31. Kiri Paper 31
Lõplikkuse Korpus The Corps of the Finality
31:0.1 (345.1) SURELIKE Lõpetanute Korpus on Kohandajaga ühtesulanud aja-tõususurelike praegu teada olev sihtkoht. Kuid sellesse korpusesse määratakse ka teisi rühmi. Lõpetanute põhikorpus koosneb järgmistest rühmadest: 31:0.1 (345.1) THE Corps of Mortal Finaliters represents the present known destination of the ascending Adjuster-fused mortals of time. But there are other groups who are also assigned to this corps. The primary finaliter corps is composed of the following:
31:0.2 (345.2) 1. Havona põliselanikud; 31:0.2 (345.2) 1. Havona Natives.
31:0.3 (345.3) 2. Gravitatsiooni Sõnumitoojad; 31:0.3 (345.3) 2. Gravity Messengers.
31:0.4 (345.4) 3. aulised surelikud; 31:0.4 (345.4) 3. Glorified Mortals.
31:0.5 (345.5) 4. vastuvõetud seeravid; 31:0.5 (345.5) 4. Adopted Seraphim.
31:0.6 (345.6) 5. aulised Ainelised Pojad; 31:0.6 (345.6) 5. Glorified Material Sons.
31:0.7 (345.7) 6. aulised keskteeolendid. 31:0.7 (345.7) 6. Glorified Midway Creatures.
31:0.8 (345.8) See ainulaadne igavese saatuse organ koosneb neist kuuest auliste olendite rühmast. Me arvame teadvat nende tulevast tööd, kuid me pole kindlad. Et Surelike Lõplikkuse Korpus moodustatakse Paradiisis ja et nad hoolitsevad praegu nii laialdaselt kosmoseuniversumite eest ning haldavad valguses ja elus püsivaid maailmu, peavad nende tulevaseks saatuseks olema väliskosmoses praegu moodustuvad universumid. Vähemalt oletatakse nii Uversal. 31:0.8 (345.8) These six groups of glorified beings compose this unique body of eternal destiny. We think we know their future work, but we are not certain. While the Corps of the Mortal Finality is mobilizing on Paradise, and while they now so extensively minister to the universes of space and administer the worlds settled in light and life, their future destination must be the now-organizing universes of outer space. At least that is the conjecture of Uversa.
31:0.9 (345.9) Seda korpust kujundatakse vastavalt kosmosemaailmade töösidemetele ja kogu pika ning sündmusterikka tõusutee jooksul omandatud ühinemiskogemustele. Kõiki sellesse korpusesse vastuvõetud tõusuteelistest olendeid koheldakse võrdselt, kuid see ülev võrdsus ei jäta mingil viisil arvestamata individuaalsust ega hävita isiklikku identiteeti. Lõpetanuga suheldes oskame kohe öelda, kas ta on tõususurelik, Havona põliselanik, vastuvõetud seerav, keskteeolend või Aineline Poeg. 31:0.9 (345.9) The corps is organized in accordance with the working associations of the worlds of space and in keeping with the associative experience acquired throughout the long and eventful ascendant career. All the ascendant creatures admitted to this corps are received in equality, but this exalted equality in no way abrogates individuality or destroys personal identity. We can immediately discern, in communicating with a finaliter, whether he is an ascendant mortal, Havona native, adopted seraphim, midway creature, or Material Son.
31:0.10 (345.10) Praeguse universumiajastu jooksul pöörduvad lõpetanud tagasi ajauniversumitesse, et seal teenida. Neid määratakse järjest tööle eri superuniversumitesse ja alati alles siis oma päritolu-superuniversumisse, kui nad on teeninud ülejäänud kuues superloodus. Selliselt saavad nad omandada seitsmese kontseptsiooni Ülimast Olendist. 31:0.10 (345.10) During the present universe age the finaliters return to serve in the universes of time. They are assigned to labor successively in the different superuniverses and never in their native superuniverses until after they have served in all the other six supercreations. Thus may they acquire the sevenfold concept of the Supreme Being.
31:0.11 (345.11) Urantial teenib pidevalt üks või mitu surelike lõpetanute rühma. Pole niisugust universumiteenistuse ala, kuhu neid ei määrataks: nad tegutsevad universaalselt ja tööülesannete täitmise perioodid vahelduvad neil niisama pikkade teenistusvabade perioodidega. 31:0.11 (345.11) One or more companies of the mortal finaliters are constantly in service on Urantia. There is no domain of universe service to which they are not assigned; they function universally and with alternating and equal periods of assigned duty and free service.
31:0.12 (345.12) Me ei tea, kuidas selle erakordse rühma tegevust tulevikus korraldatakse, kuid praegu moodustavad lõpetanud organi, mis valitseb end täielikult ise. Nad valivad ise oma juhid ja suunajad pikemaks ajaks, teatavateks perioodideks ja teatavate ülesannete täitmiseks. Nende tegevussuundi ei saa kunagi väljastpoolt mõjutada ja nad vannuvad truudust ainult Paradiisi-Kolmsusele. 31:0.12 (345.12) We have no idea as to the nature of the future organization of this extraordinary group, but the finaliters are now wholly a self-governing body. They choose their own permanent, periodic, and assignment leaders and directors. No outside influence can ever be brought to bear upon their policies, and their oath of allegiance is only to the Paradise Trinity.
31:0.13 (346.1) Lõpetanutel on oma keskused Paradiisis, superuniversumites, kohalikes universumites ja kõigi alajaotuste keskusmaailmades. Nad moodustavad arenevas loodus eraldi klassi. Me ei juhi neid otseselt ning nad ei allu meie kontrollile, kuid sellele vaatamata nad on absoluutselt lojaalsed ja aitavad meie kavadele alati kaasa. Nad on tõelised aja ja ruumi läbiproovitud ning ustavate hingede üha kasvavad väed — universumi arengu sool — ja nad on alati kindlad kurja ja kaitstud patu vastu. 31:0.13 (346.1) The finaliters maintain their own headquarters on Paradise, in the superuniverses, in the local universes, and on all the divisional capitals. They are a separate order of evolutionary creation. We do not directly manage them or control them, and yet they are absolutely loyal and always co-operative with all our plans. They are indeed the accumulating tried and true souls of time and space—the evolutionary salt of the universe—and they are forever proof against evil and secure against sin.
1. Havona põliselanikud ^top 1. The Havona Natives ^top
31:1.1 (346.2) Paljud Havona põliselanikud, kes teenivad keskse universumi palverändureid koolitavates koolides õpetajatena, kiinduvad tõususurelikesse väga ja neid huvitab veelgi enam Surelike Lõpetanute Korpuse tulevane töö ja saatus. Paradiisis peetakse selle korpuse administratiivses keskuses nende Havona vabatahtlike registrit, mida juhib Grandfanda kaaslane. Praegu leiate sellel järjekorralehel miljoneid ja miljoneid Havona põliselanikke. Need otseselt ja jumalikult loodud täiuslikud olendid on Surelike Lõpetanute Korpusele suureks abiks ja kauges tulevikus on neist kahtlemata veelgi enam abi. Nad esindavad täiuses ja jumalikus küllastatuses sündinute vaatepunkti. Seega hõlmavad lõpetanud kogemusliku eksistentsi mõlemat faasi — täiuslikke ja täiustunuid. 31:1.1 (346.2) Many of the Havona natives who serve as teachers in the pilgrim-training schools of the central universe become greatly attached to the ascending mortals and still more intrigued with the future work and destiny of the Corps of Mortal Finaliters. On Paradise there is maintained, at the administrative headquarters of the corps, a registry for Havona volunteers presided over by the associate of Grandfanda. Today, you will find millions upon millions of Havona natives upon this waiting list. These perfect beings of direct and divine creation are of great assistance to the Mortal Corps of Finality, and they will undoubtedly be of even greater service in the far-distant future. They provide the viewpoint of one born in perfection and divine repleteness. The finaliters thus embrace both phases of experiential existence—perfect and perfected.
31:1.2 (346.3) Havona põliselanikud peavad saavutama teatava kogemusliku arengu koos arenguolenditega, see loob võimaluse võtta vastu neile annetatavat Kõikse Isa vaimu fragmenti. Surelike Lõpetanute Korpuse alalisteks liikmeteks on vaid need olendid, kes on ühte sulanud Esimese Allika ja Keskme vaimuga, või kelles, nagu näiteks Gravitatsiooni Sõnumitoojates, see Jumal-Isa vaim on loomuomaselt olemas. 31:1.2 (346.3) Havona natives must achieve certain experiential developments in liaison with evolutionary beings which will create reception capacity for the bestowal of a fragment of the spirit of the Universal Father. The Mortal Finaliter Corps has as permanent members only such beings as have been fused with the spirit of the First Source and Center, or who, like the Gravity Messengers, innately embody this spirit of God the Father.
31:1.3 (346.4) Keskse universumi asukaid võetakse sellesse korpusesse üks tuhande kohta — see on lõpetanute rühm. Selles korpuses moodustatakse ajutiseks teenistuseks tuhandelised rühmad, kus ühe Havona põliselaniku ja ühe Gravitatsiooni Sõnumitooja kohta on 997 tõusuteeolendit. Seega jagatakse lõpetanud rühmadesse, kuid lõplikkuse vanne antakse individuaalselt. See on laialdaste kaastähenduste ja igavese tähtsusega vanne. Havona põliselanik annab sama vande ja jääb korpusega seotuks igavesti. 31:1.3 (346.4) The inhabitants of the central universe are received into the corps in the ratio of one in a thousand—a finaliter company. The corps is organized for temporary service in companies of one thousand, the ascendant creatures numbering 997 to one Havona native and one Gravity Messenger. Finaliters are thus mobilized in companies, but the finality oath is administered individually. It is an oath of sweeping implications and eternal import. The Havona native takes the same oath and becomes forever attached to the corps.
31:1.4 (346.5) Havonast värvatud olendid käivad kaasas rühmaga, kuhu nad on määratud: kuhu see rühm iganes läheb, sinna lähevad ka nemad. Ja te peaksite nägema, kui entusiastlikult nad suhtuvad oma uude töösse lõpetanutena. Võimalus jõuda Lõplikkuse Korpusesse on üks kõige põnevamaid asju Havonal, võimalus saada lõpetanuks on üks nende täiuslike rasside ülimaid seiklusi. 31:1.4 (346.5) The Havona recruits follow the company of their assignment; wherever the group goes, they go. And you should see their enthusiasm in the new work of the finaliters. The possibility of attaining the Corps of the Finality is one of the superb thrills of Havona; the possibility of becoming a finaliter is one of the supreme adventures of these perfect races.
31:1.5 (346.6) Havona põliselanikke võetakse samas suhtes vastu ka Vicegeringtonil asuvasse Ühiselt Kolmsustatud Lõpetanute Korpusesse ja Paradiisis asuvasse Transtsendentsete Lõpetanute Korpusesse. Havona kodanikud peavad neid kolme saatust koos võimaliku vastuvõtmisega Havona Lõpetanute Korpusesse oma taevase tee ülimateks eesmärkideks. 31:1.5 (346.6) The Havona natives are also received, in the same ratio, into the Corps of Conjoint Trinitized Finaliters on Vicegerington and into the Corps of Transcendental Finaliters on Paradise. The Havona citizens regard these three destinies as constituting the supreme goals of their supernal careers, together with their possible admission to the Corps of Havona Finaliters.
2. Gravitatsiooni Sõnumitoojad ^top 2. Gravity Messengers ^top
31:2.1 (346.7) Kus iganes ja millal iganes Gravitatsiooni Sõnumitoojad ka ei tegutseks, toimub see lõpetanute juhtimisel. Kõik Gravitatsiooni Sõnumitoojad alluvad ainult Grandfandale ja neid määratakse ainult esmasesse Lõplikkuse Korpusesse. Nad on praegugi lõpetanutele hindamatu väärtusega ja igaveses tulevikus kasutatakse nende teenuseid igati. Ühelgi teisel intellektiolendite rühmal pole niisugust isikustatud sõnumitoojate korpust, kes suudaks ületada aega ja ruumi. Samasugust liiki sõnumitoojad-kroonikud, kes on teiste lõpetanute korpuste juurde kinnistatud, ei ole isikustatud, vaid on absoniidistatud. 31:2.1 (346.7) Wherever and whenever Gravity Messengers are functioning, the finaliters are in command. All Gravity Messengers are under the exclusive jurisdiction of Grandfanda, and they are assigned only to the primary Corps of the Finality. They are invaluable to the finaliters even now, and they will be all-serviceable in the eternal future. No other group of intelligent creatures possesses such a personalized messenger corps able to transcend time and space. Similar types of messenger-recorders attached to other finaliter corps are not personalized; they are absonitized.
31:2.2 (347.1) Gravitatsiooni Sõnumitoojad on pärit Diviningtonilt ja nad on modifitseeritud ning isikustatud Kohandajad, kuid mitte keegi meie Uversa rühmast ei võta enda peale ülesannet seletada ühe niisuguse sõnumitooja olemust. Me teame, et nad on kõrgelt isikulised olendid, jumalikud, arukad ja liigutavalt osavõtlikud, kuid nende ajatu kosmose läbimise viis on meile arusaamatu. Näib, et neil on võime kasutada kõiki energialiike, ringlusi ja isegi gravitatsiooni. Surelike lõpetanute korpus ei saa aega ega ruumi trotsida, kuid need sõnumitoojad, kes tegutsevad nendega koos ja nende korraldusel ning on peaaegu lõpmatud vaimisiksused, suudavad seda. Me nimetame siin Gravitatsiooni Sõnumitoojaid isiksusteks, kuid tegelikult on nad ülivaim-olendid, piiramatud ja piiritud isiksused. Nad moodustavad Üksildaste Sõnumitoojatega võrreldes täiesti teistsuguse isiksuste klassi. 31:2.2 (347.1) Gravity Messengers hail from Divinington, and they are modified and personalized Adjusters, but no one of our Uversa group will undertake to explain the nature of one of these messengers. We know they are highly personal beings, divine, intelligent, and touchingly understanding, but we do not comprehend their timeless technique of traversing space. They seem to be competent to utilize any and all energies, circuits, and even gravity. Finaliters of the mortal corps cannot defy time and space, but they have associated with them and subject to their command all but infinite spirit personalities who can. We presume to call Gravity Messengers personalities, but in reality they are superspirit beings, unlimited and boundless personalities. They are of an entirely different order of personality as compared with Solitary Messengers.
31:2.3 (347.2) Gravitatsiooni Sõnumitoojaid võib lõpetanute rühma juurde olla kinnistunud piiramatul arvul, kuid Surelike Lõplikkuse Korpusesse võetakse ainult üks sõnumitooja, oma kaaslaste juht. See juht aga on endale määranud alalise 999 sõnumitoojast koosneva kaaskonna ja vajaduse korral võib ta oma klassi varudest ka piiramatul arvul abilisi välja kutsuda. 31:2.3 (347.2) Gravity Messengers may be attached to a finaliter company in unlimited numbers, but only one messenger, the chief of his fellows, is mustered into the Mortal Corps of the Finality. This chief however has assigned to him a permanent staff of 999 fellow messengers, and as occasion may require, he may call upon the reserves of the order for assistants in unlimited numbers.
31:2.4 (347.3) Gravitatsiooni Sõnumitoojate ja auliste surelike lõpetanute vahel kujuneb välja liigutav ja sügav vastastikune kiindumus, neil on palju ühist: üks on Kõikse Isa fragmendi otsene isikustumine, teine on loodud-olendist isiksus, kes eksisteerib ellujäävas surelikus hinges, mis on ühte sulanud sama Kõikse Isa fragmendiga, vaim-Mõttekohandajaga. 31:2.4 (347.3) Gravity Messengers and glorified mortal finaliters achieve a touching and profound affection for one another; they have much in common: One is a direct personalization of a fragment of the Universal Father, the other a creature personality existent in the surviving immortal soul fused with a fragment of the same Universal Father, the spirit Thought Adjuster.
3. Aulised surelikud ^top 3. Glorified Mortals ^top
31:3.1 (347.4) Enamiku esmasest Lõplikkuse Korpusest moodustavad Kohandajaga ühtesulanud tõususurelikud. Koos vastuvõetud ja auliste seeravitega on neid igas lõpetanute rühmas tavaliselt 990. Surelike ja inglite suhe on igas rühmas erinev, kuigi surelikke on seeravitest tunduvalt rohkem. Havona põliselanikud, aulised Ainelised Pojad, aulised keskteeolendid, Gravitatsiooni Sõnumitoojad ja üks tundmatu ning puuduv liige moodustavad vaid ühe protsendi sellest korpusest; igas tuhandest lõpetanust koosnevas rühmas on kohti vaid kümne niisuguse isiksuse jaoks, kes ei ole surelikud ega seeravid. 31:3.1 (347.4) Ascendant Adjuster-fused mortals compose the bulk of the primary Corps of the Finality. Together with the adopted and glorified seraphim they usually constitute 990 in each finaliter company. The proportion of mortals and angels in any one group varies, though the mortals far outnumber the seraphim. The Havona natives, glorified Material Sons, glorified midway creatures, the Gravity Messengers, and the unknown and missing member make up only one per cent of the corps; each company of one thousand finaliters has places for just ten of these nonmortal and nonseraphic personalities.
31:3.2 (347.5) Meie Uversal ei tea aja tõususurelike „lõplikkuse saatust”. Nad elavad praegu Paradiisis ja teenivad ajutiselt Valguse ja Elu Korpuses, kuid nii tohutu tõusuteeliste koolituskursus ja nii pikaajalised õpingud universumis peavad olema mõeldud selleks, et neid ette valmistada veelgi suuremateks usaldusproovideks ja ülevamateks vastutusrikasteks ülesanneteks. 31:3.2 (347.5) We of Uversa do not know the “finality destiny” of the ascendant mortals of time. At present they reside on Paradise and temporarily serve in the Corps of Light and Life, but such a tremendous course of ascendant training and such lengthy universe discipline must be designed to qualify them for even greater tests of trust and more sublime services of responsibility.
31:3.3 (347.6) Kuigi need tõususurelikud on jõudnud Paradiisi ja võetud Lõplikkuse Korpusesse ning neid on suurel arvul saadetud osalema kohalike universumite asjaajamises ning abistama superuniversumi asjade juhtimisel — isegi kogu seda näilist saatust arvestades jääb siiski oluliseks fakt, et nad on arvel vaid kuuenda astme vaimudena. Surelike Lõplikkuse Korpuse teel näib kahtlemata olevat veel üks samm. Me ei tea selle sammu olemust, kuid oleme täheldanud kolme asjaolu, millele juhime siin teie tähelepanu. 31:3.3 (347.6) Notwithstanding that these ascendant mortals have attained Paradise, have been mustered into the Corps of the Finality, and have been sent back in large numbers to participate in the conduct of local universes and to assist in the administration of superuniverse affairs—in the face of even this apparent destiny, there remains the significant fact that they are of record as only sixth-stage spirits. There undoubtedly remains one more step in the career of the Mortal Corps of the Finality. We do not know the nature of that step, but we have taken cognizance of, and here call attention to, three facts:
31:3.4 (348.1) 1. Kroonikatest teame, et surelikud on väikesektorites viibimise ajal esimese astme vaimud ning et nad tõusevad suursektoritesse üleviimisel teisele astmele ja superuniversumi kesksetesse koolitusmaailmadesse liikudes kolmandale astmele. Pärast Havona kuuendale ringile jõudmist saavad surelikest neljanda astme ehk aspirant-vaimud, ja kui nad leiavad Kõikse Isa, saavad neist viienda astme vaimud. Seejärel jõuavad nad vaim-eksistentsi kuuendale astmele, kui annavad vande, millega neid võetakse igaveseks Surelike Lõplikkuse Korpuse ülesandeid täitma. 31:3.4 (348.1) 1. We know from the records that mortals are spirits of the first order during their sojourn in the minor sectors, and that they advance to the second order when translated to the major sectors, and to the third when they go forward to the central training worlds of the superuniverse. Mortals become quartan or graduate spirits after reaching the sixth circle of Havona and become spirits of the fifth order when they find the Universal Father. They subsequently attain the sixth stage of spirit existence upon taking the oath that musters them forever into the eternity assignment of the Corps of the Mortal Finality.
31:3.5 (348.2) Oleme täheldanud, et vaimu liigitus ehk määratud ülesanne sõltub tema tegelikust edasiliikumisest universumi teenistuse ühelt alalt teisele või ühest universumist teise. Oletame, et vaimu seitsmes aste annetatakse Surelike Lõplikkuse Korpusele samaaegselt nende edasiviimisega igaveseks teenistuseks seni registreerimata ja ilmutamata sfääridel ning samaaegselt nende jõudmisega Ülima Jumalani. Kuid peale nende julgete oletuste ei tea me sellest kõigest rohkem kui teie, meie teadmised sureliku tee kohta ei ulatu praegusest Paradiisist kui saatusest kaugemale. 31:3.5 (348.2) We observe that spirit classification, or designation, has been determined by actual advancement from one realm of universe service to another realm of universe service or from one universe to another universe; and we surmise that the bestowal of seventh-spirit classification upon the Mortal Corps of the Finality will be simultaneous with their advancement to eternal assignment for service on hitherto unrecorded and unrevealed spheres and concomitant with their attainment of God the Supreme. But aside from these bold conjectures, we really know no more about all this than you do; our knowledge of the mortal career does not go beyond present Paradise destiny.
31:3.6 (348.3) 2. Surelikud lõpetanud on täielikult täitnud ajastute käsku: „Teie olge täiuslikud”, nad on tõusnud sureliku saavutuse kõiksele teele, nad on leidnud Jumala ja on selle tulemusena arvatud Lõplikkuse Korpusesse. Need olendid on jõudnud vaimu edenemise praeguse piirini, kuid pole saavutanud vaimu staatuse lõplikkust. Nad on jõudnud loodud-olendi täiuse praeguse piirini, kuid mitte loodud-olendi teenimise lõplikkuseni. Nad on kogenud Jumaluse palveldamise täiust, kuid mitte kogemuslikku Jumaluseni jõudmise lõplikkust. 31:3.6 (348.3) 2. The mortal finaliters have fully complied with the injunction of the ages, “Be you perfect”; they have ascended the universal path of mortal attainment; they have found God, and they have been duly inducted into the Corps of the Finality. Such beings have attained the present limit of spirit progression but not finality of ultimate spirit status. They have achieved the present limit of creature perfection but not finality of creature service. They have experienced the fullness of Deity worship but not finality of experiential Deity attainment.
31:3.7 (348.4) 3. Paradiisi Lõplikkuse Korpuse aulised surelikud on tõusuolendid, kellel on kogemuslikke teadmisi iga sammu kohta, milline on aruka eksistentsi võimalikult täielik elu tegelikkuses ja filosoofias, sest tõusu vältel ajastute madalaimatest ainelistest maailmadest kuni Paradiisi vaimsete kõrgusteni on neid ellujäävaid loodud-olendeid koolitatud nende võimete piirini, õpetatud neile aja ja ruumi kõikse loodu õiglase ja tõhusa, halastava ning kannatliku juhtimise jumalikke printsiipe kõigis nende üksikasjades. 31:3.7 (348.4) 3. The glorified mortals of the Paradise Corps of Finality are ascendant beings in possession of experiential knowledge of every step of the actuality and philosophy of the fullest possible life of intelligent existence, while during the ages of this ascent from the lowest material worlds to the spiritual heights of Paradise, these surviving creatures have been trained to the limits of their capacity respecting every detail of every divine principle of the just and efficient, as well as merciful and patient, administration of all the universal creation of time and space.
31:3.8 (348.5) Meie arvates on inimolenditel õigus jagada meie arvamusi ning Paradiisi Lõplikkuse Korpuse saladuse ja lõpliku saatuse kohta vabalt koos meiega oletusi teha. Meile näib ilmne, et täiustunud arenevate loodud-olendite praegused ülesanded meenutavad oma olemuselt aspirantuuri-järgseid universumist arusaamise ja superuniversumite juhtimise kursusi; ja me kõik küsime: „Miks peaksid Jumalad ellujäävatele surelikele nii põhjalikult universumi juhtimist õpetama?” 31:3.8 (348.5) We deem that human beings are entitled to share our opinions, and that you are free to conjecture with us respecting the mystery of the ultimate destiny of the Paradise Corps of Finality. It seems evident to us that the present assignments of the perfected evolutionary creatures partake of the nature of postgraduate courses in universe understanding and superuniverse administration; and we all ask, “Why should the Gods be so concerned in so thoroughly training surviving mortals in the technique of universe management?”
4. Vastuvõetud seeravid ^top 4. Adopted Seraphim ^top
31:4.1 (348.6) Paljud surelike ustavad seeravitest kaitsjad saavad loa koos oma inimestest kaitsealustega läbida tõusutee ja paljud neist kaitseinglitest annavad pärast Isaga ühtesulamist igaveseks lõpetanuvande ning võtavad igaveseks omaks oma surelike kaaslaste saatuse. Inglitel, kes läbivad surelike olendite tõusuteekogemuse, võib olla inimestega samasugune saatus, neid võidakse samaväärselt ja igaveseks sellesse Lõplikkuse Korpusesse võtta. Mitmesuguste mittesurelikest lõpetanute korpuste juurde on kinnistatud palju vastuvõetud ja aulisi seeraveid. 31:4.1 (348.6) Many of the faithful seraphic guardians of mortals are permitted to go through the ascendant career with their human wards, and many of these guardian angels, after becoming Father fused, join their subjects in taking the finaliter oath of eternity and forever accept the destiny of their mortal associates. Angels who pass through the ascending experience of mortal beings may share the destiny of human nature; they may equally and eternally be mustered into this Corps of the Finality. Large numbers of the adopted and glorified seraphim are attached to the various nonmortal finaliter corps.
5. Aulised Ainelised Pojad ^top 5. Glorified Material Sons ^top
31:5.1 (349.1) Aja- ja ruumiuniversumites on ette nähtud, et kui kohalike süsteemide Aadamkodanikke pole pikka aega võetud planetaarseid ülesandeid täitma, võivad nad taotleda enda vabastamist alalise kodaniku staatusest. Ja kui nende taotlus rahuldatakse, ühinevad nad tõusu-palveränduritega universumite keskusmaailmades ning liiguvad sealt edasi Paradiisi ja Lõplikkuse Korpusesse. 31:5.1 (349.1) There is provision in the universes of time and space whereby the Adamic citizens of the local systems, when long delayed in receiving planetary assignment, may initiate a petition for release from permanent-citizenship status. And if granted, they join the ascending pilgrims on the universe capitals and thence proceed onward to Paradise and the Corps of the Finality.
31:5.2 (349.2) Kui edasijõudnud arenev maailm jõuab valguse ja elu ajastu viimaste ajajärkudeni, võivad Ainelised Pojad, Planeedi Aadam ja Eeva, soovi korral inimesteks saada, saada Kohandajad ja alustada universumist arengu tõusuteel, mis viib Surelike Lõpetanute Korpuseni. Teatavatel neist Ainelistest Poegadest on nende bioloogilise kiirendaja missioon kas osaliselt ebaõnnestunud või on nad selle tegelikult täitmata jätnud nii nagu Aadam Urantial; siis on nad sunnitud läbima oma piirkonna rahvaste loomuliku tee, võtma vastu Kohandajad, tegema läbi surma ja liikuma usu toel läbi tõusutee süsteemi, jõudes seejärel Paradiisi ja Lõplikkuse Korpusesse. 31:5.2 (349.2) When an advanced evolutionary world attains the later eras of the age of light and life, the Material Sons, the Planetary Adam and Eve, may elect to humanize, receive Adjusters, and embark upon the evolutionary course of universe ascent leading to the Corps of Mortal Finaliters. Certain of these Material Sons have partially failed or technically defaulted in their mission as biologic accelerators, as Adam did on Urantia; and then are they compelled to take the natural course of the peoples of the realm, receive Adjusters, pass through death, and progress by faith through the ascendant regime, subsequently attaining Paradise and the Corps of the Finality.
31:5.3 (349.3) Paljudes lõpetanute rühmades neid Ainelisi Poegi ei ole. Nende osalus annab rühmale suured võimalused kõrgeks teenistuseks ja nad valitakse alati selle juhtideks. Kui sama rühma juurde kuuluvad Eedeni paarist mõlemad, lubatakse neil tavaliselt tegutseda koos, ühe isiksusena. Niisugused tõusuteeliste paarid on kolmsustamise avastusretkel tunduvalt edukamad kui tõususurelikud. 31:5.3 (349.3) These Material Sons are not to be found in many finaliter companies. Their presence lends great potential to the possibilities of high service for such a group, and they are invariably chosen as its leaders. If both of the Edenic pair are attached to the same group, they are usually permitted to function jointly, as one personality. Such ascendant pairs are far more successful in the adventure of trinitizing than are the ascendant mortals.
6. Aulised keskteeolendid ^top 6. Glorified Midway Creatures ^top
31:6.1 (349.4) Paljudel planeetidel luuakse keskteeolendeid suurel arvul, kuid nad jäävad harva oma päritolumaailma pärast seda, kui see on stabiliseerunud valgusesse ja ellu. Siis või varsti pärast seda vabastatakse nad alalise kodaniku staatusest ja nad alustavad tõusu Paradiisi, läbides koos aja- ja ruumisurelikega morontiamaailmad, superuniversumi ja Havona. 31:6.1 (349.4) On many planets the midway creatures are produced in large numbers, but they seldom tarry on their native world subsequent to its being settled in light and life. Then, or soon thereafter, they are released from permanent-citizenship status and start on the ascension to Paradise, passing through the morontia worlds, the superuniverse, and Havona in company with the mortals of time and space.
31:6.2 (349.5) Eri universumitest pärinevad keskteelised on väga erineva päritolu ja olemusega, kuid kõik nad on määratud ühte või teise Paradiisi lõplikkuse korpusesse. Teisesed keskteelised sulavad kõik lõpuks Kohandajaga ühte ja võetakse surelike korpusesse. Paljudes lõpetanute rühmades on mõni neist aulistest olenditest. 31:6.2 (349.5) The midway creatures from various universes differ greatly in origin and nature, but they are all destined to one or another of the Paradise finality corps. The secondary midwayers are all eventually Adjuster fused and are mustered into the mortal corps. Many finaliter companies have one of these glorified beings in their group.
7. Valgusekuulutajad ^top 7. The Evangels of Light ^top
31:7.1 (349.6) Praegu on igas lõpetanute rühmas 999 vannutatud staatusega isiksust, alalist liiget. Vabal kohal on rühma juurde kinnistatud Valgusekuulutajate juht, kes on määratud konkreetset missiooni täitma. Kuid need olendid on selle rühma liikmed vaid ajutiselt. 31:7.1 (349.6) At the present time every finaliter company numbers 999 personalities of oath status, permanent members. The vacant place is occupied by the chief of attached Evangels of Light assigned on any single mission. But these beings are only transient members of the corps.
31:7.2 (349.7) Valgusekuulutajateks nimetatakse kõiki taevaseid isiksusi, kes on määratud teenistusse lõpetanute korpuses. Need olendid ei anna lõpetanuvannet, ja kuigi nad alluvad korpuse organisatsioonile, ei ole nad selle juurde püsivalt kinnistatud. Sellesse rühma võib kuuluda Üksildasi Sõnumitoojaid, supernave, sekonave, Paradiisi kodanikke või nende kolmsustatud järglasi — suvalisi olendeid, keda vajatakse lõpetanute ajutiste ülesannete täitmiseks. Me ei tea, kas korpusesse peab neid olendeid kuuluma ka siis, kui tegemist on igavese missiooniga. Kui nende seotus on lõppenud, pöörduvad Valgusekuulutajad tagasi oma endisesse staatusesse. 31:7.2 (349.7) Any celestial personality assigned to the service of any finaliter corps is denominated an Evangel of Light. These beings do not take the finaliter oath, and though subject to the corps organization they are not of permanent attachment. This group may embrace Solitary Messengers, supernaphim, seconaphim, Paradise Citizens, or their trinitized offspring—any being required in the prosecution of a transient finaliter assignment. Whether or not the corps is to have these beings attached to the eternal mission, we do not know. At the conclusion of attachment these Evangels of Light resume their former status.
31:7.3 (350.1) Praegu on Surelike Lõplikkuse Korpus selliselt moodustatud, et selles on vaid kuus alaliste liikmete klassi. Lõpetanud, nagu võib ka arvata, arutlevad palju oma tulevaste kaaslaste identiteedi üle, kuid ei ole just üksmeelsed. 31:7.3 (350.1) As the Mortal Corps of the Finality is at present constituted, there are just six classes of permanent members. The finaliters, as might be expected, engage in much speculation as to the identity of their future comrades, but there is little agreement among them.
31:7.4 (350.2) Meie Uversal mõtleme lõpetanute seitsmenda rühma identiteedi üle sageli. Me kaalume paljusid ideid, sealhulgas võimalust, et selleks määratakse mõni Paradiisi, Vicegeringtonile ja Havona sisemisele ringlusele kogunevatest arvukatest kolmsustatud rühmadest. Arvatakse isegi, et Lõplikkuse Korpusel võidakse lubada kolmsustada paljusid, kes teda universumi haldamise töös abistavad, kui nad on määratud teenistusse praegu moodustatavatesse universumitesse. 31:7.4 (350.2) We of Uversa often conjecture respecting the identity of the seventh group of finaliters. We entertain many ideas, embracing possible assignment of some of the accumulating corps of the numerous trinitized groups on Paradise, Vicegerington, and the inner Havona circuit. It is even conjectured that the Corps of the Finality may be permitted to trinitize many of their assistants in the work of universe administration in the event they are destined to the service of universes now in the making.
31:7.5 (350.3) Üks meist on arvamusel, et selle vaba koha korpuses täidab mõni niisugust liiki olend, kes pärineb uuest universumist, kus lõpetanud tulevikus teenima hakkavad; teine kaldub arvama, et selle koha hõivab mõni Paradiisi-isiksuste liik, kes pole veel loodud, ilmnenud või kolmsustatud. Kuid kõige tõenäolisemalt saame seda tegelikult teada alles siis, kui lõpetanud jõuavad oma vaimse saavutuse seitsmendale astmele. 31:7.5 (350.3) One of us holds the opinion that this vacant place in the corps will be filled by some type of being of origin in the new universe of their future service; the other inclines to the belief that this place will be occupied by some type of Paradise personality not yet created, eventuated, or trinitized. But we will most likely await the entrance of the finaliters upon their seventh stage of spirit attainment before we really know.
8. Transtsendentaalid ^top 8. The Transcendentalers ^top
31:8.1 (350.4) Kogemus, mille täiustunud surelik Paradiisis lõpetanuna saab, seisneb osaliselt pingutustes omandada arusaamine enam kui tuhande Paradiisi transtsendentse superkodaniku-rühma — need on ilmnenud ja absoniitsete omadustega olendid — olemusest ja funktsioonist. Läbikäimisel nende üliisiksustega on tõusuteelistest lõpetanutele suureks abiks arvukate transtsendentsete hoolekandjaklasside abivalmis juhendamine, sest nemad on määratud tutvustama väljaarenenud lõpetanuid oma uutele Paradiisivendadele. Kogu Transtsendentaalide klass elab Paradiisi lääneosas tohutul alal, kus asuvad üksnes nemad. 31:8.1 (350.4) Part of the perfected mortal’s experience on Paradise as a finaliter consists in the effort to achieve comprehension of the nature and function of more than one thousand groups of the transcendental supercitizens of Paradise, eventuated beings of absonite attributes. In their association with these superpersonalities, the ascendant finaliters receive great assistance from the helpful guidance of numerous orders of transcendental ministers who are assigned to the task of introducing the evolved finaliters to their new Paradise brethren. The entire order of the Transcendentalers live in the west of Paradise in a vast area which they exclusively occupy.
31:8.2 (350.5) Transtsendentaale käsitledes ei piira meid mitte ainult inimliku arusaamisvõime piiratus, vaid ka meie volitused Paradiisi-isiksuste kohta informatsiooni avaldada. Need olendid ei ole mingil viisil seotud surelike tõusuga Havonasse. Tohutul hulgal Paradiisi Transtsendentaalidel ei ole ei Havona ega seitsme superuniversumi asjadega mingit seost, sest nad tegelevad ainult tervikuniversumi asjade juhtimisega. 31:8.2 (350.5) In the discussion of Transcendentalers we are restricted, not only by the limitations of human comprehension, but also by the terms of the mandate governing these disclosures concerning the personalities of Paradise. These beings are in no way connected with the mortal ascent to Havona. The vast host of the Paradise Transcendentalers have nothing whatever to do with the affairs of either Havona or the seven superuniverses, being concerned only with the superadministration of the affairs of the master universe.
31:8.3 (350.6) Teie, loodud-olendid, võite ette kujutada Loojat, kuid vaevalt te saate aru, et on olemas tohutu ja mitmekesine hulk intellektiolendeid, kes pole ei Loojad ega loodud. Need Transtsendentaalid ei loo olendeid ning ka nad ise ei ole kunagi loodud. Et vältida uue termini — meelevaldse ja tähenduseta nimetuse kasutamist, arvame, et kõige parem on nede päritolust rääkides öelda, et Transtsendentaalid lihtsalt ilmnevad. Jumalus-Absoluut võis küll olla seotud nende päritoluga ja ta võib olla seotud nende saatusega, kuid praegu need ainulaadsed olendid Jumalus-Absoluudile ei allu. Nad alluvad Viimasele Jumalale ja nende praegune viibimine Paradiisis on igas mõttes Kolmsuse juhendamise ja suunamise all. 31:8.3 (350.6) You, being a creature, can conceive of a Creator, but you can hardly comprehend that there exists an enormous and diversified aggregation of intelligent beings who are neither Creators nor creatures. These Transcendentalers create no beings, neither were they ever created. In speaking of their origin, in order to avoid using a new term—an arbitrary and meaningless designation—we deem it best to say that Transcendentalers simply eventuate. The Deity Absolute may well have been concerned in their origin and may be implicated in their destiny, but these unique beings are not now dominated by the Deity Absolute. They are subject to God the Ultimate, and their present Paradise sojourn is in every way Trinity supervised and directed.
31:8.4 (351.1) Ehkki kõik Paradiisi jõudvad surelikud enamasti vennastuvad Transtsendentaalidega, nagu ka Paradiisi kodanikega, juhtub see nii, et inimese esimene tõsine kokkupuude Transtsendentaaliga toimub sündmusrikkal ajal, mil tõususurelik seisab uue lõpetanute rühma liikmena lõpetanute vastuvõturingis ja Transtsendentaalide juht, Tervikuniversumi Arhitektide eesistuja, võtab neilt Kolmsuse igavikuvande. 31:8.4 (351.1) Although all mortals who attain Paradise frequently fraternize with the Transcendentalers as they do with the Paradise Citizens, it develops that man’s first serious contact with a Transcendentaler occurs on that eventful occasion when, as a member of a new finaliter group, the mortal ascender stands in the finaliter receiving circle as the Trinity oath of eternity is administered by the chief of Transcendentalers, the presiding head of the Architects of the Master Universe.
9. Tervikuniversumi Arhitektid ^top 9. Architects of the Master Universe ^top
31:9.1 (351.2) Tervikuniversumi Arhitektid on Paradiisi Transtsendentaalide juhtiv korpus. Sellesse kuulub 28 011 isiksust, kellele on omane kõrge intellekt, suurepärane vaim ja taevalik absoniitsus. Suurejoonelise rühma eesistuja-ametnik, vanim Meisterarhitekt, koordineerib juhina kõiki Jumalusest madalamal tasemel olevaid Paradiisi intellekte. 31:9.1 (351.2) The Architects of the Master Universe are the governing corps of the Paradise Transcendentalers. This governing corps numbers 28,011 personalities possessing master minds, superb spirits, and supernal absonites. The presiding officer of this magnificent group, the senior Master Architect, is the co-ordinating head of all Paradise intelligences below the level of Deity.
31:9.2 (351.3) Käesolevate jutustuste edastamiseks õiguse andnud korralduse kuueteistkümnes ettekirjutus ütleb: „Kui seda peetakse otstarbekaks, võib Tervikuniversumi Arhitektide olemasolu ja nende kaaslased avalikustada, kuid nende päritolu, olemust ja saatust täielikult avaldada ei tohi.” Me võime teile aga öelda, et need Meisterarhitektid eksisteerivad absoniitsuse seitsmel tasandil. Need seitse rühma on järgmised: 31:9.2 (351.3) The sixteenth proscription of the mandate authorizing these narratives says: “If deemed wise, the existence of the Architects of the Master Universe and their associates may be disclosed, but their origin, nature, and destiny may not be fully revealed.” We may, however, inform you that these Master Architects exist in seven levels of the absonite. These seven groups are classified as follows:
31:9.3 (351.4) 1. Paradiisi tasand. Sellel absoniitsuse kõrgeimal tasandil funktsioneerib ainult vanim ehk esimesena ilmnenud Arhitekt. See lõplik isiksus — ei Looja ega loodudolend — ilmnes igaviku koidikul ja tegutseb nüüd Paradiisi ning Paradiisiga seotud kahekümne ühe maailma oivalise koordineerijana; 31:9.3 (351.4) 1. The Paradise Level. Only the senior or first-eventuated Architect functions on this highest level of the absonite. This ultimate personality—neither Creator nor creature—eventuated in the dawn of eternity and now functions as the exquisite co-ordinator of Paradise and its twenty-one worlds of associated activities.
31:9.4 (351.5) 2. Havona tasand. Teisena ilmnesid Arhitektidest kolm meisterplaneerijat ja absoniitsuse korraldajat ning nemad on alati olnud pühendunud keskse universumi miljardi täiusliku sfääri koordineerimisele. Paradiisi pärimuse kohaselt aitasid need kolm Arhitekti, kellele andis nõu varem ilmnenud vanim Arhitekt, Havona planeerimisele kaasa, kuid täpselt me seda ei tea; 31:9.4 (351.5) 2. The Havona Level. The second Architect eventuation yielded three master planners and absonite administrators, and they have always been devoted to the co-ordination of the one billion perfect spheres of the central universe. Paradise tradition asserts that these three Architects, with the counsel of the pre-eventuated senior Architect, contributed to the planning of Havona, but we really do not know.
31:9.5 (351.6) 3. superuniversumi tasand. Kolmas absoniitne tasand hõlmab seitset seitsme superuniversumi Meisterarhitekti, see rühm veedab nüüd ligikaudu võrdselt aega Paradiisi Seitsme Meistervaimu seltsis ja Lõpmatu Vaimu seitsmes spetsiaalses maailmas Seitsme Ülima Täideviija seltsis; 31:9.5 (351.6) 3. The Superuniverse Level. The third absonite level embraces the seven Master Architects of the seven superuniverses, who now, as a group, spend about equal time in the company of the Seven Master Spirits on Paradise and with the Seven Supreme Executives on the seven special worlds of the Infinite Spirit. They are the superco-ordinators of the grand universe.
31:9.6 (351.7) 4. esimene kosmosetasand. Sellesse rühma kuulub seitsekümmend Arhitekti ja me oletame, et nad tegelevad väljaspool seitsme praeguse universumi piire moodustumisel oleva väliskosmose esimese universumi lõplike plaanidega; 31:9.6 (351.7) 4. The Primary Space Level. This group numbers seventy Architects, and we conjecture that they are concerned with the ultimate plans for the first universe of outer space, now mobilizing beyond the borders of the present seven superuniverses.
31:9.7 (351.8) 5. teine kosmosetasand. See viies Arhitektide kogu on 490-liikmeline ja me oletame taas, et nad tegelevad väliskosmose teise universumiga, kus meie füüsikud on juba avastanud selgeid energia koondumisi; 31:9.7 (351.8) 5. The Secondary Space Level. This fifth corps of Architects numbers 490, and again we conjecture that they must be concerned with the second universe of outer space, where already our physicists have detected definite energy mobilizations.
31:9.8 (352.1) 6. kolmas kosmosetasand. Selles kuuendas Meisterarhitektide rühmas on 3430 liiget ja me järeldame samuti, et nad võivad tegelda väliskosmose kolmanda universumi hiiglaslike plaanidega; 31:9.8 (352.1) 6. The Tertiary Space Level. This sixth group of Master Architects numbers 3,430, and we likewise infer that they may be occupied with the gigantic plans for the third universe of outer space.
31:9.9 (352.2) 7. neljas kosmosetasand. Viimane ja suurim rühm koosneb 24 010 Meisterarhitektist, ja kui meie varasemad oletused on õiged, peab see olema seotud neljanda ja viimasega väliskosmose üha suurenevatest universumitest. 31:9.9 (352.2) 7. The Quartan Space Level. This, the final and largest corps, consists of 24,010 Master Architects, and if our former conjectures are valid, it must be related to the fourth and last of the ever-increasing-sized universes of outer space.
31:9.10 (352.3) Neisse seitsmesse Meisterarhitektide rühma kuulub kokku 28 011 universumi planeerijat. Paradiisi pärimuse järgi püüdis kunagi ammu igavikus ilmneda ka Meisterarhitekt number 28 012, kuid sellel olendil ei õnnestunud absoniidistuda, sest Kõikne Absoluut võttis temalt ta isiksuse. Võimalik, et Meisterarhitektide kasvav seeria jõudis 28 011. Arhitektiga absoniitsuse piirini ning et 28 012. katse jõudis Absoluudi kohaloleku matemaatilisele tasandile. Teisiti öeldes, 28 012. ilmnemistasandil võrdsustus absoniitsuse kvaliteet Kõikse tasandiga ja jõudis Absoluudi väärtuseni. 31:9.10 (352.3) These seven groups of Master Architects total 28,011 universe planners. On Paradise there is a tradition that far back in eternity there was attempted the eventuation of the 28,012th Master Architect, but that this being failed to absonitize, experiencing personality seizure by the Universal Absolute. It is possible that the ascending series of the Master Architects attained the limit of absonity in the 28,011th Architect, and that the 28,012th attempt encountered the mathematical level of the presence of the Absolute. In other words, at the 28,012th eventuation level the quality of absonity equivalated to the level of the Universal and attained the value of the Absolute.
31:9.11 (352.4) Oma töökorralduse poolest tegutsevad kolm Havona juht-Arhitekti üksi töötava Paradiisiarhitekti abistavate kaaslastena. Seitse superuniversumite Arhitekti toimivad kooskõlastatult kolme Havona juht-Arhitektiga. Seitsekümmend väliskosmose esimese tasandi universumite planeerijat on praegu seitsme superuniversumi seitsme Arhitekti abistavad kaaslased. 31:9.11 (352.4) In their functional organization the three supervising Architects of Havona act as associate assistants to the solitary Paradise Architect. The seven Architects of the superuniverses act as co-ordinates of the three supervisors of Havona. The seventy planners of the universes of the primary outer space level are at present serving as associate assistants to the seven Architects of the seven superuniverses.
31:9.12 (352.5) Tervikuniversumi Arhitektide käsutuses on arvukad abiliste ja abistajate rühmad, nende hulgas kaks tohutu suurt jõukorraldajate klassi, esimesed ilmnenud ja neid abistavad transtsendentaalid. Neid Meister-Jõukorraldajaid ei tohi ära segada võimsusesuunajatega, kes tegelevad suuruniversumiga. 31:9.12 (352.5) The Architects of the Master Universe have at their disposal numerous groups of assistants and helpers, including two vast orders of force organizers, the primary eventuated and the associate transcendental. These Master Force Organizers are not to be confused with the power directors, who are germane to the grand universe.
31:9.13 (352.6) Kõik aja- ja igavikulaste liidust tekkinud olendid, näiteks lõpetanute ja Paradiisi kodanike kolmsustatud järglased, saavad Meisterarhitektide hoolealusteks. Kuid kõigist teistest loodud-olenditest ja olemusvormidest, kelle tegutsemisest praegustes organiseeritud universumites oleme teadlikud, on mingi orgaanilise seose Transtsendentaalide ja Tervikuniversumi Arhitektidega säilitanud vaid Üksildased Sõnumitoojad ja Inspireeritud Kolmsuslikud Vaimud. 31:9.13 (352.6) All beings produced by the union of the children of time and eternity, such as the trinitized offspring of the finaliters and the Paradise Citizens, become wards of the Master Architects. But of all other creatures or entities revealed as functioning in the present organized universes, only Solitary Messengers and Inspired Trinity Spirits maintain any organic association with the Transcendentalers and the Architects of the Master Universe.
31:9.14 (352.7) Kui Loojad-Pojad määratakse Meisterarhitektide valdustesse kohalike universumite tegevust organiseerima, siis Tervikuniversumi Arhitektid kinnitavad tehniliselt selle määramise. Meisterarhitektil on Paradiisi Loojate-Poegadega väga tihedad sidemed, ja kuigi see suhe on ilmutamata, on teile räägitud Arhitektide seostest suuruniversumi Ülimate Loojatega esimese kogemusliku Kolmsuse kaudu. Need rühmad koos areneva ja kogemusliku Ülima Olendiga moodustavad transtsendentsete väärtustega ja tervikuniversumi tähendustega Viimase Kolmsuse. 31:9.14 (352.7) The Master Architects contribute technical approval of the assignment of the Creator Sons to their space sites for the organization of the local universes. There is a very close association between the Master Architects and the Paradise Creator Sons, and while this relationship is unrevealed, you have been informed of the association of the Architects and the grand universe Supreme Creators in the relationship of the first experiential Trinity. These two groups, together with the evolving and experiential Supreme Being, constitute the Trinity Ultimate of transcendental values and master universe meanings.
10. Lõplik avastusretk ^top 10. The Ultimate Adventure ^top
31:10.1 (352.8) Vanima Meisterarhitekti järelevalve alla kuulub seitse Lõplikkuse Korpust ja need on: 31:10.1 (352.8) The senior Master Architect has the oversight of the seven Corps of the Finality, and they are:
31:10.2 (352.9) 1. Surelike Lõpetanute Korpus; 31:10.2 (352.9) 1. The Corps of Mortal Finaliters.
31:10.3 (352.10) 2. Paradiisi Lõpetanute Korpus; 31:10.3 (352.10) 2. The Corps of Paradise Finaliters.
31:10.4 (352.11) 3. Kolmsustatud Lõpetanute Korpus; 31:10.4 (352.11) 3. The Corps of Trinitized Finaliters.
31:10.5 (353.1) 4. Ühiselt Kolmsustatud Lõpetanute Korpus; 31:10.5 (353.1) 4. The Corps of Conjoint Trinitized Finaliters.
31:10.6 (353.2) 5. Havona Lõpetanute Korpus; 31:10.6 (353.2) 5. The Corps of Havona Finaliters.
31:10.7 (353.3) 6. Transtsendentsete Lõpetanute Korpus; 31:10.7 (353.3) 6. The Corps of Transcendental Finaliters.
31:10.8 (353.4) 7. Ilmutamata Saatusega Poegade Korpus. 31:10.8 (353.4) 7. The Corps of Unrevealed Sons of Destiny.
31:10.9 (353.5) Igal niisugusel saatuse korpusel on oma eesistuja ja need seitse eesistujat moodustavad Paradiisis asuva Saatuse Ülima Nõukogu. Praegusel universumiajastul on selle eesotsas Grandfanda ja see ülim nõukogu määrab lõpliku saatuse lapsed universumi tööle. 31:10.9 (353.5) Each of these destiny corps has a presiding head, and the seven constitute the Supreme Council of Destiny on Paradise; and during the present universe age Grandfanda is the chief of this supreme body of universe assignment for the children of ultimate destiny.
31:10.10 (353.6) Nende seitsme lõpetanute korpuse kokkukoondamine tähendab, et mobiliseeritakse reaalselt potentsiaalid, isiksused, meeled, vaimud, absoniidid ja kogemuslikud tegelikkused, mis ilmselt ületavad isegi Ülima Olendi tulevased funktsioonid tervikuniversumis. Need seitse lõpetanute korpust tähendavad ilmselt, et Viimane Kolmsus tegeleb praegu piiritletud ja absoniitsete jõudude koondamisega, et valmistuda etteaimamatuteks arenguteks väliskosmose universumites. Midagi selletaolist pole juhtunud igavikulähedastest aegadest saadik, mil Paradiisi-Kolmsus koondas samamoodi tol ajal eksisteerinud Paradiisi ja Havona isiksused ning lähetas nad aja ja ruumi seitsme kavandatud superuniversumi haldajateks ja valitsejateks. Need seitse lõpetanute korpust kujutavad endast suuruniversumi jumalikkuse reageeringut tulevikus igavesti tegutsevate välisuniversumite veel väljakujunemata potentsiaalide tulevastele vajadustele. 31:10.10 (353.6) The gathering together of these seven finaliter corps signifies reality mobilization of potentials, personalities, minds, spirits, absonites, and experiential actualities that probably transcend even the future master universe functions of the Supreme Being. These seven finaliter corps probably signify the present activity of the Ultimate Trinity engaged in mustering the forces of the finite and the absonite in preparation for inconceivable developments in the universes of outer space. Nothing like this mobilization has taken place since the near times of eternity when the Paradise Trinity similarly mobilized the then existing personalities of Paradise and Havona and commissioned them as administrators and rulers of the projected seven superuniverses of time and space. The seven finaliter corps represent the divinity response of the grand universe to the future needs of the undeveloped potentials in the outer universes of future-eternal activities.
31:10.11 (353.7) Me söandame ennustada tulevasi ja suuremaid asustatud maailmadega välisuniversumeid, uusi oivaliste ja ainulaadsete olendite klassidega asustatud sfääre, oma lõplikkuses ülevat ainelist universumit, tohutut loodut, kus puudub vaid üks oluline detail — tõusutee kõikse elu tegelik piiritletud kogemus. Niisugune universum sünnib tohutu kogemusliku puudusega: see ei saa osaleda Kõikvõimsa Ülima evolutsioonis. Need välisuniversumid saavad kõik tunda rõõmu Ülima Olendi taevaliku juhtimise võrratust hoolitsusest, kuid juba tema aktiivne kohalolek iseenesest välistab nende osaluse Ülima Jumaluse tegelikustumises. 31:10.11 (353.7) We venture the forecast of future and greater outer universes of inhabited worlds, new spheres peopled with new orders of exquisite and unique beings, a material universe sublime in its ultimacy, a vast creation lacking in only one important detail—the presence of actual finite experience in the universal life of ascendant existence. Such a universe will come into being under a tremendous experiential handicap: the deprivation of participation in the evolution of the Almighty Supreme. These outer universes will all enjoy the matchless ministry and supernal overcontrol of the Supreme Being, but the very fact of his active presence precludes their participation in the actualization of the Supreme Deity.
31:10.12 (353.8) Praegusel universumiajastul kannatavad suuruniversumi arenevad isiksused Ülima Jumala suveräänsuse puuduliku tegelikustumise tõttu paljude raskuste all, kuid meil kõigil on tema evolutsioonist ühesugune ainulaadne kogemus. Me areneme temas ja tema areneb meis. Kunagi igaveses tulevikus saab Ülima Jumaluse evolutsioon universumi ajaloo lõpuleviidud faktiks ja koos sellega kaob kosmilise tegevuse areenilt ka võimalus osaleda imelises kogemuses. 31:10.12 (353.8) During the present universe age the evolving personalities of the grand universe suffer many difficulties due to the incomplete actualization of the sovereignty of God the Supreme, but we are all sharing the unique experience of his evolution. We evolve in him and he evolves in us. Sometime in the eternal future the evolution of Supreme Deity will become a completed fact of universe history, and the opportunity to participate in this wonderful experience will have passed from the stage of cosmic action.
31:10.13 (353.9) Kuid need meie seast, kes on universumi noorusajal niisuguse ainulaadse kogemuse omandanud, talletavad selle kogu tulevaseks igavikuks. Ja paljud meist arvavad, et võib-olla on Lõplikkuse Korpuse täiustunud tõususurelike järjest kasvavate reservide missiooniks koos ülejäänud kuue samamoodi moodustuva korpusega hallata neid välisuniversumeid selliselt, et püüda kompenseerida nende kogemuslikke puudujääke selles osas, et nad ei ole osalenud Ülima Olendi ajalis-ruumilises evolutsioonis. 31:10.13 (353.9) But those of us who have acquired this unique experience during the youth of the universe will treasure it throughout all future eternity. And many of us speculate that it may be the mission of the gradually accumulating reserves of the ascendant and perfected mortals of the Corps of the Finality, in association with the other six similarly recruiting corps, to administer these outer universes in an effort to compensate their experiential deficiencies in not having participated in the time-space evolution of the Supreme Being.
31:10.14 (353.10) Niisugused puudujäägid on universumi eksistentsi kõigil tasemetel vältimatud. Praegusel universumiajastul tuleme meie vaimse eksistentsi kõrgematelt tasemetelt alla haldama arenevaid universumeid ja hoolitsema tõususurelike eest, püüdes nii leevendada nende puudujääke kõrgemate vaimsete kogemuste realiteetide osas. 31:10.14 (353.10) These deficiencies are inevitable on all levels of universe existence. During the present universe age we of the higher levels of spiritual existences now come down to administer the evolutionary universes and minister to the ascending mortals, thus endeavoring to atone for their deficiencies in the realities of the higher spiritual experience.
31:10.15 (354.1) Ent kuigi me ei tea tegelikult midagi Tervikuniversumi Arhitektide plaanidest nende väliste loodute suhtes, oleme ometi kindlad kolmes asjas: 31:10.15 (354.1) But though we really know nothing about the plans of the Architects of the Master Universe respecting these outer creations, nevertheless, of three things we are certain:
31:10.16 (354.2) 1. tegelikult on väliskosmose aladel järk-järgult moodustumas tohutu suur uus universumite süsteem. Teie teleskoopides on tegelikult näha uued füüsiliste loodute klassid, tohutud ja hiiglaslikud ringid, mis kihavad paljudest, kaugele üle asustatud ja organiseeritud loodute praeguste piiride ulatuvatest universumitest. Praegu on need välised loodud täiesti füüsilised: nad on ilmselt asustamata ja neid ei halda loodudolendid; 31:10.16 (354.2) 1. There actually is a vast and new system of universes gradually organizing in the domains of outer space. New orders of physical creations, enormous and gigantic circles of swarming universes upon universes far out beyond the present bounds of the peopled and organized creations, are actually visible through your telescopes. At present, these outer creations are wholly physical; they are apparently uninhabited and seem to be devoid of creature administration.
31:10.17 (354.3) 2. ajastu ajastu järel on toimunud seletamatu ning täiesti salapärane aja ja ruumi täiustunud tõusuolendite koondamine Paradiisi koos kuue ülejäänud lõpetanute korpusega; 31:10.17 (354.3) 2. For ages upon ages there continues the unexplained and wholly mysterious Paradise mobilization of the perfected and ascendant beings of time and space, in association with the six other finaliter corps.
31:10.18 (354.4) 3. samaaegselt nende toimingutega kasvab Jumaluse Ülima Isiku võimsus superloodute kõikvõimsa suveräänina. 31:10.18 (354.4) 3. Concomitantly with these transactions the Supreme Person of Deity is powerizing as the almighty sovereign of the supercreations.
31:10.19 (354.5) Kas vaadeldes seda kolmest arengut, mis hõlmab loodud-olendeid, universumeid ja Jumalust, saab meile ette heita, kui oletame, et tervikuniversumis on midagi uut ja ilmutamata, mis on lähenemas kulminatsioonile? Kas pole loomulik, et me seostame seda igikestvat füüsiliste universumite kujunemist ja organiseerimist niisugustes seninägematutes mastaapides ja Ülima Olendi isiksuse esilekerkimist selle hämmastava kavaga, mille kohaselt aja surelikke viiakse järjest kõrgemale jumalikule täiusele ning koondatakse seejärel Paradiisis Lõplikkuse Korpusesse — sihtkoht ja saatus, mis on mähkunud universumi salapärasse? Kogu Uversa usub üha enam, et koonduv Lõplikkuse Korpus on määratud mingisse tulevasse teenistusse väliskosmose universumites, kus saame juba tuvastada kobarat, mis on moodustunud vähemalt seitsmekümnest tuhandest mateeriakogumist, millest igaüks on suurem kui ükskõik milline praegune superuniversum. 31:10.19 (354.5) As we view this triune development, embracing creatures, universes, and Deity, can we be criticized for anticipating that something new and unrevealed is approaching culmination in the master universe? Is it not natural that we should associate this agelong mobilization and organization of physical universes on such a hitherto unknown scale and the personality emergence of the Supreme Being with this stupendous scheme of upstepping the mortals of time to divine perfection and with their subsequent mobilization on Paradise in the Corps of the Finality—a designation and destiny enshrouded in universe mystery? It is increasingly the belief of all Uversa that the assembling Corps of the Finality are destined to some future service in the universes of outer space, where we already are able to identify the clustering of at least seventy thousand aggregations of matter, each of which is greater than any one of the present superuniverses.
31:10.20 (354.6) Arenevad surelikud sünnivad kosmose planeetidele, läbivad morontiamaailmad, tõusevad vaimu universumitesse, liiguvad läbi Havona sfääride, leiavad Jumala, jõuavad Paradiisi ning võetakse Lõplikkuse Korpusesse, kus nad ootavad järgmist määramist universumi teenistusse. Koonduvaid lõplikkuse korpusi on veel kuus, kuid Grandfanda, esimene tõususurelik, on kõigi lõpetanuklasside juht Paradiisis. Ja kui me seda ülevat vaatepilti näeme, hüüame kõik: kui auline saatus on see loomse päritoluga aja lastele, ainelistele ruumipoegadele! 31:10.20 (354.6) Evolutionary mortals are born on the planets of space, pass through the morontia worlds, ascend the spirit universes, traverse the Havona spheres, find God, attain Paradise, and are mustered into the primary Corps of the Finality, therein to await the next assignment of universe service. There are six other assembling finality corps, but Grandfanda, the first mortal ascender, presides as Paradise chief of all orders of finaliters. And as we view this sublime spectacle, we all exclaim: What a glorious destiny for the animal-origin children of time, the material sons of space!
31:10.21 (354.7) [Ühiselt esitanud Jumalik Nõuandja ning Nime ja Numbrita Olend Uversa Päevilt Vanade volitusel.] 31:10.21 (354.7) [Jointly sponsored by a Divine Counselor and One without Name and Number authorized so to function by the Ancients of Days on Uversa.]
* * * * * * * * * *
31:10.22 (354.8) Need kolmkümmend üks kirja, mis kirjeldavad Jumaluse olemust, Paradiisi reaalsust, keskse universumi ja superuniversumite korraldust ja tööd, suuruniversumi isiksusi ja arenevate surelike kõrget saatust, on esitanud, formuleerinud ja inglise keelde tõlkinud kõrge komisjon, kuhu kuuluvad kakskümmend neli Orvontoni haldurit, kes toimisid vastavalt Uversa Päevilt Vanade poolt antud korraldusele, mille kohaselt me pidime seda tegema Urantial, Satania 606. maailmas, Nebadoni Norlatiadekil, aastal 1934 pKr. 31:10.22 (354.8) These thirty-one papers depicting the nature of Deity, the reality of Paradise, the organization and working of the central and superuniverses, the personalities of the grand universe, and the high destiny of evolutionary mortals, were sponsored, formulated, and put into English by a high commission consisting of twenty-four Orvonton administrators acting in accordance with a mandate issued by the Ancients of Days of Uversa directing that we should do this on Urantia, 606 of Satania, in Norlatiadek of Nebadon, in the year a.d. 1934.