46. Kiri Paper 46
Kohaliku süsteemi keskus The Local System Headquarters
46:0.1 (519.1) SATANIA keskus Jerusem on keskmine kohaliku süsteemi keskusmaailm, ning arvestamata Luciferi mässust ja Miikaeli annetumisest Urantial põhjustatud arvukaid hälbeid, on see samasuguste sfääride hulgas tüüpiline. Teie kohalikul süsteemil on olnud tormilisi kogemusi, aga seda hallatakse praegu väga tõhusalt ja ajastute möödudes juuritakse ebakõlade tagajärjed aeglaselt, kuid kindlalt välja. Kord ja hea tahe taastuvad ja Jerusemil valitsevad tingimused lähenevad üha enam sellele, mis teie pärimustes vastab taevasele staatusele, sest süsteemi keskus on enamiku kahekümnenda sajandi usklike ettekujutuse kohaselt tõeline taevas. 46:0.1 (519.1) JERUSEM, the headquarters of Satania, is an average capital of a local system, and aside from numerous irregularities occasioned by the Lucifer rebellion and the bestowal of Michael on Urantia, it is typical of similar spheres. Your local system has passed through some stormy experiences, but it is at present being administered most efficiently, and as the ages pass, the results of disharmony are being slowly but surely eradicated. Order and good will are being restored, and the conditions on Jerusem are more and more approaching the heavenly status of your traditions, for the system headquarters is truly the heaven visualized by the majority of twentieth-century religious believers.
1. Jerusemi füüsilised aspektid ^top 1. Physical Aspects of Jerusem ^top
46:1.1 (519.2) Jerusem jaguneb laiuskraadide järgi tuhandeks sektoriks ja pikkuskraadide järgi kümneks tuhandeks tsooniks. Sfääril on seitse suuremat pealinna ja seitsekümmend väiksemat halduskeskust. Seitsme sektsiooni pealinnad arendavad erinevaid tegevusi ja Süsteemi Suverään viibib igas neist vähemalt kord aastas. 46:1.1 (519.2) Jerusem is divided into one thousand latitudinal sectors and ten thousand longitudinal zones. The sphere has seven major capitals and seventy minor administrative centers. The seven sectional capitals are concerned with diverse activities, and the System Sovereign is present in each at least once a year.
46:1.2 (519.3) Jerusemi standardmiil võrdub ligikaudu seitsme Urantia miiliga [11,2 km]. Kaaluühiku „gradant” saamisel on aluseks täielikult väljakujunenud ultimaaton ja see määrang lähtub kümnendsüsteemist ning võrdub peaaegu täpselt kümne untsi ehk 280 grammiga teie kaalu järgi. Satania päev on Urantia aja kolm päeva miinus üks tund neli minutit ja viisteist sekundit, mis on võrdne Jerusemi pöörlemisajaga ümber telje. Süsteemi aasta koosneb sajast Jerusemi päevast. Süsteemi aega edastavad meister-kronoldekid. 46:1.2 (519.3) The standard mile of Jerusem is equivalent to about seven Urantia miles. The standard weight, the “gradant,” is built up through the decimal system from the mature ultimaton and represents almost exactly ten ounces of your weight. The Satania day equals three days of Urantia time, less one hour, four minutes, and fifteen seconds, that being the time of the axial revolution of Jerusem. The system year consists of one hundred Jerusem days. The time of the system is broadcast by the master chronoldeks.
46:1.3 (519.4) Jerusemi energia on suurepärase kontrolli all ja ringleb ümber sfääri tsoonikanalites, mida toidetakse otse kosmose energialaengutest ja mida jagavad oskuslikult Füüsilised Meisterjuhtijad. Nende energiate kulgemisel läbi füüsiliste juhtimiskanalite tekib loomuliku takistuse tõttu Jerusemi ühtlase temperatuuri alalhoidmiseks vajalik soojus. Täieliku valgustuse korral püsib temperatuur umbes 21 °C piires, kuid nõrgema valgustatusega perioodil langeb see veidi alla 10°. 46:1.3 (519.4) The energy of Jerusem is superbly controlled and circulates about the sphere in the zone channels, which are directly fed from the energy charges of space and expertly administered by the Master Physical Controllers. The natural resistance to the passage of these energies through the physical channels of conduction yields the heat required for the production of the equable temperature of Jerusem. The full-light temperature is maintained at about 70 degrees Fahrenheit, while during the period of light recession it falls to a little lower than 50 degrees.
46:1.4 (519.5) Jerusemi valgustussüsteem peaks tunduma teile üsna arusaadav. Pole päevi ega öid, sooje ega külmi aastaaegu. Võimsusemuundajatele allub sada tuhat keskust, millest hõrendatud energiaid suunatakse läbi planeedi atmosfääri üles, nad teevad läbi teatavad muutused ja jõuavad lõpuks sfääri elektrilisse õhulakke, kust peegelduvad tagasi alla õrna ühtlase hajutatud valgusena, mille intensiivsus on ligikaudu võrdne Urantia päikesevalguse intensiivsusega kell kümme hommikul. 46:1.4 (519.5) The lighting system of Jerusem should not be so difficult for you to comprehend. There are no days and nights, no seasons of heat and cold. The power transformers maintain one hundred thousand centers from which rarefied energies are projected upward through the planetary atmosphere, undergoing certain changes, until they reach the electric air-ceiling of the sphere; and then these energies are reflected back and down as a gentle, sifting, and even light of about the intensity of Urantia sunlight when the sun is shining overhead at ten o’clock in the morning.
46:1.5 (520.1) Niisugustes valgustustingimustes näib, et valguskiired ei tule kõik samast kohast; nad oleksid nagu hajutatud üle taeva, kiirgudes kosmosest võrdselt kõigist suundadest. See valgus on väga sarnane loomuliku päikesevalgusega, kuid sisaldab palju vähem soojust. Seetõttu on arusaadav, et need keskusmaailmad kosmoses ei helenda; Jerusem poleks nähtav ka siis, kui ta asuks Urantiale väga lähedal. 46:1.5 (520.1) Under such conditions of lighting, the light rays do not seem to come from one place; they just sift out of the sky, emanating equally from all space directions. This light is very similar to natural sunlight except that it contains very much less heat. Thus it will be recognized that such headquarters worlds are not luminous in space; if Jerusem were very near Urantia, it would not be visible.
46:1.6 (520.2) Gaasid, mis peegeldavad seda valguse energiat Jerusemi ülemisest ionosfäärist tagasi maapinnale, on väga sarnased gaasidega, mis kuuluvad Urantia atmosfääri ülakihtidesse ja mis on seotud teie niinimetatud virmaliste nähtusega, kuigi need tekivad teistel põhjustel. Urantial kaitseb sama gaasidekilp maiste raadiolainete väljapääsu, kui need otse välja suundudes peegelduvad selle gaasivööndi vastu põrgates maa poole tagasi. Nii jäävad raadiolained maapinna lähedale ning rändavad läbi õhu ümber teie maailma. 46:1.6 (520.2) The gases which reflect this light-energy from the Jerusem upper ionosphere back to the ground are very similar to those in the Urantia upper air belts which are concerned with the auroral phenomena of your so-called northern lights, although these are produced by different causes. On Urantia it is this same gas shield which prevents the escape of the terrestrial broadcast waves, reflecting them earthward when they strike this gas belt in their direct outward flight. In this way broadcasts are held near the surface as they journey through the air around your world.
46:1.7 (520.3) Niisugune sfääri valgustatus püsib ühtlaselt seitsmekümne viie protsendi osas Jerusemi päevast ja väheneb siis järk-järgult, kuni on minimaalse valgustatuse ajal võrreldav teie täiskuu valgusega selgel ööl. See on kogu Jerusemi jaoks vaikne tund. Sel puhkuse ja taastumise perioodil töötavad ainult teadaandeid vastuvõtvad jaamad. 46:1.7 (520.3) This lighting of the sphere is uniformly maintained for seventy-five per cent of the Jerusem day, and then there is a gradual recession until, at the time of minimum illumination, the light is about that of your full moon on a clear night. This is the quiet hour for all Jerusem. Only the broadcast-receiving stations are in operation during this period of rest and rehabilitation.
46:1.8 (520.4) Jerusem saab nõrka valgust mitmelt lähedal asuvalt päikeselt — see on nagu ere tähevalgus —, kuid ei sõltu neist. Jerusemi-taolisi maailmu ei mõjuta muutused päikese aktiivsuses ning nad ei seisa silmitsi ka päikese jahtumise või suremise probleemiga. 46:1.8 (520.4) Jerusem receives faint light from several near-by suns—a sort of brilliant starlight—but it is not dependent on them; worlds like Jerusem are not subject to the vicissitudes of sun disturbances, neither are they confronted with the problem of a cooling or dying sun.
46:1.9 (520.5) Seitset ülemineku-õppemaailma ja nende neljakümmet üheksat satelliiti varustatakse soojuse, valguse, energia ja veega Jerusemi süsteemi järgi. 46:1.9 (520.5) The seven transitional study worlds and their forty-nine satellites are heated, lighted, energized, and watered by the Jerusem technique.
2. Jerusemi füüsilised iseärasused ^top 2. Physical Features of Jerusem ^top
46:2.1 (520.6) Jerusemil tunnete te puudust Urantia ja teiste aja jooksul väljakujunenud maailmade sakilistest mäeahelikest, sest seal pole ei maavärinaid ega vihmasadusid, kuid te tunnete rõõmu kaunitest mägismaadest ja teistest pinnavormide ning maastiku ainulaadsetest iseärasustest. Määratuid Jerusemi alasid säilitatakse „looduslikus olekus” ja nende piirkondade suurejoonelisus ületab kaugelt inimese kujutlusvõime piire. 46:2.1 (520.6) On Jerusem you will miss the rugged mountain ranges of Urantia and other evolved worlds since there are neither earthquakes nor rainfalls, but you will enjoy the beauteous highlands and other unique variations of topography and landscape. Enormous areas of Jerusem are preserved in a “natural state,” and the grandeur of such districts is quite beyond the powers of human imagination.
46:2.2 (520.7) Seal on tuhandeid ja tuhandeid väikesi järvi, kuid mitte mäslevaid jõgesid ega laiuvaid ookeane. Üheski arhitektuurses maailmas pole ei vihma, torme ega tuiske, kuid valgustatuse nõrgenemise ajal, kui temperatuur on kõige madalam, langeb iga päev sademetena alla kondenseerunud niiskust. (Kolme gaasiga maailmas on kastepunkt kõrgem kui kahe gaasiga planeedil, nagu seda on Urantia.) Füüsiline taimestik ja elav morontiamaailm vajavad mõlemad niiskust, kuid sellega varustab neid suures osas pinnasealune niisutussüsteem, mis ulatub üle kogu sfääri, isegi mägismaade kõige kõrgemate osadeni. See veesüsteem ei ole täielikult pinna all, sest Jerusemi sädelevaid järvi ühendavad omavahel paljud kanalid. 46:2.2 (520.7) There are thousands upon thousands of small lakes but no raging rivers nor expansive oceans. There is no rainfall, neither storms nor blizzards, on any of the architectural worlds, but there is the daily precipitation of the condensation of moisture during the time of lowest temperature attending the light recession. (The dew point is higher on a three-gas world than on a two-gas planet like Urantia.) The physical plant life and the morontia world of living things both require moisture, but this is largely supplied by the subsoil system of circulation which extends all over the sphere, even up to the very tops of the highlands. This water system is not entirely subsurface, for there are many canals interconnecting the sparkling lakes of Jerusem.
46:2.3 (520.8) Jerusemi atmosfäär on kolme gaasi segu. See õhk on väga sarnane Urantia õhuga, lisatud on vaid morontia-eluklassi hingamiseks sobivat gaasi. See kolmas gaas on ainelist liiki loomadele ja taimedele hingamiseks igati sobiv. 46:2.3 (520.8) The atmosphere of Jerusem is a three-gas mixture. This air is very similar to that of Urantia with the addition of a gas adapted to the respiration of the morontia order of life. This third gas in no way unfits the air for the respiration of animals or plants of the material orders.
46:2.4 (521.1) Transpordisüsteem on ühenduses energia ringvooludega, nende põhivoolude kaugus üksteisest on kuusteist kilomeetrit. Füüsiliste mehhanismide abil saavad planeedi ainelised olendid kulgeda kiirusega kolmsada kakskümmend kuni kaheksasada kilomeetrit tunnis. Transpordilinnud lendavad umbes saja kuuekümne kilomeetrise tunnikiirusega. Aineliste Poegade lennumehhanismide kiirus on umbes kaheksasada kilomeetrit tunnis. Ainelised ja varajased morontiaolendid peavad kasutama neid mehaanilisi transpordivahendeid, kuid vaimisiksused kulgevad ühenduses kõrgemate jõudude ja vaimsete energiaallikatega. 46:2.4 (521.1) The transportation system is allied with the circulatory streams of energy movement, these main energy currents being located at ten-mile intervals. By adjustment of physical mechanisms the material beings of the planet can proceed at a pace varying from two to five hundred miles per hour. The transport birds fly at about one hundred miles an hour. The air mechanisms of the Material Sons travel around five hundred miles per hour. Material and early morontia beings must utilize these mechanical means of transport, but spirit personalities proceed by liaison with the superior forces and spirit sources of energy.
46:2.5 (521.2) Jerusemil ja sellega seotud maailmades esineb kümme Nebadoni arhitektuursete sfääride füüsilisele elule iseloomulikku standardset alajaotust. Ja et Jerusemil orgaanilist evolutsiooni ei toimu, pole seal ka eluvormide vahel vastuolusid, olelusvõitlust ega paremini kohastunute ellujäämist. Seal toimub pigem loov kohanemine, mis laseb aimata keskse jumaliku universumi igaveste maailmade ilu, harmooniat ja täiuslikkust. Ja kogu selles loovas täiuses on kõige hämmastavamal viisil omavahel põimunud füüsiline ja morontiaelu, mille vastandlikkust toovad kunstipäraselt esile taevased kunstimeistrid ja nende kaaslased. 46:2.5 (521.2) Jerusem and its associated worlds are endowed with the ten standard divisions of physical life characteristic of the architectural spheres of Nebadon. And since there is no organic evolution on Jerusem, there are no conflicting forms of life, no struggle for existence, no survival of the fittest. Rather is there a creative adaptation which foreshadows the beauty, the harmony, and the perfection of the eternal worlds of the central and divine universe. And in all this creative perfection there is the most amazing intermingling of physical and of morontia life, artistically contrasted by the celestial artisans and their fellows.
46:2.6 (521.3) Jerusem annab tõepoolest eelmaiku paradiislikust hiilgusest ja toredusest. Kuid te ei saa kunagi loota, et ükskõik kui hea kirjeldus annaks neist aulistest arhitektuursetest maailmadest adekvaatse ettekujutuse. Nii vähe on seda, mida saaks üldse võrrelda millegagi teie maailmas, ja Jerusemi asjad ületavad ka võrreldavuse korral Urantia asju niisugusel määral, et võrdlus oleks peaaegu groteskne. Enne tegelikku saabumist Jerusemile saab teil vaevalt olla mingit tõega sarnanevat ettekujutust taevastest maailmadest, kuid see aeg polegi nii kaugel, mil saate võrrelda oma süsteemi keskusmaailma jõudmist ja oma kunagi tulevikus toimuvat saabumist universumi kaugematele koolitussfääridele, superuniversumisse ja Havonasse. 46:2.6 (521.3) Jerusem is indeed a foretaste of paradisiacal glory and grandeur. But you can never hope to gain an adequate idea of these glorious architectural worlds by any attempted description. There is so little that can be compared with aught on your world, and even then the things of Jerusem so transcend the things of Urantia that the comparison is almost grotesque. Until you actually arrive on Jerusem, you can hardly entertain anything like a true concept of the heavenly worlds, but that is not so long a time in the future when your coming experience on the system capital is compared with your sometime arrival on the more remote training spheres of the universe, the superuniverse, and Havona.
46:2.7 (521.4) Jerusemi tootmis- ehk laborisektor on ulatuslik ala, mida urantialased vaevalt ära tunneksid, sest seal pole suitsevaid korstnaid; vaatamata sellele seondub nende eriliste maailmadega keeruline aineline majandussüsteem ning mehaaniliste meetodite ja füüsiliste saavutuste täiuslikkus hämmastaks ka teie kogenumaid keemikuid ja leiutajaid ning tekitaks neis aukartust. Mõelge hetkeks sellele, et see esimene Paradiisi-reisi peatuspaigaks olev maailm on palju enam aineline kui vaimne. Kogu teie viibimise jooksul Jerusemil ja selle üleminekumaailmades olete palju lähemal oma maisele ainelisele elule kui oma hilisemale edasijõudvale vaimeksistentsile. 46:2.7 (521.4) The manufacturing or laboratory sector of Jerusem is an extensive domain, one which Urantians would hardly recognize since it has no smoking chimneys; nevertheless, there is an intricate material economy associated with these special worlds, and there is a perfection of mechanical technique and physical achievement which would astonish and even awe your most experienced chemists and inventors. Pause to consider that this first world of detention in the Paradise journey is far more material than spiritual. Throughout your stay on Jerusem and its transition worlds you are far nearer your earth life of material things than your later life of advancing spirit existence.
46:2.8 (521.5) Peaaegu nelja tuhande viiesaja meetri kõrgune Seeravi mägi on Jerusemi kõrgeim paik ning kõigi transpordiseeravite väljumiskoht. Planeedi gravitatsiooni mõju alt pääsemiseks vajaliku algenergia omandamiseks ja õhutakistuse ületamiseks kasutatakse arvukalt mehaanilisi vahendeid. Seeravite transport väljub kogu valguse perioodi jooksul Urantia aja iga kolme sekundi järel ja mõnikord kaua veel ka valguse taandumise ajal. Transpordiseeravite stardikiirus on ligikaudu kakskümmend viis standardmiili Urantia aja sekundis ning nad saavutavad ettenähtud reisikiiruse alles enam kui kahe tuhande miili kaugusel Jerusemist. 46:2.8 (521.5) Mount Seraph is the highest elevation on Jerusem, almost fifteen thousand feet, and is the point of departure for all transport seraphim. Numerous mechanical developments are used in providing initial energy for escaping the planetary gravity and overcoming the air resistance. A seraphic transport departs every three seconds of Urantia time throughout the light period and, sometimes, far into the recession. The transporters take off at about twenty-five standard miles per second of Urantia time and do not attain standard velocity until they are over two thousand miles away from Jerusem.
46:2.9 (521.6) Transportijad saabuvad kristallväljale, niinimetatud klaasmerele. Selle ala ümber on seeravitranspordiga kosmost läbivate mitmesuguste olendiklasside vastuvõtujaamad. Külalisõpilaste polaarkristallist vastuvõtujaama lähedal võite tõusta pärlina helkivasse observatooriumi ja vaadelda kogu keskusplaneedi tohutu suurt reljeefset kaarti. 46:2.9 (521.6) Transports arrive on the crystal field, the so-called sea of glass. Around this area are the receiving stations for the various orders of beings who traverse space by seraphic transport. Near the polar crystal receiving station for student visitors you may ascend the pearly observatory and view the immense relief map of the entire headquarters planet.
3. Jerusemi teabelevi ^top 3. The Jerusem Broadcasts ^top
46:3.1 (522.1) Superuniversumi ja Paradiisi-Havona teabelevi võetakse Jerusemil vastu Salvingtoni vahendusel ning kasutades polaarkristalli, klaasmerd. Lisaks sellele Nebadoni-välisele side vastuvõtuvõimalusele on veel kolm vastuvõtujaamade rühma. Need eraldi asuvad, kuid kolme kontsentrilise ringina paiknevad jaamade rühmad on reguleeritud vastu võtma teabelevi kohalikest maailmadest, tähtkuju keskusest ja kohaliku universumi keskusmaailmast. Kogu seda teabelevi esitatakse automaatselt sel kombel, et neid võiksid vastu võtta kõik keskses teadaannete amfiteatris viibivad igat liiki olendid; tõususurelike kõigist tegevustest Jerusemil pole miski põnevam ja kaasakiskuvam kui universumi kosmosearuannete lõputu voo kuulamine. 46:3.1 (522.1) The superuniverse and Paradise-Havona broadcasts are received on Jerusem in liaison with Salvington and by a technique involving the polar crystal, the sea of glass. In addition to provisions for the reception of these extra-Nebadon communications, there are three distinct groups of receiving stations. These separate but tricircular groups of stations are adjusted to the reception of broadcasts from the local worlds, from the constellation headquarters, and from the capital of the local universe. All these broadcasts are automatically displayed so as to be discernible by all types of beings present in the central broadcast amphitheater; of all preoccupations for an ascendant mortal on Jerusem, none is more engaging and engrossing than that of listening in on the never-ending stream of universe space reports.
46:3.2 (522.2) Seda Jerusemil asuvat teabelevi vastuvõtujaama ümbritseb tohutu amfiteater, mis on ehitatud Urantial suures osas tundmatutest siravatest materjalidest, seal on istekohti enam kui viiele miljonile olendile — nii ainelistele kui ka morontiaolenditele — ning see mahutab lisaks veel loendamatul hulgal vaimisiksusi. Kogu Jerusemi lemmik-meelelahutuseks on veeta vaba aega teabelevijaamas, et kuulda seal uudiseid universumi käekäigust ja seisundist. Ja see on planeedil ainuke tegevus, mis valguse nõrgenemise ajal ei lakka. 46:3.2 (522.2) This Jerusem broadcast-receiving station is encircled by an enormous amphitheater, constructed of scintillating materials largely unknown on Urantia and seating over five billion beings—material and morontia—besides accommodating innumerable spirit personalities. It is the favorite diversion for all Jerusem to spend their leisure at the broadcast station, there to learn of the welfare and state of the universe. And this is the only planetary activity which is not slowed down during the recession of light.
46:3.3 (522.3) Sellesse teabelevi amfiteatrisse saabub Salvingtonilt pidevalt sõnumeid. Selle lähedal võetakse vähemalt kord päevas vastu Edentialt saabuvaid Kõigekõrgemate Tähtkujude Isade teateid. Uversa korralist ja erakorralist teabelevi edastatakse perioodiliselt Salvingtoni kaudu, ja kui võetakse vastu Paradiisi sõnumeid, koguneb kogu elanikkond klaasmere ümber ning Uversa sõbrad täiendavad Paradiisi-teabelevi edastamisviisi veel peegeldamisnähtustega, et kõik kuuldav saaks ka nähtavaks. Sel kombel saavad surelikud ellujääjad oma igavesel avastusretkel sissepoole rännates pidevalt eelmaiku üha suuremast ilust ja toredusest. 46:3.3 (522.3) At this broadcast-receiving amphitheater the Salvington messages are coming in continuously. Near by, the Edentia word of the Most High Constellation Fathers is received at least once a day. Periodically the regular and special broadcasts of Uversa are relayed through Salvington, and when Paradise messages are in reception, the entire population is assembled around the sea of glass, and the Uversa friends add the reflectivity phenomena to the technique of the Paradise broadcast so that everything heard becomes visible. And it is in this manner that continual foretastes of advancing beauty and grandeur are afforded the mortal survivors as they journey inward on the eternal adventure.
46:3.4 (522.4) Jerusemi saatejaam asub sfääri vastaspoolusel. Kogu teabelevi üksikmaailmadesse lähetatakse süsteemi keskusmaailmade kaudu, välja arvatud Miikaeli sõnumid, mis lähevad mõnikord peainglite ringlust mööda otse sihtkohtadesse. 46:3.4 (522.4) The Jerusem sending station is located at the opposite pole of the sphere. All broadcasts to the individual worlds are relayed from the system capitals except the Michael messages, which sometimes go direct to their destinations over the archangels’ circuit.
4. Elukoha- ja halduspiirkonnad ^top 4. Residential and Administrative Areas ^top
46:4.1 (522.5) Üsna suured osad Jerusemist on jäetud elukoha aladeks ja süsteemi keskusmaailma ülejäänud piirkonnad on antud vajalike haldusfunktsioonide täitmiseks, sealhulgas 619 asustatud sfääri, 56 üleminekukultuuri maailma ja süsteemi keskusmaailma enda asjade juhtimiseks. Jerusemil ja Nebadonis on see korraldatud järgmiselt: 46:4.1 (522.5) Considerable portions of Jerusem are assigned as residential areas, while other portions of the system capital are given over to the necessary administrative functions involving the supervision of the affairs of 619 inhabited spheres, 56 transitional-culture worlds, and the system capital itself. On Jerusem and in Nebadon these arrangements are designed as follows:
46:4.2 (522.6) 1. ringid—ajutiste elanike elukohad; 46:4.2 (522.6) 1. The circles—the nonnative residential areas.
46:4.3 (522.7) 2. ruudud—süsteemi täitevvõimu- ja haldusalad; 46:4.3 (522.7) 2. The squares—the system executive-administrative areas.
46:4.4 (522.8) 3. ristkülikud—madalamate kohalike eluvormide kohtumispaigad; 46:4.4 (522.8) 3. The rectangles—the rendezvous of the lower native life.
46:4.5 (522.9) 4. kolmnurgad—kohalikud või Jerusemi haldusalad. 46:4.5 (522.9) 4. The triangles—the local or Jerusem administrative areas.
46:4.6 (522.10) Niisugune süsteemi tegevuste jaotamine ringidesse, ruutudesse, ristkülikutesse ja kolmnurkadesse on ühesugune kõigis Nebadoni süsteemi keskusmaailmades. Mõnes teises universumis võib valitseda täiesti teistsugune kord. Need asjad on määratud Loojate-Poegade mitmesuguste kavadega. 46:4.6 (522.10) This arrangement of the system activities into circles, squares, rectangles, and triangles is common to all the system capitals of Nebadon. In another universe an entirely different arrangement might prevail. These are matters determined by the diverse plans of the Creator Sons.
46:4.7 (523.1) Meie jutustuses neist elukoha- ja halduspiirkondadest ei ole arvestatud Jerusemi alaliste kodanike, Jumala Aineliste Poegade kauneid avaraid valdusi ning me pole maininud ka arvukaid teisi huvitavaid vaimolendite ja vaimolenditele lähedasi klasse. Jerusemil kasutatakse näiteks süsteemi funktsioneerimise kavandamiseks spirongade tõhusat teenistust. Need olendid on pühendunud aineüleste kohalike elanike ja külaliste vaimsele hoolekandele. Sellesse imelisse kaunite intellektiolendite rühma kuuluvad kõrgemate morontiaolendite ja morontia abiliste üleminekuteenijad — olendid, kes töötavad kõigi morontialoodute ülalpidamiseks ja kaunistamiseks. Nad on Jerusemil sama, mis keskteeolendid Urantial, ainelise ja vaimse maailma vahel tegutsevad abilised. 46:4.7 (523.1) Our narrative of these residential and administrative areas takes no account of the vast and beautiful estates of the Material Sons of God, the permanent citizens of Jerusem, neither do we mention numerous other fascinating orders of spirit and near-spirit creatures. For example: Jerusem enjoys the efficient services of the spironga of design for system function. These beings are devoted to spiritual ministry in behalf of the supermaterial residents and visitors. They are a wonderful group of intelligent and beautiful beings who are the transition servants of the higher morontia creatures and of the morontia helpers who labor for the upkeep and embellishment of all morontia creations. They are on Jerusem what the midway creatures are on Urantia, midway helpers functioning between the material and the spiritual.
46:4.8 (523.2) Süsteemi keskusmaailmad on selles suhtes ainulaadsed, et need on ainsad maailmad, kus ilmnevad peaaegu täiuslikult kõik kolm universumi eksistentsi faasi: aineline, morontialik ja vaimne. Jerusemil tunnete end nagu kodus nii ainelise, morontia- kui ka vaimisiksusena; samuti tunnevad end ka ühendolendid nagu keskteelised ja Ainelised Pojad. 46:4.8 (523.2) The system capitals are unique in that they are the only worlds which exhibit well-nigh perfectly all three phases of universe existence: the material, the morontial, and the spiritual. Whether you are a material, morontia, or spirit personality, you will feel at home on Jerusem; so also do the combined beings, such as the midway creatures and the Material Sons.
46:4.9 (523.3) Jerusemil on nii ainelist kui ka morontia tüüpi oivalisi ehitisi ning puhtvaimsed tsoonid pole vähem oivaliselt ja külluslikult kaunistatud. Oleks mul vaid sõnu, et rääkida teile Jerusemi imepärase füüsilise varustuse morontiavastetest! Ja kui ma suudaksin veel kirjeldada selle keskusmaailma vaimse varustuse ülimat suurejoonelisust ja oivalist täiuslikkust! Teie kujutlusvõime kõige julgemgi ettekujutus varustuse ilust ja küllastatuse täiuslikkusest ei suudaks küll selle suurejoonelisuse lähedalegi jõuda. Ja Jerusem on vaid esimene samm teel Paradiisi ilu taevaliku täiuslikkuse poole. 46:4.9 (523.3) Jerusem has great buildings of both material and morontia types, while the embellishment of the purely spiritual zones is no less exquisite and replete. If I only had words to tell you of the morontia counterparts of the marvelous physical equipment of Jerusem! If I could only go on to portray the sublime grandeur and exquisite perfection of the spiritual appointments of this headquarters world! Your most imaginative concept of perfection of beauty and repleteness of appointment would hardly approach these grandeurs. And Jerusem is but the first step on the way to the supernal perfection of Paradise beauty.
5. Jerusemi ringid ^top 5. The Jerusem Circles ^top
46:5.1 (523.4) Universumi asukate tähtsamatele rühmadele määratud elukoha alasid nimetatakse Jerusemi ringideks. Käesolevas jutustuses mainitakse järgmisi ringide rühmi: 46:5.1 (523.4) The residential reservations assigned to the major groups of universe life are designated the Jerusem circles. Those circle groups which find mention in these narratives are the following:
46:5.2 (523.5) 1. Jumala Poegade ringid; 46:5.2 (523.5) 1. The circles of the Sons of God.
46:5.3 (523.6) 2. inglite ja kõrgemate vaimude ringid; 46:5.3 (523.6) 2. The circles of the angels and higher spirits.
46:5.4 (523.7) 3. Universumi Abiliste ringid, kuhu kuuluvad ka loodud-olendite kolmsustatud pojad, kes ei ole Kolmsuse Õpetajate-Poegade juurde määratud; 46:5.4 (523.7) 3. The circles of the Universe Aids, including the creature-trinitized sons not assigned to the Trinity Teacher Sons.
46:5.5 (523.8) 4. Füüsiliste Meisterjuhtijate ringid; 46:5.5 (523.8) 4. The circles of the Master Physical Controllers.
46:5.6 (523.9) 5. kohalemääratud tõususurelike, sealhulgas keskteeolendite ringid; 46:5.6 (523.9) 5. The circles of the assigned ascending mortals, including the midway creatures.
46:5.7 (523.10) 6. hea tahte kolooniate ringid; 46:5.7 (523.10) 6. The circles of the courtesy colonies.
46:5.8 (523.11) 7. Lõplikkuse Korpuse ringid. 46:5.8 (523.11) 7. The circles of the Corps of the Finality.
46:5.9 (523.12) Kõik need asupaikade rühmitused koosnevad seitsmest kontsentrilisest järjest kõrgemast ringist. Need on kõik ühesuguse ehitusega, kuid erineva suurusega ja valmistatud eri materjalidest. Neid kõiki ümbritsevad kaugele ulatuvad kaitsepiirded, mis kõrguvad laiade promenaadidena iga seitsmest kontsentrilisest ringist koosneva rühma ümber. 46:5.9 (523.12) Each of these residential groupings consists of seven concentric and successively elevated circles. They are all constructed along the same lines but are of different sizes and are fashioned of differing materials. They are all surrounded by far-reaching enclosures, which mount up to form extensive promenades entirely encompassing every group of seven concentric circles.
46:5.10 (524.1) 1. Jumala Poegade ringid. Kuigi Jumala Poegadel on olemas oma sotsiaalne planeet, üks üleminekukultuuri maailmu, on nende valduses ka need suured alad Jerusemil. Oma üleminekukultuuri maailmas suhtlevad tõususurelikud vabalt kõigi jumaliku pojaseisuse klassidega. Seal te õpite neid Poegi isiklikult tundma ja hakkate neid armastama, kuid nende suhtlemine piirdub suures osas mainitud erilise maailma ja selle satelliitidega. Jerusemi ringidel aga võib neid eri pojaseisuse rühmi töötamas näha. Ja et morontianägemine on tohutu ulatusega, võite jalutada Poegade jalutusteedel ja vaadelda nende loendamatute klasside põnevat tegutsemist. 46:5.10 (524.1) 1. Circles of the Sons of God. Though the Sons of God possess a social planet of their own, one of the transitional-culture worlds, they also occupy these extensive domains on Jerusem. On their transitional-culture world the ascending mortals freely mingle with all orders of divine sonship. There you will personally know and love these Sons, but their social life is largely confined to this special world and its satellites. In the Jerusem circles, however, these various groups of sonship may be observed at work. And since morontia vision is of enormous range, you can walk about on the Sons’ promenades and overlook the intriguing activities of their numerous orders.
46:5.11 (524.2) Need seitse Poegade ringi on kontsentrilised ja tõusevad järjest kõrgemale, nii et igalt välimiselt ja suuremalt ringilt avaneb vaade sisemistele ja väiksematele, iga ringi ümbritseb aga avalik promenaadimüür. Need müürid on ehitatud kirkalt säravatest kalliskividest ning on nii kõrged, et neilt avaneb vaade kogu vastavale asukoharingile. Kõik niisugust müüri läbivad paljud väravad — neid on viiekümnest kuni saja viiekümne tuhandeni — on valmistatud ühest terviklikust pärliläikelisest kristallist. 46:5.11 (524.2) These seven circles of the Sons are concentric and successively elevated so that each of the outer and larger circles overlooks the inner and smaller ones, each being surrounded by a public promenade wall. These walls are constructed of crystal gems of gleaming brightness and are so elevated as to overlook all of their respective residential circles. The many gates—from fifty to one hundred and fifty thousand—which penetrate each of these walls consist of single pearly crystals.
46:5.12 (524.3) Poegade valduse esimesel ringil asuvad Kohtumõistjad-Pojad ja nende isiklikud kaaskonnad. Siia on keskendunud kõik nende juriidiliste Poegade kavad ja vahetud tegevused annetumis- ning kohtumõistmisteenistusteks. Selle keskuse kaudu peavad süsteemi Avonalid ka sidet universumiga. 46:5.12 (524.3) The first circle of the domain of the Sons is occupied by the Magisterial Sons and their personal staffs. Here center all of the plans and immediate activities of the bestowal and adjudicational services of these juridical Sons. It is also through this center that the Avonals of the system maintain contact with the universe.
46:5.13 (524.4) Teisel ringil asuvad Kolmsuse Õpetajad-Pojad. Selles pühas piirkonnas viivad Daynalid koos oma kaaslastega läbi äsjasaabunud esmaste Õpetajate-Poegade koolitust. Ja kogu selles töös on neile võimekateks abilisteks teatavate Kirgaste Õhtutähtedega kooskõlastatud olendite alaliik. Loodud-olendite kolmsustatud pojad asuvad ühes Daynali ringi sektoris. Kolmsuse Õpetajad-Pojad on kõige lähemad sellele, et olla Kõikse Isa isiklikud esindajad kohalikus süsteemis; nad on vähemalt Kolmsuse päritolu olendid. See teine ring on kõigile Jerusemi rahvastele erakordselt huvitav. 46:5.13 (524.4) The second circle is occupied by the Trinity Teacher Sons. In this sacred domain the Daynals and their associates carry forward the training of the newly arrived primary Teacher Sons. And in all of this work they are ably assisted by a division of certain co-ordinates of the Brilliant Evening Stars. The creature-trinitized sons occupy a sector of the Daynal circle. The Trinity Teacher Sons come the nearest to being the personal representatives of the Universal Father in a local system; they are at least Trinity-origin beings. This second circle is a domain of extraordinary interest to all the peoples of Jerusem.
46:5.14 (524.5) Kolmas ring on pühendatud Melkisedekitele. Siin asuvad süsteemi juhid, kes juhendavad nende mitmekülgsete Poegade peaaegu lõputut hulka tegevusi. Alates esimestest eluasemeilmadest läbi kogu tõususurelike elujärgu Jerusemil on Melkisedekid nagu kasuisad ja alati kohalviibivad nõuandjad. Kui jätta arvestamata Aineliste Poegade ja Tütarde kõikjale ulatuv tegutsemine, võiks isegi öelda, et nende mõju on Jerusemil valdav. 46:5.14 (524.5) The third circle is devoted to the Melchizedeks. Here the system chiefs reside and supervise the almost endless activities of these versatile Sons. From the first of the mansion worlds on through all the Jerusem career of ascending mortals, the Melchizedeks are foster fathers and ever-present advisers. It would not be amiss to say that they are the dominant influence on Jerusem aside from the ever-present activities of the Material Sons and Daughters.
46:5.15 (524.6) Neljas ring on koduks Vorondadekitele ja kõigile teistele külastajatest ning vaatlejatest Poegade klassidele, keda ei ole mujale suunatud. Kui Kõigekõrgemad Tähtkujude Isad käivad kohalikku süsteemi kontrollimas, elavad nad sellel ringil. Tarkuse Täiustajad, Jumalikud Nõuandjad ja Kõiksed Hindajad elavad süsteemis oma ülesandeid täites kõik sellel ringil. 46:5.15 (524.6) The fourth circle is the home of the Vorondadeks and all other orders of the visiting and observer Sons who are not otherwise provided for. The Most High Constellation Fathers take up their abode in this circle when on visits of inspection to the local system. Perfectors of Wisdom, Divine Counselors, and Universal Censors all reside in this circle when on duty in the system.
46:5.16 (524.7) Viies ring on asupaigaks Lanondadekitele, Süsteemi Suveräänide ja Planeedivürstide pojaseisuse klassidele. Sellel alal viibides suhtlevad need kolm rühma omavahel, nagu oleks tegu ühe rühmaga. Sellel ringil hoitakse süsteemi varusid, Süsteemi Suveräänil aga on tempel, mis asub haldusmäel valitsushoonete rühma keskel. 46:5.16 (524.7) The fifth circle is the abode of the Lanonandeks, the sonship order of the System Sovereigns and the Planetary Princes. The three groups mingle as one when at home in this domain. The system reserves are held in this circle, while the System Sovereign has a temple situated at the center of the governing group of structures on administration hill.
46:5.17 (524.8) Kuues ring on süsteemi Elukandjate viibimispaik. Siia kogunevad kõik nende Poegade klassid ja siit suunduvad nad maailmadesse oma ülesandeid täitma. 46:5.17 (524.8) The sixth circle is the tarrying place of the system Life Carriers. All orders of these Sons are here assembled, and from here they go forth on their world assignments.
46:5.18 (524.9) Seitsmes ring on tõusvate poegade kohtumispaik, nende surelike kohtumispaik, kes võivad tegutseda koos oma seeravitest saatjatega ajutiselt süsteemi keskuses. Kõik Jerusemi kodanikest kõrgema ja lõpetanutest alama seisundiga endised surelikud loetakse kuuluvaks rühma, mille keskus on sellel ringil. 46:5.18 (524.9) The seventh circle is the rendezvous of the ascending sons, those assigned mortals who may be temporarily functioning on the system headquarters, together with their seraphic consorts. All ex-mortals above the status of Jerusem citizens and below that of finaliters are reckoned as belonging to the group having its headquarters in this circle.
46:5.19 (525.1) Need Poegadele varutud ringikujulised alad võtavad enda alla tohutu suure piirkonna ja veel tuhat üheksasada aastat tagasi oli selle keskel suur tühi ruum. Nüüd paikneb selles Miikaeli memoriaal, mis valmis umbes viissada aastat tagasi. Nelisada üheksakümmend viis aastat tagasi, kui see tempel talle pühendati, oli Miikael isiklikult kohal ja kogu Jerusem kuulis liigutavat lugu Meister-Poja annetumisest Urantial, Satania tähtsusetuimal planeedil. Nüüd on Miikaeli memoriaal keskuseks kõigile tegevustele, mis on seotud Miikaeli annetumise tagajärjel teisenenud süsteemi juhtimisega, hõlmates ka enamikku viimasel ajal sinna ületoodud Salvingtoni tegevusi. Memoriaali personal koosneb enam kui miljonist isikust. 46:5.19 (525.1) These circular reservations of the Sons occupy an enormous area, and until nineteen hundred years ago there existed a great open space at its center. This central region is now occupied by the Michael memorial, completed some five hundred years ago. Four hundred and ninety-five years ago, when this temple was dedicated, Michael was present in person, and all Jerusem heard the touching story of the Master Son’s bestowal on Urantia, the least of Satania. The Michael memorial is now the center of all activities embraced in the modified management of the system occasioned by Michael’s bestowal, including most of the more recently transplanted Salvington activities. The memorial staff consists of over one million personalities.
46:5.20 (525.2) 2. Inglite ringid. Nagu Poegade elupiirkond, nii koosnevad ka inglite ringid seitsmest kontsentrilisest ja järjest kõrgenevast ringist, igaüks kõrgumas sissepoole jäävate alade üle. 46:5.20 (525.2) 2. The circles of the angels. Like the residential area of the Sons, these circles of the angels consist of seven concentric and successively elevated circles, each overlooking the inner areas.
46:5.21 (525.3) Inglite esimesel ringil asuvad Lõpmatu Vaimu Kõrgemad Isiksused, kes võivad olla lähetatud keskusmaailma — Üksildased Sõnumitoojad ja nende kaaslased. Teine ring on pühendatud sõnumitoojate hulkadele, Tehnilistele Nõuandjatele, kaaslastele, inspektoritele ja kroonikutele, kes võivad aeg-ajalt juhtumisi Jerusemil tegutseda. Kolmas ring kuulub kõrgemate klasside ja rühmituste hoolekandevaimudele. 46:5.21 (525.3) The first circle of the angels is occupied by the Higher Personalities of the Infinite Spirit who may be stationed on the headquarters world—Solitary Messengers and their associates. The second circle is dedicated to the messenger hosts, Technical Advisers, companions, inspectors, and recorders as they may chance to function on Jerusem from time to time. The third circle is held by the ministering spirits of the higher orders and groupings.
46:5.22 (525.4) Neljandal ringil asuvad haldusseeravid ja Satania-taolises kohalikus süsteemis teenivad seeravid on „loendamatud ingliväed”. Viiendal ringil asuvad planeediseeravid, kuues aga on koduks ülemineku hoolekandjatele. Seitsmendal ringil on sfäär, kus viibivad teatavad ilmutamata seeravite klassid. Kõigi nende inglirühmade kroonikud ei asu oma kaaslastega koos, vaid Jerusemi kroonikatemplites. Kõiki kroonikaid hoitakse selles kolmeses arhiividesaalis kolmes eksemplaris. Süsteemi keskuses hoitakse kroonikaid alati ainelisel, morontia- ja vaimsel kujul. 46:5.22 (525.4) The fourth circle is held by the administrator seraphim, and the seraphim serving in a local system like Satania are an “innumerable host of angels.” The fifth circle is occupied by the planetary seraphim, while the sixth is the home of the transition ministers. The seventh circle is the tarrying sphere of certain unrevealed orders of seraphim. The recorders of all these groups of angels do not sojourn with their fellows, being domiciled in the Jerusem temple of records. All records are preserved in triplicate in this threefold hall of archives. On a system headquarters, records are always preserved in material, in morontia, and in spirit form.
46:5.23 (525.5) Neid seitset ringi ümbritseb Jerusemi panoraamväljapanek ümbermõõduga viis tuhat standardmiili, mis tutvustab Satania asustatud maailmade edasijõudmist ja mida pidevalt uuendatakse, et esitada tõetruult üksikplaneetidel valitsevaid tingimusi. See inglite ringide kohal kõrguv määratu promenaad on kahtlemata esimene, mis Jerusemil teie tähelepanu köidab, kui teile antakse teie esimestel külaskäikudel pikemalt vaba aega. 46:5.23 (525.5) These seven circles are surrounded by the exhibit panorama of Jerusem, five thousand standard miles in circumference, which is devoted to the presentation of the advancing status of the peopled worlds of Satania and is constantly revised so as to truly represent up-to-date conditions on the individual planets. I doubt not that this vast promenade overlooking the circles of the angels will be the first sight of Jerusem to claim your attention when you are permitted extended leisure on your earlier visits.
46:5.24 (525.6) Neid väljapanekuid koostavad Jerusemi kohalikud elanikud, kuid neid abistavad Satania eri maailmadest pärit tõusuteelised, kes oma teel Edentiale viibivad Jerusemil. Planeedi tingimusi ja maailma progressi kirjeldatakse paljude erinevate meetoditega, millest mõned on teile tuttavad, enamik võtteid aga Urantial tundmatud. Need väljapanekud võtavad enda alla selle tohutu müüri välisserva. Ülejäänud osa promenaadist on peaaegu täielikult avatud ning rikkalikult ja suurejooneliselt kaunistatud. 46:5.24 (525.6) These exhibits are in charge of the native life of Jerusem, but they are assisted by the ascenders from the various Satania worlds who are tarrying on Jerusem en route to Edentia. The portrayal of planetary conditions and world progress is effected by many methods, some known to you, but mostly by techniques unknown on Urantia. These exhibits occupy the outer edge of this vast wall. The remainder of the promenade is almost entirely open, being highly and magnificently embellished.
46:5.25 (525.7) 3. Universumi Abiliste ringidel asuvad tohutul kesksel alal Õhtutähtede keskused. Siin on Galantia süsteemi peakeskus, kõigist tõusvatest Õhtutähtedest esimesena ülesande saanud võimsa üliinglite rühma kaasjuhi tegevuspaik. See on üks suurejoonelisemaid kõigist Jerusemi haldussektoritest, kuigi üks hiljutisemaid konstruktsioone. Selle keskuse diameeter on kaheksakümmend kilomeetrit. Galantia keskus on monoliitne, täiesti läbipaistev valatud kristall. Neid ainelis-morontialikke kristalle hindavad kõrgelt nii morontia- kui ka ainelised olendid. Loodud Õhtutähtedel on sellised isiksusevälised omadused, et nad avaldavad mõju tervele Jerusemile. Kogu see maailm on omandanud vaimse hõngu pärast seda, kui nii paljud nende tegevused Salvingtonilt siia üle toodi. 46:5.25 (525.7) 3. The circles of the Universe Aids have the headquarters of the Evening Stars situated in the enormous central space. Here is located the system headquarters of Galantia, the associate head of this powerful group of superangels, being the first commissioned of all the ascendant Evening Stars. This is one of the most magnificent of all the administrative sectors of Jerusem, even though it is among the more recent constructions. This center is fifty miles in diameter. The Galantia headquarters is a monolithic cast crystal, wholly transparent. These material-morontia crystals are greatly appreciated by both morontia and material beings. The created Evening Stars exert their influence all over Jerusem, being possessed of such extrapersonality attributes. The entire world has been rendered spiritually fragrant since so many of their activities were transferred here from Salvington.
46:5.26 (526.1) 4. Füüsiliste Meisterjuhtijate ringid. Mitmesugused Füüsiliste Meisterjuhtijate ringid on paigutatud kontsentriliselt ümber suure võimsustempli, milles asub süsteemi võimsusülem koos Morontia Võimsusejuhendajate ülemaga. See võimsustempel on üks Jerusemi kahest sektorist, kuhu tõususurelikke ja keskteelisi ei lubata. Teine niisugune on dematerialiseerimissektor Aineliste Poegade alas — rida laboreid, kus transpordiseeravid viivad ainelisi olendeid üle seisundisse, mis on üsna sarnane morontia eksistentsiklassiga. 46:5.26 (526.1) 4. The circles of the Master Physical Controllers. The various orders of the Master Physical Controllers are concentrically arranged around the vast temple of power, wherein presides the power chief of the system in association with the chief of the Morontia Power Supervisors. This temple of power is one of two sectors on Jerusem where ascending mortals and midway creatures are not permitted. The other one is the dematerializing sector in the area of the Material Sons, a series of laboratories wherein the transport seraphim transform material beings into a state quite like that of the morontia order of existence.
46:5.27 (526.2) 5. Tõususurelike ringid. Tõususurelike ringide kesksel alal asub 619 planeedi memoriaalist koosnev rühm, mis esindab süsteemi asustatud maailmu, ja neis ehitistes tehakse aeg-ajalt põhjalikke muudatusi. Iga maailma surelikel on õigus otsustada aeg-ajalt teatavate muudatuste või täienduste tegemise üle oma planeedi memoriaalis. Ka praegu tehakse Urantia ehitistes palju muudatusi. Nende 619 templi keskel asub Edentia ja selle paljude tõusuteekultuuriga maailmade mudel. Mudeli diameeter on kuuskümmend viis kilomeetrit ning see on Edentia süsteemi tegelik koopia, mis detailideni vastab originaalile. 46:5.27 (526.2) 5. The circles of the ascending mortals. The central area of the circles of the ascending mortals is occupied by a group of 619 planetary memorials representative of the inhabited worlds of the system, and these structures periodically undergo extensive changes. It is the privilege of the mortals from each world to agree, from time to time, upon certain of the alterations or additions to their planetary memorials. Many changes are even now being made in the Urantia structures. The center of these 619 temples is occupied by a working model of Edentia and its many worlds of ascendant culture. This model is forty miles in diameter and is an actual reproduction of the Edentia system, true to the original in every detail.
46:5.28 (526.3) Tõusuteelised teenivad rõõmuga Jerusemil ja vaatlevad meeleldi teiste rühmade tegutsemist. Kõik neis paljudes ringides tehtav on vabalt jälgitav kogu Jerusemil. 46:5.28 (526.3) Ascenders enjoy their Jerusem services and take pleasure in observing the techniques of other groups. Everything done in these various circles is open to the full observation of all Jerusem.
46:5.29 (526.4) Niisuguses maailmas on kolme selgelt eri liiki tegevusi: töö, edasiminek ja mäng. Ehk teisiti öeldes: teenistus, õppimine ja puhkus. Vahepealseteks tegevusteks on sotsiaalne suhtlemine, rühmaviisilised meelelahutused ja jumalik palveldamine. Läbikäimisel nende mitmekesiste isiksuserühmadega, oma kaaslastest väga erinevate klassidega, on suur hariduslik väärtus. 46:5.29 (526.4) The activities of such a world are of three distinct varieties: work, progress, and play. Stated otherwise, they are: service, study, and relaxation. The composite activities consist of social intercourse, group entertainment, and divine worship. There is great educational value in mingling with diverse groups of personalities, orders very different from one’s own fellows.
46:5.30 (526.5) 6. Hea tahte kolooniate ringid. Seitse hea tahte kolooniate ringi on kaunistatud kolme tohutu suure ehitisega: Jerusemi hiiglaslik astronoomiaobservatoorium, Satania tohutu kunstigalerii ja meenutusjuhtide määratu suur kogunemissaal, puhkusele ning meelelahutusele pühendatud morontiategevuste paik. 46:5.30 (526.5) 6. The circles of the courtesy colonies. The seven circles of the courtesy colonies are graced by three enormous structures: the vast astronomic observatory of Jerusem, the gigantic art gallery of Satania, and the immense assembly hall of the reversion directors, the theater of morontia activities devoted to rest and recreation.
46:5.31 (526.6) Taevased kunstimeistrid suunavad spornagiaid ja valmistavad hulgaliselt loovaid kaunistusi ning monumente, mida on igas avalikus kogunemiskohas külluslikult. Nende kunstimeistrite stuudiod on selle imelise maailma kõigist võrratutest ehitistest ühed suurimad ja kauneimad. Teistel hea tahte kolooniatel on ulatuslikud ja kaunid keskused. Paljud neist hoonetest on ehitatud tervenisti kristalselt säravatest kalliskividest. Kõigis arhitektuurilistes maailmades on ohtrasti kristalli ja niinimetatud väärismetalle. 46:5.31 (526.6) The celestial artisans direct the spornagia and provide the host of creative decorations and monumental memorials which abound in every place of public assembly. The studios of these artisans are among the largest and most beautiful of all the matchless structures of this wonderful world. The other courtesy colonies maintain extensive and beautiful headquarters. Many of these buildings are constructed wholly of crystal gems. All the architectural worlds abound in crystals and the so-called precious metals.
46:5.32 (527.1) 7. Lõpetanute ringide keskel on ainulaadne ehitis. Ning kõigis süsteemi keskusmaailmades kogu Nebadonis on samasugune tühi tempel. Jerusemil on see ehitis pitseeritud Miikaeli märkidega ning sellele on kirjutatud: „Avamata, seitsmenda astme vaimudele — igavesele seisundile.” Gabriel pitseeris selle saladusliku templi ja keegi peale Miikaeli ei saa ega tohi murda Helkja Koidutähe poolt kinnitatud suveräänsuse pitserit. Kunagi te näete seda vaikset templit, kuigi te ei tohi selle saladust teada saada. 46:5.32 (527.1) 7. The circles of the finaliters have a unique structure at the center. And this same vacant temple is found on every system headquarters world throughout Nebadon. This edifice on Jerusem is sealed with the insignia of Michael, and it bears this inscription: “Undedicated to the seventh stage of spirit—to the eternal assignment.” Gabriel placed the seal on this temple of mystery, and none but Michael can or may break the seal of sovereignty affixed by the Bright and Morning Star. Some day you shall look upon this silent temple, even though you may not penetrate its mystery.
46:5.33 (527.2) Teised Jerusemi ringid. Lisaks neile elukoharingidele on Jerusemil veel arvukalt muid mitmesuguse otstarbega elukohti. 46:5.33 (527.2) Other Jerusem circles: In addition to these residential circles there are on Jerusem numerous additional designated abodes.
6. Täitevvõimu- ja haldusruudud ^top 6. The Executive-Administrative Squares ^top
46:6.1 (527.3) Süsteemi täitevvõimu- ja haldusosakonnad asuvad määratu suurtel osakondade ruutudel, mida on kokku tuhat. Iga haldusüksus jaguneb sajaks alajaotuseks, millest igas on kümme alarühma. Need tuhat ruutu on koondatud kümneks üldiseks jaotuseks, millest moodustuvad järgmised kümme haldusosakonda: 46:6.1 (527.3) The executive-administrative divisions of the system are located in the immense departmental squares, one thousand in number. Each administrative unit is divided into one hundred subdivisions of ten subgroups each. These one thousand squares are clustered in ten grand divisions, thus constituting the following ten administrative departments:
46:6.2 (527.4) 1. füüsiline hooldus ja aineline täiustumine, füüsilise võimsuse ja energia valdkonnad; 46:6.2 (527.4) 1. Physical maintenance and material improvement, the domains of physical power and energy.
46:6.3 (527.5) 2. vahekohtud, eetika ja haldusotsuste langetamine; 46:6.3 (527.5) 2. Arbitration, ethics, and administrative adjudication.
46:6.4 (527.6) 3. planeetidega seotud kohalikud küsimused; 46:6.4 (527.6) 3. Planetary and local affairs.
46:6.5 (527.7) 4. tähtkujude ja universumite küsimused; 46:6.5 (527.7) 4. Constellation and universe affairs.
46:6.6 (527.8) 5. haridus ja muud Melkisedekite tegevused; 46:6.6 (527.8) 5. Education and other Melchizedek activities.
46:6.7 (527.9) 6. planeetide ja süsteemi füüsiline progress, Satania tegevuste teaduslikud küsimused; 46:6.7 (527.9) 6. Planetary and system physical progress, the scientific domains of Satania activities.
46:6.8 (527.10) 7. morontiaküsimused; 46:6.8 (527.10) 7. Morontia affairs.
46:6.9 (527.11) 8. puhtvaimsed tegevused ja eetika; 46:6.9 (527.11) 8. Pure spirit activities and ethics.
46:6.10 (527.12) 9. tõusuteeliste hoolekanne; 46:6.10 (527.12) 9. Ascendant ministry.
46:6.11 (527.13) 10. suuruniversumi filosoofia. 46:6.11 (527.13) 10. Grand universe philosophy.
46:6.12 (527.14) Need ehitised on läbipaistvad: seega saavad ka külalisõpilased kõiki süsteemi tegevusi jälgida. 46:6.12 (527.14) These structures are transparent; hence all system activities can be viewed even by student visitors.
7. Ristkülikud — spornagiad ^top 7. The Rectangles—The Spornagia ^top
46:7.1 (527.15) Tuhandel Jerusemi ristkülikul asuvad keskusplaneedi alamad kohalikud eluvormid ja nende keskmes on spornagiate tohutu suur ringikujuline keskus. 46:7.1 (527.15) The one thousand rectangles of Jerusem are occupied by the lower native life of the headquarters planet, and at their center is situated the vast circular headquarters of the spornagia.
46:7.2 (527.16) Jerusemil hämmastavad teid imepäraste spornagiate põllumajanduslikud saavutused. Maad haritakse seal suures osas esteetilistel ja kaunistuslikel eesmärkidel. Spornagiad on keskusmaailmade haljastajad ning nad kujundavad Jerusemi vabu alasid originaalselt ja kunstipäraselt. Pinnase harimiseks kasutavad nad nii loomi kui ka arvukaid mehaanilisi seadmeid. Nad rakendavad arukalt ja oskuslikult oma asualadel toimivaid jõude ning kasutavad ära oma väiksemate vendade, alamate loodud loomade arvukaid klasse, kellest paljud on neis erilistes maailmades spornagiate kasutada. Seda loomse elu klassi suunavad praegu suures osas tõusuteelistest keskteeolendid arengusfääridelt. 46:7.2 (527.16) On Jerusem you will be amazed by the agricultural achievements of the wonderful spornagia. There the land is cultivated largely for aesthetic and ornamental effects. The spornagia are the landscape gardeners of the headquarters worlds, and they are both original and artistic in their treatment of the open spaces of Jerusem. They utilize both animals and numerous mechanical contrivances in the culture of the soil. They are intelligently expert in the employment of the power agencies of their realms as well as in the utilization of numerous orders of their lesser brethren of the lower animal creations, many of which are provided them on these special worlds. This order of animal life is now largely directed by the ascending midway creatures from the evolutionary spheres.
46:7.3 (528.1) Kohandajad spornagiate sisimas ei ela. Neil ei ole ellujäävat hinge, kuid nad saavad kaua elada, mõnikord isegi nelikümmend kuni viiskümmend tuhat standardaastat. Neid on arvuliselt terve leegion ja nad kannavad füüsiliselt hoolt kõigi ainelisi teenuseid vajavate universumiisiksuste klasside eest. 46:7.3 (528.1) Spornagia are not Adjuster indwelt. They do not possess survival souls, but they do enjoy long lives, sometimes to the extent of forty to fifty thousand standard years. Their number is legion, and they afford physical ministry to all orders of universe personalities requiring material service.
46:7.4 (528.2) Kuigi spornagiatel ei ole ellujäävat hinge ja neil see ka ei arene, kuigi neil pole isiksust, areneb neil siiski välja individuaalsus, mis võib kogeda taaskehastumist. Kui nende ainulaadsete loodud-olendite füüsilised kehad aja möödudes kasutuse ja vananemise tagajärjel alla käivad, valmistavad nende loojad neile koostöös Elukandjatega uued kehad, millesse vanad spornagiad ümber asuvad. 46:7.4 (528.2) Although spornagia neither possess nor evolve survival souls, though they do not have personality, nevertheless, they do evolve an individuality which can experience reincarnation. When, with the passing of time, the physical bodies of these unique creatures deteriorate from usage and age, their creators, in collaboration with the Life Carriers, fabricate new bodies in which the old spornagia re-establish their residences.
46:7.5 (528.3) Spornagiad on kogu Nebadoni universumis ainsad loodud-olendid, kes mingil viisil taaskehastumist kogevad. Nad reageerivad vaid esimesele viiele meeleabivaimule, nad ei reageeri palveldamis- ja tarkusevaimule. Aga viiele meeleabivaimule reageeriv meel on juba teatavas mõttes terviklik ehk võrdsustuv kuuenda reaalsusetasandiga ning just see tegur määrab kogemusliku identiteedi. 46:7.5 (528.3) Spornagia are the only creatures in all the universe of Nebadon who experience this or any other sort of reincarnation. They are only reactive to the first five of the adjutant mind-spirits; they are not responsive to the spirits of worship and wisdom. But the five-adjutant mind equivalates to a totality or sixth reality level, and it is this factor which persists as an experiential identity.
46:7.6 (528.4) Ma ei oska neid kasulikke ja ebatavalisi loodud-olendeid kellegagi võrrelda, sest arengumaailmades pole nendega võrreldavaid loomi olemas. Nad ei ole arenevad olendid, Elukandjad on nad kujundanud nende praeguse kuju ja staatusega. Neid on kahte sugu ja nad sigivad, sest neil on vaja rahuldada kasvava elanikkonna vajadusi. 46:7.6 (528.4) I am quite without comparisons in undertaking to describe these useful and unusual creatures as there are no animals on the evolutionary worlds comparable to them. They are not evolutionary beings, having been projected by the Life Carriers in their present form and status. They are bisexual and procreate as they are required to meet the needs of a growing population.
46:7.7 (528.5) Urantia meelele on nende kaunite ja kasulike loodud-olendite olemuse kirjeldamiseks ehk kõige parem öelda, et neis on ühendatud truu hobuse ja sõbraliku koera jooned ning nende arukus ületab kõrgeimat tüüpi šimpansi oma. Ja nad on Urantia füüsiliste standardite alusel otsustades väga kaunid. Nad hindavad väga tähelepanu, mida neile osutavad neis arhitektuursetes maailmades viibivad ainelised ja poolainelised olendid. Nende nägemisvõime võimaldab neil lisaks ainelistele olenditele ära tunda ka morontialooduid, alamaid ingliklasse, keskteelisi ja mõningaid vaimisiksuste alamaid klasse. Nad ei saa aru Lõpmatu palveldamisest ega mõista ka Igavese tähendust, kuid kiindumuse tõttu oma peremeestesse on nad seotud oma maailmade väliste vaimsete pühendumistega. 46:7.7 (528.5) Perhaps I can best suggest to Urantia minds something of the nature of these beautiful and serviceable creatures by saying that they embrace the combined traits of a faithful horse and an affectionate dog and manifest an intelligence exceeding that of the highest type of chimpanzee. And they are very beautiful, as judged by the physical standards of Urantia. They are most appreciative of the attentions shown them by the material and semimaterial sojourners on these architectural worlds. They have a vision which permits them to recognize—in addition to material beings—the morontia creations, the lower angelic orders, midway creatures, and some of the lower orders of spirit personalities. They do not comprehend worship of the Infinite, nor do they grasp the import of the Eternal, but they do, through affection for their masters, join in the outward spiritual devotions of their realms.
46:7.8 (528.6) On neid, kes usuvad, et mingil tulevasel universumiajastul pääsevad need truud spornagiad oma loomselt eksistentsitasandilt ja jõuavad arengus jätkuva intellektuaalse kasvu ning isegi vaimsuse saavutamise väärilise saatuseni. 46:7.8 (528.6) There are those who believe that, in a future universe age, these faithful spornagia will escape from their animal level of existence and attain a worthy evolutional destiny of progressive intellectual growth and even spiritual achievement.
8. Jerusemi kolmnurgad ^top 8. The Jerusem Triangles ^top
46:8.1 (528.7) Jerusemi puhtkohalikke ja rutiinseid asju suunatakse sajast kolmnurgast. Need üksused on koondatud ümber kümne imelise ehitise, kus asub Jerusemi kohalik valitsus. Kolmnurki ümbritseb panoraam, mis kirjeldab süsteemi peakeskuse ajalugu. Praegu on sellest ringjast jutustusest ära kustutatud enam kui kaks standardmiili. Satania tagasivõtmisel tähtkuju perre see sektor taastatakse. Miikaeli korraldustega on see sündmus igati ette valmistatud, kuid Päevilt Vanade kohus ei ole veel Luciferi mässu küsimuste üle otsustamisega lõpule jõudnud. Võib-olla ei saa Satania Norlatiadekis täieõiguslikuks kaaslaseks seni, kuni seal peitub veel kunagisi põlismässajaid, kõrgeid loodud-olendeid, kes on valgusest pimedusse langenud. 46:8.1 (528.7) The purely local and routine affairs of Jerusem are directed from the one hundred triangles. These units are clustered around the ten marvelous structures domiciling the local administration of Jerusem. The triangles are surrounded by the panoramic depiction of the system headquarters history. At present there is an erasure of over two standard miles in this circular story. This sector will be restored upon the readmission of Satania into the constellation family. Every provision for this event has been made by the decrees of Michael, but the tribunal of the Ancients of Days has not yet finished the adjudication of the affairs of the Lucifer rebellion. Satania may not come back into the full fellowship of Norlatiadek so long as it harbors archrebels, high created beings who have fallen from light into darkness.
46:8.2 (529.1) Kui Satania saab tähtkuju rüppe tagasi pöörduda, vaadatakse uuesti läbi isoleeritud maailmade tagasivõtmine asustatud maailmade süsteemi perre, sellega kaasneb maailmade vaimse suhtlemise taastamine. Aga isegi kui Urantia võetaks taas süsteemi ringlustesse, tekitaks teis siiski piinlikkust asjaolu, et kogu süsteem jääb Norlatiadeki karantiini alla ja seega osaliselt eraldatuks kõigist teistest süsteemidest. 46:8.2 (529.1) When Satania can return to the constellation fold, then will come up for consideration the readmission of the isolated worlds into the system family of inhabited planets, accompanied by their restoration to the spiritual communion of the realms. But even if Urantia were restored to the system circuits, you would still be embarrassed by the fact that your whole system rests under a Norlatiadek quarantine partially segregating it from all other systems.
46:8.3 (529.2) Kuid Luciferi ja tema kaaslaste üle otsuse langetamine taastab peagi Satania süsteemi koha Norlatiadeki tähtkujus ning Urantia ning teised isoleeritud sfäärid võetakse seejärel tagasi Satania ringlustesse ja need maailmad saavad taas kasutada planeetidevahelise ja süsteemidevahelise suhtlemise õigust. 46:8.3 (529.2) But ere long, the adjudication of Lucifer and his associates will restore the Satania system to the Norlatiadek constellation, and subsequently, Urantia and the other isolated spheres will be restored to the Satania circuits, and again will such worlds enjoy the privileges of interplanetary communication and intersystem communion.
46:8.4 (529.3) Mässajatele ja mässudele tuleb lõpp. Ülimad Valitsejad on halastavad ja kannatlikud, kuid tahtlikult soositud kurja kohta kehtiv seadus viiakse täide kõikide suhtes ja eksimatult. „Patu palk on surm” — häving igaveseks. 46:8.4 (529.3) There will come an end for rebels and rebellion. The Supreme Rulers are merciful and patient, but the law of deliberately nourished evil is universally and unerringly executed. “The wages of sin is death”—eternal obliteration.
46:8.5 (529.4) [Esitanud Nebadoni Peaingel.] 46:8.5 (529.4) [Presented by an Archangel of Nebadon.]