22. Kiri Paper 22
Jumala Kolmsustatud Pojad The Trinitized Sons of God
22:0.1 (243.1) ON kolm olendite rühma, keda nimetatakse Jumala Poegadeks. Lisaks poegade laskuvatele ja tõusvatele klassidele on veel kolmas rühm, keda nimetakse Jumala Kolmsustatud Poegadeks. Poegade kolmsustatud klass jaguneb kõigepealt kolmeks põhirühmaks vastavalt sellele, kust eri liiki isiksused — nii ilmutatud kui ilmutamata isiksused — pärinevad. Need kolm põhirühma on: 22:0.1 (243.1) THERE are three groups of beings who are called Sons of God. In addition to descending and ascending orders of sonship there is a third group known as the Trinitized Sons of God. The trinitized order of sonship is subdivided into three primary divisions in accordance with the origins of its many types of personalities, revealed and unrevealed. These primary divisions are:
22:0.2 (243.2) 1. Jumaluse kolmsustatud Pojad; 22:0.2 (243.2) 1. Deity-trinitized Sons.
22:0.3 (243.3) 2. Kolmsusest hõlmatud Pojad; 22:0.3 (243.3) 2. Trinity-embraced Sons.
22:0.4 (243.4) 3. loodud-olendite kolmsustatud Pojad. 22:0.4 (243.4) 3. Creature-trinitized Sons.
22:0.5 (243.5) Olenemata päritolust on kõigil Jumala Kolmsustatud Poegadel ühine kolmsustatuse kogemus, kas siis tulenevalt nende päritolust või on see hiljem saadud Kolmsusest hõlmatuse kogemus. Jumaluse kolmsustatud Poegi käesolevates tekstides ei käsitleta, seetõttu piirdub käesolev esitus ülejäänud kahe rühma, eriti Kolmsusest hõlmatud Jumala poegade kirjeldamisega. 22:0.5 (243.5) Irrespective of origin all Trinitized Sons of God have in common the experience of trinitization, either as a part of their origin or as an experience of Trinity embrace subsequently attained. The Deity-trinitized Sons are unrevealed in these narratives; therefore will this presentation be confined to a portrayal of the remaining two groups, more particularly the Trinity-embraced sons of God.
1. Kolmsusest hõlmatud Pojad ^top 1. The Trinity-Embraced Sons ^top
22:1.1 (243.6) Kõik Kolmsusest hõlmatud pojad on algselt kahese või ühese päritoluga, kuid pärast Kolmsusest hõlmatust on nad alatiseks pühendunud Kolmsuse teenimisele ja selle ülesannete täitmisele. See superuniversumi teenimiseks ilmutatud ja moodustatud korpus koosneb seitsmest isiksuste klassist: 22:1.1 (243.6) All Trinity-embraced sons are originally of dual or single origin, but subsequent to the Trinity embrace they are forever devoted to Trinity service and assignment. This corps, as revealed and as organized for superuniverse service, embraces seven orders of personalities:
22:1.2 (243.7) 1. Vägevad Sõnumitoojad; 22:1.2 (243.7) 1. Mighty Messengers.
22:1.3 (243.8) 2. Kõrgeaulised; 22:1.3 (243.8) 2. Those High in Authority.
22:1.4 (243.9) 3. Nime ja Numbrita Olendid; 22:1.4 (243.9) 3. Those without Name and Number.
22:1.5 (243.10) 4. Kolmsustatud Hooldajad; 22:1.5 (243.10) 4. Trinitized Custodians.
22:1.6 (243.11) 5. Kolmsustatud Saadikud; 22:1.6 (243.11) 5. Trinitized Ambassadors.
22:1.7 (243.12) 6. Taevased Valvurid; 22:1.7 (243.12) 6. Celestial Guardians.
22:1.8 (243.13) 7. Kõrgete Poegade Abilised. 22:1.8 (243.13) 7. High Son Assistants.
22:1.9 (243.14) Need seitse isiksuste gruppi jagunevad oma päritolu, olemuse ja funktsiooni järgi kolme suurde rühma: Saavutuse Kolmsustatud Pojad, Väljavalimise Kolmsustatud Pojad ja Täiustumise Kolmsustatud Pojad. 22:1.9 (243.14) These seven groups of personalities are further classified, according to origin, nature, and function, into three major divisions: the Trinitized Sons of Attainment, the Trinitized Sons of Selection, and the Trinitized Sons of Perfection.
22:1.10 (244.1) Saavutuse Kolmsustatud Pojad—Vägevad Sõnumitoojad, Kõrgeaulised ning Nime ja Numbrita Olendid — on kõik Kohandajaga ühtesulanud tõususurelikud, kes on jõudnud Paradiisi ja Lõplikkuse Korpusesse. Kuid nad ei kuulu lõpetanute hulka: pärast Kolmsusest hõlmatust arvatakse nende nimed lõpetanute nimekirjast välja. Selle klassi uued pojad läbivad spetsiaalsed suhteliselt lühiajalised väljaõppekursused Havona ringluste keskusplaneetidel Päevilt Igaveste juhendamisel. Seejärel määratakse nad Päevilt Vanade teenistusse seitsmes superuniversumis. 22:1.10 (244.1) The Trinitized Sons of Attainment—the Mighty Messengers, Those High in Authority, and Those without Name and Number—are all Adjuster-fused ascendant mortals who have attained Paradise and the Corps of the Finality. But they are not finaliters; when they have been Trinity embraced, their names are removed from the finaliter roll call. The new sons of this order pass through specific courses of training, for comparatively short periods, on the circuit headquarters planets of the Havona circuits under the direction of the Eternals of Days. Thereafter they are assigned to the services of the Ancients of Days in the seven superuniverses.
22:1.11 (244.2) Väljavalimise Kolmsustatud Poegade hulka kuuluvad Kolmsustatud Hooldajad ja Kolmsustatud Saadikud. Need värvatakse teatavate arenevate seeravite ja üleviidud keskteeliste seast, kes on kulgenud läbi Havona ja jõudnud Paradiisi, samuti mõnede Vaimuga ühtesulanud ja Pojaga ühtesulanud surelike seast, kes on samamoodi tõusnud kesksele Valguse ja Elu Saarele. Paradiisi-Kolmsusega hõlmamise järel ja pärast lühikest koolitust Havonal suunatakse Väljavalimise Kolmsustatud Pojad Päevilt Vanade kohtutesse. 22:1.11 (244.2) The Trinitized Sons of Selection embrace the Trinitized Custodians and the Trinitized Ambassadors. They are recruited from certain of the evolutionary seraphim and translated midway creatures who have traversed Havona and have attained Paradise, as well as from certain of the Spirit-fused and the Son-fused mortals who have likewise ascended to the central Isle of Light and Life. Subsequent to their embrace by the Paradise Trinity and after a brief training in Havona, the Trinitized Sons of Selection are assigned to the courts of the Ancients of Days.
22:1.12 (244.3) Täiustumise Kolmsustatud Pojad. Taevased Valvurid ja nendega samaväärsed Kõrgete Poegade Abilised moodustavad ainulaadse kahekordselt kolmsustatud isiksuste rühma. Need on loodud-olendite — Paradiisi-Havona isiksuste või pikka aega Lõplikkuse Korpuses silma paistnud täiustunud tõususurelike kolmsustatud pojad. Mõned neist loodud-olendite kolmsustatud poegadest taaskolmsustatakse (hõlmatakse) Paradiisi-Kolmsusega pärast seda, kui nad on teeninud Seitsme Meistervaimu Ülimate Täideviijate ja Kolmsuse Õpetajate-Poegade juures, ning saadetakse siis Päevilt Vanade kohtutesse Taevaste Valvuritena ja Kõrgete Poegade Abilistena. Täiustumise Kolmsustatud Pojad suunatakse täiendava koolituseta otse superuniversumi teenistusse. 22:1.12 (244.3) The Trinitized Sons of Perfection. The Celestial Guardians and their co-ordinates, the High Son Assistants, comprise a unique group of twice-trinitized personalities. They are the creature-trinitized sons of Paradise-Havona personalities or of perfected ascendant mortals who have long distinguished themselves in the Corps of the Finality. Some of these creature-trinitized sons, after service with the Supreme Executives of the Seven Master Spirits and after serving under the Trinity Teacher Sons, are retrinitized (embraced) by the Paradise Trinity and then commissioned to the courts of the Ancients of Days as Celestial Guardians and as High Son Assistants. Trinitized Sons of Perfection are assigned directly to the superuniverse service without further training.
22:1.13 (244.4) Meie Kolmsus-päritolu kaaslaste — Tarkuse Täiustajate, Jumalike Nõuandjate ja Kõiksete Hindajate arv püsib sama, aga Kolmsusest hõlmatud poegade hulk kasvab pidevalt. Igaüks neist seitsmesse klassi kuuluvatest Kolmsusest hõlmatud poegadest on volitatud töötama ühes seitsmest superuniversumist valitsuse liikmena ja neid on iga superuniversumi teenistuses täpselt ühepalju, ükski neist pole kunagi kaduma läinud. Kolmsusest hõlmatud olendid pole kunagi teelt eksinud; nad võivad küll ajutiselt komistada, kuid ükski neist pole sattunud superuniversumi valitsuste põlguse alla. Saavutuse Kolmsustatud Pojad ja Väljavalimise Kolmsustatud Pojad ei ole Orvontoni teenistuses kunagi vääratanud, kuid Täiustumise Kolmsustatud Pojad on mõnikord otsustamisel eksinud ja tekitanud sellega ajutist segadust. 22:1.13 (244.4) Our Trinity-origin associates—Perfectors of Wisdom, Divine Counselors, and Universal Censors—are of stationary numbers, but the Trinity-embraced sons are constantly increasing. All seven orders of Trinity-embraced sons are commissioned as members of one of the seven superuniverse governments, and the number in the service of each superuniverse is exactly the same; not one has ever been lost. Trinity-embraced beings have never gone astray; they may stumble temporarily, but not one has ever been adjudged in contempt of the superuniverse governments. The Sons of Attainment and the Sons of Selection have never faltered in the service of Orvonton, but the Trinitized Sons of Perfection have sometimes erred in judgment and thereby caused transient confusion.
22:1.14 (244.5) Kõik seitse klassi tegutsevad Päevilt Vanade suunamisel õige suures osas iseseisvate üksustena. Neil on avar teenistusvaldkond: Täiustumise Kolmsustatud Pojad ei välju superuniversumist, mille teenistuses nad on, kuid nende kolmsustatud kaaslased liiguvad üle kogu suuruniversumi, rännates arenevatest aja ja ruumi maailmadest kuni igavese Paradiisisaareni. Nad võivad tegutseda suvalises superuniversumis, kuid teevad seda alati selle supervalitsuse liikmetena, kuhu nad algselt nimetati. 22:1.14 (244.5) Under the direction of the Ancients of Days all seven orders function very much as self-governing groups. Their scope of service is far-flung; Trinitized Sons of Perfection do not leave the superuniverse of assignment, but their trinitized associates range the grand universe, journeying from the evolutionary worlds of time and space to the eternal Isle of Paradise. They may function in any of the superuniverses, but they do so always as members of the supergovernment of original designation.
22:1.15 (244.6) Näib, et Kolmsusest hõlmatud pojad on suunatud seitsme superuniversumi teenistusse alatiseks; see ülesanne on neil kindlasti praegusel universumiajastul, kuid meile pole öeldud, et see peaks igavesti nii jääma. 22:1.15 (244.6) Apparently the Trinity-embraced sons have been permanently assigned to the service of the seven superuniverses; certainly this assignment is for the duration of the present universe age, but we have never been informed that it is to be eternal.
2. Vägevad Sõnumitoojad ^top 2. The Mighty Messengers ^top
22:2.1 (245.1) Vägevad Sõnumitoojad kuuluvad Kolmsustatud Poegade tõusurühma. See on täiustunud surelike rühmitus, keda on mässus testitud või kelle isiklik lojaalsus on muul sarnasel viisil tõestamist leidnud; kõigi nende universumitruudus on mingis kindlas katses kontrollitud. Paradiisi tõusmise ajal jäid nad mingil etapil endast ülemate ebalojaalsusest hoolimata kindlaks ja ustavaks ning mõned neist asusid aktiivselt ja lojaalselt tegutsema niisuguste truudusetute juhtide asemel. 22:2.1 (245.1) Mighty Messengers belong to the ascendant group of the Trinitized Sons. They are a class of perfected mortals who have been rebellion tested or otherwise equally proved as to their personal loyalty; all have passed through some definite test of universe allegiance. At some time in their Paradise ascent they stood firm and loyal in the face of the disloyalty of their superiors, and some did actively and loyally function in the places of such unfaithful leaders.
22:2.2 (245.2) Omades ustavuse ja pühendumise osas selliseid isiklikke saavutusi, kulgevad need tõususurelikud koos aja-palverändurite vooluga läbi Havona, jõuavad Paradiisi, lõpetavad selles oma õpingud ja võetakse Lõplikkuse Korpusesse. Seejärel nad kolmsustatakse Paradiisi-Kolmsuse salajase hõlmatusega ning lähetatakse siis Päevilt Vanade juurde seitsme superuniversumi valitsuste tööd korraldama. 22:2.2 (245.2) With such personal records of fidelity and devotion, these ascending mortals pass on through Havona with the stream of the pilgrims of time, attain Paradise, graduate therefrom, and are mustered into the Corps of the Finality. Thereupon they are trinitized in the secret embrace of the Paradise Trinity and subsequently are commissioned to become associated with the Ancients of Days in the administration of the governments of the seven superuniverses.
22:2.3 (245.3) Iga mässukogemusega tõususurelik, kes jääb vastuhaku olukorras lojaalseks, saab lõpuks superuniversumi teenistuse Vägevaks Sõnumitoojaks, samuti nagu iga tõusuolend, kes niisugust eksimuste, pahe või patu esilekerkimist tõhusalt ära hoiab. Sest tegu, mis on suunatud mässu vältimisele või mille eesmärk on universumi kriisis osutada kõrgemat tüüpi lojaalsust, loetakse veelgi väärtuslikumaks kui ustavust tegeliku mässu olukorras. 22:2.3 (245.3) Every ascendant mortal of insurrectionary experience who functions loyally in the face of rebellion is eventually destined to become a Mighty Messenger of the superuniverse service. Likewise is any ascendant creature who effectively prevents such upheavals of error, evil, or sin; for action designed to prevent rebellion or to effect higher types of loyalty in a universe crisis is regarded as of even greater value than loyalty in the face of actual rebellion.
22:2.4 (245.4) Vanemad Vägevad Sõnumitoojad valiti nende aja ja ruumi tõususurelike seast, kes olid varasemate Paradiisi jõudjate hulgas, paljud neist läbisid Havona isegi Grandfanda aegadel. Kuid esimesed Vägevad Sõnumitoojad kolmsustati alles siis, kui kandidaatide korpuses leidus esindajaid kõigist seitsmest superuniversumist. Ja viimasesse sellesse klassi kuuluvasse rühma, kes Paradiisis kolmsustati, kuulusid tõusu-palverändurid Nebadoni kohalikust universumist. 22:2.4 (245.4) The senior Mighty Messengers were chosen from those ascendant mortals of time and space who were among the earlier Paradise arrivals, many having traversed Havona in the times of Grandfanda. But the first trinitizing of Mighty Messengers was not effected until the candidate corps contained representatives from each of the seven superuniverses. And the last group of this order to qualify on Paradise embraced ascendant pilgrims from the local universe of Nebadon.
22:2.5 (245.5) Paradiisi-Kolmsus hõlmab Vägevaid Sõnumitoojaid seitsmesajatuhandeliste rühmitustena, sada tuhat igasse superuniversumisse suunamiseks. Uversale on saadetud peaaegu triljon Vägevat Sõnumitoojat ja on põhjust arvata, et igaühes seitsmest superuniversumist teenib neid täpselt sama palju. 22:2.5 (245.5) Mighty Messengers are embraced by the Paradise Trinity in classes of seven hundred thousand, one hundred thousand for assignment to each superuniverse. Almost one trillion Mighty Messengers are commissioned on Uversa, and there is every reason to believe that the number serving in each of the seven superuniverses is exactly the same.
22:2.6 (245.6) Mina olen Vägev Sõnumitooja ja urantialastel on ehk huvitav teada, et minu sureliku kogemuse kaaslane ja seltsiline läbis suure katse samuti võidukalt ning ehkki me olime igikestval sissepoole tõusul Havonasse korduvalt ja pikki perioode lahus, hõlmati meid mõlemaid samas seitsmesajatuhandelises rühmituses ning me kulgesime läbi Vicegeringtoni lähedaste ja armastavate kaaslastena. Lõpuks kinnitati meid koos ametisse ja läkitati Orvontoni Uversale ning meid saadetakse sageli koos täitma ülesandeid, milles vajatakse kahe Sõnumitooja teenuseid. 22:2.6 (245.6) I am a Mighty Messenger, and it may interest Urantians to know that the companion and associate of my mortal experience was also triumphant in the great test, and that, though we were many times and for long periods separated in the agelong inward ascent to Havona, we were embraced in the same seven-hundred-thousand group, and that we spent our time passing through Vicegerington in close and loving association. We were finally commissioned and together assigned to Uversa of Orvonton, and we are often dispatched in company for the execution of assignments requiring the services of two Messengers.
22:2.7 (245.7) Vägevaid Sõnumitoojaid nagu kõiki Kolmsusest hõlmatud poegi määratakse superuniversumite tegutsemise suvalistele tasanditele. Nad peavad oma keskustega pidevat sidet superuniversumi peegeldusteenistuse kaudu. Vägevad Sõnumitoojad teenivad superuniversumi kõigis sektorites ja täidavad sageli ülesandeid kohalikes universumites ning isegi üksikutes maailmades nagu mina praegu. 22:2.7 (245.7) Mighty Messengers, in common with all Trinity-embraced sons, are assigned to all phases of superuniverse activities. They maintain constant connection with their headquarters through the superuniverse reflectivity service. Mighty Messengers serve in all sectors of a superuniverse and frequently execute missions to the local universes and even to the individual worlds, as I do on this occasion.
22:2.8 (245.8) Superuniversumi kohtutes tegutsevad Vägevad Sõnumitoojad nii üksikisikute kui ka planeetide kaitsjatena, kui nende üle kohut mõistetakse; nad aitavad ka Päevilt Täiuslikel suursektorites asju korraldada. Nende kui rühmituse põhiülesandeks on olla superuniversumi vaatlejad. Nad paigutatakse eri keskusmaailmadesse ja tähtsamatele üksikplaneetidele Päevilt Vanade ametlike vaatlejatena. Saanud sellise ülesande, tegutsevad nad ka võimuorganite nõuandjatena, juhtides asju oma piirkonnas. Sõnumitoojad osalevad aktiivselt surelike arengu tõusuplaani kõigil etappidel. Koos oma surelikku päritolu kaaslastega hoolitsevad nad selle eest, et supervalitsused oleksid laskuvate Jumala Poegade olukorraga ja kavade arenguga hästi ning isiklikult kursis. 22:2.8 (245.8) In the superuniverse courts, Mighty Messengers act as defenders of both individuals and planets when they come up for adjudication; they also assist the Perfections of Days in the direction of the affairs of the major sectors. As a group, their chief assignment is that of superuniverse observers. They are stationed on the various headquarters worlds and on individual planets of importance as the official observers of the Ancients of Days. When so assigned, they also serve as advisers to the authorities directing the affairs of the spheres of their sojourn. The Messengers take active part in all phases of the ascendant scheme of mortal progression. With their associates of mortal origin they keep the supergovernments in close and personal touch with the status and progression of the plans of the descending Sons of God.
22:2.9 (246.1) Vägevad Sõnumitoojad on kogu oma tõusuteest täielikult teadlikud ja seetõttu ongi nad nii kasulikud ja kaastundlikud hoolekandjad, mõistvad sõnumitoojad, kes sobivad teenistuseks kõigis maailmades ja kõigi ajaolendite jaoks. Niipea kui te oma kehast vabanete, hakkate meiega vabalt ja kõigest aru saades suhtlema, sest meie oleme pärit kõigi arengumaailmade kõigist rassidest, see tähendab, neist surelikest rassidest, kelle sisimas elavad Mõttekohandajad, kellega nad hiljem ühte sulavad. 22:2.9 (246.1) Mighty Messengers are fully conscious of their entire ascendant careers, and that is why they are such useful and sympathetic ministers, understanding messengers, for service on any world of space and to any creature of time. As soon as you are delivered from the flesh, you will communicate freely and understandingly with us since we spring from all the races on all the evolutionary worlds of space, that is, from those mortal races that are indwelt by, and subsequently fused with, Thought Adjusters.
3. Kõrgeaulised ^top 3. Those High in Authority ^top
22:3.1 (246.2) Kõrgeaulised, Saavutuse Kolmsustatud Poegade teine rühm, on kõik Kohandajaga ühtesulanud surelikku päritolu olendid. Need on täiustunud surelikud, kes on ilmutanud oivalisi haldamisvõimeid ning näidanud end kogu oma pika tõusutee jooksul erakordselt andekate täideviijatena. Nad on kosmose ellujäävatest surelikest pärinev grupp, kes on parimate valitsemisvõimetega. 22:3.1 (246.2) Those High in Authority, the second group of the Trinitized Sons of Attainment, are all Adjuster-fused beings of mortal origin. These are the perfected mortals who have exhibited superior administrative ability and have shown extraordinary executive genius throughout their long ascending careers. They are the cream of governing ability derived from the surviving mortals of space.
22:3.2 (246.3) Igas Kolmsuse ühenduses kolmsustatakse korraga seitsekümmend tuhat Kõrgeaulist. Kuigi Nebadoni kohalik universum on loodud suhteliselt hiljuti, on temalgi selle klassi äsja kolmsustatud rühmituses oma esindajaid. Praeguseks on Orvontonile saadetud üle kümne miljardi niisuguse osava halduri. Nagu kõigil taevaste olendite klassidel, on ka neil Uversal oma keskus, ja nagu kõigi Kolmsusest hõlmatud poegade puhul, on nende reserv Uversal nende Orvontoni-klassi keskseks juhtorganiks. 22:3.2 (246.3) Seventy thousand of Those High in Authority are trinitized at each Trinity liaison. Though the local universe of Nebadon is a comparatively young creation, it has representatives among a recently trinitized class of this order. There are now commissioned in Orvonton more than ten billion of these skillful administrators. Like all separate orders of celestial beings, they maintain their own headquarters on Uversa, and like the other Trinity-embraced sons, their reserves on Uversa act as the central directing body of their order in Orvonton.
22:3.3 (246.4) Kõrgeaulised on piiramatute volitustega haldurid. Nad on Päevilt Vanade kõikjal ligiolevad ja alati tõhusad täideviijad. Nad teenivad kõigis seitsmes superuniversumis kõigil aladel, kõigis asustatud maailmades ja tegevuse kõigil etappidel. 22:3.3 (246.4) Those High in Authority are administrators without limitation. They are the everywhere-present and always-efficient executives of the Ancients of Days. They serve on any sphere, on any inhabited world, and in any phase of activity in any of the seven superuniverses.
22:3.4 (246.5) Oma ülima haldamistarkuse ja ebatavalise täideviimisoskuse tõttu võtavad need väljapaistvad olendid enda kanda kohtuasjade esindamise superuniversumi kohtutes; nad hoolitsevad otsuste elluviimise ja hälvete korrigeerimise eest arenevates universumites. Seega, kui teile teie kosmiliseks edasiliikumiseks määratud maailmades ja sfääridel tõustes peaks kunagi ette heidetama väärotsuste tegemist, tuleb teil vaevalt ebaõigluse all kannatada, sest teie prokurörid on kunagised tõusuolendid, kes tunnevad isiklikult teie poolt läbitud ja hetkel läbitava tee kõiki samme. 22:3.4 (246.5) Having superb administrative wisdom and unusual executive skill, these brilliant beings assume to present the cause of justice in behalf of the superuniverse tribunals; they foster the execution of justice and the rectification of misadaptations in the evolutionary universes. Therefore, if you should ever be cited for errors of judgment while you are ascending the worlds and spheres of your ordained cosmic progression, it is hardly likely that you would suffer injustice since your prosecutors would be onetime ascendant creatures who are personally familiar with every step of the career you have traversed and are traversing.
4. Nime ja Numbrita Olendid ^top 4. Those Without Name and Number ^top
22:4.1 (246.6) Nime ja Numbrita Olendid moodustavad Saavutuse Kolmsustatud Poegade kolmanda ja viimase rühma; need on tõusuteel olevad hinged, kes on arendanud endas sellise palveldamisvõime, mis ületab tunduvalt aja ja ruumi maailmade arenevate rasside kõigi teiste poegade ja tütarde oskusi. Neil on arenenud selline vaimne arusaam Kõikse Isa igavesest eesmärgist, et see ületab nime ja numbrit omavate arenevate olendite arusaamise, mistõttu nimetataksegi neid Nime ja Numbrita Olenditeks. Täpsemalt tõlgituna oleks nende nimeks „Nimest ja Numbrist kõrgemal seisvad Olendid”. 22:4.1 (246.6) Those without Name and Number constitute the third and last group of the Trinitized Sons of Attainment; they are the ascendant souls who have developed the ability to worship beyond the skill of all the sons and daughters of the evolutionary races from the worlds of time and space. They have acquired a spiritual concept of the eternal purpose of the Universal Father which comparatively transcends the comprehension of the evolutionary creatures of name or number; therefore are they denominated Those without Name and Number. More strictly translated, their name would be “Those above Name and Number.”
22:4.2 (247.1) Seda poegade klassi hõlmab Paradiisi-Kolmsus seitsmetuhandeliste rühmadena. Uversal on arvel üle saja miljoni niisuguse Orvontonisse lähetatud poja. 22:4.2 (247.1) This order of sons is embraced by the Paradise Trinity in groups of seven thousand. There are of record on Uversa over one hundred million of these sons commissioned in Orvonton.
22:4.3 (247.2) Et Nime ja Numbrita Olendid esindavad ellujäävate rasside ülimat vaimset mõtlemist, sobivad nad eriti hästi õigust mõistma ja arvamusi esitama, kui vajatakse vaimset vaatenurka ja kui arutluse all oleva probleemiga seotud küsimuste õigeks mõistmiseks on olulised tõusuteekogemused. Nad on Orvontoni kõrgeimad vandekohtunikud. Vääralt rakendatud vandekohtusüsteem võib mõnes maailmas õiglust ka rohkemal või vähemal määral moonutada, kuid Uversal ja sellest lähtuvates kohtutes rakendame me vandekohtunikena arenenud vaimse meelsuse kõrgeimat vormi. Kohtumõistmine on iga valitsuse kõrgeim funktsioon ja need, kellele on usaldatud kohtuotsuste langetamine, tuleks valida kõige kogenenumate ja mõistvamate isikute kõige kõrgema ja üllama osa seast. 22:4.3 (247.2) Since Those without Name and Number are the superior spiritual minds of the survival races, they are especially qualified to sit in judgment and to render opinions when a spiritual viewpoint is desirable, and when experience in the ascendant career is essential to an adequate comprehension of the questions involved in the problem to be adjudicated. They are the supreme jurors of Orvonton. A maladministered jury system may be more or less of a travesty of justice on some worlds, but on Uversa and its extension tribunals we employ the highest type of evolved spiritual mentality as juror-judges. Adjudication is the highest function of any government, and those who are intrusted with verdict rendering should be chosen from the highest and most noble types of the most experienced and understanding individuals.
22:4.4 (247.3) Kandidaatide valik Vägevate Sõnumitoojate, Kõrgeauliste ja Nime ja Numbrita Olendite kolmsustamisrühmitustesse toimub loomulikult ja automaatselt. Paradiisi valikumeetodid pole üheski mõttes meelevaldsed. Saavutuse Kolmsustatud Poegade hulka valitakse isiklike kogemuste ja vaimsete väärtuste alusel. Niisugused olendid on võrdsete volituste ja ühesuguse halduristaatusega, kuid igaüks neist on oma isikupära ja loomusega: nad ei ole standardsed olendid. Kõik nad on loomult erinevad, sõltuvalt nende tõusuteede erinevusest. 22:4.4 (247.3) The selection of candidates for the trinitization classes of Mighty Messengers, Those High in Authority, and Those without Name and Number is inherent and automatic. The selective techniques of Paradise are not in any sense arbitrary. Personal experience and spiritual values determine the personnel of the Trinitized Sons of Attainment. Such beings are equal in authority and uniform in administrative status, but they all possess individuality and diverse characters; they are not standardized beings. All are characteristically different, depending on the differentials of their ascendant careers.
22:4.5 (247.4) Lisaks neile kogemustest tulenevatele omadustele on Saavutuse Kolmsustatud Pojad kolmsustatud Paradiisi Jumaluste jumaliku hõlmatusega. Seetõttu toimivad nad Kolmsuse Alaliste Poegade kooskõlastatud kaaslastena, sest Kolmsusest hõlmatus näib tulevase aja voolust esile tõstvat paljusid loodud-olendite teostamata võimeid. Kuid see on õige üksnes praegust universumiajastut puudutava kohta. 22:4.5 (247.4) In addition to these experiential qualifications, the Trinitized Sons of Attainment have been trinitized in the divine embrace of the Paradise Deities. Consequently they function as the co-ordinate associates of the Stationary Sons of the Trinity, for the Trinity embrace does seem to precipitate out of the stream of future time many of the unrealized potentials of creature beings. But this is true concerning only that which pertains to the present universe age.
22:4.6 (247.5) See poegade rühm tegeleb põhiliselt — kuid mitte ainult — tõusuteel olevate aegruumi surelike teenimisega. Kui sureliku olendi seisukoht tekitab kahtlusi, antakse see küsimus lahendada tõusukomisjonile, kuhu kuuluvad üks Vägev Sõnumitooja, üks Kõrgeauline ning üks Nime ja Numbrita Olend. 22:4.6 (247.5) This group of sons is chiefly, but not wholly, concerned with the services of the ascendant career of the time-space mortals. If the viewpoint of a mortal creature is ever in doubt, the question is settled by appeal to an ascendant commission consisting of a Mighty Messenger, One High in Authority, and One without Name and Number.
22:4.7 (247.6) Teie, surelikud, kes te seda sõnumit loete, võite ise tõusta Paradiisi, saavutada Kolmsusest hõlmatuse ning kauges tulevikus võidakse teid määrata Päevilt Vanade teenistusse ühes seitsmest superuniversumist ning saata edendama tõe ilmutamist mõnel areneval asustatud planeedil, nagu mina seda praegu teen Urantial. 22:4.7 (247.6) You mortals who read this message may yourselves ascend to Paradise, attain the Trinity embrace, and in remote future ages be attached to the service of the Ancients of Days in one of the seven superuniverses, and sometime be assigned to enlarge the revelation of truth to some evolving inhabited planet, even as I am now functioning on Urantia.
5. Kolmsustatud Hooldajad ^top 5. The Trinitized Custodians ^top
22:5.1 (247.7) Kolmsustatud Hooldajad on Väljavalimise Kolmsustatud Pojad. Peale teie rasside ja teiste ellujäämist väärivate surelike, kes läbivad Havona, jõuavad Paradiisi ning keda määratakse mõnikord Kolmsuse Alaliste Poegade juurde superuniversumi teenistusse, võivad samasuguse Kolmsuse tunnustuse ja suurepärase isiksuse kandidaatideks saada ka teie ustavad seeravitest kaitseinglid ja niisama ustavad keskteelistest kaaslased. 22:5.1 (247.7) The Trinitized Custodians are Trinitized Sons of Selection. Not only do your races and other mortals of survival value traverse Havona, attain Paradise, and sometimes find themselves destined to superuniverse service with the Stationary Sons of the Trinity, but your faithful seraphic guardians and your equally faithful midway associates may also become candidates for the same Trinity recognition and superb personality destiny.
22:5.2 (248.1) Kolmsustatud Hooldajad on tõusuteel olevad seeravid ja üleviidud keskteelised, kes on läbinud Havona ja jõudnud Paradiisi ning Lõplikkuse Korpusesse. Seejärel hõlmas neid Paradiisi-Kolmsus ja nad määrati Päevilt Vanade teenistusse. 22:5.2 (248.1) Trinitized Custodians are ascendant seraphim and translated midway creatures who have passed through Havona and have attained Paradise and the Corps of the Finality. Subsequently they were embraced by the Paradise Trinity and were assigned to the service of the Ancients of Days.
22:5.3 (248.2) Kolmsusest hõlmamise kandidaadid tõusuteel olevate seeravite seast saavad sellise tunnustuse osaliseks oma vapra koostöö tõttu mõne tõususurelikuga, kes on jõudnud Lõplikkuse Korpusesse ning on seejärel kolmsustatud. Minu enda sureliku elutee seeravist kaitseingel tegi selle läbi koos minuga, hiljem ta kolmsustati ja on nüüd suunatud Uversa valitsuse juurde Kolmsustatud Hooldajana. 22:5.3 (248.2) The candidates for the Trinity embrace from among the ascendant seraphim are accorded this recognition because of their valiant co-operation with some ascendant mortal who attained the Corps of the Finality and was subsequently trinitized. My own seraphic guardian of the mortal career went through with me, was later trinitized, and now is attached to the Uversa government as a Trinitized Custodian.
22:5.4 (248.3) Sama käib ka keskteeliste kohta: paljud neist kantakse üle ja nad jõuavad Paradiisi koos seeravitega ja hõlmatakse Kolmsusest samadel põhjustel ning määratakse superuniversumitesse Hooldajateks. 22:5.4 (248.3) And so with the midway creatures; many are translated and achieve Paradise and, along with the seraphim and for the same reasons, are Trinity embraced and commissioned as Custodians in the superuniverses.
22:5.5 (248.4) Kolmsustatud Hooldajad hõlmatakse Paradiisi-Kolmsusest seitsmekümnetuhandeliste rühmadena ja igasse superuniversumisse läkitatakse seitsmendik igast rühmast. Praegu on neid usaldatavaid ja kõrgeid Hooldajaid Orvontoni teenistuses veidi üle kümne miljoni. Nad teenivad Uversal ja suurematel ning väiksematel keskussfääridel. Neid aitab nende töös mitmest miljardist sekonavist ja teistest superuniversumi võimekatest isiksustest koosnev korpus. 22:5.5 (248.4) The Trinitized Custodians are embraced by the Paradise Trinity in groups of seventy thousand, and one seventh of each group is assigned to a superuniverse. There are now in the service of Orvonton slightly over ten million of these trusted and high Custodians. They serve on Uversa and on the major and minor headquarters spheres. In their labors they are assisted by a corps of several billion seconaphim and other able superuniverse personalities.
22:5.6 (248.5) Kolmsustatud Hooldajad alustavad oma tegevust hooldajatena ja jätkavad seda tööd supervalitsuste tasemel. Nad on omamoodi supervalitsuste ametnikud, kuid ei tegele üksikisikutega nagu Taevased Valvurid. Kolmsustatud Hooldajad juhivad rühmi puudutavaid asju ja edendavad kollektiivseid projekte. Nad valvavad arhiivide, plaanide ja institutsioonide üle; nad on ürituste, isiksuste rühmade, tõusuprojektide, morontia plaanide, universumikavade ja arvukate muude ettevõtmiste puhul usaldusisikud. 22:5.6 (248.5) The Trinitized Custodians start out their careers as custodians, and they continue as such in the affairs of the supergovernments. In a way, they are officers of their superuniverse governments, but they do not deal with individuals, as do the Celestial Guardians. The Trinitized Custodians administer group affairs and foster collective projects. They are the custodians of records, plans, and institutions; they act as the trustees of undertakings, personality groups, ascendant projects, morontia plans, universe projections, and innumerable other enterprises.
6. Kolmsustatud Saadikud ^top 6. The Trinitized Ambassadors ^top
22:6.1 (248.6) Kolmsustatud saadikud on Väljavalimise Kolmsustatud Poegade teine klass ja nagu nende kaaslasi Hooldajaid, värvatakse neidki kaht tüüpi tõusuolendite seast. Mitte kõik tõususurelikud pole Kohandaja ehk Isaga ühte sulanud, mõned on ühte sulanud Vaimuga, mõned Pojaga. Osa neist Vaimu ja Pojaga ühtesulanud surelikest jõuab Havonasse ja pääseb Paradiisi. Neist Paradiisi tõusjatest valitakse kandidaadid Kolmsusega hõlmamiseks ja aeg-ajalt neid kolmsustatakse koos seitsmetuhandelistes rühmitustes. Seejärel määratakse nad tegutsema superuniversumitesse Päevilt Vanade Kolmsustatud Saadikutena. Uversal on neid registreeritud peaaegu pool miljardit. 22:6.1 (248.6) Trinitized Ambassadors are the second order of the Trinitized Sons of Selection and like their associates, the Custodians, are recruited from two types of ascendant creatures. Not all ascending mortals are Adjuster or Father fused; some are Spirit fused, some are Son fused. Certain of these Spirit- and Son-fused mortals reach Havona and attain Paradise. From among these Paradise ascenders, candidates are selected for the Trinity embrace, and from time to time they are trinitized in classes of seven thousand. They are then commissioned in the superuniverses as Trinitized Ambassadors of the Ancients of Days. Almost one-half billion are registered on Uversa.
22:6.2 (248.7) Kolmsustatud Saadikuid valitakse Kolmsusest hõlmamiseks nende Havona õpetajate soovituste põhjal. Rühmades, mida nad esindavad, on nad säravaima mõistusega ja suudavad seetõttu kõige paremini aidata superuniversumi valitsejatel mõista ning arvestada selle maailma huvisid, kust Vaimuga ühtesulanud surelikud pärinevad. Pojaga ühtesulanud Saadikud on meile suureks abiks nende probleemide lahendamisel, mis seonduvad isiksuseklassiga, kes on ühte sulanud Pojaga. 22:6.2 (248.7) Trinitized Ambassadors are selected for the Trinity embrace upon the advices of their Havona teachers. They represent the superior minds of their respective groups and are, therefore, best qualified to assist the superuniverse rulers in understanding and in administering the interests of those worlds from which the Spirit-fused mortals hail. The Son-fused Ambassadors are of great assistance in our dealings with problems involving the Son-fused order of personality.
22:6.3 (248.8) Kolmsustatud Saadikud on Päevilt Vanade emissarid kõikjal ja kõikvõimalike ülesannete täitmisel kõigis selle superuniversumi maailmades ja universumites, kuhu nad on lähetatud. Nad osutavad konkreetseid ja tähtsaid teenuseid väikesektorite keskustes ning täidavad arvukaid väga mitmekesiseid ülesandeid superuniversumis. Nad on supervalitsuste Kolmsustatud Poegade eriolukorra- või varukorpus ja seetõttu saab neile anda väga mitmesuguseid ülesandeid. Nad tegelevad superuniversumi tuhandete ja tuhandete asjatoimetustega, mida inimmõistusele on võimatu kirjeldada, sest Urantial ei toimu midagi, mis oleks mingiski mõttes analoogiline nende tegevusega. 22:6.3 (248.8) Trinitized Ambassadors are the emissaries of the Ancients of Days for any and all purposes, to any and all worlds or universes within the superuniverse of their assignment. They render particular and important services on the headquarters of the minor sectors, and they perform the numberless miscellaneous assignments of a superuniverse. They are the emergency or reserve corps of the Trinitized Sons of the supergovernments, and they are therefore available for a great range of duties. They engage in thousands upon thousands of undertakings in superuniverse affairs which it is impossible to portray to human minds since there is nothing transpiring on Urantia that is in any way analogous to these activities.
7. Kolmsustamise tehnika ^top 7. Technique of Trinitization ^top
22:7.1 (249.1) Ma ei saa täiuslike ja täiustunud vaimolendite ülima loova teo — kolmsustamise kogemust ainelisele meelele täielikult avada. Kolmsustamise tehnika on üks Vicegeringtoni ja Solitaringtoni saladusi ning see avaldatakse ja on arusaadav vaid neile, kes on need ainulaadsed kogemused läbi teinud. Seepärast ei õnnestu ühelgi olendil selle erakordse toimingu olemust ja sisu inimmõistusele kirjeldada. 22:7.1 (249.1) I cannot fully unfold to the material mind the experience of the supreme creative performance of perfect and perfected spiritual beings—the act of trinitization. The techniques of trinitization are among the secrets of Vicegerington and Solitarington and are revealable to, and understandable by, none save those who have passed through these unique experiences. Therefore is it beyond the possibility of any being successfully to portray to the human mind the nature and purport of this extraordinary transaction.
22:7.2 (249.2) Peale Jumaluste tegelevad kolmsustamisega ainult Paradiisi-Havona isiksused ning iga lõpetanute korpuse teatavad kindlad liikmed. Paradiisi täiuse erioludes võivad need võrratud olendid alustada ainulaadset ettevõtmist, et anda mõistele identiteet, ning tihtilugu neil õnnestubki saada selle tulemusena uus olend, loodud-olendite kolmsustatud poeg. 22:7.2 (249.2) Aside from the Deities, only Paradise-Havona personalities and certain members of each of the finaliter corps engage in trinitization. Under specialized conditions of Paradise perfection, these superb beings may embark upon the unique adventure of concept-identity, and they are many times successful in the production of a new being, a creature-trinitized son.
22:7.3 (249.3) Need aulised loodud-olendid, kes niisuguste kolmsustamisjuhtumitega tegelevad, võivad osaleda ainult ühes niisuguses kogemuses, kuid Paradiisi Jumalustel ei näi olevat mingeid takistusi kolmsustamisepisoode pidevalt sooritada. Jumalus näib olevat piiratud vaid ühes suhtes: saab olla ainult üks Algne ja Lõpmatu Vaim, ainult üks Isa-Poja ühise tahte lõpmatu täideviija. 22:7.3 (249.3) The glorified creatures who engage in such adventures of trinitization may participate in only one such experience, whereas with the Paradise Deities there seems to be no limit to the continued enactment of trinitization episodes. Deity seems to be limited in just one respect: There can be only one Original and Infinite Spirit, only one infinite executive of the united will of the Father-Son.
22:7.4 (249.4) Kohandajaga ühtesulanud tõususurelikest lõpetanud, kes on saavutanud Paradiisi kultuuri ja vaimse arengu teatava tasandi, on samuti nende hulgas, kes võivad proovida loodud-olendit kolmsustada. Paradiisis asuvatele surelikest lõpetanute kaaslaskondadele võimaldatakse vaheaeg igal millenniumil Havona ajaarvamise järgi. Niisugused lõpetanud võivad selle kohustustest vaba perioodi veetmiseks valida seitse eri viisi ja üks neist viisidest on üritada koos mõne teise lõpetanuga või mõne Paradiisi-Havona isiksusega loodud-olendi kolmsustamist. 22:7.4 (249.4) The ascendant Adjuster-fused mortal finaliters who have attained certain levels of Paradise culture and spiritual development are among those who can essay to trinitize a creature being. Mortal-finaliter companies, when stationed on Paradise, are granted a recess every millennium of Havona time. There are seven different ways such finaliters may elect to spend this duty-free period, and one of these is, in association with some fellow finaliter or some Paradise-Havona personality, to attempt the enactment of creature trinitization.
22:7.5 (249.5) Kui kaks surelikku lõpetanut astuvad Tervikuniversumi Arhitektide ette ja näitavad, et nad on iseseisvalt valinud kolmsustamiseks identse mõiste, on Arhitektidel õigus omal äranägemisel anda volitused, mis lubavad neil aulistel surelikel tõusuteelistel oma vaheaega pikendada ja eemalduda mõneks ajaks Paradiisi kodanike kolmsustamissektorisse. Kui nad selle lubatud puhkeaja lõpus kannavad ette, et nad on üksikult ja ühiselt otsustanud teha paradiisliku pingutuse, et vaimsustada, ideaalseks muuta ja tegelikustada mõni väljavalitud algupärane mõiste, mida seni veel ei ole kolmsustatud, siis annab Meistervaim Number Seitse oma korraldusega volitused niisuguse erakordse ettevõtmise tarvis. 22:7.5 (249.5) If two mortal finaliters, on going before the Architects of the Master Universe, demonstrate that they have independently chosen an identical concept for trinitization, the Architects are empowered, on their own discretion, to promulgate mandates permitting these glorified mortal ascenders to extend their recess and to remove themselves for a time to the trinitizing sector of the Paradise Citizens. At the end of this assigned retreat, if they report that they have singly and jointly elected to make the paradisiacal effort to spiritualize, idealize, and actualize a selected and original concept which has not theretofore been trinitized, then does Master Spirit Number Seven issue orders authorizing such an extraordinary undertaking.
22:7.6 (249.6) Mõnikord kulub nendeks ettevõtmisteks uskumatult palju aega; tundub mööduvat terve ajastu, enne kui need ustavad ja kindlameelsed kunagised surelikud — ja mõnikord Paradiisi-Havona isiksused — jõuavad lõpuks eesmärgile ning neil õnnestub tõesti nende poolt valitud universaalse tõe mõiste tegelikku olemisse viia. Neid pühendunud paare ei saada sugugi alati edu; paljudel juhtudel üritus äpardub, kuigi nad omalt poolt ei ole ühtki ilmset viga teinud. Ebaõnne kogenud kolmsustamise kandidaadid võetakse vastu spetsiaalsesse lõpetanute rühma. Selle liikmeid määratletakse olenditena, kes on teinud ülima pingutuse ja elanud läbi ülima pettumuse. Kui kolmsustamiseks ühinevad Paradiisi Jumalused, siis õnnestub see neil alati, kuid ühesuguste loodud-olendite paaril, kahe sama astme olendi katselisel liidul, ei lähe see sugugi alati korda. 22:7.6 (249.6) Unbelievably long periods of time are sometimes consumed in these adventures; an age seems to pass before these faithful and determined onetime mortals—and sometimes Paradise-Havona personalities—finally achieve their goal, really succeed in bringing their chosen concept of universal truth into actual being. And not always do these devoted couples meet with success; many times they fail, and that through no discoverable error on their part. Candidates for trinitization who thus fail are admitted to a special group of finaliters who are designated as beings who have made the supreme effort and sustained the supreme disappointment. When the Paradise Deities unite to trinitize, they always succeed, but not so with a homogeneous pair of creatures, the attempted union of two members of the same order of being.
22:7.7 (250.1) Kui Jumalad kolmsustavad uue ja ainulaadse olendi, jääb jumalike vanemate jumaluslik potentsiaal muutumatuks; aga kui ülendatud loodud-olendid niisuguse loomisteo sooritavad, teeb ühe selles osaleva indiviidi isiksus läbi ainulaadse muundumise. Loodud-olendite kolmsustatud poja kaks vanemat saavad teatud mõttes vaimselt üheks. Me usume, et see isiksuse teatavate vaimsete faaside kahest üheks saamine jääb ilmselt valdavaks kuni selle ajani, mil Ülim Olend on saavutanud isiksuse täieliku ja lõpuleviidud avaldumise suuruniversumis. 22:7.7 (250.1) When a new and original being is trinitized by the Gods, the divine parents are in deity potential unchanged; but when exalted creature beings enact such a creative episode, one of the contracting and participating individuals undergoes a unique personality modification. The two ancestors of a creature-trinitized son become in a certain sense spiritually as one. We believe that this status of bi-unification of certain spiritual phases of personality will probably prevail until such time as the Supreme Being shall have attained full and completed manifestation of personality in the grand universe.
22:7.8 (250.2) Samaaegselt loodud-olendite kolmsustatud uue pojaga tekib kahe vanema vaimne funktsionaalne ühinemine: kaks kolmsustavat vanemat saavad lõplikul funktsionaalsel tasandil üheks. Ükski loodud-olend universumis ei suuda seda hämmastavat nähtust täielikult seletada — see on peaaegu jumalik kogemus. Kui Isa ja Poeg ühinesid, et igavikustada Lõpmatut Vaimu, said nad oma eesmärgile jõudmisel kohe üheks ja sellest peale on nad olnudki üks. Ja kuigi kahe loodud-olendi kolmsustamisliit kuulub samasse klassi mis Kõikse Isa ja Igavese Poja täiusliku jumalusliidu lõpmatu ulatusega ühendus, ei ole loodud-olendi kolmsustamise järelmid oma olemuselt igavesed, vaid lõpevad kogemuslike Jumaluste tõelisuseks saamisel. 22:7.8 (250.2) Simultaneously with the appearance of a new creature-trinitized son, there occurs this functional spiritual union of the two ancestors; the two trinitizing parents become one on the ultimate functional level. No created being in the universe can fully explain this amazing phenomenon; it is a near-divine experience. When the Father and the Son united to eternalize the Infinite Spirit, upon the accomplishment of their purpose they immediately became as one and ever since have been one. And while the trinitization union of two creatures is on the order of the infinite scope of the perfect Deity union of the Universal Father and the Eternal Son, the repercussions of creature trinitization are not eternal in nature; they will terminate upon the completed factualization of the experiential Deities.
22:7.9 (250.3) Kuigi need loodud-olendite kolmsustatud poegade vanemad saavad oma universumi ülesannete täitmisel üheks, arvestatakse neid Lõplikkuse Korpuse ja Tervikuniversumi Arhitektide nimekirjades jätkuvalt kahe isiksusena. Praegusel universumiajastul on kõik kolmsustamises ühinenud vanemad ülesannete jaotuses ja tegutsemises lahutamatud: kuhu läheb üks, sinna läheb ka teine, mida teeb üks, seda teeb ka teine. Kui vanemateks ühinevad surelik (või muu) lõpetanu ja mõni Paradiisi-Havona isiksus, ei tegutse ühinenud vanematest olendid koos ei Paradiisi asukate, Havona elanike ega lõpetanutega. Niisugused segaliidud koonduvad erilistesse korpustesse, kuhu kuuluvad kõik samasugused olendid. Ja kõigis kolmsustamisliitudes, olgu need siis sega- või muud tüüpi ühendused, on vanemad teineteisest teadlikud. Nad võivad omavahel suhelda ning saavad täita ülesandeid, mida kumbki enne seda poleks suutnud. 22:7.9 (250.3) While these parents of creature-trinitized sons become as one in their universe assignments, they continue to be reckoned as two personalities in the make-up and roll calls of the Corps of the Finality and of the Architects of the Master Universe. During the current universe age, all trinitization-united parents are inseparable in assignment and function; where one goes the other goes, what one does the other does. If parental bi-unification involves a mortal (or other) finaliter and a Paradise-Havona personality, the united parental beings function neither with the Paradisers, Havoners, nor finaliters. Such mixed unions forgather in a special corps made up of similar beings. And in all trinitization unions, mixed or otherwise, the parental beings are conscious of, and can communicate with, each other, and they can perform duties that neither could have previously discharged.
22:7.10 (250.4) Seitsmel Meistervaimul on õigus lõpetanute ja Paradiisi-Havona isiksuste kolmsustamisliitu heaks kiita ja niisugused segaühendused saavutavad alati edu. Selle tulemusena tekivad suurepärased loodud-olendite kolmsustatud pojad esindavad mõisteid, mis ei ole arusaadavad ei Paradiisi igavestele ega ka kosmose ajalikele loodud-olenditele, mistõttu nad jäävad Tervikuniversumi Arhitektide eestkoste alla. Nendes saatuse kolmsustatud poegades kehastuvad ideed, ideaalid ja kogemused, mis kuuluvad ilmselt mõnesse tulevasse universumiajastusse ning seetõttu pole neil vahetut praktilist väärtust ei superuniversumite ega keskse universumi haldusorganite jaoks. Need aja laste ja igaviku kodanike ainulaadsed pojad hoitakse reservis Vicegeringtonil, kus nad uurivad aja mõisteid ja igaviku reaalsusi sfääri selles erisektoris, kus asuvad Loojate-Poegade korpuse salajased kolledžid. 22:7.10 (250.4) The Seven Master Spirits have authority to sanction the trinitizing union of finaliters and Paradise-Havona personalities, and such mixed liaisons are always successful. The resultant magnificent creature-trinitized sons are representative of concepts unsuited to the comprehension of either the eternal creatures of Paradise or the time creatures of space; hence they become the wards of the Architects of the Master Universe. These trinitized sons of destiny embody ideas, ideals, and experience which apparently pertain to a future universe age and are therefore of no immediate practical value to either the super- or central universe administrations. These unique sons of the children of time and the citizens of eternity are all held in reserve on Vicegerington, where they are engaged in the study of the concepts of time and the realities of eternity in a special sector of the sphere occupied by the secret colleges of the corps of the Creator Sons.
22:7.11 (251.1) Ülimas Olendis on ühinenud Jumalus-reaalsuse kolm faasi: Ülim Jumal, Paradiisi-Kolmsuse teatavate lõplike aspektide vaimne ühendus; Kõikvõimas Ülim, suuruniversumi Loojate jõu ühendus; ja Ülim Meel, Kolmanda Allika ja Keskme ning tema kaaslaste isiklik panus Ülima Olendi reaalsusesse. Keskse universumi ja Paradiisi võrratud loodud-olendid tegelevad oma kolmsustamisüritustes Ülima Jumaluse kolmese uurimisega, mille tulemusena tekib loodud-olendite kolmsustatud poegade kolm klassi: 22:7.11 (251.1) The Supreme Being is the unification of three phases of Deity reality: God the Supreme, the spiritual unification of certain finite aspects of the Paradise Trinity; the Almighty Supreme, the power unification of the grand universe Creators; and the Supreme Mind, the individual contribution of the Third Source and Center and his co-ordinates to the reality of the Supreme Being. In their trinitization adventures the superb creatures of the central universe and Paradise are engaged in a threefold exploration of the Deity of the Supreme which results in the production of three orders of creature-trinitized sons:
22:7.12 (251.2) 1. tõusuteeliste kolmsustatud pojad. Lõpetanud püüavad oma loomispingutustes kolmsustada Kõikvõimsa Ülima teatavaid mõistelisi reaalsusi, mida nad on kogemuslikult omandanud oma tõusul Paradiisi läbi aja ja ruumi; 22:7.12 (251.2) 1. Ascender-trinitized Sons. In their creative efforts the finaliters are attempting to trinitize certain conceptual realities of the Almighty Supreme which they have experientially acquired in their ascension through time and space to Paradise.
22:7.13 (251.3) 2. Paradiisi-Havona kolmsustatud pojad. Paradiisi kodanike ja Havona asukate loovate pingutuste tulemusena kolmsustatakse Ülima Olendi teatavad kõrged vaimsed aspektid, mida nad on kogemuslikult omandanud Viimase ja Igavesega piirneval superülimal taustal; 22:7.13 (251.3) 2. Paradise-Havona-trinitized Sons. The creative efforts of the Paradise Citizens and the Havoners result in the trinitization of certain high spiritual aspects of the Supreme Being which they have experientially acquired on a supersupreme background bordering on the Ultimate and the Eternal.
22:7.14 (251.4) 3. saatuse kolmsustatud pojad. Kui aga lõpetanu ja Paradiisi-Havona asukas koos kolmsustavad uue loodud-olendi, tekitab see ühine pingutus vastukajasid Ülima-Viimase Meele teatavates faasides. Selle tulemusena tekkivad loodud-olendite kolmsustatud pojad on loomisülesed: nad esindavad Ülima-Viimase Jumaluse tegelikkusi, mida ei ole muidu kogemuslikult saavutatud ja mis kuuluvad seega automaatselt Tervikuniversumi Arhitektide võimkonda. Arhitektid hooldavad ju neid asju, mis ületavad praeguse universumiajastu loomispiire. Saatuse kolmsustatud pojad kehastavad Ülima-Viimase tervikuniversumit puudutava ilmutamata funktsiooni teatavaid külgi. Me ei tea neist aja ja igaviku ühistest lastest palju, ent ometi tublisti rohkem, kui meil on lubatud avaldada. 22:7.14 (251.4) 3. Trinitized Sons of Destiny. But when a finaliter and a Paradise-Havoner together trinitize a new creature, this conjoint effort repercusses in certain phases of the Supreme-Ultimate Mind. The resulting creature-trinitized sons are supercreational; they represent actualities of Supreme-Ultimate Deity which have not been otherwise experientially attained, and which, therefore, automatically fall within the province of the Architects of the Master Universe, custodians of those things which transcend the creational limits of the present universe age. The trinitized sons of destiny embody certain aspects of the unrevealed master universe function of the Supreme-Ultimate. We do not know a great deal about these conjoint children of time and eternity, but we know much more than we are permitted to reveal.
8. Loodud olendid kolmsustatud pojad ^top 8. The Creature-Trinitized Sons ^top
22:8.1 (251.5) Lisaks käesolevas tekstis käsitletavatele loodud-olendite kolmsustatud poegadele on veel arvukalt teisi loodud-olendite kolmsustatud ja teile ilmutamata olendite klasse — seitsme lõpetanute korpuse ja Paradiisi-Havona isiksuste mitmesuguste ühenduste järeltulijaid. Kuid kõigile neile loodud-olendite kolmsustatud, nii ilmutatud kui ka ilmutamata olenditele annab isiksuse Kõikne Isa. 22:8.1 (251.5) In addition to the creature-trinitized sons considered in this narrative, there are numerous unrevealed orders of creature-trinitized beings—the diverse progeny of the multiple liaisons of seven finaliter corps and Paradise-Havona personalities. But all these creature-trinitized beings, revealed and unrevealed, are endowed with personality by the Universal Father.
22:8.2 (251.6) Kui uued tõusuteeliste kolmsustatud ja Paradiisi-Havona kolmsustatud pojad on noored ja õpetamata, saadetakse nad tavaliselt pikaks ajaks teenima Lõpmatu Vaimu seitsmesse Paradiisisfääri, kus nad teenivad Seitsme Ülima Täideviija eestkoste all. Seejärel võivad Kolmsuse Õpetajad-Pojad võtta neid edasi õppima kohalikesse universumitesse. 22:8.2 (251.6) When new ascender-trinitized and Paradise-Havona-trinitized sons are young and untrained, they are usually dispatched for long periods of service on the seven Paradise spheres of the Infinite Spirit, where they serve under the tutelage of the Seven Supreme Executives. Subsequently they may be adopted for further training in the local universes by the Trinity Teacher Sons.
22:8.3 (251.7) Need kõrgetest ja aulistest loodud-olenditest pärinevad kasupojad on Õpetajate-Poegade õpipoisid, õpilastest abilised, ja neid liigitatakse sageli ajutiselt nende Poegade hulka. Nad võivad täita ja täidavadki paljusid enesesalgamist nõudvaid ülesandeid omavalitud teenistusmaailma heaks. 22:8.3 (251.7) These adopted sons of high and glorified creature origin are the apprentices, student helpers, of the Teacher Sons, and as regards classification they are often temporarily numbered with these Sons. They may and do execute many noble assignments in self-denial in behalf of their chosen realms of service.
22:8.4 (251.8) Õpetajad-Pojad võivad kohalikes universumites nimetada, kes loodud-olendite poolt kolmsustatud eestkostealustest sobiks Paradiisi-Kolmsusest hõlmamiseks. Naastes sellest hõlmatusest Täiustumise Kolmsustatud Poegadena, astuvad nad seitsmes superuniversumis Päevilt Vanade teenistusse ning see ongi selle ainulaadse, kahekordselt kolmsustatud olendite rühma praegu teada olev saatus. 22:8.4 (251.8) The Teacher Sons in the local universes may nominate their creature-trinitized wards for embrace by the Paradise Trinity. Emerging from this embrace as Trinitized Sons of Perfection, they enter the service of the Ancients of Days in the seven superuniverses, that being the present known destiny of this unique group of twice-trinitized beings.
22:8.5 (252.1) Mitte kõik loodud-olendite kolmsustatud pojad ei ole Kolmsusest hõlmatud; paljudest saavad Paradiisi Seitsme Meistervaimu, superuniversumite Peegeldavate Vaimude ja kohalike loodute Emavaimude kaaslased ning saadikud. Teised võivad vastu võtta eriülesandeid igavesel Saarel. Kolmandad võivad astuda Isa salajaste maailmade ja Vaimu Paradiisisfääride eriteenistustesse. Nad võivad leida lõpuks tee Kolmsustatud Poegade ühisesse korpusesse Havona sisemises ringluses. 22:8.5 (252.1) Not all creature-trinitized sons are Trinity embraced; many become the associates and ambassadors of the Seven Master Spirits of Paradise, of the Reflective Spirits of the superuniverses, and of the Mother Spirits of the local creations. Others may accept special assignments on the eternal Isle. Still others may enter the special services on the secret worlds of the Father and on the Paradise spheres of the Spirit. Eventually many find their way into the conjoint corps of the Trinitized Sons on the inner circuit of Havona.
22:8.6 (252.2) Välja arvatud Täiustumise Kolmsustatud Pojad ja need, kes koonduvad Vicegeringtonile, näib kõigi loodud-olendite kolmsustatud poegade ülimaks saatuseks olevat astumine Kolmsustatud Lõpetanute Korpusesse, mis on üks seitsmest Lõplikkuse Korpusest Paradiisis. 22:8.6 (252.2) Excepting the Trinitized Sons of Perfection and those who are forgathering on Vicegerington, the supreme destiny of all creature-trinitized sons appears to be entrance into the Corps of Trinitized Finaliters, one of the seven Paradise Corps of the Finality.
9. Taevased Valvurid ^top 9. The Celestial Guardians ^top
22:9.1 (252.3) Loodud-olendite kolmsustatud pojad hõlmatakse Paradiisi-Kolmsusest seitsmetuhandeliste rühmitustena. Need täiustunud inimolendite ja Paradiisi-Havona isiksuste kolmsustatud järeltulijad on kõik ühtemoodi Jumalustest hõlmatud, kuid nad on määratud superuniversumitesse vastavalt nende endiste juhendajate, Kolmsuse Õpetajate-Poegade soovitustele. Need pojad, kelle teenistus oli vastuvõetavam, määratakse Kõrgete Poegade Abilisteks, teenistuses vähem silma paistnud määratakse Taevasteks Valvuriteks. 22:9.1 (252.3) Creature-trinitized sons are embraced by the Paradise Trinity in classes of seven thousand. These trinitized offspring of perfected humans and of Paradise-Havona personalities are all equally embraced by the Deities, but they are assigned to the superuniverses in accordance with the advice of their former instructors, the Trinity Teacher Sons. Those of more acceptable service are commissioned High Son Assistants; those of less distinguished performance are designated Celestial Guardians.
22:9.2 (252.4) Pärast seda, kui need ainulaadsed olendid on Kolmsusest hõlmatud, saab neist väärtuslik täiendus superuniversumi valitsustele. Nad tunnevad hästi tõusutee küsimusi, mitte isikliku tõusmise kaudu, vaid Kolmsuse Õpetajate-Poegade juures kosmosemaailmades teenimise tõttu. 22:9.2 (252.4) When these unique beings have been Trinity embraced, they become valuable adjuncts to the superuniverse governments. They are versed in the affairs of the ascendant career, not by personal ascension, but as a result of their service with the Trinity Teacher Sons on the worlds of space.
22:9.3 (252.5) Orvontonile on suunatud peaaegu miljard Taevast Valvurit. Nad on määratud peamiselt Päevilt Täiuslike haldusorganitesse suuremate sektorite keskustes ning neile on võimekaks abiliseks Pojaga ühtesulanud tõususurelike korpus. 22:9.3 (252.5) Almost one billion Celestial Guardians have been commissioned in Orvonton. They are chiefly assigned to the administrations of the Perfections of Days on the headquarters of the major sectors and are ably assisted by a corps of ascendant Son-fused mortals.
22:9.4 (252.6) Taevased Valvurid on Päevilt Vanade kohtute ametnikud, kes toimivad kohtu sõnumitoojatena ja superuniversumi valitsuste eri kohtute kutsete ning otsuste kohaletoimetajatena. Nad sooritavad vajalikud vahistamised Päevilt Vanade nimel; nad lahkuvad Uversalt, toomaks kohale olendeid, kes peavad ilmuma superuniversumi kohtunike ette; nad täidavad kinnipidamiskorraldusi suvaliste isikute suhtes superuniversumis. Nad käivad ka kaasas kohalikest universumitest pärit Vaimuga ühtesulanud surelikel, kui nende kohalolek Uversal on mingil põhjusel vajalik. 22:9.4 (252.6) The Celestial Guardians are the officers of the courts of the Ancients of Days, functioning as court messengers and as bearers of the summonses and decisions of the various tribunals of the superuniverse governments. They are the apprehending agents of the Ancients of Days; they go forth from Uversa to bring back beings whose presence is required before the superuniverse judges; they execute the mandates for the detention of any personality in the superuniverse. They also accompany Spirit-fused mortals of the local universes when, for any reason, their presence is required on Uversa.
22:9.5 (252.7) Taevaste Valvurite ja nende kaaslaste, Kõrgete Poegade Abiliste sisimas ei ole kunagi elanud Kohandajad. Nad ei ole ka ühte sulanud ei Vaimu ega Pojaga. Täiustumise Kolmsustatud Poegade ühtesulamata jäämise asendab aga Paradiisi-Kolmsusest hõlmatus. Kolmsusest hõlmatus võib mõjuda ainult sellele ideele, mis on loodud-olendite kolmsustatud pojas isikustunud, jättes hõlmatud poja muus osas muutumatuks, kuid niisugune piirang tekib vaid siis, kui see on kavatsuslik. 22:9.5 (252.7) The Celestial Guardians and their associates, the High Son Assistants, have never been indwelt by Adjusters. Neither are they Spirit nor Son fused. The embrace of the Paradise Trinity does, however, compensate for the nonfused status of the Trinitized Sons of Perfection. The Trinity embrace may act solely upon the idea which is personified in a creature-trinitized son, leaving the embraced son otherwise unchanged, but such a limitation occurs only when so planned.
22:9.6 (252.8) Need kahekordselt kolmsustatud pojad on imepärased olendid, kuid nad pole ei nii mitmekülgsed ega ka usaldusväärsed nagu nende tõusvad kaaslased: neil puudub see tohutu ja sügav isiklik kogemus, mille ülejäänud sellesse rühma kuuluvad pojad on omandanud tegeliku pürgimisega kosmose pimedatelt aladelt aulisusse. Meie, kel on selja taga tõusutee, armastame neid ja teeme kõik, mis meie võimuses, et nende puudusi kompenseerida, kuid nende tõttu oleme alati tänulikud oma alamale päritolule ja kogemisvõimele. Nende valmisolek ära tunda ja tunnistada oma puudusi universumitõusus kogetavate realiteetide suhtes on ebamaiselt kaunis ja mõnikord liigutavalt kaastundmust äratav. 22:9.6 (252.8) These twice-trinitized sons are marvelous beings, but they are neither as versatile nor dependable as their ascendant associates; they lack that tremendous and profound personal experience which the rest of the sons belonging to this group have acquired by actually climbing up to glory from the dark domains of space. We of the ascendant career love them and do all in our power to compensate their deficiencies, but they make us ever grateful for our lowly origin and our capacity for experience. Their willingness to recognize and acknowledge their deficiencies in the experiencible realities of universe ascension is transcendently beautiful and sometimes most touchingly pathetic.
22:9.7 (253.1) Täiustumise Kolmsustatud Pojad on teiste Kolmsusest hõlmatud poegadega võrreldes piiratud, sest nende kogemisvõimet pärsib aegruum. Nad on vaatamata pikaajalistele õpingutele Ülimate Täideviijate ja Õpetajate-Poegade juures puudulike kogemustega, ning kui see nii ei oleks, siis nende kogemustega küllastumise tõttu ei saaks neid jätta reservi kogemuste omandamiseks tulevases universumiajastus. Kogu kõikses eksistentsis lihtsalt pole midagi, mis võiks asendada tegelikke isiklikke kogemusi, ning need loodud-olendite kolmsustatud pojad hoitakse varuks kogemuslikuks tegutsemiseks mõnel tulevasel universumiepohhil. 22:9.7 (253.1) Trinitized Sons of Perfection are limited in contrast to other Trinity-embraced sons because their experiential capacity is time-space inhibited. They are experience-deficient, despite long training with the Supreme Executives and the Teacher Sons, and if this were not the case, experiential saturation would preclude their being left in reserve for acquiring experience in a future universe age. There is simply nothing in all universal existence which can take the place of actual personal experience, and these creature-trinitized sons are held in reserve for experiential function in some future universe epoch.
22:9.8 (253.2) Eluasemeilmades olen ma sageli näinud neid superuniversumi kõrgete kohtute väärikaid ametnikke vaatamas nii igatsevalt ja paluvalt isegi neid, kes on just saabunud arenevatest kosmosemaailmadest, et sai üsna selgeks — need mittekogemuslikult kolmsustatud tõepoolest kadestasid oma pealtnäha vähem õnnelikus seisukorras vendi, kes tõusevad kõiksel rajal bona fide kogemuste ja tegeliku elu astmeid mööda. Vaatamata oma puudustele ja piiratustele moodustavad nad imepäraselt kasuliku töötajate korpuse, kes on alati valmis ellu viima superuniversumi valitsuste keerulisi halduskavasid. 22:9.8 (253.2) On the mansion worlds I have often seen these dignified officers of the high courts of the superuniverse look so longingly and appealingly at even the recent arrivals from the evolutionary worlds of space that one could not help realizing that these possessors of nonexperiential trinitization really envied their supposedly less fortunate brethren who ascend the universal path by steps of bona fide experience and actual living. Notwithstanding their handicaps and limitations they are a wonderfully useful and ever-willing corps of workers when it comes to the execution of the complex administrative plans of the superuniverse governments.
10. Kõrgete Poegade Abilised ^top 10. High Son Assistants ^top
22:10.1 (253.3) Kõrgete Poegade Abilised on Surelike Lõplikkuse Korpus auliste tõusuolendite ja nende igaveste kaaslaste, Paradiisi-Havona isiksuste, taaskolmsustatud kolmsustatud poegade kõrgem rühm. Nad on määratud teenima superuniversumis ja toimivad Päevilt Vanade valitsuste kõrgete poegade isiklike abilistena. Neid sobiks nimetada ka erasekretärideks. Nad tegutsevad aeg-ajalt erikomisjonide ja kõrgete poegade muude rühmaühenduste ametnikena. Nad teenivad Tarkuse Täiustajaid, Jumalikke Nõuandjaid, Kõikseid Hindajaid, Vägevaid Sõnumitoojaid, Kõrgeaulisi ning Nime ja Numbrita Olendeid. 22:10.1 (253.3) The High Son Assistants are the superior group of the retrinitized trinitized sons of glorified ascendant beings of the Mortal Corps of the Finality and of their eternal associates, the Paradise-Havona personalities. They are assigned to the superuniverse service and function as personal aids to the high sons of the governments of the Ancients of Days. They might fittingly be denominated private secretaries. They act, from time to time, as clerks for special commissions and other group associations of the high sons. They serve Perfectors of Wisdom, Divine Counselors, Universal Censors, Mighty Messengers, Those High in Authority, and Those without Name and Number.
22:10.2 (253.4) Kui ma Taevaseid Valvureid käsitledes näisin tähelepanu pööravat nende kahekordselt kolmsustatud poegade piiratusele ja puudustele, siis lubage mul nüüd õigluse mõttes juhtida tähelepanu nende ühele väga tugevale küljele, omadusele, mis muudab nad meie jaoks peaaegu hindamatuks. Need olendid võlgnevad oma olemasolu asjaolule, et nad on mingi ühe ja ülima mõiste kehastused. Nende isiksuses on kehastunud mõni jumalik idee, mõni kõikne ideaal, mida kunagi varem pole mõeldud, väljendatud või kolmsustatud. Ja seejärel on neid Kolmsusest hõlmatud: seega nad esitavad ja tegelikult kehastavad jumaliku Kolmsuse enda tarkust, niivõrd kui see puudutab nende isiksuse eksistentsi ideed-ideaali. Niivõrd kui seda konkreetset mõistet on võimalik universumitele ilmutada, kehastavad need isiksused kõike kõigest, mida mõne loodud-olendi või Looja intellekt võib olla välja mõelnud, väljendanud või näitega tõestanud. Nad on selle idee kehastused. 22:10.2 (253.4) If, in discussing the Celestial Guardians, I have seemed to call attention to the limitations and handicaps of these twice-trinitized sons, let me now, in all fairness, call attention to their one point of great strength, the attribute which makes them almost invaluable to us. These beings owe their very existence to the fact that they are the personification of a single and supreme concept. They are the personality embodiment of some divine idea, some universal ideal, as it has never before been conceived, expressed, or trinitized. And they have subsequently been Trinity embraced; thus they show forth and actually embody the very wisdom of the divine Trinity as concerns the idea-ideal of their personality existence. As far as that particular concept is revealable to the universes, these personalities embody all of everything that any creature or Creator intelligence could possibly conceive, express, or exemplify. They are that idea personified.
22:10.3 (253.5) Te ju mõistate, et universumi reaalsuse mingi ülima mõiste niisugune elav koondumine oleks ütlemata kasulik neile, kellele on usaldatud superuniversumite haldamine? 22:10.3 (253.5) Can you not see that such living concentrations of a single supreme concept of universe reality would be of untold service to those who are intrusted with the administration of the superuniverses?
22:10.4 (254.1) Alles hiljuti saadeti mind juhtima kuueliikmelist komisjoni, kuhu kuulus üks igast kõrgest pojast. Komisjon pidi uurima kolme probleemi seoses ühe uute universumite rühmaga Orvontoni lõunapiirkondades. Ma sain Kõrgete Poegade Abiliste väärtusest eriti selgelt aru siis, kui taotlesin nende klassi juhilt Uversal niisuguste sekretäride ajutist määramist minu komisjoni. Meie esimest ideed esindas üks Kõrgete Poegade Abiline Uversal, kes kinnitati otsekohe meie rühma juurde. Teine probleem oli kehastunud Kõrgete Poegade Abilises, kes oli määratud superuniversumisse number kolm. Saime sellest allikast palju abi keskse universumi arvelduskoja kaudu, mis koordineerib ja levitab põhiteadmisi, kuid miski pole võrreldav abiga, mida meile osutas selle isiksuse tegelik kohalolek, kes on loodud-olendi poolt ülimuslikult kolmsustatud ja lõplikult Jumaluse poolt kolmsustatud mõiste. Meie kolmanda probleemi kohta näitasid Paradiisi arhiivid, et niisugust ideed ei olnud loodud-olendid kunagi kolmsustanud. 22:10.4 (254.1) Not long since I was directed to head a commission of six—one of each of the high sons—assigned to the study of three problems pertaining to a group of new universes in the south parts of Orvonton. I was made acutely aware of the value of the High Son Assistants when I made requisition on the chief of their order on Uversa for temporary assignment of such secretaries to my commission. The first of our ideas was represented by a High Son Assistant on Uversa, who was forthwith attached to our group. Our second problem was embodied in a High Son Assistant assigned to superuniverse number three. We secured much help from this source through the central universe clearinghouse for the co-ordination and dissemination of essential knowledge, but nothing comparable to the assistance afforded by the actual presence of a personality who is a concept creature-trinitized in supremacy and Deity-trinitized in finality. Concerning our third problem, the records of Paradise disclosed that such an idea had never been creature trinitized.
22:10.5 (254.2) Kõrgete Poegade Abilised on vapustavate mõistete ja hämmastavate ideaalide ainulaadsed ja algupärased isikustumised. Ja sellistena suudavad nad meie arutlusi aeg-ajalt kirjeldamatult valgustada. Mõelge, milline abi on mulle sellest, kui ma täidan kusagil kauge kosmose universumis mingit ülesannet ja mul on õnnestunud oma missiooni juurde kinnistada mõni Kõrgete Poegade Abiline, kes kehastab jumalikku arusaama probleemist, mida mind on saadetud ründama ja lahendama, ning mul on olnud korduvalt just niisugune kogemus. Niisuguse kava puhul on ainus raskus vaid selles, et üheski superuniversumis ei saa olla nende kolmsustatud ideede täielikku kogumit: meil on vaid seitsmendik neist olenditest; seega saame vaid umbes ühel juhul seitsmest tunda rõõmu isiklikest sidemetest nende olenditega, kuigi kroonika näitab, et idee on kolmsustatud. 22:10.5 (254.2) High Son Assistants are unique and original personalizations of tremendous concepts and stupendous ideals. And as such they are able to impart inexpressible illumination to our deliberations from time to time. When I am acting on some remote assignment out in the universes of space, think what it means, by way of assistance, if I am so fortunate as to have attached to my mission a High Son Assistant who is the fullness of divine concept regarding the very problem I have been sent to attack and solve; and I have repeatedly had this very experience. The only difficulty with this plan is that no superuniverse can have a complete edition of these trinitized ideas; we only get one seventh of these beings; so it is only about one time in seven that we enjoy the personal association of these beings even when the records indicate that the idea has been trinitized.
22:10.6 (254.3) Meil oleks Uversal sellest suur kasu, kui saaksime neid olendeid palju rohkem kasutada. Et nad on superuniversumite valitsustele väga väärtuslikud, ergutame igati ruumi-palverändureid ja ka Paradiisi asukaid kolmsustamist proovima, pärast seda kui nad on üksteist aidanud nende kogemuslike reaalsuste osas, mis on niisuguste loovate ürituste teostamiseks olulised. 22:10.6 (254.3) We could use to great advantage much larger numbers of these beings on Uversa. Because of their value to the superuniverse administrations, we, in every way possible, encourage the pilgrims of space and also the residents of Paradise to attempt trinitization after they have contributed to one another those experiential realities which are essential to the enactment of such creative adventures.
22:10.7 (254.4) Praegu on meie superuniversumis umbes üks ja veerand miljonit Kõrgete Poegade Abilist ning nad teenivad nii suuremates kui ka väikesektorites, toimides samal ajal Uversal. Nad saadavad meid väga sageli, kui meid lähetatakse kaugetesse universumitesse ülesandeid täitma. Kõrgete Poegade Abilised ei ole alaliselt määratud ühegi Poja ega komisjoni juurde. Nad liiguvad pidevalt ühest kohast teise, teenides seal, kus see idee või ideaal, mis nad on, saab kõige paremini edendada selle Paradiisi-Kolmsuse igavesi eesmärke, kelle poegadeks nad on saanud. 22:10.7 (254.4) We now have in our superuniverse about one and a quarter million High Son Assistants, and they serve on both the major and minor sectors, even as they function on Uversa. They very often accompany us on our assignments to the remote universes. High Son Assistants are not permanently assigned to any Son or to any commission. They are in constant circulation, serving where the idea or ideal which they are can best further the eternal purposes of the Paradise Trinity, whose sons they have become.
22:10.8 (254.5) Nad on liigutavalt südamlikud, äärmiselt ustavad, erakordselt arukad, ülimalt targad — konkreetse idee osas — ja piiritult alandlikud. Kuigi nad võivad teile oma idee või ideaali kohta anda kogu universumis olemasoleva teadmise, on peaaegu haletsusväärne jälgida, kuidas nad otsivad teadmisi ja informatsiooni teiste teemade valdajatelt, isegi tõususurelikelt. 22:10.8 (254.5) They are touchingly affectionate, superbly loyal, exquisitely intelligent, supremely wise—regarding a single idea—and transcendently humble. While they can impart to you the lore of the universe concerning their one idea or ideal, it is well-nigh pathetic to observe them seeking knowledge and information on hosts of other subjects, even from the ascending mortals.
22:10.9 (254.6) Selline on lugu mõnede nende olendite päritolust, olemusest ja toimimisest, keda nimetatakse Jumala Kolmsustatud Poegadeks, nimelt nendest, kes on viibinud Paradiisi-Kolmsuse jumalikus hõlmatuses ja keda on seejärel suunatud superuniversumite teenistusse, et teha seal targas ja mõistvas koostöös Päevilt Vanade halduritega väsimatuid pingutusi, hõlbustamaks aja tõususurelike kulgemist sissepoole, nende Havona sihtkoha ja Paradiisi saatuse suunas. 22:10.9 (254.6) And this is the narrative of the origin, nature, and functioning of certain of those who are called the Trinitized Sons of God, more particularly of those who have passed through the divine embrace of the Paradise Trinity, and who have then been assigned to the services of the superuniverses, there to give wise and understanding co-operation with the administrators of the Ancients of Days in their untiring efforts to facilitate the inward progress of the ascending mortals of time toward their immediate Havona destination and their eventual Paradise goal.
22:10.10 (255.1) [Jutustanud Vägev Sõnumitooja Orvontoni ilmutamiskorpusest.] 22:10.10 (255.1) [Narrated by a Mighty Messenger of the revelatory corps of Orvonton.]