14. Kiri Paper 14
Keskne ja jumalik universum The Central and Divine Universe
14:0.1 (152.1) TÄIUSLIK ja jumalik universum asetseb kõige loodu keskmes ning on see igavene tuum, mille ümber kogu hiiglaslik ajas ja ruumis loodu tiirleb. Paradiis on too absoluutselt püsiv hiigelsuur Keskussaar, mis puhkab liikumatult otse suurejoonelise igavese universumi südames. Selle keskse planeetideperekonna nimeks on Havona ning see jääb kohalikust Nebadoni universumist väga kaugele. Tema mõõtmed on hiiglaslikud ning mass peaaegu uskumatult suur. Havona koosneb ühest miljardist kujuteldamatult kaunist ning võrratult suurejoonelisest sfäärist, ent selle hiiglasliku loodu tõeline suurus jääb väljapoole inimmeele adumisulatust. 14:0.1 (152.1) THE perfect and divine universe occupies the center of all creation; it is the eternal core around which the vast creations of time and space revolve. Paradise is the gigantic nuclear Isle of absolute stability which rests motionless at the very heart of the magnificent eternal universe. This central planetary family is called Havona and is far-distant from the local universe of Nebadon. It is of enormous dimensions and almost unbelievable mass and consists of one billion spheres of unimagined beauty and superb grandeur, but the true magnitude of this vast creation is really beyond the understanding grasp of the human mind.
14:0.2 (152.2) Tegemist on ainsa püsivalt paigale asetunud, täiusliku ja kindlakskujunenud maailmadekogumikuga. See on algusest lõpuni loodud ning täiuslik universum, mitte evolutsiooni tulemus. See on täiuse igavene tuum ning selle ümber tiirlevad lakkamatus ringkäigus universumid, mis kujutavad endast gigantset evolutsioonilist eksperimenti — nende Jumala Loojate-Poegade kartmatut avastusretke, kes üritavad ajas ja ruumis taasluua neile eeskujuks olevat universumit, seda jumaliku terviklikkuse, ülima lõpetatuse, lõpliku reaalsuse ning igavese täiuse ideaali. 14:0.2 (152.2) This is the one and only settled, perfect, and established aggregation of worlds. This is a wholly created and perfect universe; it is not an evolutionary development. This is the eternal core of perfection, about which swirls that endless procession of universes which constitute the tremendous evolutionary experiment, the audacious adventure of the Creator Sons of God, who aspire to duplicate in time and to reproduce in space the pattern universe, the ideal of divine completeness, supreme finality, ultimate reality, and eternal perfection.
1. Paradiisi-Havona süsteem ^top 1. The Paradise-Havona System ^top
14:1.1 (152.3) Paradiisi äärealadelt küünivad seitsme superuniversumi seespoolsete piirideni järgmised seitse ruumiolukorda ning -liikumist: 14:1.1 (152.3) From the periphery of Paradise to the inner borders of the seven superuniverses there are the following seven space conditions and motions:
14:1.2 (152.4) 1. Paradiisiga külgnevad liikumatud keskruumi tsoonid; 14:1.2 (152.4) 1. The quiescent midspace zones impinging on Paradise.
14:1.3 (152.5) 2. Paradiisi kolme ning Havona seitsme ringluse päripäeva suunatud liikumine; 14:1.3 (152.5) 2. The clockwise processional of the three Paradise and the seven Havona circuits.
14:1.4 (152.6) 3. Havona ringlusi keskse universumi tumedatest gravitatsioonikehadest lahutavad suhtelise vaikuse ruumitsoonid; 14:1.4 (152.6) 3. The semiquiet space zone separating the Havona circuits from the dark gravity bodies of the central universe.
14:1.5 (152.7) 4. tumedate gravitatsioonikehade sisemine, vastupäeva liikuv vöönd; 14:1.5 (152.7) 4. The inner, counterclockwise-moving belt of the dark gravity bodies.
14:1.6 (152.8) 5. teine ainulaadne ruumitsoon, mis eraldab tumedate gravitatsioonikehade kaks ruumirada teineteisest; 14:1.6 (152.8) 5. The second unique space zone dividing the two space paths of the dark gravity bodies.
14:1.7 (152.9) 6. tumedate gravitatsioonikehade välimine vöönd, mis liigub ümber Paradiisi päripäeva; 14:1.7 (152.9) 6. The outer belt of dark gravity bodies, revolving clockwise around Paradise.
14:1.8 (152.10) 7. kolmas, suhteliselt vaikne ruumitsoon, mis eraldab tumedate gravitatsioonikehade välimist vööndit seitsme superuniversumi kõige seespoolsematest ringlustest. 14:1.8 (152.10) 7. A third space zone—a semiquiet zone—separating the outer belt of dark gravity bodies from the innermost circuits of the seven superuniverses.
14:1.9 (152.11) Havona üks miljard maailma on seatud seitsmesse kontsentrilisse ringlusse, mis vahetult ümbritsevad Paradiisi-satelliitide kolme ringlust. Havona kõige seesmisem ringlus hõlmab rohkem kui kolmkümmend viis miljonit maailma, kõige välisem aga enam kui kakssada nelikümmend viis miljonit; vahepealsetesse jagub neid eelmistega proportsionaalselt. Iga ringlus erineb teistest, kuid kõik nad on täiuslikult tasakaalus ja oivaliselt korraldatud ning igaüht neist läbistab Lõpmatu Vaimu eriline esindatus — üks Seitsmest Ringluste Vaimust. Muudele ülesannetele lisaks kooskõlastab iga selline mitteisikuline Vaim taevaste probleemide lahendamist kõikjal oma ringluses. 14:1.9 (152.11) The billion worlds of Havona are arranged in seven concentric circuits immediately surrounding the three circuits of Paradise satellites. There are upwards of thirty-five million worlds in the innermost Havona circuit and over two hundred and forty-five million in the outermost, with proportionate numbers intervening. Each circuit differs, but all are perfectly balanced and exquisitely organized, and each is pervaded by a specialized representation of the Infinite Spirit, one of the Seven Spirits of the Circuits. In addition to other functions this impersonal Spirit co-ordinates the conduct of celestial affairs throughout each circuit.
14:1.10 (153.1) Havona planetaarsed ringlused ei asetse üksteise kohal või all, vaid nende maailmad järgnevad üksteisele korrapärases lineaarses järjestuses. Keskne universum tiirleb ümber liikumatu Paradiisisaare otsekui üks mõõtmatult suur tasand, mis koosneb kümnest kontsentrilisest püsikindlaks muutunud üksusest — Paradiisi sfääride kolmest ringlusest ning seitsmest Havona maailmade ringlusest. Füüsilises mõttes kujutavad kõik Havona ja Paradiisi ringlused endast ühte ja sedasama süsteemi, see aga, et nende vahel vahet tehakse, johtub toime- ning haldamiserinevustest. 14:1.10 (153.1) The Havona planetary circuits are not superimposed; their worlds follow each other in an orderly linear procession. The central universe whirls around the stationary Isle of Paradise in one vast plane, consisting of ten concentric stabilized units—the three circuits of Paradise spheres and the seven circuits of Havona worlds. Physically regarded, the Havona and the Paradise circuits are all one and the same system; their separation is in recognition of functional and administrative segregation.
14:1.11 (153.2) Aega Paradiisis ei arvestata, keskse Saare põlisasukad hoomavad järjestikuste sündmuste kulgu loomupäraselt. Ent aja kulgemine liitub Havona ringlustega ning sealviibivate arvukate taevast ja maist päritolu olenditega. Igas Havona maailmas kehtib oma, kohalikust ringlusest määratud aeg. Mingi teatava ringluse kõikides maailmades on aasta ühepikkune, sest kõik nad tiirlevad ümber Paradiisi ühteviisi ning nende planeediaastate pikkus kahaneb, kui liikuda välisematest ringlustest seespoolsemate suunas. 14:1.11 (153.2) Time is not reckoned on Paradise; the sequence of successive events is inherent in the concept of those who are indigenous to the central Isle. But time is germane to the Havona circuits and to numerous beings of both celestial and terrestrial origin sojourning thereon. Each Havona world has its own local time, determined by its circuit. All worlds in a given circuit have the same length of year since they uniformly swing around Paradise, and the length of these planetary years decreases from the outermost to the innermost circuit.
14:1.12 (153.3) Lisaks Havona ringluste ajale on olemas Paradiisi-Havona standardpäev ning kehtivad veel muudki ajamäärangud, mille üle otsustatakse seitsmel Lõpmatule Vaimule kuuluval Paradiisi-satelliidil, kust need ka üldiselt teatavaks tehakse. Paradiisi-Havona standardpäev põhineb ajal, mis kulub Havona kõige sisemisemal ehk esimesel ringlusel ühe tiiru sooritamiseks ümber Paradiisisaare. Sellesse ringlusse kuuluvad sfäärid liiguvad tohutult kiiresti, siiski kulub neil oma asendi tõttu tumedate gravitatsioonikehade ning gigantse Paradiisisaare vahel orbiidi läbimiseks ligemale tuhat aastat. Kui teie silmad on kunagi jäänud peatuma ridadele: „Sest üks päev on Jumala juures nagu tuhat aastat, ja nagu vahikord öösel,” olete ise seda teadmata lugenud tõde. Paradiisi-Havona päev on täpselt seitse minutit ning kolm ja üks kaheksandik sekundit pikem kui tuhat aastat praegu Urantial kehtiva liigaasta-kalendri järgi. 14:1.12 (153.3) Besides Havona-circuit time, there is the Paradise-Havona standard day and other time designations which are determined on, and are sent out from, the seven Paradise satellites of the Infinite Spirit. The Paradise-Havona standard day is based on the length of time required for the planetary abodes of the first or inner Havona circuit to complete one revolution around the Isle of Paradise; and though their velocity is enormous, owing to their situation between the dark gravity bodies and gigantic Paradise, it requires almost one thousand years for these spheres to complete their circuit. You have unwittingly read the truth when your eyes rested on the statement “A day is as a thousand years with God, as but a watch in the night.” One Paradise-Havona day is just seven minutes, three and one-eighth seconds less than one thousand years of the present Urantia leap-year calendar.
14:1.13 (153.4) Kõigis seitsmes superuniversumis on see Paradiisi-Havona päev aja mõõtmise standardiks, ehkki igaühes neist kehtivad omaenese sisemised ajastandardid. 14:1.13 (153.4) This Paradise-Havona day is the standard time measurement for the seven superuniverses, although each maintains its own internal time standards.
14:1.14 (153.5) Selle hiiglasliku keskse universumi äärealadel, Havona maailmade seitsmendast vööndist sootuks kaugemal, tiirleb uskumatu hulk tohutu suuri tumedaid gravitatsioonikehi. Need rohkearvulised tumedad massid on paljude omaduste poolest muudest kosmilistest kehadest sootuks erinevad, koguni nende kuju on hoopis teistsugune. Need tumedad gravitatsioonikehad ei peegelda ega neela valgust; nad ei reageeri valguse füüsilisele energiale, vaid ümbritsevad ja varjavad Havonat nii täielikult, et peidavad ta koguni kõige lähemate ajas ja ruumis asustatud universumite pilgu eest. 14:1.14 (153.5) On the outskirts of this vast central universe, far out beyond the seventh belt of Havona worlds, there swirl an unbelievable number of enormous dark gravity bodies. These multitudinous dark masses are quite unlike other space bodies in many particulars; even in form they are very different. These dark gravity bodies neither reflect nor absorb light; they are nonreactive to physical-energy light, and they so completely encircle and enshroud Havona as to hide it from the view of even near-by inhabited universes of time and space.
14:1.15 (153.6) Tumedate gravitatsioonikehade ulatusliku vööndi jagab kaheks võrdseks ellipsitaoliseks ringluseks eriline kosmose sekkumine. Sisemine vöönd tiirleb vastupäeva, väline aga päripäeva. Niisugune vastassuunaline liikumine koos tumedate kehade ebaharilikult suure massiga tasakaalustab Havona gravitatsioonivälja jõujooned sedavõrd tõhusalt, et muudab keskse universumi füüsikalises mõttes tasakaalustatud ning täiuslikult stabiliseeritud looduks. 14:1.15 (153.6) The great belt of dark gravity bodies is divided into two equal elliptical circuits by a unique space intrusion. The inner belt revolves counterclockwise; the outer revolves clockwise. These alternate directions of motion, coupled with the extraordinary mass of the dark bodies, so effectively equalize the lines of Havona gravity as to render the central universe a physically balanced and perfectly stabilized creation.
14:1.16 (153.7) Tumedate gravitatsioonikehade sisemine ringlus on ehituselt torujas ning koosneb kolmest ringikujulisest grupeeringust. Selle ringluse ristlõige näitaks meile kolme kontsentrilist ringi, mis kõik on enam-vähem võrdse tihedusega. Tumedate gravitatsioonikehade välimine ringlus on korraldatud ristloodselt ning küünib sisemisest ringlusest kümme tuhat korda kõrgemale. Välimise ringluse vertikaalläbimõõt on tema põiksuunalisest diameetrist viiskümmend tuhat korda suurem. 14:1.16 (153.7) The inner procession of dark gravity bodies is tubular in arrangement, consisting of three circular groupings. A cross section of this circuit would exhibit three concentric circles of about equal density. The outer circuit of dark gravity bodies is arranged perpendicularly, being ten thousand times higher than the inner circuit. The up-and-down diameter of the outer circuit is fifty thousand times that of the transverse diameter.
14:1.17 (154.1) Nende gravitatsioonikehadest moodustuva kahe ringluse vahele jääv ruum on ainukordne—kogu ääretus kosmoses ei leidu kusagil midagi sellesarnast. Seda tsooni iseloomustab hiiglaslik üles-alla suunatud laineliikumine ning seda läbistab tundmatut liiki tohutu ulatusega energiategevus. 14:1.17 (154.1) The intervening space which exists between these two circuits of gravity bodies is unique in that nothing like it is to be found elsewhere in all the wide universe. This zone is characterized by enormous wave movements of an up-and-down nature and is permeated by tremendous energy activities of an unknown order.
14:1.18 (154.2) Meie arvates ei hakka väliskosmose tasandite tulevast evolutsiooni iseloomustama mitte midagi niisugust, nagu seda on tumedad gravitatsioonikehad. Me peame seda gravitatsioonijõudusid tasakaalustavate määratute kehade vahelduva suunaga ringlevat liikumist unikaalseks kogu tervikuniversumis. 14:1.18 (154.2) In our opinion, nothing like the dark gravity bodies of the central universe will characterize the future evolution of the outer space levels; we regard these alternate processions of stupendous gravity-balancing bodies as unique in the master universe.
2. Havona ülesehitus ^top 2. Constitution of Havona ^top
14:2.1 (154.3) Vaimolendid ei asu pilvedega täidetud ruumis ega ela eeterlikes maailmades, vaid nende asukohaks on reaalsed materiaalsed sfäärid — täpselt niisama reaalsed maailmad kui need, kus elavad surelikud. Havona maailmad on tõelised ja konkreetsed, kuigi nende konkreetne aines erineb seitsme superuniversumi planeetide materiaalsest korrastatusest. 14:2.1 (154.3) Spirit beings do not dwell in nebulous space; they do not inhabit ethereal worlds; they are domiciled on actual spheres of a material nature, worlds just as real as those on which mortals live. The Havona worlds are actual and literal, albeit their literal substance differs from the material organization of the planets of the seven superuniverses.
14:2.2 (154.4) Havona füüsilised reaalsused kujutavad endast erilist energiakorrastatuse liiki; see erineb tublisti kõikidest nendest, mis domineerivad kosmose arenevates universumites. Havona energiad on kolmesed: superuniversumi energia-mateeriaüksused sisaldavad kahest energialaengut, ehkki nii negatiivses kui ka positiivses faasis on tegu ühe ja sellesama energiavormiga. Keskne universum on loodud kolmeselt (Kolmsus), kohaliku universumi aga on (otseselt) kaheselt loonud Looja-Poeg ning Loov Vaim. 14:2.2 (154.4) The physical realities of Havona represent an order of energy organization radically different from any prevailing in the evolutionary universes of space. Havona energies are threefold; superuniverse units of energy-matter contain a twofold energy charge, although one form of energy exists in negative and positive phases. The creation of the central universe is threefold (Trinity); the creation of a local universe (directly) is twofold, by a Creator Son and a Creative Spirit.
14:2.3 (154.5) Havona mateeria koosneb täpselt tuhandest korrastatud keemilisest põhielemendist ning Havona energia seitsme vormi tasakaalustatud toimimisest. Igal neist seitsmest põhienergiast on olemas seitse ergastusfaasi, niisiis reageerivad Havona pärisasukad neljakümne üheksale eri tajumismeelt mõjutavale ärritajale. Teisisõnu, puhtfüüsilisest seisukohast on keskse universumi põlisasukail olemas nelikümmend üheksa spetsiifilist tajumismeelt. Morontia tajumismeeli on seitsekümmend ning kõrgemaid vaimseid reaktsioone eri ärritajatele on olendi liigist sõltuvalt seitsekümmend kuni kakssada kümme. 14:2.3 (154.5) The material of Havona consists of the organization of exactly one thousand basic chemical elements and the balanced function of the seven forms of Havona energy. Each of these basic energies manifests seven phases of excitation, so that the Havona natives respond to forty-nine differing sensation stimuli. In other words, viewed from a purely physical standpoint, the natives of the central universe possess forty-nine specialized forms of sensation. The morontia senses are seventy, and the higher spiritual orders of reaction response vary in different types of beings from seventy to two hundred and ten.
14:2.4 (154.6) Urantialased ei suudaks näha mitte ainsatki keskse universumi füüsilistest olenditest ning mitte ükski nendes kaugetes maailmades toimivatest füüsilistest ärritajatest ei kutsuks teie tahumatutes tajumisorganites esile vähimatki reaktsiooni. Kui Urantia surelikku õnnestukski Havonasse viia, oleks ta seal kurt ja pime ning ka tema teised meeled ei toimiks. Ta suudaks tegutseda vaid kui piiratud ja kartlik loodud-olend, kes on ilma jäetud kõikidest keskkonnaärritajatest ning järelikult ka kõikidest oma võimalikest reageeringutest niisugustele ärritajatele. 14:2.4 (154.6) None of the physical beings of the central universe would be visible to Urantians. Neither would any of the physical stimuli of those faraway worlds excite a reaction in your gross sense organs. If a Urantia mortal could be transported to Havona, he would there be deaf, blind, and utterly lacking in all other sense reactions; he could only function as a limited self-conscious being deprived of all environmental stimuli and all reactions thereto.
14:2.5 (154.7) Keskses universumis esineb arvukalt niisuguseid füüsilisi ilminguid ja vaimseid reaktsioone, mida Urantia-taolistes maailmades ei tunta. Kolmese loodu põhikorraldus erineb täielikult loodud aja- ja ruumiuniversumite kahesest ülesehitusest. 14:2.5 (154.7) There are numerous physical phenomena and spiritual reactions transpiring in the central creation which are unknown on worlds such as Urantia. The basic organization of a threefold creation is wholly unlike that of the twofold constitution of the created universes of time and space.
14:2.6 (154.8) Kõik loodusseadused on omavahel kooskõlla viidud hoopis teistel alustel kui need, mis toimivad areneva loodu kahese energia süsteemides. Kogu keskne universum on korrastatud vastavalt täiusliku ja sümmeetrilise juhtimise kolmesele süsteemile. Kogu Paradiisi-Havona süsteemis hoitakse püsivalt täiuslikku tasakaalu kõikide kosmiliste reaalsuste ning kõikide vaimsete jõudude vahel. Paradiis, mille mõjuväli materiaalse loodu üle on absoluutne, hoiab alal keskse universumi füüsilisi energiaid ning korrastab neid täiuslikul moel. Oma kõikehõlmava vaimu-mõjuvälja osana toetab Igavene Poeg ülitäiuslikult kõikide Havona asukate staatust. Katse korras ei sünni Paradiisis mitte kui midagi, Paradiisi-Havona süsteem on loometäiusest kantud terviküksus. 14:2.6 (154.8) All natural law is co-ordinated on a basis entirely different than in the dual-energy systems of the evolving creations. The entire central universe is organized in accordance with the threefold system of perfect and symmetrical control. Throughout the whole Paradise-Havona system there is maintained a perfect balance between all cosmic realities and all spiritual forces. Paradise, with an absolute grasp of material creation, perfectly regulates and maintains the physical energies of this central universe; the Eternal Son, as a part of his all-embracing spirit grasp, most perfectly sustains the spiritual status of all who indwell Havona. On Paradise nothing is experimental, and the Paradise-Havona system is a unit of creative perfection.
14:2.7 (155.1) Kogu keskses universumis on Igavese Poja kõikne vaimugravitatsioon hämmastavalt aktiivne. Kõiki vaimuväärtusi ja vaimseid isiksusi tõmmatakse lakkamatult sissepoole, Jumalate asuala suunas. See tung Jumala poole on jõuline ning seda ei saa eirata. Taotlus jõuda Jumalani on tugevam keskses universumis — mitte sellepärast, et seal oleks vaimugravitatsioon tugevam kui kaugemates universumites, vaid seetõttu, et Havonasse jõudnud olendid on täielikumalt vaimsustatud ning järelikult ka vastuvõtlikumad Igavese Poja vaimugravitatsiooni kõikse tõmbejõu igipüsivale toimele. 14:2.7 (155.1) The universal spiritual gravity of the Eternal Son is amazingly active throughout the central universe. All spirit values and spiritual personalities are unceasingly drawn inward towards the abode of the Gods. This Godward urge is intense and inescapable. The ambition to attain God is stronger in the central universe, not because spirit gravity is stronger than in the outlying universes, but because those beings who have attained Havona are more fully spiritualized and hence more responsive to the ever-present action of the universal spirit-gravity pull of the Eternal Son.
14:2.8 (155.2) Samal kombel tõmbab Lõpmatu Vaimgi kõiki intellektuaalseid väärtusi Paradiisi poole. Kogu keskses universumis toimib Lõpmatu Vaimu meelegravitatsioon ühes Igavese Poja vaimugravitatsiooniga ning need kaks üheskoos moodustavadki tõusvatele hingedele nii iseloomuliku tungiva soovi leida Jumal, jõuda Jumaluseni, saada Paradiisi ning tunda Isa. 14:2.8 (155.2) Likewise does the Infinite Spirit draw all intellectual values Paradiseward. Throughout the central universe the mind gravity of the Infinite Spirit functions in liaison with the spirit gravity of the Eternal Son, and these together constitute the combined urge of the ascendant souls to find God, to attain Deity, to achieve Paradise, and to know the Father.
14:2.9 (155.3) Havona on vaimselt täiuslik ja füüsiliselt stabiilne universum. Keskse universumi juhtimine ning tasakaalustatud püsivus näivad olevat täiuslikud. Kõike füüsilist või vaimset saab täiesti täpselt prognoosida, ent meeleilmingute ning isiksuse tahte puhul see ei õnnestu. Me järeldame küll, et patu esinemist võib pidada võimatuks, kuid teeme sellise järelduse eeldusel, et Havona vaba tahtega olenditest põliselanikud ei ole veel kunagi olnud süüdi selles, et nad Jumaluse tahtest üle astuvad. Kogu igaviku vältel on need taevalikud olendid püsinud pidevalt ustavaina Päevilt Igavestele. Ka pole pattu täheldatud mitte ainsaski olendis, kes on tulnud Havonasse palverändurina. Mitte ühegi keskses Havona universumis loodud või sellesse universumisse lubatud isiksusterühma ainsagi liikme puhul ei ole kunagi täheldatud mingit väära käitumist. Ajauniversumites toimiva valiku vahendid ja meetodid on nii täiuslikud ning sel määral jumalikud, et kogu Havona ajaloo vältel ei ole veel mingit eksitust juhtunud; iialgi pole tehtud ainsatki viga; kesksesse universumisse ei ole kunagi ühtegi tõusvat hinge enne vastu võetud, kui selleks on käes õige aeg. 14:2.9 (155.3) Havona is a spiritually perfect and physically stable universe. The control and balanced stability of the central universe appear to be perfect. Everything physical or spiritual is perfectly predictable, but mind phenomena and personality volition are not. We do infer that sin can be reckoned as impossible of occurrence, but we do this on the ground that the native freewill creatures of Havona have never been guilty of transgressing the will of Deity. Through all eternity these supernal beings have been consistently loyal to the Eternals of Days. Neither has sin appeared in any creature who has entered Havona as a pilgrim. There has never been an instance of misconduct by any creature of any group of personalities ever created in, or admitted to, the central Havona universe. So perfect and so divine are the methods and means of selection in the universes of time that never in the records of Havona has an error occurred; no mistakes have ever been made; no ascendant soul has ever been prematurely admitted to the central universe.
3. Havona maailmad ^top 3. The Havona Worlds ^top
14:3.1 (155.4) Mis keskse universumi valitsusse puutub, siis seda ei olegi. Havona on nii võrratult täiuslik, et mingit intellektuaalset valitsemissüsteemi ei ole tarvis. Seal pole seaduste alusel toimivaid kohtuid ega seadusandlikke kogusid — Havona vajab vaid haldusjuhtimist. Keskses universumis võib jälgida tõelise omavalitsuse ideaalide teostumist. 14:3.1 (155.4) Concerning the government of the central universe, there is none. Havona is so exquisitely perfect that no intellectual system of government is required. There are no regularly constituted courts, neither are there legislative assemblies; Havona requires only administrative direction. Here may be observed the height of the ideals of true self-government.
14:3.2 (155.5) Sedavõrd täiuslikel ning peaaegu täiuslikel intellektiolenditel ei ole valitsust tarviski. Nad ei vaja mingeid eeskirju ega juhiseid, sest nende puhul on tegu juba sünnipäraselt täiuslike olenditega; nende sekka on toodud loodud arenguolendeid, kes juba ammu on läbi käinud superuniversumite ülimate tribunalide valvsa pilgu alt ja heakskiitu leidnud. 14:3.2 (155.5) There is no need of government among such perfect and near-perfect intelligences. They stand in no need of regulation, for they are beings of native perfection interspersed with evolutionary creatures who have long since passed the scrutiny of the supreme tribunals of the superuniverses.
14:3.3 (155.6) Havona haldamine ei ole automaatne, ent ta on võrratult täiuslik ning jumalikult tõhus. Peamiselt tegeldakse sellega planeedi tasandil ning vastavaks halduriks on sellel planeedil elav Päevilt Igavene, igat Havona sfääri juhib üks neist Kolmsus-päritolu isiksusest. Päevilt Igavesed ei ole loojad, küll aga on nad täiuslikud haldurid. Ülimalt kogenult jagavad nad õpetusi ning toetavad oma planeedilapsi, juhtides absoluutsuseni küündiva tarkuse täiusele. 14:3.3 (155.6) The administration of Havona is not automatic, but it is marvelously perfect and divinely efficient. It is chiefly planetary and is vested in the resident Eternal of Days, each Havona sphere being directed by one of these Trinity-origin personalities. Eternals of Days are not creators, but they are perfect administrators. They teach with supreme skill and direct their planetary children with a perfection of wisdom bordering on absoluteness.
14:3.4 (156.1) Keskse universumi üks miljard sfääri kujutavad endast Paradiisist ning Havonast pärinevate kõrgete isiksuste koolitusmaailmu, olles ühtlasi ka selleks piirkonnaks, kus aja arenevatest maailmadest tõusuteele asunud loodud-olendid lõplikult näitavad, mida nad väärt on. Kõikse Isa suur plaan näeb ette loodud-olendite tõusutee ning seda plaani teostades tuuakse aja palverändurid kõige välisema ehk seitsmenda ringluse vastuvõtumaailmadesse. Vastavalt sellele, kuidas nende koolitus tõhustub ning kogemus avardub, suunatakse neid järk-järgult, planeethaaval ja ringluste kaupa, ikka sissepoole, kuni nad lõpuks jõuavad Jumaluste juurde ning saavad endale elupaiga Paradiisis. 14:3.4 (156.1) The billion spheres of the central universe constitute the training worlds of the high personalities native to Paradise and Havona and further serve as the final proving grounds for ascending creatures from the evolutionary worlds of time. In the execution of the Universal Father’s great plan of creature ascension the pilgrims of time are landed on the receiving worlds of the outer or seventh circuit, and subsequent to increased training and enlarged experience, they are progressively advanced inward, planet by planet and circle by circle, until they finally attain the Deities and achieve residence on Paradise.
14:3.5 (156.2) Ehkki praegu hoitakse kõiki seitsme ringluse sfääre pidevalt nende võrratus taevalikus hiilguses, on surelike kõikse tõusuplaani teostamise käigus ära kasutatud vaid umbes üks protsent Havona planeetide kogumahutavusest. Nende gigantsete maailmade pindalast on ligemale üks kümnendik protsenti mõeldud Lõplikkuse Korpuse elu-ja tegutsemisalaks. Need igavesti valguses ja elus asuvad olendid paiknevad ning teenivad Havona maailmades sageli. Nende ülevate olendite kodu on Paradiisis. 14:3.5 (156.2) At present, although the spheres of the seven circuits are maintained in all their supernal glory, only about one per cent of all planetary capacity is utilized in the work of furthering the Father’s universal plan of mortal ascension. About one tenth of one per cent of the area of these enormous worlds is dedicated to the life and activities of the Corps of the Finality, beings eternally settled in light and life who often sojourn and minister on the Havona worlds. These exalted beings have their personal residences on Paradise.
14:3.6 (156.3) Havona sfääride planetaarne ülesehitus erineb täielikult kosmose arenevate maailmade ning süsteemide omast. Suuruniversumis ei ole mitte kuskil mujal otstarbekas nii hiiglaslikke sfääre kasutada asustatud maailmadena. Triata füüsiline ülesehitus, millega liitub tohutute tumedate gravitatsioonikehade tasakaalustav mõju, muudabki võimalikuks selle, et gigantse loodu füüsilised jõud on nii täiuslikult võrdsustatud ning tema erinevad külgetõmbejõud sedavõrd täiuslikult tasakaalustatud. Nende tohutu suurte maailmade ainelise toimimise ning vaimse tegutsemise korraldamisel kasutatakse ka antigravitatsiooni. 14:3.6 (156.3) The planetary construction of the Havona spheres is entirely unlike that of the evolutionary worlds and systems of space. Nowhere else in all the grand universe is it convenient to utilize such enormous spheres as inhabited worlds. Triata physical constitution, coupled with the balancing effect of the immense dark gravity bodies, makes it possible so perfectly to equalize the physical forces and so exquisitely to balance the various attractions of this tremendous creation. Antigravity is also employed in the organization of the material functions and the spiritual activities of these enormous worlds.
14:3.7 (156.4) Inimese kujutlusvõime lennukaimalegi ulatusele jääb kättesaamatuks Havona sfääride ülesehitus, valgus ja soojus, samuti nende bioloogiline ja kunstiline kaunidus. Havonat pole võimalik sõnades kirjeldada — adumaks tema ilu ja suursugust hiilgust tuleb teil seda ise näha. Ent neis täiuslikes maailmades on olemas tõelised jõed ja järved. 14:3.7 (156.4) The architecture, lighting, and heating, as well as the biologic and artistic embellishment, of the Havona spheres, are quite beyond the greatest possible stretch of human imagination. You cannot be told much about Havona; to understand its beauty and grandeur you must see it. But there are real rivers and lakes on these perfect worlds.
14:3.8 (156.5) Vaimses mõttes on need maailmad ideaalselt varustatud, sfäärid on eeskujulikult kohandatud peavarju pakkumiseks keskses universumis tegutsevate paljude erinevate olendite arvukatele liikidele. Neis imekaunites maailmades toimub palju niisugust, mis jääb väljapoole inimesele omast arusaamist. 14:3.8 (156.5) Spiritually these worlds are ideally appointed; they are fittingly adapted to their purpose of harboring the numerous orders of differing beings who function in the central universe. Manifold activities take place on these beautiful worlds which are far beyond human comprehension.
4. Keskse universumi olendid ^top 4. Creatures of the Central Universe ^top
14:4.1 (156.6) Kõik Havona maailmade elusasjad ning elavad olendid jagunevad seitsmesse põhiliiki ja igaüks neist põhiliikidest eksisteerib kolmes kindlas faasis. Iga niisugune faas jaguneb seitsmekümneks suuremaks alajaotuseks, millest igaüks koosneb ühest tuhandest väiksemast jaotusest ning igal väiksemal jaotusel on omakorda olemas alajaotused ja nii edasi. Neid peamisi elurühmi võib jagada järgmiselt: 14:4.1 (156.6) There are seven basic forms of living things and beings on the Havona worlds, and each of these basic forms exists in three distinct phases. Each of these three phases is divided into seventy major divisions, and each major division is composed of one thousand minor divisions, with yet other subdivisions, and so on. These basic life groups might be classified as:
14:4.2 (156.7) 1. materiaalsed; 14:4.2 (156.7) 1. Material.
14:4.3 (156.8) 2. morontialikud; 14:4.3 (156.8) 2. Morontial.
14:4.4 (156.9) 3. vaimsed; 14:4.4 (156.9) 3. Spiritual.
14:4.5 (156.10) 4. absoniitsed; 14:4.5 (156.10) 4. Absonite.
14:4.6 (156.11) 5. viimased; 14:4.6 (156.11) 5. Ultimate.
14:4.7 (156.12) 6. kaasabsoluutsed; 14:4.7 (156.12) 6. Coabsolute.
14:4.8 (156.13) 7. absoluutsed. 14:4.8 (156.13) 7. Absolute.
14:4.9 (157.1) Kõdunemine ega surm ei ole osa Havona maailmade elutsüklist. Keskses universumis alluvad ainestumise muutumistele madalamad elusorganismid. On tõsi, et nende kuju ning avaldumine muutuvad, ent neid ei lahuta osadeks kõdunemise ega rakkude surm. 14:4.9 (157.1) Decay and death are not a part of the cycle of life on the Havona worlds. In the central universe the lower living things undergo the transmutation of materialization. They do change form and manifestation, but they do not resolve by process of decay and cellular death.
14:4.10 (157.2) Kõik Havona põlisasukad põlvnevad Paradiisi-Kolmsusest. Neil olenditel ei ole loojaid vanemaid ega saa nad ka järglasi. Me ei suuda ette kujutada nende keskse universumi kodanike loomist, sest tegu on olenditega, keda ei ole mitte kunagi loodud. Kogu Havona loomislugu kujutab endast katset aegruumistada igavikulist fakti, mil pole mitte mingit seost aja ega ruumiga, nii nagu surelik inimene neid mõistab. Ent selle lähtepunkti puhul tuleb meil inimlikule filosoofiale vastav mööndus teha, sest isegi inimesest palju kõrgemad isiksused ei tule toime ilma „alguse” mõisteta. Siiski on Paradiisi-Havona süsteem igavene. 14:4.10 (157.2) The Havona natives are all the offspring of the Paradise Trinity. They are without creature parents, and they are nonreproducing beings. We cannot portray the creation of these citizens of the central universe, beings who never were created. The entire story of the creation of Havona is an attempt to time-space an eternity fact which has no relation to time or space as mortal man comprehends them. But we must concede human philosophy a point of origin; even personalities far above the human level require a concept of “beginnings.” Nevertheless, the Paradise-Havona system is eternal.
14:4.11 (157.3) Havona põliselanikud elavad keskse universumi miljardil sfääril samuti, nagu muud pideva elanikkonna klassid asuvad kõik oma sünnimaailmades. Nõnda nagu Jumala aineliste poegade klass hoolitseb selle eest, et jääks ellu superuniversumi miljardi kohaliku süsteemi aineline, mõistuslik ja vaimne toimimine, nii elavad ja tegutsevad — laiemas tähenduses — ka Havona põliselanikud keskse universumi miljardis maailmas. Teil oleks võimalik pidada havonalasi ainelisteks olenditeks eeldusel, et sõna „aineline” saaks laiendada, kirjeldamaks jumaliku universumi füüsilisi reaalsusi. 14:4.11 (157.3) The natives of Havona live on the billion spheres of the central universe in the same sense that other orders of permanent citizenship dwell on their respective spheres of nativity. As the material order of sonship carries on the material, intellectual, and spiritual economy of a billion local systems in a superuniverse, so, in a larger sense, do the Havona natives live and function on the billion worlds of the central universe. You might possibly regard these Havoners as material creatures in the sense that the word “material” could be expanded to describe the physical realities of the divine universe.
14:4.12 (157.4) On olemas niisugune elu, mis on pärisomane vaid Havonale ning millel on oma tähendus. Havonalased hoolitsevad väga mitmel moel nende eest, kes Paradiisist madalamale laskuvad ning superuniversumitest kõrgemale tõusevad, kuid nad elavad ka oma isiklikku elu ning igaüks neist eludest on keskses universumis kordumatu ning sel on oma suhteline tähendus, millel on üsna vähe tegemist Paradiisi või superuniversumitega. 14:4.12 (157.4) There is a life that is native to Havona and possesses significance in and of itself. Havoners minister in many ways to Paradise descenders and to superuniverse ascenders, but they also live lives that are unique in the central universe and have relative meaning quite apart from either Paradise or the superuniverses.
14:4.13 (157.5) Nii nagu arenevate maailmade usupoegade palveldamine aitab paremini tunda Kõikse Isa armastust, vastab ka Havona olendite ülev jumaldamine jumaliku ilu ning tõe täiuslikele ideaalidele. Samuti nagu surelik inimene püüab täita Jumala tahet, elavad ka need keskse universumi olendid selle nimel, et teostada Paradiisi-Kolmsuse ideaale. Oma olemuselt ongi nad Jumala tahe. Inimesele valmistab rõõmu Jumala headus, havonalane joovastub jumalikust ilust ning samal ajal saab teile mõlemale osaks elava tõe loodud vabaduse läbi ilmnev hoolitsus. 14:4.13 (157.5) As the worship of the faith sons of the evolutionary worlds ministers to the satisfaction of the Universal Father’s love, so the exalted adoration of the Havona creatures satiates the perfect ideals of divine beauty and truth. As mortal man strives to do the will of God, these beings of the central universe live to gratify the ideals of the Paradise Trinity. In their very nature they are the will of God. Man rejoices in the goodness of God, Havoners exult in the divine beauty, while you both enjoy the ministry of the liberty of living truth.
14:4.14 (157.6) Havonalaste jaoks eksisteerib nii vabalt valitav olevik kui ka veel ilmutamata tulevikuline lõppsiht. Neil põliselanikel on olemas ka kesksele universumile ainuomane edenemine, mis ei hõlma ei tõusu Paradiisi ega superuniversumite läbimist. Edenemist kõrgema Havona-staatuse saavutamiseks võib visandada järgmiselt: 14:4.14 (157.6) Havoners have both optional present and future unrevealed destinies. And there is a progression of native creatures that is peculiar to the central universe, a progression that involves neither ascent to Paradise nor penetration of the superuniverses. This progression to higher Havona status may be suggested as follows:
14:4.15 (157.7) 1. kogemuslik, väljapoole suunatud progress — esimesest ringlusest seitsmendasse; 14:4.15 (157.7) 1. Experiential progress outward from the first to the seventh circuit.
14:4.16 (157.8) 2. sissepoole suunatud progress — seitsmendast ringlusest esimesse; 14:4.16 (157.8) 2. Progress inward from the seventh to the first circuit.
14:4.17 (157.9) 3. ringlusesisene progress ehk ühe kindla ringluse maailmu hõlmav edenemine. 14:4.17 (157.9) 3. Intracircuit progress—progression within the worlds of a given circuit.
14:4.18 (157.10) Lisaks Havona päriselanikele kuulub keskse universumi asukate hulka kogu loodus arvukalt eri universumirühmade etalonolendeid — omataolistele nõuandjaid, juhendajaid ning õpetajaid. Iga universumi iga olend on kujundatud ühte kindlat liiki etalonolendi põhjal, kes elab ühes kindlas maailmas Havona miljardist maailmast. Isegi ajas surelike loodud-olendite eksistentsi eesmärk ning ideaalid leiduvad neis kõrgustes tiirlevate etalonsfääride välimistes ringlustes. 14:4.18 (157.10) In addition to the Havona natives, the inhabitants of the central universe embrace numerous classes of pattern beings for various universe groups—advisers, directors, and teachers of their kind and to their kind throughout creation. All beings in all universes are fashioned along the lines of some one order of pattern creature living on some one of the billion worlds of Havona. Even the mortals of time have their goal and ideals of creature existence on the outer circuits of these pattern spheres on high.
14:4.19 (157.11) Havonas on kohta ka neile olenditele, kes on juba jõudnud Kõikse Isani ning kellel on voli tulla ja minna; nemad on määratud mitmel pool universumites eriülesandeid täitma. Ning igas Havona maailmas võib kohata päralejõudmiskandidaate ehk neid olendeid, kes on füüsiliselt küll juba kesksesse universumisse jõudnud, aga pole veel saavutanud seda vaimset arengutaset, mis annaks neile õiguse taotleda eluaset Paradiisis. 14:4.19 (157.11) Then there are those beings who have attained the Universal Father, and who are entitled to go and come, who are assigned here and there in the universes on missions of special service. And on every Havona world will be found the attainment candidates, those who have physically attained the central universe, but who have not yet achieved that spiritual development which will enable them to claim Paradise residence.
14:4.20 (158.1) Lõpmatut Vaimu esindavad Havona maailmades paljud isiksused ning nende armuliste ja hiilgusega kroonitud olendite ülesandeks on keskse universumi keerukate mõistuslike ning vaimsete toimingute üksikasjalik haldamine. Seal, jumaliku täiuse maailmades, on nende osaks ära teha hädatarvilik töö tolle hiiglasliku loodu normaalseks toimimiseks, aga lisaks ka täita mitmesuguseid ülesandeid tõusvate olendite hiigelhulga õpetamisel, koolitamisel ning kõikide nende tõusuteel viibijate eest hoolitsemisel, kes on kosmose hämaratest maailmadest auhiilguse kätte tõusnud. 14:4.20 (158.1) The Infinite Spirit is represented on the Havona worlds by a host of personalities, beings of grace and glory, who administer the details of the intricate intellectual and spiritual affairs of the central universe. On these worlds of divine perfection they perform the work indigenous to the normal conduct of this vast creation and, in addition, carry on the manifold tasks of teaching, training, and ministering to the enormous numbers of ascendant creatures who have climbed to glory from the dark worlds of space.
14:4.21 (158.2) Arvukad muud Paradiisi-Havona süsteemi pärisasukate rühmad pole üldse otseselt seotud loodud-olendite täiusele jõudmiseks kavandatud tõusuplaaniga ning seepärast on nad ka surelikele rassidele esitatavast isiksuste liigitusest välja jäetud. Käesolevas tuuakse ära ainult üleinimlike olendite suuremad rühmad ning need klassid, mis otseselt seostuvad teie ellujäämiskogemusega. 14:4.21 (158.2) There are numerous groups of beings native to the Paradise-Havona system that are in no way directly associated with the ascension scheme of creature perfection attainment; therefore are they omitted from the personality classifications presented to the mortal races. Only the major groups of superhuman beings and those orders directly connected with your survival experience are herein presented.
14:4.22 (158.3) Havona on tulvil kõikidesse faasidesse kuuluvate intellektiolendite elu. Need olendid üritavad seal madalamatest ringlustest kõrgematesse tõusta ning teevad jõupingutusi selleks, et kõrgemal tasemel jumalikkust ära tunda ning enda jaoks avaramalt väärtustada ülimaid tähendusi, lõplikke väärtusi ja absoluutset reaalsust. 14:4.22 (158.3) Havona teems with the life of all phases of intelligent beings, who there seek to advance from lower to higher circuits in their efforts to attain higher levels of divinity realization and enlarged appreciation of supreme meanings, ultimate values, and absolute reality.
5. Elu Havonas ^top 5. Life in Havona ^top
14:5.1 (158.4) Urantial te teete oma esmase elu ehk ainelise eksistentsi vältel läbi lühikese ja pingelise testi. Eluasememaailmad ning oma süsteemi, tähtkuju ning kohaliku universumi te läbite tõusutee morontiafaasis. Superuniversumi koolitusmaailmades teete läbi edenemiskäigu ehedad vaimufaasid ning valmistute selleks, et lõpuks viiakse teid edasi Havonasse. Havona seitsmes ringluses on teie saavutused mõistuslikku, vaimset ja kogemuslikku laadi. Ning iga niisuguse ringluse igas maailmas on teil lahendada teatud kindel ülesanne. 14:5.1 (158.4) On Urantia you pass through a short and intense test during your initial life of material existence. On the mansion worlds and up through your system, constellation, and local universe, you traverse the morontia phases of ascension. On the training worlds of the superuniverse you pass through the true spirit stages of progression and are prepared for eventual transit to Havona. On the seven circuits of Havona your attainment is intellectual, spiritual, and experiential. And there is a definite task to be achieved on each of the worlds of each of these circuits.
14:5.2 (158.5) Keskse universumi jumalike maailmade elu on nii rikas ja külluslik, sedavõrd täielik ning täiuslik, et ületab igas suhtes inimesele omase arusaama kõigest, mida loodud-olend üldse saaks kogeda. Selle igavikulise loodu toimimine ühiskonna ja majanduse vallas erineb sootuks Urantia-taolistes arenevates maailmades elavate aineliste loodud-olendite tegutsemisest. Isegi havonalaste mõtlemisprotsess erineb urantialaste omast. 14:5.2 (158.5) Life on the divine worlds of the central universe is so rich and full, so complete and replete, that it wholly transcends the human concept of anything a created being could possibly experience. The social and economic activities of this eternal creation are entirely dissimilar to the occupations of material creatures living on evolutionary worlds like Urantia. Even the technique of Havona thought is unlike the process of thinking on Urantia.
14:5.3 (158.6) Keskses universumis kehtivad kõlblad ning olemuselt loomulikud seadused: käitumisreeglid ei ole meelevaldsed. Igas nõudmises, mis Havonas kehtib, avaldub õiglasest meelest kantud põhjendatus ning õigusemõistmisele toetuv kord. Need kaks tegurit üheskoos annavadki selle, mida Urantial nimetataks erapooletuks õigluseks. Kui jõuate Havonasse, siis naudite loomulikult seda, et saate käituda nii, nagu peabki käituma. 14:5.3 (158.6) The regulations of the central universe are fittingly and inherently natural; the rules of conduct are not arbitrary. In every requirement of Havona there is disclosed the reason of righteousness and the rule of justice. And these two factors, combined, equal what on Urantia would be denominated fairness. When you arrive in Havona, you will naturally enjoy doing things the way they should be done.
14:5.4 (158.7) Kui intellektiolendid esmakordselt kesksesse universumisse jõuavad, võetakse nad vastu Havona seitsmenda ringluse katsemaailmas, kuhu nad ka elama paigutatakse. Kui uustulnukad vaimselt edasi jõuavad ning hakkavad mõistma oma superuniversumi Meistervaimu identiteeti, viiakse nad üle kuuendasse ringi. (Just selle keskses universumis kehtiva korra alusel on saanud oma nime ka inimmeele arenguringid.) Siis, kui tõusuteelised on jõudnud Ülimuslikkuse äratundmiseni, olles seega valmis Jumaluse avastamise retkeks, viiakse nad edasi viiendasse ringlusse ning pärast Lõpmatu Vaimuni jõudmist neljandasse. Igavese Pojani jõudmise järel kantakse nad kolmandasse ringi ning siis, kui nad on Kõikset Isa tundma saanud, hakkavad nad viibima teise ringluse maailmades, õppides seal paremini tundma Paradiisi hulki. Havona esimesse ringlusse jõudmine märgib, et ajakandidaadid on Paradiisi teenistusse vastu võetud. Olendi tõusutee pikkusest ja olemusest sõltuvalt viibivad nad astmeliselt lisanduvate vaimsete saavutuste kõige seesmisemas ringluses määramatu aja. Sealt, kõige seesmisemast ringist, suunduvad tõusvad palverändurid sissepoole, oma asupaika Paradiisis, ning nad võetakse vastu Lõplikkuse Korpusse. 14:5.4 (158.7) When intelligent beings first attain the central universe, they are received and domiciled on the pilot world of the seventh Havona circuit. As the new arrivals progress spiritually, attain identity comprehension of their superuniverse Master Spirit, they are transferred to the sixth circle. (It is from these arrangements in the central universe that the circles of progress in the human mind have been designated.) After ascenders have attained a realization of Supremacy and are thereby prepared for the Deity adventure, they are taken to the fifth circuit; and after attaining the Infinite Spirit, they are transferred to the fourth. Following the attainment of the Eternal Son, they are removed to the third; and when they have recognized the Universal Father, they go to sojourn on the second circuit of worlds, where they become more familiar with the Paradise hosts. Arrival on the first circuit of Havona signifies the acceptance of the candidates of time into the service of Paradise. Indefinitely, according to the length and nature of the creature ascension, they will tarry on the inner circuit of progressive spiritual attainment. From this inner circuit the ascending pilgrims pass inward to Paradise residence and admission to the Corps of the Finality.
14:5.5 (159.1) Kui viibite tõusva palverändurina Havonas, võimaldatakse teil vabalt külastada kõiki neid maailmu, mida hõlmab teile määratud ringlus. Teil on lubatud tagasi pöörduda ka planeetidele, mis kuuluvad juba läbitud ringlustesse. Havona ringides viibijatel on seda kõike võimalik teha, ilma et neil oleks vaja lootma jääda transpordisupernavide abile. Aja palverändurid suudavad end ise piisavalt varustada „läbitud” kosmoses liikumiseks, kuid „läbimata” kosmoses rändamisel sõltuvad nad siiski kindlaksmääratud menetlusviisidest: ilma transpordisupernavide abita pole palverändureil võimalik Havonast lahkuda ega neile määratud ringlusest kaugemale edasi minna. 14:5.5 (159.1) During your sojourn in Havona as a pilgrim of ascent, you will be allowed to visit freely among the worlds of the circuit of your assignment. You will also be permitted to go back to the planets of those circuits you have previously traversed. And all this is possible to those who sojourn on the circles of Havona without the necessity of being ensupernaphimed. The pilgrims of time are able to equip themselves to traverse “achieved” space but must depend on the ordained technique to negotiate “unachieved” space; a pilgrim cannot leave Havona nor go forward beyond his assigned circuit without the aid of a transport supernaphim.
14:5.6 (159.2) Terve see hiiglaslik keskne loodu on värskendavalt originaalne. Havona maailmade vahel ei leidu mitte midagi ühist, kui jätta kõrvale mateeria füüsikaline korrastatus ning intellektiolendite ja teiste elusorganismide peamiste klasside põhiline ülesehitus. Iga Havona planeet kujutab endast algupärast, kordumatut ning ainulist loomingut; iga planeet on võrratu, suurepärane ning täiuslik. Niisugune individuaalne eripära iseloomustab iga planeedi eksistentsi füüsiliste, mõistuslike ning vaimsete aspektide kõiki tunnusjooni. Iga täiusesfäär neist miljardist on välja arendatud ja kaunistatud vastavalt sellel viibiva Päevilt Igavese plaanidele. Ning see ongi põhjus, miks ükski planeet ei sarnane mitte ühegi teisega. 14:5.6 (159.2) There is a refreshing originality about this vast central creation. Aside from the physical organization of matter and the fundamental constitution of the basic orders of intelligent beings and other living things, there is nothing in common between the worlds of Havona. Every one of these planets is an original, unique, and exclusive creation; each planet is a matchless, superb, and perfect production. And this diversity of individuality extends to all features of the physical, intellectual, and spiritual aspects of planetary existence. Each of these billion perfection spheres has been developed and embellished in accordance with the plans of the resident Eternal of Days. And this is just why no two of them are alike.
14:5.7 (159.3) Kuni teil pole läbitud Havona kõige viimane ringlus ning läbi käidud viimne kui üks Havona maailmadest, ei lakka teile tolles elujärgus jõudu andmast avastusretke seiklused ega kao kuhugi uudishimu virgutav mõju. Seejärel aga astub oma eelkäija, ajalike seikluste võlu asemele igavikuomane, ikka edasi tiivustav tõukejõud. 14:5.7 (159.3) Not until you traverse the last of the Havona circuits and visit the last of the Havona worlds, will the tonic of adventure and the stimulus of curiosity disappear from your career. And then will the urge, the forward impulse of eternity, replace its forerunner, the adventure lure of time.
14:5.8 (159.4) Üksluisus annab märku loova kujutlusvõime ebaküpsusest ning sellest, et mõistusepärane kooskõlastumine vaimuvõimetega ei ole olnud piisavalt aktiivne. Selleks ajaks, kui tõususurelik asub uurima neid taevaseid maailmu, on ta juba saavutanud emotsionaalse, mõistusliku ning sotsiaalse, aga ehk koguni ka vaimse küpsuse. 14:5.8 (159.4) Monotony is indicative of immaturity of the creative imagination and inactivity of intellectual co-ordination with the spiritual endowment. By the time an ascendant mortal begins the exploration of these heavenly worlds, he has already attained emotional, intellectual, and social, if not spiritual, maturity.
14:5.9 (159.5) Ühest Havona ringlusest teise liikudes satute te silmitsi kujuteldamatute muudatustega, ent teie hämmeldus on piiritu juba siis, kui jõuate ringlusesiseselt ühelt planeedilt teisele. Igaüks neist miljardist koolitusmaailmast kujutab endast tõelist üllatuste ülikooli. Neid ringlusi läbivate ning nendes gigantsetes maailmades rändavate olendite osaks on kogeda pidevat üllatumist ning lakkamatut imestamist. Havona elujärgus ei ole kohta üksluisusel. 14:5.9 (159.5) Not only will you find undreamed-of changes confronting you as you advance from circuit to circuit in Havona, but your astonishment will be inexpressible as you progress from planet to planet within each circuit. Each of these billion study worlds is a veritable university of surprises. Continuing astonishment, unending wonder, is the experience of those who traverse these circuits and tour these gigantic spheres. Monotony is not a part of the Havona career.
14:5.10 (159.6) Seiklusiha, uudishimu ning üksluisuse pelgu, neid arenevast inimloomusest lahutamatuid jooni ei muudetud teie olemuslikuks osaks pelgalt selleks, et ärritada ja kiusata teid selle napi aja vältel, mil te maa peal viibite. Pigemini peaks see teile märku andma, et surm kujutab endast vaid seiklusterohke lõputu elujärgu algust, ootustest tulvil igavese elu, igikestva avastusretke algust. 14:5.10 (159.6) Love of adventure, curiosity, and dread of monotony—these traits inherent in evolving human nature—were not put there just to aggravate and annoy you during your short sojourn on earth, but rather to suggest to you that death is only the beginning of an endless career of adventure, an everlasting life of anticipation, an eternal voyage of discovery.
14:5.11 (160.1) Arenevate kosmoseolendite kaasasündinud jumalike annetuste hulka kuulub uudishimu: juurdlemise vaim, avastamisvajadus ning uurimistarve. Neid loomulikke ajendeid ei antud teie pärisosaks sugugi mitte selleks, et te neid pärsiksite ning maha suruksite. On tõsi, et oma napi maise elu jooksul tuleb teil neid edasiviivaid tunge aeg-ajalt taltsutada ning te peate sageli kogema pettumustki, sest täielikult õnnestub neid teostada ning hiilgavalt rahuldada alles tulevaste pikkade ajastute vältel. 14:5.11 (160.1) Curiosity—the spirit of investigation, the urge of discovery, the drive of exploration—is a part of the inborn and divine endowment of evolutionary space creatures. These natural impulses were not given you merely to be frustrated and repressed. True, these ambitious urges must frequently be restrained during your short life on earth, disappointment must be often experienced, but they are to be fully realized and gloriously gratified during the long ages to come.
6. Keskse universumi eesmärk ^top 6. The Purpose of the Central Universe ^top
14:6.1 (160.2) Seitsme ringlusega Havonas toimuv tegevus on oma ulatuselt hiiglaslik. Üldiselt võib seda jagada järgmiselt: 14:6.1 (160.2) The range of the activities of seven-circuited Havona is enormous. In general, they may be described as:
14:6.2 (160.3) 1. havonalik; 14:6.2 (160.3) 1. Havonal.
14:6.3 (160.4) 2. paradiislik; 14:6.3 (160.4) 2. Paradisiacal.
14:6.4 (160.5) 3. tõusuteelik-piiritletud — Ülimat-Viimast hõlmav evolutsiooniline. 14:6.4 (160.5) 3. Ascendant-finite—Supreme-Ultimate evolutional.
14:6.5 (160.6) Praegusel universumiajastul toimub Havonas väga mitmekesine piiritletud taset ületav tegevus, mis hõlmab nii meele- ja vaimufunktsioonide absoniitse faasi kui ka nende funktsioonide muude faaside loendamatuid variante. Võimalik, et keskne universum teenib paljusid eesmärke, mida mulle ei ole ilmutatud, sest mitmeski mõttes toimib ta nõnda, et loodud meel ei küünigi kõike seda aduma. Üritan aga siiski kirjeldada, mil kombel see täiuslik loodu universumiintellekti seitsme erineva klassi vajaduste eest hoolt kannab ning nende hüveolule kaasa aitab. 14:6.5 (160.6) Many superfinite activities take place in the Havona of the present universe age, involving untold diversities of absonite and other phases of mind and spirit functions. It is possible that the central universe serves many purposes which are not revealed to me, as it functions in numerous ways beyond the comprehension of the created mind. Nevertheless, I will endeavor to depict how this perfect creation ministers to the needs and contributes to the satisfactions of seven orders of universe intelligence.
14:6.6 (160.7) 1. Kõikne Isa—Esimene Allikas ja Kese. Jumal-Isale pakub keskse loodu täiuslikkus ülimat vanemlikku rahulolu. Ta naudib armastusekülluse kogemust peaaegu võrdsuseni küündivatel tasanditel. Täiuslik Looja on jumalikult rahul täiusliku loodud-olendi armastuse ning jumaldamisega. 14:6.6 (160.7) 1. The Universal Father—the First Source and Center. God the Father derives supreme parental satisfaction from the perfection of the central creation. He enjoys the experience of love satiety on near-equality levels. The perfect Creator is divinely pleased with the adoration of the perfect creature.
14:6.7 (160.8) Havona võimaldab Isale seda rahuldust, mida võib anda ülim saavutus. Täiuse teostumine Havonas hüvitab selle aegruumilise viivituse, millele allus igavene tung lõputult avarduda. 14:6.7 (160.8) Havona affords the Father supreme achievement gratification. The perfection realization in Havona compensates for the time-space delay of the eternal urge of infinite expansion.
14:6.8 (160.9) Isa naudib seda, et Havona on jumalikult kaunis. Jumalikule meelele pakub rahuldust see, et ta võib lubada võrratu kooskõla täiuslikku algkuju kõikide arenevate universumite jaoks. 14:6.8 (160.9) The Father enjoys the Havona reciprocation of the divine beauty. It satisfies the divine mind to afford a perfect pattern of exquisite harmony for all evolving universes.
14:6.9 (160.10) Meie Isa vaatab keskse universumi peale täiusliku rõõmuga, sest on ju selle näol tegemist vaimureaalsuse oivalise ilmutamisega kõikidele isiksustele terves universumite universumis. 14:6.9 (160.10) Our Father beholds the central universe with perfect pleasure because it is a worthy revelation of spirit reality to all personalities of the universe of universes.
14:6.10 (160.11) Universumite Jumalale on Havona ning Paradiis meele järele seepärast, et need kujutavad endast igavest jõutuumikut, mis võimaldab kõiksusel hilisemat ajas ja ruumis avardumist. 14:6.10 (160.11) The God of universes has favorable regard for Havona and Paradise as the eternal power nucleus for all subsequent universe expansion in time and space.
14:6.11 (160.12) Lõpmatut rahuldust tundev igavene Isa käsitab Havona-loodut kui väärilist ning ligitõmbavat eesmärki, mille poole pürgivad ajalikud tõusukandidaadid, tema surelikud ruumist saabuvad lapselapsed, kes on jõudmas oma Looja-Isa igavesse koju. Ja Jumal naudib Paradiisi-Havona universumit ka sellepärast, et see on Jumaluse ning jumaliku perekonna igavene kodu. 14:6.11 (160.12) The eternal Father views with never-ending satisfaction the Havona creation as the worthy and alluring goal for the ascension candidates of time, his mortal grandchildren of space achieving their Creator-Father’s eternal home. And God takes pleasure in the Paradise-Havona universe as the eternal home of Deity and the divine family.
14:6.12 (160.13) 2. Igavene Poeg—Teine Allikas ja Kese. Igavesele Pojale annab võrratu keskne loodu igavese tõendi Isa, Poja ja Vaimu jumaliku perekonna ühise tegutsemise tõhususe kohta. Havona pakub vaimse ning ainelise lähtekoha Kõikse Isa jäägituks usaldamiseks. 14:6.12 (160.13) 2. The Eternal Son—the Second Source and Center. To the Eternal Son the superb central creation affords eternal proof of the partnership effectiveness of the divine family—Father, Son, and Spirit. It is the spiritual and material basis for absolute confidence in the Universal Father.
14:6.13 (160.14) Havona võimaldab Igavesele Pojale peaaegu piiramatu aluse igavesti avardada vaimujõudu. Keskne universum andis Igavesele Pojale sellise tegutsemispaiga, kus ta sai kindlalt ja vabalt oma kaaslasi, Paradiisi-Poegi juhendades demonstreerida annetumises sisalduva hoolekandmise vaimu ning toimimist. 14:6.13 (160.14) Havona affords the Eternal Son an almost unlimited base for the ever-expanding realization of spirit power. The central universe afforded the Eternal Son the arena wherein he could safely and securely demonstrate the spirit and technique of the bestowal ministry for the instruction of his associate Paradise Sons.
14:6.14 (161.1) Ka on Havona see reaalsusalus, millele tugineb Igavese Poja vaimugravitatsiooniline kontroll universumite universumi üle. See universum rahuldab Poja tarvet olla vanemlikus rollis, anda vaimseid järglasi. 14:6.14 (161.1) Havona is the reality foundation for the Eternal Son’s spirit-gravity control of the universe of universes. This universe affords the Son the gratification of parental craving, spiritual reproduction.
14:6.15 (161.2) Havona maailmad ja nende täiuslikud asukad kujutavad endast esimest ning igavesti lõplikku tunnustähte selle kohta, et Poeg on Isa Sõna. Nõnda leiab täiuslikku rahuldust Poja teadvus kui Isa lõpmatu täiendus. 14:6.15 (161.2) The Havona worlds and their perfect inhabitants are the first and the eternally final demonstration that the Son is the Word of the Father. Thereby is the consciousness of the Son as an infinite complement of the Father perfectly gratified.
14:6.16 (161.3) Ning see universum võimaldab vastastikuselt teostuda Kõikse Isa ja Igavese Poja vahelisel võrdsusel rajaneval vendlusel, mis on igikestev tõend nende mõlema igavesest isiksusest. 14:6.16 (161.3) And this universe affords the opportunity for the realization of reciprocation of equality fraternity between the Universal Father and the Eternal Son, and this constitutes the everlasting proof of the infinite personality of each.
14:6.17 (161.4) 3. Lõpmatu Vaim—Kolmas Allikas ja Kese. Lõpmatu Vaimu jaoks tõestab Havona universum seda, et ta on Ühine Toimija, ühinenud Isa ja Poja lõpmatu esindaja. Havonast tunneb Lõpmatu Vaim kahekordset rahuldust: esmalt sellepärast, et ta toimib aktiivse loova jõuna, teiseks aga seetõttu, et ta on selle jumaliku saavutusega täielikult kaaseksisteeriv. 14:6.17 (161.4) 3. The Infinite Spirit—the Third Source and Center. The Havona universe affords the Infinite Spirit proof of being the Conjoint Actor, the infinite representative of the unified Father-Son. In Havona the Infinite Spirit derives the combined satisfaction of functioning as a creative activity while enjoying the satisfaction of absolute coexistence with this divine achievement.
14:6.18 (161.5) Lõpmatu Vaimu jaoks kujutas Havona endast niisugust toimimispaika, mis lubas tal näidata oma suutlikkust ja tahtmist teenida potentsiaalse armujagajana. Selles täiuslikus loodus valmistas Vaim ennast ette avastuslikuks seikluseks, kaitsvaks hoolitsemiseks arenevate universumite eest. 14:6.18 (161.5) In Havona the Infinite Spirit found an arena wherein he could demonstrate the ability and willingness to serve as a potential mercy minister. In this perfect creation the Spirit rehearsed for the adventure of ministry in the evolutionary universes.
14:6.19 (161.6) See täiuslik loodu andis Lõpmatule Vaimule võimaluse osaleda koos mõlema jumaliku vanemaga universumi haldamises, juhtida universumit kui kaaslase-Looja järeltulija ning valmistuda sel moel kohalike universumite ühiseks haldamiseks kui Loojate-Poegade kaaslased Loovad Vaimud. 14:6.19 (161.6) This perfect creation afforded the Infinite Spirit opportunity to participate in universe administration with both divine parents—to administer a universe as associate-Creator offspring, thereby preparing for the joint administration of the local universes as the Creative Spirit associates of the Creator Sons.
14:6.20 (161.7) Havona maailmad on meelelaboratooriumiks neile, kes loovad kosmilist meelt, aga samuti neile, kes kannavad hoolt iga olemasoleva loodud-olendi meele eest. Igas Havona maailmas on meel iselaadne ja on etaloniks kõikide vaimsete ning aineliste loodud-olendite intellektidele. 14:6.20 (161.7) The Havona worlds are the mind laboratory of the creators of the cosmic mind and the ministers to every creature mind in existence. Mind is different on each Havona world and serves as the pattern for all spiritual and material creature intellects.
14:6.21 (161.8) Kõikide nende olendite jaoks, kelle saatuseks on Paradiis, kujutavad need täiuslikud maailmad endast meele kõrgkoole. Nad pakkusid Vaimule piiramatuid võimalusi katsetada meelehoolekande viise niisuguste isiksuste peal, keda see ei ohustanud ning kellest oli selles toimingus abi. 14:6.21 (161.8) These perfect worlds are the mind graduate schools for all beings destined for Paradise society. They afforded the Spirit abundant opportunity to test out the technique of mind ministry on safe and advisory personalities.
14:6.22 (161.9) Havona on Lõpmatule Vaimule hüvituseks selle ulatusliku ja isetu töö eest, mida ta teeb kosmoseuniversumites. Havona on aja ja ruumi väsimatu Meele Hoolekandja täiuslik kodu ja puhkepaik. 14:6.22 (161.9) Havona is a compensation to the Infinite Spirit for his widespread and unselfish work in the universes of space. Havona is the perfect home and retreat for the untiring Mind Minister of time and space.
14:6.23 (161.10) 4. Ülim Olend—kogemusliku Jumaluse arenev ühendus. Havona-loodu pakub Ülima Olendi vaimsele reaalsusele igavest ja täiuslikku tõestust. Too täiuslik loodu on Ülima Jumala täiusliku ning sümmeetrilise vaimolemuse ilmutuseks enne, kui algab aja ja ruumi kogemuslikes universumites piiritletult peegelduvate Paradiisi Jumaluste võimsuse ja isiksuse süntees. 14:6.23 (161.10) 4. The Supreme Being—the evolutionary unification of experiential Deity. The Havona creation is the eternal and perfect proof of the spiritual reality of the Supreme Being. This perfect creation is a revelation of the perfect and symmetrical spirit nature of God the Supreme before the beginnings of the power-personality synthesis of the finite reflections of the Paradise Deities in the experiential universes of time and space.
14:6.24 (161.11) Havonas ühinevad Kõikvõimsa jõupotentsiaalid Ülima vaimse olemusega. Seal keskses loodus saab piltlikult selgeks Ülima tulevikuliselt igavene ühtsus. 14:6.24 (161.11) In Havona the power potentials of the Almighty are unified with the spiritual nature of the Supreme. This central creation is an exemplification of the future-eternal unity of the Supreme.
14:6.25 (161.12) Havona on Ülima universaalsuspotentsiaali täiuslik algkuju. Too universum on lõpuleviidud pilt Ülima tulevasest täiuslikkusest, andes samal ajal aimu ka Viimase potentsiaalist. 14:6.25 (161.12) Havona is a perfect pattern of the universality potential of the Supreme. This universe is a finished portrayal of the future perfection of the Supreme and is suggestive of the potential of the Ultimate.
14:6.26 (162.1) Havona näitab ülima ja täiusliku enesekontrolliga elavate tahteolendite vaimuväärtuste lõplikkust, meelt, mis tegelikult on sama kui vaim, ning intellekti ühtsust piiramatu potentsiaaliga ja tema reaalsust. 14:6.26 (162.1) Havona exhibits finality of spirit values existing as living will creatures of supreme and perfect self-control; mind existing as ultimately equivalent to spirit; reality and unity of intelligence with an unlimited potential.
14:6.27 (162.2) 5. Võrdväärsed Loojad-Pojad. Havona on see haridusliku väljaõppe piirkond, kus valmistatakse Paradiisi Miikaele ette hilisemaks universumite loomiseks. Too jumalik ja täiuslik loodu on etaloniks igale Loojale-Pojale ning ta pingutab jõudu selle nimel, et ka tema enda universum tõuseks lõpuks Paradiisi-Havona täiustasanditele. 14:6.27 (162.2) 5. The Co-ordinate Creator Sons. Havona is the educational training ground where the Paradise Michaels are prepared for their subsequent adventures in universe creation. This divine and perfect creation is a pattern for every Creator Son. He strives to make his own universe eventually attain to these Paradise-Havona levels of perfection.
14:6.28 (162.3) Havona loodud-olendeid kasutab Looja-Poeg kui võimalikke isiksuste algkujusid oma surelike laste ning vaimolendite tarvis. Miikaelid ning teised Paradiisi-Pojad käsitavad Paradiisi ja Havonat kui aja laste jumalikku lõppsihti. 14:6.28 (162.3) A Creator Son uses the creatures of Havona as personality-pattern possibilities for his own mortal children and spirit beings. The Michael and other Paradise Sons view Paradise and Havona as the divine destiny of the children of time.
14:6.29 (162.4) Loojatele-Poegadele on teada, et keskne loodu ongi universumi ülemjuhtimise tõeline asendamatu allikas, mis tasakaalustab ja ühendab nende kohalikke universumeid. Nad teavad, et Ülima ning Viimase lakkamatult toimiva mõju isikuline kohalolek on täheldatav just Havonas. 14:6.29 (162.4) The Creator Sons know that the central creation is the real source of that indispensable universe overcontrol which stabilizes and unifies their local universes. They know that the personal presence of the ever-present influence of the Supreme and of the Ultimate is in Havona.
14:6.30 (162.5) Havona ning Paradiis kujutavad endast Miikael-Poja loova jõu lätet. Siin asuvad need olendid, kes töötavad ühes temaga universumite loomisel. Paradiisist on pärit Universumi Emavaimud, kohalike universumite kaasloojad. 14:6.30 (162.5) Havona and Paradise are the source of a Michael Son’s creative power. Here dwell the beings who co-operate with him in universe creation. From Paradise come the Universe Mother Spirits, the cocreators of local universes.
14:6.31 (162.6) Paradiisi-Pojad peavad keskset loodut oma jumalike vanemate ning iseeneste koduks. See on paik, kuhu nad ikka ja jälle heameelega tagasi pöörduvad. 14:6.31 (162.6) The Paradise Sons regard the central creation as the home of their divine parents—their home. It is the place they enjoy returning to ever and anon.
14:6.32 (162.7) 6. Võrdväärsed Hoolekandjad-Tütred. Universumi Emavaimud, kohalike universumite kaasloojad, saavad oma eelisikulise koolituse Havona maailmades, kus nad on tihedalt seotud Ringluste Vaimudega. Keskses universumis said kohalike universumite Vaim-Tütred asjaliku ettevalmistuse nende meetodite osas, mida rakendada Paradiisi-Poegadega üheskoos töötades ning alati Isa tahtele alludes. 14:6.32 (162.7) 6. The Co-ordinate Ministering Daughters. The Universe Mother Spirits, cocreators of the local universes, secure their prepersonal training on the worlds of Havona in close association with the Spirits of the Circuits. In the central universe the Spirit Daughters of the local universes were duly trained in the methods of co-operation with the Sons of Paradise, all the while subject to the will of the Father.
14:6.33 (162.8) Havona maailmadest leiavad Vaim ja Vaimu Tütred sobivaid meele etalone kõikide oma intellektirühmade, nii vaimsete kui ka aineliste jaoks ning see keskne universum saab kunagi eesmärgiks nendele olenditele, keda ühiselt toetavad Universumi Emavaim ning tema kaaslane Looja-Poeg. 14:6.33 (162.8) On the worlds of Havona the Spirit and the Daughters of the Spirit find the mind patterns for all their groups of spiritual and material intelligences, and this central universe is the sometime destiny of those creatures which a Universe Mother Spirit jointly sponsors with an associated Creator Son.
14:6.34 (162.9) Universumi Ema-Looja peab meeles Paradiisi ja Havonat kui paika, kust ta on pärit ning mis on Lõpmatu Emavaimu kodu ja Lõpmatu Meele isiksusliku kohaloleku asukoht. 14:6.34 (162.9) The Universe Mother Creator remembers Paradise and Havona as the place of her origin and the home of the Infinite Mother Spirit, the abode of the personality presence of the Infinite Mind.
14:6.35 (162.10) Sealt kesksest universumist on pärit ka isikuliste, loojaomaste eesõiguste annetamine; neid õigusi kasutades täiendab Universumi Jumalik Hoolekandja Loojat-Poega elavate tahteolendite loomisel. 14:6.35 (162.10) From this central universe also came the bestowal of the personal prerogatives of creatorship which a Universe Divine Minister employs as complemental to a Creator Son in the work of creating living will creatures.
14:6.36 (162.11) Ja lõpuks, et need Lõpmatu Emavaimu Tütred-Vaimud ei naase tõenäoliselt mitte kunagi enam oma Paradiisi-koju, siis naudivad nad sügavalt universaalset peegelduvusnähtust, mis on seotud Ülima Olendiga Havonas ning mis Paradiisis isikustub Majestonis. 14:6.36 (162.11) And lastly, since these Daughter Spirits of the Infinite Mother Spirit will not likely ever return to their Paradise home, they derive great satisfaction from the universal reflectivity phenomenon associated with the Supreme Being in Havona and personalized in Majeston on Paradise.
14:6.37 (162.12) 7. Tõusvad arenevad surelikud. Havonast on pärit kõikidele surelikele omastele isiksusliikidele eeskujuks olnud etalonid, samuti on Havona koduks kõikidele neile inimesest kõrgematele isiksustele, kes on küll surelikega seotud, ent kes ei pärine ajalikust loodust. 14:6.37 (162.12) 7. The Evolutionary Mortals of the Ascending Career. Havona is the home of the pattern personality of every mortal type and the home of all superhuman personalities of mortal association who are not native to the creations of time.
14:6.38 (162.13) Need maailmad innustavad kõiki inimpüüdlusi ehedate vaimuväärtuste saavutamiseks kõrgemail mõeldavail reaalsustasandeil. Havona on iga tõusuteed käiva sureliku Paradiisi-eelse väljaõppe eesmärk. Siin jõuavad surelikud Paradiisi-eelse Jumaluseni, Ülima Olendini. Havona seisab iga tahteolendi ees kui värav, mille kaudu astuda Paradiisi ning jõuda Jumalani. 14:6.38 (162.13) These worlds provide the stimulus of all human impulses towards the attainment of true spirit values on the highest conceivable reality levels. Havona is the pre-Paradise training goal of every ascending mortal. Here mortals attain pre-Paradise Deity—the Supreme Being. Havona stands before every will creature as the portal to Paradise and God attainment.
14:6.39 (163.1) Paradiis on lõpetanute kodu, Havona aga nende töötuba ja mängumaa. Iga Jumalat tundev surelik ihaleb saada (tõusutee) lõpetanuks. 14:6.39 (163.1) Paradise is the home, and Havona the workshop and playground, of the finaliters. And every God-knowing mortal craves to be a finaliter.
14:6.40 (163.2) Keskne universum ei ole pelgalt inimese jaoks määratud saatus, vaid ka see paik, kust saab alguse lõpetanute igavene elujärk, kui nad ükskord lähetatakse veel avaldamata kõiksele avastusretkele Kõikse Isa lõpmatuse uurimiskogemuses. 14:6.40 (163.2) The central universe is not only man’s established destiny, but it is also the starting place of the eternal career of the finaliters as they shall sometime be started out on the undisclosed and universal adventure in the experience of exploring the infinity of the Universal Father.
14:6.41 (163.3) Absoniitse tähtsusega jääb Havona kahtlemata toimima ka tulevaste universumiajastute vältel, mil võib sündida see, et kosmose palverändurid hakkavad üritama leida Jumalat piiritletust kõrgematel tasanditel. Havona suudab olla absoniitsete olendite koolitusuniversumiks. Kui seitse superuniversumit toimivad keskastme koolidena nende jaoks, kes on lõpetanud väliskosmose alama astme koolid, siis kujuneb Havonast tõenäoliselt kõrgema astme kool. Ja me kaldume arvama, et igavese Havona potentsiaalid on tõepoolest piiramatud ning et keskne universum suudab igavesti olla kogemuslik koolitusuniversum iga liiki loodud-olendite jaoks, olgu need siis pärit minevikust, olevikust või tulevikust. 14:6.41 (163.3) Havona will unquestionably continue to function with absonite significance even in future universe ages which may witness space pilgrims attempting to find God on superfinite levels. Havona has capacity to serve as a training universe for absonite beings. It will probably be the finishing school when the seven superuniverses are functioning as the intermediate school for the graduates of the primary schools of outer space. And we incline to the opinion that the potentials of eternal Havona are really unlimited, that the central universe has eternal capacity to serve as an experiential training universe for all past, present, or future types of created beings.
14:6.42 (163.4) [Esitanud Tarkuse Täiustaja, kellele Uversa Päevilt Vanad tegid ülesandeks nõnda toimida.] 14:6.42 (163.4) [Presented by a Perfector of Wisdom commissioned thus to function by the Ancients of Days on Uversa.]