120. Makale Paper 120
Urantia üzerinde Mikâil’in Bahşedilişi The Bestowal of Michael on Urantia
120:0.1 (1323.1) Urantia üzerinde ve fani bedenin suretinde bulunduğu haldeki Mikâil’in sahip olduğu yaşamım tekrar aktarımını denetlemek için Cebrail tarafından görevlendirilmiş bir konumdaki, bu görevle emanet edilen açığa çıkarış heyetinin Melçizedek yöneticisi olarak, ben; Yaratan Evlat’ın, evren bahşediliş deneyiminin sonlandırıcı aşamasına adım atmak için Urantia’ya olan varışının hemen öncesindeki belirli olayların bu anlatımını sunmak için görevlendirmiş durumdayım. Tıpkı kendi yaratımının ussal varlıklarına emrettiği bu türden yaşamların aynısını yaşamak, böylece yaratılmış varlıklara ait sahip olduğu çeşitli düzeylerin suretinde kendisini bahşetmek; her Yaratan Evlat’ın, nesnelerden ve varlıklardan oluşan bireysel olarak yarattığı evrenin bütüncül ve yüce egemenliğini elde etmesi için ödemek zorunda olduğu hesabın bir parçasıdır. 120:0.1 (1323.1) ASSIGNED by Gabriel to supervise the restatement of the life of Michael when on Urantia and in the likeness of mortal flesh, I, the Melchizedek director of the revelatory commission intrusted with this task, am authorized to present this narrative of certain events which immediately preceded the Creator Son’s arrival on Urantia to embark upon the terminal phase of his universe bestowal experience. To live such identical lives as he imposes upon the intelligent beings of his own creation, thus to bestow himself in the likeness of his various orders of created beings, is a part of the price which every Creator Son must pay for the full and supreme sovereignty of his self-made universe of things and beings.
120:0.2 (1323.2) Birazdan irdeleyeceğin olaylardan önce, Nebadon’un Mikâili kendisini; kendisinin çeşitli yaratımı olan ussal varlıklara ait altı farklı düzeyin suretinde altı kez bahşetmişti. Bunun sonrasında, o; kâinat âlemlerinin tümünün kutsal Cennet Yöneticileri’ne ait emirler uyarınca, evren egemenliğini elde etme piyesinin son sahnesini yerine getirmek için, maddi âlemin bir insanı biçiminde, kendisinin ussal irade yaratımlarının en alt düzeyi olarak fani bedeninin suretinde, Urantia’ya inmeye hazırlanmıştı. 120:0.2 (1323.2) Before the events I am about to delineate, Michael of Nebadon had bestowed himself six times after the similitude of six differing orders of his diverse creation of intelligent beings. Then he prepared to descend upon Urantia in the likeness of mortal flesh, the lowest order of his intelligent will creatures, and, as such a human of the material realm, to execute the final act in the drama of the acquirement of universe sovereignty in accordance with the mandates of the divine Paradise Rulers of the universe of universes.
120:0.3 (1323.3) Bu önceki bahşedilmelerin her birinin süreci boyunca, Mikâil; yalnızca, kendi yaratmış olduğu varlıklarının tek bir topluluğunun sınırlı deneyimini elde etmemişti, aynı zamanda, bağımsız bir biçimde yaratmış olduğu evrenin egemeni olarak kendisini oluşturmaya, tek başına, ileri bir biçimde katkıda bulunacak nitelikteki Cennet eş-güdümündeki olmazsa olmaz bir deneyimi de elde etti. Tüm geçmiş yerel evren zamanı boyunca herhangi bir an içerisinde, Mikâil; bir Yaratan Evlat olarak kişisel egemenliğini ilan edebilir, bir Yaratan Evlat olarak kendi tercih ettiği biçimde sahip olduğu evreni yönetebilirdi. Bu türden bir gelişimde, Emanuel ve onun birliktelik içinde bulunduğu Cennet Evlatları, bu evrenden ayrılırdı. Ancak, Mikâil; bir Yaratan Evlat olarak, yalnızca kendisi için tanınmış hak olduğu için Nebadon’u idare etmeyi arzu etmemişti. O; belirli bir zaman içinde Yüce Varlık’ın yüceltilmiş yönetiminin ayırt edici niteliği haline gelecek, kavrayışın ve bilgeliğin uygulanmasının kusursuzluğuyla kendi evrenini yönetmeye ve onun olaylarını idare etmeye yetkin hale geleceği yer olan evren düzeyindeki bu yüksek konuma, Cennet Kutsal Üçlemesi’ne olan yetkisel nitelikteki işbirliksel bağlılığının mevcut deneyimi boyunca yükselmeyi tercih etti. O; bir Yaratan Evlat olarak yönetimin kusursuzluğunu değil, Yüce Varlık’ın kâinat bilgeliği ve kutsal deneyiminin bütünlüksel temsili olarak idarenin yüceliğini amaçladı. 120:0.3 (1323.3) In the course of each of these preceding bestowals Michael not only acquired the finite experience of one group of his created beings, but he also acquired an essential experience in Paradise co-operation which would, in and of itself, further contribute to constituting him the sovereign of his self-made universe. At any moment throughout all past local universe time, Michael could have asserted personal sovereignty as a Creator Son and as a Creator Son could have ruled his universe after the manner of his own choosing. In such an event, Immanuel and the associated Paradise Sons would have taken leave of the universe. But Michael did not wish to rule Nebadon merely in his own isolated right, as a Creator Son. He desired to ascend through actual experience in co-operative subordination to the Paradise Trinity to that high place in universe status where he would become qualified to rule his universe and administer its affairs with that perfection of insight and wisdom of execution which will sometime be characteristic of the exalted rule of the Supreme Being. He aspired not to perfection of rule as a Creator Son but to supremacy of administration as the embodiment of the universe wisdom and the divine experience of the Supreme Being.
120:0.4 (1324.1) Mikâil, bu nedenle, sahip olduğu evren yaratılmışlarının çeşitli düzeyleri üzerindeki bu yedi bahşedilişi gerçekleştirmede çifte bir amaca sahipti: İlk olarak, o, bütüncül egemenliği üstlenmeden önce tüm Yaratan Evlatlar’dan istenen yaratılmış anlayışı içindeki gerekli deneyimi tamamlamaktaydı. Herhangi bir zaman zarfı içinde bir Yaratan Evlat, kendi hakkı doğrultusunda kendi evrenini yönetebilir; ancak, o, yalnızca yedi evren-yaratılmış bahşedilişi aşamasından geçtikten sonra Cennet Kutsal Üçlemesi’nin yüce temsilcisi olarak yönetimini gerçekleştirebilir. İkinci olarak, o; bir yerel evrenin doğrudan ve kişisel idaresinde uygulanabilecek, Cennet Kutsal Üçlemesi’ne ait en yüksek yönetimi temsil etme ayrıcalığını amaçlamaktaydı. Bunun uyarınca, Mikâil; evren bahşedilişlerinin her birinin deneyimi boyunca, kendisini, Cennet Kutsal Üçlemesi’nin bireylerine ait çeşitli ilişkilemlerin farklı biçimlerde oluşturulmuş iradelerine kendisini başarılı ve uygun görülen bir biçimde gönüllü olarak tabi kılmıştı. Bu, birinci bahşedilişte, kendisinin Yaratıcı, Evlat ve Ruhaniyet’in bir araya gelmiş iradesine bağlı olduğu; ikinci bahşedilişte, Yaratıcı ve Evlat’ın iradesine bağlı olduğu; üçüncü bahşedilişte, Yaratıcı ve Ruhaniyet’in iradesine bağlı olduğu; dördüncü bahşedilişte, Evlat ve Ruhaniyet’in iradesine bağlı olduğu; beşinci bahşedilişte, Sınırsız Ruhaniyet’in iradesine bağlı olduğu; altıncı bahşedilişte, Ebedi Evlat’ın iradesine bağlı olduğu; ve, yedinci ve son bahşediliş boyunca, Urantia üzerinde, Kâinatın Yaratıcısı’nın iradesine bağlı olduğu anlamına gelmektedir. 120:0.4 (1324.1) Michael, therefore, had a double purpose in the making of these seven bestowals upon the various orders of his universe creatures: First, he was completing the required experience in creature understanding which is demanded of all Creator Sons before they assume complete sovereignty. At any time a Creator Son may rule his universe in his own right, but he can rule as the supreme representative of the Paradise Trinity only after passing through the seven universe-creature bestowals. Second, he was aspiring to the privilege of representing the maximum authority of the Paradise Trinity which can be exercised in the direct and personal administration of a local universe. Accordingly, did Michael, during the experience of each of his universe bestowals, successfully and acceptably voluntarily subordinate himself to the variously constituted wills of the diverse associations of the persons of the Paradise Trinity. That is, on the first bestowal he was subject to the combined will of the Father, Son, and Spirit; on the second bestowal to the will of the Father and the Son; on the third bestowal to the will of the Father and the Spirit; on the fourth bestowal to the will of the Son and the Spirit; on the fifth bestowal to the will of the Infinite Spirit; on the sixth bestowal to the will of the Eternal Son; and during the seventh and final bestowal, on Urantia, to the will of the Universal Father.
120:0.5 (1324.2) Mikâil, bu nedenle; kendi yerel evren yaratılmışlarının duygudaş deneyimiyle birlikte kâinatsal Yaratanlar’ın yedi katmanlı fazlarına ait kutsal iradeyi, kişisel egemenliği için birleştirmektedir. Böylelikle, onun idaresi; her ne kadar tüm keyfi hakları geride bırakmış olsa da, olası en büyük güç ve yönetimin temsilcisi olan hale gelmiştir. Onun gücü, Cennet İlahiyatları ile olan deneyimlenmiş ilişkilemden kökenini aldığı için sınırsızdır; onun yönetim yetkisi, evren yaratılmışlarının suretindeki mevcut deneyim vasıtasıyla elde edildiği için sorgulanamaz niteliktedir; onun egemenliği yücedir, çünkü o, Cennet Kutsal Üçlemesi’nin yedi katmanlı bakış açısıyla zaman ve mekâna dair yaratılmışın bakış açısını aynı anda bünyesinde taşımaktadır. 120:0.5 (1324.2) Michael, therefore, combines in his personal sovereignty the divine will of the sevenfold phases of the universal Creators with the understanding experience of his local universe creatures. Thus has his administration become representative of the greatest possible power and authority although divested of all arbitrary assumptions. His power is unlimited since it is derived from experienced association with the Paradise Deities; his authority is unquestioned inasmuch as it was acquired through actual experience in the likeness of universe creatures; his sovereignty is supreme since it embodies at one and the same time the sevenfold viewpoint of Paradise Deity with the creature viewpoint of time and space.
120:0.6 (1324.3) Bu nihai bahşedilişin zamanına karar vermiş ve bu olağanüstü olayın üzerinde gerçekleşeceği gezegeni seçmiş olarak, Mikâil; Cebrail ile olağan bir bahşediliş-öncesi görüş alış-verinde bulunup, bunun sonrasında, Emanuel olarak büyük kardeşinin ve Cennet danışmanının huzuruna çıktı. Cebrail’e daha öncesinde verilmemiş olan evren idaresinin tüm güçleri, bu aşamada, Emanuel’in gözetimi altına verilmişti. Ve, Urantia vücutlaşımı için Mikâil’in ayrılışından hemen önce, Emanuel; Urantia bahşediliş süresi boyunca evrenin gözetimini kabule ederek, âlemin bir fanisi olarak Urantia üzerinde yakın bir zaman içinde büyüdüğünde Mikâil için vücutlaşım rehberi olarak hizmet verecek, bahşedilme önerisini aktarmaya başladı. 120:0.6 (1324.3) Having determined the time of his final bestowal and having selected the planet whereon this extraordinary event would take place, Michael held the usual prebestowal conference with Gabriel and then presented himself before his elder brother and Paradise counselor, Immanuel. All powers of universe administration which had not previously been conferred upon Gabriel, Michael now assigned to the custody of Immanuel. And just before Michael’s departure for the Urantia incarnation, Immanuel, in accepting the custody of the universe during the time of the Urantia bestowal, proceeded to impart the bestowal counsel which would serve as the incarnation guide for Michael when he would presently grow up on Urantia as a mortal of the realm.
120:0.7 (1324.4) Bu iletişimde, Mikâil’in; Cennet Yaratıcısı’nın iradesine bağlı olarak, fani bedenin suretinde bu bahşedilişi yerine getirmeyi seçmiş konumda bulunduğu hatırlanmalıdır. Yaratan Evlat, evren egemenliğine erişmenin bu tek amacı için bahse konu vücutlaşımı yerine getirmek amacıyla hiç kimseden yönergeler almak zorunda değildi; ancak, o, Cennet İlahiyatları’nın çeşitli iradeleri ile eş güdümsel faaliyet göstermeyi içine alan Yüce’nin açığa çıkarılışının bir tasarımsal işleyiş sürecine girişmiş konumda bulunmaktaydı. Böylece, onun egemenliği, nihai ve kişisel olarak elde edildiği zaman; Yüce içinde sonuçlandığı haliyle, İlahiyat’ın yedi-katmanlılığının tamamını kapsayan nitelikte olacaktı. O, bu nedenle, daha öncesinde, çeşitli Cennet İlahiyatları’nın ve onlara ait birlikteliklerin kişisel temsilcileri tarafından altı kez eğitilmiş konumda bulunmaktaydı; ve, bu aşamada o, Kâinatın Yaratıcısı’nın adına hareket etmekte olan, Nebadon yerel evrenindeki Cennet Kutsal Üçlemesi’nin büyükelçisi tarafından eğitilmişti. 120:0.7 (1324.4) In this connection it should be borne in mind that Michael had elected to execute this bestowal in the likeness of mortal flesh, subject to the will of the Paradise Father. The Creator Son required instructions from no one in order to effect this incarnation for the sole purpose of achieving universe sovereignty, but he had embarked upon a program of the revelation of the Supreme which involved co-operative functioning with the diverse wills of the Paradise Deities. Thus his sovereignty, when finally and personally acquired, would actually be all-inclusive of the sevenfold will of Deity as it culminates in the Supreme. He had, therefore, six times previously been instructed by the personal representatives of the various Paradise Deities and associations thereof; and now he was instructed by the Union of Days, ambassador of the Paradise Trinity to the local universe of Nebadon, acting on behalf of the Universal Father.
120:0.8 (1325.1) Orada; bu sefer Kâinatın Yaratıcısı’nınkine gerçekleşen bir biçimde, bu kudretli Yaratan Evlat’ın Cennet İlahiyatları’nın iradesine kendisini bir kez daha gönüllü olarak tabi kılışının istekliliğinden doğan, derhal gerçekleşen faydalar ve devasa derecedeki telafiler bulunmaktaydı. Bu tür ilişkilenimsel tabi olmayı yerine getirmenin kararıyla, Mikâil, bu vücutlaşımda; yalnızca fani insanın doğasını değil, aynı zamanda, her şeyin Cennet Yaratıcısı’nın sahip olduğu iradeyi deneyimleyecekti. Ve, buna ek olarak, o; yalnızca, Urantia bahşedilişi sebebiyle görevinden uzak kaldığı süre boyunca sahip olduğu evreninin idaresinde Emanuel’in Cennet Yaratıcısı’nın bütüncül yönetim yetkisini uygulayacak oluşu gerçeğiyle değil, aynı zamanda, aşkın-evrene ait Kâinatın Ataları’nın bütüncül bahşedilme süreci boyunca sahip olduğu âleminin güvenliğini emretmiş oluşunun yarattığı rahatlatıcı bilgi niteliğinde, bütüncül güvence ile birlikte bu benzersiz bahşedilmeye başlamıştı. 120:0.8 (1325.1) There were immediate advantages and tremendous compensations resultant from the willingness of this mighty Creator Son once more voluntarily to subordinate himself to the will of the Paradise Deities, this time to that of the Universal Father. By this decision to effect such associative subordination, Michael would experience in this incarnation, not only the nature of mortal man, but also the will of the Paradise Father of all. And further, he could enter upon this unique bestowal with the complete assurance, not only that Immanuel would exercise the full authority of the Paradise Father in the administration of his universe during his absence on the Urantia bestowal, but also with the comforting knowledge that the Ancients of Days of the superuniverse had decreed the safety of his realm throughout the entire bestowal period.
120:0.9 (1325.2) Ve, bu, Emanuel yedinci bahşediliş görevini sunduğundaki çok önemli gerçekleşimin koşullarıydı. Ve, Emanuel’in; takip eden bir biçimde Urantia’da Nasıralı İsa (Mesih İsa) haline gelen, evren yöneticisine gerçekleştirdiği bu bahşedilme-öncesi görevlendirilişten, şu alıntılarını sunmaya izin verilmiş durumdayım: 120:0.9 (1325.2) And this was the setting of the momentous occasion when Immanuel presented the seventh bestowal commission. And from this prebestowal charge of Immanuel to the universe ruler who subsequently became Jesus of Nazareth (Christ Michael) on Urantia, I am permitted to present the following excerpts:
1. Yedinci Bahşediliş Görevlendirilişi ^top 1. The Seventh Bestowal Commission ^top
120:1.1 (1325.3) “Benim Yaratan kardeşim, ben senin yedinci ve son bahşedilmeni gözlemlemek üzereyim. En sadık ve en kusursuz bir biçimde sen, bundan önceki altı görevlendirmeyi yerine getirdin; ve, ben, sonuçlandırıcı egemenlik bahşedilişin olarak, bunda aynı şekilde utgun olacağından başka hiçbir şey düşünmemekteyim. Buraya kadar sen, tercih ettiğin düzeyin tamamiyle gelişmiş bir varlığı olarak bahşediliş âlemlerinde ortaya çıktın. Şimdi sen; tamamiyle gelişmiş bir fani değil, ancak, yardıma muhtaç bir bebek halinde, tercihin olan bu düzeni bozulmuş ve gelişimi sekteye uğramış gezegen olarak Urantia üzerinde ortaya çıkmak üzeresin. Bu, yol arkadaşım, yeni ve daha öncesinde denenmemiş bir deneyim olacak. Sen; bahşedilişin bütüncül bedelini ödeyerek, bir yaratılmışın sureti içinde bir Yaratan’ın vücutlaşımına ait bütüncül aydınlanmayı deneyimlemek üzeresin. 120:1.1 (1325.3) “My Creator brother, I am about to witness your seventh and final universe bestowal. Most faithfully and perfectly have you executed the six previous commissions, and I entertain no thought but that you will be equally triumphant on this, your terminal sovereignty bestowal. Heretofore you have appeared on your bestowal spheres as a fully developed being of the order of your choosing. Now you are about to appear upon Urantia, the disordered and disturbed planet of your choice, not as a fully developed mortal, but as a helpless babe. This, my comrade, will be a new and untried experience for you. You are about to pay the full price of bestowal and to experience the complete enlightenment of the incarnation of a Creator in the likeness of a creature.
120:1.2 (1325.4) “Bundan önceki bahşedilmelerin her biri boyunca, sen gönüllü olarak; kendini üç Cennet İlahiyatı’nın ve onların kutsal karşılıklı-ilişkilemlerinin iradesine tabi kılmayı tercih ettin. Yüce’nin iradesine ait yedi faz içinde, sen, bundan önceki bahşedilmelerinde, kendi Cennet Yaratıcı’nın kişisel iradesi dışında hepsine tabi oldun. Şimdi, yedinci bahşedilmen boyunca Yaratıcı’nın iradesine tümüyle tabi olmayı seçmiş bulunarak, bizim Yaratıcımız’ın kişisel temsilcisi olarak ben; vücutlaşımın boyunca sahip olduğun evrenin koşulsuz yönetim yetkisini üstleniyorum. 120:1.2 (1325.4) “Throughout each of your former bestowals you have voluntarily chosen to subject yourself to the will of the three Paradise Deities and their divine interassociations. Of the seven phases of the will of the Supreme you have in your previous bestowals been subject to all but the personal will of your Paradise Father. Now that you have elected to be wholly subject to your Father’s will throughout your seventh bestowal, I, as the personal representative of our Father, assume the unqualified jurisdiction of your universe for the time of your incarnation.
120:1.3 (1325.5) “Urantia bahşedilmesi sürecine girerken, sen, kendini; böyle bir durumda sahip olduğun yaratımın herhangi bir yaratılmışı tarafından gerçekleştirebilecek bir biçimde, tüm gezegen-ötesi destekten ve özel yardımdan gönüllü olarak mahrum kıldın. Nasıl senin yaratmış olduğun Nebadon evlatları sahip oldukları evren süreçleri boyunca senin güvenli davranışına tamamen bağlıysa, şimdi sen de, senin gerçekleşmekte olan fani sürecinin açığa çıkarılmamış iniş-çıkışları boyunca güvenli davranış için Cennet Yaratıcısı’na tamamiyle ve koşulsuz olarak bağlı hale gelmekte zorundasın. Ve, sen; bu bahşedilme deneyimini tamamladığında, tüm yaratılmışlarından, onların yerel evren Yaratanı ve Yaratıcısı olarak seninle gerçekleştirdikleri gönülden ilişkilerinin bir parçası olarak hiç değişmeksizin şart koştuğun bu inanç-güveninin bütüncül anlamını ve zengin önemini tüm gerçekliğiyle bilmiş olacaksın. 120:1.3 (1325.5) “In entering upon the Urantia bestowal, you have voluntarily divested yourself of all extraplanetary support and special assistance such as might be rendered by any creature of your own creation. As your created sons of Nebadon are wholly dependent upon you for safe conduct throughout their universe careers, so now must you become wholly and unreservedly dependent upon your Paradise Father for safe conduct throughout the unrevealed vicissitudes of your ensuing mortal career. And when you shall have finished this bestowal experience, you will know in very truth the full meaning and the rich significance of that faith-trust which you so unvaryingly require all your creatures to master as a part of their intimate relationship with you as their local universe Creator and Father.
120:1.4 (1326.1) “Urantia bahşedilmen boyunca, sen, sen ve senin Cennet Yaratıcın arasında kesintisiz birliktelik olarak sadece tek bir şeyle ilgilenmeye ihtiyaç duyacaksın; ve, bu türden bir ilişkinin kusursuzlaşmasıyla, bahşediliş dünyan, hatta yaratımın tüm evreni, her şeyin Kâinatsal Yaratıcısı olarak senin Yaratıcın ve benim Yaratıcım’ın yeni ve daha anlaşılabilir bir açığa çıkarılışına gözlerini çevirecekler. Senin ilgin bu nedenle yalnızca, Urantia üzerindeki kişisel yaşamınla ilgili olacak. Gönüllü gerçekleştirdiğin yönetim yetkisini bırakış anından Evren Egemeni olarak bizlere geri dönüşüne kadar, ben, sahip olduğun evrenin güvenliğinden ve kesintisiz devam eden idaresinden bütünüyle ve etkili bir biçimde sorumlu olacağım; ve, Cennet’in kabul edişi üzerine, sen, şu an teslim etmekte olduğun vekâlet yönetimini değil, evreninin yüce gücünü ve yönetim yetkisini benim ellerimden geri alacaksın. 120:1.4 (1326.1) “Throughout your Urantia bestowal you need be concerned with but one thing, the unbroken communion between you and your Paradise Father; and it will be by the perfection of such a relationship that the world of your bestowal, even all the universe of your creation, will behold a new and more understandable revelation of your Father and my Father, the Universal Father of all. Your concern, therefore, has only to do with your personal life on Urantia. I will be fully and efficiently responsible for the security and unbroken administration of your universe from the moment of your voluntary relinquishment of authority until you return to us as Universe Sovereign, confirmed by Paradise, and receive back from my hands, not the vicegerent authority which you now surrender to me, but, instead, the supreme power over, and jurisdiction of, your universe.
120:1.5 (1326.2) “Ve, (benim, sözümü sadık bir biçimde yerine getireceğime dair tüm Cennet’in güvencesi olduğumu çok bilen bir biçimde) şu an söz vermekte olduğum şeylerin hepsini yapabilme gücüyle donatılmış olduğumu güvenceyle bilebiliyor olsan da, gönüllü bahşedilişinin süreci boyunca Nebadon içinde tüm ruhsal tehlikeyi önleyecek Uversa üzerindeki Zamanın Ataları’nın bir emrinin tarafıma daha yeni iletildiğini sana duyurmak isterim. Fani vücutlaşıma başlaman üzere, bilincini teslim ettiğin andan itibaren, senin kendi yaratımın ve düzenlemen olan bu evrenin yüce ve koşulsuz egemeni olarak bizlere geri dönenmene kadar, dışarıdan hiçbir ciddi etki Nebadon’un hiçbirinde gerçekleşemez. Vücutlaşımının bu ara döneminde, ben; bu bahşedilişin için sen görevinde bulunmazken, Nebadon evreni içinde isyan suçu işleyen veya isyan çıkarmayı tasarlayan her varlığın anlık ve kendiliğinden gerçekleşecek olan yok edilişlerini koşulsuz olarak emreden Zamanın Ataları’nın hükümlerine sahibim. Kardeşim, mevcudiyetim içindeki içkin Cennet yönetimi ve buna eklenmiş Uversa’nın yargısal emri göz önünde bulundurulduğunda, sahip olduğun evren ve onun tüm sadık yaratılmışları bahşedilmen boyunca güvende olacaklar. Görevine tek bir düşünce ile başlayabilirsin — sahip olduğun evrenin ussal varlıkları için bizim Yaratıcımız’ın gelişmiş açığa çıkarılışı. 120:1.5 (1326.2) “And that you may know with assurance that I am empowered to do all that I am now promising (knowing full well that I am the assurance of all Paradise for the faithful performance of my word), I announce to you that there has just been communicated to me a mandate of the Ancients of Days on Uversa which will prevent all spiritual jeopardy in Nebadon throughout the period of your voluntary bestowal. From the moment you surrender consciousness, upon the beginning of the mortal incarnation, until you return to us as supreme and unconditional sovereign of this universe of your own creation and organization, nothing of serious import can happen in all Nebadon. In this interim of your incarnation, I hold the orders of the Ancients of Days which unqualifiedly mandate the instantaneous and automatic extinction of any being guilty of rebellion or presuming to instigate insurrection in the universe of Nebadon while you are absent on this bestowal. My brother, in view of the authority of Paradise inherent in my presence and augmented by the judicial mandate of Uversa, your universe and all its loyal creatures will be secure during your bestowal. You may proceed upon your mission with but a single thought—the enhanced revelation of our Father to the intelligent beings of your universe.
120:1.6 (1326.3) “Daha önceki bahşedilmelerinin her birinde olduğu gibi, kardeş-emanetçisi olarak sahip olduğun evrenin yönetim yetkisi almış bulunduğumu sana hatırlatmak isterim. Ben, adına tüm yetkiyi kullanmakta ve tüm gücü elimde bulundurmaktayım. Ben; bizim Cennet Yaratımız nasıl yerine getirirse o şekilde faaliyet göstermekte, ve, açık talebin uyarınca bu şekilde sahip olduğun mevkide faaliyet göstermekteyim. Ve, gerçek böyle olduğu için, bu verilmiş yönetim yetkisinin tümü; geri verilişini uygun görmen üzerine her an uygulayabileceğin biçimde, yeniden senindir. Senin bahşedilişin, başından sonuna kadar, tamamiyle gönüllük üzerine gerçekleştirilmektedir. Âlemde bir fani vücutlaşımı olarak, göksel donatımlarından yoksun bir konumda bulunmaktasın; ancak, bıraktığın tüm güç, evren yönetim yetkisi ile kendini tekrar donatmayı tercih edeceğin her an, tekrardan elde edilebilir. Eğer, güç ve yönetimini yeniden ilan etmeyi tercih edersen, bunun tamamiyle kişisel nedenlerden gerçekleşeceğini unutma; zira, ben, taşıdığı mevcudiyeti ve sözü senin Yaratıcı’nın iradesi uyarınca sahip olduğun evrenin güvenli idaresini teminat altına alan, yaşayan ve en yüksek güvenceyim. Nebadon içinde bu gibi üç kez gerçekleştiği biçiminde, isyan, bu bahşedilme için Salvington’da ayrı bulunduğun süreçte ortaya çıkamaz. Urantia bahşedilişinin süreci boyunca, Zamanın Ataları; Nebadon içindeki isyanın, kendi kendisini kendiliğinden yok eden tohumu beraberinde taşımasını emretmiştir. 120:1.6 (1326.3) “As in each of your previous bestowals, I would remind you that I am recipient of your universe jurisdiction as brother-trustee. I exercise all authority and wield all power in your name. I function as would our Paradise Father and in accordance with your explicit request that I thus act in your stead. And such being the fact, all this delegated authority is yours again to exercise at any moment you may see fit to requisition its return. Your bestowal is, throughout, wholly voluntary. As a mortal incarnate in the realm you are without celestial endowments, but all your relinquished power may be had at any time you may choose to reinvest yourself with universe authority. If you should choose to reinstate yourself in power and authority, remember, it will be wholly for personal reasons since I am the living and supreme pledge whose presence and promise guarantee the safe administration of your universe in accordance with your Father’s will. Rebellion, such as has three times occurred in Nebadon, cannot occur during your absence from Salvington on this bestowal. For the period of the Urantia bestowal the Ancients of Days have decreed that rebellion in Nebadon shall be invested with the automatic seed of its own annihilation.
120:1.7 (1326.4) “Bu son ve olağanüstü bahşedilme için görevinde bulunmadığın sürenin tamamı boyunca, ben (Cebrail’in işbirliği ile birlikte), sahip olduğun evrenin sadık yönetiminin sözünü veriyorum; ve, ben seni, kutsal açığa çıkarılışın bu hizmetinin sorumluluğunu üstlenmek ve kusursuzlaştırılmış insan anlayışının bu deneyim sürecinden geçmek için görevlendirirken, ben, benim Yaratıcım’ın ve senin Yaratıcı’nın adına hareket etmekte, ve, sana, beden içindeki devam eden konukluğunun kutsal görevi ile ilgili ilerleyen bir biçimde öz bilince varır hale gelirken, dünya hayatını yaşamanda seni yönlendirecek şu öneriyi sunmaktayım: 120:1.7 (1326.4) “As long as you are absent on this final and extraordinary bestowal, I pledge (with Gabriel’s co-operation) the faithful administration of your universe; and as I commission you to undertake this ministry of divine revelation and to undergo this experience of perfected human understanding, I act in behalf of my Father and your Father and offer you the following counsel, which should guide you in the living of your earth life as you become progressively self-conscious regarding the divine mission of your continued sojourn in the flesh:
2. Bahşediliş Kısıtlılıkları ^top 2. The Bestowal Limitations ^top
120:2.1 (1327.1) “1. Sonarington’un gelenekleri uyarınca ve onun işleyiş biçimine uygun olarak — Cennet’in Ebedi Evladı’nın emirlerini yerine getiren bir biçimde — ben; senin tarafından düşünülerek oluşturulmuş ve Cebrail tarafından benim korumama verilmiş olan tasarımlar ile uyumlu olarak bu fani bahşedilişe olan anlık girişin için her şeyi yerine getirmiş durumdayım. Sen; âlemin bir çocuğu olarak Urantia üzerinde büyüyecek, insan eğitimini tamamlayacak — sürekli olarak senin Cennet Yaratıcı’nın iradesine tabi olacak bir halde — belirlediğin şekilde Urantia üzerinde yaşayacak, gezegensel konukluğunu sonlandıracak, ve, sahip olduğun evrenin en yüksek egemenliğimi ondan almak amacıyla Yaratıcı’na yükselmeye hazırlanacaksın. 120:2.1 (1327.1) “1. In accordance with the usages and in conformity with the technique of Sonarington—in compliance with the mandates of the Eternal Son of Paradise—I have provided in every way for your immediate entrance upon this mortal bestowal in harmony with the plans formulated by you and placed in my keeping by Gabriel. You will grow up on Urantia as a child of the realm, complete your human education—all the while subject to the will of your Paradise Father—live your life on Urantia as you have determined, terminate your planetary sojourn, and prepare for ascension to your Father to receive from him the supreme sovereignty of your universe.
120:2.2 (1327.2) “2. Dünya görevinin ve evren açığa çıkarılışının dışında, ancak her ikisini de içine alabilecek şekilde, ben; kutsal kimliğine dair yerinde bir biçimde öz bilince sahip olduktan sonra, Satania sistemi içinde Lucifer isyanına tam olarak son vermenin ilave görevini üstlenmeni önermekteyim; ve, bu ise, tüm bunların hepsini İnsanın Evladı olarak yerine getirmendir; böylece, âlemin bir fani yaratılmışı olarak, senin Yaratıcı’nın iradesine olan inanç-bağlanışının sonucu olarak güçlünün zayıf halde geldiği konumda, ben, bu günahkâr ve temelsiz isyanın baş gösterişi döneminde fazlasıyla donanımda bulunduğun güç ve kudretle yerine getirmeyi kendi kararın uyarınca tekrar eden bir biçimde reddetmiş olduğun şeylerin hepsini, alçakgönüllülüğünle elde etmeni öneriyorum. Ben; eğer, İnsanın Evladı’na, Urantia’nın Gezegensel Prensi’ne ek olarak, sahip olduğun evrenin en yüksek egemeni biçiminde Tanrı’nın Evladı olarak bizlere geri dönersen, bunun fani bahşedilişinin yerinde bir doruk noktası olacağını düşünmekteyim. Nebadon içindeki ussal yaratılmışın en alt türü olarak fani bir insan; Caligastia ve Lucifer’in hakaretkâr iddialarıyla karşılaşacak ve onlar hakkında karar varacak, ve, yüklendiğin alçakgönüllü düzey içinde, ışığın bu devrik çocuklarının utanç dolu yanlış temsillerine sonsuza kadar son verecek. Sahip olduğun yaratan ayrıcalıklarını kullanarak bu isyankârları değersizleştirmeye oldukça kararlı bir biçimde karşı koymuş bir konum bulunmuşken, şimdi, kendi yaratımının en alçak düzeyindeki yaratılmışların suretinde, bu devrik Evlatlar’ın ellerinden egemenliği geri alman tam da yerinde olacaktır; ve, böylece sahip olduğun bütün yerel evren, tüm gerçekliğiyle açıkça ve sonsuza kadar, bağışlamanın isteksel yönetim gücü ile yapmada seni uyardığı bu şeyleri fani bedenin rolünde gerçekleştirmene dair adaleti tanıyacaktır. Senin bahşedilişinin, Nebadon’da Yüce’nin egemenliğine dair olasılığı bu şekilde var kılışıyla, sen gerçekte; bu kazanımın gerçekleşimde ne kadar az veya çok zamanın geçeceğinden bağımsız olarak, önceki tüm vücutlaşımların içerdiği sonuca varılmamış olaylara bir sonucu sağlamış olacaksın. Bu eylemle, sahip olduğun evrenin beklemekte olan anlaşmazlıkları, özü itibariyle sonlanacaktır. Ve, sahip olduğun evrene ait en yüksek egemenliğin takip eden bir biçimde sana verilişiyle, yönetim yetkine karşı benzer zorluklar hiçbir zaman, senin kişisel nitelikteki büyük yaratımının hiçbir kısmında ortaya çıkmayacaktır. 120:2.2 (1327.2) “2. Apart from your earth mission and your universe revelation, but incidental to both, I counsel that you assume, after you are sufficiently self-conscious of your divine identity, the additional task of technically terminating the Lucifer rebellion in the system of Satania, and that you do all this as the Son of Man; thus, as a mortal creature of the realm, in weakness made powerful by faith-submission to the will of your Father, I suggest that you graciously achieve all you have repeatedly declined arbitrarily to accomplish by power and might when you were so endowed at the time of the inception of this sinful and unjustified rebellion. I would regard it as a fitting climax of your mortal bestowal if you should return to us as the Son of Man, Planetary Prince of Urantia, as well as the Son of God, supreme sovereign of your universe. As a mortal man, the lowest type of intelligent creature in Nebadon, meet and adjudicate the blasphemous pretensions of Caligastia and Lucifer and, in your assumed humble estate, forever end the shameful misrepresentations of these fallen children of light. Having steadfastly declined to discredit these rebels through the exercise of your creator prerogatives, now it would be fitting that you should, in the likeness of the lowest creatures of your creation, wrest dominion from the hands of these fallen Sons; and so would your whole local universe in all fairness clearly and forever recognize the justice of your doing in the role of mortal flesh those things which mercy admonished you not to do by the power of arbitrary authority. And having thus by your bestowal established the possibility of the sovereignty of the Supreme in Nebadon, you will in effect have brought to a close the unadjudicated affairs of all preceding insurrections, notwithstanding the greater or lesser time lag involved in the realization of this achievement. By this act the pending dissensions of your universe will be in substance liquidated. And with the subsequent endowment of supreme sovereignty over your universe, similar challenges to your authority can never recur in any part of your great personal creation.
120:2.3 (1327.3) “3. Urantia dönemini sonlandırmada başarılı olduğunda, kuşkusuz sen bunu gerçekleştirecekken, ben sana, nihai bahşedilme deneyimine dair sahip olduğun evren tarafından ebedi tanınma niteliğindeki Cebrail tarafından sunulacak olan ‘Urantia’nın Gezegensel Prensi’ unvanını kabul etmeni öneriyorum; ve, Caligastia ihaneti ve onun sonrasında gerçekleşen Âdemsel başarısızlık tarafından Urantia’da ortaya çıkmış keder ve kafa karışıklığını telafi etmen için, bahşedilişinin amacıyla tutarlı nitelikte, ilave her bir şeyi yapmanı. 120:2.3 (1327.3) “3. When you have succeeded in terminating the Urantia secession, as you undoubtedly will, I counsel you to accept from Gabriel the conference of the title of ‘Planetary Prince of Urantia’ as the eternal recognition by your universe of your final bestowal experience; and that you further do any and all things, consistent with the purport of your bestowal, to atone for the sorrow and confusion brought upon Urantia by the Caligastia betrayal and the subsequent Adamic default.
120:2.4 (1328.1) “4. Talebin doğrultusunda, Cebrail ve ilgili olan herkes; âlemin bir yazgı sonu yargısının duyuruluşuyla, bir çağın sonlanışının beraberinde gelişiyle, uyku halindeki fani kurtuluş unsurlarının yeniden dirilişiyle, ve, Gerçeklik’e ait bahşedilmiş Ruhaniyetin yazgı döneminin kuruluşuyla Urantia bahşedilişini sonlandırmak için ifade ettiğin arzun doğrultusunda işbirliğinde bulunacaklardır. 120:2.4 (1328.1) “4. In accordance with your request, Gabriel and all concerned will co-operate with you in the expressed desire to end your Urantia bestowal with the pronouncement of a dispensational judgment of the realm, accompanied by the termination of an age, the resurrection of the sleeping mortal survivors, and the establishment of the dispensation of the bestowed Spirit of Truth.
120:2.5 (1328.2) “5. Bahşedilmenin gezegeniyle ve fani konukluğun döneminde üzerinde yaşayan insanların mevcut bulunduğu nesli ile ilgili olarak, ben sana, büyük ölçüde bir öğretmen rolünde faaliyet göstermeni önermekteyim. İlk olarak ilgini, insanın ruhsal doğasının özgürleşimine ve ona ilham olmaya ver. Bunun sonrasında, karanlıkta kalmış insan usunu aydınlat, insanların ruhlarını iyileştir ve onların akıllarını çağlar kadar eski korkularından kurtar. Ve, bunun sonrasında, fani bilgeliğin uyarınca, beden içindeki kardeşlerinin fiziksel refahına ve maddi rahatlığına hizmet et. Sahip olduğun tüm evren için ilham kaynağı olmak ve onun eğitimini sağlamak amacıyla, ideal dini yaşamı yaşa. 120:2.5 (1328.2) “5. As concerns the planet of your bestowal and the immediate generation of men living thereon at the time of your mortal sojourn, I counsel you to function largely in the role of a teacher. Give attention, first, to the liberation and inspiration of man’s spiritual nature. Next, illuminate the darkened human intellect, heal the souls of men, and emancipate their minds from age-old fears. And then, in accordance with your mortal wisdom, minister to the physical well-being and material comfort of your brothers in the flesh. Live the ideal religious life for the inspiration and edification of all your universe.
120:2.6 (1328.3) “6. Bahşedildiğin gezegen üzerinde, isyan-tarafından-dışlanmış insanları ruhsal olarak özgür kıl. Urantia üzerinde, Yüce’nin egemenliğine ilave bir katkıda bulun, böylece sahip olduğun kişisel yaratıma ait geniş nüfuz alanları boyunca bu egemenliğin oluşumunu genişlet. Beden sureti içindeki maddi bahşedilmen olarak bu bütünlük içinde, senin Cennet Yaratıcın’ın iradesi ile birlikte insanın doğası içerisindeki faaliyette bulunmanın çifte deneyimi olarak, bir zaman-mekân Yaratanı’nın nihai aydınlanışını deneyimlemek üzeresin. Zamansal yaşamın içinde, sınırlı yaratılmışın iradesi ve sınırsız Yaratan’ın iradesi; tıpkı onların aynı zamanda Yüce Varlık’ın evrimleşen İlahiyatı içinde bütünleşmekte olduğu gibi, bir tek haline gelecektir. Bahşediliş gezegeninin üzerine, Gerçekliğin Ruhaniyeti’ni akıt; ve böylece, bu tecrit edilmiş âlem üzerindeki tüm olağan fanileri, âlemlerin Düşünce Düzenleyicisi olarak Cennet Yaratıcısı’nın ayrışmış mevcudiyetinin hizmetine derhal ve bütünüyle ulaşabilir kıl. 120:2.6 (1328.3) “6. On the planet of your bestowal, set rebellion-segregated man spiritually free. On Urantia, make a further contribution to the sovereignty of the Supreme, thus extending the establishment of this sovereignty throughout the broad domains of your personal creation. In this, your material bestowal in the likeness of the flesh, you are about to experience the final enlightenment of a time-space Creator, the dual experience of working within the nature of man with the will of your Paradise Father. In your temporal life the will of the finite creature and the will of the infinite Creator are to become as one, even as they are also uniting in the evolving Deity of the Supreme Being. Pour out upon the planet of your bestowal the Spirit of Truth and thus make all normal mortals on that isolated sphere immediately and fully accessible to the ministry of the segregated presence of our Paradise Father, the Thought Adjusters of the realms.
120:2.7 (1328.4) “7. Bahşediliş dünyan üzerinde sergileyeceğin her şeyde, sahip olduğun evrenin tümünün eğitimi ve öğretimi için bir yaşamı yaşamakta olduğunu sürekli olarak aklında tut. Sen, Urantia üzerine olan fani vücutlaşımının bu yaşamını bahşetmektesin; ancak sen, senin idari nüfuz alanına ait çok geniş gökadasının bir parçasını oluşturmuş, oluşturmakta ve ileride oluşturabilecek olan her yerleşik dünya üzerinde yaşamış, yaşamakta ve ileride yaşayabilecek olan her insan ve insan-ötesi usun ruhsal ilhamı için bu türden bir yaşamı yaşamak üzeresin. Fani beden sureti içindeki dünya yaşamın; dünyasal konukluğunun günlerinde Urantia’nın fanileri için, ya da, Urantia üzerindeki veya bir diğer dünya üzerindeki insan varlıklarının daha sonraki herhangi bir nesli için bir örnek oluşturacak şekilde yaşanılmamalı. Bunun yerine, Urantia üzerinde beden içindeki yaşamın; gelecek çağlar içindeki nesillerin tümü boyunca, Nebadon dünyalarının hepsi üzerindeki yaşamların bütünü için ilham kaynağı olmalıdır. 120:2.7 (1328.4) “7. In all that you may perform on the world of your bestowal, bear constantly in mind that you are living a life for the instruction and edification of all your universe. You are bestowing this life of mortal incarnation upon Urantia, but you are to live such a life for the spiritual inspiration of every human and superhuman intelligence that has lived, now exists, or may yet live on every inhabited world which has formed, now forms, or may yet form a part of the vast galaxy of your administrative domain. Your earth life in the likeness of mortal flesh shall not be so lived as to constitute an example for the mortals of Urantia in the days of your earthly sojourn nor for any subsequent generation of human beings on Urantia or on any other world. Rather shall your life in the flesh on Urantia be the inspiration for all lives upon all Nebadon worlds throughout all generations in the ages to come.
120:2.8 (1328.5) “8. Fani vücutlaşımda gerçekleştirilmesi ve deneyimlenmesi gereken büyük görevin; senin Cennet Yaratıcın’ın iradesini gerçekleştirmek, böylece beden içinde ve özellikle bedenin yaratılmışları için Yaratıcın halindeki Tanrı’yı açığa çıkarmak, için oldukça gönülden güdülenen bir yaşamı yaşamaya karar vermenden oluşmaktadır. Bununla birlikte sen aynı zamanda, yeni bir büyüleyişle, tüm Nebadon’un fani-ötesi varlıkları için Yaratımız’ı yorumlayacaksın. Aklın insan ve insan-ötesi türü için Cennet Yaratıcısı’nın yeni bir açığa çıkarılışının ve derinleşmiş yorumunun bu hizmetiyle birlikte eşit bir biçimde, Tanrı için insanın yeni bir açığa çıkarılışını gerçekleştirecek şekilde faaliyet göstereceksin. Beden içindeki tek bir kısa yaşamın içinde, tüm Nebadon içinde şimdiye kadar hiçbir şekilde görülmemiş olan, fani mevcudiyetin kusa süreci boyunca bir Tanrı-bilen insan tarafından elde edilebilecek aşkın olasılıkları sergile; ve, tüm Nebadon’un ve tüm zamanın insan-ötesi uslarının hepsi için, insana ve onun gezegensel yaşamının iniş-çıkışlarına dair yeni ve aydınlatıcı bir yorumunda bulun. Sen, Urantia’ya fani bedenin suretinde inmektesin; ve, dönenim ve neslin içinde bir insan olarak yaşayarak, sen, geniş yaratımına ait olaylara olası en yüksek katılımda şu ideal ve kusursuzlaştırılmış yöntemi tüm evrenine gösterecek biçimde faaliyet göstereceksin: Tanrı’nın insanı buluşunun gerçekleşimi ve insanın Tanrı’yı arayışı ve onu buluşunun olgusu; ve, bunun tümünü karşılıklı tatmin için, hem de beden içindeki bir kısa yaşam süreci boyunca gerçekleştirmek. 120:2.8 (1328.5) “8. Your great mission to be realized and experienced in the mortal incarnation is embraced in your decision to live a life wholeheartedly motivated to do the will of your Paradise Father, thus to reveal God, your Father, in the flesh and especially to the creatures of the flesh. At the same time you will also interpret, with a new enhancement, our Father, to the supermortal beings of all Nebadon. Equally with this ministry of new revelation and augmented interpretation of the Paradise Father to the human and the superhuman type of mind, you will also so function as to make a new revelation of man to God. Exhibit in your one short life in the flesh, as it has never before been seen in all Nebadon, the transcendent possibilities attainable by a God-knowing human during the short career of mortal existence, and make a new and illuminating interpretation of man and the vicissitudes of his planetary life to all the superhuman intelligences of all Nebadon, and for all time. You are to go down to Urantia in the likeness of mortal flesh, and living as a man in your day and generation, you will so function as to show your entire universe the ideal of perfected technique in the supreme engagement of the affairs of your vast creation: The achievement of God seeking man and finding him and the phenomenon of man seeking God and finding him; and doing all of this to mutual satisfaction and doing it during one short lifetime in the flesh.
120:2.9 (1329.1) “9. Gerçekte âlemin olağan bir insanı haline gelecek olurken, potansiyel olarak Cennet Yaratıcısı’nın bir Yaratan Evladı olarak mevcudiyetini korumaya devam edecek olmanı sürekli olarak aklında tutman konusunda seni uyarmak isterim. Bu vücutlaşım boyunca, her ne kadar sen, bir İnsan Evladı olarak yaşayıp hareket edecek olsan da; senin kişisel kutsallığının yaratıcı nitelikleri seni Salvington’dan Urantia’ya takip edecek. Düşünce Düzenleyici’nin varışının sonrasında vücutlaşımı herhangi bir an içinde sonlandırmak, sürekli olarak senin iradenin-gücü içinde olacak. Düzenleyici’nin varışı ve alınışından önce, senin kişilik bütünlüğün için destekte bulunacağım. Ancak, Düzenleyici’nin varışını takiben, sen; yaratan ayrıcalıklarının, bu niteliklerin kişisel mevcudiyetinden ayrılamaz konumda olduğu için, fani kişiliğin ile ilişkilem içinde bulunmaya devam edeceği gerçeğini göz önünde bulundurarak, herhangi bir insan-ötesi erişim-iradesi, kazanım veya gücü oluşturmaktan sakınmalısın. Ancak, sen; bilinçli ve istek dâhilinde gerçekleşen iradenin bir eylemi tarafından, tüm-kişilik tercihini sonlandıracak olan kesin bir karara varıncaya kadar, Cennet Yaratıcısı’nın iradesi dışında senin dünyasal sürecinde hiçbir insan-ötesi oluşum eşlik etmeyecektir. 120:2.9 (1329.1) “9. I caution you ever to bear in mind that, while in fact you are to become an ordinary human of the realm, in potential you will remain a Creator Son of the Paradise Father. Throughout this incarnation, although you will live and act as a Son of Man, the creative attributes of your personal divinity will follow you from Salvington to Urantia. It will ever be within your power-of-will to terminate the incarnation at any moment subsequent to the arrival of your Thought Adjuster. Prior to the arrival and reception of the Adjuster I will vouch for your personality integrity. But subsequent to the arrival of your Adjuster and concomitant with your progressive recognition of the nature and import of your bestowal mission, you should refrain from the formulation of any superhuman will-to-attainment, achievement, or power in view of the fact that your creator prerogatives will remain associated with your mortal personality because of the inseparability of these attributes from your personal presence. But no superhuman repercussions will attend your earthly career apart from the will of the Paradise Father unless you should, by an act of conscious and deliberate will, make an undivided decision which would terminate in whole-personality choice.
3. İlave Öneri ve Tavsiye ^top 3. Further Counsel and Advice ^top
120:3.1 (1329.2) “Ve, şimdi, kardeşim, sen Urantia için ayrılmaya hazırlanırken sana elveda ederken, ve, bahşedilmenin genel davranışına dair sana öneride bulunduktan sonra, Cebrail ile fikir alış-verişimizde ve senin fani yaşamının küçük çaplı fazları ile ilgili vardığımız belirli tavsiyeleri sunmama izin ver. Bizler, ilaveten şunları tavsiye etmekteyiz: 120:3.1 (1329.2) “And now, my brother, in taking leave of you as you prepare to depart for Urantia and after counseling you regarding the general conduct of your bestowal, allow me to present certain advices that have been arrived at in consultation with Gabriel, and which concern minor phases of your mortal life. We further suggest:
120:3.2 (1329.3) “1. Fani dünyasal yaşamının idealine olan arayışın içinde, sen aynı zamanda, akran insanların için kullanışlı ve ilk elden yardımcı nitelikteki bazı şeylerin yerine getirilişine ve örneklendirilişine belirli bir düzeyde ilgi göster. 120:3.2 (1329.3) “1. That, in the pursuit of the ideal of your mortal earth life, you also give some attention to the realization and exemplification of some things practical and immediately helpful to your fellow men.
120:3.3 (1329.4) “2. Aile ilişkileri ilgili olarak, bahşedilişine ait dönemde veya nesilde kurumsallaşmış olarak bulduğun gibi, aile yaşamının kabul edilmiş adetlerine öncelik ver. Aile ve cemiyet yaşamını, arasında ortaya çıkmayı seçtiğin insanların uygulamaları uyarınca yaşa. 120:3.3 (1329.4) “2. As concerns family relationships, give precedence to the accepted customs of family life as you find them established in the day and generation of your bestowal. Live your family and community life in accordance with the practices of the people among whom you have elected to appear.
120:3.4 (1329.5) “3. Toplumsal düzen ile ilişkilerinde, bizler; çabalarını fazlasıyla ruhsal yenilenim ve ussal özgürleşim için sınırlamanı tavsiye etmekteyiz. Gününün ekonomik yapısı ve siyasi bağlılıkları ile her türlü ilişkilemden kaçın. Bunun yerine kendini daha fazla, Urantia üzerindeki ideal dini yaşamı yaşamaya ada. 120:3.4 (1329.5) “3. In your relations to the social order we advise that you confine your efforts largely to spiritual regeneration and intellectual emancipation. Avoid all entanglements with the economic structure and the political commitments of your day. More especially devote yourself to living the ideal religious life on Urantia.
120:3.5 (1329.6) “4. Hiçbir koşulda ve hatta hiçbir önemsiz görünen detayda bile, Urantia ırklarının olağan ve düzen içinde seyreden ilerleyici evrimine müdahalede bulunmamalısın. Ancak, bu yasak; teşvik edici nitelikteki dini etik kurallarının dayanıklı ve gelişmiş bir sitemini Urantia üzerinde geride bırakmana dair çabalarını sınırlar biçimde yorumlanmamalıdır. Bir yazgı-dönem Evladı olarak sana, dünya insanlarının ruhsal ve dini düzeyini ilerletmek ile ilgili belirli ayrıcalıklar sağlanmıştır. 120:3.5 (1329.6) “4. Under no circumstances and not even in the least detail, should you interfere with the normal and orderly progressive evolution of the Urantia races. But this prohibition must not be interpreted as limiting your efforts to leave behind you on Urantia an enduring and improved system of positive religious ethics. As a dispensational Son you are granted certain privileges pertaining to the advancement of the spiritual and religious status of the world peoples.
120:3.6 (1330.1) “5. Gerekli gördüğün takdirde, Urantia üzerinde bulabileceğin mevcut dini ve ruhsal hareketler ile kendini özdeşleştireceksin; ancak, olası her durumda, örgütlenmiş bir inancın, sabitleşmiş bir dinin veya fani varlıkların ayrışmış bir etik topluluğunun resmi oluşumundan kaçın. Senin yaşam ve öğretilerin, tüm dinlerin ve tüm insanların ortak mirası haline gelecektir. 120:3.6 (1330.1) “5. As you may see fit, you are to identify yourself with existing religious and spiritual movements as they may be found on Urantia but in every possible manner seek to avoid the formal establishment of an organized cult, a crystallized religion, or a segregated ethical grouping of mortal beings. Your life and teachings are to become the common heritage of all religions and all peoples.
120:3.7 (1330.2) “6. Urantia dini inanışlarının veya ilerleyici-olmayan dini bağlılıklarına ait diğer türlerin ileride gerçekleşecek basmakalıplaşmış sistemlerinin yaratımına istemeden de olsa katkıda bulunmamanın önerisi hususunda şunların da ilave tavsiyesinde bulunmak istiyoruz: Gezegen üzerinde arkanda hiçbir yazı bırakma. Kalıcı maddeler üzerine gerçekleşecek her türlü yazımdan uzak dur; birlikteliklerinin, beden içindeki resimlerini veya başka benzerlerini yapmalarını yasakla. Ayrılış zamanında gezegen üzerinde potansiyel nitelikte putsal bir şey bırakmadığından emin ol. 120:3.7 (1330.2) “6. To the end that you may not unnecessarily contribute to the creation of subsequent stereotyped systems of Urantia religious beliefs or other types of nonprogressive religious loyalties, we advise you still further: Leave no writings behind you on the planet. Refrain from all writing upon permanent materials; enjoin your associates to make no images or other likenesses of yourself in the flesh. See that nothing potentially idolatrous is left on the planet at the time of your departure.
120:3.8 (1330.3) “7. Her ne kadar sen, gezegen üzerindeki mevcut olağan ve ortalama toplumsal hayatı yaşayacak olsan da, erkek cinsinin olağan bir bireyi olarak sen muhtemelen, bahşedilmen bakamından tamamiyle onurlu ve onunla tutarlı nitelikteki bir ilişki olacak, evlilik ilişkisine girmeyeceksin; ancak, ben seni, Sonarington vücutlaşım emirlerinden bir tanesinin, Cennet kökenine ait bir bahşedilme Evladı’nın herhangi bir gezegen üzerinde arkasında insan doğumunu bırakışını yasaklamış olduğu hususunda hatırlatmak zorundayım. 120:3.8 (1330.3) “7. While you will live the normal and average social life of the planet, being a normal individual of the male sex, you will probably not enter the marriage relation, which relation would be wholly honorable and consistent with your bestowal; but I must remind you that one of the incarnation mandates of Sonarington forbids the leaving of human offspring behind on any planet by a bestowal Son of Paradise origin.
120:3.9 (1330.4) “8. Yaklaşmakta olan bahşedilişine ait tüm diğer detaylarda, bizler; insan rehberliğinin sürekli-mevcut kutsal ruhaniyetine ait öğreti olarak ikamet eden Düzenleyici’nin yönlendirişine ve kalıtımsal donatımdan gelen genişleyen aklının nedensellik-yargısına bağlı olacağız. Yaratılmış ve Yaratan niteliklerinin bu türden bir ilişkilemi; gezegensel âlemler üzerinde tarafımızca, herhangi bir dünya üzerinde (hele Urantia üzerinde hiç olmamak üzere) herhangi bir nesil içinde tek bir insan tarafından değerlendirebilecek şekilde olmak zorunda bulunmayan ancak sahip olduğun uçsuz bucaksız evrene ait daha yüksek düzeyde kusursuzlaşmış ve kusursuzlaşmakta olan dünyalar üzerinde değerlendirildiği biçimiyle tamamiyle ve en yüksek derecede doygun nitelikteki, kusursuz olan yaşamı yaşamana yetkin kılacak. 120:3.9 (1330.4) “8. In all other details of your oncoming bestowal we would commit you to the leading of the indwelling Adjuster, the teaching of the ever-present divine spirit of human guidance, and the reason-judgment of your expanding human mind of hereditary endowment. Such an association of creature and Creator attributes will enable you to live for us the perfect life of man on the planetary spheres, not necessarily perfect as regarded by any one man in any one generation on any one world (much less on Urantia) but wholly and supremely replete as evaluated on the more highly perfected and perfecting worlds of your far-flung universe.
120:3.10 (1330.5) “Ve, şimdi, geçmiş gerçekleştirimlerimizde sürekli olarak bizlere destek olmuş olan senin Yaratıcın ve benim Yaratım; bizlere elveda ettiğin ve kişilik bilincini teslim ettiğin aşamaya eriştiğin andan itibaren, insan bütünlüğü içinde vücutlaşmış olarak kutsal kimliğinin tanınışına kademeli olarak geri dönüşün boyunca, ve bunun da sonrasında, bedenden kurtuluşuna ve Yaratımız’ın egemenlik sağ koluna yükselene kadar, Urantia üzerindeki bahşedilme deneyiminin bütünü boyunca, seni yönlendirsin, seni desteklesin ve seninle birlikte olsun. Salvington üzerinde seni tekrar gördüğümde, kendi yarattığın, ona hizmet verdiğin ve ona dair tamamlanmış anlayışa eriştiğin bu evrenin en yüksek ve koşulsuz egemeni olarak bizlere geri dönüşünü karşılayacağız. 120:3.10 (1330.5) “And now, may your Father and my Father, who has ever sustained us in all past performances, guide and sustain you and be with you from the moment you leave us and achieve the surrender of your consciousness of personality, throughout your gradual return to recognition of your divine identity incarnate in human form, and then on through the whole of your bestowal experience on Urantia until your deliverance from the flesh and your ascension to our Father’s right hand of sovereignty. When I shall again see you on Salvington, we shall welcome your return to us as the supreme and unconditional sovereign of this universe of your own making, serving, and completed understanding.
120:3.11 (1330.6) “Senin koltuğunda şimdi ben yönetimde bulunmaktayım. Ben, Urantia üzerinde senin yedinci ve fani bahşedilişinin ara dönemi boyunca vekâlet halindeki egemen olarak tüm Nebadon’un karar yetkisini üstlenmekteyim. Ve, sana Cebrail; o bana, İnsan Evladı ve Tanrı Evladı olarak yakın zamanda ve güç ve ihtişam içinde dönene kadar, bu olmaya-hazırlanan İnsan Evladı’nın korunuşunda bağlıyım. Ve, Cebrail, ben, Mikâil bu şekilde dönene kadar senin egemeninim.” 120:3.11 (1330.6) “In your stead I now reign. I assume jurisdiction of all Nebadon as acting sovereign during the interim of your seventh and mortal bestowal on Urantia. And to you, Gabriel, I commit the safekeeping of the Son of Man about-to-be until he shall presently and in power and glory be returned to me as the Son of Man and the Son of God. And, Gabriel, I am your sovereign until Michael thus returns.”
* * * * * *
120:3.12 (1330.7) Bunun sonrasında, derhal gerçekleşen bir biçimde, bir araya gelmiş tüm Salvington’un mevcudiyetinde, Mikâil aramazdan ayrıldı; ve, biz onu, Urantia üzerindeki bahşediliş sürecinin tamamlanışından sonra, evrenin en yüksek ve kişisel yöneticisi olarak geri dönüşüne kadar alışılmış konumunda onu bir kere daha görmedik. 120:3.12 (1330.7) Then, immediately, in the presence of all Salvington assembled, Michael removed himself from our midst, and we saw him no more in his accustomed place until his return as the supreme and personal ruler of the universe, subsequent to the completion of his bestowal career on Urantia.
4. Vücutlaşım — İkiyi Bir Yapmak ^top 4. The Incarnation—Making Two One ^top
120:4.1 (1331.1) Ve, sahip oldukları Yaratan-yaratıyı bencil bir biçimde yönetimi arzulamakla suçlamış, ve, kölesel yaratılmışların elindeki yanlışa düşmüş bir evrenin sorgulamadığı sadakat sayesinde Yaratan Evlat’ın oldukça keyfi ve zorbaca kollandığına dair şüphenin çekiciliğine kapılmış olan Mikâil’in bir takım layıksız çocukları; bu süreçte her zaman “Cennet Yaratıcısı’nın iradesine” bağlı olan bir biçimde — Tanrı Evladı’nın İnsan Evladı’na bu aşamada girmiş olduğu benliğini unutan hizmetinin yaşamı tarafından sonsuza kadar susturulmuş olacak ve kafaları karışmış ve inanışlarını yitirilmiş konumda bırakılacaklardı. 120:4.1 (1331.1) And so certain unworthy children of Michael, who had accused their Creator-father of selfishly seeking rulership and indulged the insinuation that the Creator Son was arbitrarily and autocratically upheld in power by virtue of the unreasoning loyalty of a deluded universe of subservient creatures, were to be silenced forever and left confounded and disillusioned by the life of self-forgetful service which the Son of God now entered upon as the Son of Man—all the while subject to “the will of the Paradise Father.”
120:4.2 (1331.2) Ancak yanlış anlamayın; Mesih İsa, gerçek bir çifte-köken varlığı olurken, bir çifte kişilik değildi. O, insanla beraber ilişkilem içindeki Tanrı değildi; ancak, o bunun yerine, insan içinde vücutlaşmış Tanrı’ydı. Ve, o her zaman, bu bileşmiş varlık bütünlüğündeydi. Bu tür anlaşılamaz nitelikteki bir ilişki içinde tek gelişimsel biçimde gerçekleşen etken, Tanrı ve insan olmanın bu gerçekliğinin (insan aklı tarafından) gelişimsel biçimde gerçekleşen öz bilinç tarafından fark edilişi ve tanınmasıydı. 120:4.2 (1331.2) But make no mistake; Christ Michael, while truly a dual-origin being, was not a double personality. He was not God in association with man but, rather, God incarnate in man. And he was always just that combined being. The only progressive factor in such a nonunderstandable relationship was the progressive self-conscious realization and recognition (by the human mind) of this fact of being God and man.
120:4.3 (1331.3) Mesih İsa, ilerleyen bir biçimde Tanrı haline gelmedi. Tanrı, İsa’nın dünyasal yaşamı içindeki bir hayati an içinde, insan haline gelmedi. İsa, her zaman ve sonsuza kadar sürecek nitelikte — Tanrı ve insandı. Ve, bu Tanrı ve insan, eskiden, ve şimdi olduğu gibi; nasıl üç varlıktan oluşan Cennet Kutsal Üçlemesi gerçekte bir tek İlahiyat ise, bir tek bütünlüktü. 120:4.3 (1331.3) Christ Michael did not progressively become God. God did not, at some vital moment in the earth life of Jesus, become man. Jesus was God and man—always and even forevermore. And this God and this man were, and now are, one, even as the Paradise Trinity of three beings is in reality one Deity.
120:4.4 (1331.4) Mikâil bahşedilişinin en yüksek ruhsal amacının Tanrı’nın açığa çıkarılışını geliştirmek gerçeği olduğunu hiçbir zaman gözden kaçırmayın. 120:4.4 (1331.4) Never lose sight of the fact that the supreme spiritual purpose of the Michael bestowal was to enhance the revelation of God.
120:4.5 (1331.5) Urantia fanileri, mucizeye dair değişiklik gösteren kavramsallaşmalara sahiptirler; ancak, yerel evrenin vatandaşları olarak yaşayan bizler için, birkaç mucize bulunmaktadır; ve, bunların arasında kıyas edilemez biçimde en ilgi çekici olanları Cennet Evlatları’nın vücutlaşımsal bahşedilmeleridir. Bir kutsal Evlat’ın, görünüşte doğal süreçler vasıtasıyla, dünyanız içinde ve üzerinde ortaya çıkışını — anlayışımızın ötesindeki evrensel yasalarının işleyişi olarak — bizler bir mucize olarak görmekteyiz. Nasıralı İsa mucizevî bir kişiydi. 120:4.5 (1331.5) Urantia mortals have varying concepts of the miraculous, but to us who live as citizens of the local universe there are few miracles, and of these by far the most intriguing are the incarnational bestowals of the Paradise Sons. The appearance in and on your world, by apparently natural processes, of a divine Son, we regard as a miracle—the operation of universal laws beyond our understanding. Jesus of Nazareth was a miraculous person.
120:4.6 (1331.6) Bu olağanüstü deneyimin tümü içinde ve onun vasıtasıyla, Yaratıcı Tanrı, her zaman gerçekleştirdiği gibi kendisini; olağan bir biçimde olarak — kutsal eylemin olağan, doğal ve güvenilir biçiminde sergilemeyi tercih etmiştir. 120:4.6 (1331.6) In and through all this extraordinary experience, God the Father chose to manifest himself as he always does — in the usual way—in the normal, natural, and dependable way of divine acting.