28. Kiri Paper 28
Superuniversumite hoolekandevaimud Ministering Spirits of the Superuniverses
28:0.1 (306.1) NII nagu supernavid on keskse universumi ingliväed ja seeravid kohalikes universumites, nii on sekonavid superuniversumite hoolekandevaimud. Jumalikkuse astme ja ülimuslikkuse potentsiaali poolest sarnanevad need Peegeldavate Vaimude lapsed aga palju rohkem supernavide kui seeravitega. Nad ei teeni superloodutes üksi ja on koos oma ilmutamata kaaslastega arvukate ja põnevate tegevuste patroonid. 28:0.1 (306.1) AS THE supernaphim are the angelic hosts of the central universe and the seraphim of the local universes, so are the seconaphim the ministering spirits of the superuniverses. In degree of divinity and in potential of supremacy, however, these children of the Reflective Spirits are much more like supernaphim than seraphim. They serve not alone in the supercreations, and both numerous and intriguing are the transactions sponsored by their unrevealed associates.
28:0.2 (306.2) Nagu käesolevas jutustuses järgnevalt esitatakse, kuuluvad superuniversumite hoolekandevaimud järgmisesse kolme klassi: 28:0.2 (306.2) As presented in these narratives, the ministering spirits of the superuniverses embrace the following three orders:
28:0.3 (306.3) 1. sekonavid; 28:0.3 (306.3) 1. The Seconaphim.
28:0.4 (306.4) 2. tertsiavid; 28:0.4 (306.4) 2. The Tertiaphim.
28:0.5 (306.5) 3. omniavid. 28:0.5 (306.5) 3. The Omniaphim.
28:0.6 (306.6) Et kaks viimast klassi ei ole areneva sureliku tõusuplaaniga nii otseselt seotud, käsitleme neid lühidalt, enne kui asume põhjalikult tutvustama sekonave. Rangelt võttes ei ole ei tertsiavid ega omniavid superuniversumite hoolekandevaimud, kuigi mõlemad teenivad neis piirkondades vaimudest hoolekandjatena. 28:0.6 (306.6) Since the latter two orders are not so directly concerned with the ascendant scheme of mortal progression, they will be briefly discussed prior to the more extended consideration of seconaphim. Technically, neither tertiaphim nor omniaphim are ministering spirits of the superuniverses, though both serve as spirit ministers in these domains.
1. Tertsiavid ^top 1. The Tertiaphim ^top
28:1.1 (306.7) Need kõrged inglid on arvel superuniversumi keskustes ja vaatamata sellele, et nad teenivad kohalikes loodutes, on nad rangelt võttes nende superuniversumite keskusmaailmade asukad, sest nad ei ole pärit kohalikest universumitest. Tertsiavid on Lõpmatu Vaimu lapsed ja neid isikustatakse Paradiisis tuhandeliste rühmadena. Need jumalikku päritolu ja peaaegu ülima mitmekülgsusega taevalikud olendid on Lõpmatu Vaimu kingitus Jumala Loojatele-Poegadele. 28:1.1 (306.7) These high angels are of record on the superuniverse headquarters, and despite service in the local creations, technically they are residents of these superuniverse capitals inasmuch as they are not native to the local universes. Tertiaphim are children of the Infinite Spirit and are personalized on Paradise in groups of one thousand. These supernal beings of divine originality and near-supreme versatility are the gift of the Infinite Spirit to the Creator Sons of God.
28:1.2 (306.8) Kui Miikael-Poeg lahkub Paradiisist vanemliku korra alt ja teda valmistatakse ette suundumiseks universumisse kosmose avastusretkele, sünnitab Lõpmatu Vaim nende kaaslasvaimude tuhandelise rühma. Ja need majesteetlikud tertsiavid saadavad seda Loojat-Poega universumi organiseerimise avastusretkel. 28:1.2 (306.8) When a Michael Son is detached from the parental regime of Paradise and is made ready to go forth on the universe adventure of space, the Infinite Spirit is delivered of a group of one thousand of these companion spirits. And these majestic tertiaphim accompany this Creator Son when he embarks upon the adventure of universe organization.
28:1.3 (306.9) Universumi moodustamise algusaegadest peale on need tuhat tertsiavi Looja-Poja ainsaks isiklikuks kaaskonnaks. Poja abilistena omandavad nad universumi koosta mise ja muude astronoomiliste korraldamiste ärevatel aegadel tohutult kogemusi. Nad teenivad Looja-Poja kõrval kuni Helkja Koidutähe, kohaliku universumi esmasündinu isikustumise päevani. Selle järel esitavad nad ametlikud lahkumissoovid ning need võetakse vastu. Esimeste kohalikku päritolu ingliklasside ilmumisega lahkuvad tertsiavid aktiivsest teenistusest kohalikus universumis ja saavad sidepidajateks oma endise Looja-Poja ja vastava superuniversumi Päevilt Vanade vahel. 28:1.3 (306.9) Throughout the early times of universe building, these one thousand tertiaphim are the only personal staff of a Creator Son. They acquire a mighty experience as Son assistants during these stirring ages of universe assembling and other astronomical manipulations. They serve by the side of the Creator Son until the day of the personalization of the Bright and Morning Star, the first-born of a local universe. Thereupon the formal resignations of the tertiaphim are tendered and accepted. And with the appearance of the initial orders of native angelic life, they retire from active service in the local universe and become the liaison ministers between the Creator Son of former attachment and the Ancients of Days of the superuniverse concerned.
2. Omniavid ^top 2. The Omniaphim ^top
28:2.1 (307.1) Omniavide loojateks on Lõpmatu Vaim koos Seitsme Ülima Täideviijaga ja nad ongi ainult nendesamade Ülimate Täideviijate teenijad ning sõnumitoojad. Omniavid saavad ülesandeid kogu suuruniversumi ulatuses ja Orvontonil on nende korpuse keskus Uversa põhjapiirkondades, kus neile on võimaldatud elada oma kolooniana. Nad ei ole arvel Uversal ega ole ka meie administratsiooni juurde kinnistatud. Ning nad ei tegele ka otseselt arenevate surelike tõusuplaaniga. 28:2.1 (307.1) Omniaphim are created by the Infinite Spirit in liaison with the Seven Supreme Executives, and they are the exclusive servants and messengers of these same Supreme Executives. Omniaphim are of grand universe assignment, and in Orvonton their corps maintains headquarters in the northerly parts of Uversa, where they reside as a special courtesy colony. They are not of registry on Uversa, nor are they attached to our administration. Neither are they directly concerned with the ascendant scheme of mortal progression.
28:2.2 (307.2) Omniavide kogu tegevus seisneb superuniversumite järelevalves, et pidada silmas haldusalast koordineerimist Seitsme Ülima Täideviija huvides. Meie omniavide kolooniale Uversal annab juhiseid ja sealt võtab aruandeid vastu ainult Orvontoni Ülim Täideviija, kes asub Paradiisi satelliitide välimisel ringil ühisel täideviiva juhtimise sfääril number seitse. 28:2.2 (307.2) The omniaphim are wholly occupied with the oversight of the superuniverses in the interests of administrative co-ordination from the viewpoint of the Seven Supreme Executives. Our colony of omniaphim on Uversa receives instructions from, and makes reports to, only the Supreme Executive of Orvonton, situated on conjoint executive sphere number seven in the outer ring of Paradise satellites.
3. Sekonavid ^top 3. The Seconaphim ^top
28:3.1 (307.3) Sekonavivägede loojateks on seitse Peegeldavat Vaimu, kellest igaüks on määratud ühe superuniversumi keskusesse. Nende inglite loomisega seitsmeste rühmadena seondub Paradiisi kindel reageerimisviis. Iga seitsme hulgas on alati üks esmane sekonavi ning kolm teisest ja kolm kolmanda astme sekonavi; nad isikustuvad alati täpselt sellises suhtes. Kui luuakse seitse niisugust sekonavi, siis üks neist, esmane sekonav, kinnistub Päevilt Vanade teenistusse. Kolm teisest inglit ühinevad kolme rühmaga, kuhu kuuluvad superuniversumite haldurid, kes pärinevad Paradiisist: Jumalikud Nõuandjad, Tarkuse Täiustajad ja Kõiksed Hindajad. Kolm kolmanda astme inglit kinnistuvad superuniversumi valitsejate kolmsustatud tõusuteelistest kaaslaste — Vägevate Sõnumitoojate, Kõrgeauliste ning Nime ja Numbrita Olendite juurde. 28:3.1 (307.3) The secoraphic hosts are produced by the seven Reflective Spirits assigned to the headquarters of each superuniverse. There is a definite Paradise-responsive technique associated with the creation of these angels in groups of seven. In each seven there are always one primary, three secondary, and three tertiary seconaphim; they always personalize in this exact proportion. When seven such seconaphim are created, one, the primary, becomes attached to the service of the Ancients of Days. The three secondary angels are associated with three groups of Paradise-origin administrators in the supergovernments: the Divine Counselors, the Perfectors of Wisdom, and the Universal Censors. The three tertiary angels are attached to the ascendant trinitized associates of the superuniverse rulers: the Mighty Messengers, Those High in Authority, and Those without Name and Number.
28:3.2 (307.4) Need superuniversumite sekonavid on Peegeldavate Vaimude järglased ja seetõttu on peegelduvus neile loomuomane. Nad reageerivad peegeldusega kõigele, mis kuulub mingisse Kolmandast Allikast ja Keskmest ning Paradiisi Loojatest-Poegadest pärineva loodu faasi, kuid nad ei peegelda otseselt olendeid ega olemusvorme, ei isikulisi ega muid, kes pärinevad ainult Esimesest Allikast ja Keskmest. Meil on Lõpmatu Vaimu kõiksete teabekogumisringluste olemasolu kohta palju tõendeid, aga kui meil ka muud tõendusmaterjali ei oleks, piisaks sekonavide peegeldustegevusestki, et demonstreerida Ühise Toimija lõpmatu meele kõikse kohaloleku reaalsust. 28:3.2 (307.4) These seconaphim of the superuniverses are the offspring of the Reflective Spirits, and therefore reflectivity is inherent in their nature. They are reflectively responsive to all of each phase of every creature of origin in the Third Source and Center and the Paradise Creator Sons, but they are not directly reflective of the beings and entities, personal or otherwise, of sole origin in the First Source and Center. We possess many evidences of the actuality of the universal intelligence circuits of the Infinite Spirit, but even if we had no other proof, the reflective performances of the seconaphim would be quite sufficient to demonstrate the reality of the universal presence of the infinite mind of the Conjoint Actor.
4. Esimese astme sekonavid ^top 4. The Primary Seconaphim ^top
28:4.1 (307.5) Esimese astme sekonavid, kes on määratud Päevilt Vanade juurde, on nende kolmühtsete valitsejate teenistuses olevad elavad peeglid. Mõelge, mida see tähendab superuniversumi süsteemis, kui on tegelikult võimalik pöörduda elava peegli poole ja näha ning kuulda vastuseid mõnelt teiselt olendilt, kes on tuhande või saja tuhande valgusaasta kaugusel, ning seda kõike üheainsa hetkega ja eksimatult. Kroonikad on universumite tegevuse korraldamiseks olulised, teabelevi kasulik, Üksildaste ja teiste sõnumitoojate tööst on palju abi, kuid Päevilt Vanad saavad oma asukohast — poolel teel asustatud maailmadest Paradiisini, inimese ja Jumala vahel — hetkega vaadata mõlemale poole, kuulata mõlemat poolt ja teada mõlemal suunal. 28:4.1 (307.5) The primary seconaphim, of assignment to the Ancients of Days, are living mirrors in the service of these triune rulers. Think what it means in the economy of a superuniverse to be able to turn, as it were, to a living mirror and therein to see and therewith to hear the certain responses of another being a thousand or a hundred thousand light-years distant and to do all this instantly and unerringly. Records are essential to the conduct of the universes, broadcasts are serviceable, the work of the Solitary and other messengers is very helpful, but the Ancients of Days from their position midway between the inhabited worlds and Paradise—between man and God—can instantly look both ways, hear both ways, and know both ways.
28:4.2 (308.1) See võime kuulda ja näha nii-öelda kõike on superuniversumites täiuslikult ainult Päevilt Vanadel ja ainult oma keskusmaailmades. Kuid sealgi ilmnevad piirid: Uversal on niisugune edastamine piiratud Orvontoni maailmade ja universumitega, ning kuigi selline peegeldamisviis ei toimi superuniversumite vahel, hoiab see neid kõiki tihedas seoses keskse universumi ja Paradiisiga. Seitse supervalitsust on küll üksteisest eraldatud, kuid peegeldavad sellistena täielikult kõrgemat võimu ja on alamate vajaduste suhtes igati kaastundlikud ning nendega ka täiuslikult kursis. 28:4.2 (308.1) This ability—to hear and see, as it were, all things—can be perfectly realized in the superuniverses only by the Ancients of Days and only on their respective headquarters worlds. Even there limits are encountered: From Uversa, such communication is limited to the worlds and universes of Orvonton, and while inoperative between the superuniverses, this same reflective technique keeps each one of them in close touch with the central universe and with Paradise. The seven supergovernments, though individually segregated, are thus perfectly reflective of the authority above and are wholly sympathetic, as well as perfectly conversant, with the needs below.
28:4.3 (308.2) Esimese astme sekonavidel näib olevat loomupärane kalduvus seitset liiki teenistuseks ja selle klassi esimesed seeriad on saanud niisuguse annetuse, et nad tõlgendavad loomuomaselt Vaimu meelt Päevilt Vanadele: 28:4.3 (308.2) The primary seconaphim are found to incline by inherent nature towards seven types of service, and it is befitting that the first serials of this order should be so endowed as inherently to interpret the mind of the Spirit to the Ancients of Days:
28:4.4 (308.3) 1. Ühise Toimija Hääl. Igas superuniversumis ilmutavad esimese astme sekonavidest esimene ja hiljem loodutest selle klassi iga seitsmes kõrgemat liiki kohanemisvõimet Lõpmatu Vaimu meelest arusaamiseks ja selle tõlgendamiseks Päevilt Vanadele ning nende kaaslastele superuniversumites. Sellel on superuniversumite keskustes suur väärtus, sest erinevalt kohalikest loodutest koos nende Jumalike Hoolekandjatega ei ole supervalitsuses Lõpmatu Vaimu erilist isikustunud olemusvormi. Seetõttu on need sekonavide hääled sellisel keskusmaailma sfääril kõige lähedasemad sellele, et neid pidada Kolmanda Allika ja Keskme esindajateks. Tõsi, on olemas seitse Peegeldavat Vaimu, kuid need sekonavivägede emad peegeldavad Ühist Toimijat vähem tõetruult ja vähem automaatselt kui Seitset Meistervaimu. 28:4.4 (308.3) 1. The Voice of the Conjoint Actor. In each superuniverse the first primary seconaphim and every seventh one of that order subsequently created exhibit a high order of adaptability for understanding and interpreting the mind of the Infinite Spirit to the Ancients of Days and their associates in the supergovernments. This is of great value on the headquarters of the superuniverses, for, unlike the local creations with their Divine Ministers, the seat of a supergovernment does not have a specialized personalization of the Infinite Spirit. Hence these secoraphic voices come the nearest to being the personal representatives of the Third Source and Center on such a capital sphere. True, the seven Reflective Spirits are there, but these mothers of the secoraphic hosts are less truly and automatically reflective of the Conjoint Actor than of the Seven Master Spirits.
28:4.5 (308.4) 2. Seitsme Meistervaimu Hääl. Esimese astme sekonavidest teisel ja hiljem loodutest igal seitsmendal on kalduvus kirjeldada Seitsme Meistervaimu ühist olemust ja reaktsioone. Kuigi iga Meistervaimu esindab superuniversumi keskusmaailmas juba mõni seitsmest Peegeldavast Vaimust, kes on selle ülesande saanud, on niisugune esindamine individuaalne, mitte kollektiivne. Kollektiivselt on nad kohal vaid peegeldusena, ja seetõttu on Meistervaimudele väga teretulnud neid Päevilt Vanade ees kompetentselt esindavate väga kõrgel tasemel isikuliste inglite, esimese astme sekonavide teise seeria teenused. 28:4.5 (308.4) 2. The Voice of the Seven Master Spirits. The second primary seconaphim and every seventh one thereafter created incline towards portraying the collective natures and reactions of the Seven Master Spirits. Though each Master Spirit is already represented on a superuniverse capital by some one of the seven Reflective Spirits of assignment, such representation is individual, not collective. Collectively, they are only reflectively present; therefore do the Master Spirits welcome the services of these highly personal angels, the second serials of the primary seconaphim, who are so competent to represent them before the Ancients of Days.
28:4.6 (308.5) 3. Loojate-Poegade Hääl. Ilmselt oli Lõpmatu Vaim Miikaeli klassi Paradiisi-Poegade loomise või koolitusega kuidagi seotud, sest esimese astme sekonavidest kolmandal ja sama seeria hiljem loodutest igal seitsmendal on tähelepanuväärne anne peegeldada nende Loojate-Poegade meelt. Kui Päevilt Vanad tahaksid teada — täpselt teada — Nebadoni Miikaeli suhtumist mingisse arutusel olevasse küsimusse, ei pea nad temaga ruumiliinide kaudu ühendust võtma. Neil tarvitseb vaid kutsuda välja Nebadoni Häälte Juht, kes siis nende palvel esitleb neile momendil Miikaeli juures teenivat sekonavi, ja Päevilt Vanad tajuvad sealsamas Nebadoni Meister-Poja häält. 28:4.6 (308.5) 3. The Voice of the Creator Sons. The Infinite Spirit must have had something to do with the creation or training of the Paradise Sons of the order of Michael, for the third primary seconaphim and every seventh serial thereafter possess the remarkable gift of being reflective of the minds of these Creator Sons. If the Ancients of Days would like to know—really know—the attitude of Michael of Nebadon regarding some matter under consideration, they do not have to call him on the lines of space; they need only call for the Chief of Nebadon Voices, who, upon request, will present the Michael seconaphim of record; and right then and there the Ancients of Days will perceive the voice of the Master Son of Nebadon.
28:4.7 (309.1) Ükski teine pojaseisuse klass ei ole selliselt „peegeldatav” ja ükski teine inglite klass ei saa niimoodi toimida. Me ei saa täielikult aru, kuidas seda tehakse, ja ma kahtlen väga, kas ka Loojad-Pojad ise sellest aru saavad. Kuid teame kindlalt, et see toimib, ning teame ka, et see toimib usaldatavalt, sest sekonavide hääled ei ole kogu Uversa ajaloos kunagi oma esitustes eksinud. 28:4.7 (309.1) No other order of sonship is thus “reflectible,” and no other order of angel can thus function. We do not fully understand just how this is accomplished, and I doubt very much that the Creator Sons themselves fully understand it. But of a certainty we know it works, and that it unfailingly works acceptably we also know, for in all the history of Uversa the secoraphic voices have never erred in their presentations.
28:4.8 (309.2) Te hakkate siin mõnes mõttes aru saama, mil viisil jumalikkus hõlmab aja ruumi ja valitseb ruumi aega. Te saate siin heita ühe oma esimestest põgusatest pilkudest igaviku tsükli meetodile, mis praegu on hetkeks kõrvale kaldunud, et aidata aja lapsi jagu saada nende ees seisvast raskest ülesandest — ületada ruumitakistused. Ja need nähtused lisanduvad Peegeldavate Vaimude väljakujunenud universumimeetoditele. 28:4.8 (309.2) You are here beginning to see something of the manner in which divinity encompasses the space of time and masters the time of space. You are here obtaining one of your first fleeting glimpses of the technique of the eternity cycle, divergent for the moment to assist the children of time in their tasks of mastering the difficult handicaps of space. And these phenomena are additional to the established universe technique of the Reflective Spirits.
28:4.9 (309.3) Kuigi Päevilt Vanad on selgelt ilma jäetud kõrgemate Meistervaimude ja alamate Loojate-Poegade isiklikust kohalolekust, on nende käsutuses ometi elusolendid, kes on häälestatud peegelduse täiuslikkuse ja äärmise täpsuse kosmilistele mehhanismidele, ja seetõttu saavad nad rõõmu tunda kõigi nende ülevate olendite peegelduvast juuresolekust, kelle isiklikust kohalolekust nad on ilma jäetud. Nende ja teiste teile tundmatute vahendite kaudu väljendub superuniversumite keskustes Jumala potentsiaalne kohalolek. 28:4.9 (309.3) Though apparently deprived of the personal presence of the Master Spirits above and of the Creator Sons below, the Ancients of Days have at their command living beings attuned to cosmic mechanisms of reflective perfection and ultimate precision whereby they may enjoy the reflective presence of all those exalted beings whose personal presence is denied them. By and through these means, and others unknown to you, God is potentially present on the headquarters of the superuniverses.
28:4.10 (309.4) Päevilt Vanad suudavad oivaliselt Isa tahet kindlaks teha sel teel, et kõrvutavad ülalt tulevat Vaimu hääle välkteadet alt tulevate Miikaeli hääle välkteatega. Nii saavad nad eksimatu kindlusega arvestada Isa tahet kohalike universumite haldusasjade suhtes. Kuid selleks, et ühe Jumala tahet mõista selle põhjal, mida teatakse ülejäänud kahe kohta, peavad kolm Päevilt Vana tegutsema koos, sest kaks neist ei suuda vastuseni jõuda. Ja sel põhjusel, isegi kui see oleks ainus põhjus, valitseb superuniversumeid alati kolm Päevilt Vana ja mitte üks ega kaks. 28:4.10 (309.4) The Ancients of Days perfectly deduce the Father’s will by equating the Spirit voice-flash from above and the Michael voice-flashes from below. Thus may they be unerringly certain in calculating the Father’s will concerning the administrative affairs of the local universes. But to deduce the will of one of the Gods from a knowledge of the other two, the three Ancients of Days must act together; two would not be able to achieve the answer. And for this reason, even were there no others, the superuniverses are always presided over by three Ancients of Days, and not by one or even two.
28:4.11 (309.5) 4. Inglihulkade Hääl. Esimese astme sekonavidest neljas ja seeria iga seitsmes on inglid, kes on eriti vastuvõtlikud kõigi ingliklasside tundmustele, kaasa arvatud neist kõrgemad supernavid ja neist alamad seeravid. Nii on iga juhtiva või juhendava ingli suhtumine Päevilt Vanade igale nõukogule kohe teada. Teie maailmas ei möödu päevagi, mil seeravite juht Urantial ei saaks peegeldusena edastatud nägemust sellest, et Uversal temalt mingil eesmärgil abi otsitakse; aga kui Üksildane Sõnumitooja ei hoiataks teda ette, jääks ta täielikku teadmatusse sellest, mida soovitakse ja kuidas seda saavutada. Need aja hoolekandevaimud annavad pidevalt niisuguseid alateadlikke ja seetõttu kindlasti ka eelarvamusteta tunnistusi lõputus küsimuste reas, mis Päevilt Vanade ja nende kaaslaste tähelepanu ja nõuandeid vajavad. 28:4.11 (309.5) 4. The Voice of the Angelic Hosts. The fourth primary seconaphim and every seventh serial prove to be angels peculiarly responsive to the sentiments of all orders of angels, including the supernaphim above and the seraphim below. Thus the attitude of any commanding or supervising angel is immediately available for consideration at any council of the Ancients of Days. Never a day passes on your world that the chief of seraphim on Urantia is not made conscious of the phenomenon of reflective transference, of being drawn upon from Uversa for some purpose; but unless forewarned by a Solitary Messenger, she remains wholly ignorant of what is sought and of how it is secured. These ministering spirits of time are constantly furnishing this sort of unconscious and certainly, therefore, unprejudiced testimony concerning the endless array of matters engaging the attention and counsel of the Ancients of Days and their associates.
28:4.12 (309.6) 5. Teabelevi vastuvõtjad. On olemas erilist liiki teabelevi teadaanded, mida võtavad vastu ainult need esimese astme sekonavid. Et nad ei ole Uversa tavalised teabelevitajad, töötavad nad koos peegeldavate häälte inglitega, et sünkroniseerida Päevilt Vanade peegeldusnägemust teatavate ajakohaste sõnumitega, mis saabuvad universumi sidepidamises väljakujunenud ringluste kaudu. Teabelevi vastuvõtjad on seerias viiendad — esimese astme sekonavidest viies ja hiljem loodutest iga seitsmes. 28:4.12 (309.6) 5. Broadcast Receivers. There is a special class of broadcast messages which are received only by these primary seconaphim. While they are not the regular broadcasters of Uversa, they work in liaison with the angels of the reflective voices for the purpose of synchronizing the reflective vision of the Ancients of Days with certain actual messages coming in over the established circuits of universe communication. Broadcast receivers are the fifth serials, the fifth primary seconaphim to be created and every seventh one thereafter.
28:4.13 (310.1) 6. Transpordiisiksused. Need on sekonavid, kes kannavad aja-palverändureid superuniversumite keskusmaailmadest Havona välimisele ringlusele. Nad on superuniversumite transpordikorpus, kes tegutseb sissepoole, Paradiisi suunas, ja väljapoole, vastavate sektorite maailmadesse. Sellesse korpusesse kuulub esimese astme sekonavidest kuues ja hiljem loodutest iga seitsmes. 28:4.13 (310.1) 6. Transport Personalities. These are the seconaphim who carry the pilgrims of time from the headquarters worlds of the superuniverses to the outer circle of Havona. They are the transport corps of the superuniverses, operating inward to Paradise and outward to the worlds of their respective sectors. This corps is composed of the sixth primary seconaphim and every seventh one subsequently created.
28:4.14 (310.2) 7. Varukorpus. Väga suur sekonavide rühm, esimese astme seeriates seitsmendad, hoitakse varuks muude ülesannete täitmiseks ja eriülesannete puhuks. Et nad ei ole kitsalt spetsialiseerunud, saavad nad üsna hästi tegutseda oma kaaslaste suvalistes rollides, kuid niisugust spetsialiseerunud tööd tuleb ette vaid eriolukor dades. Tavaliselt on nende ülesandeks täita superuniversumi üldisi ülesandeid, mis ei kuulu eriülesannetega inglite kompetentsi. 28:4.14 (310.2) 7. The Reserve Corps. A very large group of seconaphim, the seventh primary serials, are held in reserve for the unclassified duties and the emergency assignments of the realms. Not being highly specialized, they can function fairly well in any of the capacities of their diverse associates, but such specialized work is undertaken only in emergencies. Their usual tasks are the performance of those generalized duties of a superuniverse which do not fall within the scope of the angels of specific assignment.
5. Teise astme sekonavid ^top 5. The Secondary Seconaphim ^top
28:5.1 (310.3) Teise astme sekonavid on sama peegeldavad kui nende esimese astme kaaslased. Liigitus esimese, teise või kolmanda astme sekonavideks ei näita sekonavide puhul erinevusi staatuses või funktsioonides, vaid tähistab lihtsalt korralduslikke klasse. Kõik kolm rühma ilmutavad oma tegevuses identseid omadusi. 28:5.1 (310.3) Seconaphim of the secondary order are no less reflective than their primary fellows. Being classed as primary, secondary, and tertiary does not indicate a differential of status or function in the case of seconaphim; it merely denotes orders of procedure. Identical qualities are exhibited by all three groups in their activities.
28:5.2 (310.4) Seitsmesse peegeldamistüüpi jagunevad teise astme sekonavid määratakse Päevilt Vanade Kolmsus-päritolu kooskõlastavate kaaslaste teenistusse järgmiselt: 28:5.2 (310.4) The seven reflective types of secondary seconaphim are assigned to the services of the co-ordinate Trinity-origin associates of the Ancients of Days as follows:
28:5.3 (310.5) Tarkuse Täiustajate juurde — Tarkuse Hääled, Filosoofia Hinged ja Hingede Ühendused; 28:5.3 (310.5) To the Perfectors of Wisdom—the Voices of Wisdom, the Souls of Philosophy, and the Unions of Souls.
28:5.4 (310.6) Jumalike Nõuandjate juurde — Nõuandvad Südamed, Olemise Rõõmud ja Teenimise Rahuldused; 28:5.4 (310.6) To the Divine Counselors—the Hearts of Counsel, the Joys of Existence, and the Satisfactions of Service.
28:5.5 (310.7) Kõiksete Hindajate juurde — Vaimude Eristajad. 28:5.5 (310.7) To the Universal Censors—the Discerners of Spirits.
28:5.6 (310.8) Nagu esimese astme klassi, luuakse ka seda rühma seeriatena: see tähendab, et esmasündinu oli Tarkuse Hääl ja seitsmes seejärel samuti; sama kehtib ka ülejäänud kuut liiki peegeldavate inglite kohta. 28:5.6 (310.8) Like the primary order, this group is created serially; that is, the first-born was a Voice of Wisdom, and the seventh thereafter was similar, and so with the six other types of these reflective angels.
28:5.7 (310.9) 1. Tarkuse Hääl. Osa neist sekonavidest on pidevas ühenduses Paradiisi elavate raamatukogudega, teadmistehoidjatega, kes kuuluvad esimese astme supernavide hulka. Erilises peegeldusteenistuses on Tarkuse Hääled universumite universumi koordineeritud tarkuse elavad, värsked, täielikud ja täiesti usaldusväärsed kontsentraadid ja kogumid. Need suurepärased olendid on superuniversumite tervikringlustes ringleva peaaegu lõputu informatsioonimahu suhtes nii peegeldavad ja selektiivsed, nii tundlikud, et suudavad tarkuse sisu eraldada ja vastu võtta ning neid mõtteprotsessi juveele eksimatult edastada endast kõrgemale, Tarkuse Täiustajatele. Ja nad funktsioneerivad nõnda, et Tarkuse Täiustajad niihästi kuulevad selle tarkuse tegelikke ja esialgseid väljendusi kui ka näevad peegeldusena neid kas kõrge või madalama päritoluga olendeid endid, kes selle välja on öelnud. 28:5.7 (310.9) 1. The Voice of Wisdom. Certain of these seconaphim are in perpetual liaison with the living libraries of Paradise, the custodians of knowledge belonging to the primary supernaphim. In specialized reflective service the Voices of Wisdom are living, current, replete, and thoroughly reliable concentrations and focalizations of the co-ordinated wisdom of the universe of universes. To the well-nigh infinite volume of information circulating on the master circuits of the superuniverses, these superb beings are so reflective and selective, so sensitive, as to be able to segregate and receive the essence of wisdom and unerringly to transmit these jewels of mentation to their superiors, the Perfectors of Wisdom. And they so function that the Perfectors of Wisdom not only hear the actual and original expressions of this wisdom but also reflectively see the very beings, of high or lowly origin, who gave voice to it.
28:5.8 (310.10) On kirjutatud: „Kui kellelgi teist jääb vajaka tarkust, siis ta küsigu.” Kui Uversal osutub vajalikuks langetada tarku otsuseid superuniversumi valitsuse keeruliste asjade kimbatusse viivates olukordades, mil tuleb ilmutada nii täiuse kui ka praktilise kogemuse tarkust, siis kutsuvad Tarkuse Täiustajad kokku Tarkuse Hääled ja oma klassi täiusliku oskusega häälestavad ning suunavad neid elavaid, universumite universumis meeles sisalduva ja ringleva tarkuse vastuvõtjaid nii, et neist sekonavide häältest kostab peagi kõrgemast universumist tulev jumalik tarkusevoog ja alamate universumite kõrgematest mõistustest tulev praktiline tarkus. 28:5.8 (310.10) It is written, “If any man lack wisdom, let him ask.” On Uversa, when it becomes necessary to arrive at the decisions of wisdom in the perplexing situations of the complex affairs of the superuniverse government, when both the wisdom of perfection and of practicability must be forthcoming, then do the Perfectors of Wisdom summon a battery of the Voices of Wisdom and, by the consummate skill of their order, so attune and directionize these living receivers of the enminded and circulating wisdom of the universe of universes that presently, from these secoraphic voices, there ensues a stream of the wisdom of divinity from the universe above and a flood of the wisdom of practicality from the higher minds of the universes below.
28:5.9 (311.1) Kui nende kahe tarkusevariandi kooskõlastamisel tekib segadus, antakse küsimus kohe lahendada Jumalikele Nõuandjatele, kes määravad hetkega õige toimimisviisi. Kui on mingeid kahtlusi millegi autentsuse suhtes, mis tuleb aladelt, kus mässud on olnud laialt levinud, antakse küsimus lahendada Hindajatele, kes saavad koos oma Vaimude Eristajatega otsekohe otsustada selle üle, „missugust liiki vaim” on nõuandjat ajendanud. Nii on ajastute tarkusetulv ja hetke intellekt alati Päevilt Vanade juures nagu avatud raamat nende lahke pilgu ees. 28:5.9 (311.1) If confusion arises regarding the harmonization of these two versions of wisdom, immediate appeal is made to the Divine Counselors, who forthwith rule as to the proper combination of procedures. If there is any doubt as to the authenticity of something coming in from realms where rebellion has been rife, appeal is made to the Censors, who, with their Discerners of Spirits, are able to rule immediately as to “what manner of spirit” actuated the adviser. So are the wisdom of the ages and the intellect of the moment ever present with the Ancients of Days, like an open book before their beneficent gaze.
28:5.10 (311.2) Teil on võimalik ainult ähmaselt aru saada, mida see kõik tähendab neile, kes superuniversumite valitsuste tegevuse eest vastutavad. Nende toimingute tohutu ulatus ja kõikehõlmavus jääb täiesti väljapoole piiritletud mõistmise piire. Kui te seisate, nii nagu mina olen seda korduvalt teinud, Uversal tarkuse templi erilistes vastuvõtukambrites ja näete seda kõike tegelikult toimumas, siis tunnete jumaldava austuseni ulatuvat liigutust selle üle, kuivõrd täiuslik on kogu see keerulisus ja kuivõrd töökindel on universumite planeetidevaheline side. Te avaldate austust kavandavate ja suurepärasel viisil täide viivate Jumalate jumalikule tarkusele ja headusele. Ja kõik see toimub tegelikult just nii, nagu ma seda kirjeldasin. 28:5.10 (311.2) You can just faintly comprehend what all this means to those who are responsible for the conduct of the superuniverse governments. The immensity and the comprehensiveness of these transactions are quite beyond finite conception. When you stand, as I repeatedly have, in the special receiving chambers of the temple of wisdom on Uversa and see all this in actual operation, you will be moved to adoration by the perfection of the complexity, and by the surety of the working, of the interplanetary communications of the universes. You will pay homage to the divine wisdom and goodness of the Gods, who plan and execute with such superb technique. And these things actually happen just as I have portrayed them.
28:5.11 (311.3) 2. Filosoofia Hing. Need imelised õpetajad on samuti kinnistatud Tarkuse Täiustajate juurde, ja kui neid ei ole suunatud mujale, siis jäävad nad sünkroonselt fookustatuks Paradiisis elavatele filosoofiameistritele. Kujutlege, et astute nagu hiiglasliku elava peegli ette, kuid selle asemel, et näha oma piiritletud ja ainelise mina kujutist, tajute jumalikkuse tarkuse ja Paradiisi filosoofia peegeldust. Ja kui on vaja seda täiuslikku filosoofiat „kehastada”, seda nii lahjendada, et alamate maailmade alamad rahvad saaksid seda praktikas rakendada ja assimileerida, siis tarvitseb neil elavatel peeglitel ainult pöörata oma näod allapoole, et peegeldada mõne teise maailma või universumi nõudeid ja vajadusi. 28:5.11 (311.3) 2. The Soul of Philosophy. These wonderful teachers are also attached to the Perfectors of Wisdom and, when not otherwise directionized, remain in focal synchrony with the masters of philosophy on Paradise. Think of stepping up to a huge living mirror, as it were, but instead of beholding the likeness of your finite and material self, of perceiving a reflection of the wisdom of divinity and the philosophy of Paradise. And if it becomes desirable to “incarnate” this philosophy of perfection, so to dilute it as to make it practical of application to, and assimilation by, the lowly peoples of the lower worlds, these living mirrors have only to turn their faces downward to reflect the standards and needs of another world or universe.
28:5.12 (311.4) Just nende meetodite abil kohandavad Tarkuse Täiustajad otsuseid ja soovitusi vaatluse all olevate rahvaste ja maailmade tõeliste vajaduste ja tegeliku olukorraga ning nad tegutsevad alati koos Jumalike Nõuandjate ja Kõiksete Hindajatega. Kuid nende toimingute ülev täisväärtuslikkus ületab isegi minu arusaamisvõime. 28:5.12 (311.4) By these very techniques do the Perfectors of Wisdom adapt decisions and recommendations to the real needs and actual status of the peoples and worlds under consideration, and always do they act in concert with the Divine Counselors and the Universal Censors. But the sublime repleteness of these transactions is beyond even my ability to comprehend.
28:5.13 (311.5) 3. Hingede Ühendus. Need ideaalide ja eetiliste suhete seisu peegeldajad muudavad Tarkuse Täiustajate juurde kinnistatud kolmese kogu täielikuks. Kõigist universumi probleemidest, mille lahendamiseks on vaja rakendada kogemuse ja kohanemisvõime ülimat tarkust, pole tähtsamaid kui need, mis tekivad intellektiolendite vahelistest suhetest ja ühendustest. Nii inimestevahelistes kaubandus- ja ärisuhetes, sõpruse- ja abielusuhetes kui ka inglivägedevahelistes ühendustes tekib ikka ja jälle tühiseid hõõrdumisi, pisiarusaamatusi, mis on liiga tähtsusetud isegi selleks, et neid lepitajatele lahendada anda, ent piisavalt ärritavad ja häirivad, et rikkuda universumi ladusat tööd, juhul kui neil lastaks koguneda ja jätkuda. Seetõttu annavad Tarkuse Täiustajad oma klassi targad kogemused kui „lepituse võideõli” kogu superuniversumi käsutusse. Kogu selles töös on superuniversumite tarkade võimekateks abilisteks nende peegeldavad kaaslased, Hingede Ühendused, kes teevad kättesaadavaks värske informatsiooni universumi olukorra kohta ja kirjeldavad samal ajal kimbatust tekitanud probleemide parima reguleerimisviisi Paradiisi-ideaali. Kui neid sekonave ei suunata otseselt mujale, siis jäävad nad peegeldussidemetesse Paradiisis asuvate eetikatõlgendajatega. 28:5.13 (311.5) 3. The Union of Souls. Completing the triune staff of attachment to the Perfectors of Wisdom, are these reflectors of the ideals and status of ethical relationships. Of all the problems in the universe requiring an exercise of the consummate wisdom of experience and adaptability, none are more important than those arising out of the relationships and associations of intelligent beings. Whether in human associations of commerce and trade, friendship and marriage, or in the liaisons of the angelic hosts, there continue to arise petty frictions, minor misunderstandings too trivial even to engage the attention of conciliators but sufficiently irritating and disturbing to mar the smooth working of the universe if they were allowed to multiply and continue. Therefore do the Perfectors of Wisdom make available the wise experience of their order as the “oil of reconciliation” for an entire superuniverse. In all this work these wise men of the superuniverses are ably seconded by their reflective associates, the Unions of Souls, who make available current information regarding the status of the universe and concurrently portray the Paradise ideal of the best adjustment of these perplexing problems. When not specifically directionized elsewhere, these seconaphim remain in reflective liaison with the interpreters of ethics on Paradise.
28:5.14 (312.1) Need on inglid, kes soodustavad ja edendavad grupitööd kogu Orvontoni ulatuses. Üks tähtsamaid õppetunde, mida teil oma sureliku elujärgu jooksul tuleb õppida, on meeskonnatöö. Täiuse sfääridel tegutsevad need olendid, kes on selle teistega koos töötamise kunsti omandanud. Üksi teenimiseks on universumis vähe ülesandeid. Mida kõrgemale te tõusete, seda üksildasemana end tunnete, kui olete ajutiselt oma kaaslasteta. 28:5.14 (312.1) These are the angels who foster and promote the teamwork of all Orvonton. One of the most important lessons to be learned during your mortal career is teamwork. The spheres of perfection are manned by those who have mastered this art of working with other beings. Few are the duties in the universe for the lone servant. The higher you ascend, the more lonely you become when temporarily without the association of your fellows.
28:5.15 (312.2) 4. Nõuandev Süda. See on esimene rühm neist peegeldavatest suurvaimudest, kes hakkavad tegutsema Jumalike Nõuandjate juhendamisel. Seda liiki sekonavid valdavad ruumifakte, selekteerides neid andmeid ajaringlustest. Nad peegeldavad eriti hästi supernavidest teabekogumise koordineerijaid, kuid selektiivselt ka kõigi olendite nõuandeid, olgu nad siis kõrgest või madalast seisusest. Kui Jumalikelt Nõuandjatelt soovitakse tähtsaid nõuandeid või otsuseid, kutsuvad nad alati kohe kokku Nõuandvate Südamete kogu ja peagi tehakse otsus, milles sisalduvad tegelikult kogu superuniversumi kõige kompetentsemate intellektide koordineeritud tarkus ja nõuanded, mida kõike on hinnatud ja kontrollitud Havona ning isegi Paradiisi kõrgete intellektide nõuannete valguses. 28:5.15 (312.2) 4. The Heart of Counsel. This is the first group of these reflective geniuses to be placed under the supervision of the Divine Counselors. Seconaphim of this type are in possession of the facts of space, being selective for such data in the circuits of time. Especially are they reflective of the superaphic intelligence co-ordinators, but they are also selectively reflective of the counsel of all beings, whether of high or low estate. Whenever the Divine Counselors are called upon for important advice or decisions, they immediately requisition an ensemble of the Hearts of Counsel, and presently there is handed down a ruling which actually incorporates the co-ordinated wisdom and advice of the most competent minds of the entire superuniverse, all of which has been censored and revised in the light of the counsel of the high minds of Havona and even of Paradise.
28:5.16 (312.3) 5. Olemise Rõõm. Need olendid on oma loomult peegeldavalt häälestunud endast kõrgematele supernavidest harmoonia juhendajatele ja teatavatele endast alamatele seeravitele, kuid on raske selgitada, mida selle huvitava rühma liikmed tegelikult teevad. Nende põhitegevus on suunatud rõõmureaktsioonide esilekutsumisele inglivägede eri klasside ja alamate tahteolendite seas. Jumalikud Nõuandjad, kelle juurde nad on kinnistatud, kasutavad neid harva konkreetse rõõmu tekitamiseks. Nende tegevus on üldisem ja koostöös meelelahutusjuhtidega tegutsevad nad rõõmude korrastuspaikadena, püüdes valdustest tulevaid rõõmureaktsioone tugevdada, parandada samal ajal naljade maitsekust, arendada surelike ja inglite seas välja superhuumorit. Nad püüavad näidata, et vabatahtelisele eksistentsile, sõltumata kõigist välistest mõjudest, on omane rõõm. Ja neil on õigus, ehkki neil on väga raske seda tõde primitiivsete inimeste meelde sisendada. Kõrgemad vaimisiksused ja inglid reageerivad neile haridusalastele pingutustele kiiremini. 28:5.16 (312.3) 5. The Joy of Existence. By nature these beings are reflectively attuned to the superaphic harmony supervisors above and to certain of the seraphim below, but it is difficult to explain just what the members of this interesting group really do. Their principal activities are directed toward promoting reactions of joy among the various orders of the angelic hosts and the lower will creatures. The Divine Counselors, to whom they are attached, seldom use them for specific joy finding. In a more general manner and in collaboration with the reversion directors, they function as joy clearinghouses, seeking to upstep the pleasure reactions of the realms while trying to improve the humor taste, to develop a superhumor among mortals and angels. They endeavor to demonstrate that there is inherent joy in freewill existence, independent of all extraneous influences; and they are right, although they meet with great difficulty in inculcating this truth in the minds of primitive men. The higher spirit personalities and the angels are more quickly responsive to these educational efforts.
28:5.17 (312.4) 6. Teenimise Rahuldus. Need inglid peegeldavad väga hästi Paradiisis asuvate käitumisesuunajate suhtumist ja toimides suures osas samamoodi kui Olemise Rõõmud, püüavad nad suurendada teenimise väärtust ja sellest saadavat rahuldust. Nad on teinud palju selleks, et selgitada, kuidas isetu teenimise, tõe kuningriigi avardamiseks mõeldud teenimise tasuks on hiljem saadavad hüvitused. 28:5.17 (312.4) 6. The Satisfaction of Service. These angels are highly reflective of the attitude of the directors of conduct on Paradise, and functioning much as do the Joys of Existence, they strive to enhance the value of service and to augment the satisfactions to be derived therefrom. They have done much to illuminate the deferred rewards inherent in unselfish service, service for the extension of the kingdom of truth.
28:5.18 (312.5) Jumalikud Nõuandjad, kelle juurde see klass on kinnistatud, kasutavad neid selleks, et peegeldada ühelt maailmalt teisele seda kasu, mis saadakse vaimsest teenimisest. Ja kasutades parimate tulemusi keskpäraste innustamiseks ning ergutamiseks, annavad need sekonavid tohutu panuse pühendunud teenimise kvaliteedi parandamiseks superuniversumites. Tõhusalt kasutatakse ära vennalikku konkurentsivaimu, levitades igasse üksikmaailma informatsiooni teiste, eelkõige parimate tegevuse kohta. Värskendavat ja kosutavat konkurentsi soodustatakse isegi seeravivägede hulgas. 28:5.18 (312.5) The Divine Counselors, to whom this order is attached, utilize them to reflect from one world to another the benefits to be derived from spiritual service. And by using the performances of the best to inspire and encourage the mediocre, these seconaphim contribute immensely to the quality of devoted service in the superuniverses. Effective use is made of the fraternal competitive spirit by circulating to any one world information about what the others, particularly the best, are doing. A refreshing and wholesome rivalry is promoted even among the seraphic hosts.
28:5.19 (313.1) 7. Vaimude Eristaja. Havona teise ringluse nõuandjate ja soovitajate ning peegeldavate inglite vahel on olemas eriline side. Nad on ainsad sekonavid, kes on kinnistatud Kõiksete Hindajate juurde, kuid on oma kaaslastega võrreldes ehk kõige ainulaadsemalt spetsialiseerunud. Olenemata informatsiooniallikast või -kanalist, olenemata sellest, kui napilt neil nende peegeldava järeleuurimise alla antava kohta on informatsiooni, teatavad need eristajad meile kohe uuritava asja õige motiivi, tegeliku eesmärgi ja päritolu tõelise olemuse. Ma imetlen nende inglite suurepärast tööd, kes nii eksimatult peegeldavad nende tähelepanu alla langenud iga indiviidi tegelikku kõlbelist ja vaimset iseloomu. 28:5.19 (313.1) 7. The Discerner of Spirits. A special liaison exists between the counselors and advisers of the second Havona circle and these reflective angels. They are the only seconaphim attached to the Universal Censors but are probably the most uniquely specialized of all their fellows. Regardless of the source or channel of information, no matter how meager the evidence at hand, when it is subjected to their reflective scrutiny, these discerners will forthwith inform us as to the true motive, the actual purpose, and the real nature of its origin. I marvel at the superb functioning of these angels, who so unerringly reflect the actual moral and spiritual character of any individual concerned in a focal exposure.
28:5.20 (313.2) Vaimude Eristajad peavad seda keerukat teenistust tänu oma loomuomasele „vaimsele kaemusele”, kui ma tohin niisuguseid sõnu kasutada, püüdes anda inimmeelele edasi mõtet, et need peegeldavad inglid toimivad seega intuitiivselt, loomuomaselt ja eksimatult. Kui Kõiksed Hindajad vaatavad neid esitusi, on nad silmitsi peegeldatava indiviidi alasti hingega. Just kirjeldamise kindluse ja täiuslikkusega on osaliselt seletatav see, miks Hindajad saavad alati toimida nii õiglaste kohtunikena. Eristajad saadavad Hindajaid alati kõigil Uversalt väljuvatel missioonidel ja nad on universumites viibides täpselt niisama tõhusad kui oma Uversa keskustes. 28:5.20 (313.2) The Discerners of Spirits carry on these intricate services by virtue of inherent “spiritual insight,” if I may use such words in an endeavor to convey to the human mind the thought that these reflective angels thus function intuitively, inherently, and unerringly. When the Universal Censors behold these presentations, they are face to face with the naked soul of the reflected individual; and this very certainty and perfection of portraiture in part explains why the Censors can always function so justly as righteous judges. The discerners always accompany the Censors on any mission away from Uversa, and they are just as effective out in the universes as at their Uversa headquarters.
28:5.21 (313.3) Kinnitan teile, et kõik need vaimumaailma toimingud on reaalsed, et need toimuvad vastavalt kindlakskujunenud tavadele ja kooskõlas universumi muutumatute seadustega. Igasse äsjaloodud klassi kuuluvaid olendeid peegeldatakse kõrgemale kohe pärast seda, kui nad on saanud eluhinguse: superuniversumi keskusesse läheb kiirteatena selle loodud-olendi olemuse ja potentsiaali elav kirjeldus. Seega saavad Hindajad eristajate kaudu täielikult teadlikuks sellest, „missugust liiki vaim” täpselt on kosmosemaailmades sündinud. 28:5.21 (313.3) I assure you that all these transactions of the spirit world are real, that they take place in accordance with established usages and in harmony with the immutable laws of the universal domains. The beings of every newly created order, immediately upon receiving the breath of life, are instantly reflected on high; a living portrayal of the creature nature and potential is flashed to the superuniverse headquarters. Thus, by means of the discerners, are the Censors made fully cognizant of exactly “what manner of spirit” has been born on the worlds of space.
28:5.22 (313.4) Nii on see ka sureliku inimesega: Salvingtoni Emavaim tunneb teid täielikult, sest teie maailmas elav Püha Vaim „uurib läbi kõik”, ja kõik, mida jumalik Vaim teist teab, on otsekohe kättesaadav, niipea kui sekonavidest eristajad peegeldavad Vaimuga koos neid teadmisi, mis Vaimul teist on. Tuleb aga märkida, et Isa fragmentide teadmised ja plaanid ei ole peegeldatavad. Eristajad saavad peegeldada ja peegeldavadki Kohandajate kohalolekut (ja Hindajad kuulutavad need jumalikeks), kuid nad ei saa lahti mõtestada Saladuslike Järelevaatajate meelsuse sisu. 28:5.22 (313.4) So it is with mortal man: The Mother Spirit of Salvington knows you fully, for the Holy Spirit on your world “searches all things,” and whatsoever the divine Spirit knows of you is immediately available whenever the secoraphic discerners reflect with the Spirit concerning the Spirit’s knowledge of you. It should, however, be mentioned that the knowledge and plans of the Father fragments are not reflectible. The discerners can and do reflect the presence of the Adjusters (and the Censors pronounce them divine), but they cannot decipher the content of the mindedness of the Mystery Monitors.
6. Kolmanda astme sekonavid ^top 6. The Tertiary Seconaphim ^top
28:6.1 (313.5) Samamoodi nagu nende kaaslasi, luuakse neidki ingleid seeriatena ja seitset liiki peegeldamisvõimetega, kuid neid liike ei määrata eraldi superuniversumite haldajate juurde teenistustesse. Kõik kolmanda astme sekonavid koos määratakse Saavutuse Kolmsustatud Poegade juurde ja need tõusuteelistest pojad kasutavad neid vaheldumisi; see tähendab, et Vägevad Sõnumitoojad saavad kasutada ja kasutavadki suvalisi kolmanda astme liike ja sama teevad ka nendega samaväärsed Kõrgeaulised ning Nime ja Numbrita Olendid. Need seitse kolmanda astme sekonavide liiki on: 28:6.1 (313.5) In the same manner as their fellows, these angels are created serially and in seven reflective types, but these types are not assigned individually to the separate services of the superuniverse administrators. All tertiary seconaphim are collectively assigned to the Trinitized Sons of Attainment, and these ascendant sons use them interchangeably; that is, the Mighty Messengers can and do utilize any of the tertiary types, and so do their co-ordinates, Those High in Authority and Those without Name and Number. These seven types of tertiary seconaphim are:
28:6.2 (314.1) 1. Päritolu Tähendus. Superuniversumites tegutsevatele tõusuteelistest Kolmsustatud Poegadele on antud ülesandeks lahendada kõik küsimused, mis tulenevad mõne indiviidi, rassi või maailma päritolust, sest päritolu on kõigi meie piirkonna elusolendite kosmilise edasimineku kavades ülimalt tähtis küsimus. Kõik olenditevahelised suhted ja eetika rakendamine tulenevad päritoluga seonduvatest põhifaktidest. Päritolul põhineb see, kuidas Jumalad reageerivad suhetes olenditega. Ühine Toimija „arvestab inimese puhul alati, millisena ta on sündinud”. 28:6.2 (314.1) 1. The Significance of Origins. The ascendant Trinitized Sons of a superuniverse government are charged with the responsibility of dealing with all issues growing out of the origin of any individual, race, or world; and the significance of origin is the paramount question in all our plans for the cosmic advancement of the living creatures of the realm. All relationships and the application of ethics grow out of the fundamental facts of origin. Origin is the basis of the relational reaction of the Gods. Always does the Conjoint Actor “take note of the man, in what manner he was born.”
28:6.3 (314.2) Kõrgematel laskuvatel olenditel on päritolu lihtsalt tuvastatav fakt, aga tõusuolenditel, kaasa arvatud alamatel ingliklassidel, ei ole päritolu olemus ja asjaolud alati nii selged, kuigi need on peaaegu igal universumiasjade pöördemomendil ühtmoodi eluliselt tähtsad. Seetõttu ongi eriti hinnatav, et meie käsutuses on peegeldavate sekonavide seeriad, kes saavad hetkega kirjeldada kõike vajalikku suvalise olendi põlvnemisloost, olgu ta keskses universumis või ükskõik kus mujal superuniversumis. 28:6.3 (314.2) With the higher descendant beings, origin is simply a fact to be ascertained; but with the ascending beings, including the lower orders of angels, the nature and circumstances of origin are not always so clear, though of equally vital importance at almost every turn of universe affairs—hence the value of having at our disposal a series of reflective seconaphim who can instantly portray anything required respecting the genesis of any being in either the central universe or throughout the entire realm of a superuniverse.
28:6.4 (314.3) Päritolu Tähendused on seitsme superuniversumi tohutute olendihulkade — inimeste, inglite ja teiste olendite — elavad ning kasutamisvalmis genealoogiad. Nad on alati valmis varustama endast ülemaid värske, täieliku ja usaldusväärse hinnanguga oma superuniversumi suvalise maailma suvalise indiviidi esivanemailt päritud tegurite kohta ja tema praeguse tegeliku seisundi kohta ning need teated, mis on koostatud nende käsutuses olevate faktide alusel, on alati kohe saadaval. 28:6.4 (314.3) The Significances of Origins are the living ready-reference genealogies of the vast hosts of beings—men, angels, and others—who inhabit the seven superuniverses. They are always ready to supply their superiors with an up-to-date, replete, and trustworthy estimate of the ancestral factors and the current actual status of any individual on any world of their respective superuniverses; and their computation of possessed facts is always up to the minute.
28:6.5 (314.4) 2. Halastuse Mälu. Need on tegelikud, täielikud ja täisväärtuslikud elavad kroonikad halastusest, mida on osutatud indiviididele ja rassidele Lõpmatu Vaimu vahendajate õrna hoole kaudu nende missioonil, mis seisneb õigusemõistmise kohandamises vastavalt alade staatusega, nagu seda kirjeldab Päritolu Tähendus. Halastuse Mälu paljastab halastuse laste moraalse võla — nende vaimsed kohustused —, mida tuleb vaagida, lähtudes Jumala Poegade poolt neile antud päästmisvarudest. Isa varasemat halastust ilmutades annavad Jumala Pojad sellega vajalikku laenu, mis kindlustab kõigile ellujäämise. Ja siis, vastavalt Päritolu Tähenduse esitatud andmetele, määratakse igale mõistuslikule loodud-olendile ellujäämiseks halastuslaen, helde laen, mis on piisavalt külluslik, et kindlustada ellujäämine igale hingele, kes tõeliselt ihaldab jumalikku kodakondsust. 28:6.5 (314.4) 2. The Memory of Mercy. These are the actual, full and replete, living records of the mercy which has been extended to individuals and races by the tender ministrations of the instrumentalities of the Infinite Spirit in the mission of adapting the justice of righteousness to the status of the realms, as disclosed by the portrayals of the Significance of Origins. The Memory of Mercy discloses the moral debt of the children of mercy—their spiritual liabilities—to be set down against their assets of the saving provision established by the Sons of God. In revealing the Father’s pre-existent mercy, the Sons of God establish the necessary credit to insure the survival of all. And then, in accordance with the findings of the Significance of Origins, a mercy credit is established for the survival of each rational creature, a credit of lavish proportions and one of sufficient grace to insure the survival of every soul who really desires divine citizenship.
28:6.6 (314.5) Halastuse Mälu on elav proovibilanss, aruanne, milline on teie hetkeseis maailmade üleloomulike jõudude järgi. Need on elavad kroonikad halastuse jagamisest, mis loetakse tunnistusena ette Uversa kohtutes, kui tuleb arutusele iga indiviidi õigus lõputule elule, kui „asetatakse kohale aujärjed ja Päevilt Vanad võtavad istet. Uversa teabekanalid avanevad neile, tuhat korda tuhat teenivad neid ja kümme tuhat korda kümme tuhat seisavad nende ees. Kohus võtab istet ja raamatud avatakse”. Ja raamatud, mis sel otsustaval hetkel avatakse, on superuniversumite kolmanda astme sekonavide elavad kroonikad. Ametlikud kroonikad on kaustas, et vajaduse korral kinnitada Halastuse Mälu tunnistusi. 28:6.6 (314.5) The Memory of Mercy is a living trial balance, a current statement of your account with the supernatural forces of the realms. These are the living records of mercy ministration which are read into the testimony of the courts of Uversa when each individual’s right to unending life comes up for adjudication, when “thrones are cast up and the Ancients of Days are seated. The broadcasts of Uversa issue and come forth from before them; thousands upon thousands minister to them, and ten thousand times ten thousand stand before them. The judgment is set, and the books are opened.” And the books which are opened on such a momentous occasion are the living records of the tertiary seconaphim of the superuniverses. The formal records are on file to corroborate the testimony of the Memories of Mercy if they are required.
28:6.7 (314.6) Halastuse Mälu peab näitama, et Jumala Poegade antud päästelaen on kannatlike isiksuste Kolmanda Allika ja Keskme armastava hoole all täielikult ja ustavalt tasutud. Aga kui halastus on ammendunud, kui selle „mälu” tunnistab, et see on lõppenud, siis saavutab ülekaalu õiglus ja otsus tehakse õigluse alusel. Halastust ei suruta peale neile, kes seda põlgavad; halastus ei ole kingitus, mida ikka veel säilinud ajamässajad võiksid jalge alla tallata. Ometi, kuigi halastus on nii hinnaline ja kallis annetus, ületavad teie isiklikud krediidid alati kaugelt teie võime selle varusid ammendada, kui teie eesmärgid on siirad ja süda aus. 28:6.7 (314.6) The Memory of Mercy must show that the saving credit established by the Sons of God has been fully and faithfully paid out in the loving ministry of the patient personalities of the Third Source and Center. But when mercy is exhausted, when the “memory” thereof testifies to its depletion, then does justice prevail and righteousness decree. For mercy is not to be thrust upon those who despise it; mercy is not a gift to be trampled under foot by the persistent rebels of time. Nevertheless, though mercy is thus precious and dearly bestowed, your individual drawing credits are always far in excess of your ability to exhaust the reserve if you are sincere of purpose and honest of heart.
28:6.8 (315.1) Halastuse peegeldajad koos oma kolmanda astme kaaslastega on tegevad arvukates superuniversumi hoolekandetöödes, sealhulgas tõusuolendite õpetamises. Lisaks paljudele muudele asjadele õpetavad Päritolu Tähendused neile tõusuolenditele, kuidas rakendada vaimu eetikat, pärast koolitust õpetavad Halastuse Mälud neile, kuidas olla tõeliselt halastav. Kuigi halastuse jagamise vaimsed meetodid on teie ettekujutustele kättesaamatud, peaksite siiski aru saama, et halastus on kasvav omadus. Peaksite aru saama, et see pakub teile isikliku rahuldusena suurt hüvitust, kui olete kõigepealt õiglane, siis erapooletu, seejärel kannatlik ja lõpuks heatahtlik. Ja siis, kui te sellest lähtudes teete valiku ning võtate selle oma südameasjaks, võite teha järgmise sammu ning ilmutada tõeliselt halastust, kuid te ei saa ilmutada halastust kui niisugust sellisena. Need sammud tuleb läbida, muidu ei saa tõelist halastust olla. Võib olla patroneerimine, üleolev armulikkus või heategevus — isegi kaastunne —, kuid mitte halastus. Tõeline halastus tuleb alles kauni kulminatsioonina sellistele halastusele eelnevatele nähtustele nagu rühmasisene arusaamine, vastastikune hindamine, vennalik sõprus, vaimne osadus ja jumalik kooskõla. 28:6.8 (315.1) The mercy reflectors, with their tertiary associates, engage in numerous superuniverse ministries, including the teaching of the ascending creatures. Among many other things the Significances of Origins teach these ascenders how to apply spirit ethics, and following such training, the Memories of Mercy teach them how to be truly merciful. While the spirit techniques of mercy ministry are beyond your concept, you should even now understand that mercy is a quality of growth. You should realize that there is a great reward of personal satisfaction in being first just, next fair, then patient, then kind. And then, on that foundation, if you choose and have it in your heart, you can take the next step and really show mercy; but you cannot exhibit mercy in and of itself. These steps must be traversed; otherwise there can be no genuine mercy. There may be patronage, condescension, or charity—even pity—but not mercy. True mercy comes only as the beautiful climax to these preceding adjuncts to group understanding, mutual appreciation, fraternal fellowship, spiritual communion, and divine harmony.
28:6.9 (315.2) 3. Aja Tähtsus. Aeg on miski, mis on universaalne annetus kõigile tahteolenditele; see on „üks talent”, mis on usaldatud kõigile intellektiolenditele. Teil kõigil on oma aeg, mille jooksul kindlustada oma ellujäämine. Kui see aeg raisatakse kasutult, kui te jätate selle kasutamata oma hinge ellujäämise kindlustamiseks, on see ajaraiskamine saatuslik. Kui te ei kasuta oma aega päris täielikult, ei kaasne teile sellega veel saatuslikke tagajärgi; see lihtsalt aeglustab aja-palveränduri tõusuteed. Kui saavutatakse ellujäämine, on võimalik kõik muud kaotused tasa teha. 28:6.9 (315.2) 3. The Import of Time. Time is the one universal endowment of all will creatures; it is the “one talent” intrusted to all intelligent beings. You all have time in which to insure your survival; and time is fatally squandered only when it is buried in neglect, when you fail so to utilize it as to make certain the survival of your soul. Failure to improve one’s time to the fullest extent possible does not impose fatal penalties; it merely retards the pilgrim of time in his journey of ascent. If survival is gained, all other losses can be retrieved.
28:6.10 (315.3) Usalduse kindlaksmääramisel on Aja Tähtsuste nõuannetel hindamatu väärtus. Aeg on kõiges siiapoole Havonat ja Paradiisi jäävas elulise tähtsusega tegur. Lõpliku otsuse tegemisel Päevilt Vanade ees on aeg tõenduselement. Aja Tähtsused peavad alati tunnistusi andma näitamaks, et igal kohtualusel on olnud küllaldaselt aega otsuseid ja valikuid teha. 28:6.10 (315.3) In the assignment of trusts the counsel of the Imports of Time is invaluable. Time is a vital factor in everything this side of Havona and Paradise. In the final judgment before the Ancients of Days, time is an element of evidence. The Imports of Time must always afford testimony to show that every defendant has had ample time for making decisions, achieving choice.
28:6.11 (315.4) Nendes aja hindajates peitub ka prohvetluse saladus, sest nad kirjeldavad ajaelementi, mida on vaja iga ettevõtmise lõpuleviimiseks, ja nad on täpselt niisama usaldusväärsed näitajad kui teiste elavate klasside frandalankid ja kronoldekid. Jumalad näevad ette, seega teavad ette; kuid ajauniversumite tõusuteelistega tegelevate organite esindajad peavad tulevaste sündmuste ettenägemiseks nõu küsima Aja Tähtsustelt. 28:6.11 (315.4) These time evaluators are also the secret of prophecy; they portray the element of time which will be required in the completion of any undertaking, and they are just as dependable as indicators as are the frandalanks and chronoldeks of other living orders. The Gods foresee, hence foreknow; but the ascendant authorities of the universes of time must consult the Imports of Time to be able to forecast events of the future.
28:6.12 (315.5) Te kohtate neid olendeid esmakordselt eluasemeilmades ja nad õpetavad seal teile, kuidas otstarbekalt kasutada seda, mida teie nimetate „ajaks”, nii selle positiivset rakendust tööd kui ka selle negatiivset rakendust puhkust. Mõlemad ajakasutusviisid on tähtsad. 28:6.12 (315.5) You will first encounter these beings on the mansion worlds, and they will there instruct you in the advantageous use of that which you call “time,” both in its positive employment, work, and in its negative utilization, rest. Both uses of time are important.
28:6.13 (315.6) 4. UsalduseTõsidus. Usaldus on tahteolenditele otsustav proovikivi. Usaldusväärsus on enesevalitsemise, iseloomu tõeline mõõt. Need sekonavid täidavad superuniversumi süsteemis kahekordset ülesannet: nad kirjeldavad kõigile tahteolenditele kohusetunnet, pühadust ja usalduse tõsidust. Samal ajal peegeldavad nad valitsusorganitele eksimatult iga usaldusekandidaadi täpset usaldusväärsust. 28:6.13 (315.6) 4. The Solemnity of Trust. Trust is the crucial test of will creatures. Trustworthiness is the true measure of self-mastery, character. These seconaphim accomplish a double purpose in the economy of the superuniverses: They portray to all will creatures the sense of the obligation, sacredness, and solemnity of trust. At the same time they unerringly reflect to the governing authorities the exact trustworthiness of any candidate for confidence or trust.
28:6.14 (316.1) Teie püüate Urantial kentsakalt inimeste iseloome mõista ja nende konkreetseid võimeid hinnata, kuid meie Uversal teeme neid asju tegelikult täiuslikult. Need sekonavid vaevad usaldusväärsust iseloomude eksimatu hindamise elava kaaluga, ja kui nad on teile otsa vaadanud, tarvitseb meil vaid neile otsa vaadata, et teada teie võimete piire kohusetunde ja usalduse ilmutamisel ning ülesannete täitmisel. Teie usaldusväärsuse aktivad on esitatud selgelt kõrvuti teie passivatega kohustuse võimaliku mittetäitmise või reetmise korral. 28:6.14 (316.1) On Urantia, you grotesquely essay to read character and to estimate specific abilities, but on Uversa we actually do these things in perfection. These seconaphim weigh trustworthiness in the living scales of unerring character appraisal, and when they have looked at you, we have only to look at them to know the limitations of your ability to discharge responsibility, execute trust, and fulfill missions. Your assets of trustworthiness are clearly set forth alongside your liabilities of possible default or betrayal.
28:6.15 (316.2) Teist ülemate kava näeb ette teie edasiviimist sel teel, et teile usaldatakse üha enam, sedamööda, kuidas teie iseloom areneb piisavalt, et neid lisakohustusi edukalt täita, kuid indiviidi ülekoormamine võib tuua vaid häda ja kindlasti pettumust. Enneaegselt vastutuse panemist inimese või ingli õlule saab vältida, kui kasutada nende teenuseid, kes hindavad eksimatult aja- ja ruumiindiviidide usaldusväärsust. Need sekonavid saadavad alati Kõrgeaulisi ja need kõrged täideviijad ei määra kunagi kedagi tööle enne, kui kandidaate pole vaetud sekonavide kaaluga ja kuulutatud, et nad „ei ole kerged”. 28:6.15 (316.2) It is the plan of your superiors to advance you by augmented trusts just as fast as your character is sufficiently developed to gracefully bear these added responsibilities, but to overload the individual only courts disaster and insures disappointment. And the mistake of placing responsibility prematurely upon either man or angel may be avoided by utilizing the ministry of these infallible estimators of the trust capacity of the individuals of time and space. These seconaphim ever accompany Those High in Authority, and never do these executives make assignments until their candidates have been weighed in the secoraphic balances and pronounced “not wanting.”
28:6.16 (316.3) 5. Teenimise Pühadus. Usaldusväärsuse kindlakstegemisele järgneb vahetult teenimise privileegi andmine. Teie ja teie teenimisvõimaluste laienemise vahel ei saa seista miski muu kui teie enda ebausaldusväärsus, teie oskamatus hinnata usalduse pühadust. 28:6.16 (316.3) 5. The Sanctity of Service. The privilege of service immediately follows the discovery of trustworthiness. Nothing can stand between you and opportunity for increased service except your own untrustworthiness, your lack of capacity for appreciation of the solemnity of trust.
28:6.17 (316.4) Teenimine — sihiteadlik teenimine, mitte orjus — annab kõrgeima rahulduse ja on kõige jumalikuma väärikuse väljendus. Teenimine — teenimise lisandumine, teenimise laienemine, raske teenimine, seiklusrikas teenimine ja lõpuks jumalik ning täiuslik teenimine — on aja eesmärk ja ruumi siht. Kuid ajalikud mängutsüklid vahelduvad alati progressi teenimistsüklitega. Ja pärast ajalikku teenistust algab igavikus toimuv superteenistus. Ajaliku mängu ajal peaksite endale ette kujutama igaviku tööd, nii nagu te igavikus teenimise ajal meenutate ajalikku mängu. 28:6.17 (316.4) Service—purposeful service, not slavery—is productive of the highest satisfaction and is expressive of the divinest dignity. Service—more service, increased service, difficult service, adventurous service, and at last divine and perfect service—is the goal of time and the destination of space. But ever will the play cycles of time alternate with the service cycles of progress. And after the service of time there follows the superservice of eternity. During the play of time you should envision the work of eternity, even as you will, during the service of eternity, reminisce the play of time.
28:6.18 (316.5) Universumikorraldus põhineb saamisel ja andmisel: kogu oma igavese tee jooksul ei kohta te kunagi tegevusetuse monotoonsust ega isiksuse soikeseisundit. Progressi teeb võimalikuks loomuomane liikumine, edasiliikumine kasvab välja jumalikust tegutsemisvõimest ja saavutus on kujutlusvõimelise avastusmeele laps. Kuid selles saavutamisvõimes sisaldub loomuomaselt eetiline vastutustunne, vajadus tunnistada, et maailm ja universum on täis mitmesuguseid eri liiki olendeid. Kogu see suurejooneline loodu, teie ise kaasa arvatud, ei ole tehtud ainult teie jaoks. Universum ei ole egotsentriline. Jumalad on käskinud: „Anda on õndsam kui võtta” ja teie Meister-Poeg on öelnud: „Kui keegi teie seast tahab saada suurimaks, siis ta olgu kõigi teenija.” 28:6.18 (316.5) The universal economy is based on intake and output; throughout the eternal career you will never encounter monotony of inaction or stagnation of personality. Progress is made possible by inherent motion, advancement grows out of the divine capacity for action, and achievement is the child of imaginative adventure. But inherent in this capacity for achievement is the responsibility of ethics, the necessity for recognizing that the world and the universe are filled with a multitude of differing types of beings. All of this magnificent creation, including yourself, was not made just for you. This is not an egocentric universe. The Gods have decreed, “It is more blessed to give than to receive,” and said your Master Son, “He who would be greatest among you let him be server of all.”
28:6.19 (316.6) Iga teenimise, nii inimese- kui ka inglipoolse teenimise tõeline olemus ilmneb täielikult nende sekonavidest teenimisindikaatorite, Teenimise Pühaduste nägudel. Tõeliste ja varjatud motiivide täielik analüüs on selgelt näha. Need inglid on tõepoolest universumi mõtetelugejad, südameteuurijad ja hingedeavajad. Surelikud võivad kasutada oma mõtete varjamiseks sõnu, kuid need kõrged sekonavid paljastavad inimsüdame ja inglimeele sügavaid motiive. 28:6.19 (316.6) The real nature of any service, be it rendered by man or angel, is fully revealed in the faces of these secoraphic service indicators, the Sanctities of Service. The full analysis of the true and of the hidden motives is clearly shown. These angels are indeed the mind readers, heart searchers, and soul revealers of the universe. Mortals may employ words to conceal their thoughts, but these high seconaphim lay bare the deep motives of the human heart and of the angelic mind.
28:6.20 (317.1) 6. ja 7. Suuruse Saladus ja Headuse Hing. Kui tõusu-palverändurid on aja tähenduse suhtes äratatud, on sellega ette valmistatud tee usalduse tõsidusest arusaamiseks ja teenimise pühaduse hindamiseks. Need on küll suuruse kõlbelised elemendid, kuid on olemas ka suuruse saladused. Kui suuruse suhtes tehakse vaimseid katseid, ei jäeta kõlbelisi elemente arvestamata, aga planetaarse suuruse tõeliseks mõõduks on isetus, mis ilmneb omakasupüüdmatus töös oma maiste kaaslaste, hätta ja õnnetusse sattunud olendite hüvanguks, eriti kui need on selle väärilised. Ja suuruse avaldumiseks on Urantia-taolises maailmas enesekontrolli ülesnäitamine. Suur ei ole mitte see inimene, kes „vallutab linna” või „vallutab rahva”, vaid pigem see, kes „suudab taltsutada oma keelt”. 28:6.20 (317.1) 6 and 7. The Secret of Greatness and the Soul of Goodness. The ascending pilgrims having awakened to the import of time, the way is prepared for the realization of the solemnity of trust and for the appreciation of the sanctity of service. While these are the moral elements of greatness, there are also secrets of greatness. When the spiritual tests of greatness are applied, the moral elements are not disregarded, but the quality of unselfishness revealed in disinterested labor for the welfare of one’s earthly fellows, particularly worthy beings in need and in distress, that is the real measure of planetary greatness. And the manifestation of greatness on a world like Urantia is the exhibition of self-control. The great man is not he who “takes a city” or “overthrows a nation,” but rather “he who subdues his own tongue.”
28:6.21 (317.2) Suurus ja jumalikkus on sünonüümid. Jumal on ülimalt suur ja hea. Suurust ja headust lihtsalt ei saa teineteisest lahutada. Need on Jumalas igaveseks ühendatud. Seda tõde illustreerib otseselt ja rabavalt Suuruse Saladuse ja Headuse Hinge vastastikune peegeldav sõltuvus, sest kumbki ei saa funktsioneerida ilma teiseta. Jumalikkuse teiste omaduste peegeldamisel saavad superuniversumite sekonavid üksi tegutseda ja seda nad teevadki, kuid suuruse ja headuse peegeldavad hinnangud näivad olevat teineteisest lahutamatud. Seega peavad need suuruse ja headuse peegeldajad töötama igas maailmas, igas universumis koos, esitades alati kahese ja vastastikuses sõltuvuses aruande iga olendi kohta, kellele nad oma tähelepanu koondavad. Suurust ei saa hinnata, kui ei teata selles sisalduvat headust, ja headust ei saa kirjeldada, näitamata selle loomuomast ja jumalikku suurust. 28:6.21 (317.2) Greatness is synonymous with divinity. God is supremely great and good. Greatness and goodness simply cannot be divorced. They are forever made one in God. This truth is literally and strikingly illustrated by the reflective interdependence of the Secret of Greatness and the Soul of Goodness, for neither can function without the other. In reflecting other qualities of divinity, the superuniverse seconaphim can and do act alone, but the reflective estimates of greatness and of goodness appear to be inseparable. Hence, on any world, in any universe, must these reflectors of greatness and of goodness work together, always showing a dual and mutually dependent report of every being upon whom they focalize. Greatness cannot be estimated without knowing the content of goodness, while goodness cannot be portrayed without exhibiting its inherent and divine greatness.
28:6.22 (317.3) Suuruse hinnangud on sfääridel erinevad. Olla suur tähendab olla Jumala sarnane. Ja et suuruse kvaliteedi määrab tervenisti ära selles sisalduv headus, siis järelikult on nii, isegi teie praeguses inimese-seisuses, et kui te saate armu kaudu heaks, saate te selle läbi ka suureks. Mida vankumatumalt te vaatate ja mida järjekindlamalt püüdlete jumaliku headuse arusaamade poole, seda kindlamalt kasvab teie suurus, ehtsa ellujääva iseloomu tõeline suurus. 28:6.22 (317.3) The estimate of greatness varies from sphere to sphere. To be great is to be Godlike. And since the quality of greatness is wholly determined by the content of goodness, it follows that, even in your present human estate, if you can through grace become good, you are thereby becoming great. The more steadfastly you behold, and the more persistently you pursue, the concepts of divine goodness, the more certainly will you grow in greatness, in true magnitude of genuine survival character.
7. Sekonavide hoolekanne ^top 7. Ministry of the Seconaphim ^top
28:7.1 (317.4) Sekonavid pärinevad superuniversumite keskusmaailmadest ja seal on ka nende keskused, kuid neid koos oma sidepidajatest kaaslastega leidub kõikjal alates Paradiisi randadest kuni arenevate kosmosemaailmadeni. Nad on väärtuslikeks abilisteks supervalitsuste nõuandvate kogude liikmetele ja suureks abiks Uversa hea tahte kolooniatele: täheuurijatele, iga millenniumi turistidele, taevastele vaatlejatele ja paljudele teistele, kaasa arvatud Havonale transportimist ootavatele tõusuolenditele. Päevilt Vanad määravad meeleldi teatavad esimese astme sekonavid abiks tõusuolenditele, kes asuvad neljasaja üheksakümnes Uversat ümbritsevas õppemaailmas, ja siin teenivad õpetajatena ka paljud teise ning kolmanda astme olendid. Need Uversa satelliidid on ajauniversumite lõpetamiskoolid ja seal läbitakse ettevalmistuskursus seitsmest ringlusest koosnevasse Havona ülikooli astumiseks. 28:7.1 (317.4) The seconaphim have their origin and headquarters on the capitals of the superuniverses, but with their liaison fellows they range from the shores of Paradise to the evolutionary worlds of space. They serve as valued assistants to the members of the deliberative assemblies of the supergovernments and are of great help to the courtesy colonies of Uversa: the star students, millennial tourists, celestial observers, and a host of others, including the ascendant beings in waiting for Havona transport. The Ancients of Days take pleasure in assigning certain of the primary seconaphim to assist the ascending creatures domiciled on the four hundred ninety study worlds surrounding Uversa, and here also do many of the secondary and tertiary orders serve as teachers. These Uversa satellites are the finishing schools of the universes of time, presenting the preparatory course for the seven-circuited university of Havona.
28:7.2 (317.5) Kolmest sekonavide klassist teenib kolmas rühm, kes on kinnistatud tõusuteelistega tegelevate organite juurde, aja tõusuolendeid väga laialdaselt. Te kohtate neid vahetevahel õige varsti pärast Urantialt lahkumist, kuigi te saate nende teenuseid vabalt kasutada alles siis, kui jõuate Orvontoni maailmades viibimiseni. Te naudite nende seltsi siis, kui olete nendega Uversa koolimaailmades viibimise ajal põhjalikult tutvunud. 28:7.2 (317.5) Of the three orders of seconaphim, the tertiary group, attached to the ascendant authorities, minister most extensively to the ascending creatures of time. You will on occasion meet them soon after your departure from Urantia, though you will not freely make use of their services until you reach the tarrying worlds of Orvonton. You will enjoy their companionship when you become fully acquainted with them during your sojourn on the Uversa school worlds.
28:7.3 (318.1) Need kolmanda astme sekonavid säästavad aega, ületavad ruumi, avastavad vigu, nad on ustavad õpetajad ja igavesti püsivad teeviidad — jumaliku kindluse elavad märgid —, kes on halastusest asetatud aja ristteedele, et nad juhiksid seal innukate palverändurite samme nende suure segaduse ja vaimse ebakindluse hetkedel. Te saate kasutada jumalikkuse vahendeid ja puutuda kokku Jumaluse meetoditega juba ammu enne täiuse väravateni jõudmist. Alates teie saabumisest esimesse eluasememaailma kuni ajani, mil sulete Havona unes oma silmad, et valmistuda Paradiisiteekonnaks, kasutate te kriisiolukorras üha enam nende imeliste olendite abi, kes nii täielikult ja vabalt peegeldavad nende kaitstud ja usaldusväärsete palverändurite kindlaid teadmisi ning vaieldamatut tarkust, kes enne teid on läbi käinud pika tee täiuse väravateni. 28:7.3 (318.1) These tertiary seconaphim are the timesavers, space abridgers, error detectors, faithful teachers, and everlasting guideposts—living signs of divine surety—in mercy placed at the crossroads of time, there to guide the feet of anxious pilgrims in moments of great perplexity and spiritual uncertainty. Long before attaining the portals of perfection, you will begin to gain access to the tools of divinity and to make contact with the techniques of Deity. Increasingly, from the time you arrive on the initial mansion world until you close your eyes in the Havona sleep preparatory to your Paradise transit, you will avail yourself of the emergency help of these marvelous beings, who are so fully and freely reflective of the sure knowledge and certain wisdom of those safe and dependable pilgrims who have preceded you on the long journey to the portals of perfection.
28:7.4 (318.2) Urantial ei ole meil nende peegeldavasse klassi kuuluvate inglite kasutamiseks täit õigust. Nad on teie maailmas sagedased külalised, saates siia määratud isiksusi, kuid nad ei saa siin vabalt tegutseda. See sfäär on ikka veel osalises vaimses karantiinis ja siin puuduvad praegu mõned nende teenuste jaoks olulised ringlused. Kui vastavad peegeldavad ringlused teie maailmas uuesti taastuvad, muutub planeetidevaheline ja universumite-vaheline suhtlemine suures osas lihtsamaks ning kiiremaks. Taevastel töötajatel on Urantial palju raskusi selle oma peegeldavate kaaslaste funktsionaalse pärsituse tõttu. Kuid me tegeleme oma asjadega rõõmsalt edasi, rakendades käepärast olevaid vahendeid, ehkki me ei saa kohapeal kasutada paljude nende imeliste olendite, ruumi elavate peeglite ja aja projitseerijate teenuseid. 28:7.4 (318.2) We are denied the full privilege of using these angels of the reflective order on Urantia. They are frequent visitors on your world, accompanying assigned personalities, but here they cannot freely function. This sphere is still under partial spiritual quarantine, and some of the circuits essential to their services are not here at present. When your world is once more restored to the reflective circuits concerned, much of the work of interplanetary and interuniverse communication will be greatly simplified and expedited. Celestial workers on Urantia encounter many difficulties because of this functional curtailment of their reflective associates. But we go on joyfully conducting our affairs with the instrumentalities at hand, notwithstanding our local deprivation of many of the services of these marvelous beings, the living mirrors of space and the presence projectors of time.
28:7.5 (318.3) [Esitanud Vägev Sõnumitooja Uversalt.] 28:7.5 (318.3) [Sponsored by a Mighty Messenger of Uversa.]