113. Makale Paper 113
Nihai Sonun Yüksek Melek Koruyucuları Seraphic Guardians of Destiny
113:0.1 (1241.1) ZAMAN’IN Hizmetkâr Ruhaniyetleri ve Mekân’ın İletici Ev Sahiplerine ait anlatıları sunmuş bir konumda olarak bizler; yükselişleri ve kusursuzlaşımları için ruhsal ilerleyişin bu büyük kurtuluş düzeninin tamamının sağlandığı, bireysel fanilerin hizmetine atanmış yüksek melekler olarak koruyucu meleklerin irdelenişine gelmiş bulunmaktayız. Urantia üzerinde geçmiş çağlarda, bu nihai son koruyucuları neredeyse, meleklerin tanınan tek topluluğuydu. Gezegensel yüksek melekler, gerçekten de, kurtuluşa erişecekler için hizmette bulunmak amacıyla gönderilmiş hizmetkâr ruhaniyetlerdir. Bu eş yüksek melekler, geçmiş ve mevcut anın tüm büyük gelişimlerinde fani insanın ruhsal yardımcıları olarak faaliyet göstermişlerdir. Birçok kez bir açığa çıkarılış, “melekler tarafından ifade edilmiş söz” olarak duyurulmuştur; cennete ait emirlerin çoğu, “meleklerin hizmeti tarafından alınmıştır.” 113:0.1 (1241.1) HAVING presented the narratives of the Ministering Spirits of Time and the Messenger Hosts of Space, we come to the consideration of the guardian angels, seraphim devoted to the ministry to individual mortals, for whose elevation and perfection all of the vast survival scheme of spiritual progression has been provided. In past ages on Urantia, these destiny guardians were about the only group of angels that had recognition. The planetary seraphim are indeed ministering spirits sent forth to do service for those who shall survive. These attending seraphim have functioned as the spiritual helpers of mortal man in all the great events of the past and the present. In many a revelation “the word was spoken by angels”; many of the mandates of heaven have been “received by the ministry of angels.”
113:0.2 (1241.2) Yüksek melekler, cennetin geleneksel melekleridir; onlar, size oldukça yakın bir konumda yaşayan ve sizin için birçok şeyi gerçekleştiren hizmetkâr ruhaniyetleridir. Onlar, insan usunun en öncül dönemlerinden beri Urantia üzerinde hizmet vermiş konumda bulunmaktadırlar. 113:0.2 (1241.2) Seraphim are the traditional angels of heaven; they are the ministering spirits who live so near you and do so much for you. They have ministered on Urantia since the earliest times of human intelligence.
1. Koruyucu Melekler ^top 1. The Guardian Angels ^top
113:1.1 (1241.3) Yüksek melekler hakkındaki öğreti bir mit değildir; insan varlıklarının belirli toplulukları mevcut bir biçimde, kişisel meleklere sahiptirler. Cennetsel krallığın çocukları hakkında konuşurken İsa’nın şu sözleri bunun tanınışı içindeydi: “Bu küçük olanların bir tanesini bile küçük görmekten sakının, çünkü şunu bilmenizi isterim ki, onların melekleri her zaman benim Yaratıcım’ın sahip olduğu ruhaniyetin mevcudiyeti görmektedir.” 113:1.1 (1241.3) The teaching about guardian angels is not a myth; certain groups of human beings do actually have personal angels. It was in recognition of this that Jesus, in speaking of the children of the heavenly kingdom, said: “Take heed that you despise not one of these little ones, for I say to you, their angels do always behold the presence of the spirit of my Father.”
113:1.2 (1241.4) Kökensel olarak, yüksek melekler kesin bir biçimde, ayrı Urantia ırklarına görevlendirilmişlerdi. Ancak, Mikâil’in bahşedilişinden beri onlar; insan usu, ruhsallığı ve nihai sonu uyarınca görevlendirilmektedir. Ussal olarak inanlık, üç sınıfa ayrılmıştır: 113:1.2 (1241.4) Originally, the seraphim were definitely assigned to the separate Urantia races. But since the bestowal of Michael, they are assigned in accordance with human intelligence, spirituality, and destiny. Intellectually, mankind is divided into three classes:
113:1.3 (1241.5) 1. Alt-olağan akıldakiler — olağan irade gücünü uygulamayanlar; alışılmış kararlarda bulunmayanlar. Bu sınıf, Tanrı’yı kavrayamayan bireylerden meydana gelmektedir; onlar, İlahiyat’ın ussal ibadeti için yetiden yoksundur. Urantia’nın alt-olağan varlıkları; çocuksu meleklerin bir taburuyla birlikte, onlara hizmet etmek, ve, onlara, adalet ve bağışlamanın âlemin yaşam mücadeleleri içinde uzandığını gözlemlemek için görevlendirilmiş bir eş olarak yüksek meleklerin bir birliğine sahiplerdir. 113:1.3 (1241.5) 1. The subnormal minded—those who do not exercise normal will power; those who do not make average decisions. This class embraces those who cannot comprehend God; they lack capacity for the intelligent worship of Deity. The subnormal beings of Urantia have a corps of seraphim, one company, with one battalion of cherubim, assigned to minister to them and to witness that justice and mercy are extended to them in the life struggles of the sphere.
113:1.4 (1241.6) 2. İnsan varlığın ortalama, olağan türü. Yüksek meleksel hizmet bakımından, erkek ve kadınların çoğu; insan ilerleyişi ve ruhsal gelişimin döngülerini tamamlamadaki düzeyleri uyarınca yedi sınıf içinde toplanır. 113:1.4 (1241.6) 2. The average, normal type of human mind. From the standpoint of seraphic ministry, most men and women are grouped in seven classes in accordance with their status in making the circles of human progress and spiritual development.
113:1.5 (1241.7) 3. Olağan-ötesi akıldakiler — büyük karara ve ruhsal kazanımın kuşkusuz potansiyeline sahip olanlar; ikamet eden Düzenleyicileri ile bir parça iletişimde bulunmayı deneyimlemekte olan erkek ve kadınlar; nihai sonun çeşitli yedek birliklerine ait üyeler. Bir insanın hangi döngüde olmasından bağımsız olarak, eğer bu türden bir birey nihai sonun çeşitli yedek birlik düzeylerinden herhangi birine alınan hale gelirse, tam da bu aşama içinde, kişisel yüksek melek görevlendirilir; ve, bu andan dünyasal sürecin bitişine kadar, bahse konu fani, bir koruyucu meleğin devamlı hizmetini ve aralıksız gözetimini memnuniyetle deneyimleyecektir. Aynı zamanda, herhangi bir varlık bilinen yüce kararı verdiğinde, orada düzenleyici ile gerçek bir kardeşlik bulunduğunda, bir kişisel koruyucu doğrudan bir biçimde bu ruha görevlendirilir. 113:1.5 (1241.7) 3. The supernormal minded—those of great decision and undoubted potential of spiritual achievement; men and women who enjoy more or less contact with their indwelling Adjusters; members of the various reserve corps of destiny. No matter in what circle a human happens to be, if such an individual becomes enrolled in any of the several reserve corps of destiny, right then and there, personal seraphim are assigned, and from that time until the earthly career is finished, that mortal will enjoy the continuous ministry and unceasing watchcare of a guardian angel. Also, when any human being makes the supreme decision, when there is a real betrothal with the Adjuster, a personal guardian is immediately assigned to that soul.
113:1.6 (1242.1) Olağan olarak adlandırılmakta olan varlıkların hizmetinde, yüksek meleksel görevler, ussallık ve ruhsallığın döngülerine olan insan erişimi uyarınca gerçekleştirilir. Sizler sürecinize yedinci döngü içinde fani donanımız olan aklınızda başlayıp, benliğini anlamanın, onun ele geçirmenin ve benlik üzerinde üstünlük kurmanın içe doğru gerçekleşen serüveninde ilerlersiniz; ve, döngü döngü sizler, (eğer doğal ölüm sizlerin sürecinizi sonlandırmazsa ve mücadelelerinizi malikâne dünyalarına aktarmazsa) ikamet eden Düzenleyici ile göreceli iletişimin ve birlikteliğin ilk veya diğer bir değişle en içte bulunan döngüsüne ulaşırsınız. 113:1.6 (1242.1) In the ministry to so-called normal beings, seraphic assignments are made in accordance with the human attainment of the circles of intellectuality and spirituality. You start out in your mind of mortal investment in the seventh circle and journey inward in the task of self-understanding, self-conquest, and self-mastery; and circle by circle you advance until (if natural death does not terminate your career and transfer your struggles to the mansion worlds) you reach the first or inner circle of relative contact and communion with the indwelling Adjuster.
113:1.7 (1242.2) Başlangıçsal veya diğer bir değişle yedinci döngü içinde insan varlıkları; bin faninin gözetimine ve koruyuculuğuna görevlendirilmiş yardımcı çocuksu meleklerin bir eşi ile birlikte, bir koruyucu meleğe sahiptir. Altıncı döngüde, çocuksu meleklerin bir eşi ile bir yüksek melek çifti, beş yüzlü topluluklardan oluşan bu yükseliş fanilerini yönlendirmek için görevlendirilmektedir. Beşinci döngüye erişildiğinde, insan toplulukları, yaklaşık olarak yüzerli eşlerden oluşan birimler halinde sınıflandırmakta olup, koruyucu yüksek meleklerin bir çifti çocuksu meleklerin bir topluluğu ile birlikte sorumlu kılınır. Dördüncü döngüye erişimle birlikte fani varlıklar, onarlı topluluklar içinde bir araya getirilir; ve, yine, baş sorumluluk, çocuksu meleklerden oluşan bir topluluk tarafından desteklenmekte olan yüksek meleklerine verilmektedir. 113:1.7 (1242.2) Human beings in the initial or seventh circle have one guardian angel with one company of assisting cherubim assigned to the watchcare and custody of one thousand mortals. In the sixth circle, a seraphic pair with one company of cherubim is assigned to guide these ascending mortals in groups of five hundred. When the fifth circle is attained, human beings are grouped in companies of approximately one hundred, and a pair of guardian seraphim with a group of cherubim is placed in charge. Upon attainment of the fourth circle, mortal beings are assembled in groups of ten, and again charge is given to a pair of seraphim, assisted by one company of cherubim.
113:1.8 (1242.3) Bir fani varlık hayvansal emanetin eylemsizliğini kırdığında ve insan ussallığının üçüncü aşamasına eriştiğinde ve ruhsallığı elde ettiğinde, bir kişisel melek (gerçekte iki unsurdan oluşan bir biçimde) bunun sonucunda bu yükseliş fanisi bütünüyle ve ayrıcalıklı olarak atanacaktır. Ve, böylece, bu insan ruhları, en başından beri mevcut ve artan bir biçimde etkin hale gelen ikamet eden Düşünce Düzenleyicileri’ne ek olarak; üçüncü döngüyü tamamlama, ikinciye kat etme ve ilkine erişmedeki çabalarının tümünde nihai sonun bu kişisel koruyucularının tamamiyle odaklanmış yardımını alırlar. 113:1.8 (1242.3) When a mortal mind breaks through the inertia of animal legacy and attains the third circle of human intellectuality and acquired spirituality, a personal angel (in reality two) will henceforth be wholly and exclusively devoted to this ascending mortal. And thus these human souls, in addition to the ever-present and increasingly efficient indwelling Thought Adjusters, receive the undivided assistance of these personal guardians of destiny in all their efforts to finish the third circle, traverse the second, and attain the first.
2. Nihai Son Koruyucuları ^top 2. The Destiny Guardians ^top
113:2.1 (1242.4) Yüksek melekler; şu üç kazanımın bir veya daha fazlasını gerçekleştirmiş olan bir insan ruhun ilişkilenimine görevlendirilme gibi bu türden ana kadar, nihai sonun koruyucuları olarak bilinmezler: Tanrı-gibi-olmanın yüce bir kararında bulunma, üçüncü döngüye girme, veya, nihai sonun yedek birliklerinden bir tanesine alınma. 113:2.1 (1242.4) Seraphim are not known as guardians of destiny until such time as they are assigned to the association of a human soul who has realized one or more of three achievements: has made a supreme decision to become Godlike, has entered the third circle, or has been mustered into one of the reserve corps of destiny.
113:2.2 (1242.5) Irkların evrimi içinde nihai sonun bir koruyucusu, üstünlüğün gereken döngüsüne erişen ilk varlığa atanır. Urantia üzerinde, bir kişisel koruyucuyu elde eden ilk fani, çok uzun zaman öncesinin kırmızı ırkına ait bilge bir insan olan Rantowoc’du. 113:2.2 (1242.5) In the evolution of races a guardian of destiny is assigned to the very first being who attains the requisite circle of conquest. On Urantia the first mortal to secure a personal guardian was Rantowoc, a wise man of the red race of long ago.
113:2.3 (1242.6) Tüm meleksel görevlendirmeler, gönüllü yüksek meleklerin bir topluluğu bünyesinden gerçekleştirilmişti; ve, bu atamalar her zaman, yüksek meleksel deneyim, yetenek ve bilgelik ışığında olmak üzere — insan ihtiyaçları uyarınca ve meleksel çiftin düzeyine göreydi. Daha deneyimli ve sınanmış türler olarak yalnızca uzun hizmetin yüksek melekleri, nihai son muhafızları olarak atanmaktadır. Birçok koruyucu, Düzenleyici-bütünleşme-türleri-olmayan dünyalar üzerinde çok fazla değerli deneyimi kazanmıştır. Düzenleyiciler gibi yüksek melekler bu varlıklara bir tek yaşam süreci boyunca katılır, ve bunun sonrasında yeni bir görev için özgürleştirilir. Urantia üzerindeki birçok koruyucu, diğer dünyalar üzerinde bu daha öncül işlevsel deneyime sahip olan konumdadır. 113:2.3 (1242.6) All angelic assignments are made from a group of volunteering seraphim, and these appointments are always in accordance with human needs and with regard to the status of the angelic pair—in the light of seraphic experience, skill, and wisdom. Only seraphim of long service, the more experienced and tested types, are assigned as destiny guards. Many guardians have gained much valuable experience on those worlds which are of the non-Adjuster fusion series. Like the Adjusters, the seraphim attend these beings for a single lifetime and then are liberated for new assignment. Many guardians on Urantia have had this previous practical experience on other worlds.
113:2.4 (1243.1) İnsan varlıkları kurtuluşa ermede başarısız olduklarında, onların kişisel veya topluluk koruyucuları tekrar eden bir biçimde aynı gezegen üzerinde benzer görevlerde hizmette bulunabilir. Yüksek melekler; bireysel dünyalar için duygusal bir bağı geliştirmeye ek olarak, oldukça yakın ve içten bir biçimde birliktelik haline geldiği fani yaratılmışların belirli ırkları ve türleri için özel bir şefkat besleyebilir. 113:2.4 (1243.1) When human beings fail to survive, their personal or group guardians may repeatedly serve in similar capacities on the same planet. The seraphim develop a sentimental regard for individual worlds and entertain a special affection for certain races and types of mortal creatures with whom they have been so closely and intimately associated.
113:2.5 (1243.2) Melekler, insan birliktelikleri için kalıcı bir şefkat geliştirebilirler; ve, sizler, yüksek melekleri gözünüzde canlandırabilseydiniz, onlar için sıcak bir şefkat geliştirebilirdiniz. Maddi bedenlerinizden ayrılsaydınız ve ruhaniyet biçimleri verilseydiniz, kişiliğin birçok niteliğe bakımından meleklere oldukça yakın bir konumda olurdunuz. Onlar, duygularınızın çoğunu paylaşır ve onlara ilaveten belirli başka duyguları deneyimler. Onlar için kavranılması bir biçimde zor olan nitelikteki sizleri derinden etkileyen tek duygu, Urantia’nın ortalama sakinine ait akılsal yaşamda çok büyük bir yer kaplayan hayvansal korkusunun mirasıdır. Melekler gerçekten de; daha yüksek konumdaki ussal güçlerinizin, hatta dini inancınızın, endişe ve dehşete ait düşüncesiz panik tarafından oldukça bütüncül bir biçimde umutsuz kılındığı bir şekilde, korkunun egemenliğe altına bu ölçüde tamamen girmesine neden bu kadar kararlı bir biçimde izin verdiğinizi anlamada zorluk çekmektedir. 113:2.5 (1243.2) The angels develop an abiding affection for their human associates; and you would, if you could only visualize the seraphim, develop a warm affection for them. Divested of material bodies, given spirit forms, you would be very near the angels in many attributes of personality. They share most of your emotions and experience some additional ones. The only emotion actuating you which is somewhat difficult for them to comprehend is the legacy of animal fear that bulks so large in the mental life of the average inhabitant of Urantia. The angels really find it hard to understand why you will so persistently allow your higher intellectual powers, even your religious faith, to be so dominated by fear, so thoroughly demoralized by the thoughtless panic of dread and anxiety.
113:2.6 (1243.3) Tüm yüksek melekler bireysel isimlere sahiplerdir; ancak, dünya hizmetine olan görevlendirme kayıtlarında onlar sıklıkla, gezegensel numaralarıyla adlandırılırlar. Evren yönetim merkezinde onlar isim ve numarayla kaydedilir. Bu iletişimsel haberleşmede kullanılan insan öznesine ait nihai son koruyucusu; Nebadon’un 182.314’üncü yüksek meleksel ordusunun, 37’nci tümeninin, 6’ncı tugayının, 384’üncü alayının, 4’üncü taburumun, 126’ıncı bölüğünün, 17’inci topluluğuna ait 3 numaralı unsurudur. Urantia üzerinde ve bu insan öznesine verilmiş olan bahse konu yüksek meleğin mevcut gezegensel görevlendirme numarası 3.641.852’dir. 113:2.6 (1243.3) All seraphim have individual names, but in the records of assignment to world service they are frequently designated by their planetary numbers. At the universe headquarters they are registered by name and number. The destiny guardian of the human subject used in this contactual communication is number 3 of group 17, of company 126, of battalion 4, of unit 384, of legion 6, of host 37, of the 182,314th seraphic army of Nebadon. The current planetary assignment number of this seraphim on Urantia and to this human subject is 3,641,852.
113:2.7 (1243.4) Nihai koruyucular olarak meleklerin görevlendirilişi biçiminde kişisel koruyuculuğun hizmeti içerisinde yüksek melekler her zaman, görevlerini gönüllülükle yerine getirirler. Bu ziyaretin şehri içerisinde belirli bir fani, geçmiş zaman içerisinde, nihai sonun yedek birliklerine kabul edilmişti; ve, bu türden insanların tümü kişisel olarak koruyucu melekler tarafından eşlik edildikleri için, yüzden fazla ehil yüksek melek bu görevi arzulamıştı. Gezegensel yönetici; daha deneyimli bireyin on ikisini seçmiş olup, bunun sonrasında, bu on iyi meleğin, yaşam serüveni boyunca bu insan varlığına rehberlik etmek için seçtiği en uygun olan yüksek meleği görevlendirmiştir. Bu, yüksek meleklerin, eşit bir biçimde ehil olan belirli bir çifti seçtiği anlamına gelmektedir; bu yüksek meleksel çiften biri her zaman görev halinde olacaktır. 113:2.7 (1243.4) In the ministry of personal guardianship, the assignment of angels as destiny guardians, seraphim always volunteer their services. In the city of this visitation a certain mortal was recently admitted to the reserve corps of destiny, and since all such humans are personally attended by guardian angels, more than one hundred qualified seraphim sought the assignment. The planetary director selected twelve of the more experienced individuals and subsequently appointed the seraphim whom they selected as best adapted to guide this human being through his life journey. That is, they selected a certain pair of equally qualified seraphim; one of this seraphic pair will always be on duty.
113:2.8 (1243.5) Yüksek meleksel görevler devamlı olmayabilir; ancak, meleksel çiftin hiçbiri, hizmetkâr sorumluluklarının hepsini bırakmaz. Çocuksu melekler gibi yüksek melekler genellikle, çiftler halinde hizmette bulunurlar; ancak, daha az gelişmiş birlikteliklerinin aksine, yüksek melekler zaman zaman tek başlarına görev yaparlar. İnsan varlıklarıyla olan neredeyse tüm ilişkileri içinde onlar, bireyler olarak faaliyet gösterebilir. Ancak, meleklere yalnızca, evrenlerin daha yüksek döngüleri üzerindeki iletişim ve hizmet için ihtiyaç duyulur. 113:2.8 (1243.5) Seraphic tasks may be unremitting, but either of the angelic pair can discharge all ministering responsibilities. Like cherubim, seraphim usually serve in pairs, but unlike their less advanced associates, the seraphim sometimes work singly. In practically all their contacts with human beings they can function as individuals. Both angels are required only for communication and service on the higher circuits of the universes.
113:2.9 (1243.6) Bir yüksek melek çifti koruyuculuk görevini kabul ettiği zaman, bu insan varlığına ait yaşamın geri kalanı boyunca hizmette bulunurlar. Varlığın tamamlayıcısı (iki melekten biri), sorumluluğun kaydedicisi haline gelir. Bu tamamlayıcı yüksek melekler, evrimsel dünyalara ait fanilerin kaydedici melekleridir. Kayıtlar, yüksek meleksel koruyucular ile her zaman birliktelik içerisinde bulunan çocuksu meleklerin (bir çocuksu melek ve sanobim olarak) çifti tarafından muhafaza edilir; ancak, bu kayıtlar her zaman, yüksek meleklerin bir tanesi tarafından sağlanır. 113:2.9 (1243.6) When a seraphic pair accept guardian assignment, they serve for the remainder of the life of that human being. The complement of being (one of the two angels) becomes the recorder of the undertaking. These complemental seraphim are the recording angels of the mortals of the evolutionary worlds. The records are kept by the pair of cherubim (a cherubim and a sanobim) who are always associated with the seraphic guardians, but these records are always sponsored by one of the seraphim.
113:2.10 (1244.1) İstirahat amaçları ve evren döngülerine ait yaşam enerjisiyle yeniden dolmak için koruyucu, sahip olduğu eşi tarafından dönemsel olarak yalnız bırakılır; ve, onun yokluğu boyunca birliktelik halindeki çocuksu melek kaydedici olarak işlevde bulunur; aynı zamanda, ana yüksek meleğin benzer bir biçimde yok olduğu durumda aynı durum söz konusudur. 113:2.10 (1244.1) For purposes of rest and recharging with the life energy of the universe circuits, the guardian is periodically relieved by her complement, and during her absence the associated cherubim functions as the recorder, as is also the case when the complemental seraphim is similarly absent.
3. Diğer Ruhaniyet Etkileri ile İlişki ^top 3. Relation to Other Spirit Influences ^top
113:3.1 (1244.2) Sahip olduğu fani özne için bir nihai son koruyucusunun yaptığı en önemli şeylerden bir tanesi; evrimleşen maddi yaratılmışın akıl ve ruhu içinde ikamet eden, onları çevreleyen ve ona bağlı konumdaki sayısız kişilik-dışı ruhaniyet etkisinin kişisel bir eş güdümünü gerçekleştirmektir. İnsan varlıkları kişiliklerdir; ve, kişisel-olmayan ruhaniyetlerin ve kişilik-öncesi unsurların bu gibi yüksek düzeydeki maddi ve ayrık konumdaki kişisel akıllarıyla doğrudan ilişkide bulunması aşırı biçimde zordur. Koruyucu meleğin hizmetinde bu etkenlerin tümü; az veya çok, bütünleştirilmiş olup, evrimleşen insan kişiliğinin genişleyen ahlaki doğası tarafından daha yakından bir biçimde takdir edilebilen niteliğe getirilmiştir. 113:3.1 (1244.2) One of the most important things a destiny guardian does for her mortal subject is to effect a personal co-ordination of the numerous impersonal spirit influences which indwell, surround, and impinge upon the mind and soul of the evolving material creature. Human beings are personalities, and it is exceedingly difficult for nonpersonal spirits and prepersonal entities to make direct contact with such highly material and discretely personal minds. In the ministry of the guarding angel all of these influences are more or less unified and made more nearly appreciable by the expanding moral nature of the evolving human personality.
113:3.2 (1244.3) Daha özel bir biçimde, bu yüksek meleksel koruyucu; fiziksel düzenleyiciler ve emir-yardımcı akıl-ruhaniyetlerinin nüfuz alanlarından Kutsal Hizmetkâr’a ait Kutsal Ruhaniyete ve Cennet Üçüncü Kaynak ve Merkez’e ait Her-Yerde-Mevcut Ruhaniyete kadar uzanan kapsamda, Sınırsız Ruhaniyetin çok katmanlı birimlerini ve etkilerini ilişkilendirmeyi gerçekleştirmeye yetkin olup, bunu yerine getirmektedir. Sınırsız Ruhaniyet’in bahse konu bu çok geniş hizmet unsurlarını bu şekilde bütünleştirmiş ve daha kişisel hale getirmiş olarak, yüksek melekler bunun sonrasında, Yaratıcı ve Evlat’ın ruhaniyet mevcudiyetleri ile Bütünleştirici Bünye’nin bir araya gelmiş etkisini ilişkilendirme sorumluluğuna girişir. 113:3.2 (1244.3) More especially can and does this seraphic guardian correlate the manifold agencies and influences of the Infinite Spirit, ranging from the domains of the physical controllers and the adjutant mind-spirits up to the Holy Spirit of the Divine Minister and to the Omnipresent Spirit presence of the Paradise Third Source and Center. Having thus unified and made more personal these vast ministries of the Infinite Spirit, the seraphim then undertakes to correlate this integrated influence of the Conjoint Actor with the spirit presences of the Father and the Son.
113:3.3 (1244.4) Düzenleyici, Yaratıcı’nın mevcudiyetidir; Gerçekliğin Ruhaniyeti, Evlatlar’ın mevcudiyetidir. Bu kutsal bahşedilmişlikler, koruyucu yüksek meleklerin hizmeti vasıtasıyla insan ruhsal deneyiminin daha alt düzeyleri üzerinde bütünleştirilir ve eş güdümsel hale getirilir. Meleksel hizmetliler, fani yaratılmışlarına olan hizmetlerinde Yaratıcı’nın derin sevgisini Evlat’ın bağışlamasıyla birleştirmede içkin bir biçimde yeteneklilerdir. 113:3.3 (1244.4) The Adjuster is the presence of the Father; the Spirit of Truth, the presence of the Sons. These divine endowments are unified and co-ordinated on the lower levels of human spiritual experience by the ministry of the guardian seraphim. The angelic servers are gifted in combining the love of the Father and the mercy of the Son in their ministry to mortal creatures.
113:3.4 (1244.5) Ve, bu noktada; neden yüksek meleksel koruyucunun nihai bir biçimde, fiziksel ölüm ve morontia yeniden dirilişi arasındaki ara süreç boyunca fani kurtuluş unsurunun akıl işleyiş biçimlerinin, hafıza oluşumlarının ve ruh gerçekliklerinin kişisel gözetimcisi haline gelme nedeni açığa çıkarılmaktadır. Sınırsız Ruhaniyet’in hizmetkâr çocukları dışında hiçbir unsur, evrenin bir aşamasından diğerine ve daha yüksek bir seviyesine olan bu geçiş fazı boyunca insan yaratılmışı adına bu şekilde faaliyet gösteremez. Dönem sonu geçiş uykusuna daldığınızda bile, zamandan ebediyete geçtiğinizde, bir yüksek hizmetkâr ruhaniyeti benzer bir biçimde; yaratılmış kimliğinin koruyucusu ve kişisel bütünlüğün teminatı olarak geçişi sizinle beraber geçirir. 113:3.4 (1244.5) And herein is revealed the reason why the seraphic guardian eventually becomes the personal custodian of the mind patterns, memory formulas, and soul realities of the mortal survivor during that interval between physical death and morontia resurrection. None but the ministering children of the Infinite Spirit could thus function in behalf of the human creature during this phase of transition from one level of the universe to another and higher level. Even when you engage in your terminal transition slumber, when you pass from time to eternity, a high supernaphim likewise shares the transit with you as the custodian of creature identity and the surety of personal integrity.
113:3.5 (1244.6) Ruhsal düzey üzerinde, yüksek melekler, evrenin başka birçok kişisel-olmayan ve kişilik-öncesi hizmet unsurlarını kişisel hale getirirler; onlar, eş güdüm birimleridir. Ussal düzey üzerinde onlar, akıl ve morontianın ilişkisel hale getiricileridir; onlar mütercimlerdir. Ve, fiziksel düzey üzerinde onlar, Üstün Fiziksel Düzenleyiciler ile irtibatları vasıtasıyla ve yarı-ölümlü yaratılmışların eş güdümsel hizmeti aracılığıyla dünyasal çevre üzerinde değişiklikte bulunurlar. 113:3.5 (1244.6) On the spiritual level, seraphim make personal many otherwise impersonal and prepersonal ministries of the universe; they are co-ordinators. On the intellectual level they are the correlators of mind and morontia; they are interpreters. And on the physical level they manipulate terrestrial environment through their liaison with the Master Physical Controllers and through the co-operative ministry of the midway creatures.
113:3.6 (1244.7) Bu, bir katılımcı yüksek meleğin çok katmalı ve iç içe geçmiş işlevinin bir anlatımıdır; ancak, insanlığın evren düzeyinin biraz daha yüksek konumda yaratılmış olarak bu türden tabi bir meleksel kişilik nasıl olurda bu türden zor ve çok katmanlı şeyleri gerçekleştirebilir? Bizler bu gerçekte bilmemekteyiz; ancak, bu olağanüstü hizmetin, zaman ve mekânın evrimsel evrenlerine ait gerçekleşimsel konumda bulunan İlahiyat’ı olarak Yüce Varlık’ın tanınmayan ve açığa çıkarılmamış işleyişi tarafından ortaya çıkarılmamış bir biçimde kolaylaştırılmakta olduğunu düşünmekteyiz. İlerleyişsel kurtuluşun bu bütüncül âlemi boyunca ve Yüce Varlık vasıtasıyla, yüksek melekler, devam eden fani ilerleyişinin temel bir parçasıdır. 113:3.6 (1244.7) This is a recital of the manifold and intricate function of an attending seraphim; but how does such a subordinate angelic personality, created but a little above the universe level of humanity, do such difficult and complex things? We do not really know, but we conjecture that this phenomenal ministry is in some undisclosed manner facilitated by the unrecognized and unrevealed working of the Supreme Being, the actualizing Deity of the evolving universes of time and space. Throughout the entire realm of progressive survival in and through the Supreme Being, seraphim are an essential part of continuing mortal progression.
4. Eylemin Yüksek Meleksel Nüfuz Alanları ^top 4. Seraphic Domains of Action ^top
113:4.1 (1245.1) Her ne kadar Yaratıcı Ruhaniyet olarak aynı zamanda fani akla köken sağlayan aynı kaynaktan doğsa da, koruyucu yüksek melekler akıl değillerdir. Yüksek melekler akıl uyarıcılarıdır; onlar sürekli bir biçimde, insan aklı içinde döngü-eriştirici kararları desteklemeye çabalarlar. Onlar bunu, Düzenleyici’nin aksine, ruh içinden ve onun vasıtasıyla işlev göstererek gerçekleştirir; ancak, dıştan içe doğru yerine, insan varlıklarının toplumsal, etik ve ahlaki çevresi vasıtasıyla görevini gerçekleştirir. Yüksek melekler, Kâinatın Yaratıcısı’nın kutsal Düzenleyici çekimi değillerdir; ancak, onlar kesin bir biçimde, Sınırsız Ruhaniyet’in hizmetinin kişisel aracı olarak faaliyet göstermektedirler. 113:4.1 (1245.1) The guardian seraphim are not mind, though they do spring from the same source that also gives origin to mortal mind, the Creative Spirit. Seraphim are mind stimulators; they continually seek to promote circle-making decisions in human mind. They do this, not as does the Adjuster, operating from within and through the soul, but rather from the outside inward, working through the social, ethical, and moral environment of human beings. Seraphim are not the divine Adjuster lure of the Universal Father, but they do function as the personal agency of the ministry of the Infinite Spirit.
113:4.2 (1245.2) Düzenleyici yönlendirilişine tabi konumdaki fani insan, aynı zamanda, yüksek meleksel rehberliğe bağlıdır. Düzenleyici, insanın ebedi doğasının özüdür; yüksek melek, bu yaşam içerisinde fani akıl, diğerinde morontia ruhu olarak — insanın evrimleşen doğasının öğretmenidir. Malikâne dünyaları üzerinde sizler, yüksek meleksel eğitimlerin bilincinde ve onların farkında olacaksınız; ancak, ilk yaşam içerisinde insanlar genellikle, onların farkında değillerdir. 113:4.2 (1245.2) Mortal man, subject to Adjuster leading, is also amenable to seraphic guidance. The Adjuster is the essence of man’s eternal nature; the seraphim is the teacher of man’s evolving nature—in this life the mortal mind, in the next the morontia soul. On the mansion worlds you will be conscious and aware of seraphic instructors, but in the first life men are usually unaware of them.
113:4.3 (1245.3) Yüksek melekler, yeni ve ilerleyici deneyimlerin doğrultusuna insan kişiliğinin adımlarını yönelterek insanların öğretmenleri olarak faaliyet gösterir. Bir yüksek meleğin rehberliğini kabul etmek nadiren, bir kolay yaşama ulaşmak anlamına gelir. Bu yönlendirmeyi takip ederek sizler, eğer cesarete sahip olursanız, ahlaki seçimin ve ruhsal ilerleyişin engebeli tepelerini kat etmekle karşılaşmadan emin olabilirsiniz. 113:4.3 (1245.3) Seraphim function as teachers of men by guiding the footsteps of the human personality into paths of new and progressive experiences. To accept the guidance of a seraphim rarely means attaining a life of ease. In following this leading you are sure to encounter, and if you have the courage, to traverse, the rugged hills of moral choosing and spiritual progress.
113:4.4 (1245.4) İbadetin dürtüsü fazlasıyla, Düzenleyici’nin yönlendirişi tarafından desteklenmiş daha yüksek akıl emir-yardımcılarının ruhaniyet etkilerinden kökenini almaktadır. Ancak, Tanrı-bilincindeki faniler tarafından sıklıkla deneyimlenen dua etme dürtüsü, oldukça sıklıkla gerçekleşen bir biçimde yüksek meleksel etkinin sonucu olarak doğmaktadır. Koruyucu yüksek melek, sürekli bir biçimde; bu türden bir kurtuluş adayının ikamet eden Düzenleyici’ye ait mevcudiyetin gelişmiş gerçekleşimini elde edebilmesi ve böylece kutsal mevcudiyetin ruhsal görevi ile artan eş güdümü açığa çıkarmaya yetkin olabilmesi amacıyla, insan yükseliş unsurunun kâinatsal kavrayışını derinleştirme gayesi için fani çevre üzerinde değişiklikte bulunur. 113:4.4 (1245.4) The impulse of worship largely originates in the spirit promptings of the higher mind adjutants, reinforced by the leadings of the Adjuster. But the urge to pray so often experienced by God-conscious mortals very often arises as the result of seraphic influence. The guarding seraphim is constantly manipulating the mortal environment for the purpose of augmenting the cosmic insight of the human ascender to the end that such a survival candidate may acquire enhanced realization of the presence of the indwelling Adjuster and thus be enabled to yield increased co-operation with the spiritual mission of the divine presence.
113:4.5 (1245.5) İkamet eden Düzenleyiciler ile çevreleyen yüksek melekler arasında görünürde hiçbir iletişim bulunmasa da, onlar her zaman, kusursuz ahenk ve seçkin uyum içinde faaliyet gösterir görünümdedir. Koruyucular, Düzenleyiciler’in en az etkin olduğu zamanlarda en etkin konumdadırlar; ancak, onların hizmeti garip bir biçimde, bir şekilde ilişkilidir. Bu türden muhteşem eş güdüm neredeyse hiçbir biçimde, ne kaza eseri ne de tesadüfü olabilir. 113:4.5 (1245.5) While there is apparently no communication between the indwelling Adjusters and the encompassing seraphim, they always seem to work in perfect harmony and exquisite accord. The guardians are most active at those times when the Adjusters are least active, but their ministry is in some manner strangely correlated. Such superb co-operation could hardly be either accidental or incidental.
113:4.6 (1245.6) Koruyucu yüksek meleğin hizmetkâr kişiliği, ikamet eden Düzenleyici’nin Tanrı mevcudiyeti, Kutsal Ruhaniyet’in döngüselleştirilmiş eylemi ve Gerçeğin Ruhaniyeti’nin Evlat-bilincinin tümü, kutsal bir biçimde; bir fani kişilik içinde ve onun için ruhsal hizmetin anlamlı bir bütünlüğüne doğru ilişkisel hale getirilmiştir. Farklı kaynaklardan ve farklı düzeylerden gelseler de bu göksel etkilerin tümü, Yüce Varlık’ın çevreleyen ve evirilen mevcudiyeti içinde bir araya gelmiş bütünlüktedir. 113:4.6 (1245.6) The ministering personality of the guardian seraphim, the God presence of the indwelling Adjuster, the encircuited action of the Holy Spirit, and the Son-consciousness of the Spirit of Truth are all divinely correlated into a meaningful unity of spiritual ministry in and to a mortal personality. Though hailing from different sources and different levels, these celestial influences are all integrated in the enveloping and evolving presence of the Supreme Being.
5. Fanilere olan Yüksek Meleksel Hizmet ^top 5. Seraphic Ministry to Mortals ^top
113:5.1 (1245.7) Melekler, insan aklının kutsallığını zorla girişte bulunmamaktadır; onlar, fanilerin iradesi üzerinde değişiklikte bulunmamaktadır; ne de onlar, ikamet eden Düzenleyiciler ile doğrudan ilişkide bulunmaktadır. Nihayetin koruyucusu, kişiliğinizin kutsallığı ile tutarlı olası her biçimde sizleri etkilemektedir; bu melekler hiçbir koşulda, insan iradesinin özgür eylemine karışmamaktadır. Ne melekler ne de evren kişiliğinin başka hiçbir düzeyi, insan tercihinin ayrıcalıklarını kısıtlamaya veya sınırlamaya dair hiçbir güce veya yetkiye sahip değildir. 113:5.1 (1245.7) Angels do not invade the sanctity of the human mind; they do not manipulate the will of mortals; neither do they directly contact with the indwelling Adjusters. The guardian of destiny influences you in every possible manner consistent with the dignity of your personality; under no circumstances do these angels interfere with the free action of the human will. Neither angels nor any other order of universe personality have power or authority to curtail or abridge the prerogatives of human choosing.
113:5.2 (1246.1) Melekler; size o kadar yakın bulunur ve sizi o kadar içten bir biçimde önemserler ki, mecazi bir biçimde “iradesel hoşgörüsüzlüğünüz ve inatçılığınız nedeniyle ağlarlar.” Yüksek melekler, fiziksel gözyaşı dökmezler; onlar fiziksel bedenlere sahip değillerdir; ne de onlar kanatları ellerinde bulundururlar. Ancak, onlar kesin bir biçimde, ruhsal duygulara sahiptir olup, insan duygularına belirli açılardan benzer olan ruhsal bir doğanın duygularını ve hislerini deneyimlerler. 113:5.2 (1246.1) Angels are so near you and care so feelingly for you that they figuratively “weep because of your willful intolerance and stubbornness.” Seraphim do not shed physical tears; they do not have physical bodies; neither do they possess wings. But they do have spiritual emotions, and they do experience feelings and sentiments of a spiritual nature which are in certain ways comparable to human emotions.
113:5.3 (1246.2) Yüksek melekler, doğrudan ricalarınızdan oldukça bağımsız bir biçimde sizin adınıza hareket ederler; onlar üstlerinin emirlerini yerine getirmekte olup, böylelikle, geçici hisleriniz ve değişen duygusal iniş çıkışlarınızdan bağımsız olarak faaliyet göstermektedir. Bu, onların görevlerini daha kolaylaştırabilir veya zorlaştırabilir olamamanız anlamına gelmemektedir; ancak, bunun yerine, meleklerin doğrudan bir biçimde, sizin ricalarınız veya dualarınız ile ilgili olmadıkları anlamına gelmektedir. 113:5.3 (1246.2) The seraphim act in your behalf quite independent of your direct appeals; they are executing the mandates of their superiors, and thus they function regardless of your passing whims or changing moods. This does not imply that you may not make their tasks either easier or more difficult, but rather that angels are not directly concerned with your appeals or with your prayers.
113:5.4 (1246.3) Beden yaşamı içinde meleklerin ussu doğrudan bir biçimde, fani insanlar için erişilebilir konumda değildir. Onlar, üstün-koruyucu veya yöneticiler değildir; onlar, yalın bir ifade ile, koruyuculardır. Yüksek melekler sizleri korur; onlar doğrudan bir biçimde, sizleri etkilemeyi amaçlamaz; sizler, kendi yolunuzu kendiniz çizmek zorundasınız; ancak, bu melekler, bunun sonrasında, seçtiğiniz yolu en iyi şekilde kullanmak için hareket ederler. Onlar (genellikle), insan yaşamının gündelik olaylarına keyfi bir biçimde müdahalede bulunmamaktadır. Ancak, üstlerinden olağanüstü bir görevi yerine getirmek için yönergeleri aldıklarında, bu emirleri yerine getirmek için belli araçları bulacaklarından emin olabilirsiniz. Onlar, bu nedenle; acil durumlar dışında insan tiyatrosunun sahnesine müdahalede bulunmaz, ancak bunu gerçekleştirdiklerinde ise genellikle, üstlerinin doğrudan emirleri üzerine eylemlerinde bulunurlar. Onlar, sizleri çoğu zaman bir çağ boyunca takip edecek varlıklardır; ve, onlar bu nedenle, gelecek görevleri ve kişilik ilişkilenimleri hakkında bir hazırlanma sürecinden geçmektedirler. 113:5.4 (1246.3) In the life of the flesh the intelligence of angels is not directly available to mortal men. They are not overlords or directors; they are simply guardians. The seraphim guard you; they do not seek directly to influence you; you must chart your own course, but these angels then act to make the best possible use of the course you have chosen. They do not (ordinarily) arbitrarily intervene in the routine affairs of human life. But when they receive instructions from their superiors to perform some unusual exploit, you may rest assured that these guardians will find some means of carrying out these mandates. They do not, therefore, intrude into the picture of human drama except in emergencies and then usually on the direct orders of their superiors. They are the beings who are going to follow you for many an age, and they are thus receiving an introduction to their future work and personality association.
113:5.5 (1246.4) Yüksek melekler, belirli koşullar altında insan varlıkları için maddi hizmetkârlar olarak faaliyet göstermeye yetkindirler; ancak, bu yetkinlik içinde onların eylemleri oldukça nadirdir. Onlar, yarı ölümlü yaratılmışlar ve fiziksel düzenleyicilerin yardımı ile, insanlık ile mevcut iletişimde bile bulanacak biçimde, insan varlıkları adına geniş çaplı bir etkinlikler içinde faaliyet göstermeye yetkindirler; ancak, bu türden oluşumlar oldukça olağandışıdır. Her ne kadar, içinde yüksek meleksel koruyucuların kendi inisiyatiflerini, ve yerinde bir biçimde, kullandığı insan evriminin zincirinde hayati halkaları tehlikeye atacak durumlar ortaya çıkmışken, çoğu durumda, maddi âlemin koşulları yüksek meleksel eylem tarafından değiştirilmemiş konumda ilerlemektedir. 113:5.5 (1246.4) Seraphim are able to function as material ministers to human beings under certain circumstances, but their action in this capacity is very rare. They are able, with the assistance of the midway creatures and the physical controllers, to function in a wide range of activities in behalf of human beings, even to make actual contact with mankind, but such occurrences are very unusual. In most instances the circumstances of the material realm proceed unaltered by seraphic action, although occasions have arisen, involving jeopardy to vital links in the chain of human evolution, in which seraphic guardians have acted, and properly, on their own initiative.
6. Ölümden Sonra Koruyucu Melekler ^top 6. Guardian Angels After Death ^top
113:6.1 (1246.5) Doğal yaşam boyunca yüksek meleklerin hizmetine dair belli başlı şeyleri sizlere ifade etmiş bir konumda bulunarak, şimdi sizlere, sahip oldukları insan birlikteliklerine ait fani ayrışmanın zamanında nihai sonun koruyucularının davranışı hakkında bilgi vereceğim. Ölümünüz üzerine, kayıtlarınız, kimlik özellikleriniz ve insan ruhunun morontia bütünlüğü — fani aklın ve kutsal Düzenleyici’nin hizmeti tarafından ortak bir biçimde evrimleştirilmiş bir biçimde — aslına uygun olarak; ayrılan Düzenleyici ve kişiliğin mevcudiyeti tarafından temsil devam eden mevcudiyetin kimliği dışında, gerçek siz olarak sizi siz yapan her şey biçimindeki gelecek mevcudiyetiniz ile ilgili tüm diğer değerler ile birlikte, nihai son koruyucusu tarafından muhafaza edilmektedir. 113:6.1 (1246.5) Having told you something of the ministry of seraphim during natural life, I will endeavor to inform you about the conduct of the guardians of destiny at the time of the mortal dissolution of their human associates. Upon your death, your records, identity specifications, and the morontia entity of the human soul—conjointly evolved by the ministry of mortal mind and the divine Adjuster—are faithfully conserved by the destiny guardian together with all other values related to your future existence, everything that constitutes you, the real you, except the identity of continuing existence represented by the departing Adjuster and the actuality of personality.
113:6.2 (1246.6) Düzenleyici’nin mevcudiyeti ile yüksek meleklerin ilişkilendirdiği ruhsallık parlaklığı olarak insan aklı içindeki yaşam ışığının ortadan kaybolduğu an, refakatçi melek bizzat yönetici meleklere, daha sonra sırasıyla onların bulunduğu topluluğa, bölüğe, tabura, alaya, tugaya ve tümene bu durumu bildirir; ve, zaman ve mekânın nihai serüveni için yerinde bir biçimde kaydedildikten sonra bu türden bir melek, kâinat yükselişi için bu adayın ait olduğu yüksek meleksel ordunun komutasındaki Akşam Yıldızı’na (veya, Cebrail’in başka bir teğmenine) bu durumu iletmek için yüksek meleklerin gezegensel başı tarafından yeterlilik alır. Ve, bu en yüksek örgütsel birimin baş yönetici tarafından izin verilmesi üzerine, nihai sonun bu türden bir koruyucusu; ilk malikâne dünyasına ilerlerler, ve, burada, beden içindeki öncül vesayetinin bilinçlenişini bekler. 113:6.2 (1246.6) The instant the pilot light in the human mind disappears, the spirit luminosity which seraphim associate with the presence of the Adjuster, the attending angel reports in person to the commanding angels, successively, of the group, company, battalion, unit, legion, and host; and after being duly registered for the final adventure of time and space, such an angel receives certification by the planetary chief of seraphim for reporting to the Evening Star (or other lieutenant of Gabriel) in command of the seraphic army of this candidate for universe ascension. And upon being granted permission from the commander of this highest organizational unit, such a guardian of destiny proceeds to the first mansion world and there awaits the consciousizing of her former ward in the flesh.
113:6.3 (1247.1) Kişisel bir meleğin görevlendirilişini aldıktan sonra insan ruhunun kurtuluşta başarısız olması durumunda, refakatçi yüksek melekler, daha öncesinde ifade edildiği gibi, eşine ait bütüncül kayıtları gözlemlerler. Bunun sonrasında o, sahip olduğu öznenin kurtuluş başarısızlığı hususunda aklanmak amacıyla baş meleklerin yüksek mahkemelerinin huzuruna çıkar; ve, bunun sonrasında o, yükseliş potansiyelliğinde bulunan başka bir faniye tekrar veya yüksek meleksel hizmetin başka bir birimine görevlendirilmek için, dünyalara geri döner. 113:6.3 (1247.1) In case the human soul fails of survival after having received the assignment of a personal angel, the attending seraphim must proceed to the headquarters of the local universe, there to witness to the complete records of her complement as previously reported. Next she goes before the tribunals of the archangels, to be absolved from blame in the matter of the survival failure of her subject; and then she goes back to the worlds, again to be assigned to another mortal of ascending potentiality or to some other division of seraphic ministry.
113:6.4 (1247.2) Ancak, melekler; kişisel ve topluluk koruyuculuğunun hizmetlerinden başka birçok biçimde evrimsel yaratılmışlara hizmet etmektedirler. Malikâne dünyalarına doğrudan bir biçimde gitmeyen öznelere sahip olan kişisel koruyucular, yargının yazgı sonu çağrı listelerini bekleyen bir şekilde burada hiçbir şey yapmadan beklemez; onlar, kâinat boyunca sayısız hizmetkâr görevlere yeniden görevlendirilirler. 113:6.4 (1247.2) But angels minister to evolutionary creatures in many ways aside from the services of personal and group guardianship. Personal guardians whose subjects do not go immediately to the mansion worlds do not tarry there in idleness awaiting the dispensational roll calls of judgment; they are reassigned to numerous ministering missions throughout the universe.
113:6.5 (1247.3) Yüksek meleksel koruyucular; artık orada bulunmayan Düzenleyici bu türden ölümsüz bir evren varlığına ait kimliğin tam da kendisi iken, fani insanın uyku halindeki ruhunun sahip olduğu kurtuluş değerlerinin koruyucu emanetçisidir. Bu yeni oluşturulmuş morontia türü ile ilgili olarak malikâne dünyasının yeniden diriliş binalarında bu ikisi iş birliğinde bulunduğunda, fani yükseliş unsurunun kişiliğine ait oluşturucu etkenlerin yeniden bir araya gelişi ortaya çıkar. 113:6.5 (1247.3) The guardian seraphim is the custodial trustee of the survival values of mortal man’s slumbering soul as the absent Adjuster is the identity of such an immortal universe being. When these two collaborate in the resurrection halls of mansonia in conjunction with the newly fabricated morontia form, there occurs the reassembly of the constituent factors of the personality of the mortal ascender.
113:6.6 (1247.4) Düzenleyici sizleri tanıyacaktır; koruyucu yüksek melekler sizleri yeniden-kişilikleştirecek ve bunun sonrasında dünyasal günlerinizin sadık Görüntüleyicisi’ne sizleri yeniden-sunacaktır. 113:6.6 (1247.4) The Adjuster will identify you; the guardian seraphim will repersonalize you and then re-present you to the faithful Monitor of your earth days.
113:6.7 (1247.5) Ve, bir gezegensel çağ sona erdiğinde, fani kazanımın daha alt döngülerindekiler toplandıklarında bile, sahip olduğunuz kaydın bile şunları söylediği gibi malikâne âlemlerinin yeniden-diriliş yapılarında onları bir araya getiren sahip oldukları topluluk koruyucularıdır: “ve, o, meleklerini kudretli bir sesle gönderip, bir âlemin sonundan diğerine seçtiklerini bir araya getirecektir.” 113:6.7 (1247.5) And even so, when a planetary age ends, when those in the lower circles of mortal achievement are forgathered, it is their group guardians who reassemble them in the resurrection halls of the mansion spheres, even as your record tells: “And he shall send his angels with a great voice and shall gather together his elect from one end of the realm to another.”
113:6.8 (1247.6) Adaletin işleyiş biçimi, kişilik veya topluluk koruyucularının; kurtuluş-halinde-olmayan tüm kişiliklerin adına, yazgı sonu çağrısına cevap vermelerini talep etmektedir. Bu türden kurtuluş-dışı unsurlara ait Düzenleyiciler geri dönmemektedirler; ve, çağrılar gerçekleştirildiğinde, yüksek melekler cevap vermektedirler; ancak, Düzenleyiciler hiçbir karşılıkta bulunmamaktadırlar. Bu, “adil olmayanın yeniden dirilişini” oluşturmaktadır; gerçekte ise, yaratılmış mevcudiyetinin sonlanışına ait resmi tanınmadır. Adaletin bu çağrı listesini her zaman doğrudan bir biçimde, uyku halindeki kurtuluş unsurlarının yeniden dirilişi olarak bağışlamanın çağrı listesi takip etmektedir. Ancak, bu hususlar, yüce ve kurtuluş değerlerine dair her-şeyi-bilen Hakimler’den başka hiçbir kimseyi ilgilendirmemektedir. 113:6.8 (1247.6) The technique of justice demands that personal or group guardians shall respond to the dispensational roll call in behalf of all nonsurviving personalities. The Adjusters of such nonsurvivors do not return, and when the rolls are called, the seraphim respond, but the Adjusters make no answer. This constitutes the “resurrection of the unjust,” in reality the formal recognition of the cessation of creature existence. This roll call of justice always immediately follows the roll call of mercy, the resurrection of the sleeping survivors. But these are matters which are of concern to none but the supreme and all-knowing Judges of survival values. Such problems of adjudication do not really concern us.
113:6.9 (1247.7) Topluluk koruyucuları; bir gezegensel çağ içinde hizmet verebilir ve nihai bir biçimde uyku halindeki kurtuluş unsurlarının binlercesine ait kestirmekteki ruhların koruyucuları haline gelebilir. Onlar, belirli bir sitemde birçok farklı dünya üzerinde bu şekilde hizmet verebilir; çünkü, yeniden-diriliş karşılığı, malikâne dünyalarında ortaya çıkmaktadır. 113:6.9 (1247.7) Group guardians may serve on a planet age after age and eventually become custodians of the slumbering souls of thousands upon thousands of sleeping survivors. They can so serve on many different worlds in a given system since the resurrection response occurs on the mansion worlds.
113:6.10 (1247.8) Satania sisteminde Lucifer isyanı süresince doğru yoldan ayrılmış tüm kişisel ve topluluk koruyucuları, her ne kadar birçoğu budalalıklarından içten bir biçimde pişmanlık duymuş olsa da, isyanın nihai yargısına kadar Jerusem üzerinde gözaltında tutulacaklardır. Hâlihazırda Kâinatsal Denetimciler inisiyatiflerini kullanarak; ruhsal emanetlerinin tüm niteliklerinden bu itaatkâr ve sadık olmayan koruyucuları arındırmış, ve bu morontia gerçekliklerini, gönüllü ikinci düzey hizmetkâr meleklerin gözetimine muhafazaları için konumlandırmıştır. 113:6.10 (1247.8) All personal and group guardians in the system of Satania who went astray in the Lucifer rebellion, notwithstanding that many sincerely repented of their folly, are to be detained on Jerusem until the final adjudication of the rebellion. Already have the Universal Censors arbitrarily taken from these disobedient and unfaithful guardians all aspects of their soul trusts and lodged these morontia realities for safekeeping in the custody of volunteer seconaphim.
7. Yüksek Melekler ve Yükseliş Süreci ^top 7. Seraphim and the Ascendant Career ^top
113:7.1 (1248.1) Bir yükseliş fanisinin süreci içinde, malikâne dünyalarının kıyılarında bu ilk uyanış gerçekten de yeni bir çağdır; burada mevcut bir biçimde, ilk kez olmak üzere, dünya günlerinize ait sizleri uzun süreden beri derinden seven ve her zaman yanınızda bulunmuş meleksel dostlar görülecektir; orada aynı zamanda, dünyada aklınız içinde oldukça uzun bir süre ikamet etmiş olan kutsal Görüntüleyici’nin kimlik ve mevcudiyetinin gerçek anlamıyla bilincinde olur hale gelinecektir. Bu türden bir deneyim, gerçek bir yeniden-diriliş olarak ihtişamlı bir uyanışı oluşturmaktadır. 113:7.1 (1248.1) It is indeed an epoch in the career of an ascending mortal, this first awakening on the shores of the mansion world; there, for the first time, actually to see your long-loved and ever-present angelic companions of earth days; there also to become truly conscious of the identity and presence of the divine Monitor who so long indwelt your mind on earth. Such an experience constitutes a glorious awakening, a real resurrection.
113:7.2 (1248.2) Morontia âlemleri üzerinde, refakatçi yüksek melekler (orada onların ikisi bulunur) sizlerin cömert dostlarınızdır. Bu melekler; morontia ve ruhaniyet düzeyine erişmede sizlere olası her şekilde yardım ederek, geçiş dünyalarının süreci boyunca ilerlerken sadece sizlere eşlik etmez, aynı zamanda, malikâne dünyaları üzerinde evrimsel yüksek melekler için sağlanan ileri eğitim okullarına katılarak gelişme olasılığına kendilerini hazır hale getirirler. 113:7.2 (1248.2) On the morontia spheres the attending seraphim (there are two of them) are your open companions. These angels not only consort with you as you progress through the career of the transition worlds, in every way possible assisting you in the acquirement of morontia and spirit status, but they also avail themselves of the opportunity to advance by study in the extension schools for evolutionary seraphim maintained on the mansion worlds.
113:7.3 (1248.3) İnsan ırkı, meleksel düzeylerin daha basit düzeylerinden biraz daha alt konumda yaratılmıştı. Bu nedenle, morontia yaşamına ait ilk göreviniz; bedenin zincirlerinden özgürleşiminizin hemen sonrasında kişilik bilincine eriştiğiniz anda sizleri bekleyen, doğrudan görev içindeki yüksek meleklerin yardımcıları olmaktır. 113:7.3 (1248.3) The human race was created just a little lower than the more simple types of the angelic orders. Therefore will your first assignment of the morontia life be as assistants to the seraphim in the immediate work awaiting at the time you attain personality consciousness subsequent to your liberation from the bonds of the flesh.
113:7.4 (1248.4) Malikâne dünyalarından ayrılmadan önce tüm faniler, kalıcı yüksek melek birlikteliklerine veya koruyuculara sahip olacaktır. Ve, siz morontia âlemlerinde yükselirken, nihai olarak, Düşünce Düzenleyicisi ile olan ebedi bütünlüğünüze dair detayları gözlemleyen ve onları onaylayanlar yüksek meleksel koruyuculardır. Beraberce onlar, zamanın dünyalarından bedene ait çocuklar olarak sizlerin kişilik kimliklerinizi oluşturmuşlardır. Bunun sonrasında, olgun morontia yerleşkesine olan erişiminizle birlikte onlar, Jerusem’e ek olarak sistem ilerleyişi ve kültürünün ilgili dünyaları boyunca sizlere eşlik etmektedirler. Bundan sonra onlar; sizlerle birlikte Edentia’ya ve onun gelişmiş toplumlaşımının yetmiş âlemine gitmekte olup, hemen sonrasında sizleri Melçizedekler’e yönlendirip, evren yönetim merkez dünyalarının muhteşem süreci boyunca sizleri takip edecektir. Ve, Melçizedekler’in bilgelik ve kültürünü öğrendiğinizde, onlar sizi, tüm Nebadon’un Egemeni ile birlikte yüz yüze geleceğiniz yer olan Salvington’a götüreceklerdir. Ve, bunlara bile ek olarak, bu yüksek meleksel rehberler; uzun Havona uçuşu için nihai bir biçimde yüksek melek taşımacılığını deneyimleyene kadar sizler ile birlikte kalmaya devam eden bir biçimde, aşkın-evrenin alt ve üst birimleri boyunca ve Uversa’nın alış dünyaları üzerinde sizleri takip edecektir. 113:7.4 (1248.4) Before leaving the mansion worlds, all mortals will have permanent seraphic associates or guardians. And as you ascend the morontia spheres, eventually it is the seraphic guardians who witness and certify the decrees of your eternal union with the Thought Adjusters. Together they have established your personality identities as children of the flesh from the worlds of time. Then, with your attainment of the mature morontia estate, they accompany you through Jerusem and the associated worlds of system progress and culture. After that they go with you to Edentia and its seventy spheres of advanced socialization, and subsequently will they pilot you to the Melchizedeks and follow you through the superb career of the universe headquarters worlds. And when you have learned the wisdom and culture of the Melchizedeks, they will take you on to Salvington, where you will stand face to face with the Sovereign of all Nebadon. And still will these seraphic guides follow you through the minor and major sectors of the superuniverse and on to the receiving worlds of Uversa, remaining with you until you finally enseconaphim for the long Havona flight.
113:7.5 (1248.5) Fani süreç boyunca görevlendirilmenin bazı nihai son koruyucuları, Havona boyunca yükseliş kutsal yolcularının yaşam süreçlerini takip eder. Diğerleri, uzun zamandan beri fani birliktelikleri olan unsurlara geçici bir elvedada bulunur; ve, bunun sonrasında, bu faniler merkezi evrenin döngülerini kat ederken, nihai sonun bahse konu koruyucuları Seraphington’un döngülerine erişir. Ve, onlar; fani birliktelikleri, zamanın son geçiş uykusundan ebediyetin yeni deneyimlerine uyandıklarında, Cennet’in kıyılarında bekliyor olacaklardır. Bu türden yükseliş yüksek melekleri daha sonra, kesinlik birlikleri içindeki ve Tamamlanışın Yüksek Meleksel Birlikleri içinde farklı hizmetlere giriş yaparlar. 113:7.5 (1248.5) Some of the destiny guardians of attachment during the mortal career follow the course of the ascending pilgrims through Havona. The others bid their long-time mortal associates a temporary farewell, and then, while these mortals traverse the circles of the central universe, these guardians of destiny achieve the circles of Seraphington. And they will be in waiting on the shores of Paradise when their mortal associates awaken from the last transit sleep of time into the new experiences of eternity. Such ascending seraphim subsequently enter upon divergent services in the finaliter corps and in the Seraphic Corps of Completion.
113:7.6 (1248.6) İnsan ve melek, ebedi hizmet içinde yeniden bütünleşebilir veya bütünleşmeyebilir; ancak, yüksek melek görevleri nereye onları götürürse götürsün yüksek melekler her zaman, zamanın yükseliş fanileri olarak evrimsel dünyalara ait öncül vesayetleri ile iletişim halindedir. İnsan kökeninin âlemlerine ait bu içten ilişkilenimler ve şefkatli bağlılıklar ne herhangi bir süre zarfında unutulmakta, ne de tamamiyle kaybolmaktadır. Ebedi çağlar içerisinde insanlar ve melekler, zamanın sürecinde gerçekleştirdikleri gibi kutsal hizmet içinde eş güdümde bulunacaklardır. 113:7.6 (1248.6) Man and angel may or may not be reunited in eternal service, but wherever seraphic assignment may take them, the seraphim are always in communication with their former wards of the evolutionary worlds, the ascendant mortals of time. The intimate associations and the affectionate attachments of the realms of human origin are never forgotten nor ever completely severed. In the eternal ages men and angels will co-operate in the divine service as they did in the career of time.
113:7.7 (1249.1) Yüksek melekler için, Cennet İlahiyatları’na ulaşmanın en kesin yolu, Cennet’in kapılarına evrimsel kökene ait bir ruhu başarılı bir biçimde yönlendirmektir. Bu nedenle, nihai sonun koruyucusunun görevi, en yüksek derecede ödüllendirilmekte olan yüksek meleksel görevdir. 113:7.7 (1249.1) For seraphim, the surest way of achieving the Paradise Deities is by successfully guiding a soul of evolutionary origin to the portals of Paradise. Therefore is the assignment of guardian of destiny the most highly prized seraphic duty.
113:7.8 (1249.2) Yalnızca nihai son koruyucuları, birincil veya diğer bir değişle fani Kesinlik Birlikleri’ne alınır; ve, bu tür çiftler, bütüncül kimlik uyumunun yüce serüvenine katılmışlardır; bu iki varlık, kesinlik birliklerine olan kabullerinden önce Seraphington üzerinde ruhsal çift-bütünleşimi elde etmişlerdir. Bu deneyim içinde, evren işlevlerinin tümünde oldukça tamamlayıcı olan bu iki meleksel doğa; Cennet Yaratıcısı’nın Düzenleyici-olmayan bir nüvesinin alınışı, ve onunla bütünleşimi, için yeni bir yetkinlikle sonuçlanan bir biçimde iki unsurun-bir-bütünlüğü içinde nihai ruhaniyete erişir. Ve, böylece, zaman içindeki sizin sevgi dolu yüksek meleksel birlikteliklerinizden bazıları aynı zamanda, Yüce’nin çocukları ve Cennet Yaratıcısı’nın kusursuzlaştırılmış evlatları olarak ebediyet içinde sizlerin kesinlik birliktelikleri haline gelir. 113:7.8 (1249.2) Only destiny guardians are mustered into the primary or mortal Corps of the Finality, and such pairs have engaged in the supreme adventure of identity at-oneness; the two beings have achieved spiritual bi-unification on Seraphington prior to their reception into the finaliter corps. In this experience the two angelic natures, so complemental in all universe functions, achieve ultimate spirit two-in-oneness, repercussing in a new capacity for the reception of, and fusion with, a non-Adjuster fragment of the Paradise Father. And so do some of your loving seraphic associates in time also become your finaliter associates in eternity, children of the Supreme and perfected sons of the Paradise Father.
113:7.9 (1249.3) [Urantia üzerinde konumlanan bir Yüksek Melek Önderi tarafından sunulmuştur.] 113:7.9 (1249.3) [Presented by the Chief of Seraphim stationed on Urantia.]