24. Kiri Paper 24
Lõpmatu Vaimu kõrgemad isiksused Higher Personalities of the Infinite Spirit
24:0.1 (264.1) ME jagame Uversal kõik Ühise Looja isiksused ja olemusvormid kolme suurde alaliiki: Lõpmatu Vaimu kõrgemad isiksused, Kosmose Sõnumitoojate Väed ja Aja Hoolekandevaimud, need vaimolendid, kes hoolitsevad surelike edasiliikumise nimel tõusuteel olevate tahteolendite õpetamise ja abistamise eest. 24:0.1 (264.1) ON UVERSA we divide all personalities and entities of the Conjoint Creator into three grand divisions: the Higher Personalities of the Infinite Spirit, the Messenger Hosts of Space, and the Ministering Spirits of Time, those spirit beings who are concerned with teaching and ministering to the will creatures of the ascendant scheme of mortal progression.
24:0.2 (264.2) Need Lõpmatu Vaimu kõrgemad isiksused, kes käesolevates tekstides mainimist leiavad, toimivad üle kogu suuruniversumi ja neid on seitset liiki: 24:0.2 (264.2) Those Higher Personalities of the Infinite Spirit that find mention in these narratives function throughout the grand universe in seven divisions:
24:0.3 (264.3) 1. Üksildased Sõnumitoojad; 24:0.3 (264.3) 1. Solitary Messengers.
24:0.4 (264.4) 2. Universumiringluste Juhendajad; 24:0.4 (264.4) 2. Universe Circuit Supervisors.
24:0.5 (264.5) 3. Loenduse Juhatajad; 24:0.5 (264.5) 3. Census Directors.
24:0.6 (264.6) 4. Lõpmatu Vaimu Isiklikud Abilised; 24:0.6 (264.6) 4. Personal Aids of the Infinite Spirit.
24:0.7 (264.7) 5. Inspektor-kaaslased; 24:0.7 (264.7) 5. Associate Inspectors.
24:0.8 (264.8) 6. Kohalemääratud Tunnimehed; 24:0.8 (264.8) 6. Assigned Sentinels.
24:0.9 (264.9) 7. Aspirantide Teejuhid. 24:0.9 (264.9) 7. Graduate Guides.
24:0.10 (264.10) Üksildastele Sõnumitoojatele, Ringluste Juhendajatele, Loenduse Juhatajatele ja Isiklikele Abilistele on iseloomulik asjaolu, et neil on tohutu suured antigravitatsioonilised võimed. Üksildastel Sõnumitoojatel pole teada olevat üldist keskust, nad liiguvad ringi universumite universumis. Universumiringluste Juhendajate ja Loenduse Juhatajate keskused on superuniversumite keskusmaailmades. Lõpmatu Vaimu Isiklikud Abilised asuvad kesksel Valgusesaarel, Inspektor-kaaslased ja Kohalemääratud Tunnimehed vastavalt kohalike universumite keskusmaailmades ja nendesse kuuluvate süsteemide keskusmaailmades. Aspirantide Teejuhtide asupaik on Havona universumis ja nad tegutsevad kõigis selle miljardis maailmas. Enamikul neist kõrgematest isiksustest on tugipunkte kohalikes universumites, kuid nad ei ole arenevate piirkondade haldamisega lahutamatult seotud. 24:0.10 (264.10) Solitary Messengers, Circuit Supervisors, Census Directors, and the Personal Aids are characterized by the possession of tremendous endowments of antigravity. The Solitary Messengers are without known general headquarters; they roam the universe of universes. The Universe Circuit Supervisors and the Census Directors maintain headquarters on the capitals of the superuniverses. The Personal Aids of the Infinite Spirit are stationed on the central Isle of Light. The Associate Inspectors and the Assigned Sentinels are respectively stationed on the capitals of the local universes and on the capitals of their component systems. The Graduate Guides are resident in the Havona universe and function on all its billion worlds. Most of these higher personalities have stations in the local universes, but they are not organically attached to the administrations of the evolutionary realms.
24:0.11 (264.11) Seitsmest sellesse rühma kuuluvast liigist ainult Üksildased Sõnumitoojad ja ehk ka Isiklikud Abilised rändavad kõikjal kogu universumite universumis. Üksildasi Sõnumitoojaid kohtab väljaspool Paradiisi, Havona ringlustest kuni superuniversumi keskusmaailmadeni ning sealt sektorite ja kohalike universumiteni, nende osadeni ja isegi asustatud maailmadeni. Kuigi Üksildased Sõnumitoojad kuuluvad samuti Lõpmatu Vaimu kõrgemate isiksuste hulka, on nende päritolu, olemust ja teenistust käsitletud juba eelmises kirjas. 24:0.11 (264.11) Of the seven classes composing this group, only the Solitary Messengers and perhaps the Personal Aids range the universe of universes. Solitary Messengers are encountered from Paradise outward: through the Havona circuits to the superuniverse capitals and thence out through the sectors and local universes, with their subdivisions, and even to the inhabited worlds. Although Solitary Messengers belong to the Higher Personalities of the Infinite Spirit, their origin, nature, and service have been discussed in the preceding paper.
1. Universumiringluste Juhendajad ^top 1. The Universe Circuit Supervisors ^top
24:1.1 (265.1) Võib tunduda, et kosmose hiiglaslikud jõuhoovused ja vaimuenergia ringlused on käigus automaatselt; nad näivad funktsioneerivat vabalt ning takistamatult, kuid nii see ei ole. Kõik need tohutud energiasüsteemid on kontrolli all, nende üle peetakse arukat järelevalvet. Universumiringluste Juhendajad ei hoolitse puhtfüüsilise või ainelise energia valdkonna eest — see kuulub Universumi Võimsusesuunajate valitsemisalasse —, vaid nende tegevusvaldkond hõlmab suhteliselt vaimse energia ringlusi ja neid modifitseeritud ringlusi, mis on olulised nii kõrgelt arenenud vaimolendite kui ka morontia ehk ülemineku-tüüpi mõistuslike olendite ülalpidamiseks. Juhendajad ei tekita energia ega jumalikkuse superolemuse ringlusi, kuid nad tegelevad üldiselt kõigi kõrgemate aja ja igaviku vaimuringlustega ning kõigi suhteliselt vaimsete ringlustega, mis seonduvad suuruniversumi osade haldamisega. Nad juhivad ja korraldavad kõiki niisuguseid vaimuenergia ringlusi väljaspool Paradiisisaart. 24:1.1 (265.1) The vast power currents of space and the circuits of spirit energy may seem to operate automatically; they may appear to function without let or hindrance, but such is not the case. All these stupendous systems of energy are under control; they are subject to intelligent supervision. Universe Circuit Supervisors are concerned, not with the realms of purely physical or material energy—the domain of the Universe Power Directors—but with the circuits of relative spiritual energy and with those modified circuits which are essential to the maintenance of both the highly developed spiritual beings and the morontia or transition type of intelligent creatures. The supervisors do not give origin to circuits of energy and superessence of divinity, but in general they have to do with all higher spirit circuits of time and eternity and with all relative spirit circuits concerned in the administration of the component parts of the grand universe. They direct and manipulate all such spirit-energy circuits outside the Isle of Paradise.
24:1.2 (265.2) Universumiringluste Juhendajaid on loonud Lõpmatu Vaim üksinda ja nad tegutsevad ainult Ühise Toimija esindajatena. Nad on isikustatud teenimiseks nelja klassina: 24:1.2 (265.2) Universe Circuit Supervisors are the exclusive creation of the Infinite Spirit, and they function solely as the agents of the Conjoint Actor. They are personalized for service in the following four orders:
24:1.3 (265.3) 1. kõrgeimad ringluste juhendajad; 24:1.3 (265.3) 1. Supreme Circuit Supervisors.
24:1.4 (265.4) 2. ringluste kaasjuhendajad; 24:1.4 (265.4) 2. Associate Circuit Supervisors.
24:1.5 (265.5) 3. ringluste teisesed juhendajad; 24:1.5 (265.5) 3. Secondary Circuit Supervisors.
24:1.6 (265.6) 4. ringluste kolmandased juhendajad. 24:1.6 (265.6) 4. Tertiary Circuit Supervisors.
24:1.7 (265.7) Havona kõrgeimate juhendajate ja seitsme superuniversumi kaasjuhendajate arv on lõplik, nendesse klassidesse enam juurde ei looda. Kõrgeimaid juhendajaid on seitse ja nad asuvad Havona seitsme ringluse katsemaailmades. Seitsme superuniversumi ringlused alluvad seitsmest kaasjuhendajast koosnevale imepärasele rühmale, kelle keskused on Lõpmatu Vaimu seitsmel Paradiisisfääril, Seitsme Ülima Täideviija maailmades. Sealt juhivad nad järelevaatajatena kosmose superuniversumite ringlusi. 24:1.7 (265.7) The supreme supervisors of Havona and the associate supervisors of the seven superuniverses are of completed numbers; no more of these orders are being created. The supreme supervisors are seven in number and are stationed on the pilot worlds of the seven Havona circuits. The circuits of the seven superuniverses are in the charge of a marvelous group of seven associate supervisors, who maintain headquarters on the seven Paradise spheres of the Infinite Spirit, the worlds of the Seven Supreme Executives. From here they supervise and direct the circuits of the superuniverses of space.
24:1.8 (265.8) Neil Vaimu Paradiisisfääridel sõlmivad seitse ringluste kaasjuhendajat Kõrgeimate Võimsuskeskuste esimese klassiga sideme, mille tulemusena toimub Ülimate Täideviijate juhtimisel kõigi Paradiisist madalamal olevate, seitsmesse superuniversumisse suunduvate aineliste ja vaimsete ringluste koordineerimine. 24:1.8 (265.8) On these Paradise spheres of the Spirit the seven associate circuit supervisors and the first order of the Supreme Power Centers effect a liaison which, under the direction of the Supreme Executives, results in the sub-Paradise co-ordination of all material and spiritual circuits passing out to the seven superuniverses.
24:1.9 (265.9) Iga superuniversumi keskusmaailmas asuvad aja ja ruumi kohalike universumite teisesed juhendajad. Suur-ja väikesektorid on küll supervalitsuste haldusjaotused, kuid need niisuguste vaimse energia järelevalve küsimustega ei tegele. Ma ei tea, kui palju neid ringluste teiseseid juhendajaid on superuniversumis, kuid Uversal on neid olendeid 84 691. Teiseseid juhendajaid luuakse üha juurde, nad ilmuvad aegajalt seitsmekümneste salkadena Ülimate Täideviijate maailmadesse. Meie palume neid enda käsutusse siis, kui meil on vaja oma jurisdiktsiooni piirkonnas tekkinud uutes universumites moodustada iseseisvaid vaimse energia ja sidejõu ringlusi. 24:1.9 (265.9) On the headquarters worlds of each superuniverse are stationed the secondary supervisors for the local universes of time and space. The major and minor sectors are administrative divisions of the supergovernments but are not concerned in these matters of spirit-energy supervision. I do not know how many secondary circuit supervisors there are in the grand universe, but on Uversa there are 84,691 of these beings. Secondary supervisors are being created right along; from time to time they appear in groups of seventy on the worlds of the Supreme Executives. We obtain them on requisition as we arrange for the establishment of separate circuits of spirit energy and liaison power to the newly evolving universes of our jurisdiction.
24:1.10 (265.10) Iga kohaliku universumi keskusmaailmas tegutseb üks ringluste kolmandane juhendaja. Selle klassi olendeid nagu ka teiseseid juhendajaid luuakse pidevalt juurde seitsmesajaste rühmadena. Päevilt Vanad määravad nad kohalikesse universumitesse. 24:1.10 (265.10) A tertiary circuit supervisor functions on the headquarters world of every local universe. This order, like the secondary supervisors, is of continuous creation, being created in groups of seven hundred. They are assigned to the local universes by the Ancients of Days.
24:1.11 (266.1) Ringluste juhendajad luuakse oma konkreetsete ülesannete täitmiseks ja nad teenivad igavesti neis rühmades, kuhu nad algselt on määratud. Nende puhul ei kasutata rotatsiooni ja seetõttu uurivad nad igipõliselt probleeme, mis ilmnevad nende algsetes määramispiirkondades. Näiteks ringluste kolmandane juhendaja nr 572 842 on tegutsenud Salvingtonil teie kohaliku universumi kontseptsiooni varajasest algusest peale ja kuulub Nebadoni Miikaeli isikliku lähikonna hulka. 24:1.11 (266.1) Circuit supervisors are created for their specific tasks, and they eternally serve in the groups of their original assignment. They are not rotated in service and hence make an agelong study of the problems found in the realms of their original assignment. For example: Tertiary circuit supervisor number 572,842 has functioned on Salvington since the early concept of your local universe, and he is a member of the personal staff of Michael of Nebadon.
24:1.12 (266.2) Nii kohalikes kui ka kõrgemates universumites tegutsedes aitavad ringluste juhendajad leida kõigil ringlused, mis sobivad kõigi vaimsete sõnumite edastamiseks ja kõigi isiksuste edasitoimetamiseks. Need vajalikud olendid kasutavad oma ringluste juhendajate töös kõiki universumite universumi tegevusüksusi, jõude ja isiksusi. Nende teenistuses on ilmutamata „ringluste juhtimise kõrged vaimisiksused” ning neile on võimekateks abilisteks arvukad Lõpmatu Vaimu isiksustest koosnevad hulgad. Just nemad isoleeriksid mingi arengumaailma, kui selle Planeedivürst peaks Kõikse Isa ja tema asehaldurist Poja vastu mässu tõstma. Nad suudavad suvalise maailma teatavatest kõrgema vaimse klassi kõiksetest ringlustest välja heita, kuid nad ei saa tühistada võimsusesuunajate ainelisi voole. 24:1.12 (266.2) Whether acting in the local or higher universes, circuit supervisors direct all concerned as to the proper circuits to employ for the transmission of all spirit messages and for the transit of all personalities. In their work of circuit supervision these efficient beings utilize all agencies, forces, and personalities in the universe of universes. They employ the unrevealed “high spirit personalities of circuit control” and are ably assisted by numerous staffs composed of personalities of the Infinite Spirit. It is they who would isolate an evolutionary world if its Planetary Prince should rebel against the Universal Father and his vicegerent Son. They are able to throw any world out of certain universe circuits of the higher spiritual order, but they cannot annul the material currents of the power directors.
24:1.13 (266.3) Universumiringluste Juhendajatel on vaimsete ringlustega umbes samasugune suhe nagu Universumi Võimsusesuunajatel aineliste ringlustega. Need kaks klassi täiendavad teineteist ning koos on neil ülevaade kõigist vaimsetest ja ainelistest ringlustest, mida loodud-olendid juhivad ja kasutavad. 24:1.13 (266.3) The Universe Circuit Supervisors have something of the same relationship to spirit circuits that the Universe Power Directors have to material circuits. The two orders are complemental, together having the oversight of all spirit and all material circuits that are controllable and manipulatable by creatures.
24:1.14 (266.4) Ringluste juhendajatel on teatav kontroll nende meeleringluste üle, mis seonduvad vaimuga, samuti nagu võimsusesuunajatel on teataval määral võimu meele nende faaside üle, mis seonduvad füüsilise energiaga — mehaanilise meele üle. Üldiselt avardavad sidemed teise klassiga mõlema klassi funktsioone, kuid puhta meele ringlused ei allu kummagi järelevalvele. Need kaks klassi ei ole ka kooskõlastatud: kõigis oma paljudes ülesannetes kuuletuvad Universumiringluste Juhendajad Seitsmele Ülimale Võimsusesuunajale ja nende alluvatele. 24:1.14 (266.4) The circuit supervisors exercise certain oversight of those mind circuits which are spirit associated much as the power directors have certain jurisdiction over those phases of mind which are physical-energy associated—mechanical mind. In general the functions of each order are expanded by liaison with the other, but the circuits of pure mind are subject to the supervision of neither. Neither are the two orders co-ordinate; in all their manifold labors the Universe Circuit Supervisors are subject to the Seven Supreme Power Directors and their subordinates.
24:1.15 (266.5) Kuigi ringluste juhendajad on oma klassi siseselt täiesti sarnased, on nad ometi kõik eraldi indiviidid. Nad on tõeliselt isikulised olendid, kuid nende isiksusetüüp erineb Isa poolt annetatust ning seda tüüpi ei esine ühelgi teisel loodud-olendite liigil kogu kõikses eksistentsis. 24:1.15 (266.5) While the circuit supervisors are entirely alike within their respective orders, they are all distinct individuals. They are truly personal beings, but they possess a type of other-than-Father-endowed personality not encountered in any other type of creature in all universal existence.
24:1.16 (266.6) Kuigi te sissepoole, Paradiisi suunas rännates tunnete nad ära ja teate neid, ei teki teil nendega isiklikke suhteid. Nad on ringluste juhendajad ja teevad rangelt ning tõhusalt oma tööd. Nad tegelevad ainult nende isiksuste ja olemusvormidega, kes kontrollivad nende järelevalve all olevaid ringlusi puudutavaid tegevusi. 24:1.16 (266.6) Although you will recognize and know them as you journey inward towards Paradise, you will have no personal relations with them. They are circuit supervisors, and they attend strictly and efficiently to their business. They deal solely with those personalities and entities having the oversight of those activities which are concerned with the circuits subject to their supervision.
2. Loenduse Juhatajad ^top 2. The Census Directors ^top
24:2.1 (266.7) Vaatamata sellele, et Kõikse Arukuse kosmiline meel on kõigi mõtlevate loodudolendite kohalolekust ja asukohast teadlik, toimib universumite universumis sellest sõltumatu süsteem, mis peab arvet kõigi tahtega olendite üle. 24:2.1 (266.7) Notwithstanding that the cosmic mind of the Universal Intelligence is cognizant of the presence and whereabouts of all thinking creatures, there is operative in the universe of universes an independent method of keeping count of all will creatures.
24:2.2 (266.8) Loenduse Juhatajad on Lõpmatu Vaimu eriline ja lõpuleviidud looming ning nende arv ei ole meile teada. Nad on loodud selliselt, et saaksid püsida täiuslikult sünkroonis superuniversumi peegelduvusmenetlusega, olles ise samal ajal tundlikud ja reageerimisvõimelised aruka tahte suhtes. Need juhatajad saavad viisil, mis meile pole täielikult arusaadav, silmapilkselt teada tahte sünnist suuruniversumi suvalises osas. Seetõttu saavad nad meile alati teatada kõigi tahteolendite arvu, olemuse ja asukoha keskse loodu ning seitsme superuniversumi ükskõik millises piirkonnas. Kuid Paradiisis nad ei tegutse, seal pole neid vaja. Paradiisis on teadmised loomuomased, Jumalused teavad kõike. 24:2.2 (266.8) The Census Directors are a special and completed creation of the Infinite Spirit, and they exist in numbers unknown to us. They are so created as to be able to maintain perfect synchrony with the reflectivity technique of the superuniverses, while at the same time they are personally sensitive and responsive to intelligent will. These directors, by a not-fully-understood technique, are made immediately aware of the birth of will in any part of the grand universe. They are, therefore, always competent to give us the number, nature, and whereabouts of all will creatures in any part of the central creation and the seven superuniverses. But they do not function on Paradise; there is no need for them there. On Paradise knowledge is inherent; the Deities know all things.
24:2.3 (267.1) Havonal tegutseb seitse Loenduse Juhatajat, üks igas Havona ringluse katsemaailmas. Välja arvatud need seitse ja nende klassi reservid Vaimu Paradiisimaailmades, tegutsevad kõik Loenduse Juhatajad Päevilt Vanade alluvuses. 24:2.3 (267.1) Seven Census Directors operate in Havona, one being stationed on the pilot world of each Havona circuit. Excepting these seven and the reserves of the order on the Paradise worlds of the Spirit, all Census Directors function under the jurisdiction of the Ancients of Days.
24:2.4 (267.2) Iga superuniversumi keskuses on üks Loenduse Juhataja ning sellele üldjuhatajale allub tuhandeid ja tuhandeid juhatajaid, iga kohaliku universumi keskusmaailmas üks. Välja arvatud need, kes on Havona katsemaailmades, ja seitse superuniversumite ülemat, on kõik selle klassi isiksused võrdsed. 24:2.4 (267.2) One Census Director presides at the headquarters of each superuniverse, while subject to such a chief director are thousands upon thousands, one on the capital of every local universe. All personalities of this order are equal excepting those on the Havona pilot worlds and the seven superuniverse chiefs.
24:2.5 (267.3) Seitsmendas superuniversumis on sada tuhat Loenduse Juhatajat. Ja see arv hõlmab täielikult vaid neid, keda määratakse kohalikesse universumitesse. Selle hulka ei kuulu kõigi Orvontoni juhatajate superuniversumiülema Usatia isiklik kaaskond. Usatia, nagu teisedki superuniversumite ülemad, ei tegele otseselt aruka tahte registreerimisega. Ta tegeleb ainult oma alluvatega, kes paiknevad Orvontoni universumites — seega tegutseb ta kui suurepärane koondav isiksus, kes kogub kokku kohalike universumite keskusmaailmadest saabuvad aruanded. 24:2.5 (267.3) In the seventh superuniverse there are one hundred thousand Census Directors. And this number consists entirely of those assignable to local universes; it does not include the personal staff of Usatia, the superuniverse chief of all Orvonton directors. Usatia, like the other superuniverse chiefs, is not directly attuned to the registration of intelligent will. He is solely attuned to his subordinates stationed in the Orvonton universes; thus he acts as a magnificent totaling personality for their reports coming in from the capitals of the local creations.
24:2.6 (267.4) Uversa ametlikud kroonikud märgivad aeg-ajalt oma kroonikatesse superuniversumi staatuse selle põhjal, mida näitavad Usatia isiksuse juures registreeritud andmed. Need loendusandmed jäävad superuniversumitesse ning neid ei edastata ei Havonale ega Paradiisi. 24:2.6 (267.4) From time to time the official recorders of Uversa place on their records the status of the superuniverse as it is indicated by the registrations in and upon the personality of Usatia. Such census data is indigenous to the superuniverses; these reports are transmitted neither to Havona nor to Paradise.
24:2.7 (267.5) Loenduse Juhatajaid huvitavad inimolendid — nagu ka teised tahteolendid — üksnes sel määral, et võiks jäädvustada tahte olemasolu fakti. Neid ei huvita teie elu ja tegemised, nad ei jäädvusta mingil viisil isiksusi. Nebadoni Loenduse Juhataja, Orvontoni number 81 412, asub momendil Salvingtonil ja on praegusel hetkel isiklikult teadlik teie elavast kohalolekust siin Urantial ning ta tunnetab seda ja märgib kroonikates ära teie surmahetke, mil te lakkate funktsioneerimast tahteolendina. 24:2.7 (267.5) The Census Directors are concerned with human beings—as with other will creatures—only to the extent of recording the fact of will function. They are not concerned with the records of your life and its doings; they are not in any sense recording personalities. The Census Director of Nebadon, number 81,412 of Orvonton, now stationed on Salvington, is at this very moment personally conscious and aware of your living presence here on Urantia; and he will afford the records confirmation of your death the moment you cease to function as a will creature.
24:2.8 (267.6) Loenduse Juhatajad registreerivad uue tahteolendi olemasolu hetkel, mil sooritatakse esimene tahteline tegu; nad märgivad üles tahteolendi surma hetkel, mil toimub viimane tahteline tegu. Tahte osaline ilmnemine, mis on täheldatav teatavate kõrgemate loomade reaktsioonides, ei ole Loenduse Juhatajate valdkond. Nad peavad arvestust ainult bona fide tahteolendite üle ega reageeri millelegi muule kui tahtelisele tegevusele. Me ei tea, kuidas täpselt nad tahtelist tegevust registreerivad. 24:2.8 (267.6) Census Directors register the existence of a new will creature when the first act of will is performed; they indicate the death of a will creature when the last act of will takes place. The partial emergence of will observed in the reactions of certain of the higher animals does not belong to the domain of the Census Directors. They keep count of nothing but bona fide will creatures, and they are responsive to nothing but will function. Exactly how they register the function of will, we do not know.
24:2.9 (267.7) Need olendid on alati olnud Loenduse Juhatajad ja ka jäävad nendeks alatiseks. Mõnes teises universumitöö lõigus oleksid nad suhteliselt kasutud. Kuid nad toimivad eksimatult, nad ei jäta kunagi midagi tegemata ega võltsi andmeid. Ja vaatamata oma imelistele võimetele ning uskumatutele ainuõigustele on nad isikud, kellel on äratuntav vaim ja kuju. 24:2.9 (267.7) These beings always have been, and always will be, Census Directors. They would be comparatively useless in any other division of universe labor. But they are infallible in function; they never default, neither do they falsify. And notwithstanding their marvelous powers and unbelievable prerogatives, they are persons; they have recognizable spirit presence and form.
3. Lõpmatu Vaimu isiklikud abilised ^top 3. Personal Aids of the Infinite Spirit ^top
24:3.1 (268.1) Isiklike Abiliste loomise aja ega viisi kohta ei ole meil täiesti usaldatavat teavet. Neid peab olema määratu hulk, kuid see arv pole Uversal kirjas. Tagasihoidliku hinnangu alusel, arvestades seda, mida me nende tööst teame, julgeksin öelda, et nende arv ulatub triljonitesse. Me oleme seisukohal, et Lõpmatul Vaimul ei ole Isiklike Abiliste loomisel olnud arvulisi piire. 24:3.1 (268.1) We have no authentic knowledge as to the time or manner of the creation of the Personal Aids. Their number must be legion, but it is not of record on Uversa. From conservative deductions based on our knowledge of their work, I venture to estimate that their number extends high into the trillions. We hold the opinion that the Infinite Spirit is not limited as to numbers in the creation of these Personal Aids.
24:3.2 (268.2) Lõpmatu Vaimu Isiklikud Abilised on olemas ainult selleks, et abistada Jumaluse Kolmandat Isikut tema kohalolekul Paradiisis. Kuigi nad on otseselt kinnistatud Lõpmatu Vaimu juurde ja asuvad Paradiisis, vilksatab neid siin ja seal kuni loodu kõige kaugemate osadeni välja. Kuhu iganes ulatuvad Ühise Looja ringlused, sinna võivad ilmuda ka need Isiklikud Abilised, et täide viia Lõpmatu Vaimu korraldusi. Nad läbivad kosmost umbes samamoodi nagu Üksildased Sõnumitoojad, kuid ei ole isikud selles mõttes, nagu on sõnumitoojad. 24:3.2 (268.2) The Personal Aids of the Infinite Spirit exist for the exclusive assistance of the Paradise presence of the Third Person of Deity. Although attached directly to the Infinite Spirit and located on Paradise, they flash to and fro to the uttermost parts of creation. Wherever the circuits of the Conjoint Creator extend, there these Personal Aids may appear for the purpose of executing the bidding of the Infinite Spirit. They traverse space much as do the Solitary Messengers but are not persons in the sense that the messengers are.
24:3.3 (268.3) Isiklikud Abilised on kõik võrdsed ja identsed, neis ei avaldu individuaalseid erinevusi. Kuigi Ühine Toimija peab neid tõelisteks isiksusteks, on teistel siiski raske neid reaalseteks isikuteks lugeda, kuna nende vaimu kohalolek ei avaldu teistele vaimolenditele. Paradiisi-päritolu olendid on nende Abiliste lähedusest alati teadlikud, kuid meie ei tunne ära isiksuse kohalolekut. Niisuguse kohaloleku vormi puudumine teeb nad muidugi Jumaluse Kolmandale Isikule veelgi kasulikumaks. 24:3.3 (268.3) The Personal Aids are all equal and identical; they disclose no differentiation of individuality. Though the Conjoint Actor looks upon them as true personalities, it is difficult for others to regard them as real persons; they do not manifest a spirit presence to other spirit beings. Paradise-origin beings are always aware of the proximity of these Aids; but we do not recognize a personality presence. The lack of such a presence-form undoubtedly renders them all the more serviceable to the Third Person of Deity.
24:3.4 (268.4) Kõigist Lõpmatust Vaimust pärinevatest ilmutatud vaimude klassidest on Isiklikud Abilised ehk ainsad, keda te tõusuteel sissepoole, Paradiisi suunas ei kohta. 24:3.4 (268.4) Of all the revealed orders of spirit beings taking origin in the Infinite Spirit, the Personal Aids are about the only ones you will not encounter on your inward ascent to Paradise.
4. Inspektor-kaaslased ^top 4. The Associate Inspectors ^top
24:4.1 (268.5) Seitse Ülimat Täideviijat Lõpmatu Vaimu seitsmel Paradiisisfääril toimivad kollektiivselt seitsme superuniversumi jaoks asutatud superjuhtide haldusnõukoguna. Inspektor-kaaslaste isikud kehastavad Ülimate Täideviijate võimu aja ja ruumi kohalikes universumites. Need kohalike loodud maailmade tegevuse kõrged vaatlejad on Lõpmatu Vaimu ja Paradiisi Seitsme Meistervaimu ühised järglased. Igavikulähedastel aegadel isikustati neid seitsesada tuhat ja nende varukorpus asub Paradiisis. 24:4.1 (268.5) The Seven Supreme Executives, on the seven Paradise spheres of the Infinite Spirit, collectively function as the administrative board of supermanagers for the seven superuniverses. The Associate Inspectors are the personal embodiment of the authority of the Supreme Executives to the local universes of time and space. These high observers of the affairs of the local creations are the joint offspring of the Infinite Spirit and the Seven Master Spirits of Paradise. In the near times of eternity seven hundred thousand were personalized, and their reserve corps abides on Paradise.
24:4.2 (268.6) Inspektor-kaaslased töötavad Seitsme Ülima Täideviija otsese järelevalve all, olles nende isiklikud ja võimsad esindajad aja ja ruumi kohalikes universumites. Iga kohaliku loodu keskussfääril asub üks inspektor, kes on kohaliku Päevilt Ühtse lähedane abiline. 24:4.2 (268.6) Associate Inspectors work under the direct supervision of the Seven Supreme Executives, being their personal and powerful representatives to the local universes of time and space. An inspector is stationed on the headquarters sphere of each local creation and is a close associate of the resident Union of Days.
24:4.3 (268.7) Inspektor-kaaslased saavad aruandeid ja soovitusi ainult oma alluvatelt, Kohalemääratud Tunnimeestelt, kes paiknevad asustatud maailmade kohalike süsteemide keskusmaailmades, ning nad ise esitavad aruandeid ainult oma otsesele ülemusele, vastava superuniversumi Ülimale Täideviijale. 24:4.3 (268.7) The Associate Inspectors receive reports and recommendations only from their subordinates, the Assigned Sentinels, stationed on the capitals of the local systems of inhabited worlds, while they make reports only to their immediate superior, the Supreme Executive of the superuniverse concerned.
5. Kohalemääratud Tunnimehed ^top 5. The Assigned Sentinels ^top
24:5.1 (268.8) Kohalemääratud Tunnimehed on Seitsme Ülima Täideviija kooskõlastavad isiksused ja sidepidajatest esindajad. Neid isikustas Paradiisis Lõpmatu Vaim ja nad on loodud täitma oma konkreetset ülesannet. Nende arv on jääv ja neid on täpselt seitse miljardit. 24:5.1 (268.8) The Assigned Sentinels are co-ordinating personalities and liaison representatives of the Seven Supreme Executives. They were personalized on Paradise by the Infinite Spirit and were created for the specific purposes of their assignment. They are of stationary numbers, and there are exactly seven billion in existence.
24:5.2 (269.1) Umbes samamoodi nagu Inspektor-kaaslane esindab kogu kohalikus universumis Seitset Ülimat Täideviijat, on ka kohaliku universumi igas kümnes tuhandes süsteemis üks Kohalemääratud Tunnimees, kes on kõigi seitsme superuniversumi asjade ülima juhtimise kauge ja kõrge nõukogu otsene esindaja. Orvontoni kohaliku süsteemi valitsustes tegutsevad tunnimehed on Ülima Täideviija Number Seitsme, seitsmenda superuniversumi koordinaatori otseses alluvuses. Kuid nende halduskorraldus on niisugune, et kõik teatavasse kohalikku universumi määratud tunnimehed alluvad universumi keskuses asuvale Inspektor-kaaslasele. 24:5.2 (269.1) Much as an Associate Inspector represents the Seven Supreme Executives to a whole local universe, so in each of the ten thousand systems of that local creation there is an Assigned Sentinel, who acts as the direct representative of the far-distant and supreme board of supercontrol for the affairs of all seven superuniverses. The sentinels on duty in the local system governments of Orvonton are acting under the direct authority of Supreme Executive Number Seven, the co-ordinator of the seventh superuniverse. But in their administrative organization all sentinels commissioned in a local universe are subordinate to the Associate Inspector stationed at universe headquarters.
24:5.3 (269.2) Kohalikus maailmas teenivad Kohalemääratud Tunnimehed rotatsioonisüsteemi alusel, neid viiakse süsteemist süsteemi. Neid vahetatakse tavaliselt kohaliku universumi aja iga tuhande aasta järel. Nad on ühed kõrgeimatest isiksustest, kes asuvad süsteemi keskusmaailmas, kuid nad ei osale kunagi süsteemi asjade arutamisel. Kohalikes süsteemides kuulub nende ametikohustuste hulka arengumaailmadest pärineva nelja ja kahekümne halduri juhtimine, kuid muidu puutuvad tõususurelikud nendega kokku vähe. Tunnimehed tegelevad peaaegu ainult sellega, et hoida oma universumi Inspektor-kaaslast igati kursis kõigega, mis on seotud nendele alluvate süsteemide heaolu ja seisundiga. 24:5.3 (269.2) Within a local creation the Assigned Sentinels serve in rotation, being transferred from system to system. They are usually changed every millennium of local universe time. They are among the highest ranking personalities stationed on a system capital, but they never participate in deliberations concerned with system affairs. In the local systems they serve as the ex officio heads of the four and twenty administrators hailing from the evolutionary worlds, but otherwise, ascending mortals have little contact with them. The sentinels are almost exclusively concerned in keeping the Associate Inspector of their universe fully informed on all matters relating to the welfare and state of the systems of their assignment.
24:5.4 (269.3) Kohalemääratud Tunnimehed ja Inspektor-kaaslased ei anna Ülimatele Täideviijatele aru superuniversumi keskuse kaudu. Nad vastutavad üksnes oma superuniversumi Ülima Täideviija ees ja tegutsevad eraldi Päevilt Vanade haldussüsteemist. 24:5.4 (269.3) Assigned Sentinels and Associate Inspectors do not report to the Supreme Executives through a superuniverse headquarters. They are responsible solely to the Supreme Executive of the superuniverse concerned; their activities are distinct from the administration of the Ancients of Days.
24:5.5 (269.4) Ülimad Täideviijad, Inspektor-kaaslased ja Kohalemääratud Tunnimehed koos omniavide ja ilmutamata isiksuste hulkadega moodustavad tõhusa, otsese, tsentraliseeritud, kuid laiaulatusliku, tervet asjade ja olendite suuruniversumi koordineeriva konsultatiiv- ja haldussüsteemi. 24:5.5 (269.4) The Supreme Executives, Associate Inspectors, and Assigned Sentinels, together with the omniaphim and a host of unrevealed personalities, constitute an efficient, direct, centralized, but far-flung system of advisory and administrative co-ordination of all the grand universe of things and beings.
6. Aspirantide Teejuhid ^top 6. The Graduate Guides ^top
24:6.1 (269.5) Aspirantide Teejuhtide rühm toetab ja korraldab tehnilise õpetuse ja vaimse koolituse tööd kõrgema astme ülikoolis, mis on surelikele nii oluline ajastuid tagasi seatud eesmärgi saavutamiseks: Jumal, puhkus ja siis täiustatud teenistus kogu igaviku jooksul. Nende suurel määral isikuliste olendite nimi tuleneb nende töö olemusest ja eesmärgist. Nad on eranditult pühendunud aja superuniversumitest pärit aspirantidest surelike juhatamisele läbi Havona õppe- ja koolituskursuse, mille käigus valmistatakse tõusu-palverändureid ette astuma Paradiisi ja Lõplikkuse Korpusesse. 24:6.1 (269.5) The Graduate Guides, as a group, sponsor and conduct the high university of technical instruction and spiritual training which is so essential to mortal attainment of the goal of the ages: God, rest, and then eternity of perfected service. These highly personal beings take their name from the nature and purpose of their work. They are exclusively devoted to the tasks of guiding the mortal graduates from the superuniverses of time through the Havona course of instruction and training which serves to prepare the ascending pilgrims for admission to Paradise and the Corps of the Finality.
24:6.2 (269.6) Mul pole keelatud teile rääkida nende Aspirantide Teejuhtide tööst, kuid see on nii ülivaimne, et ma ei usu end suutvat anda ainelisele meelele õiget ettekujutust nende mitmekülgsest tegevusest. Eluasemeilmades, kui teie silmaring on avardunud ja te olete vabanenud aineliste võrdluste kammitsaist, võite hakata mõistma nende reaalsuste tähendust, mida „silm ei ole näinud ega kõrv kuulnud ja mis kunagi ei ole inimmeelde mõisteks saanud”, ja isegi neid asju, mis „Jumal on valmistanud neile, kes niisuguseid igavesi tõdesid armastavad”. Teie silmaring ja vaimne arusaamisvõime pole määratud jääma alatiseks nii piiratuks. 24:6.2 (269.6) I am not forbidden to undertake to tell you of the work of these Graduate Guides, but it is so ultraspiritual that I despair of being able to adequately portray to the material mind a concept of their manifold activities. On the mansion worlds, after your vision range is extended and you are freed from the fetters of material comparisons, you can begin to comprehend the meaning of those realities which “eye cannot see nor ear hear, and which have never entered the concept of human minds,” even those things which “God has prepared for those who love such eternal verities.” You are not always to be so limited in the range of your vision and spiritual comprehension.
24:6.3 (270.1) Aspirantide Teejuhid tegelevad aja-palverändurite juhtimisega läbi Havona maailmade seitsme ringluse. Teejuht, kes tervitab teid teie saabumisel Havona välimise ringluse vastuvõtumaailma, jääb teiega kogu teie rännaku jooksul taevastes ringlustes. Kuigi te saate oma viibimisel miljardis maailmas kokku loendamatute teiste isiksustega, saadab teie Aspirantide Teejuht teid Havona-tee lõpuni ja saab tunnistajaks teie vaibumisele ajalikkust lõpetavasse unne, unne, mis tähendab siirdumist igavikku, Paradiisi-eesmärgi poole, ja sellest ärgates tervitab teid Paradiisikaaslane, kes on määratud teid vastu võtma ja võib-olla ka jääma teiega kuni teid pühitsetakse Surelike Lõplikkuse Korpuse liikmeks. 24:6.3 (270.1) The Graduate Guides are engaged in piloting the pilgrims of time through the seven circuits of Havona worlds. The guide who greets you upon your arrival on the receiving world of the outer Havona circuit will remain with you throughout your entire career on the heavenly circuits. Though you will associate with countless other personalities during your sojourn on a billion worlds, your Graduate Guide will follow you to the end of your Havona progression and will witness your entrance into the terminal slumber of time, the sleep of eternity transit to the Paradise goal, where, upon awakening, you will be greeted by the Paradise Companion assigned to welcome you and perhaps to remain with you until you are initiated as a member of the Mortal Corps of the Finality.
24:6.4 (270.2) Aspirantide Teejuhtide arvu ei suuda inimmeel hõlmata ja neid ilmub järjest juurde. Nende päritolu on üsnagi saladuslik. Nad pole eksisteerinud kogu igaviku vältel, vaid ilmuvad saladuslikult siis, kui neid vajatakse. Keskse universumi aladel pole Aspirantide Teejuhtide kohta midagi kirjas kuni selle kauge päevani, mil kõigi aegade esimene surelik palverändur jõudis keskse loodu välisvööndini. Hetkel, kui ta saabus välimise ringluse katsemaailma, tervitas teda sõbralikult Malvorian, esimene Aspirantide Teejuht ja praegu nende kõrgeima nõukogu esimees ning tohutu suure haridusorganisatsiooni juhataja. 24:6.4 (270.2) The number of Graduate Guides is beyond the power of human minds to grasp, and they continue to appear. Their origin is something of a mystery. They have not existed from eternity; they mysteriously appear as they are needed. There is no record of a Graduate Guide in all the realms of the central universe until that far-distant day when the first mortal pilgrim of all time made his way to the outer belt of the central creation. The instant he arrived on the pilot world of the outer circuit, he was met with friendly greetings by Malvorian, the first of the Graduate Guides and now the chief of their supreme council and the director of their vast educational organization.
24:6.5 (270.3) Havonal Paradiisi kroonikates, osas pealkirjaga „Aspirantide Teejuhid”, on järgmine esimene sissekanne: 24:6.5 (270.3) On the Paradise records of Havona, in the section denominated “Graduate Guides,” there appears this initial entry:
24:6.6 (270.4) „Ja Malvorian, esimene sellest klassist, tervitas ja õpetas Havona avastanud palverändurit ning juhtis teda esimeste kogemuste välimistest ringlustest samm-sammult edasi, ringlusest ringlusse, kuni ta seisis kogu isiksuse Allika ja Saatuse enda ees, ületades seejärel igaviku läve, et astuda Paradiisi.” 24:6.6 (270.4) “And Malvorian, the first of this order, did greet and instruct the pilgrim discoverer of Havona and did conduct him from the outer circuits of initial experience, step by step and circuit by circuit, until he stood in the very presence of the Source and Destiny of all personality, subsequently crossing the threshold of eternity to Paradise.”
24:6.7 (270.5) Sel kaugel ajal olin mina määratud Päevilt Vanade teenistusse Uversal ja meid kõiki rõõmustas teadmine, et lõpuks jõuavad palverändurid ka meie superuniversumist Havonasse. Ajast aega oli meid õpetatud, et kosmose arenevad loodud-olendid jõuavad Paradiisi, ja kui esimene palverändur tegelikult saabus, haaras taevaseid kodasid enneolematu erutus. 24:6.7 (270.5) At that far-distant time I was attached to the service of the Ancients of Days on Uversa, and we all rejoiced in the assurance that, eventually, pilgrims from our superuniverse would reach Havona. For ages we had been taught that the evolutionary creatures of space would attain Paradise, and the thrill of all time swept through the heavenly courts when the first pilgrim actually arrived.
24:6.8 (270.6) Selle palverändurist Havona-avastaja nimi on Grandfanda ja ta pärines superuniversumis number üks asuva 1131. kohaliku universumi 62. tähtkuju 84. süsteemi 341. planeedilt. Tema saabumine sai signaaliks, et teha algust universumite universumi teabelevi teenistusega. Seni olid töötanud vaid superuniversumite ja kohalike universumite teabelevi teenistused, kuid teade Grandfanda saabumisest Havona väravate ette märkis „auliste kosmosearuannete” pidulikku alustamist. Nimetus tulenes sellest, et universumi esimene sõnum oli esimesest arenguolendist, kes oli saabunud Havonale ja sellega jõudnud tõusueksistentsi eesmärgini. 24:6.8 (270.6) The name of this pilgrim discoverer of Havona is Grandfanda, and he hailed from planet 341 of system 84 in constellation 62 of local universe 1,131 situated in superuniverse number one. His arrival was the signal for the establishment of the broadcast service of the universe of universes. Theretofore only the broadcasts of the superuniverses and the local universes had been in operation, but the announcement of the arrival of Grandfanda at the portals of Havona signalized the inauguration of the “space reports of glory,” so named because the initial universe broadcast reported the Havona arrival of the first of the evolutionary beings to attain entrance upon the goal of ascendant existence.
24:6.9 (270.7) Aspirantide Teejuhid ei lahku kunagi Havona maailmadest, sest nad on pühendunud aja ja ruumi lõpetanud palverändurite teenimisele. Ja te satute nende üllaste olenditega kunagi kokku, kui te ei loobu kindlast ja igati täiuslikust plaanist, mis on kavandatud tagama teie ellujäämist ja tõusu. 24:6.9 (270.7) Graduate Guides never leave the Havona worlds; they are dedicated to the service of the graduate pilgrims of time and space. And you will sometime meet these noble beings face to face if you do not reject the certain and all-perfected plan designed to effect your survival and ascension.
7. Aspirantide Teejuhtide päritolu ^top 7. Origin of the Graduate Guides ^top
24:7.1 (270.8) Kuigi evolutsioon ei kuulu keskse universumi korraldusse, usume, et Aspirantide Teejuhid on keskse universumi ühe teise loodud-olendite klassi, Havona Servitalide täiustatud ja kogenumad liikmed. Aspirantide Teejuhid näitavad üles nii suurt osavõtlikkust ja nii suurt arusaamisvõimet tõusuolendite suhtes, et oleme veendunud: nad on omandanud selle kultuuri tegelikus teenistuses superuniversumite aladel kõikse hoolekande Havona Servitalidena. Kui see seisukoht ei ole õige, millega siis seletada, et vanemaid või kogenumaid servitale kaob pidevalt? 24:7.1 (270.8) Though evolution is not the order of the central universe, we believe that the Graduate Guides are the perfected or more experienced members of another order of central universe creatures, the Havona Servitals. Graduate Guides show such a breadth of sympathy and such a capacity for understanding the ascendant creatures that we are convinced they have gained this culture by actual service in the superuniverse realms as the Havona Servitals of universal ministry. If this view is not correct, how then can we account for the continuous disappearance of the senior or more experienced servitals?
24:7.2 (271.1) Servital viibib superuniversumi tööülesannet täites pikka aega Havonast eemal, ja kui ta on ka varem paljudel niisugustel missioonidel käinud, siis antakse talle naasmisel privileegiks „isiklik kontakt” Paradiisi Keskse Säraga, teda hõlmatakse Helendavate Isikutega ja ta kaob oma kaasvaimude äratundmisest ega ilmu enam kunagi omasuguste hulka. 24:7.2 (271.1) A servital will be long absent from Havona on superuniverse assignment, having been on many such missions previously, will return home, be granted the privilege of “personal contact” with the Paradise Central Shining, will be embraced by the Luminous Persons, and disappear from the recognition of his spirit fellows, never more to reappear among those of his kind.
24:7.3 (271.2) Superuniversumi teenistusest tagasi pöördudes võib Havona Servital kogeda arvukaid jumalikke hõlmamisi ja väljuda neist lihtsalt ülendatud servitalina. Helendava hõlmamise kogemine ei tarvitse tähendada, et servitalist peab saama Aspirantide Teejuht, kuid peaaegu veerand neist, kes saavutavad jumaliku hõlmatuse, ei pöördu enam kunagi oma alade teenistusse tagasi. 24:7.3 (271.2) On returning from superuniverse service, a Havona Servital may enjoy numerous divine embraces and emerge therefrom merely an exalted servital. Experiencing the luminous embrace does not necessarily signify that the servital must translate into a Graduate Guide, but almost one quarter of those who achieve the divine embrace never return to the service of the realms.
24:7.4 (271.3) Kõrgetes kroonikates näib olevat ridamisi niisuguseid sissekandeid nagu järgnev: 24:7.4 (271.3) There appears on the high records a succession of such entries as this:
24:7.5 (271.4) „Ja Havona Servital number 842 842 682 846 782 nimega Sudna tuli superuniversumi teenistusest üle, võeti Paradiisis vastu, sai tunda Isa, astus jumalikku hõlmatusse ja enam teda ei ole.” 24:7.5 (271.4) “And servital number 842,842,682,846,782 of Havona, named Sudna, came over from the superuniverse service, was received on Paradise, knew the Father, entered the divine embrace, and is not.”
24:7.6 (271.5) Kui kroonikatesse ilmub selline kanne, on selle servitali teenistuskäik lõppenud. Kuid juba kolme hetke pärast (veidi vähem kui teie aja kolm päeva) ilmub „spontaanselt” Havona universumi välimisele ringlusele vastsündinud Aspirantide Teejuht. Ja Aspirantide Teejuhtide arv, arvestades väikest erinevust, mis kahtlemata tuleneb üleviimisel olevatest, võrdub täpselt kadunud servitalide arvuga. 24:7.6 (271.5) When such an entry appears on the records, the career of such a servital is closed. But in just three moments (a little less than three days of your time) a newborn Graduate Guide “spontaneously” appears on the outer circuit of the Havona universe. And the number of Graduate Guides, allowing for a slight difference, due no doubt to those in transition, exactly equals the number of vanished servitals.
24:7.7 (271.6) On veel üks põhjus, mis lubab arvata, et Aspirantide Teejuhid on arenenud Havona Servitalidest: selleks on teejuhtide ja servitalide kindel kalduvus omavahel erakordseid sidemeid luua. On täiesti seletamatu, kuidas need pealtnäha eraldi olendite klassid saavad teineteisest aru ja elavad teineteisele kaasa. Nende vastastikust andumust vaadelda on värskendav ja inspireeriv. 24:7.7 (271.6) There is an additional reason for supposing the Graduate Guides to be evolved Havona Servitals, and that is the unfailing tendency of these guides and their associated servitals to form such extraordinary attachments. The manner in which these supposedly separate orders of beings understand and sympathize with one another is wholly inexplicable. It is refreshing and inspiring to witness their mutual devotion.
24:7.8 (271.7) Seitse Meistervaimu ja vastavalt nende kaaslased Seitse Ülimat Võimsusesuunajat hoiavad isiklikult seda Ülima Olendi meele- ja võimsusepotentsiaali, mida ta ise veel ei kasuta. Ja kui need Paradiisikaaslased loovad koostöös Havona Servitale, on viimased loomuomaselt seotud Ülimuslikkuse teatavate faasidega. Havona Servitalid on seega tegelikult aegruumiliste alade teatavate arengupotentsiaalide peegeldused täiuslikus keskses universumis; see tuleb ilmsiks siis, kui servital teeb läbi muundumise ja taasloomise. Me usume, et see muundumine toimub Lõpmatu Vaimu tahte tulemusena ja Lõpmatu Vaim tegutseb kahtlemata Ülima nimel. Aspirantide Teejuhte ei loo Ülim Olend, kuid me kõik oleme arvamusel, et kogemuslik Jumalus on kuidagi seotud nende toimingutega, mis neid olendeid tekitab. 24:7.8 (271.7) The Seven Master Spirits and the associated Seven Supreme Power Directors, respectively, are the personal repositories of the mind potential and of the power potential of the Supreme Being which he does not, as yet, operate personally. And when these Paradise associates collaborate to create the Havona Servitals, the latter are inherently involved in certain phases of Supremacy. Havona Servitals are thus, in actuality, a reflection in the perfect central universe of certain evolutionary potentialities of the time-space domains, all of which is disclosed when a servital undergoes transformation and re-creation. We believe that this transformation takes place in response to the will of the Infinite Spirit, undoubtedly acting in behalf of the Supreme. Graduate Guides are not created by the Supreme Being, but we all conjecture that experiential Deity is in some way concerned in those transactions which bring these beings into existence.
24:7.9 (271.8) Havona, mida tõususurelikud nüüd läbivad, erineb mitmeti kesksest universumist enne Grandfanda aegu. Surelike tõusuteeliste jõudmine Havona ringlustesse kutsus keskses ja jumalikus loodus esile ulatuslikke muutusi, mille algatajaks oli kahtlemata Ülim Olend — arenevate loodud-olendite Jumal —, kes reageeris sellele, et esimene tema seitsme superuniversumi lastest jõudis kohale. Neist Ülima Jumala tegudest annab tunnistust Aspirantide Teejuhtide ilmumine koos kolmanda astme supernavide loomisega. 24:7.9 (271.8) The Havona now traversed by ascending mortals differs in many respects from the central universe as it was before the times of Grandfanda. The arrival of mortal ascenders on the Havona circuits inaugurated sweeping modifications in the organization of the central and divine creation, modifications undoubtedly initiated by the Supreme Being—the God of evolutionary creatures—in response to the arrival of the first of his experiential children from the seven superuniverses. The appearance of the Graduate Guides, together with the creation of the tertiary supernaphim, is indicative of these performances of God the Supreme.
24:7.10 (272.1) [Esitanud Uversa Jumalik Nõuandja.] 24:7.10 (272.1) [Presented by a Divine Counselor of Uversa.]