23. Kiri Paper 23
Üksildased Sõnumitoojad The Solitary Messengers
23:0.1 (256.1) ÜKSILDASED Sõnumitoojad on Ühise Looja isiklikud ja kõiksed korpused — nad on Lõpmatu Vaimu Kõrgemate Isiksuste esimene ja kõrgeim klass. Nad esindavad Lõpmatu Vaimu esimest loomistegu, kus ta tegutses üksinda eesmärgiga ellu kutsuda üksildasi isiksusvaime. Selles hämmastavas vaimsustamises ei osalenud otseselt ei Isa ega Poeg. 23:0.1 (256.1) SOLITARY Messengers are the personal and universal corps of the Conjoint Creator; they are the first and senior order of the Higher Personalities of the Infinite Spirit. They represent the initial creative action of the Infinite Spirit in solitary function for the purpose of bringing into existence solitary personality spirits. Neither the Father nor the Son directly participated in this stupendous spiritualization.
23:0.2 (256.2) Need vaim-sõnumitoojad isikustati ühesainsas loomisepisoodis ja nende arv on jääv. Minuga on küll käesolevas missioonis kaasas üks niisugune erakordne olend, ent ma ei tea, kui palju niisuguseid isiksusi universumite universumis on. Ma tean ainult seda, kui palju on mingil ajal registris arvel neid, kes toimivad ajutiselt meie superuniversumi jurisdiktsiooni piirkonnas. Uversa viimasest aruandest näen, et sel ajal tegutses Orvontoni piires peaaegu 7690 triljonit Üksildast Sõnumitoojat, ja ma arvan, et see on tunduvalt vähem kui seitsmendik nende üldarvust. 23:0.2 (256.2) These spirit messengers were personalized in a single creative episode, and their number is stationary. Although I have one of these extraordinary beings associated with me on this present mission, I do not know how many such personalities exist in the universe of universes. I only know, from time to time, how many are of registry-record as functioning for the time being within the jurisdiction of our superuniverse. From the last Uversa report I observe that there were almost 7,690 trillion Solitary Messengers then operating within the boundaries of Orvonton; and I conjecture that this is considerably less than one seventh of their total number.
1. Üksildaste Sõnumitoojate päritolu ja olemus ^top 1. Nature and Origin of Solitary Messengers ^top
23:1.1 (256.3) Kohe pärast Havona ringluste seitsme Vaimu loomist lõi Lõpmatu Vaim Üksildaste Sõnumitoojate tohutu korpuse. Kõikses loodus pole ühtki osa, mis oleks eksisteerinud enne Üksildasi Sõnumitoojaid, välja arvatud Paradiis ja Havona ringlused; nad on tegutsenud kõikjal kogu suuruniversumis peaaegu igavikust saadik. Nad moodustavad aluse, millel rajaneb jumalik viis, kuidas Lõpmatu Vaim avaldab end ajas ja ruumis kaugele ulatuvatele loodutele ja astub nendega isiklikult ühendusse. 23:1.1 (256.3) Immediately following the creation of the Seven Spirits of the Havona Circuits the Infinite Spirit brought into being the vast corps of Solitary Messengers. There is no part of the universal creation which is pre-existent to the Solitary Messengers except Paradise and the Havona circuits; they have functioned throughout the grand universe from near eternity. They are fundamental to the divine technique of the Infinite Spirit for self-revelation to, and personal contact with, the far-flung creations of time and space.
23:1.2 (256.4) Vaatamata sellele, et need sõnumitoojad on olemas peaaegu igavikust saadik, on nad kõik teadlikud oma individuaalsuse algusest. Nad on teadlikud ajast ja nad on esimesed Lõpmatu Vaimu poolt loodutest, kellel on niisugune ajateadlikkus. Nad on Lõpmatu Vaimu esmasündinud loodud-olendid, keda on isikustatud ajas ja vaimsustatud ruumis. 23:1.2 (256.4) Notwithstanding that these messengers are existent from the near times of eternity, they are all aware of a beginning of selfhood. They are conscious of time, being the first of the creation of the Infinite Spirit to possess such a time consciousness. They are the first-born creatures of the Infinite Spirit to be personalized in time and spiritualized in space.
23:1.3 (256.5) Need üksildased vaimud ilmusid aegade koidikul täielikult väljaarenenud ja täiuslike vaimuannetega vaimolenditena. Nad on kõik võrdsed ega jagune isiklike iseärasuste alusel rühmadesse ega alajaotustesse. Nende liigitus põhineb täielikult vaid sellel, missugusele tööle neid aeg-ajalt määratakse. 23:1.3 (256.5) These solitary spirits came forth in the dawn of time as full-fledged and perfectly endowed spirit beings. They are all equal, and there are no classes or subdivisions founded on personal variation. Their classifications are based wholly on the type of work to which they are assigned from time to time.
23:1.4 (256.6) Surelikud alustavad kosmosemaailmades peaaegu täiesti aineliste olenditena ja tõusevad sissepoole Suurte Keskmete suunas. Üksildased vaimud aga alustavad kõigi asjade keskmest ja ihaldavad määramisi kaugete loodute juurde, isegi kõige välimiste kohalike universumite üksikmaailmadesse ja veelgi kaugemale. 23:1.4 (256.6) Mortals start out as well-nigh material beings on the worlds of space and ascend inward towards the Great Centers; these solitary spirits start out at the center of all things and crave assignment to the remote creations, even to the individual worlds of the outermost local universes and even on beyond.
23:1.5 (256.7) Kuigi neid nimetatakse Üksildasteks Sõnumitoojateks, ei tunne nad end üksildaste vaimudena, sest neile tõepoolest meeldib töötada üksi. Nad on kõigist loodud asjadest ja olenditest ainsad, kes võivad tõesti üksildust nautida — ja naudivadki —, kuigi nad tunnevad samavõrra rõõmu ka läbikäimisest nende väga väheste universumiintellekti klassidega, kellega saavad vennastuda. 23:1.5 (256.7) Though denominated Solitary Messengers, they are not lonesome spirits, for they truly like to work alone. They are the only beings in all creation who can and do enjoy a solitary existence, albeit they equally enjoy association with the very few orders of universe intelligence with whom they can fraternize.
23:1.6 (257.1) Üksildased Sõnumitoojad ei ole oma teenistuses isoleeritud; nad on pidevas kontaktis kogu loodu intellekti rikkusega, sest nad on võimelised „pealt kuulama” kogu teabelevi oma viibimiskohas. Nad võivad suhelda ka oma lähinaabruses olevate oma korpuse liikmetega, kes teevad samas superuniversumis samalaadset tööd. Samuti võiksid nad suhelda ka teiste omasugustega, kuid Seitsme Meistervaimu nõukogu on neil keelanud seda teha ja nende rühm on lojaalne: nad ei ole sõnakuulmatud ega jäta kohustusi täitmata. Pole teada, et mõni Üksildane Sõnumitooja oleks kunagi eksinud. 23:1.6 (257.1) Solitary Messengers are not isolated in their service; they are constantly in touch with the wealth of the intellect of all creation as they are capable of “listening in” on all the broadcasts of the realms of their sojourn. They can also intercommunicate with members of their own immediate corps, those beings doing the same kind of work in the same superuniverse. They could communicate with others of their number, but they have been directed by the council of the Seven Master Spirits not to do so, and they are a loyal group; they do not disobey or default. There is no record that a Solitary Messenger ever stumbled into darkness.
23:1.7 (257.2) Üksildased Sõnumitoojad nagu ka Universumi Võimsusesuunajad on ühed vähestest kõikjal tegutsevate olendite liikidest, keda ei ähvarda oht, et aja ja ruumi kohtud neid kinni peavad. Neid võidakse kutsuda ainult Seitsme Meistervaimu ette, kuid tervikuniversumi üheski annaalis pole ainsatki märget, et niisugune Paradiisi nõukogu oleks kunagi kokku kutsutud mõne Üksildase Sõnumitooja kohtuasja arutama. 23:1.7 (257.2) The Solitary Messengers, like the Universe Power Directors, are among the very few types of beings operating throughout the realms who are exempt from apprehension or detention by the tribunals of time and space. They could be cited to appear before no one except the Seven Master Spirits, but not in all the annals of the master universe has this Paradise council ever been called upon to adjudicate the case of a Solitary Messenger.
23:1.8 (257.3) Need üksinda töötavad sõnumitoojad on usaldusväärne, enesekindel, mitmekülgne, läbinisti vaimne ja igati osavõtlik Kolmandast Allikast ja Keskmest pärinev loodud-olendite rühm. Nad tegutsevad Lõpmatu Vaimu volitusel: see Vaim asub kesksel Paradiisisaarel ning on isikustunud kohalike universumite keskussfääridel. Nad saavad pidevalt osa Lõpmatult Vaimult hoovavast otsesest ringlusest, isegi kui nad tegutsevad kohalikes loodud maailmades kohaliku universumi Emavaimude vahetu mõju all. 23:1.8 (257.3) These messengers of solitary assignment are a dependable, self-reliant, versatile, thoroughly spiritual, and broadly sympathetic group of created beings derived from the Third Source and Center; they operate by the authority of the Infinite Spirit resident on the central Isle of Paradise and as personalized on the headquarters spheres of the local universes. They are constant partakers of the direct circuit emanating from the Infinite Spirit, even when they function in the local creations under the immediate influence of the local universe Mother Spirits.
23:1.9 (257.4) Sellel, miks Üksildased Sõnumitoojad peavad rändama ja töötama üksi, on tehniline põhjus. Lühikeste ajavahemike vältel ja paigal olles võivad nad küll rühmas koos töötada, kuid selliselt koos olles on nad oma Paradiisi-ringluse toest ja juhistest täiesti ära lõigatud, täielikult isoleeritud. Kui kaks või enam selle klassi olendit on teel olles või ruumiringlustes ja ajavooludes tegutsedes üksteise läheduses, katkestatakse nende mõlema või kõigi side kõrgemate ringlusjõududega. Nad satuvad „lühisesse”, nagu seda võiks piltlikult kirjeldada. Seetõttu on neisse loodud sisemine automaatne häiresüsteem, hoiatussignaal, mis teatab neile eksimatult lähenevatest kokkupuutumistest ja hoiab nad alati üksteisest piisavas kauguses, et nende õige ja tõhus tegutsemine ei häiruks. Neil on ka sisemiselt omane ja automaatne võime avastada ja näidata ära nii Inspireeritud Kolmsuslike Vaimude kui ka jumalike Mõttekohandajate juuresolek. 23:1.9 (257.4) There is a technical reason why these Solitary Messengers must travel and work alone. For short periods and when stationary, they can collaborate in a group, but when thus ensembled, they are altogether cut off from the sustenance and direction of their Paradise circuit; they are wholly isolated. When in transit, or when operating in the circuits of space and the currents of time, if two or more of this order are in close proximity, both or all are thrown out of liaison with the higher circulating forces. They are “short circuited” as you might describe it in illustrative symbols. Therefore they have inherent within them a power of automatic alarm, a warning signal, which unerringly operates to apprise them of approaching conflicts and unfailingly keeps them sufficiently separated as not to interfere with their proper and effective functioning. They also possess inherent and automatic powers which detect and indicate the proximity of both the Inspired Trinity Spirits and the divine Thought Adjusters.
23:1.10 (257.5) Neil sõnumitoojatel pole võimalik oma isiksust avardada ega paljuneda, kuid universumites praktiliselt polegi niisugust tööd, millega nad hakkama ei saaks ja millesse nad ei võiks midagi olulist ja abistavat lisada. Nad säästavad eriti hästi nende aega, kes tegelevad universumi asjade haldamisega, ja nad abistavad meid kõiki, kõige kõrgematest kõige madalamateni. 23:1.10 (257.5) These messengers possess no power of personality extension or reproduction, but there is practically no work of the universes in which they cannot engage, and to which they cannot contribute something essential and helpful. Especially are they the great timesavers for those who are concerned in the administration of universe affairs; and they assist us all, from the highest to the lowest.
2. Üksildaste Sõnumitoojate ülesanded ^top 2. Assignments of Solitary Messengers ^top
23:2.1 (257.6) Üksildased Sõnumitoojad ei ole alatiseks kinnistatud ühegi taevase isiksuse või nende rühma juurde. Nad täidavad oma teenistuskohustusi vastavalt määratud ülesandele ja teenistuse käigus töötavad nad nende vahetus alluvuses, kes juhivad seda ala, kuhu nad on kinnistatud. Neil pole mingisugust oma organisatsiooni ega valitsust: nad on Üksildased Sõnumitoojad. 23:2.1 (257.6) Solitary Messengers are not permanently attached to any individual or group of celestial personalities. They are on duty, always by assignment, and during such service they work under the immediate supervision of those who direct the realms of their attachment. Among themselves they have neither organization nor government of any kind; they are Solitary Messengers.
23:2.2 (258.1) Üksildased Sõnumitoojad on määratud Lõpmatu Vaimu poolt järgmisse seitsmesse teenistusse: 23:2.2 (258.1) Solitary Messengers are assigned by the Infinite Spirit to the following seven divisions of service:
23:2.3 (258.2) 1. Paradiisi-Kolmsuse sõnumitoojad; 23:2.3 (258.2) 1. Messengers of the Paradise Trinity.
23:2.4 (258.3) 2. Havona ringluste sõnumitoojad; 23:2.4 (258.3) 2. Messengers of the Havona Circuits.
23:2.5 (258.4) 3. superuniversumite sõnumitoojad; 23:2.5 (258.4) 3. Messengers of the Superuniverses.
23:2.6 (258.5) 4. kohalike universumite sõnumitoojad; 23:2.6 (258.5) 4. Messengers of the Local Universes.
23:2.7 (258.6) 5. konkreetse ülesandeta uurijad; 23:2.7 (258.6) 5. Explorers of Undirected Assignment.
23:2.8 (258.7) 6. eriülesandega suursaadikud ja emissarid; 23:2.8 (258.7) 6. Ambassadors and Emissaries of Special Assignment.
23:2.9 (258.8) 7. tõeilmutajad. 23:2.9 (258.8) 7. Revelators of Truth.
23:2.10 (258.9) Nende sõnumitoojate vaimude teenistuse liiki võib igati vabalt vahetada ja niisuguseid üleviimisi toimub pidevalt. Üksildased Sõnumitoojad ei jagune eraldi klassideks, nad on vaimselt ühesugused ja igas mõttes võrdsed. Kuigi neid eristatakse üldiselt numbri järgi, tunneb Lõpmatu Vaim neid nimepidi. Meie ülejäänud tunneme neid nime või numbri järgi, mis näitab nende praegust ülesannet. 23:2.10 (258.9) These spirit messengers are in every sense interchangeable from one type of service to another; such transfers are constantly taking place. There are no separate orders of Solitary Messengers; they are spiritually alike and in every sense equal. While they are generally designated by number, they are known to the Infinite Spirit by personal names. They are known to the rest of us by the name or number designative of their current assignment.
23:2.11 (258.10) 1. Paradiisi-Kolmsuse sõnumitoojad. Kolmsuse juurde määratud sõnumitoojate rühma tööst pole mul lubatud palju avaldada. Need on Jumaluste usaldatavad ja salajased teenrid ja pole teada, et nad oleksid oma klassile usaldatud erisõnumeid Jumalate avaldamata plaanide ja tulevase käitumise kohta reetnud või kurjasti kasutanud. Ja siinkohal ei räägi me sellest mitte seepärast, et nende täiuslikkusega hoobelda, vaid pigem, et näidata: Jumalused saavad luua täiuslikke olendeid ning nad ka teevad seda. 23:2.11 (258.10) 1. Messengers of the Paradise Trinity. I am not permitted to reveal much of the work of the group of messengers assigned to the Trinity. They are the trusted and secret servants of the Deities, and when intrusted with special messages which involve the unrevealed policies and future conduct of the Gods, they have never been known to divulge a secret or betray the confidence reposed in their order. And all this is related in this connection, not to appear boastful of their perfection, but rather to point out that the Deities can and do create perfect beings.
23:2.12 (258.11) Urantial valitsev segadus ja rahutus ei tähenda seda, et Paradiisi Valitsejatel puuduks huvi või võime asju teistmoodi korraldada. Loojatel on täielik võim teha Urantiast tõeline paradiis, kuid niisugune Eeden ei aitaks kaasa nende tugevate, üllaste ja kogenud iseloomude arenemisele, mida Jumalad nii kindlalt teie maailmas sepistavad hädavajaduse alasite ja ängistuse vasarate vahel. Teie mured ja hingevalu, teie katsumused ja pettumused kuuluvad teie sfääris just samamoodi jumalikku plaani nagu kõigi asjade oivaline täiuslikkus ja lõputu kohanemisvõime kuulub nende ülimasse eesmärki keskse ja täiusliku universumi maailmades. 23:2.12 (258.11) The confusion and turmoil of Urantia do not signify that the Paradise Rulers lack either interest or ability to manage affairs differently. The Creators are possessed of full power to make Urantia a veritable paradise, but such an Eden would not contribute to the development of those strong, noble, and experienced characters which the Gods are so surely forging out on your world between the anvils of necessity and the hammers of anguish. Your anxieties and sorrows, your trials and disappointments, are just as much a part of the divine plan on your sphere as are the exquisite perfection and infinite adaptation of all things to their supreme purpose on the worlds of the central and perfect universe.
23:2.13 (258.12) 2. Havona ringluste sõnumitoojad. Kogu oma tõusutee jooksul olete te võimelised ähmaselt, kuid üha suuremal määral tajuma Üksildaste Sõnumitoojate lähedust, kuid alles Havonasse jõudes tunnete nad eksimatult ära. Esimesed sõnumitoojad, keda te palgest palgesse näete, on Havona ringluste sõnumitoojad. 23:2.13 (258.12) 2. Messengers of the Havona Circuits. Throughout the ascendant career you will be vaguely, but increasingly, able to detect the presence of the Solitary Messengers, but not until you reach Havona will you recognize them unmistakably. The first of the messengers you will see face to face will be those of the Havona circuits.
23:2.14 (258.13) Üksildastel Sõnumitoojatel on Havona maailmade asukatega erilised suhted. Need sõnumitoojad, kelle toimimine on üksteisega koos olles nii pärsitud, võivad Havona asukatega olla ning ongi väga lähedastes ja isiklikes suhetes. Kuid inimmeelele on võimatu kirjeldada seda ülimat rahuldust, mida annab sellise jumalikult täiusliku olendi meele kontakt niisuguse peaaegu transtsendentse isiksuse vaimuga. 23:2.14 (258.13) Solitary Messengers enjoy special relations with the natives of the Havona worlds. These messengers, who are so functionally handicapped when associating with one another, can and do have a very close and personal communion with the Havona natives. But it is quite impossible to convey to human minds the supreme satisfactions consequent upon the contact of the minds of these divinely perfect beings with the spirits of such near-transcendent personalities.
23:2.15 (259.1) 3. Superuniversumite sõnumitoojad. Päevilt Vanad, need Kolmsus-päritolu isiksused, kellele alluvad seitsme superuniversumi saatused, need jumaliku võimu ja haldamistarkuse kolmikud, on Üksildaste Sõnumitoojatega külluslikult varustatud. Ühe superuniversumi kolmühtsed valitsejad saavad teise superuniversumi valitsejatega otseselt ja isiklikult suhelda vaid selle sõnumitoojate klassi kaudu. Üksildased Sõnumitoojad on ainus vaimset intellekti esindav liik — välja arvatud vahest Inspireeritud Kolmsuslikud Vaimud —, keda võib lähetada ühe superuniversumi keskusest otse teise universumi keskusesse. Kõik teised isiksused peavad tegema niisuguseid reise Havona ja Meistervaimude haldusmaailmade kaudu. 23:2.15 (259.1) 3. Messengers of the Superuniverses. The Ancients of Days, those personalities of Trinity origin who preside over the destinies of the seven superuniverses, those trios of divine power and administrative wisdom, are bountifully supplied with Solitary Messengers. It is only through this order of messengers that the triune rulers of one superuniverse can directly and personally communicate with the rulers of another. Solitary Messengers are the only available type of spirit intelligence—aside, possibly, from the Inspired Trinity Spirits—that can be dispatched from the headquarters of one superuniverse directly to the headquarters of another. All other personalities must make such excursions by way of Havona and the executive worlds of the Master Spirits.
23:2.16 (259.2) On olemas teatud liiki informatsiooni, mida ei saa hankida Gravitatsiooni Sõnumitoojate, peegelduvuse ega teabelevi vahendusel. Ja et Päevilt Vanad tahavad muidugi neidki asju teada, peavad nad saatma teadmiste allika juurde Üksildase Sõnumitooja. Ammu enne seda, kui Urantial tekkis elu, lähetati praegu minuga kaasas olev sõnumitooja Uversalt ülesandega kesksesse universumisse — ta puudus Orvontoni loendustelt peaaegu miljon aastat, kuid pöördus siis soovitud informatsiooniga õigeaegselt tagasi. 23:2.16 (259.2) There are some kinds of information which cannot be obtained either by Gravity Messengers, reflectivity, or broadcast. And when the Ancients of Days would certainly know these things, they must dispatch a Solitary Messenger to the source of knowledge. Long before the presence of life on Urantia the messenger now associated with me was assigned on a mission out of Uversa to the central universe—was absent from the roll calls of Orvonton for almost a million years but returned in due time with the desired information.
23:2.17 (259.3) Üksildaste Sõnumitoojate teenistusel superuniversumites pole mingeid piiranguid: nad võivad toimida kõrgete kohtute otsuste täideviijatena või teabekogujatena oma piirkonna heaks. Kogu superloodust meeldib neile kõige enam teenida Orvontonil, sest siin vajatakse neid kõige rohkem ja võimalusi kangelastegudeks on palju kordi enam. Meile kõigile pakub rahuldust võimalus tegutseda just neis piirkondades, kus meid kõige rohkem vajatakse. 23:2.17 (259.3) There is no limitation upon the service of Solitary Messengers in the superuniverses; they may function as executioners of the high tribunals or as intelligence gatherers for the good of the realm. Of all the supercreations they most delight to serve in Orvonton because here the need is greatest and the opportunities for heroic effort are greatly multiplied. In the more needy realms we all enjoy the satisfaction of a more replete function.
23:2.18 (259.4) 4. Kohalike universumite sõnumitoojad. Kohaliku universumi teenistustes ei ole Üksildaste Sõnumitoojate tegutsemisel mingeid piire. Nad on kohaliku universumi Emavaimu motiivide ja kavatsuste ustavad ilmutajad, jäädes siiski täielikult valitseva Meister-Poja jurisdiktsiooni alla. Sama kehtib ka kõigi kohalikus universumis tegutsevate sõnumitoojate suhtes, ükskõik kas nad tulevad siis otse universumi keskusest või tegutsevad ajutiselt koos Tähtkujude Isadega, Süsteemi Suveräänidega või Planeedivürstidega. Enne kui kogu võim koondub Looja-Poja kätte tema ülendamisel oma universumi suveräänseks valitsejaks, tegutsevad need kohalike universumite sõnumitoojad Päevilt Vanade üldjuhtimise all ja annavad otseselt vastust nende kohalikule esindajale — Päevilt Ühtsele. 23:2.18 (259.4) 4. Messengers of the Local Universes. In the services of a local universe there is no limit upon the functioning of the Solitary Messengers. They are the faithful revealers of the motives and intent of the local universe Mother Spirit, although they are under the full jurisdiction of the reigning Master Son. And this is true of all messengers operating in a local universe, whether they are traveling out directly from universe headquarters, or whether they are acting temporarily in liaison with Constellation Fathers, System Sovereigns, or Planetary Princes. Before the concentration of all power in the hands of a Creator Son at the time of his elevation as sovereign ruler of his universe, these messengers of the local universes function under the general direction of the Ancients of Days and are immediately responsible to their resident representative, the Union of Days.
23:2.19 (259.5) 5. Konkreetse ülesandeta uurijad. Kui Üksildaste Sõnumitoojate varukorpuses on liiga palju liikmeid, kuulutab mõni Seitsmest Ülimast Võimsusesuunajast välja vabatahtlike uurijate värbamise. Vabatahtlikest pole kunagi puudust, sest nad lasevad end meeleldi teele saata vabade ja kammitsemata uurijatena, kogemaks põnevust uute maailmade ja universumite korrastuvate tuumade leidmisel. 23:2.19 (259.5) 5. Explorers of Undirected Assignment. When the reserve corps of the Solitary Messengers is overrecruited, there issues from one of the Seven Supreme Power Directors a call for exploration volunteers; and there is never a lack of volunteers, for they delight to be dispatched as free and untrammeled explorers, to experience the thrill of finding the organizing nucleuses of new worlds and universes.
23:2.20 (259.6) Nad lähevad välja, et uurida lähemalt piirkondade kosmosevaatlejate vihjeid. Paradiisi Jumalused on kahtlemata teadlikud kosmose avastamata energiasüsteemide olemasolust, kuid nad ei avalikusta kunagi seda informatsiooni. Kui Üksildased Sõnumitoojad ei uuriks ega kaardistaks neid alles korrastuvaid energiakeskusi, jääksid niisugused nähtused isegi naaberpiirkondade intellektiolenditele kauaks märkamatuks. Üksildased Sõnumitoojad kui klass on gravitatsiooni suhtes ülimalt tundlik, seetõttu võivad nad mõnikord avastada väga väikestegi tumedate planee tide võimaliku olemasolu, just niisugused maailmad aga sobivad elu katsetamisteks kõige paremini. 23:2.20 (259.6) They go forth to investigate the clues furnished by the space contemplators of the realms. Undoubtedly the Paradise Deities know of the existence of these undiscovered energy systems of space, but they never divulge such information. If the Solitary Messengers did not explore and chart these newly organizing energy centers, such phenomena would long remain unnoticed even by the intelligences of adjacent realms. Solitary Messengers, as a class, are highly sensitive to gravity; accordingly they can sometimes detect the probable presence of very small dark planets, the very worlds which are best adapted to life experiments.
23:2.21 (260.1) Need konkreetse ülesandeta sõnumitoojad-uurijad patrullivad tervikuniversumis. Nad viibivad pidevalt uurimisreisidel kõikjal väliskosmose kaardistamata regioonides. Väga suure osa informatsioonist, mis meil on väliskosmose maailmades toimuva kohta, võlgneme Üksildaste Sõnumitoojate uuringutele, sest nad töötavad ja uurivad sageli koos taevaste astronoomidega. 23:2.21 (260.1) These messenger-explorers of undirected assignment patrol the master universe. They are constantly out on exploring expeditions to the uncharted regions of all outer space. Very much of the information which we possess of transactions in the realms of outer space, we owe to the explorations of the Solitary Messengers as they often work and study with the celestial astronomers.
23:2.22 (260.2) 6. Eriülesandega suursaadikud ja emissarid. Samas superuniversumis asuvad kohalikud universumid vahetavad tavaliselt suursaadikuid, kes on valitud kohalikku päritolu poegade klassidest. Kuid viivituste vältimiseks palutakse sageli Üksildastel Sõnumitoojatel minna saadikutena ühest kohalikust loodud maailmast teise, esindada ja üht piirkonda teisele lahti mõtestada. Näiteks kui avastatakse mõni äsja asustatud piirkond, võib see olla kosmoses nii kaugel, et seeraviks ülendatud suursaadikul võib sinna jõudmiseks kuluda väga palju aega. Seeraviks ülendatud olend ei saa mingil juhul ületada kiirust 899 370 kilomeetrit teie aja sekundis. Massiivsed tähed, vastuvoolud ja ringiminekud, samuti kõrvalekallutavad jõud kipuvad seda kiirust vähendama, nii et pikal teel on kiirus keskmiselt umbes 885 000 kilomeetrit sekundis. 23:2.22 (260.2) 6. Ambassadors and Emissaries of Special Assignment. Local universes situated within the same superuniverse customarily exchange ambassadors selected from their native orders of sonship. But to avoid delay, Solitary Messengers are frequently asked to go as ambassadors from one local creation to another, to represent and interpret one realm to another. For example: When a newly inhabited realm is discovered, it may prove to be so remote in space that a long time will pass before an enseraphimed ambassador can reach this far-distant universe. An enseraphimed being cannot possibly exceed the velocity of 558,840 Urantia miles in one second of your time. Massive stars, crosscurrents, and detours, as well as attraction tangents, will all tend to retard such speed so that on a long journey the velocity will average about 550,000 miles per second.
23:2.23 (260.3) Kui on ilmne, et kohalikku päritolu suursaadikul kulub kauge kohaliku universumini jõudmiseks sadu aastaid, palutakse sageli Üksildasel Sõnumitoojal kohe sinna suunduda, et ajutise suursaadikuna tegutseda. Üksildased Sõnumitoojad saavad liikuda väga kiiresti, mitte küll täiesti ajast ja ruumist sõltumata nagu Gravitatsiooni Sõnumitoojad, kuid peaaegu samamoodi. Mõningatel puhkudel tegutsevad nad ka eriülesannetega emissaridena. 23:2.23 (260.3) When it develops that it will require hundreds of years for a native ambassador to reach a far-distant local universe, a Solitary Messenger is often asked to proceed there immediately to act as ambassador ad interim. Solitary Messengers can go in very short order, not independently of time and space as do the Gravity Messengers, but nearly so. They also serve in other circumstances as emissaries of special assignment.
23:2.24 (260.4) 7. Tõeilmutajad. Tõeilmutamise ülesannet loevad Üksildased Sõnumitoojad oma klassi suurima usaldamise märgiks. Ja nad täidavad seda ülesannet ikka ja jälle, superuniversumitest kuni kosmose üksikplaneetideni. Neid määratakse sageli komisjonidesse, mis saadetakse edendama tõeilmutamist maailmadele ja süsteemidele. 23:2.24 (260.4) 7. Revelators of Truth. The Solitary Messengers regard the assignment to reveal truth as the highest trust of their order. And they function ever and anon in this capacity, from the superuniverses to the individual planets of space. They are frequently attached to commissions which are sent to enlarge the revelation of truth to the worlds and systems.
3. Üksildaste Sõnumitoojate teenistus ajas ja ruumis ^top 3. Time and Space Services of Solitary Messengers ^top
23:3.1 (260.5) Üksildased Sõnumitoojad on täiuslike ja usaldatavate isiksuste kõrgeim liik, keda saab kasutada kõigis piirkondades tähtsate ja pakiliste sõnumite kiireks edastamiseks juhtudel, kui teabeleviteenistust või peegelduvusmehhanismi pole otstarbekas kasutada. Nad täidavad lõputult mitmekesiseid ülesandeid, aidates piirkondade vaimseid ja ainelisi olendeid, eriti olukordades, kui on tegemist ajaga. Kõigist superuniversumi valdusaladele määratud klassidest on need kõrgeimad ja mitmekülgseimad isikustatud olendid, kes võivad esitada väljakutse ajale ja ruumile. 23:3.1 (260.5) The Solitary Messengers are the highest type of perfect and confidential personality available in all realms for the quick transmission of important and urgent messages when it is inexpedient to utilize either the broadcast service or the reflectivity mechanism. They serve in an endless variety of assignments, helping out the spiritual and material beings of the realms, particularly where the element of time is involved. Of all orders assigned to the services of the superuniverse domains, they are the highest and most versatile personalized beings who can come so near to defying time and space.
23:3.2 (260.6) Kõiksuses on palju vaime, kes kasutavad edasiliikumiseks gravitatsiooni; nad võivad minna ükskõik millal ja ükskõik kuhu silmapilkselt, kuid nad pole isikud. Mõned teised gravitatsiooni ületajad on isikulised olendid, näiteks Gravitatsiooni Sõnumitoojad ja Transtsendentsed Kroonikud, kuid super- ja kohalike universumite haldurid ei saa neid kasutada. Maailmad kubisevad inglitest ja inimestest ning teistest väga isikulistest olenditest, kuid neid pärsivad aeg ja ruum: enamiku seeraviks ülendamata olendite kiirus ei saa ületada 299 790 teie maailma kilomeetrit teie aja sekundis; keskteelised loodud-olendid ja mõned teised on võimelised saavutama ja sageli saavutavadki topeltkiiruse — 599 580 kilomeetrit sekundis —, kuid seeravid ja teised võivad läbida ruumi kolmekordse kiirusega, umbes 899 370 kilomeetrit sekundis. Siiski ei ole peale Üksildaste Sõnumitoojate teisi saadetavaid ega sõnumitoojaid isiksusi, kelle liikumiskiirus jääks gravitatsiooni ületajate hetkeliste kiiruste ja seeravite suhteliselt aeglaste kiiruste vahele. 23:3.2 (260.6) The universe is well supplied with spirits who utilize gravity for purposes of transit; they can go anywhere any time—instanter—but they are not persons. Certain other gravity traversers are personal beings, such as Gravity Messengers and Transcendental Recorders, but they are not available to the super- and the local universe administrators. The worlds teem with angels and men and other highly personal beings, but they are handicapped by time and space: The limit of velocity for most nonenseraphimed beings is 186,280 miles of your world per second of your time; the midway creatures and certain others can, often do, attain double velocity—372,560 miles per second—while the seraphim and others can traverse space at triple velocity, about 558,840 miles per second. There are, however, no transit or messenger personalities who function between the instantaneous velocities of the gravity traversers and the comparatively slow speeds of the seraphim, except the Solitary Messengers.
23:3.3 (261.1) Üksildasi Sõnumitoojaid kasutatakse seetõttu üldiselt sõnumite lähetamiseks ja teenistusteks neis olukordades, kus ülesande täitmiseks on vaja isiksust ja kus tahetakse vältida ajakadu, mida põhjustaks mõne teist liiki kasutada oleva isikulise sõnumitooja saatmine. Need on ainsad kindlalt isikustatud olendid, kes võivad sünkroniseeruda suuruniversumi kõigi kombineeritud vooludega. Nad läbivad kosmost muutliku kiirusega, sõltuvalt väga mitmesugustest segavatest mõjudest, kuid kroonikad näitavad, et käesoleva missiooni täitmisel kulges minuga kaasas olev sõnumitooja kiirusega 1 354 458 739 000 teie kilomeetrit teie aja sekundis. 23:3.3 (261.1) Solitary Messengers are, therefore, generally used for dispatch and service in those situations where personality is essential to the achievement of the assignment, and where it is desired to avoid the loss of time which would be occasioned by the sending of any other readily available type of personal messenger. They are the only definitely personalized beings who can synchronize with the combined universal currents of the grand universe. Their velocity in traversing space is variable, depending on a great variety of interfering influences, but the record shows that on the journey to fulfill this mission my associate messenger proceeded at the rate of 841,621,642,000 of your miles per second of your time.
23:3.4 (261.2) Minu võimetest ei piisa, et selgitada ainelist liiki meelele, kuidas vaim võib olla reaalne isik ning läbida samal ajal ruumi nii tohutu kiirusega. Kuid need Üksildased Sõnumitoojad tegelikult just tulevadki Urantiale ja lahkuvad sealt niisuguse mõistetamatu kiirusega; tõepoolest, kui see nii ei oleks, oleks universumi haldamise kogu korralduslik külg suures osas ilma jäetud isikulisest elemendist. 23:3.4 (261.2) It is wholly beyond my ability to explain to the material type of mind how a spirit can be a real person and at the same time traverse space at such tremendous velocities. But these very Solitary Messengers actually come to, and go from, Urantia at these incomprehensible speeds; indeed, the whole economy of universal administration would be largely deprived of its personal element were this not a fact.
23:3.5 (261.3) Üksildased Sõnumitoojad saavad toimida erakorraliste sideliinidena kõigis kaugetes kosmosepiirkondades, aladel, mida suuruniversumi väljakujunenud ringlused ei hõlma. Tuleb välja, et üks selliselt toimiv sõnumitooja saab edastada sõnumi või saata impulsi läbi ruumi teisele sõnumitoojale umbes saja valgusaasta kaugusele, nagu tähekaugusi hindavad Urantia astronoomid. 23:3.5 (261.3) The Solitary Messengers are able to function as emergency lines of communication throughout remote space regions, realms not embraced within the established circuits of the grand universe. It develops that one messenger, when so functioning, can transmit a message or send an impulse through space to a fellow messenger about one hundred light-years away as Urantia astronomers estimate stellar distances.
23:3.6 (261.4) Meiega superuniversumi asjade ajamisel koostööd tegevate olendite müriaadidest pole mitte keegi praktilise abi ja aja säästmise seisukohalt tähtsam. Ruumiuniversumites peame arvestama aja pärssivat mõju, seetõttu on suur abi Üksildastest Sõnumitoojatest, kes oma isiklike sidepidamiseeliste tõttu on mõnevõrra sõltumatud ruumist ja oma tohutute liikumiskiiruste tõttu nii lähedal sõltumatusele ajast. 23:3.6 (261.4) Of the myriads of beings who co-operate with us in the conduct of the affairs of the superuniverse, none are more important in practical helpfulness and timesaving assistance. In the universes of space we must reckon with the handicaps of time; hence the great service of the Solitary Messengers, who, by means of their personal prerogatives of communication, are somewhat independent of space and, by virtue of their tremendous transit velocities, are so nearly independent of time.
23:3.7 (261.5) Ma ei oska selgitada Urantia surelikele, kuidas Üksildased Sõnumitoojad saavad olla ilma kujuta ja samas siiski reaalsed ning kindlakujulised isiksused. Kuigi neil pole niisugust kuju, mida tavaliselt seostatakse isiksusega, on neil siiski vaim, mis on tajutav kõigile kõrgemat liiki vaimolenditele. Üksildased Sõnumitoojad on ainus olendite liik, kellel näivad olevat peaaegu kõik kujuta vaimu hüved koos kõigi väljaarenenud isiksuse eelistega. Nad on tõelised isikud, kellel aga on peaaegu kõik mitteisikuliselt avaldunud vaimu omadused. 23:3.7 (261.5) I am at a loss to explain to Urantia mortals how the Solitary Messengers can be without form and yet possess real and definite personalities. Although they are without that form which would naturally be associated with personality, they do possess a spirit presence which is discernible by all higher types of spirit beings. The Solitary Messengers are the only class of beings who seem to be possessed of well-nigh all the advantages of a formless spirit coupled with all the prerogatives of a full-fledged personality. They are true persons, yet endowed with nearly all of the attributes of impersonal spirit manifestation.
23:3.8 (261.6) Seitsmes superuniversumis on tavaliselt — kuid mitte alati — nii, et kõik, mis kaldub soodustama mõne loodu vabanemist aja ja ruumi kütkeist, vähendab samavõrra isiksuslikke omadusi. Üksildased Sõnumitoojad on sellest üldisest seadusest erandid. Nad saavad oma tegevuses peaaegu piiramatult kasutada vaimse väljenduse, jumaliku teenistuse, isikliku hoolekande ja kosmilise suhtlemise kõikvõimalikke piirituid lähenemisteid. Kui te saaksite jälgida neid erakordseid olendeid, arvestades minu kogemusi universumi haldamises, saaksite aru, kui raske oleks ilma nende mitmekülgse koostööta koordineerida superuniversumite tegevust. 23:3.8 (261.6) In the seven superuniverses, ordinarily—but not always—everything which tends to increase any creature’s liberation from the handicaps of time and space proportionately diminishes personality prerogatives. Solitary Messengers are an exception to this general law. They are in their activities all but unrestricted in the utilization of any and all of the limitless avenues of spiritual expression, divine service, personal ministry, and cosmic communication. If you could view these extraordinary beings in the light of my experience in universe administration, you would comprehend how difficult it would be to co-ordinate superuniverse affairs were it not for their versatile co-operation.
23:3.9 (262.1) Ükskõik kui palju universum ka ei suureneks, Üksildasi Sõnumitoojaid ilmselt enam juurde ei looda. Universumite kasvades peavad täiendavat haldamistööd üha enam tegema muud liiki vaimsed hoolekandjad ja olendid, kes pärinevad neist uutest loodud maailmadest, näiteks Suveräänsete Poegade poolt loodud-olendid ja kohalike universumite Emavaimud. 23:3.9 (262.1) No matter how much the universe may enlarge, no more Solitary Messengers will probably ever be created. As the universes grow, the expanded work of administration must be increasingly borne by other types of spirit ministers and by those beings who take origin in these new creations, such as the creatures of the Sovereign Sons and the local universe Mother Spirits.
4. Üksildaste Sõnumitoojate eriline hoolekandetöö ^top 4. Special Ministry of Solitary Messengers ^top
23:4.1 (262.2) Üksildased Sõnumitoojad näivad olevat suhete loojad igat liiki vaimolendite isiksuste vahel. Nende teenistus aitab kõigil ulatusliku vaimuilma isiksustel saada sugulasteks. Nad aitavad palju kaasa sellele, et kõigis vaimolendites tekib arusaam grupiidentiteedist. Igat vaimolendite liiki teenivad spetsiaalsed Üksildaste Sõnumitoojate rühmad, kes edendavad nende olendite võimet saada aru kõigist teistest, ükskõik kui erinevat liiki ja klassi nad on, ning nendega vennastuda. 23:4.1 (262.2) The Solitary Messengers seem to be personality co-ordinators for all types of spirit beings. Their ministry helps to make all the personalities of the far-flung spiritual world akin. They contribute much to the development, in all spirit beings, of a consciousness of group identity. Every type of spirit being is served by special groups of Solitary Messengers who foster the ability of such beings to understand and fraternize with all other types and orders, however dissimilar.
23:4.2 (262.3) Üksildased Sõnumitoojad näitavad üles nii hämmastavat võimet luua sidemeid kõigi piiritletud isiksuste liikide ja klasside vahel — võtta isegi ühendust tervikuniversumi ülemjuhtide absoniitse valitsusega —, et mõned meist väidavad nende sõnumitoojate loomise Lõpmatu Vaimu poolt olevat mingil viisil seotud Ülima-Viimase Meele annetamisega Ühise Toimija poolt. 23:4.2 (262.3) The Solitary Messengers demonstrate such an amazing ability to co-ordinate all types and orders of finite personality—even to make contact with the absonite regime of the master universe overcontrollers—that some of us postulate that the creation of these messengers by the Infinite Spirit is in some manner related to the Conjoint Actor’s bestowal of Supreme-Ultimate Mind.
23:4.3 (262.4) Kui mõni lõpetanu ja Paradiisi kodanik teevad koostööd mingi „aja ja igaviku lapse” kolmsustamiseks — see tegu hõlmab Ülima-Viimase meele ilmutamata potentsiaale — ja kui niisugune liigitamata isiksus saadetakse Vicegeringtonile, määratakse sellele loodud-olendi kolmsustatud pojale kaitsjaks-kaaslaseks alati mõni Üksildane Sõnumitooja (niisuguse jumalusmeele annetamise arvatav isiksuslik vastukaja). See sõnumitooja saadab uue kindla eesmärgiga poja maailmani, kuhu see on määratud, ega lahku enam kunagi Vicegeringtonilt. Olles selliselt köidetud aja ja igaviku lapse saatusega, jääb Üksildane Sõnumitooja nüüd alatiseks üksnes Tervikuniversumi Arhitektide alluvusse. Missugune võiks olla niisuguse erakordse ühenduse tulevik, pole meile teada. Sellistest ainulaadsetest isiksustest partnereid on juba ammustest aegadest Vicegeringtonile kogunenud, kuid kunagi pole ükski neist paaridest sealt lahkunud. 23:4.3 (262.4) When a finaliter and a Paradise Citizen co-operate in the trinitization of a “child of time and eternity”—a transaction involving the unrevealed mind potentials of the Supreme-Ultimate—and when such an unclassified personality is dispatched to Vicegerington, a Solitary Messenger (a conjectured personality repercussion of the bestowal of such deity mind) is always assigned as guardian-companion to such a creature-trinitized son. This messenger accompanies the new son of destiny to the world of his assignment and nevermore leaves Vicegerington. When thus attached to the destinies of a child of time and eternity, a Solitary Messenger is forever transferred to the sole supervision of the Architects of the Master Universe. What the future of such an extraordinary association may be, we do not know. For ages these partnerships of unique personalities have continued to forgather on Vicegerington, but not even a single pair has ever gone forth therefrom.
23:4.4 (262.5) Üksildaste Sõnumitoojate arv on jääv, kuid kindla eesmärgiga poegade kolmsustamine näib olevat piiramatu toiming. Kuna iga kindla eesmärgiga kolmsustatud poja juurde kuulub ka Üksildane Sõnumitooja, siis näib meile, et kunagi kauges tulevikus sõnumitoojate varud ammenduvad. Kes võtab nende töö suuruniversumis enda kanda? Kas nende teenistuse võtab üle mõni uus arendus Inspireeritud Kolmsuslike Vaimude hulgast? Kas suuruniversumit hakkavad mingil kaugel tulevikuperioodil haldama pigem Kolmsus-päritolu olendid, kusjuures ühese ja kahese päritoluga loodud-olendid suunduvad edasi väliskosmose aladele? Kui sõnumitoojad pöörduvad oma endisesse teenistusse tagasi, kas siis need kindla eesmärgiga kolmsustatud pojad tulevad nendega kaasa? Kas lõpetanute ja Paradiisi-Havona asukate vahelised kolmsustamised lakkavad, kui Üksildased Sõnumitoojad on kõik muutunud nende kindla eesmärgiga poegade kaitsjateks-kaaslasteks? Kas kõik meie tõhusad Üksildased Sõnumitoojad koonduvad Vicegeringtonile? Kas need erakordsed vaimisiksused jäävad igavesti kokku ilmutamata saatusel kolmsustatud poegadega? Kui oluliseks peaksime pidama asjaolu, et need Vicegeringtonile kogunevad paarid on nende vägevate saladuslike olendite, Tervikuniversumi Arhitektide ainujuhtimise all? Me esitame endile neid ja paljusid samalaadseid küsimusi ning küsime sedasama ka arvukatelt teistelt taevaste olendite klassidelt, kuid vastuseid me ei tea. 23:4.4 (262.5) Solitary Messengers are of stationary numbers, but the trinitization of the sons of destiny is apparently an unlimited technique. Since each trinitized son of destiny has assigned to him a Solitary Messenger, it appears to us that at some time in the remote future the supply of messengers will become exhausted. Who will take up their work in the grand universe? Will their service be assumed by some new development among the Inspired Trinity Spirits? Is the grand universe at some remote period going to be more nearly administered by Trinity-origin beings while the single- and dual-origin creatures move on into the realms of outer space? If the messengers return to their former service, will these sons of destiny accompany them? Will the trinitizations between finaliters and Paradise-Havoners cease when the supply of Solitary Messengers has been absorbed as guardian-companions of these sons of destiny? Are all our efficient Solitary Messengers going to be concentrated on Vicegerington? Are these extraordinary spirit personalities going to be eternally associated with these trinitized sons of unrevealed destiny? What significance should we attach to the fact that these couples forgathering on Vicegerington are under the exclusive direction of those mighty mystery beings, the Architects of the Master Universe? These and many similar questions we ask ourselves, and ask numerous other orders of celestial beings, but we do not know the answers.
23:4.5 (263.1) See sündmuste ahel koos paljude samasuguste juhtumitega universumi haldamises näitab eksimatult, et suuruniversumi, isegi Havona ja Paradiisi isikkonnas on teoksil selge ja kindel ümberkorraldumine, mis on kooskõlas ja vastavuses väliskosmose piirkondades praegu toimuvate tohutute energiaarengutega. 23:4.5 (263.1) This transaction, together with many similar occurrences in universe administration, unmistakably indicates that the personnel of the grand universe, even that of Havona and Paradise, is undergoing a definite and certain reorganization in co-ordination with, and with reference to, the vast energy evolutions now taking place throughout the realms of outer space.
23:4.6 (263.2) Me kaldume arvama, et igavene tulevik saab tunnistajaks universumi evolutsiooni nähtustele, mis ületavad kaugelt kõike seda, mida on kogenud igavene minevik. Ja me ootame neid tohutuid avastusretki elava huvi ja rõõmuga ning üha suurema põnevusega, nagu seda peaksite tegema teiegi. 23:4.6 (263.2) We incline to the belief that the eternal future will witness phenomena of universe evolution which will far transcend all that the eternal past has experienced. And we anticipate such tremendous adventures, even as you should, with keen relish and ever-heightening expectation.
23:4.7 (263.3) [Esitanud Jumalik Nõuandja Uversalt.] 23:4.7 (263.3) [Presented by a Divine Counselor from Uversa.]