümne päeva möödumist üleminekuunne ja kulgete maailma number kaks, liikudes iga kümne päeva järel selliselt edasi, kuni jõuate maailma, kuhu teid on määratud. 47:3.10 (534.2) If you are not to be detained on mansion world number one, at the end of ten days you will enter the translation sleep and proceed to world number two, and every ten days thereafter you will thus advance until you arrive on the world of your assignment.
47:3.11 (534.3) Esimese eluasemeilma seitsme suurema valitsusala keskel on morontiakaaslaste tempel — need on tõususurelikele määratud isiklikud teejuhid. Need kaaslased on kohaliku universumi Emavaimu järglased ja neid on Satania morontiamaailmades miljoneid. Peale nende, kes on määratud rühmade kaaslasteks, tuleb teil palju tegemist teha ka tõlkide ja tõlkijatega, hoonete hooldajatega ja ekskursioonijuhtidega. Ja kõik need kaaslased teevad abivalmilt koostööd nendega, kes arendavad teie morontiakeha meele ja vaimu isiksusetegureid. 47:3.11 (534.3) The center of the seven major circles of the first mansion world administration is occupied by the temple of the Morontia Companions, the personal guides assigned to ascending mortals. These companions are the offspring of the local universe Mother Spirit, and there are several million of them on the morontia worlds of Satania. Aside from those assigned as group companions, you will have much to do with the interpreters and translators, the building custodians, and the excursion supervisors. And all of these companions are most co-operative with those who have to do with developing your personality factors of mind and spirit within the morontia body.
47:3.12 (534.4) Kui te esimeses eluasemeilmas alustate, määratakse iga tuhandeliikmelise tõususurelike rühma juurde üks morontiakaaslane, ent läbi seitsme eluasemeilma edasi liikudes kohtate te neid rohkem. Need kaunid ja mitmekülgsed olendid on seltsivad kaaslased ja võluvad teejuhid. Nad võivad üksikisikuid või valitud rühmi vabalt saata kõigile üleminekukultuuri sfääridele, sealhulgas nende satelliitmaailmadesse. Nad on kõigi tõususurelike ekskursioonijuhid ja kaaslased vaba aja veetmisel. Sageli saadavad nad ellujääjate rühmi nende perioodilistel Jerusemi-külastustel ja iga päev, mil te seal viibite, võite minna süsteemi keskusmaailma registrisektorisse ja kohtuda tõususurelikega kõigist seitsmest eluasemeilmast, sest nad rändavad vabalt edasi-tagasi oma asupaikade ja süsteemi keskuse vahel. 47:3.12 (534.4) As you start out on the first mansion world, one Morontia Companion is assigned to each company of one thousand ascending mortals, but you will encounter larger numbers as you progress through the seven mansion spheres. These beautiful and versatile beings are companionable associates and charming guides. They are free to accompany individuals or selected groups to any of the transition-culture spheres, including their satellite worlds. They are the excursion guides and leisure associates of all ascending mortals. They often accompany survivor groups on periodic visits to Jerusem, and on any day you are there, you can go to the registry sector of the system capital and meet ascending mortals from all seven of the mansion worlds since they freely journey back and forth between their residential abodes and the system headquarters.
4. Teine eluasemeilm ^top 4. The Second Mansion World ^top
47:4.1 (534.5) Sellel sfääril seatakse teid eluasemeilmade elus täielikumalt sisse. Hakkavad välja kujunema morontiaelu rühmitused, tegutsema töörühmad ja ühiskondlikud organisatsioonid, kogukonnad omandavad oma vormikohased proportsioonid ja edasiliikuvad surelikud panevad aluse uutele ühiskonnaklassidele ning valitsuskordadele. 47:4.1 (534.5) It is on this sphere that you are more fully inducted into the mansonia life. The groupings of the morontia life begin to take form; working groups and social organizations start to function, communities take on formal proportions, and the advancing mortals inaugurate new social orders and governmental arrangements.
47:4.2 (534.6) Vaimuga ühtesulanud ellujääjad asuvad eluasemeilmades koos Kohandajaga ühtesulanud surelikega. Kuigi mitmesugused taevase elu vormid erinevad üksteisest, on nad kõik sõbralikud ja vennalikud. Üheski tõusumaailmas ei leidu midagi, mis oleks võrreldav inimeste sallimatusega ja hoolimatute kastisüsteemide poolt tekitatava diskrimineerimisega. 47:4.2 (534.6) Spirit-fused survivors occupy the mansion worlds in common with the Adjuster-fused ascending mortals. While the various orders of celestial life differ, they are all friendly and fraternal. In all the worlds of ascension you will find nothing comparable to human intolerance and the discriminations of inconsiderate caste systems.
47:4.3 (534.7) Igas järgmises eluasemeilmas on edasiliikuvatele ellujääjatele üha ohtramalt morontiategevusi. Edasi minnes te täheldate, et eluasemeilmadele lisandub üha enam Jerusemi jooni. Teises eluasemeilmas ilmub klaasmeri. 47:4.3 (534.7) As you ascend the mansion worlds one by one, they become more crowded with the morontia activities of advancing survivors. As you go forward, you will recognize more and more of the Jerusem features added to the mansion worlds. The sea of glass makes its appearance on the second mansonia.
47:4.4 (534.8) Iga edasiliikumisega ühest eluasemeilmast teise omandatakse uus väljaarenenud ja sobivalt kohandatud morontiakeha. Te uinute seeravitranspordi käigus ja ärkate ülestõusmissaalides uue, kuid veel arenemata kehaga, umbes samamoodi nagu te esmakordselt saabusite eluasemeilma number üks, välja arvatud see, et nende reisiunede jooksul eluasemeilmade vahel Mõttekohandaja teist ei lahku. Pärast teie lahkumist arengumaailmadest esimesse eluasemeilma jääb teie isiksus terviklikuks. 47:4.4 (534.8) A newly developed and suitably adjusted morontia body is acquired at the time of each advance from one mansion world to another. You go to sleep with the seraphic transport and awake with the new but undeveloped body in the resurrection halls, much as when you first arrived on mansion world number one except that the Thought Adjuster does not leave you during these transit sleeps between the mansion worlds. Your personality remains intact after you once pass from the evolutionary worlds to the initial mansion world.
47:4.5 (535.1) Teie Kohandaja mälu jääb täiesti puutumatuks, kui te morontiaellu tõusete. Puhtloomsed ja täiesti ainelised mõttelised seosed muidugi hävivad koos füüsilise ajuga, kuid kõik, mis on teie mõtteelus väärtuslikku ja millel on ellujäämisväärtust, on Kohandaja kopeerinud ning see säilib kogu teie tõusutee jooksul osana teie isiklikust mälust. Liikudes edasi ühest eluasemeilmast teise ja universumi ühest osast teise — isegi Paradiisi — olete kõigist oma väärtuslikest kogemustest teadlikud. 47:4.5 (535.1) Your Adjuster memory remains fully intact as you ascend the morontia life. Those mental associations that were purely animalistic and wholly material naturally perished with the physical brain, but everything in your mental life which was worth while, and which had survival value, was counterparted by the Adjuster and is retained as a part of personal memory all the way through the ascendant career. You will be conscious of all your worth-while experiences as you advance from one mansion world to another and from one section of the universe to another—even to Paradise.
47:4.6 (535.2) Kuigi teil on morontiakehad, jätkate te kõigis neis seitsmes maailmas söömist, joomist ja puhkamist. Te maitsete morontia-tüüpi toitu, mis on ainelistes maailmades tundmatu elav energia. Morontiakehas kasutatakse nii toit kui ka vesi täielikult ära, jääkaineid ei teki. Mõelge hetkeks: eluasemeilm number üks on väga aineline sfäär, kus tutvustatakse morontia elukorra algeid. Te olete veel peaaegu inimene ning pole sureliku elu piiratud seisukohtadest kuigi kaugele jõudnud, aga iga maailm on teie jaoks kindel edasiliikumine. Sfäär-sfäärilt teie ainelisus üha väheneb, intellektuaalsus ning veidi ka vaimsus kasvavad. Vaimne edenemine on suurim viimases kolmes neist seitsmest järjestikusest maailmast. 47:4.6 (535.2) Though you have morontia bodies, you continue, through all seven of these worlds, to eat, drink, and rest. You partake of the morontia order of food, a kingdom of living energy unknown on the material worlds. Both food and water are fully utilized in the morontia body; there is no residual waste. Pause to consider: Mansonia number one is a very material sphere, presenting the early beginnings of the morontia regime. You are still a near human and not far removed from the limited viewpoints of mortal life, but each world discloses definite progress. From sphere to sphere you grow less material, more intellectual, and slightly more spiritual. The spiritual progress is greatest on the last three of these seven progressive worlds.
47:4.7 (535.3) Enamasti kompenseeriti esimeses eluasemeilmas bioloogilised puudujäägid. Planeedielu puudujäägid suguelu, perekonnasuhete ja vanemarolli osas seal kas korrigeeriti või nähti ette nende tulevane korrigeerimine Aineliste Poegade peredes Jerusemil. 47:4.7 (535.3) Biological deficiencies were largely made up on the first mansion world. There defects in planetary experiences pertaining to sex life, family association, and parental function were either corrected or were projected for future rectification among the Material Son families on Jerusem.
47:4.8 (535.4) Eluasemeilm number kaks hoolitseb konkreetsemalt kõigi intellektuaalsete vastuolude kõrvaldamise ja kõigi vaimsete ebakõlade kaotamise eest. Siin jätkatakse tõsisemalt esimeses eluasemeilmas alustatud katseid mõista morontia mota tähtsust. Areng eluasemeilmas number kaks on võrreldav Kohtumõistjate-Poegade järgse kultuuri intellektuaalse staatusega ideaalsetes arengumaailmades. 47:4.8 (535.4) Mansonia number two more specifically provides for the removal of all phases of intellectual conflict and for the cure of all varieties of mental disharmony. The effort to master the significance of morontia mota, begun on the first mansion world, is here more earnestly continued. The development on mansonia number two compares with the intellectual status of the post-Magisterial Son culture of the ideal evolutionary worlds.
5. Kolmas eluasemeilm ^top 5. The Third Mansion World ^top
47:5.1 (535.5) Kolmas eluasemeilm on Eluasemeilmade Õpetajate keskus. Kuigi nad tegutsevad kõigil seitsmel eluasemeilmade sfääril, on nende rühma keskus kolmanda maailma kooliringide keskel. Eluasemeilmades ja kõrgemates morontiamaailmades on miljoneid niisuguseid õpetajaid. Need edasijõudnud ja aulised keerubid teenivad morontiaõpetajatena kõikjal, alates eluasemeilmadest kuni kohaliku universumi tõusuteekoolituse viimase sfäärini. Nad on viimased, kes teiega südamlikult hüvasti jätavad, kui jõuab kätte jumalagajätuaeg, mil te jätate — vähemalt mitmeks ajastuks — hüvasti oma päritoluuniversumiga ja teid viiakse seeravi hõlma, et saaksite reisida superuniversumi väikesektori vastuvõtumaailmadesse. 47:5.1 (535.5) Mansonia the third is the headquarters of the Mansion World Teachers. Though they function on all seven of the mansion spheres, they maintain their group headquarters at the center of the school circles of world number three. There are millions of these instructors on the mansion and higher morontia worlds. These advanced and glorified cherubim serve as morontia teachers all the way up from the mansion worlds to the last sphere of local universe ascendant training. They will be among the last to bid you an affectionate adieu when the farewell time draws near, the time when you bid good-bye—at least for a few ages—to the universe of your origin, when you enseraphim for transit to the receiving worlds of the minor sector of the superuniverse.
47:5.2 (535.6) Esimeses eluasemeilmas viibides on teil lubatud külastada esimest üleminekumaailma, lõpetanute keskust ja süsteemi hooldusvalve-lastetuba, kus kasvatatakse väljaarenemata arengulisi lapsi. Eluasemeilma number kaks jõudes saate loa külastada perioodiliselt üleminekumaailma number kaks, kus asuvad kogu Satania morontiajuhendaja keskus ja mitmesuguste morontiaklasside väljaõppekoolid. Eluasemeilma number kolm jõudes antakse teile kohe luba külastada kolmandat üleminekusfääri, ingliklasside peakeskust ja mitmesuguseid koole nende süsteemis. Külaskäigud sellest maailmast Jerusemile on edasijõudvatele surelikele üha kasulikumad ning üha huvitavamad. 47:5.2 (535.6) When sojourning on the first mansion world, you have permission to visit the first of the transition worlds, the headquarters of the finaliters and the system probationary nursery for the nurture of undeveloped evolutionary children. When you arrive on mansonia number two, you receive permission periodically to visit transition world number two, where are located the morontia supervisor headquarters for all Satania and the training schools for the various morontia orders. When you reach mansion world number three, you are immediately granted a permit to visit the third transition sphere, the headquarters of the angelic orders and the home of their various system training schools. Visits to Jerusem from this world are increasingly profitable and are of ever-heightening interest to the advancing mortals.
47:5.3 (536.1) Kolmas eluasemeilm on suurte isiklike ja sotsiaalsete saavutuste maailm kõigile, kes ei ole enne lihast lahkumist surelike sünnimaailmades arenenud nende kultuuriringide tasemeni. Sellel sfääril algab positiivsem haridustöö. Esimeses kahes eluasemeilmas tähendab koolitus enamasti puudujääkide kompenseerimist ja on mõeldud täiendama lihaliku elu kogemusi. Kolmandas eluasemeilmas alustavad ellujääjad oma tõelisi jätkuvaid morontiaõpinguid. Koolituse põhieesmärgiks on aru saada morontia mota ja sureliku loogika korrelatsioonist, morontia mota ja inimfilosoofia koordineeritusest. Ellujäänud surelikud omandavad siin praktilise kaemuse ehedast metafüüsikast. See on tõeline sissejuhatus arukasse arusaamisse kosmilistest tähendustest ja universumis valitsevatest vastastikustest mõjudest. Kolmanda eluasemeilma kultuur meenutab Poja annetumise järgset ajastut normaalsel asustatud planeedil. 47:5.3 (536.1) Mansonia the third is a world of great personal and social achievement for all who have not made the equivalent of these circles of culture prior to release from the flesh on the mortal nativity worlds. On this sphere more positive educational work is begun. The training of the first two mansion worlds is mostly of a deficiency nature—negative—in that it has to do with supplementing the experience of the life in the flesh. On this third mansion world the survivors really begin their progressive morontia culture. The chief purpose of this training is to enhance the understanding of the correlation of morontia mota and mortal logic, the co-ordination of morontia mota and human philosophy. Surviving mortals now gain practical insight into true metaphysics. This is the real introduction to the intelligent comprehension of cosmic meanings and universe interrelationships. The culture of the third mansion world partakes of the nature of the postbestowal Son age of a normal inhabited planet.
6. Neljas eluasemeilm ^top 6. The Fourth Mansion World ^top
47:6.1 (536.2) Neljandasse eluasemeilma jõudes olete juba kindlalt morontia elujärku astunud, te olete jõudnud oma algsest ainelisest eksistentsist üsna kaugele. Nüüd antakse teile luba külastada üleminekumaailma number neli, et seal tutvuda üliinglite, sealhulgas Kirgaste Õhtutähtede keskuse ja koolidega. Neljanda üleminekumaailma üliinglite heatahtlik abi võimaldab morontiakülalistel nende perioodilistel külaskäikudel Jerusemi jõuda väga lähedale Jumala Poegade mitmesugustele klassidele, sest tõususurelikele avanevad korduvatel külaskäikudel keskusmaailma järjest uued süsteemi keskusmaailma sektorid. Nende tõusuteeliste avarduva meele ees rulluvad lahti järjest uued suurejoonelised vaatepildid. 47:6.1 (536.2) When you arrive on the fourth mansion world, you have well entered upon the morontia career; you have progressed a long way from the initial material existence. Now are you given permission to make visits to transition world number four, there to become familiar with the headquarters and training schools of the superangels, including the Brilliant Evening Stars. Through the good offices of these superangels of the fourth transition world the morontia visitors are enabled to draw very close to the various orders of the Sons of God during the periodic visits to Jerusem, for new sectors of the system capital are gradually opening up to the advancing mortals as they make these repeated visits to the headquarters world. New grandeurs are progressively unfolding to the expanding minds of these ascenders.
47:6.2 (536.3) Neljandas eluasemeilmas leiab üksik tõusuteeline endale sobivama koha morontiaelu rühmatöödes ja klasside tegevustes. Siin areneb tõusuteelistel võime hinnata üha kõrgemalt teabelevi ja teisi kohaliku universumi kultuuri ja progressi faase. 47:6.2 (536.3) On the fourth mansonia the individual ascender more fittingly finds his place in the group working and class functions of the morontia life. Ascenders here develop increased appreciation of the broadcasts and other phases of local universe culture and progress.
47:6.3 (536.4) Just sellel koolitusperioodil neljandas maailmas tutvustatakse tõususurelikele esmakordselt morontiaolendite tegeliku sotsiaalse elu nõudmisi ja rõõme. Ning arenevate loodud-olendite jaoks on tõepoolest uus kogemus osaleda sotsiaalsetes tegevustes, mis ei põhine oma isiku esiletõstmisel ega omakasupüüdlikel võitudel teiste üle. Tutvustatakse uut ühiskonnakorda, mille aluseks on vastastikusest lugupidamisest tulenev arusaav osavõtlikkus, vastastikuses teenimises ilmnev isetu armastus ja vastupandamatu soov teostada ühine ülim saatus — saavutada palveldav ja jumalikult täiuslik Paradiis. Kõik tõusuteelised saavad enesest teadlikeks kui Jumalat tundvatest, Jumalat ilmutavatest, Jumalat otsivatest ja Jumalat leidvatest olenditest. 47:6.3 (536.4) It is during the period of training on world number four that the ascending mortals are really first introduced to the demands and delights of the true social life of morontia creatures. And it is indeed a new experience for evolutionary creatures to participate in social activities which are predicated neither on personal aggrandizement nor on self-seeking conquest. A new social order is being introduced, one based on the understanding sympathy of mutual appreciation, the unselfish love of mutual service, and the overmastering motivation of the realization of a common and supreme destiny—the Paradise goal of worshipful and divine perfection. Ascenders are all becoming self-conscious of God-knowing, God-revealing, God-seeking, and God-finding.
47:6.4 (536.5) Selle neljanda eluasemeilma intellektuaalne ja sotsiaalne kultuur on võrreldav Õpetaja-Poja järgse ajastu vaimse ja sotsiaalse eluga normaalse evolutsiooniga planeetidel. Vaimne staatus aga on jõudnud sellest surelike usulisest elukorraldusest palju kaugemale. 47:6.4 (536.5) The intellectual and social culture of this fourth mansion world is comparable to the mental and social life of the post-Teacher Son age on the planets of normal evolution. The spiritual status is much in advance of such a mortal dispensation.
7. Viies eluasemeilm ^top 7. The Fifth Mansion World ^top
47:7.1 (537.1) Transport viiendasse eluasemeilma kujutab endast morontia edasijõudja elus tohutut sammu edasi. Selle maailma kogemus annab tõelist eelmaiku Jerusemi elust. Siin hakkate te mõistma lojaalsete arengumaailmade kõrget saatust, sest selle tasemeni võivad nad jõuda oma planeedi loomuliku arengu tulemusena. Selle eluasemeilma kultuur vastab üldiselt normaalse arenguga planeetide varasele valguse ja elu ajastule. Ja seega võite aru saada, miks on nii, et kõrge kultuuriga ja edumeelsed olenditüübid, kes neis edasijõudnud arengumaailmades mõnikord elavad, on vabastatud ühe või mitme või isegi kõigi eluasemesfääride läbimisest. 47:7.1 (537.1) Transport to the fifth mansion world represents a tremendous forward step in the life of a morontia progressor. The experience on this world is a real foretaste of Jerusem life. Here you begin to realize the high destiny of the loyal evolutionary worlds since they may normally progress to this stage during their natural planetary development. The culture of this mansion world corresponds in general to that of the early era of light and life on the planets of normal evolutionary progress. And from this you can understand why it is so arranged that the highly cultured and progressive types of beings who sometimes inhabit these advanced evolutionary worlds are exempt from passing through one or more, or even all, of the mansion spheres.
47:7.2 (537.2) Et te enne neljandast eluasemeilmast lahkumist olete omandanud kohaliku universumi keele, siis pühendate nüüd rohkem aega uversa keele täiustamisele, et oskaksite enne Jerusemi elanikuna sinna jõudmist mõlemat keelt. Kõik tõususurelikud on alates süsteemi keskusest kuni Havonani kakskeelsed. Ja siis on vaja vaid suurendada superuniversumi keele sõnavara ning teine täiendus tuleb veel teha elamiseks Paradiisis. 47:7.2 (537.2) Having mastered the local universe language before leaving the fourth mansion world, you now devote more time to the perfection of the tongue of Uversa to the end that you may be proficient in both languages before arriving on Jerusem with residential status. All ascending mortals are bilingual from the system headquarters up to Havona. And then it is only necessary to enlarge the superuniverse vocabulary, still additional enlargement being required for residence on Paradise.
47:7.3 (537.3) Eluasemeilma number viis jõudes saab palverändur loa külastada vastava numbriga üleminekumaailma, Poegade keskust. Siin tutvub tõususurelik isiklikult jumaliku pojaseisuse mitmesuguste rühmadega. Ta on neist suurepärastest olenditest kuulnud ning on neid Jerusemil juba kohanudki, kuid õpib nüüd neid tõeliselt tundma. 47:7.3 (537.3) Upon arrival on mansonia number five the pilgrim is given permission to visit the transition world of corresponding number, the Sons’ headquarters. Here the ascendant mortal becomes personally familiar with the various groups of divine sonship. He has heard of these superb beings and has already met them on Jerusem, but now he comes really to know them.
47:7.4 (537.4) Viiendas eluasemeilmas hakatakse teile tutvustama tähtkuju õppemaailmu. Siin kohtate esimesi õpetajaid, kes hakkavad teid ette valmistama teie järgnevaks tähtkujus viibimiseks. See ettevalmistus jätkub ka kuuendas ja seitsmendas maailmas ning omandab lõpliku kuju Jerusemi tõususurelike sektoris. 47:7.4 (537.4) On the fifth mansonia you begin to learn of the constellation study worlds. Here you meet the first of the instructors who begin to prepare you for the subsequent constellation sojourn. More of this preparation continues on worlds six and seven, while the finishing touches are supplied in the sector of the ascending mortals on Jerusem.
47:7.5 (537.5) Kosmilise teadvuse tõeline sünd toimub viiendas eluasemeilmas. Te omandate universumi-meelsuse. See on tõeline silmapiiri avardumise aeg. Tõususurelike avarduvale meelele hakkab koitma, et kõiki, kes nii vaevarikkalt, kuid nii rõõmsalt ja hea usuga on alustanud astmelist tõusu ja kes selle lõpule viivad, ootab ees mingi hämmastav ja suurejooneline, mingi taevalik ja jumalik saatus. Umbes sel ajal hakkab keskmine tõususurelik ilmutama Havonasse tõusu suhtes bona fide kogemuslikku entusiasmi. Õppimine hakkab muutuma vabatahtlikuks, isetu teenimine loomulikuks ja palveldamine spontaanseks. Puhkemas on tõeline morontia-iseloom, välja arenemas tõeline morontiaolend. 47:7.5 (537.5) A real birth of cosmic consciousness takes place on mansonia number five. You are becoming universe minded. This is indeed a time of expanding horizons. It is beginning to dawn upon the enlarging minds of the ascending mortals that some stupendous and magnificent, some supernal and divine, destiny awaits all who complete the progressive Paradise ascension, which has been so laboriously but so joyfully and auspiciously begun. At about this point the average mortal ascender begins to manifest bona fide experiential enthusiasm for the Havona ascent. Study is becoming voluntary, unselfish service natural, and worship spontaneous. A real morontia character is budding; a real morontia creature is evolving.
8. Kuues eluasemeilm ^top 8. The Sixth Mansion World ^top
47:8.1 (537.6) Sellel sfääril viibijatel on lubatud külastada üleminekumaailma number kuus, kus nad saavad rohkem teada superuniversumi kõrgetest vaimudest, kuigi nad ei suuda näha paljusid neist taevastest olenditest. Siin saavad nad ka esimesed õppetunnid oma tulevase vaimu-elujärgu jaoks, mis nii vahetult järgneb kohaliku universumi morontiakoolituse lõpetamisele. 47:8.1 (537.6) Sojourners on this sphere are permitted to visit transition world number six, where they learn more about the high spirits of the superuniverse, although they are not able to visualize many of these celestial beings. Here they also receive their first lessons in the prospective spirit career which so immediately follows graduation from the morontia training of the local universe.
47:8.2 (537.7) Süsteemi Suverääni abi külastab seda maailma sageli ja siin alustatakse algõpinguid universumi haldamise alal. Nüüd antakse esimesed õppetunnid, mis hõlmavad kogu universumi asjatoimetusi. 47:8.2 (537.7) The assistant System Sovereign makes frequent visits to this world, and the initial instruction is here begun in the technique of universe administration. The first lessons embracing the affairs of a whole universe are now imparted.
47:8.3 (538.1) See on tõususurelikele oivaline aeg ja sel ajal toimub tavaliselt inimmeele ja jumaliku Kohandaja täiuslik ühtesulamine. See ühtesulamine võis olla toimunud juba varemgi, kuid tegelik identiteet tegevuses saavutatakse sageli alles viiendas või isegi kuuendas eluasemeilmas viibimise ajal. 47:8.3 (538.1) This is a brilliant age for ascending mortals and usually witnesses the perfect fusion of the human mind and the divine Adjuster. In potential, this fusion may have occurred previously, but the actual working identity many times is not achieved until the time of the sojourn on the fifth mansion world or even the sixth.
47:8.4 (538.2) Areneva surematu hinge liidust igavese jumaliku Kohandajaga annab märku see, et seerav kutsub kokku ülesäratatud ellujääjaid juhendava üliingli ja peaingli, kelle käes on nimekiri neist, kelle üle kolmandal päeval kohut mõistetakse. Ja siis, selle ellujääja morontiakaaslaste juuresolekul, ütlevad need kinnitusesõnumi toojad: „See on minu armas Poeg, kellest mul on hea meel.” See lihtne tseremoonia tähistab tõususureliku astumist Paradiisi-teenistuse igavesse elujärku. 47:8.4 (538.2) The union of the evolving immortal soul with the eternal and divine Adjuster is signalized by the seraphic summoning of the supervising superangel for resurrected survivors and of the archangel of record for those going to judgment on the third day; and then, in the presence of such a survivor’s morontia associates, these messengers of confirmation speak: “This is a beloved son in whom I am well pleased.” This simple ceremony marks the entrance of an ascending mortal upon the eternal career of Paradise service.
47:8.5 (538.3) Kohe pärast Kohandajaga ühtesulamisele kinnituse saamist tutvustatakse uut morontiaolendit ta kaaslastele esmakordselt tema uue nimega ning antakse talle nelikümmend päeva vaimset puhkust kõigist rutiinsetest tegevustest, et ta saaks endamisi aru pidada ning valida mõne Havonasse viiva tee ja leida sobiva viisi Paradiisi jõudmise viiside seast. 47:8.5 (538.3) Immediately upon the confirmation of Adjuster fusion the new morontia being is introduced to his fellows for the first time by his new name and is granted the forty days of spiritual retirement from all routine activities wherein to commune with himself and to choose some one of the optional routes to Havona and to select from the differential techniques of Paradise attainment.
47:8.6 (538.4) Kuid need säravad olendid on ikka veel enam-vähem ainelised; nad pole kaugeltki veel tõelised vaimud; nad on vaimses mõttes rohkem nagu ülisurelikud, ikka veel inglitest veidi alamad. Ent neist on saamas tõeliselt imepärased loodud-olendid. 47:8.6 (538.4) But still are these brilliant beings more or less material; they are far from being true spirits; they are more like supermortals, spiritually speaking, still a little lower than the angels. But they are truly becoming marvelous creatures.
47:8.7 (538.5) Kuuendas maailmas viibimise ajal omandavad eluasemeilma õpilased staatuse, mis on võrreldav loomulikul viisil valguse ja elu algstaadiumi läbinud arengumaailmadele iseloomuliku üleva seisundiga. Selles eluasemeilmas on ühiskonnakord kõrget klassi. Järjest edasi, maailmast maailma tõustes sureliku olemuse osa üha väheneb. Jättes seljataha planeedi loomse päritolu tahumatud jäänused, muutute te üha imetlusväärsemaks. „Läbi suure viletsuse ülesjõudmine” muudab aulised surelikud väga heasüdamlikuks ja mõistvaks, väga osavõtlikuks ja sallivaks. 47:8.7 (538.5) During the sojourn on world number six the mansion world students achieve a status which is comparable with the exalted development characterizing those evolutionary worlds which have normally progressed beyond the initial stage of light and life. The organization of society on this mansonia is of a high order. The shadow of the mortal nature grows less and less as these worlds are ascended one by one. You are becoming more and more adorable as you leave behind the coarse vestiges of planetary animal origin. “Coming up through great tribulation” serves to make glorified mortals very kind and understanding, very sympathetic and tolerant.
9. Seitsmes eluasemeilm ^top 9. The Seventh Mansion World ^top
47:9.1 (538.6) Kogemus sellel sfääril on surmale vahetult järgneva elujärgu saavutuste kroon. Siinviibimise ajal saate õpetust paljudelt õpetajatelt, kes kõik täidavad ühist ülesannet: valmistada teid ette eluks Jerusemil. Seitsmendas eluasemeilmas viibimise ajal kaovad tegelikult kõik märgatavad erinevused isoleeritud ja mahajäänud maailmadest pärit surelike ja enam edasijõudnud ning valgustatud sfääridest tulnud ellujääjate vahel. Siin puhastatakse teid kõigist õnnetu pärilikkuse, kahjuliku keskkonna ja planeedi mittevaimsete tendentside jäänustest. Siin kustutatakse „metsalise märgi” viimased jäljed. 47:9.1 (538.6) The experience on this sphere is the crowning achievement of the immediate postmortal career. During your sojourn here you will receive the instruction of many teachers, all of whom will co-operate in the task of preparing you for residence on Jerusem. Any discernible differences between those mortals hailing from the isolated and retarded worlds and those survivors from the more advanced and enlightened spheres are virtually obliterated during the sojourn on the seventh mansion world. Here you will be purged of all the remnants of unfortunate heredity, unwholesome environment, and unspiritual planetary tendencies. The last remnants of the “mark of the beast” are here eradicated.
47:9.2 (538.7) Seitsmendas eluasemeilmas viibimise ajal antakse teile luba külastada seitsmendat üleminekumaailma, Kõikse Isa maailma. Siin alustate nähtamatu isa uut ja vaimsemat palveldamist ning harjute seda tegema üha enam kogu oma pika tõusutee jooksul. Te leiate selles üleminekukultuuri maailmas Isa templi, kuid te ei näe Isa. 47:9.2 (538.7) While sojourning on mansonia number seven, permission is granted to visit transition world number seven, the world of the Universal Father. Here you begin a new and more spiritual worship of the unseen Father, a habit you will increasingly pursue all the way up through your long ascending career. You find the Father’s temple on this world of transitional culture, but you do not see the Father.
47:9.3 (538.8) Seejärel algab klasside moodustamine lõpetamiseks ja Jerusemi suundumiseks. Te olete liikunud maailmast maailma üksikisikutena, kuid valmistute nüüd lahkuma Jerusemi rühmadena, ehkki tõusuteelisel on teatud määral õigus ise otsustada, kas jääda seitsmendasse eluasemeilma mõnda oma maise või eluasemeilma töörühma mahajäänud liiget järele ootama. 47:9.3 (538.8) Now begins the formation of classes for graduation to Jerusem. You have gone from world to world as individuals, but now you prepare to depart for Jerusem in groups, although, within certain limits, an ascender may elect to tarry on the seventh mansion world for the purpose of enabling a tardy member of his earthly or mansonia working group to catch up with him.
47:9.4 (539.1) Seitsmenda eluasemeilma isikkond koguneb klaasmerele jälgima teie kui Jerusemi elaniku staatuse saavutanu lahkumist. Te võisite olla külastanud Jerusemi sadu või tuhandeid kordi, kuid alati külalisena; veel kunagi varem pole te kulgenud süsteemi keskusmaailma poole oma kaaslaste seltsis tõususurelike rühmana, kes jätab igaveseks hüvasti kogu eluasemeilmade elujärguga. Varsti tervitatakse teid keskusmaailma vastuvõtuväljakul Jerusemi kodanikena. 47:9.4 (539.1) The personnel of the seventh mansonia assemble on the sea of glass to witness your departure for Jerusem with residential status. Hundreds or thousands of times you may have visited Jerusem, but always as a guest; never before have you proceeded toward the system capital in the company of a group of your fellows who were bidding an eternal farewell to the whole mansonia career as ascending mortals. You will soon be welcomed on the receiving field of the headquarters world as Jerusem citizens.
47:9.5 (539.2) Te tunnete suurt rõõmu oma edasiliikumisest läbi seitsme dematerialiseeriva maailma, mis on tegelikult surelikkuse kaotamise sfäärid. Esimeses eluasemeilmas olete suures osas inimene, lihtsalt surelik olend ilma ainelise kehata, inimmeel morontiavormis — morontiamaailma ainelises kehas, kuid mitte lihast ja verest surelikus kestas. Kohandajaga ühtesulamise ajal astute tegelikult sureliku seisundist surematu seisundisse ja Jerusemi elujärgu lõpuks on teist saanud täieõiguslikud morontialased. 47:9.5 (539.2) You will greatly enjoy your progress through the seven dematerializing worlds; they are really demortalizing spheres. You are mostly human on the first mansion world, just a mortal being minus a material body, a human mind housed in a morontia form—a material body of the morontia world but not a mortal house of flesh and blood. You really pass from the mortal state to the immortal status at the time of Adjuster fusion, and by the time you have finished the Jerusem career, you will be full-fledged morontians.
10. Jerusemi kodakondsus ^top 10. Jerusem Citizenship ^top
47:10.1 (539.3) Eluasemeilmade lõpetajate uue klassi vastuvõtmine on kogu Jerusemile signaaliks koguneda neid tervitama. Isegi spornagiad tunnevad rõõmu nende arengupäritoluga võidukate tõusuteeliste üle, kes on läbi teinud teekonna planeetidel ja lõpetanud oma edasiliikumistee eluasemeilmades. Neilt rõõmusündmustelt puuduvad vaid füüsilised ülemjuhid ja Morontia Võimsusejuhendajad. 47:10.1 (539.3) The reception of a new class of mansion world graduates is the signal for all Jerusem to assemble as a committee of welcome. Even the spornagia enjoy the arrival of these triumphant ascenders of evolutionary origin, those who have run the planetary race and finished the mansion world progression. Only the physical controllers and Morontia Power Supervisors are absent from these occasions of rejoicing.
47:10.2 (539.4) Ilmutaja Johannesel oli nägemus edasiliikuvate surelike klassi saabumisest seitsmendast eluasemeilmast oma esimesse taevasse, Jerusemi aulisusse. Ta pani kirja: „Ja ma nägin otsekui tulega segatud klaasmerd ja neid, kes olid võitnud algselt enese sees olnud metsalise ja selle eluasemeilmades püsinud kuju ja lõpuks selle viimase märgi ja jälje, seisvat klaasmere ääres, Jumala kandled käes, ja laulvat sureliku hirmust ja surmast pääsemise laulu.” (Kõigis neis maailmades on kasutusel täiuslik kosmoseside ja te saate teateid vastu võtta kõikjal, kui kannate kaasas „Jumala kannelt” — morontiaseadet, mis kompenseerib teie võimetust oma ebaküpse morontia aistingumehhanismiga kosmoseteateid vastu võtta.) 47:10.2 (539.4) John the Revelator saw a vision of the arrival of a class of advancing mortals from the seventh mansion world to their first heaven, the glories of Jerusem. He recorded: “And I saw as it were a sea of glass mingled with fire; and those who had gained the victory over the beast that was originally in them and over the image that persisted through the mansion worlds and finally over the last mark and trace, standing on the sea of glass, having the harps of God, and singing the song of deliverance from mortal fear and death.” (Perfected space communication is to be had on all these worlds; and your anywhere reception of such communications is made possible by carrying the “harp of God,” a morontia contrivance compensating for the inability to directly adjust the immature morontia sensory mechanism to the reception of space communications.)
47:10.3 (539.5) Ka Paulus nägi täiustuvate surelike tõusuteelistest kodanike korpust Jerusemil, sest ta kirjutas: „Vaid te olete tulnud Siioni mäe ligi ja elava Jumala linna, taevase Jeruusalema juurde ja lugematu hulga inglite juurde, ja Miikaeli suure täiskogu juurde ja õigete vaimude juurde, kes on saanud täiuslikeks.” 47:10.3 (539.5) Paul also had a view of the ascendant-citizen corps of perfecting mortals on Jerusem, for he wrote: “But you have come to Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels, to the grand assembly of Michael, and to the spirits of just men being made perfect.”
47:10.4 (539.6) Pärast seda, kui surelikud on saanud süsteemi keskuse asukateks, ülestõusmisi otseselt enam ei kogeta. Eluasemeilmade elujärgu lõpuks teile antud morontiavormist piisab kogu kohaliku universumi kogemuse lõpuni läbimiseks. Aeg-ajalt toimuvad küll muutused, kuid te säilitate sama vormi kuni ajani, mil jätate sellega hüvasti, astudes esile esimese astme vaimudena, valmis reisiks superuniversumi tõusuteekultuuri ja vaimukoolituse maailmadesse. 47:10.4 (539.6) After mortals have attained residence on the system headquarters, no more literal resurrections will be experienced. The morontia form granted you on departure from the mansion world career is such as will see you through to the end of the local universe experience. Changes will be made from time to time, but you will retain this same form until you bid it farewell when you emerge as first-stage spirits preparatory for transit to the superuniverse worlds of ascending culture and spirit training.
47:10.5 (540.1) Eluasemeilmade elujärku läbivad surelikud kogevad seitse korda kohanemisund ja ülestõusmis-ärkamist. Kuid viimane ülestõusmissaal, viimane ärkamiskamber, jääb maha seitsmendasse eluasemeilma. Vormimuutus ei kutsu enam kunagi esile teadvuse kaotust ega isikliku mälu katkemist. 47:10.5 (540.1) Seven times do those mortals who pass through the entire mansonia career experience the adjustment sleep and the resurrection awakening. But the last resurrection hall, the final awakening chamber, was left behind on the seventh mansion world. No more will a form-change necessitate the lapse of consciousness or a break in the continuity of personal memory.
47:10.6 (540.2) Arengumaailmades alguse saanud ja ajutiselt lihas elanud surelik isiksus — kelles elavad Saladuslikud Järelevaatajad ja keda on kaunistatud Tõe Vaimuga — mobiliseerub, teostub ja ühineb lõplikult alles päeval, mil talle kui Jerusemi kodanikule antakse õigus suunduda Edentiale ning ta kuulutatakse Nebadoni morontiakorpuse täieõiguslikuks liikmeks, Kohandajaga ühinenud surematuks ellujääjaks, Paradiisi tõusjaks, morontiastaatusega isiksuseks ja tõeliseks Kõigekõrgemate lapseks. 47:10.6 (540.2) The mortal personality initiated on the evolutionary worlds and tabernacled in the flesh—indwelt by the Mystery Monitors and invested by the Spirit of Truth—is not fully mobilized, realized, and unified until that day when such a Jerusem citizen is given clearance for Edentia and proclaimed a true member of the morontia corps of Nebadon—an immortal survivor of Adjuster association, a Paradise ascender, a personality of morontia status, and a true child of the Most Highs.
47:10.7 (540.3) Surelik surm on viis pääseda ainelisest elust lihas; eluasemeilmade kogemus jätkuvast elust ja seitsmes maailmas korrigeeriva koolituse ning kultuurilise hariduse saamine on surelikele ellujääjatele morontiaelujärgu sissejuhatus, üleminekuelu, mis on igaviku väravateni jõudma määratud aja tõusuteelistele vaheetapp teel arenevast ainelisest eksistentsist kõrgemate vaimsete saavutusteni. 47:10.7 (540.3) Mortal death is a technique of escape from the material life in the flesh; and the mansonia experience of progressive life through seven worlds of corrective training and cultural education represents the introduction of mortal survivors to the morontia career, the transition life which intervenes between the evolutionary material existence and the higher spirit attainment of the ascenders of time who are destined to achieve the portals of eternity.
47:10.8 (540.4) [Esitanud Kirgas Õhtutäht.] 47:10.8 (540.4) [Sponsored by a Brilliant Evening Star.]