7. Kiri Paper 7
Igavese Poja suhe universumiga Relation of the Eternal Son to the Universe
7:0.1 (81.1) ALGNE Poeg hoolitseb lakkamatult selle eest, et Isa igavikulise eesmärgi vaimsed küljed teostuksid vastavalt sellele, kuidas too siht erisuguste olenditerühmadega asustatud arenevate universumite erinevates ilmingutes ikka selgemini ja selgemini avaldub. Meie ei mõista seda igavest plaani täielikult, küll aga mõistab seda kahtlemata Paradiisi-Poeg. 7:0.1 (81.1) THE Original Son is ever concerned with the execution of the spiritual aspects of the Father’s eternal purpose as it progressively unfolds in the phenomena of the evolving universes with their manifold groups of living beings. We do not fully comprehend this eternal plan, but the Paradise Son undoubtedly does.
7:0.2 (81.2) Poeg sarnaneb Isaga selles suhtes, et ta püüab annetada endast kõikvõimaliku oma kooskõlastatud Poegadele ja nendele alluvatele Poegadele. Poeg jagab Isa ennast jaotavat olemust ka selles, et ta annetab end piiritult Lõpmatule Vaimule, nende ühisele teostajale. 7:0.2 (81.2) The Son is like the Father in that he seeks to bestow everything possible of himself upon his co-ordinate Sons and upon their subordinate Sons. And the Son shares the Father’s self-distributive nature in the unstinted bestowal of himself upon the Infinite Spirit, their conjoint executive.
7:0.3 (81.3) Vaimureaalsuste toetajana on Teine Allikas ja Kese igavene vastukaal Paradiisisaarele, mis nii suurejooneliselt toetab kõike ainelist. Esimene Allikas ja Kese ilmutub nõnda igaveseks ajaks keskse Saare võrratute algkujude ainelises ilus ning Igavese Poja jumaliku isiksuse vaimsetes väärtustes. 7:0.3 (81.3) As the upholder of spirit realities, the Second Source and Center is the eternal counterpoise of the Isle of Paradise, which so magnificently upholds all things material. Thus is the First Source and Center forever revealed in the material beauty of the exquisite patterns of the central Isle and in the spiritual values of the supernal personality of the Eternal Son.
7:0.4 (81.4) Igavene Poeg on tohutu hulga loodud vaimureaalsuste ja vaimolendite tegelik alalhoidja. Vaimumaailm on Poja eluhoiak, tema isikulise käitumise viis ning vaimuolemusega ebaisikulised reaalsused reageerivad alati Absoluutse Poja tahtele ja kavatsustele. 7:0.4 (81.4) The Eternal Son is the actual upholder of the vast creation of spirit realities and spiritual beings. The spirit world is the habit, the personal conduct, of the Son, and the impersonal realities of spirit nature are always responsive to the will and purpose of the perfect personality of the Absolute Son.
7:0.5 (81.5) Poeg ei ole siiski isiklikult vastutav kõikide vaimisiksuste käitumise eest. Isikulise loodud-olendi tahe on suhteliselt vaba ning määrab seetõttu ära niisuguste tahteolendite tegevuse. Seepärast ei esitlegi vaba tahtega vaimumaailm alati tõepäraselt Igavese Poja iseloomu — täpselt nii nagu Urantia loodus ei ilmuta tõeselt Paradiisi ning Jumaluse täiuslikkust ja muutumatust. Kuid ükskõik mis ka ei iseloomustaks inimese või ingli vabatahtelist toimimist, püsib Poja igavene võim kõikide vaimureaalsuste universaalse gravitatsioonijuhtimise üle ikkagi absoluutsena. 7:0.5 (81.5) The Son is not, however, personally responsible for the conduct of all spirit personalities. The will of the personal creature is relatively free and hence determines the actions of such volitional beings. Therefore the freewill spirit world is not always truly representative of the character of the Eternal Son, even as nature on Urantia is not truly revelatory of the perfection and immutability of Paradise and Deity. But no matter what may characterize the freewill action of man or angel, the Son’s eternal grasp of the universal gravity control of all spirit realities continues as absolute.
1. Vaimugravitatsiooniringlus ^top 1. The Spirit-Gravity Circuit ^top
7:1.1 (81.6) Kõik, mida õpetatakse Jumala immanentsuse kohta, tema kõikse kohaloleku, kõikvõimsuse ja kõiketeadmise kohta, kehtib vaimses vallas võrdsel määral ka Poja suhtes. Kogu loodu ehe ja universaalne vaimugravitatsioon, see puhtakujuline vaimuringlus viib otseselt Paradiisi, Teise Allika ja Keskme juurde tagasi. Tema suunab seda alati olemasolevat ja eksimatut vaimset võimu, mis toimib kõikide tõeliste vaimsete väärtuste hulgas ja juhib neid. Nõnda on Igavesel Pojal absoluutne vaimne sõltumatus. Kujundlikult võiks öelda, et kõik vaimureaalsused ja vaimsustatud väärtused on tema peos. Kõikse vaimugravitatsiooni juhtimine on kõikne vaimne suveräänsus. 7:1.1 (81.6) Everything taught concerning the immanence of God, his omnipresence, omnipotence, and omniscience, is equally true of the Son in the spiritual domains. The pure and universal spirit gravity of all creation, this exclusively spiritual circuit, leads directly back to the person of the Second Source and Center on Paradise. He presides over the control and operation of that ever-present and unerring spiritual grasp of all true spirit values. Thus does the Eternal Son exercise absolute spiritual sovereignty. He literally holds all spirit realities and all spiritualized values, as it were, in the hollow of his hand. The control of universal spiritual gravity is universal spiritual sovereignty.
7:1.2 (82.1) See vaimsete asjade gravitatsiooni juhtimine toimib ajast ja ruumist sõltumatult ning seepärast ülekande käigus vaimuenergia ei vähene. Vaimugravitatsioon ei tunne ajalisi viivitusi ega nõrgene ruumis. Tema jõud ei vähene võrdeliselt ülekandekauguse ruuduga, puhta vaimujõu ringlust ei takista ainelise loodu mass. Ja see, et ehedad vaimuenergiad ületavad aja ja ruumi tõkked, kuulub loomuomaselt Poja absoluutsusse; see ei sõltu Kolmanda Allika ja Keskme antigravitatsioonijõudude vahelesegamisest. 7:1.2 (82.1) This gravity control of spiritual things operates independently of time and space; therefore is spirit energy undiminished in transmission. Spirit gravity never suffers time delays, nor does it undergo space diminution. It does not decrease in accordance with the square of the distance of its transmission; the circuits of pure spirit power are not retarded by the mass of the material creation. And this transcendence of time and space by pure spirit energies is inherent in the absoluteness of the Son; it is not due to the interposition of the antigravity forces of the Third Source and Center.
7:1.3 (82.2) Vaimureaalsused reageerivad vaimse gravitatsioonikeskme tõmbejõule vastavalt oma kvalitatiivsele väärtusele, oma vaimuolemuse tegelikule astmele. Vaimuollus (kvaliteet) allub täpselt niisamuti vaimugravitatsioonile nagu füüsilise aine korrastatud energia (kvantiteet) füüsilisele gravitatsioonile. Vaimsed väärtused ja vaimujõud on reaalsed. Isikulisest vaatepunktist on vaim loodu hing, mateeria aga on varjutaoline füüsiline keha. 7:1.3 (82.2) Spirit realities respond to the drawing power of the center of spiritual gravity in accordance with their qualitative value, their actual degree of spirit nature. Spirit substance (quality) is just as responsive to spirit gravity as the organized energy of physical matter (quantity) is responsive to physical gravity. Spiritual values and spirit forces are real. From the viewpoint of personality, spirit is the soul of creation; matter is the shadowy physical body.
7:1.4 (82.3) Vaimugravitatsiooni reageeringud ja kõikumised vastavad alati vaimsete väärtuste sisule, üksikisiku või maailma kvalitatiivsele vaimsele staatusele. See tõmbejõud reageerib silmapilkselt ükskõik millise universumiolukorra või planetaarse situatsiooni vaimuvahelistele ja -sisestele väärtustele. Iga kord, kui universumites tegelikustub vaimne reaalsus, teeb selline muutus tarvilikuks vaimugravitatsiooni vahetu ja silmapilkse ümberkorraldumise. Selline uus vaim on tegelikult Teise Allika ja Keskme osa: täpselt niisama kindlasti, kui surelikust inimesest saab vaimsustatud olend, jõuab ta ka vaimse Pojani, vaimugravitatsiooni keskme ja lätteni. 7:1.4 (82.3) The reactions and fluctuations of spirit gravity are ever true to the content of spiritual values, the qualitative spiritual status of an individual or a world. This drawing power is instantly responsive to the inter- and intraspirit values of any universe situation or planetary condition. Every time a spiritual reality actualizes in the universes, this change necessitates the immediate and instantaneous readjustment of spirit gravity. Such a new spirit is actually a part of the Second Source and Center; and just as certainly as mortal man becomes a spiritized being, he will attain the spiritual Son, the center and source of spirit gravity.
7:1.5 (82.4) Nõrgemal kujul on Poja vaimne tõmbejõud omane paljudele Poegade Paradiisirühmadele, sest absoluutses vaimugravitatsiooniringluses on tõepoolest olemas need kohalikud vaimse külgetõmbe süsteemid, mis toimivad loodu väiksemates üksustes. Niisugused vaimugravitatsiooni alamad absoluutsed koondumised kujutavad endast osa aja ja ruumi Looja-isiksuste jumalikkusest, seostudes Ülima Olendi areneva kogemusliku ülemjuhtimisega. 7:1.5 (82.4) The Son’s spiritual drawing power is inherent to a lesser degree in many Paradise orders of sonship. For there do exist within the absolute spirit-gravity circuit those local systems of spiritual attraction that function in the lesser units of creation. Such subabsolute focalizations of spirit gravity are a part of the divinity of the Creator personalities of time and space and are correlated with the emerging experiential overcontrol of the Supreme Being.
7:1.6 (82.5) Vaimugravitatsiooni tõmme ja reaktsioon sellele ei toimi mitte ainult universumis kui tervikus, vaid ka üksikisikute ja isikurühmade vahel. Iga maailma, rassi, rahvuse või usklikerühma vaimsete ja vaimsustatud isiksuste vahel valitseb vaimne ühtekuuluvus. Sarnaste eelistuste ja soovidega, vaimselt meelestatud isikute vahel toimib vahetu vaimne külgetõmbejõud. Mõiste sugulashing ei ole pelk kõnekujund. 7:1.6 (82.5) Spirit-gravity pull and response thereto operate not only on the universe as a whole but also even between individuals and groups of individuals. There is a spiritual cohesiveness among the spiritual and spiritized personalities of any world, race, nation, or believing group of individuals. There is a direct attractiveness of a spirit nature between spiritually minded persons of like tastes and longings. The term kindred spirits is not wholly a figure of speech.
7:1.7 (82.6) Igavese Poja vaimne gravitatsioon on absoluutne nagu Paradiisi aineline gravitatsioongi. Patt ja vastuhakk võivad kohaliku universumi ringluse toimimist häirida, ent miski ei saa katkestada Igavese Poja vaimugravitatsiooni. Luciferi mäss põhjustas teie süsteemi asustatud maailmades ja Urantialgi palju muudatusi, aga me ei tähelda, et teie planeedi vaimne karantiin, mis sellele järgnes, oleks vähimalgi määral mõjutanud kas Igavese Poja kõikjal olevat vaimu või temaga seotud vaimugravitatsiooniringluse kohalolekut ja toimimist. 7:1.7 (82.6) Like the material gravity of Paradise, the spiritual gravity of the Eternal Son is absolute. Sin and rebellion may interfere with the operation of local universe circuits, but nothing can suspend the spirit gravity of the Eternal Son. The Lucifer rebellion produced many changes in your system of inhabited worlds and on Urantia, but we do not observe that the resultant spiritual quarantine of your planet in the least affected the presence and function of either the omnipresent spirit of the Eternal Son or the associated spirit-gravity circuit.
7:1.8 (82.7) Kõiki suuruniversumi vaimugravitatsiooniringluse reaktsioone saab ennustada. Me tunneme ära Igavese Poja kõikjal oleva vaimu kõik toimingud ja reaktsioonid ning leiame, et neid võib usaldada. Oskame tuntud seaduste alusel mõõta vaimugravitatsiooni ja teemegi seda — täpselt nii, nagu inimene üritab välja arvutada piiritletud füüsilise gravitatsiooni toimet. Poja vaim reageerib kõigele vaimsele, kõigile vaimolenditele ja -isikutele ikka ühtemoodi ning see reaktsioon vastab alati kõikide selliste vaimsete väärtuste tegelikkuse määrale (tegelikkuse kvaliteedile). 7:1.8 (82.7) All reactions of the spirit-gravity circuit of the grand universe are predictable. We recognize all actions and reactions of the omnipresent spirit of the Eternal Son and find them to be dependable. In accordance with well-known laws, we can and do measure spiritual gravity just as man attempts to compute the workings of finite physical gravity. There is an unvarying response of the Son’s spirit to all spirit things, beings, and persons, and this response is always in accordance with the degree of actuality (the qualitative degree of reality) of all such spiritual values.
7:1.9 (83.1) Ent kõrvuti Igavese Poja vaimse kohaloleku niisuguse väga kindla ja etteaimatava toimimisega võib kohata nähtusi, mille reaktsioone pole võimalik täpselt ennus tada. Arvatavasti märgivad niisugused ilmingud kooskõlastatud Jumalus-Absoluudi samaaegset tegutsemist avarduvate vaimsete potentsiaalide vallas. Teame, et Igavese Poja vaimne kohalolek kujutab endast majesteetliku ja lõpmatu isiksuse mõju, ent vaevalt me peame isikulisteks Jumalus-Absoluudi oletatava toimimisega seostuvaid reaktsioone. 7:1.9 (83.1) But alongside this very dependable and predictable function of the spiritual presence of the Eternal Son, there are encountered phenomena which are not so predictable in their reactions. Such phenomena probably indicate the co-ordinate action of the Deity Absolute in the realms of emerging spiritual potentials. We know that the spirit presence of the Eternal Son is the influence of a majestic and infinite personality, but we hardly regard the reactions associated with the conjectured performances of the Deity Absolute as personal.
7:1.10 (83.2) Kui isikud vaatlevad Igavest Poega ja Jumalus-Absoluuti isiksuslikust vaatevinklist, tunduvad need olevat seotud järgmiselt: Igavene Poeg valitseb tegelike vaimsete väärtuste vallas, samal ajal kui Jumalus-Absoluut näib hõlmavat potentsiaalsete vaimuväärtuste hiiglaslikku ala. Iga tegelik vaimuolemusega väärtus leiab oma koha Igavese Poja gravitatsiooni mõjuväljas, kui aga on tegu potentsiaalsete väärtustega, siis jääb see ilmselt Jumalus-Absoluudi hooleks. 7:1.10 (83.2) Viewed from the personality standpoint and by persons, the Eternal Son and the Deity Absolute appear to be related in the following way: The Eternal Son dominates the realm of actual spiritual values, whereas the Deity Absolute seems to pervade the vast domain of potential spirit values. All actual value of spirit nature finds lodgment in the gravity grasp of the Eternal Son but, if potential, then apparently in the presence of the Deity Absolute.
7:1.11 (83.3) Vaim näib esile kerkivat Jumalus-Absoluudi potentsiaalide seast, areneva vaimu suhteseoseid määrab Ülima ja Viimase kogemuslik ja ebatäielik mõjujõud ning lõpuks saavutab vaim oma saatuse Igavese Poja vaimugravitatsiooni absoluutses mõjujõus. Niisugune näib olevat kogemusliku vaimu tsükkel, ent eksistentsiaalne vaim kuulub olemuslikult Teise Allika ja Keskme lõpmatusse. 7:1.11 (83.3) Spirit seems to emerge from the potentials of the Deity Absolute; evolving spirit finds correlation in the experiential and incomplete grasps of the Supreme and the Ultimate; spirit eventually finds final destiny in the absolute grasp of the spiritual gravity of the Eternal Son. This appears to be the cycle of experiential spirit, but existential spirit is inherent in the infinity of the Second Source and Center.
2. Igavese Poja haldus ^top 2. The Administration of the Eternal Son ^top
7:2.1 (83.4) Paradiisis on Algse Poja kohalolek ja isikuline toimimine täiuslik ja vaimses mõttes absoluutne. Kui kaugeneme Paradiisist, läbime Havona ja jõuame seitsme superuniversumi maailmadesse, hoomame Igavese Poja isiklikku toimimist ikka nõrgemalt ja nõrgemalt. Havona-järgsetes universumites isikustub Igavese Poja kohalolek Paradiisi-Poegades, seda sätestavad Ülima ja Viimase kogemuslikud reaalsused ja kooskõlastab Jumalus-Absoluudi piiramatu vaimupotentsiaal. 7:2.1 (83.4) On Paradise the presence and personal activity of the Original Son is profound, absolute in the spiritual sense. As we pass outward from Paradise through Havona and into the realms of the seven superuniverses, we detect less and less of the personal activity of the Eternal Son. In the post-Havona universes the presence of the Eternal Son is personalized in the Paradise Sons, conditioned by the experiential realities of the Supreme and the Ultimate, and co-ordinated with the unlimited spirit potential of the Deity Absolute.
7:2.2 (83.5) Keskses universumis võib Algse Poja isikulist tegutsemist täheldada igavese loodu võrratus vaimses kooskõlas. Havona on nii imetlusväärselt täiuslik, et selle etalonuniversumi vaimne staatus ja energiaolukorrad on täiuslikus ja püsivas tasakaalus. 7:2.2 (83.5) In the central universe the personal activity of the Original Son is discernible in the exquisite spiritual harmony of the eternal creation. Havona is so marvelously perfect that the spiritual status and the energy states of this pattern universe are in perfect and perpetual balance.
7:2.3 (83.6) Superuniversumites ei saa kogeda Poja isiklikku kohalolekut ega ole tal seal ka kindlat kohta, selles loodu osas on ta esindatud üleisikuliselt. Need Poja vaimuavaldused ei ole isikulised, nad ei kuulu Kõikse Isa isiksusringlusse. Parim termin, mida oskame nende tähistamiseks kasutada, oleks üliisiksused. Nad on piiritletud olendid, kes pole ei absoniitsed ega absoluutsed. 7:2.3 (83.6) In the superuniverses the Son is not personally present or resident; in these creations he maintains only a superpersonal representation. These spirit manifestations of the Son are not personal; they are not in the personality circuit of the Universal Father. We know of no better term to use than to designate them superpersonalities; and they are finite beings; they are neither absonite nor absolute.
7:2.4 (83.7) Et Igavese Poja superuniversumite haldamine on eranditult vaimne ja üleisikuline, siis loodud isiksused seda ei märka. Siiski võib Poja isikliku mõju kõikjale tungivat vaimset stiimulit hoomata Päevilt Vanade valdkonna kõikide sektorite tegevuse igas faasis. Kohalikes universumites märkame Igavese Poja isikulist kohalolekut Paradiisi-Poegade isikutes. Siin toimib lõpmatu Poeg vaimselt ja loovalt, tehes seda kooskõlastatud Looja-Poegade majesteetlikku korpust moodustavate isikute kaudu. 7:2.4 (83.7) The administration of the Eternal Son in the superuniverses, being exclusively spiritual and superpersonal, is not discernible by creature personalities. Nonetheless, the all-pervading spiritual urge of the Son’s personal influence is encountered in every phase of the activities of all sectors of the domains of the Ancients of Days. In the local universes, however, we observe the Eternal Son personally present in the persons of the Paradise Sons. Here the infinite Son spiritually and creatively functions in the persons of the majestic corps of the co-ordinate Creator Sons.
3. Igavese Poja suhe üksikisikuga ^top 3. Relation of the Eternal Son to the Individual ^top
7:3.1 (84.1) Kohaliku universumi tõusuteel mõistavad aja surelikud Loojat-Poega kui Igavese Poja isiklikku esindajat. Ent alustades tõusu superuniversumi koolitussüsteemis, tajuvad aja-palverändurid ikka selgemini Igavese Poja innustava vaimu taevalikku kohalolekut ning saavad kasu selle vaimujõudu andva hoolitsuse vastuvõtmisest. Havonas saavad tõusuteelised veelgi enam teadlikuks Algse Poja kõikjale küündiva vaimu armastusküllasest embusest. Sureliku tõusu ühelgi astmel ei asu aja-palveränduri meeles või hinges Igavese Poja vaim, kuid tema õnnistus on pidevalt lähedal, lakkamatult hoolitsemas arenevate aja laste heaolu ja vaimse turvalisuse eest. 7:3.1 (84.1) In the local universe ascent the mortals of time look to the Creator Son as the personal representative of the Eternal Son. But when they begin the ascent of the superuniverse training regime, the pilgrims of time increasingly detect the supernal presence of the inspiring spirit of the Eternal Son, and they are able to profit by the intake of this ministry of spiritual energization. In Havona the ascenders become still more conscious of the loving embrace of the all-pervading spirit of the Original Son. At no stage of the entire mortal ascension does the spirit of the Eternal Son indwell the mind or soul of the pilgrim of time, but his beneficence is ever near and always concerned with the welfare and spiritual security of the advancing children of time.
7:3.2 (84.2) Igavese Poja vaimugravitatsiooni tõmme kujutab endast ellujäävate surelike hingede Paradiisi tõusmise saladust. Kõik tõelised vaimuväärtused ja bona fide isiksused alluvad Igavese Poja vaimugravitatsiooni raugematule mõjuväljale. Nii näiteks algab sureliku meele elukaar kui aineline masinavärk, aga Lõplikkuse Korpusse võetakse ta lõpuks vastu peaaegu täiusliku vaimeksistentsina. Kogu selle kogemuse vältel on ta muutunud üha sõltumatumaks ainelisest gravitatsioonist ning hakanud vastavalt tundlikumalt reageerima vaimugravitatsiooni jõule, mis tõmbab teda üha sissepoole. Vaimugravitatsiooniringlus sõna otseses mõttes tõmbab inimese hinge Paradiisi poole. 7:3.2 (84.2) The spiritual-gravity pull of the Eternal Son constitutes the inherent secret of the Paradise ascension of surviving human souls. All genuine spirit values and all bona fide spiritualized individuals are held within the unfailing grasp of the spiritual gravity of the Eternal Son. The mortal mind, for example, initiates its career as a material mechanism and is eventually mustered into the Corps of the Finality as a well-nigh perfected spirit existence, becoming progressively less subject to material gravity and correspondingly more responsive to the inward pulling urge of spirit gravity during this entire experience. The spirit-gravity circuit literally pulls the soul of man Paradiseward.
7:3.3 (84.3) Vaimugravitatsiooniringlus on põhiline kanal, mida mööda uskliku inimsüdame tõelised palved kanduvad inimteadvuse tasandilt Jumaluse tegelikku teadvusse. Selle, mis teie palumises sisaldab tõelist vaimset väärtust, haarab endaga kaasa vaimugravitatsiooni kõikne ringlus ja kannab selle silmapilkselt ning üheaegselt kõikide asjaomaste jumalike isiksusteni. Igaüks neist tegeleb sellega, mis kuulub tema isiklikku toimevalda. Järelikult pole teie praktilises usukogemuses oluline, kas saadate mõttes palve oma kohaliku universumi Loojale-Pojale või Igavesele Pojale kõikide asjade keskpunktis. 7:3.3 (84.3) The spirit-gravity circuit is the basic channel for transmitting the genuine prayers of the believing human heart from the level of human consciousness to the actual consciousness of Deity. That which represents true spiritual value in your petitions will be seized by the universal circuit of spirit gravity and will pass immediately and simultaneously to all divine personalities concerned. Each will occupy himself with that which belongs to his personal province. Therefore, in your practical religious experience, it is immaterial whether, in addressing your supplications, you visualize the Creator Son of your local universe or the Eternal Son at the center of all things.
7:3.4 (84.4) Vaimugravitatsiooniringluse eristusvõimelist tegutsemist annaks ehk võrrelda närvisüsteemi toimimisega ainelises inimkehas: mööda närvikiudusid antakse edasi ärritusi; mõned ärritused lõpevad varakult seljaaju keskustes, mis siis neile ka automaatselt reageerivad; teised jõuavad vähem automaatsetesse, aga kogemuste põhjal reageerivatesse keskustesse aju madalamatel astmetel, aga kõige olulisemad ning eluliselt tähtsad ärritused mööduvad ainsa hetkega neist alamatest keskustest ja need registreeritakse silmapilkselt inimteadvuse kõrgeimatel tasanditel. 7:3.4 (84.4) The discriminative operation of the spirit-gravity circuit might possibly be compared to the functions of the neural circuits in the material human body: Sensations travel inward over the neural paths; some are detained and responded to by the lower automatic spinal centers; others pass on to the less automatic but habit-trained centers of the lower brain, while the most important and vital incoming messages flash by these subordinate centers and are immediately registered in the highest levels of human consciousness.
7:3.5 (84.5) Ent kui palju-palju täiuslikum on vaimse maailma võrratu tehnika! Kui teie teadvuses sünnib midagi, mis on tulvil ülimat vaimset väärtust, ning kui te olete seda ka väljendanud, ei suuda mitte ükski jõud universumis takistada seda silmapilkselt jõudmast kogu loodu Absoluutse Vaimisiksuseni. 7:3.5 (84.5) But how much more perfect is the superb technique of the spiritual world! If anything originates in your consciousness that is fraught with supreme spiritual value, when once you give it expression, no power in the universe can prevent its flashing directly to the Absolute Spirit Personality of all creation.
7:3.6 (84.6) Ja vastupidi, kui teie harras palumine on läbi ja lõhki aineline ning täielikult keskendunud teie enda isikule, ei leidu ühtegi võimalust, kuidas niisugune vääritu palve võiks leida paiga Igavese Poja vaimuringluses. Ühelgi palve sisul, mis pole „vaimu sõnastatud”, ei ole kohta kõikses vaimuringluses: niisugused puhtalt egoistlikud ja ainelised palved surevad ega tõuse tõeliste vaimsete väärtuste ringluses ülespoole. Sellised sõnad on otsekui „kumisev vasknõu ja kõlisev kuljus”. 7:3.6 (84.6) Conversely, if your supplications are purely material and wholly self-centered, there exists no plan whereby such unworthy prayers can find lodgment in the spirit circuit of the Eternal Son. The content of any petition which is not “spirit indited” can find no place in the universal spiritual circuit; such purely selfish and material requests fall dead; they do not ascend in the circuits of true spirit values. Such words are as “sounding brass and a tinkling cymbal.”
7:3.7 (85.1) Sureliku palvele annab tähenduse seda ajendav mõte, vaimne sisu. Sõnadel ei ole tähtsust. 7:3.7 (85.1) It is the motivating thought, the spiritual content, that validates the mortal supplication. Words are valueless.
4. Jumalikud täiustamisplaanid ^top 4. The Divine Perfection Plans ^top
7:4.1 (85.2) Lõppematus liidus Isaga teostab Igavene Poeg edukalt jumalikku progressiplaani: tahteolendite loomise, evolutsiooni, tõusu ja täiustamise kõikset kava. Ning jumalikult ustavuselt on Poeg Isaga igavesti võrdne. 7:4.1 (85.2) The Eternal Son is in everlasting liaison with the Father in the successful prosecution of the divine plan of progress: the universal plan for the creation, evolution, ascension, and perfection of will creatures. And, in divine faithfulness, the Son is the eternal equal of the Father.
7:4.2 (85.3) Koostades ja teostades seda suurejoonelist arengukava aineliste ajaolendite igavikulisele täiusele viimiseks, toimivad Isa ja Poeg otsekui üks. See tõusvate kosmosehingede vaimse arendamise plaan on Isa ja Poja ühislooming ning koos Lõpmatu Vaimuga on nad hõivatud oma jumaliku eesmärgi ühisest teostamisest. 7:4.2 (85.3) The Father and his Son are as one in the formulation and prosecution of this gigantic attainment plan for advancing the material beings of time to the perfection of eternity. This project for the spiritual elevation of the ascendant souls of space is a joint creation of the Father and the Son, and they are, with the co-operation of the Infinite Spirit, engaged in associative execution of their divine purpose.
7:4.3 (85.4) Jumalik täiuse saavutamise plaan kätkeb endas kolme ainukordset, aga omavahel hästi kooskõlastatud ettevõtmist, mis kõik moodustavad osa kõiksest avastusretkest. 7:4.3 (85.4) This divine plan of perfection attainment embraces three unique, though marvelously correlated, enterprises of universal adventure:
7:4.4 (85.5) 1. Samm-sammult edendavate saavutuste plaan. See on arengul põhinev tõusukava, millega Igavene Poeg tingimusteta nõustus siis, kui ta soostus Isa ettepanekuga: „Tehkem surelikud loodud-olendid meie näo järgi.” See arenevate ajaolendite ülendamise kava sisaldab endas Mõttekohandajate annetamist ja aineliste loodud-olendite varustamist isiksuse õigustega. 7:4.4 (85.5) 1. The Plan of Progressive Attainment. This is the Universal Father’s plan of evolutionary ascension, a program unreservedly accepted by the Eternal Son when he concurred in the Father’s proposal, “Let us make mortal creatures in our own image.” This provision for upstepping the creatures of time involves the Father’s bestowal of the Thought Adjusters and the endowing of material creatures with the prerogatives of personality.
7:4.5 (85.6) 2. Annetusplaan. Järgmine Igavese Poja ja temaga kooskõlastatud Poegade kõikne plaan on suur Isa-ilmutamise üritus. See Igavese Poja ettepanek sisaldab temapoolset kava annetada arenevatele loodud-olenditele Jumala Pojad, kes peavad nende seas isikustama ja tegelikustama, kehastama ja reaalseks muutma Isa armastuse ja Poja armu kõikide universumite loodud-olendite vastu. Annetusplaanis sisalduva põhijoonena ning lisaks niisugusele armastushoolitsusele taastavad ja kindlustavad Paradiisi-Pojad seda, mille loodud-olendi hälbinud tahe on vaimses mõttes hädaohtu seadnud. Kui ükskõik millal ja ükskõik kus tuleb ette viivitusi saavutuste plaani elluviimises või häirib ja komplitseerib seda vastuhakk, rakenduvad kohe tegevusse annetusplaani eriolukorraks kavandatud meetmed. Paradiisi-Pojad on tõotanud tegutseda päästjatena ning on valmis minema otse mässulistesse maailmadesse ja taastama seal nende sfääride vaimse staatuse. Just sellise kangelasliku teene osutaski üks kooskõlastatud Loojatest-Poegadest Urantial, kui ta suveräänsuse saavutamiseks astus oma kogemuslikku annetusmiselujärku. 7:4.5 (85.6) 2. The Bestowal Plan. The next universal plan is the great Father-revelation enterprise of the Eternal Son and his co-ordinate Sons. This is the proposal of the Eternal Son and consists of his bestowal of the Sons of God upon the evolutionary creations, there to personalize and factualize, to incarnate and make real, the love of the Father and the mercy of the Son to the creatures of all universes. Inherent in the bestowal plan, and as a provisional feature of this ministration of love, the Paradise Sons act as rehabilitators of that which misguided creature will has placed in spiritual jeopardy. Whenever and wherever there occurs a delay in the functioning of the attainment plan, if rebellion, perchance, should mar or complicate this enterprise, then do the emergency provisions of the bestowal plan become active forthwith. The Paradise Sons stand pledged and ready to function as retrievers, to go into the very realms of rebellion and there restore the spiritual status of the spheres. And such a heroic service a co-ordinate Creator Son did perform on Urantia in connection with his experiential bestowal career of sovereignty acquirement.
7:4.6 (85.7) 3. Armuosutamise plaan. Kui saavutuste plaan ja annetusplaan olid koostatud ja teatavaks tehtud, seadis Lõpmatu Vaim üksinda ja iseseisvalt kokku hiiglasliku kõikse armuosutamise plaani ning hakkas seda ka teostama. Selle abi on väga oluline nii saavutuste kui ka annetusplaaniga seostuvate ettevõtmiste praktilises ja tõhusas elluviimises ning kõik Kolmanda Allika ja Keskme vaimsed isiksused on kantud armuosutamise vaimust, mis on nii selgesti osa Jumaluse Kolmanda Isiku olemusest. Lõpmatu Vaim tegutseb kaheldamatult ja sõna-sõnalt koos Isa ja Pojaga mitte ainult loomise, vaid ka haldamise vallas. 7:4.6 (85.7) 3. The Plan of Mercy Ministry. When the attainment plan and the bestowal plan had been formulated and proclaimed, alone and of himself, the Infinite Spirit projected and put in operation the tremendous and universal enterprise of mercy ministry. This is the service so essential to the practical and effective operation of both the attainment and the bestowal undertakings, and the spiritual personalities of the Third Source and Center all partake of the spirit of mercy ministry which is so much a part of the nature of the Third Person of Deity. Not only in creation but also in administration, the Infinite Spirit functions truly and literally as the conjoint executive of the Father and the Son.
7:4.7 (86.1) Kõikse plaani suhtes, mille Isa kavandas olendite tõusuks, on Igavene Poeg tema isiklik usaldusisik ja selle kava jumalik hoolekandja. Olles andnud kõikse käsu „Olge täiuslikud, nii nagu mina olen täiuslik”, usaldas Isa selle suurejoonelise mõtte teostamise Igavesele Pojale. Selle jumaliku ülesande täitmise eest hoolitseb Igavene Poeg koos oma jumaliku kooskõlastatud kaaslase Lõpmatu Vaimuga. Nõnda tegutsevadki Jumalused tõhusalt üheskoos loomistöö, juhtimise, evolutsiooni, ilmutuse ja hoolekande alal, ja kui olukord seda nõuab, siis ka õigluse ja korra jaluleseadmisel. 7:4.7 (86.1) The Eternal Son is the personal trustee, the divine custodian, of the Father’s universal plan of creature ascension. Having promulgated the universal mandate, “Be you perfect, even as I am perfect,” the Father intrusted the execution of this tremendous undertaking to the Eternal Son; and the Eternal Son shares the fostering of this supernal enterprise with his divine co-ordinate, the Infinite Spirit. Thus do the Deities effectively co-operate in the work of creation, control, evolution, revelation, and ministration—and if required, in restoration and rehabilitation.
5. Annetumise vaim ^top 5. The Spirit of Bestowal ^top
7:5.1 (86.2) Igavene Poeg ühines jäägitult Kõikse Isaga, et kuulutada kogu loodule seda võimast käsku: „Olge täiuslikud, nii nagu on täiuslik teie Isa Havonas.” Ning sellest hetkest peale on too kutsuv käsk ajendanud Igavese Poja ning temaga kooskõlastatud ning seostatud Poegade hiigelperekonna kõiki ellujäämisplaane ja annetumiskavasid. Just nende annetumiskavade tõttu ongi Jumala Poegadest saanud „tee, tõde ja elu” kõikide arenevate loodud-olendite jaoks. 7:5.1 (86.2) The Eternal Son without reservation joined with the Universal Father in broadcasting that tremendous injunction to all creation: “Be you perfect, even as your Father in Havona is perfect.” And ever since, that invitation-command has motivated all the survival plans and the bestowal projects of the Eternal Son and his vast family of co-ordinate and associated Sons. And in these very bestowals the Sons of God have become to all evolutionary creatures “the way, the truth, and the life.”
7:5.2 (86.3) Inimolenditega otseselt ühendust võtta — nii nagu seda teeb Isa enda kingitud eelisikuliste Mõttekohandajate kaudu — Igavene Poeg ei saa, ent ta läheneb loodud isiksustele aste-astmelt madalamale laskuvate jumalike Poegade kaudu niikaua, kuni ta saab seista inimese ligiduses ja mõnikord ka ise inimene olla. 7:5.2 (86.3) The Eternal Son cannot contact directly with human beings as does the Father through the gift of the prepersonal Thought Adjusters, but the Eternal Son does draw near to created personalities by a series of downstepping gradations of divine sonship until he is enabled to stand in man’s presence and, at times, as man himself.
7:5.3 (86.4) Igavese Poja puhtisikulist olemust ei saa osadeks jaotada. Igavene Poeg toimib vaimse mõjurina või isikuna ja ainult nõnda. Pojal ei ole võimalik saada osakeseks loodud-olendi kogemusest nii, nagu see sünnib Isa-Kohandaja puhul, aga Igavene Poeg korvab selle piirangu annetumistehnika abil. Seda, mida Kõikse Isa jaoks märgib fragmenteeritud olemusvormide kogemus, tähendavad Igavese Poja jaoks Paradiisi-Poegade kehastumiskogemused. 7:5.3 (86.4) The purely personal nature of the Eternal Son is incapable of fragmentation. The Eternal Son ministers as a spiritual influence or as a person, never otherwise. The Son finds it impossible to become a part of creature experience in the sense that the Father-Adjuster participates therein, but the Eternal Son compensates this limitation by the technique of bestowal. What the experience of fragmented entities means to the Universal Father, the incarnation experiences of the Paradise Sons mean to the Eternal Son.
7:5.4 (86.5) Igavene Poeg ei tule sureliku inimese juurde jumaliku tahte kujul, inimmeeles asuva Mõttekohandajana, kuid Igavene Poeg tuli sureliku inimese juurde Urantiale, kui tema Poja, Nebadoni Miikaeli jumalik isiksus kehastus Jeesus Naatsaretlase inimolemuses. Saamaks osa loodud isiksuste kogemustest, peavad Jumala Paradiisi-Pojad võtma endale loodud-olendite olemuse ning nende jumalik isiksus peab kehastuma täpselt nendesamade olendite kujul. Kehastumine, see Sonaringtoni saladus, on menetlus, mille abil Poeg väldib isiksuse absoluutsuse köidikuid, mis vastasel juhul osutuksid kõikehaaravaks. 7:5.4 (86.5) The Eternal Son comes not to mortal man as the divine will, the Thought Adjuster indwelling the human mind, but the Eternal Son did come to mortal man on Urantia when the divine personality of his Son, Michael of Nebadon, incarnated in the human nature of Jesus of Nazareth. To share the experience of created personalities, the Paradise Sons of God must assume the very natures of such creatures and incarnate their divine personalities as the actual creatures themselves. Incarnation, the secret of Sonarington, is the technique of the Son’s escape from the otherwise all-encompassing fetters of personality absolutism.
7:5.5 (86.6) Kaua-kaua aega tagasi annetas Igavene Poeg ennast keskse loodu igale ringlusele, et Havona elanikke ning palverändureid valgustada ja arendada, kaasa arvatud ka tõusuteele asunud aja-palverändureid. Mitte üheski neist seitsmest annetumisest ei tegutsenud ta ei tõusuteelise ega havonalasena. Ta oli olemas iseendana. Tema kogemus oli ainulaadne: see polnud kogemus koos inimeste või teiste palveränduritega, ka mitte nagu inimene või palverändur, vaid mingis mõttes seostuv üleisikulise tähendusega. 7:5.5 (86.6) Long, long ago the Eternal Son bestowed himself upon each of the circuits of the central creation for the enlightenment and advancement of all the inhabitants and pilgrims of Havona, including the ascending pilgrims of time. On none of these seven bestowals did he function as either an ascender or a Havoner. He existed as himself. His experience was unique; it was not with or as a human or other pilgrim but in some way associative in the superpersonal sense.
7:5.6 (86.7) Ka ei teinud ta läbi seda puhkust, mis on ette nähtud Havona siseringluse ja Paradiisi kallaste vahel. Tema kui absoluutse olendi jaoks on võimatu katkestada oma isiksusteadvust, sest temas keskenduvad kõik vaimse gravitatsiooni jõujooned. Ja nendel annetumiste aegadel püsis Paradiis kui vaimse sära keskne asupaik ühteviisi kirkana ning Poja võim universaalse vaimugravitatsiooni üle ei nõrgenenud. 7:5.6 (86.7) Neither did he pass through the rest that intervenes between the inner Havona circuit and the shores of Paradise. It is not possible for him, an absolute being, to suspend consciousness of personality, for in him center all lines of spiritual gravity. And during the times of these bestowals the central Paradise lodgment of spiritual luminosity was undimmed, and the Son’s grasp of universal spirit gravity was undiminished.
7:5.7 (87.1) Igavese Poja annetumised Havonas ei mahu inimliku kujutlusvõime raamidesse: need olid transtsendentsed. Siis ja hiljem lisas Igavene Poeg mõndagi Havona kogemusse, kuid me ei tea, kas ta sai midagi lisaks omaenese eksistentsiaalse olemuse eeldatavasse kogemustepagasisse. See kuulub Paradiisi-Poegade annetumissaladuse valdkonda. Usume aga siiski, et ükskõik mida Igavene Poeg nende annetumisülesannete täitmise käigus ka ei omandanud, on ta selle ka alal hoidnud, kuid me ei tea, mis see on. 7:5.7 (87.1) The bestowals of the Eternal Son in Havona are not within the scope of human imagination; they were transcendental. He added to the experience of all Havona then and subsequently, but we do not know whether he added to the supposed experiential capacity of his existential nature. That would fall within the bestowal mystery of the Paradise Sons. We do, however, believe that whatever the Eternal Son acquired on these bestowal missions, he has ever since retained; but we do not know what it is.
7:5.8 (87.2) Ükskõik kui raske meil poleks ka mõista Jumaluse Teise Isiku annetumisi, saame hästi aru Igavese Poja ühe Poja Havona-annetumisest, sest sõna otseses mõttes läbis Poeg kõik keskse universumi ringlused ja sai tegelikult osa neist kogemustest, mis moodustavad tõusuteelise ettevalmistumise Jumaluseni jõudmiseks. See oli Algne Miikael, esmasündinud Looja-Poeg; ring-ringilt jagas ta tõusutee palverändurite elukogemust, käies isiklikult koos nendega läbi kõikide ringide astmed Grandfanda, esimese Havonasse jõudnud sureliku päevil. 7:5.8 (87.2) Whatever our difficulty in comprehending the bestowals of the Second Person of Deity, we do comprehend the Havona bestowal of a Son of the Eternal Son, who literally passed through the circuits of the central universe and actually shared those experiences which constitute an ascender’s preparation for Deity attainment. This was the original Michael, the first-born Creator Son, and he passed through the life experiences of the ascending pilgrims from circuit to circuit, personally journeying a stage of each circle with them in the days of Grandfanda, the first of all mortals to attain Havona.
7:5.9 (87.3) Mida muud ka see Algne Miikael ei ilmutanud, muutis ta Algse Ema-Poja transtsendentse annetumise Havona olendite jaoks tõeliseks. Nii tõeliseks, et iga aja-palverändur, kes pingutab jõudu Havona ringlustesse jõudmise retkel, saab abi ja tuge kindlast teadmisest: Igavene Jumala Poeg loobus seitse korda Paradiisi võimust ja hiilgusest, saamaks osa aegruumi palverändurite kogemustest seitsmes järk-järgult arenevas ringluses Havona saavutamisel. 7:5.9 (87.3) Whatever else this original Michael revealed, he made the transcendent bestowal of the Original Mother Son real to the creatures of Havona. So real, that forevermore each pilgrim of time who labors in the adventure of making the Havona circuits is cheered and strengthened by the certain knowledge that the Eternal Son of God seven times abdicated the power and glory of Paradise to participate in the experiences of the time-space pilgrims on the seven circuits of progressive Havona attainment.
7:5.10 (87.4) Igavene Poeg on eeskujuks ja innustuseks kõikidele Jumala Poegadele nende aja ja ruumi universumites sooritatud annetumistes. Kooskõlastatud Loojad-Pojad ja nendega seostuvad Kohtumõistjad-Pojad koos teiste siin esile toomata Poegade rühmadega osalevad kõik innukalt selles imelises annetumises mitmesugustele loodud elu rühmadele ja loodud-olendite enestena. Seepärast saab olemusliku suguluse ja päritolu tõttu vaimus tõeks, et iga Jumala Poja annetumises kosmosemaailmadele — nendes annetumistes, nende läbi ja tänu nendele — on Igavene Poeg annetanud end universumi arukatele tahteolenditele. 7:5.10 (87.4) The Eternal Son is the exemplary inspiration for all the Sons of God in their ministrations of bestowal throughout the universes of time and space. The co-ordinate Creator Sons and the associate Magisterial Sons, together with other unrevealed orders of sonship, all partake of this wonderful willingness to bestow themselves upon the varied orders of creature life and as the creatures themselves. Therefore, in spirit and because of kinship of nature as well as fact of origin, it becomes true that in the bestowal of each Son of God upon the worlds of space, in and through and by these bestowals, the Eternal Son has bestowed himself upon the intelligent will creatures of the universes.
7:5.11 (87.5) Kui ka mitte päris kõikidelt omadustelt, siis vaimult ja olemuselt on iga Paradiisi-Poeg Algse Poja jumalikult täiuslik portree. On sõna-sõnalt tõsi, et kes iganes on näinud Paradiisi-Poega, on näinud ka Igavest Jumala Poega. 7:5.11 (87.5) In spirit and nature, if not in all attributes, each Paradise Son is a divinely perfect portraiture of the Original Son. It is literally true, whosoever has seen a Paradise Son has seen the Eternal Son of God.
6. Jumala Paradiisi-Pojad ^top 6. The Paradise Sons of God ^top
7:6.1 (87.6) Urantial sünnitab suurt segadust see, et ei teata, et Jumala Poegi on palju. Ja see võhiklikkus püsib, hoolimata isegi sellisest tõdemusest, nagu seda on ülestähendus nende jumalike isiksuste konklaavist: „Kui Koidutähed üheskoos hõiskasid ja kõik Jumala Pojad tõstsid rõõmukisa.” Iga tuhande aasta tagant — sektori standardaja järgi — kogunevad jumalike Poegade eri klassid oma korrapäraselt toimuvatele kokkutulekutele. 7:6.1 (87.6) The lack of a knowledge of the multiple Sons of God is a source of great confusion on Urantia. And this ignorance persists in the face of such statements as the record of a conclave of these divine personalities: “When the Sons of God proclaimed joy, and all of the Morning Stars sang together.” Every millennium of sector standard time the various orders of the divine Sons forgather for their periodic conclaves.
7:6.2 (87.7) Igavene Poeg on isikuline läte, kust saavad alguse need imetlusväärsed halastus- ja teenimisomadused, mis nii külluslikult iseloomustavad Jumala Poegade kõikide üha alanevate rühmade toimimist kogu loodu seas. Igavene Poeg annab eksimatult terve jumaliku olemuse — kui mitte oma omaduste kogu lõpmatuse — edasi Paradiisi-Poegadele, kes asuvad igaveselt Saarelt teele, et universumite universumile tema jumalikku iseloomu ilmutada. 7:6.2 (87.7) The Eternal Son is the personal source of the adorable attributes of mercy and service which so abundantly characterize all orders of the descending Sons of God as they function throughout creation. All the divine nature, if not all the infinity of attributes, the Eternal Son unfailingly transmits to the Paradise Sons who go out from the eternal Isle to reveal his divine character to the universe of universes.
7:6.3 (88.1) Algne ja Igavene Poeg on Kõikse Isa „esimese” lõpetatud ja lõpmatu mõtte isikuline vili. Iga kord, kui Kõikne Isa ja Igavene Poeg kavandavad mõne uue, algupärase, identse, ainukordse ja absoluutse isikulise idee, isikustub see loov mõte silmapilkselt täiuslikul ja lõplikul kujul uues ja algupärases Loojas-Pojas, tema olemises ja isiksuses. Vaimolemuselt, jumalikult tarkuselt ja kooskõlastatud loomisvõimelt on need Loojad-Pojad potentsiaalselt võrdsed Jumal-Isaga ja Jumal-Pojaga. 7:6.3 (88.1) The Original and Eternal Son is the offspring-person of the “first” completed and infinite thought of the Universal Father. Every time the Universal Father and the Eternal Son jointly project a new, original, identical, unique, and absolute personal thought, that very instant this creative idea is perfectly and finally personalized in the being and personality of a new and original Creator Son. In spirit nature, divine wisdom, and co-ordinate creative power, these Creator Sons are potentially equal with God the Father and God the Son.
7:6.4 (88.2) Loojad-Pojad suunduvad Paradiisist aja universumitesse ning viivad lõpule kohalike arenevate universumite organiseerimise, selles on neile abiks Kolmanda Allika ja Keskme juhtivad ja loovad jõud. Need Pojad ei ole seotud aine, meele ega vaimu keskse ja kõikse suunamisega ning see neid ei puuduta. Järelikult piirab neid loometegevuses Esimese Allika ja Keskme ning temaga kooskõlastatud Absoluutide varasema olemasolu identiteet ja eesõigus. Need Pojad suudavad hallata ainult seda, mille nad ise olemasolevaks muudavad. Absoluutne haldamine kuulub olemasolu esmasusest johtuvate õiguste hulka ja on lahutamatu kohaloleku igavikulisusest. Isa jääb universumites esmaseks. 7:6.4 (88.2) The Creator Sons go out from Paradise into the universes of time and, with the co-operation of the controlling and creative agencies of the Third Source and Center, complete the organization of the local universes of progressive evolution. These Sons are not attached to, nor are they concerned with, the central and universal controls of matter, mind, and spirit. Hence are they limited in their creative acts by the pre-existence, priority, and primacy of the First Source and Center and his co-ordinate Absolutes. These Sons are able to administer only that which they bring into existence. Absolute administration is inherent in priority of existence and is inseparable from eternity of presence. The Father remains primal in the universes.
7:6.5 (88.3) Nii nagu Isa ja Poeg isikustavad Loojaid-Poegi, isikustavad Poeg ja Vaim Kohtumõistjaid-Poegi. Loodud-olendi kehastumiskogemuses teenivad just nimelt need Pojad ära õiguse olla kohtunikeks ajas ja ruumis loodute ellujäämise üle otsustamisel. 7:6.5 (88.3) Much as the Creator Sons are personalized by the Father and the Son, so are the Magisterial Sons personalized by the Son and the Spirit. These are the Sons who, in the experiences of creature incarnation, earn the right to serve as the judges of survival in the creations of time and space.
7:6.6 (88.4) Isa, Poeg ja Vaim ühinevad ka selleks, et isikustada mitmekülgseid Kolmsuse Õpetajaid-Poegi, kes suuruniversumis rännates on kõikide, nii inimlike kui ka jumalike isiksuste võrratud õpetajad. Leidub ohtrasti muidki Paradiisi-Poegade klasse, aga neist pole veel Urantia surelikele teada antud. 7:6.6 (88.4) The Father, Son, and Spirit also unite to personalize the versatile Trinity Teacher Sons, who range the grand universe as the supernal teachers of all personalities, human and divine. And there are numerous other orders of Paradise sonship that have not been brought to the attention of Urantia mortals.
7:6.7 (88.5) Algse Ema-Poja ning kogu loodut hõlmavate Paradiisi-Poegade vägede vahel on olemas otsene ja ainult neile kuuluv sidekanal, mille toimimine tuleneb loomu päraselt neid ühendavast tunnusomasest vaimsest sugulusest; see seob nad peaaegu absoluutsesse vaimsesse liitu. Selline Jumala Poegade vaheline ringlus erineb täielikult universaalsest vaimugravitatsiooniringlusest, mis samuti keskendub Teise Allika ja Keskme isikus. Kõik Paradiisi Jumaluste isikutest lähtuvad Jumala Pojad on Igavese Ema-Pojaga otseses ja pidevas ühenduses. Niisugune ühendus on silmapilkne, ta ei sõltu ajast, kuid mõnikord mõjutab seda ruum. 7:6.7 (88.5) Between the Original Mother Son and these hosts of Paradise Sons scattered throughout all creation, there is a direct and exclusive channel of communication, a channel whose function is inherent in the quality of spiritual kinship which unites them in bonds of near-absolute spiritual association. This intersonship circuit is entirely different from the universal circuit of spirit gravity, which also centers in the person of the Second Source and Center. All Sons of God who take origin in the persons of the Paradise Deities are in direct and constant communication with the Eternal Mother Son. And such communication is instantaneous; it is independent of time though sometimes conditioned by space.
7:6.8 (88.6) Igavene Poeg teab igal hetkel täiuslikult nii Paradiisi-Poegade iga klassi seisundit, mõtteid ja kõiki tegusid kui ka kõike vaimselt väärtuslikku, mis on igavikulise, esmase, keskse loodu, samuti kooskõlastatud Loojate-Poegade teisese, ajaliku loodu — kõikide loodud-olendite südameis. 7:6.8 (88.6) The Eternal Son not only has at all times perfect knowledge concerning the status, thoughts, and manifold activities of all orders of Paradise sonship, but he also has perfection of knowledge at all times regarding everything of spiritual value which exists in the hearts of all creatures in the primary central creation of eternity and in the secondary time creations of the co-ordinate Creator Sons.
7. Isa ülim ilmutamine ^top 7. The Supreme Revelation of the Father ^top
7:7.1 (88.7) Igavene Poeg on Kõikse Isa vaimu ja isiksuse täielik, ainuline, kõikne ja lõplik ilmutus. Kõik teadmised Isa kohta ja kogu teave temast peab tulema Igaveselt Pojalt ja tema Paradiisi-Poegadelt. Igavene Poeg on igavikust, ta on täielikult ja ilma vaimsete piiranguteta Isaga üks. Jumaliku isiksuse mõttes on nad üheväärsed, vaimselt olemuselt on nad võrdsed; jumalikkuse poolest on nad identsed. 7:7.1 (88.7) The Eternal Son is a complete, exclusive, universal, and final revelation of the spirit and the personality of the Universal Father. All knowledge of, and information concerning, the Father must come from the Eternal Son and his Paradise Sons. The Eternal Son is from eternity and is wholly and without spiritual qualification one with the Father. In divine personality they are co-ordinate; in spiritual nature they are equal; in divinity they are identical.
7:7.2 (89.1) Tegelikult pole Jumala iseloomul kuidagi võimalik tema Poja isikus olemuslikult paremaks muutuda, sest jumalik Isa on lõpmatult täiuslik, aga loodud-olenditele ilmutumisel võimenduvad tema iseloom ja isiksus, sest siis jäetakse kõrvale kõik mitteisikuline ja mittevaimne. Esimene Allikas ja Kese on palju enamat kui isiksus, kuid Esimese Allika ja Keskme isa-isiksuse kõik vaimuomadused on Igavese Poja absoluutses isiksuses vaimselt olemas. 7:7.2 (89.1) The character of God could not possibly be intrinsically improved upon in the person of the Son, for the divine Father is infinitely perfect, but that character and personality are amplified, by divestment of the nonpersonal and nonspiritual, for revelation to creature beings. The First Source and Center is much more than a personality, but all of the spirit qualities of the father personality of the First Source and Center are spiritually present in the absolute personality of the Eternal Son.
7:7.3 (89.2) Esmane Poeg ja tema Pojad on hõivatud Isa vaimse ja isikulise olemuse kõiksest ilmutamisest kõigele loodule. Nii keskses universumis, superuniversumites, kohalikes universumites kui ka asustatud planeetidel on Paradiisi-Poeg see, kes ilmutab inimestele ja inglitele Kõikset Isa. Igavene Poeg ja tema Pojad ilmutavad loodud-olendite lähenemistee Kõiksele Isale. Ja isegi meie, kes me oleme kõrget päritolu, mõistame Isa palju täielikumalt siis, kui õpime tundma tema iseloomu ja isiksuse ilmutust Igaveses Pojas ja tema Poegades. 7:7.3 (89.2) The primal Son and his Sons are engaged in making a universal revelation of the spiritual and personal nature of the Father to all creation. In the central universe, the superuniverses, the local universes, or on the inhabited planets, it is a Paradise Son who reveals the Universal Father to men and angels. The Eternal Son and his Sons reveal the avenue of creature approach to the Universal Father. And even we of high origin understand the Father much more fully as we study the revelation of his character and personality in the Eternal Son and in the Sons of the Eternal Son.
7:7.4 (89.3) Isa laskub isiksusena alla teie juurde ainult Igavese Poja jumalike Poegade kaudu. Ja teie jõuate Isani sedasama elavat teed pidi, te tõusete Isani selle jumalike Poegade rühma juhatusel. Ning see on ikka ja alati tõsi — sellest hoolimata, et teie oma isiksus on Kõikse Isa otsene annetus. 7:7.4 (89.3) The Father comes down to you as a personality only through the divine Sons of the Eternal Son. And you attain the Father by this same living way; you ascend to the Father by the guidance of this group of divine Sons. And this remains true notwithstanding that your very personality is a direct bestowal of the Universal Father.
7:7.5 (89.4) Ärge unustage, et kõikides nendes Igavese Poja kaugustesse küündiva vaimse haldamise ulatuslikes tegemistes on Poeg niisama tõeselt ja tegelikult isik nagu Isagi. Varem inimese kujul elanud olenditel on Igavesele Pojale tõepoolest lihtsam läheneda kui Kõiksele Isale. Arenedes aja-palverändurina läbi Havona ringluste, omandate Pojani jõudmise võime kaua aega enne seda, kui olete ette valmistatud Isa tajuma. 7:7.5 (89.4) In all these widespread activities of the far-flung spiritual administration of the Eternal Son, do not forget that the Son is a person just as truly and actually as the Father is a person. Indeed, to beings of the onetime human order the Eternal Son will be more easy to approach than the Universal Father. In the progress of the pilgrims of time through the circuits of Havona, you will be competent to attain the Son long before you are prepared to discern the Father.
7:7.6 (89.5) Te peaksite sügavamalt mõistma armu tähistava Igavese Poja iseloomu ja armuküllast olemust siis, kui mõtlete nende jumalike omaduste ilmutusele, mida armastavas teenimises näitas teie Looja-Poeg, kes kunagi maa peal oli Inimese Poeg, nüüd aga on teie kohaliku universumi ülev suverään — Inimese Poeg ja Jumala Poeg. 7:7.6 (89.5) More of the character and merciful nature of the Eternal Son of mercy you should comprehend as you meditate on the revelation of these divine attributes which was made in loving service by your own Creator Son, onetime Son of Man on earth, now the exalted sovereign of your local universe—the Son of Man and the Son of God.
7:7.7 (89.6) [Esitanud Jumalik Nõuandja, kellele tehti ülesandeks sõnastada see Igavest Poega kirjeldav ettekanne.] 7:7.7 (89.6) [Indited by a Divine Counselor assigned to formulate this statement depicting the Eternal Son of Paradise.]