107. Makale Paper 107
Düşünce Düzenleyicileri’nin Kökeni ve Doğası Origin and Nature of Thought Adjusters
107:0.1 (1176.1) HER NE KADAR Kâinatın Yaratıcısı kişisel olarak evrenlerin tam merkezindeki Cennet üzerinde ikamet eder konumda bulunsa da, o aynı zamanda mevcut bir halde, kendisine ait zamanın sayısız çocuklarının akıllarında mekânın dünyaları üzerinde hazır bulunmaktadır. Ebedi Yaratıcı, gezegensel fani evlatlarından hem en uzak düzeyde soyutlanmış ve aynı zamanda onlarla olası en yüksek düzeyde ilişkili konumda bulunmaktadır. 107:0.1 (1176.1) ALTHOUGH the Universal Father is personally resident on Paradise, at the very center of the universes, he is also actually present on the worlds of space in the minds of his countless children of time, for he indwells them as the Mystery Monitors. The eternal Father is at one and the same time farthest removed from, and most intimately associated with, his planetary mortal sons.
107:0.2 (1176.2) Düzenleyiciler, insanların ruhları içerisinde Yaratıcı’nın derin sevgisinin mevcudiyetinin maddileşimidir; onlar, fani akıl içinde esir tutulmuş haldeki insanın ebedi sürecinin çok önemli geleceğidir; onlar, sahip olduğu Cennet Yaratıcısı’nın kutsal mevcudiyetine gerçek bir biçimde erişene kadar evrenler boyunca gerçekleşen yükselişi süresince aşama aşama Yaratıcı’nın iradesini yaşamaya olan erişimin kutsal yönteminde ilerleyen bir şekilde ustalaşırken önceden tadabileceği, kusursuzlaştırılmış kesinlik kişiliğinin özüdür. 107:0.2 (1176.2) The Adjusters are the actuality of the Father’s love incarnate in the souls of men; they are the veritable promise of man’s eternal career imprisoned within the mortal mind; they are the essence of man’s perfected finaliter personality, which he can foretaste in time as he progressively masters the divine technique of achieving the living of the Father’s will, step by step, through the ascension of universe upon universe until he actually attains the divine presence of his Paradise Father.
107:0.3 (1176.3) İnsana kusursuz olmasını, hatta kendi gibi kusursuz olmasını, salık vermiş bir biçimde Tanrı; bu şekilde emredildiği biçimiyle, göksel nihai sonun erişiminde insanın deneyimsel eşi haline gelmesi için Düzenleyici olarak gökten inmiştir. İnsanın aklında ikamet eden Tanrı’nın nüvesi, insanın; bedenin günlerinde bile insanı bulması ve onu evlatlık içine alması için Tanrı’dan gelmiş bir biçimde, Kâinatın Yaratıcısı’nı bu kutsal Düzenleyici ile olan ilişkilemiyle bulabileceğinin mutlak ve koşulsuz güvencesidir. 107:0.3 (1176.3) God, having commanded man to be perfect, even as he is perfect, has descended as the Adjuster to become man’s experiential partner in the achievement of the supernal destiny which has been thus ordained. The fragment of God which indwells the mind of man is the absolute and unqualified assurance that man can find the Universal Father in association with this divine Adjuster, which came forth from God to find man and sonship him even in the days of the flesh.
107:0.4 (1176.4) Bir Yaratan Evlat’ı görmüş olan her fani, Kâinatın Yaratıcısı’nı görmüş haldedir; ve, bir kutsal Düzenleyici tarafından ikamet edilen kişi, Cennet Yaratıcısı tarafından ikamet edilmektedir. Kendisine ait ikamet eden Düzenleyici’nin rehberliğini bilinç dâhilinde veya bilinçsiz olarak takip eden her fani, Tanrı’nın iradesi uyarınca yaşamaktadır. Düzenleyici mevcudiyetinin bilinci, Tanrı’nın mevcudiyetinin bilincidir. İnsanın evrimsel ruhunun Düzenleyici ile olan ebedi bütünleşimi, İlahiyat’ın bir evren yardımcısı olarak Tanrı ile ebedi birlikteliğin gerçeksel deneyimidir. 107:0.4 (1176.4) Any mortal who has seen a Creator Son has seen the Universal Father, and he who is indwelt by a divine Adjuster is indwelt by the Paradise Father. Every mortal who is consciously or unconsciously following the leading of his indwelling Adjuster is living in accordance with the will of God. Consciousness of Adjuster presence is consciousness of God’s presence. Eternal fusion of the Adjuster with the evolutionary soul of man is the factual experience of eternal union with God as a universe associate of Deity.
107:0.5 (1176.5) Tanrı gibi olmanın, Cennet’e erişmenin ve burada İlahiyat’ın mevcut kişiliği önünde kutsal armağanın sonsuz kaynağına ibadet etmenin tatmin edilemez isteğini ve bitmek tükenmek bilmeyen arzusunu insan içinde yaratan Düzenleyici’dir. Düzenleyici; gerçekte fani evladı kendisinin Cennet Yaratıcısı’na bağlayan ve onu gittikçe yaklaşan bir biçimde Yaratıcı’ya çeken, canlı mevcudiyettir. Düzenleyici; insandan Tanrı’dan olan ayrık konumunun uzaklığı ve ebedi Yaratıcı’nın kâinatsallığına tezat bir biçimde onun taraflılığı tarafından açığa çıkan devasa kâinat gerilimine dair sahip olduğumuz telafisel eşitlenmedir. 107:0.5 (1176.5) It is the Adjuster who creates within man that unquenchable yearning and incessant longing to be like God, to attain Paradise, and there before the actual person of Deity to worship the infinite source of the divine gift. The Adjuster is the living presence which actually links the mortal son with his Paradise Father and draws him nearer and nearer to the Father. The Adjuster is our compensatory equalization of the enormous universe tension which is created by the distance of man’s removal from God and by the degree of his partiality in contrast with the universality of the eternal Father.
107:0.6 (1176.6) Düzenleyici; faninin tercihine bağlı olarak, nihai bir biçimde Tanrı ve insanın bu geçici birlikteliğini tamamlayabilen ve dikkate değer bir biçimde sonu gelmez kâinat hizmetinin yeni bir düzeyini gerçekleştirebilen nitelikteki, sınırlı bir yaratılmışın aklında esir tutulan sonsuz bir varlığın mutlak bir özüdür. Düzenleyici; Tanrı’nın insanın Yaratıcısı olduğu gerçekliğini gerçek haline getiren kutsal kâinat mevcudiyetidir. 107:0.6 (1176.6) The Adjuster is an absolute essence of an infinite being imprisoned within the mind of a finite creature which, depending on the choosing of such a mortal, can eventually consummate this temporary union of God and man and veritably actualize a new order of being for unending universe service. The Adjuster is the divine universe reality which factualizes the truth that God is man’s Father. The Adjuster is man’s infallible cosmic compass, always and unerringly pointing the soul Godward.
107:0.7 (1177.1) Evrimsel dünyalar üzerinde yaratılmışlar, varlığın üç genel gelişimsel aşamasını kat ederler: Düzenleyici’nin varışından, Urantia üzerinde yaklaşık olarak yirmi yaş olan göreceli bütüncül büyümeye kadar Görüntüleyiciler zaman zaman Düşünce Değiştiricileri olarak adlandırılır. Bu zaman zarfından özgür düşünceye erişime kadar, yaklaşık kırk yıl boyunca, Gizem Görüntüleyicileri Düşünce Düzenleyicileri olarak adlandırılırlar. Özgür düşünceye erişimden bedenden kurtuluşa kadar onlardan sıklıkla Düşünce Denetleyicileri olarak bahsedilir. Fani yaşamın bu üç fazı, akıl büyümesinde ve ruh evrimindeki Düzenleyici ilerleyişinin üç aşamasıyla hiçbir ilişkiye sahip değildir. 107:0.7 (1177.1) On the evolutionary worlds, will creatures traverse three general developmental stages of being: From the arrival of the Adjuster to comparative full growth, about twenty years of age on Urantia, the Monitors are sometimes designated Thought Changers. From this time to the attainment of the age of discretion, about forty years, the Mystery Monitors are called Thought Adjusters. From the attainment of discretion to deliverance from the flesh, they are often referred to as Thought Controllers. These three phases of mortal life have no connection with the three stages of Adjuster progress in mind duplication and soul evolution.
1. Düşünce Düzenleyicileri’nin Kökeni ^top 1. Origin of Thought Adjusters ^top
107:1.1 (1177.2) Düşünce Düzenleyicileri özgün İlahiyat’ın özü olduğu için, doğaları ve kökenleri hakkında hiçbir unsur bütüncül bilgiye sahip bir biçimde görüş bildirmeye cüret dahi edemez; ben yalnızca, Salvington’un tarihsel anlatımları ve Uversa’nın inanışlarını aktarabilirim; ben sadece, asli evren boyunca Gizem Görüntüleyicileri ve onların birliktelik unsurlarını nasıl gördüğümüzü açıklayabilirim. 107:1.1 (1177.2) Since Thought Adjusters are of the essence of original Deity, no one may presume to discourse authoritatively upon their nature and origin; I can only impart the traditions of Salvington and the beliefs of Uversa; I can only explain how we regard these Mystery Monitors and their associated entities throughout the grand universe.
107:1.2 (1177.3) Düşünce Düzenleyicileri’nin bahşedilme biçimiyle ilgili çeşitli görüşler bulunsa da, kökeni hakkında bu türden hiçbir farklılık bulunmamaktadır; onların doğrudan bir biçimde İlk Kaynak ve Merkez olan Kâinatın Yaratıcısı’ndan geldiği herkes tarafından kabul edilmiştir. Onlar yaratılmış varlıklar değillerdir; onlar, sınırsız Tanrı’nın gerçeksel mevcudiyetini oluşturan nüveler haline getirilmiş birimlerdir. Açığa çıkarılmamış birçok birliktelik unsuruyla beraber Düzenleyiciler, İlahiyat’ın koşulsuz ve bütüncül özünden hiçbir şey kaybetmemiş kısımları olarak katışıksız ve saf kutsallıktır; onlar Tanrı’ya aittir, ve, kavrayabildiğimiz kadarıyla, onlar Tanrı’dır. 107:1.2 (1177.3) Though there are diverse opinions regarding the mode of the bestowal of Thought Adjusters, there exist no such differences concerning their origin; all are agreed that they proceed direct from the Universal Father, the First Source and Center. They are not created beings; they are fragmentized entities constituting the factual presence of the infinite God. Together with their many unrevealed associates, the Adjusters are undiluted and unmixed divinity, unqualified and unattenuated parts of Deity; they are of God, and as far as we are able to discern, they are God.
107:1.3 (1177.4) İlk Kaynak ve Merkez’in mutlaklığından kopan bir biçimde ayrık mevcudiyetlerinin başlangıç zamanları hakkında hiçbir bilgiye sahip değiliz; buna ek olarak onların sayısını da bilmemekteyiz. Bizler, insan aklında ikamet etmek için zamanın gezegenlerine ulaşana kadar onların geçmiş süreçleri ile ilgili çok az bilgiye sahibiz; ancak, bahse konu andan itibaren bizler üç olasılıklı nihai sonlarının tamamlanışları dâhil olmak üzere bu aşamaya kadar belli bir bilgiye sahip konumda bulunmaktayız; bu üç olasılıklı son, bir fani yükseliş unsuruyla olan bütünleşmeyle gerçekleşen kişilik erişimi, Kâinatın Yaratıcısı’nın emriyle gerçekleşen kişilik erişimi veya Düşünce Düzenleyicisi’nin bilinen görevlerinden özgür bırakılmadan meydana gelmektedir. 107:1.3 (1177.4) As to the time of their beginning separate existences apart from the absoluteness of the First Source and Center, we do not know; neither do we know their number. We know very little concerning their careers until they arrive on the planets of time to indwell human minds, but from that time on we are more or less familiar with their cosmic progressions up to and including the consummation of their triune destinies: attainment of personality by fusion with some mortal ascender, attainment of personality by fiat of the Universal Father, or liberation from the known assignments of Thought Adjusters.
107:1.4 (1177.5) Her ne kadar bizler herhangi bilgiye sahip olmasak da, kâinat genişledikçe ve Düzenleyici bütünleşimi adaylarının sayısı çoğaldıkça Düzenleyiciler’in sürekli bir biçimde bireyselleştiklerini varsaymaktayız. Ancak, Düzenleyiciler hakkında sayısal bir büyüklükten bahsetmeye çalışarak hata yapmaktayız; Tanrı’nın kendisi gibi düşünülemez doğasının bu nüveleri de varoluşsal olarak sınırsız olabilir. 107:1.4 (1177.5) Although we do not know, we presume that Adjusters are being constantly individualized as the universe enlarges, and as the candidates for Adjuster fusion increase in numbers. But it may be equally possible that we are in error in attempting to assign a numerical magnitude to the Adjusters; like God himself, these fragments of his unfathomable nature may be existentially infinite.
107:1.5 (1177.6) Düşünce Düzenleyicileri’nin kökenine ait yöntem, Kâinatın Yaratıcısı’nın açığa çıkarılmamış işlevlerinden biridir. Bizler, İlk Kaynak ve Merkez’in diğer mutlak birlikteliklerinin hiçbirinin Yaratıcı nüvelerinin üretimiyle ilişkili olmadığına inanmak için her nedene sahibiz. Düzenleyiciler, tamamiyle ve ebedi olarak, kutsal armağanlardır; onlar Tanrı’ya ait olup, Tanrı’dan gelmektedir, ve onlar Tanrı gibidir. 107:1.5 (1177.6) The technique of the origin of the Thought Adjusters is one of the unrevealed functions of the Universal Father. We have every reason to believe that none of the other absolute associates of the First Source and Center have aught to do with the production of Father fragments. Adjusters are simply and eternally the divine gifts; they are of God and from God, and they are like God.
107:1.6 (1177.7) Bütünleşme yaratılmışları ile olan ilişkilerinde onlar, Tanrı’nın ruhaniyet olduğu duyurumunu derin bir biçimde doğrular nitelikte göksel ve ruhsal bir hizmeti açığa çıkarırlar. Ancak orada, Urantia fanileri için daha öncesinde hiçbir biçimde açığa çıkarılmamış nitelikte, bu aşkın hizmete ek çok daha fazla şey gerçekleşir. Buna ek olarak bizler ne de bütünüyle, Kâinatın Yaratıcısı’nın zamanın bir yaratılmışının kişiliğinin bir parçası olması için kendisinden verdiğinde gerçekte neyin tam anlamıyla ortaya çıktığını anlamaktayız. Ne de Cennet kesinlik unsurlarının yükseliş ilerleyişi henüz, insan ve Tanrı’nın bu göksel birlikteliği içinde içkin olan bütün olasılıkları ortaya çıkarmıştır. Son kertede, Yaratıcı nüveleri; sahip oldukları nihai sonun mutlak olarak Tanrı’ya erişimin olasılığını içine aldığı yaratılmışlar için, mutlak Tanrı’nın armağanı olmalıdır. 107:1.6 (1177.7) In their relationship to fusion creatures they reveal a supernal love and spiritual ministry that is profoundly confirmative of the declaration that God is spirit. But there is much that takes place in addition to this transcendent ministry that has never been revealed to Urantia mortals. Neither do we fully understand just what really transpires when the Universal Father gives of himself to be a part of the personality of a creature of time. Nor has the ascending progression of the Paradise finaliters as yet disclosed the full possibilities inherent in this supernal partnership of man and God. In the last analysis, the Father fragments must be the gift of the absolute God to those creatures whose destiny encompasses the possibility of the attainment of God as absolute.
107:1.7 (1178.1) Kâinatın Yaratıcısı sahip olduğu kişilik-öncesi İlahiyatı’nı nüveleştirirken, benzer bir biçimde Sınırsız Ruhaniyet sahip olduğu akıl-öncesi ruhaniyetinin kısımlarını, ruhaniyet-bütünleşme düzeylerindeki kurtuluş fanilerinin evrimsel ruhlarında ikamet etmek ve onlarla gerçek anlamda bütünleştirmek için bireyselleştirir. Ancak Ebedi Evlat’ın doğası, bu şekilde nüveleştirilebilir nitelikte değildir; Özgün Evlat’ın ruhaniyeti ya tek bir noktada yoğunlaşmış veya tamamiyle ayrışık biçimde kişiseldir. Evlat-ile-bütünleşmiş yaratılmışlar, Ebedi Evlat’ın Yaratan Evlatları’na ait ruhaniyetin kişiselleşmiş bahşedilmişlikleriyle bir bütün halindedirler. 107:1.7 (1178.1) As the Universal Father fragmentizes his prepersonal Deity, so does the Infinite Spirit individuate portions of his premind spirit to indwell and actually to fuse with the evolutionary souls of the surviving mortals of the spirit-fusion series. But the nature of the Eternal Son is not thus fragmentable; the spirit of the Original Son is either diffuse or discretely personal. Son-fused creatures are united with individualized bestowals of the spirit of the Creator Sons of the Eternal Son.
2. Düzenleyiciler’in Sınıflandırılışı ^top 2. Classification of Adjusters ^top
107:2.1 (1178.2) Düzenleyiciler, bakir birimler olarak kişiselleştirilmişlerdir; ve, onların tümü, ya bütünleşmiş, ya özgürleştirilmiş veya Kişiselleştirilmiş Görüntüleyiciler hale gelen nihai sona sahiptirler. Bizler, her ne kadar bu farklılaşmaları bütünüyle kavramasak da, Düşünce Düzenleyicileri’nin yedi düzeyinin bulunduğunu anlamaktayız. Bizler sıklıkla farklı düzeyleri şu biçimde adlandırmaktayız: 107:2.1 (1178.2) Adjusters are individuated as virgin entities, and all are destined to become either liberated, fused, or Personalized Monitors. We understand that there are seven orders of Thought Adjusters, although we do not altogether comprehend these divisions. We often refer to the different orders as follows:
107:2.2 (1178.3) 1. Bakir Düzenleyiciler, ebedi kurtuluş için evrimsel adayların akıllarında başlangıçsal görevde hizmet verenler. Gizem Görüntüleyicileri kutsal doğa bakımından ebedi bir biçimde özdeştirler. Onlar aynı zamanda, Divinington’dan dışarı doğru ilk hareketlerinde deneyimsel doğa bakımından da özdeştirler; daha sonraki deneyimsel farklılaşma, evren hizmeti içindeki mevcut deneyimin sonucudur. 107:2.2 (1178.3) 1. Virgin Adjusters, those serving on their initial assignment in the minds of evolutionary candidates for eternal survival. Mystery Monitors are eternally uniform in divine nature. They are also uniform in experiential nature as they first go out from Divinington; subsequent experiential differentiation is the result of actual experience in universe ministry.
107:2.3 (1178.4) 2. Gelişmiş Düzenleyiciler, zamanın yaratılmışının kişiliği ile Üçüncü Kaynak ve Merkez’in yerel evren dışavurumunun ruhaniyetine ait bireyselleşmiş bir kısım arasında nihai bütünleşmenin gerçekleştiği dünyalar üzerinde irade yaratılmışları ile bir veya daha fazla dönemi hizmet vermiş olanlar. 107:2.3 (1178.4) 2. Advanced Adjusters, those who have served one or more seasons with will creatures on worlds where the final fusion takes place between the identity of the creature of time and an individualized portion of the spirit of the local universe manifestation of the Third Source and Center.
107:2.4 (1178.5) 3. Yüce Düzenleyiciler, evrimsel dünyalar üzerinde zamanın serüveni içinde hizmette bulunmuş ancak insan birlikteliklerinin belli bir nedenden dolayı ebedi kurtuluşu reddettiği, ve sonuç olarak başka evrimleşen dünyalar üzerinde farklı fanilerdeki diğer serüvenlere görevlendirilmiş olanlar. Bakir bir Görüntüleyici’den daha kutsal bir nitelikte bulunmayan nitelikte, bir yüce Düzenleyici; daha fazla deneyime sahip olarak, daha az deneyime sahip bir Düzenleyici’nin gerçekleştiremeyeceği şeyleri insan aklında yerine getirebilir. 107:2.4 (1178.5) 3. Supreme Adjusters, those Monitors that have served in the adventure of time on the evolutionary worlds, but whose human partners for some reason declined eternal survival, and those that have been subsequently assigned to other adventures in other mortals on other evolving worlds. A supreme Adjuster, though no more divine than a virgin Monitor, has had more experience, can do things in the human mind which a less experienced Adjuster could not do.
107:2.5 (1178.6) 4. Ortadan Kaybolmuş Düzenleyiciler. Bu noktada, Gizem Görüntüleyicileri’nin süreçlerini takip etmedeki çabalarımızda bir boşluk ortaya çıkmaktadır. Orada, bizlerin emin olmadığı hizmetin bir dördüncü düzeyi bulunmaktadır. Melçizedekler, kâinatın âlemlerinin tümünde sürekli dolaşımda bulunan bir biçimde farklılaşmış görevlendirmelerde olan dördüncü-düzey Düzenleyicileri’ni öğretmektedirler. Yalnız İleticiler’in, Yaratıcı’nın kendisiyle olan canlandırıcı ilişkileniminin bir sürecini memnuniyetle deneyimleyen bir biçimde İlk Kaynak ve Merkez ile bir bütün olduklarına inanılmaktadırlar. Ve, bir Düzenleyici’nin her-yerde-mevcut Yaratıcı ile bir bütün halindeyken eş zamanlı olarak üstün evrende de sürekli dolaşımda bulunması tamamiyle mümkündür. 107:2.5 (1178.6) 4. Vanished Adjusters. Here occurs a break in our efforts to follow the careers of the Mystery Monitors. There is a fourth stage of service about which we are not sure. The Melchizedeks teach that the fourth-stage Adjusters are on detached assignments, roaming the universe of universes. The Solitary Messengers are inclined to believe that they are at one with the First Source and Center, enjoying a period of refreshing association with the Father himself. And it is entirely possible that an Adjuster could be roaming the master universe simultaneously with being at one with the omnipresent Father.
107:2.6 (1178.7) 5. Özgürleştirilmiş Düzenleyiciler, evrimleşen âlemlerin fanileri için zamanın hizmetinden ebedi bir biçimde özgürleştirilmiş Gizem Görüntüleyicileri. İşlevlerinin ne olduğuna dair herhangi bilgiye sahip bulunmamaktayız. 107:2.6 (1178.7) 5. Liberated Adjusters, those Mystery Monitors that have been eternally liberated from the service of time for the mortals of the evolving spheres. What functions may be theirs, we do not know.
107:2.7 (1179.1) 6. Bütünleştirilmiş Düzenleyiciler — kesinlik unsurları — Kesinlik’in Cennet Birliği’ne ait zaman yükseliş unsurlarının ebedi eşleri olarak aşkın-evrenlerin yükseliş yaratılmışları ile bir bütün haline gelmiş olanlar. Düşünce Düzenleyicileri, genellikle zamanın yükseliş fanileri ile bütünleşir hale gelir; ve, bu türden kurtuluş fanileriyle birlikte onlar, Ascendington’a girişte ve çıkışta kayıt altına alınır; onlar, yükseliş varlıklarının serüvenini takip ederler. Yükseliş halindeki evrimsel ruh ile bütünleşim üzerine Düzenleyici’nin, kâinatın mutlak varoluşsal düzeyinden bir yükseliş kişiliğinin işlevsel ilişkileniminin sınırlı deneyimsel düzeyine dönüştüğü gözlenir. Deneyimsel kutsal doğanın tüm kişiliğini korurken bütünselleşmiş bir Düzenleyici, bir kurtuluş fanisinin yükseliş süreciyle ayrılamaz bir biçimde ilişkilenir. 107:2.7 (1179.1) 6. Fused Adjusters—finaliters—those who have become one with the ascending creatures of the superuniverses, the eternity partners of the time ascenders of the Paradise Corps of the Finality. Thought Adjusters ordinarily become fused with the ascending mortals of time, and with such surviving mortals they are registered in and out of Ascendington; they follow the course of ascendant beings. Upon fusion with the ascending evolutionary soul, it appears that the Adjuster translates from the absolute existential level of the universe to the finite experiential level of functional association with an ascending personality. While retaining all of the character of the existential divine nature, a fused Adjuster becomes indissolubly linked with the ascending career of a surviving mortal.
107:2.8 (1179.2) 7. Kişiselleşmiş Düzenleyiciler, fani ikameti boyunca olağandışı üstünlüğe erişmiş ancak özneleri kurtuluşu reddetmişlerin çoğuna ek olarak vücutlaştırılmış Cennet Evlatları ile hizmet vermiş olanlar. Bu türden Düzenleyiciler’in, görevlendirildikleri aşkın-evrene ait Zamanın Ataları’nın tavsiyeleri üzerine kişiselleştirildiklerine inanmak için nedenlere sahibiz. 107:2.8 (1179.2) 7. Personalized Adjusters, those who have served with the incarnated Paradise Sons, together with many who have achieved unusual distinction during the mortal indwelling, but whose subjects rejected survival. We have reasons for believing that such Adjusters are personalized on the recommendations of the Ancients of Days of the superuniverse of their assignment.
107:2.9 (1179.3) Bu gizemli Tanrı nüvelerinin sınıflandırılabileceği birçok biçim bulunmaktadır: onlar görevlendirildikleri evrene, bir bireysel fani ikametindeki başarısının ölçüsüne ve hatta bütünleşme için fani adayının ırksal kökenine göre sınıflandırılabilir. 107:2.9 (1179.3) There are many ways in which these mysterious God fragments can be classified: according to universe assignment, by the measure of success in the indwelling of an individual mortal, or even by the racial ancestry of the mortal candidate for fusion.
3. Düzenleyiciler’in Divinington Evi ^top 3. The Divinington Home of Adjusters ^top
107:3.1 (1179.4) Yedi aşkın-evrenin yedisinde de Gizem Görüntüleyicileri’nin tayini, idaresi, yönlendirilişi ve hizmetten dönüşü ile ilgili tüm kâinat etkinliklerinin Divinington’un kutsal âleminde odaklandığı görülmektedir. Bildiğim kadarıyla, Düzenleyiciler ve Yaratıcı’nın diğer birimleri dışında hiçbir unsur bu âlem üzerinde bulunmamıştır. Açığa çıkarılmamış kişilik-öncesi sayısız unsurun Divinington’u bir ev âlemi olarak Düzenleyiciler ile paylaşması olası görülmektedir. Bizler, bu akran unsurlarının Gizem Görüntüleyicileri’nin mevcut ve gelecek hizmeti ile bir ölçüde ilişkili olabileceği düşüncesini yürütmekteyiz. Ancak bizler böyle bir bilgiye gerçek anlamıyla sahip değiliz. 107:3.1 (1179.4) All universe activities related to the dispatch, management, direction, and return of the Mystery Monitors from service in all of the seven superuniverses seem to be centered on the sacred sphere of Divinington. As far as I know, none but Adjusters and other entities of the Father have been on that sphere. It seems likely that numerous unrevealed prepersonal entities share Divinington as a home sphere with the Adjusters. We conjecture that these fellow entities may in some manner be associated with the present and future ministry of the Mystery Monitors. But we really do not know.
107:3.2 (1179.5) Düşünce Düzenleyicileri Yaratıcı’ya geri döndüklerinde zaman, Divinington olarak varsayılan kökenin âlemine geri giderler; ve, bu deneyimin bir parçası olarak muhtemel bir biçimde, başkaları tarafından bu gizli âlem üzerinde konumlandığı ifade edilen Yaratıcı’nın kutsallığının özelleşmiş dışavurumuyla beraber Yaratıcı’nın Cennet kişiliği ile mevcut iletişim bulunmaktadır. 107:3.2 (1179.5) When Thought Adjusters return to the Father, they go back to the realm of supposed origin, Divinington; and probably as a part of this experience, there is actual contact with the Father’s Paradise personality as well as with the specialized manifestation of the Father’s divinity which is reported to be situated on this secret sphere.
107:3.3 (1179.6) Her ne kadar bizler Cennet’in bu yedi gizli âleminin tümüne dair bir takım bilgiye sahip olsak da, diğerlerine kıyasla Divinington hakkında daha az şey bilmekteyiz. Yüksek ruhsal düzeylerin varlıkları yalnızca üç kutsal emri almakta olup, onlar şunlardır: 107:3.3 (1179.6) Although we know something of all the seven secret spheres of Paradise, we know less of Divinington than of the others. Beings of high spiritual orders receive only three divine injunctions, and they are:
107:3.4 (1179.7) 1. Kıdemli unsurlarının ve üstlerinin deneyim ve kazanımlarına her zaman yeterli saygıda bulunma. 107:3.4 (1179.7) 1. Always to show adequate respect for the experience and endowments of their seniors and superiors.
107:3.5 (1179.8) 2. Alt kıdemdeki unsurlarının ve astlarının sınırlılıklarını ve deneyimsizliklerini her zaman göz önünde bulunduran bir biçimde düşünceli olma. 107:3.5 (1179.8) 2. Always to be considerate of the limitations and inexperience of their juniors and subordinates.
107:3.6 (1179.9) 3. Divinington’un kıyılarına herhangi bir inme girişiminde hiçbir zaman bulunmama. 107:3.6 (1179.9) 3. Never to attempt a landing on the shores of Divinington.
107:3.7 (1179.10) Ben, Divinington’a gitmenin benim için fazlasıyla anlamsız olacağını çok defa düşünmüşümdür; muhtemel bir biçimde ben, Kişiselleştirilmiş Düzenleyiciler gibilerinin dışında herhangi bir sakini göremeyen konumda bulunmaktayım, ve, ben, Kişiselleşmiş Düzenleyicileri başka yerlerde görmüş bulunmaktayım. Divinington üzerinde, gelişimim ve ilerlememem için hayati derecede önemli hiçbir şeyin bulunmadığı veya oraya gitmememin yasaklanmamasını gerektiren bir biçimde, benim için gerçek değere veya yarara sahip hiçbir şeyin bulunmadığından oldukça eminim. 107:3.7 (1179.10) I have often reflected that it would be quite useless for me to go to Divinington; I probably should be unable to see any resident beings except such as the Personalized Adjusters, and I have seen them elsewhere. I am very sure there is nothing on Divinington of real value or profit to me, nothing essential to my growth and development, or I should not have been forbidden to go there.
107:3.8 (1180.1) Divinington’dan Düzenleyiciler’in doğası ve kökeni hakkında neredeyse hiçbir şey öğrenemediğimiz için bizler, bin bir farklı kaynaktan bilgi toplamaya zorlanmaktayız; ve, bu türden bilginin bilgilendirici olması için bu toplanan veriyi bir araya getirmek, karşılıklı olarak anlamlandırmak ve ilişkilendirmek gerekmektedir. 107:3.8 (1180.1) Since we can learn little or nothing of the nature and origin of Adjusters from Divinington, we are compelled to gather information from a thousand and one different sources, and it is necessary to assemble, associate, and correlate this accumulated data in order that such knowledge may be informative.
107:3.9 (1180.2) Düşünce Düzenleyicileri tarafından sergilenen mertlik ve bilgelik, devasa kapsam ve aralıkta gerçekleşen bir hazırlanma sürecinden geçtiklerine işaret etmektedir. Onlar kişilikler olmadıklarından bu hazırlanma, Divinington’un eğitim kurumlarında aktarılmış olmalıdır. Benzersiz nitelikteki Kişiselleştirilmiş Düzenleyiciler, kuşkusuz bir biçimde, Divinington’un Düzenleyici eğitim okullarının kurum görevlilerini oluşturmaktadır. Ve, bizler; bu merkezi ve yüksek denetimde bulunan birliğine, kendi evreninin âlemlerine ait ırklar ve insan toplulukları üzerinde yedi katmanlı bahşedilmişliğini tamamlaması amacıyla, Mikâil düzenine ait ilk Cennet Evladı’nın şu anda Kişiselleştirilmiş olan Düzenleyicisi tarafından başkanlık edildiğini kesin olarak bilmekteyiz. 107:3.9 (1180.2) The valor and wisdom exhibited by Thought Adjusters suggest that they have undergone a training of tremendous scope and range. Since they are not personalities, this training must be imparted in the educational institutions of Divinington. The unique Personalized Adjusters no doubt constitute the personnel of the Adjuster training schools of Divinington. And we do know that this central and supervising corps is presided over by the now Personalized Adjuster of the first Paradise Son of the Michael order to complete his sevenfold bestowal upon the races and peoples of his universe realms.
107:3.10 (1180.3) Bizler, gerçekten de, kişiselleştirilmemiş Düzenleyiciler hakkında çok az şey bilmekteyiz; bizler yalnızca, kişiselleşmiş düzeyler ile ilişki ve iletişimde bulunmaktayız. Bu unsurlar Divinington üzerinde kutsal bir biçimde isimlerini almış olup, her zaman, sayılarıyla değil isimleriyle bilinirler. Kişiselleştirilmiş Düzenleyiciler kalıcı bir biçimde Divinington üzerinde yerleşik haldedirler; bu kutsal âlem onların evleridir. Onlar bu yerleşkeden dışarı yalnızca Kâinatın Yaratıcısı’nın iradesiyle çıkmaktadır. Yerel evrenlerin nüfuz alanlarında çok azı bulunmaktadır, ancak daha fazla sayıdaki unsurları merkezi evrende mevcut haldedir. 107:3.10 (1180.3) We really know very little about the nonpersonalized Adjusters; we only contact and communicate with the personalized orders. These are christened on Divinington and are always known by name and not by number. The Personalized Adjusters are permanently domiciled on Divinington; that sacred sphere is their home. They go out from that abode only by the will of the Universal Father. Very few are found in the domains of the local universes, but larger numbers are present in the central universe.
4. Düzenleyiciler’in Doğası ve Mevcudiyeti ^top 4. Nature and Presence of Adjusters ^top
107:4.1 (1180.4) Bir Düşünce Düzenleyicisi’nin kutsal olduğunu söylemek, doğrudan bir biçimde, kökeninin doğasını tanımaktır. Kutsallığın bu türden saflığının; ebedi ve sınırsız Cennet Yaratıcısı’nın mutlak özüne ve kâinatsal mevcudiyetine ait bu tür bir nüve içinde barınabildiği bir biçimde, İlahiyat’ın tüm niteliklerinin potansiyeline ait özden meydana geldiği kuvvetle muhtemeldir. 107:4.1 (1180.4) To say that a Thought Adjuster is divine is merely to recognize the nature of origin. It is highly probable that such purity of divinity embraces the essence of the potential of all attributes of Deity which can be contained within such a fragment of the absolute essence of the universal presence of the eternal and infinite Paradise Father.
107:4.2 (1180.5) Düzenleyici’nin mevcut kaynağı sonsuzluk olmalıdır; ve, evrimleşen bir faninin ölümsüz ruhuyla bütünleşmeden önce Düzenleyici’nin gerçekliği mutlaklığa çok yakın bir konumda bulunmalıdır. Düzenleyiciler, İlahiyatsal anlamda, kâinatsal bütünlük bakımından mutlaklıklar değillerdir; ancak, onlar, muhtemel bir biçimde, nüveleştirilmiş doğalarının içkin potansiyelleri içinde gerçek anlamıyla mutlaklıklardır. Onlar, kâinatsal olan ile ilişkileri bakımından sınırlılardır; ancak doğaları bakımından böyle bir sınırlılığa sahip değillerdir; kapsamları bakımından sınırlılardır, ancak anlam, değer ve gerçekliliklerinin içeriksel yoğunluğu bakımından onlar mutlaktırlar. Bu nedenle bizler, zaman zaman, bu kutsal armağanları Yaratıcı’nın sınırlı mutlak nüveleri olarak adlandırmaktayız. 107:4.2 (1180.5) The actual source of the Adjuster must be infinite, and before fusion with the immortal soul of an evolving mortal, the reality of the Adjuster must border on absoluteness. Adjusters are not absolutes in the universal sense, in the Deity sense, but they are probably true absolutes within the potentialities of their fragmented nature. They are qualified as to universality but not as to nature; in extensiveness they are limited, but in intensiveness of meaning, value, and fact they are absolute. For this reason we sometimes denominate the divine gifts as the qualified absolute fragments of the Father.
107:4.3 (1180.6) Herhangi bir Düzenleyici, hiçbir zaman, Cennet Yaratıcısı’na sadakatsizlikte bulunmamıştır; kişisel yaratılmışların daha alt düzeyleri zaman zaman sadık olmayan akranlarının etkilerine boyun eğme eğilimi gösterebilmektedir, ancak böyle bir durum Düzenleyiciler için hiçbir zaman geçerli değildir; onlar, yaratılmış hizmetinin ve kâinat işlevinin göksel sorumluluk alanlarında olası en yüksek düzeyde ve hatasız niteliktedir. 107:4.3 (1180.6) No Adjuster has ever been disloyal to the Paradise Father; the lower orders of personal creatures may sometimes have to contend with disloyal fellows, but never the Adjusters; they are supreme and infallible in their supernal sphere of creature ministry and universe function.
107:4.4 (1180.7) Kişiselleştirilmemiş Düzenleyiciler, yalnızca Kişiselleştirilmiş Düzenleyiciler için görülebilen nitelikte bulunmaktadırlar. Görevlendirilmiş Kutsal Üçleme Ruhaniyetleri ile birlikte, benim düzeyim olan Yalnız İleticiler, ruhsal karşılık olgularının araçlarıyla Düzenleyiciler’in mevcudiyetini tespit edebilir; ve, yüce melekler bile zaman zaman, insanların maddi akılları içerisindeki Görüntüleyiciler’in mevcudiyetiyle gerçekleşmesi beklenen ilişkilem sonucunda ortaya çıkan ruhaniyet parıltısının farkına varabilir; ancak, bizlerin hiçbiri, gerçekte, kişiselleştirilmedikleri müddetçe ve her ne kadar doğaları evrimsel dünyalardan gelen yükseliş fanilerinin bütünleşmiş kişiliklerinde ayırt edilebilir nitelikte bulunsa da, Düzenleyiciler’in gerçek mevcudiyetinin farkına varmaya yetkin değildir. Düzenleyiciler’in görülemezliği, güçlü bir biçimde, onların yüksek ve ayrıcalıklı kutsal köken ve doğasına işaret etmektedir. 107:4.4 (1180.7) Nonpersonalized Adjusters are visible only to Personalized Adjusters. My order, the Solitary Messengers, together with Inspired Trinity Spirits, can detect the presence of Adjusters by means of spiritual reactive phenomena; and even seraphim can sometimes discern the spirit luminosity of supposed association with the presence of Monitors in the material minds of men; but none of us are able actually to discern the real presence of Adjusters, not unless they have been personalized, albeit their natures are perceivable in union with the fused personalities of the ascending mortals from the evolutionary worlds. The universal invisibility of the Adjusters is strongly suggestive of their high and exclusive divine origin and nature.
107:4.5 (1181.1) Orada; bu kutsal mevcudiyete eşlik eden ve Düşünce Düzenleyiciler ile genel olarak ilişkilenir hale gelmiş, bir ruhaniyet parıltısı olarak niteleyici bir ışık bulunmaktadır. Nebadon evreni içerisinde bu Cennet parıltısı yaygın bir biçimde “rehber ışığı” olarak bilinmektedir; Uversa üzerinde o “yaşam ışığı” olarak adlandırılmaktadır. Urantia üzerinde bu olgu zaman zaman, “dünyaya gelen her insanı aydınlatan gerçek ışık” olarak adlandırılmaktadır. 107:4.5 (1181.1) There is a characteristic light, a spirit luminosity, which accompanies this divine presence, and which has become generally associated with Thought Adjusters. In the universe of Nebadon this Paradise luminosity is widespreadly known as the “pilot light”; on Uversa it is called the “light of life.” On Urantia this phenomenon has sometimes been referred to as that “true light which lights every man who comes into the world.”
107:4.6 (1181.2) Kâinatın Yaratıcısı’na erişmiş olan tüm varlıklar için Kişiselleşmiş Düşünce Düzenleyicileri görülebilir niteliktedir. Her aşamanın Düzenleyicileri tüm diğer varlıklar, unsurlar, ruhaniyetler, kişilikler ve ruhaniyet dışavurumları ile birlikte, her zaman; Cennet İlahiyatları içinde kökenini alan ve asli evrenin ana yönetimlerinde başkanlık eden Yüce Yaratan Kişilikleri tarafından görülebilir ayırt edilebilir niteliktedir. 107:4.6 (1181.2) To all beings who have attained the Universal Father, the Personalized Thought Adjusters are visible. Adjusters of all stages, together with all other beings, entities, spirits, personalities, and spirit manifestations, are always discernible by those Supreme Creator Personalities who originate in the Paradise Deities, and who preside over the major governments of the grand universe.
107:4.7 (1181.3) Düzenleyici’nin ikametinin gerçek önemini gerçekten anlayabilmekte misiniz? Sınırlı fani doğalarınızda ikamet eder ve onunla bütünleşir haldeki, Kâinatsal Yaratıcı olarak mutlak ve sonsuz İlahiyat’ın mutlak bir nüvesine sahip olmanın gerçekte ne anlama geldiğini kavramakta mısınız? Fani insan, bütüncül kâinatın varoluşsal Nedeni’nin gerçek bir özüyle bütünleştiğinde, bu türden beklenmeyen ve hayal edilemeyen bir birlikteliğinin nihai sonu karşısında hiçbir sınır hiçbir zaman duramaz. Ebediyette, insan yalnızca nesnel İlahiyat’ın sonsuzluğunu değil, aynı zamanda, bu aynı Tanrı’nın öznel nüvesinin sonu gelmez sonsuzluğunu keşfediyor olacak. Düzenleyici her zaman, Tanrı’nın ihtişamını fani kişiliği için açığa çıkarıyor olacak; ve, bu göksel açığa çıkarılış herhangi bir zaman zarfına sona erebilen bir şey değildir, zira, Düzenleyici Tanrı’nın parçası olup, fani insan için Tanrı’dır. 107:4.7 (1181.3) Can you really realize the true significance of the Adjuster’s indwelling? Do you really fathom what it means to have an absolute fragment of the absolute and infinite Deity, the Universal Father, indwelling and fusing with your finite mortal natures? When mortal man fuses with an actual fragment of the existential Cause of the total cosmos, no limit can ever be placed upon the destiny of such an unprecedented and unimaginable partnership. In eternity, man will be discovering not only the infinity of the objective Deity but also the unending potentiality of the subjective fragment of this same God. Always will the Adjuster be revealing to the mortal personality the wonder of God, and never can this supernal revelation come to an end, for the Adjuster is of God and as God to mortal man.
5. Düzenleyici’nin Akılsal Bütünlüğü ^top 5. Adjuster Mindedness ^top
107:5.1 (1181.4) Evrimsel faniler aklı, ruhaniyet ve madde arasındaki kâinatsal bir araç olarak görme eğilimdedirler; zira o gerçekten de, sizin tarafınızdan kavranabilen aklın başat hizmetidir. Bu nedenle, Düşünce Düzenleyicileri’nin akıllara sahip olduğunu insanların algılaması oldukça zordur; zira, Düzenleyiciler, yalnızca kişilik-öncesi olmayan aynı zamanda tüm enerji ve ruhaniyet farklılaşmasından da önce olan gerçekliğin mutlak bir düzeyindeki Tanrı’nın nüveleşimidir. Enerji ve ruhaniyet farklılaşmasından önceki tek bütünlük düzeyinde, aklın hiçbir aracı işlevi bulunamaz, zira burada aracılığı gerektirecek hiçbir ayrışım bulunmamaktadır. 107:5.1 (1181.4) Evolutionary mortals are prone to look upon mind as a cosmic mediation between spirit and matter, for that is indeed the principal ministry of mind as discernible by you. Hence it is quite difficult for humans to perceive that Thought Adjusters have minds, for Adjusters are fragmentations of God on an absolute level of reality which is not only prepersonal but also prior to all energy and spirit divergence. On a monistic level antecedent to energy and spirit differentiation there could be no mediating function of mind, for there are no divergencies to be mediated.
107:5.2 (1181.5) Düzenleyiciler tasarımda, çalışmada ve sevgide bulunabildikleri için akıl ile eş kapsamda faaliyet gösterecek bireyin benliksek güçlerine sahip olmak zorundadır. Onlar, birbirleriyle iletişimde bulunabilecek sınırsız yetiye donatılmışlardır; bu, ilk kademe veya diğer bir değişle bakir toplulukların üstündeki Görüntüleyici türlerinin tümü için geçerlidir. Karşılıklı iletişimlerinin doğası ve içeriği hakkında çok az şey açığa çıkarabiliriz, çünkü biz onun hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. Ve, bizler buna ek olarak; herhangi bir biçimde kişiselleştirilebilmeleri için bir biçimde akıl bütünlüğüyle donatılmaları gerektiğini bilgisine sahibiz. 107:5.2 (1181.5) Since Adjusters can plan, work, and love, they must have powers of selfhood which are commensurate with mind. They are possessed of unlimited ability to communicate with each other, that is, all forms of Monitors above the first or virgin groups. As to the nature and purport of their intercommunications, we can reveal very little, for we do not know. And we further know that they must be minded in some manner else they could never be personalized.
107:5.3 (1181.6) Düşünce Düzenleyicisi’nin akılsal bütünlüğü, Bütünleştirici Bünye’nin akıllarının atası olan — Kâinatın Yaratıcısı ve Ebedi Evlat’ın akılsal bütünlüğü gibidir. 107:5.3 (1181.6) The mindedness of the Thought Adjuster is like the mindedness of the Universal Father and the Eternal Son—that which is ancestral to the minds of the Conjoint Actor.
107:5.4 (1181.7) Bir Düzenleyici içinde varlığı üzerine düşünülen aklın türü, İlk Kaynak ve Merkez’den varsayımsal olarak benzer bir biçimde kökenini aldığı kişilik-öncesi unsurların sayısız diğer düzeyinin akıl kazanımına benzer olmalıdır. Her ne kadar bu düzeylerin çoğu Urantia üzerinde açığa çıkarılmamış olsa da, onların tümü akılsal nitelikler sergilemektedirler. Özgün İlahiyat’ın bu bireyselleşmelerinin; fani-olmayan varlıkların sayısız derecedeki evrimleşen türüne ek olarak, bu türden İlahiyat nüveleri ile bütünleşmek için yetkinlik geliştirmiş evrimsel-olmayan varlıkların sınırlı bir sayısıyla bile bütünleşmesi aynı zamanda muhtemeldir. 107:5.4 (1181.7) The type of mind postulated in an Adjuster must be similar to the mind endowment of numerous other orders of prepersonal entities which presumably likewise originate in the First Source and Center. Though many of these orders have not been revealed on Urantia, they all disclose minded qualities. It is also possible for these individuations of original Deity to become unified with numerous evolving types of nonmortal beings and even with a limited number of nonevolutionary beings who have developed capacity for fusion with such Deity fragments.
107:5.5 (1182.1) Bir Düşünce Düzenleyicisi kurtuluş halindeki insanın evrimleşen nitelikteki ölümsüz morontia ruhuyla bütünleştiğinde, Düzenleyici’nin aklı, yalnızca, yükseliş fanisi evren ilerleyişinin ruhaniyet düzeylerine erişene kadar yaratılmış aklının ayrık parçası olarak tanınabilir. 107:5.5 (1182.1) When a Thought Adjuster is fused with the evolving immortal morontia soul of the surviving human, the mind of the Adjuster can only be identified as persisting apart from the creature’s mind until the ascending mortal attains spirit levels of universe progression.
107:5.6 (1182.2) Yükseliş deneyiminin kesinlik düzeylerine olan erişimin üzerine, altıncı aşamanın bu ruhaniyetleri; bu türden yükseliş kişiliklerinin kutsal ve insan fazları arasında daha öncesinden irtibat aracısı olarak faaliyet göstermiş fani ve Düzenleyici akıllarının belirli fazlarının bir bütünlüğünü yansıtan biçimde, belirli bir akıl etkisini dönüştüren görünüme sahiptirler. Bu deneyimsel akıl niteliği, muhtemel bir biçimde, “yüceleştirmekte” olup bunu takiben — Yüce Varlık olarak — evrimsel İlahiyat’ın deneyimsel kazanımını arttırır. 107:5.6 (1182.2) Upon the attainment of the finaliter levels of ascendant experience, these spirits of the sixth stage appear to transmute some mind factor representing a union of certain phases of the mortal and Adjuster minds which had previously functioned as liaison between the divine and human phases of such ascending personalities. This experiential mind quality probably “supremacizes” and subsequently augments the experiential endowment of evolutionary Deity—the Supreme Being.
6. Saf Ruhaniyetler olarak Düzenleyiciler ^top 6. Adjusters as Pure Spirits ^top
107:6.1 (1182.3) Yaratılmış deneyimi içerisinde Düşünce Düzenleyicileri ile karşılaşıldığında, onlar ruhani bir etkinin mevcudiyeti ve yönlendirişini sergilerler. Düzenleyici, gerçekten de, saf ruhaniyet olarak bir ruhaniyettir, ancak ruhaniyetten fazlasıdır. Bizler, Gizem Görüntüleyicileri’ni başarılı bir biçimde sınıflandırmaya hiçbir zaman yetkin olamadık; onlar hakkında kesin bir biçimde söylenebilecek olan tek şey, onların gerçek anlamda Tanrı-gibi olmalarıdır. 107:6.1 (1182.3) As Thought Adjusters are encountered in creature experience, they disclose the presence and leading of a spirit influence. The Adjuster is indeed a spirit, pure spirit, but spirit plus. We have never been able satisfactorily to classify Mystery Monitors; all that can certainly be said of them is that they are truly Godlike.
107:6.2 (1182.4) Düzenleyici, insanın ebediyet olasılığıdır; insan, Düzenleyici’nin kişilik olasılığıdır. Sizin bireysel Düzenleyicileriniz, geçici kimliğinizi ebedileştirme umudu içerisinde sizleri ruhanileştirmeye çalışmaktadırlar. Onlar gerçek anlamda ve kutsal bir biçimde sizleri derinden sevmektedir; onlar, insanların akıllarıyla sınırlandırılmış ruhaniyet ümidinin tutsaklarıdır. Onlar; maddi nişanların ve zamanın süslemelerinin sınırlarından sizlerle beraber kurtulabilsin, yalnızlıkları sonlanabilsin diye fani akıllarınızın kutsallık erişimini arzulamaktadırlar. 107:6.2 (1182.4) The Adjuster is man’s eternity possibility; man is the Adjuster’s personality possibility. Your individual Adjusters work to spiritize you in the hope of eternalizing your temporal identity. The Adjusters are saturated with the beautiful and self-bestowing love of the Father of spirits. They truly and divinely love you; they are the prisoners of spirit hope confined within the minds of men. They long for the divinity attainment of your mortal minds that their loneliness may end, that they may be delivered with you from the limitations of material investiture and the habiliments of time.
107:6.3 (1182.5) Sizlerin Cennet’e olan yolunuz, ruhaniyet erişimine olan yoldur; ve, Düzenleyici’nin doğası, aslına sadık bir biçimde, Kâinatın Yaratıcısı’nın ruhsal doğasının açığa çıkarılım sürecini başlatacaktır. Cennet yükselişinin sonrasında ve bireysel ebedi sürecin kesinlik-sonrası aşamalarında Düzenleyici, muhtemel bir biçimde, ruhaniyet hizmetinden başka bir kapsam içerisinde bir zamanlar insan eşliğini yapmış unsur ile iletişime geçecektir; ancak, Cennet yükselişi ve kesinlik süreci, ruhsallaşmaktaki Tanrı-bilen fani ile Tanrı-açığa-çıkaran Düzenleyici’nin ruhsal hizmeti arasındaki ilişkidir. 107:6.3 (1182.5) Your path to Paradise is the path of spirit attainment, and the Adjuster nature will faithfully unfold the revelation of the spiritual nature of the Universal Father. Beyond the Paradise ascent and in the postfinaliter stages of the eternal career, the Adjuster may possibly contact with the onetime human partner in other than spirit ministry; but the Paradise ascent and the finaliter career are the partnership between the God-knowing spiritualizing mortal and the spiritual ministry of the God-revealing Adjuster.
107:6.4 (1182.6) Bizler Düşünce Düzenleyicileri’nin saf ruhaniyetler olarak ruhaniyetler olduğunu, hatta muhtemel bir biçimde mutlak ruhaniyetler olduğunu, bilmekteyiz. Varsayılan akılsal bütünlüklerine ek olarak, saf enerjinin etkileri de mevcuttur. Tanrı’nın saf enerjinin ve saf ruhaniyetin kökeni olduğunu hatırlayacak olursanız, onun nüvelerinin bu ikisinin de olduğunu kavramak çok zor olmayacaktır. Düzenleyiciler’in uzayı, Cennet Adası’nın anlık ve kâinatsal çekim döngüleri üzerinde kat ettikleri bir gerçektir. 107:6.4 (1182.6) We know that Thought Adjusters are spirits, pure spirits, presumably absolute spirits. But the Adjuster must also be something more than exclusive spirit reality. In addition to conjectured mindedness, factors of pure energy are also present. If you will remember that God is the source of pure energy and of pure spirit, it will not be so difficult to perceive that his fragments would be both. It is a fact that the Adjusters traverse space over the instantaneous and universal gravity circuits of the Paradise Isle.
107:6.5 (1182.7) Düşünce Düzenleyicileri’nin, kâinat âlemlerinin maddi döngüleri ile bu şekilde ilişkilem içinde bulunması gerçekten de kafa karıştırıcıdır. Ancak, onların, maddi-çekim döngüleri üzerinde bütün asli evren boyunca ışımaları bir gerçek olarak varlığını korumaktadır. Dışsal mekân düzeylerine bile girişte bulunmaları tamamiyle mümkündür; onlar, kesin bir biçimde, Cennet’in çekim mevcudiyetini bu bölgelere doğru takip edebilirler; ve, her ne kadar benim bulunduğum kişilik düzeyi, Bütünleştirici Bünye’nin akıl döngüleri üzerinde ve aynı zamanda asli evrenin sınırları ötesinde ilerleyebilse de, bizler, dışsal uzayın girilmemiş bölgelerinde Düzenleyiler’in mevcudiyetini tespit etmede hiçbir zaman emin olamadık. 107:6.5 (1182.7) That the Mystery Monitors are thus associated with the material circuits of the universe of universes is indeed puzzling. But it remains a fact that they flash throughout the entire grand universe over the material-gravity circuits. It is entirely possible that they may even penetrate the outer space levels; they certainly could follow the gravity presence of Paradise into these regions, and though my order of personality can traverse the mind circuits of the Conjoint Actor also beyond the confines of the grand universe, we have never been sure of detecting the presence of Adjusters in the uncharted regions of outer space.
107:6.6 (1183.1) Ve yine de, Düzenleyiciler maddi-çekim döngülerini kullansa da, ona maddi yaratım gibi bağlı değildir. Düzenleyiciler, çekimin atasının nüveleridir, onun sonuçsal bütünlükleri değil; onlar, çekimin ortaya çıkışından varsayımsal olarak önce gelen mevcudiyetin bir kâinat düzeyi üzerinde birimselleşmişlerdir. 107:6.6 (1183.1) And yet, while the Adjusters utilize the material-gravity circuits, they are not subject thereto as is material creation. The Adjusters are fragments of the ancestor of gravity, not the consequentials of gravity; they have segmentized on a universe level of existence which is hypothetically antecedent to gravity appearance.
107:6.7 (1183.2) Düşünce Düzenleyicileri, bahşedildikleri andan fani öznelerinin doğal ölümü üzerine Divinington’a doğru yola koyulmaları için serbest bırakıldıkları güne kadar hiçbir dinlenme vakitleri yoktur. Ve, doğal ölümün kapılarından geçmeyen öznelere sahip olanlar, bu geçici dinlenmeyi bile deneyimlememektedir. Düşünce Düzenleyicileri, enerji alımına ihtiyaç duymamaktadır; onlar, en yüksek ve en kutsal düzeyin enerjisi olarak enerjilerdir. 107:6.7 (1183.2) Thought Adjusters have no relaxation from the time of their bestowal until the day of their release to start for Divinington upon the natural death of their mortal subjects. And those whose subjects do not pass through the portals of natural death do not even experience this temporary respite. Thought Adjusters do not require energy intake; they are energy, energy of the highest and most divine order.
7. Düzenleyiciler ve Kişilik ^top 7. Adjusters and Personality ^top
107:7.1 (1183.3) Düşünce Düzenleyicileri, kişilikler değillerdir; ancak, onlar, gerçek unsurlardır; onlar, her ne kadar hiçbir şekilde faniler içinde ikamet ederlerken gerçekten kişiselleştirilmemişlerse de, gerçek anlamda ve kusursuzca bireyselleştirilmişlerdir. Düşünce Düzenleyicileri gerçek kişilikler değillerdir; onlar, kutsal mevcudiyet niteliğinde — kâinat âlemlerinin tümü içinde bilinen en saf düzeyin gerçeklikleri olarak gerçek gerçekliklerdir. Her ne kadar kişisel olmasa da Yaratıcı’nın bu muhteşem nüvelerinden, yaygın bir biçimde, varlıklar, ve, zaman zaman, faniler için gerçekleştirdikleri mevcut hizmetin ruhsal fazları göz önünde bulundurularak, ruhsal unsurlar olarak bahsedilir. 107:7.1 (1183.3) Thought Adjusters are not personalities, but they are real entities; they are truly and perfectly individualized, although they are never, while indwelling mortals, actually personalized. Thought Adjusters are not true personalities; they are true realities, realities of the purest order known in the universe of universes—they are the divine presence. Though not personal, these marvelous fragments of the Father are commonly referred to as beings and sometimes, in view of the spiritual phases of their present ministry to mortals, as spirit entities.
107:7.2 (1183.4) Eğer Düşünce Düzenleyicileri iradenin ayrıcalıklarına ve tercihin güçlerine sahip olan kişilikler değilse, bunun sonrasında nasıl olur da fani öznelerini seçmekte olup, evrimsel dünyaların bu yaratılmışları içinde ikamet etmeye gönüllü olabilmekteler? Bu, kâinat âlemlerinin tümü içerisinde muhtemel bir biçimde hiçbir varlığın şimdiye kadar tam cevabını bulamadığı, sorması kolay olan bir sorudur. Yalnız İleticiler olarak benim ait olduğum kişilik düzeyi bile, kişisel olmayan unsurlar içinde irade, tercih ve sevgi bahşedilişini bütünüyle anlamamaktadır. 107:7.2 (1183.4) If Thought Adjusters are not personalities having prerogatives of will and powers of choice, how then can they select mortal subjects and volunteer to indwell these creatures of the evolutionary worlds? This is a question easy to ask, but probably no being in the universe of universes has ever found the exact answer. Even my order of personality, the Solitary Messengers, does not fully understand the endowment of will, choice, and love in entities that are not personal.
107:7.3 (1183.5) Bizler sıklıkla, Düşünce Düzenleyicileri’nin tercihin tüm kişilik-öncesi düzeyleri üzerinde özgür iradeye muhtemel bir biçimde sahip oldukları üzerinde fikir yürütmüş bir konumda bulunmaktayız. Onlar insan varlıkları içinde ikamet etmeye gönüllü olmakta, insanın ebedi süreci için tasarımları öne sürmekte, koşullar uyarınca uyum sağlamakta, değişiklik göstermekte ve yer değiştirmektedir; ve, bu etkinlikler gerçek özgür iradeye işaret etmektedir. Onlar faniler için şefkate sahiptir, onlar kâinat buhranlarında faaliyet gösterir, onlar her zaman insan tercihiyle uyumlu olarak çok etkin bir biçimde hareket etmeyi beklemektedir; ve, tüm bunların hepsi, oldukça özgür iradesel tepkilerdir. İnsan iradesinin nüfuz alanıyla ilişkili olmayan tüm durumlarda onlar sorgulanamaz bir biçimde, güdülenen karar biçiminde iradenin her bakımdan dengi olan güçleri uyguladığını gösteren eylemi sergilerler. 107:7.3 (1183.5) We have often speculated that Thought Adjusters must have volition on all prepersonal levels of choice. They volunteer to indwell human beings, they lay plans for man’s eternal career, they adapt, modify, and substitute in accordance with circumstances, and these activities connote genuine volition. They have affection for mortals, they function in universe crises, they are always waiting to act decisively in accordance with human choice, and all these are highly volitional reactions. In all situations not concerned with the domain of the human will, they unquestionably exhibit conduct which betokens the exercise of powers in every sense the equivalent of will, maximated decision.
107:7.4 (1183.6) Peki, eğer Düşünce Düzenleyicileri özgür iradeye sahipse, neden onlar fani iradenin altında onlara bağlıdırlar? Bizler bunun, her ne kadar doğaları bakımından mutlak olsa da Düzenleyici özgür iradesinin dışavurumsal bakımdan kişilik-öncesi olması nedeniyle gerçekleştiğini düşünmekteyiz. İnsan iradesi, kâinat gerçekliğinin kişilik düzeyi üzerinde faaliyet göstermektedir; ve, kâinat boyunca — kişilik-olmayan, alt-kişilik ve kişilik-öncesi olarak — kişilik-dışı niteliği her zaman, mevcut kişiliğin iradesi ve eylemlerine karşılık verir konumdadır. 107:7.4 (1183.6) Why then, if Thought Adjusters possess volition, are they subservient to the mortal will? We believe it is because Adjuster volition, though absolute in nature, is prepersonal in manifestation. Human will functions on the personality level of universe reality, and throughout the cosmos the impersonal—the nonpersonal, the subpersonal, and the prepersonal—is ever responsive to the will and acts of existent personality.
107:7.5 (1183.7) Yaratılmış varlıkların ve kişilik-olmayan enerjilerin bir kâinatı boyunca bizler, kişilik olmadan açığa çıkmış iradeyi, özgür kararı, tercihi ve sevgiyi gözlemlememekteyiz. Düzenleyiciler ve diğer benzer unsurlar dışında bizler, kişilik-dışı gerçeklikler ile ilişkilem halinde faaliyet gösteren kişiliğin bu niteliklerine şahit olmamaktayız. Düzenleyici’yi alt-kişilik olarak tanımlamak doğru olmayacaktır; buna ek olarak böyle bir bütünlüğü kişilik-üstü olarak ima etmek de yerinde olmayacaktır; ancak, bu türden bir varlığı kişilik-öncesi olarak tanımlamak tamamiyle kabul edilebilir niteliktedir. 107:7.5 (1183.7) Throughout a universe of created beings and nonpersonal energies we do not observe will, volition, choice, and love manifested apart from personality. Except in the Adjusters and other similar entities we do not witness these attributes of personality functioning in association with impersonal realities. It would not be correct to designate an Adjuster as subpersonal, neither would it be proper to allude to such an entity as superpersonal, but it would be entirely permissible to term such a being prepersonal.
107:7.6 (1184.1) Bizim ait olduğumuz varlığın düzeyleri için İlahiyat’ın bu nüveleri, kutsal armağanlar olarak bilinmektedir. Bizler; Düzenleyiciler’in kökensel olarak kutsal olduğunu, ve, Kâinatın Yaratıcısı’nın, neredeyse sınırsız olan âlemleri boyunca her bir fani yaratılmışıyla veya hepsiyle doğrudan ve sınırsız iletişimin olasılığına dair bir ayrıcalığa sahip olduğunu ve tüm bunları Cennet Evlatları’nın kişiliklerinin benliği ve Sınırsız Ruhaniyet’in kişilikleri içindeki dolaylı hizmetleri olmadan gerçekleştirdiğinin muhtemel kanıtını ve gerçekleşim biçimini oluşturmaktadır. 107:7.6 (1184.1) To our orders of being these fragments of Deity are known as the divine gifts. We recognize that the Adjusters are divine in origin, and that they constitute the probable proof and demonstration of a reservation by the Universal Father of the possibility of direct and unlimited communication with any and all material creatures throughout his virtually infinite realms, and all of this quite apart from his presence in the personalities of his Paradise Sons or through his indirect ministrations in the personalities of the Infinite Spirit.
107:7.7 (1184.2) Gizem Görüntüleyicileri’nin ev sahipleri olmaktan büyük keyif almayacak hiçbir yaratılmış varlık bulunmamaktadır; ancak, kesinliğin nihai sonuna ait evrimsel irade yaratılmışları dışında varlıkların hiçbir düzeyi bu şekilde ikamet edilmemektedir. 107:7.7 (1184.2) There are no created beings that would not delight to be hosts to the Mystery Monitors, but no orders of beings are thus indwelt excepting evolutionary will creatures of finaliter destiny.
107:7.8 (1184.3) [Orvonton’un bir Yalnız İletici unsuru tarafından sunulmuştur.] 107:7.8 (1184.3) [Presented by a Solitary Messenger of Orvonton.]