39. Kiri Paper 39
Seeraviväed The Seraphic Hosts
39:0.1 (426.1) NII palju kui meie teame, kavatseb kohaliku universumi keskuses isikustunud Lõpmatu Vaim luua ühtmoodi täiuslikke seeraveid, kuid mingil teadmata põhjusel on need seeravitest järglased üksteisest väga erinevad. See mitmekesisus võib tuleneda areneva kogemusliku Jumaluse tundmatust vaheleastumisest; kui see nii ongi, ei saa me seda tõestada. Kuid me oleme täheldanud, et kui seeravitele on tehtud haridusalaseid katseid ja nad on allutatud koolitusdistsipliinile, jagunevad nad eksimatult ja selgesti eristuvalt järgmisse seitsmesse rühma: 39:0.1 (426.1) AS FAR as we are cognizant, the Infinite Spirit, as personalized on the local universe headquarters, intends to produce uniformly perfect seraphim, but for some unknown reason these seraphic offspring are very diverse. This diversity may be a result of the unknown interposition of evolving experiential Deity; if so, we cannot prove it. But we do observe that, when seraphim have been subjected to educational tests and training discipline, they unfailingly and distinctly classify into the following seven groups:
39:0.2 (426.2) 1. ülimad seeravid; 39:0.2 (426.2) 1. Supreme Seraphim.
39:0.3 (426.3) 2. kõrgemad seeravid; 39:0.3 (426.3) 2. Superior Seraphim.
39:0.4 (426.4) 3. juhendavad seeravid; 39:0.4 (426.4) 3. Supervisor Seraphim.
39:0.5 (426.5) 4. haldurseeravid; 39:0.5 (426.5) 4. Administrator Seraphim.
39:0.6 (426.6) 5. planeetide abilised; 39:0.6 (426.6) 5. Planetary Helpers.
39:0.7 (426.7) 6. ülemineku hoolekandjad; 39:0.7 (426.7) 6. Transition Ministers.
39:0.8 (426.8) 7. tulevikuseeravid. 39:0.8 (426.8) 7. Seraphim of the Future.
39:0.9 (426.9) Vaevalt oleks õige öelda, et üks seerav oleks mõnesse teise rühma kuuluvast inglist madalam. Kuid vaatamata sellele piirdub iga ingli teenistus kõigepealt tema esialgse ja loomupärase rühmaga. Manotia, minu seeravist abiline käesoleva ettekande koostamisel, on ülim seerav ja tegutses kunagi ainult kõrgema seeravina. Iseenda taotlusel ja pühendunud teenistuse tulemusena on ta läbinud ükshaaval kõik seitse seeraviteenistust, olles tegutsenud peaaegu kõigil seeravitele avatud tegevusaladel, ja täidab nüüd Urantial seeravite juhi abi kohustusi. 39:0.9 (426.9) To say that any one seraphim is inferior to an angel of any other group would hardly be true. Nevertheless every angel is at first service-limited to the group of original and inherent classification. My seraphic associate in the preparation of this statement, Manotia, is a supreme seraphim and onetime functioned only as a supreme seraphim. By application and devoted service she has, one by one, achieved all seven of the seraphic services, having functioned in well-nigh every avenue of activity open to a seraphim, and now holds the commission of associate chief of seraphim on Urantia.
39:0.10 (426.10) Inimolenditel on mõnikord raske aru saada, et loomisel omandatud võime tegutseda kõrgema taseme hoolekandjana ei tarvitse tingimata tähendada võimet tegutseda suhteliselt madalamatel teenistustasemetel. Inimene alustab elu abitu lapsena, seetõttu peab iga surelik saavutus hõlmama kõiki kogemuslikke eeltingimusi. Seeravitel niisugust täiskasvanueelset elu — lapsepõlve — ei ole. Aga nad on kogemuslikud loodudolendid ja nad saavad kogemuste ning hariduse kaudu täiendada oma jumalikku ja loomupärast võimet, omandades kogemuslikult tegutsemisoskuse ühel või mitmel seeravite tegevusalal. 39:0.10 (426.10) Human beings sometimes find it hard to understand that a created capacity for higher-level ministry does not necessarily imply ability to function on relatively lower service levels. Man begins life as a helpless infant; hence every mortal attainment must embrace all experiential prerequisites; seraphim have no such preadult life—no childhood. They are, however, experiential creatures, and by experience and through additional education they can augment their divine and inherent endowment of ability by the experiential acquirement of functional skill in one or more of the seraphic services.
39:0.11 (426.11) Pärast lähetuse saamist määratakse seeravid oma loomupärase rühma reservi. Planeedi- ja haldusstaatusega seeravid teenivad sageli pikka aega esialgse liigituse põhjal, kuid mida kõrgem on loomupärane tegutsemistase, seda järjekindlamalt taotlevad nad määramist universumiteenistuse madalamatesse klassidesse. Nad ihaldavad eriti määramist planeetide abiliste reservidesse, ja kui see neil õnnestub, astuvad nad taevastesse koolidesse mõne arengumaailma Planeedivürsti keskuse juures. Siin hakkavad nad õppima keeli, ajalugu ja inimkonna kohalike rasside tavasid. Seeravid peavad omandama teadmisi ja kogemusi umbes samamoodi nagu inimolendid. Teatavate isiksuseomaduste poolest ei olegi nad teist nii väga erinevad. Ja nad kõik ihaldavad alustada alt, hoolekande madalaimalt võimalikult tasandilt, siis võib neil olla lootust jõuda kogemusliku saatuse kõrgeima võimaliku tasandini. 39:0.11 (426.11) After being commissioned, seraphim are assigned to the reserves of their inherent group. Those of planetary and administrator status often serve for long periods as originally classified, but the higher the inherent function level, the more persistently do the angelic ministers seek assignment to the lower orders of universe service. Especially do they desire assignment to the reserves of the planetary helpers, and if successful they enroll in the celestial schools attached to the headquarters of the Planetary Prince of some evolutionary world. Here they begin the study of the languages, history, and local habits of the races of mankind. Seraphim must acquire knowledge and gain experience much as do human beings. They are not far removed from you in certain personality attributes. And they all crave to start at the bottom, on the lowest possible level of ministry; thus may they hope to achieve the highest possible level of experiential destiny.
1. Ülimad seeravid ^top 1. Supreme Seraphim ^top
39:1.1 (427.1) Need seeravid kuuluvad seitsmest ilmutatud kohaliku universumi inglite klassist kõrgeimasse. Nad tegutsevad seitsmes rühmas, mis on kõik tihedalt seotud Seeravite Täiusekorpuse inglitest hoolekandjatega. 39:1.1 (427.1) These seraphim are the highest of the seven revealed orders of local universe angels. They function in seven groups, each of which is closely associated with the angelic ministers of the Seraphic Corps of Completion.
39:1.2 (427.2) 1. Poegade ja Vaimude Teenijad. Esimene ülimate seeravite rühm on määratud teenima kohalikus universumis elavaid ning tegutsevaid kõrgeid Poegi ja Vaimu päritolu olendeid. See inglitest teenijate rühm teenib ka Universumi Poega ja Universumi Vaimu ning on tihedalt seotud Helkja Koidutähe teabekogumiskorpusega, mis on Looja-Poja ja Loova Vaimu ühendatud tahte peateostaja universumis. 39:1.2 (427.2) 1. Son-Spirit Ministers. The first group of the supreme seraphim are assigned to the service of the high Sons and Spirit-origin beings resident and functioning in the local universe. This group of angelic ministers also serve the Universe Son and the Universe Spirit and are closely affiliated with the intelligence corps of the Bright and Morning Star, the universe chief executive of the united wills of the Creator Son and the Creative Spirit.
39:1.3 (427.3) Määratuna kõrgete Poegade ja Vaimude juurde, on need seeravid loomulikult seotud Igavese Poja ja Lõpmatu Vaimu jumalike järglaste Paradiisi Avonalide laiaulatusliku teenistusega. See kõrge ja kogenud seeraviteklass saadab Paradiisi Avonale alati kõigil kohtumõistmis- ja annetumismissioonidel ning sellistel puhkudel pühenduvad nad alati planeedi ühe usulise elukorralduse lõpetamisega ja uue ajastu sisseõnnistamisega seotud erilisele korraldus- ja haldustööle. Kuid nad ei tegele kohtumõistmisega, mida niisugune usulise elukorralduse vahetus kaasa võib tuua. 39:1.3 (427.3) Being of assignment to the high Sons and Spirits, these seraphim are naturally associated with the far-flung services of the Paradise Avonals, the divine offspring of the Eternal Son and the Infinite Spirit. The Paradise Avonals are always attended on all magisterial and bestowal missions by this high and experienced order of seraphim, who are at such times devoted to organizing and administering the special work connected with the termination of one planetary dispensation and the inauguration of a new age. But they are not concerned in the work of adjudication which might be incidental to such a change in dispensations.
39:1.4 (427.4) Annetumiselude abistajad. Paradiisi Avonale, kuid mitte Loojaid-Poegi, saadab annetumismissioonidel alati 144 annetumiselude abistajast koosnev korpus. Need 144 inglit on ülemateks kõigile teistele Poegade ja Vaimude teenijatele, kes võivad annetumismissiooniga kaasa minna. Ühe Jumala Poja käsutuses võib planeedil annetumise ajal olla terveid inglite leegione, kuid kõiki neid seeraveid organiseerivad ja suunavad 144 annetumiselude abistajat. Saatjaskonda võivad kuuluda ka kõrgemad ingliklassid, supernavid ja sekonavid, ja kuigi nende ülesanded on seeravite omadest selgelt erinevad, koordineerivad kõiki neid tegevusi annetumiselude abistajad. 39:1.4 (427.4) Bestowal Attendants. Paradise Avonals, but not Creator Sons, when on a bestowal mission are always accompanied by a corps of 144 bestowal attendants. These 144 angels are the chiefs of all other Son-Spirit ministers who may be associated with a bestowal mission. There might possibly be legions of angels subject to the command of an incarnated Son of God on a planetary bestowal, but all these seraphim would be organized and directed by the 144 bestowal attendants. Higher orders of angels, supernaphim and seconaphim, might also form a part of the attending host, and though their missions are distinct from those of the seraphim, all these activities would be co-ordinated by the bestowal attendants.
39:1.5 (427.5) Need annetumiselude abistajad on täiuslikud seeravid: nad kõik on läbinud Seraphingtoni ringid ja jõudnud Seeravite Täiusekorpusesse. Ja nad on saanud edasise erikoolituse, et lahendada raskusi ja tulla toime eriolukordades, mis tekivad Jumala Poegade annetumistel aja laste arendamise eesmärgil. Need seeravid on kõik jõudnud Paradiisi ja on hõlmatud isiklikult Teise Allika ja Keskme, Igavese Poja poolt. 39:1.5 (427.5) These bestowal attendants are completion seraphim; they have all traversed the circles of Seraphington and have attained the Seraphic Corps of Completion. And they have been further especially trained to meet the difficulties and to cope with the emergencies associated with the bestowals of the Sons of God for the advancement of the children of time. Such seraphim have all achieved Paradise and the personal embrace of the Second Source and Center, the Eternal Son.
39:1.6 (427.6) Seeravid ihkavad võrdselt määramist kehastunud Poegade missioonidesse ja määramist maailmade surelike saatuse kaitsjateks; viimane on seeravitele kindlaim viis saada Paradiisi, annetumiselu abistajad aga on jõudnud Paradiisi saavutanud täiuslike seeravite kõrgeimasse teenistusse kohalikus universumis. 39:1.6 (427.6) Seraphim equally crave assignment to the missions of the incarnated Sons and attachment as destiny guardians to the mortals of the realms; the latter is the surest seraphic passport to Paradise, while the bestowal attendants have achieved the highest local universe service of the completion seraphim of Paradise attainment.
39:1.7 (428.1) 2. Kohtu nõuandjad. Neid seeravitest nõuandjaid ja abistajaid määratakse kõigi kohut mõistvate klasside juurde, alates lepitajatest kuni ala kõrgeimate kohtuteni. Nende kohtute eesmärk ei ole langetada karistavaid otsuseid, vaid pigem lahendada siiraid eriarvamusi ja anda korraldus tõususurelike igikestvaks ellujäämiseks. Selles seisnebki kohtu nõuandjate kohustus: hoolitseda selle eest, et kõik süüdistused sure-like loodud-olendite vastu oleksid esitatud õiglaselt ning et nende suhtes langetataks armuline otsus. Seda tööd teevad nad tihedas koostöös Kõrgete Volinikega, kohalikus universumis teenivate Vaimuga ühtesulanud tõususurelikega. 39:1.7 (428.1) 2. Court Advisers. These are the seraphic advisers and helpers attached to all orders of adjudication, from the conciliators up to the highest tribunals of the realm. It is not the purpose of such tribunals to determine punitive sentences but rather to adjudicate honest differences of opinion and to decree the everlasting survival of ascending mortals. Herein lies the duty of the court advisers: to see that all charges against mortal creatures are stated in justice and adjudicated in mercy. In this work they are closely associated with the High Commissioners, Spirit-fused ascendant mortals serving in the local universe.
39:1.8 (428.2) Seeravitest kohtu nõuandjad teenivad laialdaselt surelike kaitsjatena. Mitte et kunagi kaldutaks ebaõiglusesse maailmade alamate loodud-olendite suhtes, vaid sellepärast, et kuigi õiglus nõuab otsuse langetamist iga jumaliku täiuse poole pürgimise käigus tehtud üleastumise kohta, tuleb iga niisugust väärsammu halastuse nimel õigesti hinnata, vastavalt loodud-olendi olemusele ja jumalikule eesmärgile. Need inglid esindavad jumalikus õigluses sisalduvat halastuse elementi — õiglust, mis põhineb üleastumise aluseks olnud isiklike motiivide ja rassiliste kalduvuste tundmisel. 39:1.8 (428.2) The seraphic court advisers serve extensively as defenders of mortals. Not that there ever exists any disposition to be unfair to the lowly creatures of the realms, but while justice demands the adjudication of every default in the climb towards divine perfection, mercy requires that every such misstep be fairly adjudged in accordance with the creature nature and the divine purpose. These angels are the exponents and exemplification of the element of mercy inherent in divine justice—of fairness based on the knowledge of the underlying facts of personal motives and racial tendencies.
39:1.9 (428.3) See inglite klass teenib alates Planeedivürstide nõukogudest kuni kohaliku universumi kõrgeimate kohtuteni, kuid nende kaaslased Seeravite Täiusekorpusest tegutsevad Orvontoni kõrgemates maailmades, isegi Päevilt Vanade kohtutes Uversal. 39:1.9 (428.3) This order of angels serves from the councils of the Planetary Princes to the highest tribunals of the local universe, while their associates of the Seraphic Corps of Completion function in the higher realms of Orvonton, even to the courts of the Ancients of Days on Uversa.
39:1.10 (428.4) 3. Universumi tutvustajad. Need on tõelised sõbrad ja koolitusjärgsed nõuandjad kõigi nende tõusuolendite jaoks, kes, seistes nende ees tohutus Orvontoni superuniversumis avaneva vaimu avastusretke lävel, peatuvad viimast korda oma päritolu-universumis Salvingtonil. Ja paljudel tõusuteelistel on sel hetkel tunne, mida surelikud võiksid mõista vahest võrdluses inimliku nostalgiatundega. Seljataha jäävad saavutatud maailmad, mida on pikaajalise teenistuse ja morontiasaavutuste käigus tundma õpitud; ees laiub suurema ja määratuma universumi põnev salapära. 39:1.10 (428.4) 3. Universe Orientators. These are the true friends and postgraduate counselors of all those ascending creatures who are pausing for the last time on Salvington, in their universe of origin, as they stand on the brink of the spirit adventure stretching out before them in the vast superuniverse of Orvonton. And at such a time many an ascender has a feeling which mortals could understand only by comparison with the human emotion of nostalgia. Behind lie the realms of achievement, realms grown familiar by long service and morontia attainment; ahead lies the challenging mystery of a greater and vaster universe.
39:1.11 (428.5) Universumi tutvustajate ülesandeks on hõlbustada tõusupalverändurite liikumist universumiteenistuse saavutatud tasandilt veel saavutamata tasandile, aidata neil teha oma arusaamades tähendustest ja väärtustest neid kaleidoskoopilisi korrektsioone, mis tulenevad mõistmisest, et esimese etapi vaim ei ole jõudnud mitte kohaliku universumi morontiatõusu lõppu ja kulminatsiooni, vaid tal seisab hoopis ees pikk vaimne tõusuredel Paradiisi Kõikse Isani. 39:1.11 (428.5) It is the task of the universe orientators to facilitate the passage of the ascending pilgrims from the attained to the unattained level of universe service, to help these pilgrims in making those kaleidoscopic adjustments in the comprehension of meanings and values inherent in the realization that a first-stage spirit being stands, not at the end and climax of the local universe morontia ascent, but rather at the very bottom of the long ladder of spiritual ascent to the Universal Father on Paradise.
39:1.12 (428.6) Paljud nende seeravitega seotud Seeravite Täiusekorpuse liikmed, kes on lõpetanud Seraphingtoni, tegelevad laialdaselt õpetamisega teatavates Salvingtoni koolides, kus valmistatakse Nebadoni loodud-olendeid ette järgmise universumiajastu suheteks. 39:1.12 (428.6) Many of the Seraphington graduates, members of the Seraphic Corps of Completion who are associated with these seraphim, engage in extensive teaching in certain Salvington schools concerned with the preparation of the creatures of Nebadon for the relationships of the next universe age.
39:1.13 (428.7) 4. Õpetavad nõuandjad. Need inglid on kohaliku universumi vaimsete õpetamiskorpuste hindamatud abilised. Õpetavad nõuandjad on sekretärid kõigis õpetajaklassides, alates Melkisedekitest ja Kolmsuse Õpetajatest-Poegadest kuni morontiasurelikeni, kes määratakse abistama omasuguseid tõusuastmestikul vahetult neist tagapool olijaid. Neid abiõpetajatest seeraveid näete esmakordselt mõnel seitsmest Jerusemi ümbritsevast eluasemeilmast. 39:1.13 (428.7) 4. The Teaching Counselors. These angels are the invaluable assistants of the spiritual teaching corps of the local universe. Teaching counselors are secretaries to all orders of teachers, from the Melchizedeks and the Trinity Teacher Sons down to the morontia mortals who are assigned as helpers to those of their kind who are just behind them in the scale of ascendant life. You will first see these associate teaching seraphim on some one of the seven mansion worlds surrounding Jerusem.
39:1.14 (428.8) Nendest seeravitest saavad kohalike universumite arvukate haridus- ja koolitusasutuste osakondade juhatajad ja neid määratakse hulgaliselt kohalike süsteemide seitsme koolitusmaailma ja tähtkujude seitsmekümne haridussfääri õppejõudude kogudesse. See hoolekanne ulatub kuni üksikmaailmadeni. Isegi tõelised ja pühitsetud ajalikud õpetajad saavad abi neilt ülimate seeravite nõuandjatelt, kes neid sageli ka saadavad. 39:1.14 (428.8) These seraphim become associates of the division chiefs of the numerous educational and training institutions of the local universes, and they are attached in large numbers to the faculties of the seven training worlds of the local systems and of the seventy educational spheres of the constellations. These ministrations extend on down to the individual worlds. Even the true and consecrated teachers of time are assisted, and often attended, by these counselors of the supreme seraphim.
39:1.15 (429.1) Looja-Poja neljas annetumine loodud-olenditele toimus Nebadoni ülima seeravi õpetava nõuandja kujul. 39:1.15 (429.1) The fourth creature bestowal of the Creator Son was in the likeness of a teaching counselor of the supreme seraphim of Nebadon.
39:1.16 (429.2) 5. Ülesannete andjad. Loodud-olenditega asustatud arenevatel ja arhitektuursetel sfääridel teenivad inglid valivad aeg-ajalt 144 ülimast seeravist koosneva kogu. See on igal sfääril inglite kõrgeim nõukogu ning see koordineerib seeravite iseseisva teenistuse ja määramise faase. Need inglid on eesistujad kõigis seeravite täiskogudes, kus arutatakse töökohustusi või palveldamiskutset. 39:1.16 (429.2) 5. Directors of Assignment. A body of 144 supreme seraphim is elected from time to time by the angels serving on the evolutionary and on the architectural spheres of creature habitation. This is the highest angelic council on any sphere, and it co-ordinates the self-directed phases of seraphic service and assignment. These angels preside over all seraphic assemblies pertaining to the line of duty or the call to worship.
39:1.17 (429.3) 6. Kroonikud. Need on ülimate seeravite ametlikud kroonikud. Paljud neist kõrgetest inglitest sündisid juba täiesti väljaarenenud annetega; teised on jõudnud oma usaldust ja vastutustunnet nõudvate ametiteni usina pühendumisega õppimisele ja samasuguste ülesannete ustava täitmisega madalamate või vähem vastutavate klasside juures. 39:1.17 (429.3) 6. The Recorders. These are the official recorders for the supreme seraphim. Many of these high angels were born with their gifts fully developed; others have qualified for their positions of trust and responsibility by diligent application to study and faithful performance of similar duties while attached to lower or less responsible orders.
39:1.18 (429.4) 7. Vabad hoolekandjad. Suur hulk ülimate seeravite klassi kuuluvaid kinnistamata seeraveid teenib arhitektuurisfääridel ja asustatud planeetidel iseseisvalt. Need hoolekandjad rahuldavad vabatahtlikult ajutiselt suurenenud nõudlust ülimate seeravite teenistuse järele, kujutades endast seega selle klassi üldist reservi. 39:1.18 (429.4) 7. Unattached Ministers. Large numbers of unattached seraphim of the supreme order are self-directed servers on the architectural spheres and on the inhabited planets. Such ministers voluntarily meet the differential of demand for the service of the supreme seraphim, thus constituting the general reserve of this order.
2. Kõrgemad seeravid ^top 2. Superior Seraphim ^top
39:2.1 (429.5) Kõrgemad seeravid ei ole oma nime saanud mitte sellest, et nad oleksid mingis mõttes oma omadustelt teistest ingliklassidest kõrgemal, vaid sellepärast, et nad juhivad kohalikus universumis kõrgemaid asju. Väga paljud selle seeravikorpuse esimesest kahest rühmast on saavutuslikud seeravid, s.t inglid, kes on teeninud kõigis koolitusfaasides ja pöördunud tagasi aulise ülesandega suunata omasuguseid oma varasemates tegutsemissfäärides. Nebadon on noor universum ja seal palju sellest klassist seeraveid ei ole. 39:2.1 (429.5) Superior seraphim receive their name, not because they are in any sense qualitatively superior to other orders of angels, but because they are in charge of the higher activities of a local universe. Very many of the first two groups of this seraphic corps are attainment seraphim, angels who have served in all phases of training and have returned to a glorified assignment as directors of their kind in the spheres of their earlier activities. Being a young universe, Nebadon does not have many of this order.
39:2.2 (429.6) Kõrgemad seeravid tegutsevad järgmises seitsmes rühmas: 39:2.2 (429.6) The superior seraphim function in the following seven groups:
39:2.3 (429.7) 1. Teabekogumiskorpus. Need seeravid kuuluvad Helkja Koidutähe, Gabrieli isiklikku kaaskonda. Nad liiguvad kogu kohaliku universumi ulatuses, kogudes maailmade kohta andmeid, mis aitavad Gabrieli tema töös Nebadoni nõukogudes. Nad on Gabrielile kui Meister-Poja asevalitsejale alluvate vägevate hulkade teabekogumiskorpus. Need seeravid ei ole otseselt seotud ei süsteemide ega tähtkujudega ning nende andmed voolavad pidevas, otseses ja iseseisvas ringluses otse Salvingtonile. 39:2.3 (429.7) 1. The Intelligence Corps. These seraphim belong to the personal staff of Gabriel, the Bright and Morning Star. They range the local universe gathering the information of the realms for his guidance in the councils of Nebadon. They are the intelligence corps of the mighty hosts over which Gabriel presides as vicegerent of the Master Son. These seraphim are not directly affiliated with either the systems or the constellations, and their information pours in direct to Salvington upon a continuous, direct, and independent circuit.
39:2.4 (429.8) Kohalike universumite teabekogumiskorpused saavad omavahel suhelda ja suhtlevadki, kuid ainult oma superuniversumi piires. Energiate erinevus eraldab tõhusalt eri supervalitsuste asjaajamisi ja toiminguid. Tavaliselt saab üks superuniversum teise superuniversumiga suhelda ainult Paradiisi vahenduskoja võimalusi ja kanaleid kasutades. 39:2.4 (429.8) The intelligence corps of the various local universes can and do intercommunicate but only within a given superuniverse. There is a differential of energy which effectively segregates the business and transactions of the various supergovernments. One superuniverse can ordinarily communicate with another superuniverse only through the provisions and facilities of the Paradise clearinghouse.
39:2.5 (430.1) 2. Halastuse hääl. Halastus on seeravite teenistuse ja inglite hoolekande võtmesõna. Seetõttu ongi kohane, et on olemas spetsiaalne inglikorpus, kes esindab oma erilisel viisil halastust. Need seeravid on kohalike universumite tõelised halastuseosutajad. Nad on innustunud eestvedajad, kes õhutavad inimestes ja inglites kõrgemaid ajendeid ja pühamaid emotsioone. Neid leegione juhivad nüüd alati täiuslikud seeravid, kes on ka sureliku saatuse aspirantidest kaitsjad, mis tähendab, et iga inglitepaar on juhtinud vähemalt üht loomse päritoluga hinge selle lihaliku elu ajal, läbinud seejärel Seraphingtoni ringid ning võetud Seeravite Täiusekorpusesse. 39:2.5 (430.1) 2. The Voice of Mercy. Mercy is the keynote of seraphic service and angelic ministry. It is therefore fitting that there should be a corps of angels who, in a special manner, portray mercy. These seraphim are the real mercy ministers of the local universes. They are the inspired leaders who foster the higher impulses and holier emotions of men and angels. The directors of these legions are now always completion seraphim who are also graduate guardians of mortal destiny; that is, each angelic pair has guided at least one soul of animal origin during the life in the flesh and has subsequently traversed the circles of Seraphington and has been mustered into the Seraphic Corps of Completion.
39:2.6 (430.2) 3. Vaimsed kooskõlastajad. Kolmas kõrgemate seeravite rühm asub Salvingtonil, kuid tegutseb kogu kohaliku universumi piires kõikjal, kus nende teenistusest võib olla kasu. Et nende ülesanded on põhiliselt vaimsed ja pole seega inimmeelele päriselt mõistetavad, saate ehk nende hoolitsusest surelike eest mõnes mõttes aru, kui lisame, et neile inglitele on usaldatud Salvingtonil viibivate tõusuteeliste ettevalmistamine nende viimaseks üleminekuks kohalikus universumis — kõrgeimalt morontiatasandilt vastsündinud vaimolendite staatusesse. Nii nagu meele kavandajad eluasemeilmades aitavad ellujääval loodud-olendil morontia meelepotentsiaalidega kohaneda ja neid tõhusalt ära kasutada, nii tutvustavad need seeravid morontia aspirantidele Salvingtonil nende äsja omandatud vaimumeele võimalusi. Ja nad teenivad tõususurelikke ka paljudel teistel viisidel. 39:2.6 (430.2) 3. Spirit Co-ordinators. The third group of superior seraphim are based on Salvington but function in the local universe anywhere they can be of fruitful service. While their tasks are essentially spiritual and therefore beyond the real understanding of human minds, you will perhaps grasp something of their ministry to mortals if it is explained that these angels are intrusted with the task of preparing the ascendant sojourners on Salvington for their last transition in the local universe—from the highest morontia level to the status of newborn spirit beings. As the mind planners on the mansion worlds help the surviving creature to adjust to, and make effective use of, the potentials of morontia mind, so do these seraphim instruct the morontia graduates on Salvington regarding the newly attained capacities of the mind of the spirit. And they serve the ascendant mortals in many other ways.
39:2.7 (430.3) 4. Abiõpetajad. Abiõpetajad on oma seeravitest kaaslaste, õpetavate nõuandjate abilised ja liitlased. Nad on kohaliku universumi ulatuslike haridusasutustega ka isiklikult seotud, eriti kohalike süsteemide eluasemeilmades toimuva seitsmese koolituskavaga. Selle seeraviteklassi imeline korpus tegutseb ka Urantial tõe ja õiguse ürituse edendamise ja toetamise nimel. 39:2.7 (430.3) 4. Assistant Teachers. The assistant teachers are the helpers and associates of their fellow seraphim, the teaching counselors. They are also individually connected with the extensive educational enterprises of the local universe, especially with the sevenfold scheme of training operative on the mansion worlds of the local systems. A marvelous corps of this order of seraphim functions on Urantia for the purpose of fostering and furthering the cause of truth and righteousness.
39:2.8 (430.4) 5. Transportijad. Kõigil hoolekandevaimude rühmadel on oma transpordikorpus, kuhu kuuluvad ingliklassid on pühendunud nende isiksuste transportimisele, kes ei saa ise ühelt sfäärilt teisele reisida. Kõrgemate seeravite viienda rühma keskus asub Salvingtonil ning nad teenivad ruumiläbijatena, liikudes kohaliku universumi keskusesse ja tagasi. Nagu teisedki kõrgemate seeravite alarühmad, on mõned neist sellistena loodud, teised aga tõusnud madalamatest või vähem vaimuannetega õnnistatud rühmadest. 39:2.8 (430.4) 5. The Transporters. All groups of ministering spirits have their transport corps, angelic orders dedicated to the ministry of transporting those personalities who are unable, of themselves, to journey from one sphere to another. The fifth group of the superior seraphim are headquartered on Salvington and serve as space traversers to and from the headquarters of the local universe. Like other subdivisions of the superior seraphim, some were created as such while others have risen from the lower or less endowed groups.
39:2.9 (430.5) Seeravite „energiavahemik” on kohaliku universumi ja isegi superuniversumi vajadusteks täiesti piisav, kuid nad ei suudaks kuidagi katta Uversalt Havonale kulgeva pika reisiga kaasnevat energiavajadust. Nii kurnav teekond nõuab transpordivõimetega esimese astme sekonavide erilisi võimeid. Transportijad võtavad lennuks vajalikku energiat teel olles ja taastavad teekonna lõpul oma isikliku energia. 39:2.9 (430.5) The “energy range” of seraphim is wholly adequate for local universe and even for superuniverse requirements, but they could never withstand the energy demands entailed by such a long journey as that from Uversa to Havona. Such an exhaustive journey requires the special powers of a primary seconaphim of transport endowments. Transporters take on energy for flight while in transit and recuperate personal power at the end of the journey.
39:2.10 (430.6) Tõususurelikel ei ole isegi Salvingtonil oma isiklikke reisimisvorme. Tõusuteelised peavad maailmast maailma liikuma seeravite transpordi abil, kuni jõuavad viimase puhkeuneni Havona sisemisel ringil ja teevad läbi igavese ärkamise Paradiisis. Seejärel te oma reisidel universumist universumisse enam inglitest ei sõltu. 39:2.10 (430.6) Even on Salvington ascending mortals do not possess personal transit forms. Ascenders must depend upon seraphic transport in advancing from world to world until after the last rest of sleep on the inner circle of Havona and the eternal awakening on Paradise. Subsequently you will not be dependent on angels for transport from universe to universe.
39:2.11 (430.7) Seeravis olemise protsess on üsna sarnane surma-või unekogemusega, välja arvatud see, et teeloleku-unes on olemas automaatne ajaelement. Seeravipuhkuse ajal te olete teadlikult teadvusetud. Aga Mõttekohandaja on täielikult ja tervenisti teadvusel, isegi erakordselt tõhus, nii et te ei saa loovale ja muundavale tööle vastu seista, vastu tegutseda või seda muul viisil takistada. 39:2.11 (430.7) The process of being enseraphimed is not unlike the experience of death or sleep except that there is an automatic time element in the transit slumber. You are consciously unconscious during seraphic rest. But the Thought Adjuster is wholly and fully conscious, in fact, exceptionally efficient since you are unable to oppose, resist, or otherwise hinder creative and transforming work.
39:2.12 (431.1) Seeravis olles jääte te teatavaks ajaks unne ja ärkate määratud hetkel. Teelolekuunes olles on teekonna pikkus tähtsusetu. Te ei ole aja möödumisest otseselt teadlik. On nii, nagu uinuksite sõidukis olles ühes linnas ja pärast kogu öö rahulikus unes puhkamist ärkaksite teises, kauges linnas. Te reisisite magamise ajal. Ja nii te lendate seeravis olles ka läbi kosmose puhkeolekus — magades. Teeloleku-une kutsub esile Kohandajate ja seeravitest transportijate ühistegevus. 39:2.12 (431.1) When enseraphimed, you go to sleep for a specified time, and you will awake at the designated moment. The length of a journey when in transit sleep is immaterial. You are not directly aware of the passing of time. It is as if you went to sleep on a transport vehicle in one city and, after resting in peaceful slumber all night, awakened in another and distant metropolis. You journeyed while you slumbered. And so you take flight through space, enseraphimed, while you rest—sleep. The transit sleep is induced by the liaison between the Adjusters and the seraphic transporters.
39:2.13 (431.2) Inglid ei saa transportida oksüdeeruvat ainet — liha ja verd, millest te praegu koosnete, kuid saavad transportida kõiki teisi, alates alamast morontiast kuni kõrgemate vaimuvormideni. Loomuliku surma korral nad ei tegutse. Kui te oma maise elujärje lõpetate, jääb teie keha sellele planeedile. Teie Mõttekohandaja siirdub Isa rüppe ja teie isiksuse hilisem taaskoondamine ning identiteedi taasleidmine eluasemeilmas neid ingleid otseselt ei puuduta. Seal on teie uuel kehal morontiavorm — vorm, mis saab seeravis olla. Te „külvate sureliku keha” hauda, te „lõikate morontiavormi” eluasemeilmades. 39:2.13 (431.2) The angels cannot transport combustion bodies—flesh and blood—such as you now have, but they can transport all others, from the lowest morontia to the higher spirit forms. They do not function in the event of natural death. When you finish your earthly career, your body remains on this planet. Your Thought Adjuster proceeds to the bosom of the Father, and these angels are not directly concerned in your subsequent personality reassembly on the identification mansion world. There your new body is a morontia form, one that can enseraphim. You “sow a mortal body” in the grave; you “reap a morontia form” on the mansion worlds.
39:2.14 (431.3) 6. Kroonikud. Neid isiksusi huvitab eriti Salvingtoni ja sellega seotud maailmade ülestähenduste vastuvõtmine, registritesse paigutamine ja edasisaatmine. Nad tegutsevad ka spetsiaalsete kroonikutena superuniversumi elanike rühmades ja kõrgemate isiksuste juures ning Salvingtoni kohtute kirjutajate ja selle valitsejate sekretäridena. 39:2.14 (431.3) 6. The Recorders. These personalities are especially concerned with the reception, filing, and redispatch of the records of Salvington and its associated worlds. They also serve as special recorders for resident groups of superuniverse and higher personalities and as clerks of the courts of Salvington and secretaries to the rulers thereof.
39:2.15 (431.4) Teabelevitajad—vastuvõtjad ja edasisaatjad — on seeravitest kroonikute eriline alarühm, kes tegeleb ülestähenduste edasisaatmisega ja olulise informatsiooni levitamisega. Nende töö on kõrgemat liiki ning seotud nii mitmete ringlustega, et samu energialiine mööda saab ühel ajal liikuda 144 000 sõnumit. Nad kohandavad supernavidest peakroonikute kõrgemaid mõistekirja meetodeid ja peavad nende ühiste sümbolite abil vastastikust kontakti nii kolmanda astme supernavidest teabekogumise koordinaatoritega kui ka Seeravite Täielikkuse Korpuse auliste teabekogumise koordinaatoritega. 39:2.15 (431.4) Broadcasters—receivers and dispatchers—are a specialized subdivision of the seraphic recorders, being concerned with the dispatch of records and with the dissemination of essential information. Their work is of a high order, being so multicircuited that 144,000 messages can simultaneously traverse the same lines of energy. They adapt the higher ideographic techniques of the superaphic chief recorders and with these common symbols maintain reciprocal contact with both the intelligence co-ordinators of the tertiary supernaphim and the glorified intelligence co-ordinators of the Seraphic Corps of Completion.
39:2.16 (431.5) Kõrgemat klassi seeravitest kroonikud peavad seega tihedat sidet oma klassi teabekogumisklassiga ja kõigi neile alluvate kroonikutega ning teabelevi võimaldab neil olla pidevas suhtluses superuniversumi kõrgemate kroonikute ja sama kanali kaudu ka Havona kroonikute ja Paradiisi teadmiste hoidjatega. Paljud kroonikute kõrgema klassi esindajad on seeravid, kes on tõusnud samasuguseid ülesandeid täites universumi madalamatest osadest. 39:2.16 (431.5) Seraphic recorders of the superior order thus effect a close liaison with the intelligence corps of their own order and with all subordinate recorders, while the broadcasts enable them to maintain constant communication with the higher recorders of the superuniverse and, through this channel, with the recorders of Havona and the custodians of knowledge on Paradise. Many of the superior order of recorders are seraphim ascended from similar duties in lower sections of the universe.
39:2.17 (431.6) 7. Reservid. Salvingtonil peetakse igat liiki kõrgemate seeravite suuri reserve, et neid lähetada kas määramisülemate nõudmisel või universumi haldajate soovil kohe Nebadoni kaugeimatesse maailmadesse. Kõrgemate seeravite reservidest lähetatakse Kirgaste Õhtutähtede juhi tellimusel ka sõnumitoojatest abilisi, kelle hoolde usaldatakse kõigi isiklike sõnumite kohaletoimetamine. Kohalik universum on täielikult varustatud küllaldaste sidevahenditega, kuid alati leidub sõnumeid, mida on vaja kohale toimetada isiklike sõnumitoojatega. 39:2.17 (431.6) 7. The Reserves. Large reserves of all types of the superior seraphim are held on Salvington, instantly available for dispatch to the farthermost worlds of Nebadon as they are requisitioned by the directors of assignment or upon the request of the universe administrators. The reserves of superior seraphim also furnish messenger aids upon requisition by the chief of the Brilliant Evening Stars, who is intrusted with the custody and dispatch of all personal communications. A local universe is fully provided with adequate means of intercommunication, but there is always a residue of messages which requires dispatch by personal messengers.
39:2.18 (432.1) Kogu kohaliku universumi põhireserve hoitakse Salvingtoni seeravimaailmades. Sellesse korpusesse kuulub igat liiki ingleid kõigist inglirühmadest. 39:2.18 (432.1) The basic reserves for the entire local universe are held on the seraphic worlds of Salvington. This corps includes all types of all groups of angels.
3. Juhendavad seeravid ^top 3. Supervisor Seraphim ^top
39:3.1 (432.2) See mitmekülgne universumiinglite klass on määratud teenima ainult tähtkujudes. Neil võimekail hoolekandjail on keskused tähtkujude keskusmaailmades, kuid nad tegutsevad oma maailma huvides kogu Nebadoni ulatuses. 39:3.1 (432.2) This versatile order of universe angels is assigned to the exclusive service of the constellations. These able ministers make their headquarters on the constellation capitals but function throughout all Nebadon in the interests of their assigned realms.
39:3.2 (432.3) 1. Ülevaatajate abilised. Esimene juhendavate seeravite klass on määratud Tähtkujude Isade ühise töö juurde ning nad on alati Kõigekõrgemate tõhusad abilised. Neid seeraveid huvitab eeskätt kogu tähtkuju ühtsus ja stabiilsus. 39:3.2 (432.3) 1. Supervising Assistants. The first order of the supervising seraphim are assigned to the collective work of the Constellation Fathers, and they are the ever-efficient helpers of the Most Highs. These seraphim are primarily concerned with the unification and stabilization of a whole constellation.
39:3.3 (432.4) 2. Seaduste prognoosijad. Õiguse intellektuaalseks aluseks on seadus ja kohalikus universumis on seaduste algatajateks tähtkujude seadusandlikud täiskogud. Need nõuandvad kogud korraldavad Nebadoni põhilisi seadusi seadustikuks ja kuulutavad neid ametlikult välja. Seadused püütakse kogu tähtkuju ulatuses võimalikult laiaulatuslikult viia kooskõlla kindla põhimõttega mitte rikkuda loodud-olendite kõlbelist vaba tahet. Juhendavate seeravite teise klassi ülesandeks on esitada tähtkujude seadusekoostajatele prognoose selle kohta, kuidas mõni pakutud eelnõu vaba tahtega loodud-olendite elu mõjutaks. Neil on selleks teenistuseks head eeldused, sest neil on pikaajalised kogemused tööst kohalikes süsteemides ja asustatud maailmades. Need seeravid ei taotle ühele või teisele rühmale erilisi soodustusi, kuid nad ilmuvad taevaste seadusekoostajate ette kostma nende eest, kes ise ei saa enda eest kõnelema tulla. Isegi surelik inimene võib universumi seaduste arengusse oma panuse anda, sest needsamad seeravid kirjeldavad truult ja täielikult mitte niivõrd inimese mööduvaid ja teadlikke soove, kui just inimese tõelisi sisimaid igatsusi, ainelise sureliku arenevat morontiahinge kosmosemaailmades. 39:3.3 (432.4) 2. Law Forecasters. The intellectual foundation of justice is law, and in a local universe law originates in the legislative assemblies of the constellations. These deliberative bodies codify and formally promulgate the basic laws of Nebadon, laws designed to afford the greatest possible co-ordination of a whole constellation consistent with the fixed policy of noninfringement of the moral free will of personal creatures. It is the duty of the second order of supervisor seraphim to place before the constellation lawmakers a forecast of how any proposed enactment would affect the lives of freewill creatures. This service they are well qualified to perform by virtue of long experience in the local systems and on the inhabited worlds. These seraphim seek no special favors for one group or another, but they do appear before the celestial lawmakers to speak for those who cannot be present to speak for themselves. Even mortal man may contribute to the evolution of universe law, for these very seraphim do faithfully and fully portray, not necessarily man’s transient and conscious desires, but rather the true longings of the inner man, the evolving morontia soul of the material mortal on the worlds of space.
39:3.4 (432.5) 3. Sotsiaalsed arhitektid. Alates üksikplaneetidest kuni morontia koolitusmaailmadeni töötavad need seeravid selle nimel, et edendada kõiki siiraid sotsiaalseid kontakte ja soodustada universumi loodud-olendite ühiskondlikku arengut. Need on inglid, kes püüavad intellektiolendite suhetest kaotada kogu kunstlikkuse, üritades samal ajal hõlbustada loodud tahteolendite omavahelisi suhteid tõelise enesemõistmise ja ehtsa vastastikuse lugupidamise alusel. 39:3.4 (432.5) 3. Social Architects. From the individual planets up through the morontia training worlds, these seraphim labor to enhance all sincere social contacts and to further the social evolution of universe creatures. These are the angels who seek to divest the associations of intelligent beings of all artificiality while endeavoring to facilitate the interassociation of will creatures on a basis of real self-understanding and genuine mutual appreciation.
39:3.5 (432.6) Sotsiaalsed arhitektid teevad kõik mis nende võimuses, et viia kokku sobivaid indiviide, kellest maa peal võiksid moodustuda tõhusad ja meeldivad töörühmad. Mõnikord on niisugused rühmad kohtunud taas eluasemeilmades, et oma viljakat teenistust jätkata. Kuid mitte alati ei saavuta need seeravid oma eesmärki, mitte alati ei õnnestu neil kokku tuua neid, kellest moodustuks kõige ideaalsem rühm teatava eesmärgi saavutamiseks või teatava ülesande täitmiseks; neil juhtudel peavad nad kasutama parimat võimalikku materjali. 39:3.5 (432.6) Social architects do everything within their province and power to bring together suitable individuals that they may constitute efficient and agreeable working groups on earth; and sometimes such groups have found themselves reassociated on the mansion worlds for continued fruitful service. But not always do these seraphim attain their ends; not always are they able to bring together those who would form the most ideal group to achieve a given purpose or to accomplish a certain task; under these conditions they must utilize the best of the material available.
39:3.6 (432.7) Need inglid jätkavad oma hoolekandetööd eluasemeilmades ja hiljem kõrgemates morontiamaailmades. Neid huvitavad kõik ettevõtmised, mis on seotud morontiamaailmade progressiga ning puudutavad vähemalt kolme isikut. Kaht olendit loetakse teineteist täiendavaks või partneritena tegutsevaks paariks, ent kui teenistuses moodustatakse kolme- või enamaliikmelised rühmad, on tegemist sotsiaalse küsimusega ning nendega hakkavad tegelema sotsiaalsed arhitektid. Need tõhusad seeravid jagunevad Edential seitsmekümnesse alajaotusesse, mis teenivad keskussfääri ümbritsevas seitsmekümnes morontia edenemismaailmas. 39:3.6 (432.7) These angels continue their ministry on the mansion and higher morontia worlds. They are concerned with any undertaking having to do with progress on the morontia worlds and which concerns three or more persons. Two beings are regarded as operating on the mating, complemental, or partnership basis, but when three or more are grouped for service, they constitute a social problem and therefore fall within the jurisdiction of the social architects. These efficient seraphim are organized in seventy divisions on Edentia, and these divisions minister on the seventy morontia progress worlds encircling the headquarters sphere.
39:3.7 (433.1) 4. Eetikatundlikkuse andjad. Nende seeravite ülesandeks on edendada ja soodustada loodud-olendites isikutevaheliste suhete kõlbelisuse hindamist, sest selles peitub nii inimliku kui ka üleinimliku ühiskonna ja valitsuse jätkuva ning sihikindla kasvu seeme ja saladus. Need eetikatunde stimuleerijad tegutsevad kõikjal, kus neist võib kasu olla, planeetide valitsejate vabatahtlike nõuandjatena ja süsteemide koolitusmaailmades õpetajatena. Teid hakkavad nad aga täielikult juhendama alles siis, kui jõuate Edentia vendluskoolidesse, kus nad ergutavad teie lugupidamist nendesamade vendlustõdede suhtes, mida te siis parajasti tegelike kogemuste kaudu tõsiselt uurite, elades koos univitatiatega Edentia sotsiaalsetes laboratooriumides, Norlatiadeki keskusmaailma seitsmekümnel satelliidil. 39:3.7 (433.1) 4. Ethical Sensitizers. It is the mission of these seraphim to foster and to promote the growth of creature appreciation of the morality of interpersonal relationships, for such is the seed and secret of the continued and purposeful growth of society and government, human or superhuman. These enhancers of ethical appreciation function anywhere and everywhere they may be of service, as volunteer counselors to the planetary rulers and as exchange teachers on the system training worlds. You will not, however, come under their full guidance until you reach the brotherhood schools on Edentia, where they will quicken your appreciation of those very truths of fraternity which you will even then be so earnestly exploring by the actual experience of living with the univitatia in the social laboratories of Edentia, the seventy satellites of the Norlatiadek capital.
39:3.8 (433.2) 5. Transportijad. Juhendavate seeravite viies rühm tegutseb isiksuste transportijatena, kandes olendeid tähtkujude keskustesse ja tagasi. Need transpordiseeravid on ühelt sfäärilt teisele lennates täielikult teadlikud oma kiirusest, suunast ja astronoomilisest asukohast. Nad ei läbi ruumi elutute rakettide kombel. Nad võivad kosmose lendudel üksteise lähedalt mööda lennata, ilma et tekiks vähimatki kokkupõrkeohtu. Nad saavad muuta liikumiskiirust ja lennusuunda, vahetada isegi sihtkohta, kui nende suunajad peaksid neile mõnes universumi andmekogumisringluste sõlmpunktis sellise korralduse andma. 39:3.8 (433.2) 5. The Transporters. The fifth group of supervisor seraphim operate as personality transporters, carrying beings to and from the headquarters of the constellations. Such transport seraphim, while in flight from one sphere to another, are fully conscious of their velocity, direction, and astronomic whereabouts. They are not traversing space as would an inanimate projectile. They may pass near one another during space flight without the least danger of collision. They are fully able to vary speed of progression and to alter direction of flight, even to change destinations if their directors should so instruct them at any space junction of the universe intelligence circuits.
39:3.9 (433.3) Nende liikuvate isiksuste töö on korraldatud nii, et nad saavad kasutada üheaegselt kõiki kolme kogu universumit läbivat energialiini, igaühes on saavutatav ruumikiirus 299 720 kilomeetrit sekundis. Need transportijad võivad võimsuskiirusele lisada energiakiiruse, kuni nad saavutavad oma pikkadel teekondadel keskmise kiiruse alates 893 000 kilomeetrist kuni peaaegu 899 400 kilomeetrini teie aja sekundis. Kiirust mõjutab lähedal asuva aine mass ning universumivõimsuse juures asuvate põhiringluste tugevus ja suund. Peale seeravite on olemas veel arvukalt nendetaolisi olendite liike, kes saavad läbida ruumi ja transportida vastavalt ettevalmistatud olendeid. 39:3.9 (433.3) These transit personalities are so organized that they can simultaneously utilize all three of the universally distributed lines of energy, each having a clear space velocity of 186,280 miles per second. These transporters are thus able to superimpose velocity of energy upon velocity of power until they attain an average speed on their long journeys varying anywhere from 555,000 to almost 559,000 of your miles per second of your time. The velocity is affected by the mass and proximity of neighboring matter and by the strength and direction of the near-by main circuits of universe power. There are numerous types of beings, similar to the seraphim, who are able to traverse space, and who also are able to transport other beings who have been properly prepared.
39:3.10 (433.4) 6. Kroonikud. Kuues juhendavate seeravite klass tegutseb spetsiaalselt tähtkujude asjatoimetuste kroonikutena. Nende suur ja tõhus korpus tegutseb ka teie süsteemi ja planeedi tähtkuju Norlatiadeki keskuses Edential. 39:3.10 (433.4) 6. The Recorders. The sixth order of supervising seraphim act as the special recorders of constellation affairs. A large and efficient corps functions on Edentia, the headquarters of the constellation of Norlatiadek, to which your system and planet belong.
39:3.11 (433.5) 7. Reservid. Juhendavate seeravite üldisi reserve hoitakse tähtkujude keskustes. Need varuinglid ei ole sugugi tegevuseta: paljud teenivad tähtkujude valitsejate sõnumitoojatest abilistena; teised on kinnistatud otsese ülesandeta tegutsevate Vorondadekite reservide juurde Salvingtonil; kolmandad võivad olla kinnistatud eriülesandega Vorondadek-Poegade, näiteks Vorondadekist vaatleja ja mõnikord Kõigekõrgema asevalitseja juurde Urantial. 39:3.11 (433.5) 7. The Reserves. General reserves of the supervisor seraphim are held on the headquarters of the constellations. Such angelic reservists are in no sense inactive; many serve as messenger aids to the constellation rulers; others are attached to the Salvington reserves of unassigned Vorondadeks; still others may be attached to Vorondadek Sons on special assignment, such as the Vorondadek observer, and sometimes Most High regent, of Urantia.
4. Haldurseeravid ^top 4. Administrator Seraphim ^top
39:4.1 (434.1) Neljas seeravite klass on määratud kohalikesse süsteemidesse haldusülesandeid täitma. Nende kodu on süsteemide keskusmaailmades, kuid neid on paigutatud suurel arvul eluasemeilmadesse, morontia- ja asustatud maailmadesse. Neljandale seeravite klassile on antud loomupäraselt ebatavalised haldamisvõimed. Nad on Looja-Poja universumivalitsuse madalamate tasandite juhtide võimekad abilised ning tegelevad peamiselt kohalike süsteemide ja nende maailmade asjadega. Nende teenistus toimub järgmistes rühmades: 39:4.1 (434.1) The fourth order of seraphim are assigned to the administrative duties of the local systems. They are indigenous to the system capitals but are stationed in large numbers on the mansion and morontia spheres and on the inhabited worlds. Fourth-order seraphim are by nature endowed with unusual administrative ability. They are the able assistants of the directors of the lower divisions of the universe government of a Creator Son and are mainly occupied with the affairs of the local systems and their component worlds. They are organized for service as follows:
39:4.2 (434.2) 1. Haldusabilised. Need võimekad seeravid on Süsteemi Suverääni, esimese astme Lanonandek-Poja otsesed abilised. Nad on väärtuslikud abilised süsteemi keskuste täidesaatva töö keeruliste üksikasjade teostamisel. Samuti teenivad nad süsteemi valitsejate isiklike esindajatena, reisides suurte rühmadena edasi-tagasi mitmesuguste üleminekumaailmade ja asustatud maailmade vahel, täites süsteemi heaks ja selle asustatud maailmade füüsiliste ning bioloogiliste huvide kaitseks paljusid ülesandeid. 39:4.2 (434.2) 1. Administrative Assistants. These able seraphim are the immediate assistants of a System Sovereign, a primary Lanonandek Son. They are invaluable aids in the execution of the intricate details of the executive work of the system headquarters. They also serve as the personal agents of the system rulers, journeying back and forth in large numbers to the various transition worlds and to the inhabited planets, executing many commissions for the welfare of the system and in the physical and biologic interests of its inhabited worlds.
39:4.3 (434.3) Needsamad haldurseeravid on kinnistatud ka maailmavalitsejate, Planeedivürstide valitsuste juurde. Igas universumis kuulub enamik planeete teise astme Lanonandek-Poja jurisdiktsiooni alla, kuid mõnes maailmas, näiteks Urantial, on jumalik plaan ebaõnnestunud. Planeedivürsti reeturlikkuse korral lähevad need seeravid üle Melkisedekitest hooldajate ja neile järgnevate planeedi valitsusvõimude teenistusse. Praegust Urantia valitsejat abistab selle mitmekülgse seeravite klassi tuhandeliikmeline korpus. 39:4.3 (434.3) These same seraphic administrators are also attached to the governments of the world rulers, the Planetary Princes. The majority of planets in a given universe are under the jurisdiction of a secondary Lanonandek Son, but on certain worlds, such as Urantia, there has been a miscarriage of the divine plan. In the event of the defection of a Planetary Prince, these seraphim become attached to the Melchizedek receivers and their successors in planetary authority. The present acting ruler of Urantia is assisted by a corps of one thousand of this versatile order of seraphim.
39:4.4 (434.4) 2. Õigluse juhtijad. Need on inglid, kes esitavad kokkuvõtte tõendusmaterjalist inimeste ja inglite igavese heaolu kohta, kui need küsimused tulevad süsteemi- või planeedikohtutes arutusele. Nad koostavad ettekanded surelike ellujäämist puudutavate kohtuasjade kõigi esialgsete arutamiste kohta ning need ettekanded esitatakse hiljem koos kohtuasja materjalidega universumi ja superuniversumi kõrgematesse kohtutesse. Kõigis kohtuasjades, kus ellujäämine on kahtlane, koostavad kaitsekõne just need seeravid, kes saavad täiuslikult aru universumi õigusemõistjate süüdistuste iga punkti iga artikli igast üksikasjast. 39:4.4 (434.4) 2. Justice Guides. These are the angels who present the summary of evidence concerning the eternal welfare of men and angels when such matters come up for adjudication in the tribunals of a system or a planet. They prepare the statements for all preliminary hearings involving mortal survival, statements which are subsequently carried with the records of such cases to the higher tribunals of the universe and the superuniverse. The defense of all cases of doubtful survival is prepared by these seraphim, who have a perfect understanding of all the details of every feature of every count in the indictments drawn by the administrators of universe justice.
39:4.5 (434.5) Nende inglite missiooniks ei ole õigluse võidu takistamine või selle edasilükkamine, vaid nende eesmärk on pigem kindlustada eksimatu õigluse jagamine helde armulisusega kõigile loodud-olenditele. Need seeravid tegutsevad sageli kohalikes maailmades, ilmudes tihtilugu lepituskomisjonide — väiksemaid arusaamatusi arutavate kohtute — kohtunikekolmiku ette. Paljud, kes teenisid kunagi õigluse juhtijatena madalamates maailmades, ilmuvad hiljem kõrgematesse sfääridesse ja Salvingtonile Halastuse Häältena. 39:4.5 (434.5) It is not the mission of these angels to defeat or to delay justice but rather to insure that unerring justice is dealt out with generous mercy in fairness to all creatures. These seraphim often function on the local worlds, commonly appearing before the referee trios of the conciliating commissions—the courts for minor misunderstandings. Many who at one time served as justice guides in the lower realms later appear as Voices of Mercy in the higher spheres and on Salvington.
39:4.6 (434.6) Satania Luciferi mässus läks kaduma väga vähe õigluse juhtijaid, kuid ohjeldamatu isikliku vabaduse sofistika viis eksiteele enam kui veerandi teistest haldurseeravitest ja madalamatest klassidest hoolekandeseeravitest. 39:4.6 (434.6) In the Lucifer rebellion in Satania very few of the justice guides were lost, but more than one quarter of the other administrator seraphim and of the lower orders of seraphic ministers were misled and deluded by the sophistries of unbridled personal liberty.
39:4.7 (434.7) 3. Kosmilise kodakondsuse tõlgendajad. Kui tõususurelike koolitus eluasemeilmades on lõpule jõudnud — see on nende universumitee esimene õppeaeg —, lubatakse neil rõõmu tunda ajutisest rahuldusest suhtelise küpsuse üle — süsteemi keskusmaailma kodakondsusest. Kuigi iga tõusutee eesmärgi saavutamine on iseenesest saavutus, on need eesmärgid laiemas tähenduses lihtsalt verstapostid kogu pikal tõusuteel Paradiisi. Ent kui suhtelised need edusammud ka ei oleks, ei keelata ühelegi arenevale loodud-olendile kunagi täielikku, ehkki ajutist rahuldust eesmärgi saavutamise üle. Aeg-ajalt tekib Paradiisi tõusmisel vaheaeg, lühike hingetõmbeaeg, mille ajal universumi silmapiir püsib paigal, loodud-olendi staatus on muutumatu ja isiksus maitseb eesmärgi teostumise magusust. 39:4.7 (434.7) 3. Interpreters of Cosmic Citizenship. When ascending mortals have completed the mansion world training, the first student apprenticeship in the universe career, they are permitted to enjoy the transient satisfactions of relative maturity—citizenship on the system capital. While the attainment of each ascendant goal is a factual achievement, in the larger sense such goals are simply milestones on the long ascending path to Paradise. But however relative such successes may be, no evolutionary creature is ever denied the full though transient satisfaction of goal attainment. Ever and anon there is a pause in the Paradise ascent, a short breathing spell, during which universe horizons stand still, creature status is stationary, and the personality tastes the sweetness of goal fulfillment.
39:4.8 (435.1) Esimene niisugune periood tõususureliku teel tekib kohaliku süsteemi keskusmaailmas. Selle vaheaja jooksul võite Jerusemi kodanikuna püüda väljendada loodudolendi elus seda, mida olete omandanud kaheksa eelmise elukogemuse jooksul — Urantial ja seitsmes eluasemeilmas. 39:4.8 (435.1) The first of such periods in the career of a mortal ascender occurs on the capital of a local system. During this pause you will, as a citizen of Jerusem, attempt to express in creature life those things which you have acquired during the eight preceding life experiences—embracing Urantia and the seven mansion worlds.
39:4.9 (435.2) Kosmilist kodakondsust tõlgendavad seeravid juhendavad süsteemide keskusmaailmade uusi kodanikke ja õhutavad neid universumi valitsuse kohustusi rohkem hindama. Need seeravid on ka tihedalt seotud süsteemi valitsuses tegutsevate Aineliste Poegadega, andes asustatud maailmade ainelistele surelikele pildi vastutusest ja moraalinõuetest kosmilises kodakondsuses. 39:4.9 (435.2) The seraphic interpreters of cosmic citizenship guide the new citizens of the system capitals and quicken their appreciation of the responsibilities of universe government. These seraphim are also closely associated with the Material Sons in the system administration, while they portray the responsibility and morality of cosmic citizenship to the material mortals on the inhabited worlds.
39:4.10 (435.3) 4. Moraalsuse stimuleerijad. Eluasemeilmades hakkate õppima kõigi huvides toimuvat enesevalitsust. Teie meel õpib koos töötama, õpib kavandama koos teiste ja targemate olenditega. Süsteemide keskustes õpetavad seeravitest õpetajad teid pare-mini hindama kosmilist kõlblust — vabaduse ja lojaalsuse vastastikust mõju. 39:4.10 (435.3) 4. Quickeners of Morality. On the mansion worlds you begin to learn self-government for the benefit of all concerned. Your mind learns co-operation, learns how to plan with other and wiser beings. On the system headquarters the seraphic teachers will further quicken your appreciation of cosmic morality—of the interactions of liberty and loyalty.
39:4.11 (435.4) Mis on lojaalsus? See on universumi vendluse aruka austamise vili; keegi ei saa väga palju võtta, ise midagi andmata. Isiksuse astmestikul tõustes õpite kõigepealt olema lojaalne, siis armastama, siis olema pojalik ja siis saate olla vaba. Kuid lõplikult saate vabadust tunnetada alles siis, kui olete lõpetanu, kui olete jõudnud täiusliku lojaalsuseni. 39:4.11 (435.4) What is loyalty? It is the fruit of an intelligent appreciation of universe brotherhood; one could not take so much and give nothing. As you ascend the personality scale, first you learn to be loyal, then to love, then to be filial, and then may you be free; but not until you are a finaliter, not until you have attained perfection of loyalty, can you self-realize finality of liberty.
39:4.12 (435.5) Need seeravid õpetavad kannatlikkuse kasulikkust: seda, et paigalseis on kindel surm, kuid ülikiire kasv on niisama enesetapjalik; nii nagu veetilk langeb kõrgemalt madalamale ja voolab läbi mitme järjestikuse lühikese languse edasi allapoole, nii toimub ka morontia- ja vaimumaailmades alati edasiliikumine ülespoole — ja täpselt niisama aeglaselt ning samasuguste järkjärguliste astmete kaupa. 39:4.12 (435.5) These seraphim teach the fruitfulness of patience: That stagnation is certain death, but that overrapid growth is equally suicidal; that as a drop of water from a higher level falls to a lower and, flowing onward, passes ever downward through a succession of short falls, so ever upward is progress in the morontia and spirit worlds—and just as slowly and by just such gradual stages.
39:4.13 (435.6) Moraalsuse stimuleerijad kirjeldavad asustatud maailmadele surelikku elu paljudest lülidest koosneva katkematu ketina. Teie lühiajaline viibimine Urantial, sellel surelike lapsepõlvesfääril, on vaid üks lüli, kõige esimene lüli pikas ahelas, mis peab ulatuma üle universumite ja läbi igaveste ajastute. See, mida te selles esimeses elus õpite, polegi nii oluline; tähtis on selle elu elamise kogemus ise. Isegi selle maailma töö, ehkki ka see on ülimalt tähtis, pole kaugeltki nii oluline kui see, kuidas te seda tööd teete. Õiglase elu eest ei saa ainelist tasu, kuid sellest saab sügava rahulduse — teadlikkuse saavutatust — ning see ületab kõik mõeldavad ainelised hüvitused. 39:4.13 (435.6) To the inhabited worlds the quickeners of morality portray mortal life as an unbroken chain of many links. Your short sojourn on Urantia, on this sphere of mortal infancy, is only a single link, the very first in the long chain that is to stretch across universes and through the eternal ages. It is not so much what you learn in this first life; it is the experience of living this life that is important. Even the work of this world, paramount though it is, is not nearly so important as the way in which you do this work. There is no material reward for righteous living, but there is profound satisfaction—consciousness of achievement—and this transcends any conceivable material reward.
39:4.14 (435.7) Taevariigi võtmeks on siirus, siirus ja veel kord siirus. See võti on kõigil inimestel. Inimesed kasutavad seda — arendavad oma vaimset staatust — tehes otsuseid, otsuseid ja veel kord otsuseid. Kõrgeim kõlbeline valik on suurima võimaliku väärtusega valik ja selleks on alati — kõigis sfäärides — valik toimida Jumala tahte järgi. Kui inimene valib niimoodi, siis ta on suur, olgu ta kas või Jerusemi tähtsusetuim kodanik või isegi madalaim Urantia surelikest. 39:4.14 (435.7) The keys of the kingdom of heaven are: sincerity, more sincerity, and more sincerity. All men have these keys. Men use them—advance in spirit status—by decisions, by more decisions, and by more decisions. The highest moral choice is the choice of the highest possible value, and always—in any sphere, in all of them—this is to choose to do the will of God. If man thus chooses, he is great, though he be the humblest citizen of Jerusem or even the least of mortals on Urantia.
39:4.15 (436.1) 5. Transportijad. Need on kohalikes süsteemides tegutsevad transpordiseeravid. Teie süsteemis Satanias kannavad nad reisijaid Jerusemi ja tagasi ning teevad ka muid planeetidevahelisi vedusid. Harva möödub päeva, mil mõni Satania transpordiseerav ei tooks ühtki õpilasest külastajat või muud vaim- või poolvaimolemusega reisijat Urantia kallastele. Needsamad ruumiläbijad kannavad teid ükskord süsteemi keskuse rühma eri maailmadesse ja sealt ära, ning kui te olete Jerusemil oma ülesande täitnud, kannavad nad teid edasi Edentiale. Kuid nad ei vii teid mingil juhul tagasi inimeste päritolumaailma. Surelik ei pöördu kunagi tagasi oma koduplaneedile oma ajaliku eksistentsi vältel valitsenud usulise elukorralduse jooksul, ja kui ta peakski mõne järgmise elukorralduse ajal tagasi pöörduma, siis ainult mõne universumi keskusrühma transpordiseeravi saatel. 39:4.15 (436.1) 5. The Transporters. These are the transport seraphim who function in the local systems. In Satania, your system, they carry passengers back and forth from Jerusem and otherwise serve as interplanetary transporters. Seldom does a day pass in which a transport seraphim of Satania does not deposit some student visitor or some other traveler of spirit or semispirit nature on the shores of Urantia. These very space traversers will sometime carry you to and from the various worlds of the system headquarters group, and when you have finished the Jerusem assignment, they will carry you forward to Edentia. But under no circumstances will they carry you backward to the world of human origin. A mortal never returns to his native planet during the dispensation of his temporal existence, and if he should return during a subsequent dispensation, he would be escorted by a transport seraphim of the universe headquarters group.
39:4.16 (436.2) 6. Kroonikud. Need seeravid on kohalike süsteemide kolmekordsete kroonikate pidajad. Süsteemi keskusmaailmas asuv kroonikatempel on ainulaadne ehitis, millest üks kolmandik on aineline, valmistatud valevatest metallidest ja kristallidest; teine kolmandik morontialik, valmistatud vaimse ja ainelise energia ühendusest, kuid jääb väljapoole sureliku vaatepiiri; kolmas kolmandik on vaimne. Sellesse klassi kuuluvad kroonikud juhivad ja peavad seda kolmekordset kroonikate süsteemi. Tõususurelikud pöörduvad kõigepealt aineliste arhiivide poole, Ainelised Pojad ja kõrgemad üleminekuolendid pöörduvad morontiasaalide kroonikate poole, seeravid ning ala kõrgemad vaimisiksused uurivad vaimuosa kroonikaid. 39:4.16 (436.2) 6. The Recorders. These seraphim are the keepers of the threefold records of the local systems. The temple of records on a system capital is a unique structure, one third material, constructed of luminous metals and crystals; one third morontial, fabricated of the liaison of spiritual and material energy but beyond the range of mortal vision; and one third spiritual. The recorders of this order preside over and maintain this threefold system of records. Ascending mortals will at first consult the material archives, Material Sons and the higher transition beings consult those of the morontia halls, while seraphim and the higher spirit personalities of the realm peruse the records of the spirit section.
39:4.17 (436.3) 7. Reservid. Haldurseeravite reservkorpus Jerusemil veedab suure osa oma ooteajast süsteemi eri maailmadest saabunud ja eluasemeilmade aspirantideks tunnistatud tõususurelike vaimudest seltsilistena. Üks teie Jerusemil viibimise rõõme vaheaegadel saab olema vestlemine nende paljurännanud ja paljukogenud seeravitega, kes on reservkorpuses ootel, ning nende külastamine. 39:4.17 (436.3) 7. The Reserves. The reserve corps of administrator seraphim on Jerusem spend much of their waiting time in visiting, as spirit companions, with the newly arrived ascending mortals from the various worlds of the system—the accredited graduates of the mansion worlds. One of the delights of your sojourn on Jerusem will be to talk and visit, during recess periods, with these much-traveled and many-experienced seraphim of the waiting reserve corps.
39:4.18 (436.4) Just niisugused sõbralikud suhted teevad süsteemi keskusmaailma tõususurelikele nii armsaks. Jerusemil näete te esmakordselt Aineliste Poegade, inglite ja tõususurelike omavahelist suhtlemist. Siin on vennalikes suhetes olendid, kes on täiesti vaimsed või poolvaimsed, ning indiviidid, kes on just tulnud ainelisest eksistentsist. Surelikud vormid on seal sedavõrd muutunud ja inimesele tajutava valguse vahemik sedavõrd laienenud, et kõik saavad rõõmu tunda vastastikusest äratundmisest ja isiksustevahelisest osavõtlikust mõistmisest. 39:4.18 (436.4) It is just such friendly relationships as these that so endear a system capital to the ascending mortals. On Jerusem you will find the first intermingling of Material Sons, angels, and ascending pilgrims. Here fraternize beings who are wholly spiritual and semispiritual and individuals just emerging from material existence. Mortal forms are there so modified and human ranges of light reaction so extended that all are able to enjoy mutual recognition and sympathetic personality understanding.
5. Planeetide abilised ^top 5. Planetary Helpers ^top
39:5.1 (436.5) Nende seeravite keskused on süsteemide keskusmaailmades, ning kuigi nad on kohalike aadamlike kodanikega tihedalt seotud, määratakse nad eeskätt Planeetide Aadamate teenistusse, kes on aineliste rasside bioloogilised või füüsilised ülendajad arengumaailmades. Inglite hoolekandetöö muutub asustatud maailmadele lähenedes üha huvitavamaks, sest see läheneb siis aja meeste ja naiste tegelikele probleemidele, kui nad valmistuvad igavikulise eesmärgi saavutamise katseks. 39:5.1 (436.5) These seraphim maintain headquarters on the system capitals and, though closely associated with the resident Adamic citizens, are primarily assigned to the service of the Planetary Adams, the biologic or physical uplifters of the material races on the evolutionary worlds. The ministering work of angels becomes of increasing interest as it nears the inhabited worlds, as it nears the actual problems faced by the men and women of time who are preparing themselves for the attempt to attain the goal of eternity.
39:5.2 (437.1) Aadama valitsemiskorra kokkuvarisemisel kutsuti enamik planeetide abilisi Urantialt ära ja teie maailma seeravitepoolne järelevalve jäi rohkem haldajate, ülemineku hoolekandjate ja saatuse kaitsjate kanda. Kuid need teie eksinud Aineliste Poegade seeravitest abilised teenivad Urantial edasi järgmistes rühmades: 39:5.2 (437.1) On Urantia the majority of the planetary helpers were removed upon the collapse of the Adamic regime, and the seraphic supervision of your world devolved to a greater extent upon the administrators, the transition ministers, and the guardians of destiny. But these seraphic aids of your defaulting Material Sons still serve Urantia in the following groups:
39:5.3 (437.2) 1. Aia hääled. Kui inimevolutsioon planeedil jõuab oma kõrgeimale bioloogilisele tasandile, ilmuvad alati kohale Aineline Poeg ja Tütar, Aadam ja Eeva, et oma kõrgema eluplasma otsese üleandmisega aidata kaasa rasside edasisele evolutsioonile. Nende Aadamate ja Eevade keskusi planeetidel nimetatakse tavaliselt Eedeni Aedadeks ja nende isiklikke seeraveid tuntakse sageli kui „Aia hääli”. Need seeravid on Planeetide Aadamatele hindamatud abilised kõigis nende arengurasside füüsilise ja intellektuaalse ülendamise projektides. Pärast Aadama üleastumist Urantial jäeti mõned neist seeravitest planeedile ning nad määrati Aadama võimujärglaste teenistusse. 39:5.3 (437.2) 1. The Voices of the Garden. When the planetary course of human evolution is attaining its highest biologic level, there always appear the Material Sons and Daughters, the Adams and Eves, to augment the further evolution of the races by an actual contribution of their superior life plasm. The planetary headquarters of such an Adam and Eve is usually denominated the Garden of Eden, and their personal seraphim are often known as the “voices of the Garden.” These seraphim are of invaluable service to the Planetary Adams in all their projects for the physical and intellectual upstepping of the evolutionary races. After the Adamic default on Urantia, some of these seraphim were left on the planet and were assigned to Adam’s successors in authority.
39:5.4 (437.3) 2. Vendluse vaimud. Peaks olema selge, et kui Aadam ja Eeva saabuvad arengumaailma, seisab neil ees üsna ränk ülesanne saavutada selle eri rasside seas kooskõla ja sotsiaalne koostöö. Need eri nahavärvi ja eri iseloomudega rassid suhtuvad inimeste vendluse kavasse harva heatahtlikult. Nood primitiivsed inimesed hakkavad omavaheliste rahumeelsete suhete tarkust mõistma alles küpsema inimkogemuse omandamise tulemusena ja vendlusevaimudest seeravite ustava hoolekande kaudu. Nende seeravite tööta läheks Ainelistel Poegadel arengumaailma rasside kooskõlla viimiseks ja edasiarendamiseks tunduvalt rohkem aega. Ja kui teie Aadam oleks Urantia arendamise esialgsest kavast kinni pidanud, oleksid need vendluse vaimud inimrassis esile kutsunud uskumatuid muutusi. Aadama üleastumist arvestades on tõepoolest tähelepanuväärne, et need seeravite klassid on suutnud niigi palju vendlust edendada ja teostada, nagu teil praegu Urantial seda on. 39:5.4 (437.3) 2. The Spirits of Brotherhood. It should be apparent that, when an Adam and Eve arrive on an evolutionary world, the task of achieving racial harmony and social co-operation among its diverse races is one of considerable proportions. Seldom do these races of different colors and varied natures take kindly to the plan of human brotherhood. These primitive men only come to realize the wisdom of peaceful interassociation as a result of ripened human experience and through the faithful ministry of the seraphic spirits of brotherhood. Without the work of these seraphim the efforts of the Material Sons to harmonize and advance the races of an evolving world would be greatly delayed. And had your Adam adhered to the original plan for the advancement of Urantia, by this time these spirits of brotherhood would have worked unbelievable transformations in the human race. In view of the Adamic default, it is indeed remarkable that these seraphic orders have been able to foster and bring to realization even as much of brotherhood as you now have on Urantia.
39:5.5 (437.4) 3. Rahuhinged. Arenevate inimeste kõrgemale pürgimiste varaseid aastatuhandeid tähistavad nii mõnedki võitlused. Rahu ei ole aineliste maailmade loomulik seisund. Kõigepealt teostub „rahu maa peal ja hea tahe inimeste seas” maailmades rahuhingedest seeravite hoolekande kaudu. Kuigi nende inglite varased pingutused Urantial suures osas nurjati, jäeti Aadama-aegne rahuhingede ülem Vevona Urantiale ja ta on nüüd kinnistatud kohaliku kindralkuberneri kaaskonda. Kui Miikael sündis, kuulutaski seesama Vevona inglivägede juhina maailmadele: „Au olgu Jumalale Havonas ja rahu maa peal ja hea tahe inimeste seas.” 39:5.5 (437.4) 3. The Souls of Peace. The early millenniums of the upward strivings of evolutionary men are marked by many a struggle. Peace is not the natural state of the material realms. The worlds first realize “peace on earth and good will among men” through the ministry of the seraphic souls of peace. Although these angels were largely thwarted in their early efforts on Urantia, Vevona, chief of the souls of peace in Adam’s day, was left on Urantia and is now attached to the staff of the resident governor general. And it was this same Vevona who, when Michael was born, heralded to the worlds, as the leader of the angelic host, “Glory to God in Havona and on earth peace and good will among men.”
39:5.6 (437.5) Planeedi evolutsiooni edasistel epohhidel aitavad need seeravid asendada lunastuseideed jumaliku kooskõla kui sureliku ellujäämise filosoofia kontseptsiooniga. 39:5.6 (437.5) In the more advanced epochs of planetary evolution these seraphim are instrumental in supplanting the atonement idea by the concept of divine attunement as a philosophy of mortal survival.
39:5.7 (437.6) 4. Usalduse vaimud. Kahtlus on primitiivsete inimeste loomupärane reaktsioon, juba varaste ajajärkude ellujäämisvõitlus iseenesest sigitab umbusaldust. Usaldus on uus inimlik omadus, mille inimesed omandavad hiljem, nende Aadama valitsemiskorra planeediseeravite hoolekande abil. Nende seeravite missiooniks on sisendada areneva inimese meelde usaldust. Jumalad on väga usaldavad: Kõikne Isa on valmis vabalt usaldama ennast — Kohandajat — inimesega ühinema. 39:5.7 (437.6) 4. The Spirits of Trust. Suspicion is the inherent reaction of primitive men; the survival struggles of the early ages do not naturally breed trust. Trust is a new human acquisition brought about by the ministry of these planetary seraphim of the Adamic regime. It is their mission to inculcate trust into the minds of evolving men. The Gods are very trustful; the Universal Father is willing freely to trust himself—the Adjuster—to man’s association.
39:5.8 (438.1) Pärast Aadama läbikukkumist viidi kogu see seeravite rühm üle uude valitsemiskorda ja sellest ajast saadik on nad jätkanud Urantial oma tööd. Ja nende töö pole olnud päris edutu, sest praegu on arenemas tsivilisatsioon, milles sisalduvad paljud nende usaldamise ja usaldatavuse ideed. 39:5.8 (438.1) This entire group of seraphim was transferred to the new regime after the Adamic miscarriage, and they have ever since continued their labors on Urantia. And they have not been wholly unsuccessful since a civilization is now evolving which embodies much of their ideals of confidence and trust.
39:5.9 (438.2) Planeedi arenenumatel ajajärkudel aitavad need seeravid inimestel paremini hinnata tõde, et ebakindluses peitub rahulolu jätkumise saladus. Nad aitavad surelikel filosoofidel mõista, et kuna edu oluliseks eelduseks on teadmatus, oleks kolossaalne viga, kui loodud-olend teaks tulevikku ette. Nad aitavad inimestel hinnata teadmatuse magusust, määramatu ja tundmatu tuleviku romantikat ja võlu. 39:5.9 (438.2) In the more advanced planetary ages these seraphim enhance man’s appreciation of the truth that uncertainty is the secret of contented continuity. They help the mortal philosophers to realize that, when ignorance is essential to success, it would be a colossal blunder for the creature to know the future. They heighten man’s taste for the sweetness of uncertainty, for the romance and charm of the indefinite and unknown future.
39:5.10 (438.3) 5. Transportijad. Planeetidevahelised transportijad teenivad üksikmaailmu. Enamik sellele planeedile toodud ja seeravisse võetud olendeid on teelolijad, nad on siin vaid hetke ja oma erilise transpordiseeravi hoole all. Kuid Urantial asub suur hulk niisuguseid seeraveid. Need transpordivad olendeid kohalikelt planeetidelt, näiteks Urantialt Jerusemile. 39:5.10 (438.3) 5. The Transporters. The planetary transporters serve the individual worlds. The majority of enseraphimed beings brought to this planet are in transit; they merely stop over; they are in custody of their own special seraphic transporters; but there are a large number of such seraphim stationed on Urantia. These are the transport personalities operating from the local planets, as from Urantia to Jerusem.
39:5.11 (438.4) Teie traditsiooniline ettekujutus inglitest on tekkinud järgmiselt: füüsilisele surmale vahetult eelnevatel hetkedel esineb inimmeeles mõnikord peegeldusnähtus ja ähmastuv teadvus loob kujutluses midagi inglitaolist, mis teiseneb kohe vastavalt selle indiviidi meeles sisalduvale traditsioonilisele ettekujutusele inglitest. 39:5.11 (438.4) Your conventional idea of angels has been derived in the following way: During moments just prior to physical death a reflective phenomenon sometimes occurs in the human mind, and this dimming consciousness seems to visualize something of the form of the attending angel, and this is immediately translated into terms of the habitual concept of angels held in that individual’s mind.
39:5.12 (438.5) Ekslik idee, et inglitel on tiivad, ei tulene tervenisti ainult muistsetest oletustest, et neil peavad läbi õhu lendamiseks olema tiivad. Inimolendeil on vahel lubatud vaadelda seeraveid, keda valmistati ette transporditeenistuseks, ja need pärimused ongi suures osas määranud Urantial valitseva ettekujutuse inglitest. Vaadeldes planeetidevahelise reisija vastuvõtmiseks valmistuvat transpordiseeravit, võib näha midagi tema peast jalgadeni ulatuva kahekordse tiivapaari taolist. Need tiivad on tegelikult energiaisolaatorid — hõõrdumisvastased kaitsekilbid. 39:5.12 (438.5) The erroneous idea that angels possess wings is not wholly due to olden notions that they must have wings to fly through the air. Human beings have sometimes been permitted to observe seraphim that were being prepared for transport service, and the traditions of these experiences have largely determined the Urantian concept of angels. In observing a transport seraphim being made ready to receive a passenger for interplanetary transit, there may be seen what are apparently double sets of wings extending from the head to the foot of the angel. In reality these wings are energy insulators—friction shields.
39:5.13 (438.6) Kui taevalikke olendeid hakatakse ühest maailmast teise üleviimiseks seeravisse viima, tuuakse nad kõigepealt sfääri keskusesse ja pärast nende korrakohast registreerimist viiakse nad teeloleku-unne. Transpordiseerav liigub sel ajal planeedi universumienergia pooluse kohale horisontaalasendisse. Kui energiakilbid on laialt avatud, asetavad seeravitest abilised uinuva isiksuse oskuslikult otse transpordiingli peale. Seejärel suletakse hoolikalt nii ülemised kui ka alumised kilpidepaarid ja reguleeritakse neid. 39:5.13 (438.6) When celestial beings are to be enseraphimed for transfer from one world to another, they are brought to the headquarters of the sphere and, after due registry, are inducted into the transit sleep. Meantime, the transport seraphim moves into a horizontal position immediately above the universe energy pole of the planet. While the energy shields are wide open, the sleeping personality is skillfully deposited, by the officiating seraphic assistants, directly on top of the transport angel. Then both the upper and lower pairs of shields are carefully closed and adjusted.
39:5.14 (438.7) Ning nüüd algab muundajate ja edastajate mõju all imeline metamorfoos, millega valmistatakse seerav ette suundumiseks universumiringluste energiavooludesse. Väliskujult muutub seerav mõlemast otsast teravaks ning mähkub üha enam kummalisse merevaigukarva valgusesse, nii et peagi ei ole enam võimalik seeravisse võetud isiksust eristada. Kui kõik on lahkumiseks valmis, vaatab transpordiülem elukanduri korralikult üle, teeb rutiinse kontrolli, kas ingel on õigesti ringlusesse lülitatud või mitte, ning kuulutab siis, et reisija on nagu kord ja kohus seeravisse võetud, et energiad on reguleeritud, et ingel on isoleeritud ning kõik lahkumissähvatuseks valmis. Siis asuvad tööle mehaanilised juhtijad, keda on kaks. Selleks ajaks on transpordiseerav omandanud peaaegu läbipaistva vibreeruva kiiskavhelendavate piirjoontega torpeedo kuju. Nüüd kutsub maailma transpordidispetšer kohale elavate energiaedastajate lisapatareid, mida on tavaliselt tuhat, kuulutab välja transpordi sihtkoha ja puudutab seeravi kanduri lähimat punkti, ning see sööstab välgukiirusel minema, jättes järele taevalikult helendava jälje, mis ulatub sama kaugele kui planeedi atmosfäär. Vähem kui kümne minutiga kaob imepärane vaatepilt isegi seeravite tugevdatud nägemisulatusest. 39:5.14 (438.7) And now, under the influence of the transformers and the transmitters, a strange metamorphosis begins as the seraphim is made ready to swing into the energy currents of the universe circuits. To outward appearance the seraphim grows pointed at both extremities and becomes so enshrouded in a queer light of amber hue that very soon it is impossible to distinguish the enseraphimed personality. When all is in readiness for departure, the chief of transport makes the proper inspection of the carriage of life, carries out the routine tests to ascertain whether or not the angel is properly encircuited, and then announces that the traveler is properly enseraphimed, that the energies are adjusted, that the angel is insulated, and that everything is in readiness for the departing flash. The mechanical controllers, two of them, next take their positions. By this time the transport seraphim has become an almost transparent, vibrating, torpedo-shaped outline of glistening luminosity. Now the transport dispatcher of the realm summons the auxiliary batteries of the living energy transmitters, usually one thousand in number; as he announces the destination of the transport, he reaches out and touches the near point of the seraphic carriage, which shoots forward with lightninglike speed, leaving a trail of celestial luminosity as far as the planetary atmospheric investment extends. In less than ten minutes the marvelous spectacle will be lost even to reinforced seraphic vision.
39:5.15 (439.1) Kui planeedi kosmosearuanded saadakse ettenähtud vaimse keskuse meridiaani kohaselt kätte keskpäeval, siis transportijad saadetakse samast paigast välja keskööl. See on kõige soodsam väljumisaeg ning seda peetakse standardajaks, kui just pole määratud teisiti. 39:5.15 (439.1) While planetary space reports are received at noon at the meridian of the designated spiritual headquarters, the transporters are dispatched from this same place at midnight. That is the most favorable time for departure and is the standard hour when not otherwise specified.
39:5.16 (439.2) 6. Kroonikud. Nemad talletavad planeedi tähtsamaid asju, mis seonduvad planeedi kui süsteemi osa tegevusega, ja viisi, kuidas planeet on seotud universumi valitsusega. Nad jäädvustavad planeedil toimuvat, kuid ei tegele indiviidide elu ja eksistentsi küsimustega. 39:5.16 (439.2) 6. The Recorders. These are the custodians of the major affairs of the planet as it functions as a part of the system, and as it is related to, and concerned in, the universe government. They function in the recording of planetary affairs but are not concerned with matters of individual life and existence.
39:5.17 (439.3) 7. Reservid. Planeediseeravite Satania varukorpust hoitakse Jerusemil ja sellel on tihe seos Aineliste Poegade reservidega. Ohtrad reservid kindlustavad selle seeravite klassi mitmekülgse tegevuse kõikide faaside varustatuse. Need inglid on ka kohalike süsteemide isiklikud sõnumikandjad. Nad teenivad üleminekuolekus surelikke, ingleid ja Ainelisi Poegi, samuti teisi süsteemi keskuse elanikke. Ehkki Urantia jääb praegu Satania ja Norlatiadeki vaimsetest ringlustest välja, olete te muus osas planeetidevaheliste asjadega hästi seotud, sest need sõnumitoojad tulevad Jerusemilt sageli nii süsteemi teistele sfääridele kui ka sellesse maailma. 39:5.17 (439.3) 7. The Reserves. The Satania reserve corps of the planetary seraphim is maintained on Jerusem in close association with the reserves of the Material Sons. These abundant reserves repletely provide for every phase of the manifold activities of this seraphic order. These angels are also the personal message bearers of the local systems. They serve transition mortals, angels, and the Material Sons as well as others domiciled on the system headquarters. While Urantia is, at present, outside the spiritual circuits of Satania and Norlatiadek, you are otherwise in intimate touch with interplanetary affairs, for these messengers from Jerusem frequently come to this world as to all the other spheres of the system.
6. Ülemineku hoolekandjad ^top 6. Transition Ministers ^top
39:6.1 (439.4) Ülemineku eest hoolitsevad seeravid, nagu näitab ka nende nimi, teenivad kõikjal, kus nad saavad kaasa aidata loodud-olendite üleminekule ainelisest olekust vaimsesse. Need inglid teenivad alates asustatud maailmadest kuni süsteemide keskusmaailmadeni, kuid need, kes praegu Satanial viibivad, suunavad kõik oma jõupingutused ellujäävatele surelikele hariduse andmiseks seitsmes eluasemeilmas. See mitmekülgne hoolekanne jaguneb vastavalt hoolekandjate määramisele järgmisesse seitsmesse klassi: 39:6.1 (439.4) As their name might suggest, seraphim of transitional ministry serve wherever they can contribute to creature transition from the material to the spiritual estate. These angels serve from the inhabited worlds to the system capitals, but those in Satania at present direct their greatest efforts toward the education of the surviving mortals on the seven mansion worlds. This ministry is diversified in accordance with the following seven orders of assignment:
39:6.2 (439.5) 1. seeravitest kuulutajad; 39:6.2 (439.5) 1. Seraphic Evangels.
39:6.3 (439.6) 2. rasside tõlgendajad; 39:6.3 (439.6) 2. Racial Interpreters.
39:6.4 (439.7) 3. meelekavandajad; 39:6.4 (439.7) 3. Mind Planners.
39:6.5 (439.8) 4. morontia nõuandjad; 39:6.5 (439.8) 4. Morontia Counselors.
39:6.6 (439.9) 5. tehnikud; 39:6.6 (439.9) 5. Technicians.
39:6.7 (439.10) 6. kroonikud-õpetajad; 39:6.7 (439.10) 6. Recorder-Teachers.
39:6.8 (439.11) 7. hoolekandereservid. 39:6.8 (439.11) 7. Ministering Reserves.
39:6.9 (439.12) Neist üleminekuseisundis tõusuteeliste eest hoolitsevatest seeravitest saate lugeda ka eluasemeilmu ja morontiaelu käsitlevatest jutustustest. 39:6.9 (439.12) More about these seraphic ministers to transitional ascenders you will learn in connection with the narratives dealing with the mansion worlds and the morontia life.
7. Tulevikuseeravid ^top 7. Seraphim of the Future ^top
39:7.1 (440.1) Need inglid teevad laialdast hoolekandetööd ainult vanemates maailmades ja Nebadoni arenenumatel planeetidel. Neid hoitakse suurte hulkadena reservis Salvingtoni-lähedastes seeravite maailmades, kus nad tegelevad toimingutega, mis seonduvad Nebadonis kunagi koitva valguse ja elu ajastuga. Nende seeravite tegevus puudutab küll ka tõususurelike teed, kuid nad hoolitsevad peaaegu ainult nende sure-like eest, kes jäävad ellu mõne muudetud tõususüsteemi järgi. 39:7.1 (440.1) These angels do not minister extensively except in older realms and on the more advanced planets of Nebadon. Large numbers of them are held in reserve on the seraphic worlds near Salvington, where they are engaged in pursuits relevant to the sometime dawning of the age of light and life in Nebadon. These seraphim do function in connection with the ascendant-mortal career but minister almost exclusively to those mortals who survive by some one of the modified orders of ascension.
39:7.2 (440.2) Et need inglid ei ole praegu Urantia ega urantialastega otseselt seotud, arvame paremaks nende põnevad tegevused kirjeldamata jätta. 39:7.2 (440.2) Inasmuch as these angels are not now directly concerned with either Urantia or Urantians, it is deemed best to withhold the description of their fascinating activities.
8. Seeravite saatus ^top 8. Seraphic Destiny ^top
39:8.1 (440.3) Seeravid pärinevad kohalikest universumitest ja mõned neist saavutavad oma saatuse nendessamades sünnimaailmades. Vanemate peainglite abi ja nõuannete toel võidakse mõned seeravid ülendada Kirgaste Õhtutähtede kõrgeid ülesandeid täitma, teised aga jõuavad Õhtutähtede ilmutamata kooskõlastatud kaaslaste staatuse ja teenistuseni. Kohalikus universumis võidakse üritada saavutada ka muid saatusi, kuid kõigi inglite igaveseks eesmärgiks jääb alati Seraphington. Seraphington on inglite jaoks Paradiisi ja Jumaluseni jõudmise lävi, üleminekusfäär ajalikust hoolekandest ülevasse igavikuteenistusse. 39:8.1 (440.3) Seraphim are of origin in the local universes, and in these very realms of their nativity some achieve service destiny. With the help and counsel of the senior archangels some seraphim may be elevated to the exalted duties of Brilliant Evening Stars, while others attain the status and service of the unrevealed co-ordinates of the Evening Stars. Still other adventures in local universe destiny may be attempted, but Seraphington ever remains the eternal goal of all angels. Seraphington is the angelic threshold to Paradise and Deity attainment, the transition sphere from the ministry of time to the exalted service of eternity.
39:8.2 (440.4) Seeravid võivad jõuda Paradiisi paljudel — isegi sadadel — viisidel, kuid kõige tähtsamad, mida kirjeldatakse ka käesolevates jutustustes, on järgmised: 39:8.2 (440.4) Seraphim may attain Paradise in scores—hundreds—of ways, but the most important as elaborated in these narratives are the following:
39:8.3 (440.5) 1. saavutada pääs seeravite asupaika Paradiisis isiklikult sel teel, et omandatakse täiuslikkus mõnes spetsiaalses teenistuses, näiteks taevase kunstimeistrina, tehnilise nõuandjana või taevase kroonikuna. Saada Paradiisi-kaaslaseks, ja olles selliselt jõudnud kõige keskele, saada võib-olla seeraviklasside ja teiste igaveseks hoolekandjaks ja nõuandjaks; 39:8.3 (440.5) 1. To gain admission to the Paradise seraphic abode in a personal capacity by achieving perfection of specialized service as a celestial artisan, a Technical Adviser, or a Celestial Recorder. To become a Paradise Companion and, having thus attained the center of all things, perhaps then to become an eternal minister and adviser to the seraphic orders and others.
39:8.4 (440.6) 2. saada kutsutud Seraphingtoni. Teatavates tingimustes lähetatakse seeraveid mõnikord kõrgematele sfääridele, teistel juhtudel jõuavad inglid mõnikord Paradiisi palju lühema ajaga kui surelikud. Aga kui hästi mõni seeravitepaar selleks ka ei sobiks, ei saa nad ise algatada suundumist Seraphingtonile või kuhugi mujale. Ainult edukad saatuse kaitsjad võivad olla kindlad, et kulgevad arenguastmetel pidevalt tõustes Paradiisi. Kõik teised peavad kannatlikult ootama kolmanda astme supernavide Paradiisi-sõnumitoojate saabumist, kes tulevad neile tooma kutset ilmuda kõrgematele sfääridele; 39:8.4 (440.6) 2. To be summoned to Seraphington. Under certain conditions seraphim are commanded on high; in other circumstances angels sometimes achieve Paradise in a much shorter time than mortals. But no matter how fitted any seraphic pair may be, they cannot initiate departure for Seraphington or elsewhere. None but successful destiny guardians can be sure of proceeding to Paradise by a progressive path of evolutionary ascent. All others must patiently await the arrival of the Paradise messengers of the tertiary supernaphim who come with the summons commanding them to appear on high.
39:8.5 (440.7) 3. jõuda Paradiisi areneva sureliku kombel. Seeravite ülim valik nende ajalikul elujärgul on kaitseingli amet, mille kaudu neile võib avaneda lõplikkuse elujärk ja õigus olla määratud seeravite teenistuse igavestele sfääridele. Neid aja laste isiklikke juhendajaid nimetatakse saatuse kaitsjateks, mis näitab, et nad kaitsevad surelikke loodud-olendeid nende teel jumaliku saatuse poole ning määravad sellega ära ka omaenda kõrge saatuse. 39:8.5 (440.7) 3. To attain Paradise by the evolutionary mortal technique. The supreme choice of seraphim in the career of time is the post of guardian angel in order that they may attain the career of finality and be qualified for assignment to the eternal spheres of seraphic service. Such personal guides of the children of time are called guardians of destiny, signifying that they guard mortal creatures in the path of divine destiny, and that in so doing they are determining their own high destiny.
39:8.6 (440.8) Saatuse kaitsjad valitakse kõigi seeraviklasside selleks teenistuseks sobivate ja kõige kogenumate ingliisiksuste seast. Ajutised saatuse kaitsjad on määratud kõigi ellujäävate surelike juurde, kelle saatuseks on ühtesulamine Kohandajaga. Kui surelikud ellujääjad saavutavad teatava intellektuaalse ja vaimse taseme, võivad need kaaslased nende juurde alatiseks kinnistuda. Enne tõususurelike lahkumist eluasemeilmadest on neil kõigil alalised seeravitest kaaslased. Seda hoolekandevaimude rühma vaatleme Urantiat käsitlevates jutustustes. 39:8.6 (440.8) Guardians of destiny are drawn from the ranks of the more experienced angelic personalities of all orders of seraphim who have qualified for this service. All surviving mortals of Adjuster-fusion destiny have temporary guardians assigned, and these associates may become permanently attached when mortal survivors attain the requisite intellectual and spiritual development. Before mortal ascenders leave the mansion worlds, they all have permanent seraphic associates. This group of ministering spirits is discussed in connection with the Urantia narratives.
39:8.7 (441.1) Inglitel ei ole võimalik jõuda Jumalani inimese päritolutasandilt, sest nad on loodud „teist veidi kõrgematena”, kuid kõik on nii targasti korraldatud, et ehkki nad ei saa alustada päris alt, sureliku eksistentsi vaimsest madalseisust, võivad nad minna alla nende juurde, kes tõesti põhjast alustavad, ja juhtida neid loodud-olendeid aste-astmelt, maailmast maailma Havona väravateni. Kui tõususurelikud lahkuvad Uversalt, et alustada Havona ringe, jätavad pärast palverändurite lihalikku elu neile määratud kaitsjad oma kaaslastega ajutiseks hüvasti ning reisivad Seraphingtonile, inglite sihtkohta suuruniversumis. Siin püüavad nad jõuda seeravite valguse seitsmele ringile ning kahtlemata ka jõuavad sinna. 39:8.7 (441.1) It is not possible for angels to attain God from the human level of origin, for they are created a “little higher than you”; but it has been wisely arranged that, while they cannot possibly start up from the very bottom, the spiritual lowlands of mortal existence, they may go down to those who do start from the bottom and pilot such creatures, step by step, world by world, to the portals of Havona. When mortal ascenders leave Uversa to begin the circles of Havona, those guardians of attachment subsequent to the life in the flesh will bid their pilgrim associates a temporary farewell while they journey to Seraphington, the angelic destination of the grand universe. Here will these guardians attempt, and undoubtedly achieve, the seven circles of seraphic light.
39:8.8 (441.2) Paljud, kuid mitte kõik neist seeravitest, kes on määratud ainelise elu ajaks saatuse kaitsjateks, saadavad oma surelikke kaaslasi läbi Havona ringide, teatavad teised seeravid aga läbivad keskse universumi ringlused viisil, mis erineb täielikult surelike tõusust. Kuid olenemata tõusutee kulgemisest läbivad kõik arenevad seeravid siiski Seraphingtoni ja enamik neist läbibki Havona ringluste asemel selle kogemuse. 39:8.8 (441.2) Many, but not all, of those seraphim assigned as destiny guardians during the material life accompany their mortal associates through the Havona circles, and certain other seraphim pass through the circuits of the central universe in a way that is wholly different from the mortal ascent. But irrespective of the route of ascent, all evolutionary seraphim traverse Seraphington, and the majority pass through this experience instead of the Havona circuits.
39:8.9 (441.3) Seraphington on inglite saatuse sfäär ja nad jõuavad sellesse maailma hoopis teisiti, võrreldes surelike palverändurite kogemustega Ascendingtonil. Inglid ei saa oma igaveses tulevikus päris kindlad olla enne Seraphingtoni jõudmist. Pole teada, et ükski Seraphingtoni jõudnud ingel oleks eksiteele sattunud; täiuslike seeravite südames ei leia patt kunagi vastukaja. 39:8.9 (441.3) Seraphington is the destiny sphere for angels, and their attainment of this world is quite different from the experiences of the mortal pilgrims on Ascendington. Angels are not absolutely sure of their eternal future until they have attained Seraphington. No angel attaining Seraphington has ever been known to go astray; sin will never find response in the heart of a seraphim of completion.
39:8.10 (441.4) Seraphingtoni aspirandid saavad mitmesuguseid lähetusi: Havona ringide kogemusega saatuse kaitsjad astuvad tavaliselt Surelike Lõpetanute Korpusesse. Teised kaitsjad, olles läbinud oma Havona eraldumiskatsed, ühinevad sageli taas oma sure-like kaaslastega Paradiisis; mõnedest saavad surelike lõpetanute igavesed kaaslased, teised aga astuvad mitmesugustesse mittesurelike lõpetanute korpustesse ning paljud võetakse Seeravite Täielikkuse Korpusesse. 39:8.10 (441.4) The graduates of Seraphington are variously assigned: Destiny guardians of Havona-circle experience usually enter the Mortal Finaliter Corps. Other guardians, having passed their Havona separation tests, frequently rejoin their mortal associates on Paradise, and some become the everlasting associates of the mortal finaliters, while others enter the various nonmortal finaliter corps, and many are mustered into the Corps of Seraphic Completion.
9. Seeravite Täielikkuse Korpus ^top 9. The Corps of Seraphic Completion ^top
39:9.1 (441.5) Pärast jõudmist vaimude Isani ja vastuvõtmist täielikkuse seeravite teenistusse, määratakse inglid mõnikord hoolekandetööle maailmades, mis on valgusse ja ellu stabiliseerunud. Nad võetakse teenistusse universumite kõrgete kolmsustatud olendite juurde ning Paradiisi ja Havona kõrgetesse teenistustesse. Need kohalike universumite seeravid on kogemuslikult kompenseerinud selle jumalikkuse potentsiaalide vahe, mis neid varem keskse universumi ja superuniversumite hoolekandevaimudest eristas. Seeravite Täielikkuse Korpuse inglid teenivad superuniversumite sekonavide kaaslastena ning supernavide kõrgete Paradiisi-Havona klasside abilistena. Neile inglitele on ajalik elujärk nüüd lõppenud; siit alates on nad igavesti Jumala teenrid, jumalike isiksuste saatjad ja kooskõlastatud Paradiisi lõpetanutega. 39:9.1 (441.5) After attainment of the Father of spirits and admission to the seraphic service of completion, angels are sometimes assigned to the ministry of worlds settled in light and life. They gain attachment to the high trinitized beings of the universes and to the exalted services of Paradise and Havona. These seraphim of the local universes have experientially compensated the differential in divinity potential formerly setting them apart from the ministering spirits of the central and superuniverses. Angels of the Seraphic Corps of Completion serve as associates of the superuniverse seconaphim and as assistants to the high Paradise-Havona orders of supernaphim. For such angels the career of time is finished; henceforth and forever they are the servants of God, the consorts of divine personalities, and the peers of the Paradise finaliters.
39:9.2 (441.6) Täielikkuse seeraveid pöördub suurel arvul tagasi ka oma kodu-universumitesse, et täiendada seal jumaliku annetumise hoolekannet kogemusliku täiuslikkuse hoolekandega. Nebadon on teiste universumitega võrreldes üks nooremaid ning seal pole seetõttu neid Seraphingtoni aspirantidest tagasipöördunuid nii palju kui vanemates universumites. Meie kohalik universum on täielikkuse seeravitega siiski küllaldaselt varustatud, sest on tähelepanuväärne, et valguse ja elu staatusele lähenedes ilmneb arengumaailmades üha suurem vajadus nende teenuste järele. Täielikkuse seeraveid teenib nüüd laialdasemalt koos kõrgemate seeraviklassidega, kuid mõned neist teenivad kõigi ülejäänud ingliklasside juures. Ka teie maailm saab Seeravite Täielikkuse Korpuse kaheteistkümne spetsialiseerunud rühma laialdasest hoolekandest rõõmu tunda: need planeeti juhendavad meisterseeravid lähevad kaasa iga uude asustatud maailma suunatud Planeedivürstiga. 39:9.2 (441.6) Large numbers of the completion seraphim return to their native universes, there to complement the ministry of divine endowment by the ministry of experiential perfection. Nebadon is, comparatively speaking, one of the younger universes and therefore does not have so many of these returned Seraphington graduates as would be found in an older realm; nonetheless our local universe is adequately supplied with the completion seraphim, for it is significant that the evolutionary realms disclose increasing need for their services as they near the status of light and life. Completion seraphim now serve more extensively with the supreme orders of seraphim, but some serve with each of the other angelic orders. Even your world enjoys the extensive ministry of twelve specialized groups of the Seraphic Corps of Completion; these master seraphim of planetary supervision accompany each newly commissioned Planetary Prince to the inhabited worlds.
39:9.3 (442.1) Täielikkuse seeravitele on lahti paljud põnevad hoolekandesuunad, kuid nii nagu nad Paradiisi-eelsetel päevadel ihaldasid määramist saatuse kaitsjateks, nii soovivad nad Paradiisi-järgsetes kogemustes kõige enam teenida kehastunud Paradiisi-Poegade abilistena nende annetumisel. Nad on ikka veel ülimalt pühendunud sellele universaalsele kavale, mille kohaselt arenevate maailmade surelikud loodud-olendid asuvad pikale ja ahvatlevale teele jumalikkuse ja igaviku Paradiisi-sihi poole. Kogu selle avastusretke jooksul, mis surelikud teevad Jumala leidmiseks ja jumaliku täiuslikkuse saavutamiseks, on need täielikkuse seeravitest vaim-hoolekandjad koos ustavate aja hoolekandevaimudega alati ja igavesti teie truud sõbrad ja usaldatavad abilised. 39:9.3 (442.1) Many fascinating avenues of ministry are open to the completion seraphim, but just as they all craved assignment as destiny guardians in the pre-Paradise days, so in the post-Paradise experience they most desire to serve as bestowal attendants of the incarnated Paradise Sons. They are still supremely devoted to that universal plan of starting the mortal creatures of the evolutionary worlds out upon the long and enticing journey towards the Paradise goal of divinity and eternity. Throughout the whole mortal adventure of finding God and of achieving divine perfection, these spirit ministers of seraphic completion, together with the faithful ministering spirits of time, are always and forever your true friends and unfailing helpers.
39:9.4 (442.2) [Esitanud Melkisedek Nebadoni Seeravivägede Ülema palvel.] 39:9.4 (442.2) [Presented by a Melchizedek acting by request of the Chief of the Seraphic Hosts of Nebadon.]