112. Makale Paper 112
Kişilik Kurtulu şu Personality Survival
112:0.1 (1225.1) EVRİMSEL gezegenler, yükseliş halindeki fani sürecin başlangıçsal dünyaları olarak insan kökeninin âlemleridir. Urantia, sizin başlangıç noktanızdır; burada, siz ve sizin Kutsal Düzenleyiciniz geçici birlikteliğe katılmaktadırlar. Sizler, kusursuz bir rehber ile donatılmış konumda bulunmaktasınız; bu nedenle, zamanın yarışını içten bir biçimde tamamlarsanız ve inancın nihai hedefine erişirseniz, çağların hediyesi sizlerin olacaktır; sizler sonsuza kadar, sahip olduğunuz ikamet eden Düzenleyici ile bir bütün haline geleceksiniz. Bunun sonrasında, kıyaslandığında mevcut fani düzeyinizin antreden başka bir şey olmadığı, yükselen yaşam olarak sizin gerçek yaşamınız başlayacaktır. Daha da sonra, önünüzde uzanan ebediyet içinde kesinlik unsurları olarak sizin yüceltilmiş ve ilerleyici göreviniz başlayacaktır. Ve, evrimsel büyümenin bu birbirini takip eden çağları ve aşamalarının tümü boyunca, orada; mutlak bir biçimde değişmez nitelikte varlığını korumaya devam eden ve — değişimin mevcudiyetindeki kalıcılık biçiminde kişilik olan sizlerin bir parçası bulunmaktadır. 112:0.1 (1225.1) THE evolutionary planets are the spheres of human origin, the initial worlds of the ascending mortal career. Urantia is your starting point; here you and your divine Thought Adjuster are joined in temporary union. You have been endowed with a perfect guide; therefore, if you will sincerely run the race of time and gain the final goal of faith, the reward of the ages shall be yours; you will be eternally united with your indwelling Adjuster. Then will begin your real life, the ascending life, to which your present mortal state is but the vestibule. Then will begin your exalted and progressive mission as finaliters in the eternity which stretches out before you. And throughout all of these successive ages and stages of evolutionary growth, there is one part of you that remains absolutely unaltered, and that is personality—permanence in the presence of change.
112:0.2 (1225.2) Kişiliği tanımlamaya kalkışmak ukalalık olsa da, kişilik hakkında bilinen şeylerin bazılarının tekrar üzerinden geçmek yararlı olabilir: 112:0.2 (1225.2) While it would be presumptuous to attempt the definition of personality, it may prove helpful to recount some of the things which are known about personality:
112:0.3 (1225.3) 1. Kişilik; gerçekte, Kâinatın Yaratıcısı’nın bizzat kendisi tarafından veya Yaratıcı adına faaliyet gösteren Bütünleştirici Bünye tarafından bahşedilmiş niteliktir. 112:0.3 (1225.3) 1. Personality is that quality in reality which is bestowed by the Universal Father himself or by the Conjoint Actor, acting for the Father.
112:0.4 (1225.4) 2. Akıl veya ruhaniyeti içeren herhangi bir yaşayan enerji sistemine bahşedilebilir. 112:0.4 (1225.4) 2. It may be bestowed upon any living energy system which includes mind or spirit.
112:0.5 (1225.5) 3. Öncül neden-sonuçsallığın bağlayıcılıklarına tamamiyle tabi değildir. O, göreceli yaratıcı ve eş-yaratıcıdır. 112:0.5 (1225.5) 3. It is not wholly subject to the fetters of antecedent causation. It is relatively creative or cocreative.
112:0.6 (1225.6) 4. Evrimsel maddi yaratılmışları üzerine bahşedildiğinde, ruhaniyetin aklın aracılığıyla enerji-maddesinin üstünlüğünü amaçlamasına neden olmaktadır. 112:0.6 (1225.6) 4. When bestowed upon evolutionary material creatures, it causes spirit to strive for the mastery of energy-matter through the mediation of mind.
112:0.7 (1225.7) 5. Kimlikten yoksun olurken kişilik, herhangi bir yaşayan enerji sisteminin kimliğini bütünleştirebilir. 112:0.7 (1225.7) 5. Personality, while devoid of identity, can unify the identity of any living energy system.
112:0.8 (1225.8) 6. Çekime hem niceliksel hem de niteliksel karşılığı sergileyen üç enerjiye kıyasla kişilik döngüsüne yalnızca niceliksel tepkiyi açığa çıkarmaktadır. 112:0.8 (1225.8) 6. It discloses only qualitative response to the personality circuit in contradistinction to the three energies which show both qualitative and quantitative response to gravity.
112:0.9 (1225.9) 7. Kişilik, değişimin mevcudiyetindeki değişmeyendir. 112:0.9 (1225.9) 7. Personality is changeless in the presence of change.
112:0.10 (1225.10) 8. Tanrı’nın iradesini yerine getirmeye özgür iradenin adanışı olarak — Tanrı’ya bir armağanda bulunabilir. 112:0.10 (1225.10) 8. It can make a gift to God—dedication of the free will to the doing of the will of God.
112:0.11 (1225.11) 9. Diğer kişilerle olan ilişki zorunluluğuna ait farkındalık olarak — kişilik tarafından nitelenmektedir. Davranış düzeylerini saptamakta olup, seçici bir biçimde onları birbirinden ayırır. 112:0.11 (1225.11) 9. It is characterized by morality—awareness of relativity of relationship with other persons. It discerns conduct levels and choosingly discriminates between them.
112:0.12 (1225.12) 10. Kişilik, mutlak bir biçimde benzersiz olarak benzersizdir: O, zaman ve mekân içinde benzersizdir; o, ebediyet içinde ve Cennet üzerinde benzersizdir; o, bahşedildiği anda benzersizdir — orada ona ait hiçbir eş bulunmamaktadır; o, mevcudiyetin her anı boyunca benzersizdir; o, Tanrı ile olan ilişkisinde benzersizdir — Tanrı, bir kişiyi diğerinden ayrı bir konumda tutmaz, ancak ne de Tanrı kişileri birbirine ekler, zira onlar eklenebilir nitelikte değildir — onlar ilişkilendirilebilir, ancak bütünleştirilemez. 112:0.12 (1225.12) 10. Personality is unique, absolutely unique: It is unique in time and space; it is unique in eternity and on Paradise; it is unique when bestowed—there are no duplicates; it is unique during every moment of existence; it is unique in relation to God—he is no respecter of persons, but neither does he add them together, for they are nonaddable—they are associable but nontotalable.
112:0.13 (1226.1) 11. Kişilik doğrudan bir biçimde, diğer-kişilik mevcudiyetine karşılık göstermektedir. 112:0.13 (1226.1) 11. Personality responds directly to other-personality presence.
112:0.14 (1226.2) 12. Ruhaniyete eklenebilen ve böylece Yaratıcı’nın Evlat ile olan ilişkisinin üstünlüğünü gösteren bir şeydir. (Akıl, ruhaniyete eklenme zorunluluğunda değildir.) 112:0.14 (1226.2) 12. It is one thing which can be added to spirit, thus illustrating the primacy of the Father in relation to the Son. (Mind does not have to be added to spirit.)
112:0.15 (1226.3) 13. Kişilik, kurtuluş halindeki ruh içindeki kimlik ile fani ölümden sağ çıkabilir. Düzenleyici ve kişilik değişmezdir; (ruh içerisindeki) onlar arasındaki ilişki, devam eden evrim biçiminde değişimden başka bir şey değildir; ve, eğer bu değişim (büyüme) sona erirse, ruh varlığını yitirecektir. 112:0.15 (1226.3) 13. Personality may survive mortal death with identity in the surviving soul. The Adjuster and the personality are changeless; the relationship between them (in the soul) is nothing but change, continuing evolution; and if this change (growth) ceased, the soul would cease.
112:0.16 (1226.4) 14. Kişilik benzersiz bir biçimde, zamanın bilincindedir; ve, bu, aklın veya ruhaniyetin zaman algısından başka bir şeydir. 112:0.16 (1226.4) 14. Personality is uniquely conscious of time, and this is something other than the time perception of mind or spirit.
1. Kişilik ve Gerçeklik ^top 1. Personality and Reality ^top
112:1.1 (1226.5) Kişilik, Kâinatın Yaratıcısı tarafından potansiyel bakımdan ebedi bir kazanım olarak yaratılmışlarına bahşedilmektedir. Bu türden kutsal bir armağan; alt düzeye ait sınırlı olandan en yüksek düzeydeki absonite, hatta mutlak olanın sınırlarına bile ulaşan kapsamdaki sayısız düzey üzerinde ve birbirini takip eden evren durumları içinde faaliyet göstermek için tasarlanmıştır. Kişilik böylece, üç kâinatsal düzlemde veya diğer bir değişle üç evren fazı içerisinde faaliyetini gerçekleştirmektedir. 112:1.1 (1226.5) Personality is bestowed by the Universal Father upon his creatures as a potentially eternal endowment. Such a divine gift is designed to function on numerous levels and in successive universe situations ranging from the lowly finite to the highest absonite, even to the borders of the absolute. Personality thus performs on three cosmic planes or in three universe phases:
112:1.2 (1226.6) 1. Konum düzeyi. Kişilik eşit düzeyde etkili bir biçimde yerel evren, aşkın-evren ve merkezi evrende faaliyet göstermektedir. 112:1.2 (1226.6) 1. Position status. Personality functions equally efficiently in the local universe, in the superuniverse, and in the central universe.
112:1.3 (1226.7) 2. Anlam düzeyi. Kişilik etkili bir biçimde, sınırlı ve absonit olanın düzeyleri üzerinde ve hatta mutlak olan ile ilişkili bir biçimde işlevini yerine getirmektedir. 112:1.3 (1226.7) 2. Meaning status. Personality performs effectively on the levels of the finite, the absonite, and even as impinging upon the absolute.
112:1.4 (1226.8) 3. Değer düzeyi. Kişilik deneyimsel olarak; maddi, morontial ve ruhsal olanın ilerleyici âlemlerinde gerçekleştirilebilir. 112:1.4 (1226.8) 3. Value status. Personality can be experientially realized in the progressive realms of the material, the morontial, and the spiritual.
112:1.5 (1226.9) Kişilik, kâinatsal düzeydeki boyutsal dışavurumun kusursuz bir kapsamına sahiptir. Sınırlı kişiliğin boyutları üç olup, onlar kabaca şu biçimde işlevseldir: 112:1.5 (1226.9) Personality has a perfected range of cosmic dimensional performance. The dimensions of finite personality are three, and they are roughly functional as follows:
112:1.6 (1226.10) 1. Uzunluk, mekân boyunca ve zamana göre ilerleme olarak — evrim biçiminde ilerleyişin doğrultusunu ve doğasını temsil eder. 112:1.6 (1226.10) 1. Length represents direction and nature of progression—movement through space and according to time—evolution.
112:1.7 (1226.11) 2. Dikeysel derinlik, bireyin kendisini gerçekleştiriminin çeşitli düzeyleri ve çevreye olan tepkinin genel olgusu olarak organizmasal dürtülerden ve tutumlardan meydana gelir. 112:1.7 (1226.11) 2. Vertical depth embraces the organismal drives and attitudes, the varying levels of self-realization and the general phenomenon of reaction to environment.
112:1.8 (1226.12) 3. Genişlik; eş güdüm, ilişkilenim ve benlik düzenleniminin alanından oluşur. 112:1.8 (1226.12) 3. Breadth embraces the domain of co-ordination, association, and selfhood organization.
112:1.9 (1226.13) Urantia fanilerine bahşedilen kişiliğin türü, bireyin öz dışavurumunun veya diğer bir değişle kişilik gerçekleşiminin yedi boyutunun bir potansiyeline sahiptir. Bu boyutsal olgular bütünlüğünün üçü sınırlı düzey üzerinde, üçü absonit düzeyde ve geride kalan biri ise mutlak düzeyde gerçekleştirilebilir niteliktedir. Alt-mutlak düzeyler üzerinde bu yedinci veya diğer bir değişle bütünlük boyutu, kişiliğin gerçekliği olarak deneyimlenebilen niteliktedir. Bu en yüksek boyut; ilişkilenebilen bir mutlak olup, her ne kadar sonsuz olmasa da, mutlak olana gerçekleştirilebilecek alt-sonsuz nüfuzu için boyutsal bakımdan potansiyel niteliktedir. 112:1.9 (1226.13) The type of personality bestowed upon Urantia mortals has a potentiality of seven dimensions of self-expression or person-realization. These dimensional phenomena are realizable as three on the finite level, three on the absonite level, and one on the absolute level. On subabsolute levels this seventh or totality dimension is experiencible as the fact of personality. This supreme dimension is an associable absolute and, while not infinite, is dimensionally potential for subinfinite penetration of the absolute.
112:1.10 (1226.14) Kişiliğin sınırlı boyutları kâinatsal uzunluk, derinlik ve genişlik ile ilişkilidir. Uzunluk anlama karşılık gelmekte; derinlik değeri simgelemekte; genişlik — kâinatsal gerçekliğin sarsılamaz bilincini deneyimleme yetisi olarak — kavrayıştan oluşmaktadır. 112:1.10 (1226.14) The finite dimensions of personality have to do with cosmic length, depth, and breadth. Length denotes meaning; depth signifies value; breadth embraces insight—the capacity to experience unchallengeable consciousness of cosmic reality.
112:1.11 (1227.1) Morontia düzeyinde maddi düzeyin bu sınırlı boyutlarının tümü, fazlasıyla gelişmiş niteliktedir; ve, yeni boyutsal değerler gerçekleştirilebilir konumdadır. Morontia düzeyinin tüm bu genişlemiş boyutsal deneyimleri, motanın etkisi ve aynı zamanda morontia matematiğinin katkısıyla en yüksek veya diğer bir değişle kişilik boyutu ile muhteşem bir biçimde değerlendirilmektedir. 112:1.11 (1227.1) On the morontia level all of these finite dimensions of the material level are greatly enhanced, and certain new dimensional values are realizable. All these enlarged dimensional experiences of the morontia level are marvelously articulated with the supreme or personality dimension through the influence of mota and also because of the contribution of morontia mathematics.
112:1.12 (1227.2) İnsan kişiliğin irdelenişinde faniler tarafından deneyimlenen sorunların büyük bir kısmından; eğer sınırlı yaratılmış, boyutsal düzeylerin ve ruhsal düzeylerin deneyimsel kişilik gerçekleşimi içinde eş güdümsel halde olmadıklarını hatırlarsa kaçınılabilir. 112:1.12 (1227.2) Much trouble experienced by mortals in their study of human personality could be avoided if the finite creature would remember that dimensional levels and spiritual levels are not co-ordinated in experiential personality realization.
112:1.13 (1227.3) Yaşam gerçekten de, organizma (benlik) ve onun çevresi arasında gerçekleşen bir süreçtir. Kişilik bu organizmasal-çevresel ilişkileme, kimliğin değerlerini ve devamlılığın anlamlarını aktarır. Böylelikle, uyarı-tepkisine ait olgunun yalnızca bir mekanik süreç olmadığının farkına varılacaktır; zira, kişilik bütünsel durumda bir etken olarak faaliyet gösterir. Mekanizmaların doğalarından kaynaklanan bir biçimde edilgen olduğu; organizmaların içkin bir biçimde etkin olduğu her zaman doğrudur. 112:1.13 (1227.3) Life is really a process which takes place between the organism (selfhood) and its environment. The personality imparts value of identity and meanings of continuity to this organismal-environmental association. Thus it will be recognized that the phenomenon of stimulus-response is not a mere mechanical process since the personality functions as a factor in the total situation. It is ever true that mechanisms are innately passive; organisms, inherently active.
112:1.14 (1227.4) Fiziksel yaşam, organizmanın içindeliğine kıyasla organizma ile çevre arasında gerçekleşen bir süreçtir. Ve, bu tür her süreç, bu türden bir çevreye olan tepkinin organizmasal işleyiş biçimlerini yaratma ve onu oluşturma eğilimine sahiptir. Ve, tüm bu yönlendirici işleyiş biçimleri, hedef seçiminde oldukça etkilidir. 112:1.14 (1227.4) Physical life is a process taking place not so much within the organism as between the organism and the environment. And every such process tends to create and establish organismal patterns of reaction to such an environment. And all such directive patterns are highly influential in goal choosing.
112:1.15 (1227.5) Aklın aracılığı vasıtasıyla birey ve çevre anlamlı iletişimi kurar. Organizmanın (bir güdüye olan tepkisi biçiminde) çevre ile bu türden anlamlı iletişimleri gerçekleştirmesine dair yetkinliği ve istekliliği, bütüncül kişiliğin tutumunu yansıtmaktadır. 112:1.15 (1227.5) It is through the mediation of mind that the self and the environment establish meaningful contact. The ability and willingness of the organism to make such significant contacts with environment (response to a drive) represents the attitude of the whole personality.
112:1.16 (1227.6) Kişilik, soyutlanış içinde kendisini oldukça iyi bir biçimde sergileyemez. İnsan içkin bir biçimde toplumsal yaratılmıştır; o, derin aidiyet arzusunun egemenliği altındadır. “Hiçbir insan kendisi için yaşamaz” kelimenin tam anlamıyla doğrudur. 112:1.16 (1227.6) Personality cannot very well perform in isolation. Man is innately a social creature; he is dominated by the craving of belongingness. It is literally true, “No man lives unto himself.”
112:1.17 (1227.7) Ancak, yaşayan ve faaliyet gösteren yaratılmışın bütünlüğünün taşıdığı anlam olarak kişiliğin kavramsallaşması, ilişkilerin bir bütün hale gelişinden çok daha anlam ifade etmektedir; o, ilişkilerin eş güdümüne ek olarak gerçekliğin tüm etkenlerinin bütünleşimini simgelemektedir. İlişkiler iki nesne arasında mevcuttur; ancak, üç veya daha fazla nesne bir sistemi oluşturur, ve bu türden bir sitem, genişlemiş veya diğer bir değişle katmanlaşmış bir ilişkiden çok daha fazlasıdır. Bu ayrışma hayati derecede önemlidir; zira, bir kâinatsal sistem içerisinde bireysel üyeler, bütün ile olan ilişki ve bütünün bireyselliği vasıtası dışında birbirleriyle ilişkili değillerdir. 112:1.17 (1227.7) But the concept of the personality as the meaning of the whole of the living and functioning creature means much more than the integration of relationships; it signifies the unification of all factors of reality as well as co-ordination of relationships. Relationships exist between two objects, but three or more objects eventuate a system, and such a system is much more than just an enlarged or complex relationship. This distinction is vital, for in a cosmic system the individual members are not connected with each other except in relation to the whole and through the individuality of the whole.
112:1.18 (1227.8) İnsan organizmasında, onun parçalarının toplamı — bireysellik olarak — benliği oluşturmaktadır; ancak, bu türden bir sürecin, kâinatsal gerçeklikler ile ilişkili haldeki tüm bu etkenlerin bütünleştiricisi olan kişilik ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. 112:1.18 (1227.8) In the human organism the summation of its parts constitutes selfhood—individuality—but such a process has nothing whatever to do with personality, which is the unifier of all these factors as related to cosmic realities.
112:1.19 (1227.9) Bir araya getirişlerde parçalar eklenir; sistemlerde, parçalar bir düzen içine yerleştirilir. Sistemler, konumsal değerler olarak — düzenlenme nedeniyle önemlidir. İyi bir sistem içinde tüm etkenler, kâinatsal konum içindedir. Kötü bir sistemde bir şey ya kayıp ya da — yanlış yerleştirilmiş bir biçimde — olması gereken yerin dışındadır. İnsan sistemi içerisinde, tüm etkinlikleri bütünleştiren ve bunun sonucunda kimlik ve yaratıcılığın niteliklerini aktaran kişiliktir. 112:1.19 (1227.9) In aggregations parts are added; in systems parts are arranged. Systems are significant because of organization—positional values. In a good system all factors are in cosmic position. In a bad system something is either missing or displaced—deranged. In the human system it is the personality which unifies all activities and in turn imparts the qualities of identity and creativity.
2. Benlik ^top 2. The Self ^top
112:2.1 (1227.10) Benliğin irdelenişinde şunları hatırlamak yararlı olacaktır: 112:2.1 (1227.10) It would be helpful in the study of selfhood to remember:
112:2.2 (1227.11) 1. Fiziksel sistemlerin tabi oldukları. 112:2.2 (1227.11) 1. That physical systems are subordinate.
112:2.3 (1227.12) 2. Ussal sistemlerin eş güdüm halinde oldukları. 112:2.3 (1227.12) 2. That intellectual systems are co-ordinate.
112:2.4 (1227.13) 3. Kişiliğin baş yönetici konumda bulunuşu. 112:2.4 (1227.13) 3. That personality is superordinate.
112:2.5 (1227.14) 4. İkamet eden ruhsal kuvvetin potansiyel olarak yönlendirici oluşu. 112:2.5 (1227.14) 4. That the indwelling spiritual force is potentially directive.
112:2.6 (1228.1) Benliğin tüm kavramsallaşmalarında, yaşamın gerçekliğinin ilk başta, onun değerlendirilişinin veya diğer bir değişle onun yorumlanışının ise daha sonra geldiği tanınmalıdır. İnsan evladı ilk başta yaşar ve bunu takiben yaşamı hakkında düşünür. Kâinatsal ekonomi içerisinde kavrayış öngörüden önce gelir. 112:2.6 (1228.1) In all concepts of selfhood it should be recognized that the fact of life comes first, its evaluation or interpretation later. The human child first lives and subsequently thinks about his living. In the cosmic economy insight precedes foresight.
112:2.7 (1228.2) Tanrı’nın insan haline gelişine dair kâinatsal gerçeklik sonsuza kadar, tüm anlamları değiştirmiş, insan kişiliğinin tüm değerlerini yeniden tanımlamıştır. Kelimenin tam anlamında derin sevgi, ister insan ister kutsal isterse de insan ve kutsal olsun, bütüncül kişiliklerin karşılıklı düşünülüşüne karşılık gelmektedir. Benliğin kısımları düşünme, hissetme, arzu duyma olarak — sayısız biçimde faaliyet gösterebilir; ancak, yalnızca, bütüncül kişiliğin eş güdümsel hale getirilmiş nitelikleri ussal faaliyet içinde odaklanmış haldedir; ve, bu güçlerin tümü, bir insan varlığı içten ve bencil olmayan bir biçimde, ister insan ister kutsal olsun, bir başka varlığı sevdiğinde fani aklın sahip olduğu ruhsal bahşedilmişlikle ilişkili hale gelir. 112:2.7 (1228.2) The universe fact of God’s becoming man has forever changed all meanings and altered all values of human personality. In the true meaning of the word, love connotes mutual regard of whole personalities, whether human or divine or human and divine. Parts of the self may function in numerous ways—thinking, feeling, wishing—but only the co-ordinated attributes of the whole personality are focused in intelligent action; and all of these powers are associated with the spiritual endowment of the mortal mind when a human being sincerely and unselfishly loves another being, human or divine.
112:2.8 (1228.3) Gerçekliğe ait tüm fani kavramsallaşmaları, insan kişiliğine ait mevcudiyetin varsayımına dayanmaktadır; insan-ötesi gerçekliklerin tüm kavramsallaşmaları insan kişiliğinin, ilişkili haldeki belirli ruhsal birimlerin ve kutsal kişiliklerin kâinatsal gerçeklikleriyle ve onların içindeki deneyimlerine dayanmaktadır. Kişilik dışında, insan deneyimi içerisinde ruhsal-olmayan her şey, bir amaç için araçtır. Fani insanın — ister insan ister kutsal olsun — diğer kişiler ile sahip olduğu her gerçek ilişki kendisi içinde bir amaçtır. Ve, İlahiyat’a ait kişilik ile bu türden ortak birliktelik, kâinatsal yükselişin ebedi hedefidir. 112:2.8 (1228.3) All mortal concepts of reality are based on the assumption of the actuality of human personality; all concepts of superhuman realities are based on the experience of the human personality with and in the cosmic realities of certain associated spiritual entities and divine personalities. Everything nonspiritual in human experience, excepting personality, is a means to an end. Every true relationship of mortal man with other persons—human or divine—is an end in itself. And such fellowship with the personality of Deity is the eternal goal of universe ascension.
112:2.9 (1228.4) Kişiliğe olan iyelik insanı bir ruhsal varlık olarak tanımlar; çünkü, benliğin bütünlüğü ve kişiliğin sahip olduğu öz bilinç madde-ötesi dünyanın bahşedilmişlikleridir. Maddeciliği savunan bir faninin, kendi içinde ve tek başına, madde-ötesi gerçekliklerin mevcudiyetini reddedebilme yetisine ait gerçekliğin tam da kendisi; sahip olduğu insan aklında ruhaniyet bileşiminin ve kâinatsal bilincin mevcudiyetini, ve işler konumda bulunduğunu, sergilemektedir. 112:2.9 (1228.4) The possession of personality identifies man as a spiritual being since the unity of selfhood and the self-consciousness of personality are endowments of the supermaterial world. The very fact that a mortal materialist can deny the existence of supermaterial realities in and of itself demonstrates the presence, and indicates the working, of spirit synthesis and cosmic consciousness in his human mind.
112:2.10 (1228.5) Madde ve düşünce arasında büyük bir kâinatsal uçurum bulunmaktadır; ve, bu uçurum, maddi akıl ve ruhsal sevgi arasında karşılaştırılamayacak kadar büyüktür. Bırakınız öz bilinci bilinç dahi, kendiliğinden gerçekleşen sebep-sonuçsal ilişki düzeni içindeki elektronik ilişkileme veya maddesel nitelikli enerji olgular bütününe dair herhangi bir teori tarafından açıklanamaz. 112:2.10 (1228.5) There exists a great cosmic gulf between matter and thought, and this gulf is immeasurably greater between material mind and spiritual love. Consciousness, much less self-consciousness, cannot be explained by any theory of mechanistic electronic association or materialistic energy phenomena.
112:2.11 (1228.6) Akıl nihai anlayışına kadar gerçekliği sorgularken, madde maddi hislerde kaybolur; ancak, o hala, akıl için gerçek niteliğini sürdürebilir. Ruhsal kavrayış maddenin ortadan kayboluşu sonrasında varlığını sürdüren bu gerçekliğin arayışına düştüğü ve nihai bir anlayışa erişene kadar sorgusunu sürdürdüğü anda, bu anlayış akılda kaybolur; ancak, ruhaniyetin bu kavrayışı hala, ruhsal bir doğaya ait kâinatsal gerçeklikleri ve yüce değerleri algılamaya devam edebilir. Bunun doğrultusunda bilim yerini felsefeye bırakırken, felsefe, özgün ruhsal deneyim içinde içkin olan yargılara kendisini teslim etmek zorundadır. Düşünce bilgeliğe teslim olur, ve bilgelik aydınlanmış ve derin düşüncesel ibadet içinde kaybolur. 112:2.11 (1228.6) As mind pursues reality to its ultimate analysis, matter vanishes to the material senses but may still remain real to mind. When spiritual insight pursues that reality which remains after the disappearance of matter and pursues it to an ultimate analysis, it vanishes to mind, but the insight of spirit can still perceive cosmic realities and supreme values of a spiritual nature. Accordingly does science give way to philosophy, while philosophy must surrender to the conclusions inherent in genuine spiritual experience. Thinking surrenders to wisdom, and wisdom is lost in enlightened and reflective worship.
112:2.12 (1228.7) Bilim içinde insan benliği, maddi dünyayı gözlemler; felsefe, maddi dünyanın bu gözlemine ait gözlemdir; gerçek ruhsal deneyim olarak din, zaman ve mekânın enerji maddelerine ait tüm bu göreceli bileşime dair gözlemin gözlenişinin sahip olduğu kâinatsal gerçekliğinin deneyimsel gerçekleşimidir. Tamamiyle madde üzerine konumlanmış kâinatın bir felsefesini inşa etmek, madde olan her şeyin ilk başta insan bilincinin deneyiminde gerçek olarak düşünüldüğü gerçeğini görmezden gelmektir. Gözlemci, gözlenilen şey olamaz; değerlendirme, değerlendirilen şeyin belli bir derecede ötesine geçmeyi gerektirmektedir. 112:2.12 (1228.7) In science the human self observes the material world; philosophy is the observation of this observation of the material world; religion, true spiritual experience, is the experiential realization of the cosmic reality of the observation of the observation of all this relative synthesis of the energy materials of time and space. To build a philosophy of the universe on an exclusive materialism is to ignore the fact that all things material are initially conceived as real in the experience of human consciousness. The observer cannot be the thing observed; evaluation demands some degree of transcendence of the thing which is evaluated.
112:2.13 (1228.8) Zaman içerisinde düşünce bilgelikle, bilgelik ibadetle sonuçlanır; ebediyet içerisinde ibadet bilgeliğe yol açarken, bilgelik düşüncenin kesinliği ile sonuçlanır. 112:2.13 (1228.8) In time, thinking leads to wisdom and wisdom leads to worship; in eternity, worship leads to wisdom, and wisdom eventuates in the finality of thought.
112:2.14 (1229.1) Evrimleşen benliğin bütünleşme olasılığı, onu meydana getiren etkenlerin nitelikleri içkin bir konumdadır: temel enerjiler, ana dokular, başat kimyasal üst-denetim, yüce düşünceler, yüce güdüler, yüce hedefler ve — insanın ruhsal doğasına ait benlik bilincinin taşıdığı sır olarak — Cennet bahşedilişinin kutsal ruhaniyeti. 112:2.14 (1229.1) The possibility of the unification of the evolving self is inherent in the qualities of its constitutive factors: the basic energies, the master tissues, the fundamental chemical overcontrol, the supreme ideas, the supreme motives, the supreme goals, and the divine spirit of Paradise bestowal—the secret of the self-consciousness of man’s spiritual nature.
112:2.15 (1229.2) Kâinatsal evrimin amacı, Düşünce Düzenleyicisi’nin öğretisine ve yönlendirişine iradesel karşılık olarak artış gösteren haldeki ruhaniyet egemenliği aracılığıyla kişiliğin bütünlüğüne erişmektir. Hem insan hem de insan-ötesi düzeydeki kişilik; hem benlik hem de onun içinde bulunduğu çevre üzerindeki denetimin artışı olarak “egemenliğin evrimi” isminde adlandırılabilecek içkin bir kâinat niteliği tarafından nitelenmektedir. 112:2.15 (1229.2) The purpose of cosmic evolution is to achieve unity of personality through increasing spirit dominance, volitional response to the teaching and leading of the Thought Adjuster. Personality, both human and superhuman, is characterized by an inherent cosmic quality which may be called “the evolution of dominance,” the expansion of the control of both itself and its environment.
112:2.16 (1229.3) Bir zamanlar insan düzeyine ait olmuş bir yükseliş kişiliği, benlik üzerinde ve evren içinde artan iradesel egemenliğin iki büyük fazından geçmektedir: 112:2.16 (1229.3) An ascending onetime human personality passes through two great phases of increasing volitional dominance over the self and in the universe:
112:2.17 (1229.4) 1. Kâinatsal sorun çözme ve bunun sonucunda gerçekleşen evren üstünlüğü ile beraber, kimlik büyümesi ve gerçekleşiminin bir yöntemi vasıtasıyla bireyin kendisini gerçekleştirişinin derinleşimini sağlayan kesinlik unsur-öncesi veya diğer bir değişle Tanrı’yı-arama deneyimi. 112:2.17 (1229.4) 1. The prefinaliter or God-seeking experience of augmenting the self-realization through a technique of identity expansion and actualization together with cosmic problem solving and consequent universe mastery.
112:2.18 (1229.5) 2. Tanrı-gibi-olmanın kutsal düzeylerine henüz erişmemiş Tanrı-arayan uslar için Yüce Varlık’ın deneyimini açığa çıkarma vasıtasıyla bireyin kendisini gerçekleştirişinin yaratıcı derinleşimini sağlayan kesinlik unsur-sonrası veya diğer bir değişle Tanrı’yı-açığa-çıkarıcı deneyim. 112:2.18 (1229.5) 2. The postfinaliter or God-revealing experience of the creative expansion of self-realization through revealing the Supreme Being of experience to the God-seeking intelligences who have not yet attained the divine levels of Godlikeness.
112:2.19 (1229.6) Alçalış halindeki kişilikler; Yüce, Nihai ve Mutlak İlahiyatlar’ın kutsal iradelerini teminat altına almak ve onu uygulamak için genişlemiş yetkinliği elde etmeye çalışırlarken, çeşitli evren serüvenleri boyunca benzer deneyimlere erişirler. 112:2.19 (1229.6) Descending personalities attain analogous experiences through their various universe adventures as they seek for enlarged capacity for ascertaining and executing the divine wills of the Supreme, Ultimate, and Absolute Deities.
112:2.20 (1229.7) İnsan kimliğinin ego-birimi olarak maddi benlik, fiziksel yaşam boyunca; Urantia üzerinde yaşam ismi verilmiş olan enerjilerin ve usun istikrarsız konumda bulunan dengesinin devam eden mevcudiyeti biçimindeki, maddi yaşam aracının sürekli işlevine bağlıdır. Ancak, ölüm deneyiminin ötesine geçebilen benlik olarak, kurtuluş değerindeki benlik; maddi beden olarak — geçici yaşam aracından morontia ruhunun daha kalıcı olan ve ölümsüz niteliktekteki doğasına ve üzerinde ruhun ruhaniyet gerçekliği ile dolduğu ve nihai olarak onun düzeyine eriştiği bu doğanın ötesindeki düzeylere, evrimleşen kişiliğe ait kimliğin gövdesinin potansiyel bir aktarımının gerçekleşimiyle evirilebilir. Maddi ilişkilemden morontia özdeşleşimine olan bu mevcut aktarım; insan yaratılmışına ait Tanrı-arayış kararlarının içtenliği, kararlılığı ve devamlılığıyla gerçekleşir. 112:2.20 (1229.7) The material self, the ego-entity of human identity, is dependent during the physical life on the continuing function of the material life vehicle, on the continued existence of the unbalanced equilibrium of energies and intellect which, on Urantia, has been given the name life. But selfhood of survival value, selfhood that can transcend the experience of death, is only evolved by establishing a potential transfer of the seat of the identity of the evolving personality from the transient life vehicle—the material body—to the more enduring and immortal nature of the morontia soul and on beyond to those levels whereon the soul becomes infused with, and eventually attains the status of, spirit reality. This actual transfer from material association to morontia identification is effected by the sincerity, persistence, and steadfastness of the God-seeking decisions of the human creature.
3. Ölüm Olgusu ^top 3. The Phenomenon of Death ^top
112:3.1 (1229.8) Urantialılar, yaşam enerjilerinin fiziksel sonlanışı olarak, tek bir ölümü tanımaktadırlar; ancak, kişilik kurtuluşu mevzu bahis olduğunda gerçekte orada üç tür bulunmaktadır: 112:3.1 (1229.8) Urantians generally recognize only one kind of death, the physical cessation of life energies; but concerning personality survival there are really three kinds:
112:3.2 (1229.9) 1. Ruhsal (ruh) ölüm. Fani insan kesin bir biçimde kurtuluşu reddederse ve bu reddediş gerçekleştiği zaman, Düzenleyici ve kurtuluş halindeki yüce meleğin ortak görüşünde morontiyal bakımdan yetersiz bir biçimde ruhsal olarak aciz olduğuna karar verildiğinde, bu türden eş güdümsel tavsiye Uversa üzerinde kayıt altına alındığında, ve Denetimciler ile onların irdeleyici birliktelikleri bu bulguları onayladıktan sonra, bunun üzerine Orvonton’un yöneticileri ikamet eden Görüntüleyici’nin derhal salınımını emreder. Ancak, Düzenleyici’nin bu serbest bırakılışı hiçbir biçimde, bu Düzenleyici-tarafından-terk-edilmiş-birey ile ilgili konumdaki kişisel veya topluluk halinde bulunan yüksek meleklerin görevlerini etkilemez. Bu ölüm türü, fiziksel ve yaşam işleyiş biçimlerine ait yaşam enerjilerinin geçici devamlılığından bağımsız olarak kendi önemi içinde nihaidir. Kâinatsal açıdan, fani hali hazırda ölü konumdadır; devam eden yaşam yalnızca, kâinatsal enerjilerin maddi deviniminin devamlılığına işaret eder. 112:3.2 (1229.9) 1. Spiritual (soul) death. If and when mortal man has finally rejected survival, when he has been pronounced spiritually insolvent, morontially bankrupt, in the conjoint opinion of the Adjuster and the surviving seraphim, when such co-ordinate advice has been recorded on Uversa, and after the Censors and their reflective associates have verified these findings, thereupon do the rulers of Orvonton order the immediate release of the indwelling Monitor. But this release of the Adjuster in no way affects the duties of the personal or group seraphim concerned with that Adjuster-abandoned individual. This kind of death is final in its significance irrespective of the temporary continuation of the living energies of the physical and mind mechanisms. From the cosmic standpoint the mortal is already dead; the continuing life merely indicates the persistence of the material momentum of cosmic energies.
112:3.3 (1230.1) 2. Ussal (akıl) ölüm. Daha yüksek emir-yardımcı hizmetinin hayati döngüleri usun olması gereken doğrultudan ayrıldığı veya beynin işleyiş biçimlerinin kısmi bir biçimde zarar gördüğü durumlar nedeniyle engellendiği zaman, ve bu koşullar onarımın kritik olan belirli bir eşiğini geçerse, ikamet eden Düzenleyici derhal Divinington’a hareket etmek için serbest bırakılır. Evren kayıtlarında, bir fani kişiliği; insan irade-eyleminin temel akıl döngüleri ne zaman yok olursa, ölümü deneyimlemiş olarak görülür. Ve, tekrar edilecek olursa, bu ölüm, fiziksel bedenin yaşayan işleyiş biçimine ait devem eden işlevinden bağımsızdır. Özgür iradesel akıl olmadan beden artık insan değildir; ancak, insan iradesinin daha öncül tercihine göre, bu türden bir bireyin ruhu varlığını sürdürebilir. 112:3.3 (1230.1) 2. Intellectual (mind) death. When the vital circuits of higher adjutant ministry are disrupted through the aberrations of intellect or because of the partial destruction of the mechanism of the brain, and if these conditions pass a certain critical point of irreparability, the indwelling Adjuster is immediately released to depart for Divinington. On the universe records a mortal personality is considered to have met with death whenever the essential mind circuits of human will-action have been destroyed. And again, this is death, irrespective of the continuing function of the living mechanism of the physical body. The body minus the volitional mind is no longer human, but according to the prior choosing of the human will, the soul of such an individual may survive.
112:3.4 (1230.2) 3. Fiziksel (beden ve akıl) ölüm. Ölüm bir insan varlığını teslim aldığında, Düzenleyici; yaklaşık olarak, ölçülebilen beyin enerjilerinin hayati nitelikli ritmik atışlarını sonlandırdığı zaman olarak, ussal bir işleyiş biçimi olarak faaliyetini sonlandırana kadar aklın yönetim merkezinde kalmaya devam eder. Bu dağılmayı takiben Düzenleyici; tıpkı yıllar önce törensel olmayan bir biçimde girişini gerçekleştirdiği gibi ortadan kaybolmakta olan akıldan ayrılar, ve Uversa aracılığıyla Divinington’a ilerler. 112:3.4 (1230.2) 3. Physical (body and mind) death. When death overtakes a human being, the Adjuster remains in the citadel of the mind until it ceases to function as an intelligent mechanism, about the time that the measurable brain energies cease their rhythmic vital pulsations. Following this dissolution the Adjuster takes leave of the vanishing mind, just as unceremoniously as entry was made years before, and proceeds to Divinington by way of Uversa.
112:3.5 (1230.3) Ölümden sonra maddi beden, elde edildiği başlangıçsal dünyasına geri döner; ancak, kurtuluş halindeki kişiliğin maddesel-olmayan iki etkeni varlığını sürdürür: Mevcudiyet-öncesi Düşünce Düzenleyicisi, fani sürecin hafıza kayıtlarıyla birlikte, Divinington’a ilerler; ve, orada aynı zamanda, nihai son koruyucusunun gözetimi altında, hayatını yitirmiş olan insanın ölümsüz morontia ruhu varlığını sürdürmeye devam eder. Kimliğin bir zamanlar kinetik konumda bulunmuş olan ancak bu aşamada sabit konumdaki bu bütünlükleri olarak ruhun bahse konu fazları ve türleri, morontia dünyalarının yeniden-kişilikleşimi için hayati derecede önemlidir; ve, morontia uyanışı anında sizleri bilinçli hale getiren biçimde kurtuluş halindeki kişiliği yeniden bir araya getiren şey, Düzenleyici ve ruhun yeniden birlikteliğidir. 112:3.5 (1230.3) After death the material body returns to the elemental world from which it was derived, but two nonmaterial factors of surviving personality persist: The pre-existent Thought Adjuster, with the memory transcription of the mortal career, proceeds to Divinington; and there also remains, in the custody of the destiny guardian, the immortal morontia soul of the deceased human. These phases and forms of soul, these once kinetic but now static formulas of identity, are essential to repersonalization on the morontia worlds; and it is the reunion of the Adjuster and the soul that reassembles the surviving personality, that reconsciousizes you at the time of the morontia awakening.
112:3.6 (1230.4) Kişisel yüksek melek koruyucularına sahip olmayanlar için, topluluk koruyucuları aslına en uygun ve etkin bir biçimde; kimliğin muhafazasının ve kişilik yeniden dirilişinin aynı hizmetini yerine getirir. Yüksek melekler, kişiliğin yeniden bir araya getirilişi için hayati derecede önemlidirler. 112:3.6 (1230.4) For those who do not have personal seraphic guardians, the group custodians faithfully and efficiently perform the same service of identity safekeeping and personality resurrection. The seraphim are indispensable to the reassembly of personality.
112:3.7 (1230.5) Ölüm üzerine Düşünce Düzenleyici geçici olarak kişiliğini kaybeder; ancak, kişiliğini kaybetmez; insan öznesi geçici olarak kimliğini kaybeder, ancak kişiliğini değil; malikâne dünyaları üzerinde onların her ikisi de, ebedi dışavurum içinde tekrar bir bütün haline gelir. Ayrılmış bir Düşünce Düzenleyicisi, hiçbir zaman, daha önceki ikameti olarak dünyaya geri dönmez; insan iradesi olmadan kişilik hiçbir zaman dışa vurulmaz; ve, ölümden sonra Düzenleyici’den ayrıştırılmış hiçbir insan varlığı, hiçbir zaman etkin kimliği sergilemez veya bir biçimde dünyanın yaşayan varlıkları ile iletişim kurar. Bu tür Düzenleyici’den ayrıştırılmış ruhlar, ölümün uzun veya kısa süreli uykusu boyunca tamamiyle ve mutlak bir biçimde bilinç dışı konumdadır. Kurtuluşun tamamlanışına kadar, kişiliğin herhangi bir biçiminin sergilenişi veya diğer kişilikler ile iletişime katılma yetisi mümkün değildir. Malikâne dünyalarına gitmiş olanların, sevdiklerine geri iletilerini göndermelerine izin verilmemektedir. Mevcut bir yazgı dönemi sürecinde bu türden iletişimin yasaklanışı evrenler boyunca bir siyasadır. 112:3.7 (1230.5) Upon death the Thought Adjuster temporarily loses personality, but not identity; the human subject temporarily loses identity, but not personality; on the mansion worlds both reunite in eternal manifestation. Never does a departed Thought Adjuster return to earth as the being of former indwelling; never is personality manifested without the human will; and never does a dis-Adjustered human being after death manifest active identity or in any manner establish communication with the living beings of earth. Such dis-Adjustered souls are wholly and absolutely unconscious during the long or short sleep of death. There can be no exhibition of any sort of personality or ability to engage in communications with other personalities until after completion of survival. Those who go to the mansion worlds are not permitted to send messages back to their loved ones. It is the policy throughout the universes to forbid such communication during the period of a current dispensation.
4. Ölümden Sonra Düzenleyiciler ^top 4. Adjusters After Death ^top
112:4.1 (1231.1) Maddi, ussal veya ruhsal bir doğanın ölümü ortaya çıktığında, Düzenleyici fani ev sahibine elvedada bulunup Divinington için ayrılır. Yerel evrenin ve aşkın-evrenin yönetim merkezlerinden, her iki yönetimin yüksek denetleyicileri ile yansımasal bir ilişki gerçekleştirilir; ve, Görüntüleyici’nin, zamanın âlemlerine girişinde kayıt edildiği numaranın aynısıyla çıkışı gerçekleştirilir. 112:4.1 (1231.1) When death of a material, intellectual, or spiritual nature occurs, the Adjuster bids farewell to the mortal host and departs for Divinington. From the headquarters of the local universe and the superuniverse a reflective contact is made with the supervisors of both governments, and the Monitor is registered out by the same number that recorded entry into the domains of time.
112:4.2 (1231.2) Bütünüyle anlaşılmayan bir biçimde, Kâinatsal Denetimciler; ikamet eden aklın sahip olduğu ruhsal değerlerinin ve morontia anlamlarının Düzenleyici kopya kaydında barındığı haliyle, insan yaşamanın bir özlü özetine ulaşmaya yetkindir. Denetimciler, yaşamını yitirmiş olan insanın kurtuluş karakteri ve ruhsal niteliklerine dair Düzenleyici kaydını elde etmeye yetkindirler; ve, bu verilerin tümü, yüksek melek kayıtlarıyla birlikte, ilgili bireyin yazgı yargısı zamanında sunulmaya hazır konumdadır. Bu bilgi, aynı zamanda; fani ayrışmanın gerçekleşmesi üzerine bir gezegensel yazgı döneminin resmi tamamlanışının öncesinde malikâne dünyalarına ilerlemek amacıyla, morontia süreçlerine derhal başlamalarını belirli yükseliş unsurları için mümkün kılan aşkın-evren emirlerini onaylamak amacıyla kullanılır. 112:4.2 (1231.2) In some way not fully understood, the Universal Censors are able to gain possession of an epitome of the human life as it is embodied in the Adjuster’s duplicate transcription of the spiritual values and morontia meanings of the indwelt mind. The Censors are able to appropriate the Adjuster’s version of the deceased human’s survival character and spiritual qualities, and all this data, together with the seraphic records, is available for presentation at the time of the adjudication of the individual concerned. This information is also used to confirm those superuniverse mandates which make it possible for certain ascenders immediately to begin their morontia careers, upon mortal dissolution to proceed to the mansion worlds ahead of the formal termination of a planetary dispensation.
112:4.3 (1231.3) Yaşamdan aktarılan bireylerin durumu haricinde, fiziksel ölümü takiben serbest bırakılmış Düzenleyici derhal, Divinington’un ev âlemine gider. Kurtuluş halindeki faninin kesin bir biçimde gerçekleşecek olan yeniden ortaya çıkışını bekleyiş zamanı boyunca bu dünya üzerinde neyin gerçekleştiğine dair detaylar başlıca olarak, bu insan varlığının malikâne dünyalarına kendi başına mı yükseldiğine yoksa bir gezegensel çağın uyku halindeki kurtuluş unsurlarını çağıran bir yazgı dönemi çağrısını mı beklediğine bağlıdır. 112:4.3 (1231.3) Subsequent to physical death, except in individuals translated from among the living, the released Adjuster goes immediately to the home sphere of Divinington. The details of what transpires on that world during the time of awaiting the factual reappearance of the surviving mortal depend chiefly on whether the human being ascends to the mansion worlds in his own individual right or awaits a dispensational summoning of the sleeping survivors of a planetary age.
112:4.4 (1231.4) Eğer fani birliktelik bir yazgı döneminin sonunda yeniden-kişilikleştirilecek olan bir topluluğuna ait ise, Düzenleyici doğrudan bir biçimde, hizmette bulunduğu eski sistemin malikânesine geri dönmez; ancak o, tercihi uyarınca, şu geçici görevlerden birine giriş yapacaktır: 112:4.4 (1231.4) If the mortal associate belongs to a group that will be repersonalized at the end of a dispensation, the Adjuster will not immediately return to the mansion world of the former system of service but will, according to choice, enter upon one of the following temporary assignments:
112:4.5 (1231.5) 1. Açığa çıkarılmamış hizmet için ortadan kaybolmuş Görüntüleyiciler’in birliğine alınmak. 112:4.5 (1231.5) 1. Be mustered into the ranks of vanished Monitors for undisclosed service.
112:4.6 (1231.6) 2. Cennet düzeninin gözlenimi için bir süreliğine görevlendirilmek. 112:4.6 (1231.6) 2. Be assigned for a period to the observation of the Paradise regime.
112:4.7 (1231.7) 3. Divinington’un çok sayıdaki hazırlık okullarının bir tanesine kaydedilmek. 112:4.7 (1231.7) 3. Be enrolled in one of the many training schools of Divinington.
112:4.8 (1231.8) 4. Yaratıcı’nın Cennet Dünyaları döngüsünü oluşturan diğer altı kutsal âlemin bir tanesi üzerinde bir öğrenci gözlemcisi olarak bir süreliğine konumlanmak. 112:4.8 (1231.8) 4. Be stationed for a time as a student observer on one of the other six sacred spheres which constitute the Father’s circuit of Paradise worlds.
112:4.9 (1231.9) 5. Kişiselleştirilmiş Düzenleyiciler’in iletim hizmetine görevlendirilmek. 112:4.9 (1231.9) 5. Be assigned to the messenger service of the Personalized Adjusters.
112:4.10 (1231.10) 6. Bakir topluluğa ait olan Görüntüleyiciler’in hazırlığına ayrılmış Divinington okullarında bir yardımcı eğitici haline gelmek. 112:4.10 (1231.10) 6. Become an associate instructor in the Divinington schools devoted to the training of Monitors belonging to the virgin group.
112:4.11 (1231.11) 7. İnsan eşinin kurtuluşu reddettiğine inanmak için yeterli sebebin bulunduğu durumda üzerinde hizmet vermek amacıyla olası dünyaların bir topluluğunu seçmek için görevlendirilmek. 112:4.11 (1231.11) 7. Be assigned to select a group of possible worlds on which to serve in the event that there is reasonable cause for believing that the human partner may have rejected survival.
112:4.12 (1231.12) Ölüm sizi yakalarsa, bu gerçekleştiğinde, üçüncü döngüye veya diğer bir değişle daha yüksek bir âleme ulaşmış ve böylece nihayetin kişisel bir koruyucusuyla atanmış bir konumda bulunursunuz; ve, Düzenleyici tarafından sunulan kurtuluş karakterinin özetine dair nihai kayıt koşulsuz bir biçimde — hem yüksek meleklerin hem de Düzenleyici’nin sahip oldukları kayıtlardaki ve tavsiyelerdeki her detay üzerinde temel olarak fikir birliğinde olduğu haliyle — onaylanırsa, Kâinat Denetimcileri ve onların Uversa üzerindeki yansıma birliktelikleri bu verileri doğrularsa ve bunu kesin bir biçimde ve itirazsız gerçekleştirirse, Zamanın Ataları Salvington’un iletişim döngüleri üzerinde bekleyen ilerleme ve böylece serbest bırakma emrini ışımayla gönderirse, Nebadon’un Hâkimine ait yüksek mahkemeler, kurtuluş halindeki ruhun malikâne dünyalarına ait yeniden doğuş yapılarına olan derhal gerçekleştirilecek geçişine hükmedecektir. 112:4.12 (1231.12) If, when death overtakes you, you have attained the third circle or a higher realm and therefore have had assigned to you a personal guardian of destiny, and if the final transcript of the summary of survival character submitted by the Adjuster is unconditionally certified by the destiny guardian—if both seraphim and Adjuster essentially agree in every item of their life records and recommendations—if the Universal Censors and their reflective associates on Uversa confirm this data and do so without equivocation or reservation, in that event the Ancients of Days flash forth the mandate of advanced standing over the communication circuits to Salvington, and, thus released, the tribunals of the Sovereign of Nebadon will decree the immediate passage of the surviving soul to the resurrection halls of the mansion worlds.
112:4.13 (1232.1) Eğer insan bireyi gecikme olmadan kurtuluşa erişirse, Düzenleyici, bilgilendirildiğim kadarıyla; Divinington’a giriş yapar, Kâinatın Yaratıcısı’nın Cennet mevcudiyetine ilerler, derhal geri döner ve görevlendirildiği aşkın ve yerel evrenin Kişiselleştirilmiş Düzenleyicileri tarafından karşılanır, Divinington’un baş Kişiselleştirilmiş Görüntüleyicisi’nin tanıyışını alır, ve bunun sonrasında, tek seferde, malikâne dünyası üzerinde ve üçüncü aşamada, nihai sonun koruyucusu tarafından tasarlandığı biçim olarak dünya fanisinin kurtuluş halindeki ruhunun alınışı için hazırlanmış mevcut kişilik türü içinde bir önceki düzeyinden çağrılan biçimde “kimlik geçişinin gerçekleşimi” fazına giriş yapar. 112:4.13 (1232.1) If the human individual survives without delay, the Adjuster, so I am instructed, registers at Divinington, proceeds to the Paradise presence of the Universal Father, returns immediately and is embraced by the Personalized Adjusters of the superuniverse and local universe of assignment, receives the recognition of the chief Personalized Monitor of Divinington, and then, at once, passes into the “realization of identity transition,” being summoned therefrom on the third period and on the mansion world in the actual personality form made ready for the reception of the surviving soul of the earth mortal as that form has been projected by the guardian of destiny.
5. İnsan Benliğinin Kurtuluşu ^top 5. Survival of the Human Self ^top
112:5.1 (1232.2) Benlik; ister maddi, ister morontiyal veya ruhsal olsun kâinatsal bir gerçekliktir. Kişiliğin mevcudiyeti, içkin bir biçimde kendisi tarafından veya onun sayısız evren unsurları vasıtasıyla gerçekleştirilmiş bahşedilişidir. Bir varlığın kişisel olduğunu söylemek, bu türden varlığın içinde bulunduğu kâinatsal organizma içindeki göreceli bireyselliğini tanımak demektir. Yaşayan kâinat, hepsinin göreceli bir biçimde bütünlüğün nihai sonuna tabi olduğu biçimde gerçek birimlerinin neredeyse sonsuz bir biçimde bir araya gelmiş bir bütünlüğüdür. Ancak, kişisel olanlar, nihayetin kabulünün veya reddinin mevcut tercihiyle donatılmışlardır. 112:5.1 (1232.2) Selfhood is a cosmic reality whether material, morontial, or spiritual. The actuality of the personal is the bestowal of the Universal Father acting in and of himself or through his manifold universe agencies. To say that a being is personal is to recognize the relative individuation of such a being within the cosmic organism. The living cosmos is an all but infinitely integrated aggregation of real units, all of which are relatively subject to the destiny of the whole. But those that are personal have been endowed with the actual choice of destiny acceptance or of destiny rejection.
112:5.2 (1232.3) Yaratıcı’dan gelen, ebedi olan Yaratıcı gibidir; ve, bu, Tanrı’nın mevcut bir nüvesi olan kutsal Düşünce Düzenleyicisi’ne ait olduğu haliyle, Tanrı’nın kendi özgür irade tercihi ile verdiği kişilik için aynı derecede doğrudur. İnsanın kişiliği ebedidir; ancak, mesele kimlik olduğunda, o koşullu bir ebedi gerçekliktir. Yaratıcı’nın iradesine karşılıksal biçimde ortaya çıkmış haliyle kişilik, İlahiyat nihai sonuna erişecektir; ancak, insan, bu türden nihai sona erişimde hazır bulunup bulunmamayı tercih etmek zorundadır. Bu türden tercihte bulunmadığı takdirde, Yüce Varlık’ın bir parçası haline gelerek kişilik deneyimsel İlahiyat’a doğrudan bir biçimde erişir. Bu döngüye öncül bir biçimde emredilmiştir; ancak, insanın ona katılışı tercihsel, kişisel ve deneyimseldir. 112:5.2 (1232.3) That which comes from the Father is like the Father eternal, and this is just as true of personality, which God gives by his own freewill choice, as it is of the divine Thought Adjuster, an actual fragment of God. Man’s personality is eternal but with regard to identity a conditioned eternal reality. Having appeared in response to the Father’s will, personality will attain Deity destiny, but man must choose whether or not he will be present at the attainment of such destiny. In default of such choice, personality attains experiential Deity directly, becoming a part of the Supreme Being. The cycle is foreordained, but man’s participation therein is optional, personal, and experiential.
112:5.3 (1232.4) Ahlaki kimlik, evrende geçici bir yaşam-zaman koşuludur; o yalnızca, kişilik devam eden bir evren olgusu haline gelmeyi tercih ettiği müddetçe gerçektir. Bu, insan ve enerji sistem arasındaki temel farklılıktır: Enerji sistemi devam etmek zorundadır, o hiçbir tercihe sahip değildir; insan, kendi nihai sonunu belirlemede her şeye sahiptir. Düzenleyici gerçekten de, Cennet’e olan yoldur; ancak, insanın kendisi, özgür-irade tercihi olarak kendi kararıyla bu yolu izlemek zorundadır. 112:5.3 (1232.4) Mortal identity is a transient time-life condition in the universe; it is real only in so far as the personality elects to become a continuing universe phenomenon. This is the essential difference between man and an energy system: The energy system must continue, it has no choice; but man has everything to do with determining his own destiny. The Adjuster is truly the path to Paradise, but man himself must pursue that path by his own deciding, his freewill choosing.
112:5.4 (1232.5) İnsan varlıkları, kimliği yalnızca maddi bakımdan ellerinde bulundurur. Benliğin bu türden nitelikleri, usun enerji sisteminde faaliyet gösterdiği halde, maddi akıl tarafından sergilenir. İnsanın kimliğe sahip olduğu ifade edildiğinde onun, insan kişiliğine ait iradenin eylemleri ve tercihine tabi kılınmış bir akıl döngüsüne sahip olduğu tanınmaktadır. Ancak, bu, tıpkı insan embriyosunun insan yaşamının geçici bir parazitsel aşaması olduğu gibi, maddi ve tamamiyle sınırlı süreli bir dışavurumdur. Kâinatsal bir bakış açısından insan varlıkları, zamanın göreceli bir anlık süresi içinde doğar, yaşar ve ölürler; onlar kalıcı değillerdir. Ancak, fani kişiliği, kendi tercihi aracılığıyla, kimlik bütünlüğünü; maddi-ussal sistemden, Düşünce Düzenleyicisi ile birliktelik içinde, kişilik dışavurumunun yeni bir aracı olarak yaratılmış daha yüksek düzeydeki morontia-ruh sistemine aktarma gücünü elinde bulundurmaktadır. 112:5.4 (1232.5) Human beings possess identity only in the material sense. Such qualities of the self are expressed by the material mind as it functions in the energy system of the intellect. When it is said that man has identity, it is recognized that he is in possession of a mind circuit which has been placed in subordination to the acts and choosing of the will of the human personality. But this is a material and purely temporary manifestation, just as the human embryo is a transient parasitic stage of human life. Human beings, from a cosmic perspective, are born, live, and die in a relative instant of time; they are not enduring. But mortal personality, through its own choosing, possesses the power of transferring its seat of identity from the passing material-intellect system to the higher morontia-soul system which, in association with the Thought Adjuster, is created as a new vehicle for personality manifestation.
112:5.5 (1233.1) Ve, insanın en yüksek imkânı ve onun yüce kâinatsal sorumluluğunu oluşturan şey, özgür irade yaratılmışlığının bu kâinat nişanı olarak tam da bu tercih gücüdür. İnsanın özgür iradesinin dürüstlüğüne, gelecek kesinlik unsurunun ebedi nihai sonu ihtiyaç duymaktadır; fani tercihin sadakatine, Kâinatın Yaratıcısı, yeni bir yükseliş evladının gerçekleşimi için ihtiyaç duymaktadır; karar-eylemlerinin doğruluğuna ve bilgeliğine, Yüce Varlık, deneyimsel evrimin mevcudiyeti için ihtiyaç duymaktadır. 112:5.5 (1233.1) And it is this very power of choice, the universe insignia of freewill creaturehood, that constitutes man’s greatest opportunity and his supreme cosmic responsibility. Upon the integrity of the human volition depends the eternal destiny of the future finaliter; upon the sincerity of the mortal free will the divine Adjuster depends for eternal personality; upon the faithfulness of mortal choice the Universal Father depends for the realization of a new ascending son; upon the steadfastness and wisdom of decision-actions the Supreme Being depends for the actuality of experiential evolution.
112:5.6 (1233.2) Her ne kadar kişiliğin kâinat döngüleri nihai olarak erişilecek olsa da; sizin hatanız tarafından gerçekleşmeyen bir biçimde, eğer zamanın kazaları ve maddi mevcudiyetin engelleri özgün gezegeniniz üzerinde bu düzeyler üzerinde üstünlük kurmanızı engellerse, eğer niyetleriniz ve arzularınız kurtuluş değerindeyse, orada gözetimin uzatımına dair hükümlerde bulunulur. Sizlere, içinde kendinizi kanıtlamanız için ilave zaman verilir. 112:5.6 (1233.2) Though the cosmic circles of personality growth must eventually be attained, if, through no fault of your own, the accidents of time and the handicaps of material existence prevent your mastering these levels on your native planet, if your intentions and desires are of survival value, there are issued the decrees of probation extension. You will be afforded additional time in which to prove yourself.
112:5.7 (1233.3) Eğer herhangi bir şekilde bir insan kimliğinin malikâne dünyalarına olan ilerleyişinin onaylanabilirliliğinde bir kuşku olursa, evren hükümetleri her durumda bu bireyin kişisel çıkarları yönünde hükümde bulunur; onlar tereddütsüz bir biçimde bu türden bir ruhu, geçişsel bir varlığın düzeyine yükseltirlerken, ortaya çıkış halindeki morontia niyetine ve ruhsal amaca dair gözlemlerine devam ederler. Böylece kutsal adalet kazanımdan emin olur, ve kutsal bağışlamaya, hizmetinin genişlemesi için daha fazla olanak sağlanır. 112:5.7 (1233.3) If ever there is doubt as to the advisability of advancing a human identity to the mansion worlds, the universe governments invariably rule in the personal interests of that individual; they unhesitatingly advance such a soul to the status of a transitional being, while they continue their observations of the emerging morontia intent and spiritual purpose. Thus divine justice is certain of achievement, and divine mercy is accorded further opportunity for extending its ministry.
112:5.8 (1233.4) Orvonton ve Nebadon hükümetleri, faninin yeniden-kişilikleşimine dair kâinatsal tasarımın detaylı işlerliğinin mutlak kusursuzluğunu şart koşmamaktadırlar; ancak, onlar, sabrı, hoşgörüyü, düşünceliliği ve bağışlayıcı anlayışı sergilemeyi şart koşmaktadırlar, ve bunları gerçekte yerine getirmektedirler. Bizler; mücadele halindeki bir faniyi yükseliş sürecini amaç edinmenin ebedi neşesinin öznesi olan herhangi bir evrimsel dünyadan mahrum bırakmanın yaratacağı yıkımına sebep olmaktansa, bir sistem isyanının tehlikesini üstlenmeyi tercih ederiz. 112:5.8 (1233.4) The governments of Orvonton and Nebadon do not claim absolute perfection for the detail working of the universal plan of mortal repersonalization, but they do claim to, and actually do, manifest patience, tolerance, understanding, and merciful sympathy. We had rather assume the risk of a system rebellion than to court the hazard of depriving one struggling mortal from any evolutionary world of the eternal joy of pursuing the ascending career.
112:5.9 (1233.5) Bu, insan varlıklarının; birincisinin reddi karşısında ikinci bir şansı memnuniyetle deneyimlecekleri anlamına gelmemektedir; hiç de değil. Ancak, bu kesin bir biçimde; tüm irade sahibi yaratılmışlarının kuşkusuz, bilinçli ve nihai bir tercihi yapmak için bir gerçek olanağı deneyimleyecekleri anlamına gelmektedir. Evrenlerin egemen Hâkimleri, ebedi tercihi kesin ve bütüncül bir biçimde gerçekleştirmemiş herhangi varlığı kişilik düzeyinden mahrum bırakmayacaktır; insanın ruhuna, gerçek niyetini ve asıl amacını ortaya çıkarması için bütüncül ve yeterli olandan fazla imkân verilmek zorundadır, ve bu imkân kendisine sağlanacaktır. 112:5.9 (1233.5) This does not mean that human beings are to enjoy a second opportunity in the face of the rejection of a first, not at all. But it does signify that all will creatures are to experience one true opportunity to make one undoubted, self-conscious, and final choice. The sovereign Judges of the universes will not deprive any being of personality status who has not finally and fully made the eternal choice; the soul of man must and will be given full and ample opportunity to reveal its true intent and real purpose.
112:5.10 (1233.6) Ruhsal ve kâinatsal olarak daha fazla gelişmiş olan faniler öldüklerinde, onlar doğrudan bir biçimde malikâne dünyalarına ilerlerler; genel olarak, bu yönerge, kendilerine kişisel yüksek melek koruyucuları verilmiş olanlarda gerçekleşmektedir. Diğer faniler, sonrasında malikâne dünyalarına ilerleyebilecekleri, durumlarının incelenişinin tamamlanması gibi bu türden bir zamana kadar alı konulabilir, veya, mevcut gezegensel yazgı döneminin sonunda topluluk olarak yeniden-kişilikleştirilecek olan uyku halindeki kurtuluş unsurlarının birliklerine verilebilirler. 112:5.10 (1233.6) When the more spiritually and cosmically advanced mortals die, they proceed immediately to the mansion worlds; in general, this provision operates with those who have had assigned to them personal seraphic guardians. Other mortals may be detained until such time as the adjudication of their affairs has been completed, after which they may proceed to the mansion worlds, or they may be assigned to the ranks of the sleeping survivors who will be repersonalized en masse at the end of the current planetary dispensation.
112:5.11 (1233.7) Ayrılan Düzenleyici’den farklı nitelikteki kurtuluş halindeki siz olarak ölümde size ne olduğunu tam olarak açıklamaya dair çabalarımı engelleyen iki zorluk bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi, fiziksel ve morontia nüfuz alanlarının sınırında gerçekleşen bir etkileşime dair yeterli bir tasviri içinizde bulunduğunuz kavrayış düzeyine taşımanın imkânsızlığından kaynaklanmaktadır. Diğeri, Urantia’nın göksel yönetim makamlarına ait bir açığa çıkarıcı olarak benim görevlendirmem üzerine getirilmiş sınırlanmalar nedeniyledir. Orada, sunulabilecek birçok ilgi çekici detay bulunmaktadır; ancak, ben onları, doğrudan üstünüzde bulunan gezegensel yüksek denetimcilerinizin tavsiyesi üzerine saklamaktayım. Ancak, bana verilen izin sınırları içinde bu kadarını söyleyebilirim: 112:5.11 (1233.7) There are two difficulties that hamper my efforts to explain just what happens to you in death, the surviving you which is distinct from the departing Adjuster. One of these consists in the impossibility of conveying to your level of comprehension an adequate description of a transaction on the borderland of the physical and morontia realms. The other is brought about by the restrictions placed upon my commission as a revelator of truth by the celestial governing authorities of Urantia. There are many interesting details which might be presented, but I withhold them upon the advice of your immediate planetary supervisors. But within the limits of my permission I can say this much:
112:5.12 (1234.1) Orada; ölümden sonra varlığını sürdüren bir biçimde Gizem Görüntüleyicisi’ne ek, insan evrimine ait gerçek bir şey bulunmaktadır. Bu yeni olarak görünen bütünlük ruhudur; ve, o, hem fiziksel hem de maddi aklın ölümünden sonra varlığını sürdürmektedir. Bu bütünlük; Düzenleyici olarak kutsal olan siz ile irtibat içindeki insan olan sizin bütünleşmiş yaşam ve çabalarınızın ortak çocuğudur. İnsan ve kutsal ebeveynliğin bu çocuğu, dünyasal kökene ait kurtuluş içeriğini oluşturmaktadır; o, ölümsüz ruh olarak morontia benliğidir. 112:5.12 (1234.1) There is something real, something of human evolution, something additional to the Mystery Monitor, which survives death. This newly appearing entity is the soul, and it survives the death of both your physical body and your material mind. This entity is the conjoint child of the combined life and efforts of the human you in liaison with the divine you, the Adjuster. This child of human and divine parentage constitutes the surviving element of terrestrial origin; it is the morontia self, the immortal soul.
112:5.13 (1234.2) Varlığını sürdüren anlamın ve kurtuluş halindeki değerin bu çocuğu bütünüyle, ölümden yeninden-kişilikleşmeye kadarki süreç boyunca bilinçsiz konumda bulunmaktadır; ve, bu çocuk, bu bekleme dönemi boyunca yüksek melek nihai koruyucusunun muhafazası altındadır. Sizler, Satania’nın malikâne dünyalarında morontianın yeni bilincine erişene kadar, ölümü takiben bilinçli bir varlık olarak faaliyet göstermeyeceksiniz. 112:5.13 (1234.2) This child of persisting meaning and surviving value is wholly unconscious during the period from death to repersonalization and is in the keeping of the seraphic destiny guardian throughout this season of waiting. You will not function as a conscious being, following death, until you attain the new consciousness of morontia on the mansion worlds of Satania.
112:5.14 (1234.3) Ölümde, insan kişiliği ile ilişkilem halindeki işlevsel kimlik, hayati hareketin durması nedeniyle sekteye uğrar. Onu meydana getiren kısımların ötesine geçerken insan kişiliği, onlara işlevsel kimlik için bağımlıdır. Yaşamın durması, akıl donanımına ait fiziksel beyin işleyiş biçimlerini yok etmektedir; ve, aklın sekteye uğrayışı, fani bilinci sonlandırmaktadır. Bu yaratılmışın bilinci takip eden bir şekilde; aynı insan kişiliğinin yaşayan enerji ile birlikte ilişki içinde tekrar faaliyet göstermesine izin verecek biçimde düzenlenmiş bir kâinatsal duruma kadar yeniden ortaya çıkamamaktadır. 112:5.14 (1234.3) At death the functional identity associated with the human personality is disrupted through the cessation of vital motion. Human personality, while transcending its constituent parts, is dependent on them for functional identity. The stoppage of life destroys the physical brain patterns for mind endowment, and the disruption of mind terminates mortal consciousness. The consciousness of that creature cannot subsequently reappear until a cosmic situation has been arranged which will permit the same human personality again to function in relationship with living energy.
112:5.15 (1234.4) Kurtuluş halindeki fanilerin köken dünyalarından malikâne dünyalarına olan geçişleri boyunca, ister kişilik-yeniden-birleşimini üçüncü dönemde deneyimlemiş olsunlar isterse bir topluluk yeniden-dirilişi zamanında yükselmiş olsunlar, kişilik bütünlüğünün kaydı aslına uygun bir biçimde; özel etkinliklerinin dünyalarında baş melekler tarafından muhafaza edilmektedir. Bu varlıklar, (koruyucu yüksek meleklerin ruhun oldukları gibi) kişiliğin koruyucuları değillerdir; ancak, yine de, kişiliğin tespit edilebilen her etkeni, fani kurtuluşun bu güvenilir emanetçilerinin muhafazası altında tamamiyle korunmaktadır. Fani kişiliğin, ölüm ve kurtuluş arasındaki zaman boyunca tam olarak nerede olduğu hususunda bizler herhangi bir bilgiye sahip değiliz. 112:5.15 (1234.4) During the transit of surviving mortals from the world of origin to the mansion worlds, whether they experience personality reassembly on the third period or ascend at the time of a group resurrection, the record of personality constitution is faithfully preserved by the archangels on their worlds of special activities. These beings are not the custodians of personality (as the guardian seraphim are of the soul), but it is nonetheless true that every identifiable factor of personality is effectually safeguarded in the custody of these dependable trustees of mortal survival. As to the exact whereabouts of mortal personality during the time intervening between death and survival, we do not know.
112:5.16 (1234.5) Yeniden-kişilikleşmeyi mümkün kılan durum, yerel bir evrenin morontia alış gezegenlerinin yeniden diriliş yapıları içinde gerçekleştirilir. Burada yaşam-birleştirim odalarında yüksek denetimde bulunan makamlar; uyku halindeki kurtuluş unsurunun yeniden-bilinçlendirilişini mümkün kılan — morontial, akılsal ve ruhsal olarak — evren enerjisinin bu ilişkisini sağlarlar. Bir zamanlar fani olmuş bir kişiliğin kendisini oluşturan parçalarının yeniden bir araya getirilişi şu süreçlerden meydana gelmektedir: 112:5.16 (1234.5) The situation which makes repersonalization possible is brought about in the resurrection halls of the morontia receiving planets of a local universe. Here in these life-assembly chambers the supervising authorities provide that relationship of universe energy—morontial, mindal, and spiritual—which makes possible the reconsciousizing of the sleeping survivor. The reassembly of the constituent parts of a onetime material personality involves:
112:5.17 (1234.6) 1. İçinde yeni kurtuluş unsurunun ruhsal-olmayan gerçeklikle iletişimde bulabileceği ve bünyesinde kâinatsal aklın morontia türünün döngüsel hale getirilebileceği, bir morontia enerji işleyiş biçimi olarak bir uygun bütünlüğün oluşumu. 112:5.17 (1234.6) 1. The fabrication of a suitable form, a morontia energy pattern, in which the new survivor can make contact with nonspiritual reality, and within which the morontia variant of the cosmic mind can be encircuited.
112:5.18 (1234.7) 2. Düzenleyici’nin bekler konumda bulunan morontia yaratılmışına olan dönüşü. Düzenleyici, yükseliş halindeki kimliğinizin ebedi koruyucusudur; sahip olduğunuz Görüntüleyiciniz, kişilik uyanışınız için yaratılmış morontia bütünlüğü sadece siz ve başka kimsenin dolduramayacağına dair mutlak güvencedir. Ve, Düzenleyici, kurtuluş halindeki benliğinize Cennet rehberliği görevini bir kez daha üstlenmek için kişilik bir-araya-getirilişinizde hazır bulunacaktır. 112:5.18 (1234.7) 2. The return of the Adjuster to the waiting morontia creature. The Adjuster is the eternal custodian of your ascending identity; your Monitor is the absolute assurance that you yourself and not another will occupy the morontia form created for your personality awakening. And the Adjuster will be present at your personality reassembly to take up once more the role of Paradise guide to your surviving self.
112:5.19 (1235.1) 3. Yeniden kişiliğin bu zorunlulukları yerine getirildiğinde, uyku halindeki ölümsüz ruha ait potansiyelliklerin yüksek melek koruyucusu, sayısız kâinatsal kişiliklerin yardımıyla birlikte; Yüce’nin bu evrimsel evladına bekleyen Düzenleyici’nin ebedi ilişkilemini sağlarken, bu morontia bütünlüğünü bekler konumdaki morontia akıl-beden biçimi üzerine ve onun içine bahşeder. Ve, bu, kimlik biçiminde — hafıza, kavrayış ve bilincin yeniden bir araya getirilişi olarak yeniden-kişilikleşmeyi tamamlar. 112:5.19 (1235.1) 3. When these prerequisites of repersonalization have been assembled, the seraphic custodian of the potentialities of the slumbering immortal soul, with the assistance of numerous cosmic personalities, bestows this morontia entity upon and in the awaiting morontia mind-body form while committing this evolutionary child of the Supreme to eternal association with the waiting Adjuster. And this completes the repersonalization, reassembly of memory, insight, and consciousness—identity.
112:5.20 (1235.2) Yeniden-kişilikleşimin gerçeği, uyanan insan benliği tarafından yeni ayrıştırılmış kâinatsal aklın döngüsel hale getirilmiş morontia fazının yakalanmasından meydana gelir. Kişiliğin olgusu, evren çevresine olan benlik tepkisine ait kimliğin devamlılığına bağlıdır; ve, bu yalnızca, aklın aracılığı ile yerine getirilebilir. Bireyin bütünlüğü, benlik tüm etken unsurlarını içindeki devamlı bir değişime rağmen varlığını sürdürür; fiziksel yaşam içinde değişim kademelidir; ölümde ve yeniden-kişilikleşim üzerine değişiklik anidir. Bireyin bütünlüğünün (kişiliğin) tamamına ait asli gerçeklik, onu meydana getiren kısımların sonu gelmez değişimi desteğiyle evren koşullarına karşılık verir biçimde faaliyet göstermeye yetkindir; durağanlık, kaçınılmaz olan ölümle sonlanır. İnsan yaşamı, değişmez kişiliğin istikrarıyla bütünleşmiş yaşamın etkenlerine ait sonu gelmez bir değişimdir. 112:5.20 (1235.2) The fact of repersonalization consists in the seizure of the encircuited morontia phase of the newly segregated cosmic mind by the awakening human self. The phenomenon of personality is dependent on the persistence of the identity of selfhood reaction to universe environment; and this can only be effected through the medium of mind. Selfhood persists in spite of a continuous change in all the factor components of self; in the physical life the change is gradual; at death and upon repersonalization the change is sudden. The true reality of all selfhood (personality) is able to function responsively to universe conditions by virtue of the unceasing changing of its constituent parts; stagnation terminates in inevitable death. Human life is an endless change of the factors of life unified by the stability of the unchanging personality.
112:5.21 (1235.3) Ve, Jerusem’in malikâne dünyaları üzerinde bu şekilde uyandırıldığınızda, ruhsal dönüşümün çok fazlasıyla büyük olacağı biçimde o kadar değişmiş olacaksınız ki, ilk dünyanıza ait eski yaşamınız ile yeni dünyalar içindeki yeni yaşamınızı oldukça bütüncül bir biçimde birleştiren Düşünce Düzenleyicisi ve nihai son koruyucunuz olmasa, geçmiş kimliğinize ait gelmekte olan hafızanız ile bu yeni morontia bilincini birleştirmede ilk başta zorluk yaşardınız. Kişisel birey bütünlüğünün devamlılığına rağmen, fani yaşamın büyük bir kısmı ilk başta, muğlâk ve çok net hazırlanmayan bir rüya olarak görünmektedir. Ancak, zaman, birçok fani ilişkilemini netleştirecektir. 112:5.21 (1235.3) And when you thus awaken on the mansion worlds of Jerusem, you will be so changed, the spiritual transformation will be so great that, were it not for your Thought Adjuster and the destiny guardian, who so fully connect up your new life in the new worlds with your old life in the first world, you would at first have difficulty in connecting the new morontia consciousness with the reviving memory of your previous identity. Notwithstanding the continuity of personal selfhood, much of the mortal life would at first seem to be a vague and hazy dream. But time will clarify many mortal associations.
112:5.22 (1235.4) Düşünce Düzenleyicisi yalnızca; evren yükseliş sürecinizin bir parçası olan, ve ona temel teşkil eden, hafızaları ve deneyimleri sizler için geri getirecek ve tekrarlayacaktır. Eğer Düzenleyici insan aklı içinde en ufak şeyin bile evriminde bir eş ise, bunun sonucunda bu değerli deneyimler Düzenleyici’nin ebedi bilincinde varlığını sürdürecektir. Ancak, ne ruhsal anlama ne de morontia değerine sahip olmayan geçmiş yaşamınız ve onun hafızlarının çoğu, maddi beyin içinde yok olacaktır; maddi deneyimin çoğu, morontia aşamasına sizleri taşımış bir biçimde, evren içinde bir amaca artık hizmet etmeyen bir zamanlar iskelet görevi görmüş yapı gibi geçecektir. Ancak, kişilik ve kişilikler arasındaki ilişkiler hiçbir zaman iskelet görevi görmemişlerdir; kişilik ilişkilerini fani hafızası kâinatsal değere sahip olup, varlığını sürdürmeye devam edecektir. Malikâne dünyaları üzerinde sizler bilecek ve bilineceksinizdir; ve, buna ek olarak, sizler hatırlayacak ve, Urantia üzerindeki kısa ancak ilgi çekici yaşamanızda bir zamanlar ilişkilemde bulunduğunuz bireyler tarafından, hatırlanacaksınız. 112:5.22 (1235.4) The Thought Adjuster will recall and rehearse for you only those memories and experiences which are a part of, and essential to, your universe career. If the Adjuster has been a partner in the evolution of aught in the human mind, then will these worth-while experiences survive in the eternal consciousness of the Adjuster. But much of your past life and its memories, having neither spiritual meaning nor morontia value, will perish with the material brain; much of material experience will pass away as onetime scaffolding which, having bridged you over to the morontia level, no longer serves a purpose in the universe. But personality and the relationships between personalities are never scaffolding; mortal memory of personality relationships has cosmic value and will persist. On the mansion worlds you will know and be known, and more, you will remember, and be remembered by, your onetime associates in the short but intriguing life on Urantia.
6. Morontia Benliği ^top 6. The Morontia Self ^top
112:6.1 (1235.5) Tıpkı bir kelebeğin tırtıl aşamasından doğuşu gibi, insan varlıklarının gerçek kişilikleri, maddi beden içinde bir zamanlar deneyimledikleri örtünmeden bağımsız olarak ilk kez açığa çıkan biçimde malikâne dünyalarında ortaya çıkacaklardır. Yerel evren içindeki morontia süreci; ruhun mevcudiyetine ait başlangıçsal morontia aşamasından ilerleyici ruhsallığın nihai morontia aşamasına kadar kişilik işleyiş biçiminin devam eden yükselişi ile ilgilidir. 112:6.1 (1235.5) Just as a butterfly emerges from the caterpillar stage, so will the true personalities of human beings emerge on the mansion worlds, for the first time revealed apart from their onetime enshroudment in the material flesh. The morontia career in the local universe has to do with the continued elevation of the personality mechanism from the beginning morontia level of soul existence up to the final morontia level of progressive spirituality.
112:6.2 (1235.6) Yerel evren süreci için sahip olduğunuz morontia kişilik biçimleriniz hakkında sizleri bilgilendirmek zordur. Sizler, kişilik dışavurumsallığına ait morontia işleyiş biçimleri ile bahşedileceksiniz; ve, bu yatırımlar, son kertede, sahip olduğunuz kavrayışın ötesindedir. Bu türler, her ne kadar bütünüyle gerçek olsa da, mevcut an içerisinde anladığınız maddi düzeye ait enerji işleyiş biçimleri değillerdir. Onlar yerel evren dünyalarında, buna rağmen, sahip olduğunuz maddi bedenlerin insan kökenine ait olduğu gezegenlerde gerçekleştirmiş olduğu aynı amacı yerine getirmektedir. 112:6.2 (1235.6) It is difficult to instruct you regarding your morontia personality forms for the local universe career. You will be endowed with morontia patterns of personality manifestability, and these are investments which, in the last analysis, are beyond your comprehension. Such forms, while entirely real, are not energy patterns of the material order which you now understand. They do, however, serve the same purpose on the local universe worlds as do your material bodies on the planets of human nativity.
112:6.3 (1236.1) Belli bir ölçüye kadar, maddi beden-türünün görünüşü, kişilik kimliğinin karakterine karşılık göstermektedir; fiziksel beden, sınırlı bir düzeye kadar, kişiliğin içkin doğasına ait bir şeyi yansıtmaktadır. Bundan da fazla bir biçimde morontia türü bunu gerçekleştirmektedir. Fiziksel yaşam içerisinde faniler, içsel biçimde sevgi duyulamaz nitelikte olsalar da dışsal biçimde güzel olabilir; ve, onun daha yüksek düzeyleri içinde artan bir biçimde kişilik biçimi, içsel bireyin doğası uyarınca doğrudan bir biçimde çeşitlilik gösterecektir. Ruhsal düzeyde dışsal biçim ve içsel doğa; giderek artan ruhaniyet düzeylerinde daha kusursuz biçimde büyüyen bir biçimde, bütüncül özdeşleşmeye yaklaşmaya başlayacaktır. 112:6.3 (1236.1) To a certain extent, the appearance of the material body-form is responsive to the character of the personality identity; the physical body does, to a limited degree, reflect something of the inherent nature of the personality. Still more so does the morontia form. In the physical life, mortals may be outwardly beautiful though inwardly unlovely; in the morontia life, and increasingly on its higher levels, the personality form will vary directly in accordance with the nature of the inner person. On the spiritual level, outward form and inner nature begin to approximate complete identification, which grows more and more perfect on higher and higher spirit levels.
112:6.4 (1236.2) Morontia mekânında, yükseliş fanisi, Orvonton’un Üstün Ruhaniyeti’ne ait kâinatsal-akıl bahşedilişinin Nebadon türü ile donatılmaktadır. Bu gibi fani us, Yaratıcı Ruhaniyet’in farklılaştırılmamış akıl döngülerinden bağımsız nitelikte, odaklanmış bir evren bütünlüğü olarak mevcudiyet olmayı sonlandırmış biçimde ortadan kaybolmuştur. Ancak, fani aklın anlamları ve değerleri, yok olmamıştır. Aklın belirli fazları, kurtuluş halindeki ruh içinde devam etmektedir; önceki insan aklının belirli deneyimsel değerleri Düzenleyici tarafından korunmaktadır; ve, yerel evren içinde insan yaşamının kayıtları, yüksek meleklerden Kâinatsal Denetimciler’e ve muhtemelen bunun da ötesinde Yüce’ye uzanan kapsamdaki varlıklar olarak yükseliş halindeki faninin nihai değerlendirilişi ile ilgili sayısız varlıklardaki belirli yaşam tutanakları ile birlikte, beden içinde yaşanıldığı haliyle var olmaya devam edecektir. 112:6.4 (1236.2) In the morontia estate the ascending mortal is endowed with the Nebadon modification of the cosmic-mind endowment of the Master Spirit of Orvonton. The mortal intellect, as such, has perished, has ceased to exist as a focalized universe entity apart from the undifferentiated mind circuits of the Creative Spirit. But the meanings and values of the mortal mind have not perished. Certain phases of mind are continued in the surviving soul; certain experiential values of the former human mind are held by the Adjuster; and there persist in the local universe the records of the human life as it was lived in the flesh, together with certain living registrations in the numerous beings who are concerned with the final evaluation of the ascending mortal, beings extending in range from seraphim to Universal Censors and probably on beyond to the Supreme.
112:6.5 (1236.3) Yaratılmış özgür iradesi insan aklı olmadan var olamaz; ancak, o, maddi usun kaybına rağmen varlığını sürdürür. Kurtuluşun hemen ardındaki dönemler boyunca yükseliş kişiliği büyük ölçüde, insan yaşamından miras alınan kişilik işleyiş biçimleri ve morontia motasının yeni ortaya çıkan eylemi tarafından yönlendirilir. Ve, mansonia davranışına olan bu rehberler makul bir biçimde, morontia yaşamının öncül aşamalarında ve yükseliş kişiliğinin bütünüyle özgür iradesel olan bir dışavurumu olarak faaliyet gösterir. 112:6.5 (1236.3) Creature volition cannot exist without mind, but it does persist in spite of the loss of the material intellect. During the times immediately following survival, the ascending personality is in great measure guided by the character patterns inherited from the human life and by the newly appearing action of morontia mota. And these guides to mansonia conduct function acceptably in the early stages of the morontia life and prior to the emergence of morontia will as a full-fledged volitional expression of the ascending personality.
112:6.6 (1236.4) Yerel evren süreci içinde, insan mevcudiyetine ait yedi emir-yardımcı akıl-ruhaniyeti ile karşılaştırabilir nitelikte hiçbir etki bulunmamaktadır. Morontia aklı — Kutsal Hizmetkâr olarak — yerel evren usunun yaratıcı kaynağı tarafından değişikliğe uğratılmış ve dönüştürülmüşken, bu akıl kâinatsal akıl ile olan doğrudan iletişim vasıtasıyla evirilmek zorundadır. 112:6.6 (1236.4) There are no influences in the local universe career comparable to the seven adjutant mind-spirits of human existence. The morontia mind must evolve by direct contact with cosmic mind, as this cosmic mind has been modified and translated by the creative source of local universe intellect—the Divine Minister.
112:6.7 (1236.5) Ölümden önce fani akıl, Düzenleyici mevcudiyetinden öz bilince sahip bir biçimde bağımsızdır; emir-yardımcı akıl sadece, bu mevcudiyetin faaliyet gösterebilmesini yetkin kılmak için ilişkisel konumdaki maddi-enerji yöntemine ihtiyaç duymaktadır. Ancak, emir-yardımcı-ötesi olarak morontia ruhu, maddi-akıl işleyiş biçiminden mahrum kaldığında Düzenleyici olmadan birey bilincini elinde bulundurmaya devam edemez. Bu evrim halindeki ruh, buna rağmen, daha önceki ilişkilenimsel aklının kararlarından kökenini alan devam eden bir karakteri elinde bulundurur; ve, bu karakter, kendisine ait işleyiş biçimleri geri dönen Düzenleyici tarafından enerjileştirildiğinde etkin hafıza haline gelir. 112:6.7 (1236.5) Mortal mind, prior to death, is self-consciously independent of the Adjuster presence; adjutant mind needs only the associated material-energy pattern to enable it to operate. But the morontia soul, being superadjutant, does not retain self-consciousness without the Adjuster when deprived of the material-mind mechanism. This evolving soul does, however, possess a continuing character derived from the decisions of its former associated adjutant mind, and this character becomes active memory when the patterns thereof are energized by the returning Adjuster.
112:6.8 (1236.6) Hafızanın devamlılığı, özgün birey bütünlüğüne ait kimliğin elde bulundurmaya devam edildiğinin kanıtıdır; o, kişilik devamlılığına ve gelişimine ait bütüncül öz bilinç temel niteliktedir. Düzenleyici olmadan yükselen bu faniler, insan hafızasının yeniden inşası için yüksek meleksel birlikteliklerinin yönergesine bağlıdırlar; bunun dışında, Ruhaniyet-tarafından bütünleştirilmiş fanilerin morontia ruhları sınırlı değildir. Hafızanın işleyiş biçimi ruh içinde varlığını sürdürmeye devam eder; ancak, bu işleyiş biçimi, devam eden hafıza olarak derhal kendiliğinden gerçekleştirilebilir hale gelmek için daha önceki Düzenleyici’nin mevcudiyetine ihtiyaç duymaktadır. Düzenleyici olmadan fani kurtuluş unsurunun, daha önceki bir mevcudiyetin anlamlarına ve değerlerine ait hafıza bilinci yeniden yakalaması biçiminde onu yeniden keşfetmesi ve yeniden öğrenmesi için dikkate değer bir süreye ihtiyaç duyulmaktadır. 112:6.8 (1236.6) The persistence of memory is proof of the retention of the identity of original selfhood; it is essential to complete self-consciousness of personality continuity and expansion. Those mortals who ascend without Adjusters are dependent on the instruction of seraphic associates for the reconstruction of human memory; otherwise the morontia souls of the Spirit-fused mortals are not limited. The pattern of memory persists in the soul, but this pattern requires the presence of the former Adjuster to become immediately self-realizable as continuing memory. Without the Adjuster, it requires considerable time for the mortal survivor to re-explore and relearn, to recapture, the memory consciousness of the meanings and values of a former existence.
112:6.9 (1237.1) Kurtuluş değerindeki ruh aslına uygun bir biçimde; bireye ait kimliğin daha önce bütünlüğü olarak, maddi usun hem niteliksel hem de niceliksel eylemlerini ve güdülerini yansıtmaktadır. Gerçekliği, güzelliği ve iyiliği tercih ederek fani akıl, bilgeliğin ruhaniyetinin yönetimi altında bütünleşmiş yedi emir-yardımcı akıl-ruhaniyetinin koruyuculuğu altında morontia-öncesi evren sürecine giriş yapmaktadır. Bunun sonrasında, morontia-öncesi kazanımın yedi döngüsünün tamamlanması üzerine, morontia aklının bahşedilişinin emir-yardımcı aklına olan eklemlenişi; yerel evren ilerleyişinin ruhsal-öncesi veya diğer bir değişle morontia sürecini başlatmaktadır. 112:6.9 (1237.1) The soul of survival value faithfully reflects both the qualitative and the quantitative actions and motivations of the material intellect, the former seat of the identity of selfhood. In the choosing of truth, beauty, and goodness, the mortal mind enters upon its premorontia universe career under the tutelage of the seven adjutant mind-spirits unified under the direction of the spirit of wisdom. Subsequently, upon the completion of the seven circles of premorontia attainment, the superimposition of the endowment of morontia mind upon adjutant mind initiates the prespiritual or morontia career of local universe progression.
112:6.10 (1237.2) Bir yaratılmış özgün gezegeninden ayrıldığında, o, emir-yardımcı hizmetini ardında bırakmakta ve tamamiyle morontia usuna bağımlı hale gelmektedir. Bir yükseliş unsuru yerel bir evrenden ayrıldığında, morontia aşamasının ötesine geçen bir biçimde mevcudiyetin ruhsal aşamasına erişmiş konuma gelmektedir. Bu yeni ortaya çıkış halindeki ruhaniyet bütünlüğü, bunun sonrasında, Orvonton kâinatsal aklının doğrudan hizmetine eş zamanlı hale gelir. 112:6.10 (1237.2) When a creature leaves his native planet, he leaves the adjutant ministry behind and becomes solely dependent on morontia intellect. When an ascender leaves the local universe, he has attained the spiritual level of existence, having passed beyond the morontia level. This newly appearing spirit entity then becomes attuned to the direct ministry of the cosmic mind of Orvonton.
7. Düzenleyici Bütünleşimi ^top 7. Adjuster Fusion ^top
112:7.1 (1237.3) Düşünce Düzenleyicisi kişiliğe, daha öncesinde yalnızca potansiyel nitelikte bulunan ebedi mevcudiyetlikleri aktarır. Bu yeni bahşedilmişlikler arasında şunlardan bahsedilebilir: kutsal niteliğin sabit konuma getirilişi, geçmiş-ebediyet deneyimi ve hafızası, ölümsüzlük, ve kısıtlı nitelikteki potansiyel mutlaklığın bir fazı. 112:7.1 (1237.3) Thought Adjuster fusion imparts eternal actualities to personality which were previously only potential. Among these new endowments may be mentioned: fixation of divinity quality, past-eternity experience and memory, immortality, and a phase of qualified potential absoluteness.
112:7.2 (1237.4) Geçici biçim içindeki dünyasal gidişatınız tamamlandığında, daha iyi bir dünyanın kıyılarında uyanacak konumda bulunmaktasınız; ve, nihai olarak sizler, ebedi bir kucaklaşma içinde sadık Düzenleyiciniz ile bir bütün haline geleceksiniz. Ve, bu bütünleşme, sınırlı yaratılmış evriminin gizemi olarak Tanrı ve insanı bir haline getirmenin gizemini oluşturmaktadır; ancak, bu, ebedi olarak doğrudur. Bütünleşme, Ascendington’un kutsal âleminin sırrıdır; ve, İlahiyat’ın ruhaniyeti ile bütünleşmeyi deneyimlemiş olanlar dışında hiçbir yaratılmış, zamanın bir yaratılmışına ait kimliğin Cennet İlahiyatı’nın ruhaniyeti ile ebedi olarak bir tek haline geldiğinde bir araya gelen mevcut değerlerin gerçek anlamına kavrayamaz. 112:7.2 (1237.4) When your earthly course in temporary form has been run, you are to awaken on the shores of a better world, and eventually you will be united with your faithful Adjuster in an eternal embrace. And this fusion constitutes the mystery of making God and man one, the mystery of finite creature evolution, but it is eternally true. Fusion is the secret of the sacred sphere of Ascendington, and no creature, save those who have experienced fusion with the spirit of Deity, can comprehend the true meaning of the actual values which are conjoined when the identity of a creature of time becomes eternally one with the spirit of Paradise Deity.
112:7.3 (1237.5) Düzenleyici ile olan bütünleşme genellikle, yükseliş unsuru kendi yerel sistemi içinde ikamet ettiğinde gerçekleşir. O, köken gezegeni üzerinde doğal ölümün bir aşkınlığı olarak meydana gelebilir; o, malikâne dünyalarının herhangi birinde veya sistemin yönetim merkezleri üzerinde ortaya çıkabilir; o, kısa süreli takımyıldız ikameti zamanına kadar bile gecikebilir; veya, özel durumlarda, yükseliş unsuru yerel evren başkenti üzerinde olana kadar birliktelik tamamlanmayabilir. 112:7.3 (1237.5) Fusion with the Adjuster is usually effected while the ascender is resident within his local system. It may occur on the planet of nativity as a transcendence of natural death; it may take place on any one of the mansion worlds or on the headquarters of the system; it may even be delayed until the time of the constellation sojourn; or, in special instances, it may not be consummated until the ascender is on the local universe capital.
112:7.4 (1237.6) Düzenleyici ile olan bütünleşme gerçekleştiğinde, bu türden bir kişiliğin ebedi süreci için gelecek hiçbir tehlike söz konusu olamaz. Göksel varlıklar, uzun bir deneyim boyunca sınanırlar; ancak, faniler, evrimsel ve malikâne dünyalarının göreceli kısa ve yoğun bir sınavından geçerler. 112:7.4 (1237.6) When fusion with the Adjuster has been effected, there can be no future danger to the eternal career of such a personality. Celestial beings are tested throughout a long experience, but mortals pass through a relatively short and intensive testing on the evolutionary and morontia worlds.
112:7.5 (1237.7) Düzenleyici ile olan bütünleşme hiçbir şekilde; aşkın-evren emirleri, insan doğasının ebedi süreç için nihai ve geri dönülemez bir tercihte bulunduğunu duyurana kadar, ortaya çıkmaz. Bu, verildiğinde; bütünleşmiş kişiliğin nihai bir biçimde yerel evrenin sınırlarından aşkın-evrenin yönetim merkezilerine doğru belirli bir zaman zarfında ilerlemesi için izin emrini oluşturan tek seferlik onaydır; bu aşamadan itibaren, zamanın kutsal yolucusu, uzak gelecek içinde, Havona’nın merkezi evrenine ve İlahiyat serüvenine doğru uzun bir uçuş için yüksek melek taşımasını deneyimleyecektir. 112:7.5 (1237.7) Fusion with the Adjuster never occurs until the mandates of the superuniverse have pronounced that the human nature has made a final and irrevocable choice for the eternal career. This is the at-onement authorization, which, when issued, constitutes the clearance authority for the fused personality eventually to leave the confines of the local universe to proceed sometime to the headquarters of the superuniverse, from which point the pilgrim of time will, in the distant future, enseconaphim for the long flight to the central universe of Havona and the Deity adventure.
112:7.6 (1238.1) Evrimsel dünyalar üzerinde, birey bütünlüğü maddidir; o, evrende maddi bir şey olup, bu bütünlükte maddi mevcudiyetin yasalarına tabidir. O, zaman içinde bir gerçeklik olup, onun inişli-çıkışlı deneyimlerine karşılık göstermektedir. Kurtuluş kararları burada tasarlanmak zorundadır. Morontia aşamasında benlik, yeni ve daha dayanıklı bir evren gerçekliği haline gelmiş konumdadır; ve, onun devam eden büyümesi, evrenlerin akıl ve ruhaniyet döngülerine olan artan eş zamanlı hale gelişine dayanmaktadır. Kurtuluş kararları burada onaylanmakta olan konumdadır. Benlik ruhsal düzeye eriştiğinde, evren içinde güvenli bir değer haline gelir; ve, bu yeni değer, Düşünce Düzenleyicisi ile olan ebedi bütünleşme tarafından şahit olunan gerçeklik biçiminde kurtuluş kararlarına varıldığı gerçekliğe dayanmaktadır. Ve, gerçek bir evren değerinin düzeyine erişmiş olarak yaratılmış, Tanrı olarak — en yüksek evren değerinin arayışı için potansiyel bakımdan özgür hale gelmektedir. 112:7.6 (1238.1) On the evolutionary worlds, selfhood is material; it is a thing in the universe and as such is subject to the laws of material existence. It is a fact in time and is responsive to the vicissitudes thereof. Survival decisions must here be formulated. In the morontia state the self has become a new and more enduring universe reality, and its continuing growth is predicated on its increasing attunement to the mind and spirit circuits of the universes. Survival decisions are now being confirmed. When the self attains the spiritual level, it has become a secure value in the universe, and this new value is predicated upon the fact that survival decisions have been made, which fact has been witnessed by eternal fusion with the Thought Adjuster. And having achieved the status of a true universe value, the creature becomes liberated in potential for the seeking of the highest universe value—God.
112:7.7 (1238.2) Bu türden bütünleşmiş varlıklar evren tepkileri bakımından iki katmanlı bütünlük içindedir: Onlar, yüksek meleklerden çok da farklı olmayan bir biçimde ayrı morontia bireyleridir; ve, onlar aynı zamanda, Cennet kesinlik unsurlarının düzeyinde potansiyel bakımdan varlıklardır. 112:7.7 (1238.2) Such fused beings are twofold in their universe reactions: They are discrete morontia individuals not altogether unlike seraphim, and they are also beings in potential on the order of the Paradise finaliters.
112:7.8 (1238.3) Ancak, bütünleşmiş birey gerçekten de; sahip olduğu bütünlüğü, evrenlerin herhangi bir usu tarafından yapılabilecek irdelenme girişimini boşa çıkaran bir varlık olarak, tek kişiliktir. Ve böylece, en alt düzeyden en yüksek olana kadar yerel evrenin yüksek mahkemelerinden geçmiş bir biçimde, hiç kimsenin insan veya Düzenleyiciyi tanımlayamayacağı bir bütünlük içerisinde sizler nihai bir biçimde, yerel evren Yaratıcısınız olan Nebadon Egemeni huzuruna çıkarılırsınız. Ve orada, sahip olduğu yaratıcı babalığın zamanın bu evreni içinde yaşamanıza ait gerçekliği mümkün kıldığı tam da bu varlığın elinden; Kâinatın Yaratıcısı’nın arayışı içindeki aşkın-evren sürecinize nihai olarak ilerlemenizi yetkin kılan onayları alacaksınız. 112:7.8 (1238.3) But the fused individual is really one personality, one being, whose unity defies all attempts at analysis by any intelligence of the universes. And so, having passed the tribunals of the local universe from the lowest to the highest, none of which have been able to identify man or Adjuster, the one apart from the other, you shall finally be taken before the Sovereign of Nebadon, your local universe Father. And there, at the hand of the very being whose creative fatherhood in this universe of time has made possible the fact of your life, you will be granted those credentials which entitle you eventually to proceed upon your superuniverse career in quest of the Universal Father.
112:7.9 (1238.4) Görevini başarıyla yerine getirmiş olan Düzenleyici kişiliği, insanlığa olan muhteşem hizmeti ile mi sahip olmuştur; yoksa, cesur insan, Düzenleyici-gibi-olmaya erişmek için içten çabalarıyla ölümsüzlüğü mü elde etmiştir? Cevap bunların ikisi de değildir; ancak, onlar beraberce, Havona’nın yedi döngüsü kat edilene ve dünyasal kökenin bir zamanlar ruhunu oluşturmuş olan bütünlük Cennet üzerindeki Yaratıcı’nın mevcut kişiliğinin ibadetsel tanınışında bulunana kadar sürekli bir biçimde yukarı doğru uzanarak ve ulvi yükselişine hiçbir zaman ara vermeyerek, daha ileri büyüme ve gelişim için bir aday halinde sürekli olarak hizmet veren, inançlı ve verimli bir bünye niteliğinde bulunarak, Yüce’nin yükseliş kişiliklerine ait benzersiz düzeylerden birine ait bir üyenin evrimine erişmiş konumdadırlar. 112:7.9 (1238.4) Has the triumphant Adjuster won personality by the magnificent service to humanity, or has the valiant human acquired immortality through sincere efforts to achieve Adjusterlikeness? It is neither; but they together have achieved the evolution of a member of one of the unique orders of the ascending personalities of the Supreme, one who will ever be found serviceable, faithful, and efficient, a candidate for further growth and development, ever ranging upward and never ceasing the supernal ascent until the seven circuits of Havona have been traversed and the onetime soul of earthly origin stands in worshipful recognition of the actual personality of the Father on Paradise.
112:7.10 (1238.5) Tüm bu muhteşem yükseliş boyunca Düşünce Düzenleyicisi, geleceğin kutsal güvencesi ve yükseliş fanisinin ruhsal nitelikli bütüncül istikrar kaynağıdır. Bu arada, fani özgür iradenin mevcudiyeti Düzenleyici’ye, kutsal ve sınırsız doğanın özgürleşimi için ebedi bir yapı sağlamaktadır. Bu aşamada, bahse konu iki kimlik tek bir bütünlük haline gelir; zamanın veya ebediyetin hiçbir gelişimi hiçbir şekilde, insan ve Düzenleyici birbirinden ayıramaz; onlar, ebedi bir biçimde bütünleşmiş olarak ayrılmaz niteliktedirler. 112:7.10 (1238.5) Throughout all this magnificent ascent the Thought Adjuster is the divine pledge of the future and full spiritual stabilization of the ascending mortal. Meanwhile the presence of the mortal free will affords the Adjuster an eternal channel for the liberation of the divine and infinite nature. Now have these two identities become one; no event of time or of eternity can ever separate man and Adjuster; they are inseparable, eternally fused.
112:7.11 (1238.6) Düzenleyici-bütünleşme dünyaları üzerinde Gizem Görüntüleyicisi’nin nihai sonu, Kesinliğin Cennet Birliği olarak yükseliş fanisininki ile özdeştir. Ve, ne Düzenleyici ne de fani, diğerinin bütüncül işbirliği ve sadık yardımı olmadan bu benzersiz hedefe erişemez. Bu olağanüstü ortak birliktelik, bu evren çağının kâinatsal olgular bütününün tümü içinde en ilgi çekici ve muhteşem olanından biridir. 112:7.11 (1238.6) On the Adjuster-fusion worlds the destiny of the Mystery Monitor is identical with that of the ascending mortal—the Paradise Corps of the Finality. And neither Adjuster nor mortal can attain that unique goal without the full co-operation and faithful help of the other. This extraordinary partnership is one of the most engrossing and amazing of all the cosmic phenomena of this universe age.
112:7.12 (1239.1) Düzenleyici bütünleşimi anından itibaren, yükseliş unsurunun düzeyi, evrimsel yaratılmışınkidir. İnsan üyesi kişiliği memnuniyetle deneyenlerin ilkidir, ve, bu nedenle, kişiliğin tanınışı ile ilgili tüm hususlarda Düzenleyici’den üstün bir konumdadır. Bu bütünleşmiş varlığın Cennet yönetim merkezi Ascendington’dur, Divinington değil; ve, Tanrı ve insanın bu benzersiz bileşimi, bir yükseliş varlığı olarak onu Kesinliğin Birliği’ne kadar üst seviyeye çıkarır. 112:7.12 (1239.1) From the time of Adjuster fusion the status of the ascender is that of the evolutionary creature. The human member was the first to enjoy personality and, therefore, outranks the Adjuster in all matters concerned with the recognition of personality. The Paradise headquarters of this fused being is Ascendington, not Divinington, and this unique combination of God and man ranks as an ascending mortal all the way up to the Corps of the Finality.
112:7.13 (1239.2) Bir Düzenleyici bir kez bir yükseliş fanisi ile bütünleştiğinde, Düzenleyici’nin numarası, aşkın-evrenin kayıtlarından kazınır. Divinington’un kayıtlarında neyin gerçekleştiği hususunda, bir şey bilmemekteyim; ancak, ben, bu Düzenleyici’ye ait kaydın, Kesinliğin Birliği’nin vekil başı olan Grandfanda’nın iç birlikteliklerine ait gizli birimlere alındığını düşünmekteyim. 112:7.13 (1239.2) When once an Adjuster fuses with an ascending mortal, the number of that Adjuster is stricken from the records of the superuniverse. What happens on the records of Divinington, I do not know, but I surmise that the registry of that Adjuster is removed to the secret circles of the inner courts of Grandfanda, the acting head of the Corps of the Finality.
112:7.14 (1239.3) Düzenleyici bütünleşimi ile birlikte Kâinatın Yaratıcısı, kendisini maddi yaratılmışlarına armağan edişine ait sözü yerine getirmiştir; o sözünü tutmuş, kutsallığın insanlığa olan ebedi bahşedilişine ait tasarımı yerine getirmiştir. Bu aşamada, bu şekilde gerçek hale getirilmiş Tanrı ile ulvi ortak eşliği içinde içkin nitelikteki bulunan sınırsız olasılıkların farkına varma ve onu yerini getirmeye dair insan girişimi başlamaktadır. 112:7.14 (1239.3) With Adjuster fusion the Universal Father has completed his promise of the gift of himself to his material creatures; he has fulfilled the promise, and consummated the plan, of the eternal bestowal of divinity upon humanity. Now begins the human attempt to realize and to actualize the limitless possibilities that are inherent in the supernal partnership with God which has thus factualized.
112:7.15 (1239.4) Kurtuluş fanilerinin mevcut andaki bilinen nihai sonu, Kesinliğin Cennet Birliğidir; bu aynı zamanda, fani eşleri ile olan ebedi birliğe katılmış hale gelen tüm Düşünce Düzenleyici için nihai son hedefidir. Mevcut an içerisinde Cennet kesinlik unsurları, birçok sorumluluk içinde asli evren boyunca görevlerini yerine getirmektedirler; ancak, bizlerin hepsi, onların, yedi aşkın-evren ışık ve yaşam altında istikrara kavuştuktan sonra ve sınırlı Tanrı nihai olarak mevcut an içerisinde bahse konu Yüce İlahiyatı çevreleyen gizemden kesin bir biçimde açığa çıktığında, gelecek zaman içinde yerine getirmek için başka ve hatta daha ulvi görevlere sahip olacağını düşünmekteyiz. 112:7.15 (1239.4) The present known destiny of surviving mortals is the Paradise Corps of the Finality; this is also the goal of destiny for all Thought Adjusters who become joined in eternal union with their mortal companions. At present the Paradise finaliters are working throughout the grand universe in many undertakings, but we all conjecture that they will have other and even more supernal tasks to perform in the distant future after the seven superuniverses have become settled in light and life, and when the finite God has finally emerged from the mystery which now surrounds this Supreme Deity.
112:7.16 (1239.5) Sizler; merkezi evren, aşkın-evrenler ve yerel evrenlere ait düzenlenme ve bu düzenin çalışanları hakkında belirli ölçüde bilgilendirilmiş konumda bulunmaktasınız; sizlere, bu uçsuz bucaksız yaratılmışları mevcut an içerisinde yöneten çeşitli kişiliklerden bazılarına ait karakter ve köken hakkında bilgiler verilmiştir. Sizler aynı zamanda; ilk dışsal uzay düzeyinde olan konumda, asli evrene ait çevre hattının çok ötesinde olan bölgede evrenlerin çok geniş yıldızlar kümelerinin düzenlenme sürecinde olduğu hakkında bilgilendirilmiş halde bulunmaktasınız. Aynı zamanda, Yüce Varlık’ın; dışsal uzaya ait henüz bilinmeyen bu bölgelerinde açığa çıkarılmamış üçüncü düzey faaliyetini yakın bir zamanda sergileyecek oluşu bildirilmiştir; ve, sizlere aynı zamanda, Cennet birliğine ait kesinlik unsurlarının Yüce’nin deneyimsel çocukları olduğu söylenmiştir. 112:7.16 (1239.5) You have been instructed to a certain extent about the organization and personnel of the central universe, the superuniverses, and the local universes; you have been told something about the character and origin of some of the various personalities who now rule these far-flung creations. You have also been informed that there are in process of organization vast galaxies of universes far out beyond the periphery of the grand universe, in the first outer space level. It has also been intimated in the course of these narratives that the Supreme Being is to disclose his unrevealed tertiary function in these now uncharted regions of outer space; and you have also been told that the finaliters of the Paradise corps are the experiential children of the Supreme.
112:7.17 (1239.6) Bizler; kesinlik birliktelikleri ile birlikte, Düzenleyici bütünleşimi fanilerinin bir biçimde, ilk dışsal uzay düzeyine ait evrenlerin iradesinde faaliyet gösterme nihai sonuna sahip olduklarına inanmaktayız. Bizler; geçmesi gereken bir süreden sonra, bu devasa yıldız kümelerinin yerleşik evrenler haline geleceğine dair en ufak bir kuşkuya sahip değiliz. Ve, bizler eşit bir biçimde bu yerleşkelerin yöneticilerinin arasında, sahip oldukları doğanın yaratılmış ve Yaratan’ın bileşiminin kâinatsal sonucu olduğu Cennet kesinlik unsurların da bulunacağına hem fikiriz. 112:7.17 (1239.6) We believe that the mortals of Adjuster fusion, together with their finaliter associates, are destined to function in some manner in the administration of the universes of the first outer space level. We have not the slightest doubt that in due time these enormous galaxies will become inhabited universes. And we are equally convinced that among the administrators thereof will be found the Paradise finaliters whose natures are the cosmic consequence of the blending of creature and Creator.
112:7.18 (1239.7) Bu nasıl da bir serüvendir! Nasıl da bir ilgi çekici hikâyesidir! İlk Kaynak ve Merkez’in özüne ait bilenen en yüksek dışavurumu ile Kâinatın Yaratıcısı’nı kavrayamaya ve ona erişmeye yetkin ussal yaşamın en alt türünün bu bahse konu bileşimleri ve ebedi ilişkilemleri olarak Düzenleştirilmiş ve ebedileştirilmiş bu faniler, kişiselleştirilmiş ve insanlaştırılmış bu Düzenleyiciler olarak, Yüce’nin çocukları tarafından yönetilecek devasa bir yaratım. Bizler; Yaratan ve yaratılmışın bu türden eş birlikteliği olarak, bu tür birleşmiş varlıkların, ilk dışsal uzay düzeyine ait bu gelecek evrenleri boyunca mevcudiyete bürünebilecek ussal yaşamın herhangi ve her türünün muhteşem yöneticileri, benzersiz idarecileri ve anlayışlı ve duygudaş yönlendiricileri olacaklarını düşünmekteyiz. 112:7.18 (1239.7) What an adventure! What a romance! A gigantic creation to be administered by the children of the Supreme, these personalized and humanized Adjusters, these Adjusterized and eternalized mortals, these mysterious combinations and eternal associations of the highest known manifestation of the essence of the First Source and Center and the lowest form of intelligent life capable of comprehending and attaining the Universal Father. We conceive that such amalgamated beings, such partnerships of Creator and creature, will become superb rulers, matchless administrators, and understanding and sympathetic directors of any and all forms of intelligent life which may come into existence throughout these future universes of the first outer space level.
112:7.19 (1240.1) Siz fanilerin, hayvansal köken olarak dünyasal olana ait olduğunuz doğrudur; bedeniniz gerçektende tozdur. Ancak, siz, içtenlikle arzulayan bir biçimde gerçekten iradede bulunursanız, çağların mirası gerçekten de sizlerin olacaktır; ve, sizler bir gün, deneyimin Yüce Tanrısı’nın evlatları ve tüm kişiliklerin Cennet Yaratıcısı’na ait kutsal evlatlar olarak — gerçek kişilikleriniz içinde hizmet edeceksiniz. 112:7.19 (1240.1) True it is, you mortals are of earthly, animal origin; your frame is indeed dust. But if you actually will, if you really desire, surely the heritage of the ages is yours, and you shall someday serve throughout the universes in your true characters—children of the Supreme God of experience and divine sons of the Paradise Father of all personalities.
112:7.20 (1240.2) [Orvonton’un bir Yalnız İleticisi tarafından sunulmuştur.] 112:7.20 (1240.2) [Presented by a Solitary Messenger of Orvonton.]