17. Kiri Paper 17
Seitse Ülimate Vaimude rühma The Seven Supreme Spirit Groups
17:0.1 (197.1) SEITSE Ülimate Vaimude rühma on suuruniversumi seitsmesegmendilise haldussüsteemi universaalsed kooskõlastatult tegutsevad suunajad. Ehkki nad kõik loetakse Lõpmatu Vaimu talituslikku perekonda, liigitatakse järgmised kolm rühma tavaliselt Paradiisi-Kolmsuse lasteks: 17:0.1 (197.1) THE seven Supreme Spirit groups are the universal co-ordinating directors of the seven-segmented administration of the grand universe. Although all are classed among the functional family of the Infinite Spirit, the following three groups are usually classified as children of the Paradise Trinity:
17:0.2 (197.2) 1. Seitse Meistervaimu; 17:0.2 (197.2) 1. The Seven Master Spirits.
17:0.3 (197.3) 2. Seitse Ülimat Täideviijat; 17:0.3 (197.3) 2. The Seven Supreme Executives.
17:0.4 (197.4) 3. Peegeldavad Vaimud. 17:0.4 (197.4) 3. The Reflective Spirits.
17:0.5 (197.5) Ülejäänud neli rühma muudetakse olevaks Lõpmatu Vaimu või tema loovusliku staatusega kaaslaste loomisaktide läbi. Need on: 17:0.5 (197.5) The remaining four groups are brought into being by the creative acts of the Infinite Spirit or by his associates of creative status:
17:0.6 (197.6) 1. Peegeldusabilised; 17:0.6 (197.6) 4. The Reflective Image Aids.
17:0.7 (197.7) 2. Ringluste Seitse Vaimu; 17:0.7 (197.7) 5. The Seven Spirits of the Circuits.
17:0.8 (197.8) 3. Kohaliku Universumi Loovad Vaimud; 17:0.8 (197.8) 6. The Local Universe Creative Spirits.
17:0.9 (197.9) 4. Meeleabivaimud. 17:0.9 (197.9) 7. The Adjutant Mind-Spirits.
17:0.10 (197.10) Uversal tuntakse neid seitset klassi kui seitset Ülimate Vaimude rühma. Nende tegevusvaldkond küünib Seitsme Meistervaimu isikulisest kohalolekust igavese Saare äärealal läbi Vaimu seitsme Paradiisi-satelliidi, Havona ringluste, superuniversumite valitsuste ja kohalike universumite haldamise ning juhendamise kuni meeleabivaimude alama teenistuseni välja, kuna abivaimud on annetatud aja ja ruumi maailmade areneva meele valdkondadele. 17:0.10 (197.10) These seven orders are known on Uversa as the seven Supreme Spirit groups. Their functional domain extends from the personal presence of the Seven Master Spirits on the periphery of the eternal Isle, through the seven Paradise satellites of the Spirit, the Havona circuits, the governments of the superuniverses, and the administration and supervision of the local universes, even to the lowly service of the adjutants bestowed upon the realms of evolutionary mind on the worlds of time and space.
17:0.11 (197.11) Seitse Meistervaimu on selle kaugustesse küündiva haldusvalla kooskõlastatult tegutsevad suunajad. Mõnel puhul, kui tegu on korrastatud füüsilise aine, meeleenergia või mitteisikulise vaim-hoolekande haldusliku korraldamisega, toimivad nad isikuliselt ja otseselt, mõnikord aga oma mitmesuguste kaaslaste kaudu. Kõikide täiteviseloomuga asjade puhul, nagu määrused, juhised, korraldused ja haldusliku iseloomuga otsused, toimivad Meistervaimud Seitsme Ülima Täideviija isikuis. Keskses universumis võivad Meistervaimud tegutseda Havona Ringluste Seitsme Vaimu läbi, seitsme superuniversumi keskustes avaldavad nad ennast Peegeldavate Vaimude kanali vahendusel ning toimivad Päevilt Vanade isikute läbi, kellega nad on isikulises ühenduses Peegeldusabiliste kaudu. 17:0.11 (197.11) The Seven Master Spirits are the co-ordinating directors of this far-flung administrative realm. In some matters pertaining to the administrative regulation of organized physical power, mind energy, and impersonal spirit ministry, they act personally and directly, and in others they function through their multifarious associates. In all matters of an executive nature—rulings, regulations, adjustments, and administrative decisions—the Master Spirits act in the persons of the Seven Supreme Executives. In the central universe the Master Spirits may function through the Seven Spirits of the Havona Circuits; on the headquarters of the seven superuniverses they reveal themselves through the channel of the Reflective Spirits and act through the persons of the Ancients of Days, with whom they are in personal communication through the Reflective Image Aids.
17:0.12 (197.12) Seitse Meistervaimu ei sekku isiklikult ega otseselt universumi haldamisse Päevilt Vanade kohtutest madalamal tasemel. Teie kohalikku universumit kui meie superuniversumi osa haldab küll Orvontoni Meistervaim, ent Nebadoni päritolu olendite suhtes vahendab tema tegutsemist Salvingtonil, teie kohaliku universumi keskuses asuv Loov Emavaim, kes seda ka isikuliselt suunab. 17:0.12 (197.12) The Seven Master Spirits do not directly and personally contact universe administration below the courts of the Ancients of Days. Your local universe is administered as a part of our superuniverse by the Master Spirit of Orvonton, but his function in relation to the native beings of Nebadon is immediately discharged and personally directed by the Creative Mother Spirit resident on Salvington, the headquarters of your local universe.
1. Seitse Ülimat Täideviijat ^top 1. The Seven Supreme Executives ^top
17:1.1 (198.1) Meistervaimude täitevkeskused paiknevad Lõpmatu Vaimu seitsmel Paradiisisatelliidil, mis tiirlevad Igavese Poja hiilgavate sfääride ning Havona sisima ringluse vahel ümber keskse Saare. Neid täitevsfääre suunavate Ülimate Täideviijate rühma kuulub seitse liiget, kelle kolmsustasid Isa, Poeg ja Vaim vastavalt Seitsme Meistervaimu täpsetele juhtnööridele niisugust liiki olendite saamiseks, kes võiksid toimida nende universaalsete esindajatena. 17:1.1 (198.1) The executive headquarters of the Master Spirits occupy the seven Paradise satellites of the Infinite Spirit, which swing around the central Isle between the shining spheres of the Eternal Son and the innermost Havona circuit. These executive spheres are under the direction of the Supreme Executives, a group of seven who were trinitized by the Father, Son, and Spirit in accordance with the specifications of the Seven Master Spirits for beings of a type that could function as their universal representatives.
17:1.2 (198.2) Nende Ülimate Täideviijate abil peavad Meistervaimud sidet superuniversumite valitsuste eri osadega. Just nemad määravad suurelt jaolt kindlaks seitsme superuniversumi olemuslikud põhisuundumused. Nad on ühteviisi ja jumalikult täiuslikud, ent igaühe isiksusel on ka oma eripära. Neil ei ole ühte kindlat juhti: igal kohtumisel valivad nad enda seast ühe, kes siis seda ühist nõupidamist juhib. Teatud kindla aja tagant võtavad nad ette teekonna Paradiisi, pidamaks nõu Seitsme Meistervaimuga. 17:1.2 (198.2) The Master Spirits maintain contact with the various divisions of the superuniverse governments through these Supreme Executives. It is they who very largely determine the basic constitutive trends of the seven superuniverses. They are uniformly and divinely perfect, but they also possess diversity of personality. They have no presiding head; each time they meet together, they choose one of their number to preside over that joint council. Periodically they journey to Paradise to sit in council with the Seven Master Spirits.
17:1.3 (198.3) Seitse Ülimat Täideviijat toimivad suuruniversumi haldavate kooskõlastajatena ning neid võiks nimetada Havona-järgse loodu tegevjuhatuseks. Nad ei tee tegemist Paradiisi siseasjadega ning oma piiratud ulatusega Havona toiminguid suunavad nad Seitsme Ringlusevaimu vahendusel. Muus suhtes pole nende juhendamistegevus oluliselt piiratud: nad tegelevad füüsiliste, mõistuslike ja vaimsete asjade suunamisega, nähes kõike, kuuldes kõike, tundes kõike ning isegi teades kõike, mis sünnib seitsmes superuniversumis ja Havonas. 17:1.3 (198.3) The Seven Supreme Executives function as the administrative co-ordinators of the grand universe; they might be termed the board of managing directors of the post-Havona creation. They are not concerned with the internal affairs of Paradise, and they direct their limited spheres of Havona activity through the Seven Spirits of the Circuits. Otherwise there are few limits to the scope of their supervision; they engage in the direction of things physical, intellectual, and spiritual; they see all, hear all, feel all, even know all, that transpires in the seven superuniverses and in Havona.
17:1.4 (198.4) Need Ülimad Täideviijad ei kavanda tegevusplaane ega muuda universumis kehtivaid menetlusi, vaid tegelevad Seitsme Meistervaimu väljakuulutatud jumalike plaanide teostamisega. Ka ei sekku nad Päevilt Vanade valitsemisse superuniversumites ega Loojate-Poegade suveräänsusse kohalikes universumites. Nad on kooskõlastatult toimivad täidesaatjad, kelle ülesandeks on suuruniversumi kõikide vastavate volitustega valitsejate ühendatud tegevusplaanide elluviimine. 17:1.4 (198.4) These Supreme Executives do not originate policies, nor do they modify universe procedures; they are concerned with the execution of the plans of divinity promulgated by the Seven Master Spirits. Neither do they interfere with the rule of the Ancients of Days in the superuniverses nor with the sovereignty of the Creator Sons in the local universes. They are the co-ordinating executives whose function it is to carry out the combined policies of all duly constituted rulers in the grand universe.
17:1.5 (198.5) Iga täideviija ning kõik tema sfääri võimalused on pühendunud üheainsa superuniversumi tõhusale haldamisele. Ülim Täideviija Number Üks, kes tegutseb täitevsfääril number üks, on täielikult hõivatud superuniversumi number üks asjadega, ja nii edasi kuni Ülima Täideviijani Number Seitse, kes toimib Vaimu seitsmendal Paradiisi-satelliidil, pühendades oma energia seitsmenda superuniversumi juhtimisele. Selle seitsmenda sfääri nimi on Orvonton, sest Vaimu Paradiisi-satelliidid kannavad neidsamu nimesid, mida nendega seostuvad superuniversumid: tegelikult nimetatigi superuniversumid nende järgi. 17:1.5 (198.5) Each of the executives and the facilities of his sphere are devoted to the efficient administration of a single superuniverse. Supreme Executive Number One, functioning on executive sphere number one, is wholly occupied with the affairs of superuniverse number one, and so on to Supreme Executive Number Seven, working from the seventh Paradise satellite of the Spirit and devoting his energies to the management of the seventh superuniverse. The name of this seventh sphere is Orvonton, for the Paradise satellites of the Spirit have the same names as their related superuniverses; in fact, the superuniverses were named after them.
17:1.6 (198.6) Seitsmenda superuniversumi täitevsfääril väljub Orvontoni asju korraldava isikkonna koosseisu suurus inimese mõistmispiiridest, hõlmates tegelikult kõik taevased intellektiklassid. Välja arvatud Inspireeritud Kolmsuslikud Vaimud ning Mõttekohandajad, kasutab iga isiksuste ümberpaigutamisteenistus superuniversumis oma universumiretkedel Paradiisi ja tagasi ühte teatavat täitevmaailma neist seitsmest ja siin paiknevad ka kõikide Kolmanda Allika ja Keskme loodud ning superuniversumites toimivate isiksuste keskregistrid. Niisuguses Vaimu täitevmaailmas asuvate aineliste, morontialike ja vaimsete arhiivide süsteem viib hämmingusse isegi minu klassi kuuluva olendi. 17:1.6 (198.6) On the executive sphere of the seventh superuniverse the staff engaged in keeping straight the affairs of Orvonton runs into numbers beyond human comprehension and embraces practically every order of celestial intelligence. All superuniverse services of personality dispatch (except Inspired Trinity Spirits and Thought Adjusters) pass through one of these seven executive worlds on their universe journeys to and from Paradise, and here are maintained the central registries for all personalities created by the Third Source and Center who function in the superuniverses. The system of material, morontial, and spiritual records on one of these executive worlds of the Spirit amazes even a being of my order.
17:1.7 (199.1) Ülimate Täideviijate vahetusse alluvusse kuuluvad peamiselt Paradiisi-Havona isiksuste kolmsustatud pojad, aga samuti kirgastunud surelike kolmsustatud järeltulijad; need surelikud on lõpetanud ajastuid kestnud aja ja ruumi olendite tõusuplaani. Need kolmsustatud pojad on Paradiisi Lõplikkuse Korpuse Kõrgeima Nõukogu juhataja määranud teenima ühes Ülimate Täideviijatega. 17:1.7 (199.1) The immediate subordinates of the Supreme Executives consist for the greater part of the trinitized sons of Paradise-Havona personalities and of the trinitized offspring of the glorified mortal graduates from the agelong training of the ascendant scheme of time and space. These trinitized sons are designated for service with the Supreme Executives by the chief of the Supreme Council of the Paradise Corps of the Finality.
17:1.8 (199.2) Kõikidel Ülimatel Täideviijatel on kaks nõuandvat kabinetti. Iga superuniversumi keskuses valivad Lõpmatu Vaimu lapsed enda seast esindajaid, kes asuvad tuhandeks aastaks teenima oma Ülima Täideviija esmases nõuandvas kabinetis. Teisene nõuandev kabinet, mille koosseisu kuuluvad Paradiisi saavutanud surelikud ning kirgastunud surelike kolmsustatud pojad, tegeleb ajalike, tõususurelike probleemidega ning selle valivad täiustuvad ja tõusvad olendid, kes mõnda aega viibivad seitsme superuniversumi keskustes. Ülimad Täideviijad määravad kohale kõik muud osakondade juhid. 17:1.8 (199.2) Each Supreme Executive has two advisory cabinets: The children of the Infinite Spirit on the headquarters of each superuniverse choose representatives from their ranks to serve for one millennium in the primary advisory cabinet of their Supreme Executive. In all matters affecting the ascending mortals of time, there is a secondary cabinet, consisting of mortals of Paradise attainment and of the trinitized sons of glorified mortals; this body is chosen by the perfecting and ascending beings who transiently dwell on the seven superuniverse headquarters. All other chiefs of affairs are appointed by the Supreme Executives.
17:1.9 (199.3) Aeg-ajalt toimuvad Vaimu Paradiisi-satelliitidel suured nõupidamised. Nendesse maailmadesse määratud kolmsustatud pojad koos Paradiisi jõudnud tõusuteelistega tulevad koos Kolmanda Allika ja Keskme vaimisiksustega kokku, käsitlemaks tõusutee heitlusi ja võite. Selliseid vennalikke kogunemisi juhatavad alati Ülimad Täideviijad. 17:1.9 (199.3) From time to time, great conclaves take place on these Paradise satellites of the Spirit. Trinitized sons assigned to these worlds, together with the ascenders who have attained Paradise, assemble with the spirit personalities of the Third Source and Center in the reunions of the struggles and triumphs of the ascendant career. The Supreme Executives always preside over such fraternal gatherings.
17:1.10 (199.4) Üks kord iga Paradiisi millenniumi kohta lahkuvad Seitse Ülimat Täideviijat oma mõjukatelt kohtadelt ning suunduvad Paradiisi, kus toimub igal aastatuhandel üks kokkutulek. Seal annavad nad arukate loodud-olendite hulkadele edasi oma universaalsed tervitused ja parimad soovid. See mälestusväärne sündmus saab teoks Majestoni, kõikide peegeldavate vaimurühmade juhi vahetus kohalolekus. Ja sel kombel suudavadki nad üheaegselt ühenduses olla kõikide oma kaaslastega terves suuruniversumis, kasutades universaalse peegeldavuse ainulaadset toimimist. 17:1.10 (199.4) Once in each Paradise millennium the Seven Supreme Executives vacate their seats of authority and go to Paradise, where they hold their millennial conclave of universal greeting and well-wishing to the intelligent hosts of creation. This eventful occasion takes place in the immediate presence of Majeston, the chief of all reflective spirit groups. And they are thus able to communicate simultaneously with all their associates in the grand universe through the unique functioning of universal reflectivity.
2. Majeston — Peegeldavuse Juht ^top 2. Majeston—Chief of Reflectivity ^top
17:2.1 (199.5) Peegeldavad vaimud on jumalikku, kolmsuslikku päritolu. Neid ainulaadseid ja mõnes mõttes saladuslikke olendeid on viiskümmend. Neid ebatavalisi isiksusi loodi seitsmekaupa ning iga selline loomisepisood toimus koostöös, mille üheks osapooleks oli Paradiisi-Kolmsus, teiseks aga üks Seitsmest Meistervaimust. 17:2.1 (199.5) The Reflective Spirits are of divine Trinity origin. There are fifty of these unique and somewhat mysterious beings. Seven of these extraordinary personalities were created at a time, and each such creative episode was effected by a liaison of the Paradise Trinity and one of the Seven Master Spirits.
17:2.2 (199.6) See aegade koidikul toimunud suurejooneline sündmus on näide Meistervaimude poolt esindatud Ülimate Looja-Isiksuste esimesest püüdest toimida kaasloojatena üheskoos Paradiisi-Kolmsusega. Too Ülimate Loojate loomejõu ning Kolmsuse loomepotentsiaalide ühendus ongi Ülima Olendi tegelikkuse allikaks. Kui peegeldava loomise tsükkel oli lõppenud, kui igaüks Seitsmest Meistervaimust oli leidnud täiusliku loova sünkroonsuse Paradiisi-Kolmsusega, kui nelikümmend üheksa Peegeldavat Vaimu olid isikustunud, siis ilmneski Jumalus-Absoluudis uus ja kaugeleulatuv reageering, mis andis Ülimale Olendile uued isiksusõigused ning leidis oma haripunkti Majestoni isikustumises. Majeston on neljakümne üheksa Peegeldava Vaimu ja nende kaaslaste peegelduvusjuht ning kogu nende tegevuse Paradiisi-keskus terves universumite universumis. 17:2.2 (199.6) This momentous transaction, occurring in the dawn of time, represents the initial effort of the Supreme Creator Personalities, represented by the Master Spirits, to function as cocreators with the Paradise Trinity. This union of the creative power of the Supreme Creators with the creative potentials of the Trinity is the very source of the actuality of the Supreme Being. Therefore, when the cycle of reflective creation had run its course, when each of the Seven Master Spirits had found perfect creative synchrony with the Paradise Trinity, when the forty-ninth Reflective Spirit had personalized, then a new and far-reaching reaction occurred in the Deity Absolute which imparted new personality prerogatives to the Supreme Being and culminated in the personalization of Majeston, the reflectivity chief and Paradise center of all the work of the forty-nine Reflective Spirits and their associates throughout the universe of universes.
17:2.3 (200.1) Majeston on tõeline isik, kõigi seitsme aja ja ruumi superuniversumi peegelduvusnähtuste isikuline ning ilmeksimatu kese. Seitsme Meistervaimu kohtumispaigas, kõikide asjade keskuse läheduses, kuulub talle oma alaline Paradiisi-keskus. Tema hooleks on ainult peegelduvusteenistuse kooskõlastamine ja käigushoid terves kaugustesse küündivas loodus, universumiasjade haldamisse ta mingil muul moel ei sekku. 17:2.3 (200.1) Majeston is a true person, the personal and infallible center of reflectivity phenomena in all seven superuniverses of time and space. He maintains permanent Paradise headquarters near the center of all things at the rendezvous of the Seven Master Spirits. He is concerned solely with the co-ordination and maintenance of the reflectivity service in the far-flung creation; he is not otherwise involved in the administration of universe affairs.
17:2.4 (200.2) Majestoni me oma Paradiisi-isiksuste loetellu ei võtnud, sest tema näol on tegu ainsa olemasoleva jumaliku isiksusega, kelle on loonud Ülim Olend toimivas ühenduses Jumalus-Absoluudiga. Ta on küll isik, ent on ilmselt automaatselt hõivatud vaid sellest ühest universumi korralduse tahust ega toimi praegu mitte mingil isikulisel moel teiste (mittepeegeldavate) universumiisiksuste klasside suhtes. 17:2.4 (200.2) Majeston is not included in our catalogue of Paradise personalities because he is the only existing personality of divinity created by the Supreme Being in functional liaison with the Deity Absolute. He is a person, but he is exclusively and apparently automatically concerned with this one phase of universe economy; he does not now function in any personal capacity with relation to other (nonreflective) orders of universe personalities.
17:2.5 (200.3) Majestoni loomine andis märku Ülima Olendi esimesest ülimast loomeaktist. See tegutsemisiha oli Ülimas Olendis tahteline, ent Jumalus-Absoluudi vapustav reageering oli ettearvamatu. Havona igavikulisest ilmumisest peale ei olnud universum saanud tunnistajaks võimsuse niisugusele hiiglaslikule ja kaugele küündivale rühmitumisele ega toimiva vaimutegevuse kooskõlastumisele. See, kuidas Jumalus Ülima Olendi ja tema kaaslaste loovale tahtele reageeris, ületas kaugelt nende tahtlikud kavatsused ja kontseptuaalsed prognoosid. 17:2.5 (200.3) The creation of Majeston signalized the first supreme creative act of the Supreme Being. This will to action was volitional in the Supreme Being, but the stupendous reaction of the Deity Absolute was not foreknown. Not since the eternity-appearance of Havona had the universe witnessed such a tremendous factualization of such a gigantic and far-flung alignment of power and co-ordination of functional spirit activities. The Deity response to the creative wills of the Supreme Being and his associates was vastly beyond their purposeful intent and greatly in excess of their conceptual forecasts.
17:2.6 (200.4) Me tunneme aukartust selle ees, millele võivad tunnistajateks olla tulevased ajastud, kui Ülim ja Viimane võivad tõusta uutele jumalikkusetasanditele ning jõuda isiksuse toimimise uutesse valdkondadesse, jumalustades veel teisigi ootamatuid ja seni tundmatuid olendeid, kellel on siis kujuteldamatu võime senisest veelgi ulatuslikumalt universumis kooskõlastatult tegutseda. Näib, et Jumalus-Absoluudi reageerimispotentsiaal ei tunne piire, kui kõne all on kogemusliku Jumaluse ning eksistentsiaalse Paradiisi-Kolmsuse suhete ühendamine. 17:2.6 (200.4) We stand in awe of the possibility of what the future ages, wherein the Supreme and the Ultimate may attain new levels of divinity and ascend to new domains of personality function, may witness in the realms of the deitization of still other unexpected and undreamed of beings who will possess unimagined powers of enhanced universe co-ordination. There would seem to be no limit to the Deity Absolute’s potential of response to such unification of relationships between experiential Deity and the existential Paradise Trinity.
3. Peegeldavad Vaimud ^top 3. The Reflective Spirits ^top
17:3.1 (200.5) Nelikümmend üheksa Peegeldavat Vaimu pärinevad Kolmsusest, kuid igaüks neist seitsmest loomisepisoodist, misläbi nad olevaks muudeti, andis tulemuseks niisugust liiki olendid, kes oma olemuselt meenutavad nende kaas-eellaseks olnud Meistervaimu tunnusjooni. Nii peegeldavad nad kõik omal kombel Kõikse Isa, Igavese Poja ja Lõpmatu Vaimu jumalike iseloomujoonte ühenduse seitsme võimaliku kombinatsiooni olemust ning iseloomu. Seepärast ongi tarvis, et iga superuniversumi keskuses paikneks seitse niisugust Peegeldavat Vaimu. Üht igast seitsmest liigist on vaja selleks, et jõuda kolme Paradiisi Jumaluse iga võimaliku ilmingu kõikide faaside täiusliku peegeldamiseni vastavalt sellele, kuidas niisugune nähtus kuskil seitsme superuniversumi osas esineb. Järelikult määrati igasse superuniversumisse teenima üks Peegeldav Vaim igast liigist. Niisuguste seitsmest erinevast Peegeldavast Vaimust koosnevate rühmade keskused asuvad superuniversumite keskusmaailmades, iga superuniversumi peegeldusfookuses, mis ei tarvitse kokku langeda vaimse polaarsuspunktiga. 17:3.1 (200.5) The forty-nine Reflective Spirits are of Trinity origin, but each of the seven creative episodes attendant upon their appearance was productive of a type of being in nature resembling the characteristics of the coancestral Master Spirit. Thus they variously reflect the natures and characters of the seven possible combinations of the association of the divinity characteristics of the Universal Father, the Eternal Son, and the Infinite Spirit. For this reason it is necessary to have seven of these Reflective Spirits on the headquarters of each superuniverse. One of each of the seven types is required in order to achieve the perfect reflection of all phases of every possible manifestation of the three Paradise Deities as such phenomena might occur in any part of the seven superuniverses. One of each type was accordingly assigned to service in each of the superuniverses. These groups of seven dissimilar Reflective Spirits maintain headquarters on the capitals of the superuniverses at the reflective focus of each realm, and this is not identical with the point of spiritual polarity.
17:3.2 (200.6) Peegeldavatel Vaimudel on oma nimed, kuid neid kosmosemaailmades ei ilmutata. Nimed liituvad nende olendite olemuse ja iseloomuga, kujutades endast osakest Paradiisi salajaste sfääride seitsmest universaalsest saladusest. 17:3.2 (200.6) The Reflective Spirits have names, but these designations are not revealed on the worlds of space. They pertain to the nature and character of these beings and are a part of one of the seven universal mysteries of the secret spheres of Paradise.
17:3.3 (201.1) Peegelduvust kui omadust, mis on Ühise Toimija, Ülima Olendi ja Meistervaimude meeletasandite ilming, on võimalik üle kanda kõikidele olenditele, kes on seotud selle universaalse teabekogumise ulatusliku plaani toimimisega. Siin aga peitubki suur saladus. Ei Meistervaimudes ega Paradiisi Jumalustes, ei üksi ega kollektiivselt ei avaldu need kooskõlastatud universaalse peegelduvuse võimed täpselt sellisel kujul, nagu nad ilmnevad Majestoni neljakümne üheksas sideisiksuses — ent ometi on just nemad kõik need võrratute annetega varustatud olendid loonud. Jumalik pärilikkus avaldab loodud-olendis teinekord tõesti mõningaid niisuguseid omadusi, mis Loojas silma ei hakka. 17:3.3 (201.1) The attribute of reflectivity, the phenomenon of the mind levels of the Conjoint Actor, the Supreme Being, and the Master Spirits, is transmissible to all beings concerned in the working of this vast scheme of universal intelligence. And herein is a great mystery: Neither the Master Spirits nor the Paradise Deities, singly or collectively, disclose these powers of co-ordinate universal reflectivity just as they are manifested in these forty-nine liaison personalities of Majeston, and yet they are the creators of all these marvelously endowed beings. Divine heredity does sometimes disclose in the creature certain attributes which are not discernible in the Creator.
17:3.4 (201.2) Peegelduvusteenistuse isikkond koosneb täielikult Lõpmatu Vaimu ja tema vahetute kaaslaste ning alluvate loodud-olenditest, kui Majeston ja Peegeldavad Vaimud välja arvata. Iga superuniversumi Peegeldavad Vaimud on loonud oma Peegeldusabilised, kes on Päevilt Vanade kohtutes nende isiklikeks esindajateks. 17:3.4 (201.2) The personnel of the reflectivity service, with the exception of Majeston and the Reflective Spirits, are all the creatures of the Infinite Spirit and his immediate associates and subordinates. The Reflective Spirits of each superuniverse are the creators of their Reflective Image Aids, their personal voices to the courts of the Ancients of Days.
17:3.5 (201.3) Peegeldavad Vaimud ei ole pelgalt teabe edasiandjad, nad on ka isiksused, kes teavet säilitavad. Sekonavid, nende järeltulijad, on samuti säilitavad ehk kroonikaisiksused. Kõik, millel on olemas tõeline vaimne väärtus, registreeritakse kahes eksemplaris ning ühte neist säilikutest hoitakse Peegeldavate Vaimude hiiglaslikku isikkonda kuuluvate sekonavi-isiksuste arvukate klasside mõne liikme isiklikus mälus. 17:3.5 (201.3) The Reflective Spirits are not merely transmitting agents; they are retentive personalities as well. Their offspring, the seconaphim, are also retentive or record personalities. Everything of true spiritual value is registered in duplicate, and one impression is preserved in the personal equipment of some member of one of the numerous orders of secoraphic personalities belonging to the vast staff of the Reflective Spirits.
17:3.6 (201.4) Universumite ametlikke kroonikaid koostavad kroonikainglid ning see sünnib nende kaudu, ehedaid vaimseid kroonikaid seatakse aga kokku peegelduvuse abiga ning neid säilitatakse Lõpmatu Vaimu perekonda kuuluvate sobilike ja vastuvõetavate isikute meeles. Need on elusad kroonikad vastandina universumi ametlikele ja surnud kroonikatele ning Lõpmatu Vaimu kroonikaisiksuste elavais meeltes säilivad nad suurepäraselt. 17:3.6 (201.4) The formal records of the universes are passed up by and through the angelic recorders, but the true spiritual records are assembled by reflectivity and are preserved in the minds of suitable and appropriate personalities belonging to the family of the Infinite Spirit. These are the live records in contrast with the formal and dead records of the universe, and they are perfectly preserved in the living minds of the recording personalities of the Infinite Spirit.
17:3.7 (201.5) Peegelduvusorganisatsioon on ka terves loodus toimiv uudiste hankimise ja seaduste edastamise mehhanism. Vastandina mitmesuguste teabeleviteenistuste perioodilisele toimimisele tegutseb see pidevalt. 17:3.7 (201.5) The reflectivity organization is also the news-gathering and the decree-disseminating mechanism of all creation. It is in constant operation in contrast with the periodic functioning of the various broadcast services.
17:3.8 (201.6) Kõik oluline, mis sünnib kohaliku universumi keskuses, peegeldub kohe automaatselt ka vastava superuniversumi keskusmaailmas. Ning vastupidi — iga kohaliku universumi jaoks tähtis sündmus peegeldatakse väljapoole, superuniversumi keskusest kohalike universumite keskusmaailmadesse. Näiliselt on peegelduvusteenistus nii ajauniversumites kui ka superuniversumites automaatne ehk iseenesest toimiv, ent tegelikult see nii ei ole. Kõik see on väga isikuline ja arukas, peegelduvuse täpsus on tingitud isikulise koostöö täiuslikkusest ning seda pole järelikult võimalik kirjutada Absoluutide mitteisikulise kohalolekutoime arvele. 17:3.8 (201.6) Everything of import transpiring on a local universe headquarters is inherently reflected to the capital of its superuniverse. And conversely, everything of local universe significance is reflected outward to the local universe capitals from the headquarters of their superuniverse. The reflectivity service from the universes of time up to the superuniverses is apparently automatic or self-operating, but it is not. It is all very personal and intelligent; its precision results from perfection of personality co-operation and therefore can hardly be attributed to the impersonal presence-performances of the Absolutes.
17:3.9 (201.7) Kuigi Mõttekohandajad universaalse peegelduvussüsteemi tegutsemises ei osale, on meil täielik alus uskuda, et kõik Isa fragmendid on neist toiminguist täiesti teadlikud, suutes nende sisu ära kasutada. 17:3.9 (201.7) While Thought Adjusters do not participate in the operation of the universal reflectivity system, we have every reason to believe that all Father fragments are fully cognizant of these transactions and are able to avail themselves of their content.
17:3.10 (201.8) Paradiisi-välise peegelduvusteenistuse ruumiulatus näib praegusel universumiajastul olevat piiratud seitsme superuniversumi äärealadega. Tundub, et mingis muus mõttes ei sõltu selle teenistuse toimimine ajast ega ruumist. Ta näib olevat sõltumatu kõikidest teada olevaist alamabsoluutsetest universumiringlustest. 17:3.10 (201.8) During the present universe age the space range of the extra-Paradise reflectivity service seems to be limited by the periphery of the seven superuniverses. Otherwise, the function of this service seems to be independent of time and space. It appears to be independent of all known subabsolute universe circuits.
17:3.11 (201.9) Peegelduvusorganisatsioon tegutseb iga superuniversumi keskuses iseseisva üksusena; kuid teatud erilistel puhkudel võivad kõik seitse Majestoni suunamisel tegutseda universaalselt üheskoos — ning seda nad teevadki, nagu sünnib siis, kui toimuvad pidustused kohaliku universumi valgusesse ja ellu asetumise auks, ning siis, mil Seitse Ülimat Täideviijat edastavad iga tuhande aasta tagant oma tervitusi. 17:3.11 (201.9) On the headquarters of each superuniverse the reflective organization acts as a segregated unit; but on certain special occasions, under the direction of Majeston, all seven may and do act in universal unison, as in the event of the jubilee occasioned by the settling of an entire local universe in light and life and at the times of the millennial greetings of the Seven Supreme Executives.
4. Peegeldusabilised ^top 4. The Reflective Image Aids ^top
17:4.1 (202.1) Peegeldavad Vaimud on loonud nelikümmend üheksa Peegeldusabilist ning iga superuniversumi keskuses on täpselt seitse niisugust Abilist. Uversa seitsme Peegeldava Vaimu esimeseks loomeaktiks oli oma seitsme Peegeldusabilise loomine, kusjuures iga Peegeldav Vaim lõi oma isikliku Abilise. Teatavate omaduste ja tunnusjoonte poolt on Peegeldusabilised oma Peegeldavate Emavaimude täiuslikud jäljendid — täpsed koopiad, kuid neil endil puudub peegeldamisomadus. Nad on tõelised peegelduskujutised ning nad toimivad pidevalt sidekanalina Peegeldavate Vaimude ja superuniversumi juhtide vahel. Peegeldusabilised ei ole lihtsalt abilised, vaid igaüks neist on oma Vaim-eellase tegelik esindaja: nad on kujutised ning väärivad oma nime igati. 17:4.1 (202.1) The forty-nine Reflective Image Aids were created by the Reflective Spirits, and there are just seven Aids on the headquarters of each superuniverse. The first creative act of the seven Reflective Spirits of Uversa was the production of their seven Image Aids, each Reflective Spirit creating his own Aid. The Image Aids are, in certain attributes and characteristics, perfect reproductions of their Reflective Mother Spirits; they are virtual duplications minus the attribute of reflectivity. They are true images and constantly function as the channel of communication between the Reflective Spirits and the superuniverse authorities. The Image Aids are not merely assistants; they are actual representations of their respective Spirit ancestors; they are images, and they are true to their name.
17:4.2 (202.2) Peegeldavad Vaimud on ise tõelised isiksused, kuuludes aga sellisesse klassi, et ainelised olendid neid ei mõista. Isegi superuniversumite keskussfäärides läheb neil tarvis oma Peegeldusabilisi, et isikuliselt suhelda Päevilt Vanade ja nende kaaslastega. Peegeldusabiliste ning Päevilt Vanade suhtlemise käigus piisab mõnikord ühestainsast Abilisest, teinekord läheb aga tarvis kahte, kolme, nelja või isegi kõiki seitset, et neile edastamiseks antud sõnum täies ulatuses ja õigesti teatavaks teha. Samuti võtavad Peegeldusabiliste teateid vastu üks, kaks või kõik kolm Päevilt Vana vastavalt sellele, kuidas nõuab sõnumi sisu. 17:4.2 (202.2) The Reflective Spirits themselves are true personalities but of such an order as to be incomprehensible to material beings. Even on a superuniverse headquarters sphere they require the assistance of their Image Aids in all personal intercourse with the Ancients of Days and their associates. In contacts between the Image Aids and the Ancients of Days, sometimes one Aid functions acceptably, while on other occasions two, three, four, or even all seven are required for the full and proper presentation of the communication intrusted to their transmission. Likewise, the messages of the Image Aids are variously received by one, two, or all three Ancients of Days, as the content of the communication may require.
17:4.3 (202.3) Peegeldusabilised teenivad igavesti oma eellasest Vaimu kõrval ning nende käsutuses on lausa uskumatult palju abilisi-sekonave. Peegeldusabiliste toimingud ei ole otseses seoses tõususurelike koolitusmaailmadega. Nad on tihedasti seotud teabe kogumisega surelike arenemise universaalse kava kohta, kuid Uversa koolides viibides te nendega isikuliselt kokku ei puutu, sest neil näiliselt isikulistel olenditel puudub tahe: nad ei kasuta valikuvõimalust. Nad on tõelised peegeldused, peegeldades täielikult vastava individuaalse Vaim-eellase isiksust ja meelt. Tõususurelikud ei puutu üldiselt peegelduvusega kuigi lähedalt kokku. Alati asetub teie ning peegelduvusteenistuse tegeliku toimimise vahele üks või teine peegeldava olemusega olend. 17:4.3 (202.3) The Image Aids serve forever by the sides of their ancestral Spirits, and they have at their disposal an unbelievable host of helper seconaphim. The Image Aids do not directly function in connection with the training worlds of ascending mortals. They are closely associated with the intelligence service of the universal scheme of mortal progression, but you will not personally come in contact with them when you sojourn in the Uversa schools because these seemingly personal beings are devoid of will; they do not exercise the power of choice. They are true images, wholly reflective of the personality and mind of the individual Spirit ancestor. As a class, ascending mortals do not intimately contact with reflectivity. Always some being of the reflective nature will be interposed between you and the actual operation of the service.
5. Ringluste Seitse Vaimu ^top 5. The Seven Spirits of the Circuits ^top
17:5.1 (202.4) Mitteisikuliselt ja ühiselt esindavad Havona Ringluste Seitse Vaimu keskse universumi seitsmele ringlusele Lõpmatut Vaimu ning Seitset Meistervaimu. Nad teenivad Meistervaime, olles viimaste ühisteks järeltulijateks. Igaüks Seitsmest Meistervaimust toob superuniversumisse kaasa oma kindla haldusliku isikupära, mis teiste Meistervaimude omast erineb. Nende Havona Ringluste ühesuguste Vaimude kaudu on Meistervaimudel võimalik keskse universumi üle ühendatud, ühesugust ja kooskõlastatud vaimset juhendamist teoks teha. 17:5.1 (202.4) The Seven Spirits of the Havona Circuits are the joint impersonal representation of the Infinite Spirit and the Seven Master Spirits to the seven circuits of the central universe. They are the servants of the Master Spirits, whose collective offspring they are. The Master Spirits provide a distinct and diversified administrative individuality in the seven superuniverses. Through these uniform Spirits of the Havona Circuits they are enabled to provide a unified, uniform, and co-ordinated spiritual supervision for the central universe.
17:5.2 (202.5) Ringluste Seitse Vaimu on igaüks selles mõttes piiratud, et suudab läbida vaid ühte Havona ringlust. Neil ei ole otsest sidet üksikute Havona maailmade valitsejate, Päevilt Igaveste valitsemisega. Kuid nad on seotud Seitsme Ülima Täideviijaga ning sünkroniseerivad oma tegutsemist Ülima Olendi kohalolekuga keskses universumis. Nende töö piirdub täielikult ainult Havonaga. 17:5.2 (202.5) The Seven Spirits of the Circuits are each limited to the permeation of a single Havona circuit. They are not directly concerned with the regimes of the Eternals of Days, the rulers of the individual Havona worlds. But they are in liaison with the Seven Supreme Executives, and they synchronize with the central universe presence of the Supreme Being. Their work is wholly confined to Havona.
17:5.3 (203.1) Need Ringluste Vaimud astuvad ühendusse Havonas viibijatega oma isikuliste järeltulijate, kolmanda astme supernavide kaudu. Kuigi Ringluste Vaimud on Seitsme Meistervaimuga kaaseksisteerivad, ei saavutanud nende tegevus kolmanda astme supernavide loomisel suuremat tähendust enne, kui Grandfanda päevil jõudsid esimesed aja palverändurid Havona välimisse ringlusse. 17:5.3 (203.1) These Spirits of the Circuits make contact with those who sojourn in Havona through their personal offspring, the tertiary supernaphim. While the Circuit Spirits are coexistent with the Seven Master Spirits, their function in the creation of tertiary supernaphim did not attain major importance until the first pilgrims of time arrived on the outer circuit of Havona in the days of Grandfanda.
17:5.4 (203.2) Havonas ühest ringlusest teise jõudes antakse teile Ringluste Vaimude kohta küll teavet, kuid isiklikult te nendega ühendust ei saa — isegi siis mitte, kui teie isiklikult võiksite nautida nende vaimset mõju ning ära tunda nende mitteisikulist kohalolekut. 17:5.4 (203.2) As you advance from circuit to circuit in Havona, you will learn of the Spirits of the Circuits, but you will not be able to hold personal communion with them, even though you may personally enjoy, and recognize the impersonal presence of, their spiritual influence.
17:5.5 (203.3) Ringluste Vaimud on Havona põliselanikega üsna samasugustes suhetes, nagu need valitsevad Mõttekohandajate ning arenevate universumite maailmu asustavate surelike loodud-olendite vahel. Nii nagu Mõttekohandajad, on ka Ringluste Vaimud mitteisikulised, suheldes Havona olendite täiusliku meelega üpris samasugusel moel, nagu elavad Kõikse Isa mitteisikulised vaimud surelike inimeste piiritletud meeltes. Ent kunagi ei muutu Ringluste Vaimud Havona isiksuste püsivaks osaks. 17:5.5 (203.3) The Circuit Spirits are related to the native inhabitants of Havona much as the Thought Adjusters are related to the mortal creatures inhabiting the worlds of the evolutionary universes. Like the Thought Adjusters, the Circuit Spirits are impersonal, and they consort with the perfect minds of Havona beings much as the impersonal spirits of the Universal Father indwell the finite minds of mortal men. But the Spirits of the Circuits never become a permanent part of Havona personalities.
6. Kohaliku universumi Loovad Vaimud ^top 6. The Local Universe Creative Spirits ^top
17:6.1 (203.4) Paljugi sellest, mis seostub kohaliku universumi Loovate Vaimude olemuse ja tegutsemisega, peaks tegelikult kuuluma jutustusse nende liidust Loojate-Poegadega kohaliku loodu korraldamisel ja juhtimisel. Kuid nende imeliste olendite kohaliku universumi eelses kogemuses leidub paljugi niisugust, millest võib jutustada selle seitset Ülimate Vaimude rühma käsitleva vestluse käigus. 17:6.1 (203.4) Much that pertains to the nature and function of the local universe Creative Spirits properly belongs to the narrative of their association with the Creator Sons in the organization and management of the local creations; but there are many features of the prelocal universe experiences of these marvelous beings which may be narrated as a part of this discussion of the seven Supreme Spirit groups.
17:6.2 (203.5) Meile on hästi tuttavad kohaliku universumi Emavaimu elutee kuus faasi, aga seitsmenda tegutsemisastme tõenäosuse kohta võime ohtrasti oletusi teha. Need erinevad eksistentsiastmed on järgmised: 17:6.2 (203.5) We are conversant with six phases of the career of a local universe Mother Spirit, and we speculate much concerning the probability of a seventh stage of activity. These different stages of existence are:
17:6.3 (203.6) 1. Algne, Paradiisis toimuv eristumine. Kui Kõikse Isa ja Igavese Poja ühise tegutsemise tulemusena isikustub Looja-Poeg, siis toimub Lõpmatu Vaimu isikus see, mida tuntakse „ülima täiendreaktsioonina”. Selle reaktsiooni iseloomu me ei mõista, kuid saame aru, et see märgib Ühise Looja loovat potentsiaali hõlmavate isikustamisvõimaluste loomuomast teisendamist. Võrdväärse Looja-Poja sünd annab märku sellest, et Lõpmatu Vaimu isikus on sündinud selle Paradiisi-Poja tulevase kohalikku universumisse mõeldud elukaaslase potentsiaal. Me ei ole teadlikud selle olemusvormi uuest eelisikulisest identiteedist, küll aga teame, et see tõik märgitakse ära niisuguse Looja-Poja elukäigu kohta peetavates Paradiisi kroonikates. 17:6.3 (203.6) 1. Initial Paradise Differentiation. When a Creator Son is personalized by the joint action of the Universal Father and the Eternal Son, simultaneously there occurs in the person of the Infinite Spirit what is known as the “supreme reaction of complement.” We do not comprehend the nature of this reaction, but we understand that it designates an inherent modification of those personalizable possibilities which are embraced within the creative potential of the Conjoint Creator. The birth of a co-ordinate Creator Son signalizes the birth within the person of the Infinite Spirit of the potential of the future local universe consort of this Paradise Son. We are not cognizant of this new prepersonal identification of entity, but we know that this fact finds place on the Paradise records of the career of such a Creator Son.
17:6.4 (203.7) 2. Loovuse eelkoolitus. Miikael-Poja pikaajalise eelkoolituse vältel universumite korrastamiseks ning haldamiseks areneb ka tema tulevase kaaslase olemusvorm, kes saab teadlikuks nende ühisest saatusest. Me pole küll kindlad, aga usume, et niisugune ühisest saatusest teadlik olemusvorm muutub teadlikuks ka kosmosest ning alustab eelkoolitust, mis on vajalik vaimukogemuse saamiseks oma tulevase töö tarvis, et töötada koos teda täiendava Miikaeliga universumi loomisel ja haldamisel. 17:6.4 (203.7) 2. Preliminary Creatorship Training. During the long period of the preliminary training of a Michael Son in the organization and administration of universes, his future consort undergoes further development of entity and becomes group conscious of destiny. We do not know, but we suspect that such a group-conscious entity becomes space cognizant and begins that preliminary training requisite to the acquirement of spirit skill in her future work of collaboration with the complemental Michael in universe creation and administration.
17:6.5 (204.1) 3. Füüsilise loomise aste. Kui Igavene Poeg annab Miikael-Pojale loojaülesande, lausub selle uue Looja-Poja sihtpunktiks olevat superuniversumit juhtiv Meistervaim Lõpmatu Vaimu kohalolekul „identifitseerimispalve” ning esimest korda ilmub hilisema Loova Vaimu olemusvorm lahus Lõpmatu Vaimu isikust. Kui see olemusvorm otse palve esitanud Meistervaimu isiku poole suundub, ei tunne me teda enam ära, sest ilmselt saab temast selle Meistervaimu isiku osa. Äsja identifitseerunud Loov Vaim jääb Meistervaimu juurde niikauaks, kuni Looja-Poeg suundub kosmose avastusretkele. Siis usaldab Meistervaim selle uue Vaim-kaaslase Looja-Poja hooleks, pannes samal ajal Vaim-kaaslasele kohustuse olla igavesti truu ja lõpmatult ustav. Siis aga leiab aset üks kõige sügavamalt liigutavaid sündmusi, mis Paradiisis iial toimub. Kõikne Isa lausub, et ta tunnistab Looja-Poja ja Loova Vaimu igavest liitu ning kinnitab seda, et superuniversumi valitsemise eest vastutav Meistervaim on neile annetanud teatud ühise haldamisväe. 17:6.5 (204.1) 3. The Stage of Physical Creation. At the time the creatorship charge is administered to a Michael Son by the Eternal Son, the Master Spirit who directs the superuniverse to which this new Creator Son is destined gives expression to the “prayer of identification” in the presence of the Infinite Spirit; and for the first time, the entity of the subsequent Creative Spirit appears as differentiated from the person of the Infinite Spirit. And proceeding directly to the person of the petitioning Master Spirit, this entity is immediately lost to our recognition, becoming apparently a part of the person of this Master Spirit. The newly identified Creative Spirit remains with the Master Spirit until the moment of the departure of the Creator Son for the adventure of space; whereupon the Master Spirit commits the new Spirit consort to the keeping of the Creator Son, at the same time administering to the Spirit consort the charge of eternal fidelity and unending loyalty. And then occurs one of the most profoundly touching episodes which ever take place on Paradise. The Universal Father speaks in acknowledgment of the eternal union of the Creator Son and the Creative Spirit and in confirmation of the bestowal of certain joint powers of administration by the Master Spirit of superuniverse jurisdiction.
17:6.6 (204.2) Siis asuvad Isa läbi ühendatud Looja-Poeg ja Loov Vaim oma avastusretkele universumi loomiseks. Niisuguses liidus tegutsevad nad koos kogu selle pika ja raske aja, mil nad oma universumit materiaalselt korrastavad. 17:6.6 (204.2) The Father-united Creator Son and Creative Spirit then go forth on their adventure of universe creation. And they work together in this form of association throughout the long and arduous period of the material organization of their universe.
17:6.7 (204.3) 1. Elu loomise ajajärk. Kui Looja-Poeg on teatanud, et soovib luua elu, toimuvad Paradiisis „isikustamistseremooniad”, kus osalevad Seitse Meistervaimu ja mida juhendav Meistervaim kogeb isiklikult. See on Paradiisi Jumaluse and Looja-Poja Vaim-kaaslase individuaalsuse heaks, ilmnedes universumile Lõpmatu Vaimu isikus „esmase purske” nähtusena. Samal hetkel, kui Paradiisis ilmneb see nähtus, saab Looja-Poja senisest mitteisikulisest Vaim-kaaslasest iga praktilise kavatsuse ja eesmärgi mõttes bona fide isik. Sellest hetkest peale ja igavesti peavad kõik seda kohaliku universumi Emavaimu isikuks ning ta on isikulistes suhetes kõigi edaspidi loodava elu isiksushulkadega. 17:6.7 (204.3) 4. The Life-Creation Era. Upon the declaration of intention to create life by the Creator Son, there ensue on Paradise the “personalization ceremonies,” participated in by the Seven Master Spirits and personally experienced by the supervising Master Spirit. This is a Paradise Deity contribution to the individuality of the Spirit consort of the Creator Son and becomes manifest to the universe in the phenomenon of “the primary eruption” in the person of the Infinite Spirit. Simultaneously with this phenomenon on Paradise, the heretofore impersonal Spirit consort of the Creator Son becomes, to all practical intents and purposes, a bona fide person. Henceforth and forevermore, this same local universe Mother Spirit will be regarded as a person and will maintain personal relations with all the personality hosts of the ensuing life creation.
17:6.8 (204.4) 2. Annetusjärgsed ajad. Teine suur muutus Loova Vaimu lõppematus elukäigus sünnib siis, kui Looja-Poeg pöördub tagasi universumi keskusesse, olles sooritanud oma seitsmenda annetumise ning kätte võitnud täieliku universumisuveräänsuse. Siis ülendab võidukas Looja-Poeg kokkutulnud universumihaldurite ees Universumi Emavaimu endaga kaasvalitsejaks ning tunnustab Vaim-kaaslast kui endaga võrdset. 17:6.8 (204.4) 5. The Postbestowal Ages. Another and great change occurs in the never-ending career of a Creative Spirit when the Creator Son returns to universe headquarters after the completion of his seventh bestowal and subsequent to his acquirement of full universe sovereignty. On that occasion, before the assembled administrators of the universe, the triumphant Creator Son elevates the Universe Mother Spirit to cosovereignty and acknowledges the Spirit consort as his equal.
17:6.9 (204.5) 3. Valguse ja elu ajastud. Valguse ja elu ajajärgu kehtestamise järel astub kohaliku universumi kaassuverään enda kui Loova Vaimu elukäigu kuuendasse faasi. Ent selle suure kogemuse olemust ei ole meil lubatud kirjeldada. Kõik see seostub Nebadoni evolutsiooni järgmiste astmetega. 17:6.9 (204.5) 6. The Ages of Light and Life. Upon the establishment of the era of light and life the local universe cosovereign enters upon the sixth phase of a Creative Spirit’s career. But we may not portray the nature of this great experience. Such things pertain to a future stage of evolution in Nebadon.
17:6.10 (204.6) 4. Ilmutamata elujärk. Need kohaliku universumi Emavaimu elutee kuus faasi on meile tuttavad. Ja vältimatult tahaksime nüüd küsida: kas on olemas ka veel seitsmes elujärk? Me teame, et kui lõpetanud on saavutanud selle, mis näib olevat nende sureliku tõusutee lõppsiht, märgitakse nad kroonikaisse kui kuuenda astme vaimu elujärku jõudnud. Me eeldame, et lõpetanuid ootab universumi teenistuses veel üks, ilmutamata järk. Siis on ka ainult loomulik, et meie meelest seisab Universumi Emavaimudelgi ees veel üks varjatud elujärk, mis kujutab endast nende isikliku kogemuse seitsmendat faasi universumi teenistuses ja ustavas koostöös Loojate-Miikaelide klassiga. 17:6.10 (204.6) 7. The Unrevealed Career. We know of these six phases of the career of a local universe Mother Spirit. It is inevitable that we should ask: Is there a seventh career? We are mindful that, when finaliters attain what appears to be their final destiny of mortal ascension, they are of record as entering upon the career of sixth-stage spirits. We conjecture that there awaits the finaliters still another and unrevealed career in universe assignment. It is only to be expected that we would likewise regard the Universe Mother Spirits as having ahead of them some undisclosed career which will constitute their seventh phase of personal experience in universe service and loyal co-operation with the order of the Creator Michaels.
7. Meeleabivaimud ^top 7. The Adjutant Mind-Spirits ^top
17:7.1 (205.1) Need meeleabivaimud on kohaliku universumi Emavaimu seitsmekordne meeleannetus kõigile elavatele olenditele, kelle on ühiselt loonud Looja-Poeg ja niisugune Loov Vaim. See annetamine saab võimalikuks siis, kui Vaim ülendatakse isiksuse eesõiguste seisundisse. Sobivam oleks seitsme meeleabivaimu olemusest ja toimimisest juttu teha, kõneldes teie kohalikust universumist, Nebadonist. 17:7.1 (205.1) These adjutant spirits are the sevenfold mind bestowal of a local universe Mother Spirit upon the living creatures of the conjoint creation of a Creator Son and such a Creative Spirit. This bestowal becomes possible at the time of the Spirit’s elevation to the status of personality prerogatives. The narration of the nature and functioning of the seven adjutant mind-spirits belongs more appropriately to the story of your local universe of Nebadon.
8. Ülimate Vaimude funktsioonid ^top 8. Functions of the Supreme Spirits ^top
17:8.1 (205.2) Seitse Ülimate Vaimude rühma moodustavad Kolmanda Allika ja Keskme — nii Lõpmatu Vaimu kui ka Ühise Toimija — funktsionaalse perekonna tuumiku. Ülimate Vaimude tegutsemisvaldkond ulatub Kolmsuse kohalolekust Paradiisis kuni kosmoseplaneetide arengulis-surelikku klassi kuuluva meele toimimiseni. Sel kombel ühendavad nad madalamale laskuvad halduslikud tasandid, kooskõlastades nende tasandite isikkonna mitmekesist tegutsemist. Nii keskses, super- kui ka kohalikus universumis kohtab Ülimate Vaimude tegutsemist kõikjal, olgu siis tegu Peegeldavate Vaimude rühmaga, kes toimib liidus Päevilt Vanadega, või Loova Vaimuga, kes tegutseb koos Miikael-Pojaga, või Paradiisi-Kolmsuse ümber koondunud Seitsme Meistervaimuga. Nad tegutsevad ühtemoodi nii „Päevilt”-klassi kuuluvate Kolmsus-isiksustega kui ka „Poegade”-klassi Paradiisi-isiksustega. 17:8.1 (205.2) The seven groups of Supreme Spirits constitute the nucleus of the functional family of the Third Source and Center both as the Infinite Spirit and as the Conjoint Actor. The domain of the Supreme Spirits extends from the presence of the Trinity on Paradise to the functioning of mind of the evolutionary-mortal order on the planets of space. Thus do they unify the descending administrative levels and co-ordinate the manifold functions of the personnel thereof. Whether it is a Reflective Spirit group in liaison with the Ancients of Days, a Creative Spirit acting in concert with a Michael Son, or the Seven Master Spirits encircuited around the Paradise Trinity, the activity of the Supreme Spirits is encountered everywhere in the central, super-, and local universes. They function alike with the Trinity personalities of the order of “Days” and with the Paradise personalities of the order of “Sons.”
17:8.2 (205.3) Koos oma Lõpmatu Emavaimuga on Ülimate Vaimude rühmad Kolmanda Allika ja Keskme hiigelsuure loodud-olendite perekonna vahetud loojad. Kõik hoolekandevaimude klassid on pärit sellest liidust. Esmased supernavid pärinevad Lõpmatust Vaimust, selle klassi teisesed olendid on loodud Meistervaimude läbi, kolmanda astme supernavid aga Seitsme Ringluse Vaimu poolt. Inglihulkade ehk superuniversumi teenistuste võimsate sekonavide imelise klassi emaks-loojaks on Peegeldavad Vaimud ühiselt. Loov Vaim on kohaliku loodu ingliklasside ema: niisugused seeravlikud hoolekandjad on igas kohalikus universumis omanäolised, kuigi nad on korrastatud keskse universumi algkuju järgi. Lõpmatu Vaimu kui kõikide ingellike hoolekandjate algse ja igavese ema kesksest asupaigast saavad kõik need hoolekandevaimude loojad ainult kaudset abi. 17:8.2 (205.3) Together with their Infinite Mother Spirit, the Supreme Spirit groups are the immediate creators of the vast creature family of the Third Source and Center. All orders of the ministering spirits spring from this association. Primary supernaphim originate in the Infinite Spirit; secondary beings of this order are created by the Master Spirits; tertiary supernaphim by the Seven Spirits of the Circuits. The Reflective Spirits, collectively, are the mother-makers of a marvelous order of the angelic hosts, the mighty seconaphim of the superuniverse services. A Creative Spirit is the mother of the angelic orders of a local creation; such seraphic ministers are original in each local universe, though they are fashioned after the patterns of the central universe. All these creators of ministering spirits are only indirectly assisted by the central lodgment of the Infinite Spirit, the original and eternal mother of all the angelic ministers.
17:8.3 (205.4) Seitse Ülimate Vaimude rühma on asustatud loodu kooskõlastajateks. Seitsme Meistervaimu kui nende suunavate juhtide ühendus näib koordineerivat Seitsmekordse Jumala laiaulatuslikku tegevust: 17:8.3 (205.4) The seven Supreme Spirit groups are the co-ordinators of the inhabited creation. The association of their directing heads, the Seven Master Spirits, appears to co-ordinate the far-flung activities of God the Sevenfold:
17:8.4 (205.5) 1. üheskoos on Meistervaimud oma jumalikkusetasandi poolest peaaegu võrdsed Paradiisi Jumaluste Kolmsusega; 17:8.4 (205.5) 1. Collectively the Master Spirits near-equivalate to the divinity level of the Trinity of Paradise Deities.
17:8.5 (205.6) 2. üksikult ammendavad nad kolmese Jumaluse esmased ühendumisvõimalused; 17:8.5 (205.6) 2. Individually they exhaust the primary associable possibilities of triune Deity.
17:8.6 (206.1) 3. Ühise Toimija erinäoliste esindajatena on nad Ülima Olendi vaimu-, meele- ja jõuülimuslikkuse varalaekaks — seda ülimuslikkust Ülim Olend veel isikuliselt ei rakenda; 17:8.6 (206.1) 3. As diversified representatives of the Conjoint Actor they are the repositories of that spirit-mind-power sovereignty of the Supreme Being which he does not yet personally exercise.
17:8.7 (206.2) 4. Peegeldavate Vaimude kaudu sünkroniseerivad nad Päevilt Vanadest koosnevaid superuniversumite valitsusi Majestoniga kui universaalse peegelduvuse Paradiisikeskusega; 17:8.7 (206.2) 4. Through the Reflective Spirits they synchronize the superuniverse governments of the Ancients of Days with Majeston, the Paradise center of universal reflectivity.
17:8.8 (206.3) 5. kohalike universumite Jumalike Hoolekandjate individualiseerimises osaledes annavad Meistervaimud oma panuse Seitsmekordse Jumala viimasesse tasandisse: kohalike universumite Loojate-Poegade ja Loovate Vaimude liitu. 17:8.8 (206.3) 5. In their participation in the individualization of the local universe Divine Ministers, the Master Spirits contribute to the last level of God the Sevenfold, the Creator Son-Creative Spirit union of the local universes.
17:8.9 (206.4) Ühise Toimija loomuomane tegevuslik ühtsus avaldub arenevatele universumitele tema esmastes isiksustes, Seitsmes Meistervaimus. Ent tuleviku täiusele viidud superuniversumites on see ühtsus kahtlemata lahutamatu Ülima kogemuslikust suveräänsusest. 17:8.9 (206.4) Functional unity, inherent in the Conjoint Actor, is disclosed to the evolving universes in the Seven Master Spirits, his primary personalities. But in the perfected superuniverses of the future this unity will undoubtedly be inseparable from the experiential sovereignty of the Supreme.
17:8.10 (206.5) [Esitanud Uversa Jumalik Nõuandja.] 17:8.10 (206.5) [Presented by a Divine Counselor of Uversa.]