6. Kiri Paper 6
Igavene Poeg The Eternal Son
6:0.1 (73.1) IGAVENE Poeg on Kõikse Isa „esimese” isikulise ja absoluutse idee täiuslik ja lõplik väljendus. Seepärast on nii, et ükskõik millal ja ükskõik kuidas Isa ennast isikuliselt ja absoluutselt avaldab, teeb ta seda oma Igavese Poja kaudu, kes on alati olnud, on nüüd ja jääb igaveseks elavaks ja jumalikuks Sõnaks. Ja see Igavene Poeg asub kõikide asjade keskmes, olles ühenduses ja otseselt põimudes Igavese ja Kõikse Isa isikulise kohalolekuga. 6:0.1 (73.1) THE Eternal Son is the perfect and final expression of the “first” personal and absolute concept of the Universal Father. Accordingly, whenever and however the Father personally and absolutely expresses himself, he does so through his Eternal Son, who ever has been, now is, and ever will be, the living and divine Word. And this Eternal Son is residential at the center of all things, in association with, and immediately enshrouding the personal presence of, the Eternal and Universal Father.
6:0.2 (73.2) Põhjuseks, miks räägime Jumala „esimesest” mõttest ning viitame Igavese Poja tekkele ajas, mis on tegelikult võimatu, on soov pääseda inimintellekti mõttelainele. Niisugused keelelised moonutused märgivad meie kõrgeimaid pingutusi saamaks kompromisside kaudu ühendust surelike olendite ajakammitsais meelega. Ajalise järgnevuse seisukohalt ei saanud Kõiksel Isal kunagi olla mingit esimest mõtet ega Igavesel Pojal algust. Kuid mulle on tehtud ülesandeks kirjeldada igavikureaalsusi surelike ajapiirangutes meelele just niisuguste mõtteliste sümbolite kaudu ning tähistada igavikulisi suhteid selliste arusaamadega ajalisest järgnevusest. 6:0.2 (73.2) We speak of God’s “first” thought and allude to an impossible time origin of the Eternal Son for the purpose of gaining access to the thought channels of the human intellect. Such distortions of language represent our best efforts at contact-compromise with the time-bound minds of mortal creatures. In the sequential sense the Universal Father never could have had a first thought, nor could the Eternal Son ever have had a beginning. But I was instructed to portray the realities of eternity to the time-limited minds of mortals by such symbols of thought and to designate the relationships of eternity by such time concepts of sequentiality.
6:0.3 (73.3) Igavene Poeg on Paradiisi-Isa jumaliku reaalsuse, määratlematu vaimu ja absoluutse isiksuse kõikse ja lõpmatu idee vaimne isikustumine. Ja nii ongi Poeg Kõikse Isa loojaidentiteedi jumalik ilmutus. Poja täiuslik isiksus näitab, et Isa on tõepoolest kõikide vaimsete, tahteliste, eesmärgiliste ja isikuliste tähenduste ning väärtuste igavene ja kõikne allikas. 6:0.3 (73.3) The Eternal Son is the spiritual personalization of the Paradise Father’s universal and infinite concept of divine reality, unqualified spirit, and absolute personality. And thereby does the Son constitute the divine revelation of the creator identity of the Universal Father. The perfect personality of the Son discloses that the Father is actually the eternal and universal source of all the meanings and values of the spiritual, the volitional, the purposeful, and the personal.
6:0.4 (73.4) Üritades aidata ajapiirangutega meelel Paradiisi-Kolmsuse igaveste ja lõpmatute olendite suhete järgnevuslikkusest mingit arusaama luua, kasutame sellist kontseptuaalset vabadust, et räägime „Isa esimesest isiklikust, kõiksest ja lõpmatust ideest”. Mul pole võimalik inimmõistusele edastada ühtki tõele vastavat arusaama Jumaluste igavikuliste suhete kohta. Seepärast kasutangi niisuguseid termineid, mis võimaldavad piiritletud meelel mingit aimu saada nende igaveste olendite omavahelistest suhetest üksteisele järgnevate ajastute vältel. Me usume, et Poeg tuli Isast: meile õpetatakse, et nad mõlemad on määratlematult igavesed. Järelikult on selge, et mitte ükski ajalik olend ei suuda eales aru saada sellest saladusest, kuidas võib Poeg pärineda Isast ja olla samal ajal Isa endaga võrdselt igavene. 6:0.4 (73.4) In an effort to enable the finite mind of time to form some sequential concept of the relationships of the eternal and infinite beings of the Paradise Trinity, we utilize such license of conception as to refer to the “Father’s first personal, universal, and infinite concept.” It is impossible for me to convey to the human mind any adequate idea of the eternal relations of the Deities; therefore do I employ such terms as will afford the finite mind something of an idea of the relationship of these eternal beings in the subsequent eras of time. We believe the Son sprang from the Father; we are taught that both are unqualifiedly eternal. It is apparent, therefore, that no time creature can ever fully comprehend this mystery of a Son who is derived from the Father, and yet who is co-ordinately eternal with the Father himself.
1. Igavese Poja identiteet ^top 1. Identity of the Eternal Son ^top
6:1.1 (73.5) Igavene Poeg on algne ja ainusündinud Jumala Poeg. Ta on Jumal-Poeg, Jumaluse Teine Isik ja kõige olemasoleva kaaslooja. Nagu Isa on Esimene Suur Allikas ja Kese, nii on Poeg Teine Suur Allikas ja Kese. 6:1.1 (73.5) The Eternal Son is the original and only-begotten Son of God. He is God the Son, the Second Person of Deity and the associate creator of all things. As the Father is the First Great Source and Center, so the Eternal Son is the Second Great Source and Center.
6:1.2 (74.1) Igavene Poeg on universumite universumi vaimse valitsuse kese ja jumalik haldur. Kõikne Isa on esmalt looja ja siis juhtija. Igavene Poeg on esmalt kaaslooja ja siis vaimne haldur. „Jumal on vaim” ning Poeg on selle vaimu isikuline ilmutus. Esimene Allikas ja Kese on Tahteabsoluut, Teine Allikas ja Kese on Isiksusabsoluut. 6:1.2 (74.1) The Eternal Son is the spiritual center and the divine administrator of the spiritual government of the universe of universes. The Universal Father is first a creator and then a controller; the Eternal Son is first a cocreator and then a spiritual administrator. “God is spirit,” and the Son is a personal revelation of that spirit. The First Source and Center is the Volitional Absolute; the Second Source and Center is the Personality Absolute.
6:1.3 (74.2) Kõikne Isa kui looja ei tegutse kunagi ainuisikuliselt, vaid üksnes liidus Pojaga või kooskõlas Poja tegevusega. Uue Testamendi kirjutajal olnuks õigus, kui ta oleks järgnevat öelnud Igavese Poja kohta: „Alguses oli Sõna, ja Sõna oli koos Jumalaga, ja Sõna oli Jumal. Kõik on loodud tema läbi, ja ilma temata ei ole loodud midagi, mis on loodud.” 6:1.3 (74.2) The Universal Father never personally functions as a creator except in conjunction with the Son or with the co-ordinate action of the Son. Had the New Testament writer referred to the Eternal Son, he would have uttered the truth when he wrote: “In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. All things were made by him, and without him was not anything made that was made.”
6:1.4 (74.3) Kui Urantiale ilmus Igavese Poja Poeg, siis kõnelesid selle inimkuju võtnud jumaliku olendi lähedased temast nõnda: „Mis algusest oli, mis me oleme kuulnud, mis me oma silmaga oleme näinud, mida me oleme vaadelnud ja mida meie käed on katsunud, seda me räägime elu Sõnast.” Ja see annetunud Poeg ilmus Isast niisama kindlasti nagu Algne Poegki, mida annab mõista üks tema Maa peal lausutud palvetest: „Ja nüüd kirgasta mind, oo mu Isa, enese juures selle kirkusega, mis mul oli sinu juures enne selle maailma rajamist.” 6:1.4 (74.3) When a Son of the Eternal Son appeared on Urantia, those who fraternized with this divine being in human form alluded to him as “He who was from the beginning, whom we have heard, whom we have seen with our eyes, whom we have looked upon, and our hands have handled, even the Word of life.” And this bestowal Son came forth from the Father just as truly as did the Original Son, as is suggested in one of his earthly prayers: “And now, O my Father, glorify me with your own self, with the glory which I had with you before this world was.”
6:1.5 (74.4) Erinevates universumites tuntakse Igavest Poega erinevate nimede all. Keskses universumis teatakse teda kui Kooskõlastatud Allikat, Kaasloojat ja Kaasabsoluuti. Superuniversumi keskuses Uversal nimetame Poega Kooskõlastatud Vaimukeskuseks ja Igaveseks Vaimuhalduriks. Salvingtonil, teie kohaliku universumi keskuses, tuntakse seda Poega Teise Igavese Allika ja Keskmena. Melkisedekid räägivad temast kui Pojast, kellest pärinevad Pojad. Teie maailmas, aga mitte kogu teie asustatud sfääride süsteemis, on see Algne Poeg segi aetud kooskõlastatud Looja-Pojaga, Nebadoni Miikaeliga, kes annetas ennast Urantia surelikele rassidele. 6:1.5 (74.4) The Eternal Son is known by different names in various universes. In the central universe he is known as the Co-ordinate Source, the Cocreator, and the Associate Absolute. On Uversa, the headquarters of the superuniverse, we designate the Son as the Co-ordinate Spirit Center and as the Eternal Spirit Administrator. On Salvington, the headquarters of your local universe, this Son is of record as the Second Eternal Source and Center. The Melchizedeks speak of him as the Son of Sons. On your world, but not in your system of inhabited spheres, this Original Son has been confused with a co-ordinate Creator Son, Michael of Nebadon, who bestowed himself upon the mortal races of Urantia.
6:1.6 (74.5) Ehkki iga Paradiisi-Poega sobib kutsuda Jumala Pojaks, on meil kombeks kasutada nimetust „Igavene Poeg” ainult Algse Poja, Teise Allika ja Keskme puhul, kes Kõikse Isa kõrval on võimsa ja täiusliku keskse universumi kaaslooja ning kõikide teiste lõpmatutest Jumalustest pärinevate jumalike Poegade kaaslooja. 6:1.6 (74.5) Although any of the Paradise Sons may fittingly be called Sons of God, we are in the habit of reserving the designation “the Eternal Son” for this Original Son, the Second Source and Center, cocreator with the Universal Father of the central universe of power and perfection and cocreator of all other divine Sons who spring from the infinite Deities.
2. Igavese Poja olemus ^top 2. Nature of the Eternal Son ^top
6:2.1 (74.6) Igavene Poeg on niisama muutumatu ja lõpmatult usaldusväärne nagu Kõikne Isagi. Ta on niisama vaimne kui Isa, niisama tõeliselt piiramatu vaim. Teile, kes te olete alamat päritolu, võib Poeg näida isikulisemana, sest ta on teile Kõiksest Isast sammukese võrra lähemal. 6:2.1 (74.6) The Eternal Son is just as changeless and infinitely dependable as the Universal Father. He is also just as spiritual as the Father, just as truly an unlimited spirit. To you of lowly origin the Son would appear to be more personal since he is one step nearer you in approachability than is the Universal Father.
6:2.2 (74.7) Igavene Poeg on Jumala igavene Sõna. Ta on täpselt samasugune nagu Isa, tegelikult ongi Igavene Poeg Jumal-Isa isikuline avaldumine universumite universumile. Ja nõnda oli ning on nüüd ja alati õige öelda Igavese Poja ja kõikide teiste kooskõlastatud Loojate-Poegade kohta: „Kes teda on näinud, see on näinud Isa.” 6:2.2 (74.7) The Eternal Son is the eternal Word of God. He is wholly like the Father; in fact, the Eternal Son is God the Father personally manifest to the universe of universes. And thus it was and is and forever will be true of the Eternal Son and of all the co-ordinate Creator Sons: “He who has seen the Son has seen the Father.”
6:2.3 (74.8) Olemuselt on Poeg täpselt vaim-Isa sarnane. Kui palveldame Jumal-Isa, palveldame tegelikult samal ajal ka Jumal-Poega ja Jumal-Vaimu. Jumal-Poeg on loomuldasa niisama jumalikult tõeline ja igavene nagu Jumal-Isagi. 6:2.3 (74.8) In nature the Son is wholly like the spirit Father. When we worship the Universal Father, actually we at the same time worship God the Son and God the Spirit. God the Son is just as divinely real and eternal in nature as God the Father.
6:2.4 (75.1) Pojal pole mitte ainult Isa kogu lõpmatu ja transtsendentne õiglane meel, vaid Pojas peegeldub ka Isa iseloomu kogu pühadus. Poeg jagab Isa täiuslikkust ning vastutab koos temaga kõigi ebatäiuslike olendite abistamise eest nende vaimsetes püüdlustes jumaliku täiuse saavutamisel. 6:2.4 (75.1) The Son not only possesses all the Father’s infinite and transcendent righteousness, but the Son is also reflective of all the Father’s holiness of character. The Son shares the Father’s perfection and jointly shares the responsibility of aiding all creatures of imperfection in their spiritual efforts to attain divine perfection.
6:2.5 (75.2) Igavesel Pojal on Isa kogu jumalik iseloom ja kõik vaimuomadused. Poeg on Jumala absoluutsuse täius isiksuses ja vaimus ning ta ilmutab neid omadusi, juhtides isiklikult universumite universumi vaimset valitsust. 6:2.5 (75.2) The Eternal Son possesses all the Father’s character of divinity and attributes of spirituality. The Son is the fullness of God’s absoluteness in personality and spirit, and these qualities the Son reveals in his personal management of the spiritual government of the universe of universes.
6:2.6 (75.3) Jumal on tõesti kõikne vaim. Jumal on vaim ning see Isa vaimne olemus koondub ja isikustub Igavese Poja Jumaluses. Esimese Allika ja Keskme universaalsusest eraldumine tugevdab ilmselt suuresti Poja kõiki iseloomulikke jooni. Ja nii nagu Isa jagab oma vaimset olemust Pojaga, jagavad nad üheskoos — täielikult ja piiranguteta — jumalikku vaimu Ühise Toimijaga, Lõpmatu Vaimuga. 6:2.6 (75.3) God is, indeed, a universal spirit; God is spirit; and this spirit nature of the Father is focalized and personalized in the Deity of the Eternal Son. In the Son all spiritual characteristics are apparently greatly enhanced by differentiation from the universality of the First Source and Center. And as the Father shares his spirit nature with the Son, so do they together just as fully and unreservedly share the divine spirit with the Conjoint Actor, the Infinite Spirit.
6:2.7 (75.4) Tõearmastuselt ja ilu loomise poolest on Isa ja Poeg võrdsed, ehkki Poeg näib pühendavat ennast rohkem universumiväärtustes sisalduva eranditult vaimse ilu teokstegemisele. 6:2.7 (75.4) In the love of truth and in the creation of beauty the Father and the Son are equal except that the Son appears to devote himself more to the realization of the exclusively spiritual beauty of universal values.
6:2.8 (75.5) Jumaliku headuse osas ei näe ma Isa ja Poja vahel mitte mingit vahet. Isa armastab oma universumilapsi nagu Isa, Igavene Poeg vaatab kõikide loodud-olendite peale kui isa ja kui vend. 6:2.8 (75.5) In divine goodness I discern no difference between the Father and the Son. The Father loves his universe children as a father; the Eternal Son looks upon all creatures both as father and as brother.
3. Isa armastuse osutamine ^top 3. Ministry of the Father’s Love ^top
6:3.1 (75.6) Poeg jagab küll Kolmsuse õiglust ja õiglast meelt, kuid Isa armastuse ja armu lõpmatu isikustamine jätab need jumalikud jooned varju. Poeg on jumaliku armastuse ilmutus universumitele. Nagu Jumal on armastus, nii on Poeg arm. Poeg ei saa armastada rohkem kui Isa, ent ta võib olendite vastu armu üles näidata ühel lisakombel, sest ta pole mitte ainult esmane looja nagu Isa, vaid ka sellesama Isa Igavene Poeg, jagades nõnda koos Kõikse Isa kõikide teiste poegadega nende poja-kogemust. 6:3.1 (75.6) The Son shares the justice and righteousness of the Trinity but overshadows these divinity traits by the infinite personalization of the Father’s love and mercy; the Son is the revelation of divine love to the universes. As God is love, so the Son is mercy. The Son cannot love more than the Father, but he can show mercy to creatures in one additional way, for he not only is a primal creator like the Father, but he is also the Eternal Son of that same Father, thereby sharing in the sonship experience of all other sons of the Universal Father.
6:3.2 (75.7) Igavene Poeg on kõigele loodule suur armujagaja. Arm on Poja vaimse iseloomu tuum. Kui Igavese Poja korraldused Teise Allika ja Keskme vaimuringluse kaudu liikvele lähevad, on nad kantud armust. 6:3.2 (75.7) The Eternal Son is the great mercy minister to all creation. Mercy is the essence of the Son’s spiritual character. The mandates of the Eternal Son, as they go forth over the spirit circuits of the Second Source and Center, are keyed in tones of mercy.
6:3.3 (75.8) Et mõista Igavese Poja armastust, peate esmalt mõistma selle jumalikku allikat — Isa, kes on armastus — ning jälgima siis tolle lõpmatu kiindumuse avaldumist kaugustesse küündivas abis, mida osutavad Lõpmatu Vaim ja peaaegu arvutu hulk tema hoolitsevaid isiksusi. 6:3.3 (75.8) To comprehend the love of the Eternal Son, you must first perceive its divine source, the Father, who is love, and then behold the unfolding of this infinite affection in the far-flung ministry of the Infinite Spirit and his almost limitless host of ministering personalities.
6:3.4 (75.9) Igavese Poja hoolitsus on pühendatud armastuse Jumala ilmutamisele universumite universumile. Jumalik Poeg ei lasku nii madalale, et püüaks veenda head Isa armastama oma alamaid olendeid ja näitama üles armu ajalike eksijate vastu. Kui väär on maalida pilt Igavesest Pojast, kes palub Kõikset Isa heita armu oma alamatele loodud-olenditele kosmose ainelistes maailmades! Niisugused jumalakäsitused on tahumatud ja kentsakad. Pigemini tuleks teil mõista, et Jumala Poegade kogu armuküllane hoolitsus on Isa kõiksest armastusest ja lõpmatust kaastundest tulvil südame otsene ilmutus. Poja armu tõeline ja igavene allikas on Isa armastus. 6:3.4 (75.9) The ministry of the Eternal Son is devoted to the revelation of the God of love to the universe of universes. This divine Son is not engaged in the ignoble task of trying to persuade his gracious Father to love his lowly creatures and to show mercy to the wrongdoers of time. How wrong to envisage the Eternal Son as appealing to the Universal Father to show mercy to his lowly creatures on the material worlds of space! Such concepts of God are crude and grotesque. Rather should you realize that all the merciful ministrations of the Sons of God are a direct revelation of the Father’s heart of universal love and infinite compassion. The Father’s love is the real and eternal source of the Son’s mercy.
6:3.5 (75.10) Jumal on armastus, Poeg on arm. Arm on ülesnäidatud armastus, Isa armastus, mis toimib tema Igavese Poja isikus. Kõikse Poja armastus on samuti kõikne. Selles mõttes, kuidas sugu omavate olenditega asustatud planeedil armastust mõistetakse, annab Jumala armastust võrrelda isa omaga, kuna Igavese Poja armastus meenutab pigem ema kiindumust. Seesugused näited on tõepoolest kohmakad, kuid kasutan neid lootusega viia inimmõistusse arusaam, et Isa armastuse ja Poja armastuse vahe pole mitte armastuse jumalikus sisus, vaid selles, millisena ja kuidas seda armastust väljendatakse. 6:3.5 (75.10) God is love, the Son is mercy. Mercy is applied love, the Father’s love in action in the person of his Eternal Son. The love of this universal Son is likewise universal. As love is comprehended on a sex planet, the love of God is more comparable to the love of a father, while the love of the Eternal Son is more like the affection of a mother. Crude, indeed, are such illustrations, but I employ them in the hope of conveying to the human mind the thought that there is a difference, not in divine content but in quality and technique of expression, between the love of the Father and the love of the Son.
4. Igavese Poja omadused ^top 4. Attributes of the Eternal Son ^top
6:4.1 (76.1) Igavene Poeg on kosmilise reaalsuse vaimutasandi liikumapanev jõud: Poja vaimne jõud on kõikide universumitingimuste suhtes absoluutne. Et vaimugravitatsioon on Igavese Poja absoluutses valduses, juhib ta täiuslikult kogu eristumata vaimuenergia vastastikust ühendust ja tervet tegelikustunud vaimureaalsust. Kogu puhas, osadeks jagamata vaim ning kõik vaimsed olendid ja väärtused reageerivad esmase Paradiisi-Poja lõpmatule tõmbejõule. Ja kui igavikuline tulevik peaks saama tunnistajaks ääretu universumi tekkimisele, osutuksid Algse Poja vaimugravitatsioon ja vaimujõud täiesti piisavaks, et niisugust piiritut loodut vaimselt juhtida ja tõhusalt hallata. 6:4.1 (76.1) The Eternal Son motivates the spirit level of cosmic reality; the spiritual power of the Son is absolute in relation to all universe actualities. He exercises perfect control over the interassociation of all undifferentiated spirit energy and over all actualized spirit reality through his absolute grasp of spirit gravity. All pure unfragmented spirit and all spiritual beings and values are responsive to the infinite drawing power of the primal Son of Paradise. And if the eternal future should witness the appearance of an unlimited universe, the spirit gravity and the spirit power of the Original Son will be found wholly adequate for the spiritual control and effective administration of such a boundless creation.
6:4.2 (76.2) Poeg on kõikvõimas ainult vaimses vallas. Universumi haldamise igaveses korraldatuses ei kohta kunagi mõne funktsiooni pillavat ja tarbetut kordamist, sest Jumalustel pole kombeks universumi eest hoolitsemist kasutult dubleerida. 6:4.2 (76.2) The Son is omnipotent only in the spiritual realm. In the eternal economy of universe administration, wasteful and needless repetition of function is never encountered; the Deities are not given to useless duplication of universe ministry.
6:4.3 (76.3) Algse Poja kõikjalolek moodustab universumite universumi vaimse ühtsuse. Kogu loodu vaimne koospüsimine põhineb Igavese Poja jumaliku vaimu aktiivsel kohalolekul kõikjal. Kui kujutame endale ette Isa vaimset kohalolekut, leiame raske olevat lahutada seda Igavese Poja vaimsest kohalolekust. Isa vaim asub igavesti Poja vaimus. 6:4.3 (76.3) The omnipresence of the Original Son constitutes the spiritual unity of the universe of universes. The spiritual cohesion of all creation rests upon the everywhere active presence of the divine spirit of the Eternal Son. When we conceive of the Father’s spiritual presence, we find it difficult to differentiate it in our thinking from the spiritual presence of the Eternal Son. The spirit of the Father is eternally resident in the spirit of the Son.
6:4.4 (76.4) Isa peab olema vaimselt kõikjal olev, aga samasugune kõikjale küündivus näib olevat lahutamatu Igavese Poja kõikjal toimuvast vaimutegevusest. Siiski usume, et igas olukorras, kus on tegu Isa-Poja kahese vaimu kohalolekuga, on Poja vaim kooskõlastatud Isa omaga. 6:4.4 (76.4) The Father must be spiritually omnipresent, but such omnipresence appears to be inseparable from the everywhere spirit activities of the Eternal Son. We do, however, believe that in all situations of Father-Son presence of a dual spiritual nature the spirit of the Son is co-ordinate with the spirit of the Father.
6:4.5 (76.5) Isiksustega ühenduses olles toimib Isa isiksusringluse kaudu. Oma isiklikus ja märgatavas ühenduses vaimse looduga ilmub ta oma Jumaluse täielikkuse fragmentides ning ükskõik kus ja ükskõik millal need Isa fragmendid ka universumites ilmuvad, on neil täita ainukordne, erandlik ja eriline ülesanne. Kõikides seesugustes olukordades on Poja vaim kooskõlastatud Kõikse Isa osadeks jaotunud kohaloleku vaimse toimimisega. 6:4.5 (76.5) In his contact with personality, the Father acts in the personality circuit. In his personal and detectable contact with spiritual creation, he appears in the fragments of the totality of his Deity, and these Father fragments have a solitary, unique, and exclusive function wherever and whenever they appear in the universes. In all such situations the spirit of the Son is co-ordinate with the spiritual function of the fragmented presence of the Universal Father.
6:4.6 (76.6) Vaimselt on Igavene Poeg kõikjal olev. Igavese Poja vaim on täiesti kindlasti sinuga ja sinu ümber, kuid mitte sinus ega osakesena sinust, nagu on Saladuslik Järelevaataja. Inimese sisimas elav Isa fragment kohandab tema mõtteviisi üha jumalikumaks ning see ülenev meel muutub järk-järgult vastuvõtlikumaks Teise Allika ja Keskme kõikvõimsa vaimugravitatsiooniringluse vaimsele tõmbejõule. 6:4.6 (76.6) Spiritually the Eternal Son is omnipresent. The spirit of the Eternal Son is most certainly with you and around you, but not within you and a part of you like the Mystery Monitor. The indwelling Father fragment adjusts the human mind to progressively divine attitudes, whereupon such an ascending mind becomes increasingly responsive to the spiritual drawing power of the all-powerful spirit-gravity circuit of the Second Source and Center.
6:4.7 (76.7) Algne Poeg on universaalselt ja vaimselt eneseteadlik. Tarkuse poolest on Poeg Isaga täielikult võrdne. Me ei saa Esimesel ja Teisel Allikal vahet teha ka teadmise, kõiketeadmise vallas: Poeg teab kõike nagu Isagi, eales ei tule ükski universumisündmus talle üllatusena, lõppu teab ta juba alguses ette. 6:4.7 (76.7) The Original Son is universally and spiritually self-conscious. In wisdom the Son is the full equal of the Father. In the realms of knowledge, omniscience, we cannot distinguish between the First and Second Sources; like the Father, the Son knows all; he is never surprised by any universe event; he comprehends the end from the beginning.
6:4.8 (77.1) Isa ja Poeg teavad tõepoolest kõikide vaimude ning vaimsustatud olendite arvu ja asukohta kogu universumite universumis. Poeg teab kõike nii tänu oma kõikjal olevale vaimule kui ka tõigale, et nagu Isa ja Ühine Toimijagi teab ta seda, mis sisaldub Ülima Olendi tohutus peegeldusintellektis. See intellekt teab igal ajahetkel kõike, mis sünnib seitsme superuniversumi kõikides maailmades. Ja leidub veel teisigi võimalusi, kuidas Paradiisi-Poeg suudab kõike teada. 6:4.8 (77.1) The Father and the Son really know the number and whereabouts of all the spirits and spiritualized beings in the universe of universes. Not only does the Son know all things by virtue of his own omnipresent spirit, but the Son, equally with the Father and the Conjoint Actor, is fully cognizant of the vast reflectivity intelligence of the Supreme Being, which intelligence is at all times aware of all things that transpire on all the worlds of the seven superuniverses. And there are other ways in which the Paradise Son is omniscient.
6:4.9 (77.2) Igavene Poeg on armastava, armurikka ja hoolitseva vaimse isiksusena täielikult ja lõpmatult võrdne Kõikse Isaga; kõikides oma armuküllastes ja kiindumuslikes kokkupuudetes alamate ilmade tõusuolenditega on Igavene Poeg just niisama lahke ja tähelepanelik, niisama kannatlik ja pika meelega nagu tema kohalike universumite Paradiisi-Pojad, kes nii sageli annetavad ennast ajalikele arengumaailmadele. 6:4.9 (77.2) The Eternal Son, as a loving, merciful, and ministering spiritual personality, is wholly and infinitely equal with the Universal Father, while in all those merciful and affectionate personal contacts with the ascendant beings of the lower realms the Eternal Son is just as kind and considerate, just as patient and long-suffering, as are his Paradise Sons in the local universes who so frequently bestow themselves upon the evolutionary worlds of time.
6:4.10 (77.3) Igavese Poja omadusi pole tarvis enam põhjalikumalt käsitleda. Jättes eespool toodud erandid kõrvale, piisab Jumal-Poja omaduste mõistmiseks ja õigeks hindamiseks sellest, kui õpitakse tundma Jumal-Isa vaimseid omadusi. 6:4.10 (77.3) It is needless further to expatiate on the attributes of the Eternal Son. With the exceptions noted, it is only necessary to study the spiritual attributes of God the Father to understand and correctly evaluate the attributes of God the Son.
5. Igavest Poega puudutavad kitsendused ^top 5. Limitations of the Eternal Son ^top
6:5.1 (77.4) Igavene Poeg ei ole isiklikult tegev füüsilises vallas ega osale ka loodud-olenditele osakssaava meeleteenistuse tasandeil muidu kui ainult Ühise Toimija kaudu. Need kitsendused aga ei sega Igavesel Pojal vähimalgi määral rakendamast täies ulatuses ja vabalt vaimse kõiketeadmise, kõikjale küündiva ligiduse ja kõikvõimsuse jumalikke omadusi. 6:5.1 (77.4) The Eternal Son does not personally function in the physical domains, nor does he function, except through the Conjoint Actor, in the levels of mind ministry to creature beings. But these qualifications do not in any manner otherwise limit the Eternal Son in the full and free exercise of all the divine attributes of spiritual omniscience, omnipresence, and omnipotence.
6:5.2 (77.5) Igavene Poeg ei tungi isikuliselt nendesse vaimupotentsiaalidesse, mis on olemuslikult omased Jumalus-Absoluudi lõpmatusele, ent vastavalt sellele, kuidas need potentsiaalid tegelikustuvad, satuvad nad Poja vaimugravitatsiooniringluse kõikvõimsasse mõjuvälja. 6:5.2 (77.5) The Eternal Son does not personally pervade the potentials of spirit inherent in the infinity of the Deity Absolute, but as these potentials become actual, they come within the all-powerful grasp of the spirit-gravity circuit of the Son.
6:5.3 (77.6) Isiksus on kingitus, mille annab ainult Kõikne Isa. Igavene Poeg saab isiksuse Isalt, aga ta ei kingi seda ilma Isata. Pojast lähtub hiigelhulk vaime, kuid need tuletatud olendid ei ole isiksused. Kui Poeg loob isiksuse, teeb ta seda koos Isaga või Ühise Loojaga, kes võib sellisel juhul tegutseda Isa asemel. Niisiis on Igavene Poeg isiksuste kaaslooja, ent ta ei kingi isiksust mitte kellelegi ega loo isikulisi olendeid eales üksinda, omal käel. See tegevuspiirang aga ei välista Poja võimet luua ükskõik missugust ühte liiki mitteisikulist reaalsust või siis mitut liiki mitteisikulisi reaalsusi. 6:5.3 (77.6) Personality is the exclusive gift of the Universal Father. The Eternal Son derives personality from the Father, but he does not, without the Father, bestow personality. The Son gives origin to a vast spirit host, but such derivations are not personalities. When the Son creates personality, he does so in conjunction with the Father or with the Conjoint Creator, who may act for the Father in such relationships. The Eternal Son is thus a cocreator of personalities, but he bestows personality upon no being and of himself, alone, never creates personal beings. This limitation of action does not, however, deprive the Son of the ability to create any or all types of other-than-personal reality.
6:5.4 (77.7) Igavest Poega piirab kitsendus loojaõiguste edasiandmisel. Igavikustades Algse Poja, annetas Isa talle võimu ja eesõiguse ühineda Isaga loovate omadustega varustatud uute Poegade loomise jumalikus töös, mida nad on teinud ja teevad ka praegu. On aga need kooskõlastatud Pojad loodud, pole loomisõigust ilmselt enam võimalik kaugemale edasi anda. Igavene Poeg annab loomisvõime ainult esimesele ehk otseselt isikustatule. Niisiis, kui Isa ja Poeg ühinevad, et isikustada Looja-Poeg, jõuavad nad sihile. Kuid sel kombel loodud Looja-Poeg ei suuda mitte kunagi loomisõigusi üle kanda või edasi suunata neile arvukatele Poegade rühmadele, keda ta seejärel ise luua võib — ehkki kõrgeimates kohalike universumite Poegades võib tõepoolest täheldada Looja-Poja loomisomaduste väga piiratud peegeldust. 6:5.4 (77.7) The Eternal Son is limited in transmittal of creator prerogatives. The Father, in eternalizing the Original Son, bestowed upon him the power and privilege of subsequently joining with the Father in the divine act of producing additional Sons possessing creative attributes, and this they have done and now do. But when these co-ordinate Sons have been produced, the prerogatives of creatorship are apparently not further transmissible. The Eternal Son transmits creatorship powers only to the first or direct personalization. Therefore, when the Father and the Son unite to personalize a Creator Son, they achieve their purpose; but the Creator Son thus brought into existence is never able to transmit or delegate the prerogatives of creatorship to the various orders of Sons which he may subsequently create, notwithstanding that, in the highest local universe Sons, there does appear a very limited reflection of the creative attributes of a Creator Son.
6:5.5 (78.1) Lõpmatu ja üksnes isikulise olendina pole Igavesel Pojal võimalik oma olemust osadeks jaotada. Ta ei saa jagada ja annetada oma mina individualiseeritud osakesi teistele olemusvormidele või isikutele, nagu seda teevad Kõikne Isa ja Lõpmatu Vaim. Kuid Poeg saab annetada ja annetabki ennast piiramatu vaimuna, kes hõlmab kõike loodut ning tõmbab lakkamatult enda poole kõiki vaimisiksusi ja vaimseid reaalsusi. 6:5.5 (78.1) The Eternal Son, as an infinite and exclusively personal being, cannot fragmentize his nature, cannot distribute and bestow individualized portions of his selfhood upon other entities or persons as do the Universal Father and the Infinite Spirit. But the Son can and does bestow himself as an unlimited spirit to bathe all creation and unceasingly draw all spirit personalities and spiritual realities to himself.
6:5.6 (78.2) Pidage ikka meeles, et kogu loodu jaoks on Igavene Poeg vaim-Isa isikuline pilt. Jumaluse mõttes on Poeg isikuline ja ainult isikuline, sellist jumalikku ja absoluutset isiksust ei saa osadeks lahutada ega fragmentideks jagada. Jumal-Isa ja Jumal-Vaim on samuti tõeliselt isikulised, ent lisaks sellele, et nad on niisugused Jumalus-isiksused, on nad ka kõike muud. 6:5.6 (78.2) Ever remember, the Eternal Son is the personal portrayal of the spirit Father to all creation. The Son is personal and nothing but personal in the Deity sense; such a divine and absolute personality cannot be disintegrated or fragmentized. God the Father and God the Spirit are truly personal, but they are also everything else in addition to being such Deity personalities.
6:5.7 (78.3) Ehkki Igavene Poeg ei saa Mõttekohandajate annetamises isiklikult osaleda, pidas ta igavikulises minevikus koos Kõikse Isaga nõu, kiitis Isa plaani heaks ja tõotas igavest koostööd, kui Mõttekohandajate annetamist kavandav Isa pani Pojale ette: „Tehkem surelik inimene oma näo järgi, meie sarnaseks.” Ja nii nagu teie sisimas asub Isa vaimu fragment, nii ümbritseb teid Poja vaimuligidus; samal ajal tegutsevad nad mõlemad otsekui üksainus lakkamatult teie vaimse edenemise hüvanguks. 6:5.7 (78.3) Though the Eternal Son cannot personally participate in the bestowal of the Thought Adjusters, he did sit in council with the Universal Father in the eternal past, approving the plan and pledging endless co-operation, when the Father, in projecting the bestowal of the Thought Adjusters, proposed to the Son, “Let us make mortal man in our own image.” And as the spirit fragment of the Father dwells within you, so does the spirit presence of the Son envelop you, while these two forever work as one for your spiritual advancement.
6. Vaimumeel ^top 6. The Spirit Mind ^top
6:6.1 (78.4) Igavene Poeg on vaim ja tal on meel, kuid mitte seesugune meel või selline vaim, mida surelik meel aduda suudaks. Surelik inimene tajub meelt piiritletud, kosmilisel, ainelisel ja isikulisel tasandil. Inimene hoomab meeleilminguid ka elusorganismides, kes toimivad allisikulisel (looma) tasandil, ent tal on meele olemust raske taibata siis, kui jutt käib aineülestest olenditest või ainukordsetest vaimisiksustest. Eksistentsi vaimutasandi puhul peab meelt defineerima teisiti — ja ka siis, kui seda terminit kasutatakse vaimu intellektitegevuse märkimiseks. Niisugust otseselt vaimuga liituvat meelt pole võimalik võrrelda ei selle meelega, mis kooskõlastab vaimu ja mateeriat, ega ka mitte sellega, mis seostub ainult mateeriaga. 6:6.1 (78.4) The Eternal Son is spirit and has mind, but not a mind or a spirit which mortal mind can comprehend. Mortal man perceives mind on the finite, cosmic, material, and personal levels. Man also observes mind phenomena in living organisms functioning on the subpersonal (animal) level, but it is difficult for him to grasp the nature of mind when associated with supermaterial beings and as a part of exclusive spirit personalities. Mind must, however, be differently defined when it refers to the spirit level of existence, and when it is used to denote spirit functions of intelligence. That kind of mind which is directly allied with spirit is comparable neither to that mind which co-ordinates spirit and matter nor to that mind which is allied only with matter.
6:6.2 (78.5) Vaim on pidevalt teadvuslik, meelt omav ja tal on mitmesugused identiteedi faasid. Kui ükskõik missuguses faasis meel puuduks, ei oleks vaimolendite vendluses vaimset teadvust. Jumalustele on omane meele ekvivalent ehk võime tunda ja olla tuntud. Jumalus võib olla kas isikuline, eelisikuline, üleisikuline või mitteisikuline, ent Jumalus pole ealeski ilma meeleta, see tähendab — tal ei puudu kunagi võime vähemalt suhelda endasarnaste olemusvormide, olendite või isiksustega. 6:6.2 (78.5) Spirit is ever conscious, minded, and possessed of varied phases of identity. Without mind in some phase there would be no spiritual consciousness in the fraternity of spirit beings. The equivalent of mind, the ability to know and be known, is indigenous to Deity. Deity may be personal, prepersonal, superpersonal, or impersonal, but Deity is never mindless, that is, never without the ability at least to communicate with similar entities, beings, or personalities.
6:6.3 (78.6) Igavese Poja meel on Isa oma sarnane, kuid erineb kõikidest teistest meeltest kogu universumis: koos Isa meelega on ta Ühise Looja erinevate ja ulatuslike meelte esivanem. Isa ja Poja meelt, seda mõistust, mis on Kolmanda Allika ja Keskme absoluutse meele esivanemaks, illustreerib ehk kõige paremini Mõttekohandaja eelmeel. Ehkki need Isa fragmendid asuvad täielikult väljaspool Ühise Toimija meeleringlust, on neil olemas mingi eelmeele vorm: nad tunnevad ja neid tuntakse ning neil on olemas teatud inimomase mõtlemise vaste. 6:6.3 (78.6) The mind of the Eternal Son is like that of the Father but unlike any other mind in the universe, and with the mind of the Father it is ancestor to the diverse and far-flung minds of the Conjoint Creator. The mind of the Father and the Son, that intellect which is ancestral to the absolute mind of the Third Source and Center, is perhaps best illustrated in the premind of a Thought Adjuster, for, though these Father fragments are entirely outside of the mind circuits of the Conjoint Actor, they have some form of premind; they know as they are known; they enjoy the equivalent of human thinking.
6:6.4 (78.7) Igavene Poeg on täielikult vaimne, inimene on peaaegu täiesti aineline. Seepärast peab paljugi sellest, mis puudutab Igavese Poja vaimisiksust, tema seitset Paradiisi ümbritsevat vaimset sfääri ning Paradiisi-Poja mitteisikuliste loodute olemust, jääma ootama aega, mil te olete lõpetanud oma morontiatõusu kohalikus Nebadoni universumis ning saavutanud vaimu seisundi. Ja seejärel, kui te liigute läbi superuniversumi edasi Havona poole, saavad paljud neist vaimust varjatud saladustest selgeks tänu sellele, et teis hakkab idanema „vaimumeel” — vaimne taip. 6:6.4 (78.7) The Eternal Son is wholly spiritual; man is very nearly entirely material; therefore much pertaining to the spirit personality of the Eternal Son, to his seven spiritual spheres encircling Paradise and to the nature of the impersonal creations of the Paradise Son, will have to await your attainment of spirit status following your completion of the morontia ascension of the local universe of Nebadon. And then, as you pass through the superuniverse and on to Havona, many of these spirit-concealed mysteries will clarify as you begin to be endowed with the “mind of the spirit”—spiritual insight.
7. Igavese Poja isiksus ^top 7. Personality of the Eternal Son ^top
6:7.1 (79.1) Igavene Poeg on see lõpmatu isiksus, kelle määratlematuist isiksusköidikuist Kõikne Isa end kolmsustamismenetluse läbi vabastas ning tänu kellele ta on ennast sellest peale lakkamatult, lõputus külluses annetanud oma igavesti avarduva universumi Loojatele ja loodud-olenditele. Poeg on absoluutne isiksus; Jumal on isaisiksus—isiksuse allikas, isiksuse annetaja, isiksuse põhjus. Iga isikuline olend saab oma isiksuse Kõikselt Isalt täpselt nõnda, nagu Algne Poeg saab oma isiksuse igavesti Kõikselt Isalt. 6:7.1 (79.1) The Eternal Son is that infinite personality from whose unqualified personality fetters the Universal Father escaped by the technique of trinitization, and by virtue of which he has ever since continued to bestow himself in endless profusion upon his ever-expanding universe of Creators and creatures. The Son is absolute personality; God is father personality—the source of personality, the bestower of personality, the cause of personality. Every personal being derives personality from the Universal Father just as the Original Son eternally derives his personality from the Paradise Father.
6:7.2 (79.2) Paradiisi-Poja isiksus on absoluutselt ja ehedalt vaimne ning see absoluutne isiksus on ühtaegu jumalik ja igavene algkuju, mille järgi Isa annetas isiksuse esmalt Ühisele Toimijale ning seejärel musttuhandele olendile kogu ääretus universumis. 6:7.2 (79.2) The personality of the Paradise Son is absolute and purely spiritual, and this absolute personality is also the divine and eternal pattern, first, of the Father’s bestowal of personality upon the Conjoint Actor and, subsequently, of his bestowal of personality upon the myriads of his creatures throughout a far-flung universe.
6:7.3 (79.3) Igavene Poeg on tõesti armuküllane hoolitseja, jumalik vaim, vaimne võim ja ehe isiksus. Poeg on universumitele avaldatud Jumala vaimne ja isikuline olemus — Esimese Allika ja Keskme sügavaim algolemus, milles ei leidu midagi mitteisikulist, jumalikkusevälist, ebavaimset või puhtalt potentsiaalset. Paraku on võimatu inimmeelele sõnadega edasi anda Igavese Poja taevaliku isiksuse ilu ja suursugusust. Kõik see, mis kipub ähmastama Kõikset Isa, takistab peaaegu niisama segavalt Igavese Poja kontseptuaalset äratundmist. Te peate ootama, kuni olete jõudnud Paradiisi — siis mõistate, miks mul ei õnnestunud portreteerida selle absoluutse isiksuse olemust nii, et piiritletud meel sellest aru saaks. 6:7.3 (79.3) The Eternal Son is truly a merciful minister, a divine spirit, a spiritual power, and a real personality. The Son is the spiritual and personal nature of God made manifest to the universes—the sum and substance of the First Source and Center, divested of all that which is nonpersonal, extradivine, nonspiritual, and pure potential. But it is impossible to convey to the human mind a word picture of the beauty and grandeur of the supernal personality of the Eternal Son. Everything that tends to obscure the Universal Father operates with almost equal influence to prevent the conceptual recognition of the Eternal Son. You must await your attainment of Paradise, and then you will understand why I was unable to portray the character of this absolute personality to the understanding of the finite mind.
8. Igavese Poja äratundmine ^top 8. Realization of the Eternal Son ^top
6:8.1 (79.4) Kõiges, mis puudutab identiteeti, loomust ja muid isiksusomadusi, on Igavene Poeg Kõikse Isaga täielikult võrdne, tema täiuslik täiendus ja igavene teisik. Samas tähenduses, nagu Jumal on Kõikne Isa, on Poeg Kõikne Ema. Ning meie kõik, nii alamad kui ülemad, moodustame nende kõikse perekonna. 6:8.1 (79.4) Concerning identity, nature, and other attributes of personality, the Eternal Son is the full equal, the perfect complement, and the eternal counterpart of the Universal Father. In the same sense that God is the Universal Father, the Son is the Universal Mother. And all of us, high and low, constitute their universal family.
6:8.2 (79.5) Et osata õigesti hinnata Poja iseloomu, peaksite uurima ilmutust Isa jumalikust iseloomust — need mõlemad on igavesti ning lahutamatult üks ja seesama. Intellektiolendite alamad rühmad ei suuda nendel jumalikel isiksustel tegelikult mingit vahet teha. Neil, kes on pärit Jumaluste eneste loomisaktidest, polegi neid nii raske eristada. Olendid, kelle sünnikoduks on keskne universum või Paradiis, näevad Isa ja Poega nii universumijuhtimise ühe isikulise tervikuna kui ka kahe eraldi isiksusena, kes tegutsevad universumi haldamise kindlates valdkondades. 6:8.2 (79.5) To appreciate the character of the Son, you should study the revelation of the divine character of the Father; they are forever and inseparably one. As divine personalities they are virtually indistinguishable by the lower orders of intelligence. They are not so difficult of separate recognition by those whose origin is in the creative acts of the Deities themselves. Beings of nativity in the central universe and on Paradise discern the Father and the Son not only as one personal unity of universal control but also as two separate personalities functioning in definite domains of universe administration.
6:8.3 (79.6) Isikutena võite te Kõikset Isa ja Igavest Poega endale ette kujutada kui eraldi seisvaid üksikisikuid, sest seda nad tõepoolest ka on, universumite haldamises aga on nad teineteisega sedavõrd liitunud ja läbi põimunud, et alati polegi võimalik nende vahel vahet teha. Kui universumitesse puutuvais asjades tuleb ette Isa ja Poja üllatavaid vastastikuseid ühendusi, siis ei olegi iga kord kasulik püüda nende tegevust eristada; meenutage lihtsalt, et Jumal on algatav mõte ja Poeg väljendusrikas sõna. See lahutamatus isikustub igas kohalikus universumis Looja-Poja jumalikkuses, kes esindab kümne miljoni asustatud maailma loodud-olenditele nii Isa kui ka Poega. 6:8.3 (79.6) As persons you may conceive of the Universal Father and the Eternal Son as separate individuals, for they indeed are; but in the administration of the universes they are so intertwined and interrelated that it is not always possible to distinguish between them. When, in the affairs of the universes, the Father and the Son are encountered in confusing interassociations, it is not always profitable to attempt to segregate their operations; merely recall that God is the initiating thought and the Son is the expressionful word. In each local universe this inseparability is personalized in the divinity of the Creator Son, who stands for both Father and Son to the creatures of ten million inhabited worlds.
6:8.4 (80.1) Igavene Poeg on lõpmatu, aga talle saab läheneda tema Paradiisi-Poegade isikute läbi ning Lõpmatu Vaimu kannatliku hoolitsuse kaudu. Ilma Paradiisi-Poegade annetusteenistuseta ning Lõpmatu Vaimu olendeid armastava hoolitsuseta oleks ainelist päritolu olendeil vähe lootust jõuda Igavese Pojani. Ja samavõrra tõsi on see, et nende taevaste jõudude abil ja juhatusel saab Jumalat tundev surelik kindlasti Paradiisi ning seisab ükskord majesteetliku Poegade Poja isiku ligiduses. 6:8.4 (80.1) The Eternal Son is infinite, but he is approachable through the persons of his Paradise Sons and through the patient ministry of the Infinite Spirit. Without the bestowal service of the Paradise Sons and the loving ministry of the creatures of the Infinite Spirit, beings of material origin could hardly hope to attain the Eternal Son. And it is equally true: With the help and guidance of these celestial agencies the God-conscious mortal will certainly attain Paradise and sometime stand in the personal presence of this majestic Son of Sons.
6:8.5 (80.2) Ehkki Igavene Poeg on sureliku isiksuse algkuju, leiate olevat kergema mõista nii Isa kui ka Vaimu reaalsust, sest Isa on see, kes teile tegelikult teie inimisiksuse annetas, Lõpmatu Vaim aga on teie sureliku meele absoluutne allikas. Ent kui te Paradiisi viival vaimse edenemise rajal kõrgemale tõusete, muutub Igavese Poja isiksus teie jaoks üha reaalsemaks ning tema lõpmatult vaimse meele tõelisus saab teie jätkuvalt vaimsustuva meele jaoks üha selgemaks. 6:8.5 (80.2) Even though the Eternal Son is the pattern of mortal personality attainment, you find it easier to grasp the reality of both the Father and the Spirit because the Father is the actual bestower of your human personality and the Infinite Spirit is the absolute source of your mortal mind. But as you ascend in the Paradise path of spiritual progression, the personality of the Eternal Son will become increasingly real to you, and the reality of his infinitely spiritual mind will become more discernible to your progressively spiritualizing mind.
6:8.6 (80.3) Igavese Poja idee ei saa teie ainelises meeles eales kirkana särada, ka sellele järgnevas morontiameeles mitte. Alles siis, kui vaimsustute ning alustate vaimu tõusuteed, hakkab arusaam Igavese Poja isiksusest oma kirkuselt järele jõudma arusaamale, mis teil on Paradiisist pärit Looja-Poja isiksusest, kes kunagi isiklikult ja isiksusena kehastus ning elas Urantial, inimesena inimeste seas. 6:8.6 (80.3) Never can the concept of the Eternal Son shine brightly in your material or subsequent morontial mind; not until you spiritize and commence your spirit ascension will the comprehension of the personality of the Eternal Son begin to equal the vividness of your concept of the personality of the Creator Son of Paradise origin who, in person and as a person, onetime incarnated and lived on Urantia as a man among men.
6:8.7 (80.4) Kogu teie kohaliku universumi kogemuses peab Looja-Poeg, kelle isiksust inimene mõistab, korvama teie suutmatust aduda märksa enam vaimse, kuid mitte põrmugi vähem isikulise Paradiisi Igavese Poja täit tähendust. Kui teie areng kulgeb läbi Orvontoni ja Havona, kui te jätate seljataha elava pildi ja sügavad mälestused oma kohaliku universumi Loojast-Pojast, siis hüvitavad seda ainelise ja morontiakogemuse möödumist lakkamatult avarduvad arusaamad Paradiisi Igavesest Pojast ja tema süvenev mõistmine, tema reaalsus ja kohalolek tugevnevad sedamööda, mida lähemale Paradiisile te oma arengus jõuate. 6:8.7 (80.4) Throughout your local universe experience the Creator Son, whose personality is comprehensible by man, must compensate for your inability to grasp the full significance of the more exclusively spiritual, but none the less personal, Eternal Son of Paradise. As you progress through Orvonton and Havona, as you leave behind you the vivid picture and deep memories of the Creator Son of your local universe, the passing of this material and morontia experience will be compensated by ever-enlarging concepts and intensifying comprehension of the Eternal Son of Paradise, whose reality and nearness will ever augment as you progress Paradiseward.
6:8.8 (80.5) Igavene Poeg on suur ja hiilgav isiksus. Ehkki surelikul ja ainelisel meelel pole jõudu niisuguse lõpmatu olendi isiku tegelikkust mõista, ärge kahelge tema isikuli suses. Ma tean, millest räägin. Lugematuid kordi olen ma seisnud selle Igavese Poja jumalikus ligiduses ning seejärel võtnud ette teekonna läbi kõiksuse, et täita tema armastusest kantud palvet. 6:8.8 (80.5) The Eternal Son is a grand and glorious personality. Although it is beyond the powers of the mortal and material mind to grasp the actuality of the personality of such an infinite being, doubt not, he is a person. I know whereof I speak. Times almost without number I have stood in the divine presence of this Eternal Son and then journeyed forth in the universe to execute his gracious bidding.
6:8.9 (80.6) [Esitanud Jumalik Nõuandja, kellele tehti ülesandeks sõnastada see Paradiisi Igavest Poega kirjeldav ettekanne.] 6:8.9 (80.6) [Indited by a Divine Counselor assigned to formulate this statement depicting the Eternal Son of Paradise.]