108. Makale Paper 108
Düşünce Düzenleyicileri’nin Görev ve Hizmeti Mission and Ministry of Thought Adjusters
108:0.1 (1185.1) Düşünce Düzenleyicileri’nin insan ırkları için görevi, zaman ve mekânın fani yaratılmışlarına Kâinatın Yaratıcısı’nı temsil etmek, onlar için Kâinatın Yaratıcısı olmaktır; bu, kutsal armağanların temel görevidir. Onların görevi aynı zamanda, fani akıllarını yükseltmek ve insanların ölümsüz ruhlarını Cennet kusursuzluğunun kutsal doruklarına ve ruhsal seviyelerine dönüştürmektir. Ve, geçici yaratılmışın insan doğasını ebedi kesinlik unsurunun kutsal doğasına bu şekilde dönüştürmenin bahse konu deneyimi içerisinde Düzenleyiciler; başka hiçbir kâinat yöntemiyle benzerinin gerçekleştirilmesi imkânsız olan, kusursuz Düzenleyici ve kusursuz yaratılmışın ebedi birlikteliğinden oluşmuş bir varlık olarak, varlığın benzersiz bir türünün mevcudiyetini meydana getirir. 108:0.1 (1185.1) THE mission of the Thought Adjusters to the human races is to represent, to be, the Universal Father to the mortal creatures of time and space; that is the fundamental work of the divine gifts. Their mission is also that of elevating the mortal minds and of translating the immortal souls of men up to the divine heights and spiritual levels of Paradise perfection. And in the experience of thus transforming the human nature of the temporal creature into the divine nature of the eternal finaliter, the Adjusters bring into existence a unique type of being, a being consisting in the eternal union of the perfect Adjuster and the perfected creature which it would be impossible to duplicate by any other universe technique.
108:0.2 (1185.2) Kâinatın bütünü içinde hiçbir şey, varoluşsal-olmayan düzeylerdeki deneyim gerçekliğinin yerini tutamaz. Sınırsız Tanrı, her zaman olduğu gibi, kötülük ve yaratılmış deneyimi dışında her şeyi sınırsız bir biçimde içinde barındıran bir biçimde bütüncül ve tamamlanmış konumdadır. Tanrı yanlışta bulunamaz, o hatasızdır. Tanrı deneyimsel olarak, herhangi bir zaman zarfında kişisel olarak deneyimlemediği herhangi bir şeyin bilgisine sahip olamaz; onun her şeye dair öncül bilgisi varoluşsaldır. Bu nedenle, Yaratıcı’nın ruhaniyeti Cennet’den, yükseliş sürecinin her mevcut deneyimine sınırlı fanilerle beraber katılmak için inmektedir; yalnızca bu türden bir yöntem ile varoluşsal Tanrı, gerçekte ve gerçek olarak insanın deneyimsel Yaratıcısı haline gelebilirdi. Ebedi Tanrı’nın sonsuzluğu, insan varlıklarının yaşamın inişli çıkışlı ilerleyişinde yaşadıkları deneyimleri mevcut bir biçimde paylaşan Düzenleyici nüvelerinin hizmet içinde gerçek bir biçimde mevcut hale gelen sınırlı deneyimin potansiyelini içine almaktadır. 108:0.2 (1185.2) Nothing in the entire universe can substitute for the fact of experience on nonexistential levels. The infinite God is, as always, replete and complete, infinitely inclusive of all things except evil and creature experience. God cannot do wrong; he is infallible. God cannot experientially know what he has never personally experienced; God’s preknowledge is existential. Therefore does the spirit of the Father descend from Paradise to participate with finite mortals in every bona fide experience of the ascending career; it is only by such a method that the existential God could become in truth and in fact man’s experiential Father. The infinity of the eternal God encompasses the potential for finite experience, which indeed becomes actual in the ministry of the Adjuster fragments that actually share the life vicissitude experiences of human beings.
1. Seçim ve Görevlendirme ^top 1. Selection and Assignment ^top
108:1.1 (1185.3) Düzenleyiciler Divinington’dan fani hizmeti görevinde gönderildiklerinde, varoluşsal kutsallığın bahşedilişinde özdeştirler; ancak, onlar, evrimsel yaratılmışlar içinde ve onlarla olan daha önceki ilişkileri ölçüsünde deneyimsel nitelikler bakımından farklılıklar göstermektedirler. Bizler, Düzenleyici görevlendirmesinin temel dayanağını açıklayamayız; ancak, bu kutsal armağanların, ikamet ettikleri kişiliğe olan ebedi uygunluğun ve uyumun belli bir bilgi ve verimli siyasasıyla uyumlu olarak bahşedildiklerini düşünmekteyiz. Bizler; daha deneyimli olan Düzenleyici’nin sıklıkla, daha yüksek türdeki insan aklının ikametinde bulunduğunu kesin bir biçimde gözlemlemekteyiz; insan kalıtımı bu sebeple, tercih ve görevlendirmeyi belirlemede dikkate değer bir etken olmalıdır. 108:1.1 (1185.3) When Adjusters are dispatched for mortal service from Divinington, they are identical in the endowment of existential divinity, but they vary in experiential qualities proportional to previous contact in and with evolutionary creatures. We cannot explain the basis of Adjuster assignment, but we conjecture that these divine gifts are bestowed in accordance with some wise and efficient policy of eternal fitness of adaptation to the indwelt personality. We do observe that the more experienced Adjuster is often the indweller of the higher type of human mind; human inheritance must therefore be a considerable factor in determining selection and assignment.
108:1.2 (1185.4) Her ne kadar kesin bir biçimde bilmesek de, güçlü bir biçimde tüm Düşünce Düzenleyicileri’nin gönüllü olduklarına inanmaktayız. Ancak herhangi bir biçimde gönüllü olmadan önce onlar, ikamet edilecek aday ile ilgili tüm veriye sahiptirler. İçten, yerel evrenlerin başkentlerinden başlayarak aşkın-evrenlerin yönetim merkezlerine, dışa doğru kadar genişleyen yansıma yöntemiyle, soya dair yüksek meleksel sunuları ve yaşam ilerleyişine dair öngörülen eylemler Cennet vasıtasıyla Divinington üzerindeki Düzenleyiciler’in yedek birliğine aktarılır. Bu öngörü, sadece fani adayın kökensel soylarını değil aynı zamanda muhtemel ussal donanımına ve ussal yetkinliğine dair yaklaşık bir tahmini kapsar. Düzenleyiciler böylelikle, içkin doğaları kendilerine bütünüyle bildirilmiş olan akıllarda ikamet etmeye gönüllü olmaktadırlar. 108:1.2 (1185.4) Although we do not definitely know, we firmly believe that all Thought Adjusters are volunteers. But before ever they volunteer, they are in possession of full data respecting the candidate for indwelling. The seraphic drafts of ancestry and projected patterns of life conduct are transmitted via Paradise to the reserve corps of Adjusters on Divinington by the reflectivity technique extending inward from the capitals of the local universes to the headquarters of the superuniverses. This forecast covers not only the hereditary antecedents of the mortal candidate but also the estimate of probable intellectual endowment and spiritual capacity. The Adjusters thus volunteer to indwell minds of whose intimate natures they have been fully apprised.
108:1.3 (1186.1) Gönüllükte bulunan Düzenleyici özellikle, insan adayındaki şu üç ehliyette ilgilenmektedir: 108:1.3 (1186.1) The volunteering Adjuster is particularly interested in three qualifications of the human candidate:
108:1.4 (1186.2) 1. Ussal yetkinlik. Akıl olağan bir şey midir? Ussal yetkinlik olarak ussal potansiyel nedir? Birey, gerçek bir irade yaratılmışına doğru gelişebilir mi? Bilgelik, faaliyet göstermek için bir imkâna sahip midir? 108:1.4 (1186.2) 1. Intellectual capacity. Is the mind normal? What is the intellectual potential, the intelligence capacity? Can the individual develop into a bona fide will creature? Will wisdom have an opportunity to function?
108:1.5 (1186.3) 2. Ruhsal algı. Dini doğanın doğumu ve gelişimi olarak derin saygısal gelişimin olanakları. Algının olası ruhsal yetkinliği olarak ruhun potansiyeli nedir? 108:1.5 (1186.3) 2. Spiritual perception. The prospects of reverential development, the birth and growth of the religious nature. What is the potential of soul, the probable spiritual capacity of receptivity?
108:1.6 (1186.4) 3. Bileşik ussal ve ruhsal güçler. Bu iki bahşedilmişliğin muhtemel bir biçimde bileşimi olarak ilişkilemi ölçüsünde, insan kişiliğinin gücü açığa çıkıp, kurtuluşun değerindeki ölümsüz bir ruhun belirli düzeydeki evrimine katkıda bulunmaktadır. 108:1.6 (1186.4) 3. Combined intellectual and spiritual powers. The degree to which these two endowments may possibly be associated, combined, so as to produce strength of human character and contribute to the certain evolution of an immortal soul of survival value.
108:1.7 (1186.5) Karşılarındaki bu gerçeklerle Görüntüleyiciler’in özgür bir biçimde görev için gönüllülükte bulunması bizim inancımızdır. Muhtemel bir biçimde sadece bir tek Düzenleyici gönüllerinden başka, onlara ek bir biçimde; muhtemelen, yüksek denetimde bulunan kişiselleştirilmiş düzeyler, fani adayın kişiliğini ruhsallaştırma ve ebedileştirme görevine en elverişli olanı gönüllü Düzenleyiciler’in bu topluluğundan seçmektedirler. (Düzenleyiciler’in görevlendirilmesinde ve hizmetinde yaratılmışın cinsiyeti tercihte hiçbir öneme sahip değildir.) 108:1.7 (1186.5) With these facts before them, it is our belief that the Monitors freely volunteer for assignment. Probably more than one Adjuster volunteers; perhaps the supervising personalized orders select from this group of volunteering Adjusters the one best suited to the task of spiritualizing and eternalizing the personality of the mortal candidate. (In the assignment and service of the Adjusters the sex of the creature is of no consideration.)
108:1.8 (1186.6) Düzenleyici’nin gönüllülük ve mevcut görevlendirme süreci arasındaki kısa süre, muhtemelen; bekler konumdaki fani aklın bir işleyiş yönteminin, kişilik yaklaşımında ve akıl ruhanileştiriliminde en etkin tasarımlar hususunda görevlendirilmiş Düzenleyici’yi eğitmek için kullanıldığı Kişiselleştirilmiş Görüntüleyiciler’in Divinington okullarında, varsayımsal olarak, geçmektedir. Bu akıl örneği, aşkın-evren yansıma hizmeti tarafından sağlanan bir veri bileşimi vasıtasıyla oluşturulmuştur. Sonuç olarak bu yargı, Yalnız İleticiler’in uzun evren süreçleri boyunca çok sayıdaki Kişilikleştirilmiş Düzenleyici ile olan iletişimle elde edilen bilgiyi derlemenin sonucu olarak beslendiğimiz bir inanıştır. 108:1.8 (1186.6) The short time intervening between the volunteering and the actual dispatch of the Adjuster is presumably spent in the Divinington schools of the Personalized Monitors where a working pattern of the waiting mortal mind is utilized in instructing the assigned Adjuster as to the most effective plans for personality approach and mind spiritization. This mind model is formulated through a combination of data supplied by the superuniverse reflectivity service. At least this is our understanding, a belief which we hold as the result of putting together information secured by contact with many Personalized Adjusters throughout the long universe careers of the Solitary Messengers.
108:1.9 (1186.7) Düzenleyiciler bir kez mevcut bir biçimde Divinington’dan görevlendirilerek gönderildiklerinde, bu an ile tercih ettikleri öznelerinin aklındaki ortaya çıkışlarındaki saat arasında neredeyse hiçbir vakit geçmemektedir. Divinington’dan Urantia’ya olan bir Düzenleyici’nin ortalama ulaşım süresi 117 saat, 42 dakika ve 7 saniyedir. Neredeyse bu zamanın tümü Uversa üzerindeki kayıt sürecinde geçmektedir. 108:1.9 (1186.7) When once the Adjusters are actually dispatched from Divinington, practically no time intervenes between that moment and the hour of their appearance in the minds of their chosen subjects. The average transit time of an Adjuster from Divinington to Urantia is 117 hours, 42 minutes, and 7 seconds. Virtually all of this time is occupied with registration on Uversa.
2. Düzenleyici İkameti’nin Öncelikli Koşulları ^top 2. Prerequisites of Adjuster Indwelling ^top
108:2.1 (1186.8) Her ne kadar Düzenleyiciler kişilik öngörü tahminleri Divinington’a aktarılır aktarılmaz hizmet için gönüllülükte bulunsalar da, insan özneleri ilk ahlaki nitelikli kişisel kararlarında bulunana kadar mevcut bir biçimde görevlendirilmemektedirler. İnsan çocuğunun ilk ahlaki tercihi; yedinci akıl-emir-yardımcısında kendiliğinden belirtilmekte olup, bu usu Divinington’a vakit kaybetmeden gönderen aşkın-evren yönetim sorumlusu Üstün Ruhaniyet’in mevcudiyetinde, yerel evren Yaratıcı Ruhaniyeti’nin aracılığıyla Bütünleştirici Bünye’nin kâinatsal akıl-çekim döngüsü üzerinden derhal kayıt altına alır. Düzenleyiciler Urantia üzerinde insan öznelerine, ortalama olarak, altıncı doğum günlerinden biraz önce ulaşırlar. Mevcut nesilde bu süreç, beş yıl, on ay ve dört gün sürmektedir; bu, yeryüzü yaşamlarının 2.134’üncü günüdür. 108:2.1 (1186.8) Though the Adjusters volunteer for service as soon as the personality forecasts have been relayed to Divinington, they are not actually assigned until the human subjects make their first moral personality decision. The first moral choice of the human child is automatically indicated in the seventh mind-adjutant and registers instantly, by way of the local universe Creative Spirit, over the universal mind-gravity circuit of the Conjoint Actor in the presence of the Master Spirit of superuniverse jurisdiction, who forthwith dispatches this intelligence to Divinington. Adjusters reach their human subjects on Urantia, on the average, just prior to the sixth birthday. In the present generation it is running five years, ten months, and four days; that is, on the 2,134th day of terrestrial life.
108:2.2 (1187.1) Düzenleyiciler, emir-yardımcı akıl ruhaniyetlerinin ikamet eden hizmeti tarafından yerinde bir biçimde hazırlanana ve Kutsal Ruhaniyet tarafından döngüsel hale getirilene kadar fani aklına giriş yapamazlar. Ve, bu, bir Düzenleyici’nin kabulü için insan aklını bu şekilde yetkinleştirecek yedi emir-yardımcı ruhaniyetin eşgüdümsel işlevini gerektirmektedir. Yaratılmış aklı; ahlaki seçim biçiminde — iyilik ve kötülüğün ortaya çıkış halindeki değerleri arasında tercihte bulunma yetisini sergileyerek ibadetsel kabulü dışa vurmak ve bilgesel faaliyeti göstermek zorundadır. 108:2.2 (1187.1) The Adjusters cannot invade the mortal mind until it has been duly prepared by the indwelling ministry of the adjutant mind-spirits and encircuited in the Holy Spirit. And it requires the co-ordinate function of all seven adjutants to thus qualify the human mind for the reception of an Adjuster. Creature mind must exhibit the worship outreach and indicate wisdom function by exhibiting the ability to choose between the emerging values of good and evil—moral choice.
108:2.3 (1187.2) Bu anlatılanlar böylece, Düzenleyiciler’in kabulü için insan aklının hazırlanma aşamasıdır; ancak, genel bir kural olarak, Gerçekliğin Ruhaniyeti’nin bu farklı ruhaniyet hizmetkârları arasında ruhsal bir eşgüdüm sağlayıcısı olarak faaliyet gösterdiği dünyalar dışında bu türden akıllarda ikamet etmek için derhal ortaya çıkmamaktadır. Bahşedilme Evlatları’nın bu ruhaniyeti mevcut ise, yedinci emir-yardımcı akıl-ruhaniyeti faaliyet göstermeye başlayıp, bu türden fani bir us için ilişkili olan öncül altı emir-yardımcısının eşgüdümüne potansiyel olarak ulaştığını Evren Ana Ruhaniyeti’ne işaret ettiği anda, Düzenleyiciler hatasız bir biçimde anında öznelerinde ortaya çıkarlar. Bu nedenle, kutsal Düzenleyiciler, herkesi kapsayan bir biçimde, Hamsin Yortusu’nun gerçekleştiği günden beri Urantia üzerindeki ahlaki düzeydeki olağan akılların tümüne bahşedilmektedir. 108:2.3 (1187.2) Thus is the stage of the human mind set for the reception of Adjusters, but as a general rule they do not immediately appear to indwell such minds except on those worlds where the Spirit of Truth is functioning as a spiritual co-ordinator of these different spirit ministries. If this spirit of the bestowal Sons is present, the Adjusters unfailingly come the instant the seventh adjutant mind-spirit begins to function and signalizes to the Universe Mother Spirit that it has achieved in potential the co-ordination of the associated six adjutants of prior ministry to such a mortal intellect. Therefore have the divine Adjusters been universally bestowed upon all normal minds of moral status on Urantia ever since the day of Pentecost.
108:2.4 (1187.3) Bir Gerçekliğin Ruhaniyeti ile bahşedilmiş akılla bile Düzenleyiciler, ahlaki kararın ortaya çıkışından önce fani usa keyfi bir biçimde zorla girişte bulunamaz. Ancak, bu türden ahlaki bir kararda bulunulduğunda, bu ruhaniyet yardımcısı Divinington’dan doğrudan bir biçimde gelen yönetim yetkisini üstlenir. Kutsal Düzenleyiciler ve onların insan özneleri arasında faaliyet gösteren hiçbir aracı veya arada bulunan yönetim unsuru bulunmamaktadır; Tanrı ve insan doğrudan bir biçimde birbirleriyle ilişkilidir. 108:2.4 (1187.3) Even with a Spirit of Truth endowed mind, the Adjusters cannot arbitrarily invade the mortal intellect prior to the appearance of moral decision. But when such a moral decision has been made, this spirit helper assumes jurisdiction direct from Divinington. There are no intermediaries or other intervening authorities or powers functioning between the divine Adjusters and their human subjects; God and man are directly related.
108:2.5 (1187.4) Gerçekliğin Ruhaniyeti’nin evrimsel bir dünyanın sakinleri üzerine aktarıldığı dönemlerden önce Düzenleyiciler’in bahşedilişinin birçok ruhani etki ve kişilik tutumu tarafından belirlendiği gözlenmektedir. Bizler, bu türden bahşedilmeleri düzenleyen yasaları bütünüyle kavramamaktayız; bizler, bu türden evrimleşen akıllarda ikamet etmeye gönüllü olmuş Düzenleyiciler’in salınımını tam olarak neyin belirlediğini anlamamaktayız. Ancak, bizler, Gerçekliğin Ruhaniyeti’nin bahşedilişinden önce bu türden akıllar içerisinde Düzenleyiciler’in varışıyla ilişkili olduğu gözlenen sayısız etkiyi ve koşulları gözlemlemekteyiz; bunlar şunlardır: 108:2.5 (1187.4) Before the times of the pouring out of the Spirit of Truth upon the inhabitants of an evolutionary world, the Adjusters’ bestowal appears to be determined by many spirit influences and personality attitudes. We do not fully comprehend the laws governing such bestowals; we do not understand just what determines the release of the Adjusters who have volunteered to indwell such evolving minds. But we do observe numerous influences and conditions which appear to be associated with the arrival of the Adjusters in such minds prior to the bestowal of the Spirit of Truth, and they are:
108:2.6 (1187.5) 1. Kişisel yüksek melek koruyucularının görevlendirilimi. Eğer bir fani daha öncesinde bir Düzenleyici tarafından ikamet edilmemişse, bir kişisel koruyucunun görevlendirilimi Düzenleyici’yi derhal beraberinde getirir. Orada, Düzenleyiciler’in hizmeti ile kişisel yüksek melek koruyucularının hizmeti arasında oldukça belirgin ancak bilinmeyen bir ilişki bulunmaktadır. 108:2.6 (1187.5) 1. The assignment of personal seraphic guardians. If a mortal has not been previously indwelt by an Adjuster, the assignment of a personal guardian brings the Adjuster forthwith. There exists some very definite but unknown relation between the ministry of Adjusters and the ministry of personal seraphic guardians.
108:2.7 (1187.6) 2. Ussal kazanım ve ruhsal erişimin üçüncü döngüsüne olan erişim. Ben, bu türden bir kazanımın bu hususlar ile ilgili yerel evren kişiliklerine işaret edilebilmelerinden öncesinde bile üçüncü döngünün tamamlanması üzerine Düzenleyiciler’in fani akıllara ulaştığını gözlemlemiş bulunmaktayım. 108:2.7 (1187.6) 2. The attainment of the third circle of intellectual achievement and spiritual attainment. I have observed Adjusters arrive in mortal minds upon the conquest of the third circle even before such an accomplishment could be signalized to the local universe personalities concerned with such matters.
108:2.8 (1187.7) 3. Daha öncesinde sahip olunmayan olağandışı ruhsal değerdeki yüce bir kararda bulunma üzerine. Kişisel nitelikli gezegensel bir buhranda bu türden insan davranışını, genellikle, bekler konumdaki Düzenleyici’nin derhal gerçekleşen varışı takip eder. 108:2.8 (1187.7) 3. Upon the making of a supreme decision of unusual spiritual import. Such human behavior in a personal planetary crisis usually is attended by the immediate arrival of the waiting Adjuster.
108:2.9 (1187.8) 4. Kardeşliğin ruhaniyeti. Zihinsel döngülere olan erişimden ve — bir buhran kararına benzeyen herhangi bir şeyin yokluğu olarak — kişisel koruyucuların görevlendirilmesinden bağımsız olarak, evrimleşen bir fani; akranlarının sevgisinin egemenliği altına girince ve beden içindeki kardeşlerinin fedakâr hizmetine kendisini adayınca, bekler haldeki Düzenleyici, kesin bir biçimde, bu türden fani hizmetin aklında ikamet etmek için inişini gerçekleştirir. 108:2.9 (1187.8) 4. The spirit of brotherhood. Regardless of the attainment of the psychic circles and the assignment of personal guardians—in the absence of anything resembling a crisis decision—when an evolving mortal becomes dominated by the love of his fellows and consecrated to unselfish ministry to his brethren in the flesh, the waiting Adjuster unvaryingly descends to indwell the mind of such a mortal minister.
108:2.10 (1188.1) 5. Tanrı’nın iradesini gerçekleştirme isteğinin duyurulması. Bizler, mekânın dünyaları üzerindeki birçok faninin Düzenleyiciler’i almaya olan görünürdeki hazır konumunu gözlemlemekteyiz; ama yine de, Görüntüleyiciler henüz ortaya çıkmamaktadır. Bizler, bu tür yaratılmışları; gün be gün yaşamlarını sürdürürlerken ve yakın bir zaman içinde, neredeyse bilinçdışı bir biçimde sessizce cennet içindeki Yaratıcı’nın iradesini gerçekleştirme arzusuna başlama kararını almalarını gözlemlememek için bekleriz. Ve, bunun sonrasında, bizler, Düşünce Düzenleyiciler’in doğrudan görevlendirilmelerine şahit oluruz. 108:2.10 (1188.1) 5. Declaration of intention to do the will of God. We observe that many mortals on the worlds of space may be apparently in readiness to receive Adjusters, and yet the Monitors do not appear. We go on watching such creatures as they live from day to day, and presently they quietly, almost unconsciously, arrive at the decision to begin the pursuit of the doing of the will of the Father in heaven. And then we observe the immediate dispatch of the Thought Adjusters.
108:2.11 (1188.2) 6. Yüce Varlık’ın etkisi. Düzenleyiciler’in, fani sakinlerin evrimleşen ruhlarıyla bütünleşmediği dünyalar üzerinde bizler; Düzenleyiciler’in zaman zaman, tamamiyle kavrayışımızın ötesinde bulunan etkilere karşılık gösteren bir konumda bahşedildiklerini gözlemlemekteyiz. Bizler, bu tür bahşedilmelerin Yüce Varlık’dan kökenini alan belli bir kendiliğinden gerçekleşen kâinatsal tepki eylemi tarafından belirlendiğini düşünmekteyiz. Bu Düzenleyiciler’in evrimleşen fani akıllarının belirli türleri ile neden bütünleşemediği veya bütünleşmediği hususunda herhangi bilgiye sahip değiliz. Bu türden etkileşimler bizler için hiçbir zaman açığa çıkarılmamıştır. 108:2.11 (1188.2) 6. Influence of the Supreme Being. On worlds where the Adjusters do not fuse with the evolving souls of the mortal inhabitants, we observe Adjusters sometimes bestowed in response to influences which are wholly beyond our comprehension. We conjecture that such bestowals are determined by some cosmic reflex action originating in the Supreme Being. As to why these Adjusters can not or do not fuse with these certain types of evolving mortal minds we do not know. Such transactions have never been revealed to us.
3. Örgütlenme ve İdare ^top 3. Organization and Administration ^top
108:3.1 (1188.3) Bildiğimiz kadarıyla Düzenleyiciler; kâinat âlemlerinin tümü içinde bağımsız bir çalışma birimi olarak örgütlenmiş olup, göründüğü kadarıyla, doğrudan bir biçimde Divinington tarafından idare edilmektedir. Onlar, her yerel evrende tıpatıp aynı Gizem Görüntüleyicileri türleri tarafından hizmet edildiği biçimde, yedi aşkın-evren boyunca özdeştirler. Gözlemlerimize dayanarak bizler; ırklara, yazgı dönemlerine ve dünyalara, sistemlere ek olarak evrenlere doğru genişler haldeki sıralı bir örgütlenmeyi içine alan Düzenleyiciler’in sayısız bir dizisinin mevcut bulunduğu bilgisine sahibiz. Buna rağmen, asli evren boyunca birbirleriyle karşılıklı olarak yer değiştirerek faaliyet gösterdikleri için bu kutsal armağanları takip etmek aşırı bir biçimde zordur. 108:3.1 (1188.3) As far as we know, Adjusters are organized as an independent working unit in the universe of universes and are apparently administered directly from Divinington. They are uniform throughout the seven superuniverses, all local universes being served by identical types of Mystery Monitors. We do know from observation that there are numerous series of Adjusters involving a serial organization that extends through races, over dispensations, and to worlds, systems, and universes. It is, however, exceedingly difficult to keep track of these divine gifts since they function interchangeably throughout the grand universe.
108:3.2 (1188.4) Düzenleyiciler, yalnızca yedi aşkın-evrenin yönetim merkezlerinde (Divinington’un dışında) nüfusları bilinen konumdadırlar. Her yükseliş yaratılmışı içinde ikamet eden her Düzenleyici’nin sayısı ve düzeyi, aşkın-evrenin yönetim merkezindeki Cennet yöneticilerine bildirilmektedir; ve, buradan onlar, ilgili yerel evrenin yönetim merkezine iletilip, bahse konu özel gezegene aktarılır. Ancak, yerel evren kayıtları, Düşünce Düzenleyicileri’nin bütüncül nüfusunu açığa çıkarmamaktadırlar; Nebadon kayıtları yalnızca, Zamanın Ataları’nın temsilcileri tarafından belirlenen yerel evren görevlendirilmiş sayısını taşımaktadır. Düzenleyici’nin bütüncül nüfusunun gerçek önemi, yalnızca Divinington üzerinde bilinmektedir. 108:3.2 (1188.4) Adjusters are of complete record (outside of Divinington) only on the headquarters of the seven superuniverses. The number and order of each Adjuster indwelling each ascending creature are reported out by the Paradise authorities to the headquarters of the superuniverse, and from there are communicated to the headquarters of the local universe concerned and relayed to the particular planet involved. But the local universe records do not disclose the full number of the Thought Adjusters; the Nebadon records contain only the local universe assignment number as designated by the representatives of the Ancients of Days. The real significance of the Adjuster’s complete number is known only on Divinington.
108:3.3 (1188.5) İnsan özneleri sıklıkla, Düzenleyicileri’nin sahip olduğu numaralar ile bilinmektedir; faniler, nihai son koruyucusu tarafından yeni ismin yeni yaratılmışa bahşedilişi tarafından simgelenen birliktelik olarak, Düzenleyici bütünleşimi sonrasına kadar gerçek evren isimlerini almamaktadırlar. 108:3.3 (1188.5) Human subjects are often known by the numbers of their Adjusters; mortals do not receive real universe names until after Adjuster fusion, which union is signalized by the bestowal of the new name upon the new creature by the destiny guardian.
108:3.4 (1188.6) Her ne kadar bizler Orvonton içindeki Düşünce Düzenleyicileri’nin kayıtlarına sahip olsak da, ve, bizler, onlar üzerinde herhangi bir yetkiye ve onlarla herhangi bir idari ilişkiye hiçbir biçimde sahip olmasak da, yerel evrenlerin bireysel dünyaları ile Divinington üzerindeki kutsal armağanların merkezi yerleşkesi arasında oldukça yakın bir idari ilişkinin bulunduğuna güçlü bir biçimde inanmaktayız. Bizler; bir Cennet bahşedilme Evladı’nın ortaya çıkışını takiben, bir evrimsel dünyanın, Düzenleyiciler’in gezegensel yüksek denetimcisi olarak kendisine atanmış bir Kişiselleşmiş Düzenleyici’ye sahip olduğunu kesin bir biçimde bilmekteyiz. 108:3.4 (1188.6) Though we have the records of Thought Adjusters in Orvonton, and though we have absolutely no authority over them or administrative connection with them, we firmly believe that there is a very close administrative connection between the individual worlds of the local universes and the central lodgment of the divine gifts on Divinington. We do know that, following the appearance of a Paradise bestowal Son, an evolutionary world has a Personalized Adjuster assigned to it as the planetary supervisor of Adjusters.
108:3.5 (1189.1) Tıpkı yüksek meleklerin baş idarecilerine veya evrimleşen dünyanın idaresine görevlendirilmiş varlıkların diğer düzeylerinin baş yöneticilerine yaptırımlarda bulunurken, yerel evren müfettişlerinin gezegensel bir soruşturmayı sürdürürlerken her zaman Düşünce Düzenleyicileri’nin gezegensel başı ile ilişkide bulunmaları ilgi çekici bir detaydır. Çok daha uzun olmayan bir süre önce Urantia bu türden dönemsel bir teftiş sürecini, Nebadon evreni içinde tüm yaşam deneyim gezegenlerinin egemen yüksek denetimcisi olan Tabamantia tarafından geçirmiştir. Ve, kayıtlar; insan-üstü kişiliklerin çeşitli başlarına ulaştırılan uyarılar ve iddianamelere ek olarak onun aynı zamanda, Salvington’da mı, Uversa’da mı yoksa Divinington’da mı konumlandığını kesin olarak bilmediğimiz Düzenleyiciler’in başıyla ilgili şu yargısal ifadeyi ulaştırdığını açığa çıkarmaktadır: 108:3.5 (1189.1) It is interesting to note that local universe inspectors always address themselves, when carrying out a planetary examination, to the planetary chief of Thought Adjusters, just as they deliver charges to the chiefs of seraphim and to the leaders of other orders of beings attached to the administration of an evolving world. Not long since, Urantia underwent such a periodic inspection by Tabamantia, the sovereign supervisor of all life-experiment planets in the universe of Nebadon. And the records reveal that, in addition to his admonitions and indictments delivered to the various chiefs of superhuman personalities, he also delivered the following acknowledgment to the chief of Adjusters, whether located on the planet, on Salvington, Uversa, or Divinington, we do not definitely know, but he said:
108:3.6 (1189.2) “Benim çok üstümde bulunan kıdemlilerim olarak şimdi sizlere, deneyimsel gezegen dizileri üzerinde geçici yönetimde bulunan biri olarak gelmiş bulunmaktayım; ve, ben, bu olağandışı âlem üzerinde hizmet etmeye gönüllü olmuş Gizem Görüntüleyicileri olarak göksel hizmetkârların bu muhteşem topluluğu için beğenimi ve derin saygımı iletmek için gelmiş bulunmaktayım. Buhranlar ne kadar zorlayıcı olursa olsun, sizler hiçbir zaman güçsüz düşmeyeceksiniz. Ne Nebadon’un kayıtlarında, ne de Orvonton heyetleri karşısında, bir kutsal Düzenleyici’ye bir kez olsun iddianamede bulunmamıştır. Sizler görevlerine her zaman bağlı oldunuz; sizler kutsal bir biçimde sadık oldunuz. Sizler, yanlışları gidermek ve kafası karışmış bu gezegende emek vermiş herkesin hatasını telafi etmek için yardımda bulundunuz. Sizler, bu geri kalmış âlemin ruhları içerisinde iyi olanın koruyucuları olarak muhteşem varlıklarsınız. Görünüşte gönüllü hizmetkârlar olarak benim yönetim altımda bulunsanız bile, sizlere saygı duymaktayım. Seçkin fedakârlığınızın, anlayışlı hizmetinizin ve tarafsız bağlılığınızın alçak gönüllü tanınışı içinde önünüzde eğilmekteyim. Sizler; bu çatışma ile parçalanmış, kederle vurulmuş ve hastalığa bulaşmış bu dünyanın sahip olduğu fani sakinlerin Tanrısal hizmetleri ismine layıksınız. Ne de onurlusunuz! Sizlere neredeyse tapıyorum!” 108:3.6 (1189.2) “Now to you, superiors far above me, I come as one placed in temporary authority over the experimental planetary series; and I come to express admiration and profound respect for this magnificent group of celestial ministers, the Mystery Monitors, who have volunteered to serve on this irregular sphere. No matter how trying the crises, you never falter. Not on the records of Nebadon nor before the commissions of Orvonton has there ever been offered an indictment of a divine Adjuster. You have been true to your trusts; you have been divinely faithful. You have helped to adjust the mistakes and to compensate for the shortcomings of all who labor on this confused planet. You are marvelous beings, guardians of the good in the souls of this backward realm. I pay you respect even while you are apparently under my jurisdiction as volunteer ministers. I bow before you in humble recognition of your exquisite unselfishness, your understanding ministry, and your impartial devotion. You deserve the name of the Godlike servers of the mortal inhabitants of this strife-torn, grief-stricken, and disease-afflicted world. I honor you! I all but worship you!”
108:3.7 (1189.3) Birçok kanıtsal işaretin sonucu olarak bizler; Düzenleyiciler’in oldukça bütüncül bir biçimde örgütlenmiş olduklarına, muhtemelen Divinington olan, çok uzak ve merkezi bir kaynaktan bu kutsal armağanların derin bir ussallıkta ve etkin bir yönlendiricilikte idaresinin mevcut bulunduğuna inanmaktayız. Bizler onların Divinington’dan dünyalara geldiklerini bilmekteyiz; ve, kuşkusuz bir biçimde onlar, öznelerinin ölümleri üzerine buraya geri dönmektedirler. 108:3.7 (1189.3) As a result of many suggestive lines of evidence, we believe that the Adjusters are thoroughly organized, that there exists a profoundly intelligent and efficient directive administration of these divine gifts from some far-distant and central source, probably Divinington. We know that they come from Divinington to the worlds, and undoubtedly they return thereto upon the deaths of their subjects.
108:3.8 (1189.4) Daha yüksek ruhaniyet düzeyleri arasında, idarenin işleyiş yöntemlerini keşfetmek oldukça zordur. Benim ait olduğum kişiliklerin düzeyi, kendilerine özel görevlerini yerine getirirken, kuşkusuz bir biçimde, uçsuz bucaksız evren ilişkilendiricileri olarak bir bütün halinde faaliyet gösteren sayısız düzeyde kişisel ve kişilik-dışı alt-İlahiyat topluluklarına bilinç-dışı bir biçimde katılmaktadır. Bizler, (Kişiselleştirilmiş Düzenleyiciler haricinde) kişilik-öncesi unsurların sayısız düzeyinin mevcudiyetinden özdeş bir biçimde haberdar olan, kişiselleştirilmiş yaratılmışların tek topluluğuyuz. 108:3.8 (1189.4) Among the higher spirit orders it is exceedingly difficult to discover the mechanisms of administration. My order of personalities, while engaged in the prosecution of our specific duties, is undoubtedly unconsciously participating with numerous other personal and impersonal sub-Deity groups who unitedly are functioning as far-flung universe correlators. We suspect that we are thus serving because we are the only group of personalized creatures (aside from Personalized Adjusters) who are uniformly conscious of the presence of numerous orders of the prepersonal entities.
108:3.9 (1189.5) Bizler, İlk Kaynak ve Merkez’in kişilik-öncesi İlahiyatı’nın nüveleri olan Düzenleyiciler’in mevcudiyetinden haberdarız. Bizler, Cennet Kutsal Üçlemesi’nin kişilik-ötesi dışavurumları olan Görevlendirilmiş Kutsal Üçleme Ruhaniyetleri’nin mevcudiyetini hissetmekteyiz. Bizler, benzer bir biçimde, Ebedi Evlat’dan Sınırsız Ruhaniyet’e kadar uzanan belirli açığa çıkarılmamış düzeylerin ruhaniyet mevcudiyetini hatasız bir biçimde tespit etmekteyiz. Ve, bizler; sizler için daha da fazlası bulunan açığa çıkarılmamış diğer unsurlara tamamiyle karşılıksız bir konumda değiliz. 108:3.9 (1189.5) We are aware of the presence of the Adjusters, who are fragments of the prepersonal Deity of the First Source and Center. We sense the presence of the Inspired Trinity Spirits, who are superpersonal expressions of the Paradise Trinity. We likewise unfailingly detect the spirit presence of certain unrevealed orders springing from the Eternal Son and the Infinite Spirit. And we are not wholly unresponsive to still other entities unrevealed to you.
108:3.10 (1190.1) Nebadon’un Melçizedekleri; Yalnız İleticiler’in, evrimsel Yüce Varlık’ın genişleyen İlahiyatı’na giriş yaparken bu çeşitli etkilerin kişilik eşgüdüm sağlayıcısı olduklarını öğretmektedir. Zamanın açıklanmamış olgularının çoğunun deneyimsel bütünleşimi içinde bizlerin katılımcılar oldukları oldukça muhtemeldir; ancak bizler, bu türden faaliyetten bilinç-dâhilinde emin değiliz. 108:3.10 (1190.1) The Melchizedeks of Nebadon teach that the Solitary Messengers are the personality co-ordinators of these various influences as they register in the expanding Deity of the evolutionary Supreme Being. It is very possible that we may be participants in the experiential unification of many of the unexplained phenomena of time, but we are not consciously certain of thus functioning.
4. Diğer Ruhsal Etkiler ile İlişki ^top 4. Relation to Other Spiritual Influences ^top
108:4.1 (1190.2) Diğer İlahiyat nüveleriyle olan olası eşgüdümleri dışında Düzenleyiciler, fani akıllarındaki etkinlik alanlarında oldukça yalnızlardır. Gizem Görüntüleyicileri, Yaratıcı’nın; her ne kadar görünüşte, asli evren boyunca tüm doğrudan kişisel güç ve yönetim yetkisini uygulamaktan vazgeçmiş olsa da, Cennet İlahiyatları’nın sahip olduğu Yüce Yaratan evlatları adına kendisini bu engelleyişine rağmen, tüm yaratılmış yaratımını Cennet Evlatları’nın ruhsal çekimiyle eşgüdümsel olarak kendisine doğru çekebilmesi için evrimleşen yaratılmışlarının akıllarında ve ruhlarında mevcut bulunmanın karşı konulamaz hakkını kesin bir biçimde kendinde saklı tuttuğu gerçeğini bütünlüklerinde işaret etmektedir. Henüz Urantia üzerindeyken sizin Cennet bahşedilme Evladı’nız şunları söylemiştir: “Ben, eğer yukarı çıkarılmışsam, insanların tümünü kendime çekeceğim.” Cennet Evlatları ve onların yaratıcı birlikteliklerinin bu ruhsal çekim gücünü bizler tanımakta ve anlamaktayız; ancak, bizler, insan aklında bu kadar cesur bir biçimde yaşayan ve çalışan bu Gizem Görüntüleyiciler içinde ve onlar vasıtasıyla tümüyle bilge olan Yaratıcı’nın işlevinin yöntemlerini bütünüyle kavramamaktayız. 108:4.1 (1190.2) Apart from possible co-ordination with other Deity fragments, the Adjusters are quite alone in their sphere of activity in the mortal mind. The Mystery Monitors eloquently bespeak the fact that, though the Father may have apparently resigned the exercise of all direct personal power and authority throughout the grand universe, notwithstanding this act of abnegation in behalf of the Supreme Creator children of the Paradise Deities, the Father has certainly reserved to himself the unchallengeable right to be present in the minds and souls of his evolving creatures to the end that he may so act as to draw all creature creation to himself, co-ordinately with the spiritual gravity of the Paradise Sons. Said your Paradise bestowal Son when yet on Urantia, “I, if I am lifted up, will draw all men.” This spiritual drawing power of the Paradise Sons and their creative associates we recognize and understand, but we do not so fully comprehend the methods of the all-wise Father’s functioning in and through these Mystery Monitors that live and work so valiantly within the human mind.
108:4.2 (1190.3) Her ne kadar, kâinat âlemlerinin tümünün çalışmasına bağlı, onunla eşgüdüm halinde veya görünür bir biçimde onunla ilişkili olmasa da, her ne kadar insanların evlatlarının akıllarında bağımsız bir biçimde faaliyet gösterir olsa da, bu gizemli mevcudiyetler sonu gelmez bir biçimde, gelecek ve daha iyi bir yaşamın amaçları ve gayelerine doğru onları yukarı doğru çekmektedirler. Bu Gizem Görüntüleyicileri, devamlı bir biçimde, Nebadon evreni boyunca Mikâil’in ruhsal nüfuz alanının kurulumuna yardım ederken, gizemli bir biçimde, Orvonton’daki Zamanın Ataları’nın egemenliğinin istikrarlı hale getirilişine katkıda bulunmaktadır. Düzenleyiciler Tanrı’nın iradesinin tam da kendisidir; ve, Tanrı’nın Yüce Yaratan Evlatları aynı zamanda kişisel olarak bahse konu bu iradeyi temsil ettiği için, Düzenleyiciler’in faaliyetlerinin ve evren idarecilerinin egemenliğinin karşılıklı olarak birbirlerine bağlı olması gerekliliği kaçınılmazdır. Her ne kadar görünüşte ilişkisiz olsa da, Düzenleyiciler’in Yaratıcı mevcudiyeti ve Nebadon’un Mikâili’nin Yaratıcı egemenliği, aynı kutsallığın çeşitli dışavurumları olmalıdır. 108:4.2 (1190.3) While not subordinate to, co-ordinate with, or apparently related to, the work of the universe of universes, though acting independently in the minds of the children of men, unceasingly do these mysterious presences urge the creatures of their indwelling toward divine ideals, always luring them upward toward the purposes and aims of a future and better life. These Mystery Monitors are continually assisting in the establishment of the spiritual dominion of Michael throughout the universe of Nebadon while mysteriously contributing to the stabilization of the sovereignty of the Ancients of Days in Orvonton. The Adjusters are the will of God, and since the Supreme Creator children of God also personally embody that same will, it is inevitable that the actions of Adjusters and the sovereignty of the universe rulers should be mutually interdependent. Though apparently unconnected, the Father presence of the Adjusters and the Father sovereignty of Michael of Nebadon must be diverse manifestations of the same divinity.
108:4.3 (1190.4) Her ne kadar Düzenleyiciler herhangi ve tüm diğer ruhsal mevcudiyetlerden oldukça bağımsız bir biçimde gelip giden görünüme sahip olsalar da, tüm diğer ruhsal etkenlerin dışavurumsal işleyişlerini idare eden ve denetleyenlerden oldukça farklı evren yasaları uyarınca faaliyet eder görünümdedirler. Ancak, bu görünür bağımsızlığa rağmen, uzun dönemli gözlem sorguya yer bırakmayan bir biçimde onların; emir-yardımcı akıl-ruhaniyetlerine, Kutsal Ruhaniyet’e, Gerçekliğin Ruhaniyeti’ne ve diğer etkilere ek olarak tüm diğer ruhaniyet hizmetkârları ile birlikte kusursuz eş-uyum ve eşgüdüm içinde insan aklında faaliyette bulunduklarını göstermektedir. 108:4.3 (1190.4) Thought Adjusters appear to come and go quite independent of any and all other spiritual presences; they seem to function in accordance with universe laws quite apart from those which govern and control the performances of all other spirit influences. But regardless of such apparent independence, long-range observation unquestionably discloses that they function in the human mind in perfect synchrony and co-ordination with all other spirit ministries, including adjutant mind-spirits, Holy Spirit, Spirit of Truth, and other influences.
108:4.4 (1190.5) Tıpkı Caligastia başkaldırısı sonrasında Urantia’nın olduğu gibi, bir gezegen döngü halindeki tüm dışsal iletişimden koparıldığında, bir dünya başkaldırı sonucunda tecrit altına alındığında, kişisel ileticiler haricinde doğrudan gezegenler arası veya evren iletişiminin tek bir olanağı bulunmaktadır; ve, bu, âlemlerin Düzenleyicileri’nin irtibatıyla gerçekleşir. Bir dünya üzerinde veya bir evrende ne olursa olsun, Düzenleyiciler hiçbir zaman doğrudan bir biçimde ilişkili değildir. Bir gezegenin tecridi, hiçbir biçimde, Düzenleyicileri ve yerel evrenin, aşkın-evrenin veya merkezi evrenin herhangi bir kısmı ile olan iletişim yetkinliklerini etkilememektedir. Ve, bu durum, nihayetin yedek birliklerine ait yüce ve kendi başına hareket eden Düzenleyiciler ile tecrit altına alınmış dünyalar üzerinde neden bu kadar sık iletişimde bulunulduğunun nedenini oluşturmaktadır. Gezegensel tecridin engellerini aşmada bir araç olarak bu türden yöntemin yardımcılığına başvurulmaktadır. Geçmiş yıllarda baş-meleklerin döngüsü Urantia üzerinde faaliyet göstermiştir; ancak, iletişim araçları büyük ölçüde, baş-melek birliğinin etkileşimleriyle sınırlıdır. 108:4.4 (1190.5) When a world is isolated by rebellion, when a planet is cut off from all outside encircuited communication, as was Urantia after the Caligastia upheaval, aside from personal messengers there remains but one possibility of direct interplanetary or universe communication, and that is through the liaison of the Adjusters of the spheres. No matter what happens on a world or in a universe, the Adjusters are never directly concerned. The isolation of a planet in no way affects the Adjusters and their ability to communicate with any part of the local universe, superuniverse, or the central universe. And this is the reason why contacts with the supreme and the self-acting Adjusters of the reserve corps of destiny are so frequently made on quarantined worlds. Recourse is had to such a technique as a means of circumventing the handicaps of planetary isolation. In recent years the archangels’ circuit has functioned on Urantia, but that means of communication is largely limited to the transactions of the archangel corps itself.
108:4.5 (1191.1) Tamamiyle anlamakta oldukça güçlük çektiğimiz uçsuz bucaksız kâinat içindeki birçok ruhani olgudan haberdarız. Bizler henüz, kendimizle ilgili gelişmekte olan her şeyin bilgisine üstünlükle sahip unsurlar değiliz; ve, ben, bu irdelenemez işleyişin Çekim İleticileri’nin ve Gizem Görüntüleyicileri’nin büyük bir kısmı tarafından yerine getirilmekte olduğuna inanmaktayım. Ben Düzenleyiciler’in yalnızca, fani akıllarının yeniden hazırlanmalarına adandıklarına inanmamaktayım. Ben; Kişiselleştirilmiş Görüntüleyiciler’in ve açığa çıkarılmamış kişilik-öncesi ruhaniyetlerin diğer düzeylerinin, âlemlerin yaratılmışları ile Kâinatın Yaratıcısı’nın doğrudan ve açıklanmamış iletişiminin temsilcisi olduğuna kani olmuş bir konumda bulunmaktayım. 108:4.5 (1191.1) We are cognizant of many spirit phenomena in the far-flung universe which we are at a loss fully to understand. We are not yet masters of all that is transpiring about us; and I believe that much of this inscrutable work is wrought by the Gravity Messengers and certain types of Mystery Monitors. I do not believe that Adjusters are devoted solely to the remaking of mortal minds. I am persuaded that the Personalized Monitors and other orders of unrevealed prepersonal spirits are representative of the Universal Father’s direct and unexplained contact with the creatures of the realms.
5. Düzenleyici’nin Görevi ^top 5. The Adjuster’s Mission ^top
108:5.1 (1191.2) Düzenleyiciler, Urantia üzerinde yaşayanlar gibi bu türden farklı varlıklar üzerinde ikamet etmeye gönüllü olduklarında zorlu bir görevi kabul ederler. Ancak, onlar, içinde âlemlerin ruhsal uslarının uyarılarını aldıkları ve bunun sonrasında bu ruhsal iletileri fani akla yeniden ifade etmeye veya diğer bir değişle çevirmeye giriştikleri bir biçimde, akıllarınızda mevcut olma sorumluluğunu üstlenmişlerdir; onlar, Cennet yükselişi için hayati derecede önemli unsurlardır. 108:5.1 (1191.2) The Adjusters accept a difficult assignment when they volunteer to indwell such composite beings as live on Urantia. But they have assumed the task of existing in your minds, there to receive the admonitions of the spiritual intelligences of the realms and then to undertake to redictate or translate these spiritual messages to the material mind; they are indispensable to the Paradise ascension.
108:5.2 (1191.3) Düşünce Düzenleyicisi’nin mevcut yaşamınızda kullanamayacağı şeyler olarak eş olarak verildiği insana başarılı bir biçimde aktaramayacağı bu doğruları; işbirliğin başarılı bir düzeyini gerçekleştirmede yaratılmışın yetkinsizliği veya başarısızlığı nedeniyle insan öznesinin deneyimine eklemede başarısız olduğu bu şeyleri tıpkı şimdi döngüden döngüye beraberinde taşıdığı gibi, mevcudiyetin diğer aşamasında kullanmak için aslına uygun bir biçimde muhafaza edecektir. 108:5.2 (1191.3) What the Thought Adjuster cannot utilize in your present life, those truths which he cannot successfully transmit to the man of his betrothal, he will faithfully preserve for use in the next stage of existence, just as he now carries over from circle to circle those items which he fails to register in the experience of the human subject, owing to the creature’s inability, or failure, to give a sufficient degree of co-operation.
108:5.3 (1191.4) Güvenebileceğiniz tek bir şey bulunmaktadır: Düzenleyiciler hiçbir zaman, ilgilerini kazanmış hiçbir şeyi yitirmeyeceklerdir; bizler hiçbir zaman, bu ruhaniyet yardımcılarının herhangi bir zaman zarfında görevlerinde başarısız oldukları bilgisine sahip olmadık. Melekler ve ruhaniyet varlıklarının diğer yüksek türleri, Evlatlar’ın yerel evren türlerini bile içine alan bir şekilde, zaman zaman kutsal yoldan ayrılan bir biçimde kötülükle dönem dönem bütünleşebilir; ancak, Düzenleyiciler hiçbir zaman zayıf düşmeyeceklerdir. Onlar mutlak bir biçimde güvenilirdir; ve, bu, yedi topluluğun tümü için eşit derecede doğrudur. 108:5.3 (1191.4) One thing you can depend upon: The Adjusters will never lose anything committed to their care; never have we known these spirit helpers to default. Angels and other high types of spirit beings, not excepting the local universe type of Sons, may occasionally embrace evil, may sometimes depart from the divine way, but Adjusters never falter. They are absolutely dependable, and this is equally true of all seven groups.
108:5.4 (1191.5) Düzenleyiciniz, Tanrı ile olan ebedi evlatlığınızın ileri bahşedilmişliği olarak sizin yeni ve bir sonraki mevcudiyet düzeyinizin potansiyelidir. İradenizin kabulü vasıtasıyla ve onunla birlikte Düzenleyici; maddi aklın yaratılmış eğilimlerini, ortaya çıkan morontial ruhun güdülerine ve amaçlarına ait eylemlerine doğru yönlendirme gücüne sahiptir. 108:5.4 (1191.5) Your Adjuster is the potential of your new and next order of existence, the advance bestowal of your eternal sonship with God. By and with the consent of your will, the Adjuster has the power to subject the creature trends of the material mind to the transforming actions of the motivations and purposes of the emerging morontial soul.
108:5.5 (1191.6) Gizem Görüntüleyicileri, düşünce yardımcıları değillerdir; onlar, düşünce düzenleyicileridirler. Onlar fani akıl ile birlikte; düzenleme ve ruhsallaştırma vasıtasıyla yeni dünyalar için yeni bir akıl ve gelecek süreciniz için yeni bir isim olarak inşa etme amacıyla emek vermektedir. Onların görevi başlıca gelecek yaşamla ilgilidir, bu yaşamla değil. Onlar cennetsel yardımcılar olarak adlandırılır, dünyasal yardımcılar olarak değil. Onlar, fani süreci kolaylaştırmayla ilgilenmemektedirler; bunun yerine onlar, kararlarınızın gelişmiş ve derin olması için yaşamınızı kabul edilebilir bir biçimde zorlu ve çetin hale getirmekle ilgilidir. Büyük bir Düşünce Düzenleyicisi’nin mevcudiyeti, yaşam kolaylığı ve zorlu düşünceden kurtuluşu bahşetmemektedir; bu türden bir kutsal armağan, yüce bir gönül rahatlığı ve muhteşem bir ruhaniyet huzuru sağlamalıdır. 108:5.5 (1191.6) The Mystery Monitors are not thought helpers; they are thought adjusters. They labor with the material mind for the purpose of constructing, by adjustment and spiritualization, a new mind for the new worlds and the new name of your future career. Their mission chiefly concerns the future life, not this life. They are called heavenly helpers, not earthly helpers. They are not interested in making the mortal career easy; rather are they concerned in making your life reasonably difficult and rugged, so that decisions will be stimulated and multiplied. The presence of a great Thought Adjuster does not bestow ease of living and freedom from strenuous thinking, but such a divine gift should confer a sublime peace of mind and a superb tranquillity of spirit.
108:5.6 (1192.1) Neşe ve kedere dair sizin geçici ve sürekli değişen duygularınız büyük ölçüde, içsel zihinsel ikliminize ve dışsal maddi çevrenize olan tamamiyle insanı ve maddi tepkilerdir. Bu nedenle, Düzenleyici’ye, bencil avunma ve fani huzur için yönelmeyin. Düzenleyici’nin görevi, kurtuluşunuzu teminat altına alan bir biçimde ebedi serüveninize sizleri hazırlama işidir. Gizem Görüntüleyicisi’nin görevi, altüst olmuş duygularınızı sakinleştirmek veya kırılan gururunuza hizmet etmek değildir; Düzenleyici’nin ilgisini çeken ve onun zamanını alan şey, uzun yükseliş süreci için ruhunuzun hazırlanışıdır. 108:5.6 (1192.1) Your transient and ever-changing emotions of joy and sorrow are in the main purely human and material reactions to your internal psychic climate and to your external material environment. Do not, therefore, look to the Adjuster for selfish consolation and mortal comfort. It is the business of the Adjuster to prepare you for the eternal adventure, to assure your survival. It is not the mission of the Mystery Monitor to smooth your ruffled feelings or to minister to your injured pride; it is the preparation of your soul for the long ascending career that engages the attention and occupies the time of the Adjuster.
108:5.7 (1192.2) Düzenleyiciler’in akıllarınızda ve ruhlarınız için tam olarak neyi gerçekleştirdiğini sizlere açıklayabilmeye yetkin olduğumdan kuşku duymaktayım. Bir kutsal Görüntüleyici ve bir kutsal aklın kâinatsal ilişkileminde gerçekte neyin gerçekleştiğinden bütünüyle haberdar olduğumu bilmemekteyim. Bütün bunların hepsi, tasarım ve amacı bakımından değil fakat erişimin gerçek biçimi olarak bir ölçüde bizler için gizemlidir. Ve, bu nedenle bizler, fani insanlara olan bu tür göksel hediyeler için uygun bir ismi bulmada bu türden bir zorlukla karşı karşıya kalmaktayız. 108:5.7 (1192.2) I doubt that I am able to explain to you just what the Adjusters do in your minds and for your souls. I do not know that I am fully cognizant of what is really going on in the cosmic association of a divine Monitor and a human mind. It is all somewhat of a mystery to us, not as to the plan and purpose but as to the actual mode of accomplishment. And this is just why we are confronted with such difficulty in finding an appropriate name for these supernal gifts to mortal men.
108:5.8 (1192.3) Düşünce Düzenleyicileri, korkuya dair hislerinizi derin sevginin ve kendinden eminliğin yargılarına doğru dönüştürmeyi istemektedirler; ancak onlar, bu türden şeyleri mekanik ve keyfi bir biçimde gerçekleştiremezler; bu sizlerin görevinizdir. Korkunun zincirlerinden sizleri kurtaracak olan bu kararları uygulamada sizler, kelimenin tam anlamıyla; Düzenleyici’nin, takiben yükseltici ve geliştirici nitelikli aydınlanmanın ruhsal bir kaldıracını uygulayacağı zihinsel dayanak noktası sağlamaktasınız. 108:5.8 (1192.3) The Thought Adjusters would like to change your feelings of fear to convictions of love and confidence; but they cannot mechanically and arbitrarily do such things; that is your task. In executing those decisions which deliver you from the fetters of fear, you literally supply the psychic fulcrum on which the Adjuster may subsequently apply a spiritual lever of uplifting and advancing illumination.
108:5.9 (1192.4) Gerçekte neyin doğru ve yanlış olduğu konusu biçiminde (sadece sizin doğru ve yanlış olarak varsaydığınız şeyler değil) ırkların daha yüksek ve alçak eğilimleri arasındaki keskin ve oldukça belirgin çatışmalarına konu geldiğinde, Düzenleyici’nin her zaman bu tür deneyimlere belirli bir düzeydeki kesinlikte ve etkinlikte katılımda bulunacağına güvenebilirsiniz. Bu türden Düzenleyici etkinliğinin, insan eşi için bilinçsiz olabilme gerçekliği, onun değeri ve gerçekliğinden en ufak bir şey götürmemektedir. 108:5.9 (1192.4) When it comes to the sharp and well-defined conflicts between the higher and lower tendencies of the races, between what really is right or wrong (not merely what you may call right and wrong), you can depend upon it that the Adjuster will always participate in some definite and active manner in such experiences. The fact that such Adjuster activity may be unconscious to the human partner does not in the least detract from its value and reality.
108:5.10 (1192.5) Eğer nihai sonun kişisel bir koruyucusuna sahipseniz ve kurtuluşta başarısız olursanız, bu koruyucu meleği, kendisine verilen görevi yerinde bir biçimde gerçekleşip gerçekleştirmediği hususunda yargıyı almak için yargılanmak zorundadır. Ancak, Düşünce Düzenleyicileri, özneleri kurtuluşta başarısız oldukları zaman irdelenmeye bu şekilde tabi değillerdir. Bir melek hizmetin kusursuzluğunda muhtemel bir biçimde başarısız olabilirken, Düşünce Düzenleyicileri’nin Cennet kusursuzluğu niteliğinde işleyişte bulunduklarını hepimiz bilmekteyiz; onların hizmeti, Divinington’un dışındaki herhangi bir varlık tarafından eleştirilme ihtimalinin ötesindeki hatasız bir yöntemle nitelenmektedir. Sizler kusursuz rehberlere sahipsiniz; bu nedenle, kusursuzluğu hedefi kesin bir biçimde erişilebilirdir. 108:5.10 (1192.5) If you have a personal guardian of destiny and should fail of survival, that guardian angel must be adjudicated in order to receive vindication as to the faithful execution of her trust. But Thought Adjusters are not thus subjected to examination when their subjects fail to survive. We all know that, while an angel might possibly fall short of the perfection of ministry, Thought Adjusters work in the manner of Paradise perfection; their ministry is characterized by a flawless technique which is beyond the possibility of criticism by any being outside of Divinington. You have perfect guides; therefore is the goal of perfection certainly attainable.
6. İnsan İçindeki Tanrı ^top 6. God in Man ^top
108:6.1 (1192.6) Urantia’nın fanilerinin olduğu gibi, dünyanın hayvan-kökenli varlıklarıyla gözetimsel bir birlikteliği gerçek anlamıyla tamamlamak için yüceltilmiş ve kusursuz Düzenleyiciler’in maddi yaratılmışın akıllarındaki mevcut deneyim için kendilerini önermeleri de gerçekten kutsal inişin bir mucizesidir. 108:6.1 (1192.6) It is indeed a marvel of divine condescension for the exalted and perfect Adjusters to offer themselves for actual existence in the minds of material creatures, such as the mortals of Urantia, really to consummate a probationary union with the animal-origin beings of earth.
108:6.2 (1193.1) Bir dünyanın sakinlerinin öncül düzeyi ne olursa da olsun, bir kutsal Evlat’ın bahşedilişinin ardından ve Gerçekliğin Ruhaniyeti’nin insanların tümüne olan bahşedilişinden sonra Düzenleyiciler, tüm olağan irade yaratılmışlarının akıllarında ikamet etmek için bu türden bir dünyaya akın ederler. Bir Cennet bahşedilme Evladı’nın görevinin tamamlanışını takiben bu Görüntüleyiciler, gerçek anlamda, “içinizde cennetin krallığı” haline gelirler. Kutsal armağanların bahşedilişi vasıtasıyla Yaratıcı, günah ve kötülüğe olan en yakın yaklaşımda bulunur; zira, Düzenleyici’nin fani aklında, insanın doğrudan olan uzaklığının tam ortasında bile eş zamanlı olarak mevcut olma zorunluluğu kelimenin tam anlamıyla gerçektir. İkamet eden Düzenleyiciler özellikle, tamamiyle uygunsuz ve bencil olan düşüncüler tarafından ızdırap çekmektedirler; onlar, güzel ve kutsal olana gösterilen saygısızlıktan rahatsızlık duymaktadırlar; ve, onlar, insanın budalaca korkuları ve çocuksu endişelerinin çoğu tarafından neredeyse tamamen engellenmektedirler. 108:6.2 (1193.1) No matter what the previous status of the inhabitants of a world, subsequent to the bestowal of a divine Son and after the bestowal of the Spirit of Truth upon all humans, the Adjusters flock to such a world to indwell the minds of all normal will creatures. Following the completion of the mission of a Paradise bestowal Son, these Monitors truly become the “kingdom of heaven within you.” Through the bestowal of the divine gifts the Father makes the closest possible approach to sin and evil, for it is literally true that the Adjuster must coexist in the mortal mind even in the very midst of human unrighteousness. The indwelling Adjusters are particularly tormented by those thoughts which are purely sordid and selfish; they are distressed by irreverence for that which is beautiful and divine, and they are virtually thwarted in their work by many of man’s foolish animal fears and childish anxieties.
108:6.3 (1193.2) Gizem Görüntüleyicileri, kuşkusuz bir biçimde, kâinatın bütününe yayılmış bir biçimde Tanrı’nın imgesinin yansıması olarak Kâinatın Yaratıcısı’nın bahşedilişidir. Büyük bir öğretmen bir defasında; doğrulukta ve gerçekliğin tamamlanışında Tanrı gibi yeni insanlar haline gelmeleri, akıllarının ruhaniyetlerinde yenilenmeleri gerektiğini söyleyerek insanları uyarmıştı. Düzenleyici, Tanrı’nın mevcudiyeti olarak kutsallığın simgesidir. “Tanrı’nın imgesi” ne fiziksel benzerliğe ne de maddi yaratılmış donanımının çevrelenmiş sınırlılıkları anlamına gelmemektedir; bunun yerine o, evrenlerin alçak gönüllü yaratılmışları üzerine Düşünce Düzenleyicileri’nin göksel bahşedilmişliklerindeki Kâinatın Yaratıcısı’nın sahip olduğu ruhaniyet mevcudiyetinin armağanı anlamına gelmektedir. 108:6.3 (1193.2) The Mystery Monitors are undoubtedly the bestowal of the Universal Father, the reflection of the image of God abroad in the universe. A great teacher once admonished men that they should be renewed in the spirit of their minds; that they become new men who, like God, are created in righteousness and in the completion of truth. The Adjuster is the mark of divinity, the presence of God. The “image of God” does not refer to physical likeness nor to the circumscribed limitations of material creature endowment but rather to the gift of the spirit presence of the Universal Father in the supernal bestowal of the Thought Adjusters upon the humble creatures of the universes.
108:6.4 (1193.3) Düzenleyici, ruhsal erişimin pınarı ve içinizdeki kutsal kişiliğin ümididir. O; tamamiyle hayvansal olan yaratılmışlardan sizleri bütüncül ve sonsuza kadar ayıran bir biçimde kurtuluşun gücü, ayrıcalığı ve olanağıdır. Düzenleyici; maddi bedenin sinir-enerji işleyiş düzenini aşara akla erişen, dışsal ve fiziksel etkiye zıt bir biçimde düşüncenin daha yüksek ve gerçek anlamıyla içsel nitelikli ruhsal etkisidir. 108:6.4 (1193.3) The Adjuster is the wellspring of spiritual attainment and the hope of divine character within you. He is the power, privilege, and the possibility of survival, which so fully and forever distinguishes you from mere animal creatures. He is the higher and truly internal spiritual stimulus of thought in contrast with the external and physical stimulus, which reaches the mind over the nerve-energy mechanism of the material body.
108:6.5 (1193.4) Gelecek sürecin bu inançlı koruyucuları, hatasız bir biçimde, her akılsal yaratımı ruhsal bir eşi ile çoğaltmaktadır; onlar böylelikle yavaş ve kesin bir biçimde, kurtuluş dünyaları üzerindeki (sadece ruhsal olarak) yeniden doğuşunuza hazırlanırken sizleri yeniden yaratmaktadır. Ve, tüm bu seçkin yeniden-ruhaniyet yaratımlarının tümü, morontia benliğiniz olan evrimleşen ve ölümsüz ruhunuzun ortaya çıkış halindeki gerçekliği içerisinde muhafaza edilmektedir. Bu gerçeklikler gerçekte, Düzenleyici nadiren bu çoğaltılmış yaratımları bilincin ışığına tutan bir biçimde yeteri kadar yüceltmeye yetkin olsa da, oradadır. 108:6.5 (1193.4) These faithful custodians of the future career unfailingly duplicate every mental creation with a spiritual counterpart; they are thus slowly and surely re-creating you as you really are (only spiritually) for resurrection on the survival worlds. And all of these exquisite spirit re-creations are being preserved in the emerging reality of your evolving and immortal soul, your morontia self. These realities are actually there, notwithstanding that the Adjuster is seldom able to exalt these duplicate creations sufficiently to exhibit them to the light of consciousness.
108:6.6 (1193.5) Ve, sizler insan eşi olduğunuz için, benzer bir biçimde Düzenleyici gerçek olan sizin kutsal eşi olduğu için, daha yüksek ve gelişen benliğiniz, sizin daha iyi morontial ve gelecekteki ruhsal benliğinizdir. Ve, kurtuluşunuza karar verdiklerinde ve sizleri yukarı doğru yeni dünyalara ve — Düzenleyici olarak Tanrı halindeki — sadık eşiniz ile olan ebedi irtibatınız içerisinde hiçbir zaman sona ermeyen mevcudiyetinize geçirdiklerinde hâkimlerin ve inceleyicilerin gördükleri şey, bu evrimleşen morontia ruhudur. 108:6.6 (1193.5) And as you are the human parent, so is the Adjuster the divine parent of the real you, your higher and advancing self, your better morontial and future spiritual self. And it is this evolving morontial soul that the judges and censors discern when they decree your survival and pass you upward to new worlds and never-ending existence in eternal liaison with your faithful partner—God, the Adjuster.
108:6.7 (1193.6) Düzenleyiciler; evrimleşen ölümsüz ruhlarınıza ait kutsal kökenler olarak ebedi atalardır; onlar, ruhsal ve gelecek sürecin ışığı altında maddi ve mevcut mevcudiyetin üzerindeki üstünlüğe girişmesi için insanları yönlendiren sonu gelmez dürtüdür. Görüntüleyiciler, sonsuza kadar süren gelişimin pınarları olarak ölümsüz umudun tutsaklarıdır. Ve, özneleriyle neredeyse doğrudan olan kanallarla iletişimde bulunmaktan ne de keyif almaktadırlar! Simgeleri ve dolaylamanın diğer yöntemlerini bir kenara bırakarak iletilerini doğrudan bir biçimde insan eşlerinin uslarına ışımaktan ne de büyük memnuniyet duymaktadırlar! 108:6.7 (1193.6) The Adjusters are the eternal ancestors, the divine originals, of your evolving immortal souls; they are the unceasing urge that leads man to attempt the mastery of the material and present existence in the light of the spiritual and future career. The Monitors are the prisoners of undying hope, the founts of everlasting progression. And how they do enjoy communicating with their subjects in more or less direct channels! How they rejoice when they can dispense with symbols and other methods of indirection and flash their messages straight to the intellects of their human partners!
108:6.8 (1194.1) Siz insanlar; coşkunluk verici hizmet, benzersiz serüven, yüce belirsizlik ve sınırsız kazanım için olanağın sürekli genişleyen, sonu gelmez âlemlerinin sınırı olmayan bir genişlemesi biçiminde neredeyse sonsuz bir ufkun önünüzde sonu olmayan bir gerçekleşimine başlamış bulunmaktasınız. Bulutlar başınızın üstünde kümelenince, inancınız ikamet eden Düzenleyici’nin mevcudiyet gerçekliğini kabul etmelidir; ve, böylece sizler, fani belirsizliğin sisi ötesinde Satania malikâne dünyalarının göz alıcı dorukları üstünde ebedi doğruluğun sahip olduğu güneşin berrak parıltısına doğru bakabilen hale geleceksiniz. 108:6.8 (1194.1) You humans have begun an endless unfolding of an almost infinite panorama, a limitless expanding of never-ending, ever-widening spheres of opportunity for exhilarating service, matchless adventure, sublime uncertainty, and boundless attainment. When the clouds gather overhead, your faith should accept the fact of the presence of the indwelling Adjuster, and thus you should be able to look beyond the mists of mortal uncertainty into the clear shining of the sun of eternal righteousness on the beckoning heights of the mansion worlds of Satania.
108:6.9 (1194.2) [Orvonton’un bir Yalnız İleticisi unsuru tarafından sunulmuştur.] 108:6.9 (1194.2) [Presented by a Solitary Messenger of Orvonton.]