45. Kiri Paper 45
Kohaliku süsteemi haldamine The Local System Administration
45:0.1 (509.1) SATANIA halduskeskus koosneb arhitektuursete sfääride parvest, mida on arvult viiskümmend seitse — Jerusem ise, seitse suuremat satelliiti ja nelikümmend üheksa allsatelliiti. Süsteemi keskusmaailm Jerusem on peaaegu sada korda Urantiast suurem, kuigi selle gravitatsioon on veidi väiksem. Jerusemi suuremateks satelliitideks on seitse üleminekumaailma, millest igaüks on umbes kümme korda Urantiast suurem, ning nende üleminekusfääride seitse allsatelliiti on ligikaudu Urantia-suurused. 45:0.1 (509.1) THE administrative center of Satania consists of a cluster of architectural spheres, fifty-seven in number—Jerusem itself, the seven major satellites, and the forty-nine subsatellites. Jerusem, the system capital, is almost one hundred times the size of Urantia, although its gravity is a trifle less. Jerusem’s major satellites are the seven transition worlds, each of which is about ten times as large as Urantia, while the seven subsatellites of these transition spheres are just about the size of Urantia.
45:0.2 (509.2) Seitse eluasemeilma on esimese üleminekumaailma seitse allsatelliiti. 45:0.2 (509.2) The seven mansion worlds are the seven subsatellites of transition world number one.
45:0.3 (509.3) Kogu selle viiekümne seitsmest arhitektuursest maailmast koosneva süsteemi autonoomset varustatust valguse, soojuse, vee ja energiaga koordineerivad Satania Võimsuskeskus ja Füüsilised Meisterjuhtijad vastavalt nende spetsiaalselt loodud sfääride füüsiliseks korrastamiseks ja korraldamiseks kehtestatud viisile. Kohalikud spornagiad hoolitsevad nende eest füüsiliselt ja hooldavad neid igati ka muul viisil. 45:0.3 (509.3) This entire system of fifty-seven architectural worlds is independently lighted, heated, watered, and energized by the co-ordination of the Satania Power Center and the Master Physical Controllers in accordance with the established technique of the physical organization and arrangement of these specially created spheres. They are also physically cared for and otherwise maintained by the native spornagia.
1. Üleminekukultuuri maailmad ^top 1. Transitional Culture Worlds ^top
45:1.1 (509.4) Seitset ümber Jerusemi tiirlevat suuremat maailma nimetatakse üldiselt üleminekukultuuri sfäärideks. Nende valitsejad määratakse aeg-ajalt Jerusemi kõrgeima täidesaatva nõukogu poolt. Need sfäärid kannavad järgmisi numbreid ja nimetusi: 45:1.1 (509.4) The seven major worlds swinging around Jerusem are generally known as the transitional culture spheres. Their rulers are designated from time to time by the Jerusem supreme executive council. These spheres are numbered and named as follows:
45:1.2 (509.5) Number 1. Lõpetanute Maailm. See on lõpetanute korpuse keskus kohalikus süsteemis ning seda ümbritsevad vastuvõtumaailmad, seitse eluasemeilma, mis on täielikult pühendunud surelike tõusukavale. Lõpetanute maailma pääsevad kõigi seitsme eluasemeilma elanikud. Transpordiseeravid kannavad tõusuisiksusi edasitagasi neil palverännakutel, mis peavad tugevdama nende usku üleminekusurelike lõplikku saatusse. Kuigi lõpetanud ja nende ehitised ei ole morontia nägemisele tavaliselt tajutavad, tekitab teis enam kui põnevust, kui energiamuundajad ja Morontia Võimsusejuhendajad võimaldavad teil aeg-ajalt heita pilku neile kõrgetele vaimisiksustele, kes on Paradiisi-tõusuga tegelikult lõpule jõudnud ja tagasi pöördunud just neisse maailmadesse, kust teie seda pikka teekonda alustate, nagu tagatiseks sellele, et te võite ja saate selle tohutu ettevõtmise lõpule viia. Kõik eluasemeilmades viibijad käivad vähemalt kord aastas lõpetanute sfääril, et neil assambleedel lõpetanuid näha. 45:1.2 (509.5) Number 1. The Finaliter World. This is the headquarters of the finaliter corps of the local system and is surrounded by the receiving worlds, the seven mansion worlds, dedicated so fully to the scheme of mortal ascension. The finaliter world is accessible to the inhabitants of all seven mansion worlds. Transport seraphim carry ascending personalities back and forth on these pilgrimages, which are designed to cultivate their faith in the ultimate destiny of transition mortals. Although the finaliters and their structures are not ordinarily perceptible to morontia vision, you will be more than thrilled, from time to time, when the energy transformers and the Morontia Power Supervisors enable you momentarily to glimpse these high spirit personalities who have actually completed the Paradise ascension, and who have returned to the very worlds where you are beginning this long journey, as the pledge of assurance that you may and can complete the stupendous undertaking. All mansion world sojourners go to the finaliter sphere at least once a year for these assemblies of finaliter visualization.
45:1.3 (510.1) Number 2. Morontiamaailm. See planeet on morontiaelu juhendajate keskus ning seda ümbritsevad seitse sfääri, kus morontiaülemad koolitavad oma kaaslasi ja abilisi, nii morontiaolendeid kui ka tõususurelikke. 45:1.3 (510.1) Number 2. The Morontia World. This planet is the headquarters of the supervisors of morontia life and is surrounded by the seven spheres whereon the morontia chiefs train their associates and helpers, both morontia beings and ascending mortals.
45:1.4 (510.2) Läbides seitset eluasemeilma, liigute te ka läbi nende kultuuriliste ja sotsiaalsete sfääride, puutudes üha enam kokku morontiamaailmadega. Liikudes esimesest eluasemeilmast teise, omandate õiguse külastada üleminekumaailmade teist keskust, morontiamaailma jne. Kui olete mõnel neist kuuest kultuurilisest sfäärist, võidakse teid kutsuda külastama ja vaatlema mõnda seitsmest seda ümbritsevast maailmast, kus toimub vastav rühmategevus. 45:1.4 (510.2) In passing through the seven mansion worlds, you will also progress through these cultural and social spheres of increasing morontia contact. When you advance from the first to the second mansion world, you will become eligible for a visitor’s permit to transitional headquarters number two, the morontia world, and so on. And when present on any one of these six cultural spheres, you may, on invitation, become a visitor and observer on any of the seven surrounding worlds of associated group activities.
45:1.5 (510.3) Number 3. Inglimaailm. See on kõigi süsteemis tegutsevate seeravivägede keskus, mida ümbritsevad seitse inglite koolitus- ja õppemaailma. Need on seeravite sotsiaalsfäärid. 45:1.5 (510.3) Number 3. The Angelic World. This is the headquarters of all the seraphic hosts engaged in system activities and is surrounded by the seven worlds of angelic training and instruction. These are the seraphic social spheres.
45:1.6 (510.4) Number 4. Kõrgemate Inglite Maailm. See sfäär on Kirgaste Õhtutähtede ja tohutu hulga nendega kooskõlastatud ning peaaegu kooskõlastatud olendite kodu Satanias. Selle maailma seitse satelliiti on määratud nende nimeta taevaolendite seitsmele põhirühmale. 45:1.6 (510.4) Number 4. The Superangel World. This sphere is the Satania home of the Brilliant Evening Stars and a vast concourse of co-ordinate and near-co-ordinate beings. The seven satellites of this world are assigned to the seven major groups of these unnamed celestial beings.
45:1.7 (510.5) Number 5. Poegade Maailm. See planeet on kõigist klassidest jumalike Poegade, kaasa arvatud loodud-olendite kolmsustatud poegade keskus. Seitse seda ümbritsevat maailma on määratud nende jumalike olenditega suguluses olevate poegade üksikrühmadele. 45:1.7 (510.5) Number 5. The World of the Sons. This planet is the headquarters of the divine Sons of all orders, including the creature-trinitized sons. The surrounding seven worlds are devoted to certain individual groupings of these divinely related sons.
45:1.8 (510.6) Number 6. Vaimu Maailm. See sfäär on Lõpmatu Vaimu kõrgete isiksuste kohtumispaik süsteemis. Seitse seda ümbritsevat satelliiti on määratud nende mitmesuguste klasside üksikrühmadele. Aga Vaim ei ole kuuendas üleminekumaailmas esindatud ning tema kohalolekut ei täheldata ka süsteemi keskusmaailmades, Salvingtoni Jumalik Hoolekandja on kõikjal Nebadonis. 45:1.8 (510.6) Number 6. The World of the Spirit. This sphere serves as the system rendezvous of the high personalities of the Infinite Spirit. Its seven surrounding satellites are assigned to individual groups of these diverse orders. But on transition world number six there is no representation of the Spirit, neither is such a presence to be observed on the system capitals; the Divine Minister of Salvington is everywhere in Nebadon.
45:1.9 (510.7) Number 7. Isa Maailm. See on süsteemi vaikne sfäär. Sellel ei asu ühtki olendite rühma. Kesksel kohal on suur valgusetempel, kuid selle sees ei ole võimalik kedagi eristada. Kõik süsteemi maailmade olendid on palveldajatena teretulnud. 45:1.9 (510.7) Number 7. The World of the Father. This is the silent sphere of the system. No group of beings is domiciled on it. The great temple of light occupies a central place, but no one can be discerned therein. All beings of all the system worlds are welcomed as worshipers.
45:1.10 (510.8) Isa maailma ümbritsevat seitset satelliiti kasutatakse eri süsteemides erinevalt. Satanias kasutatakse neid praegu Luciferi mässust osavõtnute interneerimissfääridena. Tähtkuju keskusmaailmal Edential analoogilisi vanglamaailmu ei ole; need vähesed seeravid ja keerubid, kes Satania mässust osavõtjate poole üle läksid, on sellest ajast saadik olnud neis Jerusemi isoleeritud maailmades vangistuses. 45:1.10 (510.8) The seven satellites surrounding the Father’s world are variously utilized in the different systems. In Satania they are now used as the detention spheres for the interned groups of the Lucifer rebellion. The constellation capital, Edentia, has no analogous prison worlds; the few seraphim and cherubim who went over to the rebels in the Satania rebellion have been long since confined on these isolation worlds of Jerusem.
45:1.11 (510.9) Seitsmendas eluasemeilmas viibides pääsete seitsmendasse üleminekumaailma, Kõikse Isa sfäärile, ning teil on lubatud külastada ka seda planeeti ümbritsevaid Satania vanglamaailmu, kus hoitakse praegu vangis Luciferi ja enamikku neist isiksustest, kes temaga mässus Miikaeli vastu kaasa läksid. Seda kurba vaatepilti on olnud võimalik jälgida möödunud ajastutel ning see on edaspidigi tõsine hoiatus kogu Nebadonile, kuni Päevilt Vanad mõistavad kohut Luciferi ja tema langenud kaaslaste patu üle, kes lükkasid tagasi nende universumi Isa Miikaeli pakutud päästmise. 45:1.11 (510.9) As a sojourner on the seventh mansion world, you have access to the seventh transition world, the sphere of the Universal Father, and are also permitted to visit the Satania prison worlds surrounding this planet, whereon are now confined Lucifer and the majority of those personalities who followed him in rebellion against Michael. And this sad spectacle has been observable during these recent ages and will continue to serve as a solemn warning to all Nebadon until the Ancients of Days shall adjudicate the sin of Lucifer and his fallen associates who rejected the salvation proffered by Michael, their universe Father.
2. Süsteemi Suverään ^top 2. The System Sovereign ^top
45:2.1 (511.1) Asustatud maailmade kohaliku süsteemi tegevjuht on esmane Lanonandek-Poeg, Süsteemi Suverään. Meie kohalikus universumis usaldatakse neile suveräänidele suuri juhtimisülesandeid, ebatavalisi isiklikke eesõigusi. Kõik universumid, isegi mitte Orvontonis, pole korraldatud selliselt, et Süsteemi Suveräänidel oleksid nii ebatavaliselt laialdased volitused toimida süsteemi asjade suunamisel oma äranägemise järgi. Kuid need kammitsemata juhid on ilmutanud ebalojaalsust vaid kolmel korral kogu Nebadoni ajaloo jooksul. Luciferi mäss Satania süsteemis oli neist kõige viimane ja kõige ulatuslikum. 45:2.1 (511.1) The chief executive of a local system of inhabited worlds is a primary Lanonandek Son, the System Sovereign. In our local universe these sovereigns are intrusted with large executive responsibilities, unusual personal prerogatives. Not all universes, even in Orvonton, are so organized as to permit the System Sovereigns to exercise such unusually wide powers of personal discretion in the direction of system affairs. But in all the history of Nebadon these untrammeled executives have exhibited disloyalty only three times. The Lucifer rebellion in the system of Satania was the last and the most widespread of all.
45:2.2 (511.2) Satanias ei ole isegi pärast seda hukatuslikku vastuhakku mingeid muudatusi tehtud süsteemi haldamisviisides. Praegusel Süsteemi Suveräänil on kogu võim ja volitused, mis olid usaldatud ka tema vääritule eelkäijale, välja arvatud teatavad küsimused, mida juhendavad nüüd Tähtkujude Isad ja mida Päevilt Vanad ei ole veel Luciferi järglasele Lanaforge'ile täielikult tagasi andnud. 45:2.2 (511.2) In Satania, even after this disastrous upheaval, absolutely no changes have been made in the technique of system administration. The present System Sovereign possesses all the power and exercises all the authority that were invested in his unworthy predecessor except for certain matters now under the supervision of the Constellation Fathers which the Ancients of Days have not yet fully restored to Lanaforge, the successor of Lucifer.
45:2.3 (511.3) Praegune Satania juht on lahke ja suurepärane valitseja, mässu ajal läbiproovitud suverään. Süsteemi Suverääni abilisena teenides jäi Lanaforge Nebadoni universumi eelmise mässu ajal ustavaks Miikaelile. See vägev ja oivaline Satania Isand on proovilepandud ja läbitestitud haldur. Süsteemi teise mässu ajal Nebadonis, kui Süsteemi Suverään komistas ja pimedusse langes, haaras Lanaforge kui eksinud juhi esimene abiline valitsusohjad enda kätte ning juhtis süsteemi asju niimoodi, et selle õnnetu süsteemi keskusmaailmades ja asustatud planeetidel läks kaotsi suhteliselt vähe isiksusi. Lanaforge'il on au olla ainus esmane Lanonandek-Poeg kogu Nebadonis, kes on Miikaeli teenistuses nii ustavalt teeninud, kuigi temast kõrgema võimu ja seisusega vend eksis. Lanaforge jääb Jerusemi ilmselt seniks, kuni kõik endise rumaluse tagajärjed on ületatud ja mässu jäljed Sataniast kaotatud. 45:2.3 (511.3) The present head of Satania is a gracious and brilliant ruler, and he is a rebellion-tested sovereign. When serving as an assistant System Sovereign, Lanaforge was faithful to Michael in an earlier upheaval in the universe of Nebadon. This mighty and brilliant Lord of Satania is a tried and tested administrator. At the time of the second system rebellion in Nebadon, when the System Sovereign stumbled and fell into darkness, Lanaforge, the first assistant to the erring chief, seized the reins of government and so conducted the affairs of the system that comparatively few personalities were lost either on the headquarters worlds or on the inhabited planets of that unfortunate system. Lanaforge bears the distinction of being the only primary Lanonandek Son in all Nebadon who thus functioned loyally in the service of Michael and in the very presence of the default of his brother of superior authority and antecedent rank. Lanaforge will probably not be removed from Jerusem until all the results of the former folly have been overcome and the products of rebellion removed from Satania.
45:2.4 (511.4) Ehkki Satania isoleeritud maailmade kõiki asju ei ole veel Lanaforge'i jurisdiktsiooni alla tagasi toodud, ilmutab ta nende heaolu vastu suurt huvi ning külastab Urantiat sageli. Nagu ka teistes, normaalsetes süsteemides, juhib Suverään süsteemi maailmavalitsejate nõukogu, kuhu kuuluvad Planeedivürstid ja isoleeritud maailmade kohapeal asuvad kindralkubernerid. See planeedinõukogu koguneb aeg-ajalt süsteemi keskusesse — „Kui Jumala Pojad tulevad kokku”. 45:2.4 (511.4) While all the affairs of the isolated worlds of Satania have not been returned to his jurisdiction, Lanaforge discloses great interest in their welfare, and he is a frequent visitor on Urantia. As in other and normal systems, the Sovereign presides over the system council of world rulers, the Planetary Princes and the resident governors general of the isolated worlds. This planetary council assembles from time to time on the headquarters of the system—“When the Sons of God come together.”
45:2.5 (511.5) Kord nädalas, Jerusemi iga kümne päeva järel, peab Suverään kinnise koosoleku mõne rühmaga mitmesugustest keskusmaailmas elavatest isiksuseklassidest. Need on võluvad mitteametlikud tunnid, mis Jerusemil veedetakse, ja need jäävad alatiseks meelde. Jerusemil valitseb kõigi olendiklasside vahel ja kõigi nende rühmade ning Süsteemi Suverääni vahel ülim vendlus. 45:2.5 (511.5) Once a week, every ten days on Jerusem, the Sovereign holds a conclave with some one group of the various orders of personalities domiciled on the headquarters world. These are the charmingly informal hours of Jerusem, and they are never-to-be-forgotten occasions. On Jerusem there exists the utmost fraternity between all the various orders of beings and between each of these groups and the System Sovereign.
45:2.6 (511.6) Need ainulaadsed kokkusaamised toimuvad klaasmerel, süsteemi keskusmaailma suurel kogunemisväljal. Need on puhtsotsiaalsed ja vaimsed koosolekud: kunagi ei arutata midagi, mis puudutaks planeedi haldamist või isegi tõusuplaani. Tõususurelikud kohtuvad neil kordadel vaid selleks, et mõnusalt aega veeta ja teiste Jerusemi elanikega kokku saada. Need rühmad, keda Suverään pole neile iganädalastele puhkeüritustele kutsunud, kohtuvad oma keskuses. 45:2.6 (511.6) These unique assemblages occur on the sea of glass, the great gathering field of the system capital. They are purely social and spiritual occasions; nothing pertaining to the planetary administration or even to the ascendant plan is ever discussed. Ascending mortals come together at these times merely to enjoy themselves and to meet their fellow Jerusemites. Those groups which are not being entertained by the Sovereign at these weekly relaxations meet at their own headquarters.
3. Süsteemi Valitsus ^top 3. The System Government ^top
45:3.1 (512.1) Kohaliku süsteemi tegevjuhti Süsteemi Suverääni abistavad alati kaks-kolm Lanonandek-Poega, kes on tema esimene ja teine abi. Kuid praegu haldab Satania süsteemi seitsmest Lanonandekist koosnev rühm: 45:3.1 (512.1) The chief executive of a local system, the System Sovereign, is always supported by two or three Lanonandek Sons, who function as first and second assistants. But at the present time the system of Satania is administered by a staff of seven Lanonandeks:
45:3.2 (512.2) 1. Süsteemi Suverään—Lanaforge, numbriga 2709, esmasest astmest ja ususalgajast Luciferi järglane; 45:3.2 (512.2) 1. The System Sovereign—Lanaforge, number 2,709 of the primary order and successor to the apostate Lucifer.
45:3.3 (512.3) 2. Suverääni esimene abi—Mansurotia, kolmanda astme Lanonandek numbriga 17 841. Ta saadeti Sataniale koos Lanaforge'iga; 45:3.3 (512.3) 2. The first assistant Sovereign—Mansurotia, number 17,841 of the tertiary Lanonandeks. He was dispatched to Satania along with Lanaforge.
45:3.4 (512.4) 3. Suverääni teine abi—Sadib, kolmandast astmest, numbriga 271 402. Sadib saabus samuti Sataniale koos Lanaforge'iga; 45:3.4 (512.4) 3. The second assistant Sovereign—Sadib, number 271,402 of the tertiary order. Sadib also came to Satania with Lanaforge.
45:3.5 (512.5) 4. süsteemi hooldaja—Holdant, kolmanda astme korpusest, numbriga 19, kõigi surelikust eksistentsist kõrgemate interneeritud vaimude hoidja ja valvur. Holdant tuli samuti Sataniale koos Lanaforge'iga; 45:3.5 (512.5) 4. The custodian of the system—Holdant, number 19 of the tertiary corps, the holder and controller of all interned spirits above the order of mortal existence. Holdant likewise came to Satania with Lanaforge.
45:3.6 (512.6) 5. süsteemi kroonik—Vilton, Satania Lanonandekite-poolse hoolekande sekretär, numbriga 374 kolmandast astmest. Vilton kuulus Lanaforge'i esialgsesse rühma; 45:3.6 (512.6) 5. The system recorder—Vilton, secretary of the Lanonandek ministry of Satania, number 374 of the third order. Vilton was a member of the original Lanaforge group.
45:3.7 (512.7) 6. annetumise suunaja—Fortant, teise astme Lanonandekite reservis numbriga 319 847 ja kõigi Jerusemile ületoodud universumitegevuste ajutine suunaja alates Miikaeli annetumisest Urantial. Fortant kinnistati Lanaforge'i kaaskonda Urantia aja tuhande üheksasajaks aastaks; 45:3.7 (512.7) 6. The bestowal director—Fortant, number 319,847 of the reserves of the secondary Lanonandeks and temporary director of all universe activities transplanted to Jerusem since Michael’s bestowal on Urantia. Fortant has been attached to the staff of Lanaforge for nineteen hundred years of Urantia time.
45:3.8 (512.8) 7. kõrge nõunik—Hanavard, esimese astme Lanonandek-Poeg number 67 ja universumi nõunike ning koordinaatorite kõrge korpuse liige. Ta tegutseb Satania täidesaatva nõukogu tegevesimehena. Hanavard on sellest klassist kaheteistkümnes, kes Jerusemil pärast Luciferi mässu seda teenistust peab. 45:3.8 (512.8) 7. The high counselor—Hanavard, number 67 of the primary Lanonandek Sons and a member of the high corps of universe counselors and co-ordinators. He functions as acting chairman of the executive council of Satania. Hanavard is the twelfth of this order so to serve on Jerusem since the Lucifer rebellion.
45:3.9 (512.9) See seitsmest Lanonandekist koosnev tegevrühm on laiendatud valitsus, kes tegutseb Luciferi mässust tingitud eriolukordades. Jerusemil on vaid alama astme kohtud, sest süsteem on haldusüksus, mitte kohtumõistmisüksus, kuid Lanonandeki valitsust toetab Jerusemi täidesaatev nõukogu, Satania kõrgeim nõuandev kogu. See nõukogu koosneb kaheteistkümnest liikmest: 45:3.9 (512.9) This executive group of seven Lanonandeks constitutes the expanded emergency administration made necessary by the exigencies of the Lucifer rebellion. There are only minor courts on Jerusem since the system is the unit of administration, not adjudication, but the Lanonandek administration is supported by the Jerusem executive council, the supreme advisory body of Satania. This council consists of twelve members:
45:3.10 (512.10) 1. Hanavard, Lanonandekist esimees; 45:3.10 (512.10) 1. Hanavard, the Lanonandek chairman.
45:3.11 (512.11) 2. Lanaforge, Süsteemi Suverään; 45:3.11 (512.11) 2. Lanaforge, the System Sovereign.
45:3.12 (512.12) 3. Mansurotia, Suverääni esimene abi; 45:3.12 (512.12) 3. Mansurotia, the first assistant Sovereign.
45:3.13 (512.13) 4. Satania Melkisedekite juht; 45:3.13 (512.13) 4. The chief of Satania Melchizedeks.
45:3.14 (512.14) 5. Satania Elukandjate tegevjuht; 45:3.14 (512.14) 5. The acting director of the Satania Life Carriers.
45:3.15 (512.15) 6. Satania lõpetanute juht; 45:3.15 (512.15) 6. The chief of the Satania finaliters.
45:3.16 (512.16) 7. Satania algne Aadam, Aineliste Poegade juht ja juhendaja; 45:3.16 (512.16) 7. The original Adam of Satania, the supervising head of the Material Sons.
45:3.17 (512.17) 8. Satania seeravihulkade suunaja; 45:3.17 (512.17) 8. The director of the Satania seraphic hosts.
45:3.18 (512.18) 9. Satania füüsiliste juhtijate ülem; 45:3.18 (512.18) 9. The chief of the Satania physical controllers.
45:3.19 (512.19) 10. süsteemi Morontia Võimsusejuhendajate suunaja; 45:3.19 (512.19) 10. The director of the system Morontia Power Supervisors.
45:3.20 (513.1) 11. süsteemi keskteeolendite tegevsuunaja; 45:3.20 (513.1) 11. The acting director of system midway creatures.
45:3.21 (513.2) 12. tõususurelike korpuse tegevjuht. 45:3.21 (513.2) 12. The acting head of the corps of ascending mortals.
45:3.22 (513.3) See nõukogu valib regulaarselt kolm liiget esindama kohalikku süsteemi kõrgemas nõukogus universumi keskuses, kuid mässu tõttu tekkis selles esindamises vaheaeg. Satanial on praegu kohaliku universumi keskuses vaatleja, ent alates Miikaeli annetumisest on süsteem hakanud taas valima kümmet liiget Edentia seadusandlikku kogusse. 45:3.22 (513.3) This council periodically chooses three members to represent the local system on the supreme council at universe headquarters, but this representation is suspended by rebellion. Satania now has an observer at the headquarters of the local universe, but since the bestowal of Michael the system has resumed the election of ten members to the Edentia legislature.
4. Neli ja kakskümmend nõuandjat ^top 4. The Four and Twenty Counselors ^top
45:4.1 (513.4) Inglite elupaikadeks oleva seitsme ringi keskel Jerusemil asub Urantia nõuandev kogu, neli ja kakskümmend nõuandjat. Ilmutaja Johannes nimetas neid neljaks ja kahekümneks vanemaks: „Ja aujärje ümber oli neli ja kakskümmend aujärge; ja aujärgedel ma nägin istuvat nelja ja kahtekümmend vanemat, riietatud valgeisse rüüdesse.” Selle rühma keskel oli eesistujast peaingli kohtumõistmisaujärg, ülestõusmisloenduse aujärg, millelt jagatakse halastust ja õiglust kogu Sataniale. See kohtumõistmisaujärg on asunud alati Jerusemil, kuid kakskümmend neli seda ümbritsevat aujärge seati paika alles tuhat üheksasada aastat tagasi, varsti pärast Kristus Miikaeli tõstmist Nebadoni täieõiguslikuks suverääniks. Need neli ja kakskümmend nõuandjat on tema isiklikud esindajad Jerusemil ja neil on volitused esindada Meister-Poega kõigis Satania loendust puudutavates küsimustes ja süsteemi isoleeritud maailmades surelike tõusukava paljudes teistes küsimustes. Nad on määratud täitma Gabrieli erisoove ja Miikaeli erakordseid korraldusi. 45:4.1 (513.4) At the center of the seven angelic residential circles on Jerusem is located the headquarters of the Urantia advisory council, the four and twenty counselors. John the Revelator called them the four and twenty elders: “And round about the throne were four and twenty seats, and upon the seats I saw four and twenty elders sitting, clothed in white raiment.” The throne in the center of this group is the judgment seat of the presiding archangel, the throne of the resurrection roll call of mercy and justice for all Satania. This judgment seat has always been on Jerusem, but the twenty-four surrounding seats were placed in position no more than nineteen hundred years ago, soon after Christ Michael was elevated to the full sovereignty of Nebadon. These four and twenty counselors are his personal agents on Jerusem, and they have authority to represent the Master Son in all matters concerning the roll calls of Satania and in many other phases of the scheme of mortal ascension on the isolated worlds of the system. They are the designated agents for executing the special requests of Gabriel and the unusual mandates of Michael.
45:4.2 (513.5) Need kakskümmend neli nõuandjat on värvatud Urantia kaheksa rassi hulgast ja viimased sellest rühmast koguti kokku Miikaeli ülestõusmisloenduse ajal tuhat üheksasada aastat tagasi. See Urantia nõuandev kogu koosneb järgmistest liikmetest: 45:4.2 (513.5) These twenty-four counselors have been recruited from the eight Urantia races, and the last of this group were assembled at the time of the resurrection roll call of Michael, nineteen hundred years ago. This Urantia advisory council is made up of the following members:
45:4.3 (513.6) 1. Onagar, Planeedivürsti-eelse ajastu meistermeel, kes suunas oma kaaslasi „Elava Hinguse Andja” palveldamisel; 45:4.3 (513.6) 1. Onagar, the master mind of the pre-Planetary Prince age, who directed his fellows in the worship of “The Breath Giver.”
45:4.4 (513.7) 2. Mansant, Planeedivürsti-järgse ajastu suur õpetaja Urantial, kes juhtis oma kaaslased sügavalt austama „Suurt Valgust”; 45:4.4 (513.7) 2. Mansant, the great teacher of the post-Planetary Prince age on Urantia, who pointed his fellows to the veneration of “The Great Light.”
45:4.5 (513.8) 3. Onamonalonton, punase inimese juht kaugetel aegadel, kes suunas selle rassi paljude jumalate kummardamiselt „Suure Vaimu” austamisele; 45:4.5 (513.8) 3. Onamonalonton, a far-distant leader of the red man and the one who directed this race from the worship of many gods to the veneration of “The Great Spirit.”
45:4.6 (513.9) 4. Orlandof, siniste inimeste vürst ja nende juht „Ülima Juhi” jumalikkuse äratundmisel; 45:4.6 (513.9) 4. Orlandof, a prince of the blue men and their leader in the recognition of the divinity of “The Supreme Chief.”
45:4.7 (513.10) 5. Porshunta, väljasurnud oranži rassi oraakel ja selle rahva juht „Suure Õpetaja” palveldamisel; 45:4.7 (513.10) 5. Porshunta, the oracle of the extinct orange race and the leader of this people in the worship of “The Great Teacher.”
45:4.8 (513.11) 6. Singlangton, esimene kollane inimene, kes õpetas ja juhtis oma rahvast palveldama „Üht Tõde” paljude asemel. Kollane inimene teadis juba tuhandeid aastaid tagasi, et on olemas üksainus Jumal; 45:4.8 (513.11) 6. Singlangton, the first of the yellow men to teach and lead his people in the worship of “One Truth” instead of many. Thousands of years ago the yellow man knew of the one God.
45:4.9 (513.12) 7. Fantad, roheliste inimeste päästja pimedusest ja nende juht „Ainsa Eluallika” palveldamisel; 45:4.9 (513.12) 7. Fantad, the deliverer of the green men from darkness and their leader in the worship of “The One Source of Life.”
45:4.10 (513.13) 8. Orvonon, indigorasside valgustaja ja nende juht „Jumalate Jumala” kunagisel teenimisel; 45:4.10 (513.13) 8. Orvonon, the enlightener of the indigo races and their leader in the onetime service of “The God of Gods.”
45:4.11 (514.1) 9. Aadam, Urantia planeedi kunagi rikutud mainega, kuid oma hea nime taastanud isa, Jumala Aineline Poeg, kes alandati sureliku sarnaseks, kuid kes jäi ellu ning tõsteti hiljem Miikaeli korraldusega sellesse seisusesse; 45:4.11 (514.1) 9. Adam, the discredited but rehabilitated planetary father of Urantia, a Material Son of God who was relegated to the likeness of mortal flesh, but who survived and was subsequently elevated to this position by the decree of Michael.
45:4.12 (514.2) 10. Eeva, Urantia violetse rassi ema, kes kandis koos oma elukaaslasega üleastumise eest karistust ja kelle hea nimi taastati koos temaga ning kes saadeti teenima selle surelike ellujääjate rühma juurde; 45:4.12 (514.2) 10. Eve, the mother of the violet race of Urantia, who suffered the penalty of default with her mate and was also rehabilitated with him and assigned to serve with this group of mortal survivors.
45:4.13 (514.3) 11. Eenok, esimene Urantia surelik, kes oma lihaliku sureliku elu ajal Mõttekohandajaga ühte sulas; 45:4.13 (514.3) 11. Enoch, the first of the mortals of Urantia to fuse with the Thought Adjuster during the mortal life in the flesh.
45:4.14 (514.4) 12. Mooses, kes kadunud violetsest rassist järelejäänud orjusest vabastas ja algatas Kõikse Isa palveldamise taaselustamise „Iisraeli Jumala” nime all; 45:4.14 (514.4) 12. Moses, the emancipator of a remnant of the submerged violet race and the instigator of the revival of the worship of the Universal Father under the name of “The God of Israel.”
45:4.15 (514.5) 13. Eelija, säravate vaimsete saavutustega ülesviidud hing Ainelise Poja järgsel ajastul; 45:4.15 (514.5) 13. Elijah, a translated soul of brilliant spiritual achievement during the post-Material Son age.
45:4.16 (514.6) 14. Machiventa Melkisedek, ainus sellest klassist Poeg, kes annetas end Urantia rassidele. Kuigi ta kuulub endiselt Melkisedekite hulka, on temast saanud „igaveseks Kõigekõrgemate hoolekandja”, ta on asunud igaveseks teenima sureliku tõusuteelisena, sest oli teeninud Urantial Aabrahami päevil Saalemis lihalikul kujul. See Melkisedek on kuulutatud hiljuti Planeedivürsti asemikuks Urantial keskusega Jerusemil ja volitustega tegutseda Miikaeli nimel, kes on tegelikult selle maailma Planeedivürst, kus ta koges oma viimast annetumist inimese kujul. Urantiat juhendavad aga sellegipoolest järjestikused kohalikud kindralkubernerid nelja ja kahekümne nõuandja hulgast; 45:4.16 (514.6) 14. Machiventa Melchizedek, the only Son of this order to bestow himself upon the Urantia races. While still numbered as a Melchizedek, he has become “forever a minister of the Most Highs,” eternally assuming the assignment of service as a mortal ascender, having sojourned on Urantia in the likeness of mortal flesh at Salem in the days of Abraham. This Melchizedek has latterly been proclaimed vicegerent Planetary Prince of Urantia with headquarters on Jerusem and authority to act in behalf of Michael, who is actually the Planetary Prince of the world whereon he experienced his terminal bestowal in human form. Notwithstanding this, Urantia is still supervised by successive resident governors general, members of the four and twenty counselors.
45:4.17 (514.7) 15. Ristija Johannes, Miikaeli missiooni eelkäija Urantial ja lihalikult Inimese Poja kauge nõbu; 45:4.17 (514.7) 15. John the Baptist, the forerunner of Michael’s mission on Urantia and, in the flesh, distant cousin of the Son of Man.
45:4.18 (514.8) 16. Esimene 1-2-3, Caligastia reetmise ajal Gabrieli teenistuses olnud ja ustavaks jäänud keskteeolendite juht, kelle Miikael tõstis sellesse seisusesse varsti pärast enda saamist tingimusteta suverääniks. 45:4.18 (514.8) 16. 1-2-3 the First, the leader of the loyal midway creatures in the service of Gabriel at the time of the Caligastia betrayal, elevated to this position by Michael soon after his entrance upon unconditioned sovereignty.
45:4.19 (514.9) Need väljavalitud isiksused on praegu Gabrieli palvel mõneks ajaks tõususüsteemist vabastatud ja me ei tea, kui kaua nad võivad sellist teenistust pidada. 45:4.19 (514.9) These selected personalities are exempt from the ascension regime for the time being, on Gabriel’s request, and we have no idea how long they may serve in this capacity.
45:4.20 (514.10) 17., 18., 19. ja 20. koht ei ole püsivalt täidetud. Neid täidetakse ajutiselt kuueteistkümne alalise liikme ühehäälsel nõusolekul ning need hoitakse vabad, et sinna määrata hiljem tõususurelikke praegusest Poja annetumise järgsest ajastust Urantial. 45:4.20 (514.10) Seats numbers 17, 18, 19, and 20 are not permanently occupied. They are temporarily filled by the unanimous consent of the sixteen permanent members, being kept open for later assignment to ascending mortals from the present postbestowal Son age on Urantia.
45:4.21 (514.11) Ka 21., 22., 23. ja 24. koht täidetakse ajutiselt, sest neid hoitakse varuks teiste ja praegusele ajastule kahtlemata järgnevate ajastute suurtele õpetajatele. Urantial on oodata Kohtumõistjate-Poegade ja Õpetajate-Poegade ajajärke ning valguse ja elu ajastuid, olenemata jumalike Poegade ootamatutest külastustest, mis võivad toimuda või ka jääda toimumata. 45:4.21 (514.11) Numbers 21, 22, 23, and 24 are likewise temporarily filled while being held in reserve for the great teachers of other and subsequent ages which undoubtedly will follow the present age. Eras of the Magisterial Sons and Teacher Sons and the ages of light and life are to be anticipated on Urantia, regardless of unexpected visitations of divine Sons which may or may not occur.
5. Ainelised Pojad ^top 5. The Material Sons ^top
45:5.1 (514.12) Taevase elu suurtel jaotustel, sealhulgas jumalike Poegade mitmesugustel klassidel, kõrgetel vaimudel, kõrgematel inglitel ja keskteelistel, on Jerusemil keskused ja tohutud varud. Selle imelise sektori keskne paik on Aineliste Poegade peatempel. 45:5.1 (514.12) The great divisions of celestial life have their headquarters and immense preserves on Jerusem, including the various orders of divine Sons, high spirits, superangels, angels, and midway creatures. The central abode of this wonderful sector is the chief temple of the Material Sons.
45:5.2 (515.1) Aadamate valdused on kõigi uute Jerusemile saabujate keskne meelispaik. See on tohutu suur ala, mis koosneb tuhandest keskusest, ehkki iga Aineliste Poegade ja Tütarde pere elab omaenda valduses, kuni selle liikmed lahkuvad teenistusse arenevates kosmosemaailmades või alustavad Paradiisi-tõusu elujärku. 45:5.2 (515.1) The domain of the Adams is the center of attraction to all new arrivals on Jerusem. It is an enormous area consisting of one thousand centers, although each family of Material Sons and Daughters lives on an estate of its own up to the time of the departure of its members for service on the evolutionary worlds of space or until their embarkation upon the Paradise-ascension career.
45:5.3 (515.2) Need Ainelised Pojad on kõrgeimat liiki suguliselt paljunevad olendid, keda võib leida arenevate universumite koolitussfääridel. Ja nad on tõeliselt ainelised, Planeedi Aadamad ja Eevad on isegi asustatud maailmade surelikele rassidele selgesti nähtavad. Need Ainelised Pojad on viimane füüsiline lüli isiksusteahelas, mis kulgeb kõrgest jumalikkusest ja täiuslikkusest alla kuni inimlikkuse ja ainelise eksistentsini. Need Pojad kujutavad endast asustatud maailmade jaoks vastastikku kontakteerumisvõimelisi vahendajaid nähtamatu Planeedivürsti ja maailmade aineliste olendite vahel. 45:5.3 (515.2) These Material Sons are the highest type of sex-reproducing beings to be found on the training spheres of the evolving universes. And they are really material; even the Planetary Adams and Eves are plainly visible to the mortal races of the inhabited worlds. These Material Sons are the last and physical link in the chain of personalities extending from divinity and perfection above down to humanity and material existence below. These Sons provide the inhabited worlds with a mutually contactable intermediary between the invisible Planetary Prince and the material creatures of the realms.
45:5.4 (515.3) Viimasel iga tuhande aasta järel toimuval registreerimisel Salvingtonis oli Nebadonis arvel 161 432 840 Ainelist Poega ja Tütart, kellel oli kohalike süsteemide keskusmaailmade kodaniku staatus. Eri süsteemides on Aineliste Poegade arv erinev ja nende arv suureneb pidevalt loomuliku paljunemise teel. Paljunemisvõime rakendamisel ei juhindu nad ainult ühinevate isiksuste isiklikest soovidest, vaid ka kõrgemate valitsusorganite ja nõuandvate kogude tahtest. 45:5.4 (515.3) At the last millennial registration on Salvington there were of record in Nebadon 161,432,840 Material Sons and Daughters of citizenship status on the local system capitals. The number of Material Sons varies in the different systems, and their number is being constantly increased by natural reproduction. In the exercise of their reproductive functions they are not guided wholly by the personal desires of the contacting personalities but also by the higher governing bodies and advisory councils.
45:5.5 (515.4) Need Ainelised Pojad ja Tütred on Jerusemi ja sellega seotud maailmade alalised elanikud. Nad elavad Jerusemil tohutu suurtes valdustes ja osalevad üsnagi palju keskusmaailma sfääri kohalikus juhtimises, korraldades kesk- ja tõusuteeliste abiga praktiliselt kõiki rutiinseid asju. 45:5.5 (515.4) These Material Sons and Daughters are the permanent inhabitants of Jerusem and its associated worlds. They occupy vast estates on Jerusem and participate liberally in the local management of the capital sphere, administering practically all routine affairs with the assistance of the midwayers and the ascenders.
45:5.6 (515.5) Jerusemil lubatakse neil paljunevatel Poegadel katsetada Melkisedekite eeskujul omavalitsuse ideaalidega ja nad saavutavad väga kõrget tüüpi ühiskonnakorra. Kõrgematele pojaseisusklassidele jääb selles piirkonnas vetoõigus, kuid Jerusemi adamiidid valitsevad end peaaegu igas vallas üldise hääleõiguse ja esindusvalitsuse teel. Nad loodavad saavutada kunagi praktiliselt täieliku autonoomia. 45:5.6 (515.5) On Jerusem these reproducing Sons are permitted to experiment with the ideals of self-government after the manner of the Melchizedeks, and they are achieving a very high type of society. The higher orders of sonship reserve the veto functions of the realm, but in nearly every respect the Jerusem Adamites govern themselves by universal suffrage and representative government. Sometime they hope to be granted virtually complete autonomy.
45:5.7 (515.6) Aineliste Poegade teenistuse iseloom on suures osas määratud nende vanusega. Et neil pole õigust astuda Salvingtoni Melkisedeki Ülikooli, sest nad on ainelised ja oma tegevuses tavaliselt piiratud teatavate planeetidega, peavad Melkisedekid siiski iga süsteemi keskuses Aineliste Poegade nooremate põlvkondade õpetamiseks tugevat õpetajaskonda. Nooremate Aineliste Poegade ja Tütarde arendamiseks ettenähtud haridus- ja vaimse koolituse süsteemid on oma mastaapide, meetodite ja praktilisuse poolest täiuslikkuse tippsaavutus. 45:5.7 (515.6) The character of the service of the Material Sons is largely determined by their ages. While they are not eligible for admission to the Melchizedek University of Salvington—being material and ordinarily limited to certain planets—nevertheless, the Melchizedeks maintain strong faculties of teachers on the headquarters of each system for the instruction of the younger generations of Material Sons. The educational and spiritual training systems provided for the development of the younger Material Sons and Daughters are the acme of perfection in scope, technique, and practicability.
6. Tõusuteeliste aadamlik koolitamine ^top 6. Adamic Training of Ascenders ^top
45:6.1 (515.7) Ainelised Pojad ja Tütred koos oma lastega pakuvad kütkestavat vaatepilti, mis äratab alati kõigis tõususurelikes uudishimu ja põnevust. Nad sarnanevad nii väga teie endi aineliste sooliste rassidega, et te leiate palju ühist, mis huvitab mõlemat poolt ja seob te mõtteid ning tegevust vennalike kokkupuudete ajal. 45:6.1 (515.7) The Material Sons and Daughters, together with their children, present an engaging spectacle which never fails to arouse the curiosity and intrigue the attention of all ascending mortals. They are so similar to your own material sex races that you both find much of common interest to engage your thoughts and occupy your seasons of fraternal contact.
45:6.2 (515.8) Surelikud ellujääjad veedavad suure osa oma puhkeajast süsteemi keskusmaailmas nende kõrgemate poolfüüsiliste sooliste loodud-olendite elu ja harjumusi ning käitumist vaadeldes ja uurides, sest need Jerusemi kodanikud on surelike ellujääjate otsesed patroonid ja mentorid, alates nende saamisest keskusmaailma kodanikeks kuni nende lahkumiseni Edentiale. 45:6.2 (515.8) Mortal survivors spend much of their leisure on the system capital observing and studying the life habits and conduct of these superior semiphysical sex creatures, for these citizens of Jerusem are the immediate sponsors and mentors of the mortal survivors from the time they attain citizenship on the headquarters world until they take leave for Edentia.
45:6.3 (516.1) Seitsmes eluasemeilmas antakse tõususurelikele ohtralt võimalusi kompenseerida kõiki oma kogemuste puudujääke, mis tekkisid nende päritolumaailmades kas siis pärilikkuse, keskkonna või lihaliku elujärgu õnnetu enneaegse lõppemise tõttu. See kehtib igas mõttes, välja arvatud surelike suguelu ja sellega seotu. Tuhanded surelikud pole eluasemeilmadesse jõudes oma kodusfääride üsna keskpärastest sugudevahelistest suhetest eriti õppinud. Eluasemeilmade kogemus võib nende väga isiklike puudujääkide kompenseerimiseks anda vähe võimalusi. Sugulised kogemused füüsilises mõttes on nende tõusuteeliste jaoks möödaläinud võimalus, kuid lähedased suhted Aineliste Poegade ja Tütardega, nii individuaalselt kui ka nende pereliikmetena, võimaldavad neil seksuaalsete puudujääkidega surelikel kompenseerida oma puuduste sotsiaalseid, intellektuaalseid, emotsionaalseid ja vaimseid aspekte. Seega saavad kõik need inimolendid, kes asjaolude või väärotsuste tagajärjel on arengumaailmades neile kasulike seksuaalsuhete hüvedest ilma jäänud, siin süsteemide keskusmaailmades kõik võimalused, et omandada neid tähtsaid surelikke kogemusi lähedases ja armastavas ühenduses taevaste aadamlike sooliste loodud-olenditega, süsteemide keskusmaailmade alaliste elanikega. 45:6.3 (516.1) On the seven mansion worlds ascending mortals are afforded ample opportunities for compensating any and all experiential deprivations suffered on their worlds of origin, whether due to inheritance, environment, or unfortunate premature termination of the career in the flesh. This is in every sense true except in the mortal sex life and its attendant adjustments. Thousands of mortals reach the mansion worlds without having benefited particularly from the disciplines derived from fairly average sex relations on their native spheres. The mansion world experience can provide little opportunity for compensating these very personal deprivations. Sex experience in a physical sense is past for these ascenders, but in close association with the Material Sons and Daughters, both individually and as members of their families, these sex-deficient mortals are enabled to compensate the social, intellectual, emotional, and spiritual aspects of their deficiency. Thus are all those humans whom circumstances or bad judgment deprived of the benefits of advantageous sex association on the evolutionary worlds, here on the system capitals afforded full opportunity to acquire these essential mortal experiences in close and loving association with the supernal Adamic sex creatures of permanent residence on the system capitals.
45:6.4 (516.2) Ükski ellujääv surelik, keskteeline ega seerav ei saa tõusta Paradiisi, jõuda Isani ja saada vastu võetud Lõplikkuse Korpusesse, ilma et ta oleks läbinud seda ülevat kogemust, mida annab maailmade areneva lapsevanema seisund või mõni muu analoogiline ja sellega võrdne olukord. Lapse ja vanema suhe seostub lahutamatult ettekujutusega Kõiksest Isast ja tema universumilastest. Seetõttu on see kogemus kõigi tõusuteeliste kogemusliku koolituse vältimatu osa. 45:6.4 (516.2) No surviving mortal, midwayer, or seraphim may ascend to Paradise, attain the Father, and be mustered into the Corps of the Finality without having passed through that sublime experience of achieving parental relationship to an evolving child of the worlds or some other experience analogous and equivalent thereto. The relationship of child and parent is fundamental to the essential concept of the Universal Father and his universe children. Therefore does such an experience become indispensable to the experiential training of all ascenders.
45:6.5 (516.3) Tõusu-keskteelised ja arenevad seeravid peavad läbima selle vanemakogemuse süsteemi keskuses koos Aineliste Poegade ja Tütardega. Nii saavad need mittepaljunevad tõusuteelised vanemakogemused Jerusemi Aadamate ja Eevade abistamisega, kui nad kasvatavad ja koolitavad nende järeltulijaid. 45:6.5 (516.3) The ascending midway creatures and the evolutionary seraphim must pass through this parenthood experience in association with the Material Sons and Daughters of the system headquarters. Thus do such nonreproducing ascenders obtain the experience of parenthood by assisting the Jerusem Adams and Eves in rearing and training their progeny.
45:6.6 (516.4) Kõik surelikud ellujääjad, kes pole vanemaseisust kogenud arengumaailmades, peavad saama ka selle vajaliku koolituse Jerusemi Aineliste Poegade kodudes elades ja nende suurepäraste isade ja emade abistamisel kaasvanematena. Erandiks on vaid need surelikud, kellel õnnestub oma puudujääke kompenseerida süsteemi hooldusvalve-lastetoas, mis asub Jerusemi esimeses üleminekukultuuri maailmas. 45:6.6 (516.4) All mortal survivors who have not experienced parenthood on the evolutionary worlds must also obtain this necessary training while sojourning in the homes of the Jerusem Material Sons and as parental associates of these superb fathers and mothers. This is true except in so far as such mortals have been able to compensate their deficiencies on the system nursery located on the first transitional-culture world of Jerusem.
45:6.7 (516.5) Seda Satania hooldusvalve-lastetuba peavad teatavad morontiaisiksused lõpetanute maailmas, kus sellele lapsekasvatustööle on pühendatud pool planeedist. Siin võetakse vastu ja taaskoondatakse isiksusteks teatavaid ellujäävate surelike lapsi, näiteks järeltulijaid, kes on arengumaailmades hukkunud enne vaimse staatuse omandamist indiviididena. Kas või ühe tema sünnipärase vanema ülestõusmine kindlustab sellele maailmade surelikule lapsele taasisikustumise süsteemi lõpetanute planeedil, kus talle antakse valida, kas ta soovib oma vanema surelikku tõusuteed käia. Lapsed ilmuvad siia samasugustena kui oma sünnimaailmas, kui soolised erinevused välja arvata. Pärast elukogemust asustatud maailmades surelikku tüüpi paljunemist enam ei toimu. 45:6.7 (516.5) This probation nursery of Satania is maintained by certain morontia personalities on the finaliters’ world, one half of the planet being devoted to this work of child rearing. Here are received and reassembled certain children of surviving mortals, such as those offspring who perished on the evolutionary worlds before acquiring spiritual status as individuals. The ascension of either of its natural parents insures that such a mortal child of the realms will be accorded repersonalization on the system finaliter planet and there be permitted to demonstrate by subsequent freewill choice whether or not it elects to follow the parental path of mortal ascension. Children here appear as on the nativity world except for the absence of sex differentiation. There is no reproduction of mortal kind after the life experience on the inhabited worlds.
45:6.8 (517.1) Eluasemeilma õpilased, kellel on lõpetanute maailma hooldusvalve-lastetoas üks või mitu last ja kes on vanemakogemusest ilma jäänud, võivad taotleda Melkisedekilt luba katkestada ajutiseks oma tõusuteekohustuste täitmine eluasemeilmades ja saada üle viidud lõpetanute maailma, kus neile antakse võimalus olla oma ja teiste laste kaasvanemad. Seda vanemliku hoolekande teenistust võidakse hiljem lugeda Jerusemil võrdväärseks poolega nende tõusuteeliste kohustuslikust koolitusest Aineliste Poegade ja Tütarde peredes. 45:6.8 (517.1) Mansion world students who have one or more children in the probationary nursery on the finaliters’ world, and who are deficient in essential parental experience, may apply for a Melchizedek permit which will effect their temporary transfer from ascension duties on the mansion worlds to the finaliter world, where they are granted opportunity to function as associate parents to their own and other children. This service of parental ministry may be later accredited on Jerusem as the fulfillment of one half of the training which such ascenders are required to undergo in the families of the Material Sons and Daughters.
45:6.9 (517.2) Hooldusvalve-lastetuba ise on tuhande Aineliste Poegade ja Tütarde paari järelevalve all, kes on vabatahtlikud oma klassi Jerusemi-kolooniast. Nende otsesteks abilisteks on ligikaudu sama palju vabatahtlikke midsoniitidest vanemate rühmi, kes peatuvad siin selleks teenistuseks oma teel Satania midsoniitide maailmast oma ilmutamata saatusele Salvingtoni lõpetanute sfääridel neile varutud spetsiaalsetes maailmades. 45:6.9 (517.2) The probation nursery itself is supervised by one thousand couples of Material Sons and Daughters, volunteers from the Jerusem colony of their order. They are immediately assisted by about an equal number of volunteer midsonite parental groups who stop off here to render this service on their way from the midsonite world of Satania to the unrevealed destiny on their special worlds of reservation among the finaliter spheres of Salvington.
7. Melkisedekite koolid ^top 7. The Melchizedek Schools ^top
45:7.1 (517.3) Melkisedekid suunavad seda suurt õpetajate korpust, mis koosneb osaliselt vaimsustatud tahteolenditest ja teistest olenditest, kes nii hästi tegutsevad Jerusemil ja sellega seotud maailmades, kuid eriti seitsmes eluasemeilmas. Need planeedid on peatuspaigad, kus need surelikud, kellel ei õnnestu oma sisimas elava Kohandajaga lihaliku elu ajal ühte sulada, ennistatakse ajutisel kujul, et neid saaks edasi abistada ning et neil püsiks võimalus jätkata oma püüdlusi vaimsete saavutuste poole, neid pingutusi, mis surm enneaegselt katkestas. Või kui selle hinge saavutused ei teostunud mingil muul põhjusel — pärilik puue, ebasoodne keskkond või asjaolude kokkulangemine, ükskõik, mis see ka ei oleks —, leiavad kõik sihikindlad ja vaimult väärilised end iseendana jätkamisplaneetidel, kus nad peavad õppima selgeks igavese elujärgu põhitõed, omandama jooned, mida nad ei saanud omandada või ei omandanud oma lihaliku elu ajal. 45:7.1 (517.3) The Melchizedeks are the directors of that large corps of instructors—partially spiritualized will creatures and others—who function so acceptably on Jerusem and its associated worlds but especially on the seven mansion worlds. These are the detention planets, where those mortals who fail to achieve fusion with their indwelling Adjusters during the life in the flesh are rehabilitated in transient form to receive further help and to enjoy extended opportunity for continuing their strivings for spiritual attainment, those very efforts which were prematurely interrupted by death. Or if, for any other reason of hereditary handicap, unfavorable environment, or conspiracy of circumstances, this soul attainment was not completed, no matter what the reason, all who are true of purpose and worthy in spirit find themselves, as themselves, present on the continuing planets, where they must learn to master the essentials of the eternal career, to possess themselves of traits which they could not, or did not, acquire during the lifetime in the flesh.
45:7.2 (517.4) Kirkad Õhtutähed (ja nendega kooskõlastatud nimeta olendid) teenivad sageli õpetajatena universumi mitmesugustes haridusasutustes, sealhulgas ka neis, mille patrooniks on Melkisedekid. Koostööd teevad ka Kolmsuse Õpetajad-Pojad ning nemad annavad neile astmeliselt jätkuvatele koolidele Paradiisi täiuse lihvi. Kuid kõik need tegevused ei ole pühendatud ainult tõususurelike edenemisele, paljud tegelevad samavõrra ka Nebadoni kohalike vaimisiksuste astmeliselt jätkuva koolitamisega. 45:7.2 (517.4) The Brilliant Evening Stars (and their unnamed co-ordinates) frequently serve as teachers in the various educational enterprises of the universe, including those sponsored by the Melchizedeks. Also do the Trinity Teacher Sons collaborate, and they impart the touches of Paradise perfection to these progressive training schools. But all these activities are not exclusively devoted to the advancement of ascending mortals; many are equally occupied with the progressive training of the native spirit personalities of Nebadon.
45:7.3 (517.5) Melkisedek-Poegadel on Jerusemil üle kolmekümne eri hariduskeskuse. Need koolid algavad enesehindamiskolledžist ja lõpevad Jerusemi kodakondsuskoolidega, kus Ainelised Pojad ja Tütred teevad koos Melkisedekite ja teistega ülimaid pingutusi, et surelikke ellujääjaid ette valmistada esindusvalitsuse kõrgete ülesannete vastuvõtmiseks. Kogu universumi korraldus ja haldamine põhineb esindamisel. Esindusvalitsus on mittetäiuslike olendite seas jumalik omavalitsuse ideaal. 45:7.3 (517.5) The Melchizedek Sons conduct upward of thirty different educational centers on Jerusem. These training schools begin with the college of self-evaluation and end with the schools of Jerusem citizenship, wherein the Material Sons and Daughters join with the Melchizedeks and others in their supreme effort to qualify the mortal survivors for the assumption of the high responsibilities of representative government. The entire universe is organized and administered on the representative plan. Representative government is the divine ideal of self-government among nonperfect beings.
45:7.4 (517.6) Universumi aja iga saja aasta järel valib iga süsteem tähtkuju seadusandlikku kogusse kümme esindajat. Need valib välja Jerusemi tuhandeliikmeline nõukogu, valimiskogu, mille ülesandeks on esindada süsteemi rühmi kõigis selletaolistes delegeeritud või määramisküsimustes. Kõik esindajad ja muud delegaadid valitakse tuhandest valijast koosneva nõukogu poolt ning nii valitavad kui ka selle tuhandest valijast koosneva rühma liikmed peavad olema lõpetanud Melkisedeki Halduskolledži kõrgeima kooli. Seda kooli edendavad Melkisedekid, keda abistavad viimasel ajal ka lõpetanud. 45:7.4 (517.6) Every one hundred years of universe time each system selects its ten representatives to sit in the constellation legislature. They are chosen by the Jerusem council of one thousand, an elective body charged with the duty of representing the system groups in all such delegated or appointive matters. All representatives or other delegates are selected by the council of one thousand electors, and they must be graduates of the highest school of the Melchizedek College of Administration, as also are all of those who constitute this group of one thousand electors. This school is fostered by the Melchizedeks, latterly assisted by the finaliters.
45:7.5 (518.1) Jerusemil on palju valimiskogusid ja neile annavad aeg-ajalt toimuva hääletamise tulemusena volitused kolm kodakondsete klassi — Ainelised Pojad ja Tütred, seeravid ja nende kaaslased, sealhulgas keskteeolendid, ning tõususurelikud. Esindamisau võib osaks saada kandidaadile, kes on saanud vastava tunnustuse Melkisedeki halduskoolidelt. 45:7.5 (518.1) There are many elective bodies on Jerusem, and they are voted into authority from time to time by three orders of citizenship—the Material Sons and Daughters, the seraphim and their associates, including midway creatures, and the ascending mortals. To receive nomination for representative honor a candidate must have gained requisite recognition from the Melchizedek schools of administration.
45:7.6 (518.2) Neil kolmel kodakondsusrühmal on universaalne hääleõigus, kuid hääletamine toimub erinevalt, olenevalt sellest, milline on mota — morontia tarkuse — tunnustatud ja korrakohane registreeritud isikliku omamise määr. Jerusemi valimistel võib iga isiksuse poolt antava hääle väärtus ulatuda ühest kuni tuhandeni. Jerusemi kodanikud jagunevad vastavalt nende poolt omandatud motale. 45:7.6 (518.2) Suffrage is universal on Jerusem among these three groups of citizenship, but the vote is differentially cast in accordance with the recognized and duly registered personal possession of mota—morontia wisdom. The vote cast at a Jerusem election by any one personality has a value ranging from one up to one thousand. Jerusem citizens are thus classified in accordance with their mota achievement.
45:7.7 (518.3) Jerusemi kodanikud registreerivad end Melkisedekitest eksamineerijate juures, kes teevad kindlaks, kui palju nad on morontia tarkust omandanud. Siis astuvad nad Kirgaste Õhtutähtede või nende poolt määratud olendite eksamikomisjoni ette, mis määrab kindlaks vaimse taibu astme. Seejärel astuvad nad nelja ja kahekümne nõuniku ning nende kaaslaste ette, kes määravad kindlaks nende sotsialiseerumiskogemuse saavutamise astme. Need kolm tegurit esitatakse seejärel esindava valitsuse kodakondsuse registreerijatele, kes arvutavad kiiresti mota staatuse ja sellele vastava hääleõiguse. 45:7.7 (518.3) From time to time Jerusem citizens present themselves to the Melchizedek examiners, who certify to their attainment of morontia wisdom. Then they go before the examining corps of the Brilliant Evening Stars or their designates, who ascertain the degree of spirit insight. Next they appear in the presence of the four and twenty counselors and their associates, who pass upon their status of experiential attainment of socialization. These three factors are then carried to the citizenship registrars of representative government, who quickly compute the mota status and assign suffrage qualifications in accordance therewith.
45:7.8 (518.4) Ainelised Pojad võtavad Melkisedekite juhendamisel tõususurelikud enda hoolde, eriti need, kelle isiksuse ühinemine uutel morontiatasanditel on viibinud, ja annavad neile intensiivse koolituse, et neid puudujääke korrigeerida. Tõususurelikud lahkuvad süsteemi keskusest ulatuslikumat ja mitmekesisemat sotsialiseerumist taotlevaks elujärguks tähtkujus alles siis, kui Ainelised Pojad kinnitavad nende motaisiksuse saavutamist — individuaalsust, milles lõpuleviidud surelik eksistents ja algav morontia-elujärk on kogemuslikult ühinenud, kusjuures need kaks liituvad Mõttekohandaja-poolse vaimse juhtimise all. 45:7.8 (518.4) Under the supervision of the Melchizedeks the ascending mortals, especially those who are tardy in their personality unification on the new morontia levels, are taken in hand by the Material Sons and are given intensive training designed to rectify such deficiencies. No ascending mortal leaves the system headquarters for the more extensive and varied socialization career of the constellation until these Material Sons certify to the achievement of mota personality—an individuality combining the completed mortal existence in experiential association with the budding morontia career, both being duly blended by the spiritual overcontrol of the Thought Adjuster.
45:7.9 (518.5) [Esitanud üks ajutiselt Urantiale määratud Melkisedek.] 45:7.9 (518.5) [Presented by a Melchizedek of temporary assignment on Urantia.]