114. Makale Paper 114
Yüksek Meleksel Gezegen Hükümeti Seraphic Planetary Government
114:0.1 (1250.1) EN Yüksek Unsurlar, birçok göksel kuvvetler ve birimler tarafından insanların krallıklarını yönetir; ancak, o bunu başlıca, yüksek meleklerin hizmeti aracılığı ile yerine getirir. 114:0.1 (1250.1) THE Most Highs rule in the kingdoms of men through many celestial forces and agencies but chiefly through the ministry of seraphim.
114:0.2 (1250.2) Bugünün öğle vaktinde; Urantia üzerindeki gezegensel meleklerin, koruyucuların, ve diğerlerinin çağrı listesi, yüksek meleklerden oluşan 501.234.619 çift idi. Orada benim emrime verilmiş, yüksek meleklerin 597.196.800 çifti veya diğer bir değişle 1.194.393.600 bireysel melek olarak — iki yüz yüksek meleksel bölüğü bulunmaktaydı. Kayıtlar, buna rağmen, 1.002.469.238 bireyi göstermektedir; o, 191.924.362 meleğin taşıma, iletim veya ölüm görevinde bu dünyada olmadıklarını göstermektedir (Urantia üzerinde yüksek melekler olarak çocuksu meleklerin yaklaşık aynı sayıdaki üyesi bulunmakta olup, onlar benzer bir biçimde örgütlenmişlerdir.) 114:0.2 (1250.2) At noon today the roll call of planetary angels, guardians, and others on Urantia was 501,234,619 pairs of seraphim. There were assigned to my command two hundred seraphic hosts—597,196,800 pairs of seraphim, or 1,194,393,600 individual angels. The registry, however, shows 1,002,469,238 individuals; it follows therefore that 191,924,362 angels were absent from this world on transport, messenger, and death duty. (On Urantia there are about the same number of cherubim as seraphim, and they are similarly organized.)
114:0.3 (1250.3) Yüksek melekler ve onların birliktelik halindeki çocuksu melekleri fazlasıyla, özellikle isyan nedeniyle tecrit altına alınmış olan dünyalar olarak, bir gezegenin insan-ötesi hükümetine ait detaylarla ilgilidir. Yarı-ölümlüler tarafından yetkin bir biçimde desteklenen melekler; ikamet eden ana yöneticine ek olarak kendisine ait tüm yardımcıların ve altında görev yapanların emirlerini yerine getiren mevcut madde-ötesi hizmetkarlar halinde Urantia üzerinde faaliyet göstermektedir. Bir sınıf olarak yüksek meleklere, kişisel ve topluluk koruyuculuklarınkinden başka birçok görev verilmektedir. 114:0.3 (1250.3) Seraphim and their associated cherubim have much to do with the details of the superhuman government of a planet, especially of worlds which have been isolated by rebellion. The angels, ably assisted by the midwayers, function on Urantia as the actual supermaterial ministers who execute the mandates of the resident governor general and all his associates and subordinates. Seraphim as a class are occupied with many assignments other than those of personal and group guardianship.
114:0.4 (1250.4) Urantia; sistem, takımyıldız ve evren yöneticilerinden yerinde ve etkin yüksek denetim almayan bir konumda değildir. Ancak, gezegensel hükümet; Satania sistemi, hatta tüm Nebadon içinde bile, başka hiçbir dünyaya benzemeyen nitelikte bulunmaktadır. Sizin yüksek denetim tasarımınızın bu benzersizliği, belirli bir sayıdaki olağanüstü koşullar nedeniyle bu haldedir: 114:0.4 (1250.4) Urantia is not without proper and effective supervision from the system, constellation, and universe rulers. But the planetary government is unlike that of any other world in the Satania system, even in all Nebadon. This uniqueness in your plan of supervision is due to a number of unusual circumstances:
114:0.5 (1250.5) 1. Urantia’nın yaşam dönüşüm düzeyi. 114:0.5 (1250.5) 1. The life modification status of Urantia.
114:0.6 (1250.6) 2. Lucifer isyanının yarattığı zorunlu gereklilikler. 114:0.6 (1250.6) 2. The exigencies of the Lucifer rebellion.
114:0.7 (1250.7) 3. Ademsel görev başarısızlığının yarattığı bozukluklar. 114:0.7 (1250.7) 3. The disruptions of the Adamic default.
114:0.8 (1250.8) 4. Urantia’nın Evren Egemeni’nin bahşedilme dünyalarından biri olması gerçeğinden doğan olağandışılıklar. Nebadon’un Mikail’i, Urantia’nın Gezegensel Prensi’ydi. 114:0.8 (1250.8) 4. The irregularities growing out of the fact that Urantia was one of the bestowal worlds of the Universe Sovereign. Michael of Nebadon is the Planetary Prince of Urantia.
114:0.9 (1250.9) 5. Yirmi-dört gezegensel yöneticinin özel faaliyeti. 114:0.9 (1250.9) 5. The special function of the twenty-four planetary directors.
114:0.10 (1250.10) 6. Baş meleklere ait bir döngünün gezegen üzerinde konumlanışı. 114:0.10 (1250.10) 6. The location on the planet of an archangels’ circuit.
114:0.11 (1250.11) 7. Vekil Gezegensel Prensi olarak bir zamanlar vücuda büründürülmüş olan Maçiventa Melçizedeği’nin daha yakın zamanda gerçekleşmiş tasarımı. 114:0.11 (1250.11) 7. The more recent designation of the onetime incarnated Machiventa Melchizedek as vicegerent Planetary Prince.
1. Urantia’nın Egemenliği ^top 1. The Sovereignty of Urantia ^top
114:1.1 (1250.12) Urantia’nın özgün egemenliği, Satania sisteminin egemeni tarafından onun sorumluluğu altında muhafaza edilmekteydi. O ilk başta, Melçizedekler ve Yaşam Taşıyıcılar’ın ortak bir heyetine aktarılmıştı; ve, bu topluluk, olağan şekilde oluşturulmuş bir Gezegensel Prens’in varışına kadar Urantia üzerinde faaliyet göstermiştir. Prens Caligastia’nın çöküşünün hemen sonrasında, Lucifer isyanı zamanında, Urantia; onun Gezegensel Prens’i olan Zamanın Birlikteliği tarafından duyurulduğu zaman olan Mikail’in beden içindeki bahşedilişinin tamamlandığı ana kadar, yerel evren ve onun idari birimleri ile hiçbir kesin ve istikrarlı ilişkiye sahip değildi. Bu türden bir duyuru sonsuza kadar, kesin bir biçimde ve temel olarak, dünyanızın düzeyini belirlemiştir; ancak, uygulamada Egemen Yaratan Evlat, kendisini Urantia hükümetinde ve sistemdeki tüm diğer tecrit gezegenlerinde temsil etmesi yetkisiyle öncül yirmi-dört Urantia unsurundan oluşan Jerusem heyetini oluşturma dışında, gezegenin kişisel idaresi hususunda hiçbir yorumda bulunmamıştı. Bu heyetin bir üyesi şimdi her zaman Urantia üzerinde, ikamet eden baş yönetici olarak ikamet etmektedir. 114:1.1 (1250.12) The original sovereignty of Urantia was held in trust by the sovereign of the Satania system. It was first delegated by him to a joint commission of Melchizedeks and Life Carriers, and this group functioned on Urantia until the arrival of a regularly constituted Planetary Prince. Subsequent to the downfall of Prince Caligastia, at the time of the Lucifer rebellion, Urantia had no sure and settled relationship with the local universe and its administrative divisions until the completion of Michael’s bestowal in the flesh, when he was proclaimed, by the Union of Days, Planetary Prince of Urantia. Such a proclamation in surety and in principle forever settled the status of your world, but in practice the Sovereign Creator Son made no gesture of personal administration of the planet aside from the establishment of the Jerusem commission of twenty-four former Urantians with authority to represent him in the government of Urantia and all other quarantined planets in the system. One of this council is now always resident on Urantia as resident governor general.
114:1.2 (1251.1) Mikail için Gezegensel Prens olarak hareket etmenin vekil yetkisi yakın bir zaman içinde Maçiventa Melçizedeği’ne verilmiştir; ancak, yerel evrenin bu Evladı, ikamet eden baş yöneticilere ait takip eden idarelerin mevcut gezegensel işleyiş düzeni üzerinde değişiklikte bulunmaya yönelik en ufak bir harekette bulunmamıştır. 114:1.2 (1251.1) Vicegerent authority to act for Michael as Planetary Prince has been recently vested in Machiventa Melchizedek, but this Son of the local universe has made not the slightest move toward modifying the present planetary regime of the successive administrations of the resident governors general.
114:1.3 (1251.2) Vekil Gezegensel Prens simgesel sorumluluklarını üstlenmek için gelmezse, mevcut yazgı dönemi boyunca Urantia’nın hükümeti içinde dikkate değer herhangi bir değişikliğin gerçekleştirileceği çok az bir olasılıktır. Yakın gelecekteki bir zaman zarfında; Urantia’ya yirmi dört danışmandan bir üyeyi baş yönetici olarak faaliyet göstermesi için gönderme tasarımının, Urantia’nın egemenliğine ait vekil hükmü ile birlikte Maçiventa Melçizedeği’nin resmi varışı ile yer değiştirileceği, birlikteliklerimize göre kesin görünmektedir. Vekaleten görev yapan Gezegensel Prens kuşkusuz bir biçimde, Lucifer isyanının nihai yargısına ve muhtemel bir biçimde bunun da sonrası olmak üzere ışık ve yaşam altındaki gezegensel istikrarın uzak geleceğine kadar, gezegenden sorumlu olmaya devam edecektir. 114:1.3 (1251.2) There is little likelihood that any marked change will be made in the government of Urantia during the present dispensation unless the vicegerent Planetary Prince should arrive to assume his titular responsibilities. It appears to certain of our associates that at some time in the near future the plan of sending one of the twenty-four counselors to Urantia to act as governor general will be superseded by the formal arrival of Machiventa Melchizedek with the vicegerent mandate of the sovereignty of Urantia. As acting Planetary Prince he would undoubtedly continue in charge of the planet until the final adjudication of the Lucifer rebellion and probably on into the distant future of planetary settlement in light and life.
114:1.4 (1251.3) Bazıları, mevcut yazgı döneminin sonuna kadar Urantia olayları üzerinde kişisel yönetimini ele almaya gelmeyeceğine inanmaktadır. Diğerleri, vekil Prensin, hali hazırda benden içinde bulunurken söz verdiği gibi Urantia’ya belirli bir zaman içinde dönene kadar, bu şekilde gelmeye bileceğini düşünmektedir. Bunun da ötesinde başkaları, bu anlatıcıyı da içine alan bir biçimde, ya bu saat veya yarın Melçizedek'in ortaya çıkışını gözlemlemek için beklemektedir. 114:1.4 (1251.3) Some believe that Machiventa will not come to take personal direction of Urantian affairs until the end of the current dispensation. Others hold that the vicegerent Prince may not come, as such, until Michael sometime returns to Urantia as he promised when still in the flesh. Still others, including this narrator, look for Melchizedek’s appearance any day or hour.
2. Gezegensel Yüksek Denetimciler’in Kurulu ^top 2. The Board of Planetary Supervisors ^top
114:2.1 (1251.4) Mikail’in dünyanız üzerindeki bahşediliş döneminden beri, Urantia’nın genel idaresi, bir zamanlar Urantialılar olmuş Jerusem’e ait yirmi-dört unsurdan oluşan özel bir topluluğa emanet edilmiştir. Bu heyete olan üyelik için yeterlilik, bizler tarafından bilinmemektedir; ancak, bizler, bu şekilde görevlendirilmiş olan bahse konu unsurların tümünün, Satania sistemi içinde Yüce’nin genişlemekte olan egemenliğinin katkıda bulunucuları olduğunu gözlemlemiş bulunmaktayız. İçkin bir biçimde onların tümü, Urantia üzerinde faaliyet gösterdikleri zaman gerçek önderlerdir; ve, (Maçiventa Melçizedeği) dışında, önderliğin bu yetileri, malikane dünya deneyimi tarafından daha ileri biçimde çoğalmış ve Jerusem vatandaşlığının eğitimi ile desteklenmiştir. Üyeler; yirmi dört unsurun Lanagorge’nin yönetim heyeti tarafından aday gösterildiği biçimiyle, Edentia’nın En Yüksek Unsurları tarafından desteklenir, Jerusem’in Görevlendirilmiş Koruyucusu tarafından onaylanır, ve, Mikail’in emri uyarınca Salvington’un Cebrail’i tarafından atanır. Geçici atamanlar, tıpkı özel yüksek denetimcilerin bu heyetine ait kalıcı üyeler tarafından gerçekleştirildiği gibi, bütüncül bir biçimde faaliyet gösterir. 114:2.1 (1251.4) Since the times of Michael’s bestowal on your world the general management of Urantia has been intrusted to a special group on Jerusem of twenty-four onetime Urantians. Qualification for membership on this commission is unknown to us, but we have observed that those who have been thus commissioned have all been contributors to the enlarging sovereignty of the Supreme in the system of Satania. By nature they were all real leaders when they functioned on Urantia, and (excepting Machiventa Melchizedek) these qualities of leadership have been further augmented by mansion world experience and supplemented by the training of Jerusem citizenship. Members are nominated to the twenty-four by the cabinet of Lanaforge, seconded by the Most Highs of Edentia, approved by the Assigned Sentinel of Jerusem, and appointed by Gabriel of Salvington in accordance with the mandate of Michael. The temporary appointees function just as fully as do the permanent members of this commission of special supervisors.
114:2.2 (1251.5) Gezegensel yöneticilerin bu kurulu özellikle; Mikail’in burada geçici bahşedilmeyi deneyimleme gerçekliğinden doğan bu dünya üzerindeki etkinliklerin yüksek denetimi ile ilgilidir. Onlar; fani bahşedilme boyunca İsa’ya eşlik eden aynı unsur olarak, belirli bir Parlak Akşam Yıldızı’nın irtibat etkinlikleri vasıtasıyla, Mikail ile yakın ve doğrudan iletişim içinde tutulmaktadır. 114:2.2 (1251.5) This board of planetary directors is especially concerned with the supervision of those activities on this world which result from the fact that Michael here experienced his terminal bestowal. They are kept in close and immediate touch with Michael by the liaison activities of a certain Brilliant Evening Star, the identical being who attended upon Jesus throughout the mortal bestowal.
114:2.3 (1252.1) Mevcut zaman içinde, sizler tarafından “Vaftizci” olarak bilinen, bir Yahya, Jerusem üzerinde toplandığında bu heyetin başkanıdır. Ancak, bu heyetin simgesel başkanı, Salvington üzerindeki Yardımcı Müfettiş’in ve Orvonton’un Yüce Yöneticisi’nin doğrudan ve kişisel temsilcisi olarak Satania’nın görevlendirilmiş Koruyucusu’dur. 114:2.3 (1252.1) At the present time one John, known to you as “the Baptist,” is chairman of this council when it is in session on Jerusem. But the ex officio head of this council is the Assigned Sentinel of Satania, the direct and personal representative of the Associate Inspector on Salvington and of the Supreme Executive of Orvonton.
114:2.4 (1252.2) Öncül Urantialılar’ın bahse konu bu heyetinin üyeleri aynı zamanda, sistemin yirmi altı sayıdaki isyan-nedeniyle-tecrit-edilmiş başka dünyasının danışmansal yüksek denetimcileri olarak faaliyet gösterir; onlar Lanaforge’yi, hala az veya çok Norlatiadek’in Takımyıldız Yaratıcıları’nın üst-denetimi altında bulunmaya devam eden bu gezegenin olaylarından yakın ve duygudaş bir biçimde haberdar tutmanın oldukça değerli bir hizmetini gerçekleştirmektedirler. Bu yirmi dört danışman, özellikle Urantia’ya olmak üzere, tecrit edilmiş gezegenlerden her birine bireyler olarak sıklıkla tekrarlanan ziyaretlerde bulunurlar. 114:2.4 (1252.2) The members of this same commission of former Urantians also act as advisory supervisors of the thirty-six other rebellion-isolated worlds of the system; they perform a very valuable service in keeping Lanaforge, the System Sovereign, in close and sympathetic touch with the affairs of these planets, which still remain more or less under the overcontrol of the Constellation Fathers of Norlatiadek. These twenty-four counselors make frequent trips as individuals to each of the quarantined planets, especially to Urantia.
114:2.5 (1252.3) Diğer tecrit edilmiş dünyaların her birine, bir zamanlar sakinleri olan benzer ve çeşitlilik gösteren büyüklükteki heyetler tarafından danışmanlıkta bulunulmaktadır; ancak, bu diğer heyetler, yirmi dört unsurdan oluşan Urantia topluluğuna tabidirler. Her ne kadar bu son topluluğun üyeleri bu şekilde etkin bir biçimde Satania içindeki her bir tecrit dünyası üzerindeki insan ilerleyişinin her fazıyla ilgilense de, özellikle ve detaylı bir biçimde Urantia’nın fani ırklarının refahı ve gelişimi ile ilgilenmektedirler; zira, onlar aracısız ve doğrudan bir biçimde, Urantia dışındaki herhangi bir gezegenin sahip olduğu olaylar hususunda yüksek denetimde bulunmamaktadır; ve, burada bile onların yönetim yetkisi, fani kurtuluşu ile ilgili belirli nüfuz alanları dışında bütüncül değildir. 114:2.5 (1252.3) Each of the other isolated worlds is advised by similar and varying sized commissions of its onetime inhabitants, but these other commissions are subordinate to the Urantian group of twenty-four. While the members of the latter commission are thus actively interested in every phase of human progress on each quarantined world in Satania, they are especially and particularly concerned with the welfare and advancement of the mortal races of Urantia, for they immediately and directly supervise the affairs of none of the planets except Urantia, and even here their authority is not complete excepting in certain domains concerned with mortal survival.
114:2.6 (1252.4) Hiç kimse, bu yirmi dört Urantia danışmanının; evren etkinliklerinin tasarlanmış işleyiş gidişatından alınan bir biçimde, mevcut düzeyi içinde ne kadar uzun bir süre boyunca devam edeceklerini bilmemektedir. Onlar kuşkusuz olarak; bir yazı döneminin sonlanışı, Maçiventa Melçizedeği’nin bütüncül yetkisini ele alışı, Lucifer isyanının nihai yargısı veya nihai bahşedilişinin bu dünyası üzerinde Mikail’in yeniden ortaya çıkışı gibi, gezegensel düzey üzerinde bir değişiklik gerçekleşene kadar, mevcut yetkinliklerinde hizmet etmeye devam edeceklerdir. Urantia’nın mevcut ikamet haklindeki baş yöneticisi; yalnızca Maçiventa’nın, Satania sisteminin takımyıldız döngülerine geri alınışı anından itibaren Cennet yükselişi için salınabileceğine dair görüşü destekler görünümdedir. Ancak, başka görüşlerde aynı zamanda mevcuttur. 114:2.6 (1252.4) No one knows how long these twenty-four Urantia counselors will continue in their present status, detached from the regular program of universe activities. They will no doubt continue to serve in their present capacities until some change in planetary status ensues, such as the end of a dispensation, the assumption of full authority by Machiventa Melchizedek, the final adjudication of the Lucifer rebellion, or the reappearance of Michael on the world of his final bestowal. The present resident governor general of Urantia seems inclined to the opinion that all but Machiventa may be released for Paradise ascension the moment the system of Satania is restored to the constellation circuits. But other opinions are also current.
3. İkamet Eden Baş Yönetici ^top 3. The Resident Governor General ^top
114:3.1 (1252.5) Urantia zamanının her yüz yıllık sürecinde, yirmi dört gezegensel yüksek denetimcisinden oluşan Jerusem birliği, ikamet eden baş yönetici olarak yönetici temsilcileri konumunda dünyanız üzerinde ikamet etmek için topluluklarından birini belirler. Bu anlatımların hazırlanışı döneminde, yirmincisinin ondokuzuncusunu hizmet vermek için takip ettiği biçimde, bu yönetici görevli değişmişti. Mevcut gezegensel yüksek denetimcisinin ismi yalnızca; fani insanın, sahip olduğu olağanüstü hem-gezegencilerine ve insan-üstü üstlerine haddinden fazla saygı göstermeye, hatta ilahlaştırmaya, oldukça eğilimli olması nedeniyle sizlerden alı konulmaktadır. 114:3.1 (1252.5) Every one hundred years of Urantia time, the Jerusem corps of twenty-four planetary supervisors designate one of their number to sojourn on your world to act as their executive representative, as resident governor general. During the times of the preparation of these narratives this executive officer was changed, the nineteenth so to serve being succeeded by the twentieth. The name of the current planetary supervisor is withheld from you only because mortal man is so prone to venerate, even to deify, his extraordinary compatriots and superhuman superiors.
114:3.2 (1252.6) İkamet eden baş yönetici; yirmi dört Jerusem danışmanının temcililiği dışında, dünya olaylarının iradesinde hiçbir mevcut kişisel yönetim yetkisine sahip değildir. O; insan-ötesi idarenin eş güdüm sağlayıcısı olarak faaliyet göstermekte olup, Urantia üzerinde faaliyet gösteren göksel varlıkların saygı duyulan başı ve kainatsal bir biçimde tanınan önderidir. Meleksel bölüklerin tüm düzeyleri kendisini eş güdüm sağlayıcı yönetici olarak görürken, 1-2-3 numaraları üyelerinin yirmi dört danışmandan biri halinde gelmek için öncül ayrılışlarından beri, Bütünleşmiş Yarı-Ölümlüler gerçekten de, takip eden baş yöneticilerini gezegensel yaratıcıları olarak görmektedirler. 114:3.2 (1252.6) The resident governor general has no actual personal authority in the management of world affairs except as the representative of the twenty-four Jerusem counselors. He acts as the co-ordinator of superhuman administration and is the respected head and universally recognized leader of the celestial beings functioning on Urantia. All orders of angelic hosts regard him as their co-ordinating director, while the United Midwayers, since the departure of 1-2-3 the first to become one of the twenty-four counselors, really look upon the successive governors general as their planetary fathers.
114:3.3 (1253.1) Her ne kadar baş yönetici gezegen üzerinde mevcut ve kişisel yönetim yetkisini elinde bulundurmasa da, o her gün, ilgili tüm kişilikler tarafından nihai olarak kabul edilen sayısız yönetim hükümlerinde ve kararlarında bulunur. O daha çok, işleyiş biçimsel bir yöneticiden ziyade babasal bir danışmandır. Belirli biçimde o, bir Gezegensel Prens’in gerçekleştireceği gibi faaliyet gösterir; ancak, onun idaresi çok daha yakın bir biçimde, Maddi Evlatlar’ınkine benzemektedir. 114:3.3 (1253.1) Although the governor general does not possess actual and personal authority on the planet, he hands down scores of rulings and decisions each day which are accepted as final by all personalities concerned. He is much more of a fatherly adviser than a technical ruler. In certain ways he functions as would a Planetary Prince, but his administration much more closely resembles that of the Material Sons.
114:3.4 (1253.2) Urantia hükümeti; aracılığıyla geri dönen baş yöneticinin, Gezegensel Prensler’den oluşan Sistem Egemeni’nin yönetim heyetinin geçici bir üyesi olarak konumlandığı bir oluşum uyarınca, Jerusem’in heyetlerinde temsil edilmektedir. Maçiventa vekil Prens olarak atandığında, onun doğrudan bir biçimde Satania’ya ait Gezegensel Prensler’in heyetindeki görevini üsteleneceği beklenmişti; ancak, şu ana kadar o, bu yönde hiçbir adım atmamıştır. 114:3.4 (1253.2) The Urantia government is represented in the councils of Jerusem in accordance with an arrangement whereby the returning governor general sits as a temporary member of the System Sovereign’s cabinet of Planetary Princes. It was expected, when Machiventa was designated vicegerent Prince, that he would immediately assume his place in the council of the Planetary Princes of Satania, but thus far he has made no gesture in this direction.
114:3.5 (1253.3) Urantia’nın madde-ötesi hükümeti, yerel evrenin üstün birimleri ile oldukça yakın bir organik ilişkiye sahip olmamaktadır. Bir açıdan, ikamet eden baş yönetici, Salvington’a ek olarak Jerusem’i temsil etmektedir; çünkü o, Mikail ve Cebrail’in doğrudan temsilcisi olan yirmi dört danışmanın adına faaliyet göstermektedir. Ve, bir Jerusem vatandaşı olarak gezegensel baş yönetici, Sistem Egemeni için bir sözcü konumunda faaliyet gösterebilir. Takımyıldız yönetim makamları doğrudan bir biçimde, Edentia gözlemcisi olarak bir Vorondadek Evladı tarafından temsil edilir. 114:3.5 (1253.3) The supermaterial government of Urantia does not maintain a very close organic relationship with the higher units of the local universe. In a way, the resident governor general represents Salvington as well as Jerusem since he acts on behalf of the twenty-four counselors, who are directly representative of Michael and Gabriel. And being a Jerusem citizen, the planetary governor can function as a spokesman for the System Sovereign. The constellation authorities are represented directly by a Vorondadek Son, the Edentia observer.
4. En Yüksek Unsur Gözlemcisi ^top 4. The Most High Observer ^top
114:4.1 (1253.4) Urantia’nın egemenliği ileri bir biçimde; gezegensel isyandan kısa bir süre sonra, bir seferinde, Norlatiadek hükümeti tarafından gezegensel yönetimin keyfi bir biçimde alı konuluşu tarafından karmaşık hale gelmiştir. Urantia üzerinde hala ikamet etmekte olan, Edentia’nın En Yüksek unsurları için bir gözlemci ve Mikail’in doğrudan eyleminin olmadığı durumda gezegensel egemenliğin emanetçisi konumundaki, bir Vorondadek Evladı bulunmaktadır. Mevut En Yüksek Unsur gözlemcisi (ve zaman zaman idarecisi), Urantia üzerinde bu yetkinlikte hizmet eden yirmi üçüncü Vorondadek Evladı’dır. 114:4.1 (1253.4) The sovereignty of Urantia is further complicated by the onetime arbitrary seizure of planetary authority by the government of Norlatiadek shortly after the planetary rebellion. There is still resident on Urantia a Vorondadek Son, an observer for the Most Highs of Edentia and, in the absence of direct action by Michael, trustee of planetary sovereignty. The present Most High observer (and sometime regent) is the twenty-third thus to serve on Urantia.
114:4.2 (1253.5) Orada; Lucifer isyanı zamanında üzerindeki yönetim yetkisinin ellerinden alındığı, Edentia’nın En Yüksek unsurlarının hala denetimi altında bulunan gezegensel sorunların belirli topluluğu bulunmaktadır. Bu hususlardaki yönetim yetkisi; gezegensel yüksek denetimciler ile oldukça yakınsal danışman ilişkilerinde bulunan, Norlatiadek gözlemcisi olarak bir Vorondadek Evladı tarafından uygulanmaktadır. Irk heyet üyeleri, Urantia üzerinde oldukça etkindir; ve, onların çeşitli topluluk başları, resmi olmayan bir yetkinlik içerisinde, danışman yöneticisi olarak faaliyet gösteren ikamet halindeki Vorondadek gözlemcisine bağlanmıştır. 114:4.2 (1253.5) There are certain groups of planetary problems which are still under the control of the Most Highs of Edentia, jurisdiction over them having been seized at the time of the Lucifer rebellion. Authority in these matters is exercised by a Vorondadek Son, the Norlatiadek observer, who maintains very close advisory relations with the planetary supervisors. The race commissioners are very active on Urantia, and their various group chiefs are informally attached to the resident Vorondadek observer, who acts as their advisory director.
114:4.3 (1253.6) Bir buhran anında, tamamiyle ruhsal olan belirli durumlar dışında, hükümetin mevcut ve egemen başı; mevcut an içerisinde gözlem görevinde olan Edentia’nın bu Vorondadek Evladı olacaktır. (Bahse konu bu tamamiyle ruhsal sorunlarda ve belirli tamamiyle kişisel olan hususlarda, en yüksek yönetim yetkisinin; yakın bir dönem içerisinde Urantia’da oluşturulmuş olan baş meleksel düzeye ait birimsel yönetim merkezine atanan başa ait olduğu görünmektedir.) 114:4.3 (1253.6) In a crisis the actual and sovereign head of the government, excepting in certain purely spiritual matters, would be this Vorondadek Son of Edentia now on observation duty. (In these exclusively spiritual problems and in certain purely personal matters, the supreme authority seems to be vested in the commanding archangel attached to the divisional headquarters of that order which was recently established on Urantia.)
114:4.4 (1253.7) Bir En Yüksek Unsur gözlemci, devasa gezegensel buhran dönemlerinde, karar yetkisine bırakılan bir biçimde, gezegensel hükümeti ele geçirme yetkisiyle donatılmıştır; ve, bunun Urantia’nın tarihi içinde otuz iki kere gerçekleşmiş olduğu kayıtlarda bulunmaktadır. Bu türden zamanlar içinde En Yüksek Unsur gözlemci En Yüksek İdareci olarak; yalnızca baş meleklerin birimsel örgütlenişi dışında, gezegen üzerinde ikamet eden tüm hizmetkar ve idareciler üzerinde sorgulanamaz yönetim yetkisini uygulayarak faaliyet göstermektedir. 114:4.4 (1253.7) A Most High observer is empowered, at his discretion, to seize the planetary government in times of grave planetary crises, and it is of record that this has happened thirty-three times in the history of Urantia. At such times the Most High observer functions as the Most High regent, exercising unquestioned authority over all ministers and administrators resident on the planet excepting only the divisional organization of the archangels.
114:4.5 (1253.8) Vorondadek yöneticileri, isyan-nedeniyle-tecrit-altına-alınmış gezegenlere özel bir durum değildir; zira, En Yüksek Unsurlar, insanların krallıklarına ait durumlarda takımyıldız idarecilerinin üstün bilgeliğine müdahil olan bir biçimde ikamet edilmiş dünyaların olaylarına herhangi bir zaman içerisinde müdahalede bulunabilir. 114:4.5 (1253.8) Vorondadek regencies are not peculiar to rebellion-isolated planets, for the Most Highs may intervene at any time in the affairs of the inhabited worlds, interposing the superior wisdom of the constellation rulers in the affairs of the kingdoms of men.
5. Gezegensel Hükümet ^top 5. The Planetary Government ^top
114:5.1 (1254.1) Urantia’nın mevcut idaresinin tarif edilmesi gerçekten de zordur. Orada; yasama, yürütme ve yargı birimleri gibi kainat örgütlenişinin olağan biçimleri doğrultusunda hiçbir resmi hükümet bulunmamaktadır. Yirmi dört danışman çok yakın bir biçimde, gezegensel hükümetin yasamasal koluna benzemektedir. Baş yönetici, En Yüksek Unsur gözlemcisinde barınan mutlak ret gücü ile birlikte, şartlı ve danışmasal baş idarecidir. Ve, gezegen üzerinde, yalnızca arabulucu heyetlerinin varlığının bulunduğu şekliyle — işler halde bulunan mutlak bir biçimde yönetimsel niteliğe sahip yargısal güçler bulunmamaktadır. 114:5.1 (1254.1) The actual administration of Urantia is indeed difficult to describe. There exists no formal government along the lines of universe organization, such as separate legislative, executive, and judicial departments. The twenty-four counselors come the nearest to being the legislative branch of the planetary government. The governor general is a provisional and advisory chief executive with the veto power resident in the Most High observer. And there are no absolutely authoritative judicial powers operative on the planet—only the conciliating commissions.
114:5.2 (1254.2) Yüksek melekler ve yarı-ölümlüler ile ilgili sorunları büyük çoğunluğu, ortak rızayla, baş yönetici tarafından karara varılır. Ancak, yirmi dört danışmanın emirlerini ifadesi dışında, onun yönetim kararlarının tümü; arabulucu heyetlerinin, gezegensel faaliyet için oluşturulmuş yerel yönetim makamlarının veya hatta Satania’nın Sistem Egemeni’nin temyizine tabidir. 114:5.2 (1254.2) A majority of the problems involving seraphim and midwayers are, by mutual consent, decided by the governor general. But except when voicing the mandates of the twenty-four counselors, his rulings are all subject to appeal to conciliating commissions, to local authorities constituted for planetary function, or even to the System Sovereign of Satania.
114:5.3 (1254.3) Bir Gezegensel Prens’in bedensel yönetim görevlilerine ek olarak bir Ademsel Erkek ve Kız Evlat’ın maddi düzeninin yokluğu kısmi bir biçimde, yüksek meleklerin özel hizmeti ve yarı-ölümlü yaratılmışların olağan dışı hizmetleri tarafından telafi edilir. Gezegensel Prens’in yokluğu etkin bir biçimde; baş meleklerin, En Yüksek Unsur gözlemcisi ve baş yöneticinin üçlü-birlik mevcudiyeti tarafından telafi edilir. 114:5.3 (1254.3) The absence of the corporeal staff of a Planetary Prince and the material regime of an Adamic Son and Daughter is partially compensated by the special ministry of seraphim and by the unusual services of the midway creatures. The absence of the Planetary Prince is effectively compensated by the triune presence of the archangels, the Most High observer, and the governor general.
114:5.4 (1254.4) Bu daha çok zayıf biçimde örgütlenmiş ve bir ölçüde kişisel olarak yönetilmekte olan gezegensel hükümet; gezegensel acil durumlarda ve idaresel zorluklarda oldukça sık bir biçimde kullanılmakta olan, baş meleklerin zaman-kazandırıcı yardımı ve onların her-zaman-hazır-konumda-bulunan döngüsü nedeniyle, beklenilenden daha etkindir. İşleyiş biçimsel olarak gezegensel hala ruhsal bakımdan, Norlatiadek döngüleri içinde tecrit edilmiş konumdadır; ancak, bir acil durumda bu sınırlılık şimdi, baş meleklere ait döngünün kullanılışı vasıtasıyla aşılabilir durumdadır. Gezegensel tecrit, kesin bir biçimde, bireysel faniler için çok az öneme sahiptir; çünkü, Gerçekliğin Ruhaniyeti, tüm bedenlere bin dokuz yıl önce serpilmiştir. 114:5.4 (1254.4) This rather loosely organized and somewhat personally administered planetary government is more than expectedly effective because of the timesaving assistance of the archangels and their ever-ready circuit, which is so frequently utilized in planetary emergencies and administrative difficulties. Technically, the planet is still spiritually isolated in the Norlatiadek circuits, but in an emergency this handicap can now be circumvented through utilization of the archangels’ circuit. Planetary isolation is, of course, of little concern to individual mortals since the pouring out of the Spirit of Truth upon all flesh nineteen hundred years ago.
114:5.5 (1254.5) Urantia üzerinde her idaresel gün; baş yönetici, baş meleklerin gezegensel başı, En Yüksek Unsur gözlemcisi, yüksek denetimdeki birincil yüksek melekler, ikamet halindeki Yaşam Taşıyıcıları’nın başı ve evrenin yüksek Evlatları arasından veya gezegen üzerinde kısa süreli ikamet etme şansına sahip olan öğrenci ziyaretçilerinin bazı düzeylerinden çağrılmış misafirler tarafından katılmakta olan, bir danışmasal konferansla başlar. 114:5.5 (1254.5) Each administrative day on Urantia begins with a consultative conference, which is attended by the governor general, the planetary chief of archangels, the Most High observer, the supervising supernaphim, the chief of resident Life Carriers, and invited guests from among the high Sons of the universe or from among certain of the student visitors who may chance to be sojourning on the planet.
114:5.6 (1254.6) Baş yöneticiye ait doğrudan idareci yönetim heyeti; gezegensel ilerleyiş ve istikrarının doğrudan insan-ötesi yöneticileri olarak faaliyet gösteren özel meleklerin on iki topluluğundan oluşan vekil başları biçiminde, on iki yüksek melekten meydana gelir. 114:5.6 (1254.6) The direct administrative cabinet of the governor general consists of twelve seraphim, the acting chiefs of the twelve groups of special angels functioning as the immediate superhuman directors of planetary progress and stability.
6. Gezegensel Yüksek Denetim’in Üstün Yüksek Melekleri ^top 6. The Master Seraphim of Planetary Supervision ^top
114:6.1 (1254.7) Gerçekliğin Ruhaniyeti’nin serpilişi ile eş zamanlı olarak, Urantia’ya ilk baş yönetici ulaştığında, ona; özel nitelikteki belirli gezegensel hizmetlerin doğrudan bir biçimde görevlendirildiği Seraphington mezunları olarak özel yüksek meleklerin on iki birliği eşlik etmişti. Bu yüceltilmiş melekler; gezegensel yüksek denetimin üstün yüksek melekleri olarak bilinmekte olup, gezegensel En Yüksek Unsur gözlemcisinin üst-denetimi dışında, ikamet eden baş yöneticinin doğrudan yönlendirişi altındadır. 114:6.1 (1254.7) When the first governor general arrived on Urantia, concurrent with the outpouring of the Spirit of Truth, he was accompanied by twelve corps of special seraphim, Seraphington graduates, who were immediately assigned to certain special planetary services. These exalted angels are known as the master seraphim of planetary supervision and are, aside from the overcontrol of the planetary Most High observer, under the immediate direction of the resident governor general.
114:6.2 (1255.1) İkamet eden baş yöneticinin genel yüksek denetimi altında faaliyet gösterirken, meleklerin bu on iki topluluğu doğrudan bir biçimde; her topluluğun vekil başları olarak on iki üyeden meydana gelen yüksek meleksel heyet tarafından yönetilmektedir. Bu heyet aynı zamanda, ikamet eden baş yöneticinin gönüllü yönetim heyeti olarak hizmet vermektedir. 114:6.2 (1255.1) These twelve groups of angels, while functioning under the general supervision of the resident governor general, are immediately directed by the seraphic council of twelve, the acting chiefs of each group. This council also serves as the volunteer cabinet of the resident governor general.
114:6.3 (1255.2) Yüksek meleklerin gezegensel başı olarak ben, yüksek meleksel başların bu heyetinin başkanlığını yapmaktayım; ve, ben, Caligastia ayrılışı döneminde görevinde başarısız olmuş gezegenin meleksel bölüklerinin bir zamanlar başı olan unsurun varisi olarak, Urantia’da hizmet halinde bulunan birincil düzeyin gönüllü bir birinci derece yüksek meleğim. 114:6.3 (1255.2) As planetary chief of seraphim, I preside over this council of seraphic chiefs, and I am a volunteer supernaphim of the primary order serving on Urantia as the successor of the onetime chief of the angelic hosts of the planet who defaulted at the time of the Caligastia secession.
114:6.4 (1255.3) Gezegensel yüksek denetimin üstün yüksek meleklerinden oluşan on iki birlik, Urantia üzerinde şu bütünlüklerde faaliyet göstermektedir: 114:6.4 (1255.3) The twelve corps of the master seraphim of planetary supervision are functional on Urantia as follows:
114:6.5 (1255.4) 1. Çağsal melekler. Bu unsurlar, yazgı dönem toplulukları olarak mevcut çağın melekleridir. Bu göksel hizmetkarlara, içinde ortaya çıktıkları çağın oluşum bütünlüğüne uymak için tasarlanmış olarak, her nesil olaylarının gözetim ve yönlendirilme görevi verilmiştir. Urantia üzerinde hizmet eden çağsal meleklerin mevcut toplulukları, mevcut yazgı dönemi boyunca gezegene görevlendirilen üçüncü topluluktur. 114:6.5 (1255.4) 1. The epochal angels. These are the angels of the current age, the dispensational group. These celestial ministers are intrusted with the oversight and direction of the affairs of each generation as they are designed to fit into the mosaic of the age in which they occur. The present corps of epochal angels serving on Urantia is the third group assigned to the planet during the current dispensation.
114:6.6 (1255.5) 2. İlerleme melekleri. Bu yüksek meleklere, birbirini takip eden toplumsal çağların evrimsel ilerleyişini başlama görevi verilmiştir. Onlar, evrimsel yaratılmışların içkin ilerleme gidişatının gelişimini desteklemektedir; onlar aralıksız bir biçimde, olması gereken şeyleri yerine getirmeye çabalarlar. Mevcut an içerisinde görevde olan bu topluluk, gezegene görevlendirilenlerin ikincisidir. 114:6.6 (1255.5) 2. The progress angels. These seraphim are intrusted with the task of initiating the evolutionary progress of the successive social ages. They foster the development of the inherent progressive trend of evolutionary creatures; they labor incessantly to make things what they ought to be. The group now on duty is the second to be assigned to the planet.
114:6.7 (1255.6) 3. Dini koruyucular. Bu unsurlar; mevut an içinde var olan ve buna kadar var olmuş her şeyin en yüksek taşıyıcısı olarak, “dini kurumların melekleridir.” Onlar, bir çağdan diğerine ahlaki değerlerin güvenli bir biçimde geçişi için varlığını sürdürmüş olan en yüksek düşünceleri koruma çabası verirler. Onlar; tüm güçleriyle, bir nesilden diğerine eskinin ve geçerliliğini yetirmekte olan tutumların yok olmaz değerlerini, düşünce ve davranışın yeni ve bu nedenle daha az istikrarlı işleyiş biçimlerine aktarmaya çalışırken, ilerleyişin meleklerinin olmazsa olmaz yardımcılarıdır. Bu melekler kesin bir biçimde, ruhsal biçimleri korumaktadırlar; ancak, onlar, aşırı-mezhepçiliğin ve kendilerini açıkça ilan eden dindarların anlamsız nitelikte bulunan tartışmasal ayrılıklarının kaynağı değillerdir. 114:6.7 (1255.6) 3. The religious guardians. These are the “angels of the churches,” the earnest contenders for that which is and has been. They endeavor to maintain the ideals of that which has survived for the sake of the safe transit of moral values from one epoch to another. They are the checkmates of the angels of progress, all the while seeking to translate from one generation to another the imperishable values of the old and passing forms into the new and therefore less stabilized patterns of thought and conduct. These angels do contend for spiritual forms, but they are not the source of ultrasectarianism and meaningless controversial divisions of professed religionists. The corps now functioning on Urantia is the fifth thus to serve.
114:6.8 (1255.7) 4. Ülke yaşamının melekleri. Onlar; Urantia milli yaşamına ait siyasi dışavurumların yöneticileri olarak, “trampetlerin melekleridir.” Uluslararası ilişkilerin üst-denetiminde mevcut an içerisinde faaliyet gösteren topluluk, gezegen üzerinde hizmet verenlerin dördüncü birliğidir. “En Yüksek Unsurlar’ın insanların krallıklarını yönetmektedir” gerçekliği, özellikle, bu yüksek meleksel birimin hizmeti vasıtasıyla gerçekleşmektedir. 114:6.8 (1255.7) 4. The angels of nation life. These are the “angels of the trumpets,” directors of the political performances of Urantia national life. The group now functioning in the overcontrol of international relations is the fourth corps to serve on the planet. It is particularly through the ministry of this seraphic division that “the Most Highs rule in the kingdoms of men.”
114:6.9 (1255.8) 5. Irkların melekleri. Siyasi konumları ve dini topluluklarından bağımsız olarak, zamanın evrimsel ırklarının muhafazası için çalışanlar unsurlardır. Urantia üzerinde, çağdaş dönemlerin insan topluluğu içinde karışmış ve bir araya gelmiş, dokuz insan ırkının arta kalanları bulunmaktadır. Bu yüksek melekler yakın bir biçimde, ırk heyet üyelerinin hizmeti ile ilişkilidirler; ve, Urantia üzerinde mevcut an içerisinde bulunan topluluk, Hamsin Yortusu gününden yakın bir süre sonra gezegene görevlendirilmiş özgün birliktir. 114:6.9 (1255.8) 5. The angels of the races. Those who work for the conservation of the evolutionary races of time, regardless of their political entanglements and religious groupings. On Urantia there are remnants of nine human races which have commingled and combined into the people of modern times. These seraphim are closely associated with the ministry of the race commissioners, and the group now on Urantia is the original corps assigned to the planet soon after the day of Pentecost.
114:6.10 (1255.9) 6. Geleceğin melekleri. Bu unsurlar; bir gelecek çağın öngörüsünde bulunmaya ek olarak yeni ve gelişmekte olan bir yazgı dönemine ait daha iyi şeylerin gerçekleşimi için tasarımda bulunan, tasarlama melekleridir. Gezegen üzerinde mevcut anda var olan topluluk, mevcut yazgı döneminin başından beri bu yetkinlikte faaliyet göstermektedir. 114:6.10 (1255.9) 6. The angels of the future. These are the projection angels, who forecast a future age and plan for the realization of the better things of a new and advancing dispensation; they are the architects of the successive eras. The group now on the planet has thus functioned since the beginning of the current dispensation.
114:6.11 (1256.1) 7. Aydınlanmanın melekleri. Urantia mevcut an içerisinde, gezegensel eğitim desteklenişine adanan yüksek meleklerin üçüncü birliğinin yardımını almaktadır. Bu melekler; bireyler, aileler, topluluklar, okullar, cemiyetler, ülkeler ve bütüncül ırklar ilgili akılsal ve ahlaki eğitimle ilgili kılınmışlardır. 114:6.11 (1256.1) 7. The angels of enlightenment. Urantia is now receiving the help of the third corps of seraphim dedicated to the fostering of planetary education. These angels are occupied with mental and moral training as it concerns individuals, families, groups, schools, communities, nations, and whole races.
114:6.12 (1256.2) 8. Sağlığın melekleri. Bu unsurlar, sağlığın desteklenmesine ve hastalığın önlenmesine adanan fani birimlerin yardımına görevlendirilmiştir. Mevcut birlik, bu yazgı dönemi boyunca hizmet eden altıncı topluluktur. 114:6.12 (1256.2) 8. The angels of health. These are the seraphic ministers assigned to the assistance of those mortal agencies dedicated to the promotion of health and the prevention of disease. The present corps is the sixth group to serve during this dispensation.
114:6.13 (1256.3) 9. Ev yüksek melekleri. Urantia mevcut an içerisinde, insan medeniyetinin temel kurumu olarak evin korunumu ve gelişimine adanmış meleksel hizmetkarların beşinci topluluğuna ait hizmetleri memnuniyetle deneyimlemektedir. 114:6.13 (1256.3) 9. The home seraphim. Urantia now enjoys the services of the fifth group of angelic ministers dedicated to the preservation and advancement of the home, the basic institution of human civilization.
114:6.14 (1256.4) 10. Üretimin melekleri. Bu yüksek meleksel topluluk, üretimsel gelişimini desteklemekle ve Urantia insan toplulukları arasındaki ekonomik koşulları geliştirmekle ilgilidir. Bu birlik, Mikail’in bahşedilişinden beri yedi kez değişmiştir. 114:6.14 (1256.4) 10. The angels of industry. This seraphic group is concerned with fostering industrial development and improving economic conditions among the Urantia peoples. This corps has been seven times changed since the bestowal of Michael.
114:6.15 (1256.5) 11. İlgi dağılımının melekleri. Bunlar; oyun, mizah ve dinlenmenin değerlerini destekleyen yüksek meleklerdir. Onlar sürekli bir biçimde; insanın dinlenimsel ilgi dağılımlarını yükseltmek ve böylelikle insanın sahip olduğu boş zamanın daha yararlı bir biçimde kullanımını sağlamaktadır. Mevcut birlik, Urantia üzerinde hizmet eden bu düzeyin üçüncüsüdür. 114:6.15 (1256.5) 11. The angels of diversion. These are the seraphim who foster the values of play, humor, and rest. They ever seek to uplift man’s recreational diversions and thus to promote the more profitable utilization of human leisure. The present corps is the third of that order to minister on Urantia.
114:6.16 (1256.6) 12. İnsan-ötesi hizmetin melekleri. Bu unsurlar; geçici veya kalıcı biçimde, gezegen üzerindeki başka tüm diğer insan-ötesi yaşamın hizmeti için görevlendirilmiş olan yüksek melekler biçiminde, meleklerin melekleridir. Bu birlik, mevcut yazgı döneminin başından beri hizmet vermişlerdir. 114:6.16 (1256.6) 12. The angels of superhuman ministry. These are the angels of the angels, those seraphim who are assigned to the ministry of all other superhuman life on the planet, temporary or permanent. This corps has served since the beginning of the current dispensation.
114:6.17 (1256.7) Üstün yüksek meleklerin bu toplulukları gezegensel siyasa veya yönerge hususlarında görüş ayrılığına düştüklerinde, onların farklılıkları genellikle, baş yönetici tarafından giderilir; ancak, onun yönetim kararlarının tümü, görüş ayrılığına ait hususların doğası ve ağırlığı uyarınca temyiz sürecine tabidir. 114:6.17 (1256.7) When these groups of master seraphim disagree in matters of planetary policy or procedure, their differences are usually composed by the governor general, but all his rulings are subject to appeal in accordance with the nature and gravity of the issues involved in the disagreement.
114:6.18 (1256.8) Bu meleksel toplulukların hiçbiri, görevlendirilmelerinin nüfuz alanları üzerinde doğrudan veya keyfi denetimi gerçekleştirmemektedir. Onlar bütünüyle, eylemin ilgili alemlerine ait olaylarda denetimde bulunamazlar; ancak, onlar gezegensel koşullar ve onlar ile ilişkili durumlar üzerinde, verildikleri insan etkinliğinin alanlarını elverişli biçimde etkileme doğrultusunda değişiklikte bulunabilmekte olup, bunu halihazırda gerçekleştirirler. 114:6.18 (1256.8) None of these angelic groups exercise direct or arbitrary control over the domains of their assignment. They cannot fully control the affairs of their respective realms of action, but they can and do so manipulate planetary conditions and so associate circumstances as favorably to influence the spheres of human activity to which they are attached.
114:6.19 (1256.9) Gezegensel yüksek denetimin üstün yüksek melekleri, görevlerini yerine getirmek için birçok birimi kullanır. Onlar, düşünce netleştiricileri, akıl odaklaştırıcıları ve tasarım sağlayıcıları olarak faaliyet gösterirler. Her ne kadar insan akıllarına yeni ve daha yüksek kavramsallaşmaları aşılamada yetkin olmasalar da, onlar sıklıkla, bir insan usu içinde hali hazırda ortaya çıkmış belirli bir yüksek ideali yoğunlaştırmak için hareket ederler. 114:6.19 (1256.9) The master seraphim of planetary supervision utilize many agencies for the prosecution of their missions. They function as ideational clearinghouses, mind focalizers, and project promoters. While unable to inject new and higher conceptions into human minds, they often act to intensify some higher ideal which has already appeared within a human intellect.
114:6.20 (1256.10) Ancak, olumlu eylemin bu birçok aracısı dışında üstün yüksek melekler; nihai sonun yedek birliklerinin konumlanışı, eğitimi ve idaresi boyunca hayati tehlikeye karşı gezegensel iradeyi teminat altına alır. Bu yedek unsurların başlıca faaliyeti, evrimsel ilerleyişin çöküşüne karşı onu teminat altına almaktır; onlar, beklenmedik gelişmeye karşı göksel kuvvetlerin yaratmış oldukları atamalardır; onlar, felakete karşı emanetlerdir. 114:6.20 (1256.10) But aside from these many means of positive action, the master seraphim insure planetary progress against vital jeopardy through the mobilization, training, and maintenance of the reserve corps of destiny. The chief function of these reservists is to insure against breakdown of evolutionary progress; they are the provisions which the celestial forces have made against surprise; they are the guarantees against disaster.
7. Nihai Son’un Yedek Birlikleri ^top 7. The Reserve Corps of Destiny ^top
114:7.1 (1257.1) Nihai sonun yedek birlikleri; dünya olaylarının insan-ötesi idaresinin özel hizmetine kabul edilmiş olan yaşayan erkek ve kadınlardan oluşmaktadır. Bu birlik; evrimsel dünyalar üzerinde zamanın çocuklarına bağışlama ve bilgeliğe ait hizmetin sergilenişi içinde yardım etmek için, alemin ruhaniyet yöneticileri tarafından seçilmiş olan her nesle ait erkek ve kadınlardan oluşturulmuştur. Bu türden sorumlukları üstlenmek için yetkin ve güvenilir olur olmaz, fani irade yaratılmışlarının doğrudan bir biçimde bu irtibat kullanımlarına başlanması, yükseliş tasarımlarına ait olayların yerine getirilişinde olağan bir uygulamadır. Bunun uyarınca, erkek ve kadınlar yeterli akılsal yetkinlikle, yerinde ahlaki düzeyde ve gerekli ruhsallıkla geçici eylemin sahnesinde ortaya çıkar çıkmaz, onlar çabuk bir biçimde; fani yardımcılar olarak insan irtibat unsurları biçiminde gezegensel kişiliklerin uygun göksel topluluklarına görevlendirilir. 114:7.1 (1257.1) The reserve corps of destiny consists of living men and women who have been admitted to the special service of the superhuman administration of world affairs. This corps is made up of the men and women of each generation who are chosen by the spirit directors of the realm to assist in the conduct of the ministry of mercy and wisdom to the children of time on the evolutionary worlds. It is the general practice in the conduct of the affairs of the ascension plans to begin this liaison utilization of mortal will creatures immediately they are competent and trustworthy to assume such responsibilities. Accordingly, as soon as men and women appear on the stage of temporal action with sufficient mental capacity, adequate moral status, and requisite spirituality, they are quickly assigned to the appropriate celestial group of planetary personalities as human liaisons, mortal assistants.
114:7.2 (1257.2) İnsan varlıkları gezegensel nihai sonun koruyucuları olarak seçildiklerinde, dünya idarecilerinin uygulamakta olduğu tasarılarda başat bireyler haline geldiklerinde, bu anda yüksek meleklerin gezegensel başı; yüksek meleksel birliklerine olan geçici görevlendirilişlerini onaylar, ve bu fani yedek unsurlarıyla beraber hizmet vermesi için kişisel nihai son koruyucularını atar. Tüm yedek unsurlar; bağımsız Düzenleyiciler’e sahip olup, onların çoğu ussal kazanım ve ruhsal erişimin daha yüksek kainatsal döngülerinde faaliyet göstermektedirler. 114:7.2 (1257.2) When human beings are chosen as protectors of planetary destiny, when they become pivotal individuals in the plans which the world administrators are prosecuting, at that time the planetary chief of seraphim confirms their temporal attachment to the seraphic corps and appoints personal destiny guardians to serve with these mortal reservists. All reservists have self-conscious Adjusters, and most of them function in the higher cosmic circles of intellectual achievement and spiritual attainment.
114:7.3 (1257.3) Alemin fanileri, ikamet edilen dünyalar üzerinde nihai sonun yedek birliklerinde hizmet için şu nedenler sebebiyle seçilmişlerdir: 114:7.3 (1257.3) Mortals of the realm are chosen for service in the reserve corps of destiny on the inhabited worlds because of:
114:7.4 (1257.4) 1. Dünya olaylarının çeşitli etkinliklerinin yerine getirilişinde çeşitli olası acil durum görevleri amacıyla gizli bir biçimde hazırlanmak için özel yeti. 114:7.4 (1257.4) 1. Special capacity for being secretly rehearsed for numerous possible emergency missions in the conduct of various activities of world affairs.
114:7.5 (1257.5) 2. İnsan tanınışı ve ödülleri olmadan hizmet verme gönüllülüğü ile birlikte, özel nitelikteki belli bir toplumsal, ekonomik, siyasi, ruhsal, veya başka bir sebebe, samimi bağlılık. 114:7.5 (1257.5) 2. Wholehearted dedication to some special social, economic, political, spiritual, or other cause, coupled with willingness to serve without human recognition and rewards.
114:7.6 (1257.6) 3. Olağanüstü çok yönlülükte bulunmaya ek olarak gezegensel sorunlarla başa çıkmada ve bekleyen acil dünya durumları ile yüzleşmede olası Urantia-öncesi deneyime ait bir Düşünce Düzenleyicisi’ne sahip olma. 114:7.6 (1257.6) 3. The possession of a Thought Adjuster of extraordinary versatility and probable pre-Urantia experience in coping with planetary difficulties and contending with impending world emergency situations.
114:7.7 (1257.7) Gezegensel göksel hizmetin her birimine, nihai düzeye ait bu fanilerin bir irtibat birimi verilmiştir. Ortalama ikamet dünyası, dünya olaylarının mevcut insan-ötesi işleyişi ile çok yakın bir biçimde ilişkili nihayetin yetmiş ayrı birliğini kullanmaktadır. Urantia üzerinde, yüksek meleksel yüksek denetimine ait her bir gezegensel topluluğa biri düşecek şekilde, nihai sonun on iki yedek birliği bulunmaktadır. 114:7.7 (1257.7) Each division of planetary celestial service is entitled to a liaison corps of these mortals of destiny standing. The average inhabited world employs seventy separate corps of destiny, which are intimately connected with the superhuman current conduct of world affairs. On Urantia there are twelve reserve corps of destiny, one for each of the planetary groups of seraphic supervision.
114:7.8 (1257.8) Urantia nihayet yedek unsurlarının on iki topluluğu; dünya üzerinde sayısız önemli konum için hazırlanmış ve muhtemel gezegensel acil durumlarında faaliyet göstermek için hazır konumda tutulan, alemin fani sakinlerinden oluşmaktadır. En küçük birlik 41, en büyük 172 üyeden oluşmaktadır. İletişim kişiliklerinin yirmiden daha az bir topluluğu dışında, bu benzersiz topluluğun üyeleri; belirli gezegensel buhran durumlarında olası faaliyet için hazırlandıklarından tamamiyle bilinçsiz haldedirler. Bu fani yedek unsurları; atandıkları ilgili birlikler tarafından seçilmekte olup, benzer bir biçimde, Düşünce Düzenleyicisi ve yüksek meleksel koruyucu hizmetinin bileşik yöntemiyle derin akıl düzeyinde eğitilmekte ve hazırlanmaktadırlar. Birçok kez, sayısız derecede başka göksel kişilikler, bu bilinç-dışı gerçekleşen hazırlanmaya katılır; ve, bu özel hazırlanmanın tümünde yarı-ölümlüler, değerli ve hayati hizmetleri yerine getirirler. 114:7.8 (1257.8) The twelve groups of Urantia destiny reservists are composed of mortal inhabitants of the sphere who have been rehearsed for numerous crucial positions on earth and are held in readiness to act in possible planetary emergencies. This combined corps now consists of 962 persons. The smallest corps numbers 41 and the largest 172. With the exception of less than a score of contact personalities, the members of this unique group are wholly unconscious of their preparation for possible function in certain planetary crises. These mortal reservists are chosen by the corps to which they are respectively attached and are likewise trained and rehearsed in the deep mind by the combined technique of Thought Adjuster and seraphic guardian ministry. Many times numerous other celestial personalities participate in this unconscious training, and in all this special preparation the midwayers perform valuable and indispensable services.
114:7.9 (1258.1) Birçok dünya üzerinde, daha iyi uyum sağlamış olan yarı-ölümlü yaratılmışlar; Düşünce Düzenleyicileri’nin ikamet ettiği akıllara maharetli nüfuzla, elverişli bütünlük içerisindeki belirli fanilerin Düzenleyicileri ile çeşitli düzeylerdeki ilişkiye ulaşmaya yetkindirler. (Ve, bu açığa çıkarılışların Urantia üzerinde İngilizce dilinde maddileşimi, kainatsal düzenlemelerin sadece bu türden talihli bir düzenlenişi ile gerçekleşmişti.) Evrimsel dünyaların bu türden potansiyel iletişimi, sayısız yedek birlikler içinde harekete geçirilmiştir; ve, o, bir ölçüde, ileri görüşlü kişiliklerin bu küçük toplulukları vasıtasıyla, ruhsal medeniyetin geliştirilmiş olması ve En Yüksek Unsurlar’ın insanların krallıklarında yönetimde bulunmaya yetkin oluşu nedeniyledir. Nihai sona ait bu yedek birliklerin erkek ve kadın üyeleri böylelikle, yarı-ölümlü yaratılmışlarının aracısal hizmeti vasıtasıyla sahip oldukları Düzenleyicileri ile çeşitli düzeylerde iletişime sahiptir; ancak, bu aynı faniler, içinde bu yedek kişiliklerin evrimsel kültürün çöküşünün veya yaşayan gerçekliğin sahip olduğu ışığın sönüşünün engellenmesi için faaliyet gösterdiği nadir toplumsal acil durumlar ve ruhsal ivedilikler dışında, akranları tarafından çok az biçimde bilinmektedir. Urantia üzerinde nihai sonun bu yedek unsurları seyrek bir biçimde, insan tarihinin sayfalarında yüceltilir. 114:7.9 (1258.1) On many worlds the better adapted secondary midway creatures are able to attain varying degrees of contact with the Thought Adjusters of certain favorably constituted mortals through the skillful penetration of the minds of the latters’ indwelling. (And it was by just such a fortuitous combination of cosmic adjustments that these revelations were materialized in the English language on Urantia.) Such potential contact mortals of the evolutionary worlds are mobilized in the numerous reserve corps, and it is, to a certain extent, through these small groups of forward-looking personalities that spiritual civilization is advanced and the Most Highs are able to rule in the kingdoms of men. The men and women of these reserve corps of destiny thus have various degrees of contact with their Adjusters through the intervening ministry of the midway creatures; but these same mortals are little known to their fellows except in those rare social emergencies and spiritual exigencies wherein these reserve personalities function for the prevention of the breakdown of evolutionary culture or the extinction of the light of living truth. On Urantia these reservists of destiny have seldom been emblazoned on the pages of human history.
114:7.10 (1258.2) Yedek unsurlar bilinçsiz bir biçimde, temel gezegensel bilginin koruyucuları olarak hareket eder. Birçok sefer, bir yedek unsurun ölümü üzerine, ölmekte olan yedek unsurun aklından geniş bir varise olan hayati derecede önemli bir veri topluluğunun aktarımı, iki Düzenleyici’nin bir irtibatı tarafından gerçekleştirilmiştir. Düzenleyiciler kuşkusuz bir biçimde, bu yedek birlikler ile iletişim içinde bizler tarafından bilinmeyen birçok diğer biçimde faaliyet gösterir. 114:7.10 (1258.2) The reservists unconsciously act as conservators of essential planetary information. Many times, upon the death of a reservist, a transfer of certain vital data from the mind of the dying reservist to a younger successor is made by a liaison of the two Thought Adjusters. The Adjusters undoubtedly function in many other ways unknown to us, in connection with these reserve corps.
114:7.11 (1258.3) Urantia üzerinde nihai sonun bu yedek birliği, her ne kadar kalıcı bir başa sahip olmasa da, yönetim örgütlenişini oluşturan kendine ait kalıcı heyetlere sahiptir. Bunlar; yargısal heyet, tarihsel heyet, siyasi egemenlik hususundaki heyet ve fazla sayıdaki diğerlerini içine almaktadır. Zaman zaman birlik örgütlenişi uyarınca, yedek birliklerinin hepsinin simgesel (fani) başları, özel faaliyet için bu kalıcı heyetler tarafından görevlendirilmişlerdir. Bu türden yedek unsur başlarının görev süresi genellikle, eldeki belirli özel görevin tamamlanışıyla sınırlı olan bir biçimde birkaç saatlik bir süreçtir. 114:7.11 (1258.3) On Urantia the reserve corps of destiny, though having no permanent head, does have its own permanent councils which constitute its governing organization. These embrace the judiciary council, the historicity council, the council on political sovereignty, and many others. From time to time, in accordance with the corps organization, titular (mortal) heads of the whole reserve corps have been commissioned by these permanent councils for specific function. The tenure of such reservist chiefs is usually a matter of a few hours’ duration, being limited to the accomplishment of some specific task at hand.
114:7.12 (1258.4) Urantia yedek birlikleri, eflatun kanının incelmesiyle gittikçe azalan ve yaklaşık Hamsin Yortusu’nun döneminde en alt düzeyine ulaşan biçimde Adem ve And unsurlarının zamanında en geniş üyelerine sahip olmuş bir konumda bulunmaktaydı; Hamsin Yortusu’ndan itibaren, yedek birlik üyeliği gittikçe artış göstermektedir. 114:7.12 (1258.4) The Urantia reserve corps had its largest membership in the days of the Adamites and Andites, steadily declining with the dilution of the violet blood and reaching its low point around the time of Pentecost, since which time reserve corps membership has steadily increased.
114:7.13 (1258.5) (Urantia üzerinde evren-bilincindeki vatandaşların kainatsal yedek birlikleri mevcut an içerisinde, karasal yerleşke alemlerinin çok ötesine geçen kainatsal vatandaşlığın kavrayışına sahip binden fazla faniden oluşmaktadır; ancak, yaşayan insan varlıklarının bu benzersiz topluluğunun faaliyetine ait gerçek doğayı açığa çıkarmam yasaklanmıştır.) 114:7.13 (1258.5) (The cosmic reserve corps of universe-conscious citizens on Urantia now numbers over one thousand mortals whose insight of cosmic citizenship far transcends the sphere of their terrestrial abode, but I am forbidden to reveal the real nature of the function of this unique group of living human beings.)
114:7.14 (1258.6) Urantia fanileri; kainatsal terk edilmişliğe veya gezegensel öksüzlüğe dair bir hissi yaratmamak için, yerel evrenin döngülerine ait belirli olanlardan kendi dünyalarının göreceli ruhsal tecridine izin vermemelidir. Bu gezegen üzerinde işlev halinde, dünya olayları ve insan nihai sonlarına ait oldukça belirli ve etkin bir insan-üstü yüksek denetimi bulunmaktadır. 114:7.14 (1258.6) Urantia mortals should not allow the comparative spiritual isolation of their world from certain of the local universe circuits to produce a feeling of cosmic desertion or planetary orphanage. There is operative on the planet a very definite and effective superhuman supervision of world affairs and human destinies.
114:7.15 (1258.7) Ancak, en iyi şartlarda ideal bir gezegensel hükümete dair yalnızca sönük bir düşünceye sahip olabileceğiniz doğrudur. Gezegensel Prens’in öncül zamanlarından beri Urantia, dünya büyümesine ve ırksal gelişime ait kutsal tasarımının yanlış yönetiliminden ızdırap çekmiştir. Satania’nın ikamet edilen sadık dünyaları, Urantia gibi yönetilmemektedir. Yine de, diğer tecrit edilmiş dünyalara kıyasla, sizin gezegensel hükümetleriniz çok da alçak bir düzeyde bulunmamıştır; sadece bir veya iki dünyanın daha kötü olduğu söylenebilir, ve bir kaçı çok az daha iyi olabilir; ancak, çoğunluğu sizler ile bir eşitlik düzleminde bulunmaktadır. 114:7.15 (1258.7) But it is true that you can have, at best, only a meager idea of an ideal planetary government. Since the early times of the Planetary Prince, Urantia has suffered from the miscarriage of the divine plan of world growth and racial development. The loyal inhabited worlds of Satania are not governed as is Urantia. Nevertheless, compared with the other isolated worlds, your planetary governments have not been so inferior; only one or two worlds may be said to be worse, and a few may be slightly better, but the majority are on a plane of equality with you.
114:7.16 (1259.1) Yerel evren içinde hiçbir kimsenin, gezegensel idarenin belirsiz durumunun ne zaman sona erişeceğini bilmemekte olduğu görünmektedir. Nebadon Melçizedekleri; Mikail’in Urantia’ya olan ikinci kişisel varışına kadar, gezegensel hükümet ve idare içinde çok az değişikliğin ortaya çıkağı görüşüne eğilim göstermektedirler. Kuşkusuz biçimde bu zaman zarfında, eğer daha önce gerçekleşmezse, gezegensel idare içinde köklü değişikler gerçekleşecektir. Ancak, dünya idaresinin bu türden değişikliklerin doğası hakkında, hiç kimsenin yorumda bulunmaya bile yetkin olmadığı görünmektedir. Nebadon evrenine ait yerleşik dünyaların tüm tarihi içinde bu türden bir döneme benzer yaşanmış hiçbir şey bulunmamaktadır. Urantia’nın gelecek hükümeti ile ilgili anlaşılması zor olan birçok şey arasında başat olanlarından bir tanesi, baş meleklere ait bir döngünün ve birimsel yönetim merkezinin nerede konumlanacağıdır. 114:7.16 (1259.1) No one in the local universe seems to know when the unsettled status of the planetary administration will terminate. The Nebadon Melchizedeks are inclined to the opinion that little change will occur in the planetary government and administration until Michael’s second personal arrival on Urantia. Undoubtedly at this time, if not before, sweeping changes will be effected in planetary management. But as to the nature of such modifications of world administration, no one seems to be able even to conjecture. There is no precedent for such an episode in all the history of the inhabited worlds of the universe of Nebadon. Among the many things difficult to understand concerning the future government of Urantia, a prominent one is the location on the planet of a circuit and divisional headquarters of the archangels.
114:7.17 (1259.2) Sizlerin tecrit edilmiş dünyanız, evrenin tavsiyelerinde unutulmamıştır. Urantia, günah tarafından damgalanmış ve isyan nedeniyle kutsal gözetimden dışlanmış kainatsal bir öksüz değildir. Uversa’dan Salvington’a ve aşağıya Jerusem’e kadar, Havona içinde ve Cennet üzerinde bile, onların hepsi, bizlerin burada olduğumuz bilmektedir; ve, mevcut an içerisinde Urantia üzerinde ikamet eden siz faniler, alem bir inançsız Gezegensel Prens tarafından sanki hiç ihanet edilmemiş gibi, her zaman olduğu sadakat içinde, hatta daha fazla bir biçimde, ilgilenilmektesiniz. “Yaratıcı’nın kendisi sizleri derinden sevmektedir” ifadesi ebedi bir biçimde doğrudur. 114:7.17 (1259.2) Your isolated world is not forgotten in the counsels of the universe. Urantia is not a cosmic orphan stigmatized by sin and shut away from divine watchcare by rebellion. From Uversa to Salvington and on down to Jerusem, even in Havona and on Paradise, they all know we are here; and you mortals now dwelling on Urantia are just as lovingly cherished and just as faithfully watched over as if the sphere had never been betrayed by a faithless Planetary Prince, even more so. It is eternally true, “the Father himself loves you.”
114:7.18 (1259.3) [Urantia üzerinde konumlanan bir Yüksek Melek Önderi tarafından sunulmuştur.] 114:7.18 (1259.3) [Presented by the Chief of Seraphim stationed on Urantia.]