Yazıların Başlıkları The Titles of the Papers
Başlıklar Yazar Titles Author
0 Önsöz   (source) Kutsal Danışman 0 Foreword   (source) Divine Counselor
Kısım I / Bölüm 1
Merkezi ve Aşkın Evrenleri
PART I
The Central and Superuniverses
1 Kâinatın Yaratıcısı   (source) Kutsal Danışman 1 The Universal Father   (source) Divine Counselor
2 Tanrı’nın Doğası   (source) Kutsal Danışman 2 The Nature of God   (source) Divine Counselor
3 Tanrı’nın Özellikleri   (source) Kutsal Danışman 3 The Attributes of God   (source) Divine Counselor
4 Tanrı’nın Evren ile İlişkisi   (source) Kutsal Danışman 4 God’s Relation to the Universe   (source) Divine Counselor
5 Tanrı’nın Bireyle olan İlişkisi   (source) Kutsal Danışman 5 God’s Relation to the Individual   (source) Divine Counselor
6 Ebedi Evlat   (source) Kutsal Danışman 6 The Eternal Son   (source) Divine Counselor
7 Ebedi Evlat’ın Evren ile İlişkisi   (source) Kutsal Danışman 7 Relation of the Eternal Son to the Universe   (source) Divine Counselor
8 Sınırsız Ruhaniyet   (source) Kutsal Danışman 8 The Infinite Spirit   (source) Divine Counselor
9 Sınırsız Ruhaniyet’in Evren ile İlişkisi   (source) Kutsal Danışman 9 Relation of the Infinite Spirit to the Universe   (source) Divine Counselor
10 Cennet Kutsal Üçlemesi   (source) Kutsal Denetimci 10 The Paradise Trinity   (source) Universal Censor
11 Cennetin Ebedi Adası   (source) Bir Bilgelik Kusursuzlaştırıcısı 11 The Eternal Isle of Paradise   (source) Perfector of Wisdom
12 Kâinatın Âlemlerinin Tümü   (source) Bir Bilgelik Kusursuzlaştırıcısı 12 The Universe of Universes   (source) Perfector of Wisdom
13 Cennetin Kutsal Alanları   (source) Bir Bilgelik Kusursuzlaştırıcısı 13 The Sacred Spheres of Paradise   (source) Perfector of Wisdom
14 Merkezi ve Kutsal Evren   (source) Bir Bilgelik Kusursuzlaştırıcısı 14 The Central and Divine Universe   (source) Perfector of Wisdom
15 Yedi Aşkın Evren   (source) Kutsal Denetimci 15 The Seven Superuniverses   (source) Universal Censor
16 Yedi Üstün Ruhaniyet   (source) Kutsal Denetimci 16 The Seven Master Spirits   (source) Universal Censor
17 Yedi Üstün Ruhaniyet’in Toplulukları   (source) Kutsal Danışman 17 The Seven Supreme Spirit Groups   (source) Divine Counselor
18 Yüce Kutsal Üçleme Kişilikleri   (source) Kutsal Danışman 18 The Supreme Trinity Personalities   (source) Divine Counselor
19 Kutsal Üçleme Kökenli Eş Güdüm Varlıkları   (source) Kutsal Danışman 19 The Co-ordinate Trinity-Origin Beings   (source) Divine Counselor
20 Tanrı’nın Cennet Evlatları   (source) Bir Bilgelik Kusursuzlaştırıcısı 20 The Paradise Sons of God   (source) Perfector of Wisdom
21 Cennet Yaratan Evlatları   (source) Bir Bilgelik Kusursuzlaştırıcısı 21 The Paradise Creator Sons   (source) Perfector of Wisdom
22 Tanrı’nın Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları   (source) Kudretli Haberci 22 The Trinitized Sons of God   (source) Mighty Messenger
23 Yalnız İleticiler   (source) Kutsal Danışman 23 The Solitary Messengers   (source) Divine Counselor
24 Sınırsız Ruhaniyet’in Yüksek Kişilikleri   (source) Kutsal Danışman 24 Higher Personalities of the Infinite Spirit   (source) Divine Counselor
25 Mekân’ın İletici Ev Sahipleri   (source) Yetkide Yüksek Olan Biri 25 The Messenger Hosts of Space   (source) One High in Authority
26 Merkezi Evren’in Hizmetkâr Ruhaniyetleri   (source) Bir Bilgelik Kusursuzlaştırıcısı 26 Ministering Spirits of the Central Universe   (source) Perfector of Wisdom
27 Birinci Derece Birincil Hizmetkâr Ruhaniyetleri’nin Hizmeti   (source) Bir Bilgelik Kusursuzlaştırıcısı 27 Ministry of the Primary Supernaphim   (source) Perfector of Wisdom
28 Aşkın Evrenlerin Hizmetkâr Ruhaniyetleri   (source) Kudretli Haberci 28 Ministering Spirits of the Superuniverses   (source) Mighty Messenger
29 Kâinat Güç Yöneticileri   (source) Kutsal Denetimci 29 The Universe Power Directors   (source) Universal Censor
30 Muhteşem Kâinat’ın Kişilikleri   (source) Kudretli Haberci 30 Personalities of the Grand Universe   (source) Mighty Messenger
31 Kesinli ğe Erişecek Olanların Birlikleri   (source) Kutsal Danışman ve Isim veya numara olmayan kişi 31 The Corps of the Finality   (source) Divine Counselor and One Without Name and Number
Kısım II / Bölüm 2
Yerel Evrenler
PART II
The Local Universe
32 Yerel Evrenler’in Evrimi   (source) Kudretli Haberci 32 The Evolution of Local Universes   (source) Mighty Messenger
33 Yerel Evren’in İdaresi   (source) Baş Melekler’in Baş 33 Administration of the Local Universe   (source) Chief of Archangels
34 Yerel Evren Ana Ruhaniyeti   (source) Kudretli Haberci 34 The Local Universe Mother Spirit   (source) Mighty Messenger
35 Tanrı’nın Yerel Evren Evlatları   (source) Baş Melekler’in Baş 35 The Local Universe Sons of God   (source) Chief of Archangels
36 Yaşam Taşıyıcıları   (source) Vorondadek Evladı 36 The Life Carriers   (source) Vorondadek Son
37 Yerel Evren’in Kişilikleri   (source) Berrak Akşam Yıldızı 37 Personalities of the Local Universe   (source) Brilliant Evening Star
38 Yerel Evren’in Hizmetkâr Ruhaniyetleri   (source) Melçizedek 38 Ministering Spirits of the Local Universe   (source) Melchizedek
39 Yüksek Meleksel Ev Sahipleri   (source) Melçizedek 39 The Seraphic Hosts   (source) Melchizedek
40 Tanrı’nın Yükseliş Halindeki Evlatları   (source) Kudretli Haberci 40 The Ascending Sons of God   (source) Mighty Messenger
41 Yerel Evren’in Fiziksel Özellikleri   (source) Baş Meleği 41 Physical Aspects of the Local Universe   (source) Archangel
42 Enerji — Akıl ve Madde   (source) Kudretli Haberci 42 Energy—Mind and Matter   (source) Mighty Messenger
43 Takımyıldızlar   (source) Malavatia Melçizedek’i 43 The Constellations   (source) Malavatia Melchizedek
44 Göksel Zanaatkârlar   (source) Baş Meleği 44 The Celestial Artisans   (source) Archangel
45 Yerel Sistem İdaresi   (source) Melçizedek 45 The Local System Administration   (source) Melchizedek
46 Yerel Sistem Yönetim Merkezleri   (source) Baş Meleği 46 The Local System Headquarters   (source) Archangel
47 Yedi Malikâne Dünyası   (source) Berrak Akşam Yıldızı 47 The Seven Mansion Worlds   (source) Brilliant Evening Star
48 Morontia Yaşamı   (source) Baş Meleği 48 The Morontia Life   (source) Archangel
49 Yerleşik Dünyalar   (source) Melçizedek 49 The Inhabited Worlds   (source) Melchizedek
50 Gezegensel Prensler   (source) Ikinci Derecede bir Lanonandek Evladı 50 The Planetary Princes   (source) Secondary Lanonandek
51 Gezegensel Âdemler   (source) Ikinci Derecede bir Lanonandek Evladı 51 The Planetary Adams   (source) Secondary Lanonandek
52 Gezegensel Fani Çağları   (source) Kudretli Haberci 52 Planetary Mortal Epochs   (source) Mighty Messenger
53 Lucifer İsyanı   (source) Manovandet Melçizedeği 53 The Lucifer Rebellion   (source) Manovandet Melchizedek
54 Lucifer İsyanı’nın Yarattı ğı Sorunlar   (source) Kudretli Haberci 54 Problems of the Lucifer Rebellion   (source) Mighty Messenger
55 Işık ve Yaşam’ın Âlemleri   (source) Kudretli Haberci 55 The Spheres of Light and Life   (source) Mighty Messenger
56 Evrensel Bütünlük   (source) Kudretli Haberci ve Malavatia Melçizedek’i 56 Universal Unity   (source) Mighty Messenger and Machiventa Melchizedek
Kısım III / Bölüm 3
Urantia’nın Tarihi
PART III
The History of Urantia
57 Urantia’nın Kökeni   (source) Yaşam Taşıyıcısı 57 The Origin of Urantia   (source) Life Carrier
58 Urantia üzerinde Yaşamın Oluşumu   (source) Yaşam Taşıyıcısı 58 Life Establishment on Urantia   (source) Life Carrier
59 Urantia Üzerinde Deniz-Yaşam Dönemi   (source) Yaşam Taşıyıcısı 59 The Marine-Life Era on Urantia   (source) Life Carrier
60 Öncül Kara-Yaşam Dönemi Sürecinde Urantia   (source) Yaşam Taşıyıcısı 60 Urantia During the Early Land-Life Era   (source) Life Carrier
61 Urantia üzerindeki Memeliler Dönemi   (source) Yaşam Taşıyıcısı 61 The Mammalian Era on Urantia   (source) Life Carrier
62 İlk İnsanın Doğuş Irkları   (source) Yaşam Taşıyıcısı 62 The Dawn Races of Early Man   (source) Life Carrier
63 İlk İnsan Ailesi   (source) Yaşam Taşıyıcısı 63 The First Human Family   (source) Life Carrier
64 Evrimsel Renkli Irklar   (source) Yaşam Taşıyıcısı 64 The Evolutionary Races of Color   (source) Life Carrier
65 Evrim’in Yüksek Denetimi   (source) Yaşam Taşıyıcısı 65 The Overcontrol of Evolution   (source) Life Carrier
66 Urantia’nın Gezegensel Prensi   (source) Melçizedek 66 The Planetary Prince of Urantia   (source) Melchizedek
67 Gezegensel İsyan   (source) Melçizedek 67 The Planetary Rebellion   (source) Melchizedek
68 Medeniyetin Doğuşu   (source) Melçizedek 68 The Dawn of Civilization   (source) Melchizedek
69 İlkel İnsan Toplulukları   (source) Melçizedek 69 Primitive Human Institutions   (source) Melchizedek
70 İnsan Hükümeti’nin Evrimi   (source) Melçizedek 70 The Evolution of Human Government   (source) Melchizedek
71 Devletin Gelişimi   (source) Melçizedek 71 Development of the State   (source) Melchizedek
72 Komşu Bir Gezegen Üzerindeki Hükümet   (source) Melçizedek 72 Government on a Neighboring Planet   (source) Melchizedek
73 Cennet Bahçesi   (source) Solonia 73 The Garden of Eden   (source) Solonia
74 Âdem ve Havva   (source) Solonia 74 Adam and Eve   (source) Solonia
75 Âdem ve Havva’nın Yükümlülüklerini Yerine Getirmedeki Başarısızlığı   (source) Solonia 75 The Default of Adam and Eve   (source) Solonia
76 İkinci Bahçe   (source) Solonia 76 The Second Garden   (source) Solonia
77 Yarı-Ölümlü Yaratılmışlar   (source) Baş Meleği 77 The Midway Creatures   (source) Archangel
78 Âdem Döneminden Sonra Eflatun Irkı   (source) Baş Meleği 78 The Violet Race After the Days of Adam   (source) Archangel
79 Doğu’daki And Genişlemesi   (source) Baş Meleği 79 Andite Expansion in the Orient   (source) Archangel
80 And Topluluklarının Batıdaki Genişlemesi   (source) Baş Meleği 80 Andite Expansion in the Occident   (source) Archangel
81 Çağdaş Medeniyet’in Gelişimi   (source) Baş Meleği 81 Development of Modern Civilization   (source) Archangel
82 Evliliğin Evrimi   (source) Seraphim Şefi 82 The Evolution of Marriage   (source) Chief of Seraphim
83 Evlilik Kurumu   (source) Seraphim Şefi 83 The Marriage Institution   (source) Chief of Seraphim
84 Evlilik ve Aile Yaşamı   (source) Seraphim Şefi 84 Marriage and Family Life   (source) Chief of Seraphim
85 İbadet’in Kökeni   (source) Berrak Akşam Yıldızı 85 The Origins of Worship   (source) Brilliant Evening Star
86 Dinin Öncül Evrimi   (source) Berrak Akşam Yıldızı 86 Early Evolution of Religion   (source) Brilliant Evening Star
87 Hayalet İnanışları   (source) Berrak Akşam Yıldızı 87 The Ghost Cults   (source) Brilliant Evening Star
88 Putlaştırılan Şeyler, Büyülü Nesneler, and Büyü   (source) Berrak Akşam Yıldızı 88 Fetishes, Charms, and Magic   (source) Brilliant Evening Star
89 Günah, Kurban ve Kefaret   (source) Berrak Akşam Yıldızı 89 Sin, Sacrifice, and Atonement   (source) Brilliant Evening Star
90 Şamanlık — Sağlıkçılar and Din Adamları   (source) Melçizedek 90 Shamanism—Medicine Men and Priests   (source) Melchizedek
91 Duanın Evrimi   (source) Urantia Yarı-Ölümlüleri’nin Baş Sorumlusu 91 The Evolution of Prayer   (source) Chief of Midwayers
92 Dinin Daha Sonraki Evrimi   (source) Melçizedek 92 The Later Evolution of Religion   (source) Melchizedek
93 Maçiventa Melçizede ği   (source) Melçizedek 93 Machiventa Melchizedek   (source) Melchizedek
94 Batıdaki Melçizedek Öğretileri   (source) Melçizedek 94 The Melchizedek Teachings in the Orient   (source) Melchizedek
95 Levant’da Melçizedek Ö ğretileri   (source) Melçizedek 95 The Melchizedek Teachings in the Levant   (source) Melchizedek
96 Yahveh — Museviler’in Tanrısı   (source) Melçizedek 96 Yahweh—God of the Hebrews   (source) Melchizedek
97 İbraniler Arasında Tanrı Kavramının Evrimi   (source) Melçizedek 97 Evolution of the God Concept Among the Hebrews   (source) Melchizedek
98 Batıdaki Melçizedek Ö ğretileri   (source) Melçizedek 98 The Melchizedek Teachings in the Occident   (source) Melchizedek
99 Dinin Toplumsal Sorunları   (source) Melçizedek 99 The Social Problems of Religion   (source) Melchizedek
100 İnsan Deneyimi İçindeki Din   (source) Melçizedek 100 Religion in Human Experience   (source) Melchizedek
101 Din’in Gerçek Doğası   (source) Melçizedek 101 The Real Nature of Religion   (source) Melchizedek
102 Dini İnanç’ın Temelleri   (source) Melçizedek 102 The Foundations of Religious Faith   (source) Melchizedek
103 Dini Deneyimin Gerçekli ği   (source) Melçizedek 103 The Reality of Religious Experience   (source) Melchizedek
104 Kutsal Üçleme Kavramı’nın Büyümesi   (source) Melçizedek 104 Growth of the Trinity Concept   (source) Melchizedek
105 İlahiyat ve Gerçeklik   (source) Melçizedek 105 Deity and Reality   (source) Melchizedek
106 Gerçekli ğin Kâinat Düzeyleri   (source) Melçizedek 106 Universe Levels of Reality   (source) Melchizedek
107 Düşünce Düzenleyicileri’nin Kökeni ve Doğası   (source) Bir Yalnız İletici unsuru tarafından 107 Origin and Nature of Thought Adjusters   (source) Solitary Messenger
108 Düşünce Düzenleyicileri’nin Görev ve Hizmeti   (source) Bir Yalnız İletici unsuru tarafından 108 Mission and Ministry of Thought Adjusters   (source) Solitary Messenger
109 Kâinat Yaratılmışları ile Düzenleyiciler’in İlişkisi   (source) Bir Yalnız İletici unsuru tarafından 109 Relation of Adjusters to Universe Creatures   (source) Solitary Messenger
110 Bireysel Faniler ile Düzenleyiciler’in İlişkisi   (source) Bir Yalnız İletici unsuru tarafından 110 Relation of Adjusters to Individual Mortals   (source) Solitary Messenger
111 Düzenleyici ve Ruh   (source) Bir Yalnız İletici unsuru tarafından 111 The Adjuster and the Soul   (source) Solitary Messenger
112 Kişilik Kurtulu şu   (source) Bir Yalnız İletici unsuru tarafından 112 Personality Survival   (source) Solitary Messenger
113 Nihai Sonun Yüksek Melek Koruyucuları   (source) Seraphim Şefi 113 Seraphic Guardians of Destiny   (source) Chief of Seraphim
114 Yüksek Meleksel Gezegen Hükümeti   (source) Seraphim Şefi 114 Seraphic Planetary Government   (source) Chief of Seraphim
115 Yüce Varlık   (source) Kudretli Haberci 115 The Supreme Being   (source) Mighty Messenger
116 Her-Şeye-Gücü-Yeten Yüce   (source) Kudretli Haberci 116 The Almighty Supreme   (source) Mighty Messenger
117 Yüce olan Tanrı   (source) Kudretli Haberci 117 God the Supreme   (source) Mighty Messenger
118 Yüce ve Nihai — Zaman ve Mekân   (source) Kudretli Haberci 118 Supreme and Ultimate—Time and Space   (source) Mighty Messenger
119 Mesih Mikâil’in Bahşedilişleri   (source) Mesih Mikâil’in Bahşedilişleri 119 The Bestowals of Christ Michael   (source) Chief of Evening Stars
Kısım IV / Bölüm 4
İsa’nın Hayatı ve Öğretileri
PART IV
The Life and Teachings of Jesus
120 Urantia üzerinde Mikâil’in Bahşedilişi   (source) Mantutia Melçizedek  120 The Bestowal of Michael on Urantia   (source) Mantutia Melchizedek
121 Mikâil’in Bahşedildiğindeki Dönemler   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 121 The Times of Michael’s Bestowal   (source) Midwayer Commission
122 İsa’nın Doğumu ve Bebekliği   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 122 Birth and Infancy of Jesus   (source) Midwayer Commission
123 İsa’nın Öncül Çocukluğu   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 123 The Early Childhood of Jesus   (source) Midwayer Commission
124 İsa’nın Geç Çocukluğu   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 124 The Later Childhood of Jesus   (source) Midwayer Commission
125 Kudüs’de İsa   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 125 Jesus at Jerusalem   (source) Midwayer Commission
126 İki Çok Önemli Yıl   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 126 The Two Crucial Years   (source) Midwayer Commission
127 Ergenlik Yılları   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 127 The Adolescent Years   (source) Midwayer Commission
128 İsa’nın Öncül Erişkinli ği   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 128 Jesus’ Early Manhood   (source) Midwayer Commission
129 İsa’nın Daha Sonraki Erişkin Yaşamı   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 129 The Later Adult Life of Jesus   (source) Midwayer Commission
130 Roma Yolu   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 130 On the Way to Rome   (source) Midwayer Commission
131 Dünya’nın Dinleri   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 131 The World’s Religions   (source) Midwayer Commission
132 Roma’daki Konukluk   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 132 The Sojourn at Rome   (source) Midwayer Commission
133 Roma’dan Geri Dönüş   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 133 The Return from Rome   (source) Midwayer Commission
134 Geçiş Yılları   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 134 The Transition Years   (source) Midwayer Commission
135 Vaftizci Yahya   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 135 John the Baptist   (source) Midwayer Commission
136 Vaftiz ve Kırk Gün   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 136 Baptism and the Forty Days   (source) Midwayer Commission
137 Celile’deki Bekleyiş Dönemi   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 137 Tarrying Time in Galilee   (source) Midwayer Commission
138 Krallı ğ ın İleticileri’nin Eğ itimi   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 138 Training the Kingdom’s Messengers   (source) Midwayer Commission
139 On İki Havari   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 139 The Twelve Apostles   (source) Midwayer Commission
140 On İkilinin Görevlendirişi   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 140 The Ordination of the Twelve   (source) Midwayer Commission
141 Kamu Görevine Baş layış   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 141 Beginning the Public Work   (source) Midwayer Commission
142 Kudüs’de Hamursuz   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 142 The Passover at Jerusalem   (source) Midwayer Commission
143 Samarya’dan Geçiş   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 143 Going Through Samaria   (source) Midwayer Commission
144 Cilboğa ve Dekapolis’de   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 144 At Gilboa and in the Decapolis   (source) Midwayer Commission
145 Kapernaum’daki Dört Önemli Gün   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 145 Four Eventful Days at Capernaum   (source) Midwayer Commission
146 Celile’deki İlk Duyuru Turnesi   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 146 First Preaching Tour of Galilee   (source) Midwayer Commission
147 Kudüs’e Olan Ara Ziyaret   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 147 The Interlude Visit to Jerusalem   (source) Midwayer Commission
148 Bethsayda’da Öğreti-Yayıcılarının Eğitimi   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 148 Training Evangelists at Bethsaida   (source) Midwayer Commission
149 İkinci Duyuru Turnesi   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 149 The Second Preaching Tour   (source) Midwayer Commission
150 Üçüncü Duyuru Turnesi   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 150 The Third Preaching Tour   (source) Midwayer Commission
151 Deniz Kenarındaki Bekleyiş ve Öğretim   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 151 Tarrying and Teaching by the Seaside   (source) Midwayer Commission
152 Kapernaum Krizine Kadar Giden Olaylar   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 152 Events Leading up to the Capernaum Crisis   (source) Midwayer Commission
153 Kapernaum’daki Kriz   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 153 The Crisis at Capernaum   (source) Midwayer Commission
154 Kapernaum’daki Son Günler   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 154 Last Days at Capernaum   (source) Midwayer Commission
155 Kuzey Celile Boyunca Kaçış   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 155 Fleeing Through Northern Galilee   (source) Midwayer Commission
156 Tire ve Sidon’daki Konukluk   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 156 The Sojourn at Tyre and Sidon   (source) Midwayer Commission
157 Kaysera-Filippi’de   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 157 At Caesarea-Philippi   (source) Midwayer Commission
158 Güzelleşimin Dağı   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 158 The Mount of Transfiguration   (source) Midwayer Commission
159 Dekapolis Turnesi   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 159 The Decapolis Tour   (source) Midwayer Commission
160 İskenderiyeli Rodan   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 160 Rodan of Alexandria   (source) Midwayer Commission
161 Rodan ile İlave Söyleşiler   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 161 Further Discussions with Rodan   (source) Midwayer Commission
162 Mişkan Şöleninde   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 162 At the Feast of Tabernacles   (source) Midwayer Commission
163 Mecdel’de Yetmişlinin Görevlendirilişi   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 163 Ordination of the Seventy at Magadan   (source) Midwayer Commission
164 Adanma Şöleninde   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 164 At the Feast of Dedication   (source) Midwayer Commission
165 Perea Görevi Başlıyor   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 165 The Perean Mission Begins   (source) Midwayer Commission
166 Kuzey Perea’ya olan Son Ziyaret   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 166 Last Visit to Northern Perea   (source) Midwayer Commission
167 Philadelphia’ya olan Ziyaret   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 167 The Visit to Philadelphia   (source) Midwayer Commission
168 Lazarus’un Dirilişi   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 168 The Resurrection of Lazarus   (source) Midwayer Commission
169 Pella’daki Son Öğreti   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 169 Last Teaching at Pella   (source) Midwayer Commission
170 Cennetin Krallığı   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 170 The Kingdom of Heaven   (source) Midwayer Commission
171 Kudüs Yolunda   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 171 On the Way to Jerusalem   (source) Midwayer Commission
172 Kudüs’e Gidiş   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 172 Going into Jerusalem   (source) Midwayer Commission
173 Kudüs’teki Pazar   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 173 Monday in Jerusalem   (source) Midwayer Commission
174 Mabet’teki Salı Sabahı   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 174 Tuesday Morning in the Temple   (source) Midwayer Commission
175 Son Mabet Konuşması   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 175 The Last Temple Discourse   (source) Midwayer Commission
176 Zeytin Dağı’ndaki Salı Akşamı   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 176 Tuesday Evening on Mount Olivet   (source) Midwayer Commission
177 Çarşamba, Dinlenme Günü   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 177 Wednesday, the Rest Day   (source) Midwayer Commission
178 Kamptaki Son Gün   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 178 Last Day at the Camp   (source) Midwayer Commission
179 Son Akşam Yemeği   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 179 The Last Supper   (source) Midwayer Commission
180 Elveda Konuşması   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 180 The Farewell Discourse   (source) Midwayer Commission
181 Son Tembihler and Uyarılar   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 181 Final Admonitions and Warnings   (source) Midwayer Commission
182 Gethsemane’de   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 182 In Gethsemane   (source) Midwayer Commission
183 İsa’nın İhanet Edilişi ve Tutuklanışı   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 183 The Betrayal and Arrest of Jesus   (source) Midwayer Commission
184 Sanhedrin Mahkemesi Önünde   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 184 Before the Sanhedrin Court   (source) Midwayer Commission
185 Pilatus Karşısındaki Mahkeme   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 185 The Trial Before Pilate   (source) Midwayer Commission
186 Çarmıh’tan Hemen Önce   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 186 Just Before the Crucifixion   (source) Midwayer Commission
187 Çarmığa Gerilme   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 187 The Crucifixion   (source) Midwayer Commission
188 Mezar Vakti   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 188 The Time of the Tomb   (source) Midwayer Commission
189 Yeniden Diriliş   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 189 The Resurrection   (source) Midwayer Commission
190 İsa’nın Morontia Görünüşleri   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 190 Morontia Appearances of Jesus   (source) Midwayer Commission
191 Havariler ve Diğer Önderlere Görünüşler   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 191 Appearances to the Apostles and Other Leaders   (source) Midwayer Commission
192 Celile’deki Görünüşler   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 192 Appearances in Galilee   (source) Midwayer Commission
193 Son Görünüşler ve Yükseliş   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 193 Final Appearances and Ascension   (source) Midwayer Commission
194 Gerçekliğin Ruhaniyeti’nin Bahşedilişi   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 194 Bestowal of the Spirit of Truth   (source) Midwayer Commission
195 Hamsin Yortusu’ndan Sonra   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 195 After Pentecost   (source) Midwayer Commission
196 İsa’nın İnancı   (source) Yarı-ölümlü Komisyonu 196 The Faith of Jesus   (source) Midwayer Commission