29. Kiri Paper 29
Universumi Võimsusesuunajad The Universe Power Directors
29:0.1 (319.1) KÕIGIST universumi isiksustest, kes tegelevad planeetidevaheliste ja universumitevaheliste asjade reguleerimisega, on Urantial kõige vähem aru saadud võimsusesuunajatest ja nende kaaslastest. Kuigi teie rassid on inglite ja teiste nendetaoliste taevalike olendite klasside olemasolust ammu teadnud, on füüsilise valdkonna juhtijate ja reguleerijate kohta antud alati vähe informatsiooni. Ka praegu on mul lubatud täielikult avada vaid viimast järgmisest kolmest elusolendite rühmast, kes tegelevad tervikuniversumis jõudude juhtimise ja energia reguleerimisega: 29:0.1 (319.1) OF ALL the universe personalities concerned in the regulation of interplanetary and interuniverse affairs, the power directors and their associates have been the least understood on Urantia. While your races have long known of the existence of angels and similar orders of celestial beings, little information concerning the controllers and regulators of the physical domain has ever been imparted. Even now I am permitted fully to disclose only the last of the following three groups of living beings having to do with force control and energy regulation in the master universe:
29:0.2 (319.2) 1. Esmased Ilmnenud Meister-Jõukorraldajad; 29:0.2 (319.2) 1. Primary Eventuated Master Force Organizers.
29:0.3 (319.3) 2. Abistavad Transtsendentsed Meister-Jõukorraldajad; 29:0.3 (319.3) 2. Associate Transcendental Master Force Organizers.
29:0.4 (319.4) 3. Universumi Võimsusesuunajad. 29:0.4 (319.4) 3. Universe Power Directors.
29:0.5 (319.5) Kuigi ma pean võimatuks kirjeldada eri suunajarühmade, keskuste ja universumi võimsuse juhtijate individuaalsust, loodan siiski, et suudan üht-teist selgitada nende tegevuse kohta. See on ainulaadne elusolendite rühm, kes tegeleb energia aruka reguleerimisega kogu suuruniversumi ulatuses. See rühm, kuhu kuuluvad ka ülimad suunajad, jaguneb järgmisteks alarühmadeks: 29:0.5 (319.5) Though I deem it impossible to portray the individuality of the various groups of directors, centers, and controllers of universe power, I hope to be able to explain something about the domain of their activities. They are a unique group of living beings having to do with the intelligent regulation of energy throughout the grand universe. Including the supreme directors, they embrace the following major divisions:
29:0.6 (319.6) 1. Seitse Ülimat Võimsusesuunajat; 29:0.6 (319.6) 1. The Seven Supreme Power Directors.
29:0.7 (319.7) 2. Ülimad Võimsuskeskused; 29:0.7 (319.7) 2. The Supreme Power Centers.
29:0.8 (319.8) 3. Füüsilised Meisterjuhtijad; 29:0.8 (319.8) 3. The Master Physical Controllers.
29:0.9 (319.9) 4. Morontia Võimsusejuhendajad. 29:0.9 (319.9) 4. The Morontia Power Supervisors.
29:0.10 (319.10) Ülimad Võimsusesuunajad ja -keskused on olnud olemas juba peaaegu igavikust saadik ja niipalju kui teame, ei ole neist klassidest olendeid juurde loodud. Seitse Meistervaimu isikustasid Seitse Ülimat Suunajat ja koos oma vanematega lõid need siis enam kui kümme miljardit kaaslast. Enne Võimsusesuunajate aega olid keskse universumi välised energiaringlused Paradiisi Meister-Jõukorraldajate aruka juhendamise all. 29:0.10 (319.10) The Supreme Power Directors and Centers have existed from the near times of eternity, and as far as we know, no more beings of these orders have been created. The Seven Supreme Directors were personalized by the Seven Master Spirits, and then they collaborated with their parents in the production of more than ten billion associates. Before the days of the power directors the energy circuits of space outside of the central universe were under the intelligent supervision of the Master Force Organizers of Paradise.
29:0.11 (319.11) Et teil on teadmisi ainelistest loodud-olenditest, on teie ettekujutus vaimsetest olenditest vähemalt vastupidine, võimsusesuunajaid on surelikul meelel aga väga raske ette kujutada. Tõusukava järgi eksistentsi kõrgematele tasemetele edasiliikumise jooksul ei puutu te otseselt kokku ei ülimate suunajate ega võimsuskeskustega. Mõnedel harvadel juhtudel on teil tegemist füüsiliste juhtijatega ja eluasemeilmadesse jõudes te töötate vabalt koos morontia võimsusejuhendajatega. Need Morontia Võimsusejuhendajad tegutsevad ainult kohalike loodute morontia süsteemis, seetõttu on peetud otstarbekamaks jutustada nendest kohalikku universumit käsitlevas osas. 29:0.11 (319.11) Having knowledge about material creatures, you have at least a contrastive conception of spiritual beings; but it is very difficult for the mortal mind to envisage the power directors. In the scheme of ascendant progression to higher levels of existence you have nothing directly to do with either the supreme directors or the power centers. On certain rare occasions you will have dealings with the physical controllers, and you will work freely with the supervisors of morontia power upon reaching the mansion worlds. These Morontia Power Supervisors function so exclusively in the morontia regime of the local creations that it is deemed best to narrate their activities in the section dealing with the local universe.
1. Seitse Ülimat Võimsusesuunajat ^top 1. The Seven Supreme Power Directors ^top
29:1.1 (320.1) Seitse Ülimat Võimsusesuunajat reguleerivad suuruniversumis füüsilist energiat. Nende loomine Seitsme Meistervaimu poolt on kroonikate kohaselt esimene juhtum, kus tõelistest vaim-esivanematest on tulenenud poolainelised järglased. Kui Seitse Meistervaimu loovad individuaalselt, toovad nad ellu inglite klassi kuuluvaid väga vaimseid isiksusi; kui nad loovad kollektiivselt, on tulemuseks mõnikord niisugused kõrged poolainelised olendid. Kuid isegi need kvaasifüüsilised olendid jääksid Urantia surelike lühikese nägemisulatuse tõttu nähtamatuks. 29:1.1 (320.1) The Seven Supreme Power Directors are the physical-energy regulators of the grand universe. Their creation by the Seven Master Spirits is the first recorded instance of the derivation of semimaterial progeny from true spirit ancestry. When the Seven Master Spirits create individually, they bring forth highly spiritual personalities on the angelic order; when they create collectively, they sometimes produce these high types of semimaterial beings. But even these quasi-physical beings would be invisible to the short-range vision of Urantia mortals.
29:1.2 (320.2) Ülimaid Võimsusesuunajaid on seitse ja nad on välimuse ning funktsioonide poolest identsed. Neid oskab üksteisest eristada vaid see Meistervaim, kellega igaüks neist on vahetult seotud ja kellele oma funktsiooni poolest täielikult allub. Iga Meistervaim on seega ühe oma kollektiivse järglasega igaveses liidus. Iga suunaja on alati seotud sama Vaimuga ja nende tööpartnerluse tulemuseks on ainulaadne poolfüüsilise olendi ja vaimisiksuse füüsiliste ja vaimsete energiate ühendus. 29:1.2 (320.2) The Supreme Power Directors are seven in number, and they are identical in appearance and function. One cannot be distinguished from another except by that Master Spirit with whom each is in immediate association, and to whom each is in complete functional subservience. Each of the Master Spirits is thus in eternal union with one of their collective offspring. The same director is always in association with the same Spirit, and their working partnership results in a unique association of physical and spiritual energies, of a semiphysical being and a spirit personality.
29:1.3 (320.3) Seitse Ülimat Võimsusesuunajat asuvad Paradiisi äärealal, kus nende aeglaselt ringlevad kohalolekud näitavad Meistervaimude võimsusekoondumise keskuste asukohti. Need Võimsusesuunajad funktsioneerivad superuniversumite võimsusenergia reguleerimisel üksikult, kuid keskse loodu haldamisel kollektiivselt. Nad tegutsevad Paradiisist, kuid jäävad suuruniversumi kõigi osade tõhusateks võimsuskeskusteks. 29:1.3 (320.3) The Seven Supreme Power Directors are stationed on peripheral Paradise, where their slowly circulating presences indicate the whereabouts of the force-focal headquarters of the Master Spirits. These power directors function singly in the power-energy regulation of the superuniverses but collectively in the administration of the central creation. They operate from Paradise but maintain themselves as effective power centers in all divisions of the grand universe.
29:1.4 (320.4) Need vägevad olendid on tohutu hulga võimsuskeskuste ja nende kaudu üle kogu seitsme superuniversumi laiali hajutatud füüsiliste juhtijate füüsilised esivanemad. Niisugused alluvad füüsilise juhtimise organismid on sisuliselt ühesugused, identsed, välja arvatud korpuse häälestatus, mis on iga superuniversumi korpusel erinev. Mõne teise superuniversumi teenistusse minekuks peaksid nad lihtsalt Paradiisi tagasi pöörduma, et saada uut häälestatust. Füüsilise loodu haldamine toimub põhiliselt ühtemoodi. 29:1.4 (320.4) These mighty beings are the physical ancestors of the vast host of the power centers and, through them, of the physical controllers scattered throughout the seven superuniverses. Such subordinate physical-control organisms are basically uniform, identical except for the differential toning of each superuniverse corps. In order to change in superuniverse service, they would merely have to return to Paradise for retoning. The physical creation is fundamentally uniform in administration.
2. Ülimad Võimsuskeskused ^top 2. The Supreme Power Centers ^top
29:2.1 (320.5) Seitse Ülimat Võimsusesuunajat ei saa end individuaalselt reprodutseerida, kuid kollektiivselt ja koos Seitsme Meistervaimuga saavad nad reprodutseerida — luua — teisi endasuguseid olendeid, ja seda nad teevadki. Niisuguse päritoluga on suuruniversumi Ülimad Võimsusesuunajad, kes funktsioneerivad seitsme rühmana: 29:2.1 (320.5) The Seven Supreme Power Directors are not able, individually, to reproduce themselves, but collectively, and in association with the Seven Master Spirits, they can and do reproduce—create—other beings like themselves. Such is the origin of the Supreme Power Centers of the grand universe, who function in the following seven groups:
29:2.2 (320.6) 1. Ülimad Keskusejuhendajad; 29:2.2 (320.6) 1. Supreme Center Supervisors.
29:2.3 (320.7) 2. Havona Keskused; 29:2.3 (320.7) 2. Havona Centers.
29:2.4 (320.8) 3. Superuniversumi Keskused; 29:2.4 (320.8) 3. Superuniverse Centers.
29:2.5 (320.9) 4. Kohaliku Universumi Keskused; 29:2.5 (320.9) 4. Local Universe Centers.
29:2.6 (320.10) 5. Tähtkujude Keskused; 29:2.6 (320.10) 5. Constellation Centers.
29:2.7 (320.11) 6. Süsteemide Keskused; 29:2.7 (320.11) 6. System Centers.
29:2.8 (320.12) 7. Liigitamata Keskused. 29:2.8 (320.12) 7. Unclassified Centers.
29:2.9 (321.1) Need võimsuskeskused koos Ülimate Võimsusesuunajatega on suure tahte- ja tegevusvabadusega olendid. Neile kõigile on annetatud Kolmanda Keskme isiksus ja nad ilmutavad kõrge olenditeklassi vaieldamatut tahtevabadust. Need universumi võimsusesüsteemi juhtimiskeskused on erakordselt arukad: nad kujutavad endast suuruniversumi võimsusesüsteemi intellekti ning saladust, mil viisil toimub Füüsiliste Meisterjuhtijate ja Morontia Võimsusejuhendajate ulatuslike funktsioonide kogu tohutu võrgustiku juhtimine meele kaudu. 29:2.9 (321.1) These power centers together with the Supreme Power Directors are beings of high will freedom and action. They are all endowed with Third-Source personality and disclose unquestioned volitional capacity of a high order. These directing centers of the universe power system are the possessors of exquisite intelligence endowment; they are the intellect of the power system of the grand universe and the secret of the technique of the mind control of all the vast network of the far-flung functions of the Master Physical Controllers and the Morontia Power Supervisors.
29:2.10 (321.2) 1. Ülimad Keskusejuhendajad. Need seitse Ülimate Võimsusesuunajate kooskõlastatud kaaslast on suuruniversumi tervik-energiaringluste reguleerijad. Iga keskusejuhendaja keskus asub ühes Seitsme Ülima Täideviija spetsiaalses maailmas ja nad töötavad nende universumi üldiste asjade koordineerijatega tihedas seoses. 29:2.10 (321.2) 1. Supreme Center Supervisors. These seven co-ordinates and associates of the Supreme Power Directors are the regulators of the master energy circuits of the grand universe. Each center supervisor is headquartered on one of the special worlds of the Seven Supreme Executives, and they work in close association with these co-ordinators of general universe affairs.
29:2.11 (321.3) Ülimad Võimsusesuunajad ja Ülimad Keskusejuhendajad tegutsevad nii üksikult kui ka ühiselt kõigi allapoole „gravitatsioonienergiat” jäävate kosmiliste nähtustega. Koos töötades on need neliteist olendit universumi võimsuse seisukohalt sama, mis Seitse Ülimat Täideviijat on universumi üldiste asjade ja Seitse Meistervaimu kosmilise meele jaoks. 29:2.11 (321.3) The Supreme Power Directors and the Supreme Center Supervisors function both as individuals and conjointly with regard to all cosmic phenomena below the levels of “gravity energy.” When acting in liaison, these fourteen beings are to universe power what the Seven Supreme Executives are to general universe affairs, and what the Seven Master Spirits are to the cosmic mind.
29:2.12 (321.4) 2. Havona Keskused. Enne aja- ja ruumiuniversumite loomist ei olnud võimsuskeskusi Havonas vaja, kuid sellest kaugest ajast saadik on keskses universumis toiminud juba miljon niisugust keskust, millest igaüks juhendab tuhandet Havona maailma. Siin jumalikus universumis toimub täiuslik kontroll energia üle, niisugust olukorda pole kusagil mujal. Energia reguleerimise täiuslikkus on kõigi võimsuskeskuste ja kosmose füüsiliste juhtijate saatus. 29:2.12 (321.4) 2. Havona Centers. Before the creation of the universes of time and space, power centers were not required in Havona, but ever since these far-distant times, one million have functioned in the central creation, each center having the supervision of a thousand Havona worlds. Here in the divine universe there is perfection of energy control, a condition not existing elsewhere. Perfection of energy regulation is the ultimate goal of all the power centers and the physical controllers of space.
29:2.13 (321.5) 3. Superuniversumi Keskused. Tuhat kolmanda astme võimsuskeskust võtavad enda alla tohutu ala kõigi seitsme superuniversumi keskusmaailmade sfääridel. Neisse võimsuskeskustesse suubuvad kolm kümnest alaliigist koosnevat esmase energia voolu, kuid nende ühendatud toime asukohast väljub seitse spetsialiseeritud ja kindlasuunalist, ehkki mittetäielikult juhitavat võimsusringlust. Selline on universumi võimsuse elektrooniline korraldus. 29:2.13 (321.5) 3. Superuniverse Centers. Occupying an enormous area on the capital sphere of each of the seven superuniverses are one thousand power centers of the third order. Three currents of primary energy of ten segregations each come in to these power centers, but seven specialized and well-directed, though imperfectly controlled, circuits of power go forth from their seat of united action. This is the electronic organization of universe power.
29:2.14 (321.6) Kogu energia ringleb Paradiisi tsüklis, kuid Universumi Võimsusesuunajad suunavad ala-Paradiisi võimsusenergiaid sellistena, nagu nad need modifitseerituna eest leiavad keskse universumi ja superuniversumite ruumifunktsioonides, ning muundavad ja suunavad neid energiaid kasulikeks ja konstruktiivseteks rakendusteks. Havona energia erineb superuniversumite energiatest. Superuniversumi võimsuslaeng koosneb kolmest energiafaasist, millest igaüks jaguneb kümneks alaliigiks. See kolmene energialaeng levib üle kogu suuruniversumi ruumi: see on nagu tohutu liikuv energiaookean, mis neelab endasse ja ujutab tervenisti üle kõik seitse superloodut. 29:2.14 (321.6) All energy is circuited in the Paradise cycle, but the Universe Power Directors direct the force-energies of nether Paradise as they find them modified in the space functions of the central and superuniverses, converting and directing these energies into channels of useful and constructive application. There is a difference between Havona energy and the energies of the superuniverses. The power charge of a superuniverse consists of three phases of energy of ten segregations each. This threefold energy charge spreads throughout the space of the grand universe; it is like a vast moving ocean of energy which engulfs and bathes the whole of each of the seven supercreations.
29:2.15 (321.7) Universumi võimsuse elektrooniline süsteem funktsioneerib seitsmes faasis ja reageerib kohalikule ja lineaarsele gravitatsioonile erinevalt. See seitsmene ringlus lähtub superuniversumi võimsuskeskustest ja täidab endaga iga superloodu. Niisugused spetsialiseeritud aja- ja ruumivoolud on kindlad ja lokaliseeritud ener gialiikumised, mida on sihtotstarbeliselt algatatud ja suunatud, suuresti nagu Golfi hoovus toimib piiritletud nähtusena Atlandi ookeanis. 29:2.15 (321.7) The electronic organization of universe power functions in seven phases and discloses varying response to local or linear gravity. This sevenfold circuit proceeds from the superuniverse power centers and pervades each supercreation. Such specialized currents of time and space are definite and localized energy movements initiated and directed for specific purposes, much as the Gulf Stream functions as a circumscribed phenomenon in the midst of the Atlantic Ocean.
29:2.16 (321.8) 4. Kohaliku Universumi Keskused. Iga kohaliku universumi keskuses asub sada neljanda astme võimsuskeskust. Need madaldavad pinget ja muundavad muul viisil seitset võimsusringlust, mis lähtuvad superuniversumite keskustest, nii et neid saaks tähtkujude ja süsteemide teenistusse rakendada. Kosmose kohalikud astronoomilised katastroofid on nende võimsuskeskuste jaoks mööduvad probleemid, nemad tegelevad tõhusa energia korrapärase väljasaatmisega neile alluvatele tähtkujudele ja süsteemidele. Nad on universumi korraldamise ja energia mobiliseerimise hilisematel aegadel Loojatele-Poegadele suureks abiks. Need keskused saavad luua intensiivsemaid energiaradu, mis on kasulikud planeetidevahelises suhtlemises tähtsate asustatud punktide vahel. Niisugune energiarada või -liin, mida mõnikord nimetatakse ka energiateeks, on otsene energiaringlus ühest võimsuskeskusest teiseni või ühest füüsilisest juhtijast teiseni. See on eriline võimsusevool, mis vastandub eristamata energia vabale liikumisele kosmoses. 29:2.16 (321.8) 4. Local Universe Centers. On the headquarters of each local universe are stationed one hundred power centers of the fourth order. They function to downstep and otherwise to modify the seven power circuits emanating from superuniverse headquarters, thus making them applicable to the services of the constellations and systems. The local astronomical catastrophes of space are of passing concern to these power centers; they are engaged in the orderly dispatch of effective energy to the subsidiary constellations and systems. They are of great assistance to the Creator Sons during the later times of universe organization and energy mobilization. These centers are able to provide intensified lanes of energy useful for interplanetary communication between important inhabited points. Such a lane or line of energy, sometimes also called an energy path, is a direct circuit of energy from one power center to another power center or from one physical controller to another controller. It is an individualized stream of power and stands in contrast to the free space movements of undifferentiated energy.
29:2.17 (322.1) 5. Tähtkujude Keskused. Igas tähtkujus asub kümme niisugust elavat võimsuskeskust, mis projitseerivad energiat sajale sellesse kuuluvale kohalikule süsteemile. Neilt olenditelt lähtuvad võimsusliinid nii suhtlemiseks ja transpordiks kui ka nende elusolendite energiaga varustamiseks, kes vajavad oma elu säilimiseks teatavaid füüsilise energia vorme. Kuid ei võimsuskeskused ega neile alluvad füüsilised ülemjuhid ei tegele muus osas elu funktsionaalse korraldamisega. 29:2.17 (322.1) 5. Constellation Centers. Ten of these living power centers are stationed in each constellation, functioning as energy projectors to the one hundred tributary local systems. From these beings there go forth the power lines for communication and transport and for the energizing of those living creatures who are dependent upon certain forms of physical energy for the maintenance of life. But neither the power centers nor the subordinate physical controllers are otherwise concerned with life as a functional organization.
29:2.18 (322.2) 6. Süsteemide Keskused. Igasse kohalikku süsteemi on alatiseks määratud üks Ülim Võimsuskeskus. Need süsteemide keskused lähetavad võimsusringlusi aja ja ruumi asustatud maailmadesse. Nad koordineerivad neile alluvate füüsiliste juhtijate tegevust ja teevad kõik selleks, et kindlustada võimsuse rahuldav jagunemine kohalikus süsteemis. Ringluse ülekanne planeetide vahel sõltub teatavate materiaalsete energiate täiuslikust koordineerimisest ja füüsilise võimsuse tõhusast reguleerimisest. 29:2.18 (322.2) 6. System Centers. One Supreme Power Center is permanently assigned to each local system. These system centers dispatch the power circuits to the inhabited worlds of time and space. They co-ordinate the activities of the subordinate physical controllers and otherwise function to insure the satisfactory distribution of power in the local system. The circuit relay between the planets depends upon the perfect co-ordination of certain material energies and upon the efficient regulation of physical power.
29:2.19 (322.3) 7. Liigitamata Keskused. Need on keskused, mis toimivad erilistes kohalikes olukordades, kuid mitte asustatud planeetidel. Üksikmaailmad on Füüsiliste Meisterjuhtijate hoole all ja võtavad vastu oma süsteemi võimsuskeskuse poolt väljasaadetud ja kulgemisse lülitatud võimsusliine. Ainult kõige erakordsemate energiasuhetega sfääridel on seitsmenda astme võimsuskeskused, mis toimivad universumi balanssiiride ehk energiaregulaatoritena. Need võimsuskeskused on igal tegevuse etapil igati kooskõlastatud nendega, kes tegutsevad kõrgemates juhtimisüksustes, kuid niisugust elavat võimsussüsteemi ei leidu isegi mitte ühel miljonist kosmosekehast. 29:2.19 (322.3) 7. Unclassified Centers. These are the centers who function in special local situations but not on the inhabited planets. The individual worlds are in the charge of Master Physical Controllers and receive the encircuited lines of power dispatched by the power center of their system. Only those spheres of the most extraordinary energy relationships have power centers of the seventh order acting as universe balance wheels or energy governors. In every phase of activity these power centers are the full equals of those who function on the higher units of control, but not one space body in a million harbors such a living power organization.
3. Võimsuskeskuste tegevuspiirkond ^top 3. The Domain of Power Centers ^top
29:3.1 (322.4) Ülimaid Võimsuskeskusi on koos nende kaaslaste ja alluvatega kõigis superuniversumites kokku üle kümne miljardi. Ja nad on täiuslikult sünkroonsed ning täielikus seoses oma eellastega Paradiisist, Seitsme Ülima Võimsusesuunajaga. Seega on suuruniversumi võimsuse juhtimine usaldatud Seitsme Meistervaimu hoole ja suunamise alla, kes on omakorda Seitsme Ülima Võimsusesuunaja loojad. 29:3.1 (322.4) The Supreme Power Centers distributed throughout the superuniverses number, with their associates and subordinates, upward of ten billion. And they are all in perfect synchrony and complete liaison with their Paradise progenitors, the Seven Supreme Power Directors. The power control of the grand universe is thus intrusted to the keeping and direction of the Seven Master Spirits, the creators of the Seven Supreme Power Directors.
29:3.2 (322.5) Ülimad Võimsusesuunajad ja kõik nende kaaslased, abilised ning alluvad on igaveseks vabastatud kogu kosmose kõigi kohtute poolsetest vahistamistest ja sekku mistest; nad ei allu ka superuniversumi Päevilt Vanade valitsuse haldusjuhtimisele ega Loojate-Poegade haldamisele kohalikus universumis. 29:3.2 (322.5) The Supreme Power Directors and all their associates, assistants, and subordinates are forever exempt from apprehension or interference by all the tribunals of all space; neither are they subject to the administrative direction either of the superuniverse government of the Ancients of Days or of the local universe administration of the Creator Sons.
29:3.3 (323.1) Need võimsuskeskused ja võimsusesuunajad on loodud Lõpmatu Vaimu laste poolt. Nad ei ole seotud Jumala Poegade poolse haldamisega, kuigi nad tegutsevad koos Loojate-Poegadega universumi materiaalse korraldamise hilisematel epohhidel. Kuid võimsuskeskused on mingil viisil tihedas seoses kosmose ülemjuhtimisega Ülima Olendi poolt. 29:3.3 (323.1) These power centers and directors are brought into being by the children of the Infinite Spirit. They are not germane to the administration of the Sons of God, though they affiliate with the Creator Sons during the later epochs of universe material organization. But the power centers are in some way closely associated with the cosmic overcontrol of the Supreme Being.
29:3.4 (323.2) Võimsuskeskused ja füüsilised ülemjuhid ei saa mingit koolitust; nad kõik luuakse täiuslikena ja neile on loomuomane täiuslik tegutsemine. Nad ei muuda kunagi oma funktsioone ja teenivad alati nii, nagu algselt määratud. Nende astmetes evolutsiooni ei toimu ja see kehtib mõlema klassi kõigi seitsme alajaotuse kohta. 29:3.4 (323.2) Power centers and physical controllers undergo no training; they are all created in perfection and are inherently perfect in action. Never do they pass from one function to another; always do they serve as originally assigned. There is no evolution in their ranks, and this is true of all seven divisions of both orders.
29:3.5 (323.3) Et võimsuskeskustel ja füüsilistel juhtijatel ei ole olnud tõusuteed, mida meenutada, siis ei mängi nad kunagi, vaid tegutsevad alati läbinisti asjalikult. Nad on alati valves, kuna universaalses plaanis pole füüsiliste energialiinide katkemist ette nähtud. Need olendid ei saa kunagi sekundi murdosakski loobuda aja ja ruumi energiaringluste otsesest juhendamisest. 29:3.5 (323.3) Having no ascendant past to revert to in memory, power centers and physical controllers never play; they are thoroughly businesslike in all their actions. They are always on duty; there is no provision in the universal scheme for the interruption of the physical lines of energy; never for a fraction of a second can these beings relinquish their direct supervision of the energy circuits of time and space.
29:3.6 (323.4) Võimsusesuunajatel, võimsuskeskustel ja võimsusejuhtijatel ei ole kogu loodus tegemist millegi muuga peale võimsuse, ainelise või poolfüüsilise energia: nad ei tekita seda, kuid nad teisendavad, käsitsevad ja suunavad seda. Neil pole samuti midagi tegemist füüsilise gravitatsiooniga, välja arvatud vajadus selle tõmbejõule vastu panna. Nende suhtumine gravitatsiooni on täiesti eitav. 29:3.6 (323.4) The directors, centers, and controllers of power have nothing to do with anything in all creation except power, material or semiphysical energy; they do not originate it, but they do modify, manipulate, and directionize it. Neither do they have anything whatever to do with physical gravity except to resist its drawing power. Their relation to gravity is wholly negative.
29:3.7 (323.5) Võimsuskeskused kasutavad tohutuid materiaalse olemusega mehhanisme ja kooskõlastusi koos mitmesuguste spetsiaalsete energiakontsentratsioonide elavate mehhanismidega. Iga võimsuskeskus koosneb täpselt miljonist funktsionaalsest juhtimisüksusest ja need energiat teisendavad üksused ei ole nii statsionaarsed nagu füüsilise inimkeha elutähtsad organid. Need võimsuse reguleerimise „elutähtsad organid” on mobiilsed ja oma kombineerumisvõimaluste poolest tõeliselt kaleidoskoopilised. 29:3.7 (323.5) The power centers utilize vast mechanisms and co-ordinations of a material order in liaison with the living mechanisms of the various segregated energy concentrations. Each individual power center is constituted in exactly one million units of functional control, and these energy-modifying units are not stationary as are the vital organs of man’s physical body; these “vital organs” of power regulation are mobile and truly kaleidoscopic in associative possibilities.
29:3.8 (323.6) Ma ei oska teile kuidagi selgitada, mil viisil need elusolendid käsitsevad ja reguleerivad universumi energia tervikringlust. Kui ma hakkaksin täpsemalt kirjeldama nende hiiglaslike ja peaaegu täiuslikult tõhusate võimsuskeskuste suurust ja funktsioneerimist, siis see vaid suurendaks teie segadust ja jahmatust. Nad on samas nii elavad kui ka „isikulised”, ent ületavad teie arusaamisvõime. 29:3.8 (323.6) It is utterly beyond my ability to explain the manner in which these living beings encompass the manipulation and regulation of the master circuits of universe energy. To undertake to inform you further concerning the size and function of these gigantic and almost perfectly efficient power centers, would only add to your confusion and consternation. They are both living and “personal,” but they are beyond your comprehension.
29:3.9 (323.7) Väljaspool Havonat tegutsevad Ülimad Võimsuskeskused ainult spetsiaalselt ehitatud (arhitektuursetel) sfääridel ja muudel sobiva ülesehitusega kosmosekehadel. Arhitektuursed maailmad on ehitatud selliselt, et elavad võimsuskeskused saaksid toimida selekteerivate lülititena üle nende sfääride voolavate kosmoseenergiate suunamiseks, teisendamiseks ja koondamiseks. Tavalisel areneval päikesel või planeedil ei saaks nad niiviisi toimida. Teatavad rühmad tegelevad ka nende eriliste keskusmaailmade soojendamisega ja nende muude materiaalsete vajadustega. Ja kuigi see väljub Urantia teadmiste piirest, võin ma öelda, et need elavate võimsusisiksuste klassid on paljuski seotud soojuseta särava valguse jaotamisega. Nad ei kutsu seda nähtust esile, kuid tegelevad selle levitamise ja suunamisega. 29:3.9 (323.7) Outside of Havona the Supreme Power Centers function only on especially constructed (architectural) spheres or on otherwise suitably constituted space bodies. The architectural worlds are so constructed that the living power centers can act as selective switches to directionize, modify, and concentrate the energies of space as they pour over these spheres. They could not so function on an ordinary evolutionary sun or planet. Certain groups are also concerned in the heating and other material necessities of these special headquarters worlds. And though it is beyond the scope of Urantia knowledge, I may state that these orders of living power personalities have much to do with the distribution of the light that shines without heat. They do not produce this phenomenon, but they are concerned with its dissemination and directionization.
29:3.10 (323.8) Võimsuskeskused ja neile alluvad juhtijad määratakse kõigi organiseeritud kosmose füüsiliste energiate toimimise juurde. Nad töötavad kolme põhivooluga, millest igaüks koosneb kümnest energiast. See on organiseeritud kosmose energialaeng ja organiseeritud kosmos on nende tegevuspiirkond. Universumi Võimsusesuunajatel pole midagi tegemist nende tohutute jõududega, mis mõjuvad väljaspool seitsme superuniversumi praeguseid piire. 29:3.10 (323.8) The power centers and their subordinate controllers are assigned to the working of all of the physical energies of organized space. They work with the three basic currents of ten energies each. That is the energy charge of organized space; and organized space is their domain. The Universe Power Directors have nothing whatever to do with those tremendous actions of force which are now taking place outside the present boundaries of the seven superuniverses.
29:3.11 (324.1) Võimsuskeskustel ja võimsusejuhtijatel on täiuslik kontroll vaid seitsme energiavormi üle kümnest, mis sisalduvad igas universumi põhivoolus. Vormid, mis kas osaliselt või täielikult on nende kontrolli alt väljas, esindavad ilmselt Määratlematule Absoluudile alluvaid prognoosimatuid energia avaldumise alasid. Kui nad avaldavad mõju selle Absoluudi ürgjõududele, siis meie ei ole neist funktsioonidest teadlikud, kuigi on mõningaid tõendeid, mille alusel võiks põhjendatult arvata, et teatavad füüsilised ülemjuhid reageerivad mõnikord automaatselt teatavatele Kõikse Absoluudi impulssidele. 29:3.11 (324.1) The power centers and controllers exert perfect control over only seven of the ten forms of energy contained in each basic universe current; those forms which are partly or wholly exempt from their control must represent the unpredictable realms of energy manifestation dominated by the Unqualified Absolute. If they exert an influence upon the primordial forces of this Absolute, we are not cognizant of such functions, though there is some slight evidence which would warrant the opinion that certain of the physical controllers are sometimes automatically reactive to certain impulses of the Universal Absolute.
29:3.12 (324.2) Need elavad võimsusmehhanismid ei ole teadlikult seotud tervikuniversumi energia üldjuhtimisega Määratlematu Absoluudi poolt, kuid me oletame, et kogu nende peaaegu täiuslik võimsuse suunamise kava allub mingil teadmata viisil sellele supergravitatsiooni kohalolekule. Igas kohalikus energiasituatsioonis on keskused ja juhtijad peaaegu ülimuslikud, kuid nad on alati teadlikud superenergia kohalolekust ja Määratlematu Absoluudi märkamatust tegutsemisest. 29:3.12 (324.2) These living power mechanisms are not consciously related to the master universe energy overcontrol of the Unqualified Absolute, but we surmise that their entire and almost perfect scheme of power direction is in some unknown manner subordinated to this supergravity presence. In any local energy situation the centers and controllers exert near-supremacy, but they are always conscious of the superenergy presence and the unrecognizable performance of the Unqualified Absolute.
4. Füüsilised Meisterjuhtijad ^top 4. The Master Physical Controllers ^top
29:4.1 (324.3) Need olendid on Ülimate Võimsuskeskuste ühest kohast teise liikuvad alluvad. Füüsilistele juhtijatele on annetatud niisugused individuaalse metamorfoosi võimed, et nad saavad end tähelepanuväärselt mitmekesisel viisil viia ühest kohast teise, sest nad suudavad läbida kohalikku kosmost kiirustega, mis on peaaegu võrreldav Üksildaste Sõnumitoojate liikumiskiirustega. Kuid nagu teisedki ruumiläbijad, vajavad nad nii oma kaaslaste kui ka teatavate teiste olendiliikide abi, et materiaalsest sfäärist väljumisel ületada gravitatsiooni mõju ja inertsi vastupanu. 29:4.1 (324.3) These beings are the mobile subordinates of the Supreme Power Centers. The physical controllers are endowed with capabilities of individuality metamorphosis of such a nature that they can engage in a remarkable variety of autotransport, being able to traverse local space at velocities approaching the flight of Solitary Messengers. But like all other space traversers they require the assistance of both their fellows and certain other types of beings in overcoming the action of gravity and the resistance of inertia in departing from a material sphere.
29:4.2 (324.4) Füüsilised Meisterjuhtijad teenivad kõikjal üle kogu suuruniversumi. Paradiisist kuni superuniversumi keskusteni juhivad neid otseselt Seitse Ülimat Võimsusesuunajat, siit edasi suunab ja jaotab neid Tasakaalu Nõukogu, kuhu kuuluvad kõrged võimsusvolinikud, keda Seitse Meistervaimu on lähetanud Abistavate Meister-Jõukorraldajate kaaskonnast. Need kõrged volinikud on volitatud tõlgendama meisterfrandalankide näite, viimased aga on elavad mõõteriistad, kes näitavad kogu superuniversumi võimsuse survet ja energialaengut. 29:4.2 (324.4) The Master Physical Controllers serve throughout the grand universe. They are directly governed from Paradise by the Seven Supreme Power Directors as far as the headquarters of the superuniverses; from here they are directed and distributed by the Council of Equilibrium, the high commissioners of power dispatched by the Seven Master Spirits from the personnel of the Associate Master Force Organizers. These high commissioners are empowered to interpret the readings and registrations of the master frandalanks, those living instruments which indicate the power pressure and the energy charge of an entire superuniverse.
29:4.3 (324.5) Kuigi Paradiisi Jumaluste kohalolek ümbritseb suuruniversumit ja liigub piki igaviku ringi, on Seitsmest Meistervaimust iga üksikvaimu mõju piiratud ühe superuniversumiga. Energia ja võimsusringlused on seitsme superloodu vahel selgelt ära jagatud, seetõttu peavad paratamatult olema ja ongi valdavad individualiseeritud juhtimismeetodid. 29:4.3 (324.5) While the presence of the Paradise Deities encircles the grand universe and sweeps around the circle of eternity, the influence of any one of the Seven Master Spirits is limited to a single superuniverse. There is a distinct segregation of energy and a separation of the circuits of power between each of the seven supercreations; hence individualized control methods must and do prevail.
29:4.4 (324.6) Füüsilised Meisterjuhtijad on Ülimate Võimsuskeskuste otsesed järglased ja nad jagunevad järgmistesse rühmadesse: 29:4.4 (324.6) The Master Physical Controllers are the direct offspring of the Supreme Power Centers, and their numbers include the following:
29:4.5 (324.7) 1. abi-võimsusesuunajad; 29:4.5 (324.7) 1. Associate Power Directors.
29:4.6 (324.8) 2. mehaanilised juhtijad; 29:4.6 (324.8) 2. Mechanical Controllers.
29:4.7 (324.9) 3. energiamuundajad; 29:4.7 (324.9) 3. Energy Transformers.
29:4.8 (325.1) 4. energia ülekandjad; 29:4.8 (325.1) 4. Energy Transmitters.
29:4.9 (325.2) 5. esmased ühendajad; 29:4.9 (325.2) 5. Primary Associators.
29:4.10 (325.3) 6. teisesed lahutajad; 29:4.10 (325.3) 6. Secondary Dissociators.
29:4.11 (325.4) 7. frandalankid ja kronoldekid. 29:4.11 (325.4) 7. The Frandalanks and Chronoldeks.
29:4.12 (325.5) Mitte kõik need klassid ei ole isikud selles mõttes, et neil oleks individuaalne valikuvabadus. Eriti viimased neli näivad reageerivat täiesti automaatselt ja mehaaniliselt endast ülemate impulssidele ja olemasolevatele energiatingimustele. Aga ehkki need reageeringud näivad olevat täiesti mehaanilised, ei ole nad seda siiski. Nad võivad näida automaatidena, kuid neil kõigil on täheldatavad mitmesugused arukuse ilmingud. 29:4.12 (325.5) Not all of these orders are persons in the sense of possessing individual powers of choice. Especially do the last four seem to be wholly automatic and mechanical in response to the impulses of their superiors and in reaction to existing energy conditions. But though such response appears wholly mechanistic, it is not; they may seem to be automatons, but all of them disclose the differential function of intelligence.
29:4.13 (325.6) Isiksus ei tarvitse alati kaasneda meelega. Meel võib mõelda ka siis, kui ta on igasugusest valikuvabadusest ilma jäetud, nagu see esineb arvukatel alamatel loomaliikidel, ja sama kehtib teatavate niisuguste alluvate füüsiliste juhtijate kohta. Paljud neist automaatsematest füüsilise võimsuse reguleerijatest ei ole üheski suhtes isikud. Neile ei ole antud tahet ega iseseisvat otsustamisvõimet, kuid nad alluvad täielikult neile antud ülesannete mehaanilise täitmise täiuslikule kavale. Vaatamata sellele on nad kõik kõrge intellektiga olendid. 29:4.13 (325.6) Personality is not necessarily a concomitant of mind. Mind can think even when deprived of all power of choice, as in numerous of the lower types of animals and in certain of these subordinate physical controllers. Many of these more automatic regulators of physical power are not persons in any sense of the term. They are not endowed with will and independence of decision, being wholly subservient to the mechanical perfection of design for the tasks of their allotment. Nonetheless all of them are highly intelligent beings.
29:4.14 (325.7) Füüsilised ülemjuhid tegelevad põhiliselt nende põhienergiate reguleerimisega, mida Urantial pole veel avastatud. Need tundmatud energiad on väga olulised planeetidevahelise transpordisüsteemi ja teatavate suhtlemisviiside kasutamiseks. Kui me seame sisse energialiine heliekvivalentide edastamiseks või nägemisulatuse avardamiseks, siis kasutavad elavad füüsilised ülemjuhid ja nende kaaslased neid avastamata energiavorme. Samu energiaid kasutavad oma igapäevatöös vahetevahel ka keskteelised. 29:4.14 (325.7) The physical controllers are chiefly occupied in the adjustment of basic energies undiscovered on Urantia. These unknown energies are very essential to the interplanetary system of transport and to certain techniques of communication. When we lay lines of energy for the purpose of conveying sound equivalents or of extending vision, these undiscovered forms of energy are utilized by the living physical controllers and their associates. These same energies are also, on occasion, used by the midway creatures in their routine work.
29:4.15 (325.8) 1. Abi-võimsusesuunajad. Neile erakordselt tõhusatele olenditele on usaldatud kõigi Füüsiliste Meisterjuhtijate korralduste delegeerimine ja väljasaatmine, mis toimub vastavalt valduste pidevalt teiseneva energiaseisundi üha muutuvatele vajadustele. Füüsiliste juhtijate tohutuid reserve hoitakse väikesektorite keskusmaailmades ja neist keskustest lähetavad abi-võimsusesuunajad neid perioodiliselt universumite, tähtkujude ja süsteemide keskustesse ning üksikplaneetidele. Saanud sellise ülesande, alluvad füüsilised ülemjuhid ajutiselt lepituskomisjonide jumalike täideviijate korraldustele, kuid vastutavad muidu ainult oma abi-võimsusesuunajate ja Ülimate Võimsuskeskuste ees. 29:4.15 (325.8) 1. Associate Power Directors. These marvelously efficient beings are intrusted with the assignment and dispatch of all orders of the Master Physical Controllers in accordance with the ever-shifting needs of the constantly changing energy status of the realms. The vast reserves of the physical controllers are maintained on the headquarters worlds of the minor sectors, and from these concentration points they are periodically dispatched by the associate power directors to the headquarters of the universes, constellations, and systems, and to the individual planets. When thus assigned, the physical controllers are provisionally subject to the orders of the divine executioners of the conciliating commissions but are otherwise solely amenable to their associate directors and to the Supreme Power Centers.
29:4.16 (325.9) Igasse Orvontoni väikesektorisse on määratud kolm miljonit abi-võimsusesuunajat, seega on neid hämmastavalt mitmekülgseid olendeid superuniversumis kokku kolm miljardit. Nende reservid on samades väikesektorite maailmades, kus nad ka õpetavad kõiki neid, kes õpivad aruka energiareguleerimise ja -muundamise teaduslikke meetodeid. 29:4.16 (325.9) Three million associate power directors are assigned to each of the Orvonton minor sectors, making a total of three billion as the superuniverse quota of these amazingly versatile beings. Their own reserves are maintained on these same minor sector worlds, where they also serve as instructors of all who study the sciences of the techniques of intelligent energy control and transmutation.
29:4.17 (325.10) Need suunajad on vaheldumisi tegevteenistuses kord väikesektorites, kord sama pikkade ajavahemike jooksul kosmosevalduste kontrolliteenistuses. Igas kohalikus süsteemis on alati kohal vähemalt üks tegevinspektor, kelle peakorter asub selle keskusmaailma sfääril. Nad säilitavad kogu tohutu elava energiakogumi harmoonilise sünkroonsuse. 29:4.17 (325.10) These directors alternate periods of executive service in the minor sectors with equal periods of inspection service to the realms of space. At least one acting inspector is always present in each local system, maintaining headquarters on its capital sphere. They keep the whole vast living energy aggregation in harmonious synchrony.
29:4.18 (325.11) 2. Mehaanilised juhtijad. Need on abi-võimsusesuunajate äärmiselt mitmekülgsed ja liikuvad abilised. Teie väikesektorisse Ensasse on määratud neid triljoneid ja triljoneid. Neid olendeid nimetatakse mehaanilisteks juhtijateks sellepärast, et nad alluvad täielikult endast kõrgematele, alistuvad täiesti oma abi-võimsusesuunajate tahtele. Kuid nad on vaatamata sellele ise väga arukad ja oma iseloomult küll mehaanilised, aga konkreetset tööd teevad nad oskuslikult. 29:4.18 (325.11) 2. Mechanical Controllers. These are the exceedingly versatile and mobile assistants of the associate power directors. Trillions upon trillions of them are commissioned in Ensa, your minor sector. These beings are called mechanical controllers because they are so completely dominated by their superiors, so fully subservient to the will of the associate power directors. Nevertheless they are, themselves, very intelligent, and their work, though mechanical and matter-of-fact in nature, is skillfully performed.
29:4.19 (326.1) Kõigist asustatud maailmadesse määratud Füüsilistest Meisterjuhtijatest on mehaanilised juhtijad kõige võimsamad. Et neile annetatud elav võime gravitatsiooni ületada on suurem kui ühelgi teisel olendil, siis on iga juhtija vastupanuvõime gravitatsioonile võrreldav vaid tohutu suurte, pöörase kiirusega pöörlevate sfääride omaga. Kümme neist juhtijatest asub praegu Urantial ja üks nende tähtsamaid planetaarseid tegevusi on hõlbustada seeravitranspordi lahkumist. Selles töös tegutsevad kõik kümme mehaanilist juhtijat koos ning seeravite lähetamiseks annab algtõuke tuhandest energiaülekandjast koosnev patarei. 29:4.19 (326.1) Of all the Master Physical Controllers assigned to the inhabited worlds, the mechanical controllers are by far the most powerful. Possessing the living endowment of antigravity in excess of all other beings, each controller has a gravity resistance equaled only by enormous spheres revolving at tremendous velocity. Ten of these controllers are now stationed on Urantia, and one of their most important planetary activities is to facilitate the departure of seraphic transports. In so functioning, all ten of the mechanical controllers act in unison while a battery of one thousand energy transmitters provides the initial momentum for the seraphic departure.
29:4.20 (326.2) Mehaanilised juhtijad suudavad suunata energiavoolu ja hõlbustada selle keskendamist spetsiaalsetesse vooludesse või ringlustesse. Need võimsad olendid on üsna suurel määral seotud füüsiliste energiate eraldamise, suunamise ja intensiivistamisega ning planeetidevaheliste ringluste survete võrdsustamisega. Nad oskavad meisterlikult käsitseda kahtkümmend üht kosmose kolmekümnest füüsilisest energiast, mis moodustavad superuniversumi võimsuslaengu. Ka suudavad nad palju ära teha üheksast füüsilise energia peenemast vormist kuue juhtimisel ja kontrolli all hoidmisel. Õigete tehniliste suhete loomisega juhtijate ja teatavate võimsuskeskuste vahel saavad abi-võimsusesuunajad võimsuse reguleerimisel ja energia kontrolli all hoidmisel korda saata uskumatuid muudatusi. 29:4.20 (326.2) The mechanical controllers are competent to directionize the flow of energy and to facilitate its concentration into the specialized currents or circuits. These mighty beings have much to do with the segregation, directionization, and intensification of the physical energies and with the equalization of the pressures of the interplanetary circuits. They are expert in the manipulation of twenty-one of the thirty physical energies of space, constituting the power charge of a superuniverse. They are also able to accomplish much towards the management and control of six of the nine more subtle forms of physical energy. By placing these controllers in proper technical relationship to each other and to certain of the power centers, the associate power directors are enabled to effect unbelievable changes in power adjustment and energy control.
29:4.21 (326.3) Füüsilised Meisterjuhtijad tegutsevad sageli sajaliste, tuhandeliste ja isegi miljoniliste rühmadena ja saavad oma asendite ning kombinatsioonide varieerimise teel reguleerida energiat nii kollektiivselt kui ka individuaalselt. Nõudmiste muutudes võivad nad energia mahtu suurendada, selle pinget tõsta ning liikumist kiirendada või siis energiavoole tagasi hoida, tihendada ja aeglustada. Nad mõjutavad energia ja võimsuse muundamisi mõnevõrra samamoodi, nagu katalüsaatorid kiirendavad keemilisi reaktsioone. Nad tegutsevad tulenevalt oma loomuomastest võimetest ja koostöös Ülimate Võimsuskeskustega. 29:4.21 (326.3) The Master Physical Controllers often function in batteries of hundreds, thousands, and even millions and by varying their positions and formations are able to effect energy control in a collective as well as an individual capacity. As requirements vary, they can upstep and accelerate the energy volume and movement or detain, condense, and retard the energy currents. They influence energy and power transformations somewhat as so-called catalytic agents augment chemical reactions. They function by inherent ability and in co-operation with the Supreme Power Centers.
29:4.22 (326.4) 3. Energiamuundajad. Neid olendeid on superuniversumis uskumatul arvul. Ainuüksi Satanial on neid peaaegu miljon ja igas asustatud maailmas on neid tavaliselt sada. 29:4.22 (326.4) 3. Energy Transformers. The number of these beings in a superuniverse is unbelievable. There are almost one million in Satania alone, and the usual quota is one hundred for each inhabited world.
29:4.23 (326.5) Energiamuundajad on loodud ühiselt Seitsme Ülima Võimsusesuunaja ja Seitsme Keskse Juhendaja poolt. Nad kuuluvad füüsiliste juhtijate isikulisemate klasside hulka ja valitsevad vaid siis, kui asustatud maailmas ei ole kohal mõnd abi-võimsusesuunajat. Nad on kogu väljasaadetava seeravite transpordi planetaarsed kontrollijad. Kõik taevase elu klassid saavad füüsiliste juhtijate vähem isikulisi klasse kasutada vaid koos abi-suunajate ja energiamuundajate isikulisemate klassidega. 29:4.23 (326.5) The energy transformers are the conjoint creation of the Seven Supreme Power Directors and the Seven Center Supervisors. They are among the more personal orders of physical controllers, and except when an associate power director is present on an inhabited world, the transformers are in command. They are the planetary inspectors of all departing seraphic transports. All classes of celestial life can utilize the less personal orders of the physical controllers only by liaison with the more personal orders of the associate directors and the energy transformers.
29:4.24 (326.6) Need muundajad on võimsad ja tõhusad elavad lülitid, kes saavad teatava võimsuse paigutamisele või suunamisele kaasa aidata või vastu astuda. Nad oskavad ka meisterlikult isoleerida planeete võimsatest energiavooludest, mis kulgevad hiiglaslike planeetide ja tähtedest naabrite vahel. Nende energiamuundamisvõime tõttu on nad väga vajalikud universumis energia- ehk võimsusetasakaalu alalhoidmise tähtsas töös. Kord näib, et nad tarbivad energiat või koguvad seda endasse; kord näib, et nad eritavad või vabastavad seda. Muundajad võivad oma valdustes suurendada või vähendada elavate ja surnud energiate „akumulaatorite” potentsiaali. Kuid nad tegelevad ainult füüsiliste ja poolaineliste energiatega, nad ei tegutse otseselt elu valdkonnas ega muuda ka elusolendite vorme. 29:4.24 (326.6) These transformers are powerful and effective living switches, being able to dispose themselves for or against a given power disposition or directionization. They are also skillful in their efforts to insulate the planets against the powerful energy streams passing between gigantic planetary and starry neighbors. Their energy-transmutive attributes render them most serviceable in the important task of maintaining universal energy balance, or power equilibrium. At one time they seem to consume or store energy; at other times they appear to exude or liberate energy. The transformers are able to increase or to diminish the “storage-battery” potential of the living and dead energies of their respective realms. But they deal only with physical and semimaterial energies, they do not directly function in the domain of life, neither do they change the forms of living beings.
29:4.25 (327.1) Energiamuundajad on mõnes mõttes kõigist poolainelistest elusolenditest kõige tähelepanuväärsemad ja saladuslikumad. Nad on mingil tundmatul viisil füüsiliselt üksteisest erinevad ja oma kombinatsioonide varieerimise teel saavad nad sügavalt mõjutada energiat, mis läbib nende ühist kohalolekut. Füüsiliste alade seisund näib nende oskusliku käsitsemise tulemusena muunduvat. Nad saavad muuta ja ka muudavad kosmoseenergiate füüsilist vormi. Oma kaaslastest juhtijate abiga suudavad nad tegelikult muuta superuniversumi võimsuslaengu kolmekümnest füüsilisest energiast kahekümne seitsme potentsiaali. Asjaolu, et kolm energiat nende kontrollile ei allu, tõendab, et nad ei ole Määratlematu Absoluudi tööriistad. 29:4.25 (327.1) In some respects the energy transformers are the most remarkable and mysterious of all semimaterial living creatures. They are in some unknown manner physically differentiated, and by varying their liaison relationships, they are able to exert a profound influence upon the energy which passes through their associated presences. The status of the physical realms seems to undergo a transformation under their skillful manipulation. They can and do change the physical form of the energies of space. With the aid of their fellow controllers they are actually able to change the form and potential of twenty-seven of the thirty physical energies of the superuniverse power charge. That three of these energies are beyond their control proves that they are not instrumentalities of the Unqualified Absolute.
29:4.26 (327.2) Ülejäänud neli Füüsiliste Meisterjuhtijate rühma on vaevalt küll isikud selle sõna tavatähenduses. Nende edastajate, ühendajate, lahutajate ja frandalankide reaktsioonid on täiesti automaatsed, vaatamata sellele on nad igas mõttes arukad. Meie teadmised neist imelistest olemusvormidest on suuresti piiratud, sest me ei saa nendega suhelda. Näib, et nad mõistavad meie alade keelt, kuid meiega suhelda ei saa. Tundub, et nad saavad täies ulatuses meie teateid vastu võtta, kuid on täiesti võimetud vastama. 29:4.26 (327.2) The remaining four groups of the Master Physical Controllers are hardly persons within any acceptable definition of that word. These transmitters, associators, dissociators, and frandalanks are wholly automatic in their reactions; nevertheless they are in every sense intelligent. We are greatly limited in our knowledge of these wonderful entities because we cannot communicate with them. They appear to understand the language of the realm, but they cannot communicate with us. They seem fully able to receive our communications but quite powerless to make response.
29:4.27 (327.3) 4. Energia ülekandjad. Need olendid täidavad põhiliselt, kuid mitte täielikult, planeetidel oma ülesandeid. Nad on üksikmaailmades esineva energia imepärased lähetajad. 29:4.27 (327.3) 4. Energy Transmitters. These beings function chiefly, but not wholly, in an intraplanetary capacity. They are marvelous dispatchers of energy as it is manifested on the individual worlds.
29:4.28 (327.4) Kui energia tuleb suunata uude ringlusse, asuvad ülekandjad soovitud energiateele ritta ja oma ainulaadse võimega energiat külge tõmmata saavad nad tegelikult esile kutsuda energiavoolu suurenemist soovitud suunas. Nad teevad seda täpselt niisama, kui teatavad metallist vooluahelad suunavad teatavate elektrienergia vormide voolu ja nad on kolmekümnest füüsilise energia vormist peaaegu pooltele elavad ülijuhid. 29:4.28 (327.4) When energy is to be diverted to a new circuit, the transmitters deploy themselves in a line along the desired energy path, and by virtue of their unique attributes of energy-attraction, they can actually induce an increased energy flow in the desired direction. This they do just as literally as certain metallic circuits directionize the flow of certain forms of electric energy; and they are living superconductors for more than half of the thirty forms of physical energy.
29:4.29 (327.5) Ülekandjad moodustavad oskuslikult ühendusi, mis tõhusalt taastavad planeedilt planeedile ja üksikplaneedil jaamast jaama kulgevaid teatavaid nõrgenenud energiavoole. Nad saavad avastada voole, mis on liiga nõrgad, et ükski teine olendite liik võiks neid ära tunda, ja nad võivad neid energiaid nii tugevdada, et nendega kaasnev sõnum muutub täiesti arusaadavaks. Nende teenused on väga väärtuslikud teabelevi vastuvõtjatele. 29:4.29 (327.5) Transmitters form skillful liaisons which are effective in rehabilitating the weakening currents of specialized energy passing from planet to planet and from station to station on an individual planet. They can detect currents which are much too feeble to be recognized by any other type of living being, and they can so augment these energies that the accompanying message becomes perfectly intelligible. Their services are invaluable to the broadcast receivers.
29:4.30 (327.6) Energia ülekandjad saavad funktsioneerida kõigi edastatavate tajuvormide suhtes: nad saavad muuta kauge pildi „nähtavaks” ning kauge heli „kuuldavaks”. Nad on eriolukordades kasutatavateks suhtlemisliinideks nii kohalikes süsteemides kui ka üksikplaneetidel. Suhtlemiseks väljaspool tavalisi väljakujunenud ringlusi peavad neid teenuseid kasutama tegelikult kõik loodud-olendid. 29:4.30 (327.6) Energy transmitters can function with regard to all forms of communicable perception; they can render a distant scene “visible” as well as a distant sound “audible.” They provide the emergency lines of communication in the local systems and on the individual planets. These services must be used by practically all creatures for purposes of communication outside of the regularly established circuits.
29:4.31 (327.7) Need olendid koos energiamuundajatega on sureliku eksistentsi säilimisele asendamatud neis maailmades, kus atmosfäär on hõredamaks jäänud, ja nad on eluprotsessi lahutamatu osa mittehingajate planeetidel. 29:4.31 (327.7) These beings, together with the energy transformers, are indispensable to the maintenance of mortal existence on those worlds having an impoverished atmosphere, and they are an integral part of the technique of life on the nonbreathing planets.
29:4.32 (328.1) 5. Esmased ühendajad. Need huvitavad ja väärtuslikud olemusvormid on meisterlikud energiavarujad ja -hooldajad. Mõnevõrra samamoodi, nagu taim varub endasse päikeseenergiat, varuvad need elusorganismid energiat selle külluse ajal. Nad töötavad hiiglaslikes mastaapides, muundades kosmoseenergiaid füüsilisse olekusse, mida Urantial ei tunta. Nad saavad neid muundumisi ka nii kaugele viia, et kutsuvad esile mõningaid primitiivseid ainelise eksistentsi üksusi. Need olendid tegutsevad lihtsalt oma kohaloleku kaudu. See funktsioon ei kurna ega ammenda neid sugugi, nad toimivad elavate katalüsaatoritena. 29:4.32 (328.1) 5. Primary Associators. These interesting and invaluable entities are masterly energy conservators and custodians. Somewhat as a plant stores solar light, so do these living organisms store energy during times of plus manifestations. They work on a gigantic scale, converting the energies of space into a physical state not known on Urantia. They are also able to carry forward these transformations to the point of producing some of the primitive units of material existence. These beings simply act by their presence. They are in no way exhausted or depleted by this function; they act like living catalytic agents.
29:4.33 (328.2) Energia vähesuse ajal on neil õigus kogutud energiad valla päästa. Kuid teie teadmised energiast ja ainest ei ole piisavalt arenenud, et teile saaks nende töö selle etapi meetodeid selgitada. Nad töötavad alati kooskõlas universaalse seadusega, käsitsedes ja liigutades aatomeid, elektrone ning ultimaatoneid umbes samamoodi, kui teie paigutate ümber tähemärke, et samade tähesümbolitega jutustada täiesti erinevaid lugusid. 29:4.33 (328.2) During seasons of minus manifestations they are empowered to release these accumulated energies. But your knowledge of energy and matter is not sufficiently advanced to make it possible to explain the technique of this phase of their work. They always labor in compliance with universal law, handling and manipulating atoms, electrons, and ultimatons much as you maneuver adjustable type to make the same alphabetical symbols tell vastly different stories.
29:4.34 (328.3) Ühendajad on esimene elurühm, kes moodustuvale ainelisele sfäärile ilmub, ja nad saavad funktsioneerida füüsilistel temperatuuridel, mida teie peaksite elusolendite jaoks täiesti võimatuks. Nad on niisugune eluklass, mis lihtsalt ületab inimliku kujutlusvõime piire. Koos oma kaastöötajate, lahutajatega, on nad kõige orjalikumad kõigist intellektiolenditest. 29:4.34 (328.3) The associators are the first group of life to appear on an organizing material sphere, and they can function at physical temperatures which you would regard as utterly incompatible with the existence of living beings. They represent an order of life which is simply beyond the range of human imagination. Together with their co-workers, the dissociators, they are the most slavish of all intelligent creatures.
29:4.35 (328.4) 6. Teisesed lahutajad. Võrreldes esmaste ühendajatega töötavad need tohutut antigravitatsiooni omavad olendid vastupidiselt. Kunagi ei ole ohtu, et füüsilise energia erilised või teisendatud vormid kohalikes maailmades või kohalikes süsteemides võiksid ammenduda, sest neile elavatele korraldajatele on antud ainulaadne võime kujundada välja piiramatuid energiavarusid. Neid huvitab põhiliselt Urantial täiesti tundmatu energiavormi väljaarendamine ainevormist, mida seal tuntakse veelgi vähem. Nad on tõelised ruumi alkeemikud ja aja imetegijad. Kuid nad ei ületa oma kordasaadetavates imedes kunagi Kosmiliselt Ülimuslikkuselt saadud volitusi. 29:4.35 (328.4) 6. Secondary Dissociators. Compared with the primary associators, these beings of enormous antigravity endowment are the reverse workers. There is never any danger that the special or modified forms of physical energy on the local worlds or in the local systems will be exhausted, for these living organizations are endowed with the unique power of evolving limitless supplies of energy. They are chiefly concerned with the evolution of a form of energy which is hardly known on Urantia from a form of matter which is recognized still less. They are truly the alchemists of space and the wonder-workers of time. But in all the wonders they work, they never transgress the mandates of Cosmic Supremacy.
29:4.36 (328.5) 7. Frandalankid. Need olendid on energiat juhtivate olendite kõigi kolme klassi — esmaste ja teiseste jõukorraldajate ja võimsusesuunajate — ühislooming. Frandalanke on kõigist Füüsilistest Meisterjuhtijatest kõige arvukamalt: ainuüksi Satanial tegutsevate frandalankide arv ületab teie ettekujutusvõime. Neid on kõigis asustatud maailmades ja nad on alati kinnistatud füüsiliste juhtijate kõrgemate klasside juurde. Nad tegutsevad vaheldumisi nii keskses universumis kui ka superuniversumites ja väliskosmose aladel. 29:4.36 (328.5) 7. The Frandalanks. These beings are the joint creation of all three orders of energy-control beings: the primary and secondary force organizers and the power directors. Frandalanks are the most numerous of all the Master Physical Controllers; the number functioning in Satania alone is beyond your numerical concept. They are stationed on all inhabited worlds and are always attached to the higher orders of physical controllers. They function interchangeably in the central and superuniverses and in the domains of outer space.
29:4.37 (328.6) Frandalankid on loodud kolmekümnes rühmas, üks iga universumi põhijõu kohta, ja nad tegutsevad ainult kohaloleku, rõhu ja kiiruse elavate automaatsete mõõtjatena. Need elavad baromeetrid tegelevad ainult kõigi jõuenergia vormide olukorra automaatse ja eksimatu registreerimisega. Nad on füüsilisele universumile seesama, mis tohutu peegelduvusmehhanism on meele universumile. Frandalanke, kes registreerivad lisaks energia kohaloleku kvantitatiivsele ja kvalitatiivsele registreerimisele ka aega, nimetatakse kronoldekideks. 29:4.37 (328.6) The frandalanks are created in thirty divisions, one for each form of basic universe force, and they function exclusively as living and automatic presence, pressure, and velocity gauges. These living barometers are solely concerned with the automatic and unerring registration of the status of all forms of force-energy. They are to the physical universe what the vast reflectivity mechanism is to the minded universe. The frandalanks that register time in addition to quantitative and qualitative energy presence are called chronoldeks.
29:4.38 (328.7) Ma tean, et frandalankid on arukad, aga ma ei saa neid liigitada teisiti kui elavateks masinateks. Võib-olla ainus viis aidata teil nendest elavatest mehhanismidest aru saada on võrrelda neid teie enda mehaaniliste seadmetega, mis töötavad peaaegu intellektitaolise täpsuse ja hoolikusega. Kui te siis nendele olenditele mõtlete, kasutage oma kujutlusvõimet selle äratundmiseks, et suuruniversumis on tegelikult arukaid ja elavaid mehhanisme (olemusvorme), kes võivad täita veel keerulisemaid ülesandeid, mis hõlmavad veel hämmastavamaid arvutusi veelgi suurema täpsusega, isegi ülima täpsusega. 29:4.38 (328.7) I recognize that the frandalanks are intelligent, but I cannot classify them as other than living machines. About the only way I can help you to understand these living mechanisms is to compare them to your own mechanical contrivances which perform with almost intelligentlike precision and accuracy. Then if you would conceive of these beings, draw upon your imagination to the extent of recognizing that in the grand universe we actually have intelligent and living mechanisms (entities) that can perform more intricate tasks involving more stupendous computations with even greater delicacy of accuracy, even with ultimacy of precision.
5. Meister-Jõukorraldajad ^top 5. The Master Force Organizers ^top
29:5.1 (329.1) Jõukorraldajad elavad Paradiisis, kuid tegutsevad üle kogu tervikuniversumi, eriti organiseerimata kosmose aladel. Need erakordsed olendid ei ole ei loojad ega loodudolendid ja nad kuuluvad kahte suurde teenistusrühma: 29:5.1 (329.1) The force organizers are resident on Paradise, but they function throughout the master universe, more particularly in the domains of unorganized space. These extraordinary beings are neither creators nor creatures, and they comprise two grand divisions of service:
29:5.2 (329.2) 1. Esmased Ilmnevad Meister-Jõukorraldajad; 29:5.2 (329.2) 1. Primary Eventuated Master Force Organizers.
29:5.3 (329.3) 2. Abistavad Transtsendentsed Meister-Jõukorraldajad. 29:5.3 (329.3) 2. Associate Transcendental Master Force Organizers.
29:5.4 (329.4) Need kaks võimsat ürgjõu käsitsejate klassi töötavad ainult Meisteruniversumi Arhitektide juhendamise all ja praegu nad suuruniversumi piires laialdaselt ei tegutse. 29:5.4 (329.4) These two mighty orders of primordial-force manipulators work exclusively under the supervision of the Architects of the Master Universe, and at the present time they do not function extensively within the boundaries of the grand universe.
29:5.5 (329.5) Esmased Meister-Jõukorraldajad käsitsevad Määratlematu Absoluudi ürgseid ehk põhilisi kosmosejõude, olles udukogude loojad. Nad on kosmose energiatsüklonite elavad õhutajad ja nende hiiglaslike avaldumiste varased korraldajad ning suunajad. Need jõukorraldajad muundavad ürgjõu (eelenergia, mis ei reageeri Paradiisi otsesele gravitatsioonile) esmaseks ehk võimsaks energiaks, mis muundudes teiseneb ainult Määratlematu Absoluudi mõju all olevast energiast Paradiisisaare gravitatsiooni mõju all olevaks. Seejärel hakkavad tegutsema abistavad jõukorraldajad, kes jätkavad energia muundamisprotsessi esmasest energiast läbi teisese ehk gravitatsioonienergia staadiumi. 29:5.5 (329.5) Primary Master Force Organizers are the manipulators of the primordial or basic space-forces of the Unqualified Absolute; they are nebulae creators. They are the living instigators of the energy cyclones of space and the early organizers and directionizers of these gigantic manifestations. These force organizers transmute primordial force (pre-energy not responsive to direct Paradise gravity) into primary or puissant energy, energy transmuting from the exclusive grasp of the Unqualified Absolute to the gravity grasp of the Isle of Paradise. They are thereupon succeeded by the associate force organizers, who continue the process of energy transmutation from the primary through the secondary or gravity-energy stage.
29:5.6 (329.6) Kui kohaliku universumi loomise kavad on valmis, mida näitab Looja-Poja kohalejõudmine, annavad Abistavad Meister-Jõukorraldajad töö üle Võimsusesuunajate klassidele, kes tegutsevad superuniversumi astronoomilise jurisdiktsiooni all. Aga kui niisugused kavad puuduvad, jäävad abistavad jõukorraldajad lõpmatult nende aineliste loodute etteotsa, nii nagu nad praegu tegutsevad väliskosmoses. 29:5.6 (329.6) Upon the completion of the plans for the creation of a local universe, signalized by the arrival of a Creator Son, the Associate Master Force Organizers give way to the orders of power directors acting in the superuniverse of astronomic jurisdiction. But in the absence of such plans the associate force organizers continue on indefinitely in charge of these material creations, even as they now operate in outer space.
29:5.7 (329.7) Meister-Jõukorraldajad taluvad temperatuure ja funktsioneerivad niisugustes füüsilistes tingimustes, mis oleksid talumatud isegi Orvontoni mitmekülgsetele võimsuskeskustele ja füüsilistele juhtijatele. Ainsad teised ilmutatud olendite liigid, kes on võimelised neil väliskosmose aladel tegutsema, on Üksildased Sõnumitoojad ja Inspireeritud Kolmsuslikud Vaimud. 29:5.7 (329.7) The Master Force Organizers withstand temperatures and function under physical conditions which would be intolerable even to the versatile power centers and physical controllers of Orvonton. The only other types of revealed beings capable of functioning in these realms of outer space are the Solitary Messengers and the Inspired Trinity Spirits.
29:5.8 (329.8) [Esitanud Kõikne Hindaja Uversa Päevilt Vanade volitusel.] 29:5.8 (329.8) [Sponsored by a Universal Censor acting by authority of the Ancients of Days on Uversa.]