26. Kiri Paper 26
Keskse universumi hoolekandevaimud Ministering Spirits of the Central Universe
26:0.1 (285.1) SUPERNAVID on Paradiisi ja keskse universumi hoolekandevaimud, nad on Lõpmatu Vaimu laste madalaima rühma kõrgeim klass — ingliväed. Neid hoolekandevaime kohtab alates Paradiisisaarest kuni aja ja ruumi maailmadeni. Ükski organiseeritud ja asustatud loodu osa ei ole ilma nende teenistuseta. 26:0.1 (285.1) SUPERNAPHIM are the ministering spirits of Paradise and the central universe; they are the highest order of the lowest group of the children of the Infinite Spirit—the angelic hosts. Such ministering spirits are to be encountered from the Isle of Paradise to the worlds of time and space. No major part of the organized and inhabited creation is without their services.
1. Hoolekandevaimud ^top 1. The Ministering Spirits ^top
26:1.1 (285.2) Inglid on kogu kosmose arenevate ja tõusuteelistest tahteolendite hoolekandevaimud-kaaslased, nad on ka sfääride kõrgemate jumalike isiksuste kolleegid ja töökaaslased. Kõik inglid on selgepiirilised isiksused ja väga individuaalsed. Nad oskavad kõrgelt hinnata meelelahutusjuhtide hoolitsust. Koos Kosmose Sõnumitoojate Vägedega saavad ka hoolekandevaimud puhkuse ja vahelduse perioodidest rõõmu tunda, nad on väga seltsiva loomuga ja nende seltsimisvõime ületab kaugelt inimolendite oma. 26:1.1 (285.2) Angels are the ministering-spirit associates of the evolutionary and ascending will creatures of all space; they are also the colleagues and working associates of the higher hosts of the divine personalities of the spheres. The angels of all orders are distinct personalities and are highly individualized. They all have a large capacity for appreciation of the ministrations of the reversion directors. Together with the Messenger Hosts of Space, the ministering spirits enjoy seasons of rest and change; they possess very social natures and have an associative capacity far transcending that of human beings.
26:1.2 (285.3) Suuruniversumi hoolekandevaime liigitatakse järgmiselt: 26:1.2 (285.3) The ministering spirits of the grand universe are classified as follows:
26:1.3 (285.4) 1. supernavid; 26:1.3 (285.4) 1. Supernaphim.
26:1.4 (285.5) 2. sekonavid; 26:1.4 (285.5) 2. Seconaphim.
26:1.5 (285.6) 3. tertsiavid; 26:1.5 (285.6) 3. Tertiaphim.
26:1.6 (285.7) 4. omniavid; 26:1.6 (285.7) 4. Omniaphim.
26:1.7 (285.8) 5. seeravid; 26:1.7 (285.8) 5. Seraphim.
26:1.8 (285.9) 6. keerubid ja sanobid; 26:1.8 (285.9) 6. Cherubim and Sanobim.
26:1.9 (285.10) 7. keskteelised. 26:1.9 (285.10) 7. Midway Creatures.
26:1.10 (285.11) Ingliklasside üksikliikmetel ei ole universumis päriselt püsivat isiklikku staatust. Teatavatest klassidest inglid võivad saada ühel perioodil Paradiisikaaslasteks, mõnedest saavad Taevased Kroonikud, teised tõusevad Tehniliste Nõuandjate ridadesse. Teatavad keerubid võivad püüelda seeravite staatuse ja saatuse poole, arenevad seeravid võivad aga jõuda tõusuteelistest Jumala Poegade vaimsetele tasanditele. 26:1.10 (285.11) The individual members of the angelic orders are not altogether stationary as to personal status in the universe. Angels of certain orders may become Paradise Companions for a season; some become Celestial Recorders; others ascend to the ranks of the Technical Advisers. Certain of the cherubim may aspire to seraphic status and destiny, while evolutionary seraphim can achieve the spiritual levels of the ascending Sons of God.
26:1.11 (285.12) Seitse eelnimetatud hoolekandevaimude klassi jagunevad tõusuolendite jaoks kõige olulisemate funktsioonide põhjal järgmistesse rühmadesse: 26:1.11 (285.12) The seven orders of ministering spirits, as revealed, are grouped for presentation in accordance with their functions of greatest importance to ascending creatures:
26:1.12 (285.13) 1. keskse universumi hoolekandevaimud. Need kolm supernavide klassi teenivad Paradiisi-Havona süsteemis. Esmased supernavid ehk Paradiisi supernavid on loonud Lõpmatu Vaim. Teise ja kolmanda astme klassid, mis teenivad Havonal, on vastavalt Meistervaimude ja Ringluste Vaimude järglased; 26:1.12 (285.13) 1. The Ministering Spirits of the Central Universe. The three orders of supernaphim serve in the Paradise-Havona system. Primary or Paradise supernaphim are created by the Infinite Spirit. The secondary and tertiary orders, serving in Havona, are respectively the offspring of the Master Spirits and of the Spirits of the Circuits.
26:1.13 (286.1) 2. superuniversumite hoolekandevaimud—sekonavid, tertsiavid ja omniavid. Sekonavid, Peegeldavate Vaimude lapsed, teenivad seitsmes superuniversumis eri viisil. Tertsiavid, kes pärinevad Lõpmatust Vaimust, pühenduvad lõppkokkuvõttes Loojate-Poegade ja Päevilt Vanade vahelisele sideteenistusele. Omniavid on Lõpmatu Vaimu ja Seitsme Ülima Täideviija poolt ühiselt loodud ja nad on ainult viimaste teenistuses. Neid kolme klassi käsitletakse ühes järgmises käesolevasse seeriasse kuuluvas jutustuses; 26:1.13 (286.1) 2. The Ministering Spirits of the Superuniverses—the seconaphim, the tertiaphim, and the omniaphim. Seconaphim, the children of the Reflective Spirits, variously serve in the seven superuniverses. Tertiaphim, of origin in the Infinite Spirit, are eventually dedicated to the liaison service of the Creator Sons and the Ancients of Days. Omniaphim are created concertedly by the Infinite Spirit and the Seven Supreme Executives, and they are the exclusive servants of the latter. The discussion of these three orders forms the subject of a succeeding narrative in this series.
26:1.14 (286.2) 3. kohalike universumite hoolekandevaimude hulka kuuluvad seeravid ja nende abilised keerubid. Nende Universumi Emavaimu järglastega kohtuvad tõususurelikud kõigepealt. Asustatud maailmades sündinud keskteelised ei kuulu tegelikult päriselt inglite klassidesse, kuigi neid liigitatakse sageli nende funktsioonide järgi hoolekandevaimude hulka. Nende lugu koos seeravite ja keerubite kirjeldusega esitatakse kirjades, mis käsitlevad teie kohaliku universumi asju. 26:1.14 (286.2) 3. The Ministering Spirits of the Local Universes embrace the seraphim and their assistants, the cherubim. With these offspring of a Universe Mother Spirit mortal ascenders have initial contact. The midway creatures, of nativity on the inhabited worlds, are not really of the angelic orders proper, though often functionally grouped with the ministering spirits. Their story, with an account of the seraphim and cherubim, is presented in those papers dealing with the affairs of your local universe.
26:1.15 (286.3) Kõik inglivägede klassid on pühendunud mitmesugustele universumi teenistustele ja teenivad ühel või teisel viisil taevaste olendite kõrgemaid klasse, kuid just suured supernavide, sekonavide ja seeravite hulgad tegelevad kaasaaitamisega aja laste järkjärgulise täiustumise tõusuprogrammile. Tegutsedes keskses, super- ja kohalikes universumites, moodustavad nad niisuguse vaimudest hoolekandjate katkematu ahela, mille Lõpmatu Vaim on ette näinud kõigi nende abistamiseks ja juhendamiseks, kes püüavad jõuda Igavese Poja kaudu Kõikse Isani. 26:1.15 (286.3) All orders of the angelic hosts are devoted to the various universe services, and they minister in one way or another to the higher orders of celestial beings; but it is the supernaphim, seconaphim, and seraphim who, in large numbers, are employed in the furtherance of the ascending scheme of progressive perfection for the children of time. Functioning in the central, super-, and local universes, they form that unbroken chain of spirit ministers which has been provided by the Infinite Spirit for the help and guidance of all who seek to attain the Universal Father through the Eternal Son.
26:1.16 (286.4) Supernave piirab „vaimu polaarsus” ühes nende tegevusfaasis ning selleks on toimimine koos Kõikse Isaga. Nad saavad töötada üksikult, välja arvatud siis, kui kasutavad otseselt vaid Isale kuuluvaid ringlusi. Otse Isalt tuleva jõu vastuvõtmiseks peavad nad toimimises ühinema vabatahtlikult paaridesse. Ka sekonavidel on piirangud ja nad peavad lisaks töötama veel paarides, et sünkroniseeruda Igavese Poja ringlustega. Seeravid võivad töötada üksikult eraldiseisvate ja ruumis piiratud isiksustena, kuid ringlusse saab neid lülitada alles siis, kui nad on ühinenud paaridena polariseerunud. Kui need vaimolendid ühinevad paarideks, loetakse üht neist teise täienduseks. Täiendussuhted võivad olla ajutised, need ei tarvitse olla püsiva iseloomuga. 26:1.16 (286.4) Supernaphim are limited in “spirit polarity” regarding only one phase of action, that with the Universal Father. They can work singly except when directly employing the exclusive circuits of the Father. When they are in power reception on the Father’s direct ministry, supernaphim must voluntarily associate in pairs to be able to function. Seconaphim are likewise limited and in addition must work in pairs in order to synchronize with the circuits of the Eternal Son. Seraphim can work singly as discrete and localized personalities, but they are able to encircuit only when polarized as liaison pairs. When such spirit beings are associated as pairs, the one is spoken of as complemental to the other. Complemental relationships may be transient; they are not necessarily of a permanent nature.
26:1.17 (286.5) Need säravad loodud valgusolendid püsivad elus otseselt universumi esmaste ringluste vaimse energia tarbimisest. Urantia surelikud peavad saama valguse energiat vegetatiivselt kehastunu kaudu, kuid ingliväed on lülitatud ringlusse, neil on „toitu, mida teie ei tunne”. Nad saavad osa ka imepäraste Kolmsuse Õpetajate-Poegade ringlevatest õpetustest: nad võtavad vastu teadmisi ja omandavad tarkust üsna samamoodi, nagu nad omastavad eluenergiaid. 26:1.17 (286.5) These brilliant creatures of light are sustained directly by the intake of the spiritual energy of the primary circuits of the universe. Urantia mortals must obtain light-energy through the vegetative incarnation, but the angelic hosts are encircuited; they “have food that you know not.” They also partake of the circulating teachings of the marvelous Trinity Teacher Sons; they have a reception of knowledge and an intake of wisdom much resembling their technique of assimilating the life energies.
2. Vägevad supernavid ^top 2. The Mighty Supernaphim ^top
26:2.1 (286.6) Supernavid teenivad oskuslikult igat liiki olendeid, kes elavad Paradiisis ja keskses universumis. Neid kõrgeid ingleid luuakse kolme üldisema klassina: esimese, teise ja kolmanda astme supernavidena. 26:2.1 (286.6) The supernaphim are the skilled ministers to all types of beings who sojourn on Paradise and in the central universe. These high angels are created in three major orders: primary, secondary, and tertiary.
26:2.2 (287.1) Esimese astme supernavid on eranditult Ühise Looja järglased. Nad teenivad ligikaudu võrdsel määral teatavaid Paradiisi kodanike rühmi ja tõusu-palverändurite üha suurenevaid korpusi. Need igavese Saare inglid arendavad väga tõhusalt mõlema Paradiisiasukate rühma põhikoolitust. Nad aitavad palju kaasa selleks, et teineteisest aru saaksid kaks universumi loodud-olendite ainulaadset klassi: üks neist on kõrgeimat tüüpi jumalik ja täiuslik tahteolend, teine aga madalaimat tüüpi tahteolendi täiustunud edasiarendus kogu universumite universumis. 26:2.2 (287.1) Primary supernaphim are the exclusive offspring of the Conjoint Creator. They divide their ministry about equally between certain groups of the Paradise Citizens and the ever-enlarging corps of ascendant pilgrims. These angels of the eternal Isle are highly efficacious in furthering the essential training of both groups of Paradise dwellers. They contribute much that is helpful to the mutual understanding of these two unique orders of universe creatures—the one being the highest type of divine and perfect will creature, and the other, the perfected evolution of the lowest type of will creature in all the universe of universes.
26:2.3 (287.2) Esimese astme supernavide töö on nii ainulaadne ja teistest erinev, et seda käsitletakse järgmises jutustuses eraldi. 26:2.3 (287.2) The work of the primary supernaphim is so unique and distinctive that it will be separately considered in the succeeding narrative.
26:2.4 (287.3) Teise astme supernavid juhivad tõusuolendite tegemisi Havona seitsmel ringlusel. Neid huvitab samavõrd ka hariduse andmine neile Paradiisi kodanike arvukatele klassidele, kes elavad pikki perioode keskse loodu maailmaringlustel, kuid sellest nende teenistuse faasist ei tohi me rääkida. 26:2.4 (287.3) Secondary supernaphim are the directors of the affairs of ascending beings on the seven circuits of Havona. They are equally concerned in ministering to the educational training of numerous orders of Paradise Citizens who sojourn for long periods on the world circuits of the central creation, but we may not discuss this phase of their service.
26:2.5 (287.4) Neid kõrgeid ingleid on seitset liiki, igaüks neist pärineb ühest Meistervaimust ja on sellele vastava olemusega. Seitse Meistervaimu loovad koos paljusid erinevaid ainulaadsete olendite ja olemusvormide rühmi ning iga klassi üksikliikmed on oma olemuselt suhteliselt ühetaolised. Aga kui needsamad Seitse Vaimu loovad üksikult, on selle tulemusena tekkivad klassid alati seitsmese olemusega: iga Meistervaimu lapsed saavad osa oma looja olemusest ja erinevad seetõttu teistest. Sellise päritoluga on ka teise astme supernavid ja kõik seitse loodud inglite liiki tegutsevad kõigis kogu nende klassile avatud tegevuskanalites, peamiselt keskse ja jumaliku universumi seitsmel ringlusel. 26:2.5 (287.4) There are seven types of these high angels, each of origin in one of the Seven Master Spirits and in nature patterned accordingly. Collectively, the Seven Master Spirits create many different groups of unique beings and entities, and the individual members of each order are comparatively uniform in nature. But when these same Seven Spirits create individually, the resulting orders are always sevenfold in nature; the children of each Master Spirit partake of the nature of their creator and are accordingly diverse from the others. Such is the origin of the secondary supernaphim, and the angels of all seven created types function in all channels of activity open to their entire order, chiefly on the seven circuits of the central and divine universe.
26:2.6 (287.5) Igaüks Havona seitsmest planeediringlusest allub otseselt ühele Seitsmest Ringlusevaimust, kes moodustavad ühiselt — seega ühetaolise — Seitsme Meistervaimu loomingu. Kuigi need seitse Havona abivaimu meenutavad Kolmanda Allika ja Keskme olemust, ei ole nad osa algsest universumist. Nende tegutsemine algas pärast esialgset (igavest) loodut, kuid ammu enne Grandfanda aega. Nad ilmusid kahtlemata kui Meistervaimude loov reaktsioon Ülima Olendi kujunevale eesmärgile ja nad avastati tegutsemas suuruniversumi korralduses. Lõpmatule Vaimule ja kõigile tema loovatele kaaslastele kui universumi koordineerijatele näib olevat antud külluslikult võimet sobiva loovusega reageerida kogemuslikes Jumalustes ja arenevates universumites toimuvatele samaaegsetele arengutele. 26:2.6 (287.5) Each of the seven planetary circuits of Havona is under the direct supervision of one of the Seven Spirits of the Circuits, themselves the collective—hence uniform—creation of the Seven Master Spirits. Though partaking of the nature of the Third Source and Center, these seven subsidiary Spirits of Havona were not a part of the original pattern universe. They were in function after the original (eternal) creation but long before the times of Grandfanda. They undoubtedly appeared as a creative response of the Master Spirits to the emerging purpose of the Supreme Being, and they were discovered in function upon the organization of the grand universe. The Infinite Spirit and all his creative associates, as universal co-ordinators, seem abundantly endowed with the ability to make suitable creative responses to the simultaneous developments in the experiential Deities and in the evolving universes.
26:2.7 (287.6) Kolmanda astme supernavid pärinevadki neist Seitsmest Ringlusevaimust. Igaüks neist on saanud eraldi Havona ringlusel Lõpmatult Vaimult volitused luua piisaval arvul kolmanda astme kõrgeid supernavidest hoolekandjaid, et rahuldada keskse universumi vajadusi. Ringlusevaimud lõid neid inglitest hoolekandjaid enne aja-palverändurite Havonasse jõudmist suhteliselt vähe, Seitse Meistervaimu aga ei hakanudki teise astme supernave looma enne Grandfanda kohalejõudmist. Et kolmanda astme supernavide klass on neist kahest vanem, käsitleme seda esimesena. 26:2.7 (287.6) Tertiary supernaphim take origin in these Seven Spirits of the Circuits. Each one of them, on the separate Havona circles, is empowered by the Infinite Spirit to create a sufficient number of high superaphic ministers of the tertiary order to meet the needs of the central universe. While the Circuit Spirits produced comparatively few of these angelic ministers prior to the arrival in Havona of the pilgrims of time, the Seven Master Spirits did not even begin the creation of secondary supernaphim until the landing of Grandfanda. As the older of the two orders, the tertiary supernaphim will therefore receive first consideration.
3. Kolmanda astme supernavid ^top 3. The Tertiary Supernaphim ^top
26:3.1 (288.1) Need Seitsme Meistervaimu teenijad on inglid, spetsialistid Havona eri ringluste alal, ja nende hoolekandetöö hõlmab nii aja tõusu-palverändureid kui ka igaviku laskuvaid palverändureid. Täiusliku keskse loodu miljardis õppemaailmas on kõigi klasside supernavidest kaaslased teile täielikult nähtavad. Seal olete te kõik ülimas mõttes vennalikud ja mõistvad olendid, kes on osavõtlikult kontaktis. Te tunnete ka täiesti ära laskuvad palverändurid ning suhtlete nendega oivaliselt ja vennalikult; need on Paradiisi kodanikud, kes läbivad ringlusi seestpoolt väljapoole, sisenedes Havonasse esimese ringluse katsemaailma kaudu ja kulgedes väljapoole kuni seitsmendani. 26:3.1 (288.1) These servants of the Seven Master Spirits are the angelic specialists of the various circuits of Havona, and their ministry extends to both the ascending pilgrims of time and the descending pilgrims of eternity. On the billion study worlds of the perfect central creation, your superaphic associates of all orders will be fully visible to you. There you will all be, in the highest sense, fraternal and understanding beings of mutual contact and sympathy. You will also fully recognize and exquisitely fraternize with the descending pilgrims, the Paradise Citizens, who traverse these circuits from within outward, entering Havona through the pilot world of the first circuit and proceeding outward to the seventh.
26:3.2 (288.2) Seitsmest superuniversumist pärinevad tõusu-palverändurid läbivad Havonat vastupidises suunas, sisenedes seitsmenda ringluse katsemaailma kaudu ja kulgedes edasi sissepoole. Tõusuolendite edasiminekul maailmast maailma ja ringlusest ringlusse ei ole kehtestatud ajalisi piire, samamoodi nagu pole määratud ka meelevaldselt ajavahemikku, mille vältel viibitakse morontia maailmades. Kuigi küllaldaselt arenenud indiviidid võidakse ühes või mitmes kohaliku universumi koolitusmaailmas viibimisest vabastada, ei saa ükski palverändur vältida kõigi seitsme Havona ringluse läbimist, sest neis toimub järkjärguline vaimsustumine. 26:3.2 (288.2) The ascending pilgrims from the seven superuniverses pass through Havona in the opposite direction, entering by way of the pilot world of the seventh circuit and proceeding inward. There is no time limit set on the progress of the ascending creatures from world to world and from circuit to circuit, just as no fixed span of time is arbitrarily assigned to residence on the morontia worlds. But, whereas adequately developed individuals may be exempted from sojourn on one or more of the local universe training worlds, no pilgrim may avoid passing through all seven of the Havona circuits of progressive spiritualization.
26:3.3 (288.3) See kolmanda astme supernavide korpus, mis on määratud peamiselt aja-palverändureid teenima, koosneb järgmistest rühmadest: 26:3.3 (288.3) That corps of tertiary supernaphim which is chiefly assigned to the service of the pilgrims of time is classified as follows:
26:3.4 (288.4) 1. Harmoonia juhendajad. Peaks olema ilmne, et isegi täiuslikus Havonas vajatakse süsteemi ülalpidamiseks ja harmoonia kindlustamiseks mingisugust koordineerivat mõju kogu selles töös, mis valmistab ette aja-palverändurite Paradiisi jõudmist. See ongi harmoonia juhendajate tegelik missioon — hoida kõike sujuvas ja kiires edasiliikumises. Nad pärinevad esimesest ringlusest, teenivad aga kogu Havona ulatuses ja nende kohalolek ringlustes tähendab, et miski ei saa nurja minna. Suur võime koordineerida mitmesuguseid tegevusi, mis hõlmavad eri klassidest — isegi mitmelt tasandilt — isiksusi, võimaldab neil supernavidel olla vajaduse korral abiks alati ja igal pool. Nad aitavad tohutult kaasa aja-palverändurite ja igaviku palverändurite vastastikusele arusaamisele. 26:3.4 (288.4) 1. The Harmony Supervisors. It must be apparent that some sort of co-ordinating influence would be required, even in perfect Havona, to maintain system and to insure harmony in all the work of preparing the pilgrims of time for their subsequent Paradise achievements. Such is the real mission of the harmony supervisors—to keep everything moving along smoothly and expeditiously. Originating on the first circuit, they serve throughout Havona, and their presence on the circuits means that nothing can possibly go amiss. A great ability to co-ordinate a diversity of activities involving personalities of differing orders—even multiple levels—enables these supernaphim to give assistance wherever and whenever required. They contribute enormously to the mutual understanding of the pilgrims of time and the pilgrims of eternity.
26:3.5 (288.5) 2. Peakroonikud. Need inglid luuakse teisel ringlusel, kuid nad tegutsevad keskses universumis kõikjal. Nende ülestähendused on kolme liiki, nad vormistavad sissekandeid Havona kirjalike arhiivide, oma klassi vaimsete arhiivide ja Paradiisi vormikohaste arhiivide jaoks. Lisaks sellele edastavad nad tõsiteadmiste tähtsusega sündmusi Paradiisi elavatesse raamatukogudesse, esimese astme supernavidest teadmistehoidjatele. 26:3.5 (288.5) 2. The Chief Recorders. These angels are created on the second circuit but operate everywhere in the central universe. They record in triplicate, executing records for the literal files of Havona, for the spiritual files of their order, and for the formal records of Paradise. In addition they automatically transmit the transactions of true-knowledge import to the living libraries of Paradise, the custodians of knowledge of the primary order of supernaphim.
26:3.6 (288.6) 3. Teabelevitajad. Kolmanda Ringlusevaimu lapsed tegutsevad kogu Havona ulatuses, kuigi nende ametlik saatejaam asub kõige välimise ringluse planeedil number seitsekümmend. Need meistertehnikud on keskse loodu teabelevi vastuvõtjad ja saatjad ning kõigi Jumalus-nähtuste kosmosearuannete suunajad Paradiisi. Nad saavad kasutada kõiki kosmose põhiringlusi. 26:3.6 (288.6) 3. The Broadcasters. The children of the third Circuit Spirit function throughout Havona, although their official station is located on planet number seventy in the outermost circle. These master technicians are the broadcast receivers and senders of the central creation and the directors of the space reports of all Deity phenomena on Paradise. They can operate all of the basic circuits of space.
26:3.7 (288.7) 4. Sõnumitoojad pärinevad ringlusest number neli. Nad liiguvad üle kogu Paradiisi-Havona süsteemi, kandes kõiki isiklikku edastamist nõudvaid sõnumeid. Nad teenivad oma kaaslasi, taevaseid isiksusi, Paradiisi palverändureid ja isegi aja tõusuhingi. 26:3.7 (288.7) 4. The Messengers take origin on circuit number four. They range the Paradise-Havona system as bearers of all messages requiring personal transmission. They serve their fellows, the celestial personalities, the Paradise pilgrims, and even the ascendant souls of time.
26:3.8 (289.1) 5. Teabekogumise koordineerijad. Need kolmanda astme supernavid, viienda Ringlusevaimu lapsed, aitavad alati targalt ja osavõtlikult kaasa vennalikele suhetele tõusvate ja laskuvate palverändurite vahel. Nad kannavad hoolt kõigi Havona asukate, eriti palverändurite eest, hoides neid universumite universumis toimuvaga pidevalt kursis. Tänu oma isiklikele sidemetele teabelevitajate ja peegeldajatega saavad need Havona „elavad ajalehed” otsekohe teada kõigest, mis läbib keskse universumi tohutuid uudisteringlusi. Nad hangivad teavet Havona graafimeetodil, mis võimaldab neil Urantia aja ühe tunni jooksul automaatselt assimileerida niisama palju informatsiooni, kui teie kiireima telegraafimeetodiga jõutaks kirja panna tuhande aasta jooksul. 26:3.8 (289.1) 5. The Intelligence Co-ordinators. These tertiary supernaphim, the children of the fifth Circuit Spirit, are always the wise and sympathetic promoters of fraternal association between the ascending and the descending pilgrims. They minister to all the inhabitants of Havona, and especially to the ascenders, by keeping them currently informed regarding the affairs of the universe of universes. By virtue of personal contacts with the broadcasters and the reflectors, these “living newspapers” of Havona are instantly conversant with all information passing over the vast news circuits of the central universe. They secure intelligence by the Havona graph method, which enables them automatically to assimilate as much information in one hour of Urantia time as would require a thousand years for your most rapid telegraphic technique to record.
26:3.9 (289.2) 6. Transpordiisiksused. Need olendid, kes pärinevad ringluselt number kuus, tegutsevad tavaliselt välimise ringluse planeedil number nelikümmend. Just nemad viivad ära pettunud kandidaate, kellel Jumaluse avastusretk on ajutiselt ebaõnnestunud. Nad on valmis teenima kõiki, kes Havonat teenides peavad tulema ja minema ja kes ise ei ole kosmoseläbijad. 26:3.9 (289.2) 6. The Transport Personalities. These beings, of origin on circuit number six, usually operate from planet number forty in the outermost circuit. It is they who take away the disappointed candidates who transiently fail in the Deity adventure. They stand ready to serve all who must come and go in the service of Havona, and who are not space traversers.
26:3.10 (289.3) 7. Varukorpus. Kuna töös tõusuolenditega, Paradiisi palveränduritega ja teiste Havonal viibivate olendite klassidega esineb kõikumisi, on vaja seitsmenda ringluse katsemaailmas hoida samast ringlusest pärinevat supernavide varukorpust. Neid supernave luuakse ilma erilise mudelita ja nad on võimelised teenima oma kolmanda astme supernavidest kaaslaste kõikide ülesannete vähem nõudlikel etappidel. 26:3.10 (289.3) 7. The Reserve Corps. The fluctuations in the work with the ascendant beings, the Paradise pilgrims, and other orders of beings sojourning in Havona, make it necessary to maintain these reserves of supernaphim on the pilot world of the seventh circle, where they take origin. They are created without special design and are competent to take up service in the less exacting phases of any of the duties of their superaphic associates of the tertiary order.
4. Teise astme supernavid ^top 4. The Secondary Supernaphim ^top
26:4.1 (289.4) Teise astme supernavid kannavad hoolt keskse universumi seitsme planeediringluse eest. Osa neist on pühendunud aja-palverändurite teenimisele ja pooled selle klassi esindajad on määratud koolitama igaviku Paradiisi-palverändureid. Neid Paradiisi kodanikke saadavad nende palverännakul läbi Havona ringluste ka vabatahtlikud Surelike Lõplikkuse Korpusest ning see kord on püsinud alates ajast, mil moodustati esimene lõpetanute rühm. 26:4.1 (289.4) The secondary supernaphim are ministers to the seven planetary circuits of the central universe. Part are devoted to the service of the pilgrims of time, and one half of the entire order is assigned to the training of the Paradise pilgrims of eternity. These Paradise Citizens, in their pilgrimage through the Havona circuits, are also attended by volunteers from the Mortal Finality Corps, an arrangement that has prevailed since the completion of the first finaliter group.
26:4.2 (289.5) Teise astme supernave määratakse perioodiliselt tõusu-palverändurite hoolekandjateks ja nad töötavad seal järgmises seitsmes rühmas: 26:4.2 (289.5) According to their periodic assignment to the ministry of the ascending pilgrims, secondary supernaphim work in the following seven groups:
26:4.3 (289.6) 1. palverändurite abistajad; 26:4.3 (289.6) 1. Pilgrim Helpers.
26:4.4 (289.7) 2. Ülimuslikkuses juhtijad; 26:4.4 (289.7) 2. Supremacy Guides.
26:4.5 (289.8) 3. Kolmsuses juhtijad; 26:4.5 (289.8) 3. Trinity Guides.
26:4.6 (289.9) 4. Poja leidjad; 26:4.6 (289.9) 4. Son Finders.
26:4.7 (289.10) 5. Isas juhtijad; 26:4.7 (289.10) 5. Father Guides.
26:4.8 (289.11) 6. nõuandjad ja soovitajad; 26:4.8 (289.11) 6. Counselors and Advisers.
26:4.9 (289.12) 7. puhkusetäiendajad. 26:4.9 (289.12) 7. Complements of Rest.
26:4.10 (289.13) Kõigisse neisse töörühmadesse kuulub ingleid kõigist seitsmest loodud liigist ja ruumi-palveränduri õpetajateks on alati mõned teise astme supernavid, kes pärinevad sellest Meistervaimust, kellele palveränduri koduks olev superuniversum allub. Kui teie, Urantia surelikud, jõuate Havonasse, juhendavad teid kindlasti supernavid, kelle loodud olemused — nagu ka teie arenenud olemused — tulenevad Orvontoni Meistervaimust. Ja et teie õpetajad pärinevad teie enda superuniversumi Meistervaimust, suudavad nad teist eriti hästi aru saada, teid lohutada ja aidata kõigis teie pingutustes jõuda Paradiisi täiuseni. 26:4.10 (289.13) Each of these working groups contains angels of all seven created types, and a pilgrim of space is always tutored by secondary supernaphim of origin in the Master Spirit who presides over that pilgrim’s superuniverse of nativity. When you mortals of Urantia attain Havona, you will certainly be piloted by supernaphim whose created natures—like your own evolved natures—are derived from the Master Spirit of Orvonton. And since your tutors spring from the Master Spirit of your own superuniverse, they are especially qualified to understand, comfort, and assist you in all your efforts to attain Paradise perfection.
26:4.11 (290.1) Aja-palverändureid transpordivad Havona tumedatest gravitatsioonikehadest mööda välimisele planeediringlusele esimese astme sekonavidest transpordiisiksused, kes tegutsevad seitsme superuniversumi keskustes. Enamik, kuigi mitte kõik planeetide ja kohalike universumite teenistuses olevatest seeravitest, kes on Paradiisi tõusule lähetatud, lahkuvad oma surelikest kaaslastest enne pikka lendu Havonasse ja alustavad kohe pikaajalist ja pingelist koolitust taevase ülesande täitmiseks, lootes seeravina saavutada täiuslikku eksistentsi ja ülimuslikku teenistust. Ja nad teevad seda lootuses taas ühineda aja-palveränduritega, et neid arvataks nende hulka, kes saadavad Kõikse Isani jõudnud ja Lõplikkuse Korpuse ilmutamata teenistusse määratud surelikke. 26:4.11 (290.1) The pilgrims of time are transported past the dark gravity bodies of Havona to the outer planetary circuit by the transport personalities of the primary order of seconaphim, operating from the headquarters of the seven superuniverses. A majority, but not all, of the seraphim of planetary and local universe service who have been accredited for the Paradise ascent will part with their mortal associates before the long flight to Havona and will at once begin a long and intense training for supernal assignment, expecting to achieve, as seraphim, perfection of existence and supremacy of service. And this they do, hoping to rejoin the pilgrims of time, to be reckoned among those who forever follow the course of such mortals as have attained the Universal Father and have received assignment to the undisclosed service of the Corps of the Finality.
26:4.12 (290.2) Palverändur maabub Havona vastuvõtuplaneedil, seitsmenda ringluse katsemaailmas, ning talle on annetatud vaid üks täius, eesmärgi täius. Kõikne Isa on käskinud: „Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu mina olen täiuslik.” See on hämmastav kutse ja käsk kosmosemaailmade piiritletud lastele. Selle käsu väljakuulutamine on pannud liikvele kogu loodu, et koos taevaste olenditega ühises püüdluses aidata täita ja ellu viia Esimese Suure Allika ja Keskme vapustavat käsku. 26:4.12 (290.2) The pilgrim lands on the receiving planet of Havona, the pilot world of the seventh circuit, with only one endowment of perfection, perfection of purpose. The Universal Father has decreed: “Be you perfect, even as I am perfect.” That is the astounding invitation-command broadcast to the finite children of the worlds of space. The promulgation of that injunction has set all creation astir in the co-operative effort of the celestial beings to assist in bringing about the fulfillment and realization of that tremendous command of the First Great Source and Center.
26:4.13 (290.3) Kui teid pannakse lõpuks tänu kõigi universaalsesse ellujäämise kavasse kuuluvate abistavate vägede hoolekandele maha Havona vastuvõtumaailmas, saabute sinna vaid üht liiki täiusega — eesmärgitäiusega. Teie eesmärk on igati tõestatud, teie usk on läbi katsutud. Te olete osutunud suutlikuks vastu seisma pettumustele. Isegi mitte suutmatus eristada Kõikset Isa ei saa lüüa vankuma usku ega tõsiselt häirida tõususurelikku, kes on läbi teinud kogemuse, mille peavad läbima kõik, et jõuda Havona täiuslikele sfääridele. Selleks ajaks, kui te Havonale jõuate, on teie siirus saanud ülevaks. Eesmärgi täius ja soovi jumalikkus koos vankumatu usuga on kindlustanud teile sissepääsu igaviku rahulikesse elupaikadesse. Teie vabanemine aja määramatustest on täielik ja lõplik ning nüüd peate vastu astuma Havona probleemidele ja Paradiisi mõõtmatusele, kohtama seda, mida te olete nii kaua õppinud kosmosemaailma koolide kogemuslikel ajajärkudel. 26:4.13 (290.3) When, through and by the ministry of all the helper hosts of the universal scheme of survival, you are finally deposited on the receiving world of Havona, you arrive with only one sort of perfection — perfection of purpose. Your purpose has been thoroughly proved; your faith has been tested. You are known to be disappointment proof. Not even the failure to discern the Universal Father can shake the faith or seriously disturb the trust of an ascendant mortal who has passed through the experience that all must traverse in order to attain the perfect spheres of Havona. By the time you reach Havona, your sincerity has become sublime. Perfection of purpose and divinity of desire, with steadfastness of faith, have secured your entrance to the settled abodes of eternity; your deliverance from the uncertainties of time is full and complete; and now must you come face to face with the problems of Havona and the immensities of Paradise, to meet which you have so long been in training in the experiential epochs of time on the world schools of space.
26:4.14 (290.4) Usk on tõusu-palveränduri jaoks kätte võitnud eesmärgi täiuse, mis võimaldab aja lastele sissepääsu igaviku väravatest. Nüüd peavad palverändurite abistajad hakkama arendama seda arusaamise täiust ja seda arusaamise meetodit, mis on isiksuse Paradiisitäiuse jaoks nii oluline. 26:4.14 (290.4) Faith has won for the ascendant pilgrim a perfection of purpose which admits the children of time to the portals of eternity. Now must the pilgrim helpers begin the work of developing that perfection of understanding and that technique of comprehension which are so indispensable to Paradise perfection of personality.
26:4.15 (290.5) Arusaamisvõime on surelikule passiks Paradiisi. Valmisolek uskuda on võti Havonasse. Areneva ellujäämise hinnaks on pojaseisuse vastuvõtmine, koostöö sisimas elava Mõttekohandajaga. 26:4.15 (290.5) Ability to comprehend is the mortal passport to Paradise. Willingness to believe is the key to Havona. The acceptance of sonship, co-operation with the indwelling Adjuster, is the price of evolutionary survival.
5. Palverändurite abistajad ^top 5. The Pilgrim Helpers ^top
26:5.1 (291.1) Esimesena kohatakse seitsmest teise astme supernavide rühmast palverändurite abistajaid, neid kiire arusaamisvõime ja avala osavõtlikkusega olendeid, kes tervitavad paljurännanud ruumi-tõusuteelisi keskse universumi stabiliseerunud maailmades ja väljakujunenud korralduses. Need kõrged hoolekandjad alustavad samal ajal oma tööd igaviku Paradiisi-palverändurite heaks, kellest esimesena jõudis Havona sisemise ringluse katsemaailma Grandfanda, kui ta maabus välimise ringluse katsemaailma. Neil ammustel aegadel kohtusid Paradiisist tulevad palverändurid ja aja-palverändurid esmakordselt ringluse number neli vastuvõtumaailmas. 26:5.1 (291.1) The first of the seven groups of secondary supernaphim to be encountered are the pilgrim helpers, those beings of quick understanding and broad sympathy who welcome the much-traveled ascenders of space to the stabilized worlds and settled economy of the central universe. Simultaneously these high ministers begin their work for the Paradise pilgrims of eternity, the first of whom arrived on the pilot world of the inner Havona circuit concomitantly with the landing of Grandfanda on the pilot world of the outer circuit. Back in those far-distant days the pilgrims from Paradise and the pilgrims of time first met on the receiving world of circuit number four.
26:5.2 (291.2) Need palverändurite abistajad, kes tegutsevad Havona maailmade seitsmendal ringlusel, teevad oma tööd tõususurelike heaks kolmes põhilises alajaotuses: esiteks, ülim arusaamine Paradiisi-Kolmsusest; teiseks, vaimne arusaamine Isa-Poja partnerlusest; ja kolmandaks, Lõpmatu Vaimu intellektuaalne äratundmine. Iga niisugune õpetamisfaas jaguneb seitsmeks haruks, need omakorda kaheteistkümneks väiksemaks alajaotuseks ja edasi seitsmekümneks alarühmaks; iga niisugust õpetamise alarühma seitsmekümnest esitatakse tuhande eri liiki õpetuse vormis. Üksikasjalikum õpetamine toimub järgmistel ringlustel, kuid palverändurite abistajad õpetavad üldjoontes tundma kõiki Paradiisis kehtivaid nõudeid. 26:5.2 (291.2) These pilgrim helpers, functioning on the seventh circle of Havona worlds, conduct their work for the ascending mortals in three major divisions: first, the supreme understanding of the Paradise Trinity; second, the spiritual comprehension of the Father-Son partnership; and third, the intellectual recognition of the Infinite Spirit. Each of these phases of instruction is divided into seven branches of twelve minor divisions of seventy subsidiary groups; and each of these seventy subsidiary groupings of instruction is presented in one thousand classifications. More detailed instruction is provided on subsequent circles, but an outline of every Paradise requirement is taught by the pilgrim helpers.
26:5.3 (291.3) See ongi siis esmane ehk algkursus, mis ootab ees paljurännanud ruumi-palverändureid, kelle usk on läbi proovitud. Kuid juba ammu enne Havonasse jõudmist on need tõusvad aja lapsed õppinud nautima määramatust, karastuma pettumustes, innustuma ilmsest lüüasaamisest, jõudu saama raskustest, ilmutama alistamatut julgust mõõtmatuse ees ja toetuma võitmatule usule seletamatuga silmitsi sattudes. Juba ammu sai nende palverändurite võitlushüüuks: „Ühenduses Jumalaga pole ükski asi — absoluutselt miski — võimatu.” 26:5.3 (291.3) That, then, is the primary or elementary course which confronts the faith-tested and much-traveled pilgrims of space. But long before reaching Havona, these ascendant children of time have learned to feast upon uncertainty, to fatten upon disappointment, to enthuse over apparent defeat, to invigorate in the presence of difficulties, to exhibit indomitable courage in the face of immensity, and to exercise unconquerable faith when confronted with the challenge of the inexplicable. Long since, the battle cry of these pilgrims became: “In liaison with God, nothing—absolutely nothing—is impossible.”
26:5.4 (291.4) Aja-palveränduritele esitatakse igal Havona ringlusel kindlad nõuded, ja et iga palverändur jätkab õppimist supernavide käe all, kes on oma olemuselt sobivad aitama just seda konkreetset liiki tõusuolendit, siis on kursus, mis tuleb omandada, kõigile kesksesse universumisse jõudvatele tõusuteelistele üsna ühesugune. See läbitav kursus on kvantitatiivne, kvalitatiivne ja kogemuslik — intellektuaalne, vaimne ja ülim. 26:5.4 (291.4) There is a definite requirement of the pilgrims of time on each of the Havona circles; and while every pilgrim continues under the tutelage of supernaphim by nature adapted to helping that particular type of ascendant creature, the course that must be mastered is fairly uniform for all ascenders who reach the central universe. This course of achievement is quantitative, qualitative, and experiential—intellectual, spiritual, and supreme.
26:5.5 (291.5) Ajal on Havona ringlustes vähe tähtsust. Piiratud viisil puudutab see edasijõudmise võimalusi, kuid lõplikuks ja ülimaks katsekiviks on saavutus. Sel hetkel, mil teie supernavist kaaslane tunnistab teid kõlblikuks edasi liikuma sissepoole, järgmisele ringlusele, kutsutakse teid seitsme Ringlusevaimu kaheteistkümne abilise ette. Siin tuleb teil sooritada teie päritolu-superuniversumile ja teie kodusüsteemile vastavad ringluseeksamid. Sellel ringlusel toimub Jumaluse saavutamine katsemaailmas ja see seisneb tõusu-palveränduri superuniversumi Meistervaimu vaimses äratundmises ning temast arusaamises. 26:5.5 (291.5) Time is of little consequence on the Havona circles. In a limited manner it enters into the possibilities of advancement, but achievement is the final and supreme test. The very moment your superaphic associate deems you to be competent to pass inward to the next circle, you will be taken before the twelve adjutants of the seventh Circuit Spirit. Here you will be required to pass the tests of the circle determined by the superuniverse of your origin and by the system of your nativity. The divinity attainment of this circle takes place on the pilot world and consists in the spiritual recognition and realization of the Master Spirit of the ascending pilgrim’s superuniverse.
26:5.6 (291.6) Kui välimises Havona ringluses on töö lõpetatud ja kursus omandatud, viivad palverändurite abistajad oma hoolealused järgmise ringluse katsemaailma ning annavad nad üle ülimuslikkuses juhtijate hoolde. Palverändurite abistajad viivitavad üleviimisega alati ühe hooaja, et aidata üleviimist muuta nii meeldivaks kui ka kasulikuks. 26:5.6 (291.6) When the work of the outer Havona circle is finished and the course presented is mastered, the pilgrim helpers take their subjects to the pilot world of the next circle and commit them to the care of the supremacy guides. The pilgrim helpers always tarry for a season to assist in making the transfer both pleasant and profitable.
6. Ülimuslikkuses juhtijad ^top 6. The Supremacy Guides ^top
26:6.1 (292.1) Ruumi-tõusuteelisi, keda viiakse seitsmendalt ringluselt kuuendale ja antakse ülimuslikkuses juhtijate otsese juhendamise alla, nimetatakse „vaimseteks aspirantideks”. Neid teejuhte ei tohiks ära segada Aspirantide Teejuhtidega, kes kuuluvad Lõpmatu Vaimu Kõrgemate Isiksuste hulka ja teenivad koos oma servitalidest kaaslastega Havona kõigil ringlustel nii tõusvaid kui ka laskuvaid palverändureid. Ülimuslikkuses juhtijad tegutsevad ainult keskse universumi kuuendal ringlusel. 26:6.1 (292.1) Ascenders of space are designated “spiritual graduates” when translated from the seventh to the sixth circle and are placed under the immediate supervision of the supremacy guides. These guides should not be confused with the Graduate Guides—belonging to the Higher Personalities of the Infinite Spirit—who, with their servital associates, minister on all circuits of Havona to both ascending and descending pilgrims. The supremacy guides function only on the sixth circle of the central universe.
26:6.2 (292.2) Just sellel ringlusel saavutavad tõusuteelised uue arusaamise Ülimast Jumalikkusest. Oma pika tee jooksul arenevates universumites on aja-palverändurid üha teadlikumaks saanud aegruumi loodute kõikvõimsast ülemjuhtimisest. Siin, sellel Havona ringlusel, lähenevad nad kohtumisele aegruumi keskse universumi ühtsuse allikaga — Ülima Jumala vaimse reaalsusega. 26:6.2 (292.2) It is in this circle that the ascenders achieve a new realization of Supreme Divinity. Through their long careers in the evolutionary universes the pilgrims of time have been experiencing a growing awareness of the reality of an almighty overcontrol of the time-space creations. Here, on this Havona circuit, they come near to encountering the central universe source of time-space unity—the spiritual reality of God the Supreme.
26:6.3 (292.3) Mul on mõnevõrra raske selgitada, mis sellel ringil toimub. Ülimuslikkuse isikustunud kohalolek ei ole tõusuteelistele tajutav. Teatud mõttes kompenseerivad selle Ülima Olendi kättesaamatuse uued suhted Seitsmenda Meistervaimuga. Näib, et iga loodud tõusuolend teeb läbi muunduva kasvamise, teadvuse uue integreerumise, eesmärgi uue vaimsustumise ning et kujuneb uus tundlikkus jumalikkuse suhtes, mida saab vaevalt rahuldavalt seletada, kui me ei eelda Ülima Olendi ilmutamata tegevust, ehkki me ei mõista meetodit, kuidas see kõik toimub. Neile meie seast, kes on neid saladuslikke toiminguid täheldanud, tundub, et Ülim Jumal annetab armastavalt oma kogemuslikele lastele päris nende kogemisvõime piirideni selle intellektuaalse arusaamise, vaimse taipamise ja isiksuse avardumise, mida nad nii väga vajavad kõigis oma püüetes tungida läbi Ülimuslikkuse Kolmsuse jumalikkusetasemest, jõuda igaveste ja eksistentsiaalsete Paradiisi Jumalusteni. 26:6.3 (292.3) I am somewhat at a loss to explain what takes place on this circle. No personalized presence of Supremacy is perceptible to the ascenders. In certain respects, new relationships with the Seventh Master Spirit compensate this noncontactability of the Supreme Being. But regardless of our inability to grasp the technique, each ascending creature seems to undergo a transforming growth, a new integration of consciousness, a new spiritualization of purpose, a new sensitivity for divinity, which can hardly be satisfactorily explained without assuming the unrevealed activity of the Supreme Being. To those of us who have observed these mysterious transactions, it appears as if God the Supreme were affectionately bestowing upon his experiential children, up to the very limits of their experiential capacities, those enhancements of intellectual grasp, of spiritual insight, and of personality outreach which they will so need, in all their efforts at penetrating the divinity level of the Trinity of Supremacy, to achieve the eternal and existential Deities of Paradise.
26:6.4 (292.4) Kui ülimuslikkuses juhtijad näevad, et nende õpilased on valmis edasi liikuma, toovad nad need seitsmekümneliikmelise komisjoni ette, mis on ringluse number kuus katsemaailmas eksamirühmana tegutsev segarühm. Kui see komisjon on rahul nende arusaamisega Ülimast Olendist ja Ülimuslikkuse Kolmsusest, tunnistame, et palverändurid on valmis üleviimiseks viiendale ringlusele. 26:6.4 (292.4) When the supremacy guides deem their pupils ripe for advancement, they bring them before the commission of seventy, a mixed group serving as examiners on the pilot world of circuit number six. After satisfying this commission as to their comprehension of the Supreme Being and of the Trinity of Supremacy, the pilgrims are certified for translation to the fifth circuit.
7. Kolmsuses juhtijad ^top 7. The Trinity Guides ^top
26:7.1 (292.5) Kolmsuses juhtijad teenivad väsimatult Havona viiendat ringlust, õpetades edasiliikuvaid aja- ja ruumi-palverändureid. Vaimseid aspirante nimetatakse siin „Jumaluse avastusretke kandidaatideks”, sest just sellel ringlusel saavad palverändurid jumaliku Kolmsuse kohta kõrgetasemelist õpetust, valmistudes ära tundma Lõpmatu Vaimu isiksust. Ja siin avastavad tõusvad palverändurid, mida tähendab tõeline õppimine ja tõeline vaimne pingutus, sest nad hakkavad tajuma selle veelgi enam vaeva nõudva ja palju koormavama vaimse pingutuse olemust, mida nad vajavad, et täita neid kõrge eesmärgi nõudeid, mis on püstitatud nende saavutustele selle ringluse maailmades. 26:7.1 (292.5) Trinity guides are the tireless ministers of the fifth circle of the Havona training of the advancing pilgrims of time and space. The spiritual graduates are here designated “candidates for the Deity adventure” since it is on this circle, under the direction of the Trinity guides, that the pilgrims receive advanced instruction concerning the divine Trinity in preparation for the attempt to achieve the personality recognition of the Infinite Spirit. And here the ascending pilgrims discover what true study and real mental effort mean as they begin to discern the nature of the still-more-taxing and far-more-arduous spiritual exertion that will be required to meet the demands of the high goal set for their achievement on the worlds of this circuit.
26:7.2 (292.6) Kolmsuses juhtijad on ülimalt ustavad ja mõjukad ning igale palverändurile saab osaks mõne sellesse klassi kuuluva teise astme supernavi jagamatu tähelepanu ning kogu tema kiindumus. Aja-palverändur ei leiaks iialgi ühtki Paradiisi-Kolmsusesse kuuluvat isikut, kellele oleks võimalik läheneda, kui teda ei aitaks ega toetaks need juhtijad ja mitmesugused muud vaimolendid, kelle ülesandeks on õpetada tõusuteelistele eelseisva Jumaluse avastusretke olemust ja viisi. 26:7.2 (292.6) Most faithful and efficient are the Trinity guides; and each pilgrim receives the undivided attention, and enjoys the whole affection, of a secondary supernaphim belonging to this order. Never would a pilgrim of time find the first approachable person of the Paradise Trinity were it not for the help and assistance of these guides and the host of other spiritual beings engaged in instructing the ascenders respecting the nature and technique of the forthcoming Deity adventure.
26:7.3 (293.1) Kui sellel ringlusel on koolituskursus lõpetatud, viivad Kolmsuses juhtijad oma õpilased selle juhtmaailma ja esitlevad neid ühele paljudest kolmühtsetest komisjonidest, mis eksamineerivad Jumaluse avastusretke kandidaate ja hindavad neid. Nendesse komisjonidesse kuulub üks kandidaadi kaaslane, üks esimese astme supernavide klassi käitumissuunaja ja kas mõni kosmose Üksildane Sõnumitooja või mõni Paradiisi Kolmsustatud Poeg. 26:7.3 (293.1) After the completion of the course of training on this circuit the Trinity guides take their pupils to its pilot world and present them before one of the many triune commissions functioning as examiners and certifiers of candidates for the Deity adventure. These commissions consist of one fellow of the finaliters, one of the directors of conduct of the order of primary supernaphim, and either a Solitary Messenger of space or a Trinitized Son of Paradise.
26:7.4 (293.2) Kui tõusuhing tegelikult Paradiisi poole teele asub, saadab teda ainult üleviimiskolmik: supernavist ringkäigukaaslane, Aspirantide Teejuht ja viimase alati kohalviibiv servitalist kaaslane. Need reisid Havona ringidelt Paradiisi on katselised: tõusuteelistel ei ole veel Paradiisi staatust. Nad omandavad Paradiisi asuka staatuse alles siis, kui on läbinud lõpliku puhkeperioodi pärast Kõikse Isani jõudmist ja Havona ringluste lõplikku läbimist. Alles pärast jumalikku puhkust saavad nad osa „jumalikkuse sisust” ja „ülimuslikkuse vaimust” ja hakkavad igaviku ringis ning Kolmsuse kohalolekul tõeliselt tegutsema. 26:7.4 (293.2) When an ascendant soul actually starts for Paradise, he is accompanied only by the transit trio: the superaphic circle associate, the Graduate Guide, and the ever-present servital associate of the latter. These excursions from the Havona circles to Paradise are trial trips; the ascenders are not yet of Paradise status. They do not achieve residential status on Paradise until they have passed through the terminal rest of time subsequent to the attainment of the Universal Father and the final clearance of the Havona circuits. Not until after the divine rest do they partake of the “essence of divinity” and the “spirit of supremacy” and thus really begin to function in the circle of eternity and in the presence of the Trinity.
26:7.5 (293.3) Tõusuteelise kaaslased üleviimiskolmikust ei ole kohustatud laskma tal määrata Kolmsuse vaimse sära geograafilist asukohta, vaid nad peavad pigem igati abistama palverändurit tema raskes ülesandes Lõpmatut Vaimu piisavalt ära tunda, teda tajuda ja temast piisaval määral aru saada, et seda võiks nimetada isiksuse äratundmiseks. Iga tõusu-palverändur Paradiisis suudab tajuda Kolmsuse geograafilist asukohta ehk kohaloleku paiknemist, suurem osa neist suudab kontakteeruda Jumaluste intellektuaalse reaalsusega, eriti Kolmanda Isikuga, kuid mitte kõik nad ei suuda ära tunda Isa ja Poja vaimse kohaloleku reaalsust ega isegi sellest osaliselt aru saada. Veelgi raskem on kas või minimaalne vaimne arusaamine Kõiksest Isast. 26:7.5 (293.3) The ascender’s companions of the transit trio are not required to enable him to locate the geographic presence of the spiritual luminosity of the Trinity, rather to afford all possible assistance to a pilgrim in his difficult task of recognizing, discerning, and comprehending the Infinite Spirit sufficiently to constitute personality recognition. Any ascendant pilgrim on Paradise can discern the geographic or locational presence of the Trinity, the great majority are able to contact the intellectual reality of the Deities, especially the Third Person, but not all can recognize or even partially comprehend the reality of the spiritual presence of the Father and the Son. Still more difficult is even the minimum spiritual comprehension of the Universal Father.
26:7.6 (293.4) Harva juhtub seda, et Lõpmatu Vaimu otsingud jäävad tulutuks, ja kui Kolmsuses juhtijate õpilased on Jumaluse avastusretke selle etapi lõpetanud, valmistuvad Kolmsuses juhtijad neid üle viima Havona neljandale ringlusele Poja leidjate hoole alla. 26:7.6 (293.4) Seldom does the quest for the Infinite Spirit fail of consummation, and when their subjects have succeeded in this phase of the Deity adventure, the Trinity guides prepare to transfer them to the ministry of the Son finders on the fourth circle of Havona.
8. Poja leidjad ^top 8. The Son Finders ^top
26:8.1 (293.5) Havona neljandat ringlust nimetatakse mõnikord ka „Poegade ringluseks”. Selle ringluse maailmadest lähevad tõusu-palverändurid Paradiisi, et saavutada mõistev side Igavese Pojaga, ning laskuvad palverändurid omandavad selle ringluse maailmades uue arusaamise aja ja ruumi Loojate-Poegade olemusest ning missioonist. Sellel ringlusel on seitse maailma, kus Paradiisi Miikaelide varukorpus peab erilisi vastastikuse teenistuse koole nii tõusvatele kui ka laskuvatele palveränduritele ja just neis Miikael-Poegade maailmades jõuavad aja-palverändurid ja igaviku palverändurid esmakordselt tõeliselt vastastikuse arusaamiseni. Selle ringluse kogemused on paljuski kõige põnevamad kogu Havonal viibimise jooksul. 26:8.1 (293.5) The fourth Havona circuit is sometimes called the “circuit of the Sons.” From the worlds of this circuit the ascending pilgrims go to Paradise to achieve an understanding contact with the Eternal Son, while on the worlds of this circuit the descending pilgrims achieve a new comprehension of the nature and mission of the Creator Sons of time and space. There are seven worlds in this circuit on which the reserve corps of the Paradise Michaels maintain special service schools of mutual ministry to both the ascending and descending pilgrims; and it is on these worlds of the Michael Sons that the pilgrims of time and the pilgrims of eternity arrive at their first truly mutual understanding of one another. In many respects the experiences of this circuit are the most intriguing of the entire Havona sojourn.
26:8.2 (294.1) Poja leidjad on neljanda ringluse tõususurelike supernavidest hoolekandjad. Lisaks oma kandidaatide üldisele ettevalmistamisele Igavese Poja Kolmsuse-suhetest arusaamiseks peavad need Poja leidjad oma õpilasi nii täiuslikult õpetama, et nad saavutaksid täieliku edu: esiteks, adekvaatses vaimses arusaamises Pojast; teiseks, Poja isiksuse rahuldavas äratundmises; ja kolmandaks, Poja õiges eristamises Lõpmatu Vaimu isiksusest. 26:8.2 (294.1) The Son finders are the superaphic ministers to the ascending mortals of the fourth circuit. In addition to the general work of preparing their candidates for a realization of the Trinity relationships of the Eternal Son, these Son finders must so fully instruct their subjects that they will be wholly successful: first, in the adequate spiritual comprehension of the Son; second, in the satisfactory personality recognition of the Son; and third, in the proper differentiation of the Son from the personality of the Infinite Spirit.
26:8.3 (294.2) Pärast Lõpmatu Vaimuni jõudmist eksameid enam ei korraldata. Sisemiste ringluste katsed on palveränduritest kandidaatide ettevõtmised, mis toimuvad Jumaluste hõlmatuses. Edasijõudmise määrab ära ainuüksi indiviidi vaimsus ja vaid Jumalad julgevad selle omamise üle otsuseid langetada. Ebaõnnestumise korral põhjuseid kunagi ei avaldata ning ei kandidaate endid ega ka nende õpetajaid ja juhtijaid ei noomita ega kritiseerita. Paradiisis ei loeta pettumust kunagi läbikukkumiseks, edasilükkamist ei loeta kunagi häbiväärseks ning aja näilisi ebaõnnestumisi ei aeta kunagi segi igaviku oluliste viivitustega. 26:8.3 (294.2) After the attainment of the Infinite Spirit, no more examinations are conducted. The tests of the inner circles are the performances of the pilgrim candidates when in the embrace of the enshroudment of the Deities. Advancement is determined purely by the spirituality of the individual, and no one but the Gods presumes to pass upon this possession. In the event of failure no reasons are ever assigned, neither are the candidates themselves nor their various tutors and guides ever chided or criticized. On Paradise, disappointment is never regarded as defeat; postponement is never looked upon as disgrace; the apparent failures of time are never confused with the significant delays of eternity.
26:8.4 (294.3) Jumaluse avastusretke näilisest ebaõnnestumisest tulenevat viivitust ei koge just paljud palverändurid. Peaaegu kõik jõuavad Lõpmatu Vaimuni, kuigi vahel mõnel palveränduril superuniversumilt number üks see esimesel katsel ei õnnestu. Vaimuni jõudvatel palveränduritel jääb harva Poeg leidmata; neist, kellel esimene avastusretk ebaõnnestub, pärinevad peaaegu kõik superuniversumitelt number kolm ja number viis. Suurem osa neist, kes pärast nii Vaimu kui ka Poja leidmist ei suuda esimesel avastusretkel Isani jõuda, pärineb superuniversumilt number kuus, kuigi ebaõnn võib samamoodi tabada ka neid, kes on superuniversumitelt kaks ja kolm. Kõik see näib viitavat asjaolule, et neil näilistel ebaõnnestumistel — tegelikult on need lihtsalt paratamatud viivitused — on mingi mõjuv ja piisav põhjus. 26:8.4 (294.3) Not many pilgrims experience the delay of seeming failure in the Deity adventure. Nearly all attain the Infinite Spirit, though occasionally a pilgrim from superuniverse number one does not succeed on the first attempt. The pilgrims who attain the Spirit seldom fail in finding the Son; of those who do fail on the first adventure, almost all hail from superuniverses three and five. The great majority of those who fail on the first adventure to attain the Father, after finding both the Spirit and the Son, hail from superuniverse number six, though a few from numbers two and three are likewise unsuccessful. And all this seems clearly to indicate that there is some good and sufficient reason for these apparent failures; in reality, simply unescapable delays.
26:8.5 (294.4) Jumaluse avastusretkel ebaõnnestunud kandidaadid antakse määramisülemate, esimese astme supernavide rühma hoole alla ja nad saadetakse vähemalt tuhandeks aastaks tagasi tööle kosmose maailmadesse. Nad ei pöördu enam kunagi tagasi sellesse superuniversumisse, kust nad pärinevad, vaid alati sellesse superloodusse, mis sobib kõige paremini nende taaskoolituseks, et valmistada neid ette Jumaluse teiseks avastusretkeks. Pärast seda teenistust pöörduvad nad ise tagasi Havona välimisele ringlusele, saadetakse sealt kohe edasi sellele ringlusele, kus nende tee katkes, ja nad jätkavad jälle oma ettevalmistusi uueks Jumaluse avastusretkeks. Teise astme supernavid juhivad alati oma õpilased teisele katsele edukalt ja samad supernavidest hoolekandjad ning teised juhtijad saadavad alati neid kandidaate selle teise avastusretke jooksul. 26:8.5 (294.4) The defeated candidates for the Deity adventure are placed under the jurisdiction of the chiefs of assignment, a group of primary supernaphim, and are remanded to the work of the realms of space for a period of not less than one millennium. They never return to the superuniverse of their nativity, always to that supercreation most propitious for their retraining in preparation for the second Deity adventure. Following this service, on their own motion, they return to the outer circle of Havona, are immediately escorted to the circle of their interrupted career, and at once resume their preparations for the Deity adventure. Never do the secondary supernaphim fail to pilot their subjects successfully on the second attempt, and the same superaphic ministers and other guides always attend these candidates during this second adventure.
9. Isas juhtijad ^top 9. The Father Guides ^top
26:9.1 (294.5) Kui palveränduri hing jõuab Havona kolmandale ringlusele, hakkavad teda õpetama Isas juhtijad, kes on vanemad, väga meisterlikud ja kõige kogenumad supernavidest hoolekandjad. Selle ringluse maailmades peavad Isas juhtijad tarkuse koole ja meetodite kolledžeid, kus teenivad õpetajatena kõik keskses universumis elavad olendid. Siin ei jäeta arvestamata midagi, mis võiks osutuda aja loodud-olendile sellel igaviku transtsendentsel avastusretkel kasulikuks. 26:9.1 (294.5) When the pilgrim soul attains the third circle of Havona, he comes under the tutelage of the Father guides, the older, highly skilled, and most experienced of the superaphic ministers. On the worlds of this circuit the Father guides maintain schools of wisdom and colleges of technique wherein all the beings inhabiting the central universe serve as teachers. Nothing is neglected which would be of service to a creature of time in this transcendent adventure of eternity attainment.
26:9.2 (294.6) Kõikse Isani jõudmine on pass igavikku, vaatamata sellele, mitu ringlust on veel läbimata. Seepärast kujutab ringluse number kolm katsemaailmas ülitähtsat sündmust see, kui üleviimiskolmik teatab, et on algamas viimane ajalik ettevõtmine, et veel üks loodud kosmoseolend püüab pääseda igaviku väravate kaudu Paradiisi. 26:9.2 (294.6) The attainment of the Universal Father is the passport to eternity, notwithstanding the remaining circuits to be traversed. It is therefore a momentous occasion on the pilot world of circle number three when the transit trio announce that the last venture of time is about to ensue; that another creature of space seeks entry to Paradise through the portals of eternity.
26:9.3 (295.1) Ajaproov on peaaegu läbi, võidujooks igavikuni jõudmiseks on peaaegu lõpule jõudnud. Määramatuse päevad on lõppemas, kahtlemise kiusatus on haihtumas, on kuuletutud käsule olla täiuslik. Aruka olemasolu kõige sügavamast põhjast on ajalik loodud-olend ja aineline isiksus tõusnud arengulistele kosmosesfääridele, tõestades sellega tõusukava teostatavust, demonstreerides igavesti, milline õiglus ja õigustatus sisaldub Kõikse Isa käsus oma maailmade alamatele loodud-olenditele: „Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu mina olen täiuslik.” 26:9.3 (295.1) The test of time is almost over; the race for eternity has been all but run. The days of uncertainty are ending; the temptation to doubt is vanishing; the injunction to be perfect has been obeyed. From the very bottom of intelligent existence the creature of time and material personality has ascended the evolutionary spheres of space, thus proving the feasibility of the ascension plan while forever demonstrating the justice and righteousness of the command of the Universal Father to his lowly creatures of the worlds: “Be you perfect, even as I am perfect.”
26:9.4 (295.2) Aste astmelt, elu elu järel, maailm maailma järel on tõusuteel edasi mindud ja Jumaluse eesmärk saavutatud. Ellujäämine on lõpule viidud täiuslikult, täiuslikkust täidab jumalik ülimuslikkus. Igavikus on aeg kadunud, ruumi täidab palveldav identiteet ja kooskõla Kõikse Isaga. Havona teabelevi lähetab aulisi kosmosearuandeid, häid uudiseid, et loomse olemuse ja ainelise päritoluga loodud-olendid on areneva tõusu tulemusena tõepoolest saanud reaalselt ja igavesti täiustatud Jumala poegadeks. 26:9.4 (295.2) Step by step, life by life, world by world, the ascendant career has been mastered, and the goal of Deity has been attained. Survival is complete in perfection, and perfection is replete in the supremacy of divinity. Time is lost in eternity; space is swallowed up in worshipful identity and harmony with the Universal Father. The broadcasts of Havona flash forth the space reports of glory, the good news that in very truth the conscientious creatures of animal nature and material origin have, through evolutionary ascension, become in reality and eternally the perfected sons of God.
10. Nõuandjad ja soovitajad ^top 10. The Counselors and Advisers ^top
26:10.1 (295.3) Teise ringluse supernavidest nõuandjad ja soovitajad õpetavad ajalikele lastele igavikuteed. Paradiisi jõudmine toob kaasa uusi ja kõrgema astme kohustusi ning teisel ringlusel viibimine pakub nende pühendunud supernavide abivalmis nõuannete vastuvõtmiseks küllaldaselt võimalusi. 26:10.1 (295.3) The superaphic counselors and advisers of the second circle are the instructors of the children of time regarding the career of eternity. The attainment of Paradise entails responsibilities of a new and higher order, and the sojourn on the second circle affords ample opportunity to receive the helpful counsel of these devoted supernaphim.
26:10.2 (295.4) Need, kellel esimene katse Jumaluseni jõuda ebaõnnestub, suunatakse ringluselt, kus nad läbi kukkusid, otse teisele ringlusele, enne kui nad superuniversumi teenistusse tagasi viiakse. Seega on need nõuandjad ja soovitajad ühtlasi ka pettunud palveränduritele nõuandjateks ja lohutajateks. Nad on just läbi elanud oma suurima pettumuse, mis erineb ainult suurusjärgu poolest samalaadsete kogemuste pikast loetelust, kui nad nagu mööda redelit ronisid kaosest hiilgusesse. Nad on joonud oma kogemuste karika põhjani ja ma olen tähele pannud, et nad pöörduvad ajutiseks tagasi superuniversumite teenistusse kõrgeimat liiki armastavate hoolekandjatena aja lastele, kel on ajutisi pettumusi. 26:10.2 (295.4) Those who are unsuccessful in the first effort at Deity attainment are advanced from the circle of failure directly to the second circle before they are returned to superuniverse service. Thus the counselors and advisers also serve as the counselors and comforters of these disappointed pilgrims. They have just encountered their greatest disappointment, in no way differing from the long list of such experiences whereon they climbed, as on a ladder, from chaos to glory—except in its magnitude. These are they who have drained the experiential cup to its dregs; and I have observed that they temporarily return to the services of the superuniverses as the highest type of loving ministrators to the children of time and temporal disappointments.
26:10.3 (295.5) Pärast pikaajalist viibimist ringlusel number kaks eksamineerivad pettunud isikuid täiuse nõukogud, mis asuvad selle ringluse katsemaailmas, et tunnistada Havona katse läbituks. See annab neile aja universumites — kuivõrd küsimuses pole vaimne staatus — sama positsiooni, nagu oleksid nad Jumaluse avastusretke tegelikult edukalt sooritanud. Nende kandidaatide vaim oli täielikult vastuvõetav, nende ebaõnnestumine tulenes lähenemisviisi mingist faasist või nende kogemusliku tausta mingist osast. 26:10.3 (295.5) After a long sojourn on circuit number two the subjects of disappointment are examined by the councils of perfection sitting on the pilot world of this circle and are certified as having passed the Havona test; and this, so far as nonspiritual status is concerned, grants them the same standing in the universes of time as if they had actually succeeded in the Deity adventure. The spirit of such candidates was wholly acceptable; their failure was inherent in some phase of the technique of approach or in some part of their experiential background.
26:10.4 (295.6) Ringluse nõuandjad viivad nad siis Paradiisi määramisülemate juurde ja nad saadetakse tagasi ajalikku teenistusse kosmosemaailmades, kus nad lähevad oma endiste päevade ning aegade ülesannete juurde tagasi rõõmu ja heameelega. Kunagi pöörduvad nad tagasi sellele ringlusele, kus neid suurim pettumus tabas, ja üritavad Jumaluse avastusretke uuesti. 26:10.4 (295.6) They are then taken by the counselors of the circle before the chiefs of assignment on Paradise and are remanded to the service of time on the worlds of space; and they go with joy and gladness to the tasks of former days and ages. In another day they will return to the circle of their greatest disappointment and attempt anew the Deity adventure.
26:10.5 (296.1) Edukate palverändurite jaoks pole teisel ringlusel arengu ebakindlusest tulenevat stiimulit, kuid igavese ülesande avastusretk ei ole veel alanudki. Kuigi sellel ringlusel viibimine on igati meeldiv ning väga kasulik, puudub sel teatav ootusärev entusiasm, mis on omane eelmistele ringlustele. Paljudki palverändurid meenutavad sel ajal rõõmsa kahetsusega oma pikka-pikka võitlust, soovides tegelikult, et oleks kuidagi võimalik ajamaailmadesse tagasi minna ja kõike otsast peale hakata, nii nagu teie, surelikud, vanemaks saades, vaatate vahel tagasi oma noorusaja heitlustele ja soovite südamest, et saaksite oma elu uuesti elada. 26:10.5 (296.1) For the successful pilgrims on the second circuit the stimulus of evolutionary uncertainty is over, but the adventure of the eternal assignment has not yet begun; and while the sojourn on this circle is wholly pleasurable and highly profitable, it lacks some of the anticipative enthusiasm of the former circles. Many are the pilgrims who, at such a time, look back upon the long, long struggle with a joyous envy, really wishing they might somehow go back to the worlds of time and begin it all over again, just as you mortals, in approaching advanced age, sometimes look back over the struggles of youth and early life and truly wish you might live your lives over once again.
26:10.6 (296.2) Kuid kohe on ees kõige seesmisema ringluse ületamine ja varsti pärast seda lõpeb viimane ülemineku-uni ning algab igavikutee uus avastusretk. Teise ringi nõuandjad ja soovitajad hakkavad oma alluvaid ette valmistama selleks suureks ja lõplikuks puhkuseks, vältimatuks uneks, mis jääb alati tõusutee pöördepunktideks olevate etappide vahele. 26:10.6 (296.2) But the traversal of the innermost circle lies just ahead, and soon thereafter the last transit sleep will terminate, and the new adventure of the eternal career will begin. The counselors and advisers on the second circle begin the preparation of their subjects for this great and final rest, the inevitable sleep which ever intervenes between the epochal stages of the ascendant career.
26:10.7 (296.3) Kui Kõikse Isani jõudnud tõusu-palverändurid jõuavad oma teise ringi kogemusega lõpule, annavad neid alati saatvad Aspirantide Teejuhid korralduse lubada nad viimasele ringile. Need teejuhid suunavad oma eestkostealused isiklikult sisemisele ringile ja annavad nad seal puhkusetäiendajate hoole alla, mis on viimane neist teise astme supernavide klassidest, kes on määratud Havona maailmade ringlustel ajapalverändurite hoolekandjateks. 26:10.7 (296.3) When those ascendant pilgrims who have attained the Universal Father complete the second-circle experience, their ever-attendant Graduate Guides issue the order admitting them to the final circle. These guides personally pilot their subjects to the inner circle and there place them in the custody of the complements of rest, the last of those orders of secondary supernaphim assigned to the ministry of the pilgrims of time on the world circuits of Havona.
11. Puhkusetäiendajad ^top 11. The Complements of Rest ^top
26:11.1 (296.4) Viimasel ringlusel kulub suur osa tõusuteelise ajast eesseisvate Paradiisi-elu probleemide uurimisele. Selle Havona maailmade sisemise ringi alalisteks ja ajutisteks asukateks on väga palju mitmesuguseid olendeid, kellest enamikku pole ilmutatud. Ja nende erinevate liikide kooslus tekitab supernavidest puhkusetäiendajatele võimalusterikka keskkonna, mida nad kasutavad tõhusalt tõusu-palverändurite hariduse täiendamiseks, eriti probleemide osas, mis tekivad vajadusest kohaneda paljude olendirühmadega, keda nad Paradiisis peagi kohtavad. 26:11.1 (296.4) Much of an ascender’s time on the last circuit is devoted to a continuation of the study of the impending problems of Paradise residence. A vast and diverse host of beings, the majority unrevealed, are permanent and transient residents of this inner ring of Havona worlds. And the commingling of these manifold types provides the superaphic complements of rest with a rich situational environment which they effectively utilize in furthering the education of the ascending pilgrims, especially with regard to the problems of adjustment to the many groups of beings soon to be encountered on Paradise.
26:11.2 (296.5) Sellel sisemisel ringlusel elavad muu hulgas loodud-olendite kolmsustatud pojad. Nende poegade ühisel korpusel, kuhu kuuluvad surelike lõpetanute kolmsustatud järglased ja Paradiisi kodanike samasugused järglased, on üldisteks eestkostjateks esimese ja teise astme supernavid. Mõned neist poegadest on Kolmsusest hõlmatud ja suunatud supervalitsustesse, teised saavad mitmesuguseid ülesandeid, kuid suurem osa neist kogutakse kokku ühiseks korpuseks Havona sisemise ringluse täiuslikes maailmades. Siin valmistab neid supernavide juhendamise all mõneks tulevaseks tööks ette eriline ja eraldi nimeta korpus kõrgetest Paradiisi kodanikest, kes olid enne Grandfanda aega Päevilt Igaveste esimesed täidesaatvad abilised. Mitmel põhjusel võib oletada, et need kaks ainulaadset kolmsustatud olendite rühma töötavad kauges tulevikus koos ning et nende ühine saatus Kolmsustatud Lõpetanute Paradiisikorpuse reservi hulgas ei moodusta sellest sugugi kõige tähtsusetumat osa. 26:11.2 (296.5) Among those who dwell on this inner circuit are the creature-trinitized sons. The primary and the secondary supernaphim are the general custodians of the conjoint corps of these sons, including the trinitized offspring of the mortal finaliters and similar progeny of the Paradise Citizens. Certain of these sons are Trinity embraced and commissioned in the supergovernments, others are variously assigned, but the great majority are being gathered together in the conjoint corps on the perfect worlds of the inner Havona circuit. Here, under the supervision of the supernaphim, they are being prepared for some future work by a special and unnamed corps of high Paradise Citizens who were, prior to the times of Grandfanda, first executive assistants to the Eternals of Days. There are many reasons for conjecturing that these two unique groups of trinitized beings are going to work together in the remote future, not the least of which is their common destiny in the reserves of the Paradise Corps of Trinitized Finaliters.
26:11.3 (296.6) Sellel kõige sisemisel ringlusel tõusvad ja laskuvad palverändurid vennastuvad nii omavahel kui ka loodud-olendite kolmsustatud poegadega. Nagu nende vanemad, saavad ka need pojad omavahelistest suhetest suurt kasu ja supernavide eriliseks missiooniks ongi hõlbustada ning kindlustada surelike lõpetanute kolmsustatud poegade ja Paradiisi kodanike kolmsustatud poegade vendlusliidu kujunemist. Supernavidest puhkusetäiendajate eesmärgiks ei olegi niivõrd neid koolitada kui edendada nende arusaavat suhtumist mitmesugustesse rühmadesse. 26:11.3 (296.6) On this innermost circuit, both the ascending and the descending pilgrims fraternize with each other and with the creature-trinitized sons. Like their parents, these sons derive great benefits from interassociation, and it is the special mission of the supernaphim to facilitate and to insure the confraternity of the trinitized sons of the mortal finaliters and the trinitized sons of the Paradise Citizens. The superaphic complements of rest are not so much concerned with their training as with promoting their understanding association with diverse groups.
26:11.4 (297.1) Surelikud on saanud Paradiisist käsu: „Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie Paradiisi-Isa on täiuslik.” Neile ühisesse korpusesse kuuluvatele kolmsustatud poegadele kuulutab neid juhendav supernavi lakkamatult: „Suhtu arusaamisega oma tõusvatesse vendadesse, nii nagu Paradiisi Loojad-Pojad tunnevad ja armastavad neid.” 26:11.4 (297.1) Mortals have received the Paradise command: “Be you perfect, even as your Paradise Father is perfect.” To these trinitized sons of the conjoint corps the supervising supernaphim never cease to proclaim: “Be you understanding of your ascendant brethren, even as the Paradise Creator Sons know and love them.”
26:11.5 (297.2) Surelik loodud-olend peab leidma Jumala. Looja-Poeg ei peatu enne, kui ta on leidnud inimese — madalaima tahteolendi. Loojad-Pojad ja nende surelikud lapsed valmistuvad kahtlemata mingiks tulevaseks ja tundmatuks teenistuseks universumis. Mõlemad läbivad kogemusliku universumi kogu selle ulatuses ja saavad selliselt oma igavese missiooni tarvis hariduse ja koolituse. See ainulaadne inimliku ja jumaliku ühtepõimumine, loodud-olendi ja Looja kooslus toimub kõigi universumite ulatuses. Mõtlematud surelikud on arvanud, et jumaliku halastuse ja õrnuse avaldused, eriti nõrkade ja hädasolijate suhtes, annavad tunnistust Jumala inimesetaolisusest. Milline eksitus! Pigem tuleks inimolenditel niisugustes halastuse ja kannatlikkuse avaldustes näha tõendeid selle kohta, et surelikus inimeses elab elava Jumala vaim, et loodudolendit juhib siiski jumalik motivatsioon. 26:11.5 (297.2) The mortal creature must find God. The Creator Son never stops until he finds man—the lowest will creature. Beyond doubt, the Creator Sons and their mortal children are preparing for some future and unknown universe service. Both traverse the gamut of the experiential universe and so are educated and trained for their eternal mission. Throughout the universes there is occurring this unique blending of the human and the divine, the commingling of creature and Creator. Unthinking mortals have referred to the manifestation of divine mercy and tenderness, especially towards the weak and in behalf of the needy, as indicative of an anthropomorphic God. What a mistake! Rather should such manifestations of mercy and forbearance by human beings be taken as evidence that mortal man is indwelt by the spirit of the living God; that the creature is, after all, divinity motivated.
26:11.6 (297.3) Enne esimesel ringil viibimise aja lõppu kohtuvad tõusu-palverändurid esmakordselt puhkusetäiendajatega esimese astme supernavide hulgast. Need on Paradiisi inglid, kes tulevad välja tervitama igaviku lävel seisjaid ja lõpetama nende ettevalmistusi viimase taaselustumise ülemineku-uneks. Te saate Paradiisi lapseks tõeliselt alles siis, kui olete läbinud sisemise ringi ja kogenud igaviku taaselustumist aja lõpu-unest. Täiustunud palverändurid alustavad seda puhkust, jäävad magama Havona esimesel ringil, kuid ärkavad Paradiisi kallastel. Kõigist igavesele Saarele tõusjatest saabuvad selliselt kohale vaid igaviku lapsed, teised tulevad külalistena, kohaliku asuka staatuseta külastajatena. 26:11.6 (297.3) Near the end of the first-circle sojourn the ascending pilgrims first meet the instigators of rest of the primary order of supernaphim. These are the angels of Paradise coming out to greet those who stand at the threshold of eternity and to complete their preparation for the transition slumber of the last resurrection. You are not really a child of Paradise until you have traversed the inner circle and have experienced the resurrection of eternity from the terminal sleep of time. The perfected pilgrims begin this rest, go to sleep, on the first circle of Havona, but they awaken on the shores of Paradise. Of all who ascend to the eternal Isle, only those who thus arrive are the children of eternity; the others go as visitors, as guests without residential status.
26:11.7 (297.4) Ja nüüd, Havona tee haripunktis, kui teie, surelikud, uinute sisemise ringluse katsemaailmas, ei jää te puhkama üksi nagu oma kodumaailmades, kus sulgesite silmad sureliku surma loomulikus unes või kui sisenesite pikka üleminekutranssi reisiks Havonasse. Nüüd, valmistudes kohalejõudmispuhkuseks, astub teie kõrvale teie kauaaegne kaaslane esimeselt ringluselt, majesteetlik puhkusetäiendaja, kes valmistub asuma puhkama nagu oleks ta teiega üks, nagu Havona pant selle tagatiseks, et teie üleminek on täielik, ning et te ootate vaid viimaseid täiuslikkust andvaid pintslitõmbeid. 26:11.7 (297.4) And now, at the culmination of the Havona career, as you mortals go to sleep on the pilot world of the inner circuit, you go not alone to your rest as you did on the worlds of your origin when you closed your eyes in the natural sleep of mortal death, nor as you did when you entered the long transit trance preparatory for the journey to Havona. Now, as you prepare for the attainment rest, there moves over by your side your long-time associate of the first circle, the majestic complement of rest, who prepares to enter the rest as one with you, as the pledge of Havona that your transition is complete, and that you await only the final touches of perfection.
26:11.8 (297.5) Teie esimene üleminek oli tõepoolest surm, teine oli ideaalne uni ja nüüd kolmas metamorfoos on tõeline puhkus, lõdvestumine ajastutest. 26:11.8 (297.5) Your first transition was indeed death, the second an ideal sleep, and now the third metamorphosis is the true rest, the relaxation of the ages.
26:11.9 (297.6) [Esitanud Tarkuse Täiustaja Uversalt.] 26:11.9 (297.6) [Presented by a Perfector of Wisdom from Uversa.]