19. Kiri Paper 19
Kooskõlastavad Kolmsus-päritolu olendid The Co-ordinate Trinity-Origin Beings
19:0.1 (214.1) SELLESSE Kooskõlastavate Kolmsus-päritolu Olendite nime kandvasse Paradiisirühma kuuluvad Kolmsuse Õpetajad-Pojad, keda loetakse ka Jumala Paradiisi-Poegade hulka, kolm rühma kõrgeid superuniversumi haldureid ning Inspireeritud Kolmsuslikud Vaimud, kes kujutavad endast mõningal määral mitteisikulist kategooriat. Siia loetellu võivad õigusega kuuluda koguni Havona põliselanikud ning Paradiisis asuvad arvukad olenditerühmad. Käesolevas käsitluses vaadeldakse järgmisi Kolmsuspäritolu olendeid: 19:0.1 (214.1) THIS Paradise group, designated the Co-ordinate Trinity-origin Beings, embraces the Trinity Teacher Sons, also classed among the Paradise Sons of God, three groups of high superuniverse administrators, and the somewhat impersonal category of the Inspired Trinity Spirits. Even the Havona natives may properly be included in this classification of Trinity personalities along with numerous groups of beings resident on Paradise. Those Trinity-origin beings to be considered in this discussion are:
19:0.2 (214.2) 1. Kolmsuse Õpetajad-Pojad; 19:0.2 (214.2) 1. Trinity Teacher Sons.
19:0.3 (214.3) 2. Tarkuse Täiustajad; 19:0.3 (214.3) 2. Perfectors of Wisdom.
19:0.4 (214.4) 3. Jumalikud Nõuandjad; 19:0.4 (214.4) 3. Divine Counselors.
19:0.5 (214.5) 4. Kõiksed Hindajad; 19:0.5 (214.5) 4. Universal Censors.
19:0.6 (214.6) 5. Inspireeritud Kolmsuslikud Vaimud; 19:0.6 (214.6) 5. Inspired Trinity Spirits.
19:0.7 (214.7) 6. Havona põliselanikud; 19:0.7 (214.7) 6. Havona Natives.
19:0.8 (214.8) 7. Paradiisi kodanikud; 19:0.8 (214.8) 7. Paradise Citizens.
19:0.9 (214.9) Kui mitte arvestada Kolmsuse Õpetajaid-Poegi ning võimalik, et ka Inspireeritud Kolmsuslikke Vaime, on kõik need rühmad teatud kindla suurusega; nende loomine on lõpetatud ja minevikku kuuluv sündmus. 19:0.9 (214.9) Excepting the Trinity Teacher Sons and possibly the Inspired Trinity Spirits, these groups are of definite numbers; their creation is a finished and past event.
1. Kolmsuse Õpetajad-Pojad ^top 1. The Trinity Teacher Sons ^top
19:1.1 (214.10) Kõikidest teile ilmutatud taevaste isiksuste kõrgetest klassidest on ainult Kolmsuse Õpetajad-Pojad kaheselt tegevad. Oma päritolult on nad kolmsusliku olemusega, nende toimimist aga iseloomustab see, et nad on peaaegu jäägitult pühendunud jumalikke Poegi iseloomustavatele teenistustele. Tegu on niisuguste ühendavate olenditega, kes rajavad silla üle kolmsuslikku ja kahest päritolu isiksusi lahutava universumikuristiku. 19:1.1 (214.10) Of all the high orders of celestial personalities revealed to you, the Trinity Teacher Sons alone act in a dual capacity. By origin of Trinity nature, in function they are almost wholly devoted to the services of divine sonship. They are the liaison beings who bridge the universe gulf between Trinity- and dual-origin personalities.
19:1.2 (214.11) Kui Kolmsuse Alaliste Poegade arv on lõplik, siis Õpetajate-Poegade oma kasvab pidevalt. Ma ei tea, missuguseks kujuneb Õpetajate-Poegade lõpparv. Võin aga kinni tada, et viimase Uversasse jõudnud perioodilise ettekande ajal täitsid oma ametikohust 21 001 624 821 niisugust Poega, mida kinnitavad Paradiisi arhiiviandmed. 19:1.2 (214.11) While the Stationary Sons of the Trinity are of completed numbers, the Teacher Sons are constantly increasing. What the final number of Teacher Sons will be I do not know. I can, however, state that, at the last periodic report to Uversa, the Paradise records indicated 21,001,624,821 of these Sons in service.
19:1.3 (214.12) Mainitud olendid kujutavad endast ainsat teile ilmutatud Jumala Poegade rühma, mis pärineb Kolmsusest. Neid võib kohata nii keskses universumis kui ka superuniversumites ja igasse kohalikku universumissegi kuulub suur Õpetajate-Poegade korpus. Nagu teised Jumala Paradiisi-Pojad, osutavad ka nemad teeneid üksikplaneetidele. Kuna suuruniversumi kava pole praegu veel täielikult teostunud, siis on hulganisti Õpetajaid-Poegi Paradiisis reservis, pakkudes ennast vabatahtlikult välja eriolukordades või tavatuks teenistuseks suuruniversumi kõikides jaotustes, üksildastes kosmosemaailmades, kohalikes ja superuniversumites ning Havona maailmades. Nad toimivad ka Paradiisis, ent kasulikum on nende üksikasjalikum kirjeldamine edasi lükata niikauaks, kuni asume käsitlema Jumala Paradiisi-Poegi. 19:1.3 (214.12) These beings are the only group of the Sons of God revealed to you whose origin is in the Paradise Trinity. They range the central and superuniverses, and an enormous corps is assigned to each local universe. They also serve the individual planets as do the other Paradise Sons of God. Since the scheme of the grand universe is not fully developed, large numbers of Teacher Sons are held in the reserves on Paradise, and they volunteer for emergency duty and unusual service in all divisions of the grand universe, on the lone worlds of space, in the local and superuniverses, and on the worlds of Havona. They also function on Paradise, but it will be more helpful to postpone their detailed consideration until we come to the discussion of the Paradise Sons of God.
19:1.4 (215.1) Käesolevas seoses võiks aga mainida, et Õpetajad-Pojad on Kolmsus-päritolu ülimad kooskõlastavad isiksused. Valitseb ju niisuguses kaugustesse küündivas universumite universumis alati suur oht, et tehakse viga ja vaadatakse kõike piiratud vaatepunktist, et võidule pääseb kõik see halb, mis peitub reaalsuse ja jumalikkuse kitsas, osalises käsitamises. 19:1.4 (215.1) In this connection, however, it may be noted that Teacher Sons are the supreme co-ordinating personalities of Trinity origin. In such a far-flung universe of universes there is always great danger of succumbing to the error of the circumscribed viewpoint, to the evil inherent in a segmentalized conception of reality and divinity.
19:1.5 (215.2) Nii näiteks ihaldab inimmeel läheneda käesolevates ilmutustes esitatud kosmilisele filosoofiale nõnda, et ta liigub lihtsalt ja piiritletult keerulise ja lõpmatu suunas, inimese põlvnemisprobleemide juurest jumalike saatuste poole. Ent see tee ei vii vaimsele tarkusele. Selline lähenemine on kõige kergem viis teatud liiki geneetiliste teadmiste saavutamiseks, ent parimal juhul võib see selgitada vaid inimese päritolu, aga kõneleb vähe või ei kõnele üldse mitte midagi tema jumalikust saatusest. 19:1.5 (215.2) For example: The human mind would ordinarily crave to approach the cosmic philosophy portrayed in these revelations by proceeding from the simple and the finite to the complex and the infinite, from human origins to divine destinies. But that path does not lead to spiritual wisdom. Such a procedure is the easiest path to a certain form of genetic knowledge, but at best it can only reveal man’s origin; it reveals little or nothing about his divine destiny.
19:1.6 (215.3) Isegi Urantia inimese bioloogilise evolutsiooni uurimise puhul tuleb esitada tõsiseid vastuväiteid siis, kui inimese praegust staatust ja tema tänapäevaseid probleeme hakatakse käsitlema pelgalt ajaloolisest vaatevinklist. Ükskõik missugust reaalsusprobleemi, olgu see siis inimlik või jumalik, maine või kosmiline, võib ainult siis aduda õiges perspektiivis, kui täielikult ja eelarvamusteta uurida kolme universumireaalsuse faasi — päritolu, ajalugu ja saatust — ja osata need omavahel õigetesse suhteseostesse paigutada. Nende kolme kogemusliku reaalsuse õige mõistmine loob aluse praeguse olukorra targaks hindamiseks. 19:1.6 (215.3) Even in the study of man’s biologic evolution on Urantia, there are grave objections to the exclusive historic approach to his present-day status and his current problems. The true perspective of any reality problem—human or divine, terrestrial or cosmic—can be had only by the full and unprejudiced study and correlation of three phases of universe reality: origin, history, and destiny. The proper understanding of these three experiential realities affords the basis for a wise estimate of the current status.
19:1.7 (215.4) Kui inimmeel üritab kasutada sellist filosoofilist menetlust, et alustab madalamalt ja proovib saavutada kõrgemat (sündigu see siis bioloogias või teoloogias), siis varitseb alati oht, et loogilises arutluskäigus võib ta teha neli viga: 19:1.7 (215.4) When the human mind undertakes to follow the philosophic technique of starting from the lower to approach the higher, whether in biology or theology, it is always in danger of committing four errors of reasoning:
19:1.8 (215.5) 1. tal võib jääda täiesti märkamata see, mis on kas isiklike saavutuste või kosmilise saatuse viimne, lõplik eesmärk; 19:1.8 (215.5) 1. It may utterly fail to perceive the final and completed evolutionary goal of either personal attainment or cosmic destiny.
19:1.9 (215.6) 2. ta võib teha suurima filosoofilise vea sellega, et lihtsustab liialt kosmilist, arengulist (kogemuslikku) reaalsust, mis viib faktide moonutamiseni, tõe pea peale pööramiseni ning saatuste väärkäsituseni; 19:1.9 (215.6) 2. It may commit the supreme philosophical blunder by oversimplifying cosmic evolutionary (experiential) reality, thus leading to the distortion of facts, to the perversion of truth, and to the misconception of destinies.
19:1.10 (215.7) 3. põhjuslikkuse tundmaõppimine kujutab endast ajaloo uurimist. Ent teada, kuidas mingi olend kellekski saab, ei tähenda veel selle olendi praeguse seisundi ja tõelise iseloomu arukat mõistmist; 19:1.10 (215.7) 3. The study of causation is the perusal of history. But the knowledge of how a being becomes does not necessarily provide an intelligent understanding of the present status and true character of such a being.
19:1.11 (215.8) 4. ajalugu üksi ei suuda õigesti avada arengut tulevikus — saatust. Piiritletud lähtekohtadest on abi, kuid lõpptulemusi ilmutavad vaid jumalikud põhjused. Igavikuline lõpp ei avaldu ajalikus alguses. Olevikku on võimalik õigesti tõlgendada ainult suhteseosesse viidud mineviku ja tuleviku valguses. 19:1.11 (215.8) 4. History alone fails adequately to reveal future development—destiny. Finite origins are helpful, but only divine causes reveal final effects. Eternal ends are not shown in time beginnings. The present can be truly interpreted only in the light of the correlated past and future.
19:1.12 (215.9) Sellepärast ja veel muudelgi põhjustel kasutame niisugust menetlust, mille puhul inimesele ja tema planeediga seostuvatele probleemidele lähenetakse teisiti: asume oma teekonnale läbi aja ja ruumi kogu isiksusreaalsuse ja terve kosmilise eksistentsi lõpmatu, igavese ja jumaliku Paradiisi-Allika ja -Keskme juurest. 19:1.12 (215.9) Therefore, because of these and for still other reasons, do we employ the technique of approaching man and his planetary problems by embarkation on the time-space journey from the infinite, eternal, and divine Paradise Source and Center of all personality reality and all cosmic existence.
2. Tarkuse Täiustajad ^top 2. The Perfectors of Wisdom ^top
19:2.1 (215.10) Tarkuse Täiustajad on Paradiisi-Kolmsuse eriline, superuniversumites jumaliku tarkuse isikustamiseks mõeldud loodu. Neid olendeid eksisteerib kokku täpselt seitse miljardit, iga superuniversumi juurde on määratud üks miljard. 19:2.1 (215.10) The Perfectors of Wisdom are a specialized creation of the Paradise Trinity designed to personify the wisdom of divinity in the superuniverses. There are exactly seven billion of these beings in existence, and one billion are assigned to each of the seven superuniverses.
19:2.2 (215.11) Nii nagu nendega kooskõlastatud Jumalikud Nõuandjad ja Kõiksed Hindajad on Tarkuse Täiustajadki läbi käinud Paradiisi, Havona ning — Diviningtoni arvestamata — ka Isa Paradiisi-sfääride tarkusest. Niisuguste kogemuste järel määrati Tarkuse Täiustajad jäävalt Päevilt Vanade teenistusse. Nad ei teeni ei Paradiisis ega Paradiisi-Havona ringlustesse kuuluvais maailmades, vaid on täielikult hõivatud superuniversumite valitsuste haldustööga. 19:2.2 (215.11) In common with their co-ordinates, the Divine Counselors and the Universal Censors, the Perfectors of Wisdom passed through the wisdom of Paradise, of Havona, and except for Divinington, of the Father’s Paradise spheres. After these experiences the Perfectors of Wisdom were permanently assigned to the service of the Ancients of Days. They serve neither on Paradise nor on the worlds of the Paradise-Havona circuits; they are wholly occupied with the administration of the superuniverse governments.
19:2.3 (216.1) Kus tahes ja millal iganes Tarkuse Täiustaja toimib, seal ja siis toimib kohe ka jumalik tarkus. Nende tegemistes avalduvates teadmistes ja tarkuses on võimsate ja majesteetlike isiksuste kohaloleku tõelisust ja ilmutumise täiuslikkust. Nad ei peegelda Paradiisi-Kolmsuse tarkust, vaid nad ongi see tarkus. Nad on tarkuse allikaks kõigile neile, kes õpetavad universumiteadmiste rakendamist; kõikide universumite õppimist ja arukust edendavate institutsioonide jaoks on nad otsustusvõime läte ja mõistuse vaheduse allikas. 19:2.3 (216.1) Wherever and whenever a Perfector of Wisdom functions, there and then divine wisdom functions. There is actuality of presence and perfection of manifestation in the knowledge and wisdom represented in the doings of these mighty and majestic personalities. They do not reflect the wisdom of the Paradise Trinity; they are that wisdom. They are the sources of wisdom for all teachers in the application of universe knowledge; they are the fountains of discretion and the wellsprings of discrimination to the institutions of learning and discernment in all universes.
19:2.4 (216.2) Tarkuse läte on kahene, sest ta on tuletatud jumaliku taipamise täiuslikkusest, mis on täiuslikest olenditest lahutamatu, ning sellest isiklikust kogemusest, mida arenevad olendid omandavad. Tarkuse Täiustajad ongi Jumaluse taipamise paradiislikku täiusesse kätketud jumalik tarkus. Nende kaashaldurid Uversal ehk Vägevad Sõnumitoojad, Nime ja Numbrita Olendid ja Kõrgeaulised ongi üheskoos tegutsedes kogemuslik universumitarkus. Jumalikule olendile võib kuuluda jumaliku teadmise täiuslikkus ning arenev surelik võib mõnikord saavutada tõusuolendi teadmise täiuse, ent kumbki neist olenditest omaette võetuna ei ammenda kogu võimaliku tarkuse potentsiaale. Niisiis, kui superuniversumi juhtimise käigus peaks iganes tekkima vajadus jõuda kõrgeima haldusliku tarkuseni, siis liituvad need jumalikku kaemust esindavad tarkuse täiustajad alati nende tõusuisiksustega, kes on läbi arengukogemuslike edasiliikumiskatsumuste tõusnud superuniversumi võimukandjate seas väga vastutusrikastele kohtadele. 19:2.4 (216.2) Wisdom is twofold in origin, being derived from the perfection of divine insight inherent in perfect beings and from the personal experience acquired by evolutionary creatures. The Perfectors of Wisdom are the divine wisdom of the Paradise perfection of Deity insight. Their administrative associates on Uversa, the Mighty Messengers, Those without Name and Number, and Those High in Authority, when acting together, are the universe wisdom of experience. A divine being can have perfection of divine knowledge. An evolutionary mortal can sometime attain perfection of ascendant knowledge, but neither of these beings alone exhausts the potentials of all possible wisdom. Accordingly, whenever in the conduct of the superuniverse it is desired to achieve the maximum of administrative wisdom, these perfectors of the wisdom of divine insight are always associated with those ascendant personalities who have come up to the high responsibilities of superuniverse authority through the experiential tribulations of evolutionary progression.
19:2.5 (216.3) Oma haldusliku tarkuse viimistlemiseks läheb Tarkuse Täiustajatel ikka ja alati tarvis niisugust kogemuslikku täiendavat tarkust. On ka oletatud, et pärast seda, kui Paradiisis viibivad lõpetanud on ükskord juhatatud vaimeksistentsi seitsmendasse staadiumisse, võivad nad jõuda kõrge ning tänini veel saavutamata tarkusetasemeni. Kui see järeldus on õige, siis saavad neist täiuse saavutanud, arengu tõusutee läbinud olenditest kahtlemata kõige tõhusamalt tegutsevad haldurid, keda terve loodu iganes tunneb. Olen seda meelt, et niisugune ongi lõpetanute kõrge saatus. 19:2.5 (216.3) The Perfectors of Wisdom will always require this complement of experiential wisdom for the completion of their administrative sagacity. But it has been postulated that a high and hitherto unattained level of wisdom may possibly be achieved by the Paradise finaliters after they are sometime inducted into the seventh stage of spirit existence. If this inference is correct, then would such perfected beings of evolutionary ascent undoubtedly become the most effective universe administrators ever to be known in all creation. I believe that such is the high destiny of finaliters.
19:2.6 (216.4) Tarkuse Täiustajate mitmekülgne suutlikkus lubab neil osaleda tegelikult kõikides tõusuolendite jaoks mõeldud taevastes teenistustes. Tarkuse Täiustajad ning minu klassi kuuluvad olendid, Jumalikud Nõuandjad, moodustavad koos Kõiksete Hindajatega niisuguste olendite kõrgemad klassid, kes võivad osaleda ja osalevadki tõe ilmutamise töös üksikutele planeetidele ja süsteemidele kas siis nende varajastel ajas tutel või pärast seda, kui need on stabiliseerunud valgusesse ja ellu. Aeg-ajalt puutume me kõik kokku tõususurelike teenimisega kas planeedil, kus elu on alles algamas, kohalikus universumis või siis superuniversumis — ja eriti just superuniversumis. 19:2.6 (216.4) The versatility of the Perfectors of Wisdom enables them to participate in practically all of the celestial services of the ascendant creatures. The Perfectors of Wisdom and my order of personality, the Divine Counselors, together with the Universal Censors, constitute the highest orders of beings who may and do engage in the work of revealing truth to the individual planets and systems, whether in their earlier epochs or when settled in light and life. From time to time we all make contact with the service of the ascending mortals, from an initial-life planet on up through a local universe and the superuniverse, particularly the latter.
3. Jumalikud Nõuandjad ^top 3. The Divine Counselors ^top
19:3.1 (216.5) Seitsme superuniversumi maailmade jaoks kujutavad need Kolmsus-päritolu olendid endast Jumaluse nõukogu. Neis ei peegeldu Kolmsuse jumalik nõukogu, vaid nad ise ongi see nõukogu. Teenistuses on kakskümmend üks miljardit Nõuandjat ning igasse superuniversumisse on neid määratud kolm miljardit. 19:3.1 (216.5) These Trinity-origin beings are the counsel of Deity to the realms of the seven superuniverses. They are not reflective of the divine counsel of the Trinity; they are that counsel. There are twenty-one billion Counselors in service, and three billion are assigned to each superuniverse.
19:3.2 (217.1) Jumalikud Nõuandjad on Kõiksete Hindajate ja Tarkuse Täiustajate kaaslased ja nendega võrdsed. Koos iga Tarkuse Täiustajaga tegutseb üks kuni seitse Nõuandjat. Kõik kolm klassi osalevad Päevilt Vanade valitsustes — kaasa arvatud suur- ja väikesektorid —, kohalikes universumites ja tähtkujudes ning kohaliku süsteemi suveräänide nõukogudes. 19:3.2 (217.1) Divine Counselors are the associates and equals of the Universal Censors and the Perfectors of Wisdom, from one to seven Counselors being associated with each of these latter personalities. All three orders participate in the government of the Ancients of Days, including major and minor sectors, in the local universes and constellations, and in the councils of the local system sovereigns.
19:3.3 (217.2) Me tegutseme individuaalselt, nagu seda teen mina käesolevat teadaannet koostades, ent kui vaja, toimime ka kolmekesi koos. Täiteviseloomuga ülesannete lahendamiseks kogunevad alati ühtekokku Tarkuse Täiustaja, Kõikne Hindaja ning üks kuni seitse Jumalikku Nõuandjat. 19:3.3 (217.2) We act as individuals, as I do in inditing this statement, but we also function as a trio whenever the occasion requires. When we act in an executive capacity, always there are associated together a Perfector of Wisdom, a Universal Censor, and from one to seven Divine Counselors.
19:3.4 (217.3) Üks Tarkuse Täiustaja, seitse Jumalikku Nõuandjat ning üks Kõikne Hindaja moodustavad Kolmsuse jumalikkust esindava tribunali, aja ja ruumi universumite kõrgeima mobiilse nõuandva organi. Niisugust üheksast liikmest koosnevat rühma tuntakse asjaolusid uuriva ehk tõde ilmutava tribunali nime all, ning kui ta mingis küsimuses istungi peab ja oma otsuse langetab, siis on see niisama hea, nagu oleksid Päevilt Vanad selles küsimuses ise kohtunikud, sest superuniversumite annaalid ei tunne veel juhust, et Päevilt Vanad oleksid sellise otsuse ära muutnud. 19:3.4 (217.3) One Perfector of Wisdom, seven Divine Counselors, and one Universal Censor constitute a tribunal of Trinity divinity, the highest mobile advisory body in the universes of time and space. Such a group of nine is known either as a fact-finding or as a truth-revealing tribunal, and when it sits in judgment upon a problem and renders a decision, it is just as if an Ancient of Days had adjudicated the matter, for in all the annals of the superuniverses such a verdict has never been reversed by the Ancients of Days.
19:3.5 (217.4) Kui toimivad kolm Päevilt Vana, siis toimib Paradiisi-Kolmsus. Kui üheksaliikmeline tribunal jõuab pärast ühist arutelu mingile otsusele, siis on see niisama hea, nagu oleksid rääkinud Päevilt Vanad. Haldusasjades ning valitsuse korralduste ja määruste küsimuses astuvadki Paradiisi Valitsejad just sel moel isiklikku ühendusse üksikute maailmade, süsteemide ja universumitega. 19:3.5 (217.4) When the three Ancients of Days function, the Paradise Trinity functions. When the tribunal of nine arrives at a decision following its united deliberations, to all intents and purposes the Ancients of Days have spoken. And it is in this manner that the Paradise Rulers make personal contact, in administrative matters and governmental regulation, with the individual worlds, systems, and universes.
19:3.6 (217.5) Jumalikud Nõuandjad on Paradiisi-Kolmsuse jumaliku nõukogu täiuslikkus. Me esindame täiuslikkuse nõukogu — tegelikult olemegi niisugune nõukogu. Kui meid täiendab meie kaaslaste, täiuslikkuse saavutanud ja Kolmsusest hõlmatud arenevate tõusuolendite kogemuslik nõukogu, siis pole meie ühised järeldused mitte ainult täielikud, vaid on lausa küllastunud. Kui meie ühendatud nõukoguga liitub Kõikne Hindaja, kellega koos langetame oma otsuse, seadustame ja kuulutame selle välja, siis läheneb meie istung vägagi tõenäoliselt universaalse kõikehaaravuse künnisele. Sellised otsused jõuavad Jumaluse absoluutsele hoiakule nii lähedale, kui see kõnesoleva olukorra ja konkreetse probleemi aegruumilistes piirides üldse võimalik saab olla. 19:3.6 (217.5) Divine Counselors are the perfection of the divine counsel of the Paradise Trinity. We represent, in fact are, the counsel of perfection. When we are supplemented by the experiential counsel of our associates, the perfected and Trinity-embraced beings of evolutionary ascent, our combined conclusions are not only complete but replete. When our united counsel has been associated, adjudicated, confirmed, and promulgated by a Universal Censor, it is very probable that it approaches the threshold of universal totality. Such verdicts represent the nearest possible approach to the absolute attitude of Deity within the time-space limits of the situation involved and the problem concerned.
19:3.7 (217.6) Seitse Jumalikku Nõuandjat koos kolmsustatud areneva kolmikuga, kuhu kuuluvad Vägev Sõnumitooja, Kõrgeauline ning Nime ja Numbrita Olend, jõuavad superuniversumis inimesele omase vaatenurga ning jumalike seisukohtade ühendusele nii lähedale, kui see vaimsete tähenduste ja reaalsusväärtuste paradiisilähedastel tasanditel üldse võimalikuks saab osutuda. Niisugust loodud-olendi ja Looja ühendatud kosmilistele seisukohtadele sedavõrd lähedale jõudmist suudavad ületada üksnes Paradiisi annetuslikud Pojad, kellest igaüks on isiksuskogemuse igas faasis nii Jumal kui ka inimene. 19:3.7 (217.6) Seven Divine Counselors in liaison with a trinitized evolutionary trio—a Mighty Messenger, One High in Authority, and One without Name and Number—represent the nearest superuniverse approach to the union of the human viewpoint and the divine attitude on near-paradisiacal levels of spiritual meanings and reality values. Such close approximation of the united cosmic attitudes of the creature and the Creator is only surpassed in the Paradise bestowal Sons, who are, in every phase of personality experience, God and man.
4. Kõiksed Hindajad ^top 4. The Universal Censors ^top
19:4.1 (217.7) On olemas täpselt kaheksa miljardit Kõikset Hindajat. Need ainulaadsed olendid ongi Jumaluse kohtumõistmine. Nad mitte ainult ei peegelda täiuslikke otsustusi, vaid nad ise ongi Paradiisi-Kolmsuse kohtuotsus. Isegi Päevilt Vanad ei mõista kohut muidu kui ainult koos Kõiksete Hindajatega. 19:4.1 (217.7) There are exactly eight billion Universal Censors in existence. These unique beings are the judgment of Deity. They are not merely reflective of the decisions of perfection; they are the judgment of the Paradise Trinity. Even the Ancients of Days do not sit in judgment except in association with the Universal Censors.
19:4.2 (217.8) Igasse keskse universumi miljardist maailmast on määratud üks Hindaja, kes on kinnistatud seal viibiva Päevilt Igavese planeedivalitsuse juurde. Ei Tarkuse Täiustajad ega Jumalikud Nõuandjad ole sedavõrd kindlalt Havona valitsuste juurde kinnistatud ning üldiselt me ei mõista, miks Kõiksed Hindajad üldse kesksesse universumisse paigutati. Hindajate praegune tegevus ei põhjenda nende suunamist Havonasse ning seepärast kaldumegi arvama, et nad viibivad seal mingi tulevase universumiajastu vajadusi arvestades, mil Havona elanikkond võib osaliselt muutuda. 19:4.2 (217.8) One Censor is commissioned on each of the billion worlds of the central universe, being attached to the planetary administration of the resident Eternal of Days. Neither Perfectors of Wisdom nor Divine Counselors are thus permanently attached to the Havona administrations, nor do we altogether understand why Universal Censors are stationed in the central universe. Their present activities hardly account for their assignment in Havona, and we therefore suspect that they are there in anticipation of the needs of some future universe age in which the Havona population may partially change.
19:4.3 (218.1) Igasse seitsmest superuniversumist on määratud üks miljard Hindajat. Nii üksikult kui ka koos Tarkuse Täiustajate ja Jumalike Nõuandjatega tegutsevad nad seitsme superuniversumi kõikides alajaotustes. Seega toimivad Hindajad suuruniversumi kõikidel tasanditel alates Havona täiuslikest maailmadest ja lõpetades Süsteemi Suveräänide nõukogudega, kujutades endast arengumaailmade usulis-elukorraldusliku kohtumõistmise lahutamatut osa. 19:4.3 (218.1) One billion Censors are assigned to each of the seven superuniverses. Both in an individual capacity and in association with Perfectors of Wisdom and Divine Counselors, they operate throughout all divisions of the seven superuniverses. Thus the Censors act on all levels of the grand universe, from the perfect worlds of Havona to the councils of the System Sovereigns, and they are an organic part of all dispensational adjudications of the evolutionary worlds.
19:4.4 (218.2) Kus ja millal Kõikne Hindaja ka ei ole, on seal ikka ja alati ligi ka Jumaluse kohtumõistmine. Ning et Hindajad langetavad oma otsuseid alati koos Tarkuse Täiustajate ja Jumalike Nõuandjatega, siis kätkevad niisugused otsused endas Paradiisi-Kolmsuse ühendatud tarkust, nõuandeid ja kohtumõistmist. Selles õiguslikus kolmikus on Tarkuse Täiustaja alati „Mina olin”, Jumalik Nõuandja — „Ma saan olema”, aga Kõikne Hindaja alati „Mina olen”. 19:4.4 (218.2) Whenever and wherever a Universal Censor is present, then and there is the judgment of Deity. And since the Censors always render their verdicts in liaison with Perfectors of Wisdom and Divine Counselors, such decisions embrace the united wisdom, counsel, and judgment of the Paradise Trinity. In this juridical trio the Perfector of Wisdom would be the “I was,” the Divine Counselor the “I will be,” but the Universal Censor is always “I am.”
19:4.5 (218.3) Hindajad on universumis lõppotsust tegevad isiksused. Kui tuhat või ka miljon tunnistajat on oma tunnistuse andnud, kui tarkuse hääl on rääkinud ja jumalik nõukogu kõik üles tähendanud ning kui on lisatud ka tõusva täiuslikkuse tunnistus, siis astub tegevusse Hindaja ning silmapilkselt saab teatavaks eksimatu ja jumalik kokkuvõte kõigest juhtunust; selline avalikustamine kujutab endast jumalikku järeldust, lõpliku ja täiusliku otsuse tuuma. Seepärast ongi nii, et kui Hindaja on oma sõna öelnud, ei tohi kõnelda enam keegi teine, sest Hindaja on esitanud õige ja eksimatu kokkuvõtte kõigest, mis varem on sündinud. Kui tema räägib, ei ole edasi kaevata enam kellelegi. 19:4.5 (218.3) The Censors are universe totaling personalities. When a thousand witnesses have given testimony—or a million—when the voice of wisdom has spoken and the counsel of divinity has recorded, when the testimony of ascendant perfection has been added, then the Censor functions, and there is immediately revealed an unerring and divine totaling of all that has transpired; and such a disclosure represents the divine conclusion, the sum and substance of a final and perfect decision. Therefore, when a Censor has spoken, no one else may speak, for the Censor has depicted the true and unmistakable total of all that has gone before. When he speaks, there is no appeal.
19:4.6 (218.4) Tarkuse Täiustaja meele toimimisest saan ma täielikult ja hästi aru, kuid kindlasti ei adu ma täielikult Kõikse Hindaja kohutmõistva meele toimimist. Mulle näib, et universumisündmuste uurimise käigus neile väljapakutud faktide, tõdede ja tähelepanekute ühendamise põhjal formuleerivad Hindajad uusi tähendusi ning loovad uusi väärtusi. Tundub tõenäoline, et Kõiksed Hindajad suudavad esitada täiusliku Looja arusaamise ja täiusele viidud loodud-olendi kogemuste kombinatsiooni originaalseid tõlgendusi. Paradiisi täiuslikkuse ja universumikogemuse niisuguse ühenduse tulemusena ilmneb kahtlemata mõni uus lõplik väärtus. 19:4.6 (218.4) Most fully do I understand the operation of the mind of a Perfector of Wisdom, but I certainly do not fully comprehend the working of the adjudicating mind of a Universal Censor. It appears to me that the Censors formulate new meanings and originate new values from the association of the facts, truths, and findings presented to them in the course of an investigation of universe affairs. It seems probable that the Universal Censors are able to bring forth original interpretations of the combination of perfect Creator insight and the perfected creature experience. This association of Paradise perfection and universe experience undoubtedly eventuates a new value in ultimates.
19:4.7 (218.5) Ent sellega ei ole meie raskused Kõiksete Hindajate meele toimimise vaatlemisel veel lõppenud. Võttes arvesse küll kõike, mida teame või mõistame arvata Hindajate tegutsemisest ükskõik missuguses universumiolukorras, leiame siiski, et me ei suuda ikka veel prognoosida nende otsuseid ega ennustada nende verdikte. Oskame küll väga täpselt kindlaks määrata Looja seisukohtade ja loodud-olendi kogemuste ühendamise võimaliku tulemuse, kuid mitte alati ei kujuta seda laadi järeldused endast täpseid prognoose selle kohta, mida Hindajad esitavad. Tundub tõenäoline, et Hindajad on mingil kombel ühenduses Jumalus-Absoluudiga, sest vastasel juhul ei õnnestu meil ära seletada paljusid nende olendite otsuseid ja korraldusi. 19:4.7 (218.5) But this is not the end of our difficulties regarding the working of the minds of the Universal Censors. Having made due allowances for all that we know or conjecture about the functioning of a Censor in any given universe situation, we find that we are still unable to predict decisions or to forecast verdicts. We very accurately determine the probable result of the association of Creator attitude and creature experience, but such conclusions are not always accurate forecasts of Censor disclosures. It seems likely that the Censors are in some manner in liaison with the Deity Absolute; we are otherwise unable to explain many of their decisions and rulings.
19:4.8 (218.6) Tarkuse Täiustajad, Jumalikud Nõuandjad ja Kõiksed Hindajad koos Ülimate Kolmsus-isiksuste seitsme klassiga moodustavadki need kümme rühma, mida on mõnikord nimetatud Kolmsuse Alalisteks Poegadeks. Ühiselt moodustavad nad Kolmsuse haldurite, valitsejate, täiturite, konsultantide ja kohtunike suurkorpuse. Nende arv küünib veidi üle kolmekümne seitsme miljardi. Kaks miljardit seitsekümmend neist asub keskses universumis ja pisut rohkem kui viis miljardit igas superuniversumis. 19:4.8 (218.6) Perfectors of Wisdom, Divine Counselors, and Universal Censors, together with the seven orders of Supreme Trinity Personalities, constitute those ten groups which have been sometimes designated Stationary Sons of the Trinity. Together they comprise the grand corps of Trinity administrators, rulers, executives, advisers, counselors, and judges. Their numbers slightly exceed thirty-seven billion. Two billion and seventy are stationed in the central universe and just over five billion in each superuniverse.
19:4.9 (219.1) Kolmsuse Alaliste Poegade tegutsemise piire on väga raske ette kujutada. Oleks vale väita, et nende toimimine on lõplikult piiritletud, sest superuniversumi kroonikatesse on üles tähendatud sündmusi, mis sellele vastu räägivad. Nad tegutsevad ükskõik missugusel universumi halduslikul või kohtumõistmistasandil, mida aga iganes nõuavad aegruumilised tingimused, olgu siis tegu tervikuniversumi minevikulise, olevikulise või tulevikulise evolutsiooniga. 19:4.9 (219.1) It is very difficult to portray the functional limits of the Stationary Sons of the Trinity. It would be incorrect to state that their acts are finite limited, for there are transactions of superuniverse record which indicate otherwise. They act on any level of universe administration or adjudication that may be required by time-space conditions and that pertains to the past, present, and future evolution of the master universe.
5. Inspireeritud Kolmsuslikud Vaimud ^top 5. Inspired Trinity Spirits ^top
19:5.1 (219.2) Inspireeritud Kolmsuslikest Vaimudest mõistan ma teile rääkida väga vähe, sest nad on üks väheseid praegu eksisteerivaid olendiklasse, kes on täiesti salajased — salajased kahtlemata sellepärast, et neil ei ole võimalik end täielikult ilmutada isegi nendele meie seast, kes oma põlvnemise poolest seisavad nende loomisallikale nii lähedal. Nad muutuvad olevaks Paradiisi-Kolmsuse tegutsemise läbi ja nende teeneid võib kasutada ükskõik milline Jumalus, aga samuti ükskõik missugused kaks Jumalust või ka kõik kolm. Meile pole teada, kas nende Vaimude koguarv on lõplik või kasvab see pidevalt, ent kaldume uskuma, et nende koguarv ei ole kindlaks määratud. 19:5.1 (219.2) I will be able to tell you very little concerning the Inspired Trinity Spirits, for they are one of the few wholly secret orders of beings in existence, secret, no doubt, because it is impossible for them fully to reveal themselves even to those of us whose origin is so near the source of their creation. They come into being by the act of the Paradise Trinity and may be utilized by any one or two of the Deities as well as by all three. We do not know whether these Spirits are of completed numbers or are constantly increasing, but we incline to the belief that their number is not fixed.
19:5.2 (219.3) Ei Inspireeritud Vaimude olemust ega nende käitumist ei mõista me lõpuni. Võimalik, et nad kuuluvad üleisikuliste vaimude kategooriasse. Nad tunduvad toimivat kõikides tuntud ringlustes ning näivad tegelikult tegutsevat sõltumatult ajast ja ruumist. Ehkki teame neist vähe, õnnestub meil Inspireeritud Kolmsuslike Vaimude iseloomu kohta üht-teist järeldada nende tegevuse olemusest — on ju selle tegevuse tulemused universumites siin-seal täiesti märgatavad. 19:5.2 (219.3) We fully understand neither the nature nor the conduct of the Inspired Spirits. They may possibly belong to the category of superpersonal spirits. They seem to operate over all known circuits and appear to act well-nigh independently of time and space. But we know little about them except as we deduce their character from the nature of their activities, the results of which we certainly observe here and there in the universes.
19:5.3 (219.4) Teatavatel tingimustel suudavad need Inspireeritud Vaimud individualiseeruda piisavalt selleks, et Kolmsus-päritolu olendid neid ära võiksid tunda. Mina olen neid näinud, kuid taevaste olendite alamatel klassidel ei oleks kunagi võimalik kedagi neist Vaimudest ära tunda. Arenevate universumite juhtimises tuleb aeg-ajalt ette ka niisuguseid olukordi, et ükskõik missugune Kolmsus-päritolu olend võib oma ülesannete täitmisel vahetult nende Vaimude abi kasutada. Seetõttu teamegi, et nad on olemas ning et mõnes situatsioonis võime nõuda ja ka saada nende käest abi ning vahel nende kohaloleku äragi tunda. Ent nad ei kujuta endast osakest sellest kindlapiirilisest ja selgesti ilmutatud organisatsioonist, kelle hooleks on usaldatud aja ja ruumi universumite juhtimine enne, kui niisugused ainelised loodud stabiliseeruvad valgusesse ja ellu. Areneva seitsme superuniversumi praeguses korralduses ega haldamises ei ole neil kindlat, selgesti eristuvat kohta. Nad on Paradiisi-Kolmsuse saladus. 19:5.3 (219.4) Under certain conditions these Inspired Spirits can individualize themselves sufficiently for recognition by beings of Trinity origin. I have seen them; but it would never be possible for the lower orders of celestial beings to recognize one of them. Certain circumstances also arise from time to time in the conduct of the evolving universes in which any being of Trinity origin may directly employ these Spirits in the furtherance of his assignments. We therefore know that they exist, and that under certain conditions we may command and receive their assistance, sometimes recognize their presence. But they are not a part of the manifest and definitely revealed organization intrusted with the conduct of the time-space universes before such material creations are settled in light and life. They have no clearly discernible place in the present economy or administration of the evolving seven superuniverses. They are a secret of the Paradise Trinity.
19:5.4 (219.5) Nebadoni Melkisedekid õpetavad, et kunagi igavikulises tulevikus on Inspireeritud Kolmsuslike Vaimude saatuseks astuda Üksildaste Sõnumitoojate asemele, kelle rivid hõrenevad aeglaselt, aga kindlalt, sest neid määratakse teatavat liiki kolmsustatud poegade kaaslasteks. 19:5.4 (219.5) The Melchizedeks of Nebadon teach that Inspired Trinity Spirits are destined, sometime in the eternal future, to function in the places of the Solitary Messengers, whose ranks are slowly but certainly being depleted by their assignment as associates of certain types of trinitized sons.
19:5.5 (219.6) Inspireeritud Vaimud on universumite universumi üksildased Vaimud. Vaimudena meenutavad nad paljuski Üksildasi Sõnumitoojaid, ainult et viimased on selgepiirilised isiksused. Suure osa oma teadmistest Inspireeritud Vaimude kohta me ammutamegi Üksildaste Sõnumitoojate käest, kes suudavad hoomata nende Vaimude lähedust tänu kaasasündinud tundlikkusele Inspireeritud Vaimude kohaloleku suhtes; see toimib niisama eksimatult, nagu kompassinõel näitab magnetpoolust. Kui Üksildane Sõnumitooja asub Inspireeritud Kolmsusliku Vaimu lähedal, siis on ta teadlik sellise jumaliku kohaloleku kvalitatiivsetest tunnusmärkidest, ent samuti väga kindlast kvantitatiivsest registreerumisest, mis lubab tal ära tunda selle Vaimu kohaloleku või nende Vaimude kohalolekute klassifikatsiooni ja arvu. 19:5.5 (219.6) The Inspired Spirits are the solitary Spirits of the universe of universes. As Spirits they are very much like the Solitary Messengers except that the latter are distinct personalities. We obtain much of our knowledge of the Inspired Spirits from the Solitary Messengers, who detect their nearness by virtue of an inherent sensitivity to the presence of the Inspired Spirits which functions just as unfailingly as a magnetic needle points to a magnetic pole. When a Solitary Messenger is near an Inspired Trinity Spirit, he is conscious of a qualitative indication of such a divine presence and also of a very definite quantitative registration which enables him actually to know the classification or number of the Spirit presence or presences.
19:5.6 (220.1) Lisaksin veel ühe huvitava fakti. Kui Üksildane Sõnumitooja viibib niisugusel planeedil nagu Urantia, mille asukate sisimas elavad Mõttekohandajad, on ta teadlik oma avastustundlikkuse kvalitatiivsest ergastatusest, mis reageerib vaimu kohalolekule. Sellisel juhul pole märgata vähimatki kvantitatiivset ergastatust, tegu on vaid kvalitatiivse erutusega. Niisugusel planeedil, kuhu Kohandajad ei tule, ei kutsu ka kokkupuuted selle elanikega niisugust reaktsiooni esile. Selle põhjal võib oletada, et Mõttekohandajad on mingil moel suguluses Paradiisi-Kolmsuse Inspireeritud Vaimudega või siis nendega seotud. Omavahel võivad nad kuidagi seotud olla oma tegevuse mingites faasides, kuid täpselt me seda ei tea. Nad mõlemad pärinevad kõikide asjade keskuse ja allika lähedalt, ent tegu ei ole ühe ja sellesama olenditeklassiga. Mõttekohandajad pärinevad ainult Isast, aga Inspireeritud Vaimud on Paradiisi-Kolmsuse järeltulijad. 19:5.6 (220.1) I may relate a further interesting fact: When a Solitary Messenger is on a planet whose inhabitants are indwelt by Thought Adjusters, as on Urantia, he is aware of a qualitative excitation in his detection-sensitivity to spirit presence. In such instances there is no quantitative excitation, only a qualitative agitation. When on a planet to which Adjusters do not come, contact with the natives does not produce any such reaction. This suggests that Thought Adjusters are in some manner related to, or are connected with, the Inspired Spirits of the Paradise Trinity. In some way they may possibly be associated in certain phases of their work; but we do not really know. They both originate near the center and source of all things, but they are not the same order of being. Thought Adjusters spring from the Father alone; Inspired Spirits are the offspring of the Paradise Trinity.
19:5.7 (220.2) Ilmselt ei kuulu Inspireeritud Vaimud üksikute planeetide või universumite arenguskeemi, aga ometi tunduvad nad viibivat kõikjal. Isegi praegu, mil ma seda teadaannet koostan, kinnitab minuga koos töötava Üksildase Sõnumitooja isiklik tundlikkus selle vaimuklassi kohaloleku suhtes, et just praegusel hetkel on meie lähedal, mitte rohkem kui seitse meetrit eemal, Inspireeritud klassi ning võimsuskohaloleku kolmandasse tugevusse kuuluv Vaim. Võimsuskohaloleku kolmas tugevus lubab meil oletada võimalust, et üheskoos toimivad kolm Inspireeritud Vaimu. 19:5.7 (220.2) The Inspired Spirits do not apparently belong to the evolutionary scheme of the individual planets or universes, and yet they seem to be almost everywhere. Even as I am engaged in the formulation of this statement, my associated Solitary Messenger’s personal sensitivity to the presence of this order of Spirit indicates that there is with us at this very moment, not over twenty-five feet away, a Spirit of the Inspired order and of the third volume of power presence. The third volume of power presence suggests to us the probability that three Inspired Spirits are functioning in liaison.
19:5.8 (220.3) Neist rohkem kui kaheteistkümnesse eri klassi kuuluvast olendist, kellega ma praegu koos tegutsen, tunneb ainult Üksildane Sõnumitooja ära nende Kolmsuse saladuslike olemusvormide kohaloleku. Ja veel enam: kuigi meile on sel kombel teatavaks saanud nende jumalike Vaimude lähedus, pole meil endiselt aimugi nende ülesannetest. Me tõesti ei tea, kas tegu on lihtsalt pealtvaatajatega, keda meie tegevus huvitab, või siis aitavad nad mingil teadmata kombel kaasa meie ettevõtmise õnnestumisele. 19:5.8 (220.3) Of more than twelve orders of beings associated with me at this time, the Solitary Messenger is the only one aware of the presence of these mysterious entities of the Trinity. And further, while we are thus apprised of the nearness of these divine Spirits, we are all equally ignorant of their mission. We really do not know whether they are merely interested observers of our doings, or whether they are, in some manner unknown to us, actually contributing to the success of our undertaking.
19:5.9 (220.4) Teame, et Kolmsuse Õpetajad-Pojad on pühendunud universumiolendite teadvuslikule valgustamisele. Olen jõudnud kindlale järeldusele, et Inspireeritud Kolmsuslikud Vaimud toimivad üliteadvuslike menetluste abil ka maailmade õpetajatena. Olen veendunud, et leidub hiigelhulgal olulist vaimset teadmist ehk niisugust tõde, mis on kõrgemate vaimsete saavutuste jaoks hädatarvilik, aga milleni pole teadvuslikult võimalik jõuda: eneseteadvus seab selle teadmise vastuvõtukindluse suurde ohtu. Kui meie niisugune arusaam on õige — aga seda jagavad kõik minu klassi olendid —, siis võib nende Inspireeritud Vaimude ülesandeks olla sellest raskusest ülesaamine, lõhe ületamine kõlbelise valgustatuse ning vaimse arengu vahel universaalses kavas. Meie meelest toimivad need Kolmsusest pärinevad kahte liiki õpetajad mingisuguses omavahelises ühenduses, aga täpselt me seda ei tea. 19:5.9 (220.4) We know that the Trinity Teacher Sons are devoted to the conscious enlightenment of universe creatures. I have arrived at the settled conclusion that the Inspired Trinity Spirits, by superconscious techniques, are also functioning as teachers of the realms. I am persuaded that there is a vast body of essential spiritual knowledge, truth indispensable to high spiritual attainment, which cannot be consciously received; self-consciousness would effectively jeopardize the certainty of reception. If we are right in this concept, and my entire order of being shares it, it may be the mission of these Inspired Spirits to overcome this difficulty, to bridge this gap in the universal scheme of moral enlightenment and spiritual advancement. We think that these two types of Trinity-origin teachers effect some kind of liaison in their activities, but we do not really know.
19:5.10 (220.5) Superuniversumi koolitusmaailmades ja Havona igavestes ringlustes on mul tulnud kokku puutuda täiustuvate surelikega, arengumaailmadest pärit vaimsustunud, tõusvate hingedega, ent kunagi pole nad märganud Inspireeritud Vaime — ja ometi andis Üksildaste Sõnumitoojate avastusvõime ikka ja jälle märku sellest, et need Vaimud olid meile väga lähedal. Olen avameelselt rääkinud kõikidesse nii kõrgetesse kui ka alamatesse klassidesse kuuluvate Jumala Poegadega ja nemadki ei tunneta Inspireeritud Kolmsuslike Vaimude manitsusi. Oma kogemustest võivad nad meenutada ja meenutavadki sündmusi, mida oleks raske ära seletada ilma niisuguste Vaimude tegevust arvesse võtmata. Ent kui Üksildased Sõnumitoojad ja mõnikord ka Kolmsus-päritolu olendid välja arvata, siis ei ole mitte keegi taevasest perekonnast kunagi olnud teadlik Inspireeritud Vaimude lähedusest. 19:5.10 (220.5) On the superuniverse training worlds and on the eternal circuits of Havona, I have fraternized with the perfecting mortals—spiritualized and ascendant souls from the evolutionary realms—but never have they been aware of the Inspired Spirits, which ever and anon the powers of detection resident in the Solitary Messengers would indicate were very near us. I have freely conversed with all orders of the Sons of God, high and low, and they likewise are unconscious of the admonitions of the Inspired Trinity Spirits. They can and do look back in their experiences and recount happenings which are difficult to explain if the action of such Spirits is not taken into account. But excepting Solitary Messengers, and sometimes Trinity-origin beings, none of the celestial family have ever been conscious of the nearness of the Inspired Spirits.
19:5.11 (221.1) Ma ei arva, et Inspireeritud Kolmsuslikud Vaimud mängiksid minuga peitust. Arvatavasti üritavad nad niisama pingsalt ennast mulle avaldada, nagu mina üritan nendega suhelda, kuid meie raskused ja piirangud peavad ilmselt olema vastastikused ja loomupärased. Olen kindel, et universumis ei leidu mitte mingeid meelevaldseid saladusi ning järelikult ei loobu ma kunagi pingutamast selle nimel, et lahendada nende minuga ühte ja samasse looduklassi kuuluvate Vaimude eraldatuse saladust. 19:5.11 (221.1) I do not believe the Inspired Trinity Spirits are playing hide and seek with me. They are probably trying just as hard to disclose themselves to me as I am to communicate with them; our difficulties and limitations must be mutual and inherent. I am satisfied that there are no arbitrary secrets in the universe; therefore will I never cease in my efforts to solve the mystery of the isolation of these Spirits belonging to my order of creation.
19:5.12 (221.2) Ja kõigest sellest näete teie, surelikud, kes te olete praegu alles astumas esimest sammu oma igavikulisel teel, kui pikk maa on teil veel käia, enne kui hakkate arenema „nägemise” ja „ainelise” toel. Kui tahate edasi minna kiiresti ja kindlalt, tuleb teil veel kaua kasutada oma usku ja toetuda ilmutustele. 19:5.12 (221.2) And from all this, you mortals, just now taking your first step on the eternal journey, can well see that you must advance a long way before you will progress by “sight” and “material” assurance. You will long use faith and be dependent on revelation if you hope to progress quickly and safely.
6. Havona põliselanikud ^top 6. Havona Natives ^top
19:6.1 (221.3) Havona põliselanikud on Paradiisi-Kolmsuse poolt otseselt loodud ning nende koguarv ületab teie piiratud mõistuse arusaamad. Ka ei suuda urantialased aduda nende igavest universumit asustavate, Kolmsusest pärinevate rasside jumalikult täiuslike loodud-olendite loomuomaseid andeid. Te ei suuda kunagi neid ülevaid olendeid endale tõepäraselt ette kujutada ning teil tuleb oodata, kuni jõuate Havonasse ning võite neid tervitada kui oma vaim-kaaslasi. 19:6.1 (221.3) The Havona natives are the direct creation of the Paradise Trinity, and their number is beyond the concept of your circumscribed minds. Neither is it possible for Urantians to conceive of the inherent endowments of such divinely perfect creatures as these Trinity-origin races of the eternal universe. You can never truly envisage these glorious creatures; you must await your arrival in Havona, when you can greet them as spirit comrades.
19:6.2 (221.4) Pikaajalise viibimise vältel Havona kultuuri kuuluvas miljardis maailmas kujuneb teis välja igavene sõprus nende võrratute olenditega. Ja kui sügav on niisugune sõprus, mis sünnib kosmosemaailmade madalaima isikulise loodud-olendi ja nende keskse universumi täiuslikelt sfääridelt pärit kõrgete isikuliste olendite vahel! Tõusuteed käivad surelikud saavad oma pika ja armastusrikka suhtlemise ajal Havona põliselanikega palju sellist, mis korvab sureliku arengu varajasemate järkude vaimset vaesust. Samal ajal omandavad havonalased tõusu-palveränduritega lävides niisuguse kogemuse, mis olulisel määral vähendab seda kogemuslikku puudust, et nad on pidevalt elanud jumalikult täiuslikku elu. Nõnda saavad nii tõususurelikud kui ka Havona põliselanikud palju vastastikust kasu. 19:6.2 (221.4) During your long sojourn on the billion worlds of Havona culture you will develop an eternal friendship for these superb beings. And how deep is that friendship which grows up between the lowest personal creature from the worlds of space and these high personal beings native to the perfect spheres of the central universe! Ascending mortals, in their long and loving association with the Havona natives, do much to compensate for the spiritual impoverishment of the earlier stages of mortal progression. At the same time, through their contacts with ascending pilgrims, the Havoners gain an experience which to no small extent overcomes the experiential handicap of having always lived a life of divine perfection. The good to both ascending mortal and Havona native is great and mutual.
19:6.3 (221.5) Nii nagu kõik teised Kolmsusest pärinevad isiksused, on ka Havona põliselanikud kavandatud jumalikult täiuslikena ning nagu muude Kolmsus-päritolu isiksuste puhul võib aja kulg ka nende olendite kogemusvarusid rikastada. Ent erinevalt Kolmsuse Alalistest Poegadest võivad havonalased oma seisundi poolest areneda ning nende jaoks võib varuks olla veel ilmutamata tulevikuline igaviku-saatus. Selle näiteks sobivad need havonalased, kes oma teenistuse käigus tegelikustavad võime ühte sulada Isa selle fragmendiga, mis ei ole Kohandaja, osutudes sel kombel sobivaks kuuluma Surelike Lõplikkuse Korpusse. Nende keskse universumi asukate jaoks on kättesaadavad veel teisedki lõpetanute korpused. 19:6.3 (221.5) Havona natives, like all other Trinity-origin personalities, are projected in divine perfection, and as with other Trinity-origin personalities, the passing of time may add to their stores of experiential endowments. But unlike the Stationary Sons of the Trinity, Havoners may evolve in status, may have an unrevealed future eternity-destiny. This is illustrated by those Havoners who service-factualize capacity for fusion with a non-Adjuster Father fragment and so qualify for membership in the Mortal Corps of the Finality. And there are other finaliter corps open to these natives of the central universe.
19:6.4 (221.6) Havona põliselanike seisundi evolutsioon on Uversal paljugi arutlusi kaasa toonud. Et mitmesse Paradiisi Lõplikkuse Korpusse astub pidevalt havonalasi, aga juurde neid ei looda, siis on ilmne, et Havonasse jäävate põliselanike arv kahaneb pidevalt. Nende sündmuste lõpptulemust ei ole meile kunagi ilmutatud, ent me ei usu, et Havona jääb oma põliselanikest ükskord sootuks ilma. Oleme kaalunud ka niisugust teooriat, et havonalased võivad kunagi edaspidi, väliskosmose tasandite jätkuva loomise ajastutel, loobuda lõpetanute korpustesse astumast. Oleme mõelnud sedagi, et neil tulevastel universumiajastutel võib keskset universumit asustada segakoosseisuline olenditerühm, mille liikmeskonda kuulujatest on ainult osa algsed Havona põliselanikud. Me ei tea, missuguse loodud-olendite klassi või liigi saatuseks on määratud tulevikus sel moel Havona asukate staatus endale saada, aga meie arvates võiksid nendeks olla: 19:6.4 (221.6) The status evolution of Havona natives has occasioned much speculation on Uversa. Since they are constantly filtering into the several Paradise Corps of the Finality, and since no more are being created, it is apparent that the number of natives remaining in Havona is constantly diminishing. The ultimate consequences of these transactions have never been revealed to us, but we do not believe that Havona will ever be entirely depleted of its natives. We have entertained the theory that Havoners will possibly cease entering the finaliter corps sometime during the ages of the successive creations of the outer space levels. We have also entertained the thought that in these subsequent universe ages the central universe may be peopled by a mixed group of resident beings, a citizenship consisting only in part of the original Havona natives. We do not know what order or type of creature may be thus destined to residential status in the future Havona, but we have thought of:
19:6.5 (222.1) 1. univitatiad, kes praegu on kohalike universumite tähtkujude alalised kodanikud; 19:6.5 (222.1) 1. The univitatia, who are at present the permanent citizens of the local universe constellations.
19:6.6 (222.2) 2. surelike tulevased liigid, kes võivad valguse ja elu ajastute õitsengul sündida superuniversumite asustatud sfääridel; 19:6.6 (222.2) 2. Future types of mortals who may be born on the inhabited spheres of the superuniverses in the flowering of the ages of light and life.
19:6.7 (222.3) 3. üksteisele järgnevatest välisuniversumitest saabuvad vaimsed aristokraadid. 19:6.7 (222.3) 3. The incoming spiritual aristocracy of the successive outer universes.
19:6.8 (222.4) Teame, et eelmiste universumiajastute Havona erines mõnevõrra praeguse ajastu Havonast. Meie meelest oleks igati arukas eeldada, et oleme praegu tunnistajaiks keskse universumi niisugusele aeglasele muutumisele, mis lubab saada aimu saabuvatest ajastutest. Üks aga on kindel: universum ei ole staatiline, muutumatu on ainult Jumal. 19:6.8 (222.4) We know that the Havona of the previous universe age was somewhat different from the Havona of the present age. We deem it no more than reasonable to assume that we are now witnessing those slow changes in the central universe that are anticipatory of the ages to come. One thing is certain: The universe is nonstatic; only God is changeless.
7. Paradiisi kodanikud ^top 7. Paradise Citizens ^top
19:7.1 (222.5) Paradiisis asub arvukalt võrratute olendite rühmi, Paradiisi kodanikke. Nad ei ole otseselt seotud tõusvate tahteolendite täiustumise kavaga ning seepärast ei ilmutata neid Urantia surelikele täies ulatuses. Need taevased intellektiolendid kuuluvad rohkem kui kolme tuhandesse erinevasse klassi ning viimane rühm neist isikustati siis, kui tehti teatavaks Kolmsuse käsk, millega hakkas kehtima aja ja ruumi seitsme superuniversumi loomisplaan. 19:7.1 (222.5) There are resident on Paradise numerous groups of superb beings, the Paradise Citizens. They are not directly concerned with the scheme of perfecting ascending will creatures and are not, therefore, fully revealed to Urantia mortals. There are more than three thousand orders of these supernal intelligences, the last group having been personalized simultaneously with the mandate of the Trinity which promulgated the creative plan of the seven superuniverses of time and space.
19:7.2 (222.6) Mõnikord kutsutakse Paradiisi kodanikke ja Havona põliselanikke ühise nimega 19:7.2 (222.6) Paradise Citizens and Havona natives are sometimes designated collectively as Paradise-Havona personalities.
19:7.3 (222.7) Siinkohal jõuab lõpule jutustus neist olenditest, kelle muudab olevaks Paradiisi-Kolmsus. Ükski neist ei ole veel kunagi oma teelt eksinud. Aga siiski on neil kõigil olemas vaba tahe selle sõna kõige kõrgemas tähenduses. 19:7.3 (222.7) This completes the story of those beings who are brought into existence by the Paradise Trinity. None of them have ever gone astray. And yet, in the highest sense, they are all freewill endowed.
19:7.4 (222.8) Kolmsus-päritolu olenditele kuulub privileeg liikuda ühest paigast teise ning see muudab nad sõltumatuks niisugustest transpordiisiksustest, nagu seda on seeravid. Meil kõigil on võime universumite universumis vabalt ja kiiresti liikuda. Kui Inspireeritud Kolmsuslikke Vaime mitte arvestada, siis pole meil võimalik saavutada Üksildaste Sõnumitoojate peaaegu uskumatut kiirust, kuid me suudame kosmose transpordivõimalusi tervikuna nii ära kasutada, et suudame jõuda superuniversumi keskusest selle superuniversumi ükskõik millisesse punkti vähem kui ühe Urantia aastaga. Mul kulus 109 teie päeva selleks, et Uversalt Urantiale reisida. 19:7.4 (222.8) Trinity-origin beings possess prerogatives of transit which make them independent of transport personalities, such as seraphim. We all possess the power of moving about freely and quickly in the universe of universes. Excepting the Inspired Trinity Spirits, we cannot attain the almost unbelievable velocity of the Solitary Messengers, but we are able so to utilize the sum total of the transport facilities in space that we can reach any point in a superuniverse, from its headquarters, in less than one year of Urantia time. It required 109 days of your time for me to journey from Uversa to Urantia.
19:7.5 (222.9) Nendesamade ühenduskanalite kaudu on meil võimalik üksteisega silmapilkselt kontakti võtta. Kogu meie looduklass on ühenduses iga üksikisikuga, kes kuulub Paradiisi-Kolmsuse laste ükskõik missugusesse alajaotusse, välja arvatud ainult Inspireeritud Vaimud. 19:7.5 (222.9) Through these same avenues we are enabled to intercommunicate instantaneously. Our entire order of creation finds itself in touch with every individual embraced within every division of the children of the Paradise Trinity save only the Inspired Spirits.
19:7.6 (222.10) [Esitanud Uversa Jumalik Nõuandja.] 19:7.6 (222.10) [Presented by a Divine Counselor of Uversa.]